NN 150/2023 (15.12.2023.), Pravilnik o vizualnom identitetu, posebnim oznakama vozila i evidentiranju prolazaka autocestama i objektima s naplatom cestarine za posebno označena vozila

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2174

Na temelju članka 89.a stavka 4. Zakona o cestama (»Narodne novine«, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22 – Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske i 04/23 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), ministar mora, prometa i infrastrukture donio je

PRAVILNIK

O VIZUALNOM IDENTITETU, POSEBNIM OZNAKAMA VOZILA I EVIDENTIRANJU PROLAZAKA AUTOCESTAMA I OBJEKTIMA S NAPLATOM CESTARINE ZA POSEBNO OZNAČENA VOZILA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se određuje vizualni identitet i posebne oznake vozila ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, vozila ministarstva nadležnog za poslove obrane i Oružanih snaga, vatrogasna vozila, vozila hitne pomoći, vozila gorske službe spašavanja i vozila carine, na koja se ne odnosi odluka Vlade Republike Hrvatske o uvođenju naplate cestarine (dalje u tekstu: posebno označena vozila) kao i način evidentiranja i izvještavanja o prolascima autocestama i objektima na državnim cestama za navedena vozila.

Članak 2.

Vizualni identitet i posebne oznake vozila ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, s policijskim, djelomičnim policijskim i bez policijskih obilježja, uređuje se propisom koji donosi ministar nadležan za unutarnje poslove.

Članak 3.

Vizualni identitet i posebne oznake vozila ministarstva nadležnog za poslove obrane i oružanih snaga, s obilježjima, djelomičnim obilježjima i bez obilježja, uređuje se propisom koji donosi ministar nadležan za obranu.

Članak 4.

(1) Na vatrogasna vozila kao i na vatrogasnu tehniku primjenjuje se propis koji donosi glavni vatrogasni zapovjednik, a kojim je propisana i tipizacija vozila u vatrogastvu.

(2) Vizualni identitet i posebne oznake vatrogasnih vozila, uz ostalo, čine crvena boja RAL 3000 ili odgovarajuća crvena boja, natpis »VATROGASCI«, obilježje Hrvatske vatrogasne zajednice, vatrogasne postrojbe odnosno organizacije, ugrađeni uređaji za davanje zvučnih znakova i ugrađeni uređaji za davanje propisane svjetlosne signalizacije te dodatna obilježja vatrogasnih vozila, koja odredi glavni vatrogasni zapovjednik aktima Hrvatske vatrogasne zajednice.

Članak 5.

(1) Vizualni identitet i posebne oznake vozila hitne pomoći uređuju se propisom koji donosi ministar nadležan za zdravstvo.

(2) Vozila iz stavka 1. ovog članka su, uz ostala propisana obilježja, žute boje RAL 1016, s natpisom »HITNA«, simbolom Zvijezdom života i znakom za telefonski broj 194 hitne medicinske službe, te imaju ugrađene uređaje za davanje zvučnih znakova i uređaje za davanje propisane svjetlosne signalizacije.

(3) Ostala vozila zavoda za hitnu medicinu imaju vizualni identitet i posebne oznake iz stavka 2. ovog članka u mjeri u kojoj je to moguće, uz obaveznu naznaku naziva županijskog zavoda za hitnu medicinu te imaju ugrađene uređaje za davanje zvučnih znakova i uređaje za davanje propisane svjetlosne signalizacije

Članak 6.

(1) Vizualni identitet i posebne oznake vozila gorske službe spašavanja, kako su propisani internim aktom udruge javnog značaja Hrvatska gorska služba spašavanja, su bijela boja RAL 9003, znak Hrvatske gorske službe spašavanja natpis »HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA«, natpis »www.hgss.hr«, crtež »112« s telefonskom slušalicom, natpis »MOUNTAIN RESCUE«, žuta traka RAL 1004 na bočnim i stražnjoj stranici vozila, natpis »HGSS« na krovu i vjetrobranskom staklu te ugrađeni uređaji za davanje zvučnih znakova i za davanje propisane svjetlosne signalizacije.

(2) Priključna vozila, četverocikli i motocikli gorske službe spašavanja imaju vizualni identitet i posebne oznake iz stavka 1. ovog članka u mjeri u kojoj je to moguće.

Članak 7.

(1) Posebne oznake vozila carine propisane su zakonom kojim se uređuju poslovi carinske službe i pravilnikom kojim se uređuje službena iskaznica i službena značka ovlaštenog carinskog službenika.

(2) Vozila carine iz stavka 1. ovog članka označena su, uz ostalo, znakom Carinske uprave i natpisom »CARINA«, te imaju ugrađene uređaje za davanje zvučnih znakova i uređaje za davanje propisane svjetlosne signalizacije.

Članak 8.

(1) Kada je na autocesti, odnosno objektu pod naplatom cestarine na državnoj cesti uveden elektronički sustav naplate cestarine, posebno označena vozila iz članka 1. ovog Pravilnika registrirana u Republici Hrvatskoj evidentiraju prolaske uređajem za elektroničku naplatu cestarine Hrvatskih autocesta d.o.o. (dalje u tekstu: ENC uređaj).

(2) Hrvatske autoceste d.o.o. izdaju ENC uređaj vezan za određenu registarsku oznaku, posebno označenog vozila i skupinu u koju se vozilo razvrstava prema pravilniku o cestarini, na temelju dostavljene preslike prometne dozvole ili odgovarajućeg dokumenta koje je izdalo Ministarstvo unutarnjih poslova ili Ministarstvo obrane Republike Hrvatske uz zahtjev vlasnika / korisnika leasinga tog vozila, podnesenog na odgovarajućem obrascu Hrvatskih autocesta d.o.o.

(3) Cijenu ENC uređaja iz stavka 1. ovog članka utvrđuju Hrvatske autoceste d.o.o.

(4) Hrvatske autoceste d.o.o. dostavljaju koncesionaru sve potrebne podatke vezane za ENC uređaje iz stavka 1. ovog članka, a koncesionar je obvezan uspostaviti interoperabilnost i prihvat tih ENC uređaja bez dodatne registracije.

(5) Hrvatske autoceste d.o.o. na temelju podataka o transakcijama provedenim ENC uređajima kodiranim na posebno označena vozila izrađuju izvještaje koji sadrže mjesečne preglede transakcija, uključujući i pregled eventualnih nepravilnosti u korištenju autocesta i objekata na državnim cestama tim vozilima, koje u roku od 20 dana po isteku izvještajnog razdoblja dostavljaju ministarstvu nadležnom za javne ceste i:

– ministarstvu nadležnom za unutarnje poslove za posebno označena vozila tog ministarstva,

– ministarstvu nadležnom za poslove obrane i Oružanih snaga za posebno označena vozila tog ministarstva,

– Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici za vatrogasna vozila,

– ministarstvu nadležnom za zdravstvo za vozila hitne pomoći,

– Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja za vozila gorske službe spašavanja,

– Carinskoj upravi ministarstva nadležnog za financije za vozila carine.

(6) U svrhu izrade izvješća iz stavka 5. ovog članka, koncesionar je obvezan Hrvatskim autocestama d.o.o. dostaviti podatke najkasnije do 10. u mjesecu za prethodni mjesec o ostvarenim transakcijama ENC uređaja iz stavka 1. ovog članka na svom koncesijskom području kao i o eventualno utvrđenim nepravilnostima.

(7) Hrvatske autoceste d.o.o. će o utvrđenim nepravilnostima u korištenju autocesta odnosno objekta s naplatom cestarine ENC uređajima izdanim za posebno označena vozila obavijestiti vlasnika/ korisnika leasinga pojedinog vozila.

(8) U slučaju da se ENC uređaj izdan za posebno označeno vozilo koristi na drugom vozilu ili u posebno označenom vozilu za koje ENC uređaj nije izdan, suprotno ovom Pravilniku, za puni iznos cestarine odgovara vlasnik/korisnik leasinga posebno označenog vozila kojemu je ENC uređaj izdan.

(9) Kada zbog kvara ENC uređaja ili elektroničkog sustava naplate cestarine nije moguće evidentirati prolaske autocestama odnosno objektima ENC uređajem, Hrvatske autoceste d.o.o. odnosno koncesionar će propustiti posebno označeno vozilo na temelju drugog medija/načina propuštanja, te će podatak o takvim prolascima autocestama odnosno objektima uključiti u izvještaj iz stavka 5. ovog članka.

Članak 9.

(1) Evidentiranje prolazaka autocestom u koncesiji na kojoj nije uveden elektronički sustav naplate cestarine posebno označenim vozilima registriranim u Republici Hrvatskoj provodi se medijem koji izdaje koncesionar koji upravlja autocestom.

(2) Koncesionar iz stavka 1. ovog članka na temelju podataka o prolascima vozila iz sustava naplate cestarine izrađuju mjesečne izvještaje koji sadrže pregled transakcija o prolascima posebno označenih vozila autocestom, koje u roku od 20 dana po isteku izvještajnog razdoblja dostavlja ministarstvu nadležnom za javne ceste i:

– ministarstvu nadležnom za unutarnje poslove za posebno označena vozila tog ministarstva,

– ministarstvu nadležnom za poslove obrane i Oružanih snaga za posebno označena vozila tog ministarstva,

– Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici za vatrogasna vozila,

– ministarstvu nadležnom za zdravstvo za vozila hitne pomoći,

– Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja za vozila gorske službe spašavanja,

– Carinskoj upravi ministarstva nadležnog za financija za vozila carine.

Članak 10.

(1) Evidentiranje prolazaka autocestom odnosno objektom pod naplatom cestarine na državnoj cesti posebno označenim vozilima koja nisu registrirana u Republici Hrvatskoj provodi se odgovarajućim medijem koji izdaju Hrvatske autoceste d.o.o. odnosno koncesionar.

(2) Hrvatske autoceste d.o.o. odnosno koncesionar na temelju podataka o prolascima vozila iz sustava naplate cestarine izrađuju mjesečne izvještaje koji sadrže preglede transakcija o korištenju autocesta i objekata na državnim cestama posebno označenim vozilima koja nisu registrirana u Republici Hrvatskoj, koje u roku od 20 dana po isteku izvještajnog razdoblja dostavljaju ministarstvu nadležnom za promet.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupit će na snagu 1. veljače 2024. godine.

Klasa: 011-02/22-03/8 Urbroj: 530-08-1-2-23-10 Zagreb, 4. prosinca 2023.

Ministar Oleg Butković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić