Baza je ažurirana 14.062024. 

zaključno sa NN 70/24

NN 145/2023 (6.12.2023.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju studenata – pripadnika hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske

Središnji državni ured za hrvate izvan Republike Hrvatske

2006

Na temelju članka 38. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/2019), članaka 33. i 60. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 124/2011 i 16/2012) te članka 20. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 87/2023), državni tajnik donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STIPENDIRANJU STUDENATA – PRIPADNIKA HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Pravilniku o stipendiranju studenata – pripadnika hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 126/2017, 124/2019 i 138/2021) članak 2. mijenja se i glasi:

»Pravo na stipendiju Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ured) imaju redoviti studenti na javnim visokim učilištima:

• pripadnici hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini s prebivalištem u Bosni i Hercegovini koji su upisani na javnim visokim učilištima u Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj na sveučilišnim prijediplomskim i diplomskim studijima, sveučilišnim integriranim prijediplomskim i diplomskim studijima, stručnim kratkim studijima, stručnim prijediplomskim i diplomskim studijima

• pripadnici hrvatske nacionalne manjine u Crnoj Gori, Republici Kosovo, Republici Sjevernoj Makedoniji i Republici Srbiji s prebivalištem u tim državama koji su upisani na javnim visokim učilištima u državama prebivališta na sveučilišnim prijediplomskim i diplomskim studijima, sveučilišnim integriranim prijediplomskim i diplomskim studijima, stručnim kratkim studijima, stručnim prijediplomskim i diplomskim studijima

• pripadnici hrvatske nacionalne manjine u sljedećim državama: Crna Gora, Češka Republika, Mađarska, Republika Austrija, Republika Bugarska, Republika Kosovo, Republika Sjeverna Makedonija, Republika Slovenija, Republika Srbija, Rumunjska, Slovačka Republika i Talijanska Republika, s prebivalištem u tim državama, koji su upisani na javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj na sveučilišnim prijediplomskim i diplomskim studijima, sveučilišnim integriranim prijediplomskim i diplomskim studijima, stručnim kratkim studijima, stručnim prijediplomskim i diplomskim studijima

• pripadnici hrvatskog iseljeništva s prebivalištem u inozemstvu, koji su upisani na javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj na sveučilišnim prijediplomskim i diplomskim studijima, sveučilišnim integriranim prijediplomskim i diplomskim studijima, stručnim kratkim studijima, stručnim prijediplomskim i diplomskim studijima

pod uvjetima određenim ovim pravilnikom (u daljnjem tekstu: studenti).«

Članak 2.

U članku 3. iza druge točke dodaje se nova točka koja glasi:

• »u Crnoj Gori, Republici Kosovo, Republici Sjevernoj Makedoniji i Republici Srbiji:

– da su pripadnici hrvatske nacionalne manjine s prebivalištem u tim državama

– da imaju status redovitog studenta na javnom visokom učilištu u državi prebivališta«.

Članak 3.

U članku 4. iza četvrte točke dodaje se nova točka koja glasi:

• »koji su dva puta mijenjali i stoga tri puta upisivali studij na istoj razini u redovitom statusu«.

Članak 4.

U članku 5. stavku 4. riječi »Sektor za provedbu i nadzor programa i projekata Hrvata izvan Republike Hrvatske« zamjenjuju se riječima »nadležna ustrojstvena jedinica Ureda«.

Članak 5.

U članku 7. stavku 1. iza riječi

»Za studij u Bosni i Hercegovini:

– rang-lista studenata – pripadnika hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.«

dodaju se nove riječi i glase:

»Za studij u Crnoj Gori:

– rang-lista studenata – pripadnika hrvatske nacionalne manjine u Crnoj Gori.

Za studij u Republici Kosovo:

– rang-lista studenata – pripadnika hrvatske nacionalne manjine u Republici Kosovo.

Za studij u Republici Sjevernoj Makedoniji:

– rang-lista studenata – pripadnika hrvatske nacionalne manjine u Republici Sjevernoj Makedoniji.

Za studij u Republici Srbiji:

– rang-lista studenata – pripadnika hrvatske nacionalne manjine u Republici Srbiji.«

Članak 6.

U članku 9. iza riječi »boduje se na sljedeći način« dodaju se zarez i riječi »u skladu s mogućnostima i uvjetima pravnog poretka u pojedinoj državi«.

U podstavku 2. iza riječi » – za studenta kojemu je jedan roditelj umro« dodaju se riječi »ili kojem se roditelj vodi kao nestali hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ili pripadnik Hrvatskog vijeća obrane (dalje u tekstu: HVO) koji je nestao u obrani suvereniteta«.

Iza podstavka 2. dodaje se novi podstavak koji glasi:

 

» – za studenta bez odgovarajuće roditeljske skrbi (ne boduje se ako student ostvaruje bodove po kriteriju prvom i drugom ovog članka)

40 bodova«

 

 

U podstavku 8. iza riječi »ratnog vojnog invalida« riječi »Hrvatskog vijeća obrane« zamjenjuju se riječima »HVO-a«, a riječi »(dalje u tekstu: HVO)« se brišu.

U podstavku 12. riječi »do 500,00 kn« zamjenjuju se riječima »do 100,00 eura«.

U podstavku 13. riječi »od 501,00 kn do 1.000,00 kn« zamjenjuju se riječima »od 100,01 eura do 175,00 eura«.

U podstavku 14. riječi »od 1.001,00 kn do 1.500,00 kn« zamjenjuju se riječima »od 175,01 eura do 250,00 eura«.

Dosadašnji podstavci 3. do 14. postaju podstavci 4. do 15.

Članak 7.

U članku 12. stavku 2. iza riječi »u roku 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava« dodaje se zarez i riječi »a iznimno, u slučaju objektivnih okolnosti, rok se može produžiti za daljnjih 30 dana.« Iza tih riječi počinje nova rečenica na način da se veznik »i« zamjenjuje riječima »Prijedlog rang-liste studenata« i glasi: »Prijedlog rang-liste studenata sadrži sljedeće podatke: ime i prezime studenta, ime jednog roditelja, godinu rođenja studenta i ukupan broj ostvarenih bodova.«

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-05/23-01/16

Urbroj: 537-03-02/2-23-1

Zagreb, 4. prosinca 2023.

Državni tajnik Zvonko Milas, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić