Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

NN 156/2023 (27.12.2023.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit

Ministarstvo financija

2396

Na temelju članka 37. Zakona o porezu na dobit (»Narodne novine«, br. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20 i 114/22 i 114/23) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DOBIT

Članak 1.

U Pravilniku o porezu na dobit (»Narodne novine«, br. 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12, 160/13, 12/14, 157/14, 137/15, 1/17, 2/18, 1/19, 1/20, 59/20, 1/21 i 156/22) u članku 9. iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) Porezni obveznik koji u skladu s posebnim računovodstvenim propisom za potrebe sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja i godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja koristi i funkcijsku valutu koja je različita od eura, tečajne razlike nastale zbog preračuna aktive, obveza i kapitala i rezervi u euro, a koje su iskazane u okviru ostale sveobuhvatne dobiti uključuje u poreznu osnovicu prilikom okončanja poslovanja.«.

Članak 2.

U članku 11.a stavku 1. točki 1. riječi: »39.816,84 eura« zamjenjuju se riječima: »40.000,00 eura«.

U točki 2. riječi: »od 39.816,84 do 66.361,40 eura« zamjenjuju se riječima: »od 40,000,00 do 70.000,00 eura«.

U točki 3. riječi: »od 66.361,41 do 132.722,81 eura« zamjenjuju se riječima: »veći od 70.000,00 do 135.000,00 eura«.

U točki 4. riječi: »od 132.722,81 do 265.445,62 eura« zamjenjuju se riječima: »od 135.000,00 do 270.000,00 eura«.

U točki 5. riječi: »od 265.445,62 do 398.168,43 eura« zamjenjuju se riječima: »od 270.000,00 do 400.000,00 eura«.

U točki 6. riječi: »od 398.168,43 do 530.891,23 eura« zamjenjuju se riječima: »od 400.000,00 do 550.000,00 eura«.

U točki 7. riječi: »od 530.891,23 do 663.614,04 eura« zamjenjuju se riječima: »od 550.000,00 do 700.000,00 eura«.

U točki 8. riječi: »od 663.614,04 do 995,421,06 eura« zamjenjuju se riječima: »od 700.000,00 do 1.000.000,00 eura«.

Stavak 9. mijenja se i glasi:

»(9) Kada porezni obveznik, prema evidenciji iz stavka 2. ovoga članka, tijekom poreznog razdoblja utvrdi da je ostvario prihode veće od iznosa propisanih člankom 5.b stavkom 1. Zakona umanjenih za iznos potpora iz članka 6. stavka 6. Zakona ili kada porezni obveznik istekom poreznog razdoblja utvrdi, ukoliko nije moguće utvrditi tijekom poreznog razdoblja, kako je ostvario postotak prihoda većih od propisanih člankom 5.b stavkom 2. Zakona umanjenih za iznos potpora iz članka 6. stavka 6. Zakona , dužan je u roku od osam dana o tome izvijestiti Poreznu upravu, kako bi donijela rješenje o plaćanju predujma poreza na dobit u skladu sa člankom 34. stavcima 1. i 2. Zakona.«.

Članak 3.

U članku 22. stavku 3. riječi: »53.089,12 eura« zamjenjuju se riječima: »54.000,00 eura«.

Članak 4.

U članku 23. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Za potrebe primjene članka 7. stavka 1. točke 3. Zakona reprezentacijom se smatra i povezana nagrada za dobro obavljenu uslugu (napojnicu) utvrđena u skladu s posebnim propisom o oporezivanju dohotka, na temelju vjerodostojne dokumentacije.«.

Članak 5.

Članak 30. mijenja se i glasi:

»Članak 30.

(1) U smislu članka 7. stavka 8. Zakona strateškim projektima smatraju se projekti koji su Odlukom nadležnog ministarstva, donesenom uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, utvrđeni u skladu s posebnim propisima ili strategijom.

(2) Poreznom obveznik utvrđuju se porezno priznati rashodi iz članka 7. stavka 8. Zakona, temeljem Potvrde primatelja darovanja (donacija) u kojoj se navode bitni elementi Odluke iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Primatelj darovanja iz članka 7. stavka 8. Zakona dužan je o primljenim darovanjima dostaviti nadležnom ministarstvu izvješće o primljenim sredstvima u ukupnom iznosu uz popis darovatelja najkasnije do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

(4) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, smatra se da su ispunjeni uvjeti iz članka 7. stavka 8. Zakona i stavka 1. ovoga članka ukoliko je darovanje hrane izvršeno u skladu s posebnim propisima Ministarstva poljoprivrede kojima se uređuje postupak darovanja hrane, ako je riječ o darovanju hrane s ciljem sprečavanja uništavanja velikih količina hrane i zaštite okoliša, osobama navedenim u članku 7. stavku 7. Zakona za socijalne, humanitarne i druge svrhe pomoći, te osobama pogođenim elementarnim nepogodama i prirodnim katastrofama.

(5) Porezni obveznik je dužan osigurati vjerodostojnu dokumentaciju na način utvrđen općim poreznim propisom i propisima iz stavka 4. ovoga članka, kako bi se nedvojbeno moglo utvrditi da je darovanje izvršeno za svrhe navedene u stavku 4. ovoga članka.

(6) Podatke o primateljima darovanja, iznosu darovanja po primatelju i ukupnom iznosu darovanja iz članka 7. stavka 8. Zakona, te podatak o ukupnom iznosu darovanja iz stavka 4. ovoga članka i članka 7. stavka 7. Zakona i ukupnom iznosu porezno priznatih rashoda darovanja porezni obveznik dostavlja Poreznoj upravi.

(7) Porezna uprava podatke iz stavka 6. ovoga članka može razmijeniti s nadležnim ministarstvima i drugim tijelima u skladu s općim poreznim propisom.

(8) U darovanja iz članka 7. stavaka 7., 8. i 9. Zakona ne spadaju sponzorstva ako je zauzvrat učinjena promidžba tvrtke, proizvoda ili znaka sponzora ili darovatelja.«.

Članak 6.

Članak 31. mijenja se i glasi:

»Članak 31.

(1) Porezna osnovica povećava se za sve druge rashode iz članka 7. stavka 1. točke 13. Zakona koji nisu izravno u svezi s ostvarivanjem dobiti i druge svote povećanja koje nisu bile uključene u poreznu osnovicu u prethodnim poreznim razdobljima.

(2) Porezna osnovica povećava se za sve rashode uključujući poreze i doprinose vezane uz svaku nepripadnu nagradu, dar ili drugu imovinsku ili neimovinsku korist bez obzira na vrijednost, koja se može sankcionirati sukladno propisima kaznenog zakonodavstva.«.

Članak 7.

U članku 33. stavku 1. riječi: »663,61 eura« zamjenjuju se riječima: »665,00 eura«.

Članak 8.

Članak 37. mijenja se i glasi:

»Članak 37.

(1) Kamatna stopa iz članka 14. stavka 3. Zakona, utvrđuje se kao aritmetička sredina kamatne stope Europske središnje banke na glavne operacije refinanciranja, a koje je Hrvatska narodna banka objavila u tekućoj kalendarskoj godini.

(2) Visinu kamatne stope iz stavka 1. ovoga članka objavljuje ministar financija Odlukom prije početka poreznog razdoblja u kojem se primjenjuje.

(3) Odredbe članka 14. stavka 3. Zakona primjenjuju se na povezane osobe rezidente i nerezidente, te na povezane osobe rezidente ako jedna od povezanih osoba ima povlašteni porezni status, odnosno plaća porez na dobit po stopama koje su niže od propisane stope ili je oslobođena plaćanja poreza na dobit, ili ima u poreznom razdoblju pravo na prijenos poreznog gubitka iz prethodnih poreznih razdoblja.

(4) Odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka ne odnose se na porezne obveznike koji za utvrđivanje porezno priznate kamatne stope primjenjuju odredbe članka 14. stavka 4. Zakona.

(5) Ako se na kamate plaća porez po odbitku, iznos porezno nepriznate kamate se umanjuje razmjerno iznosu plaćenog poreza po odbitku.«.

Članak 9.

U članku 41. iza stavaka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) Stavak 5. ovoga članka na prilagođen način primjenjuje i fizička osoba obveznik poreza na dobit koji poreznu osnovicu utvrđuje prema novčanom načelu kada cjelokupnu samostalnu djelatnost (gospodarsku cjelinu) prenosi u trgovačko društvo ako ispunjava uvjete iz članka 5. stavka 7. i članka 20. stavka 2. Zakona.«.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7.

Članak 10.

Članak 43.a mijenja se i glasi:

»Članak 43.a

(1) Porezni obveznik može umanjiti obvezu poreza na dobit u visini, na način i pod uvjetima propisanim posebnim propisima o poticanju ulaganja i propisima donesenim na temelju tih propisa.

(2) Porezni obveznik može umanjiti obvezu poreza na dobit u visini, na način i pod uvjetima propisanim posebnim propisima o poticanju ulaganja i propisima donesenim na temelju tih propisa u slučaju kada porezni obveznik iskorištava stečena prava prema popisima donesenim prije propisa iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Porezni obveznik koji koristi poreznu olakšicu iz stavaka 1. i 2. ovoga članka uz prijavu poreza na dobit dostavlja presliku potvrde o statusu korisnika potpore te godišnja izvješća utvrđena prema posebnom propisu uz navod posebnog propisa na temelju kojega ostvaruje pravo umanjenja porezne obveze.«.

Članak 11.

U članku 47. stavku 3. točki 13. iz riječi: »točki 9.« dodaju se riječi: »i članku 7.a«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Porezni obveznik podatke iz članka 30. stavka 6. ovoga Pravilnika upisuje u dodatku Obrasca PD u dijelu X. pod rednim brojevima kako slijedi:

1. Ukupan iznos darovanja za svrhe iz članka 7. stavka 7. Zakona, isključujući darovanja iz članka 30. stavaka 2. i 4. ovoga Pravilnika koja se navode pod točkama 2. i 3. ovoga stavka, u podtočki:

1.1. postotak udjela rashoda darovanja u ukupnim prihodima prethodnog poreznog razdoblja

1.2. postotak udjela rashoda darovanja u ukupnim prihodima poreznog razdoblja

2. Ukupan iznos rashoda darovanja hrane prema članku 30. stavku 4. ovoga Pravilnika

3. Ukupan iznos rashoda darovanja za svrhe iz članka 7. stavka 8. Zakona te naziv primatelja, osobni identifikacijski broj (OIB) i iznos rashoda darovanja po svakom primatelju

4. Ukupan iznos darovanja – iskazuje se ukupno zbrojeni iznos darovanja rednog broja 1., 2. i 3.

5. Ukupan iznos porezno priznatih rashoda darovanja.«.

Članak 12.

U članku 47.a iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Porezni obveznik podatke iz članka 30. stavka 6. ovoga Pravilnika upisuje u dodatku Obrasca PT u dijelu IV. na način propisan člankom 47. stavkom 5. ovoga Pravilnika.«.

Članak 13.

U članku 47.b stavku 4. riječi: »19.908,42 eura« zamjenjuju se riječima: »20.000,00 eura«.

Članak 14.

U članku 47.c stavku 3. točki 39. iza riječi: »točki 9« dodaju se riječi: »i članku 7.a«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Porezni obveznik podatke iz članka 30. stavka 6. ovoga Pravilnika upisuje u dodatku Obrasca PD-NN u dijelu XI. na način propisan člankom 47. stavkom 5. ovoga Pravilnika.«.

Članak 15.

U članku 48. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Mjesečni predujam poreza na dobit utvrđuje se razmjerno visini porezne obveze utvrđene za prethodno porezno razdoblje prema podnesenoj poreznoj prijavi, na zadnji dan roka propisanog za podnošenje porezne prijave.«.

Članak 16.

U članku 49. stavak 2. briše se, a dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Stavci 4. i 5. brišu se.

Dosadašnji stavci 6., 7., 8. i 9. postaju stavci 3., 4., 5. i 6.

Članak 17.

U članku 51.a iza stavka 10. dodaju se stavci 11., 12., 13. i 14. koji glase:

»(11) Odredbe ovoga članka osim odredbi vezanih uz Dodatak iz stavaka 9. i 10. ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuje na subjekte koji su za porezne svrhe rezidenti Europskog gospodarskog područja ili Švicarske Konfederacije.

(12) Stavak 11. ovoga članka se primjenjuje u slučaju kada subjekt (primatelj) ima pravni oblik usporediv s društvom kapitala, trgovačkim društvom odnosno društvom ili drugom osobom čiji je pravni oblik i način obračuna i plaćanja poreza usporediv s obveznicima poreza na dobit prema Zakonu o čemu porezni obveznik dostavlja odgovarajuće dokaze.

(13) Odgovarajućim jamstvom iz članka 31.b stavka 4. Zakona, smatra se bankovna garancija banke iz članka 39.d stavka 8. ovoga Pravilnika s rokom valjanosti do dana ispunjenja uvjeta, kojom se banka neopozivo obvezala da će na prvi poziv Porezne uprave bez pogovora uplatiti iznos poreza po odbitku.

(14) U slučaju iz stavka 13. ovoga članka bankovna garancija mora glasiti na iznos porezne obveze koja bi se obračunala kada bi se oporezivale isplate kamata ili autorskih naknada. Porezna uprava može unovčiti bankovnu garanciju ako primatelj kamate ili autorske naknade nije raspolagao 24 mjeseca najnižim udjelom iz članka 31.b stavka 3. Zakona. Garancija istječe protekom 24 mjeseca od stjecanja udjela.«.

Članak 18.

U članku 51.b stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Odgovarajućom bankovnom garancijom smatra se bankovna garancija koja ispunjava uvjete iz članka 39.d stavka 8. ovoga Pravilnika i kojom se banka obvezala da će na prvi poziv Porezne uprave, bez pogovora, na poseban račun poreznog tijela uplatiti iznos iz stavka 4. ovoga članka.«.

Iza stavka 6. dodaju se stavci 7. i 8. koji glase:

»(7) Odredbe ovoga članka osim odredbi vezanih uz Dodatak iz stavaka 2. i 3. ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuje na subjekte koji su za porezne svrhe rezidenti Europskog gospodarskog područja i Švicarske Konfederacije.

(8) Stavak 7. ovoga članka se primjenjuje prema uvjetima iz članka 51.a stavka 12. ovoga Pravilnika.«.

Članak 19.

U članku 52. iza stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:

»(9) U slučaju kada porezni obveznik plati u inozemstvu više poreza od iznosa koji može uračunati prema odredbama Zakona ta razlika ne može umanjiti poreznu osnovicu.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

(1) Mijenja se i sastavni je dio ovoga Pravilnika Prijava poreza na dobit – Obrazac PD, a primjenjuje se u postupku podnošenja prijave poreza na dobit za 2024. godinu i nadalje, odnosno za razdoblja koja počinju teći od 1. siječnja 2024. i nadalje.

(2) Mijenja se i sastavni je dio ovoga Pravilnika Prijava poreza na dobit – Obrazac PD-NN, a primjenjuje se u postupku podnošenja prijave poreza na dobit za 2024. godinu i nadalje, odnosno za razdoblja koja počinju teći od 1. siječnja 2024. i nadalje.

(3) Mijenja se i sastavni je dio ovoga Pravilnika Prijava poreza na dobit – Obrazac PT, a primjenjuje se u postupku podnošenja prijave poreza na dobit za 2024. godinu i nadalje, odnosno za razdoblja koja počinju teći od 1. siječnja 2024. i nadalje.

Članak 21.

(1) Ovaj Pravilnik primjenjuje se u postupku podnošenja Prijave poreza na dobit, Prijave poreza na dobit prema novčanom načelu, izvješća o obračunu poreza na dobit u paušalnom iznosu i prijave poreza po tonaži broda za 2024. godinu i nadalje odnosno za porezna razdoblja koja počinju teći od 1. siječnja 2024.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, članak 6. i članak 15. ovoga Pravilnika primjenjuju se u postupku podnošenja Prijave poreza na dobit i Prijave poreza na dobit prema novčanom načelu za 2023. godinu.

(3) Odredbe članaka 13., 14. i 15. ovoga Pravilnika odnose se na sve isplate neovisno o datumu nastanka potraživanja za naknade iz članka 31. Zakona.

(4) Za potrebe utvrđivanja kriterija iz članka 2. stavka 4. i članka 5. stavka 7. Zakona prema Prijavi poreza na dobit ili Prijavi poreza na dohodak za 2023. godinu primjenjuje se iznos od 1.000.000.00 eura.

Članak 22.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu prvoga dana od dana objave, osim članaka 1. – 5., članka 7., članka 10., članka 11. stavka 2., članaka 12. i 13. i članka 14. stavka 2. ovoga Pravilnika koji stupaju na snagu 2. siječnja 2024.

Klasa: 011-01/23-02/17 Urbroj: 513-07-21-01-23-2 Zagreb, 7. prosinca 2023.

Ministar financija dr. sc. Marko Primorac, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić