Baza je ažurirana 13.062024. 

zaključno sa NN 66/24

NN 150/2023 (15.12.2023.), Pravilnik o visini nagrade i naknade troškova javnog bilježnika kao povjerenika suda u postupku osnivanja i obnove zemljišne knjige

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

2164

Na temelju članka 186.i Zakona o zemljišnim knjigama (»Narodne novine«, broj 63/19 i 128/22) ministar nadležan za poslove pravosuđa, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove financija, donosi

PRAVILNIK

O VISINI NAGRADE I NAKNADE TROŠKOVA JAVNOG BILJEŽNIKA KAO POVJERENIKA SUDA U POSTUPKU OSNIVANJA I OBNOVE ZEMLJIŠNE KNJIGE

GLAVA I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se visina nagrade i naknade troškova javnog bilježnika kao povjerenika suda u provođenju radnji u postupku osnivanja i obnove zemljišne knjige te način njihova obračuna i naplate od strane javnog bilježnika.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

(1) Javnom bilježniku kao povjereniku suda u zemljišnoknjižnom postupku mogu se povjeriti poslovi osnivanja i obnove zemljišne knjige.

(2) Ako je javnom bilježniku bio povjeren postupak osnivanja i obnove zemljišne knjige, javnom bilježniku se može povjeriti i postupak izrade nacrta odluka povodom zaprimljenih prijava i prigovora u postupku u kojem je taj javni bilježnik bio povjerenik suda.

Članak 4.

Sud će javnim bilježnicima sa sjedištem na području njegove nadležnosti povjeravati u rad postupak iz članka 3. ovoga Pravilnika prema područjima za dodjelu određenim ovim Pravilnikom.

Članak 5.

(1) Područje za dodjelu čini područje općina/gradova/gradskih četvrti koje je ovim Pravilnikom za pojedino mjesto službenog sjedišta javnog bilježnika određeno kao područje za dodjelu postupka iz članka 3. ovoga Pravilnika.

(2) Ako na pojedinom području javni bilježnik nije imenovan ili je imenovani javni bilježnik spriječen obavljati javnobilježničku službu, sud će postupke iz članka 3. ovoga Pravilnika dodijeliti u rad javnom bilježniku na drugom području vodeći računa o blizini mjesta prema kojem je zasnovana mjesna nadležnost suda odnosno zemljišnoknjižnog odjela za provođenje postupka osnivanja i obnove zemljišne knjige i mjesta u kojem javni bilježnik ima sjedište.

Članak 6.

Raspored područja za dodjelu predmeta u rad javnim bilježnicima sastavni je dio ovoga Pravilnika.

Članak 7.

Javnom bilježniku kao povjereniku suda u provođenju postupaka iz članka 3. ovoga Pravilnika, za sve radnje u tom postupku pripada jedinstvena nagrada.

Članak 8.

(1) Nagrada javnog bilježnika iz članka 7. ovoga Pravilnika određuje se u jedinstvenom iznosu i odnosi se na sve radnje javnog bilježnika u postupku sastavljanja nacrta zemljišnoknjižnog uloška za jednu katastarsku česticu te izrade nacrta odluka u postupku povodom prijava i prigovora.

(2) Za sve radnje javnog bilježnika kao povjerenika suda u postupcima iz članka 3. ovoga Pravilnika, javnom bilježniku pripada jedinstvena nagrada u neto iznosu od 20,00 eura po jednoj katastarskoj čestici za koju je sastavljen nacrt zemljišnoknjižnog uloška.

Članak 9.

Javni bilježnik može za službene radnje koje je proveo kao povjerenik suda u postupcima iz članka 3. ovoga Pravilnika naplatiti samo nagradu propisanu člankom 8. ovoga Pravilnika.

Članak 10.

Javnom bilježniku, u provođenju postupka iz članka 3. ovoga Pravilnika, pripada pravo na naknadu stvarnog troška.

GLAVA II. POSTUPAK ISPLATE

Članak 11.

(1) Nakon što javni bilježnik sastavi sve nacrte zemljišnoknjižnih uložaka obavijestit će sud da je dovršen postupak sastavljanja nacrta zemljišnoknjižnih uložaka za katastarsku općinu odnosno dio katastarske općine, ako se postupak provodi za dio katastarske općine ili po dijelovima.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka sadrži i podatak o ukupnom broju katastarskih čestica za koje su sastavljeni nacrti zemljišnoknjižnih uložaka, ime i prezime javnog bilježnika, adresa javnobilježničkog ureda, OIB te broj računa javnog bilježnika na koji se treba izvršiti uplata.

(3) Sud će obavijest iz stavka 1. ovoga članka i odluku o otvaranju zemljišne knjige dostaviti ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa.

Članak 12.

(1) Kad postupanje povodom prijava i prigovora sud povjeri javnom bilježniku koji je provodio postupak obnove ili osnivanja zemljišne knjige, uz odluku iz članka 11. ovoga Pravilnika, dostavit će ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa i odluku o povjeravanju postupka povodom prijava i prigovora.

(2) Javni bilježnik koji provodi postupak iz stavka 1. ovoga članka, nakon što izradi sve nacrte odluka povodom zaprimljenih prijava i prigovora, o tome će poslati obavijest sudu.

(3) Sud će obavijest iz stavka 2. ovoga članka dostaviti ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa.

(4) Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa će po zaprimljenoj obavijesti iz stavka 3. ovoga članka, a temeljem obavijesti iz članka 11. ovoga Pravilnika izraditi rješenje o isplati.

Članak 13.

(1) Ako postupak iz članka 12. ovoga Pravilnika nije povjeren javnom bilježniku, ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa će po zaprimljenoj obavijesti iz članka 11. ovoga Pravilnika izraditi rješenje o isplati za provedbu poslova obnove ili osnivanja zemljišne knjige.

(2) Smatra se da postupak iz članka 12. ovoga Pravilnika nije povjeren javnom bilježniku, ako sud uz odluku i obavijest iz članka 11. ovoga Pravilnika ne dostavi ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa i odluku iz članka 12 . ovoga Pravilnika.

Članak 14.

Nadležni sud vrši isplatu na temelju naloga za isplatu iz članaka 12. i 13. ovoga Pravilnika javnom bilježniku na račun naveden u obavijesti iz članka 11. ovoga Pravilnika.

GLAVA III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/23-06/07

Urbroj: 514-04-03/01-23-36

Zagreb, 6. prosinca 2023.

Ministar dr. sc. Ivan Malenica, v. r.

RASPORED PODRUČJA ZA DODJELU PREDMETA U RAD JAVNIM BILJEŽNICIMA

 

Općinski sud

Službeno sjedište javnog bilježnika

Područje za dodjelu predmeta u rad javnim bilježnicima

Općinski sud u Bjelovaru

Bjelovar

Općine: Ivanska, Kapela, Nova Rača, Rovišće, Severin, Šandrovac, Štefanje, Velika Pisanica, Veliko Trojstvo i Zrinski Topolovac te gradovi: Bjelovar i Čazma.

Čazma

Daruvar

Općine: Berek, Dežanovac, Đulovac, Hercegovac, Končanica, Sirač, Velika Trnovitica i Veliki Grđevac te gradovi: Daruvar, Garešnica, Grubišno Polje, Lipik i Pakrac.

Garešnica

Grubišno Polje

Pakrac

Križevci

Općine: Gornja Rijeka, Kalnik, Sveti Ivan Žabno i Sveti Petar Orehovec te Grad Križevci.

Općinski sud u Crikvenici

Crikvenica

Općina: Vinodolska općina te gradovi: Crikvenica, Novi Vinodolski i Senj.

Novi Vinodolski

Senj

Krk

Općine: Baška, Dobrinj, Malinska – Dubašnica, Omišalj, Punat i Vrbnik te Grad Krk.

Omišalj

Rab

Općina Lopar i Grad Rab.

Općinski sud u Čakovcu

Čakovec

Općine: Belica, Dekanovec, Domašinec, Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Goričan, Gornji Mihaljevec, Kotoriba, Mala Subotica, Nedelišće, Orehovica, Podturen, Pribislavec, Selnica, Strahoninec, Sveta Marija, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Šenkovec, Štrigova i Vratišinec te gradovi: Čakovec, Mursko Središće i Prelog.

Mursko Središće

Prelog

Općinski sud u Dubrovniku

Blato

Općine: Blato, Lastovo, Lumbarda, Orebić, Smokvica, Trpanj i Vela Luka te Grad Korčula.

Korčula

Dubrovnik

Općine: Dubrovačko Primorje, Janjina, Konavle, Mljet, Ston i Župa Dubrovačka te Grad Dubrovnik.

Ston

Općinski sud u Đakovu

Đakovo

Općine: Drenje, Gorjani, Levanjska Varoš, Punitovci, Satnica Đakovačka, Semeljci, Strizivojna, Trnava i Viškovci te Grad Đakovo.

Našice

Općine: Donja Motičina, Đurđenovac, Feričanci, Koška i Podgorač te Grad Našice.

Općinski sud u Gospiću

Gospić

Općine: Brinje, Donji Lapac, Gračac, Karlobag, Lovinac, Perušić, Plitvička Jezera, Udbina i Vrhovine te gradovi: Gospić i Otočac.

Korenica

Otočac

Općinski sud u Karlovcu

Duga Resa

Općine: Barilović, Bosiljevo, Cetingrad, Draganić, Generalski Stol, Kamanje, Krnjak, Lasinja, Netretić, Rakovica, Ribnik, Vojnić i Žakanje te gradovi: Duga Resa, Karlovac, Ozalj i Slunj.

Karlovac

Ozalj

Slunj

Ogulin

Općine: Josipdol, Plaški, Saborsko i Tounj te Grad Ogulin.

Općinski sud u Koprivnici

Đurđevac

Općine: Drnje, Đelekovec, Ferdinandovac, Gola, Hlebine, Kalinovac, Kloštar Podravski, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Molve, Novigrad Podravski, Novo Virje, Peteranec, Podravske Sesvete, Rasinja, Sokolovac i Virje te gradovi: Đurđevac i Koprivnica.

Koprivnica

Općinski sud u Kutini

Kutina

Općine: Jasenovac, Lipovljani i Velika Ludina te gradovi: Kutina, Novska i Popovača.

Novska

Popovača

Općinski sud u Makarskoj

Imotski

Općine: Cista Provo, Lokvičići, Lovreć, Podbablje, Proložac, Runovići, Zagvozd i Zmijavci te Grad Imotski.

Makarska

Općine: Baška Voda, Brela, Gradac, Podgora i Tučepi te Grad Makarska.

Općinski sud u Metkoviću

Metković

Općine: Kula Norinska, Pojezerje, Slivno i Zažablje te gradovi: Metković, Opuzen, Ploče i Vrgorac.

Ploče

Vrgorac

Općinski sud u Osijeku

Beli Manastir

Općine: Bilje, Čeminac, Darda, Draž, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Petlovac i Popovac te Grad Beli Manastir.

Darda

Donji Miholjac

Općine: Bizovac, Magadenovac, Marijanci, Petrijevci, Podravska Moslavina i Viljevo te gradovi: Belišće, Donji Miholjac i Valpovo.

Valpovo

Osijek

Općine: Antunovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Šodolovci, Vladislavci i Vuka te Grad Osijek.

Općinski sud u Pazinu

Buje – Buie

Općine: Brtonigla – Verteneglio, Grožnjan – Grisignana i Oprtalj – Portole te gradovi: Buje – Buie, Novigrad – Cittanova i Umag – Umago.

Novigrad – Cittanova

Umag – Umago

Buzet

Općina: Lanišće te Grad Buzet.

Labin

Općine: Kršan, Pićan, Raša i Sveta Nedjelja te Grad Labin.

Pazin

Općine: Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun – Montona, Sveti Petar u Šumi i Tinjan te Grad Pazin.

Poreč – Parenzo

Općine: Funtana – Fontane, Kaštelir – Labinci – Castelliere – S. Domenica, Sveti Lovreč, Tar – Vabriga – Torre – Abrega, Višnjan – Visignano, Vižinada – Visinada i Vrsar – Orsera te Grad Poreč – Parenzo.

Višnjan – Visignano

Općinski sud u Požegi

Požega

Općine: Brestovac, Čaglin, Jakšić, Kaptol i Velika te gradovi: Kutjevo, Pleternica i Požega.

Općinski sud u Puli – Pola

Pula – Pola

Općine: Barban, Fažana – Fasana, Ližnjan – Lisignano, Marčana, Medulin i Svetvinčenat te gradovi: Pula – Pola i Vodnjan – Dignano.

Rovinj – Rovigno

Općine: Bale – Valle, Kanfanar i Žminj te Grad Rovinj – Rovigno.

Žminj

Općinski sud u Rijeci

Bakar

Općine: Čavle, Jelenje, Klana, Kostrena i Viškovo te gradovi: Bakar, Kastav, Kraljevica i Rijeka.

Čavle

Kastav

Kostrena

Rijeka

Viškovo

Cres

Gradovi: Cres i Mali Lošinj.

Mali Lošinj

Delnice

Općine: Brod Moravice, Fužine, Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora i Skrad te gradovi: Čabar, Delnice i Vrbovsko.

Lovran

Općine: Lovran, Matulji i Mošćenička Draga te Grad Opatija.

Matulji

Opatija

Općinski sud u Sesvetama

Dugo Selo

Gradska četvrt Grada Zagreba Sesvete, općine: Bedenica, Brckovljani i Rugvica te gradovi: Dugo Selo i Sveti Ivan Zelina.

Sesvete

Sveti Ivan Zelina

Vrbovec

Općine: Dubrava, Farkaševac, Gradec, Preseka i Rakovec te Grad Vrbovec.

Općinski sud u Sisku

Glina

Općine: Gvozd i Topusko te Grad Glina.

Hrvatska Kostajnica

Općine: Donji Kukuruzari, Dvor, Hrvatska Dubica i Majur te Grad Hrvatska Kostajnica.

Petrinja

Općine: Lekenik, Martinska Ves i Sunja te gradovi: Petrinja i Sisak.

Sisak

Općinski sud u Slavonskom Brodu

Nova Gradiška

Općine: Cernik, Davor, Dragalić, Gornji Bogićevci, Nova Kapela, Okučani, Rešetari, Stara Gradiška, Staro Petrovo Selo i Vrbje te Grad Nova Gradiška.

Slavonski Brod

Općine: Bebrina, Brodski Stupnik, Bukovlje, Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Gundinci, Klakar, Oprisavci, Oriovac, Podcrkavlje, Sibinj, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica i Vrpolje te Grad Slavonski Brod.

Općinski sud u Splitu

Hvar

Općine: Jelsa i Sućuraj te gradovi: Hvar i Stari Grad.

Stari Grad

Kaštel Stari

Općine: Lećevica, Prgomet i Primorski Dolac te Grad Kaštela.

Omiš

Općine: Dugi Rat, Šestanovac i Zadvarje te Grad Omiš.

Podstrana

Općine: Podstrana i Šolta te Grad Split.

Split

Sinj

Općine: Dicmo, Hrvace i Otok te gradovi: Sinj, Trilj i Vrlika.

Solin

Općine: Dugopolje, Klis i Muć te Grad Solin.

Supetar

Općine: Bol, Milna, Nerežišća, Postira, Pučišća, Selca i Sutivan te Grad Supetar.

Trogir

Općine: Marina, Okrug i Seget te Grad Trogir.

Vis

Gradovi: Komiža i Vis.

Općinski sud u Šibeniku

Drniš

Općine: Biskupija, Civljane, Ervenik, Kijevo, Kistanje, Promina, Ružić i Unešić te gradovi: Drniš i Knin.

Knin

Šibenik

Općine: Bilice, Murter – Kornati, Pirovac, Primošten, Rogoznica, Tisno i Tribunj te gradovi: Skradin, Šibenik i Vodice.

Tisno

Vodice

Općinski sud u Varaždinu

Ivanec

Općine: Bednja, Donja Voća, Klenovnik i Maruševec te gradovi: Ivanec i Lepoglava.

Ludbreg

Općine: Mali Bukovec, Martijanec, Sveti Đurđ i Veliki Bukovec te Grad Ludbreg.

Novi Marof

Općine: Breznica, Breznički Hum, Ljubešćica i Visoko te gradovi: Novi Marof i Varaždinske Toplice.

Varaždin

Općine: Beretinec, Cestica, Gornji Kneginec, Jalžabet, Petrijanec, Sračinec, Sveti Ilija, Trnovec Bartolovečki, Vidovec i Vinica te Grad Varaždin.

Općinski sud u Velikoj Gorici

Ivanić Grad

Općine: Kloštar Ivanić i Križ te Grad Ivanić-Grad

Velika Gorica

Općine: Kravarsko, Orle i Pokupsko te Grad Velika Gorica.

Općinski sud u Vinkovcima

Otok

Općine: Andrijaševci, Ivankovo, Jarmina, Markušica, Nijemci, Nuštar, Privlaka, Stari Jankovci, Stari Mikanovci, Tordinci i Vođinci te gradovi: Otok i Vinkovci.

Vinkovci

Županja

Općine: Babina Greda, Bošnjaci, Cerna, Drenovci, Gradište, Gunja, Štitar i Vrbanja te Grad Županja.

Općinski sud u Virovitici

Orahovica

Općine: Crnac, Čačinci, Čađavica, Mikleuš, Nova Bukovica, Sopje, Voćin i Zdenci te gradovi: Orahovica i Slatina.

Slatina

Pitomača

Općine: Gradina, Lukač, Pitomača, Suhopolje i Špišić Bukovica te Grad Virovitica.

Virovitica

Općinski sud u Vukovaru

Ilok

Općine: Bogdanovci, Borovo, Lovas, Negoslavci, Tompojevci, Tovarnik i Trpinja te gradovi: Ilok i Vukovar.

Vukovar

Općinski sud u Zadru

Benkovac

Općine: Jasenice, Lišane Ostrovičke, Polača i Stankovci te gradovi: Benkovac i Obrovac.

Biograd na Moru

Općine: Pakoštane, Pašman, Sveti Filip i Jakov i Tkon te Grad Biograd na Moru.

Novalja

Općine: Kolan i Povljana te gradovi: Novalja i Pag.

Pag

Zadar

Općine: Bibinje, Galovac, Kali, Kukljica, Novigrad, Poličnik, Posedarje, Preko, Privlaka, Ražanac, Sali, Starigrad, Sukošan, Škabrnja, Vir, Vrsi i Zemunik Donji te gradovi: Nin i Zadar.

Općinski građanski sud u Zagrebu

Črnomerec

Gradske četvrti Grada Zagreba: Črnomerec, Donja Dubrava, Donji Grad, Gornja Dubrava, Gornji Grad – Medveščak, Maksimir, Peščenica – Žitnjak, Podsljeme, Podsused – Vrapče, Stenjevec, Trešnjevka – jug, Trešnjevka – sjever i Trnje.

Donja Dubrava

Donji Grad

Gornja Dubrava

Gornji Grad – Medveščak

Maksimir

Peščenica – Žitnjak

Podsljeme

Podsused – Vrapče

Stenjevec

Trešnjevka – jug

Trešnjevka – sjever

Trnje

Općinski sud u Novom Zagrebu

Brezovica

Gradske četvrti Grada Zagreba: Brezovica, Novi Zagreb – istok i Novi Zagreb – zapad.

Novi Zagreb – istok

Novi Zagreb – zapad

Jastrebarsko

Općine: Klinča Sela, Krašić, Pisarovina i Žumberak te Grad Jastrebarsko.

Pisarovina

Samobor

Općina Stupnik te gradovi: Samobor i Sveta Nedelja.

Sveta Nedjelja

Zaprešić

Općine: Bistra, Brdovec, Dubravica, Jakovlje, Luka, Marija Gorica i Pušća te Grad Zaprešić.

Općinski sud u Zlataru

Donja Stubica

Općine: Gornja Stubica, Marija Bistrica i Stubičke Toplice te gradovi: Donja Stubica i Oroslavje

Oroslavje

Klanjec

Općine: Kraljevec na Sutli, Kumrovec, Tuhelj i Zagorska Sela te Grad Klanjec.

Krapina

Općine: Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj te Grad Krapina.

 

Pregrada

Općine: Desinić i Hum na Sutli te Grad Pregrada.

Zabok

Općine: Bedekovčina, Krapinske Toplice, Sveti Križ Začretje i Veliko Trgovišće te Grad Zabok.

Zlatar

Općine: Budinščina, Hrašćina, Konjščina, Lobor, Mače, Mihovljan, Novi Golubovec i Zlatar Bistrica te Grad Zlatar.

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić