Povezani zakoni

Zakon o dostavi sudskih pismena

NN 36/24 

na snazi od 01.01.2025.

Uživajte...

LAVA I.   OPĆE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuju pravila dostave sudskih pismena u sudskim postupcima.

(2) Pravila ovoga Zakona primjenjuju se na odgovarajući način i na dostavu pismena državnog odvjetništva u prethodnom kaznenom postupku i kaznenom postupku.

(3) Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se u svim sudskim postupcima, osim ako je odredbama posebnih zakona drukčije propisano.

Rodna neutralnost

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Načini dostave

Članak 3.

(1) Sudska pismena dostavljaju se elektronički i uručenjem u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(2) Sudska pismena dostavljaju se putem e-oglasne ploče te na drugi prikladan način kada je to posebnim zakonom propisano.

Dostava zastupnicima primatelja pismena

Članak 4.

(1) Sudsko pismeno upućeno poslovno nesposobnoj osobi dostavlja se njezinu zakonskom zastupniku.

(2) Sudsko pismeno upućeno pravnoj osobi nad kojom je otvoren stečajni postupak dostavlja se njezinu stečajnom upravitelju.

(3) Ako primatelj sudskog pismena ima opunomoćenika ili drugu osobu ovlaštenu za primanje pismena, pismeno se umjesto primatelju dostavlja toj osobi.

(4) Ako primatelj sudskog pismena ima branitelja, pismeno se dostavlja primatelju i branitelju.

(5) Ako primatelj sudskog pismena ima više zastupnika ili drugih osoba ovlaštenih za primanje pismena, pismeno se dostavlja samo jednoj od njih.

(6) Ako u postupku sudjeluje veći broj stranaka s istovjetnim zahtjevima ili skupina osoba povezanih zajedničkim interesom, pismeno se dostavlja njihovu zajedničkom predstavniku.

Dostava u posebnim slučajevima

Članak 5.

(1) Osobi na službi u oružanim snagama, policiji, pravosudnoj policiji te kopnenom, riječnom, pomorskom i zračnom prometu dostava se može obaviti preko zapovjedništva odnosno neposrednog zapovjednika ili voditelja ustrojstvene jedinice, drugih službenih tijela, odnosno pravne osobe u kojima je zaposlena ili u kojima se nalazi.

(2) Osobi kojoj je oduzeta sloboda ili joj je na drugi način ograničeno kretanje dostava se obavlja putem uprave zatvora, kazneno-popravne ustanove, odgojno-popravne ustanove odnosno druge ustanove u kojoj je primatelj prisilno zadržan ili prisilno smješten.

(3) Osobi koja se nalazi u programu zaštite svjedoka dostava se obavlja preko tijela koje provodi program zaštite svjedoka.

(4) Osobi koja se nalazi u inozemstvu, kao i stranim državama, međunarodnim organizacijama i osobama s diplomatskim imunitetom dostava se obavlja preko tijela državne uprave nadležnog za poslove pravosuđa tijelu državne uprave nadležnom za vanjske poslove radi daljnje diplomatske dostave ako međunarodnim ugovorima i važećim propisima Europske unije nije drukčije određeno.

GLAVA II.   ELEKTRONIČKA DOSTAVA

Obveznici elektroničke dostave

Članak 6.

(1) Sudovima, državnom odvjetništvu, javnopravnim tijelima, odvjetnicima, javnim bilježnicima, stalnim sudskim vještacima, stalnim sudskim tumačima, stečajnim povjerenicima, povjerenicima u predstečajnom postupku i u postupku stečaja potrošača, stečajnim upraviteljima, sindikatima i udrugama poslodavaca, likvidatorima, posebnim skrbnicima zaposlenim u Centru za posebno skrbništvo, pravnim osobama te fizičkim osobama koje obavljaju registriranu djelatnost u postupcima koji se tiču te djelatnosti pismena se dostavljaju elektronički.

(2) Obvezniku elektroničke dostave iz stavka 1. ovoga članka kojemu još nije dodijeljeno pravo pristupa informacijskom sustavu elektroničke komunikacije sa sudovima prvo pismeno u postupku sud dostavlja odgovarajućom primjenom pravila ovoga Zakona o uručenju uz obavijest da će nadalje pismena u tom postupku dostavljati preko sudske e-oglasne ploče sve dok primatelj ne pristupi sudskom informacijskom sustavu elektroničke komunikacije.

Elektronička dostava fizičkoj osobi

Članak 7.

(1) Fizičkoj osobi koja ne obavlja registriranu djelatnost te fizičkoj osobi koja obavlja registriranu djelatnost u postupcima koji se ne tiču te djelatnosti pismena se dostavljaju elektronički na njezin zahtjev ili uz izričit pristanak.

(2) Ako je fizička osoba iz stavka 1. ovoga članka podnesak podnijela elektronički, smatra se da je pristala da joj se sudsko pismeno dostavlja elektronički.

(3) Fizička osoba iz stavka 1. ovoga članka može opozvati zahtjev odnosno pristanak iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

Elektronička dostava

Članak 8.

(1) Sudsko pismeno se elektronički dostavlja preko sudskog informacijskog sustava elektroničke komunikacije korištenjem kvalificirane usluge elektroničke preporučene dostave u primateljev sigurni elektronički poštanski pretinac.

(2) Ako se sudsko pismeno dostavlja elektronički istodobno s otpravljanjem pismena iz stavka 1. ovoga članka, sustav će primatelju na adresu njegove elektroničke pošte poslati informativnu poruku o dostavljenom sudskom pismenu u sigurni elektronički poštanski pretinac te o pravnim posljedicama iz stavka 4. ovoga članka.

(3) Sudsko pismeno iz stavka 1. ovoga članka primatelj može preuzeti u roku od osam dana otkad je pismeno pristiglo u njegov sigurni elektronički poštanski pretinac te elektronički potvrditi primitak pismena.

(4) Ako primatelj u roku iz stavka 3. ovoga članka ne potvrdi primitak pismena, smatra se da je dostava obavljena istekom tog roka.

(5) Elektronička dostava smatra se osobnom dostavom.

(6) Pretpostavke za elektroničku dostavu te organizacija i djelovanje informacijskog sustava uređuju se pravilnikom koji donosi ministar nadležan za poslove pravosuđa.

Potvrda informacijskog sustava

Članak 9.

(1) Informacijski sustav o dostavi obavještava sud elektroničkom potvrdom koja, među ostalim, sadrži podatke o sudu, podatke o primatelju i naznaku dostavljenog pismena.

(2) Ako primatelj u roku iz članka 8. stavka 3. ovoga Zakona preuzme pismeno iz sigurnog elektroničkog poštanskog pretinca, potvrda iz stavka 1. ovoga članka sadrži i datum i vrijeme preuzimanja.

(3) Ako primatelj u roku iz članka 8. stavka 3. ovoga Zakona ne preuzme pismeno iz sigurnog elektroničkog poštanskog pretinca, potvrda iz stavka 1. ovoga članka sadrži i datum kad je pismeno pristiglo u siguran elektronički poštanski pretinac primatelja.

GLAVA III.   URUČENJE

Dostavljač

Članak 10.

Sudska pismena uručuju se putem davatelja poštanskih usluga ili putem službene osobe suda.

Mjesto dostave

Članak 11.

Mjesto na koje se pismeno uručuje je adresa prebivališta ili boravišta primatelja odnosno druga adresa za primanje pismena ili adresa osobe ovlaštene za primanje pismena koje su zabilježene u evidencijama ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.

Promjena mjesta i načina dostave tijekom postupka

Članak 12.

Ako primatelj pismena koji sudjeluje u postupku ne obavijesti sud o promjeni mjesta ili načina dostave pismena u tom postupku niti tu promjenu zabilježi u evidencijama ministarstva nadležnog za unutarnje poslove pa se zbog toga pismeno ne može uredno dostaviti, daljnja dostava pismena obavlja mu se preko sudske e-oglasne ploče sve dok sudu ne priopći novo mjesto ili način dostave.

Osobna dostava

Članak 13.

(1) Sudska pismena dostavljaju se osobno primatelju (u daljnjem tekstu: »osobna dostava«) kad je takva dostava propisana ili kad od dostave počinje teći rok koji se ne može produljiti.

(2) Ako se primatelj ne zatekne na mjestu dostave, dostavljač se kod zatečenih osoba može raspitati o razlozima zbog kojih primatelj nije zatečen te o vremenu kada bi se mogao zateći radi dostave pismena te u primateljevu kućnom kovčežiću, na drugom za primatelja vidljivom mjestu ili kod odraslog člana primateljeva kućanstva ostavlja obavijest da primatelj u određeni dan i sat bude na mjestu dostave radi primanja pismena odnosno o tome gdje do toga dana sam može podići pismeno, kao i obavijest da sudsko pismeno može preuzeti elektronički.

(3) Ako se primatelj ne zatekne u naznačeno vrijeme na mjestu dostave iz stavka 2. ovoga članka, dostavljač u primateljevu kućnom kovčežiću, na drugom za primatelja vidljivom mjestu ili kod odraslog člana primateljeva kućanstva ostavlja sudsko pismeno, a na dostavnici naznačuje razloge takve dostave, vrijeme i mjesto odnosno ime osobe kojoj je pismeno uručeno.

(4) Pismeno koje se osobno dostavlja primatelju smatra se dostavljenim kad je uručeno primatelju ili kad je ostavljeno u primateljevu kućnom kovčežiću, na drugom za primatelja vidljivom mjestu ili kod odraslog člana primateljeva kućanstva u skladu s odredbama ovoga članka.

Posredna dostava

Članak 14.

(1) Kad osobna dostava nije obvezna, a primatelj se ne zatekne na mjestu dostave, dostavljač se kod zatečenih osoba može raspitati o razlozima zbog kojih primatelj nije zatečen te u primateljevu kućnom kovčežiću, na drugom za primatelja vidljivom mjestu ili kod odraslog člana primateljeva kućanstva ostavlja sudsko pismeno, a na dostavnici naznačuje razloge takve dostave, vrijeme i mjesto odnosno ime osobe kojoj je pismeno uručeno.

(2) Kad osobna dostava nije obvezna, pismeno se smatra dostavljenim kad je uručeno primatelju ili kad je ostavljeno u primateljevu kućnom kovčežiću, na drugom za primatelja vidljivom mjestu ili kod odraslog člana primateljeva kućanstva u skladu s odredbama ovoga članka.

Predaja sudskog pismena članovima kućanstva primatelja

Članak 15.

(1) Ako je ovim Zakonom propisano da se sudsko pismeno ili obavijest uručuju odraslom članu primateljeva kućanstva, taj član kućanstva dužan je pismeno ili obavijest predati primatelju.

(2) Sudsko pismeno ne smije se predati članu kućanstva koji u istom postupku sudjeluje s protivnim interesom.

Odbijanje primitka sudskog pismena

Članak 16.

Ako primatelj bez zakonitog razloga odbije primitak pismena, dostavljač navedenu okolnost naznačuje na dostavnici te sudsko pismeno ostavlja u kućnom kovčežiću ili na drugom za primatelja vidljivom mjestu, čime se smatra da je pismeno uredno dostavljeno primatelju.

Dostavnica i zapisnik o dostavi

Članak 17.

(1) Potvrdu o obavljenoj dostavi (u daljnjem tekstu: »dostavnica«) potpisuju dostavljač, uz naznaku svog osobnog imena, i osoba koja je preuzela pismeno, koja na dostavnici upisuje datum i sat primitka pismena.

(2) Ako je primatelj nepismen ili se ne može potpisati, dostavljač na dostavnici bilježi osobno ime osobe koja je preuzela pismeno s datumom i satom dostave te naznačuje razlog zbog kojeg primatelj nije potpisao dostavnicu.

(3) Ako primatelj odbije potpisati dostavnicu, dostavljač navedenu okolnost naznačuje na dostavnici te sudsko pismeno ostavlja u kućnom kovčežiću ili na drugom za primatelja vidljivom mjestu, čime se smatra da je pismeno uredno dostavljeno primatelju.

(4) Ako pismeno ne preuzima osobno primatelj, dostavljač na dostavnici naznačuje osobno ime osobe koja je pismeno preuzela i u kojem je odnosu s primateljem odnosno da je pismeno ostavljeno u kućnom kovčežiću ili na drugom za primatelja vidljivom mjestu.

(5) Na dostavnici dostavljač naznačuje i broj isprave na temelju koje je utvrdio istovjetnost primatelja ili osobe koja je preuzela pismeno te tko ju je izdao.

(6) Sve okolnosti i radnje koje je poduzeo radi dostave sudskog pismena dostavljač naznačuje na dostavnici odnosno u posebnom zapisniku o dostavi ako je potrebno.

(7) Dostavnica može biti i u elektroničkom obliku izrađena na odgovarajućem tehničkom uređaju.

Utvrđivanje istovjetnosti

Članak 18.

(1) Dostavljač je dužan primatelju pismena na njegov zahtjev dokazati svojstvo ovlaštene osobe.

(2) Osoba kojoj se pismeno predaje dužna je na zahtjev dostavljača dokazati svoju istovjetnost.

(3) Dostavljač je ovlašten zatražiti pomoć policije radi utvrđivanja istovjetnosti osobe koju zatekne na mjestu na kojem pismeno treba dostaviti i radi obavljanja drugih radnji dostave, a troškovi koji time nastanu smatraju se troškovima postupka.

Vraćanje pismena sudu

Članak 19.

Ako dostavljač, pokušavajući dostaviti sudsko pismeno, u bilo kojem trenutku dozna da postoje razlozi zbog kojih sudsko pismeno uopće nije moguće dostaviti primatelju ili ga nije moguće dostaviti na mjestu na kojem je dostava pokušana, pismeno vraća sudu uz naznaku razloga vraćanja te, ako je poznato, naznaku mjesta gdje bi se pismeno moglo dostaviti primatelju.

GLAVA IV.   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Do usklađenja Zakona o parničnom postupku (»Narodne novine«, br. 53/91., 91/92., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 2/07., 84/08., 96/08., 123/08., 57/11., 148/11., 25/13., 89/14., 70/19., 80/22., 114/22. i 155/23.), Zakon o kaznenom postupku (»Narodne novine«, br. 152/08., 76/09., 80/11., 121/11., 91/12., 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17., 126/19., 126/19. i 80/22.), Zakona o upravnim sporovima (»Narodne novine«, br. 20/10., 143/12., 152/14., 94/16., 29/17. i 110/21.) i Prekršajnog zakona (»Narodne novine«, br. 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17., 118/18. i 114/22.) s odredbama ovoga Zakona, postupci dostave sudskih pismena provode se sukladno odredbama navedenih zakona.

Članak 21.

Pravilnik iz članka 8. stavka 6. ovoga Zakona ministar nadležan za poslove pravosuđa donijet će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 22.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2025.

 

 

Copyright © Ante Borić