NN 33/2024 (20.3.2024.), Odluka o usvajanju Programa »Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj«

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

508

Na temelju članka 9. stavka 1. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine«, br. 29/02., 63/07., 53/12., 56/13. i 121/16.) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. ožujka 2024. donijela

ODLUKU

O USVAJANJU PROGRAMA »POJEDINAČNA JAMSTVA ZA RURALNI RAZVOJ«

I.

Usvaja se Program »Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj«.

Program iz stavka 1. ove točke sastavni je dio ove Odluke.

II.

Ovlašćuje se i zadužuje Upravni odbor Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije da u okviru ciljeva i uvjeta utvrđenih Programom iz točke I. ove Odluke samostalno donosi odluke o usvajanju proizvoda (financijskih instrumenata) te druge odluke koje su nužne za provedbu usvojenih proizvoda (financijskih instrumenata).

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/24-04/73

Urbroj: 50301-05/31-24-4

Zagreb, 14. ožujka 2024.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PROGRAM »POJEDINAČNA JAMSTVA ZA RURALNI RAZVOJ«

Program »Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj« (u daljnjem tekstu: Program) namijenjen je subjektima malog gospodarstva te je sufinanciran iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. U okviru ovoga financijskog instrumenta HAMAG-BICRO će subjektima malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru putem financijskih institucija omogućiti jamstvo za pokriće dijela glavnice kredita ili leasinga u skladu s uvjetima Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: PRR) i Sporazuma o financiranju potpisanog 18. travnja 2018. između Ministarstva poljoprivrede, Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i HAMAG-BICRO-a, za definirane mjere/podmjere/tipove operacija.

1. CILJ I NAMJENA PROGRAMA

Namjena ovoga Programa je potaknuti aktivnosti financijskih institucija odnosno olakšati pristup financiranju mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru kroz veću dostupnost kredita i ostalih oblika financiranja, smanjenje kamatnih stopa, te smanjenje traženih sredstava osiguranja (kolaterala).

Cilj ovoga Programa je povećati broj subjekata malog gospodarstva koji primaju potporu uključujući novoosnovane subjekte, povećanje iznosa privatnih ulaganja te porast zapošljavanja.

Mjere PRR-a za koje se predlaže korištenje jamstva:

– Mjera 4 – Ulaganje u fizičku imovinu, podmjera 4.1 Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva i podmjera 4.2 Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda

– Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja, podmjera 6.4 Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

– Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma, podmjera 8.6 Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda.

Ovaj Program je namijenjen financiranju osnovnih sredstava (materijalne i nematerijalne imovine) i ulaganjima u obrtni kapital povezan s aktivnostima razvoja ili proširenja koje su slične (i povezane s) ulaganjem u osnovna sredstva.

Potpore

Ovim Programom dodjeljuje se:

– potpora male vrijednosti (de minimis) sukladno Uredbi Komisije (EU) 2023/2831 od 13. prosinca 2023. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore i Pravilniku o dodjeli potpore male vrijednosti (de minimis), klasa: 403-01/24-01/02, urbroj: 567-10-24-1, od 7. ožujka 2024.

– i/ili potpora sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1408/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru i Pravilniku o dodjeli potpora male vrijednosti u poljoprivrednom sektoru, klasa: 302-01/17-01/05, urbroj: 567-10-23-4, od 29. lipnja 2023.

– i/ili državna potpora (GBER) sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora i Programu dodjele državnih potpora HAMAG-BICRO-a, klasa: 403-01/24-01/01, urbroj: 567-10-24-2, od 7. ožujka 2024.

– i/ili javna potpora i/ili javna potpora prema Uredbi Komisije (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (veza: Uredba (EU) 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1305/2013 i (EU) br. 1307/2013.

2. UVJETI DEFINIRANI PROGRAMOM

 

Značajka/instrument

Pojedinačno jamstvo za ruralni razvoj

Ciljana skupina

mikro, mali i srednji subjekti gospodarstva, a prema uvjetima propisanim mjerama PRR-a prihvatljivim za financiranje iz ovog instrumenta

Maksimalni iznos jamstva

1.300.000,00 eura

Maksimalna stopa jamstva

do 70%

do 80% za mlade poljoprivrednike i mljekarski sektor

Minimalno trajanje jamstva

12 mjeseci

Maksimalno trajanje jamstva

15 godina

Namjena kredita za koji se izdaje jamstvo

osnovna i povezana obrtna sredstva

Udio obrtnih sredstava

do 200.000,00 eura, odnosno do 30 % ukupnog iznosa prihvatljivih troškova, ovisno o tome koji je iznos viši

Premija rizika (naknada za izdavanje jamstva)

0,25 % iznosa odobrenog jamstva 0,10 % za mlade poljoprivrednike i mljekarski sektor

Obuhvat jamstva

glavnica kredita

 

 

3. ROK VAŽENJA PROGRAMA

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja i važi do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2025.

 

 

 

Copyright © Ante Borić