NN 146/2023 (8.12.2023.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ispravama, dokumentima i podacima o pomorskom prometu te o njihovoj dostavi, prikupljanju i razmjeni, kao i o načinu i uvjetima izdavanja odobrenja za slobodan promet s obalom

 

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2030

Na temelju članka 60. stavka 5. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19) i članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 66/19), ministar mora, prometa i infrastrukture, uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ISPRAVAMA, DOKUMENTIMA I PODACIMA O POMORSKOM PROMETU TE O NJIHOVOJ DOSTAVI, PRIKUPLJANJU I RAZMJENI, KAO I O NAČINU I UVJETIMA IZDAVANJA ODOBRENJA ZA SLOBODAN PROMET S OBALOM

Članak 1.

U Pravilniku o ispravama, dokumentima i podacima o pomorskom prometu te o njihovoj dostavi, prikupljanju i razmjeni, kao i o načinu i uvjetima izdavanja odobrenja za slobodan promet s obalom (»Narodne novine«, br. 70/13, 55/15, 103/17 i 13/20), u preambuli se iza riječi: »ministar pomorstva, prometa i infrastrukture«, dodaju riječi: »uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova«.

Članak 2.

U članku 1. iza točke 4., dodaje se točka 5. koja glasi:

5. Direktiva (EU) 2019/883 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o lučkim uređajima za prihvat isporuke brodskog otpada, izmjeni Direktive 2010/65/EU i stavljanju izvan snage Direktive 2000/59/EZ (SL L 151, 7. 6. 2019).

Članak 3.

U članku 3. točki 11. riječi: »vrijeme dolaska broda na peljarsku stanicu ako brod uplovljava u luku uz pomoć peljara, odnosno ako brod uplovljava bez peljara«, brišu se.

U točki 12. riječi: »odlaska broda na peljarsku stanicu na poziciju (obalnog odnosno) lučkog peljarenja,«, brišu se.

U točki 33., nakon riječi: »45 metara i više«, stavlja se zarez i dodaju riječi: »ukoliko odredbama ovog Pravilnika nije drugačije propisano«.

Članak 4.

U članku 4. stavku 6., riječi: »osim stavka 4. i 5.«, brišu se.

Članak 5.

U članku 5. briše se stavak 3.

Članak 6.

U članku 6. stavak 2. mijenja se kako slijedi:

»(2) Obavijest iz stavka 1. ovog članka lučka kapetanija može izdati i kada brod u međunarodnoj plovidbi ne dostavi sve propisane podatke, dokumente i isprave pravovremeno, točno i cjelovito, a što brod ne oslobađa od odgovornosti za nepravovremenu, netočnu ili necjelovitu dostavu svih propisanih podatka, isprava i dokumenata.«.

Članak 7.

Članak 15. mijenja se kako slijedi:

»(1) Brod prijavu i predaju otpada vrši u skladu s posebnim propisom kojim se uređuju uvjeti i način održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske.

(2) Tijelo koje upravlja lukom odnosno operator lučkog uređaja za prihvat, informacije o isporuci otpada dostavlja u skladu s posebnim propisom kojim se uređuju uvjeti i način održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske.«.

Članak 8.

U članku 21. stavku 1. alineji 2., iza riječi: »12 putnika« dodaje se zarez i riječi: »uključujući veliku putničku jahtu«.

Članak 9.

U članku 22.a stavku 2. alineja 4. i 5., brišu se.

Stavak 3. mijenja se kako slijedi:

»(3) U postupku iz stavka 1. ovog članka Ministarstvo utvrđuje raspored sredstava za traganje i spašavanje osiguranih u morskom području održavanja pojedine redovne linije od strane broda ili brodova za koje se izdaje rješenje o izuzeću iz stavka 1. ovog članka, te rješenjem o izuzeću iz stavka 1. ovog članka utvrđuje obvezu kompanije da na raspolaganja stavi vlastita sredstva za traganje i spašavanje«.

Članak 10.

U članku 27. stavku 1. iza riječi: »plovi između dviju«, dodaje se riječ: »istih«.

Članak 11.

Članak 28. mijenja se kako slijedi:

»Brod mora po dolasku u luku bez odlaganja prijaviti kapetaniji svaki izvanredni događaj koji se dogodio tijekom putovanja, a koji ugrožava sigurnost plovidbe, ljudske živote, te utječe na onečišćenje mora, a najkasnije u roku od 24 sata nakon dolaska.«.

Članak 12.

U članku 36. stavku 2. alineja 6. mijenja se kako slijedi:

» – ime i prezime, OIB te kontakt podaci odgovorne osobe odnosno čelnika pravne osobe pri kojoj je ovlašteni djelatnik zaposlen«.

Članak 13.

U članku 37. stavak 4. mijenja se kako slijedi:

»(4) Odgovorna osoba odnosno čelnik pravne osobe pri kojoj je Ovlašteni korisnik odobrenja zaposlen, dužan je osigurati osposobljavanje ovlaštenog djelatnika za korištenje CIMIS sustava pri lučkoj kapetaniji te osigurati njegovo zakonito i pravilno postupanje.«.

Stavak 5. mijenja se kako slijedi:

»(5) Odgovorna osoba odnosno čelnik pravne osobe pri kojoj je Ovlašteni korisnik odobrenja zaposlen, dužan je na primjereni način upozoriti ovlaštene djelatnike na posljedice neovlaštenog korištenja i svake druge zlouporabe ili nepravilnosti u vezi s korištenjem CIMIS sustava.«.

Članak 14.

U Prilogu I-1 točki B., iza riječi: »procijenjeno vrijeme odlaska (ETD)«, dodaju se riječi: »procijenjeno vrijeme odlaska iz prethodne luke«

U točki B. iza riječi: »gaz dolaska«, dodaju se riječi: »i odlaska«.

U točki E. iza riječi: »vrsta tereta«, dodaje se zarez i riječi: »agent tereta«.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/23-01/1

Urbroj: 530-04-2-23-12

Zagreb, 8. studenoga 2023.

Ministar Oleg Butković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić