NN 12/2024 (31.1.2024.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

236

Na temelju članka 171. stavka 7. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 21/18, 126/19 i 110/21 i 83/23) te članka 12. stavka 8. Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 2017/1131 o novčanim fondovima (»Narodne novine« broj 118/18), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 23. siječnja 2024. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STRUKTURI I SADRŽAJU GODIŠNJIH I POLUGODIŠNJIH IZVJEŠTAJA I DRUGIH IZVJEŠTAJA ALTERNATIVNOG INVESTICIJSKOG FONDA

Članak 1.

U Pravilniku o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda (»Narodne novine« br. 155/22), u članku 5. dodaje se novi stavak 18. koji glasi:

»(18) Osim dodatnih izvještaja iz stavka 1. ovoga članka, UAIF je dužan za svaki novčani AIF kojim upravlja sastavljati izvještaj iz Priloga Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2018/708 оd 17. travnja 2018. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s obrascem koji upravitelji novčanih fondova trebaju upotrebljavati za izvješćivanje nadležnim tijelima kako je predviđeno člankom 37. Uredbe (EU) 2017/1131 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP); Obrazac za izvješćivanje za upravitelje novčanih fondova.«

Članak 2.

U članku 6. dodaje se novi stavak 10. koji glasi:

»(10) Rok za dostavu dodatnog izvještaja iz članka 5. stavka 18. ovog Pravilnika je dvadeset dana od proteka izvještajnog razdoblja u skladu s člankom 37. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/1131 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o novčanim fondovima (tekst značajan za EGP, Službeni list Europske unije L 169/8, 30. 6. 2017.) i Smjernicama o izvješćivanju nadležnih tijela u skladu s člankom 37. Uredbe o novčanim fondovima ESMA34-49-173 HR od 22. lipnja 2020. koje je donijela Europska agencija za nadzor vrijednosnih papira i tržišta kapitala (ESMA).«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/24-02/2

Urbroj: 326-01-70-72-24-1

Zagreb, 23. siječnja 2024.

Predsjednik Upravnog vijeća dr. sc. Ante Žigman, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić