Baza je ažurirana 14.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

NN 21/2024 (23.2.2024.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Programa državne potpore proizvođačima svinja većih klaoničkih težina zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih mjerama za suzbijanje afričke svinjske kuge

Ministarstvo poljoprivrede

342

Na temelju članka 39. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21. i 152/22.) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI PROGRAMA DRŽAVNE POTPORE PROIZVOĐAČIMA SVINJA VEĆIH KLAONIČKIH TEŽINA ZBOG OTEŽANIH UVJETA POSLOVANJA UZROKOVANIH MJERAMA ZA SUZBIJANJE AFRIČKE SVINJSKE KUGE

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi Programa državne potpore proizvođačima svinja većih klaoničkih težina zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih mjerama za suzbijanje afričke svinjske kuge (»Narodne novine«, broj 157/23) u članku 4. riječi »od 1. listopada 2023. do 31. prosinca 2023. godine« zamjenjuju se riječima »od 1. listopada 2023. do 31. siječnja 2024. godine.«.

Članak 2.

U članku 6. stavku 1. podstavku 1. riječi »od 1.10.2023. do 31.12.2023. godine« zamjenjuju se riječima »od 1. listopada 2023. do 31. siječnja 2024. godine«.

Članak 3.

U članku 7. stavku 2. riječi »od 1. listopada do 31. prosinca 2023. godine« zamjenjuju se riječima »od 1. listopada 2023. do 31. siječnja 2024. godine«.

Članak 4.

U članku 9. iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka za svinje isporučene na klanje u razdoblju od 1. siječnja do 31. siječnja 2024. godine podnosi se u razdoblju od 26. veljače do 8. ožujka 2024. godine.«.

Članak 5.

U članku 10. stavku 3. iza riječi »u članku 9. stavku 6.« dodaju se riječi »i stavku 7.«.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 404-01/23-01/86

Urbroj: 525-13/862-24-20

Zagreb, 16. veljače 2024.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić