Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

NN 33/2024 (20.3.2024.), Obvezatne upute broj Z VI o glasovanju birača na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske, birača članova posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom te na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru republike hrvatske, birača lišenih slobode, birača u mirovnim operacijama i misijama i birača smještenih u ustanovama socijalne skrbi

 

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

526

Na osnovi članka 56. točke 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (»Narodne novine«, broj 66/15 – pročišćeni tekst, 104/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., 48/18 i 98/19, dalje: Zakon) Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo) na sjednici održanoj 18. ožujka 2024. donijelo je

OBVEZATNE UPUTE BROJ Z VI

O GLASOVANJU BIRAČA NA SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE, BIRAČA ČLANOVA POSADA POMORSKIH I RIJEČNIH BRODOVA POD HRVATSKOM ZASTAVOM TE NA PLUTAJUĆIM OBJEKTIMA U UNUTRAŠNJIM MORSKIM VODAMA I TERITORIJALNOM MORU REPUBLIKE HRVATSKE, BIRAČA LIŠENIH SLOBODE, BIRAČA U MIROVNIM OPERACIJAMA I MISIJAMA I BIRAČA SMJEŠTENIH U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI

Birači na službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, birači članovi posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom te na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, birači lišeni slobode i birači smješteni u ustanovama socijalne skrbi glasovat će 17. travnja 2024., a birači u mirovnim operacijama i misijama 16. i 17. travnja 2024. na izborima zastupnika u Hrvatski sabor (dalje: izbori), na biračkim mjestima određenim u skladu s odredbama članka 71. Zakona (dalje: biračka mjesta).

1. Birači na službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske glasuju na biračkim mjestima koja će odrediti ministar nadležan za obranu.

Birači koji se kao članovi posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom na dan izbora zateknu izvan granica Republike Hrvatske te birači na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske glasuju na biračkim mjestima koja će odrediti ministar nadležan za pomorstvo.

Birači koji su lišeni slobode glasuju na biračkim mjestima koja će odrediti ministar nadležan za pravosuđe i upravu.

Birači koji se na dan izbora nalaze u mirovnim operacijama i misijama glasuju na biračkim mjestima koja će odrediti ministar nadležan za vanjske i europske poslove.

Birači koji su smješteni u ustanovama socijalne skrbi glasuju na biračkim mjestima koja će odrediti ministar nadležan za poslove socijalne skrbi.

2. Izborna povjerenstva izbornih jedinica (dalje: nadležna izborna povjerenstva) imenovat će biračke odbore za navedena biračka mjesta, i to:

– biračke odbore za glasovanje birača na službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske imenovat će izborno povjerenstvo na čijem području se nalaze ta biračka mjesta, na prijedlog Ministarstva obrane,

– biračke odbore za glasovanje birača članova posada brodova i plutajućih objekata imenovat će izborno povjerenstvo na čijem se području nalazi sjedište trgovačkog društva koje je vlasnik brodova (brodar) odnosno plutajućih objekata na kojima se nalaze biračka mjesta, na prijedlog Ministarstva mora, prometa i infrastrukture,

– biračke odbore za glasovanje birača lišenih slobode imenovat će izborno povjerenstvo na čijem području se nalaze kaznionice odnosno zatvori i odgojni zavodi u kojima se nalaze osobe lišene slobode, na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave,

– biračke odbore za glasovanje birača smještenih u ustanovama socijalne skrbi imenovat će izborno povjerenstvo na čijem području se nalaze te ustanove, na prijedlog Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Navedena ministarstva dostavit će prijedlog za imenovanje biračkih odbora na biračkim mjestima iz točke 1. ovih Obvezatnih uputa nadležnim izbornim povjerenstvima u roku od osam dana od dana određivanja biračkog mjesta.

Državno izborno povjerenstvo imenovat će biračke odbore za glasovanje birača koji se nalaze u mirovnim operacijama i misijama.

3. U skladu s člankom 69. stavkom 2. Zakona, birački odbor čine predsjednik i četiri člana te njihovi zamjenici. Po dva člana i zamjenika određuje većinska politička stranka ili koalicija, a po dva člana i zamjenika oporbene političke stranke ili koalicije sukladno stranačkom sastavu trenutačnog saziva Hrvatskoga sabora.

Političke stranke dužne su odrediti članove biračkih odbora za pojedina biračka mjesta i dostaviti njihova imena nadležnim izbornim povjerenstvima najkasnije 8 dana prije dana održavanja izbora, dakle 8. travnja 2024. do 24:00 sata.

Ako političke stranke ne odrede članove biračkih odbora, odnosno ne dostave njihova imena nadležnim izbornim povjerenstvima u tako određenom roku, nadležna izborna povjerenstva samostalno će odrediti članove biračkih odbora.

4. Za birače koji će se na dan izbora zateći na službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, zapovjedništva postrojbi Oružanih snaga Republike Hrvatske dužna su dostaviti podatke nadležnom upravnom tijelu Grada Zagreba koje vodi registar birača.

Za birače članove posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom izvan njezinih granica, birače na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, trgovačka društva-vlasnici brodova i vlasnici plutajućih objekata dužni su dostaviti podatke nadležnom upravnom tijelu županije koje vodi registar birača prema sjedištu brodara (u Puli, Zadru, Splitu i Dubrovniku).

Za birače lišene slobode, uprave kaznionica, odnosno zatvora i odgojnih zavoda dužni su dostaviti podatke nadležnom upravnom tijelu županije koje vodi registar birača prema sjedištu kaznionice odnosno zatvora i odgojnog zavoda.

Za birače koji će se na dan izbora zateći u mirovnim operacijama i misijama, zapovjedništva postrojbi Oružanih snaga Republike Hrvatske dužna su dostaviti podatke Ministarstvu pravosuđa i uprave.

Za birače koji će na dan izbora biti smješteni u ustanovama socijalne skrbi ravnatelji ustanova dužni su na zahtjev birača dostaviti podatke nadležnom upravnom tijelu županije koje vodi registar birača prema sjedištu ustanove socijalne skrbi.

Podaci se dostavljaju najkasnije do isteka roka od 10 dana prije dana održavanja izbora, dakle 6. travnja 2024. do 24:00 sata.

5. Birači na koje se odnose ove Obvezatne upute glasuju za liste izborne jedinice prema svom prebivalištu, a ako su pripadnici nacionalnih manjina tada glasuju za liste izborne jedinice prema svom prebivalištu ili za kandidate u XII. izbornoj jedinici.

6. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

7. Ove Obvezatne upute objavljuju se i na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr .

Napomena: Izrazi u ovim Obvezatnim uputama koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira u kojem rodu su navedeni.

Klasa: 012-01/24-01/40

Urbroj: 507-03/05-24-6

Zagreb, 18. ožujka 2024.

Predsjednik mr. sc. Radovan Dobronić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić