Baza je ažurirana 24.062024. 

zaključno sa NN 74/24

NN 141/2023 (24.11.2023.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi mjere III.1. »Pripremna potpora«

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1925

Na temelju članka 55. stavka 10. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17, 130/17, 14/19 i 30/23) i članka 28. stavka 7. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, broj 130/17, 111/18, 144/20 i 30/23), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERE III.1. »PRIPREMNA POTPORA«

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi mjere III.1 »Pripremna potpora« (»Narodne novine«, broj 77/23), u članku 8. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Prihvatljivi troškovi iz stavaka 1. i 2. ovoga članka su troškovi koji su nastali odnosno koji se odnose na aktivnosti provedene od 1. siječnja 2021. godine do dana odobrenja LRSR od strane Upravljačkog tijela, pod uvjetom da su nastali na teret lokalne inicijative, da su plaćeni u skladu sa člankom 17. stavkom 4. ovoga Pravilnika te da ih je moguće potvrditi kontrolom na terenu.«.

Članak 2.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»(1) Administrativnu obradu Zahtjeva za potporu obavlja Upravljačko tijelo.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, tehničke analize odnosno utvrđivanje opravdanosti visine troškova u slučaju kada korisnik nije obveznik Zakona o javnoj nabavi obavlja Agencija za plaćanja.

(3) Prilikom administrativne kontrole Zahtjeva za potporu utvrđuje se pravovremenost, potpunost te udovoljavanje propisanim uvjetima i kriterijima.

(4) Ako je Zahtjev za potporu nepotpun ili ako je potrebno tražiti dodatna obrazloženja/ispravke vezane uz dostavljenu dokumentaciju, Upravljačko tijelo će izdati Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak (u daljnjem tekstu: Zahtjev za dopunu).

(5) Korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju putem sustava FISHNET u roku od deset radnih dana od prvoga sljedećeg dana nakon dana preuzimanja Zahtjeva za dopunu.

(6) Danom zaprimanja Zahtjeva za dopunu smatra se datum obavljene dostave Zahtjeva za dopunu putem elektroničke pošte.

(7) Dostava iz stavka 6. ovoga članka smatra se obavljenom u trenutku kad je Zahtjev za dopunu zabilježen na poslužitelju za primanje poruka.

(8) Korisnik je dužan putem elektroničke pošte potvrditi primitak Zahtjeva za dopunu.

(9) Ako korisnik ne dostavi traženu dokumentaciju u roku iz stavka 5. ovoga članka, Upravljačko tijelo će dostavu Zahtjeva za dopunu iz stavka 4. ovoga članka ponoviti preporučenom poštom.

(10) U slučaju iz stavka 9. ovoga članka, korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju putem sustava FISHNET u roku od pet radnih dana od prvog sljedećeg dana nakon dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu odnosno dana kada je korisnik zaprimio preporučenu pošiljku.

(11) Datumom podnošenja potpunog Zahtjeva za dopunu smatra se datum slanja tražene dokumentacije i/ili tražene dopune/obrazloženja/ispravka iz stavka 5. ovoga članka kroz informacijski sustav.«

Članak 3.

U članku 14. iza stavka 5. dodaju se novi stavci 6. i 7. koji glase:

»(6) Iznimno od stavaka 3. i 4. ovoga članka, korisnik nije dužan podnijeti Zahtjev za odobrenje promjena ako se promjena odnosi na preraspodjelu financijskih sredstva između i/ili unutar aktivnosti iz članka 8. stavka 1. točki a) do d) ovoga Pravilnika koje su odobrene Rješenjem o dodjeli sredstava.

(7) Promjena iz stavka 6. ovoga članka ne može rezultirati većim iznosom ukupne potpore od iznosa ukupne potpore koji je već određen Rješenjem o dodjeli sredstava.«.

Dosadašnji stavci 6. do 9. postaju stavci 8. do 11.

U dosadašnjem stavku 7. koji postaje stavak 9. riječi: »stavka 6.« zamjenjuju se riječima: »stavka 8.«.

U dosadašnjem stavku 8. koji postaje stavak 10. riječi: »stavka 6.« zamjenjuju se riječima: »stavka 8.«.

Članak 4.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»(1) Administrativnu obradu Zahtjeva za isplatu obavlja Upravljačko tijelo.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, tehničke analize odnosno utvrđivanje opravdanosti visine troškova u slučaju kada korisnik nije obveznik Zakona o javnoj nabavi obavlja Agencija za plaćanja.

(3) Za nepotpun Zahtjev za isplatu Upravljačko tijelo će korisniku izdati Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak (u daljnjem tekstu: Zahtjev za dopunu Zahtjeva za isplatu) kojim će od korisnika tražiti dostavljanje dokumentacije koja nedostaje.

(4) Korisnik je putem sustava FISHNET dužan dostaviti traženu dokumentaciju u roku od deset radnih dana od prvoga sljedećeg dana nakon dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za isplatu.

(5) Danom zaprimanja Zahtjev za dopunu Zahtjeva za isplatu smatra se datum obavljene dostave Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za isplatu putem elektroničke pošte.

(6) Dostava iz stavka 5. ovoga članka smatra se obavljenom u trenutku kad je Zahtjev za dopunu Zahtjeva za isplatu zabilježen na poslužitelju za primanje poruka.

(7) Korisnik je dužan putem elektroničke pošte potvrditi primitak Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za isplatu.

(8) Ako korisnik ne dostavi traženu dokumentaciju u roku iz stavka 4. ovoga članka, Upravljačko tijelo će dostavu Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za isplatu iz stavka 3. ovoga članka ponoviti preporučenom poštom.

(9) U slučaju iz stavka 8. ovoga članka, korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju putem sustava FISHNET u roku od pet radnih dana od prvog sljedećeg dana nakon dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za isplatu odnosno dana kada je korisnik zaprimio preporučenu pošiljku.

(10) Datumom podnošenja potpunog Zahtjeva za isplatu smatra se datum slanja tražene dokumentacije i/ili tražene dopune/obrazloženja/ispravka iz stavka 4. ovoga članka kroz sustav FISHNET.

(11) Za plaćanja izvršena u stranoj valuti obračunat će se:

a) protuvrijednost u eurima po tečaju Europske komisije, u mjesecu podnošenja Zahtjeva za isplatu u Upravljačkom tijelu iskazanom na šest decimala

b) u slučaju da je korisnik kupio strana sredstva plaćanja po nižem tečaju od tečaja Europske komisije u mjesecu podnošenja Zahtjeva za isplatu iskazanom na šest decimala, isplata potpore temeljit će se na ostvarenom tečaju.«.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/23-01/467 Urbroj: 525-12/709-23-4 Zagreb, 17. studenoga 2023.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

-

 

 

 

Copyright © Ante Borić