Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

NN 154/2023 (21.12.2023.), Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera te obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera ovlaštenog tijela

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

2323

Na temelju članka 13. stavka 4. i članka 14. stavka 3. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, broj 74/14, 111/18 i 114/22) glavna ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU POLAGANJA ISPITA ZA OVLAŠTENOG MJERITELJA I OVLAŠTENOG SERVISERA TE OBLIKU I SADRŽAJU SLUŽBENE ISKAZNICE OVLAŠTENOG MJERITELJA I OVLAŠTENOG SERVISERA OVLAŠTENOG TIJELA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja koji obavlja poslove ovjeravanja zakonitih mjerila, uvjeti i način polaganja ispita za ovlaštenog servisera koji obavlja poslove pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje (u daljnjem tekstu: ispit) te oblik i sadržaj službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Članak 2.

Ispit je propisani način provjere znanja djelatnika ovlaštenog tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje (u daljnjem tekstu: ovlašteno tijelo).

II. ISPIT

Članak 3.

(1) Ispit se sastoji od općeg i posebnog dijela.

(2) Opći dio ispita obuhvaća provjeru poznavanja zakonodavnog okvira upravnog područja zakonskog mjeriteljstva.

(3) Posebni dio ispita obuhvaća provjeru poznavanja tehničkih propisa iz područja zakonskog mjeriteljstva koji se odnose na pojedine vrste zakonitih mjerila za koje je ovlaštenom tijelu izdano rješenje o odobrenju za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje.

(4) Pravni izvori i literatura za polaganje ispita utvrđeni su programom općeg i posebnog dijela ispita.

(5) Program općeg i posebnog dijela ispita za ovlaštenog mjeritelja tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 1.).

(6) Program općeg i posebnog dijela ispita za ovlaštenog servisera tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 2.).

(7) Državni zavod za mjeriteljstvo (u daljnjem tekstu: Zavod) redovno objavljuje ažurirani popis pravnih izvora i literature za polaganje ispita na svojim mrežnim stranicama (dzm.gov.hr).

Članak 4.

(1) Zavod, prema potrebi, organizira pripremni seminar za polaganje Ispita.

(2) Pohađanje seminara se ne naplaćuje.

Članak 5.

Ispit može polagati djelatnik ovlaštenog tijela (u daljnjem tekstu: kandidat):

– koji je zaposlen na poslovima ovjeravanja zakonitih mjerila i udovoljava zahtjevima iz članka 7. stavka 2. ili stavka 4. Uredbe o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje (»Narodne novine«, 6/23) (u daljnjem tekstu: Uredba)

– koji je zaposlen na poslovima pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje i udovoljava zahtjevima iz članka 13. stavka 2. Uredbe.

Članak 6.

(1) Ovlašteno tijelo u kojem je kandidat zaposlen podnosi Zavodu prijavu za polaganje ispita na obrascu prijave za polaganje ispita za ovlaštenog mjeritelja (Prilog 3.) ili ovlaštenog servisera (Prilog 4.), koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

(2) Uz obrazac prijave za polaganje ispita prilažu se:

– dokaz o završenom stupnju stručne spreme kandidata i

– potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnopravnom statusu osiguranika za kandidata sukladno obvezama propisanim člancima 9. i/ili 15. Uredbe.

(3) O mogućem neispunjavanju uvjeta za polaganje ispita Zavod će obavijestiti kandidata i ovlašteno tijelo pisanim putem.

Članak 7.

(1) Kandidat može iz opravdanih razloga pisanim putem odgoditi polaganje ispita, a o tome je dužan obavijestiti Zavod najkasnije jedan (1) radni dan prije dana određenog za polaganje ispita.

(2) Ako kandidat tijekom polaganja ispita odustane od polaganja, smatrat će se da ispit nije položio.

(3) O odgodi ili odustanku od polaganja ispita kandidat je dužan obavijestiti ovlašteno tijelo koje ga je prijavilo za polaganje ispita.

Članak 8.

(1) Zavod organizira polaganje ispita najmanje jedanput mjesečno.

(2) Datum, vrijeme i mjesto polaganja ispita objavljuju se na mrežnim stranicama Zavoda (dzm.gov.hr).

Članak 9.

(1) Troškove polaganja ispita snosi ovlašteno tijelo u kojem je kandidat zaposlen.

(2) Kandidatu koji je prijavio ispit, ali je odgodio njegovo polaganje, uplaćeni iznos troškova polaganja priznaje se za naknadno polaganje ispita.

(3) Troškovi polaganja ispita iznose 46,45 EUR.

(4) Iznos iz stavka 3. ovoga članka uplaćuje se na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Članak 10.

(1) Ispit se polaže pred Povjerenstvom za polaganje ispita za ovlaštenog mjeritelja ili ovlaštenog servisera (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

(2) Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana. Predsjedniku i članovima Povjerenstva određuju se zamjenici.

(3) Povjerenstvo se imenuje iz redova službenika Zavoda koji obavljaju stručne poslove u području zakonskog mjeriteljstva, imaju odgovarajuće stručne kvalifikacije (formalno obrazovanje) i radno iskustvo na poslovima u odgovarajućim područjima iz kojih se provjerava znanje.

(4) Predsjednik Povjerenstva odgovoran je za pravilno i zakonito provođenje ispita.

Članak 11.

(1) Povjerenstvo uz predsjednika i dva člana ima i tajnika.

(2) Tajnik Povjerenstva obvezan je:

– utvrditi identitet kandidata koji polaže ispit i upoznati kandidata s njegovim pravima i obvezama

– utvrditi jesu li podmireni troškovi polaganja ispita

– prisustvovati ispitu

– administrativno obraditi predmet prije dostavljanja uvjerenja o položenom ispitu i

– dostaviti uvjerenje o položenom ispitu kandidatu i ovlaštenom tijelu.

(3) Administrativni poslovi vezani za rad Povjerenstva obavljaju se u Zavodu.

Članak 12.

Opći i posebni dio ispita polažu se pismeno.

Članak 13.

U slučaju kada kandidat prijavljuje ispit za više dodataka Uredbe odjednom, provodi se jedinstvena provjera znanja iz općeg dijela, dok se posebni dijelovi ispita provjeravaju za svaki dodatak Uredbe i/ili dio dodatka Uredbe zasebno.

Članak 14.

(1) Uspjeh na ispitu ocjenjuje se, ovisno o rezultatu koji je kandidat postigao na ispitu, ocjenom »položio« ili »nije položio«.

(2) Smatra se da je kandidat položio opći dio ispita ukoliko točno odgovori na najmanje 60 % postavljenih pitanja.

(3) Rezultat ispita priopćuje se kandidatu odmah.

(4) Kandidat može pristupiti posebnom dijelu ispita nakon položenog općeg dijela ispita.

Članak 15.

(1) Kandidat koji nije položio opći ili posebni dio ispita ima pravo ponovno pristupiti polaganju općeg ili posebnog dijela ispita koji nije položio, u roku od 30 dana od dana prethodnog polaganja ispita (u daljnjem tekstu: popravni ispit).

(2) Kandidat koji je položio opći dio ispita, a nije položio jedan ili više dodataka i/ili dijelove dodataka iz Uredbe u sklopu posebnog dijela ispita, ima pravo polaganja popravnog ispita iz posebnog dijela koje nije položio. Kandidat koji ne položi popravni ispit, ponavlja cijeli ispit, odnosno opći i posebni dio.

(3) Trošak polaganja ispita propisan odredbom članka 9. stavka 3. ovoga Pravilnika uključuje i jednokratno pravo na polaganje popravnog ispita.

(4) Ukoliko kandidat iz stavka 1. ovoga članka ne položi popravni ispit, treba ponoviti cijeli ispit (opći i posebni dio) i uplatiti iznos troškova polaganja ispita propisan odredbom članka 9. stavka 3. ovog Pravilnika.

(5) Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na obavijesti o datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita te o odgodi polaganja ispita odgovarajuće se primjenjuju i na postupak i način polaganja popravnog ispita.

Članak 16.

(1) Ovlašteni mjeritelj ili ovlašteni serviser u ovlaštenom tijelu koji ima položen ispit za određenu vrstu zakonitih mjerila, može polagati ispit i za ostale vrste zakonitih mjerila za koje je ovlaštenom tijelu izdano rješenje o odobrenju za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje.

(2) Kandidat za polaganje ispita iz stavka 1. ovoga članka polaže samo posebni dio ispita.

(3) Troškovi polaganja ispita, sukladno odredbama stavka 1. i stavka 2. ovoga članka, iznose 39,82 EUR.

Članak 17.

(1) Ovlašteni mjeritelj koji je položio ispit za određenu vrstu zakonitih mjerila, a počinje obavljati poslove ovlaštenog servisera za dotičnu vrstu zakonitih mjerila, u istom ili drugom ovlaštenom tijelu, nije obvezan polagati ispit za ovlaštenog servisera.

(2) Ovlašteni serviser koji je položio ispit za određenu vrstu zakonitih mjerila, a počinje obavljati poslove ovlaštenog mjeritelja, dužan je pristupiti polaganju ispita (opći i posebni dio) za ovlaštenog mjeritelja uz plaćanje troškova polaganja ispita propisanih odredbom članka 9. stavka 3. ovog Pravilnika.

(3) Ovlašteni mjeritelj ili ovlašteni serviser koji ima položen ispit za određenu vrstu zakonitih mjerila, a prelazi na istu poziciju iz jednog ovlaštenog tijela u drugo, i to za istu vrstu zakonitih mjerila, nije obvezan ponovno polagati ispit za ovlaštenog mjeritelja ili ovlaštenog servisera.

III. UVJERENJE O POLOŽENOM ISPITU

Članak 18.

(1) Kandidatu koji je položio ispit Zavod izdaje uvjerenje o položenom ispitu za ovlaštenog mjeritelja ili ovlaštenog servisera (u daljnjem tekstu: uvjerenje).

(2) Uvjerenje potpisuje predsjednik Povjerenstva i glavni ravnatelj Zavoda.

(3) Preslika uvjerenja dostavlja se ovlaštenom tijelu koje je kandidata prijavilo na polaganje ispita te ovlaštenom mjeritelju i ovlaštenom serviseru koji je položio ispit.

(4) Obrazac uvjerenja o položenom ispitu za ovlaštenog mjeritelja tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 5.).

(5) Obrazac uvjerenja o položenom ispitu za ovlaštenog servisera tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 6.).

IV. USAVRŠAVANJE I PROVJERA ZNANJA

Članak 19.

(1) Ovlašteni mjeritelji i ovlašteni serviseri dužni su redovito usavršavati svoje znanje.

(2) Redovna provjera znanja ovlaštenih mjeritelja sastavni je dio postupka izdavanja rješenja o odobrenju za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila.

V. SLUŽBENA ISKAZNICA OVLAŠTENOG MJERITELJA I SLUŽBENA ISKAZNICA OVLAŠTENOG SERVISERA

Članak 20.

(1) Službenom iskaznicom se dokazuje da je ovlašteni mjeritelj ili ovlašteni serviser ovlašten od strane Zavoda za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje.

(2) Službenu iskaznicu ovlaštenom mjeritelju i ovlaštenom serviseru izdaje Zavod.

(3) Ovlašteno tijelo za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili pripremu zakonitih mjerila za ovjeravanje dužno/obvezno je vratiti Zavodu službenu iskaznicu ovlaštenog mjeritelja i/ili ovlaštenog servisera u sljedećim slučajevima:

– kada ovlaštenom mjeritelju i/ili ovlaštenom serviseru prestane radni odnos u ovlaštenom tijelu

– kada ovlašteni mjeritelj i/ili ovlašteni serviser prelazi u drugo ovlašteno tijelo

– kada ovlašteni mjeritelj počinje obavljati poslove ovlaštenog servisera i obrnuto

– kada ovlaštenom tijelu, sukladno važećem Zakonu o mjeriteljstvu, Zavod ukine rješenje o odobrenju za obavljanje poslova ovjeravanja i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje.

Izgled službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja

Članak 21.

(1) Službena iskaznica ovlaštenog mjeritelja plastična je kartica pravokutnog oblika dimenzija 85 mm x 55 mm.

a) Obrazac službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja na prednjoj strani sadrži:

– u gornjem lijevom dijelu grb Republike Hrvatske

– u gornjem dijelu u sredini tekst »REPUBLIKA HRVATSKA«

– ispod teksta »REPUBLIKA HRVATSKA«, tekst »SLUŽBENA ISKAZNICA OVLAŠTENOG MJERITELJA«

– mjesto za fotografiju dimenzija 28 mm x 32 mm

– ime i prezime ovlaštenog mjeritelja

– broj iskaznice

– naziv i identifikacijski broj ovlaštenog tijela

b) Obrazac službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja na poleđini sadrži:

– tiskani tekst o ovlastima nositelja iskaznice koji glasi:

»OVLASTI:

Nositelj ove iskaznice ovlašten je u okviru svoje nadležnosti utvrđene Zakonom o mjeriteljstvu obavljati poslove ovjeravanja zakonitih mjerila u području i opsegu prema evidenciji Državnog zavoda za mjeriteljstvo.«

– datum izdavanja iskaznice

– mjesto za potpis ovlaštene osobe Zavoda i pečat.

(2) Obrazac službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 7.).

Izgled službene iskaznice ovlaštenog servisera

Članak 22.

(1) Službena iskaznica ovlaštenog servisera plastična je kartica pravokutnog oblika, dimenzija 85 mm x 55 mm.

a) Obrazac službene iskaznica ovlaštenog servisera na prednjoj strani sadrži:

– u gornjem lijevom dijelu grb Republike Hrvatske

– u gornjem dijelu u sredini tekst »REPUBLIKA HRVATSKA«

– ispod teksta »REPUBLIKA HRVATSKA« tekst »SLUŽBENA ISKAZNCA OVLAŠTENOG SERVISERA«

– mjesto za fotografiju dimenzija 28 mm x 32 mm

– broj iskaznice

– naziv i identifikacijski broj ovlaštenog tijela

b) Obrazac službene iskaznice ovlaštenog servisera na poleđini sadrži:

– tiskani tekst o ovlastima nositelja iskaznice koji glasi:

»OVLASTI:

Nositelj ove iskaznice ovlašten je u okviru svoje nadležnosti utvrđene Zakonom o mjeriteljstvu obavljati poslove pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje u području i opsegu prema evidenciji Državnog zavoda za mjeriteljstvo.«

– datum izdavanja iskaznice

– mjesto za potpis službene osobe Zavoda i pečat.

(2) Obrazac službene iskaznice ovlaštenog servisera tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 8.).

VI. EVIDENCIJA POLOŽENIH ISPITA I IZDANIH SLUŽBENIH ISKAZNICA

Članak 23.

O izdanim uvjerenjima o položenom ispitu za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera te o izdanim službenim iskaznicama ovlaštenih mjeritelja i ovlaštenih servisera Zavod vodi evidenciju koja sadrži: vrstu zakonitih mjerila za koje ovlašteni mjeritelj odnosno ovlašteni serviser ima položen ispit, brojeve službenih iskaznica ovlaštenih mjeritelja i brojeve službenih iskaznica ovlaštenih servisera, imena i prezimena te stečeno obrazovanje ovlaštenih mjeritelja i ovlaštenih servisera, mjesto i datum rođenja, broj osobne iskaznice i naziv policijske uprave odnosno policijske postaje koja izdaje osobnu iskaznicu, datum polaganja ispita, brojčanu oznaku uvjerenja o položenom ispitu te naziv i identifikacijski broj ovlaštenog tijela u kojem je ovlašteni mjeritelj ili ovlašteni serviser zaposlen.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera te obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera (»Narodne novine«, broj 80/17 i 133/20).

Članak 25.

Uvjerenja o položenom ispitu za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera te službene iskaznice ovlaštenih mjeritelja i ovlaštenih servisera izdane temeljem Pravilnika o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera te obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera (»Narodne novine«, broj 80/17 i 133/20) vrijede do isteka propisanih uvjeta temeljem kojih su izdana.

Članak 26.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/23-02/01

Urbroj: 558-03/1-23-05

Zagreb, 11. prosinca 2023.

Glavna ravnateljica Brankica Novosel, v. r.

PRILOG 1.

PROGRAM OPĆEG DIJELA ISPITA ZA OVLAŠTENOG MJERITELJA

Kandidat koji polaže ispit za ovlaštenog mjeritelja obvezan je usvojiti program općeg dijela ispita koji obuhvaća sljedeće važeće propise iz područja zakonskog mjeriteljstva:

a) Zakon o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, br. 74/14, 111/18 i 114/22)

b) Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje (»Narodne novine«, broj 6/23)

c) Pravilnik o visini i načinu plaćanja naknade za mjeriteljske poslove koje obavlja Državni zavod za mjeriteljstvo ili ovlašteno tijelo (»Narodne novine«, br. 121/14, 66/18, 133/20 i 150/22)

d) Pravilnik o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila (»Narodne novine«, broj 133/20)

e) Pravilnik o vrsti, obliku i načinu postavljanja državnih ovjernih oznaka koje se rabe kod ovjeravanja zakonitih mjerila, oznaka za označivanje mjerila, oznaka koje rabe ovlaštena tijela za pripremu zakonitih mjerila za ovjeravanje te ovjernih isprava (»Narodne novine«, broj 133/20)

f) Pravilnik o mjernim jedinicama (»Narodne novine«, br. 88/15 i 16/20)

g) Pravilnik o zajedničkim odredbama za mjerila i metode mjeriteljskog nadzora (»Narodne novine«, broj 112/16)

h) »Plavi vodič« o provedbi pravila EU-a o proizvodima 2022. (2022/C 247/01)

PROGRAM POSEBNOG DIJELA ISPITA ZA OVLAŠTENOG MJERITELJA

Kandidat koji polaže ispit za ovlaštenog mjeritelja obvezan je usvojiti program posebnog dijela ispita koji obuhvaća sljedeće važeće tehničke propise, ovisno o području za koje se traži ovlaštenje:

MATERIJALIZIRANA MJERILA DULJINE, DIMENZIONALNI MJERNI INSTRUMENTI I MJERILA ZA NADVIŠENJE KOLOSIJEKA

Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje – Dodatak 2. (»Narodne novine«, broj 6/23)

Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (»Narodne novine«, broj 21/16)

Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila širine i nadvišenja kolosjeka (»Narodne novine«, br. 111/01 i 2/02)

Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za mjerila duljine pređenog puta (hodometre) (»Narodne novine«, broj 42/09)

AUTOMATSKA MJERILA RAZINE TEKUĆINA U NEPOKRETNIM SPREMNICIMA (AMR) NA MJESTU POSTAVLJANJA

Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje – Dodatak 3. (»Narodne novine«, broj 6/23)

Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za automatska mjerila razine tekućine u nepokretnim spremnicima (»Narodne novine«, broj 26/05)

CILIDRIČNI OKOMITI I VODORAVNI SPREMNICI

Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje – Dodatak 4. (»Narodne novine«, broj 6/23)

a) Cilindrični okomiti spremnici ako se premjeravanje obavlja metodom optičke triangulacije

b) Cilindrični okomiti spremnici ako se premjeravanje obavlja metodom optičke referencijske linije

c) Cilindrični okomiti spremnici ako se premjeravanje obavlja pojasnom metodom

d) Cilindrični okomiti spremnici ako se premjeravanje obavlja metodom mjerenja unutarnjeg elektrooptičkog razmaka

e) Cilindrični vodoravni spremnici

Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za vodoravne cilindrične spremnike (»Narodne novine«, broj 35/01)

VODOMJERI I/ILI MJERILA PROTOKA VODE

Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje – Dodatak 5. (»Narodne novine«, broj 6/23)

Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (»Narodne novine«, broj 21/16)

Pravilnik o postupku ispitivanja vodomjera namijenjenih za uporabu u kućanstvu, trgovini i lakoj industriji (»Narodne novine«, broj 24/18)

MJERILA TOPLINSKE ENERGIJE

Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje – Dodatak 6. (»Narodne novine«, broj 6/23)

Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (»Narodne novine«, broj 21/16)

Pravilnik o postupku ispitivanja mjerila toplinske energije namijenjenih za uporabu u kućanstvu, trgovini i lakoj industriji (»Narodne novine«, broj 7/18)

MJERILA I MJERNI SUSTAVI ZA MJERENJE KOLIČINA TEKUĆINA RAZLIČITIH OD VODE

Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje – Dodatak 7. (»Narodne novine«, broj 6/23)

a) Mjerila obujma alkohola, bezalkoholnih pića, piva, mlijeka

Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (»Narodne novine«, broj 21/16)

Naputak za postavljanje žigova u obliku plastične plombe na pojedinim vrstama mjerila (»Narodne novine«, broj 4/03)

b) Agregati za istakanje goriva za motorna vozila

Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (»Narodne novine«, broj 21/16)

Pravilnik o postupku ispitivanja agregata za istakanje goriva za motorna vozila (»Narodne novine«, broj 120/21)

Naputak za postavljanje žigova u obliku plastične plombe na pojedinim vrstama mjerila (»Narodne novine«, broj 4/03)

Uputa o načinu postavljanja ovjernih oznaka u obliku naljepnice na agregate za istakanje goriva za motorna vozila, agregate za istakanje UNP za motorna vozila, agregate za mjerenje mase goriva u obliku stlačenog prirodnog plina za motorna vozila

c) Agregati za istakanje UNP za motorna vozila

Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (»Narodne novine«, broj 21/16)

Naputak za postavljanje žigova u obliku plastične plombe na pojedinim vrstama mjerila (»Narodne novine«, broj 4/03)

Pravilnik o postupku ispitivanja agregata za istakanje ukapljenog naftnog plina za motorna vozila (»Narodne novine«, broj 74/23)

Uputa o načinu postavljanja ovjernih oznaka u obliku naljepnice na agregate za istakanje goriva za motorna vozila, agregate za istakanje UNP za motorna vozila, agregate za mjerenje mase goriva u obliku stlačenog prirodnog plina za motorna vozila

d) Mjerni sustavi na autocisternama i stabilnim mjernim sustavima za mlijeko i druge medije u prehrambenoj industriji

Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (»Narodne novine«, broj 21/16)

Naputak za postavljanje žigova u obliku plastične plombe na pojedinim vrstama mjerila (»Narodne novine«, broj 4/03)

e) Mjerni sustavi na autocisternama za goriva i na mjestima za ukrcaj u autocisterne, vagonske cisterne ili cisterne na plovilima

Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (»Narodne novine«, broj 21/16)

Naputak za postavljanje žigova u obliku plastične plombe na pojedinim vrstama mjerila (»Narodne novine«, broj 4/03)

f) Mjerni sustavi na autocisternama ili stabilnim mjernim sustavima za UNP

Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (»Narodne novine«, broj 21/16)

Naputak za postavljanje žigova u obliku plastične plombe na pojedinim vrstama mjerila (»Narodne novine«, broj 4/03)

g) Mjerila obujma koja se ne nalaze u mjernom sustavu

Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (»Narodne novine«, broj 21/16)

h) Agregati za mjerenje mase goriva u obliku stlačenog prirodnog plina za motorna vozila

Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za mjerne sustave za mjerenje mase goriva u obliku stlačenog prirodnog plina za motorna vozila (»Narodne novine«, broj 78/11)

Naputak za postavljanje žigova u obliku plastične plombe na pojedinim vrstama mjerila (»Narodne novine«, broj 4/03)

Uputa o načinu postavljanja ovjernih oznaka u obliku naljepnice na agregate za istakanje goriva za motorna vozila, agregate za istakanje UNP za motorna vozila, agregate za mjerenje mase goriva u obliku stlačenog prirodnog plina za motorna vozila

PROTOČNA MJERILA OBUJMA PLINA (PLINOMJERI)

Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje – Dodatak 8. (»Narodne novine«, broj 6/23)

Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (»Narodne novine«, broj 21/16)

Pravilnik o postupku ispitivanja plinomjera namijenjenih za uporabu u kućanstvu, trgovini i lakoj industriji (»Narodne novine«, br. 8/19 i 23/22)

UREĐAJI ZA PRETVORBU OBUJMA PLINA (KOREKTORI)

Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje – Dodatak 9. (»Narodne novine«, broj 6/23)

Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (»Narodne novine«, broj 21/16)

MJERILA MASE

Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje – Dodatak 10.

a) Utezi razreda točnosti F1, F2, M1, M2, M3 i srednje do 20 kg

Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege nazivne mase od 1 mg do 50 kg (»Narodne novine«, broj 92/16)

b) Utezi razreda točnosti M1, M2, M3 i srednje od 50 kg do 500 kg

Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege nazivne mase od 100 kg do 5000 kg (»Narodne novine«, broj 92/16)

c) Neautomatske vage razreda točnosti (I)

Pravilnik o mjeriteljskim i temeljnim zahtjevima za neautomatske vage (»Narodne novine«, broj 21/16)

Pravilnik o postupku ispitivanja neautomatskih vaga (»Narodne novine«, broj 72/19)

Naputak za postavljanje žigova u obliku plastične plombe na pojedinim vrstama mjerila (»Narodne novine«, broj 4/03)

Vodič za blagajne (POS uređaje) koje su priključene na neautomatske vage (modularni pristup)

d) Neautomatske vage razreda točnosti (II)

Pravilnik o mjeriteljskim i temeljnim zahtjevima za neautomatske vage (»Narodne novine«, broj 21/16)

Pravilnik o postupku ispitivanja neautomatskih vaga (»Narodne novine«, broj 72/19)

Naputak za postavljanje žigova u obliku plastične plombe na pojedinim vrstama mjerila (»Narodne novine«, broj 4/03)

Vodič za blagajne (POS uređaje) koje su priključene na neautomatske vage (modularni pristup)

e) Neautomatske vage razreda točnosti (III) i (IIII) najvećeg mjerenja do 9000 kg

Pravilnik o mjeriteljskim i temeljnim zahtjevima za neautomatske vage (»Narodne novine«, broj 21/16)

Pravilnik o postupku ispitivanja neautomatskih vaga (»Narodne novine«, broj 72/19)

Naputak za postavljanje žigova u obliku plastične plombe na pojedinim vrstama mjerila (»Narodne novine«, broj 4/03)

Vodič za blagajne (POS uređaje) koje su priključene na neautomatske vage (modularni pristup)

f) Neautomatske vage razreda točnosti (III) i (IIII) najvećeg mjerenja preko 9000 kg

Pravilnik o mjeriteljskim i temeljnim zahtjevima za neautomatske vage (»Narodne novine«, broj 21/16)

Pravilnik o postupku ispitivanja neautomatskih vaga (»Narodne novine«, broj 72/19)

Naputak za postavljanje žigova u obliku plastične plombe na pojedinim vrstama mjerila (»Narodne novine«, broj 4/03)

Vodič za blagajne (POS uređaje) koje su priključene na neautomatske vage (modularni pristup)

g) Automatske vage najvećeg mjerenja do 9000 kg

Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (»Narodne novine«, broj 21/16)

Naputak za postavljanje žigova u obliku plastične plombe na pojedinim vrstama mjerila (»Narodne novine«, broj 4/03)

h) Automatske vage najvećeg mjerenja preko 9000 kg

Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (»Narodne novine«, broj 21/16)

Naputak za postavljanje žigova u obliku plastične plombe na pojedinim vrstama mjerila (»Narodne novine«, broj 4/03)

VLAGOMJERI KOJIMA SE MJERI UDIO VLAGE U ZRNJU POLJOPRIVREDNIH VRSTA i/ili HEKTOLITARSKE VAGE KOJIMA SE MJERI HEKTOLITARSKA MASA POLJOPRIVREDNIH VRSTA I/ILI INFRACRVENI ANALIZATORI ZA MJERENJE SADRŽAJA PROTEINA U ZRNJU POLJOPRIVREDNIH VRSTA

Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje – Dodatak 11. (»Narodne novine«, broj 6/23)

Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za vlagomjere kojima se mjeri udio vlage u zrnju poljoprivrednih vrsta (»Narodne novine«, broj 18/17)

Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za hektolitarske vage kojima se mjeri hektolitarska masa poljoprivrednih vrsta (»Narodne novine«, broj 18/17)

Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za infracrvene analizatore za mjerenje sadržaja proteina u zrnju poljoprivrednih vrsta (»Narodne novine«, broj 107/15)

MANOMETRI, VAKUUMOMETRI, MANOVAKUUMOMETRI, MJERNI PRETVORNICI TLAKA, UREĐAJI ZA MJERENJE KRVNOG TLAKA, TLAKOMJERI ZA GUME (MJERILA TLAKA)

Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje – Dodatak 12.(NN 6/23)

a) Manometri, vakuumometri, manovakuumometri, mjerni pretvornici tlaka

Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za manometre, vakuumometre i manovakuumometre te elektronske mjerne pretvornike tlaka (»Narodne novine«, broj 53/05)

Naputak za ispitivanje pri ovjeravanju manometara, vakuummetara, manovakuummetara i mjernih pretvornika tlaka (»Narodne novine«, broj 11/06)

b) Uređaji za mjerenje krvnog tlaka

Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje za mjerenje krvnog tlaka (tlakomjere) (»Narodne novine«, broj 67/12)

Naputak za ispitivanje pri ovjeravanju uređaja za mjerenje krvnog tlaka (»Narodne novine«, broj 11/06)

c) Tlakomjeri za gume

Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za tlakomjere za mjerenje tlaka u gumama motornih vozila (»Narodne novine«, broj 100/16)

Naputak za ispitivanje pri ovjeravanju tlakomjera za gume (»Narodne novine«, br. 11/06 i 13/06)

BROJILA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje – Dodatak 13. (»Narodne novine«, broj 6/23)

Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (»Narodne novine«, broj 21/16)

Pravilnik o postupku ispitivanja brojila električne energije namijenjenih za uporabu u kućanstvu, trgovini i lakoj industriji (»Narodne novine«, broj 4/19)

Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za statička brojila djelatne električne energije razreda točnosti 0,2S i 0,5S (»Narodne novine«, br. 81/05 i 11/06)

Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za statička brojila jalove električne energije razreda točnosti 2 i 3 (»Narodne novine«, br. 81/05 i 11/06)

MJERNI TRANSFORMATORI

Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje – Dodatak 14. (»Narodne novine«, broj 6/23)

Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za mjerne transformatore u mjernim grupama za mjerenje električne energije (»Narodne novine«, broj 11/06)

MJERILA KOJA SE UPOTREBLJAVAJU ZA ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA

Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje – Dodatak 15. (»Narodne novine«, broj 6/23)

Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila otpora izolacije (»Narodne novine«, broj 81/02)

Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila kojima se mjeri otpor zamke (petlje) (»Narodne novine«, broj 81/02)

Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za mjerila otpora uzemljenja čije je načelo rada kompenzacijska metoda (»Narodne novine«, broj 57/06)

Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za visokofrekventna mjerila otpora uzemljenja te za mjerila otpora uzemljenja čije je načelo rada mjerenje napona i struje (U-I metoda) (»Narodne novine«, broj 57/06)

UREĐAJI ZA MJERENJE UDJELA ETILNOG ALKOHOLA U IZDAHU ISPITANIKA

Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje – Dodatak 16. (»Narodne novine«, broj 6/23)

Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za uređaje kojima se mjeri udio etilnog alkohola u izdahu ispitanika (»Narodne novine«, broj 60/20)

TAKSIMETRI

Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje – Dodatak 17. (»Narodne novine«, broj 6/23)

Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (»Narodne novine«, broj 21/16)

Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za taksimetre ugrađene u taksi vozila (»Narodne novine«, broj 58/11)

MJERILA BRZINE U CESTOVNOME PROMETU

Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje – Dodatak 18. (»Narodne novine«, broj 6/23)

Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za mjerila brzine u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 60/20)

UREĐAJI S VALJCIMA ZA MJERENJE SILE KOČENJA NA OBODU KOTAČA KOD VOZILA NA MOTORNI POGON I PRIKLJUČNIH VOZILA

Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje – Dodatak 19. (»Narodne novine«, broj 6/23)

Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za uređaje s valjcima kojima se provjerava sila kočenja na obodu kotača kod vozila na motorni pogon i priključnih vozila (cestovnih vozila) (»Narodne novine«, broj 121/17)

ANALIZATORI PLINOVA

Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje – Dodatak 20. (»Narodne novine«, broj 6/23)

Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (»Narodne novine«, broj 21/16)

Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za uređaje kojima se određuje neprozirnost ispušnih plinova motora cestovnih vozila s kompresijskim paljenjem (»Narodne novine«, broj 121/17)

PRILOG 2.

PROGRAM OPĆEG DIJELA ISPITA ZA OVLAŠTENOG SERVISERA

Kandidat koji polaže ispit za ovlaštenog servisera obvezan je usvojiti program općeg dijela ispita koji obuhvaća sljedeće važeće propise:

a) Zakon o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, br. 74/14, 111/18 i 114/22)

b) Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje (»Narodne novine«, broj 6/23)

c) Pravilnik o visini i načinu plaćanja naknade za mjeriteljske poslove koje obavlja Državni zavod za mjeriteljstvo ili ovlašteno tijelo (»Narodne novine«, br. 121/14, 66/18, 133/20 i 150/22)

d) Pravilnik o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila (»Narodne novine«, broj 133/20)

e) Pravilnik o vrsti, obliku i načinu postavljanja državnih ovjernih oznaka koje se rabe kod ovjeravanja zakonitih mjerila, oznaka za označivanje mjerila, oznaka koje rabe ovlaštena tijela za pripremu zakonitih mjerila za ovjeravanje te ovjernih isprava (»Narodne novine«, broj 133/20)

f) Pravilnik o mjernim jedinicama (»Narodne novine«, br. 88/15 i 16/20)

g) Pravilnik o uporabi popravljenih ili pripremljenih ugrađenih zakonitih mjerila prije ovjeravanja (»Narodne novine«, broj 54/11)

h) Pravilnik o zajedničkim odredbama za mjerila i metode mjeriteljskog nadzora (»Narodne novine«, broj 112/16)

PROGRAM POSEBNOG DIJELA ISPITA ZA OVLAŠTENOG SERVISERA

Kandidat koji polaže ispit za ovlaštenog servisera obvezan je usvojiti program posebnog dijela ispita koji obuhvaća sljedeće važeće tehničke propise, ovisno o području za koje se traži ovlaštenje:

MATERIJALIZIRANA MJERILA DULJINE, DIMENZIONALNI MJERNI INSTRUMENTI I MJERILA ZA NADVIŠENJE KOLOSIJEKA

Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje – Dodatak 2. (»Narodne novine«, broj 6/23)

Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (»Narodne novine«, broj 21/16)

Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila širine i nadvišenja kolosjeka (»Narodne novine«, br. 111/01 i 2/02)

Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za mjerila duljine pređenog puta (hodometre) (»Narodne novine«, broj 42/09)

AUTOMATSKA MJERILA RAZINE TEKUĆINA U NEPOKRETNIM SPREMNICIMA (AMR) NA MJESTU POSTAVLJANJA

Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje – Dodatak 3. (»Narodne novine«, broj 6/23)

Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za automatska mjerila razine tekućine u nepokretnim spremnicima (»Narodne novine«, broj 26/05)

CILIDRIČNI OKOMITI I VODORAVNI SPREMNICI

Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje – Dodatak 4. (»Narodne novine«, broj 6/23)

a) Cilindrični okomiti spremnici ako se premjeravanje obavlja metodom optičke triangulacije

b) Cilindrični okomiti spremnici ako se premjeravanje obavlja metodom optičke referencijske linije

c) Cilindrični okomiti spremnici ako se premjeravanje obavlja pojasnom metodom

d) Cilindrični okomiti spremnici ako se premjeravanje obavlja metodom mjerenja unutarnjeg elektrooptičkog razmaka

e) Cilindrični vodoravni spremnici

Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za vodoravne cilindrične spremnike (»Narodne novine«, broj 35/01)

VODOMJERI I/ILI MJERILA PROTOKA VODE

Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje – Dodatak 5. (»Narodne novine«, broj 6/23)

Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (»Narodne novine«, broj 21/16)

Pravilnik o postupku ispitivanja vodomjera namijenjenih za uporabu u kućanstvu, trgovini i lakoj industriji (»Narodne novine«, broj 24/18)

MJERILA TOPLINSKE ENERGIJE

Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje – Dodatak 6. (»Narodne novine«, broj 6/23)

Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (»Narodne novine«, broj 21/16)

Pravilnik o postupku ispitivanja mjerila toplinske energije namijenjenih za uporabu u kućanstvu, trgovini i lakoj industriji (»Narodne novine«, broj 7/18)

MJERILA I MJERNI SUSTAVI ZA MJERENJE KOLIČINA TEKUĆINA RAZLIČITIH OD VODE

Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje – Dodatak 7. (»Narodne novine«, broj 6/23)

a) Mjerila obujma alkohola, bezalkoholnih pića, piva, mlijeka

Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (»Narodne novine«, broj 21/16)

Naputak za postavljanje žigova u obliku plastične plombe na pojedinim vrstama mjerila (»Narodne novine«, broj 4/03)

b) Agregati za istakanje goriva za motorna vozila

Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (»Narodne novine«, broj 21/16)

Pravilnik o postupku ispitivanja agregata za istakanje goriva za motorna vozila (»Narodne novine«, broj 120/21)

Naputak za postavljanje žigova u obliku plastične plombe na pojedinim vrstama mjerila (»Narodne novine«, broj 4/03)

Uputa o načinu postavljanja ovjernih oznaka u obliku naljepnice na agregate za istakanje goriva za motorna vozila, agregate za istakanje UNP za motorna vozila, agregate za mjerenje mase goriva u obliku stlačenog prirodnog plina za motorna vozila

c) Agregati za istakanje UNP za motorna vozila

Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (»Narodne novine«, broj 21/16)

Naputak za postavljanje žigova u obliku plastične plombe na pojedinim vrstama mjerila (»Narodne novine«, broj 4/03)

Pravilnik o postupku ispitivanja agregata za istakanje ukapljenog naftnog plina za motorna vozila (»Narodne novine«, broj 74/23)

Uputa o načinu postavljanja ovjernih oznaka u obliku naljepnice na agregate za istakanje goriva za motorna vozila, agregate za istakanje UNP za motorna vozila, agregate za mjerenje mase goriva u obliku stlačenog prirodnog plina za motorna vozila

d) Mjerni sustavi na autocisternama i stabilnim mjernim sustavima za mlijeko i druge medije u prehrambenoj industriji

Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (»Narodne novine«, broj 21/16)

Naputak za postavljanje žigova u obliku plastične plombe na pojedinim vrstama mjerila (»Narodne novine«, broj 4/03)

e) Mjerni sustavi na autocisternama za goriva i na mjestima za ukrcaj u autocisterne, vagonske cisterne ili cisterne na plovilima

Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (»Narodne novine«, broj 21/16)

Naputak za postavljanje žigova u obliku plastične plombe na pojedinim vrstama mjerila (»Narodne novine«, broj 4/03)

f) Mjerni sustavi na autocisternama ili stabilnim mjernim sustavima za UNP

Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (»Narodne novine«, broj 21/16)

Naputak za postavljanje žigova u obliku plastične plombe na pojedinim vrstama mjerila (»Narodne novine«, broj 4/03)

g) Mjerila obujma koja se ne nalaze u mjernom sustavu

Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (»Narodne novine«, broj 21/16)

h) Agregati za mjerenje mase goriva u obliku stlačenog prirodnog plina za motorna vozila

Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za mjerne sustave za mjerenje mase goriva u obliku stlačenog prirodnog plina za motorna vozila (»Narodne novine«, broj 78/11)

Naputak za postavljanje žigova u obliku plastične plombe na pojedinim vrstama mjerila (»Narodne novine«, broj 4/03)

Uputa o načinu postavljanja ovjernih oznaka u obliku naljepnice na agregate za istakanje goriva za motorna vozila, agregate za istakanje UNP za motorna vozila, agregate za mjerenje mase goriva u obliku stlačenog prirodnog plina za motorna vozila

PROTOČNA MJERILA OBUJMA PLINA (PLINOMJERI)

Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje – Dodatak 8. (»Narodne novine«, broj 6/23)

Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (»Narodne novine«, broj 21/16)

Pravilnik o postupku ispitivanja plinomjera namijenjenih za uporabu u kućanstvu, trgovini i lakoj industriji (»Narodne novine«, br. 8/19 i 23/22)

UREĐAJI ZA PRETVORBU OBUJMA PLINA (KOREKTORI)

Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje – Dodatak 9. (»Narodne novine«, broj 6/23)

Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (»Narodne novine«, broj 21/16)

MJERILA MASE

Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje – Dodatak 10.

a) Utezi razreda točnosti F1, F2, M1, M2, M3 i srednje do 20 kg

Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege nazivne mase od 1 mg do 50 kg (»Narodne novine«, broj 92/16)

b) Utezi razreda točnosti M1, M2, M3 i srednje od 50 kg do 500 kg

Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege nazivne mase od 100 kg do 5000 kg (»Narodne novine«, broj 92/16)

c) Neautomatske vage razreda točnosti (I)

Pravilnik o mjeriteljskim i temeljnim zahtjevima za neautomatske vage (»Narodne novine«, broj 21/16)

Pravilnik o postupku ispitivanja neautomatskih vaga (»Narodne novine«, broj 72/19)

Naputak za postavljanje žigova u obliku plastične plombe na pojedinim vrstama mjerila (»Narodne novine«, broj 4/03)

Vodič za blagajne (POS uređaje) koje su priključene na neautomatske vage (modularni pristup)

d) Neautomatske vage razreda točnosti (II)

Pravilnik o mjeriteljskim i temeljnim zahtjevima za neautomatske vage (»Narodne novine«, broj 21/16)

Pravilnik o postupku ispitivanja neautomatskih vaga (»Narodne novine«, broj 72/19)

Naputak za postavljanje žigova u obliku plastične plombe na pojedinim vrstama mjerila (»Narodne novine«, broj 4/03)

Vodič za blagajne (POS uređaje) koje su priključene na neautomatske vage (modularni pristup)

e) Neautomatske vage razreda točnosti (III) i (IIII) najvećeg mjerenja do 9000 kg

Pravilnik o mjeriteljskim i temeljnim zahtjevima za neautomatske vage (»Narodne novine«, broj 21/16)

Pravilnik o postupku ispitivanja neautomatskih vaga (»Narodne novine«, broj 72/19)

Naputak za postavljanje žigova u obliku plastične plombe na pojedinim vrstama mjerila (»Narodne novine«, broj 4/03)

Vodič za blagajne (POS uređaje) koje su priključene na neautomatske vage (modularni pristup)

f) Neautomatske vage razreda točnosti (III) i (IIII) najvećeg mjerenja preko 9000 kg

Pravilnik o mjeriteljskim i temeljnim zahtjevima za neautomatske vage (»Narodne novine«, broj 21/16)

Pravilnik o postupku ispitivanja neautomatskih vaga (»Narodne novine«, broj 72/19)

Naputak za postavljanje žigova u obliku plastične plombe na pojedinim vrstama mjerila (»Narodne novine«, broj 4/03)

Vodič za blagajne (POS uređaje) koje su priključene na neautomatske vage (modularni pristup)

g) Automatske vage najvećeg mjerenja do 9000 kg

Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (»Narodne novine«, broj 21/16)

Naputak za postavljanje žigova u obliku plastične plombe na pojedinim vrstama mjerila (»Narodne novine«, broj 4/03)

h) Automatske vage najvećeg mjerenja preko 9000 kg

Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (»Narodne novine«, broj 21/16)

Naputak za postavljanje žigova u obliku plastične plombe na pojedinim vrstama mjerila (»Narodne novine«, broj 4/03)

VLAGOMJERI KOJIMA SE MJERI UDIO VLAGE U ZRNJU POLJOPRIVREDNIH VRSTA i/ili HEKTOLITARSKE VAGE KOJIMA SE MJERI HEKTOLITARSKA MASA POLJOPRIVREDNIH VRSTA I/ILI INFRACRVENI ANALIZATORI ZA MJERENJE SADRŽAJA PROTEINA U ZRNJU POLJOPRIVREDNIH VRSTA

Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje – Dodatak 11. (»Narodne novine«, broj 6/23)

Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za vlagomjere kojima se mjeri udio vlage u zrnju poljoprivrednih vrsta (»Narodne novine«, broj 18/17)

Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za hektolitarske vage kojima se mjeri hektolitarska masa poljoprivrednih vrsta (»Narodne novine«, broj 18/17)

Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za infracrvene analizatore za mjerenje sadržaja proteina u zrnju poljoprivrednih vrsta (»Narodne novine«, broj 107/15)

MANOMETRI, VAKUUMOMETRI, MANOVAKUUMOMETRI, MJERNI PRETVORNICI TLAKA, UREĐAJI ZA MJERENJE KRVNOG TLAKA, TLAKOMJERI ZA GUME (MJERILA TLAKA)

Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje – Dodatak 12.(NN 6/23)

a) Manometri, vakuumometri, manovakuumometri, mjerni pretvornici tlaka

Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za manometre, vakuumometre i manovakuumometre te elektronske mjerne pretvornike tlaka (»Narodne novine«, broj 53/05)

Naputak za ispitivanje pri ovjeravanju manometara, vakuummetara, manovakuummetara i mjernih pretvornika tlaka (»Narodne novine«, broj 11/06)

b) Uređaji za mjerenje krvnog tlaka

Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje za mjerenje krvnog tlaka (tlakomjere) (»Narodne novine«, broj 67/12)

Naputak za ispitivanje pri ovjeravanju uređaja za mjerenje krvnog tlaka (»Narodne novine«, broj 11/06)

c) Tlakomjeri za gume

Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za tlakomjere za mjerenje tlaka u gumama motornih vozila (»Narodne novine«, broj 100/16)

Naputak za ispitivanje pri ovjeravanju tlakomjera za gume (»Narodne novine«, br. 11/06 i 13/06)

BROJILA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje – Dodatak 13. (»Narodne novine«, broj 6/23)

Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (»Narodne novine«, broj 21/16)

Pravilnik o postupku ispitivanja brojila električne energije namijenjenih za uporabu u kućanstvu, trgovini i lakoj industriji (»Narodne novine«, broj 4/19)

Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za statička brojila djelatne električne energije razreda točnosti 0,2S i 0,5S (»Narodne novine«, br. 81/05 i 11/06)

Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za statička brojila jalove električne energije razreda točnosti 2 i 3 (»Narodne novine«, br. 81/05 i 11/06)

MJERNI TRANSFORMATORI

Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje – Dodatak 14. (»Narodne novine«, broj 6/23)

Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za mjerne transformatore u mjernim grupama za mjerenje električne energije (»Narodne novine«, broj 11/06)

MJERILA KOJA SE UPOTREBLJAVAJU ZA ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA

Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje – Dodatak 15. (»Narodne novine«, broj 6/23)

Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila otpora izolacije (»Narodne novine«, broj 81/02)

Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila kojima se mjeri otpor zamke (petlje) (»Narodne novine«, broj 81/02)

Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za mjerila otpora uzemljenja čije je načelo rada kompenzacijska metoda (»Narodne novine«, broj 57/06)

Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za visokofrekventna mjerila otpora uzemljenja te za mjerila otpora uzemljenja čije je načelo rada mjerenje napona i struje (U-I metoda) (»Narodne novine«, broj 57/06)

UREĐAJI ZA MJERENJE UDJELA ETILNOG ALKOHOLA U IZDAHU ISPITANIKA

Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje – Dodatak 16. (»Narodne novine«, broj 6/23)

Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za uređaje kojima se mjeri udio etilnog alkohola u izdahu ispitanika (»Narodne novine«, broj 60/20)

TAKSIMETRI

Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje – Dodatak 17. (»Narodne novine«, broj 6/23)

Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (»Narodne novine«, broj 21/16)

Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za taksimetre ugrađene u taksi vozila (»Narodne novine«, broj 58/11)

MJERILA BRZINE U CESTOVNOME PROMETU

Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje – Dodatak 18. (»Narodne novine«, broj 6/23)

Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za mjerila brzine u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 60/20)

UREĐAJI S VALJCIMA ZA MJERENJE SILE KOČENJA NA OBODU KOTAČA KOD VOZILA NA MOTORNI POGON I PRIKLJUČNIH VOZILA

Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje – Dodatak 19. (»Narodne novine«, broj 6/23)

Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za uređaje s valjcima kojima se provjerava sila kočenja na obodu kotača kod vozila na motorni pogon i priključnih vozila (cestovnih vozila) (»Narodne novine«, broj 121/17)

ANALIZATORI PLINOVA

Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje – Dodatak 20. (»Narodne novine«, broj 6/23)

Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (»Narodne novine«, broj 21/16)

Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za uređaje kojima se određuje neprozirnost ispušnih plinova motora cestovnih vozila s kompresijskim paljenjem (»Narodne novine«, broj 121/17)

PRILOG 3.

OBRAZAC PRIJAVE ZA POLAGANJE ISPITA ZA OVLAŠTENOG MJERITELJA

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

10000 Zagreb, Capraška 6

Na temelju članka 6. Pravilnika o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera te obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera podnosi se

PRIJAVA za polaganje ispita za ovlaštenog mjeritelja

 

1.

Naziv ovlaštenog tijela u kojem je kandidat zaposlen

 

2.

Ime i prezime kandidata

 

3.

Dan, mjesec, godina, mjesto i država rođenja

 

4.

Broj osobne iskaznice i PU/PP izdavanja

 

5.

Područje i opseg zakonitih mjerila prema dodacima Uredbe za koje je tijelo ovlašteno

 

6*.

Područje i opseg zakonitih mjerila prema Dodacima Uredbe za koje je kandidat već položio ispit

 

7.

Područje i opseg zakonitih mjerila prema dodacima Uredbe za koje se kandidat prijavljuje

 

8**.

Posebna napomena

 

____________

____________

Ovlašteno tijelo (potpis)

Potpis kandidata

 

 

* Napisati koje dodatke je kandidat već položio; ukoliko nije, ostaviti prazno

** Popunjava se ukoliko se polaže ispit za tehničkog rukovoditelja (Upisati: Polažem za tehničkog rukovoditelja)

PRILOG 4.

OBRAZAC PRIJAVE ZA POLAGANJE ISPITA ZA OVLAŠTENOG SERVISERA

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

10000 Zagreb, Capraška 6

Na temelju članka 6. Pravilnika o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera te obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera podnosi se

PRIJAVA za polaganje ispita za ovlaštenog servisera

 

1.

Naziv ovlaštenog tijela u kojem je kandidat zaposlen

 

2.

Ime i prezime kandidata

 

3.

Dan, mjesec, godina, mjesto i država rođenja

 

4.

Broj osobne iskaznice i PU/PP izdavanja

 

5.

Područje i opseg zakonitih mjerila prema dodacima Uredbe za koje je tijelo ovlašteno

 

6*.

Područje i opseg zakonitih mjerila prema Dodacima Uredbe za koje je kandidat već položio ispit

 

7.

Područje i opseg zakonitih mjerila prema dodacima Uredbe za koje se kandidat prijavljuje

 

 

 

 

____________

____________

Ovlašteno tijelo (potpis)

Potpis kandidata

 

 

* Napisati koje dodatke je kandidat već položio; ukoliko nije, ostaviti prazno

PRILOG 5.

OBRAZAC UVJERENJA O POLOŽENOM ISPITU ZA OVLAŠTENOG MJERITELJA

Na temelju članka 18. stavka 1. Pravilnika o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera te obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera Državni zavod za mjeriteljstvo izdaje

 

UVJERENJE o položenom Ispitu za ovlaštenog mjeritelja

______________________________________________________

(ime i prezime, stečeno obrazovanje)

_______________________________________________________

(mjesto i datum rođenja)

broj osobne iskaznice __________,

izdala___________,

položio/položila je dana __________________

(datum)

Ispit u području __________________________________________

Klasa:

Urbroj:

Zagreb,

 

Predsjednica Povjerenstva:

Glavna ravnateljica:

____________________

______________

 

 

PRILOG 6.

OBRAZAC UVJERENJA O POLOŽENOM ISPITU ZA OVLAŠTENOG SERVISERA

Na temelju članka 18. stavka 1. Pravilnika o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera te obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera Državni zavod za mjeriteljstvo izdaje

 

UVJERENJE o položenom Ispitu za ovlaštenog servisera

______________________________________________________

(ime i prezime, stečeno obrazovanje)

_______________________________________________________

(mjesto i datum rođenja)

broj osobne iskaznice __________,

izdala___________,

položio/položila je dana __________________

(datum)

Ispit u području __________________________________________

Klasa:

Urbroj:

Zagreb,

 

Predsjednik/ica Povjerenstva:

Glavni/a ravnatelj/ica:

____________________

______________

 

 

PRILOG 7.

OBRAZAC SLUŽBENE ISKAZNICE OVLAŠTENOG MJERITELJA

PRILOG 8.

OBRAZAC SLUŽBENE ISKAZNICE OVLAŠTENOG SERVISERA

 

 

 

Copyright © Ante Borić