Povezani zakoni

Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije

pročišćeni tekst zakona

NN 91/10, 81/13, 124/13, 26/15, 102/17, 68/18, 70/19, 141/20, 18/24

na snazi od 22.02.2024.

Uživajte...

Baza je ažurirana 14.062024. 

zaključno sa NN 70/24

GLAVA I.   OPĆE ODREDBE

Područje primjene

Članak 1. (NN 91/10, 81/13, 26/15, 102/17, 68/18, 70/19, 141/20, 18/24)

(1) Ovim Zakonom uređuje se pravosudna suradnja u kaznenim stvarima između domaćih nadležnih pravosudnih tijela s nadležnim pravosudnim tijelima drugih država članica Europske unije koja se odnosi na:

1. europski uhidbeni nalog i postupak predaje,

2. europski istražni nalog,

3. nalog za osiguranje imovine,

4. priznanje i izvršenje odluka o oduzimanju imovine ili predmeta,

5. priznanje i izvršenje odluka o novčanoj kazni,

6. priznanje i izvršenje presuda kojima je izrečena kazna zatvora ili mjera koja uključuje oduzimanje slobode,

7. priznanje i izvršenje presuda i odluka kojima su izrečene probacijske mjere i alternativne sankcije,

8. priznanje i izvršenje odluka o mjerama opreza,

9. europski nalog za zaštitu.

(2) Ovim Zakonom u hrvatsko zakonodavstvo preuzimaju se sljedeći akti Europske unije:

– Okvirna odluka Vijeća 2002/584/PUP od 13. lipnja 2002. o europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica (SL L 190, 18. 7. 2002.),

– Okvirna odluka Vijeća 2003/577/PUP od 22. srpnja 2003. o izvršenju naloga za osiguranje imovine i dokaza u Europskoj uniji (SL L 196, 2. 8. 2003.),

– Okvirna odluka Vijeća 2005/214/PUP od 24. veljače 2004. o primjeni načela uzajamnog priznavanja novčanih kazni (SL L 76, 22. 3. 2005.),

– Okvirna odluka Vijeća 2006/783/PUP od 6. listopada 2006. o primjeni načela međusobnog priznavanja naloga za oduzimanje (SL L 328, 24. 11. 2008.),

– Okvirna odluka Vijeća 2008/909/PUP od 27. studenoga 2008. o primjeni načela uzajamnog priznavanja presuda u kaznenim predmetima kojima se izriču kazne zatvora ili mjere koje uključuju oduzimanje slobode s ciljem njihova izvršenja u Europskoj uniji (SL L 81, 27. 11. 2008.),

– Okvirna odluka Vijeća 2008/947/PUP od 27. studenoga 2008. o primjeni načela uzajamnog priznavanja presuda i uvjetnih odluka s ciljem nadzora uvjetnih mjera i alternativnih sankcija (SL L 337, 27. 11. 2008.)

– Okvirna odluka Vijeća 2009/299/PUP od 26. veljače 2009. o izmjenama i dopunama Okvirnih odluka 2002/584/PUP, 2005/214/PUP, 2006/783/PUP, 2008/909/PUP i 2008/947/PUP radi jačanja postupovnih prava osoba i promicanja primjene načela uzajamnog priznavanja odluka donesenih povodom suđenja u odsutnosti (SL 2009 L 81, 26. 3. 2009.),

– Odluka Vijeća 2002/187/PUP od 28. veljače 2002. kojom se osniva Eurojust s ciljem jačanja borbe protiv teških kaznenih djela (SL L 63, 6. 3. 2002.) kako je posljednji put izmijenjena Odlukom Vijeća 2009/426/PUP od 26. prosinca 2008. o jačanju Eurojusta (SL L 138, 4. 6. 2009.),

– Okvirna odluka Vijeća 2009/829/PUP od 23. listopada 2009. o primjeni načela uzajamnog priznavanja odluka o mjerama nadzora među državama članicama Europske unije kao alternative privremenom pritvoru (SL L 294, 11. 11. 2009.),

– Direktiva 2012/13/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o pravu na informaciju u kaznenom postupku (SL L 142, 1. 6. 2012.),

–Direktiva 2011/99/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o europskom nalogu za zaštitu (SL L 338/2 21. 12. 2011.),

– Direktiva 2013/48/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o pravu na pristup odvjetniku u kaznenom postupku i u postupku na temelju europskog uhidbenog naloga te o pravu na obavješćivanje treće strane u slučaju oduzimanja slobode i na komunikaciju s trećim osobama i konzularnim tijelima (SL L 294, 6. 11. 2013.),

– Direktiva 2014/41/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o europskom istražnom nalogu u kaznenim stvarima (SL L 130, 1. 5. 2014.),

– Okvirna odluka Vijeća Europske unije od 13. lipnja 2002. o zajedničkim istražiteljskim ekipama (2002/465/PUP), (SL L 162, 20. 6. 2002.),

– Okvirna odluka Vijeća od 30. studenoga 2009. o sprečavanju i rješavanju sporova o izvršavanju nadležnosti u kaznenim postupcima (2009/948/PUP) (SL L 328, 15. 12. 2009.),

– Direktiva (EU) 2017/541 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o suzbijanju terorizma i zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP i o izmjeni Odluke Vijeća 2005/671/PUP (SL L 88/6, 31. 3. 2017.),

– Direktiva (EU) 2016/800 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o postupovnim jamstvima za djecu koja su osumnjičenici ili optuženici u kaznenim postupcima (SL L 132, 21. 5. 2016.),

– Direktiva (EU) 2016/1919 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pravnoj pomoći za osumnjičenike i okrivljenike u kaznenom postupku i za tražene osobe u postupku na temelju europskog uhidbenog naloga (SL L 297, 4. 11. 2016.),

– Direktiva (EU) 2022/211 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2022. o izmjeni Okvirne odluke Vijeća 2002/465/PUP u pogledu njezina usklađivanja s pravilima Unije o zaštiti osobnih podataka (SL L 37, 18. 2. 2022.),

– Direktiva (EU) 2022/228 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2022. o izmjeni Direktive 2014/41/EU u pogledu njezina usklađivanja s pravilima Unije o zaštiti osobnih podataka (SL L 39, 21. 2. 2022.).

(3) Ovim Zakonom osigurava se provedba Uredbe (EU) 2018/1805 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. studenoga 2018. o uzajamnom priznavanju naloga za zamrzavanje i naloga za oduzimanje.

Značenje izraza u ovom Zakonu

Članak 2. (NN 91/10, 81/13, 26/15, 102/17, 68/18, 70/19, 18/24)

Izrazi i pojmovi upotrijebljeni u ovom Zakonu imaju sljedeće značenje:

1. država izdavanja – je država članica Europske unije u kojoj je izdan nalog ili donesena odluka iz članka 1. ovog Zakona;

2. država izvršenja – je država članica Europske unije kojoj je radi izvršenja proslijeđen nalog ili druga odluka iz članka 1. ovog Zakona;

3. država članica – je država članica Europske unije;

4. treća država – je država koja nije članica Europske unije;

5. Eurojust – je tijelo Europske unije s pravnom osobnošću osnovano Odlukom Vijeća Europske unije broj 2002/187/PUP koja je izmijenjena odlukama Vijeća Europske unije broj 2003/659/PUP i 2009/426/PUP, osnovano za poticanje i unapređenje suradnje nadležnih pravosudnih tijela država članica u sprječavanju teških oblika kriminala;

6. Europska pravosudna mreža u kaznenim stvarima (EPMKS) – je mreža osoba za kontakt država članica, osnovana Zajedničkom odlukom Vijeća o osnivanju Europske pravosudne mreže od 29. lipnja 1998., sa svrhom poboljšanja pravosudne suradnje u kaznenim stvarima;

7. Schengenski informacijski sustav (SIS) – je informacijski sustav za unošenje i razmjenu podataka između država članica šengenskog provedbenog sporazuma;

8. europski uhidbeni nalog – je nalog nadležnog pravosudnog tijela države članice za uhićenje i predaju osobe koja se zatekne u drugoj državi članici u svrhu kaznenog progona ili izvršenja zatvorske kazne ili mjere koja uključuje oduzimanje slobode;

9. europski istražni nalog – je odluka koju izdaje ili potvrđuje nadležno pravosudno tijelo države članice radi izvršenja jedne ili više dokaznih radnji u drugoj državi članici, odnosno radi pribavljanja već postojećih dokaza od druge države članice, koja je donesena:

a) u odnosu na kazneni postupak koji pokreće pravosudno tijelo ili koji se može pokrenuti pred tim tijelom u vezi s kaznenim djelom prema domaćem pravu države izdavanja,

b) u postupku koji pokreću upravna tijela za djela prema domaćem pravu države izdavanja jer predstavljaju kršenje domaćeg prava i kad odluka može dovesti do postupka pred sudom koji je nadležan za kaznene stvari,

c) u postupku koji pokreću pravosudna tijela za djela prema domaćem pravu države izdavanja jer predstavljaju kršenje domaćeg prava i kad odluka može dovesti do postupka pred sudom koji je nadležan za kaznene stvari,

d) u vezi s postupcima iz podtočaka a), b) i c) ove točke koji se odnose na kaznena djela ili kršenje domaćeg prava za koje pravna osoba može biti odgovorna ili kažnjena u državi izdavanja;

10. nalog za osiguranje oduzimanja imovine – je odluka nadležnog pravosudnog tijela države članice, donesena u kaznenom postupku u cilju sprječavanja uništenja, izmjene, uklanjanja, prenošenja ili prodaje, uz koju je priložena potvrda iz članka 44. stavka 3. ovog Zakona:

a) imovine pribavljene kažnjivim djelima, sa svrhom onemogućavanja neosnovanog bogaćenja,

b) predmeta koji je bio namijenjen ili upotrijebljen za počinjenje kažnjivog djela ili je nastao počinjenjem kažnjivog djela;

11. nalog za oduzimanje imovine ili predmeta – je pravomoćna sudska odluka ili mjera kojom se trajno oduzima imovina ili predmet nakon provedenog sudskog postupka zbog počinjenog kažnjivog djela;

12. imovina – uključuje svu materijalnu i nematerijalnu imovinu, pokretnine i nekretnine, kao i isprave ili sredstva kojima se dokazuje pravo na imovinu ili udjel u imovini za koju je sud države izdavanja utvrdio da predstavlja:

a) imovinsku korist ili u cijelosti ili jednom njezinu dijelu protuvrijednost te koristi od kaznenog djela za koje se na temelju ovog Zakona može izdati nalog ili odluka iz članka 1. ovog Zakona,

b) predmet koji je namijenjen, upotrijebljen ili nastao počinjenjem kaznenog djela za koje se na temelju ovog Zakona može izdati nalog ili odluka iz članka 1. ovog Zakona;

13. predmeti koji čine dio nacionalne kulturne baštine – definiraju se u skladu s domaćim pravom koje uređuje zaštitu i očuvanje kulturnih dobara;

14. odluka o novčanoj kazni – je pravomoćna odluka kojom je fizičkoj ili pravnoj osobi naloženo plaćanje novčane kazne, koju je donio:

a) sud države izdavanja za djelo kažnjivo prema pravu te države,

b) nadležno tijelo države izdavanja koje je izreklo novčanu kaznu za djelo kažnjivo prema pravu te države, pod uvjetom da je osobi dano pravo osporavanja takve odluke pred kaznenim sudom,

c) nadležno tijelo države izdavanja, za radnje koje predstavljaju kršenje nacionalnog prava i kažnjive su u skladu s tim pravom u državi izdavanja, pod uvjetom da je osobi dano pravo osporavanja takve odluke pred kaznenim sudom,

d) kazneni sud povodom pravnog lijeka podnesenog na odluku nadležnog tijela države izdavanja;

15. novčana kazna – znači obvezu plaćanja:

a) novčanog iznosa utvrđenog kao sankcija odlukom iz točke 15. ovog članka,

b) naknade štete određene oštećeniku u kaznenom postupku odlukom iz točke 15. ovog članka,

c) troškova sudskog ili upravnog postupka u kojem je donesena odluka iz točke 15. ovog članka,

d) novčanog iznosa utvrđenog odlukom iz točke 15. ovog članka, u korist javne ustanove, humanitarne organizacije ili fonda za naknadu štete žrtvama kaznenih djela;

16. presuda – je pravomoćna odluka suda države članice kojom je nakon provedenog kaznenog postupka utvrđeno da je fizička osoba počinila kazneno djelo te joj je izrečena:

a) kazna zatvora ili mjera koja uključuje oduzimanje slobode, izrečena na određeno ili neodređeno vrijeme,

b) kazna zatvora ili mjera koja uključuje oduzimanje slobode, u slučaju kada je odobren uvjetni otpust s izdržavanja te kazne ili je kazna zamijenjena probacijskim mjerama,

c) uvjetna osuda,

d) pridržaj izricanja kazne,

e) alternativna sankcija;

17. uvjetna osuda – je sankcija izrečena presudom ili posebnom probacijskom odlukom nadležnog tijela, kojom je utvrđena kazna zatvora ili mjera koja uključuje oduzimanje slobode, čije se izvršenje djelomično ili u cijelosti odgađa pod uvjetom izvršenja jedne ili više naloženih probacijskih mjera;

18. pridržaj izricanja kazne – je sankcija izrečena presudom ili posebnom probacijskom odlukom nadležnog tijela, kojom se izricanje kazne uvjetno odgađa uz nalog izvršenja jedne ili više probacijskih mjera, odnosno kojom je naloženo izvršenje jedne ili više probacijskih mjera u zamjenu za kaznu zatvora ili mjeru koja uključuje oduzimanje slobode;

19. alternativna sankcija – je sankcija različita od kazne zatvora, mjere koja uključuje oduzimanje slobode i novčane kazne, kojom se nalažu dužnosti ili obveze;

20. probacijska odluka – je presuda ili konačna odluka nadležnog tijela države izdavanja temeljena na presudi kojom se:

a) odobrava uvjetni otpust,

b) izriču probacijske mjere;

21. uvjetni otpust – je konačnom odlukom nadležnog tijela odobren ili na odredbama nacionalnog prava temeljen, prijevremeni otpust osuđene osobe nakon odsluženja dijela kazne zatvora ili mjere koja uključuje oduzimanje slobode, uz izricanje jedne ili više probacijskih mjera;

22. probacijska mjera – je dužnost ili obveza fizičkoj osobi koju je izreklo nadležno tijelo države izdavanja u skladu sa svojim pravom, uz uvjetnu osudu, pridržaj izricanja kazne ili uvjetni otpust;

23. fiskalna djela – su djela koja uključuju povredu propisa koji se odnose na poreze, pristojbe, carine ili mijenjanje valute;

24) odluka o mjerama opreza – je izvršna odluka nadležnog tijela države izdavanja donesena u kaznenom postupku na temelju njezina nacionalnog prava, kojom je fizičkoj osobi kao zamjena istražnom zatvoru određena jedna ili više mjera opreza;

25) mjere opreza – su obveze naložene fizičkoj osobi kao zamjena za istražni zatvor, na temelju mjerodavnog prava u propisanom postupku države izdavanja;

26) nacionalni S.I.Re.N.E. ured – ustrojstvena jedinica Ministarstva unutarnjih poslova koja je središnje tijelo nadležno za razmjenu dopunskih informacija vezanih uz upozorenja iz Schengenskog informacijskog sustava;

27) europski nalog za zaštitu – je odluka pravosudnog ili drugog nadležnog tijela u državi članici izdana u vezi sa zaštitnom mjerom, na temelju koje pravosudno ili drugo nadležno tijelo druge države članice poduzima odgovarajuće mjere u skladu s njezinim nacionalnim pravom, s ciljem nastavka zaštite zaštićene osobe;

28) zaštitna mjera – je mjera izrečena odlukom donesenom u kaznenom predmetu u državi izdavanja na temelju njezina nacionalnog prava, kojom se osobi koja uzrokuje opasnost izriče jedna ili više slijedećih zabrana ili ograničenja:

a) zabrana posjećivanja određenog mjesta ili područja,

b) zabrana približavanja određenoj osobi,

c) zabrana uspostavljanja ili održavanja veze s određenom osobom,

d) zabrana uhođenja ili uznemiravanja žrtve ili druge osobe,

e) udaljenje iz doma;

29) zaštićena osoba – je fizička osoba koja se zaštitnim mjerama štiti od opasnosti počinjenja kaznenog djela koje može ugroziti njezin život, fizički i psihički integritet, dostojanstvo, osobnu slobodu ili spolni integritet;

30) osoba koja uzrokuje opasnost – je fizička osoba kojoj je izrečena jedna ili više zabrana ili ograničenja;

31) država nadzora – je država izvršenja probacijske odluke iz glave VIII. ovog Zakona ili odluke o mjeri opreza iz glave VIII.a ovog Zakona u vezi s kojima je izdan europski nalog za zaštitu

32. upozorenje – je međunarodna potraga raspisana u Schengenskom informacijskom sustavu za područje Europske unije (osim Cipra i Irske) i pridružene schengenske države (Norveška, Velika Britanija, Island, Švicarska i Lihtenštajn);

33. dijete je osoba mlađa od 18 godina; u slučajevima kada nije jasno ima li osoba 18 godina, pretpostavlja se da je ta osoba dijete;

34. zakonski zastupnik djeteta – je roditelj koji ostvaruje roditeljsku skrb ili skrbnik odnosno poseban skrbnik kojeg djetetu imenuje centar za socijalnu skrb prema propisima kojima se uređuju obiteljski odnosi;

35. pravna pomoć i suradnja – je svaki oblik pravne pomoći i suradnje koji nije obuhvaćen oblicima pravosudne suradnje iz članka 1. stavka 1. ovog Zakona, a obuhvaća oblike suradnje poput dogovaranja, osnivanja zajedničkog istražnog tima, posredovanje Eurojusta i Europske pravosudne mreže u kaznenim stvarima te pravne pomoći u okviru prekograničnih dokaznih radnji.

Načelo uzajamnog priznavanja između država članica Europske unije

Članak 3.

Načelo uzajamnog priznavanja temelj je pravosudne suradnje u kaznenopravnim stvarima unutar Europske unije.

Načelo poštivanja temeljnih prava

Članak 3.a (NN 102/17)

(1) Nadležna tijela Republike Hrvatske izdaju naloge i odluke iz članka 1. ovog Zakona razmjerno naravi potrebe u svakom pojedinom slučaju.

(2) Provedba postupaka na temelju ovog Zakona ne utječe ne obvezu poštivanja temeljnih prava i sloboda definiranih Poveljom o temeljnim pravima Europske unije.

Načelo učinkovite suradnje

Članak 4.

U postupcima prema ovom Zakonu nadležna tijela Republike Hrvatske u okviru svojih nadležnosti i u skladu s temeljnim načelima pravnog poretka Republike Hrvatske obvezna su postupati tako da se u najvišoj mogućoj mjeri postigne svrha pravosudne suradnje.

SUDSKA PRAKSA: Rješenje, Rješenje

Zaštita osobnih podataka

Članak 4.a (NN 81/13)

(1) Na prosljeđivanje i zaštitu osobnih podataka razmijenjenih tijekom pravosudne i policijske suradnje primijenit će se odredbe domaćeg prava o zaštiti osobnih podataka.

(2) Svatko čije podatke je obradio Eurojust ima pravo pristupa podacima u skladu s člankom 19. Odluke Vijeća EU broj 2002/187/PUP, 2003/659/PUP, 2009/426/PUP. Zahtjev za pristup navedenim podacima može se podnijeti, sukladno domaćem pravu, nadležnom državnom odvjetništvu Republike Hrvatske koje će zahtjev proslijediti Eurojustu.

Nadležna tijela za zaprimanje odluka stranih pravosudnih tijela

Članak 5. (NN 91/10, 81/13, 26/15, 102/17, 70/19, 141/20)

(1) Za zaprimanje odluka stranih pravosudnih tijela iz članka 1. stavka 1. ovog Zakona nadležni su:

– u odnosu na točku 1. županijska državna odvjetništva prema mjestu gdje osoba na koju se nalog odnosi ima prebivalište ili boravište odnosno boravak, a ako nema prebivalište ili boravište odnosno boravak na području Republike Hrvatske, prema mjestu gdje je uhićena;

– u odnosu na točku 2. županijska državna odvjetništva prema mjestu gdje treba provesti dokaznu radnju, odnosno gdje se dokazi nalaze;

– u odnosu na točku 3. i 4. »te nalog za zamrzavanje i nalog za oduzimanje u skladu s Uredbom iz članka 1. stavka 3. ovoga Zakona županijska državna odvjetništva prema mjestu gdje se imovina ili predmeti nalaze, odnosno gdje fizička osoba ima prebivalište ili boravište odnosno boravak, a pravna osoba registrirano sjedište;

–u odnosu na točku 5. ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa;

– u odnosu na točke 6. i 7. županijski sudovi prema mjestu gdje osoba ima prebivalište ili boravište odnosno boravak, a podredno prema prebivalištu ili boravištu osuđenikove obitelji;

– u odnosu na točku 8. županijska državna odvjetništva prema mjestu gdje osoba ima prebivalište ili boravište odnosno boravak,

– u odnosu na točku 9. županijski sudovi prema mjestu gdje zaštićena osoba ima prebivalište ili boravište odnosno boravak.

(2) Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu nadležno je za zaprimanje odluke o mjerama opreza ako osoba na koju se odluka odnosi nema prebivalište ili boravište niti boravak u Republici Hrvatskoj.

(3) Ako nadležnost županijskog suda iz stavka 1. podstavka 5. i 7. ovog članka nije moguće utvrditi za zaprimanje odluka nadležan je Županijski sud u Zagrebu.

(4) U slučaju da domaće pravosudno tijelo zaprimi koju od odluka pravosudne suradnje za čije zaprimanje i poduzimanje mjera ili radnji potrebnih za njezino izvršenje nije nadležno, proslijedit će je nadležnom tijelu te o tome odmah i neposredno obavijestiti pravosudno tijelo države izdavanja.

(5) Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa je središnje tijelo koje pruža pomoć domaćim nadležnim tijelima i nadležnim tijelima drugih država članica u ostvarivanju kontakata i pravosudne suradnje u odnosu na odluke iz članka 1. ovog Zakona.

SUDSKA PRAKSA: Rješenje

Uloga središnjeg tijela

Članak 5.a (NN 91/10, 26/15, 102/17, 141/20)

(1) Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa je središnje koordinativno tijelo koje pruža pomoć domaćim nadležnim tijelima i nadležnim tijelima drugih država članica u ostvarivanju kontakata i pravosudne suradnje u odnosu na naloge i odluke iz članka 1. ovog Zakona.

(2) Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa dostavlja podatke o predmetima iz područja pravosudne suradnje u kaznenim stvarima nadležnim tijelima Europske unije, u skladu s obvezama propisanim pravnim aktima Europske unije iz članka 1. stavka 2. i 3. ovog Zakona.

(3) U svrhu učinkovitog obavljanja poslova iz ovog članka ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa može od nadležnih pravosudnih tijela zatražiti dostavu podataka o predmetima iz područja pravosudne suradnje u kaznenim stvarima

Domaća tijela nadležna za donošenje odluka koje se izvršavaju putem pravosudne suradnje

Članak 6. (NN 91/10, 81/13, 26/15, 102/17, 141/20)

(1) Europski uhidbeni nalog u svrhu predaje tražene osobe radi kaznenog progona izdaje pravosudno tijelo koje vodi postupak, a u svrhu izvršenja kazne zatvora ili prisilnog smještaja sudac izvršenja županijskog suda.

(2) Europski istražni nalog i nalog za osiguranje oduzimanja imovine i nalog za zamrzavanje u skladu s Uredbom iz članka 1. stavka 3. ovoga Zakona izdaje državno odvjetništvo i sud koji vodi postupak. Kada se europski istražni nalog izdaje u svrhu provedbe dokaznih radnji za potrebe prekršajnih postupaka koje vode upravna tijela, europski istražni nalog izdaje prekršajni sud na prijedlog nadležnog tijela koje vodi prekršajni postupak.

(3) Odluku o mjerama opreza donosi pravosudno tijelo koje vodi postupak.

(4) Odluku o oduzimanju imovine ili predmeta odnosno nalog za oduzimanje u skladu s Uredbom iz članka 1. stavka 3. ovoga Zakona donosi nadležni sud.

(5) Odluku kojom je izrečena novčana kazna donosi nadležni sud ili tijelo državne uprave koje vodi prekršajni postupak.

(6) Presudu kojom je izrečena kazna zatvora ili mjera koja uključuje lišenje slobode donosi nadležni sud.

(7) Presudu ili odluku kojom su izrečene probacijske mjere ili alternativne sankcije donosi nadležni sud ili državni odvjetnik.

(8) Europski nalog za zaštitu donosi županijski sud na čijem području se vodi postupak odnosno izvršava probacijska odluka ili alternativna sankcija.

Prosljeđivanje odluka domaćih tijela

Članak 7. (NN 91/10, 81/13, 26/15, 102/17, 141/20)

(1) Županijska državna odvjetništva prosljeđuju nadležnom tijelu države izvršenja europski uhidbeni nalog te odluke iz članka 1. točaka 7. i 8. ovog Zakona koje su, na propisanom obrascu, sama izdala, kao i one koje su izdala općinska državna odvjetništva na području njihove mjesne nadležnosti. Nadležna državna odvjetništva koja su na propisanom obrascu izdala europski istražni nalog i nalog za osiguranje oduzimanja imovine neposredno ih dostavljaju nadležnom tijelu.

(2) Europski uhidbeni nalog i europski istražni nalog izdan na propisanom obrascu domaći sudovi dostavljaju neposredno nadležnom tijelu države izvršenja.

(3) Županijski sudovi nadležni su za ispunjavanje i ovjeru sadržaja potvrda koje se dostavljaju uz odluke iz članka 1. točke 4. ovog Zakona odnosno nalog za oduzimanje sukladno Uredbi iz članka 1. stavka 3. ovoga Zakona ako se radi o oduzimanju predmeta, kao i u odnosu na članak 1. točke 6., 7., 8. i 9. za odluke koje su sami donijeli, kao i za odluke općinskih sudova s područja svoje mjesne nadležnosti te za njihovo prosljeđivanje.

(4) Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa nadležno je za ispunjavanje i ovjeru sadržaja potvrda koje se dostavljaju uz odluke iz članka 1. točke 5. ovog Zakona te za njihovo prosljeđivanje.

Neposredna komunikacija i načini prosljeđivanja instrumenata pravosudne suradnje

Članak 8. (NN 91/10, 81/13)

Brisan.

Jezik

Članak 9. (NN 91/10, 81/13)

(1) Izvršenju odluka stranih pravosudnih tijela iz članka 1. ovog Zakona nadležno pravosudno tijelo pristupit će ako su iste s pratećom dokumentacijom prevedene na hrvatski jezik. U hitnim slučajevima prihvatit će se prijevod na engleski jezik, uz uvjet da država članica koja dostavi odluku na engleskom jeziku pristane primiti odluke domaćih nadležnih tijela koje su joj proslijeđene na engleskom jeziku.

(2) Odluke domaćih pravosudnih tijela koje nadležno pravosudno tijelo prosljeđuje radi izvršenja drugoj državi članici moraju biti prevedene na službeni jezik te države ili drugi jezik koji ta država prihvaća.

Obostrana kažnjivost

Članak 10. (NN 91/10, 81/13, 70/19, 18/24)

(1) Kada nadležno domaće pravosudno tijelo odlučuje o priznanju i izvršenju odluke stranog pravosudnog tijela iz članka 1. ovoga Zakona, provjerit će obostranu kažnjivost ovisno o načinu kako je to propisano ovim Zakonom.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, nadležno domaće pravosudno tijelo izvršit će odluku stranog pravosudnog tijela iz članka 1. stavka 1. točaka 1. do 5. i 8. ovoga Zakona bez provjere obostrane kažnjivosti, a država izdavanja označila ih je kao sljedeća djela:

– pripadanje zločinačkoj organizaciji,

– terorizam,

– trgovanje ljudima,

– spolno iskorištavanje djece i dječja pornografija,

– nedopuštena trgovina opojnim drogama i psihotropnim tvarima,

– nedopuštena trgovina oružjem, streljivom i eksplozivima,

– korupcija,

– prijevara, uključujući i one koje utječu na financijske interese Europskih zajednica u smislu Konvencije od 26. srpnja 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica,

– pranje novca,

– krivotvorenje valute, uključujući i euro,

– računalni kriminalitet,

– djela protiv okoliša, uključujući i nedopuštenu trgovinu ugroženim životinjskim vrstama i vrstama i sortama ugroženih biljaka,

– omogućavanje neovlaštenog ulaska i boravka,

– ubojstvo, teška tjelesna ozljeda,

– nedopuštena trgovina ljudskim organima i tkivom,

– otmica, protupravno oduzimanje slobode i držanje talaca,

– rasizam i ksenofobija,

– organizirana ili oružana pljačka,

– nedopuštena trgovina kulturnim dobrima, uključujući starine i umjetnička djela,

– varanje,

– reketarenje i iznuda,

– krivotvorenje i piratstvo proizvoda,

– krivotvorenje i trgovina administrativnim ispravama,

– krivotvorenje sredstava plaćanja,

– nedopuštena trgovina hormonskim supstancijama i drugim tvarima za poticanje rasta,

– nedopuštena trgovina nuklearnim i radioaktivnim materijalima,

– trgovina ukradenim vozilima,

– silovanje,

– podmetanje požara,

– kaznena djela iz nadležnosti Međunarodnog kaznenog suda,

– protupravno oduzimanje letjelica/plovnih objekata,

– sabotaža.

(3) Kad nadležno domaće pravosudno tijelo izdaje odluke iz članka 1. stavka 1. točaka 1. do 5. i 8. ovoga Zakona, koje se odnose na djelo za koje se može izreći kazna zatvora ili mjera koja uključuje oduzimanje slobode u trajanju od tri godine ili više, a u slučaju priznanja novčane kazne bez obzira na visinu propisane kazne, označit će u standardnom obrascu da se radi o djelu iz stavka 2. ovoga članka.

Korištenje Europskom pravosudnom mrežom u kaznenim stvarima

Članak 11. (NN 91/10, 81/13)

(1) Osobe za kontakt s Europskom pravosudnom mrežom u kaznenim stvarima će za ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa odrediti ministar, u sudovima nadležnim za poslove pravosudne suradnje predsjednik odnosnog suda te Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske u nadležnim državnim odvjetništvima.

(2) Osobe za kontakt s Europskom pravosudnom mrežom u kaznenim stvarima poduzimat će potrebne radnje sa svrhom olakšavanja uspostave neposrednih kontakata između domaćih nadležnih pravosudnih tijela i nadležnih pravosudnih tijela drugih država članica u izvršenju odluka pravosudnih tijela.

(3) Osobe određene za kontakt s Europskom pravosudnom mrežom pružat će pomoć domaćim i stranim pravosudnim tijelima, na njihov zahtjev, prilikom utvrđivanja nadležnih pravosudnih tijela za izvršenje odluka pravosudnih tijela.

Ciljevi i ovlasti Eurojusta

Članak 12. (NN 91/10, 81/13)

(1) Eurojust je osnovan radi unapređenja i poboljšanja koordinacije i suradnje nadležnih pravosudnih tijela država članica Europske unije u kaznenom progonu kaznenih djela propisanih člankom 4. stavkom 1. Odluke Vijeća Europske unije o osnivanju Europskog policijskog ureda (EUROPOL) broj 2009/371/PUP, odnosno organiziranog kriminala, terorizma, teških kaznenih djela koja uključuju dvije ili više država članica Europske unije, a s obzirom na jačinu povrede ili ugrožavanja pravnih dobara i svoje posljedice zahtijevaju zajedničko djelovanje država članica.

(2) Osim u predmetima kaznenih djela iz stavka 1. ovog članka, Eurojust može, u skladu sa svojim ciljevima, na zahtjev nadležnih tijela država članica pružiti pomoć u postupcima za druga kaznena djela.

(3) U svrhu ostvarivanja ciljeva iz stavka 1. ovog članka Eurojust može djelovati posredstvom jednog ili više nacionalnih članova određenih od strane država članica Europske unije, ili posredstvom kolegija.

(4) Kolegij Eurojusta ovlašten je u svrhu ostvarivanja ciljeva iz stavka 1. ovog članka:

a) obavijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske o kaznenim djelima o kojima ima saznanja i zatražiti poduzimanje kaznenog progona,

b) zahtijevati od Državnog odvjetništva Republike Hrvatske konzultiranje s nadležnim tijelima drugih država članica u cilju koncentracije postupka,

c) zahtijevati od Državnog odvjetništva Republike Hrvatske koordiniranje s nadležnim tijelima drugih država članica,

d) zahtijevati od Državnog odvjetništva Republike Hrvatske osnivanje zajedničkog istražnog tima s pravosudnim tijelima drugih država članica Europske unije,

e) zahtijevati od Državnog odvjetništva Republike Hrvatske da obavijesti nadležna tijela drugih država članica o postupcima koji su od interesa za Europsku uniju, kao i o onim postupcima koji mogu utjecati na druge države članice,

f) zahtijevati od domaćih pravosudnih tijela dostavljanje podataka potrebnih Eurojustu u ostvarivanju ciljeva iz stavka 1. ovog članka.

(5) Kada nije postignut sporazum između domaćih pravosudnih tijela i nadležnih tijela država članica Europske unije, bilo neposredno, bilo posredstvom nacionalnog člana u Eurojustu, domaća pravosudna tijela mogu se obratiti kolegiju Eurojusta i zatražiti neobvezujuće mišljenje, u sljedećim slučajevima:

– ako nadležna tijela država članica ne postupaju po zamolnicama za međunarodnu pravnu pomoć domaćih pravosudnih tijela,

– ako nadležna tijela država članica odbijaju priznati i izvršiti odluke iz članka 1. ovog Zakona koje su izdala domaća nadležna tijela.

Nacionalni član u Eurojustu

Članak 12.a (NN 91/10, 81/13)

(1) Ministar nadležan za poslove pravosuđa, na prijedlog Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske, imenuje nacionalnog člana u Eurojustu.

(2) Nacionalni član ima status zamjenika Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske, a imenuje se na vrijeme od četiri godine i po isteku tog vremena može biti ponovno imenovan na istu dužnost.

(3) Pomoćnik nacionalnog člana u Eurojustu ima status zamjenika županijskog odnosno općinskog državnog odvjetnika, a imenuje ga Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske na vrijeme od šest mjeseci i po isteku tog vremena može biti ponovno imenovan na istu dužnost.

(4) Nacionalni član dužan je o svom radu redovito izvještavati Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske.

(5) Nacionalni član je obvezan u obnašanju svoje dužnosti poštivati pravni poredak države primateljice, zakonodavstvo Republike Hrvatske, te Odluku Vijeća Europske Unije o osnivanju Eurojusta broj: 2002/187/PUP, 2003/659/PUP, 2009/426/PUP.

Prava i obveze nacionalnog člana u Eurojustu

Članak 12.b (NN 91/10, 81/13)

(1) Nacionalni član u Eurojustu dužan je:

a) sudjelovati u radu kolegija Eurojusta, aktivnostima rukovođenja i rada organizacije Eurojusta,

b) provoditi razmjenu podataka između Eurojusta i Republike Hrvatske,

c) izvršavati sve zadatke koje je od njega zatražio kolegij Eurojusta, predsjednik Eurojusta, odnosno predsjednici timova, uključujući i obveze održavanja kontakata s Europskom komisijom i Europskim parlamentom, s Europskim policijskim uredom (Europol) i Uredom Europske unije za suzbijanje prijevara (OLAF),

d) surađivati s Europskom pravosudnom mrežom u kaznenim stvarima,

e) pomagati pravosudnim tijelima Republike Hrvatske i država članica Europske unije u koordinaciji istraga koje se odnose na više država članica,

f) na zahtjev domaćih pravosudnih tijela posredovati u cilju koordiniranog izvršenja zamolnice za međunarodnu pravnu pomoć.

(2) U svrhu ostvarivanja ciljeva Eurojusta nacionalni član ima sljedeće ovlasti:

a) pristup podacima sadržanim u kaznenim evidencijama ili u bilo kojoj drugoj evidenciji u Republici Hrvatskoj na isti način na koji je to državnom odvjetniku, odnosno zamjeniku državnog odvjetnika određeno zakonom Republike Hrvatske,

b) u ime Eurojusta zahtijevati od domaćih pravosudnih tijela postupanje sukladno članku 12. stavku 4. ovog Zakona, kao i dostavljanje podataka potrebnih za provođenje posebnih dokaznih radnji ili drugih radnji u svrhu kaznenog progona.

Posredovanje nacionalnog člana

Članak 12.c (NN 91/10, 81/13)

(1) Nacionalni član može Eurojustu i nacionalnim članovima drugih država članica pribaviti podatke potrebne za izvršenje domaćih zamolnica za međunarodnu pravnu pomoć, odnosno priznanje i izvršenje odluka iz članka 1. ovog Zakona izdane od domaćih pravosudnih tijela u onoj mjeri u kojoj je takvo postupanje sukladno domaćem pravu.

(2) U slučaju odbijanja postupanja ili djelomičnog postupanja po zamolnicama, odnosno odlukama iz članka 1. ovog Zakona izdanih od strane nadležnih tijela država članica, nacionalni član može, sukladno domaćem pravu, zahtijevati od domaćih pravosudnih tijela, poduzimanje potrebnih radnji u svrhu postupanja po zamolnici, odnosno odluci.

(3) Nacionalni član može na zahtjev nacionalnih članova drugih država članica:

a) zatražiti od domaćih pravosudnih tijela podnošenje zamolnica za međunarodnu pravnu pomoć ili odluka iz članka 1. ovog Zakona,

b) zatražiti od domaćih pravosudnih tijela izvršenje zamolnica pravosudnih tijela država članica, odnosno priznanje i izvršenje odluka iz članka 1. ovog Zakona izdanih od strane pravosudnih tijela država članica,

c) zatražiti od nadležnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske podnošenje zahtjeva sucu istrage za provođenje posebne dokazne radnje nadziranog prijevoza i isporuke predmeta kaznenog djela, a u svrhu provođenja koordinirane nadzirane isporuke.

Postupanje domaćih pravosudnih tijela

Članak 12.d (NN 91/10, 81/13)

(1) Domaća pravosudna tijela mogu odbiti postupanje po zahtjevu iz članka 12. stavka 4. i članka 12.b stavka 2. ovog Zakona, kao i odbiti postupiti po neobvezujućem mišljenju kolegija Eurojusta iz članka 12. stavka 5. ovog Zakona. Domaća pravosudna tijela dužna su odmah obavijestiti nacionalnog člana u Eurojustu o svojoj odluci i razlozima za odbijanje.

(2) Domaća pravosudna tijela nisu dužna obrazložiti svoju odluku iz stavka 1. ovog članka ako bi se time nanijela šteta javnom poretku, nacionalnoj sigurnosti ili sigurnosti pojedinca.

(3) U svrhu ostvarenja ciljeva Eurojusta, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske će obavijestiti nacionalnog člana Republike Hrvatske o postojanju sumnje na počinjenje kaznenih djela iz nadležnosti Eurojusta koja uključuju najmanje dvije države članice Europske unije.

Nacionalni član zajedničkog nadzornog tijela Eurojusta

Članak 12.e (NN 91/10, 81/13)

(1) Ministar nadležan za poslove pravosuđa će iz redova sudaca, na razdoblje od tri godine, odrediti nacionalnog člana zajedničkog nadzornog tijela Eurojusta osnovanog u svrhu praćenja obrade osobnih podataka u Eurojustu.

(2) Nacionalni član je neovisan u obavljanju svojih dužnosti u okviru zajedničkog nadzornog tijela Eurojusta u čijem radu sudjeluje kao stalni član ili ad hoc sudac.

(3) Nacionalni član može postati stalni član zajedničkog nadzornog tijela Eurojusta ako bude izabran na Plenarnoj skupštini nacionalnih članova država članica Europske unije. Stalni član se imenuje na vrijeme od tri godine i može biti ponovno izabran.

(4) Nacionalni član Republike Hrvatske koji ima položaj ad hoc suca u zajedničkom nadzornom tijelu Eurojusta sudjeluje u njegovu radu samo tijekom odlučivanja o žalbi protiv odluke Eurojusta o zahtjevu pojedinca za pristup, odnosno brisanje, izmjenu ili blokiranje osobnih podataka koje je dostavila Republika Hrvatska.

Nacionalni koordinativni sustav Eurojusta

Članak 12.f. (NN 91/10, 81/13, 26/15)

(1) Ministar nadležan za poslove pravosuđa će odrediti:

– nacionalnog predstavnika za Eurojust,

– nacionalnog predstavnika za Eurojust za terorizam,

– nacionalnog predstavnika za Europsku pravosudnu mrežu u kaznenim stvarima,

– nacionalne kontakt-osobe za mrežu za zajedničke istražne timove osnovanu Odlukom Vijeća 2002/494/PUP,

– nacionalne kontakt-osobe za mrežu za Europsku mrežu za osobe odgovorne za genocid, zločin protiv čovječnosti i ratne zločine,

– nacionalne kontakt-osobe na temelju Odluke Vijeća 2007/845/PUP o suradnji između ureda za povrat imovine država članica u području traganja i otkrivanja imovinske koristi pribavljene kaznenim djelom,

– nacionalne kontakt-osobe za mrežu protiv korupcije osnovanu na temelju Odluke Vijeća 2008/852/PUP.

(2) Osobe navedene u stavku 1. ovog članka čine nacionalni koordinativni sustav Eurojusta osnovan u svrhu koordinacije rada navedenih kontakt-osoba.

Obveza utvrđivanja postojanja usporednih postupaka

Članak 12.g (NN 91/10, 68/18)

(1) Ako nadležno državno odvjetništvo ima saznanja da se u drugoj državi članici ili više država članica vodi usporedni postupak u odnosu na iste činjenice i protiv iste osobe, dužno je uspostaviti kontakt s nadležnim tijelom te druge države članice kako bi se potvrdilo postojanje usporednih postupaka radi postizanja dogovora o mogućem vođenju postupka samo u jednoj državi članici.

(2) U slučajevima iz stavka 1., kada se postupa u odnosu na kaznena djela terorizma, prilikom postizanja dogovora o mogućem vođenju postupka samo u jednoj državi članici, u obzir se uzimaju sljedeće okolnosti:

(a) država članica je ona na čijem je državnom području počinjeno kazneno djelo,

(b) država članica je ona čiji je počinitelj državljanin ili u kojoj ima boravište,

(c) država članica je ona koja je zemlja podrijetla žrtava,

(d) država članica je ona na čijem je državnom području pronađen počinitelj.

(3) Ako je zbog razloga navedenih u stavku 1. ovoga članka nadležno tijelo druge države članice uspostavilo kontakt s nadležnim državnim odvjetništvom, ono je dužno bez odgode obavijestiti to tijelo vodi li se u Republici Hrvatskoj usporedni postupak. Ako je osumnjičenik ili okrivljenik uhićen ili se nalazi u istražnom zatvoru, zahtjev za uspostavu kontakta smatra se hitnim.

(4) Ako nadležno državno odvjetništvo nema saznanja o tome koje je tijelo druge države članice nadležno za uspostavljanje kontakta, ono će preko kontaktnih točaka Europske pravosudne mreže (EJN) ili EUROJUST-a razmijeniti podatke o tom nadležnom tijelu.

Sadržaj zahtjeva i odgovora

Članak 12.h (NN 91/10, 68/18)

(1) Nadležno državno odvjetništvo i tijelo s kojim se uspostavlja kontakt međusobno komuniciraju svim sredstvima koja omogućuju pisani zapis.

(2) Zahtjev za uspostavljanje kontakta s nadležnim tijelom u drugoj državi članici sadržava:

1. podatke o državnom odvjetništvu koje šalje zahtjev,

2. opis činjenica i okolnosti koje su predmet kaznenog postupka,

3. sve poznate podatke o identitetu osumnjičene osobe te podatke o žrtvama,

4. podatke o stanju postupka,

5. podatke o pritvoru ili istražnom zatvoru ako je određen.

(3) Odgovor državnog odvjetnika na zahtjev nadležnog tijela druge države članice sadrži sljedeće podatke:

1. vodi li se ili se vodio postupak u odnosu na činjenice koje su dijelom ili u potpunosti jednake činjenicama iz zahtjeva te odnosi li se postupak na iste osobe,

2. u slučaju postojanja usporednog postupka potrebno je navesti kontaktne podatke nadležnog državnog odvjetništva, podatke o broju predmeta i u kojoj se fazi postupak nalazi.

(4) Državno odvjetništvo može dati i dodatne obavijesti u vezi s postupkom.

Obveza dogovaranja kod usporednih postupaka

Članak 12.i (NN 91/10, 68/18)

(1) Kada se utvrdi postojanje usporednih kaznenih postupaka, nadležno državno odvjetništvo izravno se dogovara s nadležnim tijelom druge države članice o mogućem vođenju postupka samo u jednoj državi članici.

(2) Tijekom dogovaranja nadležno državno odvjetništvo će obavještavati nadležno tijelo druge države članice o svim radnjama poduzetim u tom postupku.

(3) Ako nadležno tijelo druge države članice tijekom dogovaranja zatraži od nadležnog državnog odvjetništva da mu dostavi podatke koji bi mogli ugroziti temeljne interese nacionalne sigurnosti ili sigurnost pojedinaca, ti se podaci neće dostaviti.

Dogovor o vođenju jednog postupka

Članak 12.j (NN 91/10, 68/18)

(1) Ako dogovor o vođenju jednog postupka bude postignut na način da se postupak vodi u Republici Hrvatskoj, nadležno državno odvjetništvo dužno je obavijestiti nadležno tijelo druge države članice ili drugih država članica o ishodu tog postupka.

(2) Ako dogovor o vođenju jednog postupka bude postignut na način da se postupak vodi u drugoj državi članici, nadležno državno odvjetništvo će spontanom razmjenom informacija nadležnom tijelu te države članice dostaviti ovjerenu presliku spisa predmeta i rješenjem prekinuti postupak.

(3) Ako nije postignut dogovor između nadležnog državnog odvjetništva i tijela druge države članice, državno odvjetništvo može zatražiti posredovanje EUROJUST-a.

Učinak pravomoćno okončanog postupka u drugoj državi članici

Članak 12.k (NN 91/10, 68/18)

Kada je kazneni postupak u drugoj državi članici pravomoćno okončan, državni odvjetnik odbacit će kaznenu prijavu ili obustaviti istragu odnosno odustati od kaznenog progona, uz obavijest sudu pod uvjetom da je, ako je izrečena kazna i izvršena, trenutačno u postupku izvršenja ili se više, prema zakonima države koja ju je izrekla, ne može izvršiti.

Osnivanje zajedničkog istražnog tima

Članak 12.l (NN 91/10, 68/18)

Kada postoje opravdani razlozi, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske može sporazumom s nadležnim tijelima jedne ili više država članica Europske unije osnovati zajednički istražni tim u slučajevima:

a) opsežnih i složenih istraga kaznenih djela koje uključuju suradnju s drugim državama članicama,

b) kad nadležna tijela jedne ili više država članica provode istraživanje kaznenih djela čije okolnosti zahtijevaju usklađeno i koordinirano zajedničko djelovanje nadležnih tijela uključenih država.

Način osnivanja zajedničkog istražnog tima

Članak 12.m (NN 91/10, 68/18)

(1) Zahtjev za osnivanje zajedničkog istražnog tima može podnijeti svaka uključena država članica.

(2) Zajednički istražni tim se osniva u jednoj od država članica u kojima se očekuje da će se provoditi istrage.

(3) Kada Republika Hrvatska zahtijeva osnivanje zajedničkog istražnog tima, taj zahtjev upućuje Državno odvjetništvo Republike Hrvatske na prijedlog državnog odvjetništva koje postupa u predmetu. Zahtjev sadrži okolnosti zbog kojih se zahtijeva osnivanje zajedničkog istražnog tima te podatke potrebne za sklapanje sporazuma.

(4) Sporazumom se utvrđuju: stranke, svrha, vremensko trajanje, voditelji i članovi zajedničkog istražnog tima te druge okolnosti bitne za učinkovito provođenje sporazuma. Uz suglasnost stranaka, zajednički istražni tim može produžiti svoj rad i nakon isteka roka iz sporazuma.

Postupanje zajedničkog istražnog tima u Republici Hrvatskoj

Članak 12.n (NN 91/10, 68/18)

Zajednički istražni tim postupa u Republici Hrvatskoj u skladu sa sljedećim općim uvjetima:

a) kada se zajednička istraga provodi u Republici Hrvatskoj, voditelj zajedničkog istražnog tima je predstavnik državnog odvjetništva koje postupa u predmetu,

b) članovi zajedničkog istražnog tima postupaju po nalozima voditelja iz točke a) ovoga članka, a u skladu sa sklopljenim sporazumom,

c) Republika Hrvatska osigurava potrebne uvjete za rad zajedničkog istražnog tima na svojem području.

Mjerodavno pravo

Članak 12.o (NN 91/10, 68/18)

(1) Predstavnici tijela Republike Hrvatske u okviru zajedničkog istražnog tima na državnom području Republike Hrvatske postupaju sukladno domaćem pravnom poretku.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, provođenje radnji može se provesti sukladno pravu države članice čiji predstavnici sudjeluju u zajedničkom istražnom timu pod uvjetom da takvo postupanje nije u suprotnosti s temeljnim načelima domaćeg pravnog poretka.

Provođenje dokaznih radnji u okviru zajedničkog istražnog tima

Članak 12.p (NN 91/10, 68/18)

(1) Članovi zajedničkog istražnog tima iz drugih država članica (u daljnjem tekstu: »strani upućeni članovi«) imaju pravo prisustvovati radnjama u okviru zajedničke istrage koja se provodi u Republici Hrvatskoj. Voditelj zajedničkog istražnog tima uskratit će im prisustvovanje ako bi ono bilo u suprotnosti s domaćim pravom.

(2) Stranim upućenim članovima voditelj zajedničkog istražnog tima može u skladu s propisima Republike Hrvatske povjeriti provođenje određene radnje kada to odobri država članica iz koje je strani upućeni član.

(3) Članovi zajedničkog istražnog tima koji su upućeni iz Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: »domaći upućeni članovi«) imaju pravo prisustvovati radnjama koje se provode u drugoj državi članici koja sudjeluje u zajedničkom istražnom timu.

(4) Domaći upućeni članovi mogu provoditi radnje u drugoj državi članici koja sudjeluje u zajedničkom istražnom timu kada to odobri državni odvjetnik koji postupa u tom predmetu u Republici Hrvatskoj i nadležno tijelo te države članice.

(5) Kada je u okviru zajedničke istrage potrebno provesti određenu radnju u Republici Hrvatskoj, državni odvjetnik koji postupa u predmetu u Republici Hrvatskoj provodi te radnje u skladu s domaćim pravom.

(6) Kada je u okviru zajedničke istrage potrebno provesti određenu radnju u drugoj državi članici koja sudjeluje u zajedničkom istražnom timu, voditelj iz članka 12.n zatražit će od nadležnih tijela te države poduzimanje radnje.

Korištenje podataka i dokaza

Članak 12.r (NN 91/10, 68/18, 18/24)

(1) Podaci i dokazi koji su zakonito prikupljeni u okviru zajedničke istrage mogu se koristiti u sljedeće svrhe:

a) u svrhu za koju je osnovan zajednički istražni tim,

b) uz suglasnost druge države članice koja sudjeluje u zajedničkom istražnom timu za otkrivanje, istraživanje i progon drugih kaznenih djela,

c) za sprječavanje neposredne i ozbiljne prijetnje javnoj sigurnosti,

d) u druge svrhe sukladno dogovoru država članica koje čine zajednički istražni tim.

(2) Ako informacije koje se upotrebljavaju u svrhe iz stavka 1. ovoga članka točaka (b), (c) i (d) uključuju osobne podatke, one se obrađuju samo u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje zaštita fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka u svrhe sprječavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija.

(3) Domaći upućeni član može drugim članovima zajedničkog istražnog tima za potrebe zajedničke istrage, u skladu s domaćim pravom i u okviru svojih ovlasti, dati na korištenje podatke kojima raspolažu tijela Republike Hrvatske.

(4) Kada je suglasnost u smislu stavka 1. točke b) zatražena od Republike Hrvatske, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske uskratit će suglasnost ako postoje razlozi za odbijanje međunarodne pravne pomoći, a može uskratiti suglasnost kada bi upotreba tih podataka ugrozila drugi kazneni postupak u Republici Hrvatskoj.

Sudjelovanje drugih osoba u radu zajedničkog istražnog tima

Članak 12.s (NN 91/10, 68/18)

(1) U radu zajedničkog istražnog tima u Republici Hrvatskoj mogu sudjelovati i druge osobe pod uvjetima predviđenim sporazumom o osnivanju zajedničkog istražnog tima.

(2) Prava koja pripadaju članovima ili upućenim članovima ne primjenjuju se na te osobe, osim ako sporazumom nije izričito drukčije određeno.

Suradnja s trećim državama

Članak 12.t (NN 91/10, 68/18)

Ako zajednički istražni tim treba pravnu pomoć od države koja nije sudjelovala u osnivanju zajedničkog istražnog tima, voditelj zajedničkog istražnog tima može zatražiti međunarodnu pravnu pomoć od nadležnih tijela te države u skladu s mjerodavnim pravom.

Zakonitost dokaza

Članak 12.u (NN 91/10, 68/18)

Dokazi koje je pribavilo strano pravosudno tijelo u okviru zajedničkog istražnog tima smatrat će se zakonitim dokazima, osim ako to nije protivno temeljnim načelima domaćeg pravnog poretka.

Odgovornost za štetu

Članak 12.v (NN 91/10, 68/18)

(1) Republika Hrvatska odgovorna je za štetu nastalu na njezinu državnom području koju su u postupanju prouzročili članovi zajedničkog istražnog tima svojim nepravilnim ili nezakonitim radom.

(2) Ako je isplaćenu štetu prouzročio strani upućeni član, Republika Hrvatska zatražit će nadoknadu isplaćenog iznosa od države čiji je član štetu prouzročio (regresna odgovornost).

(3) Ako je država na čijem je području djelovao zajednički istražni tim nekoj osobi zbog postupaka domaćih upućenih članova isplatila štetu, Republika Hrvatska će na traženje te države nadoknaditi iznos isplaćene štete prouzročene krivnjom domaćeg upućenog člana.

Odobrenje za prekogranično provođenje posebnih dokaznih radnji

Članak 12.z (NN 91/10, 18/24)

(1) Ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno, država članica Europske unije ili država stranka Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma koja u okviru pretkaznenog ili kaznenog postupka u svojoj državi provodi dokaznu radnju koja bi odgovarala posebnim dokaznim radnjama nadziranog prijevoza i isporuke predmeta kaznenog djela ili tajnog praćenja i tehničkog snimanja osoba i predmeta, ovlaštena je nastaviti provoditi tu dokaznu radnju i na državnom području Republike Hrvatske, ako je Republika Hrvatska dala odobrenje.

(2) Nadzirani prijevoz i isporuka predmeta kaznenog djela ili tajno praćenje i tehničko snimanje osoba i predmeta na državnom području Republike Hrvatske odobrit će Županijski sud u Zagrebu na temelju obrazloženog pisanog zahtjeva države članice ili države stranke Konvencije za provedbu Schengenskog sporazuma koja je naložila provođenje te dokazne radnje u okviru svog postupka.

(3) Odobrenje će se dati ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

– ako bi se nadzirani prijevoz ili isporuka predmeta kaznenog djela ili tajno praćenje i tehničko snimanje osoba i predmeta mogli odrediti u usporedivom domaćem predmetu i

– ako provođenje tih dokaznih radnji ne bi izazvalo ozbiljnu opasnost za život, zdravlje, tjelesni integritet ili slobodu osobe, zbog posebnih svojstava robe ili skupine počinitelja.

(4) Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka nadležno tijelo države članice Europske unije ili države stranke Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma mora podnijeti Županijskom sudu u Zagrebu prije provođenja dokazne radnje na državnom području Republike Hrvatske.

(5) Ako zbog posebno žurnih razloga nadležno tijelo države članice ili države stranke Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma nije moglo podnijeti zahtjev Županijskom sudu u Zagrebu prije ulaska nadziranog objekta na državnom području Republike Hrvatske, odmah će obavijestiti Županijski sud u Zagrebu kako je tijekom provođenja posebne dokazne radnje prijeđena državna granica Republike Hrvatske. Uz obavijest u kojoj su navedeni razlozi za prelazak državne granice bez prethodnog odobrenja dostavlja se i zahtjev iz stavka 2. ovoga članka. Uz zahtjev će se dostaviti i odluka pravosudnog tijela kojom je naloženo provođenje posebne dokazne radnje na državnom području države moliteljice.

Prekogranično provođenje posebnih dokaznih radnji

Članak 12.aa (NN 91/10, 18/24)

(1) Kada se u okviru domaćeg postupka provode posebne dokazne radnje nadziranog prijevoza i isporuke predmeta kaznenog djela ili tajnog praćenja i tehničkog snimanja osoba i predmeta koje bi se trebale nastaviti provoditi izvan područja Republike Hrvatske, a na području druge države članice Europske unije ili države stranke Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma, državno odvjetništvo koje postupa u predmetu zatražit će odobrenje od te države prije negoli je prijeđena njezina državna granica.

(2) Obrazloženi pisani zahtjev zajedno s nalogom suca istrage za provođenje posebne dokazne radnje dostavit će se nadležnom tijelu druge države članice Europske unije ili države stranke Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma. Zahtjev se dostavlja i u prijevodu na službeni jezik zamoljene države.

(3) Kad zbog posebno žurnih razloga nije bilo moguće obavijestiti nadležno tijelo iz stavka 2. ovoga članka prije ulaska na državno područje država članica Europske unije ili države stranke Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma, nadležno državno odvjetništvo žurno će obavijestiti nadležno tijelo iz stavka 2. ovoga članka o prelasku državne granice bez prethodnog odobrenja, kao i o razlozima. Uz obavijest će se dostaviti zahtjev iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Kad nije moguće utvrditi koje je tijelo nadležno za davanje odobrenja, nadležno državno odvjetništvo obratit će se za pomoć Europskoj pravosudnoj mreži u kaznenim stvarima ili nacionalnom članu Republike Hrvatske u Eurojustu.

Troškovi

Članak 13. (NN 91/10, 81/13, 26/15, 102/17)

(1) Osim ako drugačije nije propisano odredbama ovog Zakona, troškovi izvršenja naloga i odluka stranih pravosudnih tijela iz članka 1. stavka 1. ovog Zakona nastali na području Republike Hrvatske padaju na teret državnog proračuna Republike Hrvatske. Sve ostale troškove snosi država izdavanja.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, a na prijedlog nadležnog pravosudnog tijela, ako je prilikom izvršenja europskog istražnog naloga i naloga za osiguranje imovine te odluke o oduzimanju imovine ili predmeta Republika Hrvatska imala troškove koje smatra velikim ili izvanrednim, može državi izdavanja te odluke predložiti podjelu troškova uz njihovu detaljnu specifikaciju.

(3) Ako domaće tijelo zaprimi zahtjev u smislu stavka 2. ovog članka od države izvršenja europskog istražnog naloga te odluke o oduzimanju imovine ili predmeta koju je izdalo nadležno pravosudno tijelo, proslijedit će ga ministarstvu nadležnom za financije na nadležni postupak.

(4) Troškove premještaja osobe u svrhu izvršavanja presude kojom je izrečena kazna zatvora ili mjera koja uključuje oduzimanje slobode snosi država izdavanja.

SUDSKA PRAKSA: Rješenje

Pravna sredstva

Članak 14. (NN 91/10, 81/13, 102/17)

(1) Protiv odluka o priznanju i izvršenju naloga za osiguranje imovine, europskog istražnog naloga ili odluke o oduzimanju imovine ili predmeta, stranke i treća osoba koja je u dobroj vjeri stekla određena prava na imovini koja je predmet tih odluka, a u cilju zaštite svojih opravdanih interesa, imaju pravo žalbe u skladu s domaćim pravom.

(2) Podnošenje žalbe protiv odluke o priznanju europskog istražnog naloga ili odluke o oduzimanju imovine ili predmeta odgađa njezino izvršenje i predaju predmeta do okončanja postupka povodom žalbe, dok žalba protiv odluke o priznanju naloga za osiguranje imovine ne zadržava njezino izvršenje.

(3) Zahtjev za preispitivanje osnovanosti izdavanja naloga za osiguranje imovine i odluke o oduzimanju imovine ili predmeta te opravdanosti izdavanja i postojanja uvjeta za izdavanje europskog istražnog naloga u smislu članka 42.c ovog Zakona može se podnijeti samo nadležnom tijelu u državi izdavanja, u skladu s nacionalnim pravom te države.

(4) O podnošenju žalbe iz stavka 1. ovog članka i žalbenim razlozima, sud će odmah izvijestiti tijelo koje je izdalo nalog. Odluku donesenu povodom podnesene žalbe, sud će dostaviti tijelu koje je izdalo nalog.

Naknada štete nastale izvršavanjem naloga

Članak 15. (NN 91/10, 81/13, 26/15, 102/17)

(1) Ako je uslijed izvršenja naloga za osiguranje imovine, europskog istražnog naloga ili odluke o oduzimanju imovine ili predmeta koje je izdalo domaće pravosudno tijelo, država izvršavanja na temelju obveze prema svom nacionalnom pravu nadoknadila nekoj od osoba iz članka 14. stavka 1. ovog Zakona štetu prouzročenu izvršenjem tih odluka, Republika Hrvatska će, neovisno o tome jesu li te osobe u Republici Hrvatskoj podnijele zahtjev iz članka 14. stavka 3. ovog Zakona, nadoknaditi svaki iznos isplaćen po osnovi odgovornosti za štetu u državi izvršavanja, osim ako, i u mjeri u kojoj su šteta ili kakav njezin dio prouzročeni isključivo postupanjem te države.

(2) Odredbom stavka 1. ovog članka ne isključuje se primjena domaćeg prava o naknadi štete fizičkim ili pravnim osobama.

Amnestija, pomilovanje i preispitivanje odluke ili naloga

Članak 16. (NN 91/10, 81/13)

(1) Odredbe domaćeg prava o amnestiji mogu se primijeniti na odluku o novčanoj kazni, odluku o oduzimanju imovine ili predmeta, presudu kojom je izrečena kazna zatvora ili mjera koja uključuje oduzimanje slobode te odluku o probaciji koje se izvršavaju u Republici Hrvatskoj.

(2) Na temelju odredbi domaćeg prava može biti pomilovana osoba protiv koje je donesena odluka o novčanoj kazni, odluka o oduzimanju imovine ili predmeta, presuda kojom je izrečena kazna zatvora ili mjera koja uključuje oduzimanje slobode te odluka o probaciji koje se izvršavaju u Republici Hrvatskoj.

(3) Nadležna tijela Republike Hrvatske mogu odlučivati o preispitivanju odluke o novčanoj kazni, odluke o oduzimanju imovine ili predmeta, presude kojom je izrečena kazna zatvora ili mjera koja uključuje oduzimanje slobode te odluke o probaciji samo kada se radi o odlukama domaćeg suda.

 

Glava II.   EUROPSKI UHIDBENI NALOG

Područje primjene

Članak 17. (NN 91/10, 81/13, 26/15, 18/24)

(1) Europski uhidbeni nalog radi kaznenog progona, odnosno vođenja kaznenog postupka izdaje se u postupcima zbog kaznenih djela koja su prema domaćem pravu kažnjiva kaznom zatvora ili mjerom oduzimanja slobode u trajanju od barem jedne godine ili više kada je protiv tražene osobe rješenjem određen istražni zatvor.

(2) Europski uhidbeni nalog radi izvršenja kazne zatvora ili druge mjere oduzimanja slobode izdaje se kada je donesena pravomoćna presuda kojom je izrečena kazna zatvora ili druga mjera oduzimanja slobode u trajanju od barem četiri mjeseca ili je osuđeniku preostalo za izdržati barem četiri mjeseca kazne zatvora ili druge mjere oduzimanja slobode.

(3) Iznimno od odredbi stavaka 1. i 2. ovoga članka, kad je europskim uhidbenim nalogom obuhvaćeno nekoliko zasebnih kaznenih djela od kojih pojedina ne udovoljavaju uvjetima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka u odnosu na duljinu kazne ili mjere koja se može izreći ili je izrečena, europski uhidbeni nalog može se izdati i za ta kaznena djela.

(4) Tijelo koje je izdalo europski uhidbeni nalog dužno ga je odmah staviti izvan snage kad tražena osoba bude predana, kad nastupi zastara kaznenog progona ili izvršenja kazne te drugi razlozi zbog kojih europski uhidbeni nalog više nije potreban.

SUDSKA PRAKSA: Rješenje

Pravo osobe protiv koje je izdan europski uhidbeni nalog na branitelja

Članak 17.a (NN 91/10, 102/17)

(1) Osoba protiv koje je u Republici Hrvatskoj izdan europski uhidbeni nalog ima pravo, nakon uhićenja u državi izvršenja, imenovati branitelja u Republici Hrvatskoj po svom izboru. Imenovani branitelj u Republici Hrvatskoj ima pravo, uz ovlasti u skladu s odredbama domaćeg kaznenog postupovnog prava, poduzimati i sve radnje u vezi s pružanjem informacija i savjeta branitelju te osobe u državi izvršenja s ciljem učinkovitog ostvarivanja prava te osobe u postupku predaje.

(2) Ako je traženoj osobi u odnosu na koju je izdan europski uhidbeni nalog postavljen branitelj po službenoj dužnosti, tijelo koje je izdalo nalog po zaprimljenoj obavijesti o uhićenju tražene osobe bez odgode će o tome obavijestiti nadležno tijelo države izvršenja. U obavijesti se navode podaci o branitelju po službenoj dužnosti potrebni za komunikaciju s braniteljem.

(3) Po zaprimljenoj obavijesti da tražena osoba želi imenovati branitelja u Republici Hrvatskoj, tijelo koje je izdalo nalog, u svrhu olakšanja odabira, bez odgode dostavlja nadležnom tijelu države izvršenja listu odvjetnika koji pružaju informacije i savjete u postupcima po europskom uhidbenom nalogu, a koju sastavlja Hrvatska odvjetnička komora.

Članak 17.b (NN 91/10, 18/24)

Odredbe ove glave na odgovarajući se način primjenjuju na postupke predaje prema Sporazumu od 28. lipnja 2006. između Europske unije i Republike Islanda i Kraljevine Norveške o postupku predaje između država članica Europske unije i Islanda i Norveške (SL L 292, 21. 10. 2006.) te Sporazumu o trgovini i suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, s druge strane (SL L 444, 31. 12. 2020.).

Sadržaj i oblik

Članak 18. (NN 91/10, 81/13, 18/24)

Europski uhidbeni nalog mora sadržavati sljedeće podatke navedene u standardnom obrascu (Prilog 1.) koji je sastavni dio ovog Zakona:

1. identitet i državljanstvo tražene osobe,

2. ime, adresu, broj telefona i telefaksa, adresu elektroničke pošte tijela koje je izdalo nalog,

3. dokaz o postojanju izvršne presude, uhidbenog naloga ili druge izvršne sudske odluke koja ima isti učinak, u smislu članka 2. točke 8., te članaka 10. i 17. ovog Zakona,

4. pravnu oznaku i zakonski opis djela, posebno u smislu članka 10. stavka 2. i članka 17. ovog Zakona,

5. činjenični opis djela uključujući okolnosti pod kojima je djelo počinjeno, vrijeme i mjesto počinjenja, stupanj sudioništva tražene osobe u počinjenju djela,

6. vrstu i visinu kaznenopravne sankcije izrečene pravomoćnom presudom, odnosno vrstu i visinu kaznenopravne sankcije za konkretno djelo propisane domaćim pravom,

7. ako je moguće posljedice djela.

SUDSKA PRAKSA: Rješenje

Posebnosti u zaprimanju i prosljeđivanju europskog uhidbenog naloga

Članak 19. (NN 91/10, 81/13, 26/15)

(1) Osim na način predviđen u člancima 5. i 7. ovog Zakona, europski uhidbeni nalog se može zaprimiti i proslijediti posredstvom sigurnog telekomunikacijskog sustava Europske pravosudne mreže u kaznenim stvarima.

(2) Nadležno tijelo koje je izdalo europski uhidbeni nalog odaslat će posredstvom nacionalnog S.I.Re.N.E. ureda upozorenje putem Schengenskog informacijskog sustava (SIS) da potražuje određenu osobu radi izvršavanja europskog uhidbenog naloga ako nije poznato gdje se ta osoba nalazi.

(3) Takvo upozorenje popraćeno podacima navedenim u članku 18. ovog Zakona ima isti učinak kao europski uhidbeni nalog.

(4) Ako ne postoji mogućnost pristupa Schengenskom informacijskom sustavu posredstvom nacionalnog S.I.Re.N.E. ureda nadležno tijelo može zaprimiti i proslijediti europski uhidbeni nalog putem INTERPOL-a.

Razlozi za odbijanje izvršenja europskog uhidbenog naloga

Članak 20. (NN 91/10, 81/13, 26/15, 18/24)

(1) Sud će odbiti priznanje europskog uhidbenog naloga:

1. ako je europski uhidbeni nalog izdan za djelo koje je u Republici Hrvatskoj obuhvaćeno amnestijom, a na temelju zakona postoji nadležnost domaćeg suda,

2. ako je sud obaviješten da je tražena osoba već pravomoćno osuđena u nekoj od država članica za isto djelo pod uvjetom da je kaznena sankcija izvršena ili se trenutačno izvršava ili se više ne može izvršiti prema pravu države u kojoj je donesena presuda,

3. ako tražena osoba u trenutku počinjenja kaznenog djela nije navršila 14 godina života.

SUDSKA PRAKSA: Rješenje

Razlozi zbog kojih se može odbiti izvršenje europskog uhidbenog naloga

Članak 21. (NN 91/10, 81/13, 18/24)

(1) Sud može, rukovodeći se načelima učinkovite suradnje, svrhovitosti i prava na pošteno suđenje, vodeći računa o sprječavanju nekažnjavanja, suzbijanju kriminaliteta i jamstvu pravne sigurnosti tražene osobe, odbiti izvršenje europskog uhidbenog naloga:

1. ako djelo iz članka 17. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona na koje se odnosi europski uhidbeni nalog ne predstavlja kazneno djelo prema domaćem zakonu. Za fiskalna djela izvršenje europskog uhidbenog naloga ne može se odbiti samo zbog razloga što domaće pravo ne propisuje istu vrstu poreza ili pristojbi ili što ne sadrži iste odredbe o porezima, pristojbama, carinama ili mijenjanju valute kao i pravo države izdavanja,

2. ako se u Republici Hrvatskoj protiv osobe za kojom je izdan europski uhidbeni nalog vodi kazneni postupak zbog istog djela zbog kojeg je nalog izdan, osim ako su se državni odvjetnik i nadležno tijelo države izdavanja sporazumjeli da postupak vodi pravosudno tijelo države izdavanja,

3. ako je domaće pravosudno tijelo odlučilo da neće pokrenuti kazneni postupak za djelo za koje je izdan europski uhidbeni nalog jer je osumnjičenik ispunio obveze koje su mu naložene kao uvjet za nepokretanje postupka,

4. ako je prema domaćem pravu nastupila zastara kaznenog progona ili izvršenja kaznenopravne sankcije, a postoji nadležnost Republike Hrvatske na temelju domaćeg prava,

5. ako je sud zaprimio obavijest da je tražena osoba već pravomoćno osuđena u trećoj državi zbog istog djela, a sankcija je izvršena ili se trenutačno izvršava ili se više ne može izvršiti prema pravu države u kojoj je donesena presuda,

6. ako je domaće pravosudno tijelo odlučilo da neće pokrenuti kazneni postupak za djelo za koje je izdan europski uhidbeni nalog ili je kazneni postupak obustavljen ili je donesena pravomoćna presuda protiv tražene osobe u nekoj od država članica za isto djelo,

7. kada se europski uhidbeni nalog odnosi na djela:

a) koja su u cijelosti ili djelomično počinjena na području Republike Hrvatske,

b) koja su počinjena izvan teritorija države izdavanja, a domaće pravo ne dopušta kazneni progon za ta djela kada su počinjena izvan teritorija Republike Hrvatske.

(2) Sud može odbiti izvršenje europskog uhidbenog naloga izdanog u svrhu izvršavanja zatvorske kazne ili mjere koja uključuje oduzimanje slobode izrečene presudom donesenom u odsutnosti, osim ako iz podataka navedenih u obrascu u smislu članka 18. ovoga Zakona proizlazi da, u skladu s pravom države izdavanja:

1. je traženoj osobi bio pravodobno i osobno uručen poziv s naznakom mjesta i vremena održavanja rasprave na kojoj je donesena presuda u odsutnosti, ili da je zaprimila službenu obavijest o mjestu i vremenu održavanja rasprave na način iz kojeg se nedvojbeno može zaključiti da je znala za održavanje rasprave, te da je upozorena da presuda može biti donesena u odsutnosti u slučaju nedolaska na raspravu,

2. je traženu osobu na raspravi zastupao opunomoćeni branitelj ili branitelj kojeg je postavio sud po službenoj dužnosti,

3. je tražena osoba izričito izjavila da ne osporava presudu donesenu u njezinoj odsutnosti ili nije pravodobno podnijela zahtjev za obnovu postupka ili žalbu, iako je nakon osobnog uručenja presude donesene u njezinoj odsutnosti poučena o pravu na podnošenje zahtjeva za obnovu postupka ili žalbe slijedom kojih bi se postupak mogao ponovno provesti u njezinoj prisutnosti, te preispitati utvrđeno činjenično stanje i izvesti novi dokazi, a što bi moglo dovesti do preinačenja prvotne presude,

4. će traženoj osobi, kojoj presuda donesena u odsutnosti nije bila osobno uručena, ista biti osobno uručena odmah nakon predaje osobe državi izdavanja, uz pouku da u zakonom propisanom roku ima pravo podnijeti zahtjev za obnovu postupka ili žalbu slijedom kojih se može provesti postupak opisan u točki 3. ovoga stavka.

SUDSKA PRAKSA: Rješenje

Posebni uvjeti za izvršenje europskog uhidbenog naloga

Članak 22. (NN 91/10, 81/13, 26/15, 18/24)

(1) Ako je predmet europskog uhidbenog naloga djelo za koje se može izreći kazna doživotnog zatvora ili mjera doživotnog oduzimanja slobode, sud može njegovo izvršenje uvjetovati:

1. postojanjem zakonom propisane mogućnosti preispitivanja izrečene kazne ili mjere na zahtjev osuđenika ili po službenoj dužnosti najkasnije 20 godina od izricanja sankcije, u državi izdavanja,

2. pravom osuđenika da zatraži pomilovanje od daljnjeg izvršavanja kazne ili mjere na temelju prava ili sudske prakse u državi izdavanja.

(2) Brisan.

(3) Ako je europski uhidbeni nalog izdan u svrhu vođenja kaznenog postupka, a tražena osoba je državljanin Republike Hrvatske ili osoba koja ima prebivalište ili boravak na njezinu području, sud će predaju te osobe uvjetovati njezinim vraćanjem u Republiku Hrvatsku, akojoj bude izrečena sankcija u državi izdavanja, a ta osoba je pristala izdržavati izrečenu sankciju u Republici Hrvatskoj.

(4) Ako je europski uhidbeni nalog izdan u svrhu izvršenja kazne zatvora ili mjere koja uključuje oduzimanje slobode, a tražena osoba je državljanin Republike Hrvatske ili osoba koja ima prebivalište ili boravak na njezinu području i suglasila se s izdržavanjem kazne u Republici Hrvatskoj, sud će odgoditi odlučivanje o europskom uhidbenom nalogu. Radi preuzimanja izvršenja sankcije sud će od države izdavanja naloga zatražiti dokumentaciju i odrediti primjereni rok koji ne može biti duži od 15 radnih dana za njezinu dostavu. Rokovi iz članaka 28. i 32. ovog Zakona počinju teći istekom roka koji je sud odredio za dostavu dokumentacije. Nakon pravomoćnosti odluke o preuzimanju izvršenja strane sankcije sud će odbiti priznanje europskog uhidbenog naloga. Ako država izdavanja naloga ne dostavi zatraženu dokumentaciju u roku koji je sud odredio, sud će nastaviti s postupkom priznanja i izvršenja europskog uhidbenog naloga.

(5) Ako je nadležni sud temeljem članka 94. stavka 2. točke 4. ovog Zakona odbio priznanje i izvršenje presude suda države izdavanja izrečene protiv hrvatskog državljanina ili osobe koja ima prebivalište ili boravak na području Republike Hrvatske, sud će odobriti predaju te osobe državi izdavanja u svrhu vođenja kaznenog postupka pod uvjetom njezina vraćanja u Republiku Hrvatsku radi izdržavanja sankcije izrečene u državi izdavanja, ako je osoba pristala izdržavati izrečenu sankciju u Republici Hrvatskoj.

SUDSKA PRAKSA: Presuda, Rješenje

Predaja vlastitih državljana

Članak 22.a (NN 91/10, 81/13, 26/15)

Brisan.

Pokretanje postupka izvršavanja europskog uhidbenog naloga

Članak 23. (NN 91/10, 81/13, 26/15, 68/18, 18/24)

(1) Policija može u skladu sa svojim ovlastima na temelju zakona kojim se uređuje policijsko postupanje uhititi osobu protiv koje je izdan europski uhidbeni nalog ili je raspisano upozorenje u Schengenskom informacijskom sustavu na zahtjev države članice. Osoba će biti predana pritvorskom nadzorniku najkasnije u roku od 24 sata od uhićenja i o tome će se obavijestiti nadležnog državnog odvjetnika te će mu se dostaviti europski uhidbeni nalog ili/i upozorenje iz Schengenskog informacijskog sustava na temelju kojeg je osoba uhićena. Ako dokumentacija ne sadrži prijevod upozorenja iz Schengenskog informacijskog sustava i/ili europskog uhidbenog naloga u smislu članka 9. ovoga Zakona, policija će od države izdavanja zatražiti dostavu prijevoda u roku od 48 sati od uhićenja. Nadležni državni odvjetnik može neposredno od nadležnog tijela države izdavanja zatražiti dostavu prijevoda europskog uhidbenog naloga u razumnom roku, uzimajući u obzir rokove iz članka 32. ovoga Zakona. Ako upozorenje ne sadrži podatke iz članka 18. ovoga Zakona, policija će od nadležnog tijela države izdavanja zatražiti da se bez odgode dopuni upozorenje.

(2) Državni odvjetnik će u roku od 16 sati od predaje pritvorskom nadzorniku ispitati uhićenika na okolnosti iz dokumentacije koju mu je dostavila policija.

(3) Ako državni odvjetnik raspolaže europskim uhidbenim nalogom i prijevodom u smislu članka 9. ovog Zakona, odnosno upozorenjem, a ne odredi mjere opreza, naložit će policiji da uhićenika u roku od 48 sati od uhićenja dovede nadležnom sucu istrage radi odluke o istražnom zatvoru i pokretanja postupka predaje.

(4) Ako državni odvjetnik na temelju podataka iz europskog uhidbenog naloga i prijevoda u smislu članka 9. ovoga Zakona odnosno upozorenja utvrdi da se ne radi o kaznenom djelu prema domaćem zakonodavstvu, može donijeti rješenje o odbijanju izvršenja europskog uhidbenog naloga.

(5) Rješenje iz stavka 4. ovoga članka državni odvjetnik će bez odgode dostaviti sucu istrage nadležnog županijskog suda koji će u roku od 48 sati od uhićenja potvrditi ili ukinuti rješenje državnog odvjetnika.

(6) Kad sudac županijskog suda potvrdi rješenje iz stavka 4. ovoga članka, odmah će naložiti puštanje uhićenika na slobodu.

(7) Ako državni odvjetnik ne raspolaže europskim uhidbenim nalogom odnosno upozorenjem i prijevodom u smislu članka 9. ovog Zakona rješenjem može odrediti pritvor koji može trajati najduže 48 sati od uhićenja.

(8) Ako državni odvjetnik ne zaprimi prijevod u smislu članka 9. ovog Zakona u roku iz stavka 1. ovog članka, sudac istrage može na prijedlog državnog odvjetnika produljiti pritvor za daljnjih 36 sati.

(9) Kad državni odvjetnik u slučaju iz stavka 5. ovog članka kad je sudac istrage ukinuo rješenje državnog odvjetnika te u slučajevima iz stavaka 7. i 8. ovog članka zaprimi prijevod europskog uhidbenog naloga odnosno upozorenja u smislu članka 9. ovog Zakona, ako ne odredi mjere opreza, naložit će policiji da uhićenika dovede nadležnom sucu istrage radi odluke o istražnom zatvoru i pokretanja postupka predaje.

(10) Ako u rokovima iz stavaka 7. i 8. ovog članka država izdavanja nije dostavila dokumentaciju uhićenik će biti pušten na slobodu.

(11) Ako je država izdavanja dostavila dokumentaciju nakon isteka rokova iz stavaka 7. i 8. ovog članka, policija će ponovo uhititi traženu osobu i u roku od 24 sata od uhićenja dovesti je nadležnom sucu istrage radi odluke o istražnom zatvoru i postupka predaje. Rokovi iz članka 32. ovog Zakona nastavljaju teći od trenutka ponovnog uhićenja tražene osobe.

(12) Kad nadležno županijsko državno odvjetništvo neposredno zaprimi europski uhidbeni nalog, dostavit će ga policiji radi postupanja u skladu s ovim člankom.

Prava tražene osobe

Članak 24. (NN 91/10, 81/13, 102/17, 70/19)

(1) Odmah po uhićenju osobe tražene u svrhu izvršenja europskog uhidbenog naloga policija će tu osobu pisano poučiti o pravima uhićene osobe koja ostvaruje u skladu s odredbama domaćeg kaznenog postupovnog prava.

(2) Policija će pri uhićenju traženu osobu poučiti da ima pravo na branitelja u Republici Hrvatskoj i kada obrana nije obvezna, uz upozorenje da će odluku o snašanju troškova tako postavljenog branitelja ovisiti o kasnije utvrđenom imovnom stanju te osobe. Ako je europski uhidbeni nalog izdan u svrhu provođenja kaznenog progona, policija će pri uhićenju traženu osobu poučiti da ima pravo zatražiti branitelja u državi izdavanja. O zahtjevu tražene osobe za branitelja policija bez odgode obavještava nadležni županijski sud koji će toj osobi postaviti branitelja te državno odvjetništvo u svrhu obavještavanja nadležnog tijela države izdavanja o zahtjevu za branitelja u toj državi.

(3) Državni odvjetnik će prije ispitivanja traženu osobu poučiti o njezinim pravima koja ostvaruje u skladu s odredbama domaćeg kaznenog postupovnog prava:

– pravu na branitelja po vlastitom izboru odnosno branitelja kojeg joj postavi sud,

– pravu zahtijevati postavljanje branitelja i kada obrana nije obvezna,

– pravu da branitelj bude nazočan na ispitivanju tražene osobe te pravu na slobodnu, neometanu i povjerljivu komunikaciju s njim,

– pravu na imenovanje branitelja u državi izdavanja,

– pravu zatražiti da mu se u državi izdavanja u postupku povodom europskog uhidbenog naloga postavi branitelj na teret države izdavanja kada je europski uhidbeni nalog izdan u svrhu kaznenog progona,

– pravu na tumačenje i prevođenje,

– pravu da nije dužan iskazivati,

– pravu na uvid u spis predmeta prije ispitivanja pred državnim odvjetnikom,

– pravu na hitnu medicinsku pomoć,

– pravu da o oduzimanju slobode bude obaviještena osoba koju tražena osoba imenuje odnosno konzularno tijelo s kojima ima pravo i komunicirati.

(4) Državni odvjetnik će traženu osobu izvijestiti o sadržaju i osnovi za izdavanje europskog uhidbenog naloga, mogućnosti pristanka na predaju državi izdavanja te mogućnosti odricanja od primjene načela specijalnosti i posljedicama izjave o odricanju u smislu članka 38. stavka 1. ovoga Zakona. Državni odvjetnik će ispitati traženu osobu o osobnim prilikama, državljanstvu i odnosima prema državi izdavanja te da li se i zbog kojih razloga protivi predaji.

(5) O ispitivanju tražene osobe sastavlja se zapisnik.

(6) Ako je nadležno tijelo države izdavanja zatražilo ograničenje prava obavještavanja treće osobe, odnosno prava na komunikaciju s braniteljem, državni odvjetnik će postupiti u skladu s tim zahtjevom, ako ono nije u suprotnosti s pravnim poretkom Republike Hrvatske.

(7) Ako tražena osoba želi ostvariti pravo na branitelja u državi izdavanja, državni odvjetnik o tome bez odgode obavještava nadležno tijelo države izdavanja. Ostvarivanje prava na branitelja u državi izdavanja ne utječe na rokove u postupku izvršenja europskog uhidbenog naloga.

(8) Ako se europski uhidbeni nalog odnosi na izvršenje presude donesene u odsutnosti, kojom je izrečena zatvorska kazna ili mjera koja uključuje oduzimanje slobode, tražena osoba može prije predaje državi izdavanja zahtijevati dostavu navedene presude ako joj prije nije bila osobno uručena, a niti je primila službenu obavijest da se protiv nje vodi kazneni postupak. U tom slučaju državni odvjetnik će zatražiti od tijela koje je izdalo nalog da bez odgode dostavi presudu, kako bi se ona dostavila traženoj osobi. Dostava presude neće se smatrati službenom dostavom za računanje rokova za podnošenje zahtjeva za obnovu postupka ili žalbe. Ovime se ne odgađa postupak predaje tražene osobe niti rok za donošenje rješenja o predaji.

Postupak pred sucem istrage

Članak 24.a (NN 91/10, 81/13, 26/15, 102/17, 18/24)

(1) Na prijedlog državnog odvjetnika uz koji je dostavljena dokumentacija iz članka 23. stavka 3. ovog Zakona sudac istrage će u postupku izvršenja europskog uhidbenog naloga zakazati ročište za odluku o istražnom zatvoru u skladu s domaćim pravom. O vremenu održavanja ročišta za odluku o istražnom zatvoru sudac istrage obavijestit će državnog odvjetnika, traženu osobu i njezina branitelja, a po potrebi i tumača.

(2) Ročište iz stavka 1. ovog članka može se održati samo ako je prisutan branitelj tražene osobe. Ako tražena osoba nema branitelja, sud će joj postaviti branitelja po službenoj dužnosti.

(3) Na ročištu za odluku o istražnom zatvoru sudac istrage utvrdit će je li osoba poučena o svojim pravima iz članka 24. stavka 2. ovog Zakona. Ako osoba nije poučena o navedenim pravima, sudac će pozvati državnog odvjetnika da to učini.

(4) Ako tražena osoba sucu istrage da pristanak na predaju, sudac istrage će uz odluku o istražnom zatvoru donijeti rješenje u smislu članka 28. ovog Zakona.

Postupak pred izvanraspravnim vijećem

Članak 24.b (NN 91/10, 81/13, 26/15)

(1) Dokumentacija iz članka 23. stavka 3. ovog Zakona dostavlja se izvanraspravnom vijeću nadležnog županijskog suda kada nije održano ročište iz članka 24.a ovog Zakona, odnosno kada je održano ročište iz članka 24.a ovog Zakona, ali tražena osoba nije pristala na predaju.

(2) Po primitku dokumentacije predsjednik izvanraspravnog vijeća će odrediti održavanje sjednice vijeća u roku od tri dana.

(3) Na sjednicu će biti pozvani državni odvjetnik, tražena osoba i njezin branitelj, ako ga ima, te tumač, ako je potrebno.

(4) Predsjednik vijeća će na početku sjednice provjeriti je li tražena osoba primila i razumjela pouku o pravima, a ako nije, naložit će državnom odvjetniku da joj uruči pouku o pravima.

(5) Državni odvjetnik će navesti osnovu za izdavanje europskog uhidbenog naloga, kazneno djelo na kojem je nalog utemeljen, kao i razloge za njegovo izdavanje te će predložiti priznavanje i izvršenje tog naloga. Također će se državni odvjetnik očitovati o daljnjoj osnovanosti istražnog zatvora ili mjera opreza ako su bile naložene traženoj osobi.

(6) Tražena osoba i njezin branitelj očitovat će se na navode iz europskog uhidbenog naloga i navesti razloge protivljenju predaji, a mogu ukazati na postojanje razloga za odbijanje predaje iz članaka 20. i 21. ovog Zakona, kao i na dokaze kojima potkrjepljuju svoje navode. Tražena osoba može na sjednici izvanraspravnog vijeća dati pristanak na predaju državi izdavanja u smislu članka 27. ovog Zakona. U tom će slučaju izvanraspravno vijeće donijeti rješenje o predaji s pristankom iz članka 28. ovog Zakona.

Obustava postupka izvršenja europskog uhidbenog naloga

Članak 24.c (NN 91/10, 26/15, 102/17)

(1) Sud obustavlja rješenjem postupak izvršenja europskog uhidbenog naloga ako se tražena osoba više ne nalazi na državnom području Republike Hrvatske ili ako je država izdavanja stavila izvan snage europski uhidbeni nalog.

(2) Ako je rješenje kojim se odobrava predaja tražene osobe postalo pravomoćno, a nastupile su okolnosti zbog kojih bi se predaja morala odbiti ili obustaviti postupak izvršenja europskog uhidbenog naloga, sud će po službenoj dužnosti ili na prijedlog stranaka ponovno ispitati donesenu odluku. Kada sud utvrdi da više ne postoje uvjeti za izvršenje europskog uhidbenog naloga, svoju raniju odluku stavit će izvan snage te donijeti rješenje kojim se obustavlja postupak izvršenja europskog uhidbenog naloga, odnosno rješenje kojim se odbija predaja.

Postupanje prema djetetu kao traženoj osobi

Članak 24.d (NN 91/10, 70/19)

(1) Ako je tražena osoba dijete u smislu ovoga Zakona, policija će je odmah po uhićenju poučiti o njezinim pravima iz članka 24. stavka 3. ovoga Zakona te o sljedećim pravima:

– pravu na obavještavanje zakonskog zastupnika djeteta o svim pravima djeteta iz članka 24. stavka 3. ovoga Zakona i ovoga stavka te pravu na pratnju zakonskog zastupnika djeteta tijekom postupka,

– pravu na zaštitu privatnosti, pravu na liječnički pregled i liječničku pomoć,

– pravu na ograničenje lišenja slobode i korištenje alternativnih mjera, uključujući pravo na periodično preispitivanje pritvora.

(2) O uhićenju osobe iz stavka 1. ovoga članka pritvorski nadzornik odmah obavještava suca za mladež, državnog odvjetnika, zakonskog zastupnika djeteta i centar za socijalnu skrb i to istodobno unosi u odgovarajuću evidenciju.

(3) Državni odvjetnik naložit će da se tražena osoba iz stavka 1. ovoga članka u roku od 16 sati od uhićenja dovede sucu za mladež nadležnog županijskog suda radi ispitivanja u smislu članka 24. stavka 3. ovoga Zakona.

(4) Ako ovim Zakonom nije drukčije određeno, postupak pred sucem istrage i postupak pred izvanraspravnim vijećem provodi se uz odgovarajuću primjenu propisa kojima se uređuje postupanje prema maloljetnim počiniteljima kaznenih djela.

(5) Postupak se provodi uz osiguranje prava na pratnju zakonskog zastupnika djeteta i tijekom saslušanja pred sudom.

Predaja osobe koja uživa imunitet ili povlastice

Članak 25. (NN 91/10, 81/13, 18/24)

(1) Ako državni odvjetnik tijekom ispitivanja tražene osobe koja je državljanin Republike Hrvatske utvrdi da ta osoba uživa imunitet ili povlastice u Republici Hrvatskoj, zatražit će od nadležnog tijela odobrenje za postupanje po nalogu protiv te osobe.

(2) Ako je tražena osoba koja uživa imunitet ili povlastice u Republici Hrvatskoj državljanin druge države ili službenik međunarodne organizacije, državni odvjetnik mora o tome odmah obavijestiti ministarstvo nadležno za vanjske poslove. Postupak predaje neće se pokrenuti prije nego što tijelo koje je izdalo nalog dostavi dokaz o ukidanju imuniteta ili povlastica.

(3) Rokovi iz članka 28. i 32. ovog Zakona počinju teći s danom kada državni odvjetnik zaprimi dokaz o ukidanju imuniteta ili povlastica.

Mjere osiguranja predaje tražene osobe

Članak 26. (NN 91/10, 81/13, 102/17)

(1) Radi izvršenja rješenja o predaji tijekom postupka povodom europskog uhidbenog naloga prema traženoj osobi moraju biti primijenjene mjere u skladu s domaćim pravom, koje će osigurati predaju.

(2) Protiv tražene osobe koja je uhićena sudac će na prijedlog državnog odvjetnika odrediti istražni zatvor radi predaje, koji može trajati najdulje do izvršenja rješenja o predaji tražene osobe na temelju članka 35. ovog Zakona.

(3) Umjesto istražnog zatvora radi predaje sud može odrediti neku od blažih mjera propisanih odredbama domaćeg kaznenog postupovnog prava, pod uvjetom da se primjenom takve mjere može ostvariti svrha iz stavka 1. ovog članka.

SUDSKA PRAKSA: Rješenje, Rješenje, Rješenje, Rješenje, Rješenje

Pristanak na predaju

Članak 27.

(1) Tražena osoba može dati pristanak na predaju državi izdavanja te se odreći primjene načela specijalnosti u smislu članka 38. stavka 1. ovog Zakona.

(2) Pristanak i odricanje iz stavka 1. ovog članka unijet će se u zapisnik sastavljen na način iz kojeg nedvojbeno proizlazi da je tražena osoba pri tome postupala dragovoljno i bila u potpunosti svjesna posljedica.

(3) Pristanak i odricanje iz stavka 1. ovog članka su neopozivi.

(4) O pristanku iz stavka 1. ovog članka sud će bez odgađanja izvijestiti tijelo koje je izdalo europski uhidbeni nalog.

Rješenje o predaji s pristankom

Članak 28. (NN 91/10, 81/13, 26/15)

(1) Ako tražena osoba pristane na predaju državi izdavanja, sudac istrage odnosno izvanraspravno vijeće nadležnog suda mora bez odgode, a najkasnije u roku od tri dana od pristanka donijeti rješenje kojim se odobrava predaja, ako ne postoje razlozi za odbijanje izvršenja europskog uhidbenog naloga iz članka 20. i 21. ovog Zakona.

(2) Rješenje kojim se odobrava predaja sadrži sljedeće podatke:

1. ime, prezime, datum i mjesto rođenja te državljanstvo tražene osobe,

2. državu članicu kojoj se predaje tražena osoba,

3. opis djela za koje se izvršava predaja,

4. navod da je tražena osoba pristala na predaju,

5. ako se tražena osoba odrekla primjene načela specijalnosti u smislu članka 38. stavka 1. ovog Zakona, navod o tome,

6. ako se tražena osoba nije odrekla primjene načela specijalnosti u smislu članka 38. stavka 1. ovog Zakona, rješenje mora sadržavati navod da se bez dopuštenja Republike Hrvatske, za djela počinjenja prije predaje tražena osoba, ne smije:

a) kazneno goniti niti se protiv nje smije izvršiti kazna zatvora u državi izdavanja,

b) biti predana drugoj državi članici radi kaznenog progona ili izvršenja kazne zatvora,

c) izručiti trećoj državi radi kaznenog progona ili izvršenja kazne zatvora.

(3) Rješenje iz stavka 2. ovog članka dostavlja se traženoj osobi, branitelju i državnom odvjetniku koji imaju pravo uložiti žalbu u roku od tri dana. O žalbi protiv rješenja suca istrage odlučuje izvanraspravno vijeće u roku od tri dana. O žalbi protiv rješenja izvanraspravnog vijeća iz članka 24.b stavka 6. ovog Zakona odlučuje vijeće višeg suda u roku od tri dana.

Rješenje o predaji bez pristanka

Članak 29. (NN 91/10, 81/13)

(1) Ako se tražena osoba protivi predaji, sud će je ispitati o razlozima za protivljenje. Ispitivanju tražene osobe nadležni državni odvjetnik može a branitelj mora uvijek biti prisutan.

(2) Sud može zatražiti dodatne podatke ili dokumentaciju od tijela koje je izdalo nalog i odrediti primjeren rok, ali ne dulji od sedam radnih dana, za njihovu dostavu.

(3) Sud prema potrebi provodi dokazne radnje predviđene domaćim kaznenim postupovnim pravom radi utvrđivanja postoje li pretpostavke za predaju.

(4) Nakon provedenih radnji iz stavka 1. – 3. ovog članka, izvanraspravno vijeće nadležnog suda donijet će rješenje kojim odobrava ili odbija predaju tražene osobe.

(5) Rješenje kojim se odobrava predaja sadrži sljedeće podatke:

1. ime, prezime, datum i mjesto rođenja te državljanstvo tražene osobe,

2. državu članicu kojoj se predaje tražena osoba,

3. opis djela za koje se izvršava predaja,

4. navod da se bez dopuštenja Republike Hrvatske, za djela počinjenja prije predaje, tražena osoba ne smije:

– kazneno goniti niti se protiv nje smije izvršiti kazna zatvora u državi izdavanja,

– biti predana drugoj državi članici radi kaznenog progona ili izvršenja kazne zatvora,

– izručiti trećoj državi radi kaznenog progona ili izvršenja kazne zatvora.

(6) Rješenje iz stavka 4. ovog članka dostavlja se traženoj osobi, branitelju i državnom odvjetniku, koji imaju pravo uložiti žalbu u roku od tri dana. O žalbi odlučuje izvanraspravno vijeće višeg suda u roku od tri dana.

(7) Rješenje kojim se odbija predaja mora biti obrazloženo i o njemu bez odgode mora biti obaviješteno tijelo koje je izdalo nalog i nacionalni S.I.Re.N.E. ured.

SUDSKA PRAKSA: Rješenje, Rješenje, Rješenje, Rješenje

Postupanje u slučaju zaprimanja europskog uhidbenog naloga više država članica ili molbe za izručenje

Članak 30. (NN 91/10, 81/13)

(1) Ako su protiv iste osobe od dvije ili više država članica zaprimljeni europski uhidbeni nalozi, prilikom donošenja odluke o tome kojoj državi će tražena osoba biti predana sud će cijeniti sve okolnosti slučaja, posebno težinu kaznenog djela, mjesto počinjenja kaznenog djela, vrijeme izdavanja europskih uhidbenih naloga te jesu li izdani radi vođenja kaznenog postupka ili izvršenja kazne zatvora ili mjere koja uključuje oduzimanje slobode.

(2) Ako sud utvrdi da su u odnosu na istu osobu ispunjene pretpostavke za predaju na temelju europskog uhidbenog naloga te izručenje na temelju molbe treće države, odluku o predaji, odnosno izručenju donijet će ministar nadležan za poslove pravosuđa. Odredbe o predaji s pristankom i o pojednostavnjenom izručenju ne primjenjuju se u ovom slučaju.

(3) O pravomoćnoj odluci moraju biti obaviještene sve zainteresirane države.

Obavještavanje o odluci

Članak 31. (NN 91/10, 26/15, 68/18)

(1) Sud će bez odgode obavijestiti tijelo koje je izdalo nalog i nacionalni S.I.Re.N.E. ured o pravomoćnosti odluke kojom je odobrena ili odbijena predaja tražene osobe.

(2) Kada se odluka o odbijanju predaje tražene osobe odnosi na kaznena djela terorizma, ta odluka se, zajedno s raspoloživom dokumentacijom, dostavlja i nadležnom državnom odvjetništvu radi utvrđivanja nadležnosti za kazneni progon sukladno domaćem pravu

(3) Prilikom predaje tražene osobe državi izdavanja predat će se podaci o vrsti i trajanju mjera iz članka 26. ovog Zakona.

SUDSKA PRAKSA: Rješenje

Rokovi za donošenje odluke o predaji tražene osobe

Članak 32. (NN 91/10, 81/13, 26/15, 18/24)

(1) Postupak radi predaje tražene osobe je hitan.

(2) Ako tražena osoba nije pristala na predaju, o njezinoj predaji mora biti odlučeno u roku od šezdeset dana od uhićenja ili u slučaju kad zbog opravdanih razloga nije došlo do uhićenja tražene osobe, od prvog ispitivanja.

(3) Ako se o predaji ne može odlučiti u rokovima iz stavka 2. ovog članka, sud će o tome obavijestiti tijelo koje je izdalo nalog i navesti razloge za prekoračenje rokova. U tom slučaju o predaji tražene osobe mora biti odlučeno u daljnjem roku od trideset dana.

(4) Ako se zbog iznimnih okolnosti, o predaji ne može odlučiti niti u roku iz stavka 3. ovoga članka, sud će o tome obavijestiti Eurojust i navesti razloge za prekoračenje roka.

(5) Ako neka od država članica višekratno prekoračuje rokove za izvršavanje europskih uhidbenih naloga domaćih nadležnih tijela, ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa će o tome obavijestiti Vijeće Europske unije.

Prekid postupka izvršenja europskog uhidbenog naloga i privremena predaja tražene osobe

Članak 33. (NN 91/10, 102/17, 18/24)

(1) Kada se protiv tražene osobe vodi postupak u Republici Hrvatskoj zbog drugog kaznenog djela ili se tražena osoba nalazi na izdržavanju kazne zatvora, postupak izvršenja europskog uhidbenog naloga prekida se rješenjem. Postupak će se nastaviti kada se postupak zbog drugog kaznenog djela pravomoćno okonča i osoba izdrži kaznu zatvora koja će joj biti eventualno izrečena, kada istekne kazna zatvora koju je izdržavala odnosno joj se odobri uvjetni otpust.

(2) Kada sud utvrdi postojanje razloga za prekid izvršenja europskog uhidbenog naloga, o tome će obavijestiti državu izdavanja europskog uhidbenog naloga koja može zatražiti privremenu predaju tražene osobe.

(3) Na postupak privremene predaje na odgovarajući način primjenjuju se odredbe kojima je propisan postupak suda radi izvršenja europskog uhidbenog naloga radi predaje. Pri donošenju odluke o privremenoj predaji sud će voditi računa o tome da privremena predaja neće ometati vođenje kaznenog postupka pred domaćim sudom te će u rješenju kojim se odobrava privremena predaja naznačiti datum do kojeg tražena osoba mora biti vraćena u Republiku Hrvatsku.

(4) Uvjete privremene predaje tražene osobe pisanim sporazumom dogovaraju nadležni domaći sud i pravosudno tijelo koje je izdalo nalog.

(5) Vrijeme oduzimanja slobode u državi izdavanja uračunat će se u kaznu koja će traženoj osobi biti izrečena u domaćem postupku odnosno u kaznu zatvora koju je izdržavala u Republici Hrvatskoj prije njezine predaje državi izdavanja. Ako je to vrijeme uračunano u kaznu izrečenu u državi izdavanja naloga, ono neće biti uračunano u izrečenu kaznu u Republici Hrvatskoj odnosno u vrijeme izdržavanja kazne u Republici Hrvatskoj za čijeg je trajanja privremena predaja odobrena.

SUDSKA PRAKSA: Rješenje

Ispitivanje tražene osobe prije donošenja odluke o predaji

Članak 34. (NN 91/10, 102/17, 18/24)

(1) Prije donošenja odluke o predaji na prijedlog tijela koje je izdalo nalog i pod uvjetom da je predaja tražena radi vođenja kaznenog postupka, sud može ispitati traženu osobu o djelu zbog kojega je izdan nalog.

(2) Okolnosti ispitivanja tražene osobe dogovaraju sud i tijelo koje je izdalo nalog pisanim sporazumom, koji obvezuje sva nadležna tijela države izdavanja.

(3) Sud ispituje traženu osobu u skladu s domaćim kaznenim postupovnim pravom i sporazumom iz stavka 2. ovog članka. Ispitivanju moraju biti prisutni branitelj i državni odvjetnik, a može biti prisutna i službena osoba države izdavanja.

(4) Na postupak privremenog premještaja na odgovarajući se način primjenjuju odredbe kojima je propisan postupak suda radi izvršenja europskog uhidbenog naloga radi predaje. Pri donošenju odluke o privremenom premještaju sud će voditi računa o tome da privremeni premještaj neće ometati vođenje postupka radi predaje tražene osobe pred domaćim sudom te će se u rješenju kojim se odobrava privremeni premještaj naznačiti datum do kojeg tražena osoba mora biti vraćena u Republiku Hrvatsku.

(5) Uvjete privremenog premještaja tražene osobe pisanim sporazumom dogovaraju nadležni domaći sud i pravosudno tijelo koje je izdalo nalog.

Predaja tražene osobe

Članak 35. (NN 91/10, 26/15, 102/17)

(1) Po pravomoćnosti rješenja o predaji, sud će bez odgode naložiti predaju tražene osobe. Rješenje o predaji izvršava ministarstvo nadležno za unutarnje poslove, koje će s nadležnim tijelima države izdavanja dogovoriti način, vrijeme i mjesto predaje. Predaja mora biti izvršena bez odgode, a najkasnije u roku od deset dana po pravomoćnosti rješenja o predaji.

(2) Ako predaja nije moguća u roku iz stavka 1. ovog članka zbog okolnosti na koje Republika Hrvatska ili država izdavanja ne mogu utjecati, policija će u daljnjem roku od desetdana s nadležnim tijelom države izdavanja dogovoriti novi način, vrijeme i mjesto predaje.

(3) Iznimno, sud može predaju tražene osobe privremeno odgoditi zbog postojanja ozbiljnih humanitarnih razloga poput opasnosti od očitog ugrožavanja života ili zdravlja tražene osobe. Sud će o ovim okolnostima odmah obavijestiti tijelo koje je izdalo nalog. Predaja tražene osobe bit će izvršena čim prestanu razlozi za odgodu. Novi način, vrijeme i mjesto predaje dogovorit će se u daljnjem roku od deset dana od prestanka razloga za odgodu.

(4) U slučaju iz stavka 2. ovog članka, ako je istekao rok na koji je određen istražni zatvor radi predaje, sudac istrage će, na prijedlog državnog odvjetnika, ako utvrdi postojanje okolnosti iz stavka 2. ovog članka, produljiti istražni zatvor za još deset dana.

(5) Prije isteka roka na koji je određen istražni zatvor radi predaje iz stavka 1. ovog članka sudac istrage može, na prijedlog državnog odvjetnika, kada utvrdi postojanje ozbiljnih humanitarnih razloga zbog kojih je potrebno privremeno odgoditi predaju tražene osobe, produljiti istražni zatvor radi predaje do prestanka tih razloga. Po prestanku razloga zbog kojih je produljen istražni zatvor radi predaje, sudac istrage će o tome obavijestiti policiju kako bi se dogovorio novi način, vrijeme i mjesto predaje u roku iz stavka 3. ovog članka. Kada se dogovori novi način predaje, sudac istrage može produljiti istražni zatvor radi predaje do dogovorenog datuma predaje.

(6) Kada se tražena osoba po isteku rokova iz stavaka 1. do 5. ovog članka još uvijek nalazi u istražnom zatvoru, a novo vrijeme predaje nije dogovoreno s nadležnim tijelima države izdavanja, sud će ukinuti mjeru istražnog zatvora radi predaje i pustiti traženu osobu na slobodu.

SUDSKA PRAKSA: Rješenje, Rješenje, Rješenje, Rješenje, Rješenje

Izvršenje europskog uhidbenog naloga protiv izručene osobe

Članak 36. (NN 91/10, 81/13)

(1) Ako državni odvjetnik zaprimi europski uhidbeni nalog za osobu koju je Republici Hrvatskoj izručila treća država uz uvjet poštivanja načela specijalnosti, obavijestit će o tome nadležno tijelo države izdavanja radi pribavljanja suglasnosti od treće države za predaju te osobe.

(2) Rokovi iz članka 28. i 32. ovog Zakona počinju teći s danom kada je državni odvjetnik primio suglasnost iz stavka 1. ovog članka.

Provođenje kroz Republiku Hrvatsku

Članak 37.

(1) O molbi za provođenje tražene osobe koju jedna država članica predaje drugoj kroz teritorij Republike Hrvatske odlučuje ministar nadležan za poslove pravosuđa.

(2) Molba za provođenje mora sadržavati sljedeće podatke:

1. ime, prezime, datum i mjesto rođenja, prebivalište i državljanstvo tražene osobe,

2. dokaz o postojanu europskog uhidbenog naloga,

3. zakonsku oznaku kažnjivog djela,

4. opis kažnjivog djela uključujući vrijeme i mjesto počinjenja.

(3) Ako je osoba protiv koje je izdan europski uhidbeni nalog radi vođenja kaznenog postupka državljanin Republike Hrvatske ili ima prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske, provođenje kroz Republiku Hrvatsku se može uvjetovati vraćanjem te osobe po završetku postupka u Republiku Hrvatsku radi izdržavanja kazne ili mjere koja uključuje oduzimanje slobode na temelju odluke pravosudnog tijela države izdavanja.

(4) Ako je traženu osobu potrebno provesti iz jedne države članice u drugu zračnim putem, u slučaju nepredviđenog usputnog pristajanja na području Republike Hrvatske ministar nadležan za poslove pravosuđa će odobriti provođenje kroz Republiku Hrvatsku na molbu koja se podnosi u skladu sa stavkom 1. i 2. ovog članka.

(5) Odredbe ovog članka primjenjuju se u odnosu na države članice kada se provodi postupak izručenja tražene osobe iz treće države.

SUDSKA PRAKSA: Rješenje

Molba za provođenje tražene osobe kroz državno područje druge države članice

Članak 37.a (NN 91/10, 26/15)

(1) Domaće pravosudno tijelo koje je izdalo europski uhidbeni nalog podnosi molbu za provođenje tražene osobe kroz državno područje druge države članice nadležnom tijelu te države članice.

(2) Molba za provođenje mora sadržavati podatke iz članka 37. stavka 2. ovog Zakona.

(3) Akoje predaja tražene osobe odobrena temeljem više europskih uhidbenih naloga koje su izdala različita domaća pravosudna tijela ili ako provođenje treba izvršiti preko područja treće države, molbu za provođenje podnosi ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa

Načelo specijalnosti

Članak 38. (NN 91/10, 102/17)

(1) Domaći sud može voditi kazneni postupak protiv osobe predane na temelju izdanog europskog uhidbenog naloga samo za djelo zbog kojeg je ta osoba predana Republici Hrvatskoj te za djelo počinjeno nakon predaje. U odnosu na izvršenje kaznenopravnih sankcija, njihovo izvršenje je moguće u odnosu na sankcije zbog kojih je europski uhidbeni nalog bio izdan, a osoba Republici Hrvatskoj predana te za sankcije izrečene za kazneno djelo počinjeno nakon predaje.

(2) Sud može provesti kazneni postupak ili izvršiti kaznenopravnu sankciju:

1. ako predana osoba, iako je imala mogućnost, nije napustila teritorij Republike Hrvatske u roku od 45 dana od puštanja na slobodu ili se u Republiku Hrvatsku vratila,

2. za kazneno djelo za koje domaće pravo ne propisuje kaznu zatvora, a vođenje kaznenog postupka ne iziskuje primjenu mjere pritvora, istražnog zatvora i istražnog zatvora u domu,

3. za kazneno djelo za koje domaće pravo propisuje novčanu kaznu, neovisno o činjenici da takva kazna može biti zamijenjena kaznom zatvora,

4. ako je osoba pristala na predaju Republici Hrvatskoj i tom se prilikom odrekla primjene načela specijalnosti iz stavka 1. ovog članka.

(3) Ako nisu ispunjene pretpostavke iz stavka 2. ovog članka, tijelo koje vodi postupak ili sudac izvršenja ispitat će predanu osobu na okolnost vođenja kaznenog postupka, odnosno izdržavanja kazne zatvora iz stavka 1. ovog članka. Ako se predana osoba u prisutnosti branitelja dragovoljno i u potpunosti svjesna posljedica svoje izjave na zapisnik izričito odrekne primjene načela specijalnosti, kazneni postupak se može nastaviti voditi, odnosno kaznenopravna sankcija izvršavati.

(4) Ako nisu ispunjene pretpostavke iz stavaka 2. i 3. ovog članka, tijelo koje vodi postupak, odnosno sudac izvršenja podnijet će državi izdavanja zahtjev za davanje suglasnosti za vođenje kaznenog postupka ili za izvršenje kaznene sankcije. Zahtjev mora sadržavati podatke iz članka 18. ovog Zakona i zapisnik o ispitivanju iz stavka 3. ovog članka, a dostavit će se neposredno nadležnom tijelu države izvršenja.

SUDSKA PRAKSA: Rješenje, Rješenje, Rješenje

Predaja drugoj državi članici

Članak 39. (NN 91/10, 81/13, 102/17)

(1) Osoba koja je Republici Hrvatskoj predana na temelju europskog uhidbenog naloga, može biti predana drugoj državi članici zbog djela počinjenog prije predaje i bez suglasnosti nadležnog pravosudnog tijela države izvršenja u sljedećim slučajevima:

1. ako predana osoba, iako je imala mogućnost, nije napustila teritorij Republike Hrvatske u roku od 45 dana od puštanja na slobodu ili se u Republiku Hrvatsku vratila,

2. ako se na tu osobu ne primjenjuje načelo specijalnosti na temelju članka 38. stavka 2. točke 1. i 4. te stavka 3. i 4. ovog Zakona,

3. ako osoba pristane na predaju drugoj državi članici a njezin pristanak je unesen u zapisnik, sastavljen pred nadležnim sudom u prisutnosti njezinog branitelja, u skladu s domaćim kaznenim postupovnim pravom. Izjava o odricanju mora se unijeti u zapisnik sastavljen na način iz kojeg nedvojbeno proizlazi da je tražena osoba pri tome postupala dragovoljno i bila u potpunosti svjesna posljedica.

(2) Ako državni odvjetnik zaprimi europski uhidbeni nalog za osobu koju je Republici Hrvatskoj predala druga država članica uz uvjet poštivanja načela specijalnosti, obavijestit će o tome nadležno tijelo države izdavanja naloga radi pribavljanja suglasnosti države članice od koje je Republika Hrvatska preuzela tu osobu.

Izručenje predane osobe trećoj državi

Članak 40.

Osoba koja je predana Republici Hrvatskoj na temelju europskog uhidbenog naloga ne može biti izručena trećoj državi bez suglasnosti države čije je pravosudno tijelo donijelo odluku o predaji. Zahtjev za davanje suglasnosti podnosi ministar nadležan za poslove pravosuđa u skladu sa zakonom koji uređuje međunarodnu pravnu pomoć u kaznenim stvarima i međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku.

Postupak davanja suglasnosti

Članak 41. (NN 91/10, 26/15)

(1) Sud koji je donio rješenje o predaji određene osobe na temelju europskog uhidbenog naloga nadležan je za odlučivanje o zahtjevu za davanje suglasnosti državi izdavanja:

a) za vođenje kaznenog postupka ili izvršenje kazne zatvora ili mjere koja uključuje oduzimanje slobode protiv predane osobe zbog djela koje nije bilo obuhvaćeno nalogom a počinjeno je prije predaje,

b) za predaju te osobe drugoj državi članici zbog djela počinjenog prije predaje,

c) za izručenje trećoj državi zbog djela počinjenog prije predaje.

(2) O zahtjevu iz stavka 1. ovog članka bez prethodnog ispitivanja osobe odlučuje izvanraspravno vijeće nadležnog suda u roku koji ne može biti dulji od 30 dana od dana primitka zahtjeva, primjenom odredbi ove glave Zakona.

(3) Brisan.

SUDSKA PRAKSA: Rješenje, Rješenje

Predaja imovine ili predmeta

Članak 42.

(1) Sud koji odlučuje o predaji tražene osobe će, po službenoj dužnosti ili na zahtjev tijela koje je izdalo nalog, u skladu s domaćim pravom rješenjem privremeno oduzeti predmete koji mogu poslužiti kao dokaz ili imovinu koju je tražena osoba pribavila kažnjivim djelom, te ih predati državi izdavanja. Žalba protiv ovog rješenja može se podnijeti u roku od tri dana i ne odgađa njegovo izvršenje.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovog članka će se izvršiti i kada zbog smrti ili bijega tražene osobe nije moguće izvršiti njezinu predaju.

(3) Ako su predmeti ili imovina iz stavka 1. ovog članka nužni za potrebe kaznenog postupka koji je u tijeku u Republici Hrvatskoj, sud može njihovu predaju odgoditi ili privremeno ih predati tijelu koje je izdalo nalog, uz uvjet vraćanja u Republiku Hrvatsku nakon dovršetka postupka u državi izdavanja.

(4) Predaja predmeta ili imovine iz stavka 1. ovog članka ne utječe na prava Republike Hrvatske ili trećih osoba stečena u dobroj vjeri. Ako takva prava postoje tijelo koje je izdalo nalog vratit će predane predmete ili imovinu u Republiku Hrvatsku odmah po dovršetku postupka.

 

GLAVA II.A   EUROPSKI ISTRAŽNI NALOG

POGLAVLJE I.   OPĆE ODREDBE

Područje primjene

Članak 42.a (NN 91/10, 102/17)

(1) Kada je u kaznenom ili prekršajnom postupku potrebno provesti dokazne radnje na području druge države članice Europske unije, izdat će se europski istražni nalog.

(2) Europski istražni nalog ne može se izdati u svrhu:

1. osnivanja zajedničkog istražnog tima i prikupljanja dokaza u takvom timu;

2. provođenja dokaznih radnji na području Kraljevine Danske i Republike Irske.

Izdavanje europskog istražnog naloga

Članak 42.b (NN 91/10, 102/17)

(1) Sud i državno odvjetništvo koji vode postupak iz članka 6. ovog Zakona, odnosno nadležni prekršajni sud po prijedlogu upravnog tijela koje vodi prekršajni postupak izdaju europski istražni nalog na propisanom obrascu koji je sastavni dio ovog Zakona (Prilog 14.A), potpisuju i ovjeravaju točnost njegova sadržaja te ga dostavljaju nadležnom pravosudnom tijelu u skladu s člankom 7. stavcima 1. i 2. ovog Zakona radi prosljeđivanja u državu izvršenja naloga.

(2) Izdavanje europskog istražnog naloga može predložiti okrivljenik i njegov branitelj u skladu s odredbama domaćeg postupovnog prava.

(3) Europski istražni nalog sadrži sljedeće podatke:

a) podatke o tijelu izdavanja;

b) predmet europskog istražnog naloga i razloge za europski istražni nalog;

c) potrebne informacije koje su dostupne o osobi na koju se nalog odnosi;

d) opis kažnjivog djela koje je predmet postupka i važeće odredbe kaznenog ili prekršajnog prava;

e) opis zatražene dokazne radnje i dokaza koji se trebaju pribaviti.

Uvjeti za izdavanje europskog istražnog naloga

Članak 42.c (NN 91/10, 102/17, 18/24)

Nadležno pravosudno tijelo izdat će europski istražni nalog ako su ispunjene sljedeće pretpostavke:

1. izdavanje europskog istražnog naloga nužno je i razmjerno svrsi postupaka iz članka 2. točke 9. ovog Zakona,

2. dokazna radnja ili radnje navedene u europskom istražnom nalogu mogu biti određene u tom postupku,

3. ako je za provođenje radnje potreban nalog suca istrage, državni odvjetnik koji izdaje europski istražni nalog prethodno će isti pribaviti.

Posebni uvjeti za izvršenje europskog istražnog naloga

Članak 42.d (NN 91/10, 102/17)

(1) U izdanom europskom istražnom nalogu tijelo izdavanja može zatražiti od tijela države izvršenja naloga da se nalog izvrši sukladno odredbama domaćeg postupovnog prava na koje je u nalogu posebno ukazano.

(2) U europskom istražnom nalogu može se zatražiti obavijest o vremenu i mjestu provođenja radnje, kao i suglasnost za prisutnost stranaka iz postupka u kojem je nalog izdan.

Prosljeđivanje europskog istražnog naloga

Članak 42.e (NN 91/10, 102/17)

(1) Nadležno pravosudno tijelo iz članka 7. stavaka 1. i 2. ovog Zakona proslijedit će europski istražni nalog neposredno nadležnom tijelu države izvršenja na bilo koji način koji ostavlja pisani zapis, uz uvjet da država izvršenja može provjeriti njihovu vjerodostojnost. Sva daljnja službena komunikacija odvija se neposredno.

(2) Osim na način predviđen u stavku 1. ovog članka te u članku 5. stavku 1. točki 2. i članku 7. stavcima 1. i 2. ovog Zakona, europski istražni nalog može se zaprimiti i proslijediti preko sigurnog telekomunikacijskog sustava Europske pravosudne mreže u kaznenim stvarima.

Europski istražni nalog u odnosu na raniji europski istražni nalog

Članak 42.f (NN 91/10, 102/17)

(1) Nadležno pravosudno tijelo može izdati europski istražni nalog kojim se dopunjuje neki ranije izdani europski istražni nalog, pod uvjetom da je ta okolnost navedena u odjeljku D obrasca iz Priloga 14.A.

(2) Ako predstavnici nadležnog pravosudnog tijela koje je izdalo europski istražni nalog prisustvuju njegovu izvršenju u skladu s odredbama ovog Zakona, oni mogu, dok su prisutni, pravosudnom tijelu države članice nadležnom za izvršenje neposredno uputiti europski istražni nalog koji nadopunjuje europski istražni nalog koji se već izvršava, a koji udovoljava uvjetima propisanim u članku 42.b stavku 1. ovog Zakona.

Troškovi

Članak 42.g (NN 91/10, 102/17)

U iznimnim situacijama kada se ne može postići suglasnost s državom izvršenja europskog istražnog naloga u pogledu troškova, nadležno pravosudno tijelo može odlučiti:

a) u potpunosti ili djelomično povući europski istražni nalog; ili

b) zadržati europski istražni nalog i snositi dio troškova koji se smatraju iznimno visokima.

Priznavanje i izvršenje europskog istražnog naloga

Članak 42.h (NN 91/10, 102/17)

(1) Provođenje dokazne radnje zatražene europskim istražnim nalogom od strane nadležnog tijela predstavlja njegovo priznanje. Europski istražni nalog izvršava se sukladno odredbama domaćeg postupovnog prava, osim ako se ne utvrdi postojanje razloga za nepriznavanje ili neizvršenje ili postojanje razloga za odgodu predviđenih ovim Zakonom. U svrhu izvršenja europskog istražnog naloga, nadležno pravosudno tijelo iz članka 5. stavka 1. podstavka 2. ovog Zakona, postupajući u skladu s domaćim pravom poduzima radnje potrebne za njegovo izvršenje propisane domaćim pravom.

(2) Nadležno pravosudno tijelo pridržava se posebno postavljenih zahtjeva tijela izdavanja naloga pod uvjetom da ti zahtjevi nisu u suprotnosti s temeljnim načelima domaćeg pravnog poretka.

(3) Kada nadležno pravosudno tijelo zaprimi europski istražni nalog koji nije izdalo ili potvrdilo nadležno pravosudno tijelo države izdavanja, ono vraća europski istražni nalog državi izdavanja.

(4) Kada država izdavanja zatraži da jedno ili više tijela države izdavanja prisustvuje pri izvršavanju europskog istražnog naloga, nadležno pravosudno tijelo ispunit će taj zahtjev pod uvjetom da to nije u suprotnosti s temeljnim načelima domaćeg pravnog poretka niti šteti bitnim interesima nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske.

(5) Predstavnika tijela države izdavanja prisutnog u Republici Hrvatskoj obvezuje domaće pravo za vrijeme izvršenja europskog istražnog naloga. On nema ovlasti samostalno poduzimati dokazne radnje, osim ako je poduzimanje radnje u skladu s domaćim pravom i u mjeri usuglašenoj između nadležnih tijela države izdavanja i nadležnih domaćih tijela.

(6) Nadležna tijela Republike Hrvatske mogu se savjetovati s nadležnim tijelima države izdavanja na bilo koji odgovarajući način kako bi se olakšala učinkovita primjena odredbi stavaka 1. do 5. ovog članka. O takvom savjetovanju sastavit će se službena bilješka.

Primjena druge dokazne radnje

Članak 42.i (NN 91/10, 102/17)

(1) Nadležno pravosudno tijelo provest će dokaznu radnju različitu od one navedene u europskom istražnom nalogu ako:

a) dokazna radnja navedena u europskom istražnom nalogu ne postoji prema domaćem pravu; ili

b) dokaznu radnju navedenu u europskom istražnom nalogu ne bi bilo moguće odrediti u usporedivom domaćem predmetu.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, nadležno pravosudno tijelo provest će zatraženu dokaznu radnju ako se ona/ista odnosi na:

a) pribavljanje informacija ili dokaza koji su već u posjedu nadležnih tijela Republike Hrvatske, a te informacije ili dokazi mogli bi se pribaviti, u skladu s domaćim pravom, u okviru kaznenog postupka ili za potrebe europskog istražnog naloga;

b) pribavljanje informacija sadržanih u bazama podataka koje vodi policija ili pravosudna tijela i izravno su dostupne pravosudnom tijelu izvršenja u okviru kaznenog postupka;

c) ispitivanje svjedoka, vještaka, oštećenika i žrtve, osumnjičenika ili okrivljenika ili treće osobe na državnom području države izvršenja;

d) bilo koju dokaznu radnja koja se prema domaćem pravu provodi bez sudskog naloga;

e) podatke o identitetu osoba koje imaju pretplatu na određeni telefonski broj ili IP adresu.

(3) Nadležno pravosudno tijelo može provesti dokaznu radnju koja je po svojoj prirodi blaža od radnje navedene u europskom istražnom nalogu ako bi se tom dokaznom radnjom postigao isti rezultat.

(4) Kada se nadležno pravosudno tijelo odluči za mogućnost iz stavaka 1. i 3. ovog članka, o tome prvo obavještava tijelo izdavanja koje može odlučiti povući ili dopuniti europski istražni nalog.

(5) Kada, u smislu stavka 1. ovog članka, dokazna radnja navedena u europskom istražnom nalogu ne postoji u domaćem pravu ili je ne bi bilo moguće odrediti u usporedivom domaćem predmetu i kada ne postoji nijedna druga dokazna radnja koja bi imala isti rezultat kao zatražena dokazna radnja, nadležno pravosudno tijelo obavještava tijelo izdavanja da nije u mogućnosti osigurati zatraženu pomoć.

Razlozi za nepriznavanje ili neizvršenje europskog istražnog naloga

Članak 42.j (NN 91/10, 102/17, 18/24)

(1) Nadležno pravosudno tijelo može, rukovodeći se načelima učinkovite suradnje, svrhovitosti i prava na pravično suđenje, odlučiti hoće li izvršiti ili odbiti priznanje i izvršenje europskog istražnog naloga u sljedećim slučajevima:

a) kada prema domaćem pravu postoji imunitet ili povlastica koja onemogućuje izvršenje europskog istražnog naloga ili postoje pravila o utvrđivanju i ograničenju kaznene odgovornosti u odnosu na slobodu tiska i slobodu izražavanja u drugim medijima, a koja onemogućuju izvršenje europskog istražnog naloga;

b) kada je europski istražni nalog izdan u postupku iz članka 2. točke 9. podtočaka b) i c) ovog Zakona, a dokazna radnja ne bi bila primjenjiva u usporedivom domaćem slučaju prema domaćem pravu.

(2) Nadležno pravosudno tijelo neće priznati i izvršiti europski istražni nalog u sljedećim slučajevima:

a) kada bi izvršenje europskog istražnog naloga štetilo bitnim interesima nacionalne sigurnosti, dovelo u opasnost izvor informacija ili značilo korištenje povjerljivih informacija koje se odnose na određene obavještajne aktivnosti;

b) kada bi izvršenje europskog istražnog naloga bilo u suprotnosti s načelom ne bis in idem, osim ako je tijelo izdavanja dalo jamstvo da dokaz pribavljen europskim istražnim nalogom neće biti korišten u svrhu kaznenog progona ili kažnjavanja osobe za djelo za koje je već pravomoćno presuđena u državi članici;

c) kada se europski istražni nalog odnosi na kazneno djelo za koje se tvrdi da je počinjeno izvan državnog područja države izdavanja te je djelomično ili u cijelosti počinjeno na državnom području Republike Hrvatske, a postupanje u vezi s kojim se izdaje europski istražni nalog nije kažnjivo djelo u Republici Hrvatskoj;

d) kada postoje opravdani razlozi koji ukazuju da izvršenje dokazne radnje navedene u europskom istražnom nalogu ne bi bilo u skladu s obvezama iz članka 6. Ugovora o Europskoj uniji i Povelje o temeljnim pravima Europske unije;

e) kada postupanje zbog kojeg je izdan europski istražni nalog nije kažnjiva radnja prema domaćem pravu, osim ako se odnosi na kazneno djelo obuhvaćeno kategorijama kaznenih djela navedenih u članku 10. stavku 2. ovog Zakona. Za fiskalna djela izvršenje europskog istražnog naloga ne može se odbiti samo iz razloga što domaće pravo ne propisuje istu vrstu poreza ili pristojbi ili što ne sadrži iste odredbe o porezima, pristojbama, carinama ili mijenjanju valute, kao i pravo države izdavanja; ili

f) kada je europski istražni nalog izdan u odnosu na dokaznu radnju čija je primjena po domaćem pravu ograničena na katalog kaznenih djela ili na kaznena djela sa zapriječenom određenom najnižom sankcijom, a koji katalog ne uključuje kazneno djelo zbog kojeg se vodi postupak u državi izdavanja.

(3) Odredbe stavka 2. točke e) i f) ovog članka ne primjenjuju se na dokazne radnje iz članka 42.i stavka 2. ovog Zakona.

(4) U slučajevima iz stavka 1. točke a) i stavka 2. točaka a), b), c) i d) ovog članka, prije donošenja odluke o nepriznavanju ili neizvršavanju europskog istražnog naloga, bilo u cijelosti ili djelomično, nadležno pravosudno tijelo obavještava tijelo izdavanja o razlozima za nepriznavanje i neizvršenje europskog istražnog naloga te, prema potrebi, od tijela izdavanja bez odgode traži dostavu potrebnih informacija.

(5) U slučaju iz stavka 1. točke a) ovog članka i ako je za ukidanje povlastice ili imuniteta nadležno domaće tijelo, nadležno pravosudno tijelo zatražit će od njega da odmah iskoristi tu ovlast. Ako je za ukidanje povlastice ili imuniteta nadležno tijelo druge države ili međunarodna organizacija, izvršavanje te ovlasti od tijela nadležnog za ukidanje povlastice ili imuniteta zatražit će tijelo izdavanja.

(6) Rješenje kojim se odbija priznanje i izvršenje europskog istražnog naloga dostavlja se nadležnom državnom odvjetniku, koji ima pravo žalbe pod uvjetima i u rokovima propisanim domaćim pravom.

 Rokovi za izvršenje

Članak 42.k (NN 91/10, 102/17)
(1) Zatražena dokazna radnja, kada ne postoje razlozi za odgodu i odbijanje, provodi se u rokovima predviđenima za provođenje dokazne radnje u domaćem pravu te joj se daje jednaka prednost kao i u usporedivom domaćem predmetu, a uvijek poštujući rokove predviđene ovim člankom.
(2) Kada tijelo izdavanja europskog istražnog naloga navede da je neku dokaznu radnju potrebno provesti u kraćim rokovima ili u točno određeno vrijeme, domaće nadležno tijelo provest će zatraženu dokaznu radnju u skladu s istaknutim zahtjevom, osim ako postoje objektivne smetnje za njezino provođenje u zatraženim rokovima.
(3) Nadležno pravosudno tijelo odlučuje o provođenju zatražene dokazne radnje bez odgode, a najkasnije 30 dana od primitka europskog istražnog naloga. Nadležno pravosudno tijelo provest će zatraženu dokaznu radnju bez odgode, a najkasnije 90 dana od donošenja odluke o njezinu provođenju.
(4) Ako se dokazi čije se pribavljanje traži europskim istražnim nalogom već nalaze u posjedu domaćih tijela, nadležno pravosudno tijelo bez odgode će ih proslijediti tijelu države izdavanja naloga.
(5) Kada nadležno pravosudno tijelo ne može postupiti u roku od 30 dana iz stavka 3. ovog članka ili u točno određenom vremenu iz stavka 2. ovog članka, o tome će bez odgode obavijestiti nadležno tijelo države izdavanja, kao i o razlozima za kašnjenje te predvidivom vremenu potrebnom za donošenje odluke o provođenju dokazne radnje. U tom slučaju rok za donošenje odluke o provođenju dokazne radnje može se produljiti za najviše 30 dana.
(6) Kada nadležno pravosudno tijelo ne može postupiti u roku od 90 dana iz stavka 3. ovog članka, o tome bez odgode obavještava nadležno tijelo države izdavanja na bilo koji način, navodeći razloge za kašnjenje, te se savjetuje s nadležnim tijelom države izdavanja o prikladnom vremenskom okviru za provođenje dokazne radnje.
Dostavljanje dokaza
Članak 42.l (NN 91/10, 102/17)
(1) Nadležno pravosudno tijelo će nadležnom tijelu države izdavanja bez odgode dostaviti dokaze koji su pribavljeni izvršenjem europskog istražnog naloga ili su već u posjedu domaćih tijela. Kada je u europskom istražnom nalogu zatraženo, i kada je to moguće prema domaćem pravu, dokazi će se odmah predati nadležnim tijelima države izdavanja koja prisustvuju izvršenju europskog istražnog naloga u skladu s člankom 42.h stavkom 4. ovog Zakona.
(2) Dostavljanje dokaza može se odgoditi do donošenja odluke o pravnom lijeku, osim ako su u europskom istražnom nalogu navedeni dovoljni razlozi da je neodgodiva dostava nužna za vođenje istraga u državi izdavanja ili očuvanje individualnih prava. Dostavljanje dokaza odgodit će se ako bi to prouzročilo ozbiljnu i nepopravljivu štetu za osobu na koju se dokaz odnosi.
(3) Prilikom dostavljanja pribavljenih dokaza nadležno pravosudno tijelo može zahtijevati da se dokazi vrate kada prestane potreba za njima u državi izdavanja.
(4) Kada se dokazi čije se pribavljanje traži europskim istražnim nalogom već koriste u drugom domaćem postupku, na izričito traženje nadležnog tijela države izdavanja nadležno pravosudno tijelo može, nakon dogovora s njim, privremeno dostaviti tražene dokaze, uz obvezu da se dostavljeni dokazi vrate Republici Hrvatskoj kada prestane potreba za njima u državi izdavanja, odnosno prema dogovoru nadležnih tijela.
Pravni lijekovi
Članak 42.m (NN 91/10, 102/17)
(1) Na rješenje kojim sud odbije priznati i izvršiti europski istražni nalog državni odvjetnik ima pravo žalbe u roku od tri dana.
(2) Materijalnopravne razloge za izdavanje europskog istražnog naloga moguće je preispitati samo u postupku pokrenutom u državi izdavanja.
(3) Nadležni državni odvjetnik, kada podnese žalbu protiv rješenja kojim je odbijeno priznanje i izvršenje europskog istražnog naloga, o podnesenoj žalbi obavještava nadležno tijelo države izdavanja.
(4) Obavijest o podnesenom pravnom lijeku u državi izdavanja europskog istražnog naloga ne odgađa izvršenje dokazne radnje, osim ako država izdavanja ne zatraži drugačije.
Razlozi za odgodu izvršenja
Članak 42.n (NN 91/10, 102/17)
(1) Nadležno pravosudno tijelo odgodit će izvršenje europskog istražnog naloga:
a) ako bi njegovo izvršenje moglo dovesti u pitanje kazneni progon odnosno kazneni postupak koji je u tijeku,
b) ako se predmeti, isprave ili podaci na koje se nalog odnosi već koriste u drugim postupcima.
(2) O odgodi izvršenja europskog istražnog naloga, kao i razlozima za to sastavit će se službena bilješka.
(3) Kad prestanu postojati razlozi za odgodu, nadležno pravosudno tijelo bez odgode poduzima potrebne radnje za izvršenje europskog istražnog naloga i o tome obavještava tijelo izdavanja bilo kojim sredstvom koje omogućuje pisani zapis.
Obveza obavještavanja
Članak 42.o (NN 91/10, 102/17)
(1) Nadležno pravosudno tijelo iz članka 5. stavka 1. podstavka 2. ovog Zakona koje je zaprimilo europski istražni nalog bez odgode će, a najkasnije u roku od sedam dana od primitka europskog istražnog naloga potvrditi njegov primitak ispunjavanjem i slanjem obrasca iz Priloga 14.B koji je sastavni dio ovog Zakona.
(2) Nadležno pravosudno tijelo obavijestit će odmah i na bilo koji prikladan način tijelo koje je izdalo nalog:
a) ako ne može odlučiti o priznanju i izvršenju europskog istražnog naloga zbog toga što je obrazac predviđen u Prilogu 14.A nepotpun ili očito netočan;
b) ako tijekom izvršenja europskog istražnog naloga bez daljnjih ispitivanja dođe do spoznaje da bi moglo biti prikladno provesti dokazne radnje koje nisu prvobitno predviđene ili ih se nije moglo navesti prilikom izdavanja europskog istražnog naloga, kako bi tijelo izdavanja moglo poduzeti daljnje mjere u konkretnom slučaju; ili
c) ako ustanovi da u konkretnom slučaju ne može postupiti u skladu s posebno postavljenim zahtjevima iz članka 42.h stavka 2. ovog Zakona.
Ovu obavijest nadležno pravosudno tijelo će, na zahtjev tijela koje je izdalo nalog, potvrditi bez odgode, bilo kojim sredstvom podobnim za ispis.
(3) Nadležno pravosudno tijelo obavijestit će bez odgode, bilo kojim sredstvom podobnim za ispis, tijelo koje je izdalo nalog:
a) o postupanju u smislu članka 42.i ili donošenju odluke iz članka 42.j ovog Zakona;
b) o odgodi izvršenja europskog istražnog naloga, o razlozima za odgodu i, po mogućnosti, o predviđenom trajanju odgode.
Kaznenopravna odgovornost
Članak 42.p (NN 91/10, 102/17)
Službene osobe države izdavanja smatrat će se službenim osobama Republike Hrvatske u odnosu na kaznena djela koja su počinjena protiv njih ili koja su oni počinili, kada se nalaze na državnom području Republike Hrvatske u okviru postupka izvršenja europskog istražnog naloga.
Građanskopravna odgovornost
Članak 42.r (NN 91/10, 102/17)
(1) Štetu koju su u okviru postupka izvršenja europskog istražnog naloga prouzročile službene osobe države izdavanja naloga, nalazeći se na državnom području Republike Hrvatske, nadoknađuje Republika Hrvatska pod uvjetima pod kojima odgovara za štetu koju prouzroče njezine službene osobe.
(2) Država izdavanja, čiji su predstavnici u okviru postupka izvršenja europskog istražnog naloga prouzročili štetu bilo kojoj osobi na državnom području Republike Hrvatske, vraća u cijelosti sve iznose koje je Republika Hrvatska isplatila žrtvama i oštećenicima, odnosno osobama ovlaštenima u njihovo ime.
(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka, Republika Hrvatska neće zahtijevati naknadu štete koju je pretrpjela od države izdavanja u slučajevima iz stavka 1. ovog članka.
(4) Republika Hrvatska nadoknađuje štetu koju državi izvršenja prouzroče predstavnici njezinih nadležnih tijela kada se nalaze na državnom području te države izvršenja u okviru postupka po europskom istražnom nalogu, te vraća u cijelosti sve iznose koju je ta država isplatila žrtvama i oštećenicima, odnosno osobama ovlaštenima u njihovo ime.
Zahtjev tajnosti
Članak 42.s (NN 91/10, 102/17)
(1) Na temelju podataka i posebno istaknutih zahtjeva naznačenih u europskom istražnom nalogu u svrhu osiguranja tajnosti te u skladu sa svojim nacionalnim pravom, nadležno pravosudno tijelo jamči tajnost činjenica i sadržaja europskog istražnog naloga, osim u mjeri potrebnoj za izvršenje dokazne radnje. Ako nadležno pravosudno tijelo ne može ispuniti zahtjev tajnosti, o tome bez odgode obavještava tijelo izdavanja.
(2) Nadležno pravosudno tijelo koje je izdalo europski istražni nalog u skladu s domaćim pravom ne otkriva nikakve dokaze ili podatke primljene od nadležnog tijela države izvršenja, osim u mjeri u kojoj je njihovo otkrivanje potrebno za istrage ili postupke opisane u europskom istražnom nalogu i ako nadležno tijelo države izvršenja ne navodi drukčije.
POGLAVLJE II.   POSEBNE ODREDBE ZA POJEDINE DOKAZNE RADNJE
Izdavanje europskog istražnog naloga u svrhu privremenog premještaja u Republiku Hrvatsku osoba kojima je oduzeta sloboda radi provođenja dokazne radnje
Članak 42.t (NN 91/10, 102/17)
(1) Nadležno pravosudno tijelo može izdati europski istražni nalog u svrhu privremenog premještaja u Republiku Hrvatsku osobe kojoj je u državi izvršenja oduzeta sloboda, a radi provođenja dokazne radnje zbog koje se zahtijeva prisutnost te osobe na državnom području Republike Hrvatske.
(2) Provođenje privremenog premještaja osobe, uključujući uvjete oduzimanja slobode u Republici Hrvatskoj i datume do kojih se osoba mora premjestiti s državnog područja i vratiti na državno područje države izvršenja, dogovara se s nadležnim tijelom države izvršenja, uz osiguravanje da su tjelesno i mentalno stanje dotične osobe, kao i razina sigurnosti koja se zahtijeva u državi izdavateljici uzeti u obzir. Sukladno dogovorenim uvjetima provedbu privremenog premještaja dogovara i provodi ministarstvo nadležno za unutarnje poslove s nadležnim tijelom države izvršenja.
(3) Premještenoj osobi i dalje je oduzeta sloboda na državnom području Republike Hrvatske za djela ili osude zbog kojih je osobi oduzeta sloboda u državi izvršenja, osim ako država izvršenja podnese zahtjev za puštanje osobe na slobodu.
(4) Odredba stavka 3. ovog članka na odgovarajući se način primjenjuje i u slučajevima kada je Republika Hrvatska država članica tranzita.
(5) Premještenu osobu ne smije se kazneno goniti niti joj se smije oduzeti sloboda niti na bilo koji drugi način ograničiti osobna sloboda u Republici Hrvatskoj zbog djela koja su počinjena ili osuda koje su izrečene prije njezina napuštanja državnog područja države izvršenja, a na koji se ne odnosi europski istražni nalog.
(6) Imunitet iz stavka 5. ovog članka prestaje ako osoba koju se premješta, nakon što je imala mogućnost odlaska u roku od 15 uzastopnih dana od dana od kojeg nadležno pravosudno tijelo više ne zahtijeva njezinu nazočnost:
a) ipak ostane na državnom području Republike Hrvatske; ili
b) vrati se nakon što je napustila navedeno državno područje.
(7) Troškove koji proizlaze iz primjene ovog članka snosi Republika Hrvatska.
Izvršenje europskog istražnog naloga u svrhu privremenog premještaja iz Republike Hrvatske osoba kojima je oduzeta sloboda radi provođenja dokazne radnje
Članak 42.u (NN 91/10, 102/17)
(1) Kada nadležno tijelo iz članka 5. stavka 1. podstavka 2. ovog Zakona zaprimi europski istražni nalog koji je izdan u svrhu privremenog premještaja osobe kojoj je u Republici Hrvatskoj oduzeta sloboda, a radi provođenja dokazne radnje zbog koje se zahtijeva prisutnost te osobe na državnom području države izdavanja, proslijedit će takav europski istražni nalog županijskom sudu mjesno nadležnom prema mjestu gdje se ta osoba nalazi.
(2) Sudac istrage nadležnog suda po primitku europskog istražnog naloga kojim se zahtijeva privremeni premještaj osobe kojoj je u Republici Hrvatskoj oduzeta sloboda, istu će saslušati na okolnost njezine suglasnosti s privremenim premještajem.
(3) Sudac istrage nadležnog suda donijet će rješenje kojim se odlučuje o davanju odobrenja za privremeni premještaj. U izreci rješenja kojim se odobrava privremeni premještaj navodi se i uvjet da se ta osoba vrati u određenom roku te se navodi da se premještenu osobu ne smije kazneno goniti niti joj se smije oduzeti sloboda niti na bilo koji drugi način ograničiti osobna sloboda u državi izdavanja na temelju djela koja su počinjena ili osuda koje su izrečene prije njezina napuštanja državnog područja države izvršenja i koji nisu navedeni u europskom istražnom nalogu.
(4) Kada se odobrenje za privremeni premještaj odnosi na osobu koja se nalazi na izdržavanju kazne zatvora, rješenje o odobrenju i privremenom premještaju dostavit će se tijelu gdje osuđena osoba izdržava kaznu i nadležnom sucu izvršenja. Kada se odobrenje na privremeni premještaj odnosi na osobu koja se nalazi u istražnom zatvoru, sudac istrage o ročištu povodom europskog istražnog naloga obavijestit će tijelo pred kojim se vodi postupak te branitelja okrivljenika, a rješenje o odobrenju i privremenom premještaju dostavit će branitelju okrivljenika koji se premješta te tijelu koje vodi postupak i kaznenom tijelu u kojem se nalazi u istražnom zatvoru.
(5) Rješenje o odobrenju privremenog premještaja dostavlja se ministarstvu nadležnom za unutarnje poslove koje s nadležnim tijelom države izdavanja dogovara provedbu privremenog premještaja.
(6) Uz razloge za nepriznavanje ili neizvršenje iz članka 42.j ovog Zakona, izvršenje europskog istražnog naloga iz stavka 1. ovog članka odbit će se i:
a) kada osoba kojoj je oduzeta sloboda nije suglasna; ili
b) kada bi premještaj mogao prouzročiti produženje oduzimanja slobode osobe na koju se europski istražni nalog odnosi.
(7) Kada sudac istrage nadležnog suda smatra da je to potrebno s obzirom na dob ili tjelesno ili mentalno stanje osobe, očitovanje o privremenom premještaju daje zakonski zastupnik ili skrbnik osobe kojoj je oduzeta sloboda.
(8) Trajanje oduzimanja slobode na državnom području države izdavanja naloga uračunava se u razdoblje oduzimanja slobode premještenoj osobi u Republici Hrvatskoj.
Izdavanje europskog istražnog naloga u svrhu privremenog premještaja iz Republike Hrvatske osoba kojima je oduzeta sloboda radi provođenja dokazne radnje za potrebe postupka u Republici Hrvatskoj
Članak 42.v (NN 91/10, 102/17)
(1) Nadležno pravosudno tijelo može izdati europski istražni nalog kojim se zahtijeva nazočnost osobe kojoj je oduzeta sloboda u Republici Hrvatskoj na državnom području države izvršenja radi provođenja dokazne radnje za potrebe postupka u Republici Hrvatskoj, pod uvjetom da je ta osoba, odnosno njezin zakonski zastupnik ili skrbnik suglasan s privremenim premještajem.
(2) Provođenje privremenog premještaja osobe, uključujući uvjete oduzimanja slobode u državi izvršenja i datume do kojih se osoba mora premjestiti s državnog područja i vratiti na državno područje Republike Hrvatske, dogovara se s nadležnim tijelom države izvršenja, uz osiguranje da su tjelesno i mentalno stanje dotične osobe, kao i razina sigurnosti koja se zahtijeva u državi izdavateljici uzeti u obzir. Sukladno dogovorenim uvjetima, provedbu privremenog premještaja dogovara i provodi ministarstvo nadležno za unutarnje poslove s nadležnim tijelom države izvršenja.
(3) U europskom istražnom nalogu iz stavka 1. ovog članka izričito se navodi da je premještenoj osobi i dalje oduzeta sloboda na državnom području države izvršenja za djela ili osude zbog kojih je osobi oduzeta sloboda u Republici Hrvatskoj, osim ako nadležno pravosudno tijelo podnese zahtjev za puštanje osobe na slobodu. Trajanje oduzimanja slobode na državnom području države izvršenja naloga uračunava se u razdoblje oduzimanja slobode premještenoj osobi u Republici Hrvatskoj.
(4) Troškove koji proizlaze iz primjene ovog članka snosi Republika Hrvatska.
Izvršenje europskog istražnog naloga u svrhu privremenog premještaja u Republiku Hrvatsku osoba kojima je oduzeta sloboda u državi izdavanja radi provođenja dokazne radnje za potrebe postupka u državi izdavanja
Članak 42.z (NN 91/10, 102/17)
(1) Kada županijsko državno odvjetništvo nadležno prema mjestu gdje treba provesti dokaznu radnju zaprimi europski istražni nalog koji je izdan u svrhu privremenog premještaja u Republiku Hrvatsku osobe kojoj je oduzeta sloboda u državi izdavanja radi provođenja dokazne radnje za potrebe postupka u državi izdavanja, odlučit će o provedbi zatražene dokazne radnje sukladno odredbama domaćeg prava.
(2) Uz razloge za nepriznavanje ili neizvršenje iz članka 42.j ovog Zakona, izvršenje europskog istražnog naloga iz stavka 1. ovog članka odbit će se i kada osoba kojoj je oduzeta sloboda, odnosno njezin zakonski zastupnik ili skrbnik nije suglasan s premještajem.
(3) Rješenje o odobrenju privremenog premještaja dostavlja se ministarstvu nadležnom za unutarnje poslove, koje s nadležnim tijelom države izdavanja dogovara provedbu privremenog premještaja.
(4) Premještenu osobu ne smije se kazneno goniti niti joj se smije oduzeti sloboda niti na bilo koji drugi način ograničiti osobna sloboda u Republici Hrvatskoj zbog djela koja su počinjena ili osuda koje su izrečene prije njezina napuštanja državnog područja države izdavanja, a na koje se ne odnosi europski istražni nalog.
(5) Imunitet iz stavka 3. ovog članka prestaje ako osoba koju se premješta, nakon što je imala mogućnost odlaska u roku od 15 uzastopnih dana od dana od kojeg nadležno pravosudno tijelo više ne zahtijeva njezinu nazočnost:
a) ipak ostane na državnom području Republike Hrvatske; ili
b) vrati se nakon što je napustila navedeno državno područje.
Izdavanje europskog istražnog naloga u svrhu ispitivanja putem videokonferencije ili druge vrste audiovizualnog prijenosa
Članak 42.aa (NN 91/10, 102/17)
(1) Kada se osoba nalazi na državnom području države izvršenja i mora se ispitati kao svjedok ili vještak od strane domaćih pravosudnih tijela, nadležno pravosudno tijelo može izdati europski istražni nalog kako bi ispitalo svjedoka ili vještaka putem videokonferencije ili druge vrste audiovizualnog prijenosa u skladu s člankom 42.ab stavcima 6. do 8. ovog Zakona.
(2) Nadležno pravosudno tijelo može izdati europski istražni nalog u svrhu ispitivanja osumnjičenika ili okrivljenika prije podizanja optužnice putem videokonferencije ili druge vrste audiovizualnog prijenosa.
(3) Ako u okolnostima određenog slučaja tijelo izvršenja nema pristup tehničkim sredstvima za saslušanje putem videokonferencije, ta joj sredstva može staviti na raspolaganje Republika Hrvatska na temelju međusobnog sporazuma.
Izvršenje europskog istražnog naloga izdanog u svrhu ispitivanja putem videokonferencije ili druge vrste audiovizualnog prijenosa
Članak 42.ab (NN 91/10, 102/17, 18/24)
(1) Kada nadležno županijsko državno odvjetništvo zaprimi europski istražni nalog koji je izdan u svrhu ispitivanja osobe koja se nalazi u Republici Hrvatskoj radi provođenja dokazne radnje ispitivanja okrivljenika ili osumnjičenika te svjedoka ili vještaka putem videokonferencijske veze, zatražit će od suca istrage da odluči o provođenju te radnje u skladu s domaćim pravom u skladu s odredbama zakona kojim se uređuju pravila kaznenog postupka, a koje propisuju pružanje pravne pomoći putem videokonferencijske veze.
(2) Po zaprimanju europskog istražnog naloga županijsko državno odvjetništvo utvrđuje postoje li razlozi iz članka 42.j ovog Zakona za odbijanje izvršenja europskog istražnog naloga.
(3) Uz razloge iz članka 42.j ovog Zakona, izvršenje europskog istražnog naloga može se odbiti:
a) ako osumnjičenik ili okrivljenik nije suglasan; ili
b) ako bi izvršenje takve dokazne radnje u određenom slučaju bilo u suprotnosti s temeljnim načelima domaćeg prava.
(4) Suglasnost iz stavka 3. točke a) ovog članka osumnjičenik ili okrivljenik može povući prije započinjanja davanja iskaza putem videokonferencije ili druge vrste audiovizualnog prijenosa.
(5) Kada nadležno županijsko državno odvjetništvo odluči izvršiti europski istražni nalog iz stavka 1. ovog članka dogovara pojedinosti izvršenja neposredno s tijelom izdavanja naloga te:
a) poziva svjedoka ili vještaka navodeći vrijeme i mjesto ispitivanja;
b) poziva osumnjičenika ili okrivljenika na ispitivanje u skladu s domaćim pravom te uz poziv dostavlja i pouku o pravima koja toj osobi pripadaju prema pravu države izdavanja.
(6) Kada se ispitivanje održava putem videokonferencije ili druge vrste audiovizualnog prijenosa, primjenjuju se sljedeća pravila:
a) tijelo koje izvršava radnju nazočno je tijekom ispitivanja, a prema potrebi mu pomaže tumač, te je odgovorno za utvrđivanje identiteta osobe koju treba ispitati i poštivanje temeljnih načela domaćeg prava. Ako smatra da se tijekom ispitivanja krše temeljna načela domaćeg prava, odmah poduzima mjere potrebne za osiguravanje nastavka ispitivanja u skladu s navedenim načelima;
b) mjere za zaštitu osobe koja treba biti ispitana dogovaraju, prema potrebi, nadležno tijelo iz stavka 1. ovog članka i nadležno tijelo države izdavanja;
c) ispitivanje izravno provodi nadležno tijelo države izdavanja, u skladu s njezinim pravom;
d) na zahtjev države izdavanja ili osobe koja treba biti ispitana, nadležno tijelo iz stavka 1. ovog članka prema potrebi osigurava osobi koja treba biti ispitana pomoć tumača;
e) osumnjičenici ili okrivljenici obavještavaju se prije ispitivanja o postupovnim pravima koja im pripadaju, uključujući pravo da ne iskazuju, prema domaćem pravu i prema pravu države izdavanja. Svjedoci i vještaci mogu se pozvati na pravo da ne iskazuju koje im pripada prema domaćem pravu ili prema pravu države izdavanja te ih se o navedenom pravu obavještava prije ispitivanja.
(7) Nadležno tijelo iz stavka 1. ovog članka sastavlja zapisnik o ispitivanju, u kojem navodi datum i mjesto ispitivanja, identitet osobe koja je ispitana, identitet i funkcije svih ostalih osoba koje su sudjelovale u ispitivanju, dane prisege i tehničke uvjete u kojima je ispitivanje održano. Navedeni zapisnik nadležno tijelo iz stavka 1. ovog članka šalje tijelu izdavanja.
(8) U slučaju kada se osoba ispituje u skladu s ovim člankom te odbija iskazivati premda je na to obvezna ili kao svjedok ne da istinit iskaz, primjenjuje se domaće pravo na isti način kao da se ispitivanje održava u okviru domaćeg postupka.
Ispitivanje svjedoka ili vještaka putem telefonske konferencije
Članak 42.ac (NN 91/10, 102/17)
(1) Nadležno pravosudno tijelo može za potrebe vođenja domaćeg kaznenog postupka izdati europski istražni nalog u svrhu ispitivanja osobe koja se nalazi na državnom području druge države članice u svojstvu svjedoka ili vještaka putem telefonske konferencije, ako nije primjereno ili moguće da se osoba koja treba biti ispitana osobno pojavi na državnom području Republike Hrvatske te nakon ispitivanja ostalih primjerenih sredstava, na način predviđen stavkom 3. ovog članka.
(2) Kada nadležno županijsko državno odvjetništvo zaprimi europski istražni nalog koji je izdan u svrhu ispitivanja osobe koja se nalazi u Republici Hrvatskoj u svojstvu svjedoka ili vještaka putem telefonske konferencije, odlučit će o provođenju te radnje sukladno domaćem pravu.
(3) Ako nije drukčije dogovoreno između nadležnog županijskog državnog odvjetništva iz stavka 2. ovog članka i nadležnog tijela države izdavanja, članak 42.ab stavci 5., 6., 7., i 8. ovog Zakona primjenjuju se na odgovarajući način na ispitivanja putem telefonske konferencije.
Izdavanje europskog istražnog naloga u svrhu pribavljanja podataka o bankovnim i drugim financijskim računima
Članak 42.ad (NN 91/10, 102/17)
(1) Nadležno pravosudno tijelo može za potrebe vođenja domaćeg kaznenog postupka izdati europski istražni nalog kako bi se pribavili podaci o računima koji se vode u bankama ili drugim financijskim institucijama, koje se nalaze na državnom području države izvršenja, a koje fizička ili pravna osoba drži ili na drugi način njima raspolaže.
(2) Nadležno pravosudno tijelo prilikom izdavanja u europskom istražnom nalogu navodi zašto smatra da bi zatraženi podaci mogli biti od važnosti za domaći kazneni postupak, te na temelju čega pretpostavlja da se računi vode u određenim bankama ili drugim financijskim institucijama u državi izvršenja i, u mjeri u kojoj je moguće, koje bi banke ili druge financijske institucije mogle biti uključene. Također, u europski istražni nalog unosi sve dostupne podatke koji mogu olakšati njegovo izvršenje.
Izvršenje europskog istražnog naloga u svrhu pribavljanja podataka o bankovnim i drugim financijskim računima
Članak 42.ae (NN 91/10, 102/17)
Kada nadležno županijsko državno odvjetništvo zaprimi europski istražni nalog koji je izdan u svrhu pribavljanja podataka o bankovnim i drugim financijskim računima, odlučit će o provođenju tih radnji sukladno domaćem pravu.
Izdavanje europskog istražnog naloga u svrhu pribavljanja podataka o bankovnom i drugom financijskom poslovanju
Članak 42.af (NN 91/10, 102/17)
(1) Nadležno županijsko državno odvjetništvo može, nakon što pribavi odluku suca istrage, za potrebe vođenja domaćeg kaznenog postupka izdati europski istražni nalog u svrhu pribavljanja podataka o bankovnom poslovanju odnosno financijskom poslovanju koje provode nebankarske financijske institucije izvršenom tijekom određenog razdoblja preko jednog ili više računa navedenih u europskom istražnom nalogu, uključujući podatke o računu pošiljatelja ili primatelja.
(2) Nadležno pravosudno tijelo u europskom istražnom nalogu navodi zašto smatra da su zatraženi podaci važni za domaći kazneni postupak.
Izvršenje europskog istražnog naloga u svrhu pribavljanja podataka o bankovnom i drugom financijskom poslovanju
Članak 42.ag (NN 91/10, 102/17)
Kada nadležno županijsko državno odvjetništvo zaprimi europski istražni nalog koji je izdan u svrhu pribavljanja podataka o bankovnom i drugom financijskom poslovanju, odlučit će o provođenju tih radnji sukladno domaćem pravu.
Izdavanje europskog istražnog naloga radi provedbe dokazne radnje prikupljanja dokaza u realnom vremenu, neprekidno i tijekom određenog razdoblja
Članak 42.ah (NN 91/10, 102/17)
(1) Nadležno pravosudno tijelo u skladu s domaćim pravom može izdati europski istražni nalog u svrhu izvršenja dokazne radnje kojom se zahtijeva prikupljanje dokaza u realnom vremenu, neprekidno i tijekom određenog razdoblja, i to:
a) praćenje bankovnog ili drugog financijskog poslovanja koje se provodi preko jednog ili više određenih računa;
b) kontrolirane isporuke na državnom području države izvršiteljice;
c) drugi slučajevi prikupljanja dokaza u realnom vremenu, neprekidno i tijekom određenog razdoblja.
(2) Nadležno pravosudno tijelo u europskom istražnom nalogu navodi zašto smatra da su zatraženi dokazi od važnosti za dotični kazneni postupak.
(3) Nadležno pravosudno tijelo i nadležno tijelo države izvršenja, kada je to potrebno, dogovaraju pojedinosti u vezi s provedbom zatraženih dokaznih radnji.
Izvršenje europskog istražnog naloga radi provedbe dokazne radnje prikupljanja dokaza u realnom vremenu, neprekidno i tijekom određenog razdoblja
Članak 42.ai (NN 91/10, 102/17)
Kada nadležno županijsko državno odvjetništvo zaprimi europski istražni nalog koji je izdan radi provedbe dokazne radnje prikupljanja dokaza u realnom vremenu, neprekidno i tijekom određenog razdoblja, odlučit će o provođenju te radnje sukladno domaćem pravu.
Izdavanje europskog istražnog naloga u svrhu uporabe prikrivenih istražitelja
Članak 42.aj (NN 91/10, 102/17)
(1) Nadležno županijsko državno odvjetništvo može, nakon što pribavi odluku suca istrage, izdati europski istražni nalog u svrhu provedbe dokazne radnje upotrebom prikrivenog istražitelja na državnom području države izvršenja.
(2) Nadležno pravosudno tijelo prilikom izdavanja europskog istražnog naloga navodi razlog zbog kojeg smatra da bi uporaba prikrivenih istražitelja mogla biti važna za kazneni postupak.
Izvršenje europskog istražnog naloga kojim je zatražena uporaba prikrivenih istražitelja
Članak 42.ak (NN 91/10, 102/17)
(1) Kada nadležno županijsko državno odvjetništvo zaprimi europski istražni nalog kojim je zatražena uporaba prikrivenih istražitelja, zatražit će od suca istrage provođenje te dokazne radnje.
(2) Uz razloge za nepriznavanje ili neizvršenje iz članka 42.j ovog Zakona, izvršenje europskog istražnog naloga također je moguće odbiti i kada nije bilo moguće postići sporazum s nadležnim tijelom države izdavanja o pojedinostima vezanim za uporabu prikrivenih istražitelja.
(3) Uporaba prikrivenih istražitelja provodi se u skladu s domaćim pravom. Domaća tijela koja izvršavaju europski istražni nalog imaju isključivo pravo djelovanja, upravljanja i nadzora nad aktivnostima povezanima s uporabom prikrivenih istražitelja. Trajanje ove mjere, detaljni uvjeti i pravni status uključenih službenika tijekom provedbe ove mjere dogovara se s nadležnim tijelom države izdavanja, ali nikada suprotno domaćem pravu.
Izdavanje europskog istražnog naloga radi nadzora telekomunikacija uz tehničku pomoć druge države članice
Članak 42.al (NN 91/10, 102/17)
(1) Nadležno županijsko državno odvjetništvo, nakon što pribavi odluku suca istrage, može u skladu s domaćim pravom izdati europski istražni nalog za presretanje računalnih podataka, nadzor i tehničko snimanje telefonskih razgovora i drugih telekomunikacija na daljinu te provjeru uspostavljanja telekomunikacijskih kontakata u državi članici od koje je potrebno osigurati tehničku pomoć.
(2) Kada je više država članica u mogućnosti pružiti cjelovitu potrebnu tehničku pomoć za isto presretanje telekomunikacija, europski istražni nalog upućuje se samo jednoj od njih. Prednost se uvijek daje državi članici u kojoj se nalazi ili će se nalaziti subjekt presretanja.
(3) Osim podataka iz članka 42.b ovog Zakona, europski istražni nalog iz stavka 1. ovog članka također sadržava sljedeće podatke:
a) podatke potrebne u svrhu identifikacije subjekta nadzora;
b) traženo trajanje nadzora; i
c) dostatne tehničke podatke, posebno identifikacijsku oznaku uređaja, kako bi se osiguralo da se europski istražni nalog može izvršiti.
(4) Pri izdavanju naloga iz stavka 1. ovog članka potrebno je navesti razlog zbog kojeg je navedena dokazna radnja važna za domaći kazneni postupak.
(5) Pri izdavanju europskog istražnog naloga iz stavka 1. ovog članka ili tijekom nadzora domaće pravosudno tijelo koje je izdalo nalog može također zatražiti prijepis, dekodiranje ili dešifriranje zapisa, podložno suglasnosti nadležnoga tijela države izvršenja.
Izvršenje europskog istražnog naloga za nadzor telekomunikacija uz tehničku pomoć Republike Hrvatske
Članak 42.am (NN 91/10, 102/17)
(1) Kada nadležno županijsko državno odvjetništvo zaprimi europski istražni nalog u odnosu na dokazne radnje iz članka 42.al stavka 1. ovog Zakona, u svrhu izvršenja pribavit će nalog suca istrage.
(2) Nadležno županijsko državno odvjetništvo savjetuje se s nadležnim tijelom države izdavanja hoće li nalog biti izvršen:
a) prijenosom telekomunikacija izravno državi izdavanja; ili
b) presretanjem, bilježenjem i naknadnim dostavljanjem rezultata prikupljenih provedbom naloga državi izdavanja.
(3) Troškove prijepisa, dekodiranja i dešifriranja rezultata prikupljenih provedbom naloga snosi država izdavanja.
Obavještavanje države članice u kojoj se nalazi subjekt nadzora telekomunikacija i čija tehnička pomoć nije potrebna
Članak 42.an (NN 91/10, 102/17, 68/18, 70/19)
(1) Kada je u domaćem postupku određeno provođenje dokazne radnje iz članka 42.al stavka 1., a predmet nadzora se nalazi na državnom području druge države članice čija tehnička pomoć nije potrebna za izvršenje nadzora, nadležno državno odvjetništvo obavijestit će nadležno tijelo te države:
a) prije nadzora, kada u trenutku odobravanja nadzora ima saznanja da se predmet nadzora nalazi ili će se nalaziti na državnom području te države članice,
b) tijekom nadzora ili nakon izvršenja nadzora, odmah nakon saznanja da se predmet nadzora tijekom nadzora nalazi ili se nalazio na državnom području te države članice.
(2) Obavještavanje iz stavka 1. ovog članka izvršava se pomoću obrasca utvrđenog u Prilogu 14.C koji je sastavni dio ovog Zakona.
(3) Kada se predmet nadzora telekomunikacija nalazi na državnom području Republike Hrvatske, a Republika Hrvatska ne pruža tehničku pomoć za izvršenje nadzora, za zaprimanje obavijesti o nadzoru nadležan je Županijski sud u Zagrebu. Sud će bez odgode, a najkasnije u roku od 96 sati od primitka obavijesti obavijestiti nadležno tijelo države članice koja nadzire sljedeće:
a) da se nadzor ne može izvršiti ili se prekida; i
b) da se sav prethodno nadzirani materijal dok se subjekt nadzora nalazio na državnom području Republike Hrvatske ne može upotrijebiti kao dokaz u kaznenom postupku.
Izdavanje europskog istražnog naloga za privremeno oduzimanje predmeta koji će poslužiti kao dokaz
Članak 42.ao (NN 91/10, 102/17)
(1) Kada postoji bojazan da bi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz, a nalaze se u nekoj od država članica, mogli biti uništeni, izmijenjeni, preneseni ili sakriveni, nadležno pravosudno tijelo može u skladu s domaćim pravom izdati europski istražni nalog kako bi ti predmeti bili privremeno oduzeti i bilo osigurano njihovo čuvanje.
(2) Kada se traži privremena mjera iz stavka 1. ovog članka, nadležno pravosudno tijelo naznačuje u europskom istražnom nalogu predaju li se predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz Republici Hrvatskoj ili ostaju u državi izvršenja.
(3) Kada, u smislu stavka 2. ovog članka, nije predložena predaja predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz, tijelo koje izdaje nalog naznačuje mogući datum ukidanja privremene mjere iz stavka 1. ovog članka, odnosno procijenjeni datum za naknadno podnošenje zahtjeva za prijenos tih predmeta u Republiku Hrvatsku.
(4) Ako je država izvršenja obavijestila nadležno pravosudno tijelo koje je izdalo nalog da je, prema pravu države izvršenja, vremenski ograničeno izvršavanje europskog istražnog naloga iz stavka 1. ovog članka na vrijeme kraće negoli je u domaćem pravu, istekom roka propisanog pravom države izvršenja nadležno pravosudno tijelo zatražit će predaju predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz ili obavijestiti nadležno tijelo države izvršenja o povlačenju naloga.
Izvršenje europskog istražnog naloga za privremeno oduzimanje predmeta koji će poslužiti kao dokaz
Članak 42.ap (NN 91/10, 102/17)
(1) Kada nadležno županijsko državno odvjetništvo zaprimi europski istražni nalog za privremeno oduzimanje predmeta koji će poslužiti kao dokaz, bez odgode poduzima radnje potrebne za njegovo izvršenje u skladu s domaćim pravom.
(2) Obavijest o poduzetim radnjama radi izvršenja europskog istražnog naloga iz stavka 1. ovog članka dostavlja se tijelu koje je izdalo nalog, bez odgode.
(3) Ako je domaćim pravom ograničeno trajanje privremene mjere iz stavka 1. ovog članka, o tom ograničenju nadležno tijelo koje izvršava nalog obavijestit će državu izdavanja naloga koja ima mogućnost poduzimanja drugih potrebnih radnji u svrhu osiguranja dokaza.
 
Glava III.   NALOG ZA OSIGURANJE IMOVINE 
Članak 43. (NN 91/10, 26/15, 102/17)
Brisan.
Nalog za osiguranje imovine
Članak 44. (NN 91/10, 81/13, 102/17)
(1) Nadležno državno odvjetništvo izdat će nalog za osiguranje oduzimanja imovine iz članka 2. točke 10. ovog Zakona koja se nalazi u drugoj državi članici u svrhu omogućavanja naknadnog oduzimanja te imovine za potrebe kaznenih postupaka koji se vode u Republici Hrvatskoj.
(2) Nadležno državno odvjetništvo ispunit će potvrdu čiji je standardni obrazac sastavni dio ovog Zakona (Prilog 2.) i ovjeriti točnost njezina sadržaja te ih s odlukom neposredno dostaviti nadležnom tijelu državu članice za koju opravdano vjeruje da se u njoj nalaze predmeti ili imovina, odnosno boravište fizičke osobe ili sjedište pravne osobe kod koje se oni nalaze.
(3) Ako rješenje o osiguranju oduzimanja imovine bude ukinuto ili preinačeno, nadležno državno odvjetništvo dužno je o tome odmah obavijestiti nadležno tijelo države izvršenja posredstvom sigurnog komunikacijskog sredstva podobnog za ispis, uz uvjet da država izvršenja pristaje na takav način prosljeđivanja.
(4) Dostava rješenja o osiguranju oduzimanja imovine protivniku osiguranja može biti odgođena samo iznimno na prijedlog državnog odvjetnika ako je to nužno da se ne ugrozi svrha oduzimanja imovine. Dostava rješenja može se odgoditi najdulje 30 dana od njegova donošenja.
Priznanje i neposredno izvršenje naloga
Članak 45. (NN 91/10, 26/15, 102/17)
(1) Nadležno županijsko državno odvjetništvo će, po primitku naloga za osiguranje oduzimanja imovine bez odgode poduzeti mjere potrebne za njegovo priznanje i izvršenje, osim ako iz nekog od razloga iz članaka 47. i 48. ovog Zakona odbije ili odgodi priznanje i izvršenje naloga. Ako odluku o priznanju i izvršenju donosi sud, odluka mora biti donesena u roku od 24 sata. O donesenoj odluci kao i izvršenju odluke, županijsko državno odvjetništvo bez odgode će obavijestiti nadležno tijelo države izdavanja posredstvom sigurnog komunikacijskog sredstva podobnog za ispis, uz uvjet da država izdavanja pristaje na takav način prosljeđivanja.
(2) Mjere osiguranja potrebne za izvršenje naloga za osiguranje oduzimanja imovine poduzimaju se u skladu s domaćim pravom. Prilikom izvršenja naloga za osiguranje oduzimanja imovine, ako je nalog izdan u odnosu na mjeru koja nije predviđena domaćim pravom, sud će postupiti na način kako je to zatraženo nalogom, ako takvo postupanje nije u suprotnosti s temeljnim načelima domaćeg pravnog poretka.
Trajanje osiguranja
Članak 46. (NN 91/10, 26/15, 102/17)
(1) Trajanje mjera osiguranja oduzimanja imovine određuje se sukladno domaćem pravu. Ako tako određeno trajanje može prouzročiti ukidanje mjera osiguranja oduzimanja imovine, nadležno županijsko državno odvjetništvo o tome će obavijestiti tijelo koje je izdalo nalog radi njegova očitovanja.
(2) Nadležni sud može, cijeneći okolnosti slučaja i zahtjeve države izdavanja, odrediti drugačije trajanje mjera osiguranja oduzimanja imovine.
(3) Po primitku obavijesti tijela koje je izdalo nalog za osiguranje oduzimanja imovine da je nalog u državi izdavanja ukinut, nadležno pravosudno tijelo odmah će ukinuti mjere određene u svrhu osiguranja oduzimanja imovine.
Razlozi za odbijanje priznanja i izvršenja naloga
Članak 47. (NN 91/10, 81/13, 26/15, 102/17, 18/24)
(1) Nadležno pravosudno tijelo će odbiti priznanje i izvršenje naloga za osiguranje imovine ili dokaza ako:
1. potvrda u smislu članka 44. stavka 2. ovog Zakona nije izdana, nije potpuna ili očito nije u skladu s nalogom, a država izdavanja nije u određenom roku, koji ne može biti dulji od sedam radnih dana, dostavila dopunu, odnosno ispravak,
2. nesumnjivo utvrdi, iz podataka navedenih u potvrdi za kazneno djelo iz naloga, da bi predaja imovine ili predmeta u smislu odredbe članka 49. ovog Zakona, značila povredu načela ne bis in idem,
3. djelo za koje je izdan nalog, ne predstavlja kazneno djelo prema domaćem pravu, osim ako se odnosi na kazneno djelo obuhvaćeno kategorijama kaznenih djela navedenih u članku 10. stavku 2. ovog Zakona. Za fiskalna djela izvršenje naloga ne može se odbiti samo zbog toga što domaće pravo ne propisuje istu vrstu poreza ili pristojbi ili što ne sadrži iste odredbe o porezima, pristojbama, carinama i mijenjanju valute, kao i pravo države izdavanja.
(2) Nadležno pravosudno tijelo može odbiti priznanje naloga za osiguranje imovine ili dokaza ako izvršenje naloga sprječava imunitet ili povlastica.
(3) U slučaju iz stavka 1. točke 1. ovog članka, nadležno pravosudno tijelo će:
1. odrediti rok, ne duži od sedam radnih dana, za dostavu potvrde ili dopunu odnosno ispravak potvrde u smislu članka 44. stavka 2. ovog Zakona,
2. u zamjenu za potvrdu prihvatiti ispravu iste važnosti, ili
3. izvršiti nalog ako zaprimljene informacije smatra dostatnim za svoje postupanje.
(4) Nadležno pravosudno tijelo će odmah obavijestiti tijelo koje je izdalo nalog o odluci kojem je odbijeno priznanje i izvršenje naloga za osiguranje imovine ili dokaza, posredstvom sigurnog komunikacijskog sredstva podobnog za ispis, uz uvjet da država izdavanja pristaje na takav način prosljeđivanja.
(5) Nadležno pravosudno tijelo će odmah obavijestiti tijelo koje je izdalo nalog da su imovina ili dokazi nestali, uništeni ili ih nije bilo moguće pronaći na mjestu navedenom u potvrdi, a niti nakon razmjene podataka s državom izdavanja nije bilo moguće utvrditi gdje se nalaze, zbog čega nalog za osiguranje imovine ili dokaza nije moguće izvršiti.
Razlozi za odgodu izvršenja naloga
Članak 48. (NN 91/10, 26/15, 102/17)
(1) Tijelo nadležno za donošenje odluke o priznanju i izvršenju naloga može rješenjem odgoditi izvršenje naloga za osiguranje imovine:
1. ako bi izvršenje naloga moglo ugroziti istragu koja je u tijeku pred nadležnim domaćim tijelom, i to za ono vrijeme u kojem je imovina iz naloga nužna za provođenje te istrage,
2. ako je imovina već osigurana nalogom tijekom kaznenog postupka pred domaćim pravosudnim tijelom, do ukidanja tog naloga,
3. ako je imovina već osigurana u postupku pred domaćim tijelom, ili do ukidanja tog naloga, a nakon toga će izvršiti nalog dajući mu prednost pred eventualnim budućim nalozima domaćih tijela.
(2) Rješenje iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati razloge odgode i, ako je moguće, očekivano trajanje odgode. Žalba protiv ovog rješenja nije dopuštena.
(3) Nadležno županijsko državno odvjetništvo odmah će obavijestiti nadležno tijelo države izdavanja o odgodi izvršenja naloga za osiguranje imovine, posredstvom sigurnog komunikacijskog sredstva podobnog za ispis, uz uvjet da država izdavanja pristaje na takav način prosljeđivanja.
(4) Po prestanku razloga za odgodu nadležno županijsko državno odvjetništvo odmah će predložiti sudu priznanje i izvršenje naloga za osiguranje oduzimanja imovine i o tome obavijestiti tijelo koje je izdalo nalog na način predviđen u stavku 2. ovog članka.
(5) Nadležno pravosudno tijelo obavijestit će tijelo koje je izdalo nalog o mogućoj primjeni dodatnih mjera osiguranja imovine iz naloga.
Prenošenje osigurane imovine
Članak 49. (NN 91/10, 102/17)
Prijenos imovine osigurane u smislu odredbe članka 45. ovog Zakona izvršava se na temelju odredbi glave V. ovog Zakona.
Članak 49.a (NN 91/10, 141/20)
Odredbe ove glave Zakona primjenjuju se samo u odnosu na Irsku i Dansku.
Članak 50. (NN 91/10, 81/13, 102/17)
Brisan.
Članak 51. (NN 91/10, 102/17)
Brisan.
Članak 52. (NN 91/10, 26/15, 102/17)
Brisan.
Članak 53. (NN 91/10, 102/17)
Brisan.
Članak 54. (NN 91/10, 26/15, 102/17)
Brisan.
Članak 55. (NN 91/10, 102/17)
Brisan.
Članak 56. (NN 91/10, 102/17)
Brisan.
Članak 57. (NN 91/10, 26/15, 102/17)
Brisan.
Članak 58. (NN 91/10, 102/17)
Brisan.
Članak 59. (NN 91/10, 102/17)
Brisan.
Članak 60. (NN 91/10, 102/17)
Brisan.
Članak 61. (NN 91/10, 102/17)
Brisan.
Članak 62. (NN 91/10, 26/15, 102/17)
Brisan.
 
Glava V.   ODLUKA O ODUZIMANJU IMOVINE ILI PREDMETA
Područje primjene
Članak 63. (NN 91/10, 81/13, 18/24)
Uz iznimku iz članka 10. stavka 2. ovog Zakona, nadležni sud će priznati a domaće pravosudno tijelo će provesti izvršenje odluke o oduzimanju imovine ili predmeta za sva kažnjiva djela propisana domaćim pravom, neovisno o zakonskom opisu i pravnoj kvalifikaciji kažnjive radnje navedenim u zaprimljenoj odluci, koja će biti izvršena u skladu s domaćim pravom.
Priznanje i izvršenje odluka
Članak 64. (NN 91/10, 81/13)
(1) Nakon što od nadležnog državnog odvjetnika iz članka 5. stavka 1. podstavka 3. ovog Zakona zaprimi odluku stranog pravosudnog tijela o oduzimanju imovine ili predmeta, ako ne postoje razlozi iz članka 65., odnosno iz članka 67. ovog Zakona, nadležni sud će je bez odgode priznati. Nakon što odluka o priznanju postane pravomoćna i izvršna, njezino izvršenje bit će provedeno u skladu s domaćim pravom. 
(2) Ako se odluka odnosi na oduzimanje predmeta, sud može umjesto predmeta oduzeti njegovu novčanu protuvrijednost, ako nadležni državni odvjetnik predoči pristanak države izdavanja za takvo oduzimanje, a njezino izvršenje bit će provedeno u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje ovršni postupak.
(3) Ako odluku o oduzimanju novčanog iznosa nije moguće u cijelosti izvršiti, nadležni državni odvjetnik će preostali dio novčanog iznosa naplatiti u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje ovršni postupak.
(4) Ako odluku o oduzimanju novčanog iznosa nije moguće naplatiti u valuti na koju glasi, nadležni sud će taj iznos izraziti u domaćoj valuti prema tečaju na dan izdavanja odluke.
Razlozi za odbijanje priznanja odluke
Članak 65. (NN 91/10, 81/13)
(1) Sud će odbiti priznanje odluke u oduzimanju imovine ili predmeta:
1. ako potvrda u smislu članka 73. stavka 2. ovog Zakona nije priložena ili nije potpuna, odnosno očito nije u skladu s odlukom, a država izdavanja nije u određenom roku dostavila dopunu, odnosno ispravak;
2. ako bi izvršenjem odluke o oduzimanju bilo povrijeđeno načelo ne bis in idem;
3. ako djelo na koje se odluka odnosi nije kazneno djelo prema domaćem pravu. Za fiskalna djela izvršenje odluke ne može se odbiti samo iz razloga što domaće pravo ne propisuje istu vrstu poreza ili pristojbi ili što ne sadrži iste odredbe o porezima, pristojbama, carinama i mijenjanju valute, kao i pravo države izdavanja.
(2) Sud može, rukovodeći se načelima učinkovite suradnje, svrhovitosti i prava na pošteno suđenje, odbiti priznanje i izvršenje odluke o oduzimanju imovine ili predmeta:
1. ako izvršavanje odluke o oduzimanju sprječava imunitet ili povlastica prema domaćem pravu;
2. ako izvršavanje odluke o oduzimanju sprječavaju prava koje su treće osobe stekle u dobroj vjeri na temelju domaćeg prava;
3. ako iz potvrde u smislu članka 73. stavka 2. ovog Zakona proizlazi da osoba protiv koje je donesena odluka o oduzimanju, nije osobno prisustvovala raspravi na kojoj je ta odluka donesena, osim ako je u potvrdi navedeno da je u skladu sa zahtjevima propisanim nacionalnim pravom države izdavanja:
a) osobi bio pravodobno i osobno uručen poziv s naznakom mjesta i vremena održavanja rasprave na kojoj je donesena odluka o oduzimanju, ili da je zaprimila službenu obavijest o mjestu i vremenu održavanja rasprave na način iz kojeg se nedvojbeno može zaključiti da je znala za održavanje rasprave, te da je upozorena da odluka može biti donesena u njezinoj odsutnosti u slučaju njezina nedolaska,
b) osobu na raspravi zastupao opunomoćeni branitelj ili branitelj kojeg je postavio sud po službenoj dužnosti,
c) osoba, nakon što joj je osobno uručena odluka o oduzimanju donesena u njezinoj odsutnosti uz pouku da ima pravo podnijeti zahtjev za obnovu postupka ili žalbu na temelju kojih se može provesti postupak u kojem će imati pravo sudjelovati, u kojem će biti preispitano ranije utvrđeno činjenično stanje i izvesti novi dokazi, a što bi moglo dovesti do preinačenja te odluke, izričito izjavila da ne osporava odluku izdanu u njezinoj odsutnosti, odnosno nije u primjerenom roku podnijela zahtjev za obnovu postupka ili žalbu;
4. ako je odluka o oduzimanju donesena u odnosu na kaznena djela koja su u cijelosti ili djelomično počinjena na području Republike Hrvatske;
5. ako je odluka o oduzimanju donesena u odnosu na kaznena djela koja su počinjena izvan teritorija države izdavanja, a domaće pravo ne dopušta kazneni progon za ta kaznena djela kada su počinjena izvan teritorija Republike Hrvatske;
6. ako je nastupila zastara izvršenja odluke o oduzimanju predmeta prema domaćem pravu uz uvjetom da postoji sudbenost Republike Hrvatske.
SUDSKA PRAKSA: Presuda
Dopunske obavijesti
Članak 66. (NN 91/10, 81/13)
(1) Ako utvrdi postojanje razloga iz članka 65. ovog Zakona, sud može, prije nego što odluči o priznanju i izvršenju odluke o oduzimanju u cijelosti, zatražiti dopunske obavijesti od tijela koje je izdalo odluku i odrediti rok, ne dulji od sedam radnih dana za njihovu dostavu. Sud će upozoriti tijelo koje je izdalo odluku da će odbiti izvršenje odluke ako u roku koji je odredio ne zaprimi dodatne obavijesti.
(2) Obavijesti i dopunu iz stavka 1. ovog članka sud će obvezno zatražiti kad utvrdi postojanje razloga navedenih u članku 65. stavku 1. točki 1. i stavku 2. točkama 2., 3. i 4. ovog Zakona.
(3) Državni odvjetnik će odmah obavijestiti tijelo koje je izdalo odluku da je imovina već oduzeta ili je nestala, uništena ili je nije bilo moguće pronaći na mjestu navedenom u potvrdi, a niti nakon razmjene podataka s državom izdavanja nije bilo moguće utvrditi gdje se nalazi, zbog čega odluku za oduzimanje nije bilo moguće izvršiti.
Odgoda izvršenja odluke o oduzimanju
Članak 67. (NN 91/10, 81/13)
(1) Nadležni državni odvjetnik, uzimajući u obzir potrebu žurnog postupanja i vjerojatnost da će se onemogućiti ili znatno otežati oduzimanje, može odgoditi pokretanje ovrhe:
1. ako postoji opasnost da će naplaćeni novčani iznos zbog istodobnog izvršavanja odluke o oduzimanju novčanog iznosa u više država članica premašiti iznos iz odluke,
2. ako je u smislu članka 14. ovog Zakona uložen pravni lijek protiv odluke o oduzimanju,
3. ako bi izvršenje odluke o oduzimanju ugrozilo vođenje kaznenog postupka u Republici Hrvatskoj, za vrijeme dok to sud smatra potrebnim,
4. ako je u Republici Hrvatskoj u tijeku postupak za oduzimanje imovine ili predmeta koji su predmet odluke.
(2) Ako je ovrha odgođena, državni odvjetnik će predložiti određivanje mjera propisanih domaćim pravom radi osiguranja imovine u svrhu oduzimanja.
(3) Državni odvjetnik iz članka 5. stavka 1. podstavka 3. ovog Zakona će odmah obavijestiti tijelo koje je donijelo odluku o odgodi izvršenja, uključujući i razloge odgode, a ako je moguće i očekivanom trajanju odgode u smislu stavka 1. točaka 2. do 4. ovog članka, posredstvom sigurnog komunikacijskog sredstva podobnog za ispis, uz uvjet da država izdavanja pristaje na takav način prosljeđivanja.
(4) Po prestanku razloga za odgodu državni odvjetnik će odmah predložiti nastavak ovrhe radi izvršenja odluke o oduzimanju imovine ili predmeta i o tome obavijestiti tijelo koje je izdalo nalog na način predviđen u stavku 3. ovog članka.
Više odluka o oduzimanju
Članak 68. (NN 91/10, 81/13)
Cijeneći sve okolnosti slučaja, a prije svega vodeći računa o tome je li imovina koju treba oduzeti bila osigurana, kao i o težini kaznenog djela, mjestu počinjenja kaznenog djela, datumu donošenja i dostave odluke državni odvjetnik će primjenom domaćeg prava odučiti o redoslijedu izvršavanja:
1. dvije ili više odluka protiv iste fizičke ili pravne osobe koje su izdane radi oduzimanja novčanog iznosa, kad ta osoba nema dovoljno sredstava za izvršavanje svih odluka,
2. dvije ili više odluka za oduzimanje istog predmeta.
Mjerodavno pravo
Članak 69. (NN 91/10, 81/13)
(1) Nadležni državni odvjetnik će izvršenje priznate odluke stranog tijela o oduzimanju provesti u skladu s domaćim pravom.
(2) Ako osoba na koju se odnosi odluka o oduzimanju državnom odvjetniku iz članka 5. stavka 1. podstavka 3. ovog Zakona podnese dokaz o djelomičnom ili potpunom oduzimanju u drugoj državi, državni odvjetnik će o tome obavijestiti tijelo koje je izdalo odluku. Dio novčanog iznosa koji je naplaćen u drugoj državi na temelju iste odluke o oduzimanju odbit će od cjelokupnog iznosa iz zaprimljene odluke.
(3) Državni odvjetnik će izvršenje odluke o oduzimanju donesenu protiv pravne osobe provesti u skladu s domaćim pravom.
Obustava izvršenja
Članak 70. (NN 91/10, 81/13)
Kada tijelo koje je donijelo odluku o oduzimanju dostavi obavijest o stavljanju izvan snage te odluke državnom odvjetniku iz članka 5. stavka 1. podstavka 3. ovog Zakona, posredstvom sigurnog komunikacijskog sredstva podobnog za ispis čiju vjerodostojnost je moguće utvrditi, državni odvjetnik će sudu predložiti obustavu ovrhe pokrenute na temelju odluke o priznanju iz članka 64. ovog Zakona.
Raspolaganje oduzetom imovinom
Članak 71. (NN 91/10, 81/13)
(1) Novac naplaćen izvršenjem odluke o oduzimanju bit će:
1. uplaćen u korist državnog proračuna Republike Hrvatske, ako je naplaćeni iznos u vrijednosti do 10.000,00 EUR,
2. u visini od 50% naplaćenog iznosa doznačen državi izdavanja, ako naplaćeni iznos premašuje vrijednost od 10.000,00 EUR.
(2) Imovina pribavljena ovrhom odluke o oduzimanju koja nije obuhvaćena stavkom 1. ovog članka bit će:
1. prodana, a novčanim iznosom ostvarenim njezinom prodajom raspolagat će se u skladu sa stavkom 1. ovog članka,
2. prenesena na državu izdavanja odluke; a ako je odluka izdana za oduzimanje novčanog iznosa imovina oduzeta u zamjenu za taj iznos može biti prenesena državi izdavanja samo uz njezinu prethodnu suglasnost,
3. u slučaju nemogućnosti primjene točke 1. i 2. ovog stavka, ustupljena na raspolaganje Republici Hrvatskoj u skladu s domaćim pravom.
(3) Imovina kojom se ne može raspolagati u smislu stavka 2. ovog članka, ostaje na raspolaganju Republici Hrvatskoj.
(4) Predmeti koji čine dio nacionalne kulturne baštine Republike Hrvatske, ne podliježu primjeni odredbi iz stavka 1. i 2. ovog članka.
(5) Oduzetom imovinom raspolagat će se na temelju odredbi stavaka 1. do 3. ovog članka, osim ako se Republika Hrvatska drugačije ne dogovori s državom izdavanja.
Obavještavanje o rezultatu izvršenja
Članak 72. (NN 91/10, 81/13)
Državni odvjetnik će odmah, posredstvom sigurnog komunikacijskog sredstva podobnog za ispis, uz uvjet da država izdavanja pristaje na takav način prosljeđivanja, obavijestiti tijelo koje je odluku o oduzimanju donijelo:
1. o odbijanju priznanja i izvršenja odluke o oduzimanju, navodeći razloge za takvu odluku,
2. o nemogućnosti potpunog izvršenja odluke o oduzimanju iz razloga označenih u članku 68., članku 69. stavku 2. ili članku 16. ovog Zakona,
3. o izvršenju odluke o oduzimanju,
4. o primjeni zamjenskih mjera u skladu sa člankom 69. stavkom 4. ovog Zakona.
Prosljeđivanje odluka o oduzimanju imovine
Članak 73. (NN 91/10, 81/13)
(1) Državni odvjetnik nadležan prema domaćem pravu za pokretanje ovrhe odluke o oduzimanju imovine koja se nalazi u drugoj državi, proslijedit će tu odluku Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske na daljnji postupak.
(2) Državno odvjetništvo Republike Hrvatske ispunit će potvrdu čiji je standardni obrazac sastavni dio ovog Zakona (Prilog 4.) i ovjeriti točnost njezina sadržaja te će je s odlukom o oduzimanju imovine proslijediti nadležnom tijelu države članice za koje opravdano vjeruje da se na njegovu području nalazi imovina fizičke ili pravne osobe na koju se odluka odnosi ili da na njegovu području navedena osoba ostvaruje prihode.
(3) Ako na temelju stavka 2. ovog članka nije moguće utvrditi koja je država nadležna za izvršenje odluke domaćeg suda, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske će dostaviti odluku nadležnom tijelu države članice na čijem području fizička osoba ima prebivalište a pravna osoba sjedište.
Prosljeđivanje odluke u više država članica
Članak 74. (NN 91/10, 81/13)
(1) Državno odvjetništvo Republike Hrvatske može u isto vrijeme proslijediti odluku o oduzimanju nadležnom tijelu samo jedne države članice.
 
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka sud može u isto vrijeme proslijediti odluku o oduzimanju nadležnim tijelima više država članica, ako opravdano vjeruje:
a) da se imovina i predmeti na koje se odnosi odluka o oduzimanju nalaze u više različitih država članica, ili
b) da se imovina i predmeti na koje se odnosi odluka o oduzimanju nalaze u jednoj od dvije ili više država članica, ili
c) ako je oduzimanje imovine i predmeta na koje se odnosi odluka o oduzimanju moguće izvršiti samo uz sudjelovanje pravosudnih tijela više država članica.
Posljedice prosljeđivanja odluke o oduzimanju
Članak 75. (NN 91/10, 81/13)
(1) Državni odvjetnik nadležan za pokretanje ovrhe na temelju odluke o oduzimanju imovine može pokrenuti ovrhu u Republici Hrvatskoj, neovisno o činjenici što je ta odluka već dostavljena na izvršavanje nadležnom tijelu jedne ili više država članica u skladu s ovim Zakonom.
(2) U slučaju da je odluka o oduzimanju novčanog iznosa dostavljena nadležnom tijelu jedne ili više država članica, ukupna vrijednost naplaćena izvršenjem odluke ne smije premašiti iznos naveden u odluci o oduzimanju.
(3) Državno odvjetništvo Republike Hrvatske će bez odgode obavijestiti nadležna tijela svih država članica kojima je dostavljena odluka o oduzimanju, posredstvom sigurnog komunikacijskog sredstva podobnog za ispis, uz uvjet da država izvršenja pristaje na takav način prosljeđivanja:
1. da postoji opasnost da bi izvršenjem odluke mogao biti naplaćen iznos viši od onog navedenog u odluci o oduzimanju, kao i o prestanku takve opasnosti,
2. da je odluka o oduzimanju u cijelosti ili jednom dijelu izvršena u Republici Hrvatskoj ili u nekoj od država izvršenja, navodeći dio iznosa koji nije naplaćen,
3. da je osoba protiv koje je odluka o oduzimanju donesena, nakon njezinog slanja dobrovoljno platila određeni dio novčanog iznosa, za koji treba umanjiti iznos naveden u odluci.
Odustanak od provedbe odluke o oduzimanju
Članak 76. (NN 91/10, 81/13)
Državno odvjetništvo Republike Hrvatske će odmah obavijestiti nadležno tijelo države izvršenja o odustanku od provedbe odluke o oduzimanju imovine posredstvom sigurnog komunikacijskog sredstva podobnog za ispis, uz uvjet da država izvršenja pristaje na takav način prosljeđivanja.
Članak 76.a (NN 91/10, 141/20)
Odredbe ove glave Zakona primjenjuju se samo u odnosu na Irsku i Dansku..
 
Glava VI.    PRIZNANJE I IZVRŠENJE ODLUKA O NOVČANOJ KAZNI
Područje primjene
Članak 77. (NN 91/10, 81/13, 26/15, 18/24)
(1) Uz iznimku iz članka 10. stavka 2. ovog Zakona sud iz članka 78.a  ovog Zakona priznat će odluku o novčanoj kazni bez provjere dvostruke kažnjivosti i za sljedeća kažnjiva djela:
– kršenje propisa o cestovnom prometu, uključujući pravila o broju sati vožnje i vremenu počinka te propisa o opasnim tvarima,
– krijumčarenje robe,
– povredu prava intelektualnog vlasništva,
– prijetnju i nasilna djela protiv osoba, uključujući nasilje na sportskim priredbama,
– kaznena djela oštećenja tuđe imovine,
– krađu,
– prijestupe koje su države članice inkriminirale u svrhu izvršavanja obveza iz instrumenata usvojenih u smislu Ugovora o Europskim zajednicama ili glave VI. Ugovora o Europskoj uniji.
(2) Osim za kažnjiva djela iz stavka 1. ovog članka, sud će priznati odluke i za sva kažnjiva djela propisana domaćim pravom, neovisno o zakonskom opisu i pravnoj kvalifikaciji kažnjive radnje prema nacionalnom pravu države izdavanja.
(3) Na izvršenje novčane kazne primjenjuju se odredbe koje vrijede za izvršenje novčanih kazni izrečenih prema domaćem pravu.
Isključenje naplate
Članak 78.
Novčana kazna ne uključuje:
1. oduzimanje predmeta namijenjenih, upotrijebljenih ili nastalih počinjenjem kaznenog djela,
2. oduzimanje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom,
3. zahtjev za naknadu i popravak štete koji je izvršen na temelju odredbi Uredbe Vijeća (EZ-a) br. 44/2001 od 22. prosinca 2000. o sudskoj nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima.
Priznanje i izvršenje odluka o novčanoj kazni
Članak 78.a (NN 91/10, 26/15)
Za priznanje odluka o novčanim kaznama zaprimljenim sukladno članku 5. stavku 1. podstavku 4. ovog Zakona nadležni su prekršajni i općinski sudovi prema mjestu gdje fizička osoba ima prebivalište ili boravište, a pravna osoba registrirano sjedište, odnosno prema mjestu gdje se nalazi imovina navedenih osoba ili gdje one ostvaruju dohodak.
Priznanje i izvršenje odluka o novčanoj kazni
Članak 79. (NN 91/10, 81/13)
Brisan.
Razlozi za odbijanje priznanja i izvršenja
Članak 80. (NN 91/10, 81/13, 26/15)
(1) Sud će odbiti priznanje i izvršenje odluke o novčanoj kazni ako:
1. potvrda u smislu članka 87. stavka 2. ovog Zakona nije priložena ili nije potpuna, odnosno očito nije u skladu s odlukom, a država izdavanja nije u određenom roku dostavila dopunu odnosno ispravak,
2. je za isto djelo istu osobu već pravomoćno osudio domaći sud ili sud u drugoj državi članici i ta odluka druge države članice je izvršena,
3. se odluka odnosi na djela iz članka 77. stavka 2. ovog Zakona koja prema domaćem pravu ne predstavljaju kažnjivo djelo,
4. novčana kazna ne premašuje vrijednost od 70,00 EUR prema tečaju na dan donošenja odluke o novčanoj kazni.
(2) Sud može, rukovodeći se načelima učinkovite suradnje, svrhovitosti i prava na pošteno suđenje, odlučiti hoće li izvršiti ili će odbiti priznanje i izvršenje odluke o novčanoj kazni ako utvrdi da:
1 je za izvršenje odluke po domaćem pravu nastupila zastara izvršenja, a odluka se odnosi na djelo za koje po domaćem pravu postoji nadležnost Republike Hrvatske;
2. se odluka odnosi na djela koja:
a) su u cijelosti ili djelomično počinjena na području Republike Hrvatske, ili
b) su počinjena izvan teritorija države izdavanja, a domaće pravo ne dopušta kazneni progon za ta djela kada su počinjena izvan teritorija Republike Hrvatske;
3. se odnosi na osobu koja prema domaćem pravu uživa imunitet;
4. je odluka donesena protiv osobe prema kojoj se po domaćem pravu ne može izreći novčana kazna zbog njezine dobi;
5. iz potvrde u smislu članka 87. stavka 2. ovog Zakona proizlazi da je odluka o novčanoj kazni donesena bez rasprave, a osoba na koju se odluka odnosi nije na temelju prava države izdavanja, osobno niti posredstvom svog opunomoćenika nije bila u skladu s pravom te države obaviještena o pravu osporavanja odluke i rokovima u kojima to može učiniti;
6. ako, iz potvrde u smislu članka 87. stavka 2. ovog Zakona proizlazi da osoba na koju se odluka odnosi nije osobno prisustvovala raspravi na kojoj je ta odluka donesena, osim ako je u potvrdi navedeno da je u skladu sa zahtjevima propisanim nacionalnim pravom države izdavanja:
a) osobi bio pravodobno i osobno uručen poziv s naznakom mjesta i vremena održavanja rasprave na kojoj je donesena odluka o novčanoj kazni ili da je zaprimila službenu obavijest o mjestu i vremenu održavanja rasprave na način iz kojeg se nedvojbeno može zaključiti da je znala za održavanje rasprave, te da je upozorena na mogućnost donošenja odluke u njezinoj odsutnosti u slučaju nedolaska,
b) osobu na raspravi zastupao opunomoćeni branitelj ili branitelj kojeg je postavio sud po službenoj dužnosti,
c) osoba, nakon što joj je osobno uručena odluka o novčanoj kazni donesena u njenoj odsutnosti uz pouku da ima pravo podnijeti zahtjev za obnovu postupka ili žalbu na temelju kojih se može provesti postupak u kojem će imati pravo sudjelovati, u kojem će se preispitati utvrđeno činjenično stanje i izvesti novi dokazi, a što bi moglo dovesti do preinačenja ove odluke, izričito izjavila da ne osporava odluku donesenu u njezinoj odsutnosti odnosno nije u primjerenom roku podnijela zahtjev za obnovu postupka ili žalbu;
7. ako iz potvrde u smislu članka 87. stavka 2. ovog Zakona, proizlazi da osoba na koju se odnosi odluka o novčanoj kazni nije osobno prisustvovala raspravi na kojoj je donesena odluka, osim ako je u potvrdi navedeno da se izričito odrekla prava na osobno saslušanje te navela da ne osporava činjenice nakon što je obaviještena o postupku koji se vodi protiv nje, kao i o mogućnosti osobnog prisustvovanja raspravi.
(3) U slučajevima iz stavka 1. i stavka 2. točke 1., 5., 6. i 7. ovog članka sud će se, ako smatra potrebnim, prije donošenja odluke kojom odbija priznanje i izvršenje odluke u cijelosti ili djelomično, obratiti nadležnom tijelu države izdavanja radi dostave dopunskih podataka potrebnih za odluku te odrediti rok za dostavu ne dulji od sedam radnih dana.
Određivanje iznosa koji treba platiti
Članak 81.
(1) Ako se novčana kazna odnosi na djela koja nisu počinjena na teritoriju države izdavanja, sud može, ako postoji nadležnost Republike Hrvatske, smanjiti iznos izrečene novčane kazne u skladu s najvišom novčanom kaznom propisanom za ista djela prema domaćem pravu.
(2) Sud će utvrditi iznos novčane kazne u domaćoj valuti prema tečaju na dan donošenja odluke o kazni.
Mjerodavno pravo
Članak 82.
(1) Sud će dostavljenu odluku o novčanoj kazni izvršiti u skladu s domaćim pravom na način kako izvršava novčanu kaznu koju je izrekao domaći sud.
(2) Ako osoba na koju se odnosi odluka o novčanoj kazni priloži dokaz da je kaznu podmirila u cijelosti ili djelomično u nekoj od država članica, sud će taj podatak provjeriti neposrednim upitom nadležnom tijelu države izdavanja.
(3) Dio kazne koji je naplaćen u nekoj od država članica oduzet će se od iznosa koji treba naplatiti u Republici Hrvatskoj.
Kazna zatvora ili druga zamjenska sankcija za nenaplaćenu novčanu kaznu
Članak 83.
Kada odluku o novčanoj kazni nije moguće izvršiti u cijelosti ili djelomično, sud će primijeniti zamjenske sankcije, uključujući kaznu zatvora, u skladu s domaćim pravom uz uvjet da država izdavanja u potvrdi iz članka 87. stavka 2. ovog Zakona, dopusti primjenu takve zamjenske sankcije. Vrsta i mjera zamjenske sankcije određuje se prema domaćem pravu, ali ne smije prijeći najvišu mjeru navedenu u potvrdi koju je dostavila država izdavanja.
Obavještavanje nadležnog tijela države izdavanja
Članak 84. (NN 91/10, 81/13, 26/15)
Ministarstvo pravosuđa ovog Zakona će bez odgode obavijestiti nadležno tijelo države izdavanja posredstvom sigurnog komunikacijskog sredstva podobnog za ispis uz uvjet da država izdavanja pristaje na takav način prosljeđivanja:
1. o svakoj odluci kojom se odbija priznanje i izvršenje odluke zbog razloga iz članka 80. ovog Zakona ili zbog sumnje o ugrožavanju temeljnih prava ili pravnih načela u smislu odredbe članka 6. Ugovora o Europskoj uniji, zajedno s obrazloženjem,
2. o izvršenju odluke na načine propisane člankom 81., člankom 82. i člankom 16. ovog Zakona,
3. o obustavi postupka izvršenja odluke,
4. o primjeni zamjenske sankcije iz članka 83. ovog Zakona.
Obustava izvršenja
Članak 85.
Sud će obustaviti postupak izvršavanja odluke o novčanoj kazni kada od nadležnog tijela države izdavanja zaprimi obavijest o postojanju razloga koji priječe njezino izvršenje.
Naknada od izvršenja odluke
Članak 86.
Ukoliko nije drugačije ugovoreno između Republike Hrvatske i države izdavanja, naknada ostvarena naplatom novčane kazne pripasti će Republici Hrvatskoj.
Prosljeđivanje odluke o novčanoj kazni
Članak 87. (NN 91/10, 81/13, 26/15)
(1) Nadležni sud odnosno nadležno upravno tijelo koje je donijelo odluku o novčanoj kazni proslijedit će odluku o novčanoj kazni koja se treba izvršiti u drugoj državi članici ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa u skladu s člankom 7. stavkom 3. podstavkom 3. ovog Zakona na daljnji postupak.
(2) Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa će ispuniti potvrdu čiji je standardni obrazac sastavni dio ovog Zakona (Prilog 5.) i ovjeriti točnost njezinog sadržaja.
(3) Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa će odluku o novčanoj kazni zajedno s potvrdom iz stavka 2. ovoga članka, proslijediti nadležnom tijelu države članice u kojoj fizička ili pravna osoba na koju se odluka odnosi, ima imovinu ili ostvaruje dohodak, ima prebivalište, odnosno boravište ili, kada se radi o pravnoj osobi, registrirano sjedište.
(4) Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa može u isto vrijeme proslijediti odluku samo jednoj državi izvršenja.
Posljedice prosljeđivanja odluke o novčanoj kazni
Članak 88. (NN 91/10, 26/15)
(1) Sud ili upravno tijelo neće izvršiti odluku o novčanoj kazni koja je radi izvršenja proslijeđena drugoj državi članici.
(2) Sud odnosno upravno tijelo mogu ponovno pokrenuti postupak izvršenja odluke o novčanoj kazni u Republici Hrvatskoj:
1. ako se odluka nije mogla u cijelosti izvršiti u državi članici iz stavka 1. ovog članka,
2. ako je sud odnosno upravno tijelo odustalo od izvršenja te odluke u državi članici iz stavka 1. ovog članka.
(3) Ako nakon prosljeđivanja odluke o novčanoj kazni sud odnosno upravno tijelo odustalo zaprimi obavijest da je novčana kazna plaćena djelomično ili u cijelosti, o tome će bez odgode obavijestiti ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa.
 
Glava VII.   PRIZNANJE I IZVRŠENJE PRESUDE KOJOM JE IZREČENA KAZNA ZATVORA ILI MJERA KOJA UKLJUČUJE ODUZIMANJE SLOBODE
Područje primjene
Članak 89. (NN 91/10, 81/13)
(1) Sud iz članka 5. stavka 1. podstavka 5. ovog Zakona će priznati presudu kojom je izrečena kazna zatvora ili mjera koja uključuje oduzimanje slobode za djelo koje prema domaćem pravu sadrži bitna obilježja kažnjivog djela neovisno o zakonskom opisu i pravnoj kvalifikaciji kažnjive radnje navedenim u zaprimljenoj presudi.
(2) Odredbe ove glave primjenjuju se neovisno o činjenici gdje se osuđenik nalazi u trenutku pokretanja postupka za priznanje i izvršenje presude kojom je izrečena kazna zatvora ili mjera koja uključuje oduzimanje slobode.
SUDSKA PRAKSA: Presuda, Presuda, Rješenje, Presuda, Rješenje, Rješenje, Presuda, Rješenje, Presuda, Rješenje
Mjesna nadležnost
Članak 90. (NN 91/10, 81/13)
Brisan.
Priznanje presude i izvršenje kazne
Članak 91. (NN 91/10, 81/13, 26/15)
(1) Kad nadležni sud zaprimi stranu presudu, provjerit će je li uz nju dostavljena potvrda u smislu odredbe članka 103. stavka 1. ovog Zakona te jesu li ostvareni sljedeći uvjeti:
1. da je osuđenik državljanin Republike Hrvatske i u njoj ima prebivalište/boravište, ili
2. da je osuđenik državljanin Republike Hrvatske, bez prebivališta/boravišta u Republici Hrvatskoj, kojemu je presudom, upravnom odlukom ili drugom mjerom koja je posljedica presude, izrečena mjera deportacije ili protjerivanja u Republiku Hrvatsku, nakon otpuštanja s izdržavanja kazne, ili
3. da je, izvan slučajeva pod točkom 1. i 2. ovog stavka ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa dalo suglasnost državi izdavanja za prosljeđivanje presude kojom je izrečena kazna zatvora ili druga mjera koja uključuje oduzimanje slobode Republici Hrvatskoj radi priznanja, s čime se suglasio i osuđenik.
(2) U slučajevima propisanim stavkom 1. točkom 3. ovog članka ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa će prilikom davanja suglasnosti da se Republici Hrvatskoj proslijedi radi preuzimanja presuda države izdavanja kojom je izrečena kazna zatvora ili druga mjera koja uključuje oduzimanje slobode, posebno voditi računa o lakšoj socijalnoj rehabilitaciji osuđenika te će posredstvom službe za probaciju utvrditi boravište/prebivalište osuđenika, odnosno njegove obitelji u Republici Hrvatskoj, posjeduje li kakvu nepokretnu imovinu u Republici Hrvatskoj kao i druge osobne i društvene okolnosti koje osuđenika povezuju s Republikom Hrvatskom.
(3) Nadležni sud može zatražiti od države izdavanja prosljeđivanje presude donesene u toj državi, kao i potvrde u smislu članka 103. stavka 1. ovog Zakona, radi priznanja i izvršenja presude u Republici Hrvatskoj.
(4) Kaznu zatvora iz dostavljene presude izrečenu u trajanju koja prelazi najveću domaćim pravom propisanu kaznu zatvora za isto ili slično kazneno djelo sud će uskladiti na način da izrekne maksimalnu domaćim zakonom propisanu kaznu za isto ili slično kazneno djelo.
(5) Kaznu zatvora ili drugu mjeru koja uključuje oduzimanje slobode koja po svojoj prirodi nije u skladu s domaćim pravom sud će uskladiti na način da izrekne kaznenu sankciju propisanu domaćim zakonom za isto ili slično kazneno djelo koja će u najvećoj mogućoj mjeri odgovarati kazni iz dostavljene presude s time da se ne može pretvoriti u novčanu kaznu.
(6) Kazna koju utvrdi sud na temelju domaćeg prava, ne smije po vrsti i trajanju biti stroža od kazne izrečene presudom u državi izdavanja.
(7) Pravomoćnu odluku o priznanju strane presude donesenu nakon postupka u smislu stavka 1.-6. ovog članka sud će bez odgode dostaviti sucu izvršenja nadležnom u smislu zakona kojim se uređuje izvršenje kaznenopravnih sankcija.
(8) Pri donošenju odluke o priznanju strane presude kojom je izrečena kazna zatvora od pet godina ili teža kazna, sud će odrediti istražni zatvor protiv osuđenika koji se nalazi na državnom području Republike Hrvatske.
SUDSKA PRAKSA: Presuda, Presuda, Presuda, Presuda, Rješenje, Presuda, Presuda
Sporazum s drugim državama članicama
Članak 92.
Suglasnost ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa iz članka 91. stavka 1. točke 3. ovog Zakona nije potrebna ako se s nekom od država članica postigne sporazum da se takva suglasnost neće tražiti u sljedećim slučajevima:
1. ako osuđenik živi i ima boravište u Republici Hrvatskoj najmanje pet godina i nije izgubio pravo na to boravište u skladu s domaćim pravom,
2. ako je osuđenik, izvan slučajeva iz članka 91. stavka 1. točke 1. i 2. ovog Zakona, državljanin Republike Hrvatske.
Rokovi i dužnost obavještavanja
Članak 93.
(1) Po primitku presude i potvrde sud će odmah započeti postupak i u roku koji ne može biti dulji od devedeset dana odlučiti o priznanju presude i donijeti rješenje o upućivanju na izdržavanje kazne, osim ako odgodi priznanje presude na temelju razloga iz članka 96. ovog Zakona.
(2) Protiv odluke o priznanju presude osuđenik i nadležni državni odvjetnik imaju pravo podnijeti žalbu u roku od osam dana od primitka odluke. O ovoj žalbi viši sud mora odlučiti u roku od petnaest dana.
(3) Sud će obavijestiti nadležno tijelo države izdavanja da iznimno u konkretnom slučaju ne može poštivati rok iz stavka 1. ovog članka, navodeći razloge za prekoračenje roka i procijenjeno vrijeme u kojem će biti pravomoćno odlučeno o presudi.
(4) Sud će odmah u pisanom obliku obavijestiti nadležno tijelo države izdavanja:
– da se, nakon zaprimanja presude i potvrde, osuđenik više ne nalazi na području Republike Hrvatske,
– o odluci o priznanju i izvršenju kazne, datumu njezinog donošenja i pravomoćnosti,
– o odluci o odbijanju priznanja i izvršenja kazne i razlozima iz članka 94. ovog Zakona za takvu odluku,
– o odluci donesenoj na temelju članka 91. stavka 4. i 5. ovog Zakona kao i o razlozima za takvu odluku,
– o odluci kojom se odbija izvršenje kazne na temelju članka 16. ovog Zakona, kao i o razlozima za donošenje takve odluke,
– o otpuštanju zatvorenika iz kaznionice, odnosno zatvora na temelju rješenja o uvjetnom otpustu i o trajanju neizdržanog ostatka kazne, samo ako je to zatražila država izdavanja u potvrdi,
– o bijegu zatvorenika iz kaznionice odnosno zatvora,
– o isteku kazne.
Osnove za odbijanje priznanja i izvršenja
Članak 94. (NN 91/10, 81/13)
(1) Sud će odbiti priznanje presude ako:
1. potvrda u smislu članka 103. stavka 1. ovog Zakona, nije potpuna ili očito nije u skladu s presudom, a država izdavanja nije u određenom roku, koji ne može biti dulji od sedam radnih dana dostavila dopunu odnosno ispravak;
2. nisu ispunjeni uvjeti iz članka 91. stavka 1. točaka 1. i 2. ovog Zakona;
3. bi izvršenje presude bilo protivno načelu ne bis in idem;
4. djelo iz dostavljene presude ne predstavlja kazneno djelo po domaćem pravu. Za fiskalna djela izvršenje naloga ne može se odbiti samo iz razloga što domaće pravo ne propisuje istu vrstu poreza ili pristojbi ili što ne sadrži iste odredbe o porezima, pristojbama, carinama i mijenjanju valute kao i pravo države izdavanja;
5. je kazna izrečena djetetu mlađem od 16 godina.
(2) Sud može, rukovodeći se načelima učinkovite suradnje, svrhovitosti i prava na pošteno suđenje, odbiti priznanje presude i izvršenje kazne ako:
1. je prema domaćem pravu nastupila zastara izvršenja kazne;
2. osuđenik na temelju domaćeg prava uživa imunitet koji onemogućava izvršenje kazne;
3. je u vrijeme kad je sud zaprimio presudu radi priznanja i izvršenja preostalo manje od šest mjeseci odsluženja kazne;
4. iz potvrde u smislu članka 103. stavka 1. ovog Zakona proizlazi da osuđenik nije osobno prisustvovao raspravi na kojoj je presuda donesena, osim ako je u potvrdi navedeno da je u skladu sa zahtjevima propisanim nacionalnim pravom države izdavanja:
a) osuđeniku bio pravodobno i osobno uručen poziv s naznakom mjesta i vremena održavanja rasprave na kojoj je donesena presuda ili da je zaprimio službenu obavijest o mjestu i vremenu održavanja rasprave na način iz kojeg se nedvojbeno može zaključiti da je znao za održavanje rasprave, te da je upozoren na mogućnost donošenja odluke u njegovoj odsutnosti u slučaju nedolaska,
b) osuđenika na raspravi zastupao opunomoćeni branitelj ili branitelj kojeg mu je postavio sud po službenoj dužnosti,
c) osuđeniku nakon što mu je osobno uručena presuda donesena u njegovoj odsutnosti uz pouku da ima pravo podnijeti zahtjev za obnovu postupka ili žalbu na temelju kojih se može provesti postupak u kojem će imati pravo sudjelovati, u kojem će se preispitati utvrđeno činjenično stanje i izvesti novi dokazi, a što bi moglo dovesti do preinačenja ove presude, izričito izjavio da ne osporava odluku donesenu u njegovoj odsutnosti, odnosno nije u primjerenom roku podnio zahtjev za obnovu postupka ili žalbu;
5. se država izdavanja na zahtjev Republike Hrvatske ne suglasi s izvršenjem kaznene sankcije nad osuđenikom za kojeg je tražila priznanje i izvršenje svoje presude u odnosnu na kazneno djelo počinjeno prije premještaja, a koje nije obuhvaćeno dostavljenom presudom;
6. je dostavljenom presudom izrečena mjera psihijatrijskog ili drugog zdravstvenog liječenja odnosno druga mjera koja uključuje oduzimanje slobode, a koju primjenom domaćeg prava nije moguće izvršiti u Republici Hrvatskoj;
7. se presuda odnosi na kaznena djela za koja se u skladu s domaćim pravom smatra da su u cijelosti počinjena u Republici Hrvatskoj ili na mjestu koje je izjednačeno s njezinim teritorijem, a za djela koja su u većim ili bitnim dijelom počinjena na tom teritoriju sud će cijeniti sve posebne okolnosti slučaja, a osobito činjenicu je li kazneno djelo počinjeno u većem ili bitnom dijelu u državi izdavanja.
(3) U slučajevima iz stavka 1. točaka 1., 2. i 3. te stavka 2. točaka 5., 6. i 7. ovog članka, sud će prije donošenja odluke o odbijanju priznanja i izvršenja kazne, kontaktirati i posavjetovati se s nadležnim tijelom države izdavanja, a ako je potrebno zatražiti dodatne podatke.
SUDSKA PRAKSA: Presuda, Rješenje, Presuda, Presuda, Presuda, Presuda
Djelomično priznanje i izvršenje
Članak 95.
Kad utvrdi postojanje uvjeta za djelomično priznanje strane presude, sud će prije nego odluči hoće li odbiti priznanje i izvršenje kazne kontaktirati nadležno tijelo države izdavanja radi eventualnog sporazuma o djelomičnom priznanju presude i izvršenju kazne. Takvo priznanje i izvršenje ne može rezultirati produljenjem trajanja kazne koja je izrečena u državi izdavanja.
Odgoda priznanja presude
Članak 96.
Sud će odgoditi priznanje ako potvrda priložena uz presudu čije se priznanje i izvršenje traži, nije potpuna ili očito nije u skladu s tom presudom, te će odrediti rok državi izdavanja ne dulji od sedam radnih dana za dostavu dopune ili ispravka potvrde.
Odustanak od izvršenja kazne
Članak 97.
Ako država izdavanja uz obrazloženje povuče potvrdu u smislu članka 103. stavka 1. ovog Zakona prije pravomoćnosti rješenja o upućivanju osuđenika na izvršavanje kazne nadležni sudac izvršenja kaznu neće izvršiti.
Privremeno uhićenje
Članak 98.
(1) Osuđeniku koji se nalazi na području Republike Hrvatske, mjesno nadležni sud može, na molbu države izdavanja i prije zaprimanja presude i potvrde ili prije donošenja odluke o priznanju presude i izvršenju kazne, ako postoje okolnosti koje upućuju na opasnost da će pobjeći iz Republike Hrvatske odrediti mjere osiguranja njegove prisutnosti na području Republike Hrvatske do donošenje odluke o presudi, u skladu s odredbama domaćeg kaznenog postupovnog prava.
(2) Vrijeme koje je osuđenik proveo u istražnom zatvoru tijekom trajanja postupka priznanja strane presude, kao i svako drugo oduzimanje slobode u smislu stavka 1. ovog članka uračunat će se u kaznu zatvora, kaznu dugotrajnog zatvora ili kaznu maloljetničkog zatvora.
SUDSKA PRAKSA: Presuda, Presuda, Presuda
Premještaj osuđenih osoba u Republiku Hrvatsku
Članak 99.
(1) Osuđenik koji se nalazi u državi izdavanja bit će premješten u Republiku Hrvatsku najkasnije u roku od 30 dana od pravomoćnosti odluke o priznanju presude. Mjesto i vrijeme predaje osuđenika dogovorit će domaće tijelo nadležno za izvršenje kaznenopravne sankcije, po potrebi uz suradnju s ministarstvom nadležnim za unutarnje poslove, s nadležnim tijelima države izdavanja.
(2) Ako zbog okolnosti na koje Republika Hrvatska ili država izdavanja ne mogu utjecati premještaj nije moguće izvršiti u roku iz stavka 1. ovog članka, o tome će nadležno tijelo iz stavka 1. ovog članka obavijestiti nadležno tijelo države izdavanja. Novi način, vrijeme i mjesto predaje osuđenika dogovorit će se u daljnjem roku od deset dana.
Provođenje kroz teritorij Republike Hrvatske
Članak 100.
(1) Ministar nadležan za poslove pravosuđa odobrit će na molbu države izdavanja provođenje osuđenika kroz teritorij Republike Hrvatske u svrhu njegovog premještaja u državu izvršenja, pod uvjetom da je država izdavanja uz molbu za tranzit dostavila presliku potvrde u smislu članka 103. stavka 1. ovog Zakona.
(2) Kad ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa zaprimi molbu za provođenje osuđenika kojeg u svrhu vođenja postupka ili izdržavanja kazne zatvora potražuju pravosudna tijela Republike Hrvatske zbog kaznenog djela počinjenog ili presude izrečene za djelo počinjeno prije započinjanja postupka transfera u državi izdavanja, obavijestit će o tome nadležno tijelo države izdavanja.
(3) Ministar nadležan za poslove pravosuđa o molbi iz stavka 1. ovog članka odlučuje odmah, a odluku će donijeti najkasnije u roku od sedam radnih dana od zaprimanja molbe.
(4) O odluci iz stavka 3. ovog članka ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa obavijestit će nadležno tijelo države izdavanja pisanim putem.
(5) Za potrebe provođenja premještaja nadležni sud može protiv osuđenika odrediti istražni zatvor ako postoje okolnosti koje upućuju na opasnost da će pobjeći, u trajanju potrebnom za provođenje osuđenika kroz teritorij Republike Hrvatske.
Mjerodavno pravo
Članak 101.
(1) Kazna zatvora iz priznate strane presude u Republici Hrvatskoj će se izvršiti u skladu s odredbama zakona koji uređuje izvršavanje kaznenopravnih sankcija.
(2) Prilikom odlučivanja o uvjetnom otpustu nadležno tijelo će uzeti u obzir zakonske odredbe o uvjetnom otpustu koje je dostavila država izdavanja.
(3) Vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora iz priznate strane presude uračunat će se u kaznu izrečenu na temelju članka 91. ovog Zakona.
(4) Na zahtjev nadležnog tijela države izdavanja sud će ga obavijestiti o odredbama domaćeg prava kojima se uređuje uvjetni otpust.
SUDSKA PRAKSA: Rješenje, Rješenje
Načelo specijalnosti
Članak 102.
(1) Osim za djelo zbog kojeg je osuđenik premješten u Republiku Hrvatsku domaći sud protiv njega ne može voditi kazneni postupak, izreći kaznenopravnu sankciju ili mu na drugi način oduzeti slobodu za djelo počinjeno prije njegovog premještaja.
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka domaći sud može provesti kazneni postupak ili izvršiti kaznenopravnu sankciju:
1. ako premješteni osuđenik, iako je imao mogućnosti, nije napustio teritorij Republike Hrvatske u roku od 45 dana od puštanja na slobodu ili se u Republiku Hrvatsku vratio,
2. za kazneno djelo za koje domaće pravo ne propisuje kaznu zatvora, a vođenje kaznenog postupka ne iziskuje primjenu mjere pritvora, istražnog zatvora i istražnog zatvora u domu,
3. za kazneno djelo za koje domaće pravo propisuje novčanu kaznu, neovisno o činjenici da takva kazna može biti zamijenjena kaznom zatvora,
4. kada je osuđenik dao suglasnost za premještaj,
5. ako se osuđenik nakon predaje, u prisutnosti branitelja, dragovoljno i u potpunosti svjestan posljedica svoje izjave, na zapisnik izričito odrekao primjene načela specijalnosti iz stavka 1. ovog članka,
6. ako je nadležno tijelo države izdavanja na zahtjev Republike Hrvatske sastavljen u smislu odredbe članka 18. ovog Zakona, uz prijevod, dalo suglasnost za vođenje kaznenog postupka ili za izvršenje kaznenopravne sankcije zbog djela počinjenog prije premještaja osuđenika, a nije riječ o djelu zbog kojeg je premješten u Republiku Hrvatsku. Na zahtjev države izdavanja Republika Hrvatska može dati jamstvo da će biti ispunjeni uvjeti u smislu članka 22. ovog Zakona.
Kriteriji za prosljeđivanje presude i potvrde drugoj državi članici
Članak 103. (NN 91/10, 81/13, 26/15)
(1) Neovisno o činjenici da li se osuđenik kojem je domaći sud izrekao kaznu zatvora nalazi u Republici Hrvatskoj ili državi izvršenja, a koji je dao suglasnost u smislu odredbe članka 105. stavka 1. ovog Zakona, sud iz članka 7. stavka 3. podstavka 2. ovog Zakona će presudu s potvrdom čiji je standardni obrazac sastavni dio ovog Zakona (Prilog 6.) proslijediti:
1. državi članici čiji je osuđenik državljanin i u kojoj prebiva ili boravi,
2. državi članici čiji je osuđenik državljanin ali u kojoj ne prebiva ili ne boravi, ako je domaćom presudom ili drugom odlukom nadležnog domaćeg tijela izrečena mjera protjerivanja osuđenika u tu državu članicu nakon otpuštanja s izvršavanja kazne,
3. državi članici različitoj od onih označenih u točkama 1. i 2. ovog stavka čije je nadležno tijelo suglasno s prosljeđivanjem presude i potvrde.
(2) Sud će proslijediti presudu i potvrdu državi izvršenja ako utvrdi da će izvršenje kazne u toj državi pridonijeti socijalnoj rehabilitaciji osuđenika. U svrhu utvrđivanja navedene okolnosti sud može, ako smatra potrebnim, kontaktirati i savjetovati se s nadležnim tijelima države izvršenja prije prosljeđivanja presude. Savjetovanje s nadležnim tijelima države izvršenja obvezno je u slučaju iz stavka 1. točke 3. ovog članka. Presuda s potvrdom može biti istodobno dostavljena samo jednoj državi izvršenja.
(3) Sud može povući potvrdu ako nakon prosljeđivanja presude i potvrde kojem nije prethodilo savjetovanje u smislu stavka 2. ovog članka, zaprimi obrazloženo mišljenje države izvršenja da izvršavanje kazne zatvora u toj državi ne bi pridonijelo socijalnoj rehabilitaciji ni uspješnoj reintegraciji osuđenika.
(4) Zahtjev države članice iz stavka 1. ovog članka za prosljeđivanje presude s potvrdom i prijedlog osuđenika za pokretanje postupka prosljeđivanja presude s potvrdom ne obvezuju Republiku Hrvatsku. Svoj prijedlog osuđenik može podnijeti državi izvršenja ili državi izdavanja.
SUDSKA PRAKSA: Presuda
Način prosljeđivanja presude i potvrde
Članak 104. (NN 91/10, 81/13)
Brisan.
Mišljenje i obavještavanje osuđene osobe
Članak 105.
(1) Sud će državi izvršenja proslijediti presudu s potvrdom radi njezinog priznanja i izvršenja nakon što prethodno pribavi suglasnost osuđenika za premještaj.
(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, suglasnost osuđenika nije potrebno pribavljati ako se presudu s potvrdom prosljeđuje:
1. državi članici čiji je osuđenik državljanin i u kojoj ima prebivalište ili boravište,
2. državi članici u koju će na temelju presude ili druge odluke nadležnog domaćeg tijela osuđenik nakon otpuštanja s izvršavanja kazne biti deportiran ili protjeran,
3. državi članici u koju je osuđenik pobjegao ili se na drugi način vratio u tu državu u cilju izbjegavanja vođenja kaznenog postupka i izvršenja kazne koja je uslijedila.
(3) Osuđeniku koji se nalazi u Republici Hrvatskoj omogućit će se usmeno ili pisano očitovanje o prosljeđivanju presude stranoj državi radi izvršenja. Za maloljetnike i osobe lišene poslovne sposobnosti očitovanje će dati njihov zakonski zastupnik. Usmeno izraženo očitovanje unijeti će se u zapisnik. Prilikom odlučivanja da li će proslijediti presudu državi izvršenja sud će cijeniti dano očitovanje osuđenika.
(4) Očitovanje osuđenika u pisanom obliku sud će dostaviti državi izvršenja, naročito ako se osuđenik suglasio s premještajem, a država izvršenja je dostavila obrazloženo mišljenje da izvršenje kazne zatvora u toj državi ne bi olakšalo socijalnu rehabilitaciju te uspješnu reintegraciju osuđenika u društvo.
(5) Sud će osuđenika na standardnom obrascu koji je sastavni dio ovog Zakona (Prilog 7.) i na jeziku koji osuđenik razumije obavijestiti da je odlučio proslijediti presudu radi izvršenja. Na isti način sud će o svojoj odluci posredstvom nadležnog tijela države izvršenja obavijestiti osuđenika koji se već nalazi u toj državi.
Povlačenje potvrde
Članak 106.
(1) Ako izvršavanje kazne još nije započelo u državi izvršenja, sud može povući potvrdu iz članka 103. stavka 1. ovog Zakona ako se pojave okolnosti koje nisu postojale u trenutku dostavljanja presude ili sud nije za njih znao, a protivne su svrsi izvršenja kazne zatvora.
(2) Sud može povući potvrdu dostavljenu državi izvršenja ako nije suglasan s primjenom zakonskih odredbi o uvjetnom otpustu koje je dostavila država izvršenja.
Zahtjev za privremeno uhićenje
Članak 107.
Sud može od države izvršenja zahtijevati primjenu mjera osiguranja prisutnosti osuđenika do donošenja odluke o priznanju i izvršenju prije prosljeđivanja presude i potvrde, odnosno prije donošenja odluke o priznanju presude i izvršenju kazne ako postoje okolnosti koje upućuju na opasnost da će osuđenik pobjeći s područja te države.
Premještaj osuđenika iz Republike Hrvatske i posljedice premještaja
Članak 108.
(1) Premještaj osuđenika u državu izvršenja provest će u smislu odredbe članka 99. ovog Zakona.
(2) Kada osuđenik započne izdržavati kaznu zatvora u državi izvršenja, nadležni sudac izvršenja obustavit će izvršavanje kazne zatvora u Republici Hrvatskoj.
(3) Republika Hrvatska ima pravo nastaviti s izvršenjem kazne zatvora iz stavka 2. ovog članka nakon što od države izvršenja zaprimi obavijest o nemogućnosti daljnjeg izvršavanja kazne zatvora zbog bijega osuđenika.
Molba za odobrenje provođenja osuđenika kroz treću državu članicu
Članak 109. (NN 91/10, 81/13)
(1) Ako je prilikom premještaja osuđenika u državu izvršenja potrebno provođenje kroz teritorij treće države članice, ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa će na zahtjev suda dostaviti toj državi molbu za odobrenje tranzita uz kopiju potvrde iz članka 103. stavka 1. ovog Zakona.
(2) Na zahtjev treće države članice ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa će dostaviti prijevod potvrde iz članka 103. stavka 1. ovog Zakona na jedan od jezika naznačenih u zahtjevu.
(3) Ako treća država članica ne zajamči da protiv osuđenika dok se nalazi na njezinom teritoriju neće poduzimati kazneni progon ili primijeniti neku mjeru oduzimanja slobode za kazneno djelo počinjeno ili kaznu izrečenu prije njegova odlaska s teritorija Republike Hrvatske, ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa može povući svoju molbu.
(4) Ako se premještaj osuđenika provodi zračnim putem u slučaju nepredviđenog slijetanja ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa će nadležnom tijelu države članice gdje je zrakoplov sletio dostaviti dokumentaciju iz stavka 1. ovog članka u roku od 72 sata.
Postupak davanja suglasnosti
Članak 110. (NN 91/10, 81/13)
Sud iz članka 7. stavka 3. podstavka 2. ovog Zakona odlučuje, primjenom odredbe članka 41. ovog Zakona, o zahtjevu države izvršenja za davanje suglasnosti za vođenje kaznenog postupka ili izvršenje kazne zatvora ili mjere koja uključuje oduzimanje slobode za kazneno djelo počinjeno prije premještaja osuđenika.
Dužnost obavještavanja
Članak 111.
Sud je dužan odmah obavijestiti nadležno tijelo države izvršenja o svim odlukama ili mjerama zbog kojih se izrečena kazna zatvora ne može više izvršiti, odnosno zbog kojih se neće moći izvršiti nakon određenog vremena.
 
Glava VIII.   PRIZNANJE I IZVRŠENJE PRESUDA I ODLUKA KOJIMA SU IZREČENE PROBACIJSKE MJERE I ALTERNATIVNE SANKCIJE
Područje primjene
Članak 112. (NN 91/10, 81/13)
(1) Odredbe ove glave primjenjuju se na:
1. priznanje presude kojom je fizičkoj osobi izrečena kazna zatvora ili mjera koja uključuje oduzimanje slobode, a tom presudom ili odlukom odobren joj je uvjetni otpust s izdržavanja te kazne, zatim presude kojom joj je izrečena uvjetna osuda ili pridržano izricanje kazne ili izrečena alternativna sankcija,
2. priznanje probacijskih odluka,
3. preuzimanje nadzora nad izvršavanjem probacijskih mjera i alternativnih sankcija,
4. sve druge odluke nadležnih tijela vezane uz odluke iz točke 1.- 3. ovog stavka.
(2) Sud iz članka 5. stavka 1. podstavka 5. ovog Zakona priznat će presudu, odnosno odluku kojom je izrečena probacijska mjera ili alternativna sankcija i za djela koja prema domaćem pravu sadrže bitna obilježja kažnjivog djela neovisno o zakonskom opisu i pravnoj kvalifikaciji kažnjive radnje navedenim u zaprimljenoj odluci.
(3) Odredbe ove glave se primjenjuju i na prosljeđivanje presuda i odluka domaćih sudova kojima su izrečene probacijske mjere ili alternativne sankcije, popraćenih potvrdom iz članka 129. stavka 1. ovog Zakona, nadležnim tijelima država članica u svrhu njihovog priznanja i izvršenja.
Stvarna i mjesna nadležnost za priznanje
Članak 113. (NN 91/10, 81/13)
Brisan.
Stvarna i mjesna nadležnost za izvršavanje odluka o priznanju
Članak 114. (NN 91/10, 81/13)
(1) Sud iz članka 5. stavka 1. podstavka 5. će pravomoćnu odluku o priznanju strane sudske odluke kojom su izrečene probacijske mjere, alternativne sankcije ili je odobren uvjetni otpust s izdržavanja kazne ili mjere koja uključuje oduzimanje slobode dostaviti nadležnom probacijskom uredu te će nadzirati njezino izvršenje.
(2) Županijski sud prema mjestu posljednjeg prebivališta ili boravišta osuđenika, odnosno prema mjestu prebivališta ili boravišta osuđenikove obitelji ili bliskih srodnika nadležan je za upućivanje osuđenika na izvršavanje kazne zatvora ili mjera koje uključuju oduzimanje slobode izrečenih pravomoćnom i izvršnom odlukom o priznanju strane presude ili probacijske odluke kojom je osuđeniku odobren uvjetni otpust s izdržavanja.
Postupak priznanja i izvršenja
Članak 115. (NN 91/10, 81/13)
(1) Kad nadležni sud zaprimi stranu presudu ili probacijsku odluku provjerit će da li je uz nju dostavljena potvrda u smislu odredbe članka 129. stavka 1. ovog Zakona te jesu li ispunjeni sljedeći uvjeti:
1. osuđenik ima prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj i vratio se u Republiku Hrvatsku ili se želi vratiti u Republiku Hrvatsku ili
2. osuđenik je zatražio prosljeđivanje presude ili probacijske odluke nadležnim tijelima Republike Hrvatske u svrhu njihovog priznanja i izvršavanja, iako nisu ispunjeni uvjeti iz točke 1. ovog stavka, a ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa je dalo suglasnost državi izdavanja za takvo prosljeđivanje.
(2) U slučaju propisanom stavkom 1. točkom 2. ovog članka ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa će prilikom davanja suglasnosti državi izdavanja da proslijedi presudu ili probacijsku odluku Republici Hrvatskoj u svrhu njezinog priznanja i izvršavanja posebno voditi računa o lakšoj rehabilitaciji i integraciji osuđenika u društvo.
(3) Sud, odnosno ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa u slučajevima iz stavka 1. i 2. ovog članka utvrdit će ima li osuđenik, odnosno njegova obitelj ili bliski srodnici prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj, posjeduje li osuđenik kakvu nepokretnu imovinu u Republici Hrvatskoj ili druge osobne i društvene okolnosti koje ga povezuju s Republikom Hrvatskom.
(4) Sud može od države izdavanja zatražiti dostavljanje otpravka presude ili probacijske odluke, odnosno njihove ovjerene kopije zajedno s izvornikom potvrde.
(5) Nakon postupka provedenog na temelju stavka 1.-4. ovog članka sud će bez odgode donijeti odluku o priznanju strane presude ili probacijske odluke, osim ako utvrdi postojanje neke od osnova za odbijanje priznanja i izvršavanje presude, odnosno probacijske odluke iz članka 120. i 121. ovog Zakona.
(6) Sud će odluku o priznanju strane presude ili probacijske odluke u roku od osam dana od njezine pravomoćnosti i izvršnosti dostaviti nadležnom sudu iz članka 114. ovog Zakona.
Odgoda priznanja
Članak 116.
Sud će odgoditi donošenje odluke o priznanju presude ili probacijske odluke ako potvrda priložena uz presudu ili probacijsku odluku nije potpuna ili očito nije u skladu s tom presudom, na rok od sedam radnih dana u kojem roku nadležno tijelo države izdavanja mora dostaviti dopunjenu ili ispravljenu potvrdu.
Vrste probacijskih mjera i alternativnih sankcija
Članak 117.
Na temelju priznate strane presude ili probacijske odluke domaća nadležna tijela će prema osuđeniku primijeniti samo one vrste probacijskih mjera i alternativnih sankcija koje propisuje kazneno zakonodavstvo Republike Hrvatske.
Usklađivanje probacijskih mjera ili alternativnih sankcija s domaćim pravom
Članak 118. (NN 91/10, 81/13)
(1) Probacijsku mjeru ili alternativnu sankciju izrečenu stranom presudom ili probacijskom odlukom koja po svojoj vrsti ili mjeri ili po određenom vremenu provjeravanja nije u skladu s odredbama domaćeg prava, sud će uskladiti na način da će svojom odlukom osuđeniku izreći probacijsku mjeru ili alternativnu sankciju, odnosno odrediti vrijeme provjeravanja koje propisuje domaće pravo za isto ili slično kažnjivo djelo, a koje u najvećoj mogućoj mjeri odgovaraju probacijskoj mjeri ili alternativnoj sankciji izrečenoj stranom odlukom.
(2) Probacijsku mjeru ili alternativnu sankciju iz stavka 1. ovog članka, koja po svom trajanju ili po određenom vremenu provjeravanja prelazi najveću mjeru propisanu domaćim pravom za isto ili slično kažnjivo djelo, sud će uskladiti na način da će svojom odlukom izreći probacijsku mjeru ili alternativnu sankciju, odnosno odrediti vrijeme provjeravanja u najduljem trajanju propisanom domaćim pravom za slično ili isto kažnjivo djelo.
(3) Probacijska mjera ili alternativna sankcija koju je sud izrekao svojom odlukom na temelju odredbe stavka 1. ovog članka ne može po svojoj vrsti ili mjeri ili određenom vremenu provjeravanja biti stroža od probacijske mjere ili alternativne sankcije izrečene presudom ili probacijskom odlukom u državi izdavanja.
(4) Probacijska mjera ili alternativna sankcija izrečena odlukom domaćeg suda donesenom na temelju stavka 1.-3. ovog članka neće se izvršiti ako nadležno tijelo iz članka 114. ovog Zakona prije negoli započne njezinim izvršavanjem zaprimi od nadležnog tijela države izdavanja obavijest u smislu odredbe članka 130. stavka 2. točke 1. ovog Zakona.
Rok
Članak 119.
(1) Po primitku presude ili probacijske odluke i potvrde, sud će odmah započeti postupak i u roku koji ne može biti dulji od šezdeset dana odlučiti o priznanju presude i donijeti rješenje o upućivanju na izvršavanje priznate probacijske mjere ili alternativne sankcije, osim ako odgodi priznanje presude ili probacijske odluke na temelju razloga iz članka 116. ovog Zakona.
(2) Protiv odluke o priznanju presude osuđenik i nadležni državni odvjetnik imaju pravo podnijeti žalbu u roku od osam dana od primitka odluke. O ovoj žalbi viši sud mora odlučiti u roku od petnaest dana.
(3) Sud će obavijestiti nadležno tijelo države izdavanja da iznimno u konkretnom slučaju ne može poštivati rok iz stavka 1. ovog članka, navodeći razloge za prekoračenje roka i procijenjeno vrijeme potrebno za donošenje pravomoćne odluke.
Osnove za odbijanje priznanja i izvršenja
Članak 120. (NN 91/10, 81/13)
(1) Sud će odbiti priznanje strane presude ili probacijske odluke, kao i izvršavanje probacijskih mjera ili alternativnih sankcija ako:
1. potvrda u smislu odredbe članka 129. stavka 1. ovog Zakona nije potpuna ili očito nije u skladu s dostavljenom presudom ili probacijskom odlukom, a nadležno tijelo države izdavanja nije dostavilo dopunu ili ispravak iz članka 116. ovog Zakona,
2. nisu ispunjeni uvjeti iz članka 115. stavka 1. ovog Zakona,
3. je priznanje presude ili probacijske odluke, kao i izvršavanje probacijskih mjera ili alternativnih sankcija suprotno načelu ne bis in idem,
4. djelo iz članka 112. stavka 2. ovog Zakona na koje se odnosi presuda ili probacijska odluka ne predstavlja kazneno djelo prema domaćem pravu. Priznanje i izvršenje presude ili probacijske odluke koja se odnosi na fiskalna djela ne može se odbiti samo iz razloga što domaće pravo ne propisuje istu vrstu poreza ili pristojbi ili što ne sadrži iste odredbe o porezima, pristojbama, carinama i mijenjanju valute kao i pravo države izdavanja,
5. je probacijska mjera ili alternativna sankcija izrečena prema djetetu koje u vrijeme počinjenja kaznenog djela nije navršilo četrnaest godina života.
Osnove zbog kojih se može odbiti priznanje i izvršenje
Članak 121. (NN 91/10, 81/13)
(1) Uzimajući u obzir svrhu probacijskih mjera i alternativnih sankcija, posebice potrebu zaštite društvene zajednice od počinitelja kaznenog djela utjecanjem na kriminogene čimbenike i olakšavanjem njegove rehabilitacije i reintegracije u zajednicu, sud će odlučiti da li će priznati i izvršiti stranu presudu ili probacijsku odluku ako:
1. je prema domaćem pravu nastupila zastara izvršenja probacijskih mjera ili alternativnih sankcija izrečenih stranom presudom ili probacijskom odlukom;
2. osuđenik prema domaćem pravu uživa imunitet koji onemogućava izvršavanje probacijskih mjera ili alternativne sankcije;
3. je stranom presudom ili probacijskom odlukom izrečena mjera psihijatrijskog ili zdravstvenog liječenja koju primjenom članka 118. ovog Zakona nije moguće izvršiti u Republici Hrvatskoj;
4. je probacijska mjera ili alternativna sankcija izrečena u trajanju kraćem od šest mjeseci ili je za njezino izvršenje preostalo manje od šest mjeseci;
5. se presuda ili probacijska odluka odnosi na kaznena djela za koja se prema domaćem pravu smatra da su u cijelosti počinjena na području Republike Hrvatske ili na mjestu koje je izjednačeno s njezinim područjem, a za djela koja su u većem ili bitnom djelu počinjena na tom teritoriju sud će cijeniti sve posebne okolnosti konkretnog slučaja, a naročito činjenicu da je kazneno djelo počinjeno u većem ili bitnom dijelu u državi izdavanja;
6. iz potvrde u smislu odredbe članka 129. stavka 1. ovog Zakona proizlazi da osuđenik nije osobno prisustvovao raspravi na kojoj je presuda ili probacijska odluka donesena, osim ako je u potvrdi navedeno da je u skladu sa zahtjevima propisanim nacionalnim pravom države izdavanja:
a) osuđeniku bio pravodobno i osobno uručen poziv s naznakom mjesta i vremena održavanja rasprave na kojoj je donesena presuda ili probacijska odluka ili da je zaprimio službenu obavijest o mjestu i vremenu održavanja rasprave na način iz kojeg se nedvojbeno može zaključiti da je znao za održavanje rasprave, te da je upozoren na mogućnost donošenja odluke u njegovoj odsutnosti u slučaju nedolaska,
b) osuđenika na raspravi zastupao opunomoćeni branitelj ili branitelj kojeg mu je postavio sud po službenoj dužnosti,
c) osuđenik nakon što mu je osobno uručena presuda ili probacijska odluka donesena u njegovoj odsutnosti uz pouku da ima pravo podnijeti zahtjev za obnovu postupka ili žalbu na temelju kojih se može provesti postupak u kojem će imati pravo sudjelovati, u kojem će se preispitati utvrđeno činjenično stanje i izvesti novi dokazi, a što bi moglo dovesti do preinačenja ove presude ili probacijske odluke, izričito izjavio da ne osporava odluku donesenu u njegovoj odsutnosti, odnosno nije u primjerenom roku podnio zahtjev za obnovu postupka ili žalbu.
(2) Sud može, unatoč postojanju razloga za odbijanje priznanja i izvršenja presude ili odluke iz stavka 1. ovog članka, na temelju sporazuma s nadležnim tijelom države izdavanja, priznati i izvršiti stranu presudu ili probacijsku odluku primjenom članka 115. ovog Zakona pod uvjetom da neće biti nadležan za donošenje naknadnih odluka iz članka 122. stavka 1. i 2. ovog Zakona.
Naknadne odluke
Članak 122. (NN 91/10, 81/13)
(1) Naknadne odluke su odluke koje sud donosi prema domaćem pravu prilikom izvršenja pravomoćnih i izvršnih odluka o priznanju strane presude ili probacijske odluke iz članka 112. stavka 1. točke 1. i 2. ovog Zakona:
1. ako osuđenik ne izvršava izrečene probacijske mjere ili alternativne sankcije,
2. ako osuđenik počini novo kazneno djelo.
(2) Naknadne odluke mogu se odnositi samo na:
1. izmjenu obveza ili naloga određenih probacijskim mjerama ili alternativnim sankcijama,
2. određivanje novog vremena kušnje,
3. opoziv uvjetne osude ili opoziv uvjetnog otpusta i
4. naknadno izricanje kazne zatvora ili mjere koja uključuje oduzimanje slobode u slučaju opoziva alternativne sankcije ili pridržane kazne.
(3) Sud neće donijeti naknadne odluke iz stavka 2. točke 3. i 4. ovog članka u slučaju:
1. opoziva alternativne sankcije izrečene presudom kojom nije ujedno izrečena i odmjerena kazna zatvora ili mjera koja uključuje oduzimanje slobode, a koja bi se trebala izvršiti u slučaju da osuđena osoba svojom krivnjom ne izvršava izrečene joj obveze ili na drugi način ometa njihovo izvršenje,
2. naknadnog izricanja kazne zatvora osuđeniku kojemu je presudom pridržano izricanje kazne zatvora,
3. izvršenja presude koja se odnosi na djela koja ne predstavljaju kaznena djela prema domaćem pravu bez obzira na njihova obilježja ili zakonski opis.
(4) Primjena stavka 3. ovog članka ne utječe na obvezu suda da prizna i izvrši stranu presudu ili probacijsku odluku primjenom članka 115. ovog Zakona.
(5) Sud će bez odgode obavijestiti nadležno tijelo države izdavanja o tome da neće donijeti naknadnu odluku u smislu stavka 3. ovog članka. Ako sud smatra da nadležno tijelo države izdavanja u slučajevima iz stavka 3. ovog članka mora donijeti naknadne odluke iz stavka 2. točke 3. i 4. ovog članka donijet će rješenje o prijenosu nadležnosti nadležnom tijelu države izdavanja.
Nadležnost za donošenje naknadnih odluka i mjerodavno pravo
Članak 123. (NN 91/10, 81/13)
(1) Sud iz članka 5. stavka 1. podstavka 5. ovog Zakona nadležan za izvršavanje probacijskih mjera ili alternativnih sankcija nadležan je i za donošenje naknadnih odluka iz članka 122. ovog Zakona.
(2) Domaće pravo se primjenjuje na odluke iz članka 122. ovog Zakona, na pravne posljedice tih odluka, na njihovo izvršavanje, kao i na usklađivanje kazne zatvora ili mjere koja uključuje lišenje slobode koje su izrečene stranom presudom ili probacijskom odlukom sa sankcijama koje propisuje domaće pravo za isto ili slično kažnjivo djelo.
Nadležnost države izdavanja za donošenje naknadnih odluka
Članak 124.
(1) Ako je država izdavanja nadležna za donošenje naknadnih odluka u smislu članka 122. stavka 3. ovog Zakona, sud će bez odgode obavijestiti nadležno tijelo te države o:
1. svim okolnostima koje bi mogle dovesti do naknadnog izricanja pridržane kazne zatvora ili do opoziva uvjetnog otpusta,
2. svim okolnostima koje bi mogle dovesti do opoziva uvjetne osude i izvršenja izrečene kazne zatvora ili mjere koja uključuje oduzimanje slobode,
3. svim ostalim činjenicama i okolnostima koje su prema pravu države izdavanja bitne za donošenje naknadne odluke, a na zahtjev nadležnog tijela države izdavanja.
(2) U slučaju iz članka 122. stavka 2. ovog Zakona sud je dužan obavijestiti nadležno tijelo države izdavanja ako osuđenik ne izvršava izrečene probacijske mjere ili alternativne sankcije.
(3) Obavijest o okolnostima navedenima u stavku 1. i 2. ovog članka dostavlja se na standardnom obrascu koji je sastavni dio ovog Zakona (Prilog 8.), s tim da se obavijest o okolnostima iz stavka 1. točke 3. ovog članka dostavlja na bilo koji način koji ostavlja pisani zapis.
(4) Ako prema domaćem pravu države izdavanja osuđenik mora biti ispitan prije donošenja naknadne odluke, sud će na zahtjev nadležnog tijela te države odobriti ispitivanje osuđenika posredstvom videokonferencijske veze, a u skladu s domaćim pravom, međunarodnim ugovorima i propisima Europske unije.
Dužnost obavještavanja
Članak 125.
(1) Sud će bez odgode, na bilo koji način koji ostavlja pisani zapis, obavijestiti nadležno tijelo države izdavanja o sljedećim okolnostima:
1. da se, nakon zaprimanja presude ili probacijske odluke zajedno s potvrdom iz članka 129. stavka 1. ovog Zakona, osuđenik više ne nalazi na području Republike Hrvatske,
2. o odluci o priznanju presude ili probacijske odluke, datumu njezinog donošenja i pravomoćnosti, te o upućivanju osuđenika na izvršavanje probacijskih mjera ili alternativnih sankcija izrečenih tom odlukom,
3. o odluci kojom se odbija priznanje i izvršavanje strane presude ili probacijske odluke i razlozima iz članka 120. i 121. ovog Zakona za takvu odluku,
4. o odluci donesenoj na temelju članka 122. ovog Zakona, kao i o razlozima za donošenje takve odluke,
5. o zakonskim smetnjama iz članka 16. ovog Zakona za izvršavanje alternativnih sankcija ili probacijskih mjera izrečenih pravomoćnim odlukama donesenim primjenom članka 118. ovog Zakona.
(2) U slučaju donošenja naknadne odluke iz članka 122. ovog Zakona sud će, bez odgode, na način opisan u stavku 1. ovog članka obavijestiti nadležno tijelo države izdavanja o sljedećim odlukama:
1. rješenju o izmjeni uvjeta kojih se uvjetno otpušteni osuđenik mora pridržavati dok uvjetni otpust traje, presudi o izmjeni obveza određenih uz uvjetnu osudu, presudi o izmjeni obveza određenih uz pridržanu kaznu zatvora te o presudi kojom se mijenja alternativna sankcija,
2. rješenju o opozivu uvjetnog otpusta ili presudi kojom se naknadno izriče pridržana kazna zatvora,
3. presudi kojom se opoziva uvjetna osuda i određuje izvršavanje izrečene kazne zatvora ili mjere koja uključuje lišenje slobode jer osuđenik nije izvršio određene mu probacijske mjere,
4. odluci o izvršenju kazne zatvora u trajanju razmjernom neizvršenoj alternativnoj sankciji,
5. o prestanku probacijskih mjera ili alternativnih sankcija.
(3) Sud će nadležno tijelo države izdavanja, na njegov zahtjev, odmah nakon primitka presude ili probacijske odluke popraćene potvrdom iz članka 129. stavka 1. ovog Zakona, obavijestiti o vrsti i mjeri kaznenopravne sankcije koju domaće pravo propisuje za isto ili slično kažnjivo djelo na koje se odnosi presuda ili probacijska odluka, a koja bi mogla biti izrečena osuđeniku u slučaju njegovog neizvršavanja probacijskih mjera ili alternativnih sankcija.
Prijenos nadležnosti
Članak 126. (NN 91/10, 81/13)
(1) Ako je osuđenik u bijegu ili više ne prebiva ili boravi na području Republike Hrvatske sud iz članka 5. stavka 1. podstavka 5. ovog Zakona će donijeti rješenje kojim se nadležnom tijelu države izdavanja prenosi nadležnost za izvršavanje probacijskih mjera ili alternativnih sankcija, kao i za donošenje svih naknadnih odluka.
(2) Ako se protiv osuđenika u državi izdavanja vodi novi kazneni postupak, a nadležno tijelo te države zatraži od nadležnog domaćeg suda ustupanje nadležnosti za izvršavanje probacijskih mjera ili alternativnih sankcija, kao i za donošenje svih naknadnih odluka, domaći sud može donijeti rješenje o prijenosu nadležnosti nadležnom tijelu države izdavanja uzimajući pritom u obzir relevantne okolnosti konkretnog slučaja poput težine kaznenog djela zbog kojeg se vodi novi kazneni postupak u državi izdavanja, okolnosti pod kojima je počinjeno kazneno djelo te preostalo vrijeme izvršavanja probacijskih mjera ili alternativnih sankcija.
Suradnja s nadležnim tijelima država članica
Članak 127. (NN 91/10, 26/15)
(1) Kada sud ocijeni da okolnosti konkretnog slučaja zahtijevaju dostavljanje dodatnih obavijesti, odnosno pružanje pomoći, obratit će se nadležnom tijelu države članice, a u cilju učinkovitije primjene ove glave Zakona.
(2) Domaći sud se mora obratiti nadležnom tijelu države izdavanja prije donošenja odluke kojom se odbija priznanje presude ili odluke, kao i izvršavanje probacijskih mjera ili alternativnih sankcija na temelju članka 120. stavka 1. točke 1., 2. i 3. i članka 121. stavka 1. točke 3., 4. i 6. ovog Zakona, te može, ako ocjeni potrebnim, zatražiti dostavljanje dopunskih podataka u roku od sedam radnih dana.
Kriteriji za prosljeđivanje presude ili probacijske odluke
Članak 128. (NN 91/10, 81/13, 26/15)
(1) Odluku o izrečenim probacijskim mjerama ili alternativnim sankcijama će tijelo koje ih je donijelo dostaviti nadležnom tijelu iz članka 7. stavka 3. točke 2. ovog Zakona radi prosljeđivanja:
1. nadležnom tijelu države članice na čijem području osuđenik prebiva ili uobičajeno boravi, uz uvjet da se osuđenik vratio ili se želi vratiti u tu državu,
2. na zamolbu osuđenika, nadležnom tijelu države članice različite od one označene u točki 1. ovog stavka, uz uvjet da je isto suglasno s takvim prosljeđivanjem.
(2) Nadležno tijelo će proslijediti presudu ili probacijsku odluku državi izvršenja ako utvrdi da će izvršavanje probacijskih mjera ili alternativnih sankcija u toj državi pridonijeti rehabilitaciji i reintegraciji osuđenika u zajednicu, kao i učinkovitijoj i lakšoj primjeni probacijskih mjera i alternativnih sankcija prema osuđenicima iz stavka 1. ovog članka.
Prosljeđivanje presude ili probacijske odluke
Članak 129. (NN 91/10, 81/13)
(1) Domaće nadležno tijelo će proslijediti presudu ili probacijsku odluku zajedno s potvrdom čiji je standardni obrazac sastavni dio ovog Zakona (Prilog 9.) neposredno nadležnom tijelu države izvršenja na bilo koji od načina koji ostavlja pisani zapis uz uvjet da država izvršenja može provjeriti njihovu vjerodostojnost.
(2) Presuda ili probacijska odluka s potvrdom može se istodobno dostaviti samo jednoj državi izvršenja.
Pravne posljedice prosljeđivanja presude ili probacijske odluke
Članak 130. (NN 91/10, 81/13)
(1) Domaća tijela prestaju biti nadležna za izvršavanje probacijskih mjera ili alternativnih sankcija izrečenih tim odlukama, kao i za donošenje naknadnih odluka iz članka 122. ovog Zakona kada ih nadležno tijelo države izvršenja obavijesti o pravomoćnosti i izvršnosti odluke o priznanju proslijeđene presude ili probacijske odluke.
(2) Izvan slučaja iz stavka 1. ovog članka, domaća tijela će ponovno postati nadležna za izvršavanje probacijskih mjera ili alternativnih sankcija izrečenih proslijeđenim odlukama, kao i za donošenje naknadnih odluka iz članka 122. ovog Zakona:
1. kada domaće nadležno tijelo u roku od deset dana od primitka obavijesti u smislu odredbe članka 125. stavka 1. točke 4. i stavka 3. ovog Zakona, odluči povući potvrdu iz članka 129. stavka 1. ovog Zakona, i o tome izvijesti nadležno tijelo države izvršenja,
2. kada nadležno tijelo države izvršenja nije nadležno za donošenje naknadne odluke u smislu odredbe članka 122. stavka 5. ovog Zakona,
3. kada nadležno tijelo države izvršenja prestane biti nadležno za izvršavanje probacijskih mjera ili alternativnih sankcija u smislu odredbe članka 126. ovog Zakona.
Obveze nadležnih tijela
Članak 131. (NN 91/10, 81/13)
(1) Domaće nadležno tijelo će bez odgode, na bilo koji način koji ostavlja pisani zapis, obavijestiti nadležno tijelo države izdavanja o svim okolnostima koje bi, prema njegovom mišljenju, mogle rezultirati donošenjem odluka iz članka 125. stavka 2. točke 1., 2., 3. i 4. ovog Zakona.
(2) U slučaju iz članka 130. stavka 2. točke 2. ovog Zakona, sud koji je prema domaćem pravu nadležan za donošenje naknadnih odluka u smislu članka 122. ovog Zakona, bez odgode će obavijestiti nadležno tijelo države članice izdavanja o sljedećim odlukama:
1. presudi kojom se opoziva uvjetna osuda i određuje izvršavanje izrečene kazne zatvora, rješenju o opozivu uvjetnog otpusta,
2. odluci o izvršenju kazne zatvora ili mjere koja uključuje oduzimanje slobode, a koja je već izrečena presudom,
3. odluci kojom se izriče kazna zatvora ili mjera koja uključuje oduzimanje slobode, a koja nije već izrečena presudom,
4. odluci o prestanku probacijskih mjera ili alternativnih sankcija.
(3) Ako se u Republici Hrvatskoj vodi novi kazneni postupak protiv okrivljenika koji u državi svog prebivališta ili boravišta ili drugoj državi izvršava probacijske mjere ili alternativne sankcije izrečene presudom ili probacijskom odlukom proslijeđenom u smislu članka 128. stavka 1. ovog Zakona, sud pred kojim se vodi novi kazneni postupak može, uz prethodnu suglasnost suda iz članka 128. stavka 1. ovog Zakona, zahtijevati od nadležnog tijela države izvršenja ustupanje nadležnosti za izvršavanje probacijskih mjera ili alternativnih sankcija, kao i donošenje svih naknadnih odluka.
(4) Kada nadležno tijelo države izvršenja ustupi nadležnost domaćem sudu u smislu stavka 3. ovog članka ili zbog razloga iz članka 126. stavka 1. ovog Zakona, domaći sud će ponovno preuzeti nadležnost poštujući pritom:
– trajanje i stupanj izvršavanja probacijskih mjera ili alternativnih sankcija u državi izvršenja,
– sve naknadne odluke koje je donijela država izvršenja.
 
Glava VIII.a   Priznanje i izvršenje mjera opreza
Područje primjene
Članak 131.a (NN 91/10, 81/13)
Odredbe ove glave primjenjuju se na priznanje i izvršenje odluka stranih pravosudnih tijela o izrečenim mjerama opreza osobi koja na području Republike Hrvatske ima prebivalište ili boravište, odnosno boravak, i pristala se vratiti u Republiku Hrvatsku dok traje kazneni postupak te na prosljeđivanje odluka domaćih pravosudnih tijela kojima su izrečene mjere opreza osobi koja na teritoriju države članice ima zakonito i uobičajeno prebivalište i pristala se u tu državu članicu vratiti.
Vrste mjera opreza koje će priznati i izvršiti domaća nadležna tijela
Članak 131.b (NN 91/10, 81/13, 26/15)
Županijski sud nadležan prema mjestu gdje osoba ima prebivalište ili boravište odnosno boravak priznat će i dostaviti na provedbu izvršenje odluke nadležnih tijela države izdavanja koje sadrže sljedeće mjere opreza:
1) zabrana napuštanja boravišta i promjene adrese za dostavu poziva, osim uz prethodnu obavijest nadležnom tijelu države izvršenja,
2) zabrana posjećivanja određenog mjesta ili područja,
3) zabrana napuštanja određenog područja uz privremeno oduzimanje putne i druge isprave za prijelaz državne granice,
4) obveza redovitog javljanja određenoj osobi ili državnom tijelu,
5) zabrana približavanja određenoj osobi,
6) zabrana uspostavljanja ili održavanja veze s određenom osobom,
7) zabrana obavljanja određene poslovne aktivnosti,
8) zabrana upravljanja motornim vozilom uz privremeno oduzimanje dozvole za upravljanje motornim vozilom,
9) zabrana uhođenja ili uznemiravanja žrtve ili druge osobe,
10) udaljenje iz doma.
Zaprimanje strane odluke o mjerama opreza
Članak 131.c (NN 91/10, 81/13)
(1) Kad nadležno državno odvjetništvo iz članka 5. stavka 1. podstavka 6. ovog Zakona, posredstvom sigurnog komunikacijskog sredstva podobnog za ispis, čiju vjerodostojnost je moguće utvrditi, zaprimi odluku o mjerama opreza nadležnog tijela države izdavanja zajedno s potvrdom koja je potpisana i čiji je sadržaj ovjeren, na isti će ih način proslijediti nadležnom sudu iz 131.b ovog Zakona.
(2) Ako je potvrda dostavljena uz odluku nepotpuna ili očito ne odgovara dostavljenoj odluci, državno odvjetništvo iz stavka 1. ovog članka odredit će rok nadležnom tijelu države izdavanja za dostavu dopune ili ispravka, koji ne može biti dulji od 15 radnih dana. Sud će odgoditi donošenje rješenja do prispijeća dopune ili ispravka potvrde.
(3) Nadležni sud, ako smatra potrebnim, može od nadležnog tijela države izdavanja zatražiti dostavljanje izvornika odluke ili ovjerenog prijepisa, kao i izvornika potvrde dostavljene uz odluku.
Rokovi za priznanje strane odluke o mjerama opreza
Članak 131.d (NN 91/10, 81/13)
(1) Kad nadležni sud zaprimi odluku o mjerama opreza popraćenu potvrdom, odmah će pokrenuti postupak priznanja te odluke te će u roku od 15 radnih dana od primitka, donijeti rješenje o priznanju odluke stranog pravosudnog tijela o izrečenim mjerama opreza iz članka 131.b ovog Zakona te će ga, nakon pravomoćnosti, proslijediti na izvršenje.
(2) Rok iz stavka 1. ovog članka produljuje se za dodatnih 15 radnih dana ako je protiv odluke o priznanju strane odluke o mjerama opreza uložena žalba.
(3) Na način određen člankom 131.c stavkom 1. ovog Zakona, nadležni sud će izvijestiti nadležno tijelo države izdavanja ako zbog iznimnih okolnosti rješenje o priznanju dostavljene odluke o mjerama opreza nije mogao donijeti u rokovima označenim u stavcima 1. i 2. ovog članka, navodeći za to razloge, kao i predviđeni rok u kojem će rješenje biti doneseno i postati pravomoćno.
Razlozi za odbijanje priznanja strane odluke o mjerama opreza
Članak 131.e (NN 91/10, 81/13, 26/15)
(1) Sud će odbiti priznanje mjera opreza ako:
a) potvrda iz članka 131.c stavka 1. ovog Zakona, dostavljena uz odluku o mjerama opreza, nije potpuna i očigledno nije u skladu s tom odlukom ili ako ni u roku iz članka 131.c stavka 2. ovog Zakona nije zaprimljena dopunjena ili ispravljena potvrda,
b) se osoba koja ima prebivalište ili boravište, odnosno boravak, u Republici Hrvatskoj, nakon donošenja odluke o mjerama opreza u državi izdavanja nije vratila na područje Republike Hrvatske,
c) nadležni sud nije pristao zaprimiti na izvršenje odluku o mjerama opreza države izdavanja za osobu koja na području Republike Hrvatske nema prebivalište ili boravište, odnosno boravak,
d) odluka nadležnog tijela države izdavanja sadrži mjeru opreza koja nije propisana člankom 131.b točkama 1. – 8. ovog Zakona,
e) bi priznanje strane odluke o mjerama opreza uzrokovalo kršenja načela ne bis in idem,
f) je nastupila zastara kaznenog progona prema domaćem pravu a radi se o kaznenom djelu za čiji progon bi bila nadležna domaća pravosudna tijela prema nacionalnom pravu,
g) osoba na koju se mjere opreza odnose prema domaćem pravu uživa imunitet,
h) osoba na koju se mjere opreza odnose je mlađa od 14 godina,
i) u slučaju kršenja mjera opreza prema osobi na koju se te mjere odnose, nije moguće izvršiti europski uhidbeni nalog iz razloga označenih u članku 20. i članku 21. stavku 1. ovog Zakona.
(2) Prije donošenja rješenja o odbijanju priznanja strane odluke o mjerama opreza iz razloga označenih u točkama a) do e) i točki i) iz stavka 1. ovog članka, nadležni sud obratit će se nadležnom tijelu države izdavanja i po potrebi zatražiti dostavljanje bez odgode, dodatnih informacija nužnih za donošenje odluke.
(3) Ako sud prizna stranu odluku o mjerama opreza iako postoje okolnosti iz stavka 1. točke i) ovog članka, u slučaju kršenja mjera opreza prema osobi na koju se mjere odnose neće primijeniti odredbe glave II. ovog Zakona.
(4) Neovisno o odredbi točke c) stavka 1. ovog članka, nadležni sud može pristati na dostavljanje odluke o mjerama opreza koju je donijelo nadležno tijelo države izdavanja i za osobu koja nema prebivalište ni boravište u Republici Hrvatskoj ako je ta osoba, prije donošenja odluke u državi izdavanja, boravila najmanje godinu dana u Republici Hrvatskoj uz koju je vežu obiteljske ili poslovne veze.
Prilagodba mjera opreza
Članak 131.f (NN 91/10, 81/13, 26/15)
(1) Kad nadležno državno odvjetništvo iz članka 5. stavka 1. podstavka 6. ovog Zakona zaprimi stranu odluku o mjerama opreza koje nisu propisane domaćim pravom izvijestit će nadležno tijelo države izdavanja o mjerama koje mogu biti izrečene u skladu s odredbama domaćeg prava i njihovu najduljem trajanju. Ako u roku od 10 radnih dana nakon dostave ove obavijesti nadležno tijelo države izdavanja ne povuče potvrdu uz koju je bila dostavljena odluka o mjerama opreza, nadležno državno odvjetništvo dostavit će stranu sudsku odluku nadležnom sudu radi priznanja.
(2) Sud će rješenjem priznati stranu odluku i izreći mjere opreza na temelju domaćeg prava tako da u najvećoj mogućoj mjeri odgovaraju onima izrečenim u državi izdavanja.
(3) Mjera opreza izrečena na temelju domaćeg prava ne smije biti stroža od odgovarajuće mjere izrečene u državi izdavanja.
Produljenje izvršavanja mjera opreza
Članak 131.g (NN 91/10, 81/13)
(1) Ako nadležno tijelo države izdavanja donese odluku o produljenju vremena trajanja mjera opreza, kojom nisu promijenjeni opseg i vrsta mjere opreza, sud će priznati stranu odluku o produljenju mjera opreza bez prethodnog utvrđivanja postoje li razlozi iz članka 131.e ovog Zakona.
(2) Ako su odlukom nadležnog tijela države izdavanja iz stavka 1. ovog članka promijenjeni vrsta i opseg mjere u odnosu na ranije priznatu odluku, sud će:
a) prilagoditi mjeru domaćem pravu primjenom odredbe članka 131.f stavaka 1. i 2. ovog Zakona,
b) odbiti priznanje odluke o promijenjenim mjerama opreza ako odluka nadležnog tijela države izdavanja sadrži mjeru opreza koja nije propisana člankom 131.b točkama 1. – 8. ovog Zakona.
(3) U rješenju kojom je priznata odluka nadležnog tijela države izdavanja o produljenju trajanja mjera opreza naznačit će se najveća moguća duljina trajanja izrečene mjere opreza prema domaćem pravu.
(4) U skladu s domaćim pravom nadležni sud će, radi odluke o daljnjem izvršavanju mjera opreza, od nadležnih tijela države izdavanja zatražiti obavijest je li i nadalje potrebno izvršavati te mjere s obzirom na okolnosti predmeta u kojem su mjere naložene.
(5) Na traženje nadležnog tijela države izdavanja sud će omogućiti uspostavu videokonferencijske veze ako strano nadležno tijelo, prije donošenja odluke o produljenju vremena trajanja mjera opreza, mora ispitati osobu na koju se mjere opreza odnose.
(6) Odluka o mjerama opreza nadležnog tijela države izdavanja ne sprječava pokretanje kaznenog postupka pred nadležnim domaćim tijelima protiv osobe na koju se mjere stranog tijela odnose, zbog nekog drugog kaznenog djela.
Obavijesti nadležnom tijelu države izdavanja
Članak 131.h (NN 91/10, 81/13)
Nadležni sud će bez odgode na bilo koji način koji ostavlja pisani zapis izvijestiti nadležno tijelo države izdavanja o sljedećem:
a) da je osoba prema kojoj su izrečene mjere opreza promijenila prebivalište,
b) da osobu, nakon što su dostavljene odluka o mjerama opreza i potvrda na standardnom obrascu, nije moguće pronaći na području Republike Hrvatske,
c) da je protiv odluke o priznanju strane odluke o mjerama opreza podnesena žalba,
d) da je odluka o priznanju strane odluke o mjerama opreza postala pravomoćna i da je započelo njezino izvršenje,
e) da su mjere opreza izrečene stranom odlukom prilagođene mjerama opreza propisanima domaćim pravom,
f) rješenju o odbijanju priznanja strane odluke s razlozima iz članka 131.e stavka 1. ovog Zakona i nepreuzimanju izvršavanja mjera opreza iz te odluke,
g) kršenju mjere opreza i drugim okolnostima koje bi mogle utjecati na donošenje odluke o produljenju, izmjeni i ukidanju mjera opreza ili na izdavanje uhidbenog naloga ili odluke s istim učinkom, na standardnom obrascu koji je sastavni dio ovoga Zakona (prilog 11).
Nadležnost za izvršavanje mjera opreza
Članak 131.i (NN 91/10, 81/13)
(1) Mjere opreza izvršavaju nadležna tijela, nakon što rješenje o priznanju strane odluke o mjerama opreza postane pravomoćno.
(2) Nadležni sud će nadležnost nad izvršenjem mjera opreza prepustiti nadležnom tijelu države izdavanja ako:
a) osoba na koju se odnose mjere opreza prijavi svoje zakonito i uobičajeno prebivalište izvan Republike Hrvatske,
b) država izdavanja povuče potvrdu uz koju je bila dostavljena strana odluka o mjerama opreza u smislu članka 131.c stavka 1. ovog Zakona,
c) ako je nadležno tijelo države izdavanja izmijenilo odluku te izreklo mjere opreza koje nisu propisane člankom 131.b točkama 1. – 8. ovog Zakona, a domaći sud ih je odbio priznati,
d) ako je, prema domaćem pravu, proteklo vrijeme najdužeg mogućeg trajanja mjera opreza,
e) je zbog nedostavljanja tražene odluke iz članka 131.g ovog Zakona od strane nadležnog tijela države izdavanja, domaće nadležno tijelo odlučilo prekinuti provođenje mjera opreza.
(3) U slučajevima iz stavka 2. ovog članka domaće nadležno tijelo će se savjetovati s državom izdavanja radi izbjegavanja prekida u primjeni mjera opreza.
Šutnja nadležnih tijela države izdavanja
Članak 131.j (NN 91/10, 81/13)
(1) Kad nadležno tijelo države izdavanja ne odgovori na dostavljene obavijesti domaćeg nadležnog tijela o kršenju mjera opreza iz priznate odluke tog tijela, domaći sud pozvat će nadležno tijelo države izdavanja da u roku 10 radnih dana dostavi odluku povodom te obavijesti.
(2) Ako nadležno tijelo države izdavanja ne dostavi odluku o produljenju trajanja mjera opreza ili obavijest o potrebi daljnjeg izvršavanja mjera opreza u smislu članka 131.g stavka 4. ovog Zakona po službenoj dužnosti, domaći sud zatražit će dostavljanje takve odluke u roku iz stavka 1. ovog članka, uz upozorenje da će biti obustavljeno daljnje izvršavanje mjere opreza, ako odluka ne bude dostavljena.
(3) Ako po isteku roka iz stavka 1. ovog članka nadležno tijelo države izdavanja ne dostavi traženu odluku ni obavijest o potrebi daljnjeg izvršavanja mjera opreza u smislu članka 131.g stavka 4. ovog Zakona, domaći sud će ukinuti mjere opreza i o tome će izvijestiti državu izdavanja radi prelaska nadležnosti za izvršenje mjera na tu državu.
Predaja osobe
Članak 131.k (NN 91/10, 81/13)
Kad nadležno tijelo države izdavanja izda europski uhidbeni nalog, pred nadležnim sudom pokrenut će se postupak za predaju na temelju odredbi glave II. (Europski uhidbeni nalog) ovog Zakona, samo ako su odluke stranog tijela izdane u skladu s uvjetima za izdavanje europskog uhidbenog naloga.
Upućivanje odluka o mjerama opreza
Članak 131.l (NN 91/10, 81/13)
(1) Nadležno tijelo iz članka 7. stavka 3. ovog Zakona proslijedit će rješenje o izrečenoj mjeri opreza nadležnom tijelu države članice u kojoj osoba prema kojoj su mjere izrečene ima zakonito i uobičajeno prebivalište. Osoba prema kojoj su izrečene mjere opreza će na zapisnik dati pristanak da će se vratiti u državu izvršenja uz upozorenje da ako se ne javi nadležnom tijelu u državi izvršenja će protiv nje biti određen istražni zatvor.
(2) Osim nadležnom tijelu u smislu stavka 1. ovog članka, nadležno tijelo može rješenje o izrečenim mjerama opreza, na zahtjev osobe na koju se te mjere odnose, proslijediti nadležnom tijelu neke druge države članice ako tijelo te druge države na to pristane i ako osoba da pristanak u smislu stavka 1. ovog članka.
(3) Uz rješenje o izrečenim mjerama opreza nadležno tijelo iz stavka 1. ovog članka dostavit će i potpisanu potvrdu s ovjerom njezina sadržaja na standardnom obrascu koji je sastavni dio ovoga Zakona (prilog 10), posredstvom sigurnog komunikacijskog sredstva podobnog za ispis. Izvornik rješenja o mjerama opreza ili ovjerena preslika te originalna potvrda će biti dostavljeni državi izvršenja na njezino traženje.
(4) Do zaprimanja obavijesti od nadležnog tijela države izvršenja o priznanju odluke o izrečenim mjerama opreza, nadležna tijela će izvršavati mjere koje je izreklo domaće pravosudno tijelo.
(5) O tijeku izvršenja izrečenih mjera opreza nadležna tijela neposredno će komunicirati.
Sadržaj potvrde i utvrđivanje države izvršenja
Članak 131.m (NN 91/10, 81/13, 26/15)
(1) U potvrdi iz članka 131.l stavka 3. ovog Zakona bit će navedene mjere iz članka 131.b točaka 1. do 6. ovog Zakona te ako ih je država izvršenja spremna izvršavati, i mjere iz točaka 7. i 8. istog članka.
(2) Nadležno tijelo iz članka 7. stavka 3. ovog Zakona će u potvrdi navesti:
a) rokove za ponovno odlučivanje o tim mjerama, i
b) ukupno predviđeno trajanje mjera opreza ovisno o utvrđenim okolnostima konkretnog predmeta.
(3) Rješenje o mjerama opreza zajedno s potvrdom bit će odjednom proslijeđena samo jednoj državi izvršenja.
Povlačenje potvrde
Članak 131.n (NN 91/10, 81/13)
(1) Ako izvršenje mjera opreza u državi izvršenja još nije započeto, domaće nadležno tijelo može povući potvrdu kad nadležno tijelo države izvršenja dostavi podatak o najdužem trajanju mjera opreza prema pravu te države ili odluku kojom su mjere opreza izmijenjene u skladu s pravom države izvršenja.
(2) Odluku o povlačenju potvrde treba odmah priopćiti državi izvršenja, a najkasnije u roku od 10 radnih dana od zaprimanja navedene obavijesti ili odluke.
Produljenje trajanja mjera opreza i druge naknadne odluke
Članak 131.o (NN 91/10, 81/13, 26/15)
(1) Prije isteka roka iz članka 131.m stavka 2. točke b) ovog Zakona, domaće nadležno tijelo će po službenoj dužnosti dostaviti rješenje o produljenju trajanja mjera opreza ako su te mjere s obzirom na okolnosti slučaja još potrebne, uz potvrdu iz članka 131.l stavka 3. ovog Zakona u kojoj će navesti predviđenu dodatnu duljinu njihova trajanja.
(2) Na temelju odredbi domaćeg prava i cijeneći okolnosti konkretnog predmeta, kao i izvješće nadležnog tijela države izvršenja o kršenju mjera opreza ili drugim odlučnim okolnostima, domaće nadležno tijelo može, osim produljenja vremena trajanja mjera opreza u smislu stavka 1. ovog članka:
a) ukinuti mjere opreza,
b) izmijeniti mjere opreza,
c) odrediti istražni zatvor i izdati tjeralicu, odnosno europski uhidbeni nalog, o čemu će bez odgode izvijestiti nadležno tijelo države izvršenja.
(3) Domaće nadležno tijelo će bez odgode izvijestiti nadležno tijelo države izvršenja ako je protiv rješenja iz stavaka 1. i 2. ovog članka podnesena žalba.
(4) Prije donošenja rješenja u smislu stavaka 1. i 2. ovog članka domaće nadležno tijelo može u skladu s odredbama domaćeg i međunarodnog prava, odnosno prava Europske unije, zatražiti uspostavu videokonferencijske veze s nadležnim tijelom države izvršenja radi ispitivanja osobe u odnosu na koju su izrečene mjere opreza.
(5) Nedostavljanje rješenja iz stavaka 1. i 2. ovog članka po službenoj dužnosti niti na zahtjev nadležnog tijela države izvršenja u određenom roku, može imati za posljedicu obustavu izvršenja mjera opreza u državi izvršenja i vraćanje izvršavanja tih mjera domaćem nadležnom tijelu.
Učinak istražnog zatvora i uhidbenog naloga na odluku o mjerama opreza
Članak 131.p (NN 91/10, 81/13)
Određivanjem istražnog zatvora i izdavanjem naloga za izdavanje tjeralice u skladu s domaćim pravom prestaje izvršavanje mjera opreza. Kad domaće nadležno tijelo izda europski uhidbeni nalog, pokrenut će postupak u smislu glave II. (Europski uhidbeni nalog) ovog Zakona.
Uzajamno savjetovanje i razmjena informacija
Članak 131.r (NN 91/10, 81/13)
(1) Nadležna tijela država izdavanja i izvršenja će se uzajamno savjetovati prije slanja potvrde i odluke o mjerama opreza, u cilju olakšavanja učinkovitog i neometanog provođenja tih mjera, kao i u slučajevima teškog kršenja izrečenih mjera.
(2) U smislu stavka 1. ovog članka nadležna tijela će razmijeniti sve korisne informacije, posebice:
a) podatke za utvrđivanje identiteta i prebivališta osobe na koju se odnose mjere opreza,
b) podatke iz kaznene evidencije, u skladu s nacionalnim i međunarodnim odredbama.
(3) Domaće nadležno tijelo će, odlučujući o mjerama opreza, cijeniti obavijesti nadležnog tijela države izvršenja o potencijalnoj opasnosti osobe na koju se odnose mjere opreza u odnosu na žrtve i širu javnost.
Troškovi izvršavanja mjera opreza
Članak 131.s (NN 91/10, 81/13)
Osim troškova nastalih na području države izdavanja, troškovi izvršavanja mjera opreza terete državu izvršenja.
 
Glava VIII.b   EUROPSKI NALOG ZA ZAŠTITU
Područje primjene
Članak 131.t (NN 91/10, 26/15)
Odredbe ove glave primjenjuju se na:
1. priznanje i izvršenje europskog naloga za zaštitu koji je izdalo nadležno tijelo države članice radi provedbe zaštitnih mjera u odnosu na zaštićenu osobu koja prebiva ili boravi ili namjerava prebivati ili boraviti na državnom području Republike Hrvatske;
2. prosljeđivanje europskog naloga za zaštitu koji je izdao domaći sud državi članici na čijem području zaštićena osoba ima ili namjerava imati prebivalište ili boravište.
Priznanje i izvršenje europskog naloga za zaštitu
Članak 131.u
(1) Sudac istrage županijskog suda nadležnog prema mjestu gdje zaštićena osoba ima ili namjerava imati prebivalište ili boravište, odmah po zaprimanju europskog naloga za zaštitu koji je izdalo nadležno tijelo države izdavanja, priznat će taj nalog i poduzeti odgovarajuće mjere u svrhu izvršenja.
(2) Ako je europski nalog za zaštitu nepotpun ili mu nije priložen prijevod, sudac istrage odredit će rok na način koji ostavlja pisani zapis nadležnom tijelu države izdavanja za dostavu dopune ili prijevoda, koji ne može biti dulji od 15 radnih dana. Sudac istrage će odgoditi donošenje rješenja do primitka dopune ili prijevoda europskog naloga za zaštitu.
(3) Ako domaći sud umjesto europskog naloga za zaštitu zaprimi zahtjev zaštićene osobe za izdavanje europskog naloga za zaštitu koji se odnosi na odluku koju je donijela druga država članica, bez odgode će ga proslijediti nadležnom tijelu te države.
Rješenje kojim se određuju zaštitne mjere
Članak 131.v (NN 91/10, 26/15)
(1) Rješenjem o priznanju europskog naloga za zaštitu koji je izdan u tijeku kaznenog postupka sudac istrage će odrediti mjeru opreza sukladno domaćem pravu.
(2) Rješenjem o priznanju europskog naloga za zaštitu koji je izdan nakon donošenja probacijske odluke ili alternativne sankcije sudac istrage će odrediti posebnu obvezu.
(3) Zabrane i ograničenja izrečene mjerama opreza i posebnim obvezama moraju u najvećoj mogućoj mjeri odgovarati onima određenima u državi izdavanja.
(4) Rješenje o priznanju europskog naloga za zaštitu bez odgode će se dostaviti državi izdavanja, zaštićenoj osobi, njezinu zakonskom zastupniku ili skrbniku te osobi koja uzrokuje opasnost, uz obavijest o pravnim posljedicama kršenja tih mjera.
(5) Adresa i drugi kontakt podaci zaštićene osobe ne smiju se otkrivati osobi koja uzrokuje opasnost, osim ako su takvi podaci potrebni radi izvršenja zaštitne mjere.
Razlozi za odbijanje priznanja europskog naloga za zaštitu
Članak 131.z (NN 91/10, 26/15)
(1) Sudac istrage će odbiti priznanje europskog naloga za zaštitu ako:
1. europski nalog za zaštitu nije potpun ili ako ni u roku iz članka 131.u stavka 2. ovog Zakona nije zaprimljena zatražena dopuna ili prijevod,
2. europski nalog za zaštitu sadrži mjeru koja nije propisana člankom 2. točkom 29. ovog Zakona,
3. zaštitna mjera se odnosi na djelo koje ne predstavlja kazneno djelo prema domaćem pravu,
4. osoba koja uzrokuje opasnost prema domaćem pravu uživa imunitet,
5. priznanje europskog naloga za zaštitu bi uzrokovalo kršenje načela ne bis in idem,
6. osoba koja uzrokuje opasnost je mlađa od 14 godina.
2) Sudac istrage može odbiti priznanje europskog naloga za zaštitu:
1. ako je europski nalog za zaštitu izdan u vezi s djelom koje je u Republici Hrvatskoj obuhvaćeno amnestijom, a na temelju zakona postoji nadležnost domaćeg suda,
2. ako prema domaćem pravu nastupila zastara kaznenog progona protiv osobe koja uzrokuje opasnost za djelo u vezi s kojim je izrečena zaštitna mjera, a postoji nadležnost Republike Hrvatske na temelju domaćeg prava,
3. ako se zaštitna mjera odnosi na djelo koje se prema domaćem pravu smatra da je u cijelosti ili većim ili bitnim dijelom počinjeno na području Republike Hrvatske ili na mjestu izjednačenom s njezinim područjem.
(3) Ako odbije priznati europski nalog za zaštitu zbog jednog ili više razloga iz stavka 1.ovoga članka sudac istrage će:
1. bez odgode obavijestiti državu izdavanja i zaštićenu osobu o odbijanju i razlozima za odbijanje;
2. obavijestiti zaštićenu osobu o mogućnosti podnošenja žalbe protiv rješenja.
Pravo na žalbu
Članak 131.a.a (NN 91/10, 26/15)
Protiv rješenja o priznanju europskog naloga za zaštitu žalbu mogu podnijeti zaštićena osoba odnosno njezin skrbnik ili zakonski zastupnik i osoba koja uzrokuje opasnost u roku od tri dana. O žalbi odlučuje vijeće županijskog suda u roku od tri dana.
Nadležnost za izvršavanje rješenja o priznanju europskog naloga za zaštitu
Članak 131.a.b (NN 91/10, 26/15)
(1) Rješenje o priznanju europskog naloga za zaštitu, nakon što postane pravomoćno, izvršava se u skladu s domaćim pravom.
(2) Pravomoćno rješenje o priznanju europskog naloga za zaštitu dostavlja se radi izvršenja nadležnom tijelu u skladu s domaćim pravom.
(3) Sudac istrage koji je donio rješenje o priznanju europskog naloga za zaštitu može naložiti provjeru izvršavanja zaštitne mjere i zatražiti izvješće od policije ili drugog nadležnog tijela. Tijelo koje izvršava zaštitnu mjeru odmah će provesti naložene provjere i o tome obavijestiti nadležnog suca istrage.
(4) Tijelo koje izvršava zaštitnu mjeru obavještava suca istrage o svakom postupanju osobe koja uzrokuje opasnost protivno zabrani ili ograničenju iz rješenja.
(5) Sudac istrage će bez odgode, na način koji ostavlja pisani zapis, izvijestiti nadležno tijelo države izdavanja ili države nadzora o svakom kršenju mjere izrečene na temelju europskog naloga za zaštitu. Obavijest se dostavlja na standardnom obrascu koji je sastavni dio ovoga Zakona (Prilog 13.). Obrazac mora biti preveden na službeni jezik ili drugi jezik koji prihvaća država izdavanja ili država nadzora.
Posljedice povlačenja i izmjene europskog naloga za zaštitu
Članak 131.a.c (NN 91/10, 26/15)
(1) Ako je nadležno tijelo države izdavanja povuklo europski nalog za zaštitu, sudac istrage će odmah po obavijesti nadležnog tijela države izdavanja rješenjem ukinuti mjere opreza i posebne obveze određene rješenjem o priznanju europskog naloga za zaštitu.
(2) Ako je nadležno tijelo države izdavanja izmijenilo europski nalog za zaštitu, sudac istrage će:
1. izmijeniti mjere opreza i posebne obveze određene rješenjem o priznanju europskog naloga za zaštitu sukladno domaćem pravu ili
2. odbiti priznanje izmijenjenog europskog naloga za zaštitu ako postoje razlozi iz članka 131.z stavka 1. točaka 1. i 2. ovog Zakona.
Razlozi za ukidanje zaštitnih mjera
Članak 131.a.d (NN 91/10, 26/15)
(1) Sudac istrage ukinut će mjere opreza ili posebne obveze određene na temelju europskog naloga za zaštitu:
1. ako zaštićena osoba ne prebiva ili ne boravi na državnom području Republike Hrvatske;
2. ako je prema domaćem pravu isteklo najdulje trajanje mjera opreza ili posebnih obveza određenih rješenjem o priznanju europskog naloga za zaštitu, a nakon pribavljanja potrebnih obavijesti od države izdavanja o potrebi daljnjeg izvršavanja zaštitnih mjera;
3. u slučaju iz članka 131.a.c stavka 2. točke 2. ovog Zakona;
4. ako je država izdavanja zatražila priznanje i izvršenje odluke u smislu glava VIII. i VIII.a ovog Zakona kojom su određene mjere opreza ili posebne obveze, a koje su ranije određene rješenjem o priznanju europskog naloga za zaštitu.
(2) Sudac istrage će o odluci iz stavka 1. ovog članka bez odgode obavijestiti nadležno tijelo države izdavanja i, ako je moguće, zaštićenu osobu.
Izdavanje europskog naloga za zaštitu
Članak 131.a.e (NN 91/10, 26/15)
(1) Kada domaće pravosudno tijelo donese odluku kojom je određena mjera opreza ili posebna obveza, a koja sadrži zaštitnu mjeru iz članka 2. točke 29. o mogućnosti i uvjetima izdavanja europskog naloga za zaštitu obavijestit će zaštićenu osobu koja prebiva ili boravi ili odluči prebivati ili boraviti u drugoj državi članici odnosno njezina skrbnika ili zastupnika.
(2) Europski nalog za zaštitu izdaje sudac istrage županijskog suda nadležnog prema mjestu gdje se vodi postupak odnosno izvršava probacijska odluka ili alternativna sankcija.
(3) Europski nalog za zaštitu izdaje se na zahtjev zaštićene osobe odnosno njezina skrbnika ili zastupnika podnesenog neposredno domaćem tijelu.
(4) Europski nalog za zaštitu izdaje se i na zahtjev podnesen nadležnom tijelu države u kojoj zaštićena osoba prebiva ili boravi odnosno odluči prebivati ili boraviti, a koji je proslijeđen nadležnom županijskom sudu.
(5) Prilikom odlučivanja o izdavanju europskog naloga za zaštitu sudac istrage uzet će u obzir duljinu vremena koje zaštićena osoba planira provesti u državi izvršenja, nužnost potrebe za zaštitom i druge okolnosti bitne za učinkovito ostvarenje zaštite.
(6) Protiv rješenja kojim se odbija zahtjev za izdavanje europskog naloga za zaštitu žalbu mogu podnijeti zaštićena osoba odnosno njezin skrbnik ili zakonski zastupnik u roku od tri dana. O žalbi odlučuje vijeće županijskog suda u roku od tri dana.
Sadržaj europskog naloga za zaštitu
Članak 131.a.f (NN 91/10, 26/15)
(1) Sudac istrage nadležnog županijskog suda će izdati europski nalog za zaštitu na propisanom obrascu koji je sastavni dio ovoga Zakona (Prilog 12.) te će ga proslijediti na način koji ostavlja pisani zapis koji omogućuje nadležnom tijelu države izvršenja utvrđivanje njegove istovjetnosti.
(2) Europski nalog za zaštitu sadrži sljedeće podatke:
1. identitet i državljanstvo zaštićene osobe, kao i identitet i državljanstvo skrbnika ili zastupnika, ako je osoba maloljetna ili poslovno nesposobna;
2. datum od kojeg zaštićena osoba namjerava prebivati ili boraviti u državi izvršenja, razdoblje ili razdoblja boravka, ako su poznati;
3. ime, adresu, telefonski broj, broj telefaksa ili adresu elektroničke pošte nadležnog tijela države izdavanja;
4. navođenje pravnog akta koji sadrži zaštitnu mjeru na temelju koje je izdan europski nalog za zaštitu;
5. sažetak činjenica i okolnosti koje su dovele do donošenja zaštitne mjere u državi izdavanja;
6. zabrane iz zaštitne mjere na kojoj se temelji europski nalog za zaštitu izrečene osobi koja uzrokuje opasnost, njihovo trajanje i navođenje eventualne sankcije u slučaju kršenja neke zabrane;
7. korištenje eventualnih tehničkih uređaja koji su dani zaštićenoj osobi ili osobi koja uzrokuje opasnost, kao sredstvo za izvršenje zaštitne mjere;
8. identitet i državljanstvo osobe koja uzrokuje opasnost, kao i kontakt podatke te osobe;
9. podaci o tome je li zaštićena osoba i/ili osoba koja uzrokuje opasnost ostvarila pravo na besplatnu pravnu pomoć u državi izdavanja, ako su oni poznati nadležnom tijelu države izdavanja bez daljnjeg prikupljanja podataka;
10. ako je potrebno,opis drugih okolnosti koje bi mogle utjecati na procjenu opasnosti koja prijeti zaštićenoj osobi;
11. ako je potrebno, podatak o tome da je presuda u smislu glave VIII. ili odluka o mjerama opreza u smislu glaveVIII.a ovog Zakona već upućena državi nadzora te podatke o tijelu nadležnom za izvršenje takve presude ili odluke.
Naknadne odluke
Članak 131.a.g (NN 91/10, 26/15)
(1) Ako je domaće nadležno tijelo produljilo ili izmijenilo mjeru opreza, odnosno izmijenilo posebnu obvezu određenu protiv osobe koja uzrokuje opasnost, sudac istrage koji je izdao europski nalog za zaštitu o tome će bez odgode obavijestiti nadležno tijelo države izvršenja. Na traženje države izvršenja sudac istrage dostavit će europski nalog za zaštitu kojim je produljeno trajanje zaštitne mjere ili određena druga zaštitna mjera.
(2) Ako je domaće nadležno tijelo ukinulo mjeru opreza, odnosno posebnu obvezu određenu protiv osobe koja uzrokuje opasnost, sudac istrage koji je izdao europski nalog za zaštitu povući će europski nalog za zaštitu i o tome bez odgode obavijestiti državu izvršenja.
(3) Ako je odluka u smislu glave VIII. ovog Zakona bila upućena državi nadzora nakon izdavanja europskog naloga za zaštitu, a nadležno tijelo države nadzora je donijelo naknadnu odluku u smislu članka 122. stavka 2. ovog Zakona, sudac istrage koji je izdao europski nalog za zaštitu će o tome bez odgode obavijestiti nadležno tijelo države izvršenja. Na traženje države izvršenja sudac istrage će dostaviti europski nalog za zaštitu kojim je produljeno trajanje zaštitne mjere ili određena druga zaštitna mjera, odnosno odluku kojom se povlači europski nalog za zaštitu.
Uzajamno savjetovanje
Članak 131.a.h (NN 91/10, 26/15)
Nadležna tijela države izdavanja i države izvršenja uzajamno će se savjetovati u cilju olakšavanja učinkovite i neometane primjene ove glave Zakona.
Dostava podataka
Članak 131.a.i (NN 91/10, 26/15)
Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa može od nadležnih pravosudnih tijela zatražiti dostavu podataka o broju podnesenih, izdanih i priznatih europskih naloga za zaštitu
 
GLAVA VIII.C   PRILOZI
Članak 131.aj (NN 91/10, 102/17)
U prilogu ovog Zakona nalaze se prilozi 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14.A, 14.B i 14.C koji su sastavni dio ovog Zakona.
 
Glava IX.   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 132. (NN 91/10, 26/15, 70/19)
Na sva pitanja koja nisu uređena ovim Zakonom na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima (»Narodne novine«, br. 178/04.), Zakona o kaznenom postupku (»Narodne novine«, br. 152/08., 76/09., 80/11., 121/11., 91/12., 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/17.), Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (»Narodne novine«, br. 76/09., 116/10., 145/10., 57/11., 136/12., 148/13. i 70/17.), Zakona o sudovima (»Narodne novine«, br. 28/13., 33/15., 82/15., 82/16. i 67/18.), Zakona o sudovima za mladež (»Narodne novine«, br. 84/11., 143/12., 148/13. i 56/15.), Zakona o izvršavanju kazne zatvora (»Narodne novine«, br. 128/99., 55/00., 59/00., 129/00., 59/01., 67/01., 11/02., 190/03., 76/07., 27/08., 83/09., 18/11., 48/11., 125/11., 56/13. i 150/13.), Zakona o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje (»Narodne novine«, br. 133/12.), Zakona o probaciji (»Narodne novine«, br. 99/18.), Prekršajnog zakona (»Narodne novine«, br. 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17. i 118/18.), Ovršnog zakona (»Narodne novine«, br. 112/12., 25/13., 93/14., 55/16. i 73/17.) i Zakona o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka u svrhe sprječavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija (»Narodne novine«, br. 68/18.).
SUDSKA PRAKSA: Rješenje
Primjena europskog uhidbenog naloga
Članak 132.a (NN 91/10, 81/13, 124/13)
(1) Postupci koji su na dan stupanja na snagu ovog Zakona u tijeku, povodom molbe države članice Europske unije za izručenje osobe za kojom je izdan i europski uhidbeni nalog, bit će dovršeni prema odredbama domaćeg prava kojima je uređen postupak izručenja.
(2) Ako na dan stupanja na snagu ovog Zakona nije započet postupak povodom molbe države članice Europske unije za izručenje osobe za kojom je izdan europski uhidbeni nalog, primjenjivat će se glava II. ovog Zakona.
(3) Brisan. (od 01.01.2014.)
Stupanje na snagu
Članak 133.
Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu s danom pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju.
Prijelazne odredbe iz NN 81/13
Članak 82.
Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.
Prijelazne odredbe iz NN 26/15
Članak 53.
Postupci koji su u tijeku na dan stupanja na snagu ovog Zakona dovršit će se po odredbama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije (»Narodne novine«, br. 91/10., 81/13. i 124/13.).
Članak 54.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Prijelazne odredbe iz NN 102/17
Članak 32.
Postupci koji su u tijeku na dan stupanja na snagu ovog Zakona dovršit će se po odredbama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije (»Narodne novine«, br. 91/10., 81/13., 124/13. i 26/15.).
Članak 33.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Prijelazne i završne odredbe iz NN 68/18
Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. rujna 2018.
Prijelazne i završne odredbe iz NN 70/19
Članak 9.
Postupci koji su u tijeku na dan stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po odredbama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije (»Narodne novine«, br. 91/10., 81/13., 124/13., 26/15., 102/17. i 68/18.).
Članak 10.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«
Prijelazne i završne odredbe iz NN 141/20
Članak 8.
Postupci koji su u tijeku na dan stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama glave III. i glave V. Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije (»Narodne novine«, br. 91/10., 81/13., 124/13., 26/15., 102/17., 68/18. i 70/19.).
Članak 9.
Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 19. prosinca 2020.
Prijelazne i završne odredbe iz NN 18/24
Članak 24.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
 
 
PRILOZI
 
 PRILOG 1.   EUROPSKI UHIDBENI NALOG
 
Ovaj nalog izdaje nadležno pravosudno tijelo. Zahtijevam da niže navedena osoba bude uhićena i predana u svrhu vođenja kaznenog postupka ili izvršenja kazne zatvora ili druge mjere koja uključuje oduzimanje slobode.
a) Podaci o identitetu tražene osobe:
Prezime: ...................................................................................................
Ime: ...........................................................................................................
Djevojačko prezime, ako se koristi: ......................................................
Lažna imena, ako se koriste: .................................................................
Spol:...........................................................................................................
Državljanstvo:...........................................................................................
Datum rođenja: .......................................................................................
Mjesto rođenja: ........................................................................................
Prebivalište ili poznata adresa:...............................................................
Jezik(ci), koje tražena osoba razumije (ako je poznato):
......................................................................................................................................................................................
Opis tražene osobe i osobitosti za prepoznavanje:
......................................................................................................................................................................................
Fotografija i otisci prstiju tražene osobe, ako su poznati i ako ih je moguće poslati, ili podatak o osobi koju je moguće kontaktirati kako bi se dobili ti podaci ili DNK (ako te podatke nije bilo moguće priložiti uz nalog):
b) Odluka na kojoj se temelji nalog:
1. Rješenje o oduzimanju slobode ili sudska odluka s jednakim učinkom:
...................................................................................................................
Vrsta: ........................................................................................................
2. Izvršna presuda:...................................................................................
...................................................................................................................
Referenca: ................................................................................................
c) Podaci o propisanoj kazni:
1. Najviša propisana kazna zatvora ili mjere koja uključuje oduzimanje slobode, koja može biti izrečena za kazneno djelo o kojemu je riječ:
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
2. Visina izrečene kazne zatvora ili mjere koja uključuje oduzimanje oduzimanje slobode:
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Visina neizdržane kazne:
...................................................................................................................
...................................................................................................................
d) Navedite da li je tražena osoba prisustvovala raspravi na kojoj je donesena presuda:
1. ☐ Da, tražena osoba je prisustvovala raspravi na kojoj je donesena presuda.
2. ☐ Ne, tražena osoba nije prisustvovala raspravi na kojoj je donesena presuda.
3. Ako ste prekrižili kućicu pod točkom 2., molimo potvrdite jedno od sljedećeg:
☐ 3.1a. osoba je osobno pozvana na dan … (dan/mjesec/godina) i time obaviještena o zakazanom vremenu i mjestu održavanja rasprave povodom koje je donesena odluka te je obaviještena da se odluka može donijeti u slučaju njene odsutnosti s rasprave;
ILI
☐ 3.1b. osoba nije osobno pozvana, ali je na drugi način zaprimila službenu obavijest o zakazanom vremenu i mjestu održavanja rasprave povo¬dom koje je donesena odluka, tako da se nedvojbeno utvrdilo da je osoba bila upoznata sa zakazanom raspravom i obaviještena da se odluka može donijeti u slučaju njene odsutnosti s rasprave;
ILI
☐ 3.2. osoba je upoznata sa zakazanom raspravom te je za obranu ovlastila pravnog zastupnika, ovlaštenog od strane dotične osobe ili države, i stvarno je bila zastupana od tog zastupnika tijekom rasprave;
ILI
☐ 3.3. je odluka dostavljena osobi na dan … (dan/mjesec/godina) te je ona izričito obaviještena o pravu na ponovno suđenje ili na žalbeni postu¬pak, u kojem ima pravo biti nazočna i u kojem se meritum predmeta zajedno s novim dokazima može ponovno razmatrati, što može dovesti do ukidanja prvotne odluke, i
☐ osoba je izričito izjavila da ne osporava ovu odluku,
ILI
☐ osoba nije zatražila ponovno suđenje niti podnijela žalbu u predviđenom roku;
ILI
☐ 3.4. osobi nije osobno dostavljena odluka, ali
– će biti osobno dostavljena bez odlaganja nakon predaje, i
– nakon dostave odluke osoba će biti izričito obaviještena o pravu na ponovno suđenje ili na žalbeni postupak, u kojem dotična osoba ima pravo biti nazočna i u kojem se meritum predmeta zajedno s novim dokazima može ponovno razmatrati, što može dovesti do ukidanja prvotne odluke, i
– osoba će biti obaviještena o roku u kojem mora zatražiti ponovno suđenje ili uložiti žalbu, koji iznosi..... dana.
4. Ako ste prekrižili kućicu pod točkama 3.1b, 3.2 ili 3.3, molimo Vas da navedete informacije o tome kako je ispunjen dotični uvjet:
...................................................................................................................
...................................................................................................................
e) Kaznena djela:
Ovaj se nalog odnosi ukupno na:................................................. kaznenih djela.
Opis okolnosti počinjenja kaznenoga djela (kaznenih djela), uključujući mjesto i oblik sudioništva osobe u kaznenome djelu (kaznenim djelima):
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Priroda i zakonska oznaka kaznenog/kaznenih djela i primjenjive zakonske odredbe/zakon:
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
I. Ako je primjenjivo, na odgovarajući način označite jedno ili više kaznenih djela koja su, u skladu s pravom države članice izdavanja, kažnjiva kaznom zatvora ili mjerom oduzimanja slobode od najmanje tri godine, od sljedećih kaznenih djela:
☐ pripadanje zločinačkoj organizaciji,
☐ terorizam,
☐ trgovanje ljudima,
☐ spolno iskorištavanje djece i dječja pornografija,
☐ nedopuštena trgovina opojnim drogama i psihotropnim tvarima,
☐ nedopuštena trgovina oružjem, streljivom i eksplozivima,
☐ korupcija,
☐ prijevara, uključujući i one koje utječu na financijske interese Europskih zajednica u smislu Konvencije od 26. srpnja 1995. godine o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica,
☐ pranje novca,
☐ krivotvorenje valute, uključujući i euro,
☐ računalni kriminalitet,
☐ kaznena djela protiv okoliša, uključujući i nedozvoljena trgovinu ugroženim životinjskim vrstama i vrstama i sortama ugroženih biljaka,
☐ omogućavanje neovlaštenog ulaska i boravka,
☐ ubojstvo, teška tjelesna ozljeda,
☐ nedopuštena trgovina ljudskim organima i tkivom,
☐ otmica, protupravno oduzimanje slobode i držanje talaca,
☐ rasizam i ksenofobija,
☐ organizirana ili oružana pljačka,
☐ nedopuštena trgovina kulturnim dobrima, uključujući starine i umjetnička djela,
☐ prijevara,
☐ reketarenje i iznuda,
☐ krivotvorenje i piratstvo proizvoda,
☐ krivotvorenje i trgovina administrativnim ispravama,
☐ krivotvorenje sredstava plaćanja,
☐ nedopuštena trgovina hormonskim supstancama i drugim tvarima za poticanje rasta,
☐ nedopuštena trgovina nuklearnim i radioaktivnim materijalima,
☐ trgovina ukradenim vozilima,
☐ silovanje,
☐ podmetanje požara,
☐ kaznena djela iz nadležnosti Međunarodnog kaznenog suda,
☐ protupravno oduzimanje letjelica/plovnih objekata,
☐ sabotaža.
II. Podrobni opis kaznenog djela/kaznenih djela, koja nisu obuhvaćena I. odjeljkom:
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
f) ostale okolnosti, važne za predmet (fakultativni podaci):
(NB: mogu obuhvaćati činjenice o eksteritorijalnosti, prekidu nastupanja zastare ili druge posljedice kaznenih djela)
...................................................................................................................
g) Ovaj nalog obuhvaća i oduzimanje i predaju imovine koja se može koristiti kao dokaz:
Ovaj nalog obuhvaća i oduzimanje i predaju imovine koju je tražena osoba pribavila počinjenjem kaznenoga djela.:
Opis i oznaka imovine te mjesto na kojemu se nalazi (ako je poznato):
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
h) Kazneno djelo (kaznena djela), zbog kojih je izdan ovaj uhidbeni nalog, kažnjivo je doživotnom kaznom zatvora ili mjerom doživotnog oduzimanja slobode:
– zakonodavstvo države izdavanja predviđa mogućnost preispitivanja izrečene sankcije – na zahtjev osuđenika ili po službenoj dužnosti (po proteku) najkasnije 20 godina od izricanja sankcije – u cilju neizvršenja kazne ili mjere,
i/ili
– zakonodavstvo države izdavanja predviđa institut pomilovanja, na koje osoba ima pravo u skladu sa zakonom ili praksom države izdavanja, u cilju neizvršenja te kazne ili mjere
 
i) Pravosudno tijelo koje izdaje nalog:
Službeni naziv:..........................................................................................
Ime i prezime njegova predstavnika:.....................................................
Radno mjesto (zvanje/položaj):..............................................................
Broj predmeta:..........................................................................................
Adresa:.......................................................................................................
Tel: (pozivni broj države) (pozivni broj grada) (...).............................
Telefaks: (pozivni broj države) (pozivni broj grada) (...).....................
Elektronička pošta:................................................................................... 
Osoba za kontakt s kojom se obavljaju potrebni praktični dogovori o predaji: 
Ako je za administrativno prosljeđivanje i zaprimanje europskoga uhidbenoga naloga nadležno središnje tijelo:
Naziv središnjega tijela:...........................................................................
Osoba za kontakt, ako je potrebno (naziv, dužnost i ime):
...................................................................................................................
Adresa: .....................................................................................................
Tel: (pozivni broj države) (pozivni broj grada) (...)
Telefaks: (pozivni broj države) (pozivni broj grada) (...)
Elektronička pošta:...................................................................................
Potpis pravosudnoga tijela koje izdaje nalog i/ili njegova predstavnika:
...................................................................................................................
Ime i prezime: .........................................................................................
Radno mjesto (zvanje/položaj): .............................................................
Datum: .....................................................................................................
Službeni žig (ako postoji)
 
PRILOG 2.   POTVRDA IZ ČLANKA 44. ZAKONA
 
(a) Pravosudno tijelo koje je izdalo nalog za osiguranje:
Službeni naziv .........................................................................................
Ime njegovog predstavnika: ...................................................................
Radno mjesto (zvanje/položaj): .............................................................
Broj predmeta: .........................................................................................
Adresa: .....................................................................................................
...................................................................................................................
Tel.: (pozivni broj države) (pozivni broj područja/grada) (...) .........
Telefaks: (pozivni broj države) (pozivni broj područja/grada) (...) .
Elektronička pošta: .................................................................................
Jezici na kojima je moguće komunicirati s pravosudnim tijelom koje je izdalo nalog: 
...................................................................................................................
Podaci o osobama za kontakt (uključujući jezike na kojima je s njima moguće komunicirati) u slučaju potrebe za dodatnim informacijama u pogledu izvršavanja naloga ili praktičnim dogovorima u pogledu pribavljanja dokaza (ukoliko je primjenjivo): 
...................................................................................................................
...................................................................................................................
(b) Tijelo nadležno za izvršenje naloga za osiguranje u državi izdavanja
Službeni naziv .........................................................................................
...................................................................................................................
Ime njegovog predstavnika: ...................................................................
Radno mjesto (zvanje/položaj): .............................................................
Broj predmeta: .........................................................................................
Adresa: .....................................................................................................
...................................................................................................................
Tel.: (pozivni broj države) (pozivni broj područja/grada) (...) .........
Telefaks: (pozivni broj države) (pozivni broj područja/grada) (...) .
Elektronička pošta: 
Jezici na kojima je moguće komunicirati s pravosudnim tijelom nadležnim za izvršenje: 
...................................................................................................................
Podaci o osobama za kontakt (uključujući jezike na kojima je s njima moguće komunicirati) u slučaju potrebe za dodatnim informacijama u pogledu ovrhe odluke ili praktičnim dogovorima u pogledu pribavljanja dokaza (ukoliko je primjenjivo): 
(c) Ukoliko su ispunjene točke (a) i (b), treba ispuniti ovu točku radi oznake koje od navedena dva/ili oba tijela treba kontaktirati: 
☐ Tijelo navedeno u točki (a)
☐ Tijelo navedeno u točki (b)
(d) Ukoliko je za administrativno prosljeđivanje i zaprimanje naloga za osiguranje nadležno središnje tijelo (primjenjuje se samo za Irsku i Ujedinjenu Kraljevinu):
Naziv središnjeg tijela: ............................................................................
Osoba za kontakt, ukoliko je primjenjivo (zvanje/položaj i ime): ...
...................................................................................................................
Adresa: .....................................................................................................
Broj predmeta: .........................................................................................
Tel.: (pozivni broj države) (pozivni broj područja/grada) (...) .........
Telefaks: (pozivni broj države) (pozivni broj područja/grada) (...) .
Elektronička pošta: .................................................................................
(e) Nalog za osiguranje:
1. Datum i, ako je moguće, broj predmeta
2. Navesti svrhu izdavanja naloga
2.1. Naknadno oduzimanje
2.2. Osiguranje dokaza
3. Opis službenih formalnosti i procedura kojih se potrebno pridržavati prilikom izvršenja odluke o osiguranju dokaza (ukoliko je primjenjivo)
(f) Podaci u pogledu imovine ili dokaza u državi izvršenja na koje se odnosi nalog za osiguranje
Opis i lokacija imovine ili dokaza:
1.(a) Detaljan opis imovine, i u odgovarajućem slučaju, najviši iznos čiji se povrat traži (ako je takav najviši iznos naveden u odluci vezano uz vri¬jednost nezakonito stečene imovinske koristi)
(b) Detaljan opis dokaza
2. Točna lokacija imovine ili dokaza (ako nije poznata, posljednja poznata lokacija)
3. Osoba koja je u posjedu imovine ili dokaza ili poznati vlasnik imovine ili dokaza, ukoliko isti nije ujedno i osoba osumnjičena ili osuđena za predmetno kazneno djelo (ukoliko je primjenjivo prema domaćem pravu države izdavanja) 
(g) Podaci o identitetu (1) fizičke(ih) ili (2) pravne(ih) osobe(a), osumnjičenih ili osuđenih za kazneno djelo (ako je primjenjivo prema do¬maćem pravu države izdavanja) i/ili osoba(e) na koje se odnosi nalog za osiguranje (ako je primjenjivo):
1. Fizičke osobe
Ime: ...........................................................................................................
Prezime(na): ............................................................................................
Djevojačko prezime, ako ima: ...............................................................
Lažna imena, ako se koriste: .................................................................
Spol: ..........................................................................................................
Državljanstvo:...........................................................................................
Datum rođenja: .......................................................................................
Mjesto rođenja: ........................................................................................
Prebivalište i/ili poznata adresa; ako nije poznata navesti posljednju poznatu adresu: 
Jezici koje osoba razumije (ako je poznato): .......................................
2. Pravne osobe
Naziv: ........................................................................................................
Oblik pravne osobe: ................................................................................
Matični broj: ............................................................................................
Registrirano sjedište: ..............................................................................
(h) Mjere koje je država izvršenja dužna poduzeti nakon izvršenja naloga za osiguranje:
Oduzimanje
1.1. Imovina ostaje u državi izvršenja radi naknadnog oduzimanja imovine
1.1.1. Priložen je zahtjev u pogledu izvršenja naloga o oduzimanju donesenog u državi izdavanja odluke ..................... (datum)
1.1.2. Priložen je zahtjev za oduzimanje u državi izvršenja i za naknadno izvršenje takvog naloga
1.1.3. Predviđeni datum podnošenja zahtjeva iz točke 1.1.1 ili 1.1.2 …………………………
ili
Osiguranje dokaza
2.1. Imovina se prenosi u državu izdavanja kako bi poslužila kao dokaz
2.1.1. Prilaže se zahtjev za prijenos
ili
2.2. Imovina ostaje u državi izvršenja kako bi se kasnije koristila kao dokaz u državi izdavanja
2.2.2. Predviđeni datum za podnošenje zahtjeva iz točke 2.1.1 …………………………
(i) Kaznena djela:
Prikaz relevantnih razloga donošenja naloga za osiguranje i sažetak činjenica poznatih pravosudnom tijelu koje je izdalo nalog za osiguranje i potvrdu:
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Priroda i zakonska oznaka kaznenog/kaznenih djela i primjenjive zakonske odredbe/zakon temeljem kojih/kojeg je donesen nalog za osiguranje:
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
1. Ako je primjenjivo, označite jedno ili više navedenih kaznenih djela na koja se odnosi gore navedeno jedno ili više kaznenih djela, ako je za ta kaznena djela u državi izdavanja predviđena najveća kazna zatvora u trajanju od najmanje tri godine:
☐ pripadanje zločinačkoj organizaciji,
☐ terorizam,
☐ trgovanje ljudima,
☐ spolno iskorištavanje djece i dječja pornografija,
☐ nedopuštena trgovina opojnim drogama i psihotropnim tvarima,
☐ nedopuštena trgovina oružjem, streljivom i eksplozivima,
☐ korupcija,
☐ prijevara, uključujući i one koje utječu na financijske interese Europskih zajednica u smislu Konvencije od 26. srpnja 1995. godine o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica,
☐ pranje novca,
☐ krivotvorenje valute, uključujući i euro,
☐ računalni kriminalitet,
☐ kaznena djela protiv okoliša, uključujući i nedozvoljena trgovinu ugroženim životinjskim vrstama i vrstama i sortama ugroženih biljaka,
☐ omogućavanje neovlaštenog ulaska i boravka,
☐ ubojstvo, teška tjelesna ozljeda,
☐ nedopuštena trgovina ljudskim organima i tkivom,
☐ otmica, protupravno oduzimanje slobode i držanje talaca,
☐ rasizam i ksenofobija,
☐ organizirana ili oružana pljačka,
☐ nedopuštena trgovina kulturnim dobrima, uključujući starine i umjetnička djela,
☐ prijevara,
☐ reketarenje i iznuda,
☐ krivotvorenje i piratstvo proizvoda,
☐ krivotvorenje i trgovina administrativnim ispravama,
☐ krivotvorenje sredstava plaćanja,
☐ nedopuštena trgovina hormonskim supstancama i drugim tvarima za poticanje rasta,
☐ nedopuštena trgovina nuklearnim i radioaktivnim materijalima,
☐ trgovina ukradenim vozilima,
☐ silovanje,
☐ podmetanje požara,
☐ kaznena djela iz nadležnosti Međunarodnog kaznenog suda,
☐ protupravno oduzimanje letjelica/plovnih objekata,
☐ sabotaža
2. Cjelovit opis kaznenog/kaznenih djela koja nisu obuhvaćena u gornjem odjeljku 1.:
...................................................................................................................
(j) Pravna sredstva protiv naloga za osiguranje koji su u državi izdavanja na raspolaganju zainteresiranim strankama, uključujući i treće osobe u dobroj vjeri:
Prikaz dostupnih pravnih sredstava, uključujući korake koje je potrebno poduzeti
Sud pred kojem se može pokrenuti odgovarajući postupak
Podaci o osobama koje su ovlaštene na pokretanje odgovarajućeg postupka
Rok za pokretanje predmetnog postupka
Tijelo u državi izdavanja kod kojeg se mogu dobiti daljnje informacije o postupcima podnošenja pravnih sredstava u državi izdavanja i o dostupnosti pravne pomoći i prevođenja:
Naziv
Osoba za kontakt (ako ima): .................................................................
Adresa:.......................................................................................................
Tel.: (pozivni broj države) (pozivni broj područja/grada) (...) ..........
Telefaks: (pozivni broj države) (pozivni broj područja/grada) (...) ...
Adresa elektroničke pošte:.......................................................................
(k) Druge okolnosti relevantne za predmet (fakultativni podaci): ...
...................................................................................................................
...................................................................................................................
(l) Tekst naloga za osiguranje prilaže se uz potvrdu.
Potpis pravosudnog tijela koje je izdalo nalog i/ili njegovog predstavnika koji potvrđuje točnost sadržaja potvrde: 
Ime:............................................................................................................
Radno mjesto (zvanje/položaj):..............................................................
Datum:.......................................................................................................
Službeni pečat (ako postoji)
 
 
PRILOG 3.  POTVRDA IZ ČLANKA 52. ZAKONA
EUROPSKI NALOG ZA PRIBAVLJANJE DOKAZA (EPD)1
Ovaj europski nalog za pribavljanje dokaza (EPD) izdalo je nadležno pravosudno tijelo. Ovime se moli da se dolje navedeni predmeti, dokumenti ili podaci pribave i proslijede.
(A)
Država izdavanja: ....................................................................................
Država izvršenja: .....................................................................................
(B)
Pravosudno tijelo se uvjerilo da:
(i) ☐ je pribavljanje predmeta, dokumenata ili podataka zatraženih EPD-om potrebno i da je razmjerno svrsi dolje navedenog istražnoga postupka;
(ii) ☐ je moguće pribaviti ove predmete, dokumente ili podatke prema pravu države izdavanja u usporedivom domaćem predmetu, kad bi oni bili dostupni na području države izdavanja, čak i kada bi se možda primijenile drugačije postupovne mjere.
(C) PRAVOSUDNO TIJELO IZDAVATELJ EPD-a
Službeni naziv:
...................................................................................................................
Naziv njegovoga predstavnika:
...................................................................................................................
Dužnost koju obavlja (titula/položaj)
...................................................................................................................
Označite vrstu pravosudnoga tijela koje je izdalo nalog:
1 Ovaj EPD mora biti napisan ili preveden na službeni jezik države izvršenja ili jedan od njih ili na bilo koji drugi jezik koji prihvaća ta država. 
☐ (a) sudac ili sud
☐ (b) istražni sudac
☐ (c) državni odvjetnik
☐ (d) neko drugo pravosudno tijelo, navedeno od strane države izdavanja koje u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, u pojedinačnom slučaju, djeluje u svojstvu istražnoga tijela u kaznenom postupku, s ovlaštenjem da naloži pribavljanje dokaza u prekograničnim slučajevima
☐ Ovaj EPD ovjerio je sudac ili sud, istražni sudac ili državni odvjetnik (vidi odjeljke D i O).
Broj spisa:
...................................................................................................................
Adresa:
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Tel. br. (pozivni broj države) (pozivni broj područja/grada)
...................................................................................................................
Faks. br. (pozivni broj države) (pozivni broj područja/grada)
...................................................................................................................
e-mail: ......................................................................................................
Jezici na kojima je moguće komunicirati s tijelom izdavanja naloga: 
Pojedinosti kontakta osobe (osoba) kad su potrebne dodatne informacije o izvršenju ovoga EPD-a ili poduzimanje potrebnih praktičnih mjera za prijenos predmeta, dokumenata ili podataka (prema potrebi):
...................................................................................................................
(D) PRAVOSUDNO TIJELO KOJE OVJERAVA EPD (PREMA POTREBI)
Ako je označena točka (d) u odjeljku C i ovaj EPD je ovjeren, označite vrstu pravosudnoga tijela koje je ovjerilo ovaj europski nalog za pribavljanje dokaza:
☐ (a) sudac ili sud
☐ (b) istražni sudac
☐ (c) državni odvjetnik
Službeni naziv tijela koje ovjerava:
...................................................................................................................
Ime njegova predstavnika:
...................................................................................................................
Dužnost koju obavlja (titula/položaj)
...................................................................................................................
Broj spisa:
...................................................................................................................
Adresa:
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Tel. br. (pozivni broj države) (pozivni broj područja/grada)
...................................................................................................................
Faks. br. (pozivni broj države) (pozivni broj područja/grada)
...................................................................................................................
e-mail: ......................................................................................................
(E) KAD JE SREDIŠNJE TIJELO IMENOVANO ZA SLUŽBENO PROSLJEĐIVANJE I ZAPRIMANJE EPD-a I, PREMA POTREBI, ZA DRUGU SLUŽ¬BENU PREPISKU O NJEMU
Naziv središnjega tijela: ..........................................................................
Osoba za kontakt, prema potrebi, (titula/položaj i ime) ....................
Adresa:
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Broj spisa:
...................................................................................................................
Tel. br. (pozivni broj države) (pozivni broj područja/grada)
...................................................................................................................
Faks. br. (pozivni broj države) (pozivni broj područja/grada)
...................................................................................................................
...................................................................................................................
e-mail: ......................................................................................................
(F) TIJELO ILI TIJELA KOJA SE MOŽE KONTAKTIRATI (ZA SLUČAJ KAD SU ISPUNJENI ODJELJCI D I/ILI E)
☐ Tijelo iz odjeljka C
može se kontaktirati za pitanja u vezi s ...............................................
☐ Tijelo iz odjeljka D
može se kontaktirati za pitanja u vezi s ...............................................
☐ Tijelo iz odjeljka E
može se kontaktirati za pitanja u vezi s ...............................................
(G) POVEZANOST S MOGUĆIM RANIJIM EPD-om ILI NALOGOM ZA OSIGURANJE
Ako postoji, navedite nadopunjuje li ovaj EPD neki raniji EPD ili je nastavak nekog naloga za osiguranje, te ako je to tako, navedite podatke važne kako bi se identificirao raniji EPD ili nalog za osiguranje (datum izdavanja takvoga EPD -a ili naloga, tijelo kojemu je dostavljeno, i ako je poznato, datum prenošenja EPD -a ili naloga, kao i brojeve spisa tijela izdavanja i izvršenja).
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
(H) VRSTA KAZNENEOG POSTUPKA ZA KOJI JE IZDAN EPD
Označite vrstu postupka za koji je izdan EPD:
☐ (a) u odnosu na kazneni postupak pokrenut, ili koji će biti pokrenut, od strane pravosudnoga tijela za kazneno djelo prema nacionalnom zako¬nodavstvu države izdavanja; ili
☐ (b) postupak pokrenut od strane upravnih tijela za kaznena djela kažnjiva prema nacionalnom zakonodavstvu države izdavanja zbog kršenja zakonskih odredbi, i kad odluka može dovesti do pokretanja postupka pred sudom nadležnim za kaznene stvari; ili
☐ (c) postupak pokrenut od strane pravosudnih tijela za kaznena djela kažnjiva prema nacionalnom zakonodavstvu države izdavanja zbog kršenja zakonskih odredbi, a kad odluka može dovesti do daljnjih postupaka pred sudom nadležnim za kaznene stvari.
(I) RAZLOG ZA IZDAVANJE EPD -a
1. Sažetak činjenica i opis okolnosti pod kojima su počinjena kaznena djela ili djelo, na kojima se temelji EPD, uključujući vrijeme i mjesto, ako su poznati tijelu izdavatelju:
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Priroda i zakonska oznaka kaznenog ili kaznenih djela koja su dovela do izdavanja EEW-a i primjenjive zakonske odredbe/zakon:
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
2. Prema potrebi označite jedno ili više sljedećih kaznenih djela kažnjivih u državi izdavanja zatvorskom kaznom ili mjerom koja uključuje oduzi¬manje slobode u maksimalnom trajanju od najmanje tri godine, kako je određeno zakonodavstvom države izdavanja:
☐ pripadanje zločinačkoj organizaciji;
☐ terorizam1;
☐ trgovina ljudima;
☐ spolno iskorištavanje djece i dječja pornografija;
☐ nedopuštena trgovina opojnim drogama i psihotropnim tvarima;
☐ nedopuštena trgovina oružjem, streljivom i eksplozivima;
☐ korupcija;
☐ prijevara, uključujući i one koje utječu na financijske interese Europskih zajednica u smislu Konvencije od 26. srpnja 1995. godine o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica;
☐ pranje novca;
☐ krivotvorenje valute, uključujući i euro;
☐ računalni kriminalitet1;
☐ kaznena protiv okoliša, uključujući i nedozvoljena trgovinu ugroženim životinjskim vrstama i vrstama i sortama ugroženih biljaka;
☐ omogućavanje neovlaštenog ulaska i boravka;
☐ ubojstvo, teška tjelesna ozljeda;
☐ nedopuštena trgovina ljudskim organima i tkivom;
☐ otmica, protupravno oduzimanje slobode i držanje talaca;
☐ rasizam i ksenofobija1;
☐ organizirana ili oružana pljačka;
☐ nedopuštena trgovina kulturnim dobrima, uključujući starine i umjetnička djela;
☐ prijevara1;
☐ reketarenje i iznuda1;
☐ krivotvorenje i piratstvo proizvoda;
☐ krivotvorenje i trgovina administrativnim ispravama;
☐ krivotvorenje sredstava plaćanja;
☐ nedopuštena trgovina hormonalnim tvarima i drugim faktorima rasta;
☐ nedopuštena trgovina nuklearnim ili radioaktivnim materijalima;
☐ trgovina ukradenim vozilima;
☐ silovanje;
☐ podmetanje požara;
☐ kaznena djela iz nadležnosti Međunarodnoga kaznenoga suda;
☐ protupravno oduzimanje letjelica/plovnih objekata;
☐ sabotaža1;
___________________
1 Kad se EEW upućuje Njemačkoj, i prema izjavi koju je dala Njemačka u skladu s člankom 23. stavkom 4. Okvirne odluke Vijeća 2008/978/PUP od 18. prosinca 2008. o EPD-u u svrhu pribavljanja predmeta, dokumenata i podataka koji se koriste u sudskim postupcima u kaznenim stvarima, tijelo izdavatelj može dodatno ispuniti kućicu br. 1., kako bi potvrdilo da kazneno djelo, ili djela, potpada u područje kriterija koje je navela Njemačka za tu vrstu kaznenih djela.
3. Puni opis kaznenog, ili kaznenih djela koja nisu obuhvaćena točkom 2., za koja je izdan EPD:
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
(J) IDENTITET OSOBA
Podaci o identitetu (i) fizičke ili (ii) pravne osobe (ili više njih) protiv koje se vodi, ili bi se mogao voditi, postupak:
(i) U slučaju fizičke osobe (ili više osoba)
Prezime: ...................................................................................................
Ime (ili imena): .......................................................................................
Djevojačko prezime, ako postoji: ..........................................................
Lažna imena, ako postoje: .....................................................................
Spol: ..........................................................................................................
Državljanstvo: ..........................................................................................
Matični broj ili broj socijalnog osiguranja (ako je moguće): ............
Datum rođenja: .......................................................................................
Mjesto rođenja: ........................................................................................
Mjesto boravka i/ili poznata adresa; ako adresa nije poznata, navedite posljednju poznatu adresu:
...................................................................................................................
Jezik ili jezici koje osoba razumije (ako je poznato): .........................
(ii) U slučaju pravne osobe (osoba)
Tvrtka: ......................................................................................................
Oblik pravne osobe: ................................................................................
Skraćena tvrtka, ako postoji:
...................................................................................................................
Registrirano sjedište (ako je poznato): .................................................
Registarski broj (ako je poznat): ...........................................................
Adresa pravne osobe:
...................................................................................................................
(K) PREDMETI, DOKUMENTI ILI PODACI ZATRAŽENI EPD-om
1. Opis traženoga EPD-om (označite i ispunite odgovarajuće kućice):
☐ Predmeti (daljnje pojedinosti u nastavku):
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
☐ Dokumenti (daljnje pojedinosti u nastavku):
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
☐ Podaci (daljnje pojedinosti u nastavku):
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
2. Mjesto na kojem se nalaze predmeti, dokumenti ili podaci (ako nije poznato, posljednje poznato mjesto): 
...................................................................................................................
3. Ako je netko drugi osim osobe navedene u odjeljku J točka (i) ili (ii), podaci o identitetu (i) fizičke ili (ii) pravne osobe (osoba), za koje se vjeruje da posjeduje predmete, dokumente ili podatke:
(i) u slučaju fizičke osobe (osoba):
Prezime: ...................................................................................................
Ime (ili imena): .......................................................................................
Djevojačko prezime, ako postoji: ..........................................................
Lažna imena, ako postoje: .....................................................................
Spol: ..........................................................................................................
Državljanstvo: ..........................................................................................
Matični broj ili broj socijalnog osiguranja (ako je moguće): ............
Datum rođenja: .......................................................................................
Mjesto rođenja: ........................................................................................
Mjesto boravka i/ili poznata adresa; ako adresa nije poznata, navedite posljednju poznatu adresu:
...................................................................................................................
Jezik ili jezici koje osoba razumije (ako je poznato):
...................................................................................................................
(ii) U slučaju pravne osobe (osoba)
Tvrtka: ......................................................................................................
Oblik pravne osobe: ................................................................................
Skraćena tvrtka, ako postoji:
...................................................................................................................
Registrirano sjedište (ako je poznato): .................................................
Registarski broj (ako je poznat): ...........................................................
Adresa pravne osobe:
...................................................................................................................
Druge adrese na kojima se odvija poslovanje:
...................................................................................................................
(L) IZVRŠENJE EPD-a
1. Rokovi za izvršenje EPD-a utvrđeni su u Okvirnoj odluci Vijeća 2008/978/PUP1. Međutim, ako je zahtjev posebno hitan, navedite raniji rok i obrazložite razlog za njega, označavanjem odgovarajuće kućice:
Raniji rok: ..........................................................................dd/mm/gggg
Razlozi:
[] procesni rokovi: ..................................................................................
[] ostale posebno hitne okolnosti (navedite): ......................................
2. Označite i ispunite, prema potrebi
☐ Traži se da se tijelo izvršitelj pridržava sljedećih formalnosti i postupaka2
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
☐ EPD-om su obuhvaćeni svi predmeti, dokumenti ili podaci koje tijelo izvršenja otkrije tijekom izvršenja EPD -a i bez daljnje istrage smatra mjerodavnim za postupke u svrhu kojih je izdan EPD.
☐ Traži se da tijelo izvršenja uzme izjave osoba prisutnih tijekom izvršenja ovoga EEW-a, ukoliko su one izravno povezane s predmetom ovoga EEW-a.
________________________
1 SL L 350, 30. 12. 2008., str. 72.
2 Pretpostavlja se da se tijelo izvršenja pridržava formalnosti i postupaka koje je naznačilo tijelo izdavatelj, osim ako su oni u suprotnosti s temeljnim načelima prava države izvršiteljice. Međutim, ovo ne predstavlja obvezu poduzimanja prisilnih mjera.
(M) PRAVNA SREDSTVA
1. Opis pravnih sredstava u državi izdavanja na raspolaganju zainteresiranim stranama, uključujući i trećim strankama u dobroj vjeri, kao i koraci koji je potrebno poduzeti:
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
2. Sud pred kojim se žalbeni postupak može pokrenuti:
...................................................................................................................
...................................................................................................................
3. Podaci o osobama koje mogu pokrenuti žalbeni postupak:
...................................................................................................................
...................................................................................................................
4. Rok za pokretanje žalbenog postupka:
...................................................................................................................
...................................................................................................................
5. Tijelo u državi izdavanja koje može pružiti daljnje informacije o postupcima za traženje pravnoga lijeka u državi izdavanja te o dostupnosti pravne pomoći i prevođenju:
Naziv: ........................................................................................................
Osoba za kontakt (prema potrebi): .......................................................
Adresa: .....................................................................................................
Tel. br.: (pozivni broj države) (pozivni broj područja/grada) ............
Faks. br.: (pozivni broj države) (pozivni broj područja/grada) .........
e-mail: ......................................................................................................
(N) ZAVRŠNE ODREDBE I POTPIS
1. Neobavezne informacije koje se navode u odnosu na Njemačku:
☐ Izjavljuje se da kazneno djelo (kaznena djela) u pitanju prema zakonodavstvu države izdavanja spada u područje primjene kriterija navedenih od strane Njemačke u izjavi1 danoj u skladu s člankom 23. stavkom 4. Okvirne odluke 2008/978/PUP.
2. Ostale informacije važne za slučaj, ako postoje:
...................................................................................................................
...................................................................................................................
3. Zatraženi način prijenosa predmeta, dokumenata ili podataka:
☐ e-mailom
☐ faksom
☐ u originalu poštom
☐ ostalim sredstvima (navedite):
...................................................................................................................
4. Potpis tijela izdavanja i/ili njegova predstavnika kao ovjera točnosti sadržaja europskog naloga za pribavljanje dokaza:
...................................................................................................................
Ime: ...........................................................................................................
Dužnost koju obavlja (titula/položaj): ..................................................
Datum: .....................................................................................................
Službeni pečat (ako postoji):
(O) AKO JE ISPUNJEN ODJELJAK (D), POTPIS I POJEDINOSTI O TIJELU KOJE OVJERAVA
...................................................................................................................
Ime: ...........................................................................................................
Dužnost koju obavlja (titula/položaj):
...................................................................................................................
Datum:
...................................................................................................................
Službeni pečat (ako postoji):
 
PRILOG 4.   POTVRDA IZ ČLANKA 73. ZAKONA
 
(a) Država izdavanja i država izvršenja naloga:
Država izdavanja naloga:
Država izvršenja naloga:
(b) Sud koji je izdao nalog za oduzimanje:
Službeni naziv: ........................................................................................
Adresa: .....................................................................................................
...................................................................................................................
Broj predmeta: .........................................................................................
Telefon (pozivni broj za zemlju) (pozivni broj za regiju/grad): ........
Telefaks (pozivni broj za zemlju) (pozivni broj za regiju/grad): .......
E-mail adresa (ako je raspoloživa): .......................................................
Jezici na kojima je moguće komunicirati sa sudom koji je izdao nalog:
...................................................................................................................
Kontaktni podaci za osobu(e) koju(e) se može(gu) kontaktirati radi dobivanja dodatnih informacija u svrhu izvršenja naloga za oduzimanje, ili, prema potrebi, u svrhu koordiniranja izvršenja naloga za oduzimanje poslanog dvjema ili više država izvršenja, ili u svrhu prijenosa državi izdavanja naloga novca ili imovine dobivenih izvršenjem (naziv/položaj, telefon, telefaks, i elektronička pošta ako je raspoloživa):
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
(c) Tijelo nadležno za izvršenje naloga za oduzimanje u državi izdavanja naloga (ukoliko je tijelo različito od pravosudnog tijela u točki(b)):
Službeni naziv: ........................................................................................
...................................................................................................................
Adresa: .....................................................................................................
...................................................................................................................
Telefon (pozivni broj za zemlju) (pozivni broj za regiju/grad): ........
Telefaks (pozivni broj za zemlju) (pozivni broj za regiju/grad): .......
E-mail adresa (ako je raspoloživa): .......................................................
...................................................................................................................
Jezici na kojima je moguće komunicirati s tijelom nadležnim za izvršenje: 
...................................................................................................................
Kontaktni podaci za osobu(e) koju(e) se može(gu) kontaktirati radi dobivanja dodatnih informacija u svrhu izvršenja naloga za oduzimanje, ili, prema potrebi, u svrhu koordiniranja izvršenja naloga za oduzimanje poslanog dvjema ili više državama provedbe, ili u svrhu prijenosa državi izdavanja naloga novca ili imovine dobivenih izvršenjem (naziv, položaj, telefon, telefaks, i elektronička pošta ako je raspoloživa):
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
(d) Kada je središnje tijelo odgovorno za administrativno prosljeđivanje i zaprimanje naloga za oduzimanje u državi izdavanja naloga:
Naziv središnjeg tijela: ............................................................................
...................................................................................................................
Osoba za kontakt, ako postoji (zvanje/položaj): ..................................
...................................................................................................................
Adresa: .....................................................................................................
...................................................................................................................
Broj predmeta: .........................................................................................
Telefon (pozivni broj za zemlju) (pozivni broj za regiju/grad): ........
Telefaks (pozivni broj za zemlju) (pozivni broj za regiju/grad): .......
E-mail adresa (ako je raspoloživa): .......................................................
(e) Tijelo ili tijela koje(a) se može(gu) kontaktirati (ako je popunjena točka (c) i/ili točka (d):
☐ Tijelo navedeno po točkom (b)
Može se s njime stupiti u kontakt za pitanja o: ..................................
☐ Tijelo navedeno po točkom (c)
Može se s njime stupiti u kontakt za pitanja o: ..................................
☐ Tijelo navedeno po točkom (d)
Može se s njime stupiti u kontakt za pitanja o: ..................................
(f) Kada nalog za oduzimanje slijedi nalog za osiguranje koji je poslan državi izvršenja u skladu s Okvirnom odlukom Vijeća 2003/577/PUP od 22. srpnja 2003. o izvršenju naloga za osiguranje imovine ili dokaza u Europskoj uniji, navesti relevantne informacije radi identifikacije naloga za osiguranje (datumi izdavanja i slanja naloga za osiguranje, tijelo kojemu je nalog poslan, referentni broj ako postoji):
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
(g) Kada je nalog za oduzimanje bio poslan više nego jednoj državi izvršenja, navesti sljedeće informacije:
1. Nalog za oduzimanje je poslan sljedećim drugim državama članicama (zemlja i tijelo):
...................................................................................................................
2. Nalog za oduzimanje je poslan više od jednoj državi izvršenja zbog sljedećeg razloga (označiti odgovarajuće polje):
2.1. Kada se nalog za oduzimanje odnosi na jedan ili više specifičnih dijelova imovine:
☐ Vjeruje se da se različiti specifični dijelovi imovine obuhvaćeni nalogom za oduzimanje nalaze u različitim državama izvršenja.
☐ Oduzimanje određenog dijela imovine uključuje aktivnosti u više od jedne države izvršenja.
☐ Vjeruje se da se određeni dio imovine obuhvaćen nalogom za oduzimanje nalazi u jednoj od dvije ili više određenih država izvršenja.
2.2. Kada se nalog za oduzimanje tiče novčanog iznosa:
☐ Predmetna imovina nije bila osigurana u skladu s Okvirnom odlukom 2003/577/PUP od 22. srpnja 2003. o izvršavanju naloga za osiguranje imovine ili dokaza u Europskoj uniji.
☐ Vrijednost imovine koja se može oduzeti u državi izdavanja naloga i u nekoj od država izvršenja vjerojatno neće biti dovoljna za namirenje punog iznosa obuhvaćenog nalogom za oduzimanje.
☐ Drugi razlog (razlozi) (navesti): .......................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
(h) Informacije o fizičkoj ili pravnoj osobi protiv koje je izdan nalog za oduzimanje:
1. U slučaju fizičke osobe:
Ime: ...........................................................................................................
Prezime(na): ............................................................................................
Djevojačko ime (ako postoji): ................................................................
Lažna imena (ako postoje): ...................................................................
Spol: ..........................................................................................................
Državljanstvo: ..........................................................................................
Identifikacijski broj ili broj socijalnog osiguranja (kada je moguće): 
Datum rođenja: .......................................................................................
Mjesto rođenja: ........................................................................................
Posljednja poznata adresa: .....................................................................
...................................................................................................................
Jezik (jezici) koji(e) ta osoba razumije (ako je poznato): ..................
...................................................................................................................
1.1. Ako se nalog za oduzimanje tiče novčanog iznosa:
Nalog za oduzimanje je poslan državi izvršavanja jer (označiti odgovarajuće polje):
☐ (a) država izdavanja naloga ima opravdane razloge za uvjerenje da osoba protiv koje je izdan nalog za oduzimanje ima imovinu ili dohodak u državi izvršenja. Dodati sljedeće informacije:
Razlozi za uvjerenje da ta osoba ima imovinu/dohodak:
...................................................................................................................
Opis imovine/izvora dohotka te osobe:
...................................................................................................................
Lokacija imovine/izvora dohotka te osobe (ako nije poznata, posljednja poznata lokacija):
...................................................................................................................
☐ (b) ne postoje opravdani razlozi navedeni u točki (a) koji bi državi izdavanja naloga omogućili da odredi državu članicu kojoj se može poslati nalog za oduzimanje, ali osoba protiv koje je nalog za oduzimanje izdan ima prebivalište/boravište u državi izvršenja. Dodaju se sljedeće informacije:
Prebivalište/boravište u državi izvršenja:
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
1.2. Ako se nalog za oduzimanje tiče određenog dijela (određenih dijelova) imovine:
Nalog za oduzimanje se šalje državi izvršenja jer (označiti odgovarajuće polje):
☐ (a) određeni dio (dijelovi) imovine se nalazi(e) u državi izvršenja. (Vidi točku (i))
☐ (b) država izdavanja naloga ima opravdane razloge za uvjerenje da se sva imovina ili njezin(i) određeni dio (dijelovi) obuhvaćen(i) nalogom za oduzimanje nalazi(e) u državi izvršenja. Dodaju se sljedeće informacije:
Razlozi za uvjerenje da se određeni dio (dijelovi) imovine nalazi(e) u državi izvršenja:
...................................................................................................................
...................................................................................................................
☐ (c) ne postoje opravdani razlozi za uvjerenje navedeni u točki (b) koji bi državi izdavanja naloga omogućili da odredi državu članicu kojoj se može poslati nalog za oduzimanje, ali osoba protiv koje je izdan nalog za oduzimanje ima prebivalište/boravište u državi izvršavanja. Dodaju se sljedeće informacije:
Prebivalište/boravište u državi izvršenja:
...................................................................................................................
...................................................................................................................
2. U slučaju pravne osobe:
Tvrtka: ......................................................................................................
Oblik pravne osobe: ................................................................................
Matični broj (ako je dostupan)(1): ........................................................
Skraćena tvrtka (ako postoji) (1) ..........................................................
Adresa pravne osobe: .............................................................................
2.1. Ako se nalog za oduzimanje tiče novčanog iznosa:
Nalog za oduzimanje se šalje državi izvršenja jer (označiti odgovarajuće polje):
☐ (a) država izdavanja naloga ima opravdane razloge za uvjerenje da pravna osoba protiv koje je izdan nalog za oduzimanje ima imovinu ili dohodak u državi izvršenja. Dodaju se sljedeće informacije:
Razlozi za uvjerenje da ta osoba ima imovinu/dohodak:
...................................................................................................................
Opis imovine/izvora dohotka te osobe:
...................................................................................................................
Lokacija imovine/izvora dohotka te osobe (ako nije poznata, posljednja poznata lokacija):
...................................................................................................................
(b) ne postoje opravdani razlozi za uvjerenje iz točke (a) koji bi državi izdavanja naloga omogućili da odredi državu članicu kojoj se može poslati nalog za oduzimanje, ali pravna osoba protiv koje je izdan nalog za oduzimanje ima registrirano sjedište u državi izvršenja. Dodaju se sljedeće informacije:
Registrirano sjedište u državi izvršavanja:
...................................................................................................................
...................................................................................................................
2.2. Ako se nalog za oduzimanje tiče određenog(ih) dijela(ova) imovine:
Nalog za oduzimanje se šalje državi izvršenja jer (označiti odgovarajuće polje):
☐ (a) određeni dio (dijelovi) imovine se nalazi(e) u državi izvršenja. (Vidjeti točku (i)).
☐ (b) država izdavanja naloga ima opravdane razloge za uvjerenje da se sva imovina ili njezin dio obuhvaćeni nalogom za oduzimanje nalazi u državi izvršenja. Dodaju se sljedeće informacije:
Razlozi za uvjerenje da se određeni dio (dijelovi) imovine nalazi(e) u državi izvršenja:
...................................................................................................................
☐ (c) ne postoje opravdani razlozi iz točke (b) koji bi državi izdavanja naloga omogućili da odredi državu članicu kojoj se može poslati nalog za oduzimanje, ali pravna osoba protiv koje je izdan nalog za oduzimanje ima registrirano sjedište u državi izvršenja. Dodaju se sljedeće informacije:
Registrirano sjedište u državi izvršenja:
...................................................................................................................
...................................................................................................................
(i) Nalog za oduzimanje
Nalog za oduzimanje je izdan dana:
...................................................................................................................
Nalog za oduzimanje je postao pravomoćan dana: .............................
Referentni broj naloga za oduzimanje (ako je raspoloživ):
...................................................................................................................
1. Informacije o naravi naloga za oduzimanje
1.1. Navesti (označavanjem odgovarajućih polja) ako se nalog za oduzimanje odnosi na:
☐ novčani iznos
Iznos za izvršenje u državi izvršavanja s naznakom valute (brojkama i slovima):
...................................................................................................................
Ukupni iznos obuhvaćen nalogom za oduzimanje s naznakom valute (brojkama i slovima):
...................................................................................................................
☐ određeni dio (dijelovi) imovine
Opis određenog(ih) dijela(ova) imovine:
...................................................................................................................
Lokacija određenog(ih) dijela(ova) imovine (ukoliko nije poznata, posljednja poznata lokacija):
...................................................................................................................
Kada oduzimanje određenog(ih) dijela(ova) imovine obuhvaća radnje u više od jedne države izvršenja, opis radnji koje treba poduzeti:
...................................................................................................................
1.2. Sud je odlučio da imovina (označiti odgovarajuće(a) polje(a):
☐ (i) predstavlja imovinsku korist pribavljenu kaznenim djelom ili je u cijelosti ili jednom dijelu protuvrijednost te koristi,
☐ (ii) predstavlja predmet koji je namijenjen, upotrebljen ili nastao počinjenjem kaznenog djela,
☐ (iii) podliježe oduzimanju do kojega je došlo kod primjene proširenih ovlasti oduzimanja u državi izdavanja naloga kao što je navedeno u točkama (a), (b) i (c). Osnova za odluku jest da je Sud, na temelju određenih činjenica, u potpunosti uvjeren da je predmetna imovina pribavljena:
☐ (a) kaznenim aktivnostima osuđene osobe tijekom razdoblja prije osude za predmetno kazneno djelo što Sud smatra razumnim u okolnostima određenog slučaja,
☐ (b) sličnim kaznenim aktivnostima osuđene osobe tijekom razdoblja prije osude za predmetno kazneno djelo što Sud smatra razumnim u okol¬nostima određenog slučaja, ili
☐ (c) kaznenim aktivnostima osuđene osobe, a utvrđeno je da vrijednost imovine nije proporcionalna zakonitom prihodu te osobe.
☐ (iv) podliježe oduzimanju na temelju nekih drugih odredaba koje se odnose na proširene ovlasti oduzimanja na temelju zakonodavstva države izdavanja naloga.
Ako je riječ o dvije ili više kategorija oduzimanja, navesti detalje o tome koja je imovina oduzeta u odnosu na koju kategoriju:
...................................................................................................................
...................................................................................................................
2. Informacije o kaznenom djelu (kaznenim djelima) koje(a) je(su) rezultiralo(i) nalogom za oduzimanje
2.1. Sažetak činjenica i opis okolnosti u kojima je(su) počinjeno(a) kazneno(a) djelo(a) koje(a) je(su) rezultiralo(a) nalogom za oduzimanje, uklju¬čujući vrijeme i mjesto:
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
2.2. Narav i zakonska oznaka kaznenog(ih) djela koje(a) je(su) rezultiralo(a) nalogom za oduzimanje i primjenjivih zakonskih odredaba/zakona na temelju kojih je odluka bila donesena:
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
2.3. Ako je primjenjivo, označiti jedno ili više od sljedećih kaznenih djela na koja se odnosi(e) kazneno(a) djelo(a) utvrđeno(a) u točki 2.2. ako se kazneno(a) djelo(a) u državi izdavanja naloga kažnjava(ju) maksimalnom kaznom zatvora od najmanje 3 godine (označiti odgovarajuće(a) polje(a)):
☐ pripadanje zločinačkoj organizaciji,
☐ terorizam,
☐ trgovanje ljudima,
☐ spolno iskorištavanje djece i dječja pornografija,
☐ nedopuštena trgovina opojnim drogama i psihotropnim tvarima,
☐ nedopuštena trgovina oružjem, streljivom i eksplozivima,
☐ korupcija,
☐prijevara, uključujući i one koje utječu na financijske interese Europskih zajednica u smislu Konvencije od 26. srpnja 1995. godine o zaštiti finan¬cijskih interesa Europskih zajednica,
☐ pranje novca,
☐ krivotvorenje valute, uključujući i euro,
☐ računalni kriminalitet,
☐ kaznena djela protiv okoliša, uključujući i nedozvoljena trgovinu ugroženim životinjskim vrstama i vrstama i sortama ugroženih biljaka,
☐ omogućavanje neovlaštenog ulaska i boravka,
☐ ubojstvo, teška tjelesna ozljeda,
☐ nedopuštena trgovina ljudskim organima i tkivom,
☐ otmica, protupravno oduzimanje slobode i držanje talaca,
☐ rasizam i ksenofobija,
☐ organizirana ili oružana pljačka,
☐ nedopuštena trgovina kulturnim dobrima, uključujući starine i umjetnička djela,
☐ prijevara,
☐ reketarenje i iznuda,
☐ krivotvorenje i piratstvo proizvoda,
☐ krivotvorenje i trgovina administrativnim ispravama,
☐ krivotvorenje sredstava plaćanja,
☐ nedopuštena trgovina hormonskim supstancama i drugim tvarima za poticanje rasta,
☐ nedopuštena trgovina nuklearnim i radioaktivnim materijalima,
☐ trgovina ukradenim vozilima,
☐ silovanje,
☐ podmetanje požara,
☐ kaznena djela iz nadležnosti Međunarodnog kaznenog suda,
☐ protupravno oduzimanje letjelica/plovnih objekata,
☐ sabotaža.
2.4. Ukoliko kazneno(a) djelo(a) koje(a) rezultira(ju) nalogom za oduzimanje utvrđenog u točki 2.2. nije(nisu) obuhvaćeno(a) točkom 2.3., navesti potpuni opis predmetnog(ih) kaznenog(ih) djela (opis treba obuhvaćati stvarnu kaznenu aktivnost za razliku od, primjerice, pravnih klasifikacija):
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
j) Postupak u kojem se donosi nalog za oduzimanje.
Navedite da li je tražena osoba prisustvovala raspravi na kojoj je donesen nalog za oduzimanje:
1. ☐ Da, tražena osoba je prisustvovala raspravi na kojoj je izdan nalog za oduzimanje.
2. ☐ Ne, tražena osoba nije prisustvovala raspravi na kojoj je izdan nalog za oduzimanje.
3. Ako ste prekrižili kućicu pod točkom 2., molimo potvrdite jedno od sljedećeg:
☐ 3.1a. osoba je osobno pozvana na dan … (dan/mjesec/godina) i time obaviještena o zakazanom vremenu i mjestu održavanja rasprave koja je rezultirala rješenjem o oduzimanju te je obaviještena da se odluka može donijeti u slučaju njene odsutnosti s rasprave;
ILI
☐ 3.1b. osoba nije osobno pozvana, ali je na neki drugi način zaprimila službenu obavijest o zakazanom vremenu i mjestu održavanja rasprave na kojoj je donijeto rješenje o oduzimanju, tako da se nedvojbeno utvrdilo da je osoba bila upoznata sa zakazanom raspravom i obaviještena da se odluka može dostaviti u slučaju njene odsutnosti s rasprave;
ILI
☐ 3.2. osoba je upoznata sa zakazanom raspravom te je za obranu ovlastila pravnog zastupnika, ovlaštenog od strane dotične osobe ili države, i uistinu je bila zastupana od tog zastupnika tijekom rasprave;
ILI

☐ 3.3. je rješenje o oduzimanju osobi uručeno na dan … (dan/mjesec/godina) te je ona izričito obaviještena o pravu na ponovno suđenje ili žalbu, pri čemu dotična osoba ima pravo nazočiti, a glavne značajke predmeta zajedno s novim dokazima se mogu ponovno razmatrati, što može dovesti do ukidanja prvotne odluke, i

☐ osoba je izričito izjavila da ne osporava ovu odluku,

ILI

☐ osoba nije zatražila ponovno suđenje niti podnijela žalbu u predviđenom roku.

4. Ako ste prekrižili kućicu pod točkama 3.1b, 3.2. 3.3 ili 3.4, molimo Vas da navedete informacije o tome kako je ispunjen dotični uvjet:

...................................................................................................................

...................................................................................................................

(k) Konverzija i prijenos imovine

1. Ako se nalog za oduzimanje odnosi na određeni dio imovine, navesti dopušta li država izdavanja naloga da oduzimanje u državi izvršenja bude u obliku zahtjeva za uplatom novčanog iznosa koji odgovara vrijednosti imovine.

☐ da

☐ ne

2. Ako se nalog za oduzimanje odnosi na novčani iznos, navesti može li se državi izdavanja prenijeti imovina, a ne novac dobiven od izvršenja naloga za oduzimanje:

☐ da

☐ ne

(l) Alternativne mjere, uključujući zatvorske kazne

1. Navesti dopušta li država izdavanja naloga da država izvršenja upotrijebi alternativne mjere kada nije moguće provesti nalog za oduzimanje, bilo u cijelosti ili djelomično:

☐ da

☐ ne

2. Ako da, navesti koje se kazne mogu primijeniti (narav i maksimalan iznos kazni):

☐ kazna zatvora (maksimalno razdoblje): ..........................................

☐ rad za opće dobro na slobodi (ili slično) (maksimalno razdoblje):

☐ Ostale kazne (opis): ...........................................................................

...................................................................................................................

(m) Ostale okolnosti relevantne za slučaj (neobvezatne informacije):

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

(n) Nalog za oduzimanje je priložen potvrdi.

Potpis tijela koje izdaje potvrdu i/ili njegovog predstavnika kojime se potvrđuje točnost sadržaja potvrde:

...................................................................................................................

Ime: ...........................................................................................................

Radno mjesto (zvanje/položaj): .............................................................

Datum: .....................................................................................................

Službeni pečat (ako postoji):

 

PRILOG 5.   POTVRDA IZ ČLANKA 87. ZAKONA

(a)

* država izdavanja: ..................................................................................

* država izvršenja: ...................................................................................

b) tijelo koje je izdalo odluku kojom se određuje novčana kazna:

službeni naziv: .........................................................................................

adresa: ......................................................................................................

Broj predmeta (…) .................................................................................

Tel.: (pozivni broj za zemlju) (pozivni broj za područje/grad) .........

Faks (pozivni broj za zemlju) (pozivni broj za područje/grad) .........

E-mail adresa (ukoliko postoji) .............................................................

Jezici na kojima je moguće kontaktirati tijelo koje je izdalo odluku

...................................................................................................................

Podaci o osobi/osobama kojima je moguće obratiti se, u slučaju potrebe dodatnih informacija za izvršenje odluke ili, ukoliko je potrebno, za prijenos novca državi izdavanja koji je dobiven izvršenjem (ime, naziv/položaj, tel., faks, te ukoliko postoji, e-mail)

c) Tijelo nadležno za izvršenje odluke kojom se određuje novčana kazna u državi izdavanja (ukoliko se radi o tijelu koje je različito od tijela iz točke b)):

Službeni naziv: ........................................................................................

Adresa: .....................................................................................................

...................................................................................................................

Tel.: (pozivni broj za zemlju) (pozivni broj za područje/grad) .........

Faks: (pozivni broj za zemlju) (pozivni broj za područje/grad) ........

E-mail adresa (ukoliko postoji) .............................................................

Jezici na kojima je moguće kontaktirati tijelo nadležno za izvršavanje

...................................................................................................................

Podaci o osobi/osobama kojima je moguće obratiti se, u slučaju potrebe dodatnih informacija za izvršenje odluke ili, ukoliko je potrebno za dozna­čenje novca državi izdavanja koji je dobiven izvršenjem (ime, naziv/rang, tel., faks, te ukoliko postoji, e-mail)

...................................................................................................................

(d) Kada je središnje tijelo nadležno za administrativno prosljeđivanje i zaprimanje odluka kojima se određuje novčana kazna u državi izdavanja:

Naziv središnjeg tijela: ............................................................................

...................................................................................................................

Osoba za kontakt, ukoliko je potrebno (zvanje/ položaj i ime): ........

Adresa: .....................................................................................................

...................................................................................................................

Tel.: (pozivni broj za zemlju) (pozivni broj za područje/grad) .........

Faks: (pozivni broj za zemlju) (pozivni broj za područje/grad) ........

E-mail adresa (ukoliko postoji): ............................................................

(e) Tijelo ili tijela koja se može kontaktirati (u slučaju kada su ispunjene točke (c) i/ili (d)):

? Tijelo iz točke (b)

moguće je kontaktirati za pitanja vezana za: .......................................

? Tijelo iz točke (c)

moguće je kontaktirati za pitanja vezana za: .......................................

? Tijelo iz točke (d)

moguće je kontaktirati za pitanja vezana za: .......................................

(f) Informacije u vezi fizičkih ili pravnih osoba kojima su određene novčane kazne:

1. U slučaju fizičkih osoba

Prezime: ...................................................................................................

Ime (imena): ............................................................................................

Djevojačko ime, ukoliko postoji: ...........................................................

Lažna imena, ukoliko postoje: ...............................................................

Spol: ..........................................................................................................

Državljanstvo: ..........................................................................................

Jedinstveni matični broj ili broj socijalnog osiguranja (ukoliko je poznat):

Datum rođenja: .......................................................................................

Mjesto rođenja: ........................................................................................

Zadnja adresa: .........................................................................................

Jezik/jezici koje osoba razumije (ukoliko je poznato): .......................

(a) Ukoliko je odluka dostavljena državi izvršenja iz razloga što osoba protiv koje je odluka donesena ima prebivalište/boravište, navedite sljedeće:

Prebivalište/boravište u državi izvršenja: .............................................

(b) Ukoliko je odluka dostavljena državi izvršenja iz razloga što osoba protiv koje je odluka donesena ima imovinu u državi izvršenja, navedite sljedeće:

Opis imovine osobe: ...............................................................................

Mjesto na kojem se nalazi imovina osobe: ..........................................

(c) Ukoliko je odluka dostavljena državi izvršenja iz razloga što osoba protiv koje je odluka donesena ostvaruje dohodak u državi izvršenja, navedite sljedeće:

Opis izvora dohotka osobe: ....................................................................

Mjesto izvora dohotka osobe: ................................................................

2. U slučaju pravne osobe:

Tvrtka: ......................................................................................................

Oblik pravne osobe: ................................................................................

Matični broj (ukoliko je moguće) (): ....................................................

Registrirano sjedište (ukoliko je moguće) (1): ....................................

Adresa pravne osobe: .............................................................................

(a) Ukoliko je odluka dostavljena državi izvršenja iz razloga što pravna osoba protiv koje je odluka donesena ima imovinu u državi izvršenja, na­vedite sljedeće:

Opis imovine pravne osobe: ..................................................................

Mjesto na kojem se nalazi imovina pravne osobe: .............................

(b) Ukoliko je odluka dostavljena državi izvršenja iz razloga što pravna osoba protiv koje je odluka donesena ostvaruje dobit u državi izvršenja, navedite sljedeće:

Opis izvora dobiti pravne osobe: ...........................................................

Mjesto izvora dobiti pravne osobe: .......................................................

(g) Odluka o plaćanju novčane kazne:

1. Vrsta odluke o plaćanju novčane kazne (popunite odgovarajući kvadratić):

? (i) Odluka suda države izdavanja u vezi kaznenog djela sukladno pravu države izdavanja

? (ii) Odluka nadležnog tijela države izdavanja u vezi kaznenog djela sukladno pravu države izdavanja. Potvrđujemo da je navedena osoba imala mogućnost predmet iznijeti sudu koji je nadležan u konkretnom kaznenom predmetu.

? (iii) Odluka nadležnog tijela države izdavanja u pogledu djela koja su kažnjiva prema nacionalnom pravu države izdavanja povodom povrede pravnih pravila. Potvrđujemo da je navedena osoba imala mogućnost predmet iznijeti sudu koji je nadležan u konkretnom kaznenom predmetu.

? (iv) Odluka suda koji je nadležan u konkretnom kaznenom predmetu u vezi odluke iz točke iii.

Odluka donesena dana (datum) ............................................................

Odluka je postala pravomoćna dana (datum) .....................................

Referentni broj odluke (ukoliko je moguće): .......................................

Novčana kazna uključuje obvezu plaćanja (popuniti odgovarajuću kućicu (kućice) i navesti iznos (iznose) sa naznakom valute):

? (i) Novčane kazne izrečene odlukom nadležnog tijela radi počinjenog kaznenog djela.

Iznos: ........................................................................................................

? (ii) Naknade štete iz iste odluke u korist oštećenih, kada oštećeni ne može pokrenuti građanskopravni zahtjev, a sud postupa u okviru kazneno­pravnih ovlasti.

Iznos: ........................................................................................................

? (iii) Novčani iznos u vezi s troškovima sudskog ili upravnog postupka u kojem je donesena odluka.

Iznos: ........................................................................................................

? (iv) Novčani iznos za javne fondove ili organizacije za pomoć žrtvama koji je utvrđen odlukom.

Iznos: ........................................................................................................

Ukupni iznos novčane kazne sa naznakom valute: .............................

2. Pregled činjenica i opis okolnosti u kojima je djelo/djela počinjeno, uključujući vrijeme i mjesto počinjenja:

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Činjenični i pravni opis djela (jednog ili više) i važeći zakonski propis na temelju kojega je donesena odluka:

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

3. Ukoliko predmetno djelo/djela iz točke 2. predstavljaju jedan ili više sljedećih djela, potvrdite označavanjem odgovarajućeg kvadratića (jednog ili više):

☐ pripadanje zločinačkoj organizaciji,

☐ terorizam,

☐ trgovanje ljudima,

☐ spolno iskorištavanje djece i dječja pornografija,

☐ nedopuštena trgovina opojnim drogama i psihotropnim tvarima,

☐ nedopuštena trgovina oružjem, streljivom i eksplozivima,

☐ korupcija,

☐prijevara, uključujući i one koje utječu na financijske interese Europskih zajednica u smislu Konvencije od 26. srpnja 1995. godine o zaštiti finan­cijskih interesa Europskih zajednica,

☐ pranje novca,

☐ krivotvorenje valute, uključujući i euro,

☐ računalni kriminalitet,

☐ kaznena djela protiv okoliša, uključujući i nedozvoljena trgovinu ugroženim životinjskim vrstama i vrstama i sortama ugroženih biljaka,

☐ omogućavanje neovlaštenog ulaska i boravka,

☐ ubojstvo, teška tjelesna ozljeda,

☐ nedopuštena trgovina ljudskim organima i tkivom,

☐ otmica, protupravno oduzimanje slobode i držanje talaca,

☐ rasizam i ksenofobija,

☐ organizirana ili oružana pljačka,

☐ nedopuštena trgovina kulturnim dobrima, uključujući starine i umjetnička djela,

☐ prijevara,

☐ reketarenje i iznuda,

☐ krivotvorenje i piratstvo proizvoda,

☐ krivotvorenje i trgovina administrativnim ispravama,

☐ krivotvorenje sredstava plaćanja,

☐ nedopuštena trgovina hormonskim supstancama i drugim tvarima za poticanje rasta,

☐ nedopuštena trgovina nuklearnim i radioaktivnim materijalima,

☐ trgovina ukradenim vozilima,

☐ silovanje,

☐ podmetanje požara,

☐ kaznena djela iz nadležnosti Međunarodnog kaznenog suda,

☐ protupravno oduzimanje letjelica/plovnih objekata

☐ sabotaža

☐ postupanja koja su suprotna propisima o cestovnom prometu, uključujući kršenje pravila o broju sati vožnje i vremenu počinka i propisa o opasnim tvarima,

☐ krijumčarenje dobara,

☐ povrede prava intelektualnog vlasništva,

☐ prijetnje i nasilna djela protiv osoba, uključujući nasilje na sportskim priredbama,

☐ kazneno djelo oštećenja tuđe imovine,

☐ krađa,

☐ prijestupi koje je inkriminirala država izdavanja i pri čemu se izvršava obveza koja proizlazi iz instrumenata usvojenih sukladno Ugovoru o EZ-u ili sukladno Glavi VI Ugovora o EU-u.

Ukoliko je ovaj kvadratić označen, navedite točnu odredbu pravnog akta koji je donesen na temelju Ugovora o EZ-u ili Ugovora o EU-u u vezi s djelom: .....................................................................................................

4. Ukoliko se radi o prijestupu/prijestupima iz točke 2. koji nisu obuhvaćeni točkom 3., navedite detaljan opis djela (jednog ili više njih):

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

(h) Status odluke kojom se određuje novčana kazna

1. Potvrđujemo da (označite kvadratić):

? (a) je odluka pravomoćna

? (b) prema saznanju tijela koje je izdalo potvrdu, odluka protiv iste osobe u pogledu istih djela nije dostavljena državi izvršenja i takva odluka nije izvršena u bilo kojoj drugoj državi koja nije država izdavanja niti država izvršenja.

2. Navedite ukoliko je u pogledu predmeta vođen pisani postupak:

? (a) Ne, nije vođen.

? (b) Da, vođen je. Potvrđujemo da je navedena osoba obaviještena, sukladno pravu države izdavanja, osobno ili preko zastupnika ovlaštenog sukladno nacionalnom pravu o svom pravu da osporava odluku, o rokovima i pravnim lijekovima

3. Navedite je li osoba osobno prisustvovala na raspravi povodom koje je donesena odluka:

1. ☐ Da, osoba je osobno prisustvovala na raspravi povodom koje je donesena odluka.

2. ☐ Ne, osoba nije osobno priststvovala na raspravi povodom koje je donesena odluka.

3. Ako ste prekrižili kućicu pod točkom 2., molimo potvrdite jedno od sljedećeg:

☐ 3.1a. osoba je osobno pozvana na dan … (dan/mjesec/godina) i time obaviještena o zakazanom vremenu i mjestu održavanja rasprave povodom koje je donesena odluka te je obaviještena da se odluka može donijetiu slučaju njene odsutnosti s rasprave;

ILI

☐ 3.1b. osoba nije osobno pozvana, ali je na neki drugi način zaprimila službenu obavijest o zakazanom vremenu i mjestu održavanja rasprave povodom koje je donesena odluka, tako da se nedvojbeno utvrdilo da je osoba bila upoznata sa zakazanom raspravom i obaviještena da se odluka može dostaviti u slučaju njene odsutnosti s rasprave;

ILI

☐ 3.2. osoba je upoznata sa zakazanom raspravom te je za obranu ovlastila pravnog zastupnika, ovlaštenog od strane dotične osobe ili države, i uistinu je bila zastupana od tog zastupnika tijekom rasprave;

ILI

☐ 3.3. je odluka dostavljena osobi na dan … (dan/mjesec/godina) te je ona izričito obaviještena o pravu na ponovno suđenje ili žalbu, u kojem dotična osoba ima pravo biti nazočna, a meritum predmeta zajedno s novim dokazima se može ponovno razmatrati, što može dovesti do ukidanja prvotne odluke, i

☐ osoba je izričito izjavila da ne osporava ovu odluku,

ILI

☐ osoba nije zatražila ponovno suđenje niti podnijela žalbu u predviđenom roku;

ILI

☐ 3.4. nakon što je bila izričito obaviještena o postupku i mogućnosti osobnog dolaska na raspravu, osoba se izričito odrekla svog prava na usmeno saslušanje te je izričito navela da ne osporava navode optužbe.

4. Ako ste prekrižili kućicu pod točkama 3.1b, 3.2., 3.3 ili 3.4, molimo Vas da navedete informacije o tome kako je ispunjen dotični uvjet:

...................................................................................................................

...................................................................................................................

4. Djelomično plaćanje kazne

Ukoliko je neki dio kazne već plaćen državi izdavanja, ili prema saznanjima tijela koje izdaje potvrdu, nekoj drugoj državi, navedite iznos koji je plaćen:

...................................................................................................................

(i) Alternativne kazne, uključujući kaznu zatvora

1. Navedite da li država izdavanja dozvoljava primjenu alternativne kazne od strane države izvršenja u slučaju kada nije moguće izvršenje odluke kojom se određuje kazna, u potpunosti ili djelomično:

? da

? ne

2. Ukoliko da, navedite koje se kazne mogu odrediti (vrsta kazne, najviša moguća kazna):

? Kazna zatvora. Najduže moguće trajanje: .....................................

? Rad za opće dobro na slobodi (ili izjednačen s tim). Najduže trajanje

? Druge kazne. Opis: ..........................................................................

(j) Druge okolnosti značajne za slučaj (navođenje podataka nije obvezno):

...................................................................................................................

...................................................................................................................

(k) Odluka kojom se određuje novčana kazna nalazi se u privitku. Potpis tijela koje je donijelo odluku i/ili njenog zastupnika kojim se po­tvrđuje istinitost sadržaja: ...................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Ime: ...........................................................................................................

Radno mjesto (zvanje/položaj): .............................................................

Datum: .....................................................................................................

Službeni pečat (ukoliko postoji)

 

PRILOG 6.   POTVRDA IZ ČLANKA 103. ZAKONA

POTVRDA

(a)

* Država izdavanja: .................................................................................

* Država izvršenja: ..................................................................................

(b) Sud koji je izrekao pravomoćnu presudu kojim se izriče sankcija:

Službeni naziv: ........................................................................................

Presuda je izrečena/napišite datum (dd-mm-gggg)

Presuda je postala pravomoćnom (dd-mm-gggg): ..............................

Referentni broj presude (ako je dostupan): .........................................

(c) Podaci o tijelu koje se može kontaktirati s obzirom na pitanja o potvrdi:

1. Vrsta tijela: Molimo označite odgovarajuće polje:

☐ Središnje tijelo ....................................................................................

☐ Sud .......................................................................................................

☐ Drugo tijelo ........................................................................................

2. Pojedinosti za stupanje u vezu s tijelom iz točke (c) 1:

Službeni naziv: ........................................................................................

Adresa: .....................................................................................................

Tel.: (pozivni broj države) (pozivni broj grada) ..................................

Faks: (pozivni broj države) (pozivni broj grada) ................................

E-mail adresa (ako je dostupna): ..........................................................

3. Jezici na kojima se može komunicirati s tijelom:

4. Pojedinosti za stupanje u vezu s osobom ili osobama koje se mogu kontaktirati kako bi se dobili dodatni podaci u svrhu izvršenja presude ili sporazuma o postupcima premještaja (ime, titula/funkcija, broj telefona, faks, elektronička adresa), ako nisu jednaki podacima iz 2.:

...................................................................................................................

...................................................................................................................

(d) Podaci o osobi kojoj je sankcija izrečena:

Prezime: ...................................................................................................

Ime (imena): ............................................................................................

Djevojačko prezime, po potrebi: ...........................................................

Lažno ime, po potrebi: ...........................................................................

Spol: ..........................................................................................................

Državljanstvo: ..........................................................................................

Osobni identifikacijski broj ili broj socijalnog osiguranja (ako je dostupan):

Datum rođenja: .......................................................................................

Mjesto rođenja: ........................................................................................

Posljednje poznate adrese/prebivališta:

Jezik (jezici) koji osoba razumije (ako je poznato):

Osuđena osoba nalazi se:

☐ u državi izdavanja te se treba premjestiti u državu izvršenja.

☐ u državi izvršenja te se izvršenje treba izvršiti u toj državi.

Dodatni podaci, ako su dostupni, te po potrebi:

1. Fotografija i otisci prstiju osobe, i/ili podaci za stupanje u vezu s osobom koju treba kontaktirati kako bi se dobili ovi podaci:

...................................................................................................................

2. Vrsta i broj osobne iskaznice ili putovnice osuđene osobe:

...................................................................................................................

3. Vrsta i broj dozvole boravka osuđene osobe:

...................................................................................................................

4. Drugi relevantni podaci o obiteljskim, društvenim ili profesionalnim vezama koje osuđena osoba ima u državi izvršenja:

...................................................................................................................

(e) Zamolba države izdavanja za privremeno uhićenje (kada se osuđena osoba nalazi u državi izvršenja):

☐ Država izdavanja moli državu izvršenja naloga da uhiti osuđenu osobu ili da poduzme sve druge mjere kako bi osigurala da osuđena osoba ostane na njezinom teritoriju do donošenja odluke o priznavanju i izvršenju sankcije.

☐ Država članica izdavateljica naloga već je poslala zamolbu državi izvršenja za uhićenje osuđene osobe, ili poduzimanje svih drugih mjera kako bi osigurala da osuđena osoba ostane na njezinom teritoriju do donošenja odluke o priznavanju i izvršenju sankcije. Molimo, navedite ime tijela države izvršenja koje je donijelo odluku glede zamolbe za uhićenje osobe (po potrebi te ako je dostupno):

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

(f) Povezanost s eventualnim prijašnjim europskim uhidbenim nalogom (EUN):

☐ Europski uhidbeni nalog izdan je u svrhu izvršenja kazne zatvora ili mjere koja uključuje oduzimanje slobode te se država izvršenja obvezuje izvršiti kaznu ili mjeru koja uključuje oduzimanje slobode (članak 4. stavak 6.) Okvirne odluke o europskom uhidbenom nalogu).

Datum izdavanja europskog uhidbenog naloga i, ako je dostupan, referentni broj:

...................................................................................................................

Naziv tijela koje je izdalo europski uhidbeni nalog:

...................................................................................................................

Datum odluke o preuzimanju obveze izvršenja i, ako je dostupan, referentni broj:

...................................................................................................................

Naziv tijela koje je izdalo odluku o preuzimanju obveze izvršenja kazne:

...................................................................................................................

☐ Europski uhidbeni nalog izdan je u svrhu kaznenog progona osobe koja je državljanin ili ima prebivalište/boravište u državi izvršenja te je država izvršenja predala osobu pod uvjetom da se ta osoba vrati u državu izvršenja kako bi tamo odslužila kaznu zatvora ili mjeru koja uključuje oduzi­manje slobode koja je prema njoj poduzeta u državi izdavanja (članak 5. stavak 3. Okvirne odluke o europskom europskom uhidbenom nalogu).

Datum odluke o predaje osobe:

...................................................................................................................

Naziv tijela koje je izdalo odluku o predaji:

...................................................................................................................

Broj odluke, ako je dostupan:

...................................................................................................................

Datum predaje osobe, ako je dostupan:

...................................................................................................................

(g) Razlozi za prosljeđivanje presude i potvrde (ako ste popunili polje f), ne trebate popunjavati ovo polje):

Presuda i potvrda prosljeđuju se državi izvršenja jer se tijelo koje izdaje potvrdu uvjerilo da će izvršenje kazne u državi izvršenja u većoj mjeri doprinijeti socijalnoj rehabilitaciji osuđene osobe i:

☐ (a) Država izvršenja je država državljanstva osuđene osobe u kojoj ona živi.

☐ (b) Država izvršenja je država članica državljanstva u koju će osuđena osoba biti deportirana nakon što bude puštena s izvršenja kazne, temeljem naloga za protjerivanje ili deportaciju koji su sastavni dio presude, sudske ili upravne odluke ili bilo koje druge mjere koja je posljedica presude. Ako nalog za protjerivanje ili deportaciju nije uključen u presudu, molimo navedite naziv tijela koje je izdalo nalog, datum izdavanja i, ako je dostupan, broj:

☐ (c) Država izvršenja je država, osim onih navedenih u (a) ili (b), čije je nadležno tijelo suglasno s prosljeđivanjem presude i potvrde toj državi.

☐ (d) Država izvršenja poslala je obavijest temeljem članka 4. stavka 7. Okvirne odluke, i:

☐ potvrđeno je da, prema saznanjima nadležnog tijela države izdavanja, osuđena osoba živi te zakonito neprekidno prebiva najmanje pet godina te će zadržati pravo na stalno prebivalište/boravište u toj državi, ili

☐ potvrđeno je da je osuđena osoba državljanin države članice izvršiteljice naloga.

(h) Presuda kojom se izriče kazna:

1. Presuda obuhvaća ukupno............... kaznenih djela.

Sažetak činjenica i opis okolnosti pod kojima je kazneno djelo(a) počinjena, uključujući vrijeme i mjesto; i oblik sudioništva osuđene osobe:

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Priroda i zakonska oznaka kaznenog djela odnosno kaznenih djela te važeće zakonske odredbe na temelju kojih je presuda izrečena:

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

2. Ako kazneno djelo ili kaznena djela iz točke (h) 1 predstavlja odnosno predstavljaju jedno ili više sljedeći kaznenih djela, za koja se, kako je utvrđeno pravom države članice izdavanja, u državi izdavanja izriče maksimalna kazna zatvora ili mjera oduzimanja slobode od najmanje tri godine, molimo, označite relevantno polje ili relevantna polja:

☐ pripadanje zločinačkoj organizaciji,

☐ terorizam,

☐ trgovanje ljudima,

☐ spolno iskorištavanje djece i dječja pornografija,

☐ nedopuštena trgovina opojnim drogama i psihotropnim tvarima,

☐ nedopuštena trgovina oružjem, streljivom i eksplozivima,

☐ korupcija,

☐ prijevara, uključujući i one koje utječu na financijske interese Europskih zajednica u smislu Konvencije od 26. srpnja 1995. godine o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica,

☐ pranje novca,

☐ krivotvorenje valute, uključujući i euro,

☐ računalni kriminalitet,

☐ kaznena djela protiv okoliša, uključujući i nedozvoljena trgovinu ugroženim životinjskim vrstama i vrstama i sortama ugroženih biljaka,

☐ omogućavanje neovlaštenog ulaska i boravka,

☐ ubojstvo, teška tjelesna ozljeda,

☐ nedopuštena trgovina ljudskim organima i tkivom,

☐ otmica, protupravno oduzimanje slobode i držanje talaca,

☐ rasizam i ksenofobija,

☐ organizirana ili oružana pljačka,

☐ nedopuštena trgovina kulturnim dobrima, uključujući starine i umjetnička djela,

☐ prijevara,

☐ reketarenje i iznuda,

☐ krivotvorenje i piratstvo proizvoda,

☐ krivotvorenje i trgovina administrativnim ispravama,

☐ krivotvorenje sredstava plaćanja,

☐ nedopuštena trgovina hormonskim supstancama i drugim tvarima za poticanje rasta,

☐ nedopuštena trgovina nuklearnim i radioaktivnim materijalima,

☐ trgovina ukradenim vozilima,

☐ silovanje,

☐ podmetanje požara,

☐ kaznena djela iz nadležnosti Međunarodnog kaznenog suda,

☐ protupravno oduzimanje letjelica/plovnih objekata,

☐ sabotaža.

3. Ako kazneno djelo odnosno kaznena djela utvrđena u točki 1. nije odnosno nisu obuhvaćena točkom 2. ili ako su presuda i potvrda proslijeđene državi članici koja je izjavila da će provjeriti dvostruku kažnjivost (članak 7. stavak 4. Okvirne odluke), molimo detaljno opišite kazneno djelo od­nosno kaznena djela na koja se to odnosi:

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

(i) Status presude kojom se izriče kazna:

1. Navedite je li osoba osobno prisustvovala na raspravi povodom koje je donesena odluka:

1. ☐ Da, osoba je osobno prisustvovala na raspravi povodom koje je donesena odluka.

2. ☐ Ne, osoba nije osobno prisustvovala na raspravi povodom koje je donesena odluka.

3. Ako ste prekrižili kućicu pod točkom 2., molimo potvrdite jedno od sljedećeg:

☐ 3.1a. osoba je osobno pozvana na dan … (dan/mjesec/godina) i time obaviještena o zakazanom vremenu i mjestu održavanja rasprave na kojoj je donesena odluka te je obaviještena da se odluka može donijeti u slučaju njene odsutnosti s rasprave;

ILI

☐ 3.1b. osoba nije osobno pozvana, ali je na neki drugi način zaprimila službenu obavijest o zakazanom vremenu i mjestu održavanja rasprave koja je rezultirala odlukom, tako da se nedvojbeno utvrdilo da je osoba bila upoznata sa zakazanom raspravom i obaviještena da se odluka može dostaviti u slučaju njene odsutnosti s rasprave;

ILI

☐ 3.2. osoba je upoznata sa zakazanim suđenjem te je za obranu ovlastila pravnog zastupnika, ovlaštenog od strane dotične osobe ili države, i uistinu je bila zastupana od tog zastupnika tijekom rasprave;

ILI

☐ 3.3. je odluka dostavljena osobi na dan … (dan/mjesec/godina) te je ona izričito obaviještena o pravu na ponovno suđenje ili pravni lijek, pri čemu dotična osoba ima pravo nazočiti, a meritum predmeta zajedno s novim dokazima može se ponovno razmatrati, što može dovesti do ukidanja prvotne odluke, i

☐ osoba je izričito izjavila da ne osporava ovu odluku,

ILI

☐ osoba nije zatražila ponovno suđenje niti podnijela pravni lijek u predviđenom roku.

4. Ako ste prekrižili kućicu pod točkama 3.1b, 3.2. ili 3.3., molimo Vas da navedete podatke o načinu ispunjenja tog uvjeta:

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

2. Pojedinosti o trajanju kazne:

2.1. Ukupno trajanje kazne (u danima):

2.2. Ukupno trajanje oduzimanja slobode koje je već odsluženo u vezi s kaznom za koju je presuda izrečena (u danima):

............................. od (...) (navedite datum kada/na temelju kojeg je izračun izvršen: dd-mm-ggg):............................................

2.3. Broj dana koji se trebaju oduzeti od ukupnog trajanja oduzimanja slobode osim zbog razloga navedenih u 2.2 (npr. amnestije, pomilovanja ili sl. s obzirom na kaznu).

............................. od (navedite datum kada/na temelju kojeg je izračun izvršen: dd-mm-ggg):..................................................

2.4. Datum isteka kazne u državi članici izdavateljici naloga:

☐ Nije primjenjivo jer je osoba trenutno na slobodi

☐ Osobi je trenutno oduzeta sloboda i kazna bi, temeljem prava države članice izdavateljice naloga, u potpunosti bila odslužena (navedite datum: dd-mm-ggg)2

3. Vrsta kazne:

☐ kazna zatvora

☐ mjera koja uključuje oduzimanje slobode (molimo, detaljnije opišite):

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

2 (Molimo, ovdje napišite datum do kojeg bi kazna bila u potpunosti odslužena (ne uzimajući u obzir mogućnosti bilo kojeg oblika ranijeg i/ili uvjetnog otpusta) u slučaju da osoba ostaje u državi članici u kojoj se izdaje nalog.

(j) Podaci koji se odnose na prijevremeni ili uvjetni otpust:

1. Temeljem prava države izdavanja osoba ima pravo na prijevremeni ili uvjetni otpust, nakon odsluženja:

☐ pola kazne

☐ dvije trećine kazne

☐ drugačijeg dijela kazne (molimo, navedite):

2. Nadležno tijelo države izdavanja zahtijeva da ga se obavijesti o:

☐ Važećim odredbama prava države izvršenja kojima se uređuje prijevremeni ili uvjetni otpust osuđene osobe;

☐ Početku i završetku trajanja prijevremenog ili uvjetnog otpusta.

(k) Mišljenje osuđene osobe:

1. Osuđena se osoba ne može saslušati jer je već u državi izvršenja.

2. Osuđena se osoba nalazi u državi izdavanja i:

(a) ☐ zatražila je prosljeđivanje presude i potvrde

☐ suglasna je s prosljeđivanjem presude i potvrde

☐ nije izrazila suglasnost za prosljeđivanje presude i potvrde (napišite razloge koje je osuđena osoba navela) :

.......................................................................................................

.......................................................................................................

(b) ☐ Priloženo je mišljenje osuđene osobe.

☐ Mišljenje osuđene osobe proslijeđeno je državi izvršenja (navedite datum: dd-mm-ggg):

.......................................................................................................

.......................................................................................................

(l) Druge okolnosti relevantne za predmet (neobvezni podaci):

(m) Završni podaci:

Tekst presude ili presuda priložen je potvrdi1.

Potpis tijela koje izdaje potvrdu i/ili njegova zastupnika kojime se potvrđuje točnost sadržaja potvrde:

Ime: ...........................................................................................................

Položaj (titula/funkcija): .........................................................................

Datum: .....................................................................................................

Službeni pečat (ako je dostupan):

 

PRILOG 7.   OBRAZAC IZ ČLANKA 105. ZAKONA

 

OBAVIJEST OSUĐENOJ OSOBI

Obavještavamo Vas o odluci.................... (nadležno tijelo države izdavanja) da se presuda....................... (nadležno tijelo države izdavanja) od.................... (datum presude)...................... (broj, ako je dostupan) proslijedi.......................(država izvršenja) u svrhu njezina priznavanja i izvršenja kazne koja je njome izrečena temeljem nacionalnog prava kojim se provodi Okvirna odluka Vijeća 2008/909/PUP od 27. studenoga 2008. o primjeni načela uzajamnog priznavanja presuda u kaznenim predmetima kojima se izriču kazne zatvora ili mjere koje uključuju oduzimanje slobode u svrhu njihova izvršenja u Europskoj uniji.

Izvršenje kazne bit će uređeno pravom......................... (država izvršenja). Tijela te države bit će nadležna za odlučivanje o postupcima za izvršenje te određivanje svih mjera koje se na njih odnose uključujući i osnove za prijevremeni ili uvjetni otpust.

Nadležno tijelo...................... (država izvršenja) mora od ukupnog trajanja oduzimanja slobode koje je preostalo za odsluženje oduzeti ukupno razdoblje oduzimanja slobode koje je već odsluženo u vezi s djelom za koje je izrečena presuda. Promjenu kazne može izvršiti nadležno tije­lo............................................ (država izvršenja) samo ako nije u skladu s pravom te države glede njezinog trajanja i vrste. Promijenjena kazna s obzirom na vrstu i trajanje ne smije biti stroža od kazne izrečene u..................... (država izdavanja).

 

PRILOG 8.  OBRAZAC IZ ČLANKA 124. ZAKONA

 

IZVJEŠĆE O NEIZVRŠAVANJU PROBACIJSKE MJERE ILI ALTERNATIVNE SANKCIJE ILI O SVIM OSTALIM SAZNANJIMA

(a) Podaci o osobi koja se nadzire:

Prezime:

Ime (imena):

Djevojačko prezime, ako je primjenjivo:

Lažno ime, ako je primjenjivo:

Spol:

Državljanstvo:

Osobni identifikacijski broj ili broj socijalnog osiguranja (ako je dostupan):

Datum rođenja:

Mjesto rođenja:

Adresa:

Jezik (jezici) koji osoba razumije (ako je poznato):

(b) Podaci o presudi i, po potrebi, probacijskoj odluci, kojom je odobren uvjetni otpust izdržavanja kazne, izrečena uvjetna osuda ili pridržaj izricanja kazne ili izrečena alternativna sankcija.

Presuda je donesena:

Broj spisa (ako postoji):

Po potrebi, probacijska odluka je izrečena:

Broj spisa (ako postoji):

Sud koji je donio presudu

Službeni naziv:

Adresa:

Po potrebi, tijelo koje je donijelo probacijsku odluku

Službeni naziv:

Adresa:

Potvrda je izdana:

Tijelo koje je izdalo potvrdu:

Broj spisa (ako postoji):

(c) Pojedinosti o tijelu odgovornom za nadzor probacijskih mjera ili alternativnih sankcija:

Službeni naziv tijela:

Ime osobe s kojom se može stupiti u vezu:

Položaj (titula/funkcija):

Adresa:

Tel.: (pozivni broj države) (pozivni broj):

Faks: (pozivni broj države) (pozivni broj):

E-mail adresa:

(d) probacijske mjere ili alternativne sankcije:

Osoba navedena u (a) ne izvršava sljedeće obveze ili upute:

☐ obvezu osuđene osobe da obavještava posebno tijelo o svakoj promjeri prebivališta ili radnog mjesta

☐ zabranu ulaska na određene lokalitete, mjesta ili određena područja u državi izdavanja ili državi izvršenja

☐ obvezu koja sadrži ograničenja prilikom napuštanja teritorija države izvršenja

☐ upute koje se odnose na ponašanje, prebivalište, obrazovanje i obuku, slobodne aktivnosti te ograničenja ili načine obavljanja stručnih djelatnosti

☐ obvezu javljanja u određeno vrijeme posebnom tijelu

☐ obvezu izbjegavanja kontakata s određenim osobama

☐ obvezu izbjegavanja kontakata s posebnim predmetima, koje je osoba rabila ili bi ih mogla rabiti s ciljem počinjenja kaznenog djela

☐ obvezu naknade štete prouzrokovane počinjenjem kaznenog djela te dostavljanja dokaza o izvršenju takve obveze

☐ obvezu obavljanja rada za opće dobro

☐ obvezu surađivanja sa službenikom zaduženim za uvjetni otpust ili predstavnikom socijalne službe zadužene za osuđenu osobu

☐ obvezu terapijskog postupka ili liječenja ovisnosti

☐ druge mjere

(e) Opis neizvršavanja (mjesto, datum i posebne okolnosti):

(f) Druga saznanja (ako postoje)

Opis saznanja:

(g) Pojedinosti o osobi s kojom se treba stupiti u vezu ako treba pribaviti dodatne podatke vezane uz neizvršavanje:

Prezime:

Ime (imena):

Tel.: (pozivni broj države) (pozivni broj grada):

Faks: (pozivni broj države) (pozivni broj grada):

E-mail adresa (ako postoji):

Potpis tijela koje izdaje obrazac i/ili njegova predstavnika, za potvrđivanje točnosti podataka iz obrasca:

Prezime:

Položaj (titula/funkcija):

Datum:

Službeni pečat (po potrebi):

 

PRILOG 9.   POTVRDA IZ ČLANKA 129. ZAKONA

 

POTVRDA

(a)

* Država izdavanja:

* Država izvršenja:

(b) Sud koji je izrekao pravomoćnu presudu kojom se izriče uvjetna osuda, pridržaj izricanja kazne ili alternativna sankcija

Službeni naziv:

Molimo, navedite treba li pribaviti neke dodatne podatke vezane uz presudu:

☐ gore navedeni sud

☐ središnje tijelo; ako ste označili ovo polje, molimo, napišite službeni naziv središnjeg tijela;

☐ drugo nadležno tijelo, ako ste označili ovo polje, molimo, napišite službeni naziv ovog tijela;

Pojedinosti za stupanje u vezu sa sudom/središnjim tijelom/drugim nadležnim tijelom

Adresa:

Tel.: (pozivni broj države) (pozivni broj/grada)

Faks: (pozivni broj države) (pozivni broj/grada)

Pojedinosti za stupanje u vezu s osobom ili osobama koje se mogu kontaktirati:

Prezime:

Ime (imena):

Položaj (titula/funkcija):

Tel.: (pozivni broj države) (pozivni broj/grada):

Faks: (pozivni broj države) (pozivni broj/grada):

Elektronička adresa (ako postoji):

Jezici koji se mogu koristiti za komunikaciju:

(c) Tijelo koje je donijelo probacijsku odluku (po potrebi)

Službeni naziv:

Molimo navedite treba li pribaviti neke dodatne podatke vezane uz probacijsku odluku:

gore navedeno tijelo

☐središnje tijelo; ako ste označili ovo polje, molimo, napišite službeni naziv ovog središnjeg tijela ako ovaj podatak već niste napisali pod točkom (b):

☐ drugo nadležno tijelo, ako ste označili ovo polje, molimo, napišite službeni naziv ovog tijela ako ovaj podatak već niste napisali pod točkom (b):

Pojedinosti za stupanje u vezu sa tijelom/središnjim tijelom/drugim nadležnim tijelom ako ovaj podatak već niste napisali pod točkom b):

Adresa:

Tel.: (pozivni broj države) (pozivni broj/grada)

Faks: (pozivni broj države) (pozivni broj/grada)

Pojedinosti za stupanje u vezu s osobom ili osobama koje se mogu kontaktirati:

Prezime:

Ime (imena):

Položaj (titula/funkcija):

Tel.: (pozivni broj države) (pozivni broj/grada):

Faks: (pozivni broj države) (pozivni broj/grada):

E-mail adresa (ako postoji):

Jezici koji se mogu koristiti za komunikaciju:

(d) Nadležno tijelo za nadzor izvršavanja probacijskih mjera ili alternativnih sankcija

Tijelo koje je u državi izdavanja nadležno za nadzor izvršavanja probacijskih mjera ili alternativnih sankcija:

☐ sud/tijelo navedeno u točki (b)

☐ tijelo navedeno u točki (c)

☐ drugo tijelo (molimo, napišite službeni naziv):

Molimo, navedite koje tijelo treba kontaktirati u slučaju potrebe za pribavljanjem dodatnih podataka u svrhu nadzora izvršavanja probacijskih mjera ili alternativnih sankcija:

☐ gore navedeno tijelo

☐ središnje tijelo; ako ste označili ovo polje, molimo, napišite službeni naziv ovog tijela ako ovaj podatak već niste napisali pod točkama (b) ili (c):

Pojedinosti za stupanje u kontakt sa tijelom, ili središnjim tijelom ako ovaj podatak već niste napisali pod točkama (b) ili (c):

Adresa:

Tel.: (pozivni broj države) (pozivni broj/grada)

Faks: (pozivni broj države) (pozivni broj/grada)

Pojedinosti za stupanje u vezu s osobom ili osobama koje se mogu kontaktirati:

Prezime:

Ime (imena):

Položaj (titula/funkcija):

Tel.: (pozivni broj države) (pozivni broj /grada):

Faks: (pozivni broj države) (pozivni broj /grada):

Elektronička adresa (ako postoji):

Jezici koji se mogu koristiti za komunikaciju:

(e) Podaci vezani uz fizičku osobu kojoj je izrečena presuda i, gdje je primjenjivo, probacijska odluka:

Prezime:

Ime (imena):

Djevojačko prezime, ako je primjenjivo:

Lažno ime, ako je primjenjivo:

Spol:

Državljanstvo:

Osobni identifikacijski broj ili broj socijalnog osiguranja (ako je dostupan):

Datum rođenja:

Mjesto rođenja:

Posljednje poznate adrese/prebivališta (ako su poznate):

☐ u državi izdavanja:

☐ u državi izvršenja:

☐ drugdje:

Jezik (jezici) koji osoba razumije (ako je poznato):

Ako su dostupni, molimo, napišite sljedeće podatke:

☐ Vrsta i broj osobne isprave (osobnih isprava) osuđene osobe (osobna iskaznica, putovnica):

☐ Vrsta i broj odobrenja boravka osuđene osobe u državi izvršenja:

(f) Podaci o državi članici kojoj je proslijeđena presuda i, gdje je primjenjivo, probacijska odluka, zajedno s potvrdom

Presuda i, po potrebi, uvjetna odluka, zajedno s potvrdom prosljeđuju se državi članici navedenoj u točki (a) iz sljedećih razloga:

☐osuđena osoba ima zakonito prebivalište/boravište u državi izvršenja te se vratila ili se želi vratiti u tu državu članicu

☐ osuđena se osoba preselila ili se želi preseliti u državu izvršenja zbog sljedećih razloga (molimo, označite odgovarajuće polje):

☐ osuđenoj je osobi ponuđen ugovor o radu u državi izvršenja;

☐ osuđena je osoba član obitelji osobe koja ima zakonito prebivalište/boravište u državi izvršenja;

☐ osuđena osoba namjerava studirati ili osposobljavati se u državi izvršenja;

☐ drugi razlog (molimo, navedite):

(g) Podaci koji se odnose na presudu i, po potrebi, probacijsku odluku

Presuda je donesena (datum: DD-MM-GGGG):

Po potrebi, probacijska je odluka donesena (datum: DD-MM-GGGG):

Presuda je postala pravomoćnom (datum: DD-MM-GGGG):

Po potrebi, probacijska je odluka postala pravomoćnom (datum: DD-MM-GGGG):

Izvršenje presude počelo je (ako je datum različit od datuma kada je presuda postala pravomoćnom) (datum: DD-MM-GGGG):

Po potrebi, izvršenje probacijske odluke počelo je (ako je datum različit od datuma kada je probacijske odluka postala pravomoćnom) (datum: DD-MM-GGGG):

Broj spisa presude (ako je dostupan):

Po potrebi, broj spisa probacijske odluke (ako je dostupan):

1. Presuda obuhvaća ukupno............... kaznenih djela.

Sažetak činjenica i opis okolnosti pod kojima je kazneno djelo odnosno kaznena djela počinjena, uključujući vrijeme i mjesto; te oblik sudioništva osuđene osobe:

Vrsta i pravna klasifikacija kaznenog djela odnosno kaznenih djela te važeće zakonske odredbe na temelju kojih je presuda donesena:

2. Ako kazneno djelo ili kaznena djela iz točke 1. predstavlja odnosno predstavljaju jedno ili više sljedećih kaznenih djela za koja se, kako je utvrđeno pravom države izdavanja, u državi izdavanja izriče maksimalna kazna zatvora ili mjera koja uključuje oduzimanje slobode od najmanje tri godine, molimo, potvrdite označavanjem relevantnog polja ili relevantnih polja:

☐ pripadanje zločinačkoj organizaciji,

☐ terorizam,

☐ trgovanje ljudima,

☐ spolno iskorištavanje djece i dječja pornografija,

☐ nedopuštena trgovina opojnim drogama i psihotropnim tvarima,

☐ nedopuštena trgovina oružjem, streljivom i eksplozivima,

☐ korupcija,

☐prijevara, uključujući i one koje utječu na financijske interese Europskih zajednica u smislu Konvencije od 26. srpnja 1995. godine o zaštiti finan­cijskih interesa Europskih zajednica,

☐ pranje novca,

☐ krivotvorenje valute, uključujući i euro,

☐ računalni kriminalitet,

☐ kaznena djela protiv okoliša, uključujući i nedozvoljena trgovinu ugroženim životinjskim vrstama i vrstama i sortama ugroženih biljaka,

☐ omogućavanje neovlaštenog ulaska i boravka,

☐ ubojstvo, teška tjelesna ozljeda,

☐ nedopuštena trgovina ljudskim organima i tkivom,

☐ otmica, protupravno oduzimanje slobode i držanje talaca,

☐ rasizam i ksenofobija,

☐ organizirana ili oružana pljačka,

☐ nedopuštena trgovina kulturnim dobrima, uključujući starine i umjetnička djela,

☐ prijevara,

☐ reketarenje i iznuda,

☐ krivotvorenje i piratstvo proizvoda,

☐ krivotvorenje i trgovina administrativnim ispravama,

☐ krivotvorenje sredstava plaćanja,

☐ nedopuštena trgovina hormonskim supstancama i drugim tvarima za poticanje rasta,

☐ nedopuštena trgovina nuklearnim i radioaktivnim materijalima,

☐ trgovina ukradenim vozilima,

☐ silovanje,

☐ podmetanje požara,

☐ kaznena djela iz nadležnosti Međunarodnog kaznenog suda,

☐ protupravno oduzimanje letjelica/plovnih objekata,

☐ sabotaža

3. Ako kazneno djelo odnosno kaznena djela utvrđena u točki 1. nije odnosno nisu obuhvaćena točkom 2. ili ako su presuda i, po potrebi, probacijska odluka proslijeđene državi članici koja je izjavila da će provjeriti dvostruku kažnjivost (članak 10. stavak 4. Okvirne odluke), molimo, detaljno opišite kazneno djelo odnosno kaznena djela na koja se to odnosi:

h) Navedite je li osoba osobno prisustvovala na raspravi povodom koje je donesena odluka:

1. ☐ Da, osoba je osobno prisustvovala na raspravi povodom koje je donesena odluka.

2. ☐ Ne, osoba nije osobno prisustvovala na raspravi povodom koje je donesena odluka.

3. Ako ste prekrižili kućicu pod točkom 2., molimo potvrdite jedno od sljedećeg:

☐ 3.1a. osoba je osobno pozvana na dan … (dan/mjesec/godina) i time obaviještena o zakazanom vremenu i mjestu održavanja rasprave koja je rezultirala odlukom te je obaviještena da se odluka može donijeti u slučaju njene odsutnosti s rasprave;

ILI

☐ 3.1b. osoba nije osobno pozvana, ali je na neki drugi način zaprimila službenu obavijest o zakazanom vremenu i mjestu održavanju rasprave povodom koje je donesena odluka, tako da se nedvojbeno utvrdilo da je osoba bila upoznata sa zakazanom raspravom i obaviještena da se odluka može donijeti u slučaju njene odsutnosti s rasprave;

ILI

☐ 3.2. osoba je upoznata sa zakazanom raspravom te je za obranu ovlastila pravnog zastupnika, ovlaštenog od strane dotične osobe ili države, i uistinu je bila zastupana od tog zastupnika tijekom rasprave;

ILI

☐ 3.3. je odluka dostavljena osobi na dan … (dan/mjesec/godina) te je ona izričito obaviještena o pravu na ponovno suđenje ili žalbu, u kojem dotična osoba ima pravo biti nazočna, a meritum predmeta zajedno s novim dokazima može se ponovno razmatrati, što može dovesti do ukidanja prvotne odluke, i

☐ osoba je izričito izjavila da ne osporava ovu odluku,

ILI

☐ osoba nije zatražila ponovno suđenje niti podnijela žalbu u predviđenom roku.

4. Ako ste prekrižili kućicu pod točkama 3.1b, 3.2. ili 3.3., molimo Vas da navedete podatke o načinu na koji je ispunjen dotični uvjet:

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

(i) Podaci koji se odnose na vrstu kazne izrečene u presudi ili, po potrebi, probacijskojodluci

1. Ova se potvrda odnosi na:

☐ uvjetnu osudu (= kaznu zatvora ili mjeru koja uključuje oduzimanje slobode, čije je izvršenje uvjetno odgođeno, u cijelosti ili djelomično, kada je presuda donesena)

☐ pridržaj izricanja kazne:

☐ izricanje kazne uvjetno je odgođeno izricanjem jedne ili više probacijskih mjera

☐ izrečena je jedna ili više probacijskih mjera umjesto kazne zatvora ili mjere koja uključuje oduzimanje slobode

☐ alternativnu sankciju:

☐ presuda sadrži kaznu zatvora ili mjeru koja uključuje oduzimanje slobode koja se treba izvršiti u slučaju neizvršavanja određenih obveza ili uputa,

☐ presuda ne sadrži kaznu zatvora ili mjeru koja uključuje oduzimanje slobode koja se treba izvršiti u slučaju neizvršavanja određenih obveza ili uputa

☐ uvjetni otpust (= prijevremeni otpust osuđene osobe nakon što je dio kazne zatvora ili mjere koja uključuje oduzimanje slobode odslužena)

2. Dodatni podaci

2.1. Osuđenoj osobi je bila oduzeta sloboda u postupku tijekom sljedećeg razdoblja:

2.2. Osoba je služila kaznu zatvora ili mjeru koja uključuje oduzimanje slobode tijekom sljedećeg razdoblja (popuniti samo u slučaju prijevremenog otpusta):

2.3. U slučaju uvjetne osude

– trajanje izrečene kazne zatvora koja je uvjetno odgođena:

– trajanje vremena provjeravanja:

2.4. Ako je poznato, trajanje oduzimanja slobode koje treba odslužiti nakon

– ukidanja odgode izvršenja presude;

– ukidanja odluke o uvjetnom otpustu; ili

– kršenja alternativne sankcije (ako presuda sadrži kaznu zatvora ili mjeru koja uključuje oduzimanje slobode koja se treba izvršiti u slučaju takvog kršenja):

(j) Podaci o trajanju i vrsti probacijskih mjera ili alternativnih sankcija

1. Ukupno trajanje nadzora probacijskih mjera ili alternativnih sankcija:

2. Po potrebi, trajanje svake pojedine obveze izrečene kao dio probacijskih mjera ili alternativnih sankcija:

3. Trajanje ukupnog roka uvjetne osude (ako je različito od trajanja navedenog u točki 1.):

4. Vrsta probacijskih mjera ili alternativnih sankcija (možete označiti više polja):

☐ obveza osuđene osobe da obavještava posebno tijelo o svakoj promjeni prebivališta ili radnog mjesta

☐ zabrana ulaska na određene lokalitete, mjesta ili određena područja u državi izdavanja ili državni izvršenja

☐obvezu koja sadrži ograničenja prilikom napuštanja teritorija države izvršenja

☐ upute koje se odnose na ponašanje, prebivalište, obrazovanje i osposobljavanje, slobodne aktivnosti te ograničenja ili načine obavljanja stručnih djelatnosti

☐ obveza javljanja u određeno vrijeme posebnome tijelu

☐ obveza izbjegavanja kontakata s određenim osobama

☐ obveza izbjegavanja kontakata s posebnim predmetima, koje je osoba rabila ili bi ih mogla rabiti s ciljem počinjenja kaznenog djela

☐ obveza naknade štete prouzrokovane počinjenjem kaznenog djela te dostavljanja dokaza o izvršenju takve obveze

☐ obveza obavljanja rada za opće dobro

☐ obveza surađivanja sa službenikom zaduženim za uvjetni otpust ili predstavnikom socijalne službe zadužene za osuđenu osobu

☐ obveza terapijskog postupka ili liječenja ovisnosti

☐ druge mjere koje je država izvršiteljica spremna nadzirati sukladno obavijesti temeljem članka 4. stavka 2. Okvirne odluke

5. Molimo, detaljno opišite probacijske mjere ili alternativne sankcije navedene pod 4.:

6. Molimo označite sljedeće polje ako su dostupna sljedeća relevantna izvješća o uvjetnom otpustu:

☐ ako ste označili ovo polje, molimo, navedite kojim su jezikom ili jezicima pisana izvješća1

(k) Druge okolnosti relevantne za predmet, uključujući relevantne podatke o prijašnjim osudama ili posebnim razlozima za izricanje probacijskih mjera ili alternativnih sankcija (neobvezni podaci):

Tekstu presude i, po potrebi, probacijske odluke prilaže se potvrda.

Potpis tijela koje izdaje potvrdu i/ili njegova zastupnika kojime se potvrđuje točnost sadržaja potvrde

Ime:

Položaj (naziv/titula):

Datum:

Broj spisa (ako postoji):

 

PRILOG 10.   Potvrda iz članka 131.l stavka 3.

(a)

Država izdavanja:

Država izvršenja:

(b) Tijelo koje je izreklo odluku o mjerama opreza

Službeni naziv:

Navedite treba li pribaviti neke dodatne podatke o odluci o mjerama opreza od:

☐ gore navedenog tijela,

☐ središnjeg tijela (ako ste označili ovo polje, navedite službeni naziv središnjeg tijela),

☐ drugog nadležnog tijela, (ako ste označili ovo polje, navedite službeni naziv tog tijela).

Podaci za stupanje u vezu s nadležnim/središnjim/drugim nadležnim tijelom:

Adresa:

Telefon: (pozivni broj države) (pozivni broj/grada)

Faks: (pozivni broj države) (pozivni broj/grada)

Podaci o osobi ili osobama za kontakt :

Prezime:

Ime (imena):

Položaj (titula/funkcija):

Telefon: (pozivni broj države) (pozivni broj/grada):

Faks: (pozivni broj države) (pozivni broj/grada):

Elektronička adresa (ako postoji):

Jezici koji se mogu koristiti za komunikaciju:

(c) Navedite koje tijelo treba kontaktirati za dostavu dodatnih podataka u cilju izvršenja mjera opreza:

☐ nadležno tijelo navedeno pod točkom (b)

☐ drugo nadležno tijelo, ako ste označili ovo polje, navedite službeni naziv ovog tijela i sljedeće podatke:

Adresa:

Telefon: (pozivni broj države) (pozivni broj/grada)

Faks: (pozivni broj države) (pozivni broj/grada)

Podaci o osobi ili osobama za kontakt u tom tijelu:

Prezime:

Ime (imena):

Položaj (titula/funkcija):

Tel.: (pozivni broj države) (pozivni broj/grada):

Faks: (pozivni broj države) (pozivni broj/grada):

E-mail adresa (ako postoji):

Jezici koji se mogu koristiti za komunikaciju:

(d) Podaci o fizičkoj osobi u odnosu na koju su izrečene mjere opreza:

Prezime:

Ime(na):

Djevojačko prezime, ako je poznato:

Spol:

Nacionalnost:

Broj osobne iskaznice ili socijalnog osiguranja (ako su poznati)

Datum rođenja:

Mjesto rođenja:

Adrese/boravišta

– u državi izdavanja:

– u državi izvršenja:

– u drugoj državi:

Jezik (jezici) koje razumije (ako su poznati):

Ako su poznati, navedite i sljedeće podatke:

– Vrstu i broj identifikacijskog (identifikacijskih) dokumenta (dokumenata) osobe (osobna iskaznica, putovnica):

– Vrsta i broj boravišne dozvole za osobu u državi izvršenja:

(e) Podaci o državi članici kojoj je proslijeđena odluka o mjerama opreza zajedno s potvrdom:

Odluka o mjerama opreza, zajedno s potvrdom proslijeđena je državi izvršenja navedenoj u točki (a) jer:

☐ osoba prema kojoj su izrečene mjere opreza ima svoje zakonito i uobičajeno prebivalište u državi izvršenja te se u tu državu pristala vratiti nakon što je upoznata s izrečenim mjerama,

☐ osoba prema kojoj su izrečene mjere opreza je zatražila upućivanje odluke o mjerama opreza iako u državi izvršenja nema zakonito i uobičajeno prebivalište, iz sljedećeg (sljedećih) razloga; (navesti razloge iz zahtjeva osobe prema kojoj su izrečene mjere opreza).

(f) Podaci o odluci kojom su izrečene mjere opreza:

Odluka je izrečena (datum: DD-MM-GGGG):

Odluka je postala izvršna (datum: DD-MM-GGGG):

Ako je u vrijeme prosljeđivanja ove potvrde protiv odluke o mjerama opreza izrečen pravni lijek, označite ovo polje ☐

Broj predmeta u kojem je izrečena mjera opreza (ako je poznato):

Podatak o boravku u pritvoru/istražnom zatvoru (navesti razdoblje):

Dotična osoba bila je u pritvoru u sljedećem periodu (kad je poznato):

1. Odluka pokriva ukupno: ......................................... (navesti broj) navodnih kaznenih djela.

Sažetak činjenica i opis okolnosti počinjenja kaznenog/ih djela, uključujući vrijeme i mjesto, te ulogu i doprinos osobe prema kojoj su izrečene mjere opreza u počinjenju djela:

Zakonski opis i pravna oznaku navodnog(ih) kaznenog(ih) djela te zakonske odredbe na temelju kojih je izrečena odluka o mjerama opreza:

2. Ako je (su) navodno(a) kazneno(a) djelo(a) iz gorenje točke 1. kažnjivo(a) kaznom zatvora ili mjerom lišenja slobode u najduljem trajanju od barem tri godine prema domaćem pravu označite jedno ili više od sljedećih kaznenih djela:

☐ pripadanje zločinačkoj organizaciji,

☐ terorizam,

☐ trgovanje ljudima,

☐ spolno iskorištavanje djece i dječja pornografija,

☐ nedopuštena trgovina opojnim drogama i psihotropnim tvarima,

☐ nedopuštena trgovina oružjem, streljivom i eksplozivima,

☐ korupcija,

☐ prijevara u gospodarskom poslovanju, uključujući i one koje utječu na financijske interese Europskih zajednica u smislu Konvencije od 26. srpnja 1995. godine o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica,

☐ pranje novca,

☐ krivotvorenje valute, uključujući i euro,

☐ računalni kriminalitet,

☐ kaznena djela protiv okoliša, uključujući i nedozvoljena trgovina ugroženim životinjskim vrstama i vrstama i sortama ugroženih biljaka,

☐ omogućavanje neovlaštenog ulaska i boravka,

☐ ubojstvo, teška tjelesna ozljeda,

☐ nedopuštena trgovina ljudskim organima i tkivom,

☐ otmica, protupravno oduzimanje slobode i držanje talaca,

☐ rasizam i ksenofobija,

☐ organizirana ili oružana pljačka,

☐ nedopuštena trgovina kulturnim dobrima, uključujući starine i umjetnička djela,

☐ prijevara,

☐ reketarenje i iznuda,

☐ krivotvorenje i piratstvo proizvoda,

☐ krivotvorenje i trgovina administrativnim ispravama,

☐ krivotvorenje sredstava plaćanja,

☐ nedopuštena trgovina hormonskim supstancijama i drugim tvarima za poticanje rasta,

☐ nedopuštena trgovina nuklearnim i radioaktivnim materijalima,

☐ trgovina ukradenim vozilima,

☐ silovanje,

☐ podmetanje požara,

☐ kaznena djela iz nadležnosti Međunarodnog kaznenog suda,

☐ protupravno oduzimanje letjelica/plovnih objekata,

☐ sabotaža.

3. Ako su mjere opreza izrečene u postupku zbog kaznenog(ih) djela osim onih navedenih u pod gornjom točkom 2., pa podliježe(u) provjeri kažnjivosti u državi izvršenja, navedite za to(a) djelo(a) sljedeće :

– činjenični opis okolnosti počinjenja kaznenog /ih djela, uključujući vrijeme i mjesto, te ulogu i doprinos osobe prema kojoj su izrečene mjere opreza u počinjenju djela

– zakonski opis i pravnu oznaku navodnog(ih) kaznenog(ih) djela

(g) Podaci o trajanju i vrsti mjere(mjera) opreza:

1. Vrijeme trajanja mjera opreza na temelju dostavljene odluke kojom su mjere izrečene te rokove za ponovno odlučivanje o tim mjerama:

2. Predviđeno ukupno potrebno vrijeme za izvršavanje mjera opreza s obzirom na konkretne okolnosti predmeta u vrijeme prosljeđivanja odluke o mjerama opreza (podaci na temelju kojih je procijenjeno navedeno vrijeme):

3. Vrsta mjere (mjera) opreza:

☐ zabrana napuštanja boravišta i promjene adrese za dostavu poziva, osim uz prethodnu obavijest nadležnom tijelu države izvršenja,

☐ zabrana posjećivanja određenog mjesta ili područja u državi izvršenja;

☐ zabrana napuštanja teritorija države izvršenja,

☐ obveza javljanja određenom nadležnom tijelu u određeno vrijeme u državi izvršenja,

☐ zabrana približavanja određenoj osobi,

☐ zabrana uspostavljanja ili održavanja veze s određenom osobom,

☐ druga mjera iz članka 133. Zakona.

Ako ste označili polje ‘druga mjera’, navedite o kojoj se mjeri radi, označivanjem odgovarajućeg(ih) polja:

☐ zabrana obavljanja određene poslovne aktivnosti,

☐ zabrana upravljanja motornim vozilom uz privremeno oduzimanje dozvole za upravljanje motornim vozilom.

4. Navedite detaljni opis mjera opreza iz prethodne točke 3.:

(h) Ostali važni podaci o kaznenom predmetu u kojem su mjere opreza naložene, uključujući razloge za nalaganje tih mjera (neobvezni podaci):

Potvrdi je priložen ovjereni otpravak odluke o mjerama opreza.

Potpis nadležnog tijela koje je izdalo potvrdu i/ili ovlaštene osobe kojim se potvrđuje točnost podataka navedenih u potvrdi:

Ime:

Funkcija (titula/stupanj):

Datum:

Oznaka predmeta (ako postoji):

Službeni pečat(ako se upotrebljava):

 

PRILOG 11.   Obrazac izvješća iz članka 131.h točke g)

(a)Podaci o identitetu osobe prema kojoj se izvršava mjera opreza:

Prezime

Ime(na):

Djevojačko prezime, ako je poznato:

Lažna imena, ako su poznata:

Spol:

Nacionalnost:

Broj osobne iskaznice ili socijalnog osiguranja (ako ima)

Datum rođenja:

Mjesto rođenja:

Adrese/boravišta u Republici Hrvatskoj:

Jezik (jezici) koje razumije (ako su poznati):

(b) Podaci o odluci kojom su izrečene mjere opreza:

Odluka je izrečena (datum: DD-MM-GGGG):

Broj pod kojim je u državi izdavanja izrečena mjera opreza (ako je poznato):

Nadležno tijelo koje je izreklo odluku o mjerama opreza:

Službeni naziv:

Adresa:

Datum izdavanja potvrde uz koju je odluka o mjerama opreza dostavljena:

Tijelo koje je izdalo potvrdu:

Broj pod kojim je u državi izdavanja izdana potvrda (ako je poznato):

(c) Podaci o tijelu nadležnom za izvršenje mjera opreza:

Službeni naziv tijela:

Ime osobe za kontakt u nadležnom tijelu:

Položaj (titula/funkcija):

Adresa:

Telefon: (pozivni broj države) (pozivni broj/grada)

Faks: (pozivni broj države) (pozivni broj/grada):

Elektronička adresa (ako postoji):

Jezici koji se mogu koristiti za komunikaciju:

(d) Kršenje mjera opreza i drugi podaci važni za donošenje odluke u smislu članka 139. točka f Zakona

Osoba iz točke (a) ovog obrasca prekršila je sljedeću(e) mjeru(e) opreza:

☐ zabranu napuštanja boravišta i promjene adrese za dostavu poziva, osim uz prethodnu obavijest nadležnom tijelu države izvršenja,

☐ zabranu posjećivanja određenog mjesta ili područja,

☐ zabranu napuštanja teritorija Republike Hrvatske uz privremeno oduzimanje putne i druge isprave za prijelaz državne granice,

☐ obvezu redovitog javljanja određenoj osobi ili državnom tijelu,

☐ zabranu približavanja određenoj osobi,

☐ zabranu uspostavljanja ili održavanja veze s određenom osobom,

☐ zabranu obavljanja određene poslovne aktivnosti,

☐ zabranu upravljanja motornim vozilom uz privremeno oduzimanje dozvole za upravljanje motornim vozilom.

– Drugi podaci važni za odluku nadležnog tijela države izdavanja

Navedite činjenice:

(e) Podaci o osobi koju treba kontaktirati radi pribavljanja dodatnih obavijesti o kršenju mjere(a) opreza:

Prezime:

Ime(na):

Adresa:

Telefon: (predbroj zemlje) (predbroj mjesta)

Faks: (predbroj zemlje) (predbroj mjesta)

Elektronička adresa (ako postoji):

Jezici koji se mogu koristiti za komunikaciju:

Potpis nadležnog tijela koje izdaje obrazac i/ili njegov predstavnik, kojim se potvrđuje točnosti podataka navedenih u obrascu:

Ime:

Položaj (titula/funkcija):

Datum:

Službeni pečat (ako se upotrebljava):

[1] Ova potvrda mora biti napisana na ili prevedena na službeni jezik ili na jedan od službenih jezika države izvršenja ili bilo koji drugi službeni jezik institucija Europske unije koji ta država priznaje

 

 

 

PRILOG 12.   Obrazac iz članka 131.a.f ovoga Zakona

 

EUROPSKI NALOG ZA ZAŠTITU

S podacima iz ovog obrasca postupa se s odgovarajućim stupnjem tajnosti

Država izdavateljica:

Država izvršiteljica:

(a) Podaci o zaštićenoj osobi:

Prezime:

Ime (imena):

Djevojačko ili prijašnje ime (ako postoji):

Spol:

Državljanstvo:

Identifikacijski broj ili broj socijalnog osiguranja (ako postoji):

Datum rođenja:

Mjesto rođenja:

Adresa/prebivališta:

— u državi izdavateljici:

— u državi izvršiteljici:

— drugdje:

Jezik/jezici koje osoba razumije (ako je poznato):

Je li zaštićenoj osobi pružena besplatna pravna pomoć u državi izdavateljici (ako je podatak na raspolaganju bez dodatnog ispitivanja)?

☐ Da

☐ Ne

☐ Nije poznato.

Ako je zaštićena osoba maloljetnik ili nema poslovnu sposobnost, podaci o njezinom skrbniku ili zastupniku:

Prezime:

Ime (imena):

Djevojačko ili prijašnje ime (ako postoji):

Spol:

Državljanstvo:

Službena adresa:

(b) Zaštićena je osoba odlučila prebivati u državi izvršiteljici ili je odlučila boraviti ili boravi u državi izvršiteljici.

Datum od kojeg zaštićena osoba prebiva ili boravi u državi izvršiteljici (ako je poznat):

Razdoblje/razdoblja boravka (ako je poznato):

(c) Jesu li zaštićenoj osobi ili osobi koja uzrokuje opasnost dati tehnički uređaju za izvršavanje zaštitnih mjera:

☐ Da; molimo navedite kratak pregled korištenih uređaja:

☐ Ne

(d) Nadležno tijelo koje je izdalo europski nalog za zaštitu:

Službeno ime:

Puna adresa:

Telefon (pozivni broj za zemlju) (pozivni broj za grad/regiju) (adresa):

Telefaks (pozivni broj za zemlju) (pozivni broj za grad/regiju) (adresa):

Podaci o osobi/osobama za kontakt:

Prezime:

Ime (imena):

Funkcija (titula/službeni položaj):

Telefon (pozivni broj za zemlju) (pozivni broj za grad/regiju) (adresa):

Telefaks (pozivni broj za zemlju) (pozivni broj za grad/regiju) (adresa):

Adresa elektroničke pošte (ako postoji):

Jezici koji se mogu koristiti za komunikaciju:

(e) Navođenje zaštitne mjere na temelju koje je izdan europski nalog za zaštitu:

Zaštitna je mjera usvojena (datum: DD-MM-GGG):

Zaštitna je mjera postala izvršna (datum: DD-MM-GGG):

Broj predmeta zaštitne mjere (ako je dostupan):

Tijelo koje je usvojilo zaštitnu mjeru:

(f) Sažetak činjenica i opis okolnosti – uključujući, ako je potrebno, klasifikaciju kaznenog djela koje je dovelo do određivanja zaštitne mjere iz točke (e):

(g) Podaci o zabrani/zabranama koje su određene zaštitnom mjerom protiv osobe koja uzrokuje opasnost:

— vrsta zabrane/zabrana ili ograničenja (moguće je označiti više polja):

☐ zabrana ulaska na određena mjesta, ili definirana područja u kojima zaštićena osoba prebiva ili ih posjećuje;

— ako ste označili ovo polje, molimo navedite koja na mjesta ili definirana područja osoba koja uzrokuje opasnost ne smije ulaziti:

☐ zabrana ili uređeni kontakti, u bilo kom obliku, sa zaštićenom osobom, uključujući telefon, elektroničku ili redovitu poštu, telefaks ili druga sredstva;

— ako ste označili ovo polje, molimo navedite odgovarajuće podatke:

☐ zabrana ili uređenje približavanja zaštićenoj osobi bliže od propisane udaljenosti;

— ako ste označili ovo polje, detaljno navedite udaljenost koju osoba koja uzrokuje opasnost mora poštivati u pogledu zaštićene osobe:

— molimo navedite razdoblje na koje je određene spomenute zabrana/zabrane u protiv osobe koja uzrokuje opasnost:

— navođenje sankcije (ako je ima) u slučaju kršenja zabrane ili ograničenja:

(h) Podaci o osobi koja uzrokuje opasnost u odnosu na koju su zabrana/zabrane ili ograničenje/ograničenja određeni:

Prezime:

Ime (imena):

Djevojačko ili prijašnje ime (ako postoji):

Aliasi (ako postoje):

Spol:

Državljanstvo:

Identifikacijski broj ili broj socijalnog osiguranja (ako postoji):

Datum rođenja:

Mjesto rođenja:

Adresa/prebivališta:

— u državi izdavateljici:

— u državi izvršiteljici:

— drugdje:

Jezik/jezici koji/koje osoba razumije (ako je poznato):

Ako je dostupno, molimo navedite sljedeće podatke:

— vrstu i broj identifikacijskog/identifikacijskih isprave/isprava osobe (osobna iskaznica, putovnica):

Je li zaštićenoj osobi pružena besplatna pravna pomoć u državi izdavateljici (ako je podatak na raspolaganju bez dodatnog ispitivanja)?

☐ Da

☐ Ne

☐ Nije poznato.

(i) Druge okolnosti koje bi mogle utjecati na ocjenu opasnosti koja bi mogla ugroziti zaštićenu osobu (neobavezni podaci):

(j) Drugi korisni podaci (koji su na raspolaganju i potrebni, podaci o drugim državama u kojima su usvojene zaštitne mjere u pogledu iste zaštićene osobe):

(k) Molimo popunite:

☐ presuda u smislu članka 2. Okvirne odluke 2008/947/PUP već je proslijeđena drugoj državi članici:

— ako ste označili ovo polje, navedite kontaktne podatke nadležnog tijela kojem je presuda proslijeđena:

☐ odluka o mjerama nadzora u smislu članka 4. Okvirne odluke 2009/829/PUP već je proslijeđena drugoj državi članici:

— ako ste označili ovo polje, navedite kontaktne podatke nadležnog tijela kojem je proslijeđena odluka o mjerama nadzora:

Potpis tijela koje izdaje europski nalog za zaštitu i/ili njegovog predstavnika kojim se potvrđuje točnost sadržaja naloga:

Ime:

Funkcija (titula/službeni položaj):

Datum:

Broj predmeta (ako je na raspolaganju):

Službeni pečat (ako je potrebno):

 

 

PRILOG 13.   Obrazac iz članka 131.a.b ovoga Zakona

OBAVIJEST O KRŠENJU MJERE DONESENE NA TEMELJU
EUROPSKOG NALOGA ZA ZAŠTITU

S podacima iz ovog obrasca postupa se s odgovarajućim stupnjem tajnosti

(a) Podaci o identitetu osoba koja uzrokuje opasnost:

Prezime:

Ime (imena):

Djevojačko ili prijašnje ime (ako postoji):

Aliasi (ako postoje):

Spol:

Državljanstvo:

Identifikacijski broj ili broj socijalnog osiguranja (ako postoji):

Datum rođenja:

Mjesto rođenja:

Adresa:

Jezik/jezici koji/koje osoba razumije (ako je poznato):

(b) Podaci o identitetu zaštićene osobe:

Prezime:

Ime (imena):

Djevojačko ili prijašnje ime (ako postoji):

Spol:

Državljanstvo:

Datum rođenja:

Mjesto rođenja:

Adresa:

Jezik/jezici koji/koje osoba razumije (ako je poznato):

(c) Podaci o europskom nalogu za zaštitu:

Nalog izdan dana:

Broj predmeta (ako postoji):

Tijelo koje je izdalo nalog:

Službeni naziv:

Adresa:

(d) Podaci o tijelu nadležnom za izvršenje zaštitne mjere, ako postoji, koja je usvojena u državi izvršiteljici u skladu s europskim nalogom za zaštitu:

Službeni naziv tijela:

Ime osobe za kontakt:

Funkcija (titula/službeni položaj):

Adresa:

Telefon (pozivni broj za zemlju) (pozivni broj za grad/regiju) (adresa):

Telefaks (pozivni broj za zemlju) (pozivni broj za grad/regiju) (adresa):

Adresa elektroničke pošte (ako postoji):

Jezici koji se mogu koristiti za komunikaciju:

(e) Kršenje zabrane/zabrana koje su izrekla nadležna tijela države izvršiteljice nakon priznavanja europskog naloga za zaštitu i/ili druga utvrđenja koja mogu imati za posljedicu donošenje neke naknadne odluke:

Kršenje se odnosi na sljedeću zabranu/zabrane ili ograničenje/ograničenja (moguće je označiti više polja):

☐ zabrana ulaska na određena mjesta, ili definirana područja u kojima zaštićena osoba prebiva ili iposjećuje;

☐ zabrana ili uređeni kontakti, u bilo kom obliku, sa zaštićenom osobom, uključujući telefon, elektroničku ili redovitu poštu, telefaks ili druga sredstva;

☐ zabrana ili uređivanje približavanja zaštićenoj osobi na udaljenost manju od propisane;

☐ svaka druga mjera koja odgovara zaštitnoj mjeri na temelju europskog naloga za zaštitu koju su usvojila nadležna tijela države izvršiteljice nakon priznavanja europskog naloga za zaštitu

Opis kršenja (mjesto, datum i posebne okolnosti):

U skladu s člankom 11. stavkom 2.:

— mjere poduzete u državi izvršiteljici kako posljedica kršenja:

— moguće pravne posljedice kršenja u državi izvršiteljici:

Druga utvrđenja koja mogu imati za posljedicu donošenje neke naknadne odluke

Opis utvrđenja:

(f) Podaci o osobi za kontakt za dobivanje dodatnih podataka o kršenju:

Prezime:

Ime (imena):

Adresa:

Telefon (pozivni broj za zemlju) (pozivni broj za grad/regiju) (adresa):

Telefaks (pozivni broj za zemlju) (pozivni broj za grad/regiju) (adresa):

Adresa elektroničke pošte (ako postoji):

Jezici koji se mogu koristiti za komunikaciju:

Potpis tijela koje izdaje obrazac i/ili njegovog predstavnika, kojim se potvrđuje da je sadržaj obrasca točan:

Ime:

Funkcija (titula/službeni položaj):

Datum:

Službeni pečat (ako je potrebno):

 

PRILOG 14.A   EUROPSKI ISTRAŽNI NALOG (EIN)

Ovaj EIN izdalo je nadležno tijelo. Tijelo izdavatelj potvrđuje da je izdavanje EIN-a potrebno i proporcionalno u svrhu postupka navedenog u njemu, uzimajući u obzir prava osumnjičenika ili okrivljenika, te da su zatražene istražne mjere mogle biti određene pod istim uvjetima u sličnom domaćem slučaju. Tražim provođenje istražne mjere ili mjera navedenih u nastavku, uzimajući u obzir povjerljivost istrage te prijenos dokaza pribavljenih izvršenjem EIN-a.

ODJELJAK A

Država izdavateljica: ................................................................................

Država izvršiteljica: .................................................................................

ODJELJAK B: Žurnost

Molimo navedite postoji li potreba za žurnim postupkom zbog

☐ Prikrivanja ili uništavanja dokaza

☐ Skorog datuma suđenja

☐ Bilo kojeg drugog razloga

Molimo navesti u nastavku:

Rokovi za izvršenje EIN-a utvrđeni su u Direktivi …/…/EU[1](SL L 130, 1. 5. 2014.). Međutim, ako je potreban kraći ili određeni rok, molimo navesti datum i razlog:

...................................................................................................................

...................................................................................................................

ODJELJAK C: Istražna(-e) mjera(-e) koju(-e) treba provesti

1. Opišite traženu pomoć / istražnu(-e) mjeru(-e) i navedite, ako je primjenjivo, radi li se o jednoj od sljedećih istražnih mjera:

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

☐ Pribavljanje informacija ili dokaza koji su već u posjedu tijela izvršitelja

☐ Pribavljanje informacija sadržanih u bazama podataka policije ili pravosudnih tijela

☐ Saslušanje

• svjedok

• stručnjak

• osumnjičenik ili okrivljenik

• žrtva

• treća strana

☐ Identifikacija osoba koje imaju pretplatu na određeni telefonski broj ili IP-adresu

☐ Privremeni premještaj osobe kojoj je oduzeta sloboda u državu izdavateljicu

☐ Privremeni premještaj osobe kojoj je oduzeta sloboda u državu izvršiteljicu

☐ Saslušanje putem videokonferencijskog prijenosa ili druge vrste audiovizualnog prijenosa

• svjedok

• stručnjak

• osumnjičenik ili okrivljenik

☐ Saslušanje putem telefonske konferencijske veze

• svjedok

• stručnjak

☐ Informacije o bankovnim i drugim financijskim računima

☐ Informacije o bankovnom i drugom financijskom poslovanju

☐ Istražna mjera koja podrazumijeva prikupljanje dokaza u stvarnom vremenu, neprekidno i tijekom određenog razdoblja

• praćenje bankovnog ili drugog financijskog poslovanja

• kontrolirane isporuke

• ostalo

☐ Tajne istrage

☐ Presretanje telekomunikacija

☐ Privremena(-e) mjera(-e) za sprečavanje uništenja, mijenjanja, pomicanja, prijenosa ili uklanjanja predmeta koji se mogu upotrijebiti kao dokaz.

ODJELJAK D: Odnos prema ranijem EIN-u

Navesti je li ovaj EIN nadopunjuje raniji EIN. Ako je primjenjivo, navedite informacije od važnosti za identifikaciju prethodnog EIN-a (datum izdavanja EIN-a, tijelo kojem je EIN proslijeđen i, ako je poznato, datum prosljeđivanja EIN-a te referentne brojeve koje su dali tijelo izdavatelj i tijelo izvršitelj):

…………………………………………………………………………

……………………….………………………………………………...

Ako je primjenjivo, molimo navesti također je li EIN već bio upućen nekoj drugoj državi članici u istom predmetu:

…………………………………………………………………………

……………………….………………………………………………...

ODJELJAK E: Identitet dotične osobe

1. Navedite sve podatke, u mjeri u kojoj su poznati, o identitetu i. fizičke(-ih) ili ii. pravne(-ih) osobe(-a) na koju(-e) se odnosi istražna mjera (ako se radi o više osoba, navedite podatke o svakoj osobi):

i. U slučaju fizičke(-ih) osobe(-a)

Prezime: ……………..............................................................................

Ime(-na): ….............................................................................................

Druga imena, ako postoje: ….………………........................................

Pseudonimi, ako postoje: …...…..................................................……..

Spol: …………..........................................................................................

Državljanstvo: …………………….........................................................

Identifikacijski broj ili broj socijalnog osiguranja: …….………...….

Vrsta i broj identifikacijskog(-ih) dokumenta(-ata) (osobna iskaznica, putovnica), ako je poznato:

……………………….………………………………………………...

Datum rođenja: …….................................................................………..

Mjesto rođenja:………….....................................………………………

Boravište i/ili poznata adresa; ako adresa nije poznata, navedite posljednju poznatu adresu:

……………………….………………………………………………...

Jezik(-ci) koji(-e) osoba razumije:

……………………….………………………………………………...

ii. U slučaju pravne(-ih) osobe(-a)

Naziv:……....................................................................................………

Vrsta pravne osobe:…………..........................................................…...

Skraćeni naziv, uobičajeni naziv ili poslovni naziv, ako postoje:

……………………….………………………………………………...

Registrirano sjedište:……………………..........................................….

Registarski broj:…...………………....................................................…

Adresa pravne osobe:………………....................................................…

Naziv predstavnika pravne osobe: …...………….........................……

Molimo opišite trenutačnu ulogu dotične osobe u postupku:

• osumnjičenik ili okrivljenik

• žrtva

• svjedok

• stručnjak

• treća strana

• ostalo (molimo navedite): ……........................................…………

2. Molimo navedite lokaciju na kojoj se treba provesti istražna mjera, ako se razlikuje od gore navedene adrese:

…………………………………………………………………………

……………………….………………………………………………...

3. Navedite bilo koje druge podatke koji će biti od pomoći prilikom izvršenja EIN-a:

…………………………………………………………………………

……………………….………………………………………………...

ODJELJAK F: Vrsta postupka za koji je izdan EIN:

• (a)     u odnosu na kazneni postupak koji pokreće pravosudno tijelo ili koji se može pokrenuti pred tim tijelom za kazneno djelo prema nacionalnom pravu države izdavateljice; ili

• (b)     postupak koji pokreću upravna tijela za djela koja su kažnjiva prema nacionalnom pravu države izdavateljice jer predstavljaju kršenja pravnih pravila i ako odluka može dovesti do postupka pred sudom koji posebno ima nadležnost u kaznenim stvarima; ili

• (c)     postupak koji pokreću pravosudna tijela za djela koja su kažnjiva prema nacionalnom pravu države izdavateljice jer predstavljaju kršenja pravnih pravila i ako odluka može dovesti do postupka pred sudom koji posebno ima nadležnost u kaznenim stvarima;

• (d)     u vezi s postupcima iz točaka (a), (b) i (c) koji se odnose na kaznena djela ili kršenja za koje se pravnu osobu može pozvati na odgovornost ili je se može kazniti u državi izdavateljici.

ODJELJAK G: Razlozi za izdavanje EIN-a

1. Sažetak činjenica

Navedite razloge zašto je EIN izdan, uključujući sažetak osnovnih činjenica, opis kaznenih djela koja se stavljaju na teret ili su pod istragom, fazu istrage, razloge za bilo koje faktore rizika i sve druge relevantne informacije.

…………………………………………………………………………

……………………….………………………………………………...

…………………………………………………………………………

2. Vrsta i pravna klasifikacija kaznenog(-ih) djela zbog kojeg(-ih) je izdan EIN i zakonska odredba/kodeks koji se primjenjuje:

…………………………………………………………………………

……………………….………………………………………………...

…………………………………………………………………………

3. Je li kazneno djelo za koje se izdaje EIN kažnjivo u državi izdavateljici kaznom zatvora ili mjerom oduzimanja slobode u najduljem trajanju od najmanje tri godine, kako je definirano pravom države izdavateljice i uključeno u dolje navedeni popis kaznenih djela? (molimo označite odgovarajuće polje)

☐ sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji

☐ terorizam

☐ trgovanje ljudima

☐ spolno iskorištavanje djece i dječja pornografija

☐ nedopuštena trgovina opojnim drogama i psihotropnim tvarima

☐ nedopuštena trgovina oružjem, streljivom i eksplozivima

☐ korupcija

☐     prijevara, uključujući i one koje ugrožavaju financijske interese Europske unije u smislu Konvencije od 26. srpnja 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica

☐ pranje prihoda stečenog kaznenim djelom

☐ krivotvorenje valute, uključujući euro

☐ računalni kriminalitet

☐     kaznena djela protiv okoliša, uključujući i nedopuštenu trgovinu ugroženim životinjskim vrstama te ugroženim biljnim vrstama i sortama

☐ olakšavanje neovlaštenog ulaska i boravka

☐ ubojstvo, teška tjelesna ozljeda

☐ nedopuštena trgovina ljudskim organima i tkivom

☐ otmica, protupravno oduzimanje slobode i uzimanje talaca

☐ rasizam i ksenofobija

☐ organizirana ili oružana pljačka

☐     nedopuštena trgovina kulturnim dobrima, uključujući starine i umjetnička djela

☐ varanje

☐ reketarenje i iznuda

☐ krivotvorenje i piratstvo proizvoda

☐ krivotvorenje administrativnih isprava i trgovina njima

☐ krivotvorenje sredstava plaćanja

☐     nedopuštena trgovina hormonskim tvarima i drugim stimulansima rasta

☐ nedopuštena trgovina nuklearnim ili radioaktivnim materijalima

☐ trgovina ukradenim vozilima

☐ silovanje

☐ podmetanje požara

☐ kaznena djela iz nadležnosti Međunarodnog kaznenog suda

☐ protupravno oduzimanje zrakoplova ili brodova

☐ sabotaža

ODJELJAK H: Dodatni zahtjevi za određene mjere

Ispunite odjeljke od važnosti za zatraženu(-e) istražnu(-e) mjeru(-e):

ODJELJAK H1: Premještaj osobe kojoj je oduzeta sloboda

1. Ako se u svrhu istrage traži privremeni premještaj u državu izdavateljicu osobe kojoj je oduzeta sloboda, navedite je li osoba pristala na navedenu mjeru:

☐ Da ☐ Ne ☐ Tražim da se zatraži pristanak dotične osobe

2. Ako se u svrhu istrage traži privremeni premještaj u državu izvršenja osobe kojoj je oduzeta sloboda, navedite je li ta osoba pristala na navedenu mjeru:

☐ Da ☐ Ne

ODJELJAK H2: Videokonferencija ili telefonska konferencija ili druga vrsta audiovizualnog prijenosa

Ako se traži saslušanje putem videokonferencije ili telefonske konferencije ili druge vrste audiovizualnog prijenosa:

Molimo navedite naziv tijela koje će obaviti saslušanje (podaci za kontakt/jezik):

…………………………………………………………………………

……………………….………………………………………………...

Molimo navedite zašto tražite ovu mjeru:

…………………………………………………………………………

……………………….………………………………………………...

☐ (a) saslušanje putem videokonferencije ili druge vrste audiovizualnog prijenosa:

☐ osumnjičenik ili okrivljenik dao je svoj pristanak

☐ (b) saslušanje putem telefonske konferencije

ODJELJAK H3: Privremene mjere

Ako se traži privremena mjera za sprečavanje uništenja, mijenjanja, pomicanja, prijenosa ili uklanjanja predmeta koji se može upotrijebiti kao dokaz, molimo navedite sljedeće:

☐ hoće li se predmet prenijeti u državu izdavateljicu

☐ hoće li predmet ostati u državi izvršiteljici; molimo navedite procijenjeni datum:

za ukidanje privremene mjere:………………….....................……….

za podnošenje naknadnog zahtjeva u vezi s predmetom:……...……

ODJELJAK H4: Informacije o bankovnim i drugim financijskim računima

1. Ako se traže informacije o bankovnim ili drugim financijskim računima koje osoba posjeduje ili nadzire, za svaki molimo navedite razloge zašto mjeru smatrate važnom za kazneni postupak i na temelju čega pretpostavljate da banke u državi izvršiteljici posjeduju račun:

☐ informacije o bankovnim računima koje osoba posjeduje ili po kojima ima punomoć

☐ informacije o drugim financijskim računima koje osoba posjeduje ili po kojima ima punomoć…………………………………….

……………………….………………………………………………...

2. Ako se traže informacije o bankovnom ili drugom financijskom poslovanju, za svako molimo navedite razloge zašto mjeru smatrate važnom za kazneni postupak:

☐ informacije o bankovnom poslovanju

☐ informacije o drugom financijskom poslovanju

…………………………………………………………………………

……………………….………………………………………………...

Navedite relevantno razdoblje i povezane račune:

…………………………………………………………………………

……………………….………………………………………………...

ODJELJAK H5: Istražne mjere koje podrazumijevaju prikupljanje dokaza u stvarnom vremenu, neprekidno i tijekom određenog razdoblja

Ako se traži takva istražna mjera, molimo navedite razloge zašto zatražene informacije smatrate važnima za kazneni postupak:

…………………………………………………………………………

……………………….………………………………………………...

ODJELJAK H6: Tajne istrage

Ako se traži tajna istraga, molimo navedite razloge zašto smatrate da bi ta istražna mjera mogla biti važna za kazneni postupak:

…………………………………………………………………………

……………………….………………………………………………...

ODJELJAK H7: Presretanje telekomunikacija

1. Ako se traži presretanje telekomunikacija, molimo navedite razloge zašto tu istražnu mjeru smatrate važnom za kazneni postupak:

…………………………………………………………………………

……………………….………………………………………………...

2. Molimo navedite sljedeće podatke:

(a) podatke u svrhu identifikacije subjekta presretanja:

…………………………………………………………………………

(b) traženo trajanje presretanja:

…………………………………………………………………………

(c) tehničke podatke (posebno ciljanog identifikatora – kao što su mobilni telefon, fiksni telefon, adresa e-pošte, internetska veza), radi osiguravanja izvršenja EIN-a:

…………………………………………………………………………

3. Molimo navedite svoje opredjeljenje u smislu metode izvršenja

☐ neposredni prijenos

☐ bilježenje i naknadni prijenos

Molimo navedite tražite li također prijepis, dekodiranje ili dešifriranje materijala koji se presreće*:

……………………….………………………………………………...

*     Molimo imajte na umu da troškove svih prijepisa, dekodiranja ili dešifriranja mora podmiriti država izdavateljica.

ODJELJAK I: Formalnosti i postupci koji se zahtijevaju pri izvršenju

1. Označite i ispunite, ako je primjenjivo

☐ Traži se da se tijelo izvršitelj pridržava sljedećih formalnosti i postupaka (…):

…………………………………………………………………………

……………………….………………………………………………...

2. Označite i ispunite, ako je primjenjivo

☐ Traži se da jedan ili više službenika države izdavateljice pomaže nadležnim tijelima države izvršenja pri izvršenju EIN-a.

Podaci za kontakt službenika:

…………………………………………………………………………

……………………….………………………………………………...

Jezici koji se mogu koristiti u komunikaciji:

…………………………………………………………………………

……………………….………………………………………………...

ODJELJAK J: Pravna sredstva

1. Molimo navedite je li već upotrijebljeno pravno sredstvo protiv izdavanja EIN-a i, ako je upotrijebljeno, molimo navedite pojedinosti (opis pravnog sredstva, uključujući potrebne korake i rokove):

…………………………………………………………………………

……………………….………………………………………………...

2. Tijelo u državi izdavateljici koje može pružiti više informacija o postupcima za upotrebu pravnih sredstava u državi izdavateljici i o dostupnosti pravne pomoći te tumačenja i prevođenja:

Naziv:...............................................................................................……..

Osoba za kontakt (ako postoji):.…....................................................….

Adresa:……................................................................................................

Telefon (pozivni broj države) (pozivni broj područja/grada):

……………………….………………………………………………...

Telefaks (pozivni broj države) (pozivni broj područja/grada):

……………………….………………………………………………...

E-pošta:…....................................................................................……….

ODJELJAK K: Podaci o tijelu koje je izdalo EIN

Označite vrstu tijela koje je izdalo EIN:

☐ pravosudno tijelo

☐ *bilo koje drugo nadležno tijelo, kako je definirano pravom države izdavanja

* Molimo također ispunite odjeljak (L)

Naziv tijela:

……………………….………………………………………………...

Ime predstavnika / kontaktna točka:

……………………….………………………………………………..

Broj spisa: …...…..............................................................................……

Adresa:…………….....................................................................………..

Telefon (pozivni broj države) (pozivni broj područja/grada):

……………………….………………………………………………...

Telefaks (pozivni broj države) (pozivni broj područja/grada):

……………………….………………………………………………...

E-pošta:…….......................................................……………………….

Jezici na kojima je moguće komunicirati s tijelom izdavateljem:

……………………….………………………………………………...

Ako se razlikuju od gore navedenih, podaci za kontakt osobe ili osoba ako su potrebne dodatne informacije ili za poduzimanje praktičnih mjera za prijenos dokaza:

Ime/funkcija/organizacija:………………………………………......…

Adresa:………………..................................................................……….

E-pošta/telefon za kontakt:…………..................................................…

Potpis tijela izdavatelja i/ili njegova predstavnika kao ovjera točnosti i ispravnosti sadržaja EIN-a:

Naziv:.…...........................................................................................…….

Dužnost koju obavlja (funkcija/rang):…...........………………………

Datum:…………………........................................................…………...

Službeni pečat (ako postoji):

ODJELJAK L: Podaci o pravosudnom tijelu koje je potvrdilo EIN

Molimo navedite vrstu pravosudnog tijela koje je potvrdilo ovaj EIN:

☐ (a) sudac ili sud

☐ (b) istražni sudac

☐ (c) javni tužitelj

Službeni naziv tijela potvrđivanja:

…………………………………………………………………………

Ime njegova predstavnika:

…………………………………………………………………………

Dužnost koju obavlja (funkcija/rang):

…………………………………………………………………………

Broj spisa:……..................................................................................……

Adresa:…...............................................................................................….

Telefon (pozivni broj države) (pozivni broj područja/grada):

…………………………………………………………………………

Telefaks (pozivni broj države) (pozivni broj područja/grada):

…………………………………………………………………………

E-pošta:…........................................................................……………….

Jezici na kojima je moguće komunicirati s tijelom potvrđivanja:

…………………………………………………………………………

Molimo navedite bi li glavna kontaktna točka za tijelo izvršitelja trebalo biti:

☐ tijelo izdavatelj

☐ tijelo potvrđivanja

Potpis i podaci o tijelu potvrđivanja

Naziv:….............................................................................................……

Dužnost koju obavlja (funkcija/rang): ……………………........…….

Datum:……......................................................................................…….

Službeni pečat (ako postoji):

 

PRILOG 14.B   POTVRDA PRIMITKA EIN-a

Ovaj obrazac ispunjava tijelo države izvršenja koje je primilo EIN naveden u nastavku.

(A) PREDMETNI EIN

Tijelo koje je izdalo EIN:

…………………………………………………………………………

Broj spisa:…………………..................................................…………...

Datum izdavanja:………………..............................................…….......

Datum primitka:………………….....................................……………..

(B) TIJELO KOJE JE PRIMILO EIN [2](Ovaj dio ispunjava svako tijelo koje je primilo EIN. Ova obveza odnosi se na tijelo nadležno za priznanje i izvršenje EIN-a te, prema potrebi, na središnje tijelo ili tijelo koje je EIN proslijedilo nadležnom tijelu.)

Službeni naziv nadležnog tijela:

…………………………………………………………………………

Ime njegova predstavnika:

…………………………………………………………………………

Dužnost koju obavlja (funkcija/rang):

…………………………………………………………………………

Adresa:

…………………………………………………………………………

Telefon (pozivni broj države) (pozivni broj područja/grada):

…………………………………………………………………………

Telefaks (pozivni broj države) (pozivni broj područja/grada):

…………………………………………………………………………

E-pošta:…......................................................………………………......

Broj spisa:………………....…..................................................................

Jezici na kojima je moguće komunicirati s tijelom:

…………………………………………………………………………

(C) (PREMA POTREBI) NADLEŽNO TIJELO KOJEM JE TIJELO POD (B) PROSLIJEDILO EIN

Službeni naziv tijela:

…………………………………………………………………………

Ime njegova predstavnika:

…………………………………………………………………………

Dužnost koju obavlja (funkcija/rang):

…………………………………………………………………………

Adresa:

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Telefon (pozivni broj države) (pozivni broj područja/grada):

…………………………………………………………………………

Telefaks (pozivni broj države) (pozivni broj područja/grada):

…………………………………………………………………………

E-pošta: …………...............................................................................….

Datum prosljeđivanja:……………..........................................................

Broj spisa:………………......................................................................…

Jezik(-ci) koji se može(-gu) koristiti u komunikaciji:

…………………………………………………………………………

(D) SVE DRUGE INFORMACIJE KOJE MOGU BITI OD VAŽNOSTI TIJELU IZDAVATELJU:

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

(E) POTPIS I DATUM

Potpis:…………………........................................................................….

Datum:……........................................................................................…...

Službeni pečat (ako postoji):

 

PRILOG 14.C   OBAVJEŠĆIVANJE

Ovaj obrazac služi za obavješćivanje države članice o presretanju telekomunikacija koje će se izvršiti ili koje je izvršeno na njezinu državnom području bez njezine tehničke pomoći. Ovim obavješćujem ………...........................……. (obaviještena država članica) o presretanju.

(A)[3](U daljnjoj prepisci s državom izdavanja trebalo bi se obratiti tijelu na koje se ovdje upućuje) NADLEŽNO TIJELO

Službeni naziv nadležnog tijela države članice koja presreće:

…………………………………………………………………………

Ime njegova predstavnika:

…………………………………………………………………………

Dužnost koju obavlja (funkcija/rang):

…………………………………………………………………………

Adresa:

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Telefon (pozivni broj države) (pozivni broj područja/grada):

…………………………………………………………………………

Telefaks (pozivni broj države) (pozivni broj područja/grada):

…………………………………………………………………………

E-pošta:…......................................................................................………

Broj spisa:………………..................................................................……

Datum izdavanja:……….....................................................................….

Jezici na kojima je moguće komunicirati s tijelom:

…………………………………………………………………………

(B) INFORMACIJE O PRESRETANJU

I. Informacije o trenutačnom stanju: ovo obavješćivanje odvija se (molimo označite)

☐ prije presretanja

☐ tijekom presretanja

☐ nakon presretanja

II. (Predviđeno) trajanje presretanja (ako je poznato tijelu izdavatelju):

……………………………..…., počevši od …………………………

III. Cilj presretanja: (telefonski broj, IP-broj ili e-pošta)

…………………………………………………………………………

IV. Identitet dotičnih osoba

Navedite, u mjeri u kojoj su poznati, sve podatke o identitetu i. fizičke(-ih) ili ii. pravne(-ih) osobe(-a) protiv koje(-ih) se vodi ili bi se mogao voditi postupak:

i. U slučaju fizičke(-ih) osobe(-a)

Prezime:……...................................................................................…….

Ime(-na):..…………...................................................................………..

Druga imena, ako postoje:……...................................................……….

Pseudonimi, ako postoje: …………..............................................…….

Spol:………..........................................................................................….

Državljanstvo:….........................................................................………...

Identifikacijski broj ili broj socijalnog osiguranja: ………………….

Datum rođenja:………........................................................................….

Mjesto rođenja:………....................................................................…….

Boravište i/ili poznata adresa; ako adresa nije poznata, navedite posljednju poznatu adresu:

…………………………………………………………………………

Jezik(-ci) koji(-e) osoba razumije:

…………………………………………………………………………

ii. U slučaju pravne(-ih) osobe(-a)

Naziv:…….........................................................................................…...

Vrsta pravne osobe:.....................................................................……….

Skraćeni naziv, uobičajeni naziv ili poslovni naziv, ako postoje:

…………………………………………………………………………

Registrirano sjedište…….......................................................……..…....

Registarski broj:………………..….........................................................

Adresa pravne osobe: ……………….......................................……..…

Ime i podaci za kontakt predstavnika pravne osobe:…………..........

V. Informacije o svrsi presretanja:

Navedite sve potrebne informacije, uključujući opis predmeta, pravnu klasifikaciju kaznenog(-ih) djela i primjenjive zakonske odredbe/kodeks, kako bi se obaviještenom tijelu omogućila procjena sljedećeg:

☐ bi li presretanje bilo dopušteno u sličnom domaćem slučaju i može li se koristiti pribavljenim materijalom u sudskom postupku

☐ ako je presretanje već izvršeno, može li se taj materijal koristiti u sudskom postupku

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Molimo imajte na umu da se svaki prigovor na presretanje ili korištenje prethodno presretanim materijalom mora uložiti najkasnije 96 sati od primitka ove obavijesti.

(C) POTPIS I DATUM

Potpis:………....................................................................................…….

Datum:……...........................................................................................…

Službeni pečat (ako postoji):

 

 

Copyright © Ante Borić