Baza je ažurirana 13.04.2024. 

zaključno sa NN 39/24

NN 22/2024 (26.2.2024.), Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

353

Na temelju članka 47. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, broj 155/23.) i članka 14. stavka 3. Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama (»Narodne novine«, broj 155/23.), Vlada Repub­like Hrvatske je na sjednici održanoj 22. veljače 2024. donijela

UREDBU

O NAZIVIMA RADNIH MJESTA, UVJETIMA ZA RASPORED I KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE U DRŽAVNOJ SLUŽBI

I. UVODNE ODREDBE

Predmet Uredbe

Članak 1.

(1) Ovom Uredbom utvrđuju se nazivi radnih mjesta, uvjeti za raspored, klasifikacija radnih mjesta, pripadajući platni razredi te koeficijenti za obračun plaće u državnoj službi.

(2) Ova Uredba na odgovarajući način primjenjuje se na osobe zaposlene na poslovima podrške ministru te u Uredu predsjednika Vlade Repub­like Hrvatske i Uredu predsjednika Hrvatskoga sabora sukladno zakonu kojim se uređuje sustav državne uprave.

Rodna neutralnost izraza

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovoj Uredbi, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Osnovni pojmovi

Članak 3.

U ovoj Uredbi koriste se pojmovi sa sljedećim značenjem:

1) Hrvatski kvalifikacijski okvir (u daljnjem tekstu: HKO) instrument je uređenja sustava kvalifikacija u Republici Hrvatskoj utvrđen posebnim zakonom.

2) Razina kvalifikacije prema HKO-u (u daljnjem tekstu: razina HKO-a) razina je cjelovite kvalifikacije utvrđena posebnim zakonom.

3) Istaknuti rezultati u odgovarajućem području su istaknuti rezultati u području povezanom s djelokrugom ustrojstvene jedinice u kojoj je utvrđeno radno mjesto, a osobito sudjelovanje u izradi i provedbi propisa, strategija i drugih akata, višegodišnji izvrstan rad na najsloženijim poslovima u području povezanom s djelokrugom ustrojstvene jedinice, objavljeni znanstveni i stručni radovi u području povezanom s djelokrugom ustrojstvene jedinice, sudjelovanje u svojstvu predavača i trenera na savjetovanjima, seminarima i radionicama i sl.

II. NAZIVI, KLASIFIKACIJA I VREDNOVANJE RADNIH MJESTA

Kategorije radnih mjesta

Članak 4.

(1) Radna mjesta državnih službenika na kojima se rukovodi ustrojstvenom jedinicom ili državnim tijelom razvrstavaju se u sljedeće kategorije:

a) položaji I. vrste

b) položaji II. vrste

c) položaji III. vrste.

(2) Radna mjesta državnih službenika na kojima se obavljaju izvršni poslovi razvrstavaju se u sljedeće kategorije:

a) radna mjesta I. vrste

b) radna mjesta II. vrste

c) radna mjesta III. vrste.

(3) Na razvrstavanje radnih mjesta policijskih službenika odgovarajuće se primjenjuju odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka.

(4) Radna mjesta namještenika razvrstavaju se u sljedeće kategorije:

a) radna mjesta namještenika III. vrste

b) radna mjesta namještenika IV. vrste.

Razina obrazovanja kao uvjet za raspored

Članak 5.

(1) Ovisno o razini obrazovanja odnosno razini cjelovite kvalifikacije koja je uvjet za raspored na radno mjesto, položaji i radna mjesta državnih službenika i namještenika mogu biti:

– položaji I. vrste i radna mjesta I. vrste – za koja je uvjet završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij (razina 7.1.sv ili 7.1.st HKO-a)

– položaji II. vrste i radna mjesta II. vrste – za koja je uvjet završen sveučilišni prijediplomski studij ili stručni prijediplomski studij (razina 6.sv ili 6.st HKO-a)

– položaji III. vrste i radna mjesta III. vrste – za koja je uvjet završeno srednjoškolsko obrazovanje (razina 4.2 ili 4.1 HKO-a) ili završen stručni kratki studij ili program za majstore (razina 5 HKO-a)

– radna mjesta IV. vrste – za koja je uvjet završeno osnovno obrazovanje ili strukovno i umjetničko osposobljavanje (razina 1, 2 ili 3 HKO-a).

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kod položaja i radnih mjesta policijskih službenika, za koja su propisani alternativni uvjeti razine obrazovanja sukladno posebnom propisu, oznaka vrste radnog mjesta utvrđuje se alternativno i to:

– položaji I./II. vrste i radna mjesta I./II. vrste – za koja je uvjet završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij (razina 7.1.sv ili 7.1.st HKO-a) ili sveučilišni prijediplomski studij ili stručni prijediplomski studij (razina 6.sv ili 6.st HKO-a)

– položaji II./III. vrste i radna mjesta II./III. vrste – za koja je uvjet završen sveučilišni prijediplomski studij ili stručni prijediplomski studij (razina 6.sv ili 6.st HKO-a) ili završeno srednjoškolsko obrazovanje (razina 4.2 ili 4.1 HKO-a) ili završen stručni kratki studij ili program za majstore (razina 5 HKO-a).

Vrednovanje radnih mjesta

Članak 6.

Radna mjesta vrednuju se i razvrstavaju u platne razrede primjenom standardnih mjerila za vrednovanje i klasifikaciju radnih mjesta u skladu sa zakonom i uredbom kojom se utvrđuje način primjene standarnih mjerila.

Utvrđivanje radnih mjesta i koeficijenata za obračun plaće u državnoj službi

Članak 7.

(1) Jedinstveni nazivi radnih mjesta u državnoj službi, uvjeti za raspored, pripadajući platni razredi i koeficijenti za obračun plaće utvrđuju se u Tablici 1., koja se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ove Uredbe.

(2) Posebni nazivi radnih mjesta u državnoj službi, uvjeti za raspored, pripadajući platni razredi i koeficijenti za obračun plaće utvrđuju se u Tablici 2., koja se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ove Uredbe.

(3) Posebni nazivi radnih mjesta policijskih službenika, uvjeti za raspored, pripadajući platni razredi i koeficijenti za obračun plaće utvrđuju se u Tablici 3., koja se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ove Uredbe.

(4) Jedinstveni nazivi radnih mjesta primjenjuju se u svim državnim tijelima, ako ovom Uredbom nisu propisani odgovarajući posebni nazivi radnih mjesta u pojedinim državnim tijelima.

Utvrđivanje radnih mjesta u pravilniku o unutarnjem redu

Članak 8.

(1) Radna mjesta u državnim tijelima utvrđuju se u pravilniku o unutarnjem redu.

(2) Naziv radnog mjesta u pravilniku o unutarnjem redu mora odgovarati nazivu radnog mjesta utvrđenom ovom Uredbom.

(3) Iznimno, ako je naziv radnog mjesta propisan posebnim propisom, u pravilniku o unutarnjem redu, uz naziv radnog mjesta utvrđen ovom Uredbom, navodi se i dodatni naziv radnog mjesta propisan posebnim propisom (npr. naziv radnog mjesta: inspektor, dodatni naziv radnog mjesta: građevinski inspektor i sl.).

(4) Uz naziv radnog mjesta policijskog službenika utvrđen ovom Uredbom, u pravilniku o unutarnjem redu može se navesti i dodatni naziv radnog mjesta kojim se pobliže određuje vrsta poslova koja se na radnom mjestu obavlja.

(5) U pravilniku o unutarnjem redu navode se uvjeti za raspored na radna mjesta propisani ovom Uredbom i drugi uvjeti potrebni za obavljanje poslova te potrebne kompetencije.

(6) Ako su posebnim zakonom propisani drukčiji uvjeti za raspored na radno mjesto od uvjeta propisanih ovom Uredbom, u pravilniku o unutarnjem redu navode se uvjeti iz posebnog zakona.

(7) Obvezni uvjet za raspored na radna mjesta svih državnih službenika je položen državni ispit odgovarajuće razine sukladno zakonu kojim se uređuju prava i obveze državnih službenika.

Potrebne kompetencije

Članak 9.

(1) Tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose utvrđuje Popis općih i rukovodećih kompetencija u državnoj službi, koji državna tijela primjenjuju pri utvrđivanju potrebnih kompetencija za radna mjesta u pravilniku o unutarnjem redu.

(2) Tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose utvrđuje Popis specifičnih kompetencija u državnoj službi, koji državna tijela mogu koristiti pri utvrđivanju potrebnih kompetencija za radna mjesta u pravilniku o unutarnjem redu, ako su specifične kompetencije s tog Popisa primjenjive u državnom tijelu.

(3) Državna tijela mogu za pojedina radna mjesta u pravilniku o unutarnjem redu utvrditi i specifične kompetencije koje nisu navedene na Popisu iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Popisi kompetencija iz stavaka 1. i 2. ovoga članka objavljuju se na mrežnim stranicama tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Radno mjesto glavnog savjetnika, glavnog analitičara i glasnogovornika

Članak 10.

(1) Radno mjesto glavnog savjetnika može se utvrditi samo u ministarstvima i to u kabinetu ministra, s jednim izvršiteljem.

(2) Radno mjesto glavnog analitičara može se utvrditi samo u ministarstvima, s jednim izvršiteljem.

(3) Radno mjesto glasnogovornika može se utvrditi samo u ministarstvima, s jednim izvršiteljem, ako ovom Uredbom nije drukčije propisano.

Radno mjesto sektorskog savjetnika, višeg savjetnika – specijalista i višeg inspektora – specijalista

Članak 11.

(1) Radno mjesto sektorskog savjetnika može se utvrditi samo u tijelima državne uprave.

(2) U ministarstvima se radno mjesto sektorskog savjetnika može utvrditi samo u sektorima, s jednim izvršiteljem u sektoru.

(3) U državnim upravnim organizacijama može se utvrditi samo jedno radno mjesto sektorskog savjetnika, s jednim izvršiteljem.

(4) Radno mjesto višeg savjetnika – specijalista i višeg inspektora – specijalista može se utvrditi samo u sektoru ili službi.

Radno mjesto administrativnog tajnika čelnika tijela i vozača državnog dužnosnika

Članak 12.

(1) U pravilniku o unutarnjem redu državnog tijela može se utvrditi samo jedno radno mjesto administrativnog tajnika čelnika tijela, s jednim izvršiteljem.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u Uredu predsjednika Hrvatskoga sabora, Uredu predsjednika Vlade Repub­like Hrvatske, Uredu potpredsjednika Vlade Repub­like Hrvatske koji nije čelnik ministarstva, ministarstvima i Glavnom tajništvu Vlade Repub­like Hrvatske može se utvrditi radno mjesto administrativnog tajnika čelnika tijela, s najviše tri izvršitelja.

(3) U pravilniku o unutarnjem redu može se utvrditi radno mjesto vozača državnog dužnosnika, s jednim ili više izvršitelja, ovisno o broju dužnosnika u državnom tijelu, u skladu s odlukom Vlade Repub­like Hrvatske kojom se utvrđuju uvjeti za korištenje službenog automobila sa službenim vozačem.

(4) Ograničenje broja izvršitelja iz stavka 3. ovoga članka ne odnosi se na Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Repub­like Hrvatske.

Radna mjesta u sustavu upravljanja i kontrole korištenja sredstava Europske unije i međunarodnih financijskih mehanizama

Članak 13.

(1) Posebni nazivi radnih mjesta državnih službenika koji rade u strukturi tijela koja su dobila dozvolu za rad u okviru međunarodnih financijskih mehanizama odnosno Europske komisije (tijela institucionalnog okvira) utvrđuju se u Tablici 2., koja se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ove Uredbe.

(2) Tijela institucionalnog okvira u smislu stavka 1. ovoga članka su tijela državne uprave i uredi Vlade Repub­like Hrvatske utvrđeni dijelom sustava upravljanja i kontrole na temelju:

– Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 78/12., 143/13. i 157/13.)

– Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju od 2014. – 2020. (»Narodne novine«, broj 92/14.)

– Zakona o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 116/21.)

– Zakona o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Islanda, Kneževine Lihtenštajna, Kraljevine Norveške i Repub­like Hrvatske (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 7/18.)

– Zakona o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Islanda, Kneževine Lihtenštajna, Kraljevine Norveške i Repub­like Hrvatske (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 7/18.) i

– Zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Repub­like Hrvatske i Švicarskog saveznog vijeća o provedbi drugog Švicarskog doprinosa odabranim državama članicama Europske unije za smanjenje ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar Europske unije (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 6/23.).

(3) Na radna mjesta iz stavka 1. ovoga članka ne mogu se rasporediti državni službenici koji ostvaruju pravo na dodatak za rad na projektima iz članka 43. Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama (»Narodne novine«, broj 155/23.).

Radna mjesta u zatvorskom sustavu

Članak 14.

Radna mjesta u zatvorskom sustavu označena brojem 1, 2 ili 3, utvrđuju se ovisno o skupini u koju je odlukom ministra nadležnog za pravosuđe razvrstana kaznionica, zatvor, odgojni zavod ili Centar za dijagnostiku u skladu s posebnim propisom.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Vrednovanje radnih mjesta u postupku prevođenja

Članak 15.

Pri vrednovanju radnih mjesta u postupku prevođenja naziva radnih mjesta u državnoj službi utvrđenih dosadašnjim propisima u nove nazive radnih mjesta, pored standardnih mjerila za vrednovanje i klasifikaciju radnih mjesta sukladno zakonu kojim se uređuje sustav plaća u državnoj službi i javnim službama, uzet će se u obzir i dosadašnji koeficijenti složenosti poslova kao i stalni dodaci na plaću vezani za radno mjesto odnosno rad u pojedinom državnom tijelu.

Prevođenje dosadašnjih naziva radnih mjesta u nove nazive

Članak 16.

(1) Način prevođenja jedinstvenih naziva radnih mjesta u državnoj službi utvrđenih dosadašnjim propisima u nove nazive radnih mjesta, s pripadajućim platnim razredima i koeficijentima za obračun plaće, utvrđuju se u Tablici 4., koja se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ove Uredbe.

(2) Način prevođenja posebnih naziva radnih mjesta u državnoj službi utvrđenih dosadašnjim propisima u nove nazive radnih mjesta, s pripadajućim platnim razredima i koeficijentima za obračun plaće, utvrđuju se u Tablici 5., koja se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ove Uredbe.

(3) Način prevođenja naziva radnih mjesta policijskih službenika utvrđenih dosadašnjim propisima u nove nazive radnih mjesta, s pripadajućim platnim razredima i koeficijentima za obračun plaće, utvrđuju se u Tablici 6., koja se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ove Uredbe.

(4) Radna mjesta u državnoj službi utvrđena dosadašnjim propisima prevode se u radna mjesta s novim nazivom na način propisan u Tablicama iz stavaka 1. – 3. ovoga članka, uzimajući u obzir dosadašnji naziv radnog mjesta, koeficijent složenosti poslova i dodatke na plaću vezane za radno mjesto, odnosno rad u pojedinom državnom tijelu prema dosadašnjim propisima, koji su prikazani u tim Tablicama.

(5) Ako se dosadašnji naziv radnog mjesta, s određenim koeficijentom složenosti poslova i dodacima na plaću vezanim za radno mjesto, odnosno rad u pojedinom državnom tijelu prema dosadašnjim propisima, u Tablicama iz stavaka 1. – 3. ovoga članka prevodi u dva ili više različitih naziva radnih mjesta, državno tijelo koristi odgovarajući novi naziv radnog mjesta s obzirom na poslove koji se na radnom mjestu obavljaju.

Objava popisa kompetencija u državnoj službi

Članak 17.

Ministarstvo pravosuđa i uprave dužno je u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove Uredbe objaviti na svojim mrežnim stranicama Popis općih i rukovodećih kompetencija u državnoj službi i Popis specifičnih kompetencija u državnoj službi iz članka 9. stavaka 1. i 2. ove Uredbe.

Rok za donošenje novog pravilnika o unutarnjem redu

Članak 18.

Čelnik državnog tijela donijet će pravilnik o unutarnjem redu u skladu s ovom Uredbom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Rok za donošenje rješenja o rasporedu na radno mjesto i plaći

Članak 19.

Čelnik državnog tijela dužan je donijeti rješenja o rasporedu na radno mjesto i plaći državnih službenika i namještenika najkasnije u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu novog pravilnika o unutarnjem redu donesenog u skladu s odredbama ove Uredbe.

Raspored zatečenih državnih službenika i namještenika koji ne ispunjavaju propisane uvjete

Članak 20.

(1) Državni službenici i namještenici zatečeni u državnoj službi na dan stupanja na snagu ove Uredbe, koji ne ispunjavaju uvjet razine obrazovanja za radno mjesto na kojem su zatečeni, a raspoređeni su na to radno mjesto u skladu s ranijim propisima, mogu i dalje obavljati poslove koji odgovaraju poslovima tog radnog mjesta i biti raspoređeni na isto radno mjesto.

(2) Državni službenici i namještenici zatečeni u državnoj službi na dan stupanja na snagu ove Uredbe, koji ne ispunjavaju uvjet radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili uvjet struke propisan za radno mjesto na kojem su zatečeni u skladu s ovom Uredbom ili pravilnikom o unutarnjem redu, mogu i dalje obavljati poslove koji odgovaraju poslovima tog radnog mjesta i biti raspoređeni na isto radno mjesto.

(3) Mogućnost rasporeda državnih službenika i namještenika iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, odnosi se i na slučaj kada je radnom mjestu na kojem su službenici i namještenici zatečeni promijenjen naziv u postupku prevođenja u skladu s Tablicama iz članka 16. ove Uredbe.

Pravo na zadržavanje povoljnijeg koeficijenta

Članak 21.

Popis radnih mjesta na kojima zatečeni državni službenici i namještenici u skladu s člankom 39. stavcima 1. i 2. Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama (»Narodne novine«, broj 155/23.) imaju pravo na zadržavanje dotadašnjeg koeficijenta složenosti poslova uvećanog za stalne dodatke na plaću vezane uz radno mjesto odnosno rad u pojedinom državnom tijelu u skladu s dotadašnjim propisima, utvrđuje se u Tablici 7., koja se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ove Uredbe.

Prestanak važenja propisa

Članak 22.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaju važiti:

1) članak 185. stavak 5. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane (»Narodne novine«, broj 97/20.), u dijelu kojim je propisano da tajnik Kabineta ministra ima položaj načelnika sektora

2) članak 65. stavak 5. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva hrvatskih branitelja (»Narodne novine«, br. 97/20., 100/20. i 68/21.), u dijelu kojim je propisano da voditelj područnog odjela ima položaj voditelja odjela

3) članak 286. stavak 7. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede (»Narodne novine«, br. 97/20., 104/21. i 102/23.), u dijelu kojim je propisano da voditelj ispostave ima položaj voditelja odjela

4) članak 94. stavak 4. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva znanosti i obrazovanja (»Narodne novine«, br. 97/20. i 14/21.), u dijelu kojim je propisano da glavni prosvjetni inspektor ima položaj načelnika sektora

5) članak 168. stavci 6., 7., 8., 14., 15., 16., 20. i 21. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (»Narodne novine«, br. 97/20., 2/21. i 6/23.), u dijelu kojim je propisano:

– da lučki kapetan, voditelj Nacionalnog centra sigurnosti plovidbe i pročelnik Područnog ureda za vodne putove Vukovar imaju položaj načelnika sektora

– da voditelj Nacionalne središnjice za nadzor i upravljanje pomorskim prometom, voditelj Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru i voditelj Nacionalne RIS središnjice imaju položaj voditelja službe

– da voditelj ispostave Slavonski Brod i voditelj VTS centra imaju položaj voditelja odjela

6) članak 100. stavak 7. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za statistiku (»Narodne novine«, broj 97/20.), u dijelu kojim je propisano da voditelj ispostave ima položaj voditelja odjela

7) članak 129. stavak 9. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog hidrometeorološkog zavoda (»Narodne novine«, br. 97/20.), u dijelu kojim je propisano da pročelnik ureda ima položaj načelnika sektora

8) članak 33. stavci 7., 15. i 16. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Hrvatske vatrogasne zajednice (»Narodne novine«, broj 97/20.), u dijelu kojim je propisano:

– da načelnik Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 ima položaj načelnika sektora

– da voditelj Muzeja hrvatskog vatrogastva ima položaj voditelja odjela

– da zapovjednik intervencijske vatrogasne postrojbe ima položaj voditelja službe

9) članak 262. stavak 10. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (»Narodne novine«, broj 28/23.), u dijelu kojim je propisano da voditelj ispostave ima položaj voditelja odjela

10) Pravilnik o sudskim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, br. 55/01., 156/04., 150/05. i 28/13.).

Stupanje na snagu Uredbe

Članak 23.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. ožujka 2024.

 

 
Tablica 1. Jedinstvena radna mjesta u državnoj službi
 
Tablica 2. Posebna radna mjesta u državnoj službi
 
Tablica 4. Model prevođenja – Jedinstvena radna mjesta
 
Tablica 5. Model prevođenja – Posebna radna mjesta
 
Tablica 6. Model prevođenja – Policijski službenici
 
Tablica 7. Radna mjesta na kojima službenici i namještenici zadržavaju povoljniji koeficijent sukladno članku 39. Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama
   

 

Copyright © Ante Borić