Baza je ažurirana 14.062024. 

zaključno sa NN 70/24

NN 11/2024 (29.1.2024.), Odluka o odobrenju za rad pružatelju usluge servisiranja kredita

Hrvatska narodna banka

205

Na temelju članka 27. stavka 10. Zakona o načinu, uvjetima i postupku servisiranja i kupoprodaje potraživanja (»Narodne novine«, br. 155/2023.) i članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O ODOBRENJU ZA RAD PRUŽATELJU USLUGE SERVISIRANJA KREDITA

I. OPĆE ODREDBE

Predmet

Članak 1.

Ovom Odlukom pobliže se propisuju:

1) uvjeti iz članka 26. stavka 1. Zakona o načinu, uvjetima i postupku servisiranja i kupoprodaje potraživanja (»Narodne novine«, br. 155/2023., u nastavku teksta: Zakon) koje podnositelj zahtjeva mora ispuniti u cilju dobivanja odobrenja za rad kao pružatelj usluge servisiranja kredita

2) uvjeti koje je pružatelj usluge servisiranja kredita dužan ocjenjivati pri procjeni primjerenosti članova upravljačkog i nadzornog tijela

3) sadržaj politike iz članka 27. stavka 8. Zakona

4) dinamika procjene ispunjavanja uvjeta članova upravljačkog i nadzornog tijela

5) dokumentacija koju je potrebno priložiti zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad

6) visina naknade za izdavanje odobrenja za rad i

7) rokovi za pohranu osobnih podataka.

Obveznici primjene

Članak 2.

(1) Odredbe ove Odluke primjenjuju se na podnositelja zahtjeva za pružanje usluge servisiranja kredita koji sukladno članku 25. Zakona podnosi Hrvatskoj narodnoj banci zahtjev za izdavanje odobrenja za rad i na pružatelja usluge servisiranja kredita koji je dobio odobrenje za rad Hrvatske narodne banke.

(2) Odredbe ove Odluke primjenjuju se i na pružatelja usluga servisiranja kredita koji osim pružanja usluga servisiranja kredita obavlja i neku drugu djelatnost.

Pojmovi

Članak 3.

(1) Pojedini pojmovi koji se upotrebljavaju u ovoj Odluci imaju značenje kako je uređeno dijelom Drugim Zakona.

(2) Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

(3) »Upravljačko tijelo u svojoj upravljačkoj funkciji«, u smislu ove Odluke, znači tijelo pružatelja usluga servisiranja kredita koje je imenovano sukladno propisu kojim se uređuje trgovačka društva, a koje vodi poslove društva i zastupa društvo te se u ovoj odluci ravnopravno koristi s pojmom upravljačko tijelo.

(4) »Upravljačko tijelo u svojoj nadzornoj funkciji«, u smislu ove Odluke, znači upravljačko ili nadzorno tijelo pružatelja usluga servisiranja kredita koje nadzire vođenje poslova društva te se u ovoj odluci koristi ravnopravno s pojmom nadzorno tijelo.

(5) »Član upravljačkog i nadzornog tijela«, u smislu ove Odluke, znači osobu koja je predloženi ili imenovani član upravljačkog ili nadzornog tijela.

II. UVJETI ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD

Uvjet da je podnositelj zahtjeva pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj

Članak 4.

(1) Podnositelj zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad može biti pravna osoba koja je trgovačko društvo sa sjedištem na području Republike Hrvatske i osnovano u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnivanje, prestanak i statusne promjene trgovačkih društava osnovana za obavljanje gospodarske ili bilo koje druge djelatnosti.

(2) Podnositelj zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad može biti trgovačko društvo u osnivanju.

Procjena ispunjavanja uvjeta za članove upravljačkog i nadzornog tijela

Članak 5.

(1) Prije podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad podnositelj zahtjeva dužan je provesti (inicijalnu) procjenu:

1) imaju li članovi upravljačkog i nadzornog tijela podnositelja zahtjeva dobar ugled

2) imaju li članovi upravljačkog i nadzornog tijela podnositelja zahtjeva zajedno odgovarajuća stručna znanja i iskustvo potrebno za neovisno i samostalno vođenje i nadziranje poslova pružatelja usluge servisiranja kredita, a posebice za razumijevanje poslova i značajnih rizika pružatelja usluge servisiranja kredita.

(2) Inicijalnu procjenu ispunjavanja uvjeta podnositelj zahtjeva dužan je provesti sukladno odredbama ove Odluke.

(3) Kada je to primjenjivo, procjena zajedničkih stručnih znanja i iskustva članova upravljačkog i nadzornog tijela iz stavka 1. ovog članka treba se provesti prije imenovanja pojedinačnih članova.

(4) Kada je to primjenjivo, upravljačko tijelo u svojoj nadzornoj funkciji odgovorno je za provođenje konačne procjene.

Uvjet dobrog ugleda člana upravljačkog i nadzornog tijela

Članak 6.

(1) Hrvatska narodna banka pri ocjeni ispunjavanja uvjeta ima li član upravljačkog i nadzornog tijela dobar ugled iz članka 26. stavka 1. podstavka 2. Zakona provjerava jesu li ispunjeni uvjeti koje je pružatelj usluga servisiranja kredita dužan ocjenjivati u skladu s ovom Odlukom.

(2) Pri ocjenjivanju ispunjenja uvjeta iz članka 26. stavka 2. točaka 1. i 2. Zakona Hrvatska narodna banka vodit će računa:

– je li član upravljačkog i nadzornog tijela pravomoćno osuđen ili je protiv njega pokrenut ili je započeo kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 26. stavka 2. točke 1. Zakona,

– o učestalosti činjenja prekršaja ili povrede zakona, o njihovoj težini, osobnom doprinosu člana upravljačkog i nadzornog tijela počinjenju prekršaja ili povrede zakona

– o okolnostima počinjenog prekršaja ili povrede zakona

a sve kako bi ocijenila utječu li pravomoćna osuđenost za kaznena djela odnosno prekršaji ili povrede zakona na narušavanje dobrog ugleda člana upravljačkog i nadzornog tijela.

(3) Pri ocjenjivanju ispunjenja uvjeta iz članka 26. stavka 2. točke 3. Zakona, Hrvatska narodna banka uzet će u obzir:

– informacije poput uskraćivanja ili ukidanja odobrenja za obavljanje rukovodećih funkcija ili obavljanja stručnih zanimanja ili djelatnosti

– ako je dostupno, analizirat će razloge otkaza ugovora o radu, smjene s rukovodeće funkcije za koju je potreban visok stupanj samostalnosti i zabrane vođenja poslova ili zastupanja pravne osobe izrečene od nadležnog tijela i

– sve druge dostupne relevantne informacije ili dokaze

a kako bi utvrdila postojanje okolnosti koje upućuju na to da dosadašnji profesionalni rad osobe upućuje na nekorektno ponašanje, netransparentnost postupanja ili nesuradnju s nadležnim tijelima.

(4) Pri ocjenjivanju ispunjenja uvjeta iz članka 26. stavka 2. točke 4. Zakona, Hrvatska narodna banka uzet će u obzir financijske i poslovne rezultate trgovačkog društva u kojemu član upravljačkog i nadzornog tijela ima ili je imao značajne poslovne udjele odnosno u kojima je obavljao funkciju člana upravljačkog ili nadzornog tijela ili rukovodeću funkciju prije nego što je utvrđeno da je društvo počinilo značajniju nepravilnost ili povredu zakona u svojem poslovanju iz područja kojima se uređuju tržište kapitala, vrijednosni papiri, platni promet, pranje novca, propisi kojima se uređuju pružanje financijskih usluga ili zaštita potrošača, prije nego što je nad društvom provedena predstečajna nagodba, otvoren stečajni postupak, donesena odluka o likvidaciji, pokrenut postupak izvanredne uprave ili je ukinuto odobrenje za rad, te će pritom procijeniti u kojoj je mjeri postupanje člana upravljačkog i nadzornog tijela utjecalo na nastanak tih događaja, odnosno je li član mogao utjecati, a ako jest mogao utjecati, je li zaista poduzeo sve da do tih događaja ne dođe.

Procjena stručnog znanja i iskustva člana upravljačkog i nadzornog tijela

Članak 7.

(1) U svrhu ocjene ispunjavanja uvjeta iz članka 26. stavka 1. podstavka 3. Zakona, pružatelj usluga servisiranja kredita dužan je provesti procjenu iz članka 5. stavka 1. točke 2. ove Odluke tako da procijeni ima li pojedinačno član upravljačkog ili nadzornog tijela odgovarajuća stručna znanja i iskustva kako bi utvrdio da oni zajedno imaju odgovarajuće stručno znanje i iskustvo i time se osiguralo učinkovito funkcioniranje tijela, uključujući da svaki član ima sposobnost iznošenja svojih stavova, rasprava o strategijama i poslovnim ciljevima te da postupak zajedničkog donošenja odluka uključuje odgovarajuću raspravu i nadzor.

(2) Kako bi se osiguralo učinkovito funkcioniranje upravljačkog i nadzornog tijela, upravljačko i nadzorno tijelo treba imati dovoljan broj članova sa znanjem iz svakog područja čime će se omogućiti rasprava o odlukama.

(3) Pri procjeni odgovarajućega stručnog znanja i iskustva člana upravljačkog i nadzornog tijela iz stavka 1. ovog članka, pružatelj usluga servisiranja kredita uzima u obzir teoretsko i praktično iskustvo u vezi sa svojom djelatnošću uključujući posebno:

1) relevantne pravne i regulatorne zahtjeve, uključujući zahtjeve za pružanje usluge servisiranja kredita i naplatu duga

2) insolventnost i stečajni postupak

3) zaštitu potrošača i dužnika

4) zahtjeve za zaštitu podataka

5) obveze koje se odnose na sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma sukladno zakonu kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i financiranje terorizma.

(4) Pri ocjenjivanju odgovarajućeg stručnog znanja i iskustva iz stavka 2. i 3. ovoga članka uzimaju se u obzir područja u kojima je potrebno opće razumijevanje u svrhu svakodnevnog upravljanja pružanjem usluga servisiranja kredita, uključujući područja koja se odnose na:

1) procjenu učinkovitosti upravljanja, nadzora i internih kontrola pružatelja usluga servisiranja kredita

2) bankarske i financijske djelatnosti

3) obvezno pravo

4) računovodstvo i reviziju

5) tumačenje financijskih informacija, utvrđivanje ključnih problema na temelju tih informacija te odgovarajuće kontrole i mjere

6) upravljačko znanje.

(5) Pri procjeni iskustva iz stavaka 3. i 4. ovog članka stečenog na prethodnim radnim mjestima pružatelj usluga servisiranja kredita dužan je uzeti u obzir:

1) hijerarhijsku razinu prethodnih radnih mjesta

2) radni staž

3) prirodu i složenost posla u kojemu je pojedino radno mjesto bilo, uključujući njegovu organizacijsku strukturu

4) znanje stečeno na pojedinačnim radnim mjestima

5) opseg nadležnosti, ovlasti za odlučivanje i odgovornost koje je imao na pojedinom radnom mjestu

6) broj podređenih radnika na pojedinim radnim mjestima

7) dodatna znanja stečena akademskim aktivnostima.

(6) Procjena stručnog znanja i iskustva nije ograničena na stupanj obrazovanja člana ili dokaz o određenom razdoblju rada u području pružanja usluga servisiranja kredita ili u područjima upravljanju kreditima i neprihodonosnim kreditima.

(7) Pružatelj usluga servisiranja kredita dužan je provesti temeljitiju analizu iskustva člana s obzirom na svoju aktivnost servisiranja kredita jer znanje stečeno iz prethodnih zanimanja ovisi o prirodi, opsegu i složenosti posla, kao i funkciju koju je član obavljao.

(8) Pri procjeni stručnog znanja i iskustva pružatelj usluga servisiranja kredita dužan je:

1) prikupljati informacije putem različitih kanala i instrumenata (npr. diplome i svjedodžbe, pisma preporuke, životopisi, intervjui, upitnici)

2) zahtijevati od ocjenjivane osobe da pruži točne informacije i da pruži dokaz o tim informacijama, kada je to potrebno

3) potvrditi, u mjeri u kojoj je to moguće, točnost informacija koje je dala ocjenjivana osoba

4) gdje je primjenjivo, ocijeniti rezultate procjene unutar organa upravljanja u njegovoj nadzornoj funkciji i

5) gdje je potrebno, identificirati potrebne korektivne mjere.

(9) Pružatelj usluga servisiranja kredita dužan je za člana upravljačkog i nadzornog tijela za kojeg je izvršena procjena primjerenosti sve postupke procjene primjerenosti iz ovog članka adekvatno dokumentirati te navesti rezultat procjene primjerenosti u odnosu na stručno znanje i iskustvo i rezultat procjene dobrog ugleda.

Uvjet zajedničkoga odgovarajućeg stručnog znanja i iskustva članova upravljačkog i nadzornog tijela

Članak 8.

(1) Hrvatska narodna banka pri ocjeni ispunjavanja uvjeta iz članka 26. stavka 1. točke 3. Zakona imaju li članovi upravljačkog i nadzornog tijela podnositelja zahtjeva zajedno odgovarajuća stručna znanja i iskustvo potrebno za neovisno i samostalno vođenje i nadziranje poslova pružatelja usluge servisiranja kredita, a posebice za razumijevanje poslova i značajnih rizika pružatelja usluge servisiranja kredita, provjerava jesu li ispunjeni uvjeti koje je pružatelj usluga servisiranja kredita dužan ocjenjivati u skladu s ovom Odlukom.

(2) Pri ocjenjivanju ispunjavanja uvjeta iz stavka 1. ovoga članka Hrvatska narodna banka smatrat će da uvjet nije ispunjen ako članovi upravljačkog i nadzornog tijela pojedinačno nemaju odgovarajuća stručna znanja i iskustvo glede područja navedenih u članku 7. ove Odluke te ako zajednički nemaju stručna znanja ili iskustva u sljedećim područjima:

1) cjelokupnog poslovanja pružatelja usluga servisiranja kredita i upravljanje glavnim rizicima povezanima s tim, uključujući otkrivanje i sprječavanje prijevara u kontekstu upravljanja kreditnim rizikom

2) pravnog i regulatornog okruženja

3) računovodstvenog okvira i financijskog izvješćivanja

4) upravljanja rizicima, funkcijom usklađenosti i internom revizijom

5) informacijske tehnologije i sigurnosti

6) lokalnog i prekograničnog tržišta, ako je primjenjivo

7) upravljačkih vještina i iskustva

8) strateškog planiranja.

(3) Pri utvrđivanju postojanja okolnosti iz članka 26. stavka 2. točke 3. Zakona Hrvatska narodna banka uzet će u obzir jesu li zajednička stručna znanja i iskustvo članova upravljačkog i nadzornog tijela odgovarajuća za vođenje poslova na kompetentan i odgovoran način u skladu s aktivnostima koje provodi pružatelj usluga servisiranja kredita i osiguravanju zaštite i pravednog tretmana dužnika po kreditu.

(4) Pri utvrđivanju postojanja okolnosti iz članka 26. stavka 2. točke 3. Zakona Hrvatska narodna banka uzet će u obzir da li sastav upravljačkog i nadzornog tijela odražava odgovarajuće stručno znanje i iskustvo potrebno za ispunjavanje svih njegovih odgovornosti, što uključuje da upravljačko i nadzorno tijelo zajednički imaju odgovarajuće razumijevanje onih područja za koja su članovi zajednički odgovorni i kojim se osigurava da se cjelokupno poslovanje vodi na cjelovit i odgovoran način.

Uvjet dobrog ugleda imatelja kvalificiranog udjela odnosno najvećih dioničara

Članak 9.

(1) Hrvatska narodna banka pri ocjeni ispunjavanja uvjeta ima li imatelj kvalificiranog udjela podnositelja zahtjeva, odnosno, u slučaju da nema imatelja kvalificiranog udjela deset najvećih dioničara odnosno ima li imatelj udjela podnositelja zahtjeva dobar ugled iz članka 26. stavka 1. točke 4. Zakona i provjerava jesu li ispunjeni uvjeti koje je pružatelj usluga servisiranja kredita dužan ocjenjivati u skladu s ovom Odlukom.

(2) Pri ocjenjivanju ispunjenja uvjeta iz članka 26. stavka 2. točke 1. i 2. Zakona Hrvatska narodna banka vodit će računa o tome je li imatelj kvalificiranog udjela podnositelja zahtjeva, odnosno u slučaju da nema imatelja kvalificiranog udjela, deset najvećih dioničara odnosno imatelj udjela podnositelja zahtjeva pravomoćno osuđen ili je protiv njega pokrenut ili je započeo kazneni postupak, učestalosti počinjenih kaznenih djela, prekršaja ili povreda, o njihovoj težini, osobnom doprinosu počinjenju kaznenog djela, prekršaja ili povreda zakona te otegotnim i olakotnim okolnostima počinjenoga kaznenog djela, prekršaja ili povrede zakona.

(3) Pri ocjenjivanju ispunjenja uvjeta iz članka 26. stavka 2. točke 3. Zakona Hrvatska narodna banka analizirat će informacije koje upućuju na nekorektno ponašanje imatelja kvalificiranog udjela podnositelja zahtjeva odnosno, u slučaju da nema imatelja kvalificiranog udjela deset najvećih dioničara odnosno imatelja udjela u podnositelju zahtjeva u dosadašnjem profesionalnom radu poput netransparentnog postupanja i nesuradnje s nadležnim tijelima, uskraćivanja ili ukidanja odobrenja za obavljanje rukovodećih funkcija ili obavljanja stručnih zanimanja ili djelatnosti te, ako je dostupno, analizirat će i razloge otkaza ugovora o radu, smjene s rukovodeće funkcije za koju je potreban visok stupanj samostalnosti i zabrane vođenja poslova ili zastupanja pravne osobe izrečene od nadležnog tijela kao i sve druge informacije ili dokaze koji upućuju na to da postupci pojedinog imatelja kvalificiranog udjela odnosno dioničara nisu u skladu sa standardima profesionalnog ponašanja.

(4) Pri ocjenjivanju ispunjenja uvjeta iz članka 26. stavka 2. točke 4. Zakona Hrvatska narodna banka uzet će u obzir financijske i poslovne rezultate trgovačkog društva u kojemu imatelj kvalificiranog udjela podnositelja zahtjeva odnosno, u slučaju da nema imatelja kvalificiranog udjela deset najvećih dioničara odnosno imatelja udjela u podnositelju zahtjeva ima ili je imao značajne poslovne udjele odnosno u kojima je obavljao funkciju člana upravljačkog ili nadzornog tijela ili rukovodeću funkciju u tom trgovačkom društvu, prije nego što je utvrđeno da je društvo počinilo značajniju nepravilnost ili povredu zakona u svojem poslovanju, prije nego što je nad društvom provedena predstečajna nagodba, otvoren stečajni postupak, donesena odluka o likvidaciji, pokrenut postupak izvanredne uprave ili je ukinuto odobrenje za rad, a koji bi mogli imati utjecaj na dobar ugled. Hrvatska narodna banka pritom će procijeniti je li postupanje pojedine osobe utjecalo na nastanak tih događaja.

(5) Hrvatska narodna banka pri ocjeni ispunjavanja uvjeta dobrog ugleda iz članka 26. stavka 2. točaka 1. i 2. Zakona, u slučaju kada je pravna osoba imatelj kvalificiranog udjela podnositelja zahtjeva odnosno, u slučaju da nema imatelja kvalificiranog udjela pravna osoba jedan od deset najvećih dioničara odnosno imatelja udjela podnositelja zahtjeva, vodit će računa o tome je li ta pravna osoba pravomoćno osuđena ili je protiv nje pokrenut ili je započeo kazneni postupak, o učestalosti počinjenih kaznenih djela, prekršaja ili povreda, je li ta pravna osoba počinila značajniju nepravilnost ili povredu zakona u svojem poslovanju, je li izrečena novčana kazna, kazna ukidanja pravne osobe ili druga mjera koja ima za posljedicu prestanak pravne osobe, sigurnosna mjera, oduzimanje imovinske koristi, oduzimanje predmeta ili javno objavljivanje presude, a koji bi mogli imati utjecaj na dobar ugled.

(6) Pri utvrđivanju okolnosti na temelju kojih se procjenjuje postojanje značajnog utjecaja, kao i načina utvrđivanja visine udjela posrednog stjecatelja Hrvatska narodna banka koristiti će se kriterijima i načinom propisanim u člancima 11. i 12. Odluke o prethodnoj suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji (»Narodne novine«, br. 25/2018. i 139/2022.).

(7) Odredbe ove Odluke koje se odnose na pravne osobe imatelje kvalificiranog udjela primjenjuju se i na udruge, zaklade, fondove, institucije, tijela i druge subjekte koji nemaju status pravne osobe, a koje imaju dionice ili udjele u kapitalu podnositelja zahtjeva u svoje ime.

Postupci i procedure sustava upravljanja i mehanizam unutarnjih kontrola pružatelja usluga servisiranja kredita

Članak 10.

Hrvatska narodna banka smatrat će da su uvjeti iz članka 26. stavka 1. podstavka 5. Zakona ispunjeni ako se utvrdi da su postupak i procedura sustava upravljanja i mehanizam unutarnjih kontrola pružatelja usluga servisiranja kredita razmjerni, primjereni, pouzdani i dostatni jer:

1) je uspostavljen odgovarajući organizacijski ustroj, adekvatne kontrolne aktivnosti i podjele dužnosti, prikladne unutarnje kontrole integrirane u poslovne procese i aktivnosti te prikladni administrativni i računovodstveni postupci,

2) je upravljanje rizicima kojima je pružatelj usluga servisiranja kredita izložen ili bi mogao biti izložen u svojem poslovanju djelotvorno i

3) sustav unutarnjih kontrola koji uključuje i prikladne administrativne i računovodstvene postupke osigurava poštivanje prava dužnika iz ugovora o kreditu i zaštitu osobnih podataka sukladno propisima kojim se uređuje zaštita osobnih podataka.

Politike, postupci, procedure i drugi zahtjevi za procjenu ispunjenja uvjeta

Članak 11.

(1) Hrvatska narodna banka smatrat će da uvjet iz članka 26. stavka 1. podstavka 6. Zakona nije ispunjen ako pružatelj usluge servisiranja nema propisane ili ne provodi adekvatne i djelotvorne politike i procedure kojima se štite prava dužnika te pravedno i razborito postupanje prema dužnicima, uključujući i razmatranje njihova financijskog stanja te u slučaju potrebe upućivanje dužnika na savjetovanje o dugu ili socijalnim službama ili su te politike neodgovarajuće ili manjkave.

(2) Hrvatska narodna banka smatrati će da uvjet iz članka 26. stavka 1. podstavka 7. Zakona nije ispunjen ako podnositelj zahtjeva nema uspostavljene procedure za evidentiranje i obradu prigovora dužnika ili su te procedure neodgovarajuće ili manjkave sukladno propisu Hrvatske narodne banke kojim se osiguravaju evidentiranje i obrada prigovora.

(3) Ako je podnositelj zahtjeva obveznik primjene zakona kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, Hrvatska narodna banka smatrat će da procedure iz članka 26. stavka 1. podstavka 8. Zakona nisu uspostavljene ako nije uspostavljen postupak za prepoznavanje, procjenu, razumijevanje i smanjenje rizika od pranja novca i financiranja terorizma.

(4) Hrvatska narodna banka smatrat će da uvjet iz članka 26. stavka 1. podstavka 9. Zakona nije ispunjen ako podnositelj zahtjeva nema propisane politike i procedure iz kojih bi se omogućavala pravodobna i točna izrada i objava godišnjih financijskih izvještaja, a kako je definirano propisima kojima se uređuje računovodstvo poduzetnika.

III. POLITIKA ZA IZBOR I PROCJENU ISPUNJAVANJA UVJETA ZA POJEDINAČNE ČLANOVE UPRAVLJAČKOG I NADZORNOG ODBORA PRUŽATELJA USLUGE SERVISIRANJA KREDITA KAO I ZA ČLANOVE UPRAVLJAČKOG I NADZORNOG TIJELA ZAJEDNO TE DINAMIKA PROCJENE TIH UVJETA

Politika za izbor i procjenu ispunjenja uvjeta koje pružatelj usluge servisiranja kredita ocjenjuje pri procjeni primjerenosti članova upravljačkog i nadzornog tijela kao i dinamika procjene tih uvjeta

Članak 12.

(1) Pružatelj usluga servisiranja kredita dužan je politikom za izbor i procjenu primjerenosti članova upravljačkog i nadzornog tijela (u nastavku teksta: politika za izbor i procjenu primjerenosti) detaljno propisati uvjete za pojedine članove upravljačkog i nadzornog tijela sukladno odredbama ove Odluke, a osobito:

1) odgovarajuća stručna znanja i iskustvo sukladno članku 7. i 8. ove Odluke

2) korektivne mjere iz stavka 6. ovog članka

3) procedure koje uključuju odredbe o:

1. postupanju u slučaju iznenadnih ili neočekivanih odsutnosti ili odlazaka člana upravljačkog i nadzornog tijela s njihovih funkcija u svrhu osiguranja kontinuiteta odlučivanja upravljačkog i nadzornog tijela

2. izboru i procjeni ispunjenja uvjeta za članove upravljačkog i nadzornog tijela pojedinačno odnosno zajednički i

3. ponovnoj zajedničkoj procjeni primjerenosti članova upravljačkog i nadzornog tijela

4) potrebnu dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz članaka 7. i 8. ove Odluke.

(2) Pružatelj usluga servisiranja kredita dužan je politikom za izbor i procjenu primjerenosti uzeti u obzir svoju veličinu, unutarnju organizaciju te prirodu, opseg i složenost svojih aktivnosti kada procjenjuje odgovarajuće stručno znanje i iskustvo svojih članova upravljačkog i nadzornog tijela, u cjelini, te kada propisuje i provodi s tim povezane politike i procese koji osiguravaju da su ti zahtjevi ispunjeni. Pružatelj usluga servisiranja kredita, koji servisira velike kreditne portfelje ili složenije kredite, treba imati sofisticiranije politike i procese, a za razliku od toga ostali pružatelji usluga servisiranja kredita koji servisiraju manje složene kredite mogu primjenjivati jednostavnije politike i procese.

(3) U svrhu primjene načela proporcionalnosti pružatelj usluga servisiranja kredita dužan je uzeti u obzir sljedeće kriterije:

1) svoju veličinu s obzirom na broj zaposlenika

2) visinu duga i broj ugovora o servisiranju kredita kojima upravlja

3) svoj pravni oblik

4) je li uvršten na uređeno tržište za trgovanje

5) je li dio grupe koja podliježe Direktivi 2013/36/EU na konsolidiranoj osnovi i, ako jest, njegov udio proporcionalnosti u grupi

6) pruža li usluge u drugoj državi članici i opseg poslovanja na području primjene drugog pravnog okvira

7) prirodu i složenost svih poslovnih aktivnosti koje obavlja i svoju organizacijsku strukturu

8) opseg i složenost postojećih ugovora o povjeravanju usluge servisiranja kredita izvoditelju usluge servisiranja kredita.

(4) Kada je primjenjivo, pružatelj usluge servisiranja kredita dužan je politikom za izbor i procjenu primjerenosti propisati da pri procjeni zajedničkoga odgovarajućeg stručnog znanja i iskustva pružatelj usluga servisiranja kredita zasebno procjenjuje sastav upravljačkog tijela u svojim funkcijama upravljanja i nadzora.

(5) Pružatelj usluge servisiranja kredita dužan je politikom za izbor i procjenu primjerenosti propisati da se pri procjeni stručnog znanja i iskustva pojedinačnog člana istodobno procjenjuje zajednička primjerenost upravljačkog i nadzornog tijela, osobito kakvim stručnim znanjem i iskustvom pojedini član pridonosi te u slučaju njegovog odlaska znanje i iskustvo koje bi moglo nedostajati nakon promjene.

(6) Pružatelj usluga servisiranja kredita dužan je politikom za izbor i procjenu primjerenosti propisati odgovarajuće korektivne mjere kada se procjenom primjerenosti utvrdi da članovi upravljačkog i nadzornog tijela zajednički ne posjeduju odgovarajuća stručna znanja i iskustvo, kako bi se pravodobno prevladali ti nedostaci.

(7) Odgovarajuće korektivne mjere iz stavka 6. ovog članka najmanje uključuju, ali nisu ograničene na: prilagodbu odgovornosti između članova, zamjenu pojedinih članova, imenovanje dodatnih članova, usavršavanje pojedinačnih članova kako bi članovi upravljačkog ili nadzornog tijela kao cjelina imali odgovarajuća stručna znanja i iskustvo.

(8) Pružatelj usluga servisiranja kredita dužan je politikom za izbor i procjenu primjerenosti propisati koje rizike treba uzeti u obzir pri procjeni primjerenosti, ponajprije reputacijski rizik, koji nastaju ako se utvrdi bilo kakva slabost koja utječe na zajedničku primjerenost članova upravljačkog i nadzornog tijela.

(9) Pružatelj usluga servisiranja kredita dužan je politikom za izbor i procjenu primjerenosti propisati dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz članaka 7. i 8. ove Odluke. U tu svrhu pružatelj usluga servisiranja kredita dužan je:

1) prikupljati informacije putem različitih kanala i instrumenata (npr. diplome i svjedodžbe, pisma preporuke, životopisi, intervjui, upitnici)

2) zahtijevati od ocjenjivane osobe da pruži točne informacije i da pruži dokaz o tim informacijama, kada je to potrebno

3) potvrditi, u mjeri u kojoj je to moguće, točnost informacija koje je dala ocjenjivana osoba.

(10) Pružatelj usluga servisiranja kredita dužan je procjenu ispunjavanja uvjeta članova upravljačkog i nadzornog tijela iz članka 8. ove Odluke izvršiti i u slučaju:

1) značajnih promjena u sastavu upravljačkog ili nadzornog tijela uključujući

1. slučajeve imenovanja novih članova upravljačkog ili nadzornog tijela

2. slučajeve prestanka članstva jednog ili više članova upravljačkog ili nadzornog tijela (otkazom, ostavkom, smrću i dr.)

2) značajnih promjena poslovnog modela, temeljnih zakonskih odredbi ili korištenih tehnologija.

(11) Dinamiku procjene ispunjavanja uvjeta iz stavka 10. ovoga članka, pružatelj usluga servisiranja kredita dužan je detaljnije propisati politikom za izbor i procjenu primjerenosti.

(12) U svrhu kontinuiranog ispunjavanja uvjeta iz članka 8. pružatelj usluga servisiranja kredita politikom primjerenosti propisuje obvezu obavještavanja Hrvatske narodne banke o predloženom imenovanju članova.

IV. DOKUMENTACIJA I INFORMACIJE KOJE SE PRILAŽU ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD

Dokumentacija i informacije koje je potrebno priložiti zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad pružatelja usluge servisiranja kredita

Članak 13.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad pružatelja usluge servisiranja kredita sadržava informacije i dokumentaciju iz članka 27. stavka 1. Zakona.

(2) Podnositelj zahtjeva dužan je tijekom provođenja postupka odlučivanja o zahtjevu bez odlaganja obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o svim izmjenama u odnosu na informacije i dokumentaciju dostavljenu uz zahtjev prema članku 27. stavku 1. Zakona i odredbama ove Odluke.

Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenje uvjeta za članove upravljačkog i nadzornog tijela

Članak 14.

(1) U cilju dokazivanja ispunjavanja uvjeta iz članaka 6. i 8. ove Odluke, zahtjev za izdavanje odobrenja mora sadržavati najmanje sljedeće informacije o članu upravljačkog i nadzornog tijela:

1) podatke o poziciji na koju se član imenuje (član upravljačkog ili član nadzornog tijela), planirani početak i trajanje mandata, detaljan opis dužnosti i odgovornosti člana i područja poslovanja za koje će biti nadležan

2) informacije o radnom iskustvu člana, za radna mjesta ili funkcije na kojima je član radio odnosno koje je obnašao sukladno članku 8. ove Odluke

3) informacije o stručnom usavršavanju člana uključujući pojedinosti poput područja usavršavanja, trajanja i godine završetka

4) informaciju o tome vodi li se protiv člana kazneni postupak ili je pokrenuta istraga, odnosno je li član pravomoćno osuđen za jedno ili više kaznenih djela, prekršaja ili povreda zakona navedenih u članku 26. stavku 2. Zakona i jesu li vodili ili vode li nadležna nadzorna tijela, druga javnopravna tijela ili sudovi istrage ili postupke protiv člana zbog nepravilnosti ili nepridržavanja bilo kojih propisa kojima se uređuje tržište kapitala ili kojima se uređuje pružanje financijskih usluga ili bilo kojih drugih relevantnih propisa, postoje li druga negativna izvješća s relevantnim, vjerodostojnim i pouzdanim informacijama (primjerice kao dio postupaka koji se odnose na zviždače), a koji mogu dovesti u sumnju dobar ugled člana

5) informaciju o tome je li protiv člana izrečena sigurnosna ili neka druga mjera ili upravna sankcija i

6) informaciju ima li član ili je imao značajne poslovne udjele odnosno je li obavljao funkciju u upravljačkom ili nadzornom tijelu ili neku drugu rukovodeću funkciju prije nego što je nad društvom provedena predstečajna nagodba, otvoren stečajni postupak, donesena odluka o likvidaciji, pokrenut postupak izvanredne uprave ili je ukinuto odobrenje ili suglasnost nadležnog tijela, a s obzirom na utjecaj člana na nastanak tih događaja.

(2) Kao dokaz za informacije iz stavka 1. ovog članka, zahtjevu se prilažu sljedeći dokumenti:

1) odluka o imenovanju člana upravljačkog odnosno člana nadzornog tijela

2) zapisnik sa sastanka nadzornog tijela ili upravljačkog tijela u nadzornoj funkciji na kojemu je donesena odluka o imenovanju člana

3) preslika osobne iskaznice ili putovnice (uz ovjereni prijevod na hrvatski jezik ako je riječ o stranim državljanima)

4) izvornik odnosno preslika diplome/svjedodžbe ili istovjetnog dokumenta koje je ovjerila obrazovna institucija na kojoj je diploma/svjedodžba stečena odnosno preslike diplome/svjedodžbe ili istovjetnog dokumenta koje je ovjerila inozemna obrazovna institucija na kojoj je diploma/svjedodžba stečena

5) potvrda pravne osobe ili subjekta (poslodavca) u kojemu je član stekao iskustvo iz članka 8. ove Odluke, pri čemu je potrebno navesti stručna znanja koja je član stekao, opis vrste i složenosti poslova koje je član obavljao

6) izvod iz kaznene i prekršajne evidencije, i to:

1. za državljane Republike Hrvatske uvjerenje općinskog suda o tome vodi li se protiv člana kazneni postupak, koje nije starije od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad

2. za strane državljane i državljane Republike Hrvatske koji su u posljednjih pet godina živjeli izvan Republike Hrvatske podatke o prekršajnoj neosuđivanosti odnosno neosuđivanosti na osnovi upravnih sankcija člana, o tome vodi li se protiv člana kazneni ili prekršajni postupak ili postupak za izricanje upravne sankcije te o tome je li član pravomoćno osuđen za kazneno djelo, koji nisu stariji od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad

7) životopis člana u kojemu se obvezno navode pojedinosti o obrazovanju i profesionalnom iskustvu, uključujući akademske kvalifikacije i drugo stručno usavršavanje, ime i prirodu svih poslodavaca za koje je član radio te prirodu i trajanje funkcija koje je obavljao, ističući posebno sve aktivnosti unutar opsega traženog položaja, uključujući, ali ne ograničavajući se na iskustvo u bankarstvu i upravljanju i

8) izjavu pružatelja usluga servisiranja kredita u vezi s rezultatom njegove ukupne procjene zajedničke primjernosti članova upravljačkog i nadzornog tijela, uključujući opis načina na koji cjelokupni sastav upravljačkog i nadzornog tijela odražava primjereno širok raspon stručnih znanja i iskustva te identifikaciju svih nedostataka ili slabosti i mjera nametnutih za njihovo rješavanje.

(3) Osim dokumenata iz stavka 2. ovog članka zahtjevu se mogu priložiti i drugi dokumenti kojima se mogu potvrditi dobar ugled, stručna znanja, sposobnost i iskustvo člana.

Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenje uvjeta dobrog ugleda imatelja (kvalificiranog) udjela ili dioničara

Članak 15.

(1) U cilju dokazivanja ispunjavanja uvjeta iz članka 9. ove Odluke, kada su te osobe fizičke osobe, zahtjev za izdavanje odobrenja mora sadržavati najmanje sljedeće informacije za imatelje kvalificiranog udjela, odnosno u slučaju da nema imatelja kvalificiranog udjela, deset najvećih dioničara odnosno imatelja udjela podnositelja zahtjeva:

1) informaciju o tome vodi li se protiv te osobe kazneni postupak ili je pokrenuta istraga, odnosno je li ista pravomoćno osuđena za jedno ili više kaznenih djela, prekršaja ili povreda zakona navedenih u članku 26. stavku 2. Zakona i jesu li vodili ili vode li nadležna nadzorna tijela, druga javnopravna tijela ili sudovi istrage ili postupke zbog nepravilnosti ili nepridržavanja bilo kojih propisa kojima se uređuje tržište kapitala ili kojima se uređuje pružanje financijskih usluga ili bilo kojih drugih relevantnih propisa, postoje li druga negativna izvješća s relevantnim, vjerodostojnim i pouzdanim informacijama (primjerice kao dio postupaka koji se odnose na zviždače), a koji mogu dovesti u sumnju dobar ugled te osobe

2) informaciju o tome je li protiv te osobe izrečena sigurnosna ili neka druga mjera ili upravna sankcija

3) informaciju o tome ima li ili je imala značajne poslovne udjele odnosno je li obavljala funkciju u upravljačkom ili nadzornom tijelu ili neku drugu rukovodeću funkciju prije nego što je nad društvom provedena predstečajna nagodba, otvoren stečajni postupak, donesena odluka o likvidaciji, pokrenut postupak izvanredne uprave ili je ukinuto odobrenje ili suglasnost nadležnog tijela, a s obzirom na utjecaj te osobe na nastanak tih događaja.

(2) Kao dokaz za informacije iz stavka 1. ovog članka, zahtjevu se prilažu sljedeći dokumenti:

1) preslika osobne iskaznice ili putovnice (uz ovjereni prijevod na hrvatski jezik ako je riječ o stranim državljanima),

2) izvod iz kaznene i prekršajne evidencije, i to:

1. za državljane Republike Hrvatske uvjerenje općinskog suda o tome vodi li se protiv te osobe kazneni postupak, koje nije starije od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad

2. za strane državljane i državljane Republike Hrvatske koji su u posljednjih pet godina živjeli izvan Republike Hrvatske podatke o prekršajnoj neosuđivanosti odnosno neosuđivanosti na osnovi upravnih sankcija kandidata, o tome vodi li se protiv te osobe kazneni ili prekršajni postupak ili postupak za izricanje upravne sankcije te o tome je li ta osoba pravomoćno osuđena za kazneno djelo, koji nisu stariji od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad (podaci se trebaju odnositi na sve jurisdikcije u kojima je ta osoba živjela u posljednjih pet godina).

(3) U slučaju kada je imatelj kvalificiranog udjela, deset najvećih dioničara odnosno imatelja udjela podnositelja zahtjeva pravna osoba, u cilju dokazivanja uvjeta iz članka 9. ove Odluke, zahtjev za izdavanje odobrenja mora sadržavati sljedeće informacije:

1) o tome vodi li se protiv te pravne osobe kazneni postupak ili je pokrenuta istraga, odnosno je li ista pravomoćno osuđena za jedno ili više kaznenih djela, prekršaja ili povreda zakona navedenih u članku 26. stavku 2. Zakona koji su primjenjivi na pravnu osobu, i jesu li vodili ili vode li nadležna nadzorna tijela, druga javnopravna tijela ili sudovi istrage ili postupke zbog nepravilnosti ili nepridržavanja bilo kojih propisa kojima se uređuje tržište kapitala ili kojima se uređuje pružanje financijskih usluga ili bilo kojih drugih relevantnih propisa

2) o tome je li joj je izrečena novčana kazna, kazna ukidanja pravne osobe ili druga mjera koja ima za posljedicu prestanak pravne osobe, sigurnosna mjera, oduzimanje imovinske koristi, oduzimanje predmeta ili javno objavljivanje presude

3) popis fizičkih osoba koji su krajnji dioničari, odnosno neposredni i posredni imatelji kvalificiranog udjela, imatelji poslovnog udjela ili dioničari društva pravne osobe s prikazom ukupnoga nominalnog iznosa dionica i postotnog udjela u temeljnom kapitalu društva.

(4) Kao dokaz za informacije iz stavka 3. ovog članka, zahtjevu se prilažu sljedeći dokumenti:

1) uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak za osobe iz stavka 3. točke 1. i 3. ovog članka, a koji nije stariji od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad

2) izjava fizičke osobe iz stavka 3. točke 1. i 3. ovog članka, a koja ima pravo zastupanja te pravne osobe o ne počinjenju kaznenog djela prekršaja ili povreda zakona u svojem poslovanju ili ne izricanju novčane kazne, kazne ukidanja pravne osobe, sigurnosne mjere, oduzimanja imovinske koristi, oduzimanje predmeta ili javno objavljivanje presude.

Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenje uvjeta primjerenosti politika, procedura i postupaka

Članak 16.

(1) U cilju dokazivanja ispunjavanja uvjeta iz članaka 10. i 11. ove Odluke, zahtjev za izdavanje odobrenja mora sadržavati donesene relevantne politike, procedure i postupke.

(2) Za društvo u osnivanju, u cilju dokazivanja ispunjavanja uvjeta iz članka 10. i 11. ove Odluke, zahtjev za izdavanje odobrenja mora sadržavati nacrte relevantnih politika, procedura i postupaka.

V. VISINA NAKNADE ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD

Visina naknade za izdavanje odobrenja za rad pružatelja usluge servisiranja

Članak 17.

(1) Podnositelj zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad dužan je Hrvatskoj narodnoj banci platiti naknadu za izdavanje odobrenja za rad u visini od 5.000,00 EUR.

(2) Naknada iz stavka 1. ove Odluke prihod je Hrvatske narodne banke i uplaćuje se u korist poslovnog računa Hrvatske narodne banke broj: HR6210010051011111116.

(3) Podnositelj zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad dužan je uplatiti naknadu iz stavka 1. ovog članka prije podnošenja zahtjeva i potvrdu o uplati naknade priložiti zahtjevu.

VI. ROK POHRANE OSOBNIH PODATAKA

Rokovi pohrane osobnih podataka

Članak 18.

(1) Pružatelj usluge servisiranja dužan je osobne podatke povezane s procesom procjene primjerenosti i izdavanja odobrenja za rad iz članka 27. Zakona i ove Odluke čuvati za vrijeme u kojemu osoba na koju se odnose jest član upravljačkog ili nadzornog tijela, odnosno imatelj kvalificiranog udjela, dioničar ili imatelj udjela te pet godina nakon što osoba prestane biti član upravljačkog ili nadzornog tijela odnosno imatelj kvalificiranog udjela, dioničar ili imatelj udjela, odnosno do okončanja sudskih sporova ako su temeljem obnašanja tih funkcija pokrenuti.

(2) Osobni podaci sadržani u zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad pružatelja usluga servisiranja kredita pohranjeni su samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe zbog kojih se osobni podaci obrađuju.

VII. ZAVRŠNA ODREDBA

Stupanje na snagu

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br: 18-091/01-24/BV Zagreb, 22. siječnja 2024.

Guverner Boris Vujčić, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić