Baza je ažurirana 13.062024. 

zaključno sa NN 66/24

NN 150/2023 (15.12.2023.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2169

Na temelju članka 8a. stavka 23., članka 21. stavka 7., članka 39. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21. i 152/22.), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI IZRAVNE POTPORE POLJOPRIVREDI I IAKS MJERA RURALNOG RAZVOJA ZA 2023. GODINU

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu (»Narodne novine«, br. 25/23., 51/23., 56/23., 65/23. – ispravak i 126/23.) u članku 17. točki 2. riječi: »točka f.« zamjenjuju se riječima »točka e.«.

U točki 3. riječi: »točka g.« zamjenjuju se riječima »točka f.«.

Članak 2.

U članku 54. stavku 2. riječi: »Tablici 1.« zamjenjuju se riječima: »Tablici 2.«.

Članak 3.

U članku 55. stavku 2. riječi: »Tablici 1.« zamjenjuju se riječima: »Tablici 2.«.

Članak 4.

U članku 140. stavku 8. riječi: »31. siječnja« zamjenjuju se riječima: »1. ožujka«.

Članak 5.

U poglavlju II. »PLAĆANJA ZA IAKS MJERE RURALNOG RAZVOJA IZ STRATEŠKOG PLANA ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE (ZPP) REPUBLIKE HRVATSKE 2023. – 2027.« riječi: »u godini podnošenja Jedinstvenog zahtjeva« brišu se.

Članak 6.

U članku 211. riječi: »točkom f.« zamjenjuju se riječima »točkom e.«.

Članak 7.

U članku 214. riječi: »točkom f.« zamjenjuju se riječima »točkom e.«.

Članak 8.

U članku 217. riječi: »točkom f.« zamjenjuju se riječima »točkom e.«.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/86

Urbroj: 525-07/286-23-52

Zagreb, 7. prosinca 2023.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić