Baza je ažurirana 26.03.2023. 

zaključno sa NN 32/23

Hrvatska narodna banka

 

Na temelju članka 155. stavka 1. Zakona o platnom prometu (»Narodne novine«, br. 66/2018.) i članka 42. stavka 3. točke 12. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) Savjet Hrvatske narodne banke donosi

 

ODLUKU O PRAVILIMA RADA SUSTAVA TARGET-HR

PROČIŠĆENI TEKST NN 115/22, 133/22

DIO I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Predmet

(1) Ova Odluka sadržava usklađene uvjete za sudjelovanje u sustavu TARGET i ujedno pravila rada sustava TARGET-HR.

(2) Ovaj dio uređuje odnos između Hrvatske narodne banke i sudionika u sustavu TARGET-HR.

(3) Pojedini dijelovi ove Odluke (dio II., dio III., dio IV., dio V., dio VI. i/ili dio VII.) koji sadržavaju posebne odredbe za pojedine račune primjenjuju se kad se sudionici odluče za jedan ili više računa uređenih tim dijelovima i kad im se ti računi odobre.

Članak 2.

Dodaci

(1) Sljedeći dodaci čine sastavni dio ove Odluke:

Dodatak I.: Tehničke specifikacije za obradu naloga za prijenos novčanih sredstava

Dodatak II.: Program za naknadu štete u sustavu TARGET

Dodatak III.: Referentni okvir za mišljenja o sposobnosti i o državi

Dodatak IV.: Postupci za osiguranje neprekinutog poslovanja i za izvanredne situacije

Dodatak V.: Raspored rada sustava TARGET

Dodatak VI.: Pregled naknada

Dodatak VII.: Zahtjevi glede upravljanja informacijskom sigurnosti i neprekinutim poslovanjem

Dodatak VIII.: Mjerila za pristup

Dodatak IX: Subjekti prihvatljivi za unutardnevni kredit

Dodatak X.: Popis definicija.

(2) U slučaju proturječnosti ili nedosljednosti između sadržaja dodataka od I. do VII. iz stavka 1. ovog članka i sadržaja bilo koje odredbe ove Odluke, ova Odluka ima prednost.

Članak 3.

Opći opis sustava TARGET

(1) Sustav TARGET, u smislu pravne strukture, jest skup platnih sustava koji se sastoji od svih TARGET komponenata, od kojih je svaka komponenta određena kao »sustav« na temelju odgovarajućih nacionalnih propisa kojima se prenosi Direktiva 98/26/EZ. Komponenta TARGET-HR određena je kao »sustav« u skladu s člankom 5. stavkom 1. Zakona o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata.

(2) Sustav TARGET obuhvaća platne sustave u eurima koji omogućavaju namiru u novcu središnje banke i pružaju usluge središnjeg upravljanja likvidnošću, bruto namiru u realnom vremenu za plaćanja i usluge za AS namiru te omogućavaju plaćanja povezana s namirom vrijednosnih papira i namiru instant plaćanja.

(3) Sustav TARGET osigurava:

(a) glavne novčane račune (MCA račune) za namiru operacija središnje banke

(b) RTGS namjenske novčane račune (RTGS DCA račune) za bruto namiru u realnom vremenu plaćanja velikih vrijednosti i podračune ako su potrebni za AS namiru

(c) T2S namjenske novčane račune (T2S DCA račune) za plaćanja povezana s namirom vrijednosnih papira

(d) TIPS namjenske novčane račune (TIPS DCA račune) za namiru instant plaćanja i

(e) sljedeće račune za AS namiru:

(i) RTGS AS tehničke račune

(ii) AS račune jamstvenog fonda i

(iii) TIPS AS tehničke račune.

Svaki račun u sustavu TARGET-HR (TARGET račun) identificira se s pomoću jedinstvenog broja računa koji se sastoji od elemenata opisanih u točki 2. Dodatka I. ove Odluke.

Članak 4.

Mjerila za pristup

(1) Sljedeće vrste subjekata prihvatljive su da postanu sudionici u sustavu TARGET-HR:

(a) kreditne institucije osnovane u Europskoj uniji ili Europskom gospodarskom prostoru (EGP), uključujući i slučajeve kada djeluju preko podružnice osnovane u Europskoj uniji ili EGP-u

(b) kreditne institucije osnovane izvan EGP-a, pod uvjetom da djeluju preko podružnice osnovane u Europskoj uniji ili EGP-u i

(c) nacionalne središnje banke država članica i ESB

pod uvjetom da se na subjekte iz točaka (a) i (b) ne primjenjuju mjere ograničavanja koje je donijelo Vijeće Europske unije ili država članica u skladu s člankom 65. stavkom 1. točkom (b), člankom 75. i člankom 215. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, čija provedba, prema mišljenju Hrvatske narodne banke nakon obavješćivanja ESB-a, nije spojiva s nesmetanim funkcioniranjem sustava TARGET.

(2) Hrvatska narodna banka može prema vlastitoj ocjeni prihvatiti i sljedeće subjekte kao sudionike:

(a) odjele riznica središnjih ili regionalnih vlada država članica

(b) tijela javnog sektora država članica ovlaštena za vođenje računa klijenata

c)

(i) investicijska društva osnovana u Europskoj uniji ili EGP-u, uključujući i slučajeve kada djeluju preko podružnice osnovane u Europskoj uniji ili EGP-u i

(ii) investicijska društva osnovana izvan EGP-a, pod uvjetom da djeluju preko podružnice osnovane u Europskoj uniji ili EGP-u

(d) subjekte koji upravljaju AS-om i koji djeluju u tom svojstvu i

(e) kreditne institucije ili bilo koju vrstu subjekata navedenih u točkama od (a) do (d) ovog stavka, u oba slučaja ako su osnovani u zemlji s kojom je Europska unija sklopila monetarni sporazum kojim se bilo kojem od tih subjekata odobrava pristup platnim sustavima u Europskoj uniji, u skladu s uvjetima iz monetarnog sporazuma i ako je relevantni pravni režim koji je na snazi u toj zemlji, jednakovrijedan relevantnom zakonodavstvu Europske unije.

(3) Subjekti iz stavka 2. ovog članka koje prihvaća Hrvatska narodna banka navedeni su u Dodatku VIII. ove Odluke.

Članak 5.

Postupak podnošenja zahtjeva za sudjelovanje

(1) Da bi postao sudionik u sustavu TARGET-HR, prihvatljivi subjekt iz članka 4. stavka 1. iz ovog dijela ili subjekt iz članka 4. stavka 2. iz ovog dijela kojeg Hrvatska narodna banka prihvaća u skladu s Dodatkom VIII. ove Odluke mora ispunjavati sljedeće uvjete:

(a) postaviti, voditi, upravljati, pratiti i osigurati sigurnost potrebne informatičke infrastrukture radi povezivanja sa sustavom TARGET-HR i biti u mogućnosti dostavljati mu naloge za prijenos novčanih sredstava, pri čemu podnositelji zahtjeva za sudjelovanje (budući sudionici) mogu uključiti treće osobe, ali zadržavaju isključivu odgovornost

(b) proći testove koje zahtijeva Hrvatska narodna banka

(c) ako se radi o podnositelju zahtjeva za RTGS DCA račun, T2S DCA račun ili TIPS DCA račun, subjekt mora imati ili otvoriti MCA račun kod Hrvatske narodne banke

(d) predati mišljenje o sposobnosti u obliku utvrđenom u Dodatku III. ove Odluke, osim ako je Hrvatska narodna banka informacije i izjave koje se moraju dati u tom mišljenju o sposobnosti već dobila u drugom kontekstu

(e) za subjekte iz članka 4. stavka 1. točke (b) i članka 4. stavka 2. točke (c) podtočke (ii) iz ovog dijela, predati mišljenje o državi u obliku utvrđenom u Dodatku III., osim ako je Hrvatska narodna banka informacije i izjave koje se moraju dati u tom mišljenju o državi već dobila u drugom kontekstu

(f) ako se radi o podnositelju zahtjeva za TIPS DCA račun, subjekt mora pristupiti SCT Inst shemi potpisivanjem Sporazuma o pristupanju SEPA instant kreditnom transferu

(g) ako se radi o podnositelju zahtjeva za TIPS AS tehnički račun, subjekt mora dostaviti dokaz da je Europskom platnom vijeću (EPC) dostavljeno očitovanje iz kojeg je vidljiva njegova namjera da postane mehanizam za obračun i namiru (CSM) u skladu sa SCT Inst shemom.

(2) Podnositelji zahtjeva Hrvatskoj narodnoj banci zahtjevu prilažu najmanje sljedeću dokumentaciju/informacije:

(a) popunjene obrasce za prikupljanje referentnih podataka koje stavlja na raspolaganje Hrvatska narodna banka

(b) mišljenje o sposobnosti, ako to traži Hrvatska narodna banka, i mišljenje o državi, ako to traži Hrvatska narodna banka

(c) ako se radi o podnositelju zahtjeva za TIPS DCA račun, dokaz o pristupanju SCT Inst shemi

(d) ako podnositelj podnosi zahtjev za uporabu TIPS AS postupka namire, dokaz da je Europskom platnom vijeću dostavio očitovanje iz kojeg je vidljivo da namjerava postati mehanizam za obračun i namiru (CSM) u skladu sa SCT Inst shemom

(e) ako podnositelj zahtjeva imenuje agenta za plaćanje, dokaz da se agent za plaćanje suglasio da djeluje u tom svojstvu.

(3) Podnositelji zahtjeva koji su već sudionici sustava TARGET, a podnose zahtjev za novi račun opisan u:

(a) dijelu III. (RTGS DCA računi) ove Odluke

(b) dijelu IV. (T2S DCA računi) ove Odluke

(c) dijelu V. (TIPS DCA računi) ove Odluke

(d) dijelu VI. (RTGS AS tehnički računi) ove Odluke i/ili

(e) dijelu VII. (TIPS AS tehnički računi) ove Odluke,

dužni su uskladiti se s odredbama stavaka 1. i 2. ovog članka u mjeri u kojoj je to potrebno za novi račun za koji podnose zahtjev.

(4) Hrvatska narodna banka može tražiti i dodatne informacije koje smatra potrebnima za odluku o zahtjevu za otvaranje TARGET računa.

(5) Hrvatska narodna banka odbija zahtjev za sudjelovanje ako:

(a) podnositelj zahtjeva nije subjekt koji je prihvatljiv prema članku 4. stavku 1. iz ovog dijela ili nije subjekt kojeg Hrvatska narodna banka u skladu s člankom 4. stavkom 2. iz ovog dijela prihvaća prema Dodatku VIII. ove Odluke

(b) nije ispunjen jedan ili više zahtjeva u vezi sa sudjelovanjem iz stavka 1. ovog članka i/ili

(c) prema procjeni Hrvatske narodne banke, takvo sudjelovanje ugrozilo bi opću stabilnost, solidnost i sigurnost sustava ­TARGET-HR ili bilo koje druge komponente sustava TARGET, ili bi ugrozilo obavljanje zadaća Hrvatske narodne banke utvrđenih Zakonom o Hrvatskoj narodnoj banci i Statutom Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, ili predstavlja rizik s obzirom na načelo opreznosti.

(6) Hrvatska narodna banka dostavlja podnositelju zahtjeva za sudjelovanje u sustavu TARGET-HR svoju odluku u roku od mjesec dana od kada je primila zahtjev za sudjelovanje. Ako Hrvatska narodna banka traži dodatne informacije u skladu sa stavkom 4. ovog članka, odluka se dostavlja u roku od mjesec dana od kada je Hrvatska narodna banka primila te informacije od podnositelja zahtjeva. Odluka o odbijanju mora biti obrazložena.

Članak 6.

Sudionici

(1) Sudionici koji nisu AS moraju imati najmanje jedan MCA račun kod Hrvatske narodne banke, a mogu imati još i jedan ili više RTGS DCA računa, T2S DCA računa i/ili TIPS DCA računa kod Hrvatske narodne banke.

(2) Na AS koji primjenjuje RTGS AS postupak namire ili TIPS AS postupak namire primjenjuju se odredbe iz ovog dijela te dijela VI. odnosno dijela VII. ove Odluke. AS može imati jedan ili više MCA računa, T2S DCA računa te, iznimno i ako je to odobrila Hrvatska narodna banka, jedan ili više RTGS DCA računa, osim u vezi s obračunom instant plaćanja prema SCT Inst shemi. Ako AS ima RTGS DCA račun ili T2S DCA račun, također mora imati najmanje jedan MCA račun kod Hrvatske narodne banke. U slučaju da AS ima jedan ili više MCA računa, RTGS DCA računa i/ili T2S DCA računa, na te račune primjenjuju se i odgovarajući dijelovi ove Odluke koji sadržavaju posebne odredbe za te račune.

Članak 7.

Pristup računu sudionika od strane subjekta koji nije sudionik

(1) U mjeri u kojoj je to tehnički moguće, sudionik može odrediti jednog ili više subjekata kojima daje pristup svojim TARGET računima u svrhu podnošenja naloga za prijenos novčanih sredstava i obavljanja drugih radnji.

(2) Uzima se da je sudionik koji je odredio subjekte prema stavku 1. ovog članka sam dostavio naloge za prijenos novčanih sredstava ili primio sredstva koja su dostavili ili primili ti imenovani subjekti.

(3) Nalozi za prijenos novčanih sredstava i sve druge radnje koje je poduzeo imenovani subjekt (subjekti) iz stavka 1. ovog članka obvezuju sudionika neovisno o sadržaju ugovora ili drugih sporazuma između sudionika i takvog subjekta ili njihovu nepridržavanju.

Članak 8. (NN 133/22)

Naplata

(1) Hrvatska narodna banka utvrđuje naplative stavke u skladu s Dodatkom VI. ove Odluke te svaku od njih dodjeljuje sudioniku od kojeg ta naplativa stavka potječe.

(2) Svaka naknada koja se plaća u vezi s nalogom za prijenos novčanih sredstava koji je podnio AS ili novčanim sredstvima koje je primio AS, neovisno o tome primjenjuje li RTGS AS postupak namire ili RTGS DCA račun, naplaćuje se isključivo tom AS-u.

(3) Naplative stavke koje su posljedica radnji koje su poduzeli imenovani subjekti iz članka 7. iz ovog dijela, kao i radnji središnjih banaka kad postupaju u ime sudionika, dodjeljuju se sudioniku.

(4) Hrvatska narodna banka sudioniku izdaje zasebne račune za odgovarajuće usluge opisane u:

(a) dijelu III. ove Odluke (RTGS DCA računi)

(b) dijelu IV. ove Odluke (T2S DCA računi)

(c) dijelu V. ove Odluke (TIPS DCA računi)

(d) dijelu VI. ove Odluke (RTGS AS postupci namire) i

(e) dijelu VII. ove Odluke (TIPS AS postupak namire).

(5) Hrvatska narodna banka namiruje svaki račun izravnim terećenjem MCA računa sudionika, osim ako je sudionik imenovao drugog sudionika u sustavu TARGET (koji može biti u sustavu TARGET-HR ili drugoj komponenti sustava) kao agenta za plaćanje i dao instrukciju Hrvatskoj narodnoj banci da tereti MCA račun tog agenta za plaćanje. Takva instrukcija ne oslobađa sudionika od obveze plaćanja svakog računa.

(6) Ako sudionik imenuje agenta za plaćanje, dužan je Hrvatskoj narodnoj banci dostaviti dokaz da je agent za plaćanje pristao djelovati u toj ulozi.

(7) Za potrebe ovog članka, sa svakim se AS-om postupa zasebno, čak i ako s dva ili više njih upravlja ista pravna osoba te neovisno o tome je li AS određen kao sustav na koji se primjenjuje Direktiva 98/26/EZ ili ne. U slučaju AS-a koji nije određen kao sustav na koji se primjenjuje Direktiva 98/26/EZ, on se utvrđuje kao AS ako udovoljava sljedećim mjerilima:

(a) postoji formalni sporazum utemeljen na ugovornom ili zakonodavnom instrumentu, na primjer sporazumu između sudionika i upravitelja sustava

(b) ima više članova

(c) ima zajednička pravila i standardizirane postupke i

(d) služi za obračun, netiranje i/ili namiru plaćanja i/ili vrijednosnih papira između sudionika.

(8) Brisan.

Članak 9.

Grupe za naplatu

(1) Na zahtjev sudionika Hrvatska narodna banka uspostavlja grupu za naplatu kako bi se njezinim članovima omogućilo korištenje razmjernog smanjenja naknada koje se primjenjuje na RTGS DCA račune. Grupa za naplatu može uključivati samo imatelje RTGS DCA računa koji pripadaju istoj bankovnoj grupi neovisno o tome jesu li u istoj ili različitim komponentama sustava TARGET.

(2) Na zahtjev imatelja RTGS DCA računa Hrvatska narodna banka dodaje tog imatelja RTGS DCA računa grupi za naplatu ili ga briše iz grupe za naplatu koja može biti u sustavu TARGET-HR ili u bilo kojoj drugoj komponenti sustava TARGET. Imatelj RTGS DCA računa dužan je o takvom zahtjevu obavijestiti sve ostale članove grupe za naplatu prije njegova podnošenja.

(3) Imateljima RTGS DCA računa koji su uključeni u grupu za naplatu, računi se izdaju pojedinačno kako je utvrđeno člankom 8. iz ovog dijela.

Članak 10.

Obveze Hrvatske narodne banke i sudionika

(1) Hrvatska narodna banka nudi usluge navedene u dijelu II., dijelu III., dijelu IV., dijelu V., dijelu VI. i dijelu VII. ove Odluke ovisno o tome koji je račun ili račune uređene pojedinim od tih dijelova sudionik odabrao pod uvjetom da su mu odabrani račun ili računi odobreni. Osim kad je drugačije uređeno ovom Odlukom ili zakonom, Hrvatska narodna banka poduzima sve razumne mjere u okviru svojih ovlasti kako bi ispunila svoje obveze iz ove Odluke bez jamčenja ishoda.

(2) Hrvatska narodna banka je pružatelj usluga prema ovoj Odluci. Uzima se da su radnje i propusti nacionalnih središnjih banaka 3. razine, radnje i propusti Hrvatske narodne banke za koje ona preuzima odgovornost u skladu s člankom 22. iz ovog dijela. Sudjelovanje u skladu s ovom Odlukom ne stvara ugovorni odnos između sudionika i nacionalnih središnjih banaka 3. razine kada bilo koja od njih djeluje u svojstvu NSB-a 3. razine. Instrukcije, poruke ili informacije koje sudionik primi od sustava TARGET ili ih pošalje sustavu TARGET u vezi s uslugama pruženima na temelju ove Odluke, smatraju se poslanima ili primljenima od strane Hrvatske narodne banke.

(3) Sudionik plaća Hrvatskoj narodnoj banci naknade u skladu s člankom 8. iz ovog dijela.

(4) Sudionik osigurava tehničku povezanost sa sustavom ­TARGET-HR u skladu s rasporedom rada sustava TARGET iz Dodatka V. ove Odluke. Ta se obveza može ispuniti putem imenovanog subjekta iz članka 7. iz ovog dijela.

(5) Sudionik izjavljuje i jamči Hrvatskoj narodnoj banci da ispunjavanjem svojih obveza iz ove Odluke ne čini povredu zakona ili drugog propisa koji se primjenjuje na njega niti bilo kojeg sporazuma koji ga obvezuje.

(6) Sudionik je dužan platiti sve pristojbe, naknade i druga davanja, ako je primjenjivo, te snositi sve troškove u vezi s otvaranjem, održavanjem ili zatvaranjem njegova TARGET računa.

Članak 11.

Suradnja i razmjena informacija

(1) U ispunjavanju svojih obveza i ostvarivanju svojih prava iz ove Odluke Hrvatska narodna banka i sudionici blisko surađuju radi osiguravanja stabilnosti, solidnosti i sigurnosti sustava ­TARGET-HR. Hrvatska narodna banka i sudionici međusobno razmjenjuju informacije ili dokumente relevantne za ispunjavanje svojih obveza i ostvarivanje svojih prava iz ove Odluke, ne dovodeći u pitanje bilo koju obvezu u vezi s čuvanjem bankovne tajne.

(2) Hrvatska narodna banka uspostavlja i održava službu za podršku sustavu radi pomoći sudionicima u vezi s poteškoćama koje proizlaze iz rada sustava.

(3) Najnovije informacije o operativnom statusu svake usluge dostupne su u TARGET informacijskom sustavu (TIS) na namjenskoj mrežnoj stranici ESB-a.

(4) Hrvatska narodna banka može sudionicima slati poruke relevantne za sustav putem broadcast poruke ili, ako to sredstvo nije dostupno, bilo kojim drugim odgovarajućim sredstvom komunikacije.

(5) Sudionici su dužni pravodobno ažurirati postojeće obrasce za prikupljanje referentnih podataka i Hrvatskoj narodnoj banci dostavljati nove obrasce za prikupljanje referentnih podataka. Sudionici su dužni provjeravati točnost informacija koje se odnose na njih, a koje je u sustav TARGET-HR unijela Hrvatska narodna banka.

(6) Hrvatska narodna banka je ovlaštena dostavljati nacionalnim središnjim bankama 3. razine sve informacije u vezi sa sudionicima koje tim središnjim bankama mogu trebati u skladu s ugovorima sklopljenima između nacionalnih središnjih banaka 3. razine i središnjih banaka Eurosustava kojima se uređuje pružanje usluga koje pružaju nacionalne središnje banke 3. razine.

(7) Sudionici bez nepotrebne odgode obavješćuju Hrvatsku narodnu banku o svakoj promjeni svoje sposobnosti i relevantnim zakonodavnim promjenama koje utječu na pitanja obuhvaćena mišljenjem o državi kako je utvrđeno u referentnom okviru iz Dodatka III. ove Odluke.

(8) Hrvatska narodna banka može u bilo kojem trenutku zatražiti ažuriranje ili obnovu mišljenja o državi ili sposobnosti iz članka 5. stavka 1. točaka (d) i (e) iz ovog dijela.

(9) Sudionici odmah obavješćuju Hrvatsku narodnu banku ako nastupi slučaj neispunjavanja obveza koji se odnosi na njih ili ako se na njih primjenjuju mjere za sprječavanje krize ili mjere za upravljanje krizom u smislu Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća[1](Direktiva 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava te o izmjeni Direktive Vijeća 82/891/EEZ i direktiva 2001/24/EZ, 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2005/56/EZ, 2007/36/EZ, 2011/35/EU, 2012/30/EU i 2013/36/EU te uredbi (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 173, 12. 6. 2014., str. 190.).) ili primjenjivih odgovarajućih nacionalnih propisa.

Članak 12. (NN 133/22)

Remuneracija računa

(1) MCA računi, DCA računi i podračuni remuneriraju se po nula posto ili po kamatnoj stopi na prekonoćni depozit, ovisno o tome koja je niža, osim ako se upotrebljavaju za držanje bilo kojeg od sljedećeg:

(a) minimalnih pričuva

(b) viška pričuva

(c) državnih depozita kako su definirani člankom 2. točkom 5. Smjernice (EU) 2019/671 (ESB/2019/7)[2](Smjernica (EU) 2019/671 Europske središnje banke od 9. travnja 2019. o domaćim operacijama upravljanja imovinom i obvezama od strane nacionalnih središnjih banaka (ESB/2019/7) (SL L 113, 29. 4. 2019., str. 11.).).

Ako se radi o minimalnim pričuvama, izračun i plaćanje remuneracije za njihovo držanje uređeno je Uredbom Vijeća (EZ) br. 2531/98[3](Uredba Vijeća (EZ) br. 2531/98 od 23. studenoga 1998. o primjeni odredbi o minimalnim pričuvama od strane Europske središnje banke (SL L 318, 27. 11. 1998., str. 1.).) i Uredbom (EU) 2021/378 Europske središnje banke (ESB/2021/1).

Ako se radi o višku pričuva, izračun i plaćanje remuneracije za njegovo držanje uređeno je Odlukom (EU) 2019/1743 (ESB/2019/31)[4](Odluka (EU) 2019/1743 Europske središnje banke od 15. listopada 2019. o remuneraciji držanja viška pričuva i određenih depozita (ESB/2019/31) (SL L 267, 21. 10. 2019., str. 12.).).

Ako se radi o državnim depozitima, remuneracija za njihovo držanje uređena je odredbama članka 4. Smjernice (EU) 2019/671 (ESB/2019/7) koje se odnose na te državne depozite.

(2) Prekonoćna stanja koja se drže na TIPS AS tehničkom računu ili na RTGS AS tehničkom računu za AS postupak namire D i jamstveni fond, uključujući ona prekonoćna stanja koja se drže na AS računu jamstvenog fonda, remuneriraju se po kamatnoj stopi na prekonoćni depozit.

(3) Brisan.

Članak 13.

Upravljanje računima

(1) Sudionici su dužni pratiti likvidnost na svojim računima i upravljati njome u skladu s rasporedom rada sustava TARGET iz Dodatka V. ove Odluke te provoditi usklađivanje na razini transakcije najmanje jednom dnevno. Ta se obveza može ispuniti putem imenovanog subjekta iz članka 7. iz ovog dijela.

(2) Za potrebe usklađivanja računa sudionik se koristi alatima koje osigurava Hrvatska narodna banka, posebno dnevnim izvatkom s računa koji je dostupan svakom sudioniku. Ta se obveza može ispuniti putem imenovanog subjekta iz članka 7. iz ovog dijela.

(3) Sudionici su dužni odmah obavijestiti Hrvatsku narodnu banku u slučaju neusklađenosti u odnosu na bilo koji od njihovih računa.

Članak 14.

Minimalne pričuve

(1) Na zahtjev sudionika na kojeg se primjenjuju odredbe o minimalnim pričuvama, Hrvatska narodna banka označuje jedan MCA račun ili DCA račun ili više njih koji pripadaju tom sudioniku u sustavu TARGET-HR kao račune koji se drže za potrebe udovoljavanja odredbama o minimalnim pričuvama.

(2) Za potrebe udovoljavanja odredbama o minimalnim pričuvama, ako su primjenjive na sudionika, uzima se u obzir zbroj stanja na kraju dana na svim računima koje taj sudionik drži kod Hrvatske narodne banke i koji su označeni za tu svrhu.

Članak 15.

Iznosi donje i gornje granice stanja računa

(1) Sudionik može odrediti iznose donje i gornje granice stanja na svojim MCA računima ili DCA računima.

(2) Sudionik može odabrati mogućnost primanja obavijesti u slučaju prekoračenja iznosa donje ili gornje granice stanja. Osim toga, sudionik može odabrati mogućnost da prekoračenje iznosa donje ili gornje granice stanja na njegovu MCA računu ili RTGS DCA računu aktivira propisani nalog za prijenos likvidnosti.

(3) Namira naloga za prijenos likvidnosti ne pokreće provjeru prekoračenja iznosa donje ili gornje granice stanja računa.

Članak 16.

Grupa praćenih računa

(1) Imatelj MCA računa može osnovati jednu ili više grupa praćenih računa u svrhu praćenja likvidnosti na nekoliko MCA računa ili DCA računa i time postaje vodeća strana za svaku grupu praćenih računa koju osniva.

(2) Sudionik može dodati bilo koji od svojih MCA računa ili DCA računa otvorenih u sustavu TARGET-HR ili u bilo kojoj drugoj komponenti sustava TARGET jednoj ili više grupa praćenih računa i time postati član te grupe praćenih računa. Član grupe praćenih računa može u bilo kojem trenutku inicirati uklanjanje svojeg računa iz te grupe praćenih računa. Sudionik je dužan obavijestiti vodeću stranu grupe praćenih računa prije dodavanja računa u tu grupu praćenih računa ili uklanjanja računa iz te grupe praćenih računa.

(3) Samo vodeća strana grupe praćenih računa može pregledavati stanja svih računa uključenih u tu grupu praćenih računa.

(4) Vodeća strana može izbrisati grupu praćenih računa, ali je dužna prethodno o tome obavijestiti ostale članove grupe praćenih računa.

Članak 17.

Primanje i odbijanje naloga za prijenos novčanih sredstava

(1) Uzima se da su nalozi za prijenos novčanih sredstava koje su podnijeli sudionici primljeni od strane Hrvatske narodne banke ako je:

(a) poruka o prijenosu u skladu s tehničkim zahtjevima sustava TARGET navedenima u Dodatku I. ove Odluke

(b) poruka u skladu s pravilima i uvjetima formatiranja navedenima u Dodatku I. ove Odluke

(c) poruka prošla provjeru dvostrukog unosa opisanu u Dodatku I. ove Odluke

(d) u slučajevima kada je platitelj privremeno isključen u odnosu na terećenje svog računa (svojih računa) ili je primatelj plaćanja privremeno isključen u odnosu na odobravanje svog računa (svojih računa), dobiven je izričit pristanak SB-a privremeno isključenog sudionika

(e) u slučajevima kada je nalog za prijenos novčanih sredstava zadan kao dio RTGS AS postupka namire, račun sudionika uključen je u grupu računa banaka namire uspostavljenu na zahtjev tog AS-a kako je predviđeno člankom 96. stavkom 7. iz dijela VI. ove Odluke i

(f) u slučaju međusistemske namire kao dijela RTGS AS postupaka namire, predmetni AS dio je postupka međusistemske namire na način predviđen člankom 98. iz dijela VI. ove Odluke.

(2) Hrvatska narodna banka odmah odbija svaki nalog za prijenos novčanih sredstava koji ne ispunjava uvjete utvrđene u stavku 1. ovog članka. Hrvatska narodna banka obavješćuje sudionika o svakom odbijanju naloga za prijenos novčanih sredstava u skladu s Dodatkom I. ove Odluke.

Članak 18.

Prihvat naloga za prijenos novčanih sredstava u sustav i njihova neopozivost

(1) U svrhu prve rečenice članka 3. stavka 1. i članka 5. Direktive 98/26/EZ te članka 6. stavaka 1. i 2. i članka 8. stavka 1. Zakona o konačnosti namire:

(a) uzima se da su svi nalozi za prijenos novčanih sredstava, osim u slučajevima iz točaka (b), (c) i (d) ovog stavka, prihvaćeni u sustav TARGET-HR i neopozivi u trenutku terećenja odgovarajućeg TARGET računa sudionika

(b) uzima se da su nalozi za instant plaćanje prihvaćeni u sustav TARGET-HR i neopozivi u trenutku kada su odgovarajuća sredstva rezervirana na sudionikovu TIPS DCA računu ili TIPS AS tehničkom računu

(c) u slučaju transakcija koje se namiruju na T2S DCA računu i koje podliježu usklađivanju dva zasebna naloga za prijenos:

(i) uzima se da su takvi nalozi za prijenos, osim u slučaju iz podtočke (ii) ove točke, prihvaćeni u sustav TARGET-HR u trenutku kada ih je platforma T2S proglasila usklađenima s T2S tehničkim pravilima i da su neopozivi u trenutku kada je transakcija dobila status »usklađeno« na platformi T2S

(ii) u slučaju transakcija koje uključuju jedan središnji depozitorij vrijednosnih papira koji je sudionik i koji ima zasebnu komponentu usklađivanja, kada su nalozi za prijenos poslani izravno tom središnjem depozitoriju vrijednosnih papira koji je sudionik radi usklađivanja u njegovoj zasebnoj komponenti usklađivanja, uzima se da su takvi nalozi za prijenos prihvaćeni u sustav TARGET-HR u trenutku kada ih je središnji depozitorij vrijednosnih papira koji je sudionik proglasio usklađenima s T2S tehničkim pravilima te da su neopozivi u trenutku kada je transakcija dobila status »usklađeno« na platformi T2S; popis središnjih depozitorija vrijednosnih papira sudionika iz ove podtočke (ii) dostupan je na mrežnim stranicama ESB-a

(d) uzima se da su nalozi za prijenos novčanih sredstava u vezi s RTGS AS postupcima namire prihvaćeni u komponentu sustava TARGET u kojoj je otvoren račun koji treba teretiti u trenutku kada su primljeni u tu komponentu sustava TARGET i da su u istom trenutku neopozivi.

(2) Odredbe stavka 1. ovog članka ne utječu na pravila rada AS-a kojima se trenutak prihvata u AS i/ili neopozivost naloga za prijenos koji su mu podneseni, određuje u trenutku prije trenutka prihvata odgovarajućih AS naloga za prijenos u relevantnu komponentu sustava TARGET.

(3) Nalozi za prijenos novčanih sredstava uključeni u algoritam ne mogu se opozvati u razdoblju tijekom kojega se algoritam izvodi.

Članak 19.

Postupci za osiguranje neprekinutog poslovanja i za izvanredne situacije

(1) U slučaju neuobičajenoga vanjskog događaja ili bilo kojeg drugog događaja koji utječe na transakcije na TARGET računima, primjenjuju se postupci za osiguranje neprekinutog poslovanja i za izvanredne situacije iz Dodatka IV. ove Odluke.

(2) U izvanrednim okolnostima može se promijeniti raspored rada sustava TARGET, u kojem će slučaju Hrvatska narodna banka obavijestiti sudionike.

(3) U izvanrednim okolnostima AS može podnijeti zahtjev Hrvatskoj narodnoj banci za prilagodbu rasporeda rada sustava ­TARGET.

(4) Eurosustav osigurava rješenje za izvanredne situacije koje se primjenjuje ako nastupe događaji opisani u stavku 1. ovog članka. Povezivanje s rješenjem za izvanredne situacije i njegova primjena obvezni su za sudionike za koje Hrvatska narodna banka smatra da su kritični i za sudionike koji namiruju vrlo kritične transakcije kako je utvrđeno u Dodatku IV. ove Odluke. Drugi sudionici povezuju se s rješenjem za izvanredne situacije na njihov zahtjev.

Članak 20.

Sigurnosni zahtjevi

(1) Sudionici su dužni provoditi odgovarajuće sigurnosne kontrole radi zaštite svojih sustava od neovlaštenog pristupa i uporabe. Sudionici su isključivo odgovorni za primjerenu zaštitu povjerljivosti, nepovredivosti i dostupnosti svojih sustava.

(2) Sudionici su dužni odmah obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o svakom sigurnosnom incidentu u svojoj tehničkoj infrastrukturi i, kada je primjereno, sigurnosnim incidentima koji se događaju u tehničkoj infrastrukturi pružatelja koji su treće osobe. Hrvatska narodna banka može tražiti dodatne informacije o incidentu i po potrebi tražiti da sudionik poduzme odgovarajuće mjere kako bi spriječio ponavljanje takvog događaja.

(3) Hrvatska narodna banka može odrediti dodatne sigurnosne zahtjeve svim sudionicima i/ili sudionicima koje Hrvatska narodna banka smatra kritičnima, a posebno zahtjeve povezane s kibernetičkom sigurnošću ili sprječavanjem prijevara.

(4) Sudionici su dužni Hrvatskoj narodnoj banci dati:

(a) trajni pristup svojoj potvrdi o postupanju u skladu sa zahtjevima svojih odabranih pružatelja mrežnih usluga vezanima uz sigurnost krajnje točke i

(b) na godišnjoj osnovi, izjavu o TARGET samocertifikaciji traženoj za one vrste računa koje ima, a kako je objavljena na mrežnim stranicama Hrvatske narodne banke i mrežnim stranicama ESB-a na engleskom jeziku.

(5) Hrvatska narodna banka ocjenjuje sudionikovu izjavu (izjave) o samocertifkaciji na razini usklađenosti sudionika sa svakim od zahtjeva za TARGET samocertifikaciju. Ti su zahtjevi navedeni u Dodatku VII. ove Odluke.

(6) Razina usklađenosti sudionika sa zahtjevima za TARGET samocertifikaciju razvrstava se kako slijedi: »potpuna usklađenost«, »manja neusklađenost« ili »velika neusklađenost«. Primjenjuju se sljedeći kriteriji: potpuna usklađenost postiže se ako sudionici zadovoljavaju 100 % zahtjeva; manja neusklađenost odnosi se na situaciju u kojoj sudionik zadovoljava manje od 100 %, ali najmanje 66 % zahtjeva, a velika neusklađenost ako sudionik zadovoljava manje od 66 % zahtjeva. Ako sudionik dokaže da se određeni zahtjev ne primjenjuje na njega, za potrebe razvrstavanja uzima se da je sudionik usklađen s tim zahtjevom. Sudionik koji ne uspije postići »potpunu usklađenost« dužan je dostaviti akcijski plan u kojem iskazuje kako namjerava postići potpunu usklađenost. Hrvatska narodna banka obavješćuje odgovarajuća nadzorna tijela o statusu usklađenosti tog sudionika.

(7) Ako sudionik odbije dati trajni pristup svojoj potvrdi o postupanju u skladu sa zahtjevima svojih odabranih pružatelja mrežnih usluga vezanim uz sigurnost krajnje točke ili ne dostavi TARGET samocertifikaciju, razina usklađenosti sudionika razvrstava se kao »velika neusklađenost«.

(8) Hrvatska narodna banka svake godine ponovno ocjenjuje usklađenost sudionika.

(9) Hrvatska narodna banka može sudionicima čija je razina usklađenosti ocijenjena kao manja ili velika neusklađenost odrediti sljedeće mjere, i to sljedećim redom prema težini:

(a) pojačano praćenje: sudionik je dužan dostavljati Hrvatskoj narodnoj banci mjesečno izvješće o svom napretku u rješavanju neusklađenosti, koje potpisuje viši rukovoditelj; dodatno, sudionik je dužan plaćati mjesečnu novčanu kaznu za svaki zahvaćeni račun u iznosu od 1000 EUR; ova mjera može se odrediti ako sudionik primi drugu uzastopnu procjenu manje neusklađenosti ili prvu procjenu velike neusklađenosti

(b) privremeno isključenje: sudionik može biti privremeno isključen iz sudjelovanja u sustavu TARGET-HR u slučajevima iz članka 25. stavka 2. točaka (b) i/ili (c) iz ovog dijela; odstupajući od članka 25. iz ovog dijela, sudionika se privremeno isključuje po proteku roka od tri mjeseca od obavijesti o privremenom isključenju; sudionik je dužan plaćati mjesečnu novčanu kaznu za svaki privremeno isključeni račun u iznosu od 2000 EUR; ova mjera može se odrediti ako sudionik primi drugu uzastopnu procjenu velike neusklađenosti

(c) trajno isključenje: sudionik može biti trajno isključen iz sudjelovanja u sustavu TARGET-HR u slučajevima iz članka 25. stavka 2. točaka (b) i/ili (c) iz ovog dijela; odstupajući od članka 25. iz ovog dijela, sudionika se trajno isključuje po proteku roka od tri mjeseca od obavijesti o trajnom isključenju; sudionik je dužan platiti dodatnu novčanu kaznu u iznosu od 1000 EUR za svaki trajno isključeni račun; ova mjera može se odrediti ako sudionik ni nakon tri mjeseca od privremenog isključenja nije otklonio veliku neusklađenost na način koji je prihvatljiv Hrvatskoj narodnoj banci.

(10) Sudionici koji omogućuju pristup svojem TARGET računu imenovanim subjektima iz članka 7. ovog dijela i sudionici koji su registrirali dostupne imatelje BIC-a u skladu s člankom 50. iz dijela III. ove Odluke, dužni su upravljati rizikom koji proizlazi iz dopuštanja takvog pristupa u skladu sa sigurnosnim zahtjevima iz stavaka od 1. do 9. ovog članka.

Članak 21.

Program za naknadu štete

Ako nalog za prijenos novčanih sredstava ne može biti namiren istog radnog dana kada je primljen zbog tehničkih smetnji u radu sustava TARGET, Hrvatska narodna banka nudi naknadu štete pogođenim sudionicima u skladu s posebnim postupkom utvrđenim u Dodatku II. ove Odluke.

Članak 22.

Sustav odgovornosti

(1) U ispunjavanju svojih obveza iz ove Odluke Hrvatska narodna banka i sudionici u međusobnom su odnosu dužni postupati s razumnom pažnjom.

(2) Hrvatska narodna banka odgovara svojim sudionicima za svu štetu koja proizađe iz rada sustava TARGET-HR zbog prijevare, namjere ili krajnje nepažnje Hrvatske narodne banke. U slučaju obične nepažnje odgovornost Hrvatske narodne banke ograničena je na iznos predmetne transakcije i/ili gubitak kamata na taj iznos, isključujući svaku drugu štetu.

(3) Hrvatska narodna banka ne odgovara za štetu koja je posljedica smetnji u radu ili pada tehničke infrastrukture (uključujući, ali ne ograničavajući se na računalnu infrastrukturu, programe, podatke, aplikacije ili mreže Hrvatske narodne banke), ako su takve smetnje u radu ili takav pad nastali unatoč tome što je Hrvatska narodna banka primijenila mjere koje su u razumnoj mjeri potrebne za zaštitu te infrastrukture od smetnji u radu ili pada, i za rješavanje posljedica tih smetnji u radu ili pada (ovo posljednje uključuje, ali nije ograničeno na započinjanje i dovršavanje postupaka za osiguranje neprekinutog poslovanja i za izvanredne situacije iz Dodatka IV. ove Odluke).

(4) Hrvatska narodna banka ne odgovara:

(a) u mjeri u kojoj je štetu uzrokovao sudionik ili

(b) ako šteta nastane zbog vanjskih događaja izvan razumne kontrole Hrvatske narodne banke (viša sila).

(5) Stavci od 1. do 4. ovog članka primjenjuju se u mjeri u kojoj je moguće isključiti odgovornost Hrvatske narodne banke prema Zakonu o platnom prometu.

(6) Hrvatska narodna banka i sudionici dužni su poduzeti sve razumne i provedive mjere radi smanjenja štete iz ovog članka.

(7) Hrvatska narodna banka može angažirati treće osobe, posebno pružatelje telekomunikacijskih ili drugih mrežnih usluga, da u njezino ime izvrše neke ili sve njezine obveze iz ove Odluke, ako je to nužno za ispunjenje obveza Hrvatske narodne banke ili ako je to uobičajena tržišna praksa. Hrvatska narodna banka dužna je pažljivo odabrati te treće osobe i dati im nalog te je njezina odgovornost ograničena na tu dužnost. Nacionalne središnje banke 3. razine ne smatraju se trećim osobama u smislu ovog stavka.

Članak 23.

Dokazi

(1) Ako nije drugačije uređeno ovom Odlukom, svi nalozi za prijenos novčanih sredstava i povezane poruke (kao što su potvrde terećenja ili odobrenja ili izvadci iz računa) između Hrvatske narodne banke i sudionika prenose se preko odgovarajućeg NSP-a.

(2) Elektronički ili pisani zapisi poruka koje zadrži Hrvatska narodna banka ili odgovarajući NSP dokazno su sredstvo za plaćanja koje je obradila Hrvatska narodna banka. Spremljena ili ispisana inačica izvorne poruke odgovarajućeg NSP-a dokazno je sredstvo neovisno o obliku izvorne poruke.

(3) Ako se veza sudionika s NSP-om prekine, sudionik je dužan koristiti se alternativnim sredstvima prijenosa poruka koje je dogovorio s Hrvatskom narodnom bankom. U tim slučajevima inačica poruke koju je spremila ili ispisala Hrvatska narodna banka ima istu dokaznu snagu kao i izvorna poruka, neovisno o njezinu obliku.

(4) Hrvatska narodna banka čuva cjelokupnu evidenciju naloga za prijenos novčanih sredstava podnesenih i plaćanja primljenih od strane sudionika za razdoblje od 11 godina otkad su ti nalozi za prijenos novčanih sredstava podneseni i plaćanja primljena, osim ako posebnim propisima nije određen duži rok.

(5) Poslovne knjige i evidencije Hrvatske narodne banke dokazna su sredstva za sve obveze sudionika i sve činjenice i događaje na koje se stranke pozivaju.

Članak 24.

Trajanje sudjelovanja i redovno trajno isključenje iz sudjelovanja te zatvaranje računa

(1) Ne dovodeći u pitanje članak 25. iz ovog dijela, sudjelovanje u sustavu TARGET-HR traje neodređeno vrijeme.

(2) Sudionik može u svako doba otkazati bilo što od sljedećeg uz otkazni rok od 14 radnih dana, osim ako s Hrvatskom narodnom bankom dogovori kraći otkazni rok:

(a) svoje cjelokupno sudjelovanje u sustavu TARGET-HR

(b) jedan ili više svojih DCA računa, RTGS AS tehničkih računa i/ili TIPS AS tehničkih računa

(c) jedan ili više svojih MCA računa, pod uvjetom da sudionik i dalje udovoljava članku 5. iz ovog dijela.

(3) Hrvatska narodna banka može u bilo kojem trenutku otkazati bilo što od sljedećeg uz otkazni rok od tri mjeseca, osim ako s odgovarajućim sudionikom dogovori drugačiji otkazni rok:

(a) cjelokupno sudjelovanje sudionika u sustavu TARGET-HR

(b) jedan ili više sudionikovih DCA računa, RTGS AS tehničkih računa ili TIPS AS tehničkih računa

(c) jedan ili više sudionikovih MCA računa, pod uvjetom da sudionik nastavi držati najmanje jedan MCA račun.

(4) Nakon trajnog isključenja iz sudjelovanja, dužnost čuvanja povjerljivih podataka iz članka 28. iz ovog dijela ostaje na snazi za razdoblje od pet godina od dana trajnog isključenja.

(5) Nakon trajnog isključenja iz sudjelovanja, Hrvatska narodna banka zatvara sve TARGET račune tog sudionika u skladu s člankom 26. iz ovog dijela.

Članak 25.

Privremeno i izvanredno trajno isključenje iz sudjelovanja

(1) Sudionika se odmah bez prethodne obavijesti trajno ili privremeno isključuje iz sudjelovanja u sustavu TARGET-HR ako nastupi jedan od sljedećih slučajeva neispunjavanja obveza:

(a) otvaranje postupka zbog insolventnosti i/ili

(b) sudionik više ne ispunjava mjerila za pristup utvrđena u članku 4. iz ovog dijela.

Za potrebe ovog stavka, poduzimanje mjera za sprječavanje krize ili mjera za upravljanje krizom u smislu Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća[5](Direktiva 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava te o izmjeni Direktive Vijeća 82/891/EEZ i direktiva 2001/24/EZ, 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2005/56/EZ, 2007/36/EZ, 2011/35/EU, 2012/30/EU i 2013/36/EU te uredbi (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 173, 12. 6. 2014., str. 190.).) u odnosu na sudionika ne smatra se samo po sebi otvaranjem postupka zbog insolventnosti.

(2) Hrvatska narodna banka može bez prethodne obavijesti trajno ili privremeno isključiti sudionika iz sudjelovanja u sustavu TARGET-HR ako:

(a) nastupi jedan ili više slučajeva neispunjavanja obveza (osim onih iz stavka 1. ovog članka)

(b) sudionik počini značajnu povredu bilo koje odredbe ove Odluke

(c) sudionik propusti ispuniti bilo koju bitnu obvezu prema Hrvatskoj narodnoj banci

(d) sudionik prestane imati valjani sporazum s NSP-om o pružanju potrebne veze sa sustavom TARGET

(e) nastupi bilo koji događaj vezan uz sudionika koji bi prema procjeni Hrvatske narodne banke ugrozio opću stabilnost, solidnost i sigurnost sustava TARGET-HR ili bilo koje druge komponente sustava TARGET ili koji bi ugrozio ispunjavanje zadaća Hrvatske narodne banke utvrđenih Zakonom o Hrvatskoj narodnoj banci i Statutom Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke ili predstavlja rizik s obzirom na načelo opreznosti

(f) NSB je privremeno ili trajno otkazao pristup sudionika unutardnevnom kreditu, uključujući autokolateralizaciju, u skladu s člankom 48. iz dijela II. ove Odluke i/ili

(g) sudionik je isključen ili je na drugi način prestao biti član jedne od zatvorenih grupa korisnika NSP-a.

(3) Pri primjeni diskrecijske ocjene prema stavku 2. ovog članka Hrvatska narodna banka uzima u obzir, između ostalog, ozbiljnost slučaja neispunjavanja obveze ili događaja navedenih u točkama od (a) do (c) tog stavka.

(4) U slučaju da Hrvatska narodna banka privremeno ili trajno isključi sudionika iz sudjelovanja u sustavu TARGET-HR u skladu sa stavcima 1. ili 2. ovog članka, Hrvatska narodna banka bez nepotrebnog odgađanja obavješćuje (putem broadcast poruke ili, ako to nije moguće, bilo kojim drugim prikladnim sredstvom komunikacije) tog sudionika, druge središnje banke i druge sudionike u svim komponentama sustava TARGET o tom privremenom ili trajnom isključenju. Uzima se da je takvu poruku poslao matični SB tog sudionika.

(5) Kada sudionici prime poruku iz stavka 4. ovog članka, uzima se da su obaviješteni o trajnom/privremenom isključenju sudionika iz sudjelovanja u sustavu TARGET-HR ili drugoj komponenti sustava TARGET. Sudionici snose svu štetu koja proizađe iz dostavljanja naloga za prijenos novčanih sredstava sudionicima koji su privremeno ili trajno isključeni iz sudjelovanja, ako je taj nalog za prijenos novčanih sredstava prihvaćen u sustav TARGET-HR nakon primitka poruke iz stavka 4. ovog članka.

Članak 26.

Zatvaranje TARGET računa od strane Hrvatske narodne banke nakon trajnog isključenja iz sudjelovanja

Nakon trajnog isključenja sudionika iz sudjelovanja u sustavu TARGET-HR prema članku 24. ili članku 25. iz ovog dijela, Hrvatska narodna banka zatvara TARGET račune tog sudionika nakon što namiri ili odbije sve naloge za prijenos novčanih sredstava koji čekaju u redu i iskoristi svoje posebno založno pravo i pravo na prijeboj u skladu s člankom 27. iz ovog dijela.

Članak 27.

Posebno založno pravo i pravo na prijeboj Hrvatske narodne banke

(1) Hrvatska narodna banka, u svrhu osiguranja svake svoje pojedinačne novčane tražbine (sadašnje ili buduće) prema sudioniku koja proizlazi iz međusobnog pravnog odnosa, ima posebno založno pravo nad sudionikovim sadašnjim i budućim pozitivnim stanjima na njegovim TARGET računima do iznosa nenamirenih tražbina.

(2) Hrvatska narodna banka ima pravo iz stavka 1. ovog članka čak i ako su njezine tražbine uvjetne ili nisu dospjele.

(3) Sudionik, djelujući u svojstvu imatelja TARGET računa, ovime priznaje zasnivanje posebnoga založnog prava na sredstvima na njegovim računima otvorenim kod Hrvatske narodne banke u korist Hrvatske narodne banke; ovim se priznanjem založena imovina stavlja na raspolaganje Hrvatskoj narodnoj banci kako je određeno prema Zakonu o financijskom osiguranju. Iznosi uplaćeni na TARGET račune, samom činjenicom da su uplaćeni, neopozivo su založeni do iznosa nenamirenih tražbina bez daljnjih ograničenja, kao kolateral za potpuno ispunjenje osiguranih obveza.

(4) Po nastupu:

(a) slučaja neispunjavanja obveza iz članka 25. stavka 1. iz ovog dijela ili

(b) bilo kojeg drugog slučaja neispunjavanja obveza ili događaja iz članka 25. stavka 2. iz ovog dijela koji je doveo do trajnog ili privremenog isključenja sudionika iz sudjelovanja, neovisno o pokretanju postupka zbog insolventnosti u odnosu na sudionika i neovisno o ustupanju tražbine, sudskoj ili drugoj zabrani raspolaganja ili drugom raspolaganju sudionikovim pravima ili u vezi s njima,

sve sudionikove obveze automatski i odmah dospijevaju bez prethodne obavijesti i bez potrebe za prethodnim odobrenjem bilo kojeg tijela te ih treba odmah ispuniti. Osim toga, međusobne tražbine sudionika i Hrvatske narodne banke automatski se međusobno prebijaju, a strana koja duguje viši iznos drugoj plaća razliku.

(5) Hrvatska narodna banka obavješćuje sudionika o svakom prijeboju izvršenom prema stavku 4. ovog članka odmah nakon njegova izvršenja.

(6) Hrvatska narodna banka ovlaštena je bez prethodne obavijesti teretiti bilo koji sudionikov TARGET račun za bilo koji iznos koji sudionik duguje Hrvatskoj narodnoj banci koji proizlazi iz pravnog odnosa između sudionika i Hrvatske narodne banke.

(7) Odredbama ovog članka ne stvara se nikakvo pravo, zalog, teret ili tražbina niti izvršava prijeboj u odnosu na sljedeće račune u sustavu TARGET kojima se koristi AS:

(a) TARGET račune koji se koriste u skladu s AS postupcima namire iz dijela VI. ili dijela VII. ove Odluke

(b) TARGET račune koje drži AS u skladu s dijelovima od II. do V. ove Odluke, ako sredstva na tim računima ne pripadaju AS-u, nego se drže u ime njegovih klijenata ili se koriste za namiru naloga za prijenos novčanih sredstava u ime njegovih klijenata.

Članak 28.

Povjerljivost

(1) Hrvatska narodna banka čuva kao povjerljive sve osjetljive ili tajne informacije, uključujući one informacije koje se odnose na plaćanje, tehničke ili organizacijske informacije koje pripadaju sudioniku, sudionicima iz iste grupe ili sudionikovim klijentima, osim ako su sudionik ili njegov klijent dali svoj pisani pristanak za priopćavanje informacija ili je takvo priopćavanje dopušteno ili obvezno na temelju zakona.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, sudionik je suglasan da se informacije o radnjama poduzetim na temelju članka 25. iz ovog dijela ne smatraju povjerljivima.

(3) Iznimno od stavka 1. ovog članka, sudionik je suglasan da Hrvatska narodna banka može priopćiti informacije o plaćanju, tehničke ili organizacijske informacije u vezi sa sudionikom, sudionicima iz iste bankovne grupe ili sudionikovim klijentima koje su pribavljene tijekom rada sustava TARGET-HR:

(a) drugim središnjim bankama ili trećim osobama koje su uključene u rad sustava TARGET-HR, u mjeri u kojoj je to potrebno za učinkovito funkcioniranje sustava TARGET ili praćenje izloženosti sudionika ili njegove bankovne grupe

(b) drugim središnjim bankama radi provođenja analiza potrebnih za operacije na tržištu, funkcije monetarne politike, financijsku stabilnost ili financijsku integraciju ili

(c) tijelima države članice i Europske unije nadležnima za superviziju, sanaciju i nadzor, uključujući središnje banke, u mjeri u kojoj je to potrebno za obavljanje njihovih javnih zadaća,

pod uvjetom da u svim tim slučajevima priopćavanje nije u suprotnosti s propisima.

(4) Hrvatska narodna banka nije odgovorna za financijske i komercijalne posljedice priopćavanja iz stavka 3. ovog članka.

(5) Iznimno od stavka 1. ovog članka, Hrvatska narodna banka može upotrijebiti, priopćiti ili objaviti informacije o plaćanju u vezi sa sudionikom ili sudionikovim klijentima za statističke, povijesne, znanstvene ili druge svrhe u okviru izvršavanja svojih javnih funkcija ili funkcija drugih osoba javnog prava kojima su informacije priopćene ako ta upotreba, priopćavanje ili objava ne omogućuje izravnu ili neizravnu identifikaciju sudionika ili sudionikovih klijenata.

(6) Informacije u vezi s radom sustava TARGET-HR kojima su sudionici imali pristup smiju se upotrijebiti samo u svrhe utvrđene ovom Odlukom. Sudionici su dužni čuvati te informacije kao povjerljive, osim ako je Hrvatska narodna banka izričito dala svoj pisani pristanak za priopćavanje. Sudionici su dužni osigurati da treće osobe kojima su eksternalizirali, prenijeli ili povjerili kao podugovarateljima zadaće koje imaju ili mogu imati utjecaja na ispunjavanje njihovih obveza iz ove Odluke, budu obvezane zahtjevima u vezi s povjerljivošću iz ovog članka.

(7) Hrvatska narodna banka ovlaštena je radi namire naloga za prijenos novčanih sredstava obrađivati i prenositi potrebne podatke NSP-u.

Članak 29.

Zaštita podataka, sprječavanje pranja novca, administrativne mjere ili mjere ograničavanja i povezana pitanja

(1) Uzima se da su sudionici upoznati sa svim obvezama koje imaju u vezi s propisima o zaštiti podataka, da ih se pridržavaju i da su u mogućnosti dokazati nadležnim tijelima da ih se pridržavaju. Uzima se da su sudionici upoznati sa svim svojim obvezama u vezi s propisima o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, nuklearnih aktivnosti osjetljivih na širenje i razvoj sustava dostave nuklearnog oružja, posebno u smislu provedbe odgovarajućih mjera koje se odnose na svako plaćanje u korist ili na teret njihovih ­TARGET računa u sustavu TARGET te da ih se pridržavaju. Sudionici su dužni osigurati da budu obaviješteni o politici dohvata podataka svog odabranog NSP-a prije stupanja u ugovorni odnos s NSP-om.

(2) Sudionici ovlašćuju Hrvatsku narodnu banku da od svih nacionalnih ili stranih financijskih, nadzornih ili trgovinskih tijela pribavi sve informacije koje se na njih odnose ako su te informacije potrebne za sudionikovo sudjelovanje u sustavu TARGET-HR.

(3) Kada djeluju kao pružatelji platnih usluga platitelja ili primatelja plaćanja, sudionici su dužni postupati u skladu sa svim zahtjevima koji proizlaze iz administrativnih mjera ili mjera ograničavanja određenih u skladu s člancima 75. i 215. Ugovora o funkcioniranju Europske unije kojima podliježu, uključujući i zahtjeve povezane s obavješćivanjem i/ili ishođenjem suglasnosti nadležnog tijela u vezi s obradom transakcija. Osim toga:

(a) ako je Hrvatska narodna banka pružatelj platnih usluga sudionika koji je platitelj:

(i) sudionik je dužan dati potrebnu obavijest ili pribaviti suglasnosti u ime središnje banke koja je primarno dužna dati obavijest ili ishoditi takvu suglasnost i dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci dokaze o danoj obavijesti ili primljenoj suglasnosti

(ii) sudionik ne smije unijeti nijedan nalog za plaćanje za prijenos sredstava na račun koji drži subjekt različit od sudionika u sustavu TARGET dok ne primi potvrdu od Hrvatske narodne banke da je pružatelj platnih usluga primatelja plaćanja ili drugi subjekt u njegovo ime dao potrebnu obavijest ili dobio suglasnost ili

(b) kada je Hrvatska narodna banka pružatelj platnih usluga sudionika koji je primatelj plaćanja, sudionik daje potrebnu obavijest ili pribavlja suglasnost u ime središnje banke koja je primarno dužna dati obavijest ili ishoditi suglasnost i dostavlja Hrvatskoj narodnoj banci dokaze o danoj obavijesti ili primljenoj suglasnosti.

Za potrebe ovog stavka, izrazi »pružatelj platnih usluga«, »platitelj« i »primatelj plaćanja« imaju značenja koja su im pripisana primjenjivim administrativnim mjerama ili mjerama ograničavanja.

Članak 30.

Obavijesti

(1) Ako nije drugačije uređeno ovom Odlukom, sve obavijesti koje su potrebne ili dopuštene u skladu s ovom Odlukom šalju se preporučenom poštom, sredstvom elektroničke komunikacije dogovorenim između Hrvatske narodne banke i pojedinog sudionika ili na drugi način u pisanom obliku. Obavijesti Hrvatskoj narodnoj banci šalju se ili direktoru Direkcije za operativne poslove platnog prometa, Hrvatska narodna banka, Trg hrvatskih velikana 3, Zagreb ili na BIC adresu NBHRHR2X ili, ako je tako dogovoreno između Hrvatske narodne banke i pojedinog sudionika, na e-adresu [email protected] Obavijesti sudioniku šalju se na njegovu poštansku adresu, njegovu BIC adresu ili na e-adresu, o kojima sudionik obavješćuje Hrvatsku narodnu banku.

(2) Kako bi se dokazalo da je obavijest poslana, dovoljno je dokazati da je obavijest poslana fizički ili elektronički odgovarajućem primatelju.

(3) Sve obavijesti moraju biti na hrvatskom i/ili engleskom jeziku.

(4) Sudionike obvezuju svi obrasci i dokumenti Hrvatske narodne banke koje su sudionici ispunili i/ili potpisali (uključujući, ali ne ograničavajući se na obrasce za prikupljanje referentnih podataka navedene u članku 5. stavku 2. točki (a) iz ovog dijela) kao i informacije dane na temelju članka 11. stavka 4. iz ovog dijela ako su poslani u skladu sa stavcima 1. i 2. ovog članka i ako Hrvatska narodna banka razumno drži da ih je primila od sudionika, njihovih zaposlenika ili zastupnika.

Članak 31.

Ugovorni odnos s NSP-om

(1) Da bi mogli slati ili primati instrukcije i poruke iz sustava TARGET, sudionici su dužni:

(a) sklopiti ugovor s NSP-om u okviru ugovora o koncesiji s tim NSP-om radi uspostave tehničke veze sa sustavom TARGET-HR ili

(b) povezati se preko drugog subjekta koji je sam sklopio ugovor s NSP-om u okviru ugovora o koncesiji s tim NSP-om.

(2) Pravni odnos između sudionika i NSP-a isključivo je uređen odredbama međusobno sklopljenog ugovora.

(3) Usluge koje pruža NSP ne čine dio usluga koje pruža Hrvatska narodna banka u vezi sa sustavom TARGET.

(4) Hrvatska narodna banka ne odgovara za radnje, pogreške ili propuste NSP-a (uključujući njegove direktore, zaposlenike i podizvođače) ili za radnje, pogreške ili propuste trećih osoba koje izaberu sudionici radi dobivanja pristupa mreži NSP-a.

Članak 32.

Postupak izmjene

Hrvatska narodna banka može u bilo kojem trenutku jednostrano izmijeniti ovu Odluku, uključujući dodatke iz članka 2. iz ovog dijela. Izmjene ove Odluke i dodataka donose se i objavljuju na isti način kao i njihov osnovni tekst. Uzima se da je sudionik prihvatio takve izmjene ako im nije izričito prigovorio u roku od 14 dana od dana kad je primio obavijest o tim izmjenama. U slučaju da sudionik uloži prigovor na izmjene, Hrvatska narodna banka ovlaštena je odmah trajno isključiti tog sudionika iz sudjelovanja u sustavu TARGET-HR i zatvoriti sve njegove TARGET račune.

Članak 33.

Prava trećih osoba

(1) Sudionici ne smiju prenijeti, založiti ni ustupiti bilo kojoj trećoj osobi bilo koje pravo, interes, obvezu, odgovornost ili tražbinu koji proizlaze iz ove Odluke ili su u vezi s njom bez pisane suglasnosti Hrvatske narodne banke.

(2) Ova Odluka ne stvara bilo kakva prava ili obveze u odnosu na bilo koji drugi subjekt osim Hrvatske narodne banke i sudionika u sustavu TARGET-HR.

Članak 34.

Mjerodavno pravo, nadležnost i mjesto izvršenja

(1) Na dvostrani odnos između Hrvatske narodne banke i sudionika u sustavu TARGET-HR primjenjuje se hrvatsko pravo.

(2) Ne dovodeći u pitanje nadležnost Suda Europske unije, za rješavanje sporova koji se odnose na pitanja u vezi s odnosom iz stavka 1. ovog članka isključivo je nadležan sud u Zagrebu.

(3) Mjesto izvršenja u vezi s pravnim odnosom između Hrvatske narodne banke i sudionika jest Zagreb.

Članak 35.

Salvatorna klauzula

Ako je bilo koja odredba ove Odluke nevaljana, to neće utjecati na primjenu ostalih njezinih odredbi.

DIO II. POSEBNE ODREDBE ZA GLAVNE NOVČANE RAČUNE (MCA RAČUNE)

Članak 36. (NN 133/22)

Otvaranje i vođenje MCA računa

(1) Hrvatska narodna banka otvara i vodi najmanje jedan MCA račun za svakog sudionika, osim ako je sudionik AS koji primjenjuje samo RTGS ili TIPS AS postupke namire, u kojem slučaju uporaba MCA računa ovisi o odluci AS-a.

(2) Za potrebe namire operacija monetarne politike prema odluci Hrvatske narodne banke kojom se prenosi Smjernica (EU) 2015/510 (ESB/2014/60) i namire kamata iz takvih operacija, sudionik određuje primarni MCA račun koji se drži kod Hrvatske narodne banke.

(3) Primarni MCA račun određen u skladu sa stavkom 2. ovog članka upotrebljava se i u sljedeće svrhe:

(a) remuneraciju iz članka 12. iz dijela I. ove Odluke, osim ako je sudionik imenovao drugog sudionika u sustavu TARGET-HR u tu svrhu

(b) odobravanje unutardnevnoga kredita.

(4) Negativno stanje na primarnom MCA računu ne smije biti niže od kreditne linije (ako je odobrena). Stanje na MCA računu koji nije primarni MCA račun ne smije biti negativno.

(5) Brisan.

Članak 37.

Zajedničko upravljanje MCA računom

(1) Na zahtjev imatelja MCA računa Hrvatska narodna banka dopušta da MCA računom koji drži taj imatelj MCA računa zajednički upravlja jedan od sljedećih subjekata kao suupravitelj:

(a) drugi imatelj MCA računa u sustavu TARGET-HR

(b) imatelj MCA računa u drugoj komponenti sustava TARGET.

Ako imatelj MCA računa ima više od jednog MCA računa, svakim MCA računom može zajednički upravljati drugi suupravitelj.

Suupravitelj ima ista prava i povlastice u odnosu na MCA račun kojim zajednički upravlja kao i one koje ima u odnosu na vlastiti MCA račun.

(2) Imatelj MCA računa dostavlja Hrvatskoj narodnoj banci dokaz o suglasnosti suupravitelja da djeluje u tom svojstvu.

(3) Imatelj MCA računa koji djeluje kao suupravitelj dužan je ispunjavati obveze imatelja MCA računa u odnosu na MCA račun kojim zajednički upravlja iz članka 5. stavka 1. točke (a), članka 10. stavka 4. i članka 31. stavka 1. iz dijela I. ove Odluke.

(4) Imatelj MCA računa čijim se MCA računom zajednički upravlja dužan je ispunjavati obveze sudionika iz dijela I. i dijela II. ove Odluke u odnosu na taj svoj MCA račun kojim se zajednički upravlja. Ako imatelj MCA računa nema izravnu tehničku vezu sa sustavom TARGET, ne primjenjuju se članak 5. stavak 1. točka (a), članak 10. stavak 4. i članak 31. stavak 1. iz dijela I. ove Odluke.

(5) Na imatelja MCA računa koji imenuje suupravitelja za svoj MCA račun primjenjuje se članak 7. ove Odluke iz dijela I. ove Odluke u skladu s ovim člankom.

(6) Imatelj MCA računa dužan je odmah obavijestiti Hrvatsku narodnu banku ako suupravitelj prestane djelovati u tom svojstvu ili ako sporazum o zajedničkom upravljanju između imatelja MCA računa i suupravitelja prestane važiti.

Članak 38.

MCA grupa za prijenos likvidnosti

(1) Na zahtjev imatelja MCA računa Hrvatska narodna banka osniva MCA grupu za prijenos likvidnosti u svrhu omogućavanja obrade naloga za prijenos likvidnosti s MCA računa na MCA račun.

(2) Na zahtjev imatelja MCA računa Hrvatska narodna banka dodaje jedan od MCA računa imatelja MCA računa u postojeću MCA grupu za prijenos likvidnosti osnovanu u sustavu TARGET-HR ili u drugoj komponenti sustava TARGET ili ga briše iz nje. Imatelj MCA računa dužan je prije podnošenja takvog zahtjeva obavijestiti sve ostale imatelje MCA računa u toj MCA grupi za prijenos likvidnosti.

Članak 39.

Transakcije koje se obrađuju preko MCA računa

Sljedeće transakcije obrađuju se preko MCA računa u sustavu TARGET-HR:

(a) operacije središnje banke

(b) nalozi za prijenos likvidnosti na račune prekonoćnog depozita koje je otvorila Hrvatska narodna banka na ime sudionika ili s tih računa

(c) nalozi za prijenos likvidnosti na drugi MCA račun unutar iste MCA grupe za prijenos likvidnosti

(d) nalozi za prijenos likvidnosti na T2S DCA račun TIPS DCA račun ili RTGS DCA račun ili njegov podračun.

Članak 40.

Nalozi za prijenos likvidnosti

Imatelj MCA računa može dostaviti nalog za prijenos likvidnosti kao jedno od sljedećeg:

(a) nalog za trenutačni prijenos likvidnosti, koji je instrukcija za izvršenje bez odgode ili

(b) trajni nalog za prijenos likvidnosti, koji je instrukcija za ponavljajuće izvršenje prijenosa određenog iznosa po nastanku unaprijed određenog događaja svakoga radnog dana.

Članak 41.

Propisani nalozi za prijenos likvidnosti

(1) Imatelj MCA računa može odrediti iznos donje i/ili gornje granice stanja za svoj MCA račun.

(2) Određivanjem gornje granice stanja i odabirom propisanog naloga za prijenos likvidnosti imatelj MCA računa daje instrukciju Hrvatskoj narodnoj banci da izvrši propisani nalog za prijenos likvidnosti kojim se odobrava RTGS DCA račun ili drugi MCA račun unutar iste MCA grupe za prijenos likvidnosti koji je odredio taj imatelj MCA računa, ako se nakon namire naloga za plaćanje prekorači gornja granica stanja. Odobreni RTGS DCA računi ili MCA računi mogu biti u sustavu TARGET-HR ili u drugoj komponenti sustava TARGET.

(3) Određivanjem donje granice stanja i odabirom propisanog naloga za prijenos likvidnosti inicira se propisani nalog za prijenos likvidnosti kojim se tereti RTGS DCA račun ili drugi MCA račun unutar iste MCA grupe za prijenos likvidnosti koji je odredio taj imatelj MCA računa, ako se nakon namire naloga za plaćanje prekorači donja granica. Terećeni RTGS DCA računi ili MCA računi mogu biti u sustavu TARGET-HR ili u drugoj komponenti sustava TARGET. Imatelj RTGS DCA računa ili MCA računa koji će biti terećen mora odobriti da se njegov račun tereti na taj način.

(4) Imatelj MCA računa može odobriti da se njegov MCA račun tereti u slučaju prekoračenja donje granice stanja na jednom ili više određenih RTGS DCA računa ili MCA računa unutar iste grupe za prijenos likvidnosti u sustavu TARGET-HR ili u drugoj komponenti sustava TARGET. Odobrenjem za terećenje svog računa imatelj MCA računa daje instrukciju Hrvatskoj narodnoj banci za izvršenje propisanog naloga za prijenos likvidnosti kojim se odobrava jedan ili više RTGS DCA računa ili MCA računa kada god je donja granica prekoračena.

(5) Imatelj MCA računa može odobriti da njegov MCA račun bude terećen u slučaju nedovoljne likvidnosti na RTGS DCA računu određenom za potrebe automatiziranih naloga za prijenos likvidnosti u skladu s člankom 49. stavcima 5. i 6. iz dijela III. ove Odluke za namiru hitnih naloga za plaćanje, AS naloga za prijenos ili naloga za plaćanje s visokim prioritetom. Odobrenjem za terećenje svog računa imatelj MCA računa daje instrukciju Hrvatskoj narodnoj banci za izvršenje propisanog naloga za prijenos likvidnosti kojim se odobrava RTGS DCA račun.

Članak 42.

Obrada naloga za prijenos novčanih sredstava

(1) Primljeni nalozi za prijenos novčanih sredstava namiruju se odmah, pod uvjetom da postoji dostupna likvidnost na platiteljevu MCA računu.

(2) U slučaju da na MCA računu nema dostatnih sredstava za izvršenje namire, primjenjuje se odgovarajuće pravilo iz točaka od (a) do (e) ovog članka (ovisno o vrsti naloga za prijenos novčanih sredstava):

(a) nalog za plaćanje na MCA računu: instrukcija se odbija ako ju je inicirala Hrvatska narodna banka i ako bi dovela istodobno do promjene sudionikove linije unutardnevnoga kredita i odgovarajućeg terećenja ili odobrenja njegova MCA računa; sve ostale instrukcije moraju čekati u redu

(b) nalog za trenutačni prijenos likvidnosti: nalog se odbija bez djelomične namire ili bilo kojeg daljnjeg pokušaja namire

(c) trajni nalog za prijenos likvidnosti: nalog se djelomično namiruje bez bilo kojeg daljnjeg pokušaja namire

(d) propisani nalog za prijenos likvidnosti: nalog se djelomično namiruje bez bilo kojeg daljnjeg pokušaja namire

(e) nalog za prijenos likvidnosti na račun prekonoćnog depozita: nalog se odbija bez djelomične namire ili bilo kojeg daljnjeg pokušaja namire.

(3) Svi nalozi za prijenos novčanih sredstava u redu obrađuju se u skladu s načelom »prvi unutra, prvi van« (FIFO: engl. first in, first out) bez određivanja prioriteta ili ponovnog svrstavanja.

(4) Nalozi za prijenos novčanih sredstava koji čekaju u redu odbijaju se na kraju radnog dana.

Članak 43.

Nalozi za rezervaciju likvidnosti

(1) Imatelj MCA računa može dati instrukciju Hrvatskoj narodnoj banci da na njegovu MCA računu rezervira određeni iznos likvidnosti za potrebe namire operacija središnje banke.

(2) Imatelj MCA računa može dati instrukciju Hrvatskoj narodnoj banci da na njegovu MCA računu rezervira određeni iznos likvidnosti i za potrebe naloga za prijenos likvidnosti na račune prekonoćnog depozita.

(3) Instrukcija iz stavaka 1. i 2. ovog članka daje se s pomoću jednog od sljedećeg:

(a) tekućeg naloga za rezervaciju likvidnosti koji ima neposredan učinak za tekući radni dan sustava TARGET ili

(b) trajnog naloga za rezervaciju likvidnosti koji se provodi na početku svakoga radnog dana sustava TARGET.

(4) Ako iznos nerezervirane likvidnosti nije dovoljan za ispunjenje tekućeg ili trajnog naloga za rezervaciju likvidnosti, Hrvatska narodna banka djelomično izvršava nalog za rezervaciju i ima instrukciju da izvrši daljnje rezervacije dok se ne dosegne preostali iznos koji treba rezervirati. Neizvršeni nalozi za rezervaciju bit će odbijeni na kraju radnog dana.

(5) Operacije središnje banke namiruju se korištenjem rezervirane likvidnosti kako je navedeno u stavcima od 1. do 3. ovog članka, a ostali nalozi za prijenos novčanih sredstava namiruju se korištenjem likvidnosti dostupne nakon odbitka rezerviranog iznosa.

(6) Neovisno o stavku 5. ovog članka, u slučaju nedovoljne nerezervirane likvidnosti na primarnom MCA računu imatelja MCA računa, u svrhu smanjenja unutardnevne kreditne linije imatelja MCA računa Hrvatska narodna banka koristi rezerviranu likvidnost.

Članak 44.

Postupanje s nalozima za prijenos novčanih sredstava u slučaju privremenog ili trajnog isključenja

(1) Nakon trajnog isključenja sudionika iz sudjelovanja u sustavu TARGET-HR, Hrvatska narodna banka ne prima u smislu članka 17. iz dijela I. ove Odluke nove naloge za prijenos novčanih sredstava tog sudionika. Nalozi za prijenos novčanih sredstava koji čekaju u redu, uskladišteni nalozi za prijenos novčanih sredstava ili novi nalozi za prijenos novčanih sredstava u korist tog sudionika odbijaju se.

(2) Ako je sudionik privremeno isključen iz sudjelovanja u sustavu TARGET-HR iz razloga koji nisu navedeni u članku 25. stavku 1. točki (a) iz dijela I. ove Odluke, Hrvatska narodna banka pohranjuje sve ulazne i izlazne naloge za prijenos novčanih sredstava tog sudionika na njegov MCA račun i podnosi ih na namiru tek nakon što ih je SB sudionika koji je privremeno isključen izričito prihvatio.

(3) Ako je sudionik privremeno isključen iz sudjelovanja u sustavu TARGET-HR iz razloga navedenih u članku 25. stavku 1. točki (a) iz dijela I. ove Odluke, svi izlazni nalozi za prijenos novčanih sredstava s tog MCA računa sudionika obrađuju se samo na osnovi instrukcija njegovih zastupnika, uključujući one koje je imenovalo nadležno tijelo ili sud kao što je stečajni upravitelj sudionika, ili u skladu s ovršnom odlukom nadležnog tijela ili suda koja sadržava instrukcije o tome kako se nalozi za prijenos novčanih sredstava trebaju provesti. Svi ulazni nalozi za prijenos novčanih sredstava provode se u skladu sa stavkom 2. ovog članka.

Članak 45.

Subjekti prihvatljivi za unutardnevni kredit

(1) Hrvatska narodna banka odobrava unutardnevni kredit kreditnim institucijama osnovanima u Europskoj uniji ili EGP-u koje su prihvatljive druge ugovorne strane za operacije monetarne politike Eurosustava i imaju pristup prekonoćnom kreditu, uključujući slučajeve kada te kreditne institucije djeluju preko podružnice osnovane u Europskoj uniji ili EGP-u i uključujući podružnice osnovane u Europskoj uniji ili EGP-u kreditnih institucija osnovanih izvan EGP-a pod uvjetom da su takve podružnice osnovane u istoj državi kao relevantni NSB europodručja. Unutardnevni kredit ne smije se odobriti subjektima na koje se primjenjuju mjere ograničavanja koje je donijelo Vijeće Europske unije ili država članica u skladu s člankom 65. stavkom 1. točkom (b), člankom 75. i člankom 215. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, provedba kojih, sa stajališta Hrvatske narodne banke, nije u skladu s nesmetanim funkcioniranjem sustava TARGET.

(2) Hrvatska narodna banka može odobriti unutardnevni kredit i sljedećim subjektima:

(a) kreditnim institucijama osnovanima u Europskoj uniji ili EGP-u koje nisu prihvatljive druge ugovorne strane za operacije monetarne politike Eurosustava i/ili nemaju pristup prekonoćnom kreditu, uključujući i slučajeve kada djeluju preko podružnice osnovane u Europskoj uniji ili EGP-u i uključujući podružnice osnovane u Europskoj uniji ili EGP-u kreditnih institucija osnovanih izvan EGP-a

(b) odjelima riznice središnjih ili regionalnih vlada država članica i tijelima javnog sektora država članica ovlaštenima za vođenje računa klijenata

(c) investicijskim društvima osnovanima u Europskoj uniji ili EGP-u pod uvjetom da su sklopila sporazum sa sudionikom koji ima pristup unutardnevnom kreditu iz stavka 1. ovog članka, kako bi se osiguralo pokriće za svaki preostali iznos duga na kraju odgovarajućeg dana

(d) subjektima koji nisu obuhvaćeni točkom (a), a koji upravljaju AS-om i djeluju u tom svojstvu

pod uvjetom da je taj subjekt koji je primio unutardnevni kredit osnovan u istoj državi kao i Hrvatska narodna banka.

(3) Unutardnevni kredit odobrava se samo na radne dane sustava TARGET.

(4) Za subjekte iz stavka 2. ovog članka, a u skladu s odlukom Hrvatske narodne banke kojom se prenosi Smjernica (EU) 2015/510 (ESB/2014/60), unutardnevni kredit ograničen je na dan na koji je odobren i ne postoji mogućnost da se pretvori u prekonoćni kredit.

(5) Hrvatska narodna banka može omogućiti pristup prekonoćnom kreditu određenim prihvatljivim središnjim drugim ugovornim stranama, u okviru područja primjene članka 139. stavka 2. točke (c) Ugovora o funkcioniranju Europske unije u vezi s člancima 18. i 42. Statuta ESSB-a i odluke Hrvatske narodne banke kojom se prenosi Smjernica (EU) 2015/510 (ESB/2014/60). Takve su prihvatljive središnje druge ugovorne strane one koje u svakom relevantnom trenutku:

(a) prihvatljivi su subjekti za potrebe stavka 2. točke (d) ovog članka, pod uvjetom da su ti prihvatljivi subjekti također ovlaštene središnje druge ugovorne strane u skladu s važećim zakonodavstvom Europske unije ili nacionalnim pravom

(b) osnovane su u europodručju

(c) imaju pristup unutardnevnom kreditu.

(6) Svi prekonoćni krediti odobreni prihvatljivim središnjim drugim ugovornim stranama podliježu uvjetima iz ovog članka i članaka 46. i 47. iz ovog dijela (uključujući odredbe u vezi s prihvatljivim kolateralom).

(7) Ako prihvatljive središnje druge ugovorne strane ne vrate prekonoćni kredit koji im je odobrio njihov NSB, primjenjuju se sankcije iz članaka 47. i 48. iz ovog dijela.

(8) Subjekti iz stavka 2. ovog članka koje prihvaća Hrvatska narodna banka navedeni su u Dodatku IX. ove Odluke.

Članak 46.

Prihvatljivi kolateral za unutardnevni kredit

Unutardnevni kredit temelji se na prihvatljivom kolateralu. Prihvatljivi kolateral sastoji se od iste imovine koja je prihvatljiva za korištenje u operacijama monetarne politike Eurosustava i koja podliježe istim pravilima vrednovanja i kontrole rizika kao ona utvrđena u odluci Hrvatske narodne banke kojom se prenosi Smjernica (EU) 2015/510 (ESB/2014/60).

Članak 47.

Postupak produljenja unutardnevnoga kredita

(1) Na unutardnevni kredit ne plaćaju se kamate.

(2) Propust subjekta iz članka 45. stavka 1. iz ovog dijela da vrati unutardnevni kredit na kraju dana automatski se smatra zahtjevom tog subjekta za korištenje prekonoćnoga kredita. Ako subjekt iz članka 45. stavka 1. iz ovog dijela ima DCA račun, svako stanje na kraju dana na svakom njegovu DCA računu uzima se u obzir za potrebe izračuna iznosa subjektove mogućnosti automatskoga korištenja prekonoćnoga kredita. Time se ne pokreće ekvivalentno oslobađanje imovine koja je prethodno deponirana kao kolateral za taj nepodmireni unutardnevni kredit.

(3) Propust subjekta iz članka 45. stavka 2. točaka (a), (c) ili (d) iz ovog dijela da vrati unutardnevni kredit na kraju dana iz bilo kojeg razloga, čini taj subjekt podložnim sljedećim novčanim sankcijama:

(a) ako subjekt ima negativno stanje na svom računu na kraju dana prvi put tijekom bilo kojeg razdolja od dvanaest mjeseci, tada taj subjekt na iznos toga negativnog stanja plaća kamate obračunate po stopi koja je za 5 postotnih bodova viša od kamatne stope na prekonoćni kredit

(b) ako subjekt ima negativno stanje na svom računu na kraju dana dva ili više puta u istom razdoblju od dvanaest mjeseci, tada se kamatna stopa iz točke (a) ovog stavka povećava za 2,5 postotnih bodova svaki sljedeći put nakon prvog negativnog stanja u tom dvanaestomjesečnom razdoblju.

(4) Upravno vijeće ESB-a može odustati od novčane sankcije ili umanjiti novčane sankcije određene prema stavku 3. ovog članka, ako se negativno stanje tog subjekta na kraju dana može pripisati višoj sili i/ili tehničkim smetnjama u radu sustava TARGET, kako je ovo posljednje definirano u Dodatku IX. ove Odluke.

Članak 48.

Privremena nemogućnost, ograničenje i trajna nemogućnost pristupa unutardnevnom kreditu

(1) Hrvatska narodna banka privremeno ili trajno onemogućuje pristup unutardnevnom kreditu ako nastupi jedan od sljedećih slučajeva:

(a) sudionikov primarni MCA račun kod Hrvatske narodne banke privremeno je ili trajno zatvoren

(b) sudionik je prestao ispunjavati bilo koji zahtjev za odobravanje unutardnevnoga kredita iz članka 45. iz ovog dijela

(c) nadležna sudska ili druga tijela donijela su odluku da se u odnosu na sudionika provede postupak likvidacije ili imenovanje likvidatora ili slične službene osobe nad sudionikom ili bilo koji drugi sličan postupak

(d) na sudionika se primjenjuje zamrzavanje sredstava i/ili druge mjere koje je nametnula Europska unija kojima se ograničava mogućnost sudionika da se koristi svojim sredstvima

(e) prihvatljivost sudionika kao druge ugovorne strane za operacije monetarne politike Eurosustava privremeno je ili trajno prestala.

(2) Hrvatska narodna banka može privremeno ili trajno onemogućiti pristup unutardnevnom kreditu ako NSB privremeno ili trajno isključi sudionika iz sudjelovanja u sustavu TARGET primjenom odredbe svojih usklađenih uvjeta za sudjelovanje u sustavu TARGET koja odgovara članku 25. stavku 2. iz dijela I. ove Odluke.

(3) Hrvatska narodna banka može odlučiti privremeno onemogućiti, ograničiti ili trajno onemogućiti pristup sudionika unutardnevnom kreditu ako se smatra da sudionik čini rizik s obzirom na načelo opreznosti.

DIO III. POSEBNE ODREDBE ZA NAMJENSKE NOVČANE RAČUNE ZA NAMIRU U REALNOM VREMENU NA BRUTO NAČELU (RTGS DCA RAČUNE)

Članak 49.

Otvaranje i vođenje RTGS DCA računa

(1) Hrvatska narodna banka na zahtjev imatelja MCA računa otvara i vodi jedan RTGS DCA račun ili više njih te otvara i vodi jedan ili više podračuna ako su potrebni za AS namiru. Ako je imatelj MCA računa pristupio SCT Inst shemi potpisivanjem Sporazuma o pristupanju SEPA instant kreditnom transferu, nijedan RTGS DCA račun (ni podračun) ne otvara se niti se vodi, osim ako je imatelj MCA računa stalno dostupan bilo kao imatelj TIPS DCA računa ili kao dostupna strana preko imatelja TIPS DCA računa.

(2) Hrvatska narodna banka na zahtjev imatelja računa otvorenog u skladu sa stavkom 1. ovog članka (imatelj RTGS DCA računa) dodaje RTGS DCA račun ili njegov podračun grupi računa banaka namire za AS namiru. Imatelj RTGS DCA računa dužan je dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci sve relevantne dokumente koje su valjano potpisali imatelj RTGS DCA računa i AS.

(3) Stanje na RTGS DCA računu ili njegovim podračunima ne smije biti negativno.

(4) Stanje na podračunima tijekom noći mora biti nula.

(5) Imatelj RTGS DCA računa dužan je odrediti jedan svoj RTGS DCA račun u sustavu TARGET-HR u svrhu obrade automatiziranih naloga za prijenos likvidnosti. Takvim određivanjem imatelj RTGS DCA računa daje instrukciju Hrvatskoj narodnoj banci da izvrši automatizirani prijenos likvidnosti kojim se odobrava MCA račun ako na njegovu primarnom MCA računu nema dovoljno sredstava za namiru naloga za plaćanje koji su operacije središnje banke.

(6) Sudionik koji drži dva ili više RTGS DCA računa i dva ili više MCA računa dužan je odrediti jedan svoj RTGS DCA račun u sustavu TARGET-HR, koji već nije određen za njegov primarni MCA račun, za potrebe obrade automatiziranih naloga za prijenos likvidnosti u slučaju da na jednom od njegovih drugih MCA računa nema dovoljno sredstava za namiru naloga za plaćanje koji su operacije središnje banke.

Članak 50.

Dostupni imatelji BIC-a

(1) Imatelj RTGS DCA računa koji je kreditna institucija iz članka 4. stavka 1. točaka (a) ili (b) ili članka 4. stavka 2. točke (e) iz dijela I. ove Odluke može registrirati dostupne imatelje BIC-a. Imatelj RTGS DCA računa može registrirati dostupne imatelje BIC-a koji su pristupili SCT Inst shemi potpisivanjem Sporazuma o pristupanju SEPA instant kreditnom transferu samo ako su takvi subjekti dostupni ili kao imatelji TIPS DCA računa ili kao dostupne strane preko imatelja TIPS DCA računa.

(2) Imatelj RTGS DCA računa koji je subjekt iz članka 4. stavka 2. točaka od (a) do (d) iz dijela I. ove Odluke može kao dostupne imatelje BIC-a registrirati samo one BIC-ove koji pripadaju istom pravnom subjektu.

(3) Dostupni imatelj BIC-a može dostaviti naloge za prijenos novčanih sredstava i primati naloge za prijenos novčanih sredstava preko imatelja RTGS DCA računa.

(4) Dostupni imatelj BIC-a ne smije biti registriran od strane više od jednog imatelja RTGS DCA računa.

(5) Uzima se da je sam sudionik dostavio ili primio naloge za prijenos novčanih sredstava koje je dostavio ili primio dostupni imatelj BIC-a.

(6) Nalozi za prijenos novčanih sredstava i sve druge radnje koje poduzimaju dostupni imatelji BIC-a obvezuju sudionika, neovisno o sadržaju ugovora ili drugog sporazuma između sudionika i tog subjekta ili njegovu nepridržavanju.

Članak 51.

Pristup za više adresata

(1) Imatelj RTGS DCA računa koji je kreditna institucija iz članka 4. stavka 1. točaka (a) ili (b) iz dijela I. ove Odluke može dati ovlaštenje sljedećim kreditnim institucijama i podružnicama za upotrebu svojeg RTGS DCA računa u svrhu izravnog dostavljanja i/ili primanja naloga za prijenos novčanih sredstava putem pristupa za više adresata:

(a) kreditnim institucijama iz članka 4. stavka 1. točaka (a) ili (b) iz dijela I. ove Odluke koje pripadaju istoj bankovnoj grupi kao i imatelj RTGS DCA računa

(b) podružnicama tog imatelja RTGS DCA računa

(c) drugim podružnicama ili glavnom uredu iste pravne osobe kao što je imatelj RTGS DCA računa.

(2) Ovlaštenje za upotrebu RTGS DCA računa putem pristupa za više adresata iz stavka 1. ovog članka može se dati subjektima iz stavka 1. točke (a) ovog članka koji su pristupili SCT Inst shemi potpisivanjem Sporazuma o pristupanju SEPA instant kreditnom transferu samo ako su ti subjekti dostupni bilo kao imatelji TIPS DCA računa ili kao dostupna strana preko imatelja TIPS DCA računa.

(3) Na imatelje RTGS DCA računa koji omogućuju pristup svom RTGS DCA računu putem pristupa za više adresata primjenjuje se članak 7. iz dijela I. ove Odluke.

Članak 52.

RTGS grupa za prijenos likvidnosti

(1) Na zahtjev imatelja RTGS DCA računa Hrvatska narodna banka osniva RTGS grupu za prijenos likvidnosti u svrhu obrade naloga za prijenos likvidnosti s RTGS DCA računa na RTGS DCA račun.

(2) Na zahtjev imatelja RTGS DCA računa Hrvatska narodna banka dodaje jedan njegov RTGS DCA račun u postojeću RTGS grupu za prijenos likvidnosti osnovanu u sustavu TARGET-HR ili u drugoj komponenti sustava TARGET ili ga briše iz nje. Imatelj RTGS DCA računa prije podnošenja takvog zahtjeva dužan je obavijestiti sve ostale imatelje RTGS DCA računa u toj RTGS grupi za prijenos likvidnosti.

Članak 53.

Transakcije koje se obrađuju preko RTGS DCA računa i njegovih podračuna

(1) Nalozi za plaćanje na druge RTGS DCA račune i nalozi za prijenos novčanih sredstava na AS račune jamstvenog fonda obrađuju se preko RTGS DCA računa u sustavu TARGET-HR.

(2) Nalozi za prijenos novčanih sredstava koji se odnose na RTGS AS postupke namire namiruju se preko RTGS DCA računa ili njegovih podračuna u sustavu TARGET-HR.

(3) Sljedeće transakcije mogu se obraditi preko RTGS DCA računa ili njegovih podračuna u sustavu TARGET-HR:

(a) nalozi za prijenos novčanih sredstava koji proizlaze iz uplata ili isplata gotovine

(b) nalozi za prijenos likvidnosti na drugi RTGS DCA račun unutar iste RTGS grupe za prijenos likvidnosti

(c) nalozi za prijenos likvidnosti na TIPS DCA račun ili MCA račun

(d) prijenos likvidnosti na račun prekonoćnog depozita.

(4) Nalozi za prijenos likvidnosti na T2S DCA račun mogu se obrađivati preko RTGS DCA računa u sustavu TARGET-HR.

Članak 54.

Nalozi za prijenos likvidnosti

(1) Imatelj RTGS DCA računa može dostaviti nalog za prijenos likvidnosti kao jedno od sljedećeg:

(a) nalog za trenutačni prijenos likvidnosti, koji je instrukcija za izvršenje bez odgode

(b) trajni nalog za prijenos likvidnosti, koji je instrukcija za ponavljajuće izvršenje prijenosa određenog iznosa po nastanku unaprijed određenog događaja svakoga radnog dana.

(2) Imatelj RTGS DCA računa može unijeti ili izmijeniti trajni nalog za prijenos likvidnosti u bilo kojem trenutku tijekom radnog dana s učinkom sljedećega radnog dana.

(3) Imatelj RTGS DCA računa može u bilo kojem trenutku tijekom radnog dana unijeti nalog za trenutačni prijenos likvidnosti. Relevantni AS u ime banke namire također može unijeti nalog za trenutačni prijenos likvidnosti za obradu u skladu s RTGS AS postupcima namire C ili D.

Članak 55.

Propisani nalozi za prijenos likvidnosti

(1) Imatelj RTGS DCA računa može odrediti iznos donje i/ili gornje granice stanja računa za svoj RTGS DCA račun.

(a) Određivanjem gornje granice stanja i odabirom propisanog naloga za prijenos likvidnosti imatelj RTGS DCA računa daje instrukciju Hrvatskoj narodnoj banci da izvrši propisani nalog za prijenos likvidnosti kojim se odobrava MCA račun koji je odredio taj imatelj RTGS DCA računa ako se nakon namire naloga za plaćanje ili AS naloga za prijenos prekorači gornja granica stanja. Odobreni MCA račun može pripadati drugom sudioniku u sustavu ­TARGET-HR ili u drugoj komponenti sustava TARGET.

(b) Određivanjem donje granice stanja i odabirom propisanog naloga za prijenos likvidnosti inicira se propisani nalog za prijenos likvidnosti kojim se tereti MCA račun koji je odobrio imatelj MCA računa, ako se nakon namire naloga za plaćanje ili AS naloga za prijenos prekorači donja granica stanja. Terećeni MCA račun može pripadati drugom sudioniku u sustavu TARGET-HR ili u drugoj komponenti sustava TARGET. Imatelj terećenog MCA računa mora odobriti da njegov MCA račun bude terećen na taj način.

(2) Imatelj RTGS DCA računa može odobriti da njegov RTGS DCA račun bude terećen u slučaju prekoračenja donje granice stanja na jednom ili više određenih MCA računa u sustavu TARGET-HR ili u drugoj komponenti sustava TARGET. Odobrenjem terećenja svog RTGS DCA računa, imatelj RTGS DCA računa daje instrukciju Hrvatskoj narodnoj banci da izvrši propisani nalog za prijenos likvidnosti kojim se odobrava MCA račun kada god je donja granica stanja prekoračena.

(3) Imatelj RTGS DCA računa može odobriti da se njegov MCA račun određen za potrebe automatiziranih naloga za prijenos likvidnosti u skladu s člankom 49. stavcima 5. i 6. iz ovog dijela tereti u slučaju nedovoljne likvidnosti na RTGS DCA računu za podmirenje hitnih naloga za plaćanje, AS naloga za prijenos ili naloga za plaćanje s visokim prioritetom na njegovu RTGS DCA računu.

Članak 56.

Pravila o prioritetima

(1) Redoslijed je prvenstva za obradu naloga za prijenos novčanih sredstava, počevši od najvišeg prioriteta, sljedeći:

(a) hitno

(b) visok prioritet

(c) redovno.

(2) Sljedećim se nalozima automatski dodjeljuje prioritet »hitno«:

(a) AS nalozima za prijenos

(b) nalozima za prijenos likvidnosti, uključujući automatizirane naloge za prijenos likvidnosti

(c) nalozima za prijenos novčanih sredstava na AS tehnički račun za RTGS AS postupak namire D.

(3) Svim nalozima za prijenos novčanih sredstava koji nisu navedeni u stavku 2. ovog članka automatski se dodjeljuje prioritet »redovno«, osim nalozima za plaćanje kojima je imatelj RTGS DCA računa prema vlastitoj odluci dodijelio »visok prioritet«.

Članak 57.

Obrada naloga za prijenos novčanih sredstava

(1) Nalozi za prijenos novčanih sredstava na RTGS DCA račun namiruju se odmah nakon što su primljeni, ili poslije, kako je naveo imatelj RTGS DCA računa u skladu s člankom 64. ili 65. iz ovog dijela, pod uvjetom da u svim slučajevima:

(a) postoji dostupna likvidnost na platiteljevu RTGS DCA računu

(b) nema naloga za prijenos novčanih sredstava jednakog ili višeg prioriteta koji čekaju u redu i

(c) poštuju se sva ograničenja terećenja utvrđena u skladu s člankom 63. iz ovog dijela.

(2) Ako nije ispunjen bilo koji od uvjeta iz točaka od (a) do (c) stavka 1. ovog članka, u odnosu na nalog za prijenos novčanih sredstava primjenjuje se sljedeće:

(a) u slučaju automatiziranog naloga za prijenos likvidnosti, Hrvatska narodna banka ima instrukciju da djelomično izvrši nalog i da izvrši daljnje prijenose likvidnosti kad god je likvidnost dostupna, sve do iznosa početnog automatiziranog naloga za prijenos likvidnosti

(b) u slučaju naloga za trenutačni prijenos likvidnosti, nalog se odbija bez djelomične namire ili bilo kojeg daljnjeg pokušaja namire, osim ako je nalog inicirao AS, u kojem se slučaju nalog djelomično namiruje bez daljnjeg pokušaja namire

(c) u slučaju trajnog naloga za prijenos likvidnosti ili propisanog naloga za prijenos likvidnosti, nalog se djelomično namiruje bez daljnjeg pokušaja namire. Trajni nalog za prijenos likvidnosti potaknut obveznim RTGS AS postupcima namire C ili D za koji nema dovoljno sredstava na RTGS DCA računu namiruje se nakon razmjernog smanjenja svih naloga. Trajni nalog za prijenos likvidnosti potaknut neobveznim RTGS AS postupkom namire C za koji na RTGS DCA računu nema dovoljno sredstava odbija se.

(3) Nalozi za prijenos novčanih sredstava na RTGS DCA račun, osim naloga iz stavka 2. ovog članka, moraju čekati u redu i biti obrađeni u skladu s pravilima iz članka 58. iz ovog dijela.

Članak 58.

Upravljanje redom čekanja i optimizacija namire

(1) Nalozi za prijenos novčanih sredstava na RTGS DCA račun koji čekaju u redu u skladu s člankom 57. stavkom 3. iz ovog dijela obrađuju se u skladu s njihovim prioritetom. U skladu sa stavcima od 2. do 5. ovog članka načelo »prvi unutra, prvi van« (FIFO: engl. first in, first out) primjenjuje se unutar svake kategorije ili potkategorije naloga za prijenos novčanih sredstava prema sljedećem prioritetu:

(a) hitni nalozi za prijenos novčanih sredstava: automatizirani nalozi za prijenos likvidnosti stavljaju se prvi u red čekanja; AS nalozi za prijenos i drugi hitni nalozi za prijenos novčanih sredstava stavljaju se sljedeći u red čekanja

(b) nalozi za prijenos novčanih sredstava visokog prioriteta ne namiruju se dok su hitni nalozi za prijenos novčanih sredstava u redu čekanja

(c) nalozi za prijenos novčanih sredstava s redovnim prioritetom ne namiruju se dok su hitni nalozi za prijenos novčanih sredstava ili nalozi za prijenos novčanih sredstava s visokim prioritetom u redu čekanja.

(2) Platitelj može promijeniti prioritet svojih naloga za prijenos novčanih sredstava, osim prioriteta hitnih naloga za prijenos novčanih sredstava.

(3) Platitelj može promijeniti položaj svojih naloga za prijenos novčanih sredstava u redu čekanja. Platitelj može, s trenutačnim učinkom, takve naloge za prijenos novčanih sredstava premjestiti iza automatiziranih naloga za prijenos likvidnosti koji čekaju u redu ili na bilo koje mjesto do kraja odgovarajućeg reda, i to u bilo kojem trenutku tijekom razdoblja namire za plaćanja klijenta i međubankovna plaćanja kako je navedeno u Dodatku V. ove Odluke.

(4) U svrhu optimizacije namire naloga za prijenos novčanih sredstava koji čekaju u redu, Hrvatska narodna banka može:

(a) koristiti optimizacijske postupke opisane u Dodatku I. ove Odluke

(b) namiriti naloge za prijenos novčanih sredstava s nižim prioritetom (ili istog prioriteta, ali koji su primljeni kasnije) prije naloga za prijenos novčanih sredstava s višim prioritetom (ili istim prioritetom, ali koji su primljeni ranije), ako bi se nalozi za prijenos novčanih sredstava s nižim prioritetom saldirali s plaćanjima koja se primaju i doveli do povećanja likvidnosti za platitelja

(c) namiriti naloge za prijenos novčanih sredstava s redovnim prioritetom prije drugih naloga za plaćanje s redovnim prioritetom koja čekaju u redu, a koji su primljeni ranije, pod uvjetom da je dostupno dovoljno sredstava i bez obzira na to što bi to moglo biti u suprotnosti s načelom FIFO.

(5) Nalozi za prijenos novčanih sredstava koji čekaju u redu odbijaju se ako se ne mogu namiriti do krajnjih rokova za odgovarajuću vrstu poruke kako je navedeno u Dodatku V. ove Odluke.

(6) Primjenjuju se odredbe o namiri naloga za prijenos novčanih sredstava iz Dodatka I. ove Odluke.

Članak 59.

Nalozi za rezervaciju likvidnosti

(1) Imatelj RTGS DCA računa može dati instrukciju Hrvatskoj narodnoj banci da rezervira određeni iznos likvidnosti na njegovu RTGS DCA računu primjenom jednog od sljedećeg:

(a) tekućeg naloga za rezervaciju likvidnosti koji ima neposredan učinak za tekući radni dan sustava TARGET

(b) trajnog naloga za rezervaciju likvidnosti koji se provodi na početku svakoga radnog dana sustava TARGET.

(2) Imatelj RTGS DCA računa dodjeljuje jedan od sljedećih statusa tekućem ili trajnom nalogu za rezervaciju likvidnosti:

(a) visoki prioritet: omogućuje korištenje likvidnosti za hitne naloge za prijenos novčanih sredstava ili za one s visokim prioritetom

(b) hitan prioritet: omogućuje korištenje likvidnosti samo za hitne naloge za prijenos novčanih sredstava.

(3) Ako iznos nerezervirane likvidnosti nije dovoljan za ispunjenje tekućeg ili trajnog naloga za rezervaciju likvidnosti, Hrvatska narodna banka djelomično izvršava nalog za rezervaciju i ima instrukciju da izvrši daljnje naloge za rezervaciju sve dok se ne dosegne preostali iznos koji treba rezervirati. Neizvršeni nalozi za rezervaciju bit će odbijeni na kraju radnog dana.

(4) Zahtjevom za rezervaciju određenog iznosa likvidnosti za uporabu za hitne naloge za prijenos novčanih sredstava imatelj RTGS DCA računa daje instrukciju Hrvatskoj narodnoj banci da namiri naloge za prijenos novčanih sredstava s visokim prioritetom i one s redovnim prioritetom samo ako postoji dostupna likvidnost nakon odbitka iznosa rezerviranog za korištenje za hitne naloge za prijenos novčanih sredstava.

(5) Zahtjevom za rezervaciju određenog iznosa likvidnosti za uporabu za naloge za prijenos novčanih sredstava s visokim prioritetom imatelj RTGS DCA računa daje instrukciju Hrvatskoj narodnoj banci da namiri naloge za prijenos novčanih sredstava s redovnim prioritetom samo ako postoji dostupna likvidnost nakon odbitka iznosa rezerviranog za korištenje za hitne naloge za prijenos novčanih sredstava i one s visokim prioritetom.

Članak 60.

Zahtjev za opoziv i odgovor na zahtjev za opoziv

(1) Imatelj RTGS DCA računa može unijeti zahtjev za opoziv kako bi zatražio povrat namirenog naloga za plaćanje.

(2) Zahtjev za opoziv prosljeđuje se primatelju plaćanja namirenog naloga za plaćanje koji može odgovoriti pozitivno ili negativno. Pozitivan odgovor ne inicira povrat sredstava.

Članak 61.

RTGS imenik

(1) RTGS imenik je popis poslovnih identifikacijskih kodova (BIC-ova) koji se upotrebljava u svrhu usmjeravanja informacija, a obuhvaća BIC-ove:

(a) imatelja RTGS DCA računa

(b) svakog subjekta s pristupom za više adresata

(c) dostupnih imatelja BIC-a.

(2) RTGS imenik ažurira se svakodnevno.

(3) Ako imatelj RTGS DCA računa ne zahtijeva drugačije, njegovi se BIC-ovi objavljuju u RTGS imeniku.

(4) Imatelj RTGS DCA računa može proslijediti RTGS imenik samo svojim podružnicama i subjektima s pristupom za više adresata.

(5) Imatelj RTGS DCA računa potvrđuje da Hrvatska narodna banka i druge središnje banke mogu objaviti imena i BIC-ove imatelja RTGS DCA računa. Osim toga, mogu se objaviti imena i BIC-ovi dostupnih imatelja BIC-a ili subjekata s pristupom za više adresata, a imatelj RTGS DCA računa dužan je osigurati da su dostupni imatelji BIC-a ili subjekti s pristupom za više adresata suglasni s takvom objavom.

Članak 62.

Postupanje s nalozima za prijenos novčanih sredstava u slučaju privremenog ili trajnog isključenja

(1) Nakon trajnog isključenja imatelja RTGS DCA računa iz sudjelovanja u sustavu TARGET-HR, Hrvatska narodna banka ne prima u smislu članka 17. iz dijela I. ove Odluke nove naloge za prijenos novčanih sredstava tog imatelja RTGS DCA računa. Nalozi za prijenos novčanih sredstava koji čekaju u redu, uskladišteni nalozi za prijenos novčanih sredstava ili novi nalozi za prijenos novčanih sredstava u korist tog imatelja RTGS DCA računa odbijaju se.

(2) Ako je imatelj RTGS DCA računa privremeno isključen iz sudjelovanja u sustavu TARGET-HR zbog razloga koji nisu navedeni u članku 25. stavku 1. točki (a) iz dijela I. ove Odluke, Hrvatska narodna banka pohranjuje sve ulazne i izlazne naloge za prijenos novčanih sredstava tog imatelja RTGS DCA računa na njegov RTGS DCA račun i podnosi ih na namiru tek nakon što ih je SB imatelja RTGS DCA računa koji je privremeno isključen izričito prihvatio.

(3) Ako je imatelj RTGS DCA računa privremeno isključen iz sudjelovanja u sustavu TARGET-HR iz razloga navedenih u članku 25. stavku 1. točki (a) iz dijela I. ove Odluke, svi izlazni nalozi za prijenos novčanih sredstava s tog RTGS DCA računa imatelja RTGS DCA računa obrađuju se samo na temelju instrukcije njegovih zastupnika, uključujući one koje je imenovalo nadležno tijelo ili sud, kao što je stečajni upravitelj imatelja RTGS DCA računa, ili u skladu s ovršnom odlukom nadležnog tijela ili suda koja sadržava instrukcije o tome kako se nalozi za prijenos novčanih sredstava trebaju provesti. Svi ulazni nalozi za prijenos novčanih sredstava provode se u skladu sa stavkom 2. ovog članka.

Članak 63.

Ograničenja terećenja

(1) Imatelj RTGS DCA računa može ograničiti uporabu dostupne likvidnosti za naloge za plaćanje na svojim pojedinačnim RTGS DCA računima u odnosu na druge RTGS DCA račune, osim u odnosu na RTGS DCA račun bilo koje središnje banke, određivanjem dvostranih ili višestranih ograničenja. Ta ograničenja mogu biti određena samo u vezi s nalozima za plaćanje s redovnim prioritetom.

(2) Određujući dvostrano ograničenje imatelj RTGS DCA računa daje instrukciju Hrvatskoj narodnoj banci da nalog za plaćanje primljen u sustav TARGET ne smije biti namiren ako zbroj njegovih izlaznih naloga za plaćanje s redovnim prioritetom na RTGS DCA račun drugog imatelja RTGS DCA računa umanjen za zbroj svih ulaznih plaćanja s visokim prioritetom i redovnim prioritetom s tog RTGS DCA računa (neto dvostrana pozicija) premaši to dvostrano ograničenje.

(3) Imatelj RTGS DCA računa može odrediti višestrano ograničenje za bilo koji odnos koji ne podliježe dvostranom ograničenju. Višestrano ograničenje može se odrediti samo ako je imatelj RTGS DCA računa odredio najmanje jedno dvostrano ograničenje. Ako imatelj RTGS DCA računa odredi višestrano ograničenje, daje instrukciju Hrvatskoj narodnoj banci da nalog za plaćanje primljen u sustav TARGET ne smije biti namiren ako zbroj svih njegovih izlaznih naloga za plaćanje s redovnim prioritetom na sve RTGS DCA račune imatelja RTGS DCA računa u odnosu na koje nije određeno dvostrano ograničenje, umanjen za zbroj svih ulaznih plaćanja s hitnim prioritetom, visokim prioritetom i redovnim prioritetom s tih RTGS DCA računa (neto višestrana pozicija) iznosi više nego ovo višestrano ograničenje.

(4) Ograničenja se mogu mijenjati u realnom vremenu s trenutačnim učinkom ili s učinkom od sljedećega radnog dana. Ako je ograničenje promijenjeno u nulu, nije ga moguće ponovo promijeniti istoga radnog dana. Određivanje novoga dvostranog ili višestranog ograničenja ima učinak od sljedećega radnog dana.

Članak 64.

Instrukcije sudionika u odnosu na vrijeme namire

(1) Imatelj RTGS DCA računa može naznačiti najranije vrijeme prije kojeg se nalog za plaćanje ne smije namiriti ili najkasnije vrijeme nakon kojeg nalog za plaćanje mora biti odbijen koristeći se indikatorom najranijeg vremena terećenja ili indikatorom najkasnijeg vremena terećenja ili može naznačiti vremenski raspon tijekom kojeg će se nalog za plaćanje namiriti upotrebom obaju indikatora. Imatelj RTGS DCA računa može se koristiti indikatorom najkasnijeg vremena terećenja i samo kao indikatorom upozorenja. U tom se slučaju odnosni nalog za plaćanje ne odbija.

(2) Ako 15 minuta prije naznačenoga najkasnijeg vremena terećenja nalog za plaćanje nije namiren, odnosni imatelj RTGS DCA računa mora biti obaviješten o tome.

Članak 65.

Nalozi za plaćanje dostavljeni unaprijed

(1) Nalozi za plaćanje mogu biti dostavljeni unaprijed najviše deset kalendarskih dana prije određenog datuma namire (uskladišteni nalozi za plaćanje).

(2) Uskladišteni nalozi za plaćanje primaju se i podnose na obradu na datum koji je odredio imatelj RTGS DCA računa na početku razdoblja namire tog dana za plaćanja klijenata i međubankovna plaćanja, kako je navedeno u Dodatku V. ove Odluke te se stavljaju ispred naloga za plaćanje istog prioriteta.

Članak 66.

Izravno terećenje

(1) Imatelj RTGS DCA računa (platitelj) može dati odobrenje drugom imatelju RTGS DCA računa (primatelj plaćanja) u sustavu TARGET-HR ili u drugoj komponenti sustava TARGET za terećenje RTGS DCA računa platitelja izravnim terećenjem.

(2) Kako bi omogućio takav postupak, platitelj dostavlja prethodno odobrenje Hrvatskoj narodnoj banci kojim ovlašćuje Hrvatsku narodnu banku za terećenje platiteljeva RTGS DCA računa nakon primitka valjane instrukcije za izravno terećenje.

(3) Ako primatelj plaćanja primi odobrenje iz stavka 1. ovog članka, može dostaviti instrukcije za izravno terećenje platiteljeva RTGS DCA računa za iznos naveden u toj instrukciji.

(4) Uzima se da je imatelj RTGS DCA računa koji je zatražio da bude dodan u grupu računa banaka namire AS-a dao odobrenje Hrvatskoj narodnoj banci kojim ovlašćuje Hrvatsku narodnu banku da tereti RTGS DCA račun i podračun imatelja RTGS DCA računa nakon primitka valjane instrukcije za izravno terećenje od strane tog AS-a.

Članak 67.

Rezervna funkcija za plaćanja

U slučaju pada njegove platne infrastrukture, imatelj RTGS DCA računa može zatražiti od Hrvatske narodne banke da aktivira rezervnu funkciju za plaćanja. To omogućuje imatelju RTGS DCA računa da unese određene naloge za plaćanje s pomoću grafičkoga korisničkog sučelja (GUI).

Članak 68.

Pravo osiguranja u vezi sa sredstvima na podračunima

(1) Hrvatska narodna banka ima financijsko osiguranje posebnim založnim pravom na svim novčanim sredstvima na podračunu imatelja RTGS DCA računa otvorenom na temelju sporazuma između relevantnog AS-a i njegova SB-a za namiru instrukcija za plaćanje povezanih s AS-om u skladu s RTGS AS postupkom namire C. Ta novčana sredstva na podračunu osiguravaju obvezu imatelja RTGS DCA računa iz stavka 7. ovog članka prema Hrvatskoj narodnoj banci u vezi s tom namirom.

(2) Nakon što Hrvatska narodna banka primi poruku »početak ciklusa«, Hrvatska narodna banka osigurava da se stanje na podračunu imatelja RTGS DCA računa (uključujući povećanja ili smanjenja tog stanja zbog knjiženja međusistemske namire plaćanja u korist ili na teret podračuna ili knjiženja prijenosa likvidnosti u korist podračuna) u trenutku kada AS započne ciklus može koristiti samo za namiru AS naloga za prijenos koji se odnose na postupak namire C. Nakon što Hrvatska narodna banka primi poruku »kraj ciklusa«, imatelju RTGS DCA računa stanje na podračunu dostupno je za upotrebu.

(3) Potvrdom stanja na podračunu imatelja RTGS DCA računa Hrvatska narodna banka jamči AS-u plaćanje do iznosa tog stanja. Kada je primjenjivo, potvrdom povećanja ili smanjenja stanja nakon knjiženja međusistemske namire plaćanja u korist ili na teret podračuna ili knjiženja prijenosa likvidnosti u korist podračuna, jamstvo se automatski povećava ili smanjuje za iznos plaćanja. Bez obzira na povećanje ili smanjenje jamstva, jamstvo je uvijek neopozivo, bezuvjetno i plativo na prvi poziv. Ako Hrvatska narodna banka nije SB AS-a, uzima se da je Hrvatska narodna banka dobila instrukciju za izdavanje navedenog jamstva SB-u AS-a.

(4) Ako nad imateljem RTGS DCA računa nije pokrenut postupak zbog insolventnosti, AS nalozi za prijenos za ispunjavanje obveze namire imatelja RTGS DCA računa namiruju se bez posezanja za jamstvom i korištenja financijskog osiguranja zasnovanog na stanju na podračunu imatelja RTGS DCA računa.

(5) U slučaju insolventnosti imatelja RTGS DCA računa, AS nalozi za prijenos za ispunjavanje obveze namire imatelja RTGS DCA računa predstavljaju prvi poziv za plaćanja na temelju jamstva, pa stoga terećenje podračuna imatelja RTGS DCA računa (i odobrenje AS-ova RTGS AS tehničkog računa) za iznos iz naloga AS-a predstavlja ispunjavanje obveze Hrvatske narodne banke iz danog jamstva i ujedno ostvarenje prava Hrvatske narodne banke iz financijskog osiguranja zasnovanog na novčanim sredstvima na podračunu imatelja RTGS DCA računa.

(6) Jamstvo iz stavka 3. ovog članka prestaje nakon što Hrvatska narodna banka primi poruku »kraj ciklusa« kojom se potvrđuje da je namira izvršena.

(7) Imatelj RTGS DCA računa obvezan je nadoknaditi Hrvatskoj narodnoj banci svaki iznos koji je platila na temelju jamstva iz stavka 3. ovog članka.

DIO IV. POSEBNE ODREDBE ZA TARGET2-SECURITIES NAMJENSKE NOVČANE RAČUNE (T2S DCA RAČUNE)

Članak 69.

Otvaranje i vođenje T2S DCA računa

(1) Hrvatska narodna banka na zahtjev imatelja MCA računa otvara i vodi jedan ili više T2S DCA računa.

(2) Stanje na T2S DCA računu ne smije biti negativno.

(3) Imatelj T2S DCA računa određuje jedan MCA račun za potrebe obrade naloga za prijenos likvidnosti između T2S DCA računa kako je navedeno u članku 71. stavku 1. točki (c) iz ovog dijela. Određeni MCA račun može se držati u sustavu TARGET-HR ili drugoj komponenti sustava TARGET i može pripadati drugom sudioniku.

Članak 70.

Veze između računa vrijednosnih papira i T2S DCA računa

(1) Imatelj T2S DCA računa može zahtijevati od Hrvatske narodne banke povezivanje svojeg T2S DCA računa s jednim ili više računa vrijednosnih papira koje drži za svoj račun ili za račun svojih klijenata koji drže račune vrijednosnih papira kod jednog ili više sudjelujućih središnjih depozitorija vrijednosnih papira.

(2) Imatelj T2S DCA računa koji veže svoj T2S DCA račun s računom (računima) vrijednosnih papira za račun klijenta prema stavku 1. ovog članka odgovoran je za uspostavljanje i održavanje popisa povezanih računa vrijednosnih papira i, kad je primjenjivo, za uspostavljanje funkcije osiguranja za klijenta.

(3) Kao posljedica zahtjeva iz stavka 1. ovog članka, uzima se da je imatelj T2S DCA računa središnjem depozitoriju vrijednosnih papira kod kojeg se vode ti povezani računi vrijednosnih papira dao ovlaštenje za terećenje T2S DCA računa za iznose koji proizlaze iz transakcija s vrijednosnim papirima koje se provode na tim računima vrijednosnih papira.

(4) Stavak 3. ovog članka primjenjuje se neovisno o bilo kojem sporazumu između imatelja T2S DCA računa i središnjeg depozitorija vrijednosnih papira i/ili imatelja računa vrijednosnih papira.

Članak 71.

Transakcije koje se obrađuju preko T2S DCA računa

(1) Sljedeće transakcije obrađuju se preko T2S DCA računa u sustavu TARGET-HR:

(a) namira novčanih instrukcija koje proizlaze iz T2S-a, pod uvjetom da je imatelj T2S DCA računa odredio odgovarajući račun (račune) vrijednosnih papira prema članku 70. iz ovog dijela

(b) nalozi za prijenos likvidnosti na RTGS DCA račun, TIPS DCA račun ili MCA račun

(c) nalozi za prijenos likvidnosti između T2S DCA računa koji pripadaju istom sudioniku ili za koje je određen isti MCA račun u skladu s člankom 69. stavkom 3. iz ovog dijela

(d) nalozi za prijenos novčanih sredstava između T2S DCA računa i T2S DCA računa Hrvatske narodne banke u posebnom kontekstu članka 78. stavaka 2. i 3. iz ovog dijela.

(2) Preko T2S DCA računa mogu se obrađivati plaćanja korporativnih akcija.

Članak 72.

Nalozi za prijenos likvidnosti

Imatelj T2S DCA računa može dostaviti nalog za prijenos likvidnosti kao jedno od sljedećeg:

(a) nalog za trenutačni prijenos likvidnosti, koji je instrukcija za izvršenje bez odgode

(b) trajni nalog za prijenos likvidnosti, koji je instrukcija za ponavljajuće izvršenje

(i) prijenosa određenog iznosa ili

(ii) prijenosa radi smanjenja stanja T2S DCA računa na unaprijed utvrđenu razinu, pri čemu se iznos smanjenja prenosi na RTGS DCA račun, TIPS DCA račun ili MCA račun, po nastanku unaprijed određenog događaja svakoga radnog dana

(c) unaprijed određen nalog za prijenos likvidnosti koji je instrukcija da se po nastanku unaprijed određenog događaja svakoga radnog dana jednokratno izvrši

(i) prijenos određenog iznosa ili

(ii) prijenos radi smanjenja stanja T2S DCA računa na unaprijed utvrđenu razinu, pri čemu se iznos smanjenja prenosi na RTGS DCA račun, TIPS DCA račun ili MCA račun.

Članak 73.

Rezervacija i blokiranje likvidnosti

(1) Sudionici mogu rezervirati likvidnost ili blokirati likvidnost na svojim T2S DCA računima. Rezervacija i blokiranje ne predstavljaju jamstvo namire u odnosu na bilo koju treću osobu.

(2) Zahtjevom za rezervaciju ili blokiranje iznosa likvidnosti sudionik daje instrukciju Hrvatskoj narodnoj banci da smanji dostupnu likvidnost za taj iznos.

(3) Zahtjev za rezervaciju jest instrukcija na temelju koje se provodi rezervacija, ako je dostupna likvidnost jednaka ili viša od iznosa koji se treba rezervirati. Ako je dostupna likvidnost niža, rezervira se dostupna likvidnost, a manjak se može namirivati ulaznom likvidnošću sve dok se ne postigne puni iznos rezervacije.

(4) Zahtjev za blokiranje jest instrukcija na temelju koje se provodi blokiranje, ako je dostupna likvidnost jednaka ili viša od iznosa koji se treba blokirati. Ako je dostupna likvidnost niža, ne blokira se nikakav iznos, a zahtjev za blokiranje ponovno se podnosi sve dok se dostupnom likvidnošću ne udovolji cijelom iznosu zahtjeva za blokiranje.

(5) Sudionik može u bilo koje vrijeme tijekom radnog dana u kojemu je zahtjev za rezervaciju ili blokiranje likvidnosti proveden, dati instrukciju Hrvatskoj narodnoj banci za opoziv rezervacije ili blokiranja. Djelomičan opoziv nije dopušten.

(6) Svi zahtjevi za rezervaciju ili blokiranje likvidnosti na temelju ovog članka prestaju važiti na kraju radnog dana.

Članak 74.

Obrada naloga za prijenos likvidnosti

(1) Vremenska oznaka za obradu naloga za prijenos likvidnosti raspoređuje se prema redoslijedu njihova primitka.

(2) Svi nalozi za prijenos likvidnosti dostavljeni u sustav TARGET-HR obrađuju se u skladu s načelom »prvi unutra, prvi van« (FIFO: engl. first in first out) bez određivanja prioriteta ili ponovnog svrstavanja.

(3) Nakon što je nalog za prijenos likvidnosti na TIPS DCA račun, MCA račun, RTGS DCA račun ili T2S DCA račun primljen u smislu članka 17. iz dijela I. ove Odluke, sustav TARGET-HR provjerava ima li na platiteljevu T2S DCA računu dovoljno dostupnih sredstava za izvršenje namire. Ako su dostupna sredstva dovoljna, nalog za prijenos likvidnosti bit će odmah namiren. Ako dostupna sredstva nisu dovoljna, primjenjuje se sljedeće:

(a) u slučaju naloga za trenutačni prijenos likvidnosti, nalog se odbija bez djelomične namire ili bilo kakvog daljnjeg pokušaja namire, osim ako ih je inicirala treća osoba određena u skladu s člankom 7. iz dijela I. ove Odluke, u kojem se slučaju djelomično namiruju bez daljnjeg pokušaja namire

(b) u slučaju unaprijed određenog ili trajnog naloga za prijenos likvidnosti, nalog se djelomično namiruje bez daljnjeg pokušaja namire.

Članak 75.

Postupanje s nalozima za prijenos novčanih sredstava u slučaju privremenog ili trajnog isključenja

(1) Nakon trajnog isključenja imatelja T2S DCA računa iz sudjelovanja u sustavu TARGET-HR, Hrvatska narodna banka ne prima u smislu članka 17. iz dijela I. ove Odluke nove naloge za prijenos novčanih sredstava tog imatelja T2S DCA računa.

(2) Ako je imatelj T2S DCA računa privremeno isključen iz sudjelovanja u sustavu TARGET-HR zbog razloga koji nisu navedeni u članku 25. stavku 1. točki (a) iz dijela I. ove Odluke, Hrvatska narodna banka pohranjuje sve ulazne i izlazne naloge za prijenos novčanih sredstava tog sudionika na njegov T2S DCA račun i podnosi ih na namiru tek nakon što ih je SB imatelja T2S DCA računa koji je privremeno isključen izričito prihvatio.

(3) Ako je imatelj T2S DCA računa privremeno isključen iz sudjelovanja u sustavu TARGET-HR iz razloga navedenih u članku 25. stavku 1. točki (a) iz dijela I. ove Odluke, svi izlazni nalozi za prijenos novčanih sredstava s njegova T2S DCA računa obrađuju se samo po instrukcijama njegovih zastupnika, uključujući one koje je imenovalo nadležno tijelo ili sud, kao što je stečajni upravitelj imatelja T2S DCA računa, ili u skladu s ovršnom odlukom nadležnog tijela ili suda koja sadržava instrukcije o tome kako se nalozi za prijenos novčanih sredstava trebaju provesti. Svi ulazni nalozi za prijenos novčanih sredstava provode se u skladu sa stavkom 2. ovog članka.

Članak 76.

Prihvatljivi subjekti za mogućnost autokolateralizacije

(1) Hrvatska narodna banka nudi mogućnost autokolateralizacije imatelju T2S DCA računa kojemu odobrava unutardnevni kredit u skladu s člankom 45. iz dijela II. ove Odluke, odnosno Dodatkom IX. ove Odluke, ako to zatraži taj imatelj T2S DCA računa i ako takav sudionik ne podliježe mjerama ograničavanja koje je donijelo Vijeće Europske unije ili država članica u skladu s člankom 65. stavkom 1. točkom (b), člankom 75. i člankom 215. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, čija provedba, prema mišljenju Hrvatske narodne banke, nije u skladu s nesmetanim funkcioniranjem sustava ­TARGET.

(2) Autokolateralizacija se odobrava samo na radni dan sustava TARGET, ograničava se na taj dan i nije moguće produljenje na prekonoćni kredit.

Članak 77.

Prihvatljivi kolateral za autokolateralizaciju

(1) Autokolateralizacija se temelji na prihvatljivom kolateralu. Prihvatljivi kolateral sastoji se od iste imovine koja je prihvatljiva za korištenje u operacijama monetarne politike Eurosustava i koja podliježe istim pravilima vrednovanja i kontrole rizika kao ona utvrđena u odluci Hrvatske narodne banke kojom se prenosi Smjernica (EU) 2015/510 (ESB/2014/60).

(2) Nadalje, prihvatljivi kolateral za autokolateralizaciju:

(a) Hrvatska narodna banka može ograničiti mogući kolateral s bliskom vezom pomoću ex ante isključenja

(b) podložan je određenim diskrecijskim izborima za isključenje prihvatljivoga kolaterala odobrenog nacionalnim središnjim bankama europodručja na temelju odluka Upravnog vijeća ESB-a.

Članak 78.

Odobravanje kredita i postupak povrata

(1) Na kredit dobiven uz autokolateralizaciju ne plaćaju se kamate.

(2) Imatelj T2S DCA računa može u bilo kojem trenutku tijekom dana vratiti autokolateralizaciju.

(3) Autokolateralizacija se vraća najkasnije u vrijeme utvrđeno u Dodatku V. ove Odluke i u skladu sa sljedećim postupkom:

(a) Hrvatska narodna banka daje instrukciju za povrat koja se namiruje iz novčanih sredstava dostupnih na relevantnom T2S DCA-u za povrat preostale autokolateralizacije

(b) ako, nakon provođenja koraka iz točke (a) ovog stavka, stanje na T2S DCA računu nije dovoljno za povrat preostale autokolateralizacije, Hrvatska narodna banka provjerava druge T2S DCA račune otvorene u svojim knjigama za istog imatelja T2S DCA računa i prenosi novčana sredstva s jednog ili više tih T2S DCA računa na T2S DCA račun u odnosu na koji instrukcije za povrat čekaju

(c) ako, nakon provođenja koraka iz točke (a) i (b) ovog stavka, stanje na T2S DCA računu nije dovoljno za povrat preostale autokolateralizacije, uzima se da je imatelj T2S DCA računa dao instrukciju Hrvatskoj narodnoj banci za prijenos kolaterala koji je korišten za dobivanje preostale autokolateralizacije na račun kolaterala Hrvatske narodne banke; nakon toga Hrvatska narodna banka osigurava likvidnost radi povrata nevraćene autokolateralizacije i bez nepotrebnog odgađanja tereti primarni MCA račun imatelja T2S DCA računa.

(d) Hrvatska narodna banka primjenjuje novčanu kaznu od 1000 EUR za svaki radni dan kada nastane jedno ili više korištenja premještanja kolaterala u skladu s točkom (c) ovog stavka. Za novčanu kaznu tereti se primarni MCA račun imatelja T2S DCA računa iz točke (c) ovog stavka.

Članak 79.

Privremeno isključenje, ograničenje ili trajno isključenje autokolateralizacije

(1) Hrvatska narodna banka imatelju T2S DCA računa privremeno ili trajno isključit će pristup autokolateralizaciji ako mu privremeno ili trajno isključi pristup unutardnevnom kreditu prema članku 48. iz dijela II. ove Odluke.

(2) Hrvatska narodna banka ograničit će pristup imatelja T2S DCA računa autokolateralizaciji ako mu je ograničila pristup unutardnevnom kreditu prema članku 48. iz dijela II. ove Odluke. U tom se slučaju utvrđeno ograničenje primjenjuje na ukupnu autokolateralizaciju i ukupne unutardnevne kredite zajedno, a ne na svaki zasebno.

DIO V. POSEBNE ODREDBE ZA NAMJENSKE NOVČANE RAČUNE ZA NAMIRU INSTANT PLAĆANJA U SUSTAVU TARGET (TIPS) (TIPS DCA RAČUNI)

Članak 80.

Otvaranje i vođenje TIPS DCA računa

(1) Hrvatska narodna banka na zahtjev imatelja MCA računa otvara i vodi jedan ili više TIPS DCA računa.

(2) Stanje na TIPS DCA računu ne smije biti negativno.

Članak 81.

Slanje i primanje poruka

(1) Imatelj TIPS DCA računa može slati poruke:

(a) izravno i/ili

(b) putem jednog ili više inicijatora.

(2) Imatelj TIPS DCA računa prima poruke:

(a) izravno ili

(b) putem jednog inicijatora.

(3) Na imatelja TIPS DCA računa koji šalje ili prima poruke putem inicijatora primjenjuje se članak 7. iz dijela I. ove Odluke te se uzima da imatelj TIPS DCA računa izravno šalje ili prima poruke.

Članak 82.

Dostupne strane

(1) Imatelj TIPS DCA računa može odrediti jednu ili više dostupnih strana. Dostupne strane moraju pristupiti SCT Inst shemi potpisivanjem Sporazuma o pristupanju SEPA instant kreditnom transferu.

(2) Imatelj TIPS DCA računa dužan je Hrvatskoj narodnoj banci pružiti dokaz o tome da je svaka određena dostupna strana pristupila SCT Inst shemi.

(3) Imatelj TIPS DCA računa dužan je obavijestiti Hrvatsku narodnu banku ako se bilo koja određena dostupna strana više ne pridržava SCT Inst sheme te, bez nepotrebnog odgađanja, poduzeti korake radi sprječavanja pristupa dostupne strane TIPS DCA računa.

(4) Imatelj TIPS DCA računa može svojim određenim dostupnim stranama dopustiti pristup putem jednog ili više inicijatora.

(5) Na imatelja TIPS DCA računa koji je odredio dostupne strane primjenjuje se članak 7. iz dijela I. ove Odluke.

(6) Imatelj TIPS DCA računa koji je odredio dostupnu stranu dužan je osigurati da je dostupna strana u svakom trenutku dostupna za primanje poruka.

Članak 83.

Transakcije koje se obrađuju preko TIPS DCA računa

Sljedeće transakcije obrađuju se preko TIPS DCA računa u sustavu TARGET-HR:

(a) nalozi za instant plaćanje

(b) pozitivni odgovori na opoziv

(c) nalozi za prijenos likvidnosti na TIPS AS tehničke račune, MCA račune, T2S DCA račune ili RTGS DCA račune

(d) nalozi za prijenos likvidnosti na podračune

(e) nalozi za prijenos likvidnosti na račune prekonoćnog depozita.

Članak 84.

Nalozi za trenutačni prijenos likvidnosti

Imatelj TIPS DCA računa može dostavljati naloge za trenutačni prijenos likvidnosti.

Članak 85.

Obrada naloga za prijenos novčanih sredstava

(1) Vremenska oznaka za obradu naloga za prijenos novčanih sredstava raspoređuje se prema redoslijedu njihova primitka.

(2) Svi nalozi za prijenos novčanih sredstava dostavljeni u sustav TARGET-HR obrađuju se u skladu s načelom »prvi unutra, prvi van« (FIFO: engl. first in-first out) bez određivanja prioriteta ili ponovnog svrstavanja.

(3) Nakon što je nalog za instant plaćanje primljen u smislu članka 17. iz dijela I. ove Odluke, sustav TARGET-HR provjerava ima li na platiteljevu TIPS DCA računu dovoljno dostupnih sredstava za izvršenje namire te se primjenjuje sljedeće:

(a) ako dostupna sredstva nisu dovoljna, nalog za instant plaćanje odbija se

(b) ako su dostupna sredstva dovoljna, odgovarajući se iznos rezervira dok se čeka odgovor primatelja plaćanja. U slučaju prihvata od strane primatelja plaćanja, nalog za instant plaćanje namiruje se i rezervacija se istodobno skida. U slučaju odbijanja od strane primatelja plaćanja ili izostanka pravodobnog odgovora u smislu SCT Inst sheme, nalog za instant plaćanje odbija se, a rezervacija se istodobno skida.

(4) Sredstva rezervirana u skladu sa stavkom 3. točkom (b) ovog članka nisu dostupna za namiru naknadnih naloga za prijenos novčanih sredstava.

(5) Ne dovodeći u pitanje odredbu stavka 3. točke (b) ovog članka, Hrvatska narodna banka odbija nalog za instant plaćanje ako iznos tog naloga premašuje bilo koji primjenjivi CMB.

(6) Nakon što je nalog za trenutačni prijenos likvidnosti primljen u smislu članka 17. iz dijela I. ove Odluke, sustav TARGET-HR provjerava ima li dovoljno dostupnih sredstava na platiteljevu TIPS DCA računu. Ako na platiteljevu TIPS DCA računu nema dovoljno sredstava, nalog za prijenos likvidnosti bit će odbijen. Ako na platiteljevu TIPS DCA računu ima dovoljno dostupnih sredstava, nalog za prijenos likvidnosti bit će odmah namiren.

(7) Nakon što je pozitivan odgovor na opoziv primljen u smislu članka 17. iz dijela I. ove Odluke, sustav TARGET2-HR provjerava ima li dovoljno dostupnih sredstava na TIPS DCA računu koji se tereti. Ako na TIPS DCA računu koji se tereti nema dovoljno dostupnih sredstava, pozitivan odgovor na opoziv bit će odbijen. Ako na TIPS DCA računu koji se tereti ima dovoljno dostupnih sredstava, pozitivan odgovor na opoziv bit će odmah namiren.

(8) Ne dovodeći u pitanje odredbu stavka 7. ovog članka, sustav TARGET-HR odbija pozitivan odgovor na opoziv ako iznos pozitivnog odgovora na opoziv premašuje bilo koji primjenjivi CMB.

Članak 86.

Zahtjev za opoziv

(1) Imatelj TIPS DCA računa može podnijeti zahtjev za opoziv.

(2) Zahtjev za opoziv prosljeđuje se primatelju plaćanja namirenog naloga za instant plaćanje, koji može odgovoriti pozitivnim ili negativnim odgovorom na opoziv.

Članak 87.

TIPS imenik

(1) TIPS imenik popis je poslovnih identifikacijskih kodova (BIC) koji se upotrebljavaju u svrhu usmjeravanja informacija, a obuhvaća poslovne identifikacijske kodove (BIC):

(a) imatelja TIPS DCA računa

(b) dostupnih strana.

(2) TIPS imenik ažurira se svakodnevno.

(3) Imatelj TIPS DCA računa može podijeliti TIPS imenik samo svojim podružnicama, svojim određenim dostupnim stranama i svojim inicijatorima. Dostupne strane mogu dostaviti TIPS imenik samo svojim podružnicama.

(4) Pojedini BIC može se pojaviti samo jednom u TIPS imeniku.

(5) Imatelj TIPS DCA računa potvrđuje da Hrvatska narodna banka i druge središnje banke mogu objaviti njegovo ime i BIC. Osim toga, Hrvatska narodna banka i druge središnje banke mogu objaviti imena i BIC-ove dostupnih strana koje je odredio imatelj TIPS DCA računa, a imatelj TIPS DCA računa dužan je osigurati da su dostupne strane suglasne s takvom objavom.

Članak 88.

Repozitorij posrednih identifikatora računa (MPL repozitorij)

(1) Središnji MPL repozitorij sadržava korelacijsku tablicu: posredni identifikator računa – IBAN za potrebe usluge MPL-a.

(2) Svaki posredni identifikator računa može biti povezan sa samo jednim IBAN-om. IBAN može biti povezan s jednim ili više posrednih identifikatora računa.

(3) Na podatke sadržane u MPL repozitoriju primjenjuje se članak 28. iz dijela I. ove Odluke.

Članak 89.

Postupanje s nalozima za prijenos novčanih sredstava u slučaju privremenog ili trajnog isključenja

(1) Nakon trajnog isključenja imatelja TIPS DCA računa iz sudjelovanja u sustavu TARGET-HR, Hrvatska narodna banka ne prima u smislu članka 17. iz dijela I. ove Odluke nove naloge za prijenos novčanih sredstava tom imatelju TIPS DCA računa niti prima nove naloge za prijenos novčanih sredstava tog imatelja TIPS DCA računa.

(2) Ako je imatelj TIPS DCA računa privremeno isključen iz sudjelovanja u sustavu TARGET-HR iz razloga koji nisu navedeni u članku 25. stavku 1. točki (a) iz dijela I. ove Odluke, Hrvatska narodna banka:

(a) odbija sve njegove ulazne naloge za prijenos novčanih sredstava

(b) odbija sve njegove izlazne naloge za prijenos novčanih sredstava ili

(c) odbija sve njegove ulazne i izlazne naloge za prijenos novčanih sredstava.

(3) Ako je imatelj TIPS DCA računa privremeno isključen iz sudjelovanja u sustavu TARGET-HR iz razloga navedenih u članku 25. stavku 1. točki (a) iz dijela I. ove Odluke, Hrvatska narodna banka odbija sve njegove ulazne i izlazne naloge za prijenos novčanih sredstava.

(4) Hrvatska narodna banka obrađuje naloge za instant plaćanje imatelja TIPS DCA računa čije je sudjelovanje u sustavu TARGET-HR privremeno ili trajno isključeno na temelju članka 25. stavka 1. ili 2. iz dijela I. ove Odluke u odnosu na kojeg je Hrvatska narodna banka rezervirala sredstva na TIPS DCA računu u skladu s člankom 85. stavkom 3. točkom (b) iz ovog dijela prije privremenog ili trajnog isključenja.

DIO VI. POSEBNE ODREDBE ZA SPOREDNE SUSTAVE (AS) KOJI SE KORISTE POSTUPCIMA NAMIRE SPOREDNOG SUSTAVA U REALNOM VREMENU NA BRUTO NAČELU (RTGS AS POSTUPCI NAMIRE)

Članak 90.

Otvaranje i vođenje AS tehničkih računa te primjena RTGS AS postupaka namire

(1) Hrvatska narodna banka može na zahtjev AS-a otvoriti i voditi jedan ili više RTGS AS tehničkih računa za potporu RTGS AS postupcima namire.

(2) Stanje na RTGS AS tehničkom računu ne smije biti negativno.

(3) RTGS AS tehnički računi ne objavljuju se u RTGS imeniku.

(4) AS odabire barem jedan od sljedećih postupaka namire za potrebe obrade AS naloga za prijenos:

(a) RTGS AS postupak namire A

(b) RTGS AS postupak namire B

(c) RTGS AS postupak namire C

(d) RTGS AS postupak namire D

(e) RTGS AS postupak namire E.

(5) Pravila utvrđena u člancima od 92. do 96. iz ovog dijela primjenjuju se na RTGS AS postupke namire A, B, C, D i E.

(6) RTGS AS postupci namire moraju se provoditi tijekom vremena utvrđenog u Dodatku V. ove Odluke.

(7) AS je dužan zatražiti od Hrvatske narodne banke formiranje grupe računa banaka namire.

(8) AS šalje AS naloge za prijenos samo na račune uključene u grupu računa banaka namire iz stavka 7. ovog članka.

Članak 91.

Prioritet AS naloga za prijenos

Svim AS nalozima za prijenos automatski se dodjeljuje prioritet »hitno«.

Članak 92.

RTGS AS postupak namire A

(1) AS podnosi zahtjev za namjenski RTGS AS tehnički račun za potporu obradi AS naloga za prijenos primjenom postupka namire A. Stanje na tom računu na kraju dana mora biti nula.

(2) AS može zatražiti otvaranje AS računa jamstvenog fonda radi potpore namire u vezi s uslugom »razdoblje namire«. Sredstva na AS računu jamstvenog fonda koriste se za namiru AS naloga za prijenos ako dostupna likvidnost na RTGS DCA računu banke namire nije dovoljna. AS račun jamstvenog fonda mogu držati Hrvatska narodna banka, AS ili prihvatljivi sudionik. AS račun jamstvenog fonda ne objavljuje se u RTGS imeniku.

(3) AS je dužan dostavljati AS naloge za prijenos kao skup u jednoj datoteci u kojoj zbroj terećenja mora biti uravnotežen sa zbrojem odobrenja.

(4) Hrvatska narodna banka prvo pokušava namiriti AS naloge za prijenos kojima se terete RTGS DCA računi banaka namire i odobrava RTGS AS tehnički račun AS-a. Samo nakon namire svih takvih AS naloga za prijenos (uključujući moguće financiranje RTGS AS tehničkog računa s AS računa jamstvenog fonda), Hrvatska narodna banka pokušava namiriti AS naloge za prijenos kojima se tereti RTGS AS tehnički račun i odobravaju RTGS DCA računi banaka namire.

(5) Ako je AS nalog za prijenos kojim se tereti RTGS DCA račun banke namire u redu čekanja, Hrvatska narodna banka obavješćuje banku namire slanjem broadcast poruke.

(6) Ako je otvoren AS račun jamstvenog fonda, a banka namire nema dovoljno sredstava na svojem RTGS DCA računu, AS može dati instrukciju Hrvatskoj narodnoj banci da aktivira mehanizam jamstvenog fonda podnošenjem zahtjeva za terećenje AS računa jamstvenog fonda i odobrenje RTGS AS tehničkog računa. Ako AS račun jamstvenog fonda nema dovoljno sredstava za dovršetak namire, postupak namire nije uspio.

(7) Ako postupak namire iz bilo kojeg razloga ne uspije, uključujući razlog naveden u stavku 6. ovog članka, Hrvatska narodna banka odbija sve nenamirene AS naloge za prijenos u jedinstvenoj datoteci iz stavka 3. ovog članka i poništava sve AS naloge za prijenos koji su već namireni.

(8) AS mora biti obaviješten o dovršetku ili neuspjehu namire.

(9) AS može izabrati sljedeće usluge:

(a) uslugu »razdoblje informiranja« iz članka 97. stavka 1. iz ovog dijela

(b) uslugu »razdoblje namire« iz članka 97. stavka 3. iz ovog dijela.

Članak 93.

RTGS AS postupak namire B

(1) AS podnosi zahtjev za namjenski RTGS AS tehnički račun za potporu obradi AS naloga za prijenos primjenom postupka namire B. Stanje na tom računu na kraju dana mora biti nula.

(2) AS može zatražiti otvaranje AS računa jamstvenog fonda radi potpore namire u vezi s uslugom »razdoblje namire«. Sredstva na AS računu jamstvenog fonda koriste se za namiru AS naloga za prijenos ako dostupna likvidnost na RTGS DCA računu banke namire nije dovoljna. AS račun jamstvenog fonda mogu držati Hrvatska narodna banka, AS ili prihvatljivi sudionik. AS račun jamstvenog fonda ne objavljuje se u RTGS imeniku.

(3) AS je dužan dostavljati AS naloge za prijenos kao skup u jednoj datoteci u kojoj zbroj terećenja mora biti uravnotežen sa zbrojem odobrenja.

(4) Postupak namire B provodi se po principu »sve ili ništa«. Hrvatska narodna banka pokušava istodobno namiriti sve AS naloge za prijenos kojima se terete RTGS DCA računi banaka namire i odobrava RTGS AS tehnički račun AS-a i sve AS naloge za prijenos kojima se tereti RTGS AS tehnički račun i odobravaju RTGS DCA računi banaka namire. Ako se jedan ili više AS naloga za prijenos ne mogu namiriti, svi AS nalozi za prijenos stavljaju se u red čekanja, primjenjuje se optimizacijski algoritam te se o tome obavješćuju banke namire.

(5) Ako je otvoren AS račun jamstvenog fonda, a banka namire nema dovoljno sredstava na svojem RTGS DCA računu, AS može dati instrukciju Hrvatskoj narodnoj banci da aktivira mehanizam jamstvenog fonda podnošenjem zahtjeva za terećenje AS računa jamstvenog fonda i odobrenje RTGS AS tehničkog računa. Ako AS račun jamstvenog fonda nema dovoljno sredstava za dovršetak namire, postupak namire nije uspio.

(6) Ako postupak namire iz bilo kojeg razloga ne uspije, uključujući razlog naveden u stavku 5. ovog članka, Hrvatska narodna banka odbija sve nenamirene AS naloge za prijenos u jedinstvenoj datoteci iz stavka 3. ovog članka.

(7) AS mora biti obaviješten o dovršetku ili neuspjehu namire.

(8) AS može izabrati sljedeće usluge:

(a) uslugu »razdoblje informiranja«, iz članka 97. stavka 1. iz ovog dijela

(b) uslugu »razdoblje namire«, iz članka 97. stavka 3. iz ovog dijela.

Članak 94.

RTGS AS postupak namire C

(1) Postupkom namire C podupire se namira s pomoću namjenske likvidnosti na podračunima. AS podnosi zahtjev za namjenski RTGS AS tehnički račun za potporu obradi AS naloga za prijenos primjenom postupka namire C. Stanje na tom računu na kraju dana mora biti nula. Ovaj RTGS AS tehnički račun može se upotrebljavati i za potporu obradi AS naloga za prijenos primjenom postupka namire E.

(2) AS je dužan osigurati da svaka banka namire otvori najmanje jedan podračun koji će AS upotrebljavati samo za potrebe ovog postupka namire.

(3) Hrvatska narodna banka automatski otvara obvezni postupak namire C svakoga radnog dana sustava TARGET u skladu s rasporedom rada iz Dodatka V. ove Odluke, čime se pokreće namira trajnih naloga za prijenos likvidnosti uspostavljenih za obvezni postupak namire C tako da se tereti RTGS DCA računi banaka namire i odobravaju podračuni iz stavka 2. ovog članka.

(4) Postupak namire C zatvara se porukom o završetku postupka koju AS može poslati u bilo kojem trenutku prije krajnjeg roka za međubankovna plaćanja iz Dodatka V. ove Odluke. Ako AS ne pošalje poruku o završetku postupka do toga krajnjeg roka, Hrvatska narodna banka zatvara postupak u tom krajnjem roku.

(5) Zatvaranje obveznog postupka namire C dovodi do automatskog prijenosa likvidnosti s podračuna iz stavka 2. ovog članka na RTGS DCA račun.

(6) Kad je obvezni postupak namire C zatvoren, AS može otvoriti neobavezni postupak u bilo kojem trenutku prije krajnjeg roka za međubankovna plaćanja iz Dodatka V. ove Odluke, čime se pokreće namira trajnih naloga za prijenos likvidnosti uspostavljenih za neobvezni postupak namire C tako da se tereti RTGS DCA račun banke namire i odobrava njezin RTGS podračun. AS može otvoriti i zatvoriti jedan ili nekoliko uzastopnih neobveznih postupaka prije krajnjeg roka za međubankovna plaćanja. Zatvaranje neobveznog postupka namire C dovodi do automatskog prijenosa likvidnosti s podračuna iz stavka 2. ovog članka na RTGS DCA račun.

(7) Obvezni postupak namire C i svaki naknadni neobvezni postupak namire C mogu se sastojati od jednog ili više ciklusa.

(8) AS može u bilo kojem trenutku nakon početka obveznog ili neobveznog postupka namire C započeti ciklus s pomoću poruke »početak ciklusa«. Nakon početka ciklusa prijenosi likvidnosti s podračuna iz stavka 2. ovog članka ne smiju se obavljati dok AS ne pošalje poruku »kraj ciklusa«. Stanje se može promijeniti za vrijeme ciklusa zbog međusistemske namire plaćanja ili ako banka namire prenese likvidnost na svoj podračun. Hrvatska narodna banka obavješćuje AS o smanjenju ili povećanju likvidnosti na podračunu zbog međusistemske namire plaćanja. Na zahtjev AS-a Hrvatska narodna banka obavješćuje AS i o povećanoj likvidnosti na podračunu zbog naloga za prijenos likvidnosti od strane banke namire.

(9) AS može dostaviti AS naloge za prijenos kao skup u jednoj ili više datoteka dok je ciklus otvoren. Nalozi za prijenos novčanih sredstava mogu biti za bilo koju od sljedećih transakcija:

(a) terećenje podračuna banaka namire i odobravanje RTGS AS tehničkog računa

(b) terećenje RTGS AS tehničkog računa i odobravanje podračuna banaka namire

(c) terećenje RTGS AS tehničkog računa i odobravanje RTGS DCA računa banaka namire.

(10) Hrvatska narodna banka odmah namiruje one AS naloge za prijenos koji se mogu namiriti. AS nalozi za prijenos koji se ne mogu odmah namiriti stavljaju se u red čekanja te se primjenjuje optimizacijski algoritam. Svi AS nalozi za prijenos koji ostanu nenamireni u trenutku završetka ciklusa odbijaju se.

(11) AS se obavješćuje najkasnije do završetka ciklusa o statusu pojedinačnih AS naloga za prijenos.

Članak 95.

RTGS AS postupak namire D

(1) RTGS AS postupak namire D podupire namiru korištenjem predfinanciranja. AS podnosi zahtjev za namjenski RTGS AS tehnički račun za potporu obradi AS naloga za prijenos primjenom postupka namire D.

(2) Stanje na RTGS AS tehničkim računima smije biti samo nula ili pozitivno. Likvidnost na RTGS AS tehničkom računu može ostati preko noći, u kojem se slučaju remunerira prema članku 12. stavku 2. iz dijela I. ove Odluke.

(3) Hrvatska narodna banka obavješćuje AS o prijenosima likvidnosti kojima se terete RTGS DCA računi banaka namire i odobrava RTGS AS tehnički račun. Ti se prijenosi likvidnosti mogu izvršiti svakoga radnog dana sustava TARGET u skladu s rasporedom iz Dodatka V. ove Odluke. AS može zadavati naloge za trenutačni prijenos likvidnosti kojima se tereti RTGS AS tehnički račun i odobravaju RTGS DCA računi banaka namire.

Članak 96.

RTGS AS postupak namire E

(1) RTGS AS postupak namire E podupire bilateralnu namiru i pojedinačnu obradu AS naloga za prijenos. AS može primijeniti postupak namire E bez RTGS AS tehničkog računa za bilateralnu namiru. AS podnosi zahtjev za RTGS AS tehnički račun za potporu obradi AS naloga za prijenos primjenom postupka namire E, ako se odluči za pojedinačnu obradu AS naloga za prijenos. Stanje na ovom RTGS AS tehničkom računu na kraju dana mora biti nula. Ovaj RTGS AS tehnički račun može se rabiti i za postupak namire C.

(2) AS može dostaviti AS naloge za prijenos kao skup u jednoj ili više datoteka između:

(a) RTGS DCA računa banaka namire i RTGS AS tehničkog računa ako se koristi i

(b) RTGS DCA računa banaka namire.

AS je odgovoran za osiguravanje ispravnog redoslijeda AS naloga za prijenos u datoteci kako bi se osigurala neometana namira.

(3) Hrvatska narodna banka odmah namiruje one AS naloge za prijenos koji se mogu namiriti. AS nalozi za prijenos koji se ne mogu odmah namiriti stavljaju se u red čekanja. Ako je AS nalog za prijenos za terećenje RTGS DCA računa banke namire u redu čekanja, banka namire obavješćuje se preko broadcast poruke.

(4) AS može izabrati sljedeće usluge:

(a) uslugu »razdoblje informiranja« iz članka 97. stavka 1.

(b) uslugu »razdoblje namire« iz članka 97. stavka 3.

(5) AS se obavješćuje o statusu dostavljenih pojedinačnih AS naloga za prijenos.

Članak 97.

Razdoblje informiranja i razdoblje namire

(1) Usluga »razdoblje informiranja« omogućuje AS-u da obavješćuje svoje banke za namiru o likvidnosti potrebnoj za osiguranje uspješne namire. Ova neobvezna usluga omogućuje AS-u da odredi razdoblje prije početka namire AS naloga za prijenos. Tijekom tog razdoblja AS može, i na zahtjev banke namire, opozvati pojedinačne AS naloge za prijenos (za RTGS AS postupak namire E) ili datoteke (za RTGS AS postupke namire A i B). AS također može zatražiti od Hrvatske narodne banke da izvrši takav opoziv u njegovo ime.

(2) U slučaju da AS ili Hrvatska narodna banka u njegovo ime opozovu pojedinačne AS naloge za prijenos (za RTGS AS postupak namire E) ili datoteke (za RTGS AS postupke namire A i B) tijekom »razdoblja informiranja«, obrada se AS naloga za prijenos otkazuje.

(3) Usluga »razdoblje namire« omogućuje AS-u da odredi razdoblje do kojeg se može izvršiti namira AS naloga za prijenos. Ta je usluga preduvjet za upotrebu računa jamstvenog fonda, a nije obvezna za upotrebu AS tehničkih računa.

(4) Tijekom »razdoblja namire« AS ili Hrvatska narodna banka u njegovo ime mogu opozvati ili pojedinačne AS naloge za prijenos (za RTGS AS postupak namire E) ili datoteke (za RTGS AS postupke namire A i B) koji nemaju konačan status te se primjenjuje sljedeće:

(a) ako se RTGS AS postupak namire E primjenjuje za bilateralnu namiru, odgovarajući AS nalozi za prijenos poništavaju se

(b) ako se RTGS AS postupak namire E ne primjenjuje za bilateralnu namiru ili ako u RTGS AS postupku namire A cijeli postupak namire ne uspije, svi namireni AS nalozi za prijenos u datoteci poništavaju se, a sve banke namire i AS obavješćuju se broadcast porukom

(c) ako se primjenjuje RTGS AS postupak namire B, a cijeli postupak namire nije uspio, sve banke namire i AS obavješćuju se broadcast porukom.

Članak 98.

Međusistemska namira

(1) Međusistemska namira omogućuje AS-u odobravanje RTGS AS tehničkog računa drugog AS-a ili podračuna banke namire drugog AS-a, a dostupna je za AS koji primjenjuje RTGS AS postupke namire C ili D.

(2) Hrvatska narodna banka na zahtjev AS-a dopušta međusistemsku namiru između tog AS-a i drugog AS-a u sustavu TARGET-HR ili drugoj komponenti sustava TARGET. AS koji podnosi takav zahtjev dostavlja Hrvatskoj narodnoj banci odobrenje drugog AS-a.

(3) Međusistemska namira može se inicirati samo ako su dva AS-a započela postupak namire. Nadalje, ako međusistemsku namiru inicira AS koji primjenjuje RTGS AS postupak namire C, za taj AS mora biti otvoren i ciklus namire.

(4) AS koji primjenjuje RTGS AS postupak namire C u kontekstu međusisemske namire dužan je dostavljati AS nalog za prijenos koji tereti podračun samo jedne od njegovih AS banaka za namiru. Tim AS nalozima za prijenos odobrava se podračun AS banke za namiru primateljice ako taj AS primatelj primjenjuje RTGS AS postupak namire C, ili se odobrava RTGS AS tehnički račun AS-a primatelja ako taj AS primjenjuje RTGS AS postupak namire D.

(5) AS koji primjenjuje RTGS AS postupak namire D u kontekstu međusistemske namire dužan je dostavljati samo AS naloge za prijenos koji terete njegov RTGS AS tehnički račun. Tim AS nalozima za prijenos odobrava se podračun AS banke za namiru primateljice ako AS primatelj primjenjuje RTGS AS postupak namire C, ili se odobrava RTGS AS tehnički račun AS-a primatelja ako taj AS primjenjuje RTGS AS postupak namire D.

(6) Oba AS-a koji upotrebljavaju međusistemsku namiru obavješćuju se broadcast porukom o namiri ili odbijanju AS naloga za prijenos.

Članak 99.

Učinak privremenog ili trajnog prestanka

Ako tijekom ciklusa namire AS naloga za prijenos dođe do privremenog ili trajnog prestanka primjene AS postupaka namire od strane AS-a, Hrvatska narodna banka može dovršiti ciklus namire.

DIO VII. POSEBNE ODREDBE ZA SPOREDNE SUSTAVE (AS) KOJI SE KORISTE POSTUPKOM NAMIRE SPOREDNOG SUSTAVA ZA NAMIRU INSTANT PLAĆANJA U SUSTAVU TARGET (TIPS AS POSTUPAK NAMIRE)

Članak 100.

Otvaranje i vođenje TIPS AS tehničkog računa

(1) Hrvatska narodna banka može na zahtjev AS-a koji namiruje instant plaćanja u skladu sa SCT Inst shemom ili gotovo instant plaćanja u svojim knjigama otvoriti i voditi jedan ili više TIPS AS tehničkih računa.

(2) Stanje na TIPS AS tehničkom računu ne smije biti negativno.

(3) AS upotrebljava TIPS AS tehnički račun za prikupljanje potrebne likvidnosti koju su izdvojili njegovi sudionici za financiranje svojih pozicija.

(4) AS može odlučiti primati obavijesti o odobravanju i terećenju svojeg TIPS AS tehničkog računa. Ako AS izabere ovu uslugu, obavijest se dostavlja odmah nakon terećenja ili odobrenja TIPS AS tehničkog računa.

(5) AS može slati naloge za instant plaćanje i pozitivne odgovore na opoziv bilo kojem imatelju TIPS DCA računa ili TIPS AS-u. AS prima i obrađuje naloge za instant plaćanje, zahtjeve za opoziv i pozitivne odgovore na opoziv bilo kojeg imatelja TIPS DCA računa ili TIPS AS-a.

Članak 101.

Slanje i primanje poruka

(1) Imatelj TIPS AS tehničkog računa može slati poruke:

(a) izravno

(b) putem jednog ili više inicijatora.

(2) Imatelj TIPS AS tehničkog računa može primati poruke:

(a) izravno ili

(b) putem jednog inicijatora.

Na imatelja TIPS AS tehničkog računa koji šalje ili prima poruke putem inicijatora primjenjuje se članak 7. iz dijela I. ove Odluke te se uzima da taj imatelj TIPS AS tehničkog računa izravno šalje ili prima poruke.

Članak 102.

Nalozi za trenutačni prijenos likvidnosti

Imatelj TIPS AS tehničkog računa može dostavljati naloge za trenutačni prijenos likvidnosti.

Članak 103.

Obrada naloga za prijenos novčanih sredstava

(1) Vremenska oznaka za obradu naloga za prijenos novčanih sredstava raspoređuje se prema redoslijedu njihova primitka.

(2) Svi nalozi za prijenos novčanih sredstava dostavljeni u sustav TARGET-HR obrađuju se po načelu »prvi unutra, prvi van« (FIFO: engl. first in-first out) bez određivanja prioriteta ili ponovnog svrstavanja.

(3) Nakon što je nalog za instant plaćanje primljen u smislu članka 17. iz dijela I. ove Odluke, Hrvatska narodna banka provjerava ima li na TIPS AS tehničkom računu dovoljno platiteljevih sredstava za izvršenje namire te se primjenjuje sljedeće:

(a) ako dostupna sredstva nisu dovoljna, nalog za instant plaćanje odbija se

(b) ako su dostupna sredstva dovoljna, odgovarajući se iznos rezervira dok se čeka odgovor primatelja plaćanja. U slučaju prihvata od strane primatelja plaćanja, nalog za instant plaćanje namiruje se i rezervacija se istodobno skida. U slučaju odbijanja od strane primatelja plaćanja ili izostanka pravodobnog odgovora u smislu SCT Inst sheme, nalog za instant plaćanje odbija se, a rezervacija se istodobno skida.

(4) Sredstva rezervirana u skladu sa stavkom 3. točkom (b) ovog članka nisu dostupna za namiru naknadnih naloga za prijenos novčanih sredstava.

(5) Ne dovodeći u pitanje odredbu stavka 3. točke (b) ovog članka, Hrvatska narodna banka odbija nalog za instant plaćanje ako iznos tog naloga premašuje bilo koji primjenjivi CMB.

(6) Nakon što je nalog za prijenos likvidnosti s TIPS AS tehničkog računa na TIPS DCA račun primljen u smislu članka 17. iz dijela I. ove Odluke, Hrvatska narodna banka provjerava ima li dovoljno dostupnih sredstava platitelja na TIPS AS tehničkom računu. Ako na TIPS AS tehničkom računu nema dovoljno dostupnih platiteljevih sredstva, nalog za prijenos likvidnosti bit će odbijen. Ako na TIPS AS tehničkom računu ima dovoljno dostupnih sredstava platitelja, nalog za prijenos likvidnosti bit će odmah namiren.

(7) Nakon što je pozitivan odgovor na opoziv primljen u smislu članka 17. iz dijela I. ove Odluke, Hrvatska narodna banka provjerava ima li dovoljno dostupnih sredstava na TIPS AS tehničkom računu koji se tereti. Ako na TIPS AS tehničkom računu koji se tereti nema dovoljno sredstava, pozitivan odgovor na opoziv bit će odbijen. Ako na TIPS AS tehničkom računu koji se tereti ima dovoljno sredstava, pozitivan odgovor na opoziv bit će odmah namiren.

(8) Ne dovodeći u pitanje odredbu stavka 7. ovog članka, Hrvatska narodna banka odbija pozitivan odgovor na opoziv ako iznos pozitivnog odgovora na opoziv premašuje bilo koji primjenjivi CMB.

Članak 104.

Zahtjev za opoziv

(1) Imatelj TIPS AS tehničkog računa može podnijeti zahtjev za opoziv.

(2) Zahtjev za opoziv prosljeđuje se primatelju plaćanja namirenog naloga za instant plaćanje koji može odgovoriti pozitivnim ili negativnim odgovorom na opoziv.

Članak 105.

TIPS AS postupak namire

TIPS AS postupak namire provodi se tijekom vremena utvrđenog u Dodatku V. ove Odluke.

Članak 106.

Dostupne strane preko TIPS AS tehničkog računa

(1) Imatelj TIPS AS tehničkog računa može odrediti jednu ili više dostupnih strana. Dostupne strane moraju pristupiti SCT Inst shemi potpisivanjem Sporazuma o pristupanju SEPA instant kreditnom transferu.

(2) Imatelj TIPS AS tehničkog računa dužan je Hrvatskoj narodnoj banci pružiti dokaz o tome da je svaka određena dostupna strana pristupila SCT Inst shemi.

(3) Imatelj TIPS AS tehničkog računa dužan je obavijestiti Hrvatsku narodnu banku ako se bilo koja određena dostupna strana više ne pridržava SCT Inst sheme te je dužan, bez nepotrebnog odgađanja, poduzeti korake radi sprječavanja pristupa dostupne strane TIPS AS tehničkom računu.

(4) Imatelj TIPS AS tehničkog računa može svojim određenim dostupnim stranama omogućiti pristup putem jednog ili više inicijatora.

(5) Na AS koji je odredio dostupne strane primjenjuje se članak 7. iz dijela I. ove Odluke.

(6) Imatelj TIPS AS tehničkog računa koji je odredio dostupnu stranu dužan je osigurati da je dostupna strana u svakom trenutku dostupna za primanje poruka.

Članak 107.

Transakcije koje se obrađuju preko TIPS AS tehničkih računa

Sljedeće transakcije obrađuju se preko TIPS AS tehničkog računa u sustavu TARGET-HR:

(a) nalozi za instant plaćanje

(b) pozitivni odgovori na opoziv

(c) nalozi za prijenos likvidnosti na TIPS DCA račun.

Članak 108.

TIPS imenik

(1) TIPS imenik popis je poslovnih identifikacijskih kodova (BIC) koji se upotrebljavaju u svrhu usmjeravanja informacija, a obuhvaća poslovne identifikacijske kodove (BIC):

(a) imatelja TIPS DCA računa

(b) dostupnih strana.

(2) TIPS imenik ažurira se svakodnevno.

(3) Imatelj TIPS AS tehničkog računa može dostaviti TIPS imenik samo svojim određenim dostupnim stranama i svojim inicijatorima. Dostupne strane mogu dostaviti TIPS imenik samo svojim podružnicama.

(4) Određeni BIC može se pojaviti samo jednom u TIPS imeniku.

(5) Imatelj TIPS AS tehničkog računa potvrđuje da Hrvatska narodna banka i druge središnje banke mogu objaviti nazive i poslovne identifikacijske kodove (BIC-ove) dostupnih strana koje je odredio imatelj TIPS AS tehničkog računa, a imatelj TIPS AS tehničkog računa dužan je osigurati da su dostupne strane suglasne s takvom objavom.

Članak 109.

Repozitorij posrednih identifikatora računa (MPL repozitorij)

(1) Središnji MPL repozitorij sadržava korelacijsku tablicu: posredni identifikator računa – IBAN za potrebe usluge MPL-a.

(2) Svaki posredni identifikator može biti povezan sa samo jednim IBAN-om. IBAN može biti povezan s jednim ili više posrednih identifikatora računa.

(3) Na podatke sadržane u MPL repozitoriju primjenjuje se članak 28. iz dijela I. ove Odluke.

Članak 110.

Postupanje s nalozima za prijenos novčanih sredstava u slučaju privremenog ili trajnog isključenja

(1) Nakon trajnog isključenja imatelja TIPS AS tehničkog računa iz sudjelovanja u sustavu TARGET-HR, Hrvatska narodna banka ne prima nove naloge za prijenos novčanih sredstava tom imatelju TIPS AS tehničkog računa niti nove naloge za prijenos tog imatelja TIPS AS tehničkog računa.

(2) Ako je imatelj TIPS AS tehničkog računa privremeno isključen iz sudjelovanja u sustavu TARGET-HR iz razloga koji nisu navedeni u članku 25. stavku 1. točki (a) iz dijela I. ove Odluke, Hrvatska narodna banka:

(a) odbija sve njegove ulazne naloge za prijenos novčanih sredstava

(b) odbija sve njegove izlazne naloge za prijenos novčanih sredstava ili

(c) odbija sve njegove ulazne i izlazne naloge za prijenos novčanih sredstava.

(3) Ako je imatelj TIPS AS tehničkog računa privremeno isključen iz sudjelovanja u sustavu TARGET-HR iz razloga navedenih u članku 25. stavku 1. točki (a) iz dijela I. ove Odluke, središnja banka privremeno isključenog imatelja TIPS AS tehničkog računa odbija sve njegove ulazne i izlazne naloge za prijenos novčanih sredstava.

(4) Hrvatska narodna banka obrađuje naloge za instant plaćanje imatelja TIPS AS tehničkog računa koji je privremeno ili trajno isključen iz sudjelovanja u sustavu TARGET-HR na temelju članka 25. stavka 1. ili 2. iz dijela I. ove Odluke u odnosu na kojeg je Hrvatska narodna banka rezervirala sredstva na TIPS AS tehničkom računu u skladu s člankom 103. stavkom 3. točkom (b) iz dijela VII. ove Odluke prije privremenog ili trajnog isključenja.

DIO VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 111.

Prestanak važenja odluka i dodataka koji čine pravila rada sustava TARGET2-HR

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti:

(a) Odluka o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR (»Narodne novine«, br. 102/2018., 110/2019. i 119/2021.) i dodaci od I. do VIII. doneseni na temelju te Odluke

(b) Odluka o dodatnim i izmijenjenim uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR upotrebom internetskog pristupa (»Narodne novine«, br. 102/2018. i 110/2019.) te Dodatak I.A. i Dodatak II.A. doneseni na temelju te Odluke

(c) Odluka o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje T2S namjenskoga novčanog računa (T2S DCA) u sustavu TARGET2-HR (»Narodne novine«, br. 102/2018., 110/2019. i 119/2021.) i dodaci od I. do VII. doneseni na temelju te Odluke

(d) Odluka o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje TIPS namjenskoga novčanog računa (TIPS DCA) u sustavu TARGET2-HR (»Narodne novine«, br. 102/2018., 110/2019. i 119/2021.) i dodaci od I. do VII. doneseni na temelju te Odluke

(e) Odluka o postupcima namire za sporedne sustave (»Narodne novine«, br. 102/2018., 110/2019. i 119/2021.)

(f) Odluka o TIPS usluzi za sporedne sustave koji namiruju instant plaćanja (»Narodne novine«, br. 119/2021.).

Članak 112. (NN 133/22)

Brisan.

Članak 113. (NN 133/22)

Stupanje na snagu

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 20. ožujka 2023.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 133/22

Članak 6.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu prvoga dana od dana objave.

 

 

 

DODATAK I.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA OBRADU NALOGA ZA PRIJENOS NOVČANIH SREDSTAVA

Osim usklađenih uvjeta na obradu naloga za prijenos novčanih sredstava primjenjuju se sljedeća pravila:

1. Zahtjevi u vezi s testiranjem za sudjelovanje u sustavu TARGET-HR

Prije sudjelovanja u sustavu TARGET-HR svaki sudionik prolazi niz testova kako bi dokazao svoje tehničke i operativne sposobnosti.

2. Brojevi računa

Račun svakog sudionika identificira se jedinstvenim brojem računa od najviše 34 znaka koji se sastoji od pet dijelova kako slijedi:

 

Naziv

Broj znakova

Sadržaj

Vrsta računa

1

M = MCA račun

R = RTGS DCA račun

C = T2S DCA račun

I = TIPS DCA račun

T = RTGS AS tehnički račun

U = podračun

A = TIPS AS tehnički račun

G = AS račun jamstvenog fonda

D = račun prekonoćnog depozita

X = račun za izvanredne situacije

Oznaka države središnje banke

2

ISO oznaka države 3166-1

Oznaka valute

3

EUR

BIC

11

BIC imatelja računa

Naziv računa

Najviše 17

Slobodan tekst1

 

 

1 Za podračune ovaj dio mora započeti s AS oznakom od tri znaka kako ga je definirala središnja banka.

3. Pravila za razmjenu poruka u sustavu TARGET

(a) Svaki sudionik mora poštovati strukturu poruka i specifikacije polja, kako su određene u dijelu 3. odgovarajućih detaljnih korisničkih funkcionalnih specifikacija (UDFS).

(b) Svim vrstama poruka koje se obrađuju na MCA računima, RTGS DCA računima (uključujući podračune) i RTGS AS tehničkim računima, AS računima jamstvenog fonda i T2S DCA računima dodaje se Business application header, kako slijedi:

 

Vrsta poruke

Opis

head.001

Business application header

head.002

Business file header

 

 

4. Vrste poruka koje se obrađuju u sustavu TARGET

(a) Na MCA računima obrađuju se sljedeće vrste poruka:

 

Vrsta poruke

Opis

Administracija – Administration

(admi)

 

admi.004

SystemEventNotification

admi.005

ReportQueryRequest

admi.007

ReceiptAcknowledgement

Upravljanje novčanim

sredstvima – Cash Management

(camt)

 

camt.003

GetAccount

camt.004

ReturnAccount

camt.005

GetTransaction

camt.006

ReturnTransaction

camt.018

GetBusinessDayInformation

camt.019

ReturnBusinessDayInformation

camt.025

Receipt

camt.046

GetReservation

camt.047

ReturnReservation

camt.048

ModifyReservation

camt.049

DeleteReservation

camt.050

LiquidityCreditTransfer

camt.053

BankToCustomerStatement

camt.054

BankToCustomerDebitCreditNotification

Obračun i namira plaćanja –

Payments clearing and

Settlement

(pacs)

 

pacs.009

FinancialInstitutionCreditTransfer

pacs.010

FinancialInstitutionDirectDebit

 

 

 

(b) Na RTGS DCA računima i, prema potrebi, na RTGS AS tehničkim računima i AS računima jamstvenog fonda obrađuju se sljedeće vrse poruka:

 

Administracija – Administration

(admi)

 

admi.004

SystemEventNotification

admi.005

ReportQueryRequest

admi.007

ReceiptAcknowledgement

Upravljanje novčanim sredstvima –

Cash Management

(camt)

 

camt.003

GetAccount

camt.004

ReturnAccount

camt.005

GetTransaction

camt.006

ReturnTransaction

camt.007

ModifyTransaction

camt.009

GetLimit

camt.010

ReturnLimit

camt.011

ModifyLimit

camt.012

DeleteLimit

camt.018

GetBusinessDayInformation

camt.019

ReturnBusinessDayInformation

camt.021

ReturnGeneralBusinessInformation

camt.025

Receipt

camt.029

ResolutionOfInvestigation

camt.046

GetReservation

camt.047

ReturnReservation

camt.048

ModifyReservation

camt.049

DeleteReservation

camt.050

LiquidityCreditTransfer

camt.053

BankToCustomerStatement

camt.054

BankToCustomerDebitCreditNotification

camt.056

FIToFIPaymentCancellationRequest

 

 

Obračun i namira plaćanja –

Payments Clearing and

Settlement

(pacs)

 

pacs.002

PaymentStatusReport

pacs.004

PaymentReturn

pacs.008

CustomerCreditTransfer

pacs.009

FinancialInstitutionCreditTransfer

pacs.010

FinancialInstitutionDirectDebit

Iniciranje plaćanja – Payments

Initiation

(pain)

 

pain.998

ASInitiationStatus

pain.998

ASTransferNotice

pain.998

ASTransferInitiation

 

 

 

(c) Na T2S DCA računima obrađuju se sljedeće vrste poruka:

 

Vrsta poruke

Opis

Administracija – Administration

(admi)

 

admi.005

ReportQueryRequest

admi.006

ResendRequestSystemEventNotification

admi.007

ReceiptAcknowledgement

Upravljanje novčanim

sredstvima – Cash Management

(camt)

 

camt.003

GetAccount

camt.004

ReturnAccount

camt.005

GetTransaction

camt.006

ReturnTransaction

camt.009

GetLimit

camt.010

ReturnLimit

camt.011

ModifyLimit

camt.012

DeleteLimit

camt.018

GetBusinessDayInformation

camt.019

ReturnBusinessDayInformation

camt.024

ModifyStandingOrder

camt.025

Receipt

camt.050

LiquidityCreditTransfer

camt.051

LiquidityDebitTransfer

camt.052

BankToCustomerAccountReport

camt.053

BankToCustomerStatement

camt.054

BankToCustomerDebitCreditNotification

camt.064

LimitUtilisationJournalQuery

camt.065

LimitUtilisationJournalReport

camt.066

IntraBalanceMovementInstruction

camt.067

IntraBalanceMovementStatusAdvice

camt.068

IntraBalanceMovementConfirmation

camt.069

GetStandingOrder

camt.070

ReturnStandingOrder

camt.071

DeleteStandingOrder

camt.072

IntraBalanceMovementModificationRequest

camt.073

IntraBalanceMovementModificationRequestStatusAdvice

camt.074

IntraBalanceMovementCancellationRequest

camt.075

IntraBalanceMovementCancellationRequestStatusAdvice

camt.078

IntraBalanceMovementQuery

camt.079

IntraBalanceMovementQueryResponse

camt.080

IntraBalanceModificationQuery

camt.081

IntraBalanceModificationReport

camt.082

IntraBalanceCancellationQuery

camt.083

IntraBalanceCancellationReport

camt.084

IntraBalanceMovementPostingReport

camt.085

IntraBalanceMovementPendingReport

 

 

 

(d) Na TIPS DCA računima i TIPS AS tehničkim računima obrađuju se sljedeće vrste poruka:

 

Vrsta poruke

Opis

Administracija – Administration

(admi)

 

Pacs.002

FIToFIPayment Status Report

Pacs.004

PaymentReturn

Pacs.008

FIToFICustomerCreditTransfer

Pacs.028

FIToFIPaymentStatusRequest

Upravljanje novčanim

sredstvima – Cash Management

(camt)

 

camt.003

GetAccount

camt.004

ReturnAccount

camt.011

ModifyLimit

camt.019

ReturnBusinessDayInformation

camt.025

Receipt

camt.029

ResolutionOfInvestigation

camt.050

LiquidityCreditTransfer

camt.052

BankToCustomerAccountReport

camt.053

BankToCustomerStatement

camt.054

BankToCustomerDebitCreditNotification

camt.056

FIToFIPaymentCancellationRequest

acmt.010

AccountRequestAcknowledgement

acmt.011

AccountRequestRejection

acmt.015

AccountExcludedMandateMaintenanceRequest

Referentni podaci – Reference

data

(reda)

 

reda.016

PartyStatusAdviceV01

reda.022

PartyModificationRequestV01

 

 

5. Provjera dvostrukog unosa

Svi nalozi za prijenos novčanih sredstava prolaze provjeru dvostrukog unosa čiji je cilj odbiti naloge koji su dostavljeni više od jednog puta (dvostruki nalozi za prijenos novčanih sredstava). Pojedinosti se nalaze u dijelu I. odjeljku 3. odgovarajućeg UDFS-a.

6. Pravila validacije i kodovi pogrešaka

Validacija poruka provodi se u skladu sa smjernicama High Value Payments Plus (HVPS+) kako je navedeno u normi ISO 20022 i validacijama specifičnima za sustav TARGET. Detaljna pravila validacije i kodovi pogrešaka opisani su u odgovarajućim dijelovima UDFS-a kako slijedi:

(a) za MCA račune, u poglavlju 14. CLM UDFS-a

(b) za RTGS DCA račune, u poglavlju 13. RTGS UDFS-a

(c) za T2S DCA račune, u poglavlju 4.1 T2S UDFS-a.

Ako je nalog za instant plaćanje ili pozitivan odgovor na opoziv odbijen iz bilo kojeg razloga, imatelj TIPS DCA računa prima izvješće o statusu plaćanja [pacs.002], kako je opisano u poglavlju 4.2 TIPS UDFS-a. Ako je nalog za prijenos likvidnosti odbijen iz bilo kojeg razloga, imatelj TIPS DCA računa prima odbijanje (camt.025), kako je opisano u poglavlju 1.6 TIPS UDFS-a.

7. Unaprijed određena vremena namire i događaji

RTGS DCA RAČUNI

(a) Za naloge za plaćanje koji primjenjuju indikator najranijeg vremena terećenja upotrebljava se element poruke »/FromTime/«.

(b) Za naloge za plaćanje koji upotrebljavaju indikator najkasnijeg vremena terećenja postoje dvije mogućnosti.

(i) Element poruke »RejectTime«: ako nalog za plaćanje ne može biti namiren do naznačenog vremena terećenja, nalog za prijenos novčanih sredstava odbija se.

(ii) Element poruke »TillTime«: ako nalog za plaćanje ne može biti namiren do naznačenog vremena terećenja, nalog za prijenos novčanih sredstava ne odbija se, nego se zadržava u odgovarajućem redu čekanja.

Kod obje opcije automatski se šalje obavijest putem GUI-ja ako nalog za plaćanje s indikatorom najkasnijeg vremena terećenja nije namiren 15 minuta prije naznačenog vremena.

T2S DCA RAČUNI

(a) Za naloge za trenutačni prijenos likvidnosti ne zahtijeva se poseban XML element.

(b) Unaprijed utvrđene naloge za prijenos likvidnosti i trajne naloge za prijenos likvidnosti može aktivirati određeno vrijeme ili događaj na dan namire:

(i) za namiru u određeno vrijeme, koristi se element XML »Time(/ExctnTp/Tm/)«

(ii) za namiru nakon nastanka određenog događaja, koristi se element XML »(EventType/ExctnTp/Evt/)«.

(c) Razdoblje važenja za trajne naloge za prijenos likvidnosti utvrđuje se sljedećim elementima XML: »FromDate/VldtyPrd/FrDt/« i »ToDate/VldtyPrd/ToDt/«.

8. Prijeboj naloga za prijenos novčanih sredstava na RTGS DCA računu

Provjere mogućnosti prijeboja i, prema potrebi, dodatne provjere mogućnosti prijeboja (oba pojma definirana su u pododtočki (a) i (b) ove točke, a provode se na nalozima za prijenos novčanih sredstava kako bi se olakšala neometana namira).

(a) Provjerom prijeboja utvrđuje se jesu li nalozi za prijenos novčanih sredstava primatelja plaćanja koji se nalaze na početku reda čekanja za naloge za prijenos novčanih sredstava s prioritetom »hitno« ili, ako nije primjenjivo, s »visokim prioritetom« dostupni za prijeboj s platiteljevim nalogom za prijenos novčanih sredstava (u nastavku teksta: »nalozi za prijenos novčanih sredstava koji se prebijaju«). Ako prijeboj naloga za prijenos novčanih sredstava ne osigurava dovoljno sredstava za nalog za prijenos novčanih sredstava odgovarajućeg platitelja, utvrđuje se postoji li dovoljna dostupna likvidnost na platiteljevu RTGS DCA računu.

(b) Ako provjera mogućnosti prijeboja ne uspije, Hrvatska narodna banka može primijeniti dodatnu provjeru mogućnosti prijeboja. Dodatnom provjerom mogućnosti prijeboja utvrđuje se dostupnost naloga za prijenos novčanih sredstava za prijeboj u bilo kojem redu čekanja primatelja plaćanja bez obzira na to kada su uvršteni u red čekanja. Međutim, ako u redu čekanja primatelja plaćanja postoje nalozi za prijenos novčanih sredstava s višim prioritetom naslovljeni na druge sudionike, načelo FIFO može se prekršiti samo ako bi posljedica namire naloga za prijenos novčanih sredstava prijebojem bilo povećanje likvidnosti za primatelja plaćanja.

9. Algoritmi optimizacije na RTGS DCA računu i podračunima

Primjenjuju se četiri algoritma kako bi se olakšala nesmetana namira plaćanja. Dodatne informacije dostupne su u dijelu II. RTGS UDFS-a.

(a) Prema algoritmu »djelomične optimizacije« Hrvatska narodna banka:

(i) izračunava i provjerava likvidnosne pozicije, ograničenja i rezervacije svakoga relevantnog RTGS DCA računa i

(ii) ako je ukupna likvidnosna pozicija jednog ili više relevantnih RTGS DCA računa negativna, isključuje pojedinačne naloge za plaćanje dok ukupna likvidnosna pozicija svakoga relevantnog RTGS DCA računa ne bude pozitivna.

Nakon toga Hrvatka narodna banka i druge uključene središnje banke, pod uvjetom da postoji dovoljno sredstava, istodobno namiruju sve preostale naloge za prijenos novčanih sredstava (osim isključenih naloga za plaćanje opisanih pod (ii) ove podtočke na RTGS DCA računu predmetnih sudionika.

Pri isključivanju naloga za plaćanje Hrvatska narodna banka počinje od RTGS DCA računa sudionika s najvišom negativnom ukupnom likvidnosnom pozicijom i od naloga za plaćanje na kraju reda čekanja s najnižim prioritetom. Postupak odabira traje kratko vrijeme, što određuje Hrvatska narodna banka po vlastitoj procjeni.

(b) Prema algoritmu »višekratna optimizacija« Hrvatska narodna banka:

(i) uspoređuje parove RTGS DCA računa sudionika kako bi se utvrdilo mogu li nalozi za plaćanje koji čekaju u redu biti namireni u okviru dostupne likvidnosti na RTGS DCA računima tih dvaju sudionika i unutar ograničenja koje su odredili (počevši od para RTGS DCA računa s najmanjom razlikom između naloga za plaćanje naslovljenih jedan na drugog) te uključene središnje banke istodobno uknjižuju ta plaćanja na RTGS DCA račune tih dvaju sudionika i

(ii) ako je, u odnosu na par RTGS DCA računa opisanih pod (i) ove podtočke, likvidnost nedovoljna za financiranje dvostrane pozicije, isključuje pojedinačne naloge za plaćanje dok likvidnost ne bude dovoljna. U tom slučaju uključene središnje banke namiruju preostala plaćanja osim isključenih, istodobno na RTGS DCA račune tih dvaju sudionika.

Nakon izvršenja provjere određene pod (i) i (ii) ove podtočke, Hrvatska narodna banka provjerava višestrane pozicije za namiru (između RTGS DCA računa sudionika i RTGS DCA računa drugih sudionika u vezi s kojima su određena višestrana ograničenja). U tu svrhu postupak opisan pod (i) i (ii) ove podtočke primjenjuje se na odgovarajući način.

(c) U okviru algoritma »djelomična optimizacija s AS-om« koji podupire postupak namire B, Hrvatska narodna banka primjenjuje isti postupak kao i za djelomični algoritam optimizacije, ali bez izdvajanja AS naloga za prijenos (za AS koji se namiruje istodobno na višestranoj osnovi, odnosno RTGS AS postupak namire B).

(d) Algoritam »optimizacija podračuna« upotrebljava se za optimizaciju namire hitnih AS naloga za prijenos na podračune sudionika. Pri upotrebi ovog algoritma Hrvatska narodna banka izračunava ukupnu likvidnosnu poziciju podračuna svakog sudionika tako što utvrđuje je li zbroj svih izlaznih i ulaznih AS naloga za prijenos koji su u redu čekanja negativan ili pozitivan. Ako je ishod ovih izračuna i provjera pozitivan za svaki relevantni podračun, Hrvatska narodna banka i druge uključene središnje banke namiruju istodobno sve prijenose novčanih sredstava na podračunima sudionika uključenih u namiru. Ako je rezultat tih izračuna i provjera negativan, namira se ne provodi. Nadalje, ovaj algoritam ne mora uzeti u obzir nikakva ograničenja ili rezervacije. Za svaku banku namire izračunava se ukupna pozicija i, ako su pozicije za sve banke namire pokrivene, sve se transakcije namiruju. Transakcije koje nisu pokrivene vraćaju se u red čekanja.

(e) Međutim, nalozi za prijenos novčanih sredstava uneseni nakon početka algoritma višekratne optimizacije, algoritma djelomične optimizacije ili djelomične optimizacije s pomoću algoritma AS-a mogu se odmah namiriti ako su pozicije i ograničenja RTGS DCA računa predmetnih sudionika u skladu s namirom tih naloga i namirom naloga za prijenos novčanih sredstava u postupku trenutačne optimizacije.

(f) Algoritam djelomične optimizacije i algoritam višekratne optimizacije provode se uzastopno tim redoslijedom. Oni se ne provode ako je u tijeku RTGS AS postupak namire B.

(g) Algoritmi se izvode fleksibilno postavljajući unaprijed utvrđeno vremensko kašnjenje između aplikacija različitih algoritama kako bi se osigurao najmanji interval između izvođenja dvaju algoritama. Vremenski slijed automatski se nadzire. Moguća je ručna intervencija.

(h) Kad je uključen u algoritam koji se izvodi, nalog za plaćanje ne smije biti ponovo raspoređen (promjena mjesta u redu čekanja) ili opozvan. Zahtjevi za ponovni raspored ili opoziv naloga za plaćanje čekaju u redu dok se algoritam ne dovrši. Ako se odnosni nalog za plaćanje namiri dok se algoritam izvodi, svaki se zahtjev za ponovnim rasporedom ili opozivom odbija. Ako se nalog za plaćanje ne namiri, sudionikovi zahtjevi odmah se uzimaju u obzir.

10. Povezivost

Sudionici se povezuju sa sustavom TARGET upotrebom jednog od sljedećih načina.

(a) Način rada korisnik-do-aplikacije (U2A)

U načinu U2A sudionici su povezani putem GUI-ja koji omogućuje korisnicima da izvršavaju poslovne funkcije na temelju njihovih odnosnih prava pristupa. Omogućuje korisnicima unos i održavanje poslovnih podataka, kao i dohvaćanje poslovnih informacija. Relevantni Priručnik za korisnike (UHB) sadržava iscrpne informacije o svakoj poslovnoj funkciji koju pruža odgovarajući GUI.

(b) Način rada aplikacija-do-aplikacije (A2A)

U načinu A2A softverska aplikacija komunicira sa sustavom TARGET razmjenom jedinstvenih poruka i datoteka koje se temelje na njihovim odnosnim pravima pristupa i upisa poruka te pravilima za usmjeravanje poruka i datoteka. Komunikacija A2A oslanja se na XML poruke, kada je primjenjivo u skladu s normom ISO 20022, za dolaznu i odlaznu komunikaciju.

Načini povezivanja detaljnije su opisani u ESMIG UDFS-u.

11. UDFS i Priručnik za korisnike

Daljnje pojedinosti i primjeri koji objašnjavaju navedena pravila sadržani su u odnosnom UDFS-u i Priručniku za korisnike za svaku uslugu s povremenim izmjenama koje se objavljuju na mrežnim stranicama Hrvatske narodne banke i mrežnim stranicama ESB-a na engleskom jeziku.

DODATAK II.

PROGRAM ZA NAKNADU ŠTETE U SUSTAVU TARGET

1. Opće odredbe

(1) Ako nastanu tehničke smetnje u radu sustava TARGET, sudionici mogu podnijeti zahtjeve za naknadu štete u skladu s programom za naknadu štete u sustavu TARGET utvrđenim u ovom Dodatku.

(2) Ako Upravno vijeće ESB-a ne odluči drukčije, program za naknadu štete u sustavu TARGET ne primjenjuje se ako tehničke smetnje u radu sustava TARGET potječu od vanjskih događaja izvan razumne kontrole središnjih banaka na koje se odnosi ili ako je posljedica radnji ili propusta trećih osoba.

(3) Naknada štete na temelju programa za naknadu štete u sustavu TARGET jedini je postupak za naknadu štete ponuđen u slučaju tehničkih smetnji u radu sustava TARGET. Sudionici se, međutim, mogu koristiti drugim pravnim sredstvima za naknadu štete. Ako sudionik prihvati ponudu za naknadu štete na temelju programa za naknadu štete u sustavu TARGET iz ovog Dodatka, to prihvaćanje sudionikov je neopoziv pristanak na odricanje od svih zahtjeva koje može imati prema SB-u u vezi s nalozima za prijenos novčanih sredstava u odnosu na koje je prihvatio ponudu za naknadu štete (uključujući sve zahtjeve za naknadu posljedične štete), kao i neopoziva suglasnost da isplata te naknade čini potpunu i konačnu namiru sveukupne štete nastale sudioniku. Sudionik će obeštetiti relevantne središnje banke najviše do iznosa koji je primio na temelju programa za naknadu štete u sustavu TARGET iz ovog Dodatka u vezi s daljnjim zahtjevima koje bi postavio bilo koji drugi sudionik ili bilo koja treća osoba u odnosu na nalog za prijenos novčanih sredstva ili prijenos novčanih sredstava za koji je isplaćena naknada prema ovom Dodatku.

(4) Ponuda za naknadu štete nije priznanje odgovornosti od strane Hrvatske narodne banke ili bilo kojeg drugog SB-a u vezi s tehničkim smetnjama u radu sustava TARGET.

2. Uvjeti ponude za naknadu štete

(1) Platitelj može podnijeti zahtjev za administrativnu naknadu i naknadu kamata ako zbog tehničkih smetnji u radu sustava TARGET nalog za prijenos novčanih sredstava nije bio namiren istoga radnog dana kada je primljen u sustav TARGET.

(2) Primatelj plaćanja može podnijeti zahtjev za administrativnu naknadu ako zbog tehničkih smetnji u radu sustava TARGET nije primio prijenos novčanih sredstava koji je očekivao primiti određenoga radnog dana. Primatelj plaćanja može također podnijeti zahtjev za naknadu kamata ako je ispunjen jedan ili više od sljedećih uvjeta:

(a) u slučaju sudionika koji imaju pristup prekonoćnom kreditu: zbog tehničkih smetnji u radu sustava TARGET primatelj plaćanja posegnuo je za prekonoćnim kreditom i/ili

(b) u slučaju svih sudionika: tehnički nije bilo moguće kredit dobiti na tržištu novca ili je takvo refinanciranje bilo nemoguće zbog drugih objektivnih razloga.

3. Izračun naknade štete

(1) U odnosu na ponudu za naknadu štete za platitelja:

(a) administrativna je naknada 50 EUR za prvi nenamireni nalog za prijenos novčanih sredstava, 25 EUR za svaki od sljedeća četiri takva naloga za prijenos novčanih sredstava i 12,50 EUR za svaki daljnji takav nalog za prijenos novčanih sredstava; administrativna naknada izračunava se odvojeno u odnosu na svakog primatelja plaćanja

(b) naknada kamata određuje se primjenom referentne kamatne stope koja se utvrđuje svaki dan; ova je referentna kamatna stopa niža od eurske kratkoročne kamatne stope (€STR) i stope na prekonoćni kredit; referentna kamatna stopa primjenjuje se na iznos naloga za prijenos novčanih sredstava koji nije namiren zbog tehničkih smetnji u radu sustava TARGET za svaki dan u razdoblju od dana stvarne ili, u odnosu na naloge za prijenos novčanih sredstava iz točke 2. podtočke (2) pod (b) ovog Dodatka, namjeravane dostave naloga za prijenos novčanih sredstava, pa do dana kada je nalog za prijenos novčanih sredstava bio ili mogao biti uspješno namiren; sve kamate ili naknade nastale deponiranjem bilo kojeg nenamirenog naloga za prijenos novčanih sredstava kod Eurosustava oduzimaju se ili dodaju iznosu naknade štete, ovisno o slučaju

(c) kamate se ne nadoknađuju ako su sredstva koja su posljedica nenamirenih naloga za prijenos novčanih sredstava stavljena na tržište ili su iskorištena za ispunjavanje zahtjeva u vezi s minimalnim pričuvama.

(2) U odnosu na ponudu za naknadu štete za primatelja plaćanja:

(a) administrativna je naknada 50 EUR za prvi nenamireni nalog za prijenos novčanih sredstava, 25 EUR za svaki od sljedeća četiri takva naloga za prijenos novčanih sredstava i 12,50 EUR za svaki daljnji takav nalog za prijenos novčanih sredstava; administrativna naknada izračunava se odvojeno u odnosu na svakog platitelja

(b) naknada kamata određuje se na način utvrđen u podtočki (1) pod (b) ove točke, pri čemu se naknada kamata plaća po stopi koja je jednaka razlici između kamatne stope na prekonoćni kredit i referentne kamatne stope, a izračunava se u odnosu na bilo koji iskorišteni iznos prekonoćnoga kredita koji je posljedica tehničkih smetnji u radu sustava TARGET.

4. Postupovna pravila

(1) Zahtjev za naknadu štete podnosi se na obrascu zahtjeva dostupnog na mrežnim stranicama Hrvatske narodne banke na engleskom jeziku (vidjeti https://www.hnb.hr/temeljne-funkcije/platni-promet/platni-sustavi/target2). Platitelji podnose poseban obrazac zahtjeva u odnosu na svakog primatelja plaćanja, a primatelji plaćanja podnose poseban zahtjev u odnosu na svakog platitelja. Dostatne dodatne informacije i dokumenti dostavljaju se kako bi se potkrijepile informacije navedene na obrascu zahtjeva. U vezi s konkretnim plaćanjem ili nalogom za plaćanje može se podnijeti samo jedan zahtjev.

(2) Sudionici podnose obrasce zahtjeva Hrvatskoj narodnoj banci u roku od četiri tjedna od nastupa tehničkih smetnji u radu sustava TARGET. Sve dodatne informacije i dokazi koje zatraži Hrvatska narodna banka, sudionici dostavljaju u roku od dva tjedna od takvog zahtjeva.

(3) Hrvatska narodna banka provjerava zahtjeve i prosljeđuje ih ESB-u. Osim ako Upravno vijeće ESB-a odluči drukčije i o tome obavijesti sudionike, ocjena svih primljenih zahtjeva bit će obavljena najkasnije u roku 14 tjedana od nastupa tehničkih smetnji u radu sustava TARGET.

(4) Hrvatska narodna banka obavješćuje relevantne sudionike o ocjeni iz podtočke (3) ove točke. Ako ocjena obuhvaća ponudu za naknadu štete, relevantni je sudionici prihvaćaju ili odbijaju u roku od četiri tjedna od obavijesti o toj ponudi u odnosu na svaki nalog za prijenos novčanih sredstava obuhvaćen svakim zahtjevom, potpisujući tipsku izjavu o prihvatu (na obrascu dostupnom na mrežnoj stranici Hrvatske narodne banke (vidjeti https://www.hnb.hr/temeljne-funkcije/platni-promet/platni-sustavi/target2). Ako Hrvatska narodna banka ne primi tu izjavu u roku od četiri tjedna, uzima se da su odnosni sudionici odbili ponudu za naknadu štete.

(5) Hrvatska narodna banka isplaćuje naknadu štete po primitku sudionikove izjave o prihvatu naknade štete. Na isplaćenu naknadu štete ne plaćaju se kamate.

DODATAK III.

REFERENTNI OKVIR ZA MIŠLJENJA O SPOSOBNOSTI I DRŽAVI

Referentni okvir za mišljenja o sposobnosti za sudionike u sustavu TARGET

[Umetnuti naziv SB-a]

[adresa]

Sudjelovanje u [ime sustava]

[mjesto]

[datum]

Poštovani,

od nas je zatraženo da damo ovo mišljenje kao [interni ili vanjski] pravni savjetnici [navesti ime sudionika ili sudionikove podružnice] u vezi s pitanjima koja proizlaze iz zakonodavstva [jurisdikcije u kojoj je sudionik osnovan; u nastavku teksta: »jurisdikcija«] u vezi sa sudjelovanjem [navesti ime sudionika](u nastavku teksta: »sudionik«) u [ime komponente sustava TARGET] (u nastavku teksta: »sustav«).

Ovo mišljenje ograničeno je na zakonodavstvo [jurisdikcije] koje postoji u vrijeme davanja ovog mišljenja. Nismo istražili zakonodavstva drugih jurisdikcija koja bi bila osnova za ovo mišljenje i ne izražavamo niti impliciramo bilo koje stajalište u tom smislu. Sve izjave ili stajališta iznesena u nastavku primjenjuju se s jednakom točnošću i valjanošću prema zakonodavstvu [jurisdikcije], neovisno o tome djeluje li sudionik pri dostavljanju naloga za prijenos novčanih sredstava ili primanju prijenosa novčanih sredstava preko svojeg sjedišta ili jedne ili više podružnica osnovanih u [jurisdikciji] ili izvan nje.

I. PREGLEDANI DOKUMENTI

Za potrebe ovog mišljenja pregledali smo:

(1) ovjerenu presliku [navesti relevantne isprave o osnivanju] sudionika koji vrijedi/vrijede na dan ovog mišljenja

(2) [ako je primjenjivo] izvadak iz [navesti odgovarajući sudski registar] i [ako je primjenjivo] [registar kreditnih institucija ili odgovarajući registar]

(3) [u mjeri u kojoj je to primjenjivo] presliku dozvole sudionika ili drugi dokaz o ovlaštenju za pružanje bankovnih i investicijskih usluga, prijenosa sredstava ili drugih financijskih usluga u skladu s mjerilima za pristup za sudjelovanje u sustavu TARGET u [jurisdikciji]

(4) [ako je to primjenjivo] presliku odluke koju je donijela uprava ili odgovarajuće upravljačko tijelo sudionika [umetnuti datum], [umetnuti godinu], a kojom se dokazuje sudionikova suglasnost za primjenu dokumenata sustava kako je niže određeno i

(5) [navesti sve punomoći i druge dokumente koji čine ili dokazuju potrebnu ovlast osobe ili osoba koje potpisuju odgovarajuće dokumente sustava (kako je niže utvrđeno) u ime sudionika] i sve druge dokumente koji se odnose na sudionikovo osnivanje, ovlasti i odobrenja koji su potrebni ili primjereni za davanje ovog mišljenja (u nastavku teksta: »dokumenti sudionika«).

Za potrebe ovog mišljenja pregledali smo također:

(1) [Umetnuti upućivanje na pravila kojima se prenose Usklađeni uvjeti za sudjelovanje u sustavu TARGET ] za sustav od [umetnuti datum] (u nastavku teksta: »pravila«) i

(2) [...].

Pravila i [...].u nastavku teksta nazivaju se »dokumenti sustava« (a zajedno s dokumentima sudionika »dokumenti«).

II. PRETPOSTAVKE

Za potrebe ovog mišljenja pretpostavili smo u vezi s dokumentima da:

(1) dokumenti sustava koji su dostavljeni izvornici su ili vjerne preslike

(2) odredbe dokumenata sustava te prava i obveze koje po njima nastaju, važeći su i pravno obvezujući na temelju zakonodavstva [umetnuti oznaku države članice sustava] koje je navedeno kao ono koje ih uređuje i da je izbor zakonodavstva [umetnuti oznaku države članice sustava] koje uređuje dokumente sustava priznat zakonodavstvom [umetnuti oznaku države članice sustava]

(3) sudionikovi dokumenti u okviru su ovlasti i valjano su odobreni, doneseni ili potpisani i, ako je potrebno, dostavljeni od strane relevantnih strana i

(4) sudionikovi dokumenti obvezuju strane kojima su upućeni i da njihovi uvjeti nisu prekršeni.

III. MIŠLJENJA U VEZI SA SUDIONIKOM

(1) Sudionik je društvo propisno osnovano i registrirano ili na drugi način propisno osnovano ili organizirano prema zakonodavstvu [jurisdikcije].

(2) Sudionik ima sve potrebne ovlasti društva za izvršavanje i provođenje prava i obveza na temelju dokumenata sustava kojih je strana.

(3) Prihvaćanje ili ostvarenje i izvršavanje prava i obveza od strane sudionika na temelju dokumenata sustava kojih je sudionik strana ni na koji način neće kršiti bilo koju odredbu zakona ili drugih propisa [jurisdikcije] mjerodavnih za sudionika ili dokumente sudionika.

(4) Nikakva dodatna odobrenja, dozvole, suglasnosti, prijave, registracije, javnobilježničke ovjere ili druge potvrde od strane suda ili državnog ili sudskog tijela ili drugog tijela javne vlasti koje je nadležno u [jurisdikciji] nisu potrebni od strane sudionika u vezi s prihvaćanjem, valjanošću ili ovršivošću bilo kojeg dokumenta sustava ili ostvarenjem ili izvršavanjem prava i obveza na temelju tih dokumenata.

(5) Sudionik je poduzeo sve potrebne radnje i druge korake potrebne prema zakonodavstvu [jurisdikcije] kako bi osigurao da su njegove obveze na temelju dokumenata sustava zakonite, valjane i obvezujuće.

Ovo je mišljenje dano na njegov datum i upućeno je isključivo [umetnuti naziv SB-a] i [sudioniku]. Nitko se drugi ne može oslanjati na ovo mišljenje, a sadržaj ovog mišljenja ne smije se priopćiti drugim osobama osim predviđenim primateljima i njihovim pravnim savjetnicima bez našeg prethodnog pisanog pristanka, s iznimkom Europske središnje banke i nacionalnih središnjih banaka Europskog sustava središnjih banaka [i [nacionalne središnje banke/relevantnih regulatornih tijela] jurisdikcije]].

S poštovanjem

[potpis]

Referentni okvir za mišljenja o državi za sudionike izvan EGP-a u sustavu TARGET

[umetnuti naziv SB-a]

[adresa]

[ime sustava]

[mjesto],

[datum]

Poštovani,

od nas je zatraženo da kao [vanjski] pravni savjetnici [navesti ime sudionika ili sudionikove podružnice]. (»sudionik«) u vezi s pitanjima koja proizlaze iz zakonodavstva [jurisdikcije u kojoj je sudionik osnovan; u nastavku teksta: »jurisdikcija«] damo ovo mišljenje na temelju zakonodavstva [jurisdikcije] u vezi sa sudjelovanjem sudionika u sustavu koji je komponenta sustava TARGET (u nastavku teksta: »sustav«). Upućivanja na zakonodavstvo [jurisdikcije] uključuju sve primjenjive propise [jurisdikcije]. Ovdje dajemo mišljenje prema pravu [jurisdikcije], posebno u odnosu na sudionika koji je osnovan izvan [umetnuti oznaku države članice sustava] u vezi s pravima i obvezama koje proizlaze iz sudjelovanja u sustavu, kao što je izneseno u niže određenim dokumentima sustava.

Ovo mišljenje ograničeno je na zakonodavstvo [jurisdikcije] koje postoji u vrijeme davanja ovog mišljenja. Nismo istražili zakonodavstva drugih jurisdikcija koja bi bila osnova za ovo mišljenje i ne izražavamo ni impliciramo bilo koje stajalište u tom smislu. Pretpostavili smo da ne postoji ništa u pravu druge jurisdikcije što utječe na ovo mišljenje.

I. PREGLEDANI DOKUMENTI

Za potrebe ovog mišljenja pregledali smo niže popisane dokumente i sve druge dokumente koje smo smatrali potrebnima ili primjerenima:

(1) [Umetnuti upućivanje na pravila kojima se prenose Usklađeni uvjeti za sudjelovanje u sustavu TARGET] za sustav od [umetnuti datum] (u nastavku teksta: »pravila«) i

(2) sve druge dokumente kojima je uređen sustav i/ili odnos između sudionika i drugih sudionika u sustavu, i između sudionika u sustavu i [umetnuti naziv SB-a].

Pravila i [.] u daljnjem se tekstu nazivaju »dokumenti sustava«.

II. PRETPOSTAVKE

Za potrebe ovog mišljenja pretpostavili smo u vezi s dokumentima sustava da:

(1) dokumenti sustava u okviru su ovlasti relevantnih stana, te su ih one valjano odobrile, prihvatile ili potpisale i, po potrebi, dostavile

(2) odredbe dokumenata sustava te prava i obveze koji po njima nastaju, važeći su i pravno obvezujući na temelju zakonodavstva [umetnuti oznaku države članice sustava] koje je navedeno kao ono koje ih uređuje i da je izbor zakonodavstva [umetnuti oznaku države članice sustava] koje uređuje dokumente sustava priznat zakonodavstvom [umetnuti oznaku države članice sustava]

(3) sudionici u sustavu putem kojih su nalozi za prijenos novčanih sredstava poslani ili prijenosi novčanih sredstava primljeni, ili putem kojih su bilo koja prava i obveze na temelju dokumenata sustava ostvarena ili izvršena, licencirani su za pružanje usluga prijenosa novčanih sredstava u svim relevantnim jurisdikcijama i

(4) nama dostavljeni dokumenti u preslici ili kao primjerci odgovaraju izvornicima.

III. MIŠLJENJE

Na temelju i pod uvjetima iz prethodno navedenog, a u svakom slučaju podložno niže navedenim točkama, mišljenja smo da:

3.1 Pravni aspekti specifični za državu [u mjeri u kojoj je to primjenjivo]

Sljedeća obilježja zakonodavstva [jurisdikcije] u skladu su s obvezama sudionika koje proizlaze iz dokumenata sustava i ni na koji ih način ne stavljaju izvan snage: [popis pravnih aspekata specifičnih za zemlju].

3.2 Opća pitanja o insolventnosti

3.2.a Vrste postupaka zbog insolventnosti

Jedine vrste postupaka zbog insolventnosti (uključujući stečajnu nagodbu ili sanaciju), koje u svhu ovog mišljenja uključuju sve postupke u vezi s imovinom sudionika ili bilo kojom podružnicom koju ima u [jurisdikciji], a kojim postupcima bi sudionik mogao podlijegati u [jurisdikciji], jesu sljedeće: [popisati postupke na izvornom jeziku i u prijevodu na engleski] (zajednički naziv »postupci zbog insolventnosti«).

Osim postupaka zbog insolventnosti, sudionik, sva njegova imovina ili bilo koja podružnica koju ima u [jurisdikciji] mogu u [jurisdikciji] podlijegati [navesti privremenu obustavu plaćanja, posebnu upravu ili druge postupke zbog kojih plaćanja sudioniku i/ili od sudionika mogu biti privremeno obustavljena ili se mogu nametnuti ograničenja u vezi s tim plaćanjima ili slične postupke na izvornom jeziku i u prijevodu na engleski jezik] (u nastavku teksta pod zajedničkim nazivom »postupci«).

3.2.b Ugovori u vezi s insolventnošću

[Jurisdikcija] ili određene političke jedinice unutar [jurisdikcije], kako su utvrđene, jest/jesu strana/strane sljedećih ugovora u vezi s insolventnošću: [navesti, ako je to primjenjivo, one koji imaju ili mogu imati učinak na ovo mišljenje].

3.3 Provedivost dokumenata sustava

Pod uvjetima iz niže navedenih točaka sve su odredbe dokumenata sustava obvezujuće i provedive u skladu s njihovim uvjetima prema zakonodavstvu [jurisdikcije], posebno u slučaju otvaranja postupka zbog insolventnosti ili postupaka u vezi sa sudionikom.

Mišljenja smo posebno da:

3.3.a Obrada naloga za prijenos novčanih sredstava

Odredbe o obradi naloga za prijenos novčanih sredstava pravila [dodati odgovarajuće odredbe kojima se prenose članci 17. i 18. dijela I. Priloga I., članci od 4. do 7. i članak 9. dijela II. Priloga I., članci od 5. do 10. i članci od 14. do 17. dijela III. Priloga I., članak 4. i članci od 6. do 7. dijela IV. Priloga I., članak 6. i članak 10. dijela V. Priloga I. važeće Smjernice Europske središnje banke od 24. veljače 2022 o sustavu TARGET (ESB/2022/8)] valjane su i provedive. Posebno, svi nalozi za prijenos novčanih sredstava obrađeni u skladu s tim odredbama valjani su, obvezujući i provedivi prema zakonodavstvu [jurisdikcije]. Odredbe pravila koje utvrđuju točan trenutak u kojem nalozi za prijenos novčanih sredstava koje sudionik dostavi u sustav postaju provedivi i neopozivi [dodati odgovarajuće odredbe kojima se prenosi članak 18. dijela I. Priloga I., važeće Smjernice Europske središnje banke od 24. veljače 2022 o sustavu TARGET (ESB/2022/8)], valjane su, obvezujuće i provedive prema zakonodavstvu [jurisdikcije].

3.3.b Nadležnost [umetnuti naziv SB-a] za obavljanje njegovih funkcija

Otvaranje postupka zbog insolventnosti ili postupka u vezi sa sudionikom ne utječe na nadležnost i ovlasti [umetnuti naziv SB-a] koje proizlaze iz dokumenata sustava. [Navesti [u onoj mjeri u kojoj je to primjenjivo] da: isto je mišljenje primjenjivo i u odnosu ne sve druge subjekte koji sudionicima pružaju usluge koje su izravno i nužno potrebne za sudjelovanje u sustavu, na primjer TARGET NSP].

3.3.c Pravna sredstva u slučaju neispunjavanja obveza

[Kada vrijede za sudionika, odredbe sadržane u [popisati članke] pravila u vezi s prijevremenim ispunjenjem nedospjelih tražbina, prijebojem tražbina upotrebom novčanih sredstava sudionika na računu, ostvarenjem založnog prava, privremenim i trajnim isključenjem iz sudjelovanja, tražbinama za zatezne kamate i prestankom sporazuma i transakcija ([umetnuti druge relevantne klauzule pravila ili dokumenata sustava]) valjane su i provedive prema zakonodavstvu [jurisdikcije].]

3.3.d Privremeno i trajno isključenje

Kada vrijede za sudionika, odredbe sadržane u [popisati članke] pravila (u vezi s privremenim ili trajnim isključenjem sudionika iz sudjelovanja u sustavu nakon otvaranja postupka zbog insolventnosti ili u drugim slučajevima neispunjavanja obveza sudionika, kako je određeno u dokumentima sustava, ili ako sudionik predstavlja bilo koju vrstu sistemskog rizika ili ima ozbiljnih operativnih problema) valjane su i provedive prema zakonodavstvu [jurisdikcije].

3.3.e Sustav kazni

Kada vrijede za sudionika, odredbe sadržane u [popisati članke] pravila u vezi s kaznama izrečenim određenom sudioniku, koji ne može pravodobno vratiti unutardnevni ili prekonoćni kredit, gdje je primjenjivo, valjane su i provedive prema zakonodavstvu [jurisdikcije].

3.3.f Ustupanje prava i obveza

Prava i obveze sudionika ne mogu se ustupiti, izmijeniti ili pak prenijeti od strane sudionika trećim osobama bez prethodnoga pisanog pristanka [umetnuti naziv SB-a].

3.3.g Izbor mjerodavnog prava i nadležnost

Odredbe sadržane u [popisati članke] pravila, a posebno u vezi s mjerodavnim pravom, rješavanjem sporova, nadležnim sudovima i sudskim dostavama, valjane su i provedive prema pravu [jurisdikcije].

3.4 Pobijanje pravnih radnji

Mišljenja smo da nijedna obveza koja proizlazi iz dokumenata sustava, njezino ispunjenje ili postupanje u skladu s njom prije otvaranja postupka zbog insolventnosti ili postupka u vezi sa sudionikom ne mogu biti stavljeni izvan snage u takvom postupku kao pogodovanje, pobojna radnja ili iz drugih razloga prema zakonodavstvu [jurisdikcije].

Posebno, ali bez ograničenja u odnosu na prethodno, izražavamo ovo mišljenje u vezi sa svim nalozima za prijenos novčanih sredstava dostavljenim od strane bilo kojeg sudionika u sustavu. Naše je mišljenje da će odredbe [popisati članke] pravila kojima se utvrđuje pravna relevantnost i neopozivost naloga za prijenos novčanih sredstava biti valjane i provedive i da se nalog za prijenos novčanih sredstava dostavljen od strane bilo kojeg sudionika i obrađen u skladu s [popisati članke] pravila ne može staviti izvan snage u bilo kojem postupku zbog insolventnosti ili postupku u vezi sa sudionikom kao pogodovanje, pobojna transakcija ili iz drugih razloga prema zakonodavstvu [jurisdikcije].

3.5 Zabrana raspolaganja

Ako sudionikov vjerovnik zahtijeva od suda ili državnog ili sudskog tijela ili drugog tijela javne vlasti koje je nadležno u [jurisdikcija] zabranu raspolaganja (uključujući zamrzavanje, zapljenu ili bilo koji drugi javnopravni ili privatnopravni postupak čija je namjena zaštita javnog interesa ili prava sudionikovih vjerovnika) – u nastavku teksta: »zabrana raspolaganja« – prema zakonima [jurisdikcije], mišljenja smo da [umetnuti analizu i raspravu].

3.6 Kolateral [ako je primjenjivo]

3.6.a Ustupanje prava ili polaganje imovine u svrhu osiguranja, zalog i/ili repo posao

Ustupanje u svrhu osiguranja valjano je i provedivo prema zakonodavstvu [jurisdikcije]. Osobito, zasnivanje i ostvarenje zaloga ili repo posla prema [umetnuti upućivanje na relevantni sporazum sa SB-om] valjano je i provedivo prema zakonodavstvu [jurisdikcije].

3.6.b Prioritet interesa primatelja ustupljenih prava, založnih vjerovnika ili kupaca u repo poslu u odnosu na interese drugih podnositelja zahtjeva

U slučaju postupka zbog insolventnosti ili postupka u vezi sa sudionikom, prava ili imovina ustupljeni u svrhu osiguranja ili založeni od strane sudionika u korist [umetnuti oznaku SB-a] ili drugih sudionika u sustavu, uvrštavaju se u red plaćanja koji ima prednost u odnosu na zahtjeve svih drugih sudionikovih vjerovnika i ne podliježu prioritizaciji ili vjerovnicima koji imaju prednost pri namirenju.

3.6.c Ostvarenje prava na osiguranje

U slučaju postupka zbog insolventnosti ili postupka u vezi sa sudionikom, drugi sudionici u sustavu i [umetnuti naziv SB-a] kao [primatelji ustupljenih prava ili imovine, založni vjerovnici ili kupci u repo poslu, prema potrebi] mogu ostvariti osiguranje i naplatiti se iz sudionikovih prava ili imovine putem radnje [umetnuti naziv SB-a] u skladu s pravilima.

3.6.d Zahtjevi glede oblika i registracije

Ne postoje zahtjevi glede oblika ugovora o ustupanju u svrhu osiguranja ili zasnivanja i ostvarenja zaloga ili repo posla u odnosu na sudionikova prava ili imovinu i nije potrebno za [ustupanje u svrhu osiguranja, zaloga ili repo posla, prema potrebi] ili druge pojedinosti takvog [ustupanja u svrhu osiguranja, zaloga ili repo posla, prema potrebi] da budu registrirani kod suda ili državnog ili sudskog tijela ili drugog tijela javne vlasti koje je nadležno u [jurisdikciji] ili podneseni takvom sudu ili tijelu.

3.7 Podružnice [u mjeri u kojoj je primjenjivo]

3.7.a Mišljenje se primjenjuje na djelovanje preko podružnice

Sve izjave i stajališta iznesena u vezi sa sudionicima primjenjuju se s jednakom točnošću i valjanošću prema zakonima [jurisdikcije] u situacijama u kojima sudionik djeluje preko svoje podružnice ili više njih osnovanih izvan [jurisdikcije].

3.7.b Usklađenost s pravom

Zakoni [jurisdikcije] ni u kojem se slučaju ne krše ni preuzimanjem i izvršavanjem prava i obveza prema dokumentima sustava ni dostavljanjem, prijenosom ili primitkom naloga za prijenos novčanih sredstava od strane podružnice sudionika.

3.7.c Potrebna odobrenja

Ni preuzimanje i izvršavanje prava i obveza prema dokumentima sustava ni dostavljanje, prijenos ili primitak naloga za prijenos novčanih sredstava od strane podružnice sudionika ne zahtijevaju bilo kakvo dodatno odobrenje, dozvolu, suglasnost, prijavu, registraciju, javnobilježničku ovjeru ili drugu potvrdu od strane suda ili državnog ili sudskog tijela ili drugog tijela javne vlasti koje je nadležno u [jurisdikciji].

Ovo je mišljenje dano na njegov datum i upućeno je isključivo [umetnuti naziv SB-a] i [sudioniku]. Nitko se drugi ne može oslanjati na ovo mišljenje, a sadržaj ovog mišljenja ne smije se priopćiti drugim osobama osim predviđenim primateljima i njihovim pravnim savjetnicima bez našega prethodnog pisanog pristanka, s iznimkom Europske središnje banke i nacionalnih središnjih banaka Europskog sustava središnjih banaka [i [nacionalne središnje banke/relevantnih regulatornih tijela] jurisdikcije]].

S poštovanjem

[potpis]

DODATAK IV.

POSTUPCI ZA OSIGURANJE NEPREKINUTOG POSLOVANJA I ZA IZVANREDNE SITUACIJE

1. OPĆE ODREDBE

(1) Ovim Dodatkom utvrđuju se pravila između Hrvatske narodne banke i sudionika, ako sustav TARGET ili jedan ili više pružatelja mrežnih usluga padne ili ih pogodi neuobičajeni vanjski događaj ili ako pad utječe na bilo kojeg sudionika.

(2) Sva upućivanja na vremena navedena u ovom Dodatku odnose se na lokalno vrijeme u sjedištu ESB-a.

(3) Odredbe utvrđene u ovoj točki primjenjuju se na MCA račune, RTGS DCA račune i njihove podračune, RTGS AS tehničke račune, T2S DCA račune, TIPS DCA račune i TIPS AS tehničke račune.

1.1. Mjere za neprekinuto poslovanje i izvanrednu obradu

(1) U slučaju nastupa neuobičajenoga vanjskog događaja i/ili pada sustava TARGET i/ili pada jednog ili više pružatelja mrežnih usluga koji utječu na redovan rad sustava TARGET, Hrvatska narodna banka ovlaštena je donijeti mjere za neprekinuto poslovanje i izvanrednu obradu.

(2) U sustavu TARGET dostupne su sljedeće glavne mjere za neprekinuto poslovanje i izvanrednu obradu:

a) premještanje rada sustava TARGET na alternativnu lokaciju

b) promjena rasporeda rada sustava TARGET.

(3) U vezi s mjerama za neprekinuto poslovanje i izvanrednu obradu, Hrvatska narodna banka ima potpuno diskrecijsko pravo odlučiti hoće li i koje mjere donijeti.

1.2. Priopćenja u vezi s incidentom

Ako se dogodi događaj opisan u točki 1. podtočki 1.1. pod (1) sudionici se o tom događaju obavješćuju putem mrežnih stranica ESB-a, putem GUI-ja ako je dostupan i, ako je primjenjivo, domaćim komunikacijskim kanalima. Konkretno, obavijesti sudionicima obuhvaćaju sljedeće informacije:

(a) opis događaja i njegova utjecaja na sustav TARGET

(b) vrijeme u kojem se očekuje sanacija događaja (ako je poznato)

(c) informacije o već poduzetim mjerama (ako postoje)

(d) savjete sudionicima (ako postoje)

(e) vremensku oznaku komunikacije i naznaku o tome kada će se dostaviti ažuriranje.

1.3. Promjena rasporeda rada

(1) Prilikom promjene rasporeda rada sustava TARGET kako je predviđeno u članku 19. stavku 2. iz dijela I. Odluke o pravilima rada sustava TARGET-HR, Hrvatska narodna banka može odgoditi krajnje rokove sustava TARGET za određeni radni dan ili odgoditi početak sljedećega radnog dana ili promijeniti vrijeme bilo kojeg drugog događaja navedenog u Dodatku V. Odluke o pravilima rada sustava TARGET-HR.

(2) Krajnji rokovi sustava TARGET za određeni radni dan mogu se odgoditi ako je do kvara sustava TARGET došlo tijekom tog dana, ali je kvar riješen prije 18:00 sati. Takva odgoda kraja radnog vremena u uobičajenim okolnostima ne bi trebala premašiti dva sata i mora se najaviti sudionicima što je prije moguće.

(3) Nakon što se objavi odgoda krajnjih rokova sustava TARGET, oni se mogu dodatno odgoditi, ali se ne mogu povući.

1.4. Ostale odredbe

(1) U slučaju pada tehničke infrastrukture Hrvatske narodne banke, neke ili sve njezine tehničke funkcije u odnosu na sustav TARGET-HR mogu u njezino ime obavljati druge središnje banke Eurosustava ili nacionalne središnje banke 3. razine.

(2) Hrvatska narodna banka može zahtijevati da sudionici sudjeluju u redovnim ili ad hoc provjerama mjera za neprekinuto poslovanje i izvanrednu obradu, osposobljavanju ili drugim preventivnim rješenjima, koje Hrvatska narodna banka smatra potrebnima. Sve troškove koji nastanu za sudionike kao posljedica tih provjera ili drugih rješenja snose isključivo sami sudionici.

2. POSTUPCI NEPREKINUTOG POSLOVANJA I POSTUPCI PRI NEPREDVIDIVIM DOGAĐAJIMA (RTGS DCA RAČUNI i RTGS AS POSTUPCI NAMIRE)

Osim odredbi iz točke 1. ovog Dodatka, odredbe iz točke 2. ovog Dodatka primjenjuju se posebno na imatelje RTGS DCA računa i AS koji primjenjuju RTGS AS postupke namire.

2.1. Premještanje rada sustava TARGET na alternativnu lokaciju

(1) Premještanje rada sustava TARGET na alternativnu lokaciju, kako je navedeno u točki 1. podtočki 1.1 pod (2)(a) ovog Dodatka, može biti na mjesto unutar iste regije ili u drugoj regiji.

(2) U slučaju da se rad sustava TARGET premjesti u drugu regiju, sudionici:

(a) ne šalju nove naloge za prijenos novčanih sredstava u sustav TARGET

(b) na zahtjev Hrvatske narodne banke provode usklađivanje

(c) ponovno dostavljaju naloge za prijenos novčanih sredstava za koje je utvrđeno da nedostaju i

(d) dostavljaju Hrvatskoj narodnoj banci sve relevantne informacije s tim u vezi.

(3) Hrvatska narodna banka može poduzeti sve daljnje radnje, uključujući terećenje i odobrenje računa sudionika kako bi se računi tih sudionika vratili u svoj status prije premještanja.

2.2. Promjena rasporeda rada

(1) Ako Hrvatska narodna banka odgađa kraj radnog vremena sustava TARGET kako je predviđeno u točki 1. podtočki 1.3 ovog Dodatka prije 16:50, u pravilu, razdoblje između krajnjeg roka za zadavanje naloga za plaćanje klijenta i krajnjeg roka za zadavanje međubankovnih naloga za plaćanje mora biti najmanje jedan sat.

(2) AS treba imati uspostavljene mjere za rješavanje slučajeva u kojima je vrijeme ponovnog otvaranja odgođeno zbog kvara sustava TARGET prethodnog dana.

2.3. Izvanredna obrada

(1) Ako smatra potrebnim, Hrvatska narodna banka inicira izvanrednu obradu naloga za prijenos novčanih sredstava primjenom rješenja za izvanredne situacije sustava TARGET ili na drugi način. U takvim slučajevima izvanredna obrada osigurava se u mjeri u kojoj je to moguće. Hrvatska narodna banka obavješćuje svoje sudionike o početku izvanredne obrade s pomoću svih raspoloživih sredstava komunikacije.

(2) U slučaju izvanredne obrade primjenom rješenja za izvanredne situacije sustava TARGET, naloge za prijenos novčanih sredstava dostavljaju imatelji RTGS DCA računa i odobrava ih Hrvatska narodna banka. Hrvatska narodna banka može iznimno i ručno unositi naloge za prijenos novčanih sredstava u ime sudionika. Osim toga, AS može dostaviti datoteke koje sadržavaju instrukcije za plaćanje u skladu s RTGS AS postupkom namire A, kojima AS ovlašćuje Hrvatsku narodnu banku za učitavanje u rješenje za izvanredne situacije.

(3) Sljedeći se nalozi za prijenos novčanih sredstava smatraju »vrlo kritičnima« i Hrvatska narodna banka ih nastoji obraditi u najvećoj mogućoj mjeri u izvanrednim situacijama bez odgađanja:

(a) plaćanja povezana s namirom CLS Bank International operacija obrađenih na CLSSettlement

(b) maržni poziv središnje druge ugovorne strane.

(4) Nalozi za prijenos novčanih sredstava koji nisu navedeni pod (3) u ovoj podtočki, a koji su potrebni kako bi se izbjegao sistemski rizik, smatraju se »kritičnima« i Hrvatska narodna banka može odlučiti pokrenuti izvanrednu obradu u vezi s njima. Kritični nalozi za prijenos novčanih sredstava uključuju, ali nisu ograničeni na:

(a) naloge za prijenos novčanih sredstava povezane s namirom drugih sistemski važnih platnih sustava kako su definirani u Uredbi (EU) br. 795/2014 Europske središnje banke (ESB/2014/28)[6](Uredba Europske središnje banke (EU) br. 795/2014 od 3. srpnja 2014. o nadzornim zahtjevima za sistemski važne platne sustave (ESB/2014/28) (SL L 217, 23. 7. 2014., str. 16.).)

(b) naloge za prijenos likvidnosti na T2S DCA račun ili TIPS DCA račun

(c) naloge za prijenos likvidnosti koji su neophodni za izvršenje vrlo kritičnih naloga za prijenos novčanih sredstava kako je navedeno pod (3) u ovoj podtočki ili na druge kritične naloge za prijenos novčanih sredstava.

(5) Nalozi za prijenos novčanih sredstava koji su dostavljeni u sustav TARGET-HR prije aktivacije izvanredne obrade, ako su u redu čekanja, također mogu biti podvrgnuti izvanrednoj obradi. U tim slučajevima Hrvatska narodna banka nastoji izbjeći dvostruku obradu naloga za prijenos novčanih sredstava, ali sudionici snose rizik te dvostruke obrade ako se ona dogodi.

(6) Za izvanrednu obradu primjenom rješenja za izvanredne situacije sustava TARGET sudionici osiguravaju prihvatljivu imovinu kao kolateral. Tijekom izvanredne obrade dolazni nalozi za prijenos novčanih sredstava mogu se koristiti za financiranje izlaznih naloga za prijenos novčanih sredstava.

2.4. Poteškoće povezane sa sudionicima

(1) U slučaju da sudionik ima spornu situaciju ili problem koji ga sprječava da šalje naloge za prijenos novčanih sredstava u sustav TARGET, spornu situaciju ili problem rješava vlastitim mjerama. Konkretno, sudionik se može koristiti bilo kojim internim rješenjima koja su mu na raspolaganju, upotrebom funkcionalnosti GUI-ja za zadavanje prijenosa likvidnosti i zadavanje naloga za plaćanje ili upotrebom pričuvne funkcionalnosti putem GUI-ja.

(2) Ako su mjere i/ili rješenja ili funkcionalnosti koje sudionik koristi kako je navedeno pod (1) ove podtočke iskorišteni ili ako su nedostatni, sudionik može zatražiti potporu od Hrvatske narodne banke i Hrvatska narodna banka pruža takvu potporu u mjeri u kojoj je to moguće. Hrvatska narodna banka odlučuje koju će potporu pružiti sudioniku.

(3) Dodatne detaljne izvanredne mjere u odnosu na AS opisuju se u dodatnom sporazumu između Hrvatske narodne banke i odgovarajućeg AS-a.

3. POSTUPCI NEPREKINUTOG POSLOVANJA I POSTUPCI PRI NEPREDVIDIVIM DOGAĐAJIMA (MCA RAČUNI)

Osim odredbi iz točke 1. ovog Dodatka, odredbe točke 3. ovog Dodatka primjenjuju se posebno na imatelje MCA računa.

3.1. Premještanje rada sustava TARGET na alternativnu lokaciju

(1) Premještanje rada sustava TARGET na alternativnu lokaciju, kako je navedeno u točki 1. podtočki 1.1 pod (2)(a) ovog Dodatka, može biti na mjesto unutar iste regije ili u drugoj regiji.

(2) U slučaju da se rad sustava TARGET premjesti u drugu regiju, sudionici:

(a) ne šalju nove naloge za prijenos novčanih sredstava u sustav TARGET

(b) na zahtjev Hrvatske narodne banke provode usklađivanje

(c) ponovno dostavljaju naloge za prijenos novčanih sredstava za koje je utvrđeno da nedostaju i

(d) dostavljaju Hrvatskoj narodnoj banci sve relevantne informacije s tim u vezi.

(3) Hrvatska narodna banka može poduzeti sve daljnje radnje, uključujući terećenje i odobrenje računa sudionika kako bi se računi tih sudionika vratili u svoj status prije premještanja.

3.2. Izvanredna obrada

(1) Ako smatra potrebnim, Hrvatska narodna banka inicira izvanrednu obradu naloga za prijenos novčanih sredstava primjenom rješenja za izvanredne situacije sustava TARGET ili na drugi način. U takvim slučajevima izvanredna obrada osigurava se u najvećoj mogućoj mjeri. Hrvatska narodna banka obavješćuje svoje sudionike o početku izvanredne obrade s pomoću svih raspoloživih sredstava komunikacije.

(2) U slučaju izvanredne obrade primjenom rješenja za izvanredne situacije sustava TARGET, naloge za prijenos novčanih sredstava dostavljaju imatelji MCA računa i odobrava ih Hrvatska narodna banka. Hrvatska narodna banka može iznimno i ručno unositi naloge za prijenos novčanih sredstava u ime sudionika.

(3) Nalozi za prijenos novčanih sredstava potrebni za izbjegavanje sistemskih rizika smatraju se »kritičnima« i Hrvatska narodna banka može odlučiti inicirati izvanrednu obradu u vezi s njima.

(4) Nalozi za prijenos novčanih sredstava koji su dostavljeni u sustav TARGET-HR prije aktivacije izvanredne obrade, ako su u redu čekanja, također mogu biti podvrgnuti izvanrednoj obradi. U tim slučajevima Hrvatska narodna banka nastoji izbjeći dvostruku obradu naloga za prijenos novčanih sredstava, ali sudionici snose rizik te dvostruke obrade ako se ona dogodi.

(5) Za izvanrednu obradu primjenom rješenja za izvanredne situacije sustava TARGET sudionici osiguravaju prihvatljivu imovinu kao kolateral. Tijekom izvanredne obrade dolazni nalozi za prijenos novčanih sredstava mogu se koristiti za financiranje izlaznih naloga za prijenos novčanih sredstava.

3.3. Poteškoće povezane sa sudionicima

(1) U slučaju da sudionik ima spornu situaciju ili problem koji ga sprječava da šalje naloge za prijenos novčanih sredstava u sustav TARGET, spornu situaciju ili problem rješava vlastitim mjerama. Konkretno, sudionik se može koristiti bilo kojim internim rješenjima koja su mu na raspolaganju, upotrebom funkcionalnosti GUI-ja za zadavanje naloga za prijenos likvidnosti.

(2) Ako su mjere i/ili rješenja ili funkcionalnosti koje sudionik koristi kako je navedeno pod (1) ove podtočke iskorišteni ili ako su nedostatni, sudionik može zatražiti potporu od Hrvatske narodne banke, a Hrvatska narodna banka pružit će takvu potporu u mjeri u kojoj je to moguće. Hrvatska narodna banka odlučuje o potpori koju pruža sudioniku.

4. POSTUPCI NEPREKINUTOG POSLOVANJA I POSTUPCI PRI NEPREDVIDIVIM DOGAĐAJIMA (T2S DCA RAČUNI)

Osim odredbi točke 1.ovog Dodatka, odredbe točke 4. ovog Dodatka primjenjuju se posebno na imatelje T2S DCA računa.

4.1. Premještanje rada sustava TARGET na alternativnu lokaciju

(1) Premještanje rada sustava TARGET na alternativnu lokaciju, kako je navedeno u točki 1. podtočki 1.1 pod (2)(a) ovog Dodatka, može biti na mjesto unutar iste regije ili u drugoj regiji (kada je dostupno).

(2) U slučaju da se rad sustava TARGET premjesti u drugu regiju, sudionici

(a) ne šalju nove naloge za prijenos novčanih sredstava u sustav TARGET

(b) na zahtjev Hrvatske narodne banke provode usklađivanje

(c) ponovno dostavljaju instrukcije za koje je utvrđeno da nedostaju i

(d) dostavljaju Hrvatskoj narodnoj banci sve relevantne informacije s tim u vezi.

(3) Hrvatska narodna banka može poduzeti sve daljnje radnje, uključujući terećenja i odobrenja na računima sudionika, kako bi se stanja na računu sudionika dovela do statusa koji su imali prije premještanja.

4.2. Poteškoće povezane sa sudionicima

(1) U slučaju da imatelj T2S DCA računa ima spornu situaciju ili problem zbog kojeg ne može namiriti naloge za prijenos novčanih sredstava u sustavu TARGET-HR, on spornu situaciju ili problem rješava vlastitim mjerama.

(2) Ako su mjere kako je navedeno pod (1) ove podtočke iskorištene ili ako su nedovoljne, sudionik može zatražiti potporu od Hrvatske narodne banke i Hrvatska narodna banka pruža takvu potporu u mjeri u kojoj je to moguće. Hrvatska narodna banka odlučuje o potpori koju pruža sudioniku.

DODATAK V.

RASPORED RADA SUSTAVA TARGET

(1) Datum valute transakcija namirenih u sustavu TARGET uvijek je datum valute na koji sustav radi.

(2) Svi dani osim subote, nedjelje, Nove godine, Velikog petka[7](Prema kalendaru koji se primjenjuje u sjedištu ESB-a.) , Uskrsnog ponedjeljka[9](Prema kalendaru koji se primjenjuje u sjedištu ESB-a.) , 1. svibnja, Božića i 26. prosinca radni su dani sustava TARGET i stoga mogu biti datumi valute za potrebe namire u sustavu TARGET.

(3) TIPS DCA računi i TIPS AS tehnički računi dostupni su na sve dane. Sve su ostale vrste računa dostupne na sve dane osim subote, nedjelje, Nove godine, Velikog petka, Uskrsnog ponedjeljka, 1. svibnja, Božića i 26. prosinca.

(4) Radni dan počinje tijekom večeri prethodnoga radnog dana.

(5) Referentno je vrijeme za sustav lokalno vrijeme u sjedištu ESB-a.

(6) Različite faze radnog dana sustava TARGET i događaji relevantni za MCA račune, RTGS[12](Primjenjuje se i na RTGS AS tehničke račune, podračune i AS račune jamstvenog fonda.) DCA račune, T2S DCA račune) i TIPS[13](Primjenjuje se i na TIPS AS tehničke račune.) DCA račune prikazane su u sljedećoj tablici:

 

HH:MM

MCA RAČUNI

RTGS DCA RAČUNI1

T2S DCA RAČUNI

TIPS DCA RAČUNI2

18:45 (D-1)

Početak radnog dana:

Promjena datuma valute

Početak radnog dana:

Promjena datuma valute

Početak radnog dana:

Promjena datuma valute

Priprema noćne namire

Obrada naloga za instant plaćanje i naloga za prijenos likvidnosti na TIPS AS tehničke račune ili s TIPS AS tehničkih računa.

Nema prijenosa likvidnosti između TIPS namjenskih novčanih računa i drugih računa.

19:00 (D-1)

Namira operacija središnje banke:

Povrat prekonoćnoga kredita

Povrat prekonoćnih depozita

Obrada automatiziranih i propisanih naloga za prijenos likvidnosti

 

Rok za prihvat unosa CMS podataka

Priprema noćne namire

 

19:30 (D-1)

Namira operacija središnje banke:

Obrada trajnih naloga za prijenos likvidnosti

Obrada naloga za trenutačni prijenos likvidnosti

Namira AS naloga za prijenos

Obrada trajnih naloga za prijenos likvidnosti

Obrada automatiziranih i propisanih naloga za trenutačni prijenos likvidnosti

 

Obrada naloga za instant plaćanje i naloga za prijenos likvidnosti s MCA računa i RTGS DCA računa ili na njih

20:00 (D-1)

 

 

Noćni ciklusi namire

Obrada naloga za prijenos likvidnosti s T2S DCA-a ili na T2S DCA

02:30

(kalendarski dan nakon D-1)

Obvezno razdoblje za tehničko održavanje na

– radne dane nakon neradnih dana, uključujući svaki radni ponedjeljak

Neobvezno razdoblje za tehničko održavanje (ako je potrebno) od 03:00 do 05:00 na ostale dane

Obvezno razdoblje za tehničko održavanje na

– radne dane nakon neradnih dana, uključujući svaki radni ponedjeljak

Neobvezno razdoblje za tehničko održavanje (ako je potrebno) od 03:00 do 05:00 na ostale dane

Obvezno razdoblje za tehničko održavanje na

– radne dane nakon neradnih dana, uključujući svaki radni ponedjeljak

Neobvezno razdoblje za tehničko održavanje (ako je potrebno) od 03:00 do 05:00 na ostale dane3

Obrada naloga za instant plaćanje i naloga za prijenos likvidnosti na TIPS AS tehničke račune ili s TIPS AS tehničkih računa.

Nema naloga za prijenos likvidnosti između TIPS DCA računa i drugih računa.

Vrijeme ponovnog otvaranja* (D)

Namira operacija središnje banke

Obrada automatiziranih,

propisanih i naloga za

trenutačni prijenos likvidnosti

Namira AS naloga za prijenos

Obrada automatiziranih i propisanih naloga za trenutačni prijenos likvidnosti

Obrada naloga za plaćanje klijenata i međubankovnih naloga za plaćanje

Noćni ciklusi namire

Obrada naloga za instant plaćanje i naloga za prijenos likvidnosti na TIPS AS tehničke račune i s TIPS AS tehničkih računa i naloga za prijenos likvidnosti između TIPS DCA računa i drugih računa.

05:00 (D)

 

 

Dnevno trgovanje/namira u realnom vremenu

Priprema namire u realnom vremenu

Razdoblje za djelomičnu namiru4

 

16:00 (D)

 

 

Krajnji rok za DvP naloge

 

16:30 (D)

 

 

Automatski povrat autokolateralizacije, nakon kojega slijedi neobvezni prijenos novčanih sredstava s jednog računa na drugi u prethodno utvrđenom trenutku (cash sweep)

 

17:00 (D)

 

Krajnji rok za naloge za plaćanje klijenata

 

 

17:40 (D)

 

 

Krajnji rok za bilateralno dogovorene operacije upravljanja riznicom (BATM) i krajnji rok za operacije središnje banke

 

17:45 (D)

 

Krajnji rok za naloge za prijenos likvidnosti na T2S DCA račune

Krajnji rok za ulazne naloge za prijenos likvidnosti

Blokiranje naloga za prijenos likvidnosti s TIPS DCA računa na T2S DCA račune. Tijekom tog razdoblja ne obrađuju se nalozi za prijenos likvidnosti između T2S DCA računa i TIPS DCA računa.

18:00 (D)

Krajnji rok za:

– naloge za prijenos likvidnosti

– operacije središnje banke, osim stalno raspoloživih mogućnosti

– izmjene kreditne linije

Krajnji rok za:

– međubankovne platne naloge i

– naloge za prijenos likvidnosti

– AS naloge za prijenos

Krajnji rok za FOP

Kraj obrade namire za T2S

Obnavljanje i čišćenje

Izvješćivanje i izvješća na kraju dana

Obrada naloga za instant plaćanje i naloga za prijenos likvidnosti na TIPS AS tehničke račune ili s TIPS AS tehničkih računa.

Blokiranje naloga za prijenos likvidnosti s TIPS DCA računa na MCA račune / RTGS DCA račune i T2S DCA račune. Tijekom tog razdoblja ne obrađuju se nalozi za prijenos likvidnosti između TIPS DCA računa i drugih računa.

Ubrzo nakon 18:00:

Promjena radnog dana (nakon primitka camt.019 poruke od MCA računa / RTGS)

Prikaz stanja TIPS DCA računa i izvješćivanje na kraju dana

18:15 (D)

Krajnji rok za korištenje stalno raspoloživih mogućnosti

 

 

 

18:40 (D)

Krajnji rok za korištenje prekonoćnoga kredita (samo nacionalne središnje banke)

Obrada na kraju dana

 

 

 

 

 

 

1 Primjenjuje se i na RTGS AS tehničke račune, podračune i AS račune jamstvenog fonda.

2 Primjenjuje se i na TIPS AS tehničke račune.

3 Za T2S DCA račune za potrebe tehničkog održavanja 1. svibnja smatra se radnim danom.

4 Početak je razdoblja za djelomičnu namiru u 08:00, 10:00, 12:00, 14:00 i 15:30 (ili 30 minuta prije početka krajnjeg roka DvP-a, ovisno o tome što nastupi prije).

(7) Radno vrijeme može se promijeniti u slučaju donošenja mjera za neprekinuto poslovanje u skladu s Dodatkom IV. Odluke o pravilima rada sustava TARGET-HR. Posljednjeg dana razdoblja održavanja pričuva Eurosustava krajnji rokovi 18:15, 18:40, 18:45, 19:00 te 19:30 za MCA račune i RTGS DCA račune (kao i RTGS AS tehničke račune i podračune i AS račune jamstvenog fonda) nastupaju 15 minuta kasnije.

Popis kratica i napomena uz ovu tablicu:

* Vrijeme ponovnog otvaranja: može varirati ovisno o situaciji. Informacije pruža operator.

(D-1): prethodni radni dan

(D): kalendarski dan = radni dan = datum valute

CMS: sustav upravljanja kolateralom

DvP nalozi: nalozi isporuka uz plaćanje.

DODATAK VI.

PREGLED NAKNADA

1. OPĆENITO

(1) Sljedeće usluge nisu uključene u usluge koje nudi Hrvatska narodna banka i naplaćuju ih odgovarajući pružatelji usluga u skladu sa svojim uvjetima:

(a) usluge koje nude pružatelji mrežnih usluga

(b) bezgotovinske povezane usluge platforme T2S.

(2) Sudionik koji želi promijeniti svoj izbor opcije određivanja cijena, treba o tome obavijestiti Hrvatsku narodnu banku do dvadesetoga kalendarskog dana u mjesecu, a kako bi se to moglo uzeti u obzir za sljedeći mjesec.

2. NAKNADE ZA IMATELJE MCA RAČUNA

Za MCA račune i transakcije namirene na njima ne naplaćuju se naknade.

3. NAKNADE ZA IMATELJE RTGS DCA RAČUNA

(1) Imatelji DCA računa odabiru jednu od sljedećih dviju opcija za određivanje cijena:

(a) mjesečnu naknadu, uvećanu za fiksnu transakcijsku naknadu po nalogu za plaćanje (knjiženje na teret).

(b) mjesečnu naknadu uvećanu za transakcijsku naknadu utvrđenu na temelju broja naloga za plaćanje (knjiženje na teret) i izračunatu na kumulativnoj osnovi kako je navedeno u sljedećoj tablici. Za sudionike u grupi za naplatu, mjesečni broj naloga za plaćanje (knjiženja na teret) zbraja se za sve sudionike u toj grupi.

(2) Nalozi za prijenos likvidnosti s RTGS DCA računa na podračune, MCA račune, račune prekonoćnog depozita ili RTGS DCA račune koje ima isti sudionik ili sudionici unutar iste bankovne grupe ne naplaćuju se.

(3) Nalozi za prijenos likvidnosti s RTGS DCA računa na MCA račune ili na RTGS DCA račune koje imaju sudionici koji ne pripadaju istoj bankovnoj grupi naplaćuju se 0,80 EUR po transakciji (knjiženje na teret).

(4) Nalozi za prijenos likvidnosti s RTGS DCA računa na T2S DCA račune ili na TIPS DCA račune ne naplaćuju se.

(5) Nalozi za prijenos novčanih sredstava s RTGS DCA računa na AS račun[14](Neovisno o tome je li riječ o RTGS DCA računu, RTGS AS tehničkom računu ili AS računu jamstvenog fonda.) ne naplaćuju se imatelju RTGS DCA računa.

(6) Na imatelje RTGS DCA računa primjenjuju se sljedeće naknade:

1 Dostupni imatelji BIC-a dostupni su za različite vrste sudionika: dostupni imatelj BIC-a – korespondent; dostupni imatelj BIC-a – podružnica sudionika i dostupni imatelj BIC-a – podružnica korespondenta. Naknada se naplaćuje samo dostupnom imatelju BIC-a – vrsta korespondentnog sudjelovanja. Naknada se naplaćuje za svaki različiti BIC11.

4. NAKNADE ZA AS KOJI PRIMJENJUJE RTGS AS POSTUPKE NAMIRE

(1) Naknade se naplaćuju po sporednom sustavu neovisno o broju i vrsti računa. AS upraviteljima koji upravljaju s više sustava naknada se naplaćuje za svaki sustav.

(2) AS koji primjenjuje RTGS AS postupak namire, ili kojem je odobrena iznimka koja mu omogućuje namiru na RTGS DCA računu, odabire jednu od sljedećih dviju opcija za određivanja cijena:

(a) mjesečnu naknadu uvećanu za fiksnu naknadu za nalog za prijenos novčanih sredstava

(b) mjesečnu naknadu uvećanu za transakcijsku naknadu koja je određena na temelju broja naloga za prijenos novčanih sredstava i izračunatu na kumulativnoj osnovi kako je navedeno u sljedećoj tablici.

Nalozi za prijenos novčanih sredstava između RTGS DCA računa i AS računa[15](Neovisno o tome je li riječ o RTGS DCA računu, RTGS AS tehničkom računu ili AS računu jamstvenog fonda.) naplaćuju se odgovarajućem AS-u u skladu s opcijom određivanja cijene koju je odabrao AS.

(3) Uz prethodno navedene naknade za svaki AS primjenjuju se dvije fiksne naknade kako je navedeno u sljedećoj tablici.

1 »Bruto vrijednost transakcija novčane namire« ukupan je iznos bruto monetarnih obveza koje se isplaćuju putem AS-a nakon namire na RTGS DCA računu ili podračunu. Za središnje druge ugovorne strane bruto vrijednost jest ukupna procijenjena vrijednost budućih ugovora ili tržišna vrijednost budućih ugovora, po vrijednostima koje je potrebno namiriti po isteku budućnosnica i primjeni provizija.

5. NAKNADE ZA IMATELJE T2S DCA RAČUNA

(1) Za rad T2S DCA računa naplaćuju se sljedeće naknade:

(2) Nalozi za prijenos likvidnosti s T2S DCA računa na RTGS DCA račune, TIPS DCA račune ili MCA račune ne naplaćuju se.

6. NAKNADE ZA IMATELJE TIPS DCA RAČUNA

(1) Naknade za rad TIPS DCA računa naplaćuju se sudionicima prema sljedećoj tablici:

(2) Nalozi za prijenos likvidnosti s TIPS DCA računa na MCA račune, RTGS DCA račune, podračune, račune prekonoćnog depozita, TIPS AS tehničke račune i T2S DCA račune ne naplaćuju se.

7. NAKNADE ZA AS KOJI PRIMJENJUJE TIPS AS POSTUPAK NAMIRE

(1) Naknade za upotrebu TIPS AS postupka namire od strane AS-a naplaćuju se sudioniku kako je prikazano u sljedećoj tablici:

(2) Nalozi za prijenos likvidnosti s TIPS AS tehničkih računa na TIPS DCA račune ne naplaćuju se.

(3) Uz prethodno navedene naknade svakom AS-u naplaćuje se mjesečna naknada utvrđena na temelju ukupnog broja instant plaćanja i pozitivnih odgovora na opoziv koji su namireni na platformi AS-a i omogućeni unaprijed financiranim pozicijama na TIPS AS tehničkom računu. Naknada iznosi 0,0005 EUR po namirenom instant plaćanju ili namirenom pozitivnom odgovoru na opoziv. Za svaki mjesec svaki AS treba iskazati ukupan broj svojih namirenih instant plaćanja i namirenih pozitivnih odgovora na opoziv zaokružen na najbližih deset tisuća, najkasnije do trećega radnog dana sljedećeg mjeseca. Hrvatska narodna banka primjenjuje prijavljeni bruto opseg za izračun naknade za sljedeći mjesec.

DODATAK VII.

ZAHTJEVI GLEDE UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOSTI I NEPREKINUTIM POSLOVANJEM

1. IMATELJI MCA RAČUNA, IMATELJI T2S DCA RAČUNA I IMATELJI TIPS DCA RAČUNA

Ovi zahtjevi glede upravljanja informacijskom sigurnosti ili upravljanja neprekinutim poslovanjem ne primjenjuju se na imatelje MCA računa, imatelje T2S DCA računa i imatelje TIPS DCA računa.

2. IMATELJI RTGS DCA RAČUN I AS

Zahtjevi iz točke 3. ovog Dodatka (upravljanje informacijskom sigurnosti) primjenjuju se na sve imatelje RTGS DCA računa i AS, osim ako imatelj RTGS DCA računa ili AS dokaže da se na njega ne primjenjuje određeni zahtjev. Pri određivanju opsega primjene zahtjeva unutar njegove infrastrukture sudionik bi trebao utvrditi elemente koji su dio lanca platne transakcije. Lanac platne transakcije započinje kod jedinstvene pristupne točke, tj. sustava uključenog u kreiranje transakcija (npr. radne stanice, aplikacije za službe za izravan rad s klijentima i aplikacije za službe za pozadinske poslove, programska podrška), a završava kod sustava odgovornog za slanje poruke NSP-u.

Zahtjevi navedeni u točki 4. ovog dodatka (upravljanje neprekinutim poslovanjem) primjenjuju se na imatelje RTGS DCA računa i AS za koje je Eurosustav odredio da su kritični za neometano funkcioniranje sustava TARGET na temelju mjerila koja se periodično ažuriraju i objavljuju na mrežnim stranicama ESB-a.

3. Upravljanje informacijskom sigurnosti

Zahtjev 1.1: Politika informacijske sigurnosti

Rukovodstvo određuje jasan smjer politike u skladu s poslovnim ciljevima i pokazuje potporu i predanost informacijskoj sigurnosti izdavanjem, odobravanjem i održavanjem politike informacijske sigurnosti čiji je cilj upravljanje informacijskom sigurnosti i kibernetičkom otpornosti u cijeloj organizaciji u smislu identifikacije, procjene i postupanja s rizicima informacijske sigurnosti i kibernetičke otpornosti. Politika bi trebala sadržavati barem sljedeće segmente: ciljeve, područje primjene (uključujući područja kao što su organizacija, ljudski resursi, upravljanje imovinom itd.), načela i raspodjelu odgovornosti.

Zahtjev 1.2: Unutarnja organizacija

Radi provedbe politike informacijske sigurnosti u organizaciji se uspostavlja okvir za informacijsku sigurnost. Rukovodstvo koordinira i preispituje uspostavu okvira za informacijsku sigurnost kako bi se osigurala provedba politike informacijske sigurnosti (u skladu sa Zahtjevom 1.1) u cijeloj organizaciji, uključujući raspodjelu dostatnih sredstava i raspodjelu odgovornosti za sigurnost.

Zahtjev 1.3: Vanjske strane

Sigurnost informacija organizacije i opreme za obradu informacija ne bi se smjela umanjiti zbog uvođenja vanjske strane/strana ili proizvoda/usluga koje one pružaju niti bi se smjela umanjiti zbog ovisnosti o njima. Svaki pristup vanjskih strana opremi organizacije za obradu informacija mora biti kontroliran. Kada se od vanjskih strana ili proizvoda/usluga vanjskih strana zahtijeva da pristupe opremi organizacije za obradu informacija, provodi se procjena rizika kako bi se utvrdile posljedice za sigurnost i zahtjevi glede kontrole. Kontrole se dogovaraju i definiraju u sporazumu sa svakom takvom vanjskom stranom.

Zahtjev 1.4: Upravljanje imovinom

Sva informacijska imovina, poslovni procesi i temeljni informacijski sustavi, kao što su operativni sustavi, infrastrukture, poslovne aplikacije, gotovi proizvodi, usluge i aplikacije koje su razvili korisnici, u okviru lanca platnih transakcija moraju se evidentirati i imati vlasnika. Potrebno je raspodijeliti odgovornost za održavanje i provođenje odgovarajućih kontrola u poslovnim procesima i povezanim komponentama informacijske tehnologije za zaštitu informacijske imovine. Napomena: vlasnik prema potrebi može prenijeti ovlast za provedbu posebnih kontrola, ali ostaje odgovoran za pravilnu zaštitu imovine.

Zahtjev 1.5: Razvrstavanje informacijske imovine

Informacijska imovina razvrstava se prema svojoj kritičnosti glede nesmetanog pružanja usluge od strane sudionika. U razvrstavanju se navode potrebe, prioriteti i stupanj zaštite potreban pri postupanju s informacijskom imovinom u odgovarajućim poslovnim procesima, te se također uzimaju u obzir temeljne komponente informacijske tehnologije. Sustav razvrstavanja informacijske imovine koji je odobrilo rukovodstvo rabi se za utvrđivanje odgovarajućeg skupa zaštitnih kontrola tijekom životnog ciklusa informacijske imovine (uključujući uklanjanje i uništenje informacijske imovine) i za obavješćivanje o potrebi za posebnim mjerama za postupanje s njima.

Zahtjev 1.6: Sigurnost u pogledu ljudskih resursa

Prije zapošljavanja u odgovarajućim se opisima radnih mjesta te u uvjetima za zapošljavanje utvrđuje odgovornost za sigurnost. Svi kandidati za zapošljavanje, izvođači radova i korisnici treće strane prolaze odgovarajuću provjeru, posebno za osjetljiva radna mjesta. Zaposlenici, izvođači radova i treće strane koji su korisnici opreme za obradu informacija potpisuju sporazum o svojim ulogama i odgovornostima u vezi sa sigurnosti. Za korisnike zaposlenike, izvođače radova i treće strane osigurava se odgovarajuća razina svijesti te im se osigurava obrazovanje i osposobljavanje o sigurnosnim postupcima i ispravnoj upotrebi opreme za obradu informacija kako bi se mogući sigurnosni rizici sveli na najmanju moguću mjeru. Za zaposlenike se uspostavlja formalni disciplinski postupak za postupanje u vezi s povredama sigurnosnih pravila. Potrebno je uspostaviti odgovornosti kako bi se osiguralo da se upravlja odlaskom zaposlenika, izvođača radova ili korisnika koji su treće strane iz organizacije ili njihova premještaja unutar organizacije te za provedbu vraćanja sve opreme i oduzimanje svih prava pristupa.

Zahtjev 1.7: Fizička sigurnost i sigurnost okoliša

Oprema za obradu kritičnih ili osjetljivih informacija mora biti smještena u sigurnim prostorima, zaštićena definiranim sigurnosnim okvirima, s odgovarajućim sigurnosnim preprekama i kontrolama ulaska. Mora biti fizički zaštićena od neovlaštenog pristupa, oštećenja i ometanja. Pristup se odobrava samo pojedincima koji su obuhvaćeni područjem primjene zahtjeva 1.6. Potrebno je uspostaviti postupke i standarde za zaštitu fizičkih nositelja podataka koji sadržavaju informacijsku imovinu u prijevozu.

Oprema mora biti zaštićena od fizičkih prijetnji i prijetnji iz okoliša. Potrebna je zaštita opreme (uključujući opremu koja se upotrebljava izvan lokacije) i zaštita od uklanjanja imovine kako bi se smanjio rizik od neovlaštenog pristupa informacijama i kako bi se oprema ili informacije zaštitile od gubitka ili oštećenja. Za zaštitu od fizičkih prijetnji i za zaštitu pomoćne opreme kao što je infrastruktura za opskrbu električnom energijom i kabelska infrastruktura potrebne su posebne mjere.

Zahtjev 1.8: Upravljanje operativnim poslovanjem

Potrebno je utvrditi odgovornost i postupke za upravljanje i rad opreme za obradu informacija koji moraju obuhvatiti sve osnovne sustave od početka do kraja u lancu platnih transakcija.

Pri operativnim postupcima, uključujući tehničko upravljanje informacijskim sustavima, provodi se razdvajanje dužnosti, prema potrebi, kako bi se smanjio rizik od nemarne ili namjerne zlouporabe sustava. Ako se razdvajanje dužnosti ne može provesti zbog dokumentiranih objektivnih razloga, nakon formalne analize rizika provode se kompenzacijske kontrole. Kontrole se uspostavljaju kako bi se spriječilo i otkrilo uvođenje zlonamjernih kodova za sustave u lancu platnih transakcija. Uspostavljaju se i kontrole (uključujući osvješćivanje korisnika) kako bi se spriječili, otkrili i uklonili zlonamjerni kodovi. Upotrebljavaju se samo mobilni kodovi iz pouzdanih izvora (npr. potpisane komponente Microsoft COM i Java Applets). Konfiguraciju preglednika (npr. upotrebu produžetaka i priključaka) potrebno je dosljedno nadzirati.

Rukovodstvo će provesti politiku sigurnosnoga kopiranja i obnavljanja podataka; te politike obnavljanja moraju uključivati plan obnavljanja koji se redovno preispituje najmanje jednom godišnje.

Potrebno je nadzirati sustave koji su kritični za sigurnost plaćanja i evidentirati događaje koji su važni za informacijsku sigurnost. Kako bi se osiguralo utvrđivanje problema u informacijskom sustavu, rabi se evidencija operatera. Evidencija operatera redovito se preispituje na temelju uzorka glede kritičnosti operacija. Primjenjuje se praćenje sustava za provjeru učinkovitosti kontrola koje su utvrđene kao kritične za sigurnost plaćanja i za provjeru usklađenosti s modelom politike pristupa.

Razmjene informacija između organizacija temelje se na politici formalne razmjene koja se provodi u skladu sa sporazumima o razmjeni između uključenih strana i u skladu je sa svim relevantnim zakonodavstvom. Softverske komponente treće strane koje se rabe u razmjeni informacija sa sustavom TARGET (kao što je softver primljen od ponuditelja usluge Service Bureau) moraju se primjenjivati u skladu s formalnim sporazumom s trećom stranom.

Zahtjev 1.9: Kontrola pristupa

Pristup informacijskoj imovini opravdava se na temelju poslovnih zahtjeva (potreba pristupa podacima[16](Načelo nužnosti pristupa informacijama odnosi se na utvrđivanje skupa informacija kojima pojedinac treba pristupiti kako bi mogao obavljati svoje dužnosti.) ) i u skladu s uspostavljenim okvirom korporativnih politika (uključujući politiku informacijske sigurnosti). Potrebno je definirati jasna pravila kontrole pristupa na temelju načela najmanje povlastice[17](Načelo najmanje povlastice odnosi se na prilagodbu pristupnog profila ispitanika IT sustavu kako bi odgovarao odgovarajućoj poslovnoj ulozi.) kako bi se u velikoj mjeri poštovale potrebe odgovarajućih poslovnih i informatičkih procesa. Prema potrebi, logička kontrola pristupa (npr. za upravljanje sigurnosnim kopijama) trebala bi biti u skladu s kontrolom fizičkog pristupa, osim ako su uspostavljene odgovarajuće zamjenske kontrole npr. enkripcija, anonimizacija osobnih podataka).

Potrebno je uspostaviti formalne i dokumentirane postupke za kontrolu dodjele prava pristupa informacijskim sustavima i uslugama koji su obuhvaćeni područjem primjene lanca platnih transakcija. Postupci obuhvaćaju sve faze životnog ciklusa pristupa korisnika, od početne registracije novih korisnika do konačne odjave korisnika kojima više nije potreban pristup.

Posebna pozornost posvećuje se, prema potrebi, dodjeli prava pristupa takve kritičnosti da bi zlouporaba tih prava pristupa mogla dovesti do ozbiljnoga nepovoljnog učinka na poslovanje sudionika (npr. prava pristupa koja dopuštaju upravljanje sustavom, poništavanje kontrola sustava, izravan pristup poslovnim podacima).

Uspostavljaju se odgovarajuće kontrole za identifikaciju, autentikaciju i ovlašćivanje korisnika na određenim točkama mreže organizacije, npr. za lokalni pristup i pristup s udaljenosti sustavima u lancu platnih transakcija. Osobni računi ne smiju se dijeliti kako bi se osiguralo preuzimanje odgovornosti.

Za lozinke se utvrđuju pravila i provode se posebne kontrole kako bi se osiguralo da se lozinke ne mogu lako pogoditi, npr. pravila o složenosti i vremenskom ograničenju valjanosti. Uspostavlja se siguran protokol za vraćanje lozinke i/ili ponovno postavljanje lozinke.

Razvija se i provodi politika o uporabi kriptografskih kontrola radi zaštite povjerljivosti, autentičnosti i cjelovitosti informacija. Uspostavlja se politika upravljanja ključevima kako bi se podržala upotreba kriptografskih kontrola.

Potrebno je uspostaviti politiku za pregledavanje povjerljivih informacija na zaslonu ili u tiskanom obliku (npr. politika praznog zaslona ili praznog stola) kako bi se smanjio rizik od neovlaštenog pristupa.

Pri radu na daljinu uzimaju se u obzir rizici u vezi s radom u nezaštićenom okružju te se provode odgovarajuće tehničke i organizacijske kontrole.

Zahtjev 1.10: Nabava, razvoj i održavanje informacijskih sustava

Sigurnosni zahtjevi utvrđuju se i dogovaraju prije razvoja i/ili uvođenja informacijskih sustava.

Kako bi se osigurala pravilna obrada, potrebno je u aplikacije, uključujući aplikacije koje su razvili korisnici, ugraditi odgovarajuće kontrole. Te kontrole uključuju validaciju ulaznih podataka, unutarnju obradu i izlazne podatke. Za sustave koji obrađuju osjetljive, vrijedne ili kritične informacije ili utječu na njih potrebne su dodatne kontrole. Takve se kontrole utvrđuju na temelju sigurnosnih zahtjeva i procjene rizika u skladu s utvrđenim politikama (npr. politika informacijske sigurnosti, politika kriptografskih kontrola).

Prije prihvaćanja i uporabe novih sustava utvrđuju se, dokumentiraju i ispituju njihovi operativni zahtjevi. Što se tiče sigurnosti mreže, trebalo bi provesti odgovarajuće kontrole, uključujući segmentaciju i sigurno upravljanje, na temelju kritičnosti protoka podataka i razine rizika mrežnih područja u organizaciji. Potrebno je uspostaviti posebne kontrole za zaštitu osjetljivih informacija koje se prenose preko javnih mreža.

Pristup sistemskim datotekama i programskom izvornom kodu kontrolira se, a projekti na području informacijske tehnologije i aktivnosti potpore provode se na siguran način. Treba paziti da se izbjegne izlaganje osjetljivih podataka u testnim okružjima. Projektna i potporna okružja strogo se nadziru. Uvođenje promjena u produkciju strogo se nadzire. Provodi se procjena rizika značajnih promjena koje će se uvesti u produkciju.

Redovite aktivnosti ispitivanja sigurnosti sustava u produkciji provode se i u skladu s unaprijed definiranim planom koji se temelji na rezultatima procjene rizika, a testiranje sigurnosti uključuje barem procjene ranjivosti. Ocjenjuju se svi nedostaci ustanovljeni tijekom testiranja sigurnosti, a akcijski planovi za uklanjanje svih utvrđenih nedostataka moraju se pravodobno pripremiti i pratiti.

Zahtjev 1.11: Informacijska sigurnost u odnosima s dobavljačima[18](Dobavljača u kontekstu ovog zahtjeva treba shvatiti kao svaku treću stranu (i njezino osoblje) koja je pod ugovorom (sporazumom) s institucijom da pruži uslugu, a u skladu sa sporazumom o uslugama treća strana (i njezino osoblje) ima pristup, na daljinu ili na licu mjesta, informacijama i/ili informacijskim sustavima i/ili opremi za obradu informacija institucije u opsegu područja primjene obuhvaćenom izvršavanjem samocertifikacije sustava TARGET ili su s njom povezani.)

Kako bi se osigurala zaštita internih informacijskih sustava sudionika, koji su dostupni dobavljačima, potrebno je dokumentirati zahtjeve glede informacijske sigurnosti za ublažavanje rizika povezanih s pristupom dobavljača te se o njima sporazumjeti s dobavljačem.

Zahtjev 1.12: Upravljanje incidentima u području informacijske sigurnosti i poboljšanja

Kako bi se osigurao dosljedan i učinkovit pristup upravljanju incidentima povezanima s informacijskom sigurnosti, uključujući komunikaciju o sigurnosnim događajima i slabostima, uspostavljaju se i testiraju uloge, odgovornosti i postupci na poslovnoj i tehničkoj razini kako bi se osigurao brz, učinkovit te uredan i siguran oporavak od incidenata u vezi s informacijskom sigurnosti, uključujući scenarije povezane s uzrokom povezanim s kibernetičkom sigurnošću (npr. prijevara koju je počinio vanjski napadač ili unutarnji subjekt). Osoblje uključeno u te postupke mora biti odgovarajuće osposobljeno.

Zahtjev 1.13: Pregled tehničke usklađenosti

Unutarnji informacijski sustavi sudionika (npr. sustavi jedinica za pozadinske poslove, unutarnje mreže i povezivost s vanjskim mrežama) redovito se procjenjuju glede usklađenosti s uspostavljenim okvirom politika organizacije (npr. politika informacijske sigurnosti, politika kriptografskog nadzora).

Zahtjev 1.14: Virtualizacija

Gostujuća virtualna računala moraju biti u skladu sa svim sigurnosnim kontrolama koje su postavljene za fizičku strojnu opremu i sustave (npr. očvrsnuće, evidentiranje). Kontrole koje se odnose na hipervizore moraju uključivati: očvrsnuće hipervizora i operativne sustave domaćina, redovne popravke, jasno odvajanje različitih okružja (npr. produkcija i razvoj). Centralizirano upravljanje, evidentiranje i praćenje te upravljanje pravima pristupa, posebno za visoko povlaštene račune, provode se na temelju procjene rizika. Gostujuća virtualna računala kojima upravlja isti hipervizor moraju imati sličan profil rizičnosti.

Zahtjev 1.15: Računalstvo u oblaku

Upotreba javnih i/ili hibridnih rješenja u oblaku u lancu platnih transakcija mora se temeljiti na formalnoj procjeni rizika, uzimajući u obzir tehničke kontrole i ugovorne klauzule povezane s rješenjem računalstva u oblaku.

Ako se upotrebljavaju hibridna rješenja u oblaku, podrazumijeva se da je razina kritičnosti cjelokupnog sustava jednaka najvišoj razini kritičnosti nekog od povezanih sustava. Sve lokalne komponente hibridnih rješenja potrebno je odvojiti od ostalih sustava na lokaciji.

4. UPRAVLJANJE NEPREKINUTIM POSLOVANJEM

Sljedeći zahtjevi (od 2.1. do 2.6.) odnose se na upravljanje neprekinutim poslovanjem. Svaki sudionik sustava TARGET kojeg je Eurosustav odredio kao kritičnog za nesmetano funkcioniranje sustava TARGET mora imati uspostavljenu strategiju neprekinutog poslovanja koja obuhvaća sljedeće elemente:

Zahtjev 2.1:

Izrađeni su planovi za neprekinuto poslovanje i uspostavljeni su postupci za njihovo održavanje.

Zahtjev 2.2:

Dostupna je zamjenska operativna lokacija.

Zahtjev 2.3:

Profil rizičnosti zamjenske lokacije razlikuje se od profila rizičnosti primarne lokacije kako bi se izbjeglo da na obje lokacije istodobno utječe isti događaj. Na primjer, zamjenska je lokacija priključena na električnu mrežu i središnju telekomunikacijsku mrežu različitu od one na primarnoj poslovnoj lokaciji.

Zahtjev 2.4:

U slučaju većih poremećaja u radu zbog kojih primarna lokacija nije dostupna i/ili kritično osoblje nije na raspolaganju, kritični sudionik može nastaviti s uobičajenim operacijama sa zamjenske lokacije gdje je moguće pravilno završiti radni dan i započeti sljedeći radni dan (sljedeće radne dane).

Zahtjev 2.5:

Postoje postupci kojima se osigurava da se obrada transakcija nastavi sa zamjenske lokacije u razumnom roku nakon početnog prekida usluge i razmjerno kritičnosti poslovanja koje je prekinuto.

Zahtjev 2.6:

Sposobnost suočavanja s prekidima rada ispituje se najmanje jednom godišnje, a kritično je osoblje na odgovarajući način osposobljeno. Najdulje razdoblje između ispitivanja ne smije biti dulje od jedne godine.

DODATAK VIII.

MJERILA ZA PRISTUP

Osim subjekata iz članka 4. stavka 1. iz dijela I. Odluke o pravilima rada sustava TARGET-HR, Hrvatska narodna banka prihvaća kao sudionike u sustavu TARGET-HR još i subjekte iz članka 4. stavka 2. točke d) iz istog dijela iste Odluke.

DODATAK IX.

SUBJEKTI PRIHVATLJIVI ZA UNUTARDNEVNI KREDIT

Hrvatska narodna banka odobrava unutardnevni kredit samo subjektima iz članka 45. stavka 1. iz dijela II. Odluke o pravilima rada sustava TARGET-HR koji su prihvatljive druge ugovorne strane za operacije monetarne politike Eurosustava koje provodi Hrvatska narodna banka.

DODATAK X.

DEFINICIJE

Pojedini pojmovi u ovoj Odluci imaju sljedeće značenje:

(1) »autokolateralizacija« znači unutardnevni kredit koji odobri nacionalna središnja banka (NSB) europodručja u novcu središnje banke kada imatelj T2S DCA računa nema dovoljno sredstava da namiri transakciju s vrijednosnim papirima, pri čemu je takav unutardnevni kredit kolateraliziran vrijednosnim papirima koje kupuje (kolateral u tijeku) ili vrijednosnim papirima koje drži imatelj T2S DCA računa u korist NSB-a europodručja (kolateral na stanju); transakcija autokolateralizacije sastoji se od dvije različite transakcije, transakcije za odobrenje autokolateralizacije i transakcije za njezin povrat; može također uključivati treću transakciju za eventualno premještanje kolaterala; za potrebe članka 18. iz dijela I. Odluke o pravilima rada sustava TARGET-HR sve tri transakcije uzimaju se prihvaćenima u sustav i neopozivima u isto vrijeme u koje i transakcija za odobrenje autokolateralizacije

(2) »automatizirani nalog za prijenos likvidnosti« znači nalog za prijenos likvidnosti generiran automatski za prijenos sredstava s određenog RTGS DCA računa na MCA račun sudionika u slučaju da na tom MCA računu nema dovoljno sredstava za namiru operacija središnje banke

(3) »banka namire« znači imatelj RTGS DCA računa čiji se RTGS DCA račun ili podračun rabi za namiru AS naloga za prijenos koji je dostavio AS primjenom RTGS AS postupka namire

(4) »bankovna grupa« znači:

(a) skup kreditnih institucija uključenih u konsolidirane financijske izvještaje matičnog društva, pri čemu je matično društvo obvezno podnijeti konsolidirane financijske izvještaje prema Međunarodnom računovodstvenom standardu 27 (MRS 27), donesenom na temelju Uredbe Komisije (EZ) br. 1126/2008, koji se sastoji od:

(i) matičnog društva i jednog ili više društava kćeri ili

(ii) dva ili više društava kćeri matičnog društva

(b) sastav kreditnih institucija navedenih u podtočki (a) pod (i) ili (ii), pri čemu matično društvo ne podnosi konsolidirane financijske izvještaje u skladu s MRS-om 27, ali može ispuniti mjerila utvrđena u MRS-u 27 za uključivanje u konsolidirane financijske izvještaje, što provjerava SB sudionika ili

(c) bilateralna ili multilateralna mreža kreditnih institucija:

(i) koja je organizirana u okviru propisa koji utvrđuje povezanost kreditnih institucija s tom mrežom

(ii) za koju su važni samoorganizirani mehanizmi suradnje (promicanje, podrška i zastupanje poslovnih interesa njezinih članova) i/ili ekonomska solidarnost koja nadilazi redovnu suradnju uobičajenu između kreditnih institucija, pri čemu su takva suradnja i solidarnost dopušteni na temelju internih akata ili dokumenata o osnivanju ili uspostavljeni na osnovi posebnih sporazuma, a u svakom slučaju za potrebe ove podtočke pod (i) i (ii), Upravno vijeće ESB-a odobrilo je zahtjev da čine bankovnu grupu

(5) »bilješka o odobrenom iznosu« ili »CMB« znači ograničenje koje je odredio imatelj TIPS DCA računa za korištenje likvidnosti na TIPS DCA računu od strane određene dostupne strane

(6) »broadcast poruka« znači informacija koja je istodobno dostupna svim sudionicima ili određenoj skupini sudionika

(7) »dostupna likvidnost« znači pozitivno stanje na računu sudionika i, ako je primjenjivo, unutardnevna kreditna linija odobrena na MCA računu od strane odgovarajućeg NSB-a europodručja u odnosu na taj račun, koja još nije povučena ili, ako je primjenjivo, umanjeno za iznos izvršenih rezervacija likvidnosti ili blokade sredstava na glavnim novčanim računima (MCA računima) ili namjenskim novčanim računima (DCA računima)

(8) »dostupna strana« znači subjekt koji:

(a) ima poslovni identifikacijski kôd (BIC)

(b) određen je kao takav od strane imatelja TIPS DCA računa ili od strane AS-a koji ima TIPS AS tehnički račun

(c) korespondent je, klijent ili podružnica imatelja TIPS DCA računa ili sudionik u AS-u ili je korespondent, klijent ili podružnica sudionika u AS-u koji ima TIPS AS tehnički račun i

(d) dostupan je u TIPS-u i u mogućnosti je dostavljati naloge za prijenos novčanih sredstava i primati ih preko imatelja TIPS DCA računa ili AS-a koji ima TIPS AS tehnički račun ili izravno ako ga je na to ovlastio imatelj TIPS DCA računa ili AS-a koji ima TIPS AS tehnički račun

(9) »dostupni imatelj BIC-a« znači subjekt koji:

(a) ima poslovni identifikacijski kôd (BIC) i

(b) korespondent je ili klijent imatelja RTGS DCA računa ili podružnice imatelja RTGS DCA računa i može preko tog imatelja RTGS DCA računa dostaviti naloge za plaćanje u komponentu sustava TARGET i primiti plaćanja iz nje

(10) »gotovo instant plaćanje« znači nalog za prijenos novčanih sredstava koji je u skladu s NL standardom za dodatne opcionalne usluge SEPA kreditnog transfera (SCT AOS) Europskoga platnog vijeća za instant obradu SEPA kreditnih transfera

(11) »grupa praćenih računa« znači grupa od dva ili više glavnih novčanih računa (MCA računa) i/ili namjenskih novčanih računa (DCA računa) u odnosu na koje jedan sudionik, vodeća strana, ima pregled stanja na svakom od računa u sustavu TARGET (TARGET računa) u grupi

(12) »grupa računa banaka namire« znači popis RTGS DCA računa i/ili podračuna utvrđenih u kontekstu namire AS-a primjenom RTGS AS postupaka namire

(13) »inicijator« znači subjekt kojeg je kao takvog odredio imatelj TIPS DCA računa ili imatelj TIPS AS tehničkog računa i kojemu je dopušteno slati naloge za instant plaćanje ili naloge za prijenos likvidnosti i/ili primati naloge za instant plaćanje ili naloge za prijenos likvidnosti u ime tog imatelja računa ili dostupne strane tog imatelja računa

(14) »investicijsko društvo« znači investicijsko društvo u smislu članka 3. točke 36. Zakona o tržištu kapitala, isključujući institucije iz članka 4. stavka 1. istog zakona, pod uvjetom da predmetno investicijsko društvo:

(a) ima odobrenje i da ga nadzire priznato nadležno tijelo koje je kao takvo određeno u skladu s Direktivom 2014/65/EU i

(b) ovlašteno je obavljati djelatnosti iz članka 5. stavka 1. točaka 2., 3., 6. i 7. Zakona o tržištu kapitala

(15) »jamstveni fond« znači sredstva koja su doznačili sudionici AS-a, a koja se koriste u slučaju nemogućnosti jednog ili više sudionika da ispune svoje obveze plaćanja u AS-u, neovisno o razlogu

(16) »kamatna stopa na prekonoćni depozit« znači »kamatna stopa na depozit položen na kraju dana« kako je definirana u članku 2. točki 22. Smjernice (EU) 2015/510 (ESB/2014/60)

(17) »kamatna stopa na prekonoćni kredit« znači »kamatna stopa na kredit odobren na kraju dana« kako je definirana u članku 2. točki 57. Smjernice (EU) 2015/510 (ESB/2014/60)

(18) »komponenta sustava TARGET« znači svaki sustav središnje banke koji čini dio sustava TARGET

(19) »kreditna institucija« znači:

(a) kreditna institucija u smislu članka 4. stavka 1. točke 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 (i odredbe nacionalnog propisa kojim se prenosi članak 2. stavak 5. Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća kako se primjenjuje na kreditnu instituciju) koja podliježe nadzoru nadležnog tijela ili

(b) druga kreditna institucija u smislu članka 123. stavka 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije koja je predmet kontrole čiji je standard usporediv s nadzorom nadležnog tijela

(20) »međusistemska namira« znači namira AS naloga za prijenos terećenjem RTGS AS tehničkog računa ili podračuna banke namire jednog AS-a primjenom AS postupka namire C ili D i odobrenjem RTGS AS tehničkog računa ili podračuna banke namire drugog AS-a primjenom AS postupka namire C ili D

(21) »mišljenje o sposobnosti« znači mišljenje o pojedinom sudioniku koje sadržava procjenu njegove pravne mogućnosti da preuzme i ispuni svoje obveze

(22) »nacionalne središnje banke 3. razine« znači Deutsche Bundesbank, Banque de France, Banca d’Italia i Banco de España u njihovu svojstvu središnjih banaka koje razvijaju sustav TARGET i upravljaju sustavom TARGET u korist Eurosustava

(23) »nalog za instant plaćanje« znači, u skladu sa shemom za instant kreditne transfere u SEPA-i (SCT Inst) Europskoga platnog vijeća, nalog za prijenos novčanih sredstava koji se može izvršiti 24 sata na dan, svakoga kalendarskog dana u godini, s namirom koja je trenutačna ili gotovo trenutačna i s obaviješću platitelju, a koja uključuje:

(a) naloge za instant plaćanje s TIPS DCA računa na TIPS DCA račun

(b) naloge za instant plaćanje s TIPS DCA računa na TIPS AS tehnički račun

(c) naloge za instant plaćanje s TIPS AS tehničkog računa na TIPS DCA račun i

(d) naloge za instant plaćanje s TIPS AS tehničkog računa na TIPS AS tehnički račun

(24) »nalog za plaćanje« znači svaka instrukcija sudionika ili osobe koja djeluje u njegovo ime da primatelju stavi na raspolaganje novčani iznos s jednog računa knjiženjem na drugi račun, a koji nije AS nalog za prijenos, nalog za prijenos likvidnosti, nalog za trenutačno plaćanje ni pozitivan odgovor na opoziv

(25) »nalog za prijenos likvidnosti« znači nalog za prijenos novčanih sredstava u svrhu prijenosa određenog iznosa sredstava za potrebe upravljanja likvidnošću

(26) »nalog za prijenos novčanih sredstava« znači svaka instrukcija sudionika ili strane koja djeluje u njegovo ime da primatelju stavi na raspolaganje novčani iznos s jednog računa knjiženjem na drugi račun koja je nalog za prijenos sporednog sustava, nalog za prijenos likvidnosti, nalog za instant plaćanje, pozitivan odgovor na opoziv ili nalog za plaćanje

(27) »nalog za prijenos sporednog sustava« ili »AS nalog za prijenos« znači svaki nalog za prijenos novčanih sredstava koji je inicirao AS za potrebe RTGS postupka namire sporednog sustava

(28) »namjenski novčani račun« ili »DCA račun« znači RTGS DCA račun, T2S DCA račun ili TIPS DCA račun

(29) »nenamireni nalog za prijenos novčanih sredstava« znači nalog za prijenos novčanih sredstava koji nije namiren istoga radnog dana kojeg je primljen

(30) »NSB europodručja« znači nacionalna središnja banka (NSB) države članice čija je valuta euro

(31) »operacija središnje banke« znači svaki nalog za plaćanje ili nalog za prijenos likvidnosti koji je inicirao SB na MCA računu otvorenom u bilo kojoj komponenti sustava TARGET

(32) »platitelj« znači, osim kad se pojam upotrebljava u članku 29. iz dijela I. Odluke o pravilima rada sustava TARGET-HR, sudionik čiji se MCA račun ili DCA račun tereti zbog namire naloga za prijenos novčanih sredstava

(33) »podružnica« znači podružnica u smislu članka 4. stavka 1. točke 17. Uredbe (EU) br. 575/2013 ili članka 4. stavka 1. točke 30. Direktive 2014/65/EU

(34) »poslovni identifikacijski kôd« ili »BIC« znači kôd utvrđen ISO standardom br. 9362

(35) »postupak namire sporednog sustava u realnom vremenu na bruto načelu« ili »RTGS AS postupak namire« znači jednu od niza unaprijed definiranih usluga za podnošenje i namiru AS naloga za prijenos povezanih s namirom AS-a na RTGS DCA računu, podračunima i RTGS AS tehničkim računima

(36) »postupak namire sporednog sustava za namiru instant plaćanja u sustavu TARGET« ili »TIPS AS postupak namire« znači unaprijed određena usluga za podnošenje i namiru naloga za prijenos likvidnosti i naloga za instant plaćanje koja je povezana s namirom AS-a na TIPS namjenskim novčanim računima (TIPS DCA računima) i TIPS AS tehničkim računima

(37) »postupak namire sporednog sustava« ili »AS postupak namire« znači svaki TIPS AS postupak namire ili RTGS AS postupak namire

(38) »postupak zbog insolventnosti« znači postupak u smislu članka 2. točke (j) Direktive 98/26/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 1998. o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru vrijednosnih papira

(39) »povezani NSB« znači NSB, osim NSB-a iz europodručja, koji je povezan sa sustavom TARGET u skladu s posebnim sporazumom

(40) »pozitivan odgovor na opoziv« znači nalog za prijenos novčanih sredstava koji je, kao odgovor na zahtjev za opoziv, inicirao primatelj zahtjeva za opoziv u korist pošiljatelja tog zahtjeva za opoziv, u skladu sa SEPA shemom za instant kreditne transfere (SCT Inst) Europskoga platnog vijeća

(41) »prekonoćni depozit« znači »mogućnost polaganja depozita na kraju dana« kako je definiran u članku 2. točki 21. Smjernice (EU) 2015/510 (ESB/2014/60)

(42) »prekonoćni kredit« znači »mogućnost dobivanja kredita na kraju dana« kako je definirana u članku 2. točki 56. Smjernice (EU) 2015/510 (ESB/2014/60)

(43) »primatelj plaćanja« znači, osim kad se pojam upotrebljava u članku 29. iz dijela I. Odluke o pravilima rada sustava TARGET-HR, sudionik čiji se MCA račun ili DCA račun odobrava zbog namire naloga za prijenos novčanih sredstava

(44) »privremeno isključenje« znači mirovanje prava i obveza sudionika za razdoblje koje utvrđuje SB sudionika

(45) »propisani nalog za prijenos likvidnosti« znači nalog za prijenos likvidnosti koji je pokrenut kao posljedica:

(a) stanja na MCA računu ili RTGS DCA računu koje prekoračuje unaprijed određenu donju ili gornju granicu

(b) nedovoljnih sredstava za pokrivanje hitnih naloga za plaćanje koji čekaju u redu, AS naloga za prijenos ili naloga za plaćanje visokog prioriteta na RTGS DCA računu

(46) »pružatelj mrežnih usluga« ili »NSP« znači društvo kojemu je dodijeljena koncesija Eurosustava za pružanje usluga povezivanja s uslugama sustava TARGET putem jedinstvenog portala za pristup tržišnoj infrastrukturi Eurosustava (engl. Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway)

(47) »račun jamstvenog fonda sporednog sustava« ili »AS račun jamstvenog fonda« znači tehnički račun koji se rabi za držanje jamstvenog fonda za potporu RTGS AS postupcima namire A i B

(48) »račun u sustavu TARGET« ili »TARGET račun« znači svaki račun otvoren u komponenti sustava TARGET

(49) »radni dan« ili »radni dan sustava TARGET« znači svaki dan na koji su glavni novčani računi (MCA računi), RTGS namjenski novčani računi (RTGS DCA računi) ili T2S namjenski novčani računi (T2S DCA računi) dostupni za namiru naloga za prijenos novčanih sredstava

(50) »rješenje za izvanredne situacije« znači funkcionalnost koja omogućuje središnjim bankama i sudionicima da obrađuju naloge za prijenos novčanih sredstava u slučajevima kada uobičajeno funkcioniranje glavnih novčanih računa (MCA računa i/ili RTGS namjenskih novčanih računa (RTGS DCA računa) i/ili RTGS AS tehničkih računa nije moguće

(51) »SB Eurosustava« znači ESB ili NSB iz europodručja

(52) »SEPA shema za instant kreditni transfer (SCT Inst) Europskog platnog Vijeća« ili »SCT Inst shema« znači automatizirana shema otvorenih standarda kojom se predviđa skup međubankovnih pravila kojih se sudionici SCT Inst moraju pridržavati, a koja pružateljima platnih usluga u jedinstvenom području plaćanja u eurima (SEPA) omogućuje da nude automatizirani proizvod za instant kreditni transfer u eurima na razini SEPA-e

(53) »slučaj neispunjavanja obveza« znači budući ili postojeći događaj čiji nastup može ugroziti ispunjavanje sudionikovih obveza na temelju odredbi iz dijela I. Odluke o pravilima rada sustava TARGET-HR ili bilo kojih drugih pravila koja se primjenjuju na odnos između tog sudionika i sudionikova SB-a ili bilo kojeg drugog SB-a uključujući:

(a) ako sudionik više ne ispunjava mjerila za pristup iz članka 4. iz dijela I. Odluke o pravilima rada sustava TARGET-HR ili zahtjeve iz članka 5. stavka 1. točke (a) iz dijela I. Odluke o pravilima rada sustava TARGET-HR ili iz odgovarajućih nacionalnih odredbi kojima su preneseni članak 4. i članak 5. stavak 1. točka a) Priloga I. Smjernice ECB/2022/8

(b) otvaranje postupka zbog insolventnosti nad sudionikom

(c) podnošenje prijedloga za pokretanje postupka navedenog u podtočki (b)

(d) sudionikovo izdavanje pisane izjave o njegovoj nemogućnosti plaćanja svih ili dijela njegovih dugova ili ispunjavanja njegovih obveza koje proistječu iz unutardnevnoga kredita

(e) sudionikovo sklapanje dobrovoljnoga općeg sporazuma ili dogovora s njegovim vjerovnicima

(f) ako je sudionik insolventan ili nesposoban platiti svoje dugove ili ga takvim smatra njegov SB

(g) ako je sudionikovo pozitivno stanje na njegovu TARGET računu ili sva sudionikova imovina ili njezin znatan dio predmet naloga za zamrzavanje, zabrane raspolaganja, zapljene ili drugog postupka čiji je cilj zaštita javnog interesa ili prava sudionikovih vjerovnika

(h) ako je sudionik privremeno ili trajno isključen iz sudjelovanja u drugoj komponenti sustava TARGET i/ili iz AS-a

(i) ako su izjava o bitnim činjenicama ili predugovorno očitovanje, koje je dao sudionik ili za koje se na temelju mjerodavnog prava pretpostavlja da ih je dao sudionik, netočni ili neistiniti

(j) prijenos cjelokupne sudionikove imovine ili njezina velikog dijela

(54) »sporedni sustav« ili »AS« znači sustav kojim upravlja subjekt osnovan u Europskoj uniji (EU) ili Europskom gospodarskom prostoru (EGP) koji podliježe superviziji i/ili nadzoru nadležnog tijela i koji ispunjava zahtjeve nadzora u vezi s lokacijom infrastruktura koje nude usluge u eurima (koji se tijekom vremena mogu mijenjati, a objavljuju se na mrežnim stranicama ESB-a), a u kojem se plaćanja i/ili financijski instrumenti razmjenjuju i/ili obračunavaju ili bilježe, pri čemu se:

(a) novčane obveze koje rezultiraju nalozima za prijenos novčanih sredstava namiruju u sustavu TARGET i/ili

(b) sredstva drže u sustavu TARGET u skladu sa Smjernicom ESB/2022/8

(55) »središnja banka« ili » SB« znači SB Eurosustava i/ili povezani NSB

(56) »sudionik« znači:

(a) subjekt koji ima najmanje jedan MCA račun i može dodatno imati jedan ili više namjenskih novčanih računa (DCA računa) u sustavu TARGET ili

(b) AS

(57) »TARGET2-Securities« ili »T2S« znači skup hardvera, softvera i ostalih komponenata tehničke infrastrukture putem kojih Eruosustav pruža usluge središnjim depozitorijima vrijednosnih papira i središnjim bankama Eurosustava koji omogućava središnju, neutralnu i bezgraničnu namiru transakcija s vrijednosnim papirima po načelu isporuka uz plaćanje (engl. delivery-versus-payment) u novcu središnje banke

(58) »tehničke smetnje u radu sustava TARGET« znači svaki nedostatak ili pad tehničke infrastrukture i/ili računalnih sustava kojima se koristi odgovarajuća komponenta sustava TARGET ili bilo koji drugi događaj zbog kojeg je nemoguće izvršiti i dovršiti obradu naloga za prijenos novčanih sredstava u odgovarajućoj komponenti sustava TARGET u skladu s odgovarajućim odredbama Odluke o pravilima rada sustava TARGET-HR i njezinih dodataka

(59) »tehnički račun sporednog sustava za namiru instant plaćanja u sustavu TARGET« ili »TIPS AS tehnički račun« znači račun koji AS ili SB drži u svojoj komponenti sustava TARGET u ime AS-a, a kojim se AS koristi u svrhu namire instant plaćanja ili gotovo instant plaćanja u vlastitim knjigama

(60) »tehnički račun sporednog sustava za namiru u realnom vremenu na bruto načelu« ili »RTGS AS tehnički račun« znači račun koji AS ili SB drži u svojoj komponenti sustava TARGET u ime AS-a, a koji se upotrebljava u RTGS AS postupku namire

(61) »tijelo javnog sektora« znači subjekt unutar »javnog sektora« kako je taj pojam definiran u članku 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 3603/93

(62) »unutardnevni kredit« znači kredit odobren za razdoblje kraće od jednoga radnog dana

(63) »usluga pretraživanja posrednih identifikatora računa (MPL)« znači usluga koja omogućuje imateljima TIPS DCA računa, AS-u koji upotrebljava TIPS AS tehničke račune i dostupnim stranama koji od svojih klijenata prime zahtjev za izvršenje naloga za instatnt plaćanje u korist korisnika identificiranog putem posrednih identifikatora računa (npr. broja mobilnog uređaja) da iz središnjeg repozitorija MPL-a dobiju IBAN odgovarajućega korisnika i BIC za uporabu u svrhu odobrenja odgovarajućeg računa za namiru instant plaćanja u sustavu TARGET (TIPS)

(64) »zahtjev za opoziv« znači poruka imatelja RTGS DCA računa ili imatelja TIPS DCA računa kojom se traži povrat namirenog naloga za plaćanje ili naloga za instant plaćanje

 

 

 

Copyright © Ante Borić