NN 20/2024 (21.2.2024.), Odluka o izmjenama Odluke o dodatnim kriterijima za procjenu kreditne sposobnosti potrošača te provođenju postupka naplate dospjelih neplaćenih obveza i dobrovoljne namire

HRVATSKA NARODNA BANKA

323

Na temelju članka 18. stavka 10. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju (»Narodne novine«, br. 101/2017., 128/2022. i 156/2023.) i članka 9. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju (»Narodne novine«, br. 156/2023.) te članka 43. stavka 2. točke 10. i članka 77. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O DODATNIM KRITERIJIMA ZA PROCJENU KREDITNE SPOSOBNOSTI POTROŠAČA TE PROVOĐENJU POSTUPKA NAPLATE DOSPJELIH NEPLAĆENIH OBVEZA I DOBROVOLJNE NAMIRE

Članak 1.

U Odluci o dodatnim kriterijima za procjenu kreditne sposobnosti potrošača te provođenju postupka naplate dospjelih neplaćenih obveza i dobrovoljne namire (»Narodne novine«, br. 107/2017.) naziv Odluke mijenja se i glasi: »Odluka o dodatnim kriterijima za procjenu kreditne sposobnosti potrošača«.

Članak 2.

U članku 1. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ovom se Odlukom pobliže uređuju dodatni zahtjevi povezani s procjenom kreditne sposobnosti potrošača u vezi s upravljanjem kreditnim rizicima kod stambenih potrošačkih kredita koji su odobreni u skladu s propisima kojima se regulira stambeno potrošačko kreditiranje.«

Članak 3.

Iznad članka 5. naziv dijela 3. i dio 3. te naslovi iznad članaka i članci od 5. do 8. brišu se.

Dosadašnji dio 4. postaje dio 3.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O.br: 65-091/02-24/BV

Zagreb, 12. veljače 2024.

Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić