Baza je ažurirana 13.04.2024. 

zaključno sa NN 39/24

NN 33/2024 (20.3.2024.), Obvezatne upute broj Z XI o uvjetima u pogledu prostora koji se određuju kao biračka mjesta i načinu uređenja biračkog mjesta

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

531

Na osnovi članka 56. točke 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (»Narodne novine«, broj 66/15 – pročišćeni tekst, 104/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., 48/18 i 98/19) Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo) na sjednici održanoj 18. ožujka 2024. donijelo je

OBVEZATNE UPUTE BROJ Z XI

O UVJETIMA U POGLEDU PROSTORA KOJI SE ODREĐUJU KAO BIRAČKA MJESTA I NAČINU UREĐENJA BIRAČKOG MJESTA

1. PRISTUPAČNOST

Kao prostorija u kojoj će se glasovati na izborima za Hrvatski sabor (biračko mjesto), ukoliko postoji takva mogućnost u mjestu gdje se odvijaju izbori, mora se odrediti ono mjesto koje će biti lako dostupno svim biračima s pravom glasa, uključujući i osobe s invaliditetom ili smanjene pokretljivosti.

2. VELIČINA

2.1. Kao biračko mjesto, ukoliko postoji takva mogućnost u mjestu gdje se odvijaju izbori, mora se odrediti mjesto koje mora biti dovoljno veliko kako bi se osiguralo nesmetano odvijanje izbora te mora imati dovoljno prostora za mjesto za glasanje na kojem je osigurana tajnost glasanja, za glasačke kutije i stolove za članove biračkih odbora te za promatrače kako bi postojala mogućnost da političke stranke koje su predložile liste odnosno kandidate, birači koji su predložili liste odnosno kandidate, kandidati grupe birača, udruge nacionalnih manjina koje su predložile kandidate, nevladine udruge i strani promatrači mogu imati najmanje po jednog promatrača na biračkom mjestu.

2.2. Biračko mjesto mora se urediti i opremiti na način da se osigura tajnost glasovanja paravanima ili sličnim sredstvima tako da nitko u prostoriji ne može vidjeti kako je birač popunio glasački listić.

3. SIGURNOST

3.1. Kao biračko mjesto, ukoliko postoji takva mogućnost u mjestu gdje se odvijaju izbori, mora se odrediti mjesto koje je sigurno za život i zdravlje birača, članova biračkih odbora i promatrača te sigurno odvijanje izbora.

3.2. Kao biračko mjesto, ukoliko postoji takva mogućnost u mjestu gdje se odvijaju izbori, mora se odrediti mjesto koje je moguće brzo i sigurno napustiti u slučaju nastanka neposrednih i ozbiljnih rizika po život i zdravlje birača, članova biračkih odbora i promatrača.

4. NAČIN UREĐENJA

4.1. Na biračkom mjestu mogu se isticati samo državni simboli kao što su grb Republike Hrvatske i zastava Republike Hrvatske te obilježja županija, gradova odnosno općina u skladu s njihovim statutima.

4.2. Ispred biračkog mjesta i u njegovoj neposrednoj blizini zabranjuje se svaka izborna promidžba te nije dopušteno na bilo koji način navoditi birače kako glasovati (dijeljenjem promidžbenih letaka, isticanjem plakata, održavanjem promidžbenih skupova i govora, davanjem intervjua odnosno izjava i sl.).

Članovi biračkog odbora provjerit će je li sav promidžbeni materijal vezan uz izbornu promidžbu uklonjen s biračkog mjesta i iz njegove neposredne blizine (u krugu od oko 50 metara). Ako promidžbeni materijal nije uklonjen s biračkog mjesta i iz njegove neposredne blizine, članovi biračkog odbora će isti, bez odlaganja i ako je to moguće, ukloniti.

4.3. Birački odbor dužan je, neposredno prije otvaranja biračkog mjesta, na biračkom mjestu vidljivo istaknuti oglas sa zbirnom listom pravovaljano predloženih lista izborne jedinice i zbirnim listama pravovaljano predloženih kandidata u XII. izbornoj jedinici te naputak o načinu glasovanja birača pripadnika nacionalnih manjina.

4.4. Članovi biračkog odbora dužni su na prednju stranu svake glasačke kutije vidljivo istaknuti oznaku izborne jedinice za koju se glasuje.

5. OBJAVA I STUPANJE NA SNAGU

5.1. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

5.2. Ove Obvezatne upute objavljuju se i na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.

Napomena: Izrazi u ovim Obvezatnim uputama koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira u kojem rodu su navedeni.

Klasa: 012-01/24-01/40

Urbroj: 507-03/05-24-11

Zagreb, 18. ožujka 2024.

Predsjednik mr. sc. Radovan Dobronić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić