Baza je ažurirana 13.04.2024. 

zaključno sa NN 39/24

NN 35/2024 (22.3.2024.), Pravilnik o nastavnim planovima i programima pojedinih vrsta i razina vojnih izobrazbi i izobrazbi za vojne specijaliste

Ministarstvo obrane

550

Na temelju članka 79. stavka 6. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18, 125/19, 155/23, 158/23 i 14/24) na prijedlog načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, donosim

PRAVILNIK

O NASTAVNIM PLANOVIMA I PROGRAMIMA POJEDINIH VRSTA I RAZINA VOJNIH IZOBRAZBI I IZOBRAZBI ZA VOJNE SPECIJALISTE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuju se nadležnosti, način donošenja i nadzor nad provođenjem nastavnih planova i programa, pojedinih vrsta i razina slijedno-rastućih izobrazbi časnika i dočasnika, funkcionalnih izobrazbi, osposobljavanja za stjecanje vojnostručne specijalnosti u okviru drugog roda ili službe, osposobljavanja za vojne specijaliste i ostalih oblika osposobljavanja koji se provode u Oružanim snagama Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Oružane snage).

(2) Ovaj se Pravilnik ne primjenjuje na nastavne planove i programe u okviru sveučilišnih studija za potrebe Oružanih snaga.

Članak 2.

Izrazi u ovom Pravilniku koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

U smislu ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. Nastavni plan i program – temeljni dokument kojim se određuje karakter, opseg i dubina nastavne građe te organizacija i način izvođenja nastave.

2. Izvedbeni plan nastave predmeta – dokument koji izrađuju nositelji predmeta u okviru slijedno-rastućih izobrazbi dočasnika i časnika kojim se pojašnjava način izvođenja i dinamiku predmeta iz nastavnog plana i programa.

3. Nastavno vijeće – stručno-pedagoško tijelo koje je nadležno i odgovorno za akademska pitanja. Osniva se posebno za sve razine slijedno-rastućih izobrazbi dočasnika i časnika, a čine ga nositelji predmeta, predstavnik polaznika, predstavnici upravljačkog osoblja (dekan, prodekani, načelnici katedri i dr.).

4. Smjernice za vojnu izobrazbu – dokument načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga kojim se daju smjernice i zadaće te koordinira provedba vojnih izobrazbi dvije godine s dinamikom ažuriranja dokumenta svake godine.

5. Cilj izobrazbe – opisuje namjere i pomake u učenju i obrazovanju, odnosno pomake u razvoju polaznika koji se odvijaju u nastavnom procesu te je temelj za ocjenjivanje stečenih kompetencija.

6. Ishodi učenja – kompetencije koje je osoba stekla učenjem i dokazala nakon postupka učenja.

7. Skup ishoda učenja – najmanji cjeloviti skup povezanih ishoda učenja iste razine, obujma i profila.

8. Kompetencije – znanja i vještine te pripadajuća samostalnost i odgovornost.

9. Standard kvalifikacije – sadržaj i struktura određene kvalifikacije. Uključuje sve podatke potrebne za određivanje razine, obujma i profila kvalifikacije te podatke potrebne za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete standarda kvalifikacije.

10. Standard zanimanja – popis svih poslova koje pojedinac obavlja u određenom zanimanju i popis kompetencija potrebnih za njihovo uspješno obavljanje.

11. Recenzija – postupak u kojem stručna osoba (javno ili anonimno) primjenom znanstvene metode, objektivno i nepristrano ocjenjuje kvalitetu prijedloga nastavnih planova i programa te o tome daje pisano mišljenje.

12. Stručnjak vojno-stručne specijalnosti – osoba s visokom razinom kompetencija i praktičnim iskustvom iz pojedinog roda, službe ili struke odnosno vojno-stručne specijalnosti.

13. Stručno-pedagoški nadzor – sustavno i organizirano stručno praćenje ostvarivanja propisanih nastavnih planova i programa, organizacije i izvođenja nastave te stručnog i pedagoškog rada nastavnika i vanjskih suradnika u nastavi.

II. NASTAVNI PLANOVI I PROGRAMI

Članak 4.

(1) Nastavnim planom i programom definiraju se:

– razina, cilj i zadaće izobrazbe

– nastavne cjeline (područja, moduli, semestri) i predmeti (kolegiji)

– nositelji predmeta

– obujam, razina, profil i redoslijed nastavnih cjelina i predmeta

– didaktičko-metodičke upute za obradu nastavnih sadržaja

– trajanje, način i broj sati proučavanja

– norme i način provjere ishoda učenja.

(2) Izrada nastavnog plana i programa temelji se na propisanim standardima zanimanja i standardima kvalifikacija, a u njihovom nedostatku na usklađenim ishodima učenja odnosno preciznom iskazu o tome što bi polaznici trebali znati ili biti u stanju učiniti nakon završetka programa izobrazbe.

(3) Nastavni planovi i programi donose se za sve oblike izobrazbi iz članka 1. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(4) Nastavni planovi i programi prve i druge razine slijedno-rastućih izobrazbi časnika izrađuju se kao zasebni dokument:

– nastavni plan i program borbenih rodova

– nastavni plan i program rodova borbene potpore

– nastavni plan i program službi

– nastavni plan i program struka.

(5) Izrada nastavnog plana i programa izobrazbe koja se izvodi po modelu učenja na daljinu (online) temelji se na istim standardima zanimanja, standardima kvalifikacija i ishodima učenja predmetne izobrazbe koja se izvodi po modelu neposrednog izvođenja nastave.

(6) Provedba određenog oblika vojne izobrazbe ne može započeti ako prethodno nije odobren nastavni plan i program za njegovu provedbu.

(7) Nastavni planovi i programi slijedno-rastućih izobrazbi i osposobljavanja za stjecanje vojnostručne specijalnosti u okviru drugog roda ili službe mora biti odobren najmanje šest mjeseci prije početka provedbe, a za ostale izobrazbe najmanje dva mjeseca prije početka provedbe.

Članak 5.

Proces izrade nastavnih planova i programa te vojna izobrazba provodi se putem Smjernica za vojnu izobrazbu.

III. NADLEŽNOSTI

Članak 6.

(1) Ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane i Oružanih snaga kontinuirano provode proces prepoznavanja potreba za vojnom izobrazbom.

(2) Proces iz stavka 1. ovoga članka provodi se na temelju analiza nastavnih planova i programa, propisanih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i ishoda učenja u odnosu na stečene kompetencije, naučene lekcije, ciljeve sposobnosti, operativne potrebe te usvojene nacionalne i međunarodne standarde.

(3) Na temelju procesa iz stavka 1. ovoga članka ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane i Oružanih snaga dostavljaju prijedlog izrade novog ili ažuriranja postojećega nastavnog plana i programa Povjerenstvu za vojnu izobrazbu.

(4) Povjerenstvo za vojnu izobrazbu imenuje ministar obrane, a čine ga predstavnici ustrojstvenih jedinica Ministarstva obrane i Glavnog stožera Oružanih snaga nadležnih za izobrazbu i Hrvatskoga vojnog učilišta »Dr. Franjo Tuđman«. Predsjednik Povjerenstva je predstavnik Glavnog stožera Oružanih snaga.

(5) Na poziv Povjerenstva za vojnu izobrazbu njegovu se radu mogu pridružiti i predstavnici drugih ustrojstvenih jedinica koje provode programe izobrazbe i stručnjaci vojno-stručne specijalnosti za područje nastavnih planova i programa koji se vrednuje.

(6) Nadležnosti Povjerenstva za vojnu izobrazbu su:

– vrednovanje prijedloga izrade novog ili ažuriranja postojećeg nastavnog plana i programa izobrazbe

– donošenje odluke o nositeljima te dinamici izrade i implementaciji novog ili ažuriranja postojećega nastavnog plana i programa izobrazbe

– vrednovanje i donošenje mišljenja o konačnom prijedlogu novog ili ažuriranoga nastavnog plana i programa izobrazbe.

Članak 7.

(1) Nastavni plan i program prve razine slijedno-rastuće izobrazbe časnika i prve razine slijedno-rastuće izobrazbe dočasnika i časnika u okviru programa osposobljavanja vojnih specijalista donosi načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga.

(2) Nastavni plan i program osposobljavanja za stjecanje vojnostručne specijalnosti u okviru drugog roda ili službe dočasnika donose čelnici ustrojstvenih jedinica Oružanih snaga koje provode obuku za stjecanje vojno stručne specijalnosti.

(3) Ostale nastavne planove i programe iz članka 1. stavka 1. ovoga Pravilnika donosi zapovjednik Hrvatskoga vojnog učilišta »Dr. Franjo Tuđman«.

IV. NAČIN DONOŠENJA

Predlaganje

Članak 8.

Prijedlog izrade novih ili ažuriranja postojećih nastavnih planova i programa izobrazbi mogu pokrenuti sve ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane i Oružanih snaga, a u skladu s člankom 6. ovoga Pravilnika.

Izrada

Članak 9.

(1) Nastavni planovi i programi slijedno-rastućih izobrazbi, osposobljavanja za stjecanje vojnostručne specijalnosti u okviru drugog roda ili službe i osposobljavanja za vojne specijaliste izrađuju se na obrascima koji se nalaze u prilogu 3. i 4. ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

(2) Nastavni planovi i programi funkcionalnih izobrazbi i ostalih oblika osposobljavanja izrađuju se na obrascima koji se nalaze u prilogu 3. i 5. ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

(3) Nastavni planovi i programi svih vrsta izobrazbi izrađuju se uz primjenu načela opterećenja polaznika prema Europskom sustavu prikupljanja i prenošenja bodova (European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS).

(4) Primjena načela opterećenja polaznika u izradi nastavnih planova i programa propisat će se posebnom uputom zapovjednika Hrvatskog vojnoga učilišta »Dr. Franjo Tuđman«.

Članak 10.

(1) Ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane ili Oružanih snaga (u daljnjem tekstu Predlagatelj) upućuje prijedlog izrade novog ili ažuriranja postojećega nastavnog plana i programa izobrazbe Povjerenstvu za vojnu izobrazbu na obrascu koji se nalazi u prilogu 1. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Povjerenstvo za vojnu izobrazbu analizira dostavljeni prijedlog iz stavka 1. ovoga članka te donosi odluku o prihvaćanju ili odbijanju prijedloga.

(3) U slučaju prihvaćanja prijedloga iz stavka 1. ovoga članka Povjerenstvo za vojnu izobrazbu donosi odluku kojom se određuju nositelji izrade, dinamika izrade i implementacije nastavnog plana i programa. Povjerenstvo za vojnu izobrazbu uz odluku, ispunjava i ovjerava obrazac iz priloga 3. ovoga Pravilnika te ga dostavlja nositelju izrade.

(4) U slučaju odbijanja prijedloga iz stavka 1. ovoga članka Povjerenstvo za vojnu izobrazbu donosi odluku o odbijanju prijedloga s obrazloženjem.

Članak 11.

(1) Nakon zaprimanja odluke iz članka 10. stavka 3. ovoga Pravilnika nositelj izrade izrađuje nastavni plan i program na obrascima iz priloga 4. ili 5. ovoga Pravilnika.

(2) Konačan prijedlog nastavnog plana i programa izobrazbe nositelj izrade dostavlja Povjerenstvu za vojnu izobrazbu u skladu s dinamikom određenom odlukom iz članka 10. stavka 3. ovoga Pravilnika.

(3) Povjerenstvo za vojnu izobrazbu vrednuje prijedlog iz stavka 2. ovoga članka te donosi mišljenje o konačnom prijedlogu novog ili ažuriranoga nastavnog plana i programa izobrazbe.

(4) U slučaju prihvaćanja konačnog prijedloga iz stavka 2. ovoga članka Povjerenstvo za vojnu izobrazbu uz pozitivno mišljenje upućuje ga na odobrenje u skladu s odredbama članka 7. ovoga Pravilnika.

(5) U slučaju odbijanja konačnog prijedloga iz stavka 2. ovoga članka Povjerenstvo za vojnu izobrazbu uz negativno mišljenje vraća prijedlog nositelju izrade nastavnog plana i programa na dopunu i izmjenu uz obrazloženje i definiranje nove dinamike izrade prijedloga.

Recenzija prijedloga

Članak 12.

(1) Povjerenstvo za vojnu izobrazbu provodi postupak recenzije za konačan prijedlog novog nastavnog plana i programa.

(2) Povjerenstvo za vojnu izobrazbu donosi odluku o provedbi recenzije određenoga nastavnog plana i programa izobrazbe koja uključuje i broj recenzenata (maksimalno tri), ime i prezime recenzenata, rok dovršenja recenzije i vrstu recenzije (anonimna ili javna).

(3) Recenzenti su pripadnici Oružanih snaga i stručnjaci vojno-stručne specijalnosti u području koje pokriva nastavni plan i program koji je predmet recenzije.

Primjena

Članak 13.

(1) Na temelju odobrenoga nastavnog plana i programa u skladu s odredbama članka 7. ovoga Pravilnika za sve slijedno-rastuće izobrazbe i osposobljavanje za stjecanje vojnostručne specijalnosti u okviru drugog roda ili službe izrađuje se Izvedbeni plan nastave za svaki predmet.

(2) Izvedbenim planom nastave utvrđuju se na razini predmeta:

– nositelj predmeta, predavači i suradnici u nastavi

– mjesto izvođenja nastave

– početak i završetak te satnica izvođenja predmeta

– oblici nastave (predavanja, seminari, vježbe, konzultacije, terenski rad, provjera znanja i dr.)

– način polaganja ispita, ispitni rokovi i standard ispitivanja

– popis obvezne i preporučene literature

– način izvođenja nastave (klasični oblik, mješoviti oblik, učenje na daljinu)

– ostale važne činjenice za provedbu nastave iz predmeta.

(3) Izvedbeni plan nastave predmeta, najkasnije 30 dana prije početka izobrazbe odobrava nastavno vijeće pojedinog programa izobrazbe ili čelnik ustrojstvene jedinice koja provodi izobrazbu.

(4) Izvedbenim planom nastave predmeta dopuštene su izmjene unutar pojedinog predmeta do 20 % sadržaja uz suglasnost nadležnog nastavnoga vijeća, kojima se ne utječe na izmjenu cilja i ishoda učenja na razini programa.

V. NADZOR

Svrha i područja nadzora

Članak 14.

(1) Nadzorom se utvrđuje ostvarivanje ciljeva nastavnog plana i programa, kvalitete organizacije i izvođenja nastave te stručnog i pedagoškog rada nositelja predmeta, predavača/instruktora i vanjskih suradnika u nastavi, a provodi se kao vanjski nadzor (stručno-pedagoško vrednovanje) i unutarnji nadzor (samovrednovanje).

(2) Područje nadzora obuhvaća:

– unutarnju organizaciju i planove rada

– nastavne planove i programe

– poučavanje i učenje

– postignuća polaznika

– organizacijsku kulturu

– vođenje nastavnog procesa

– resurse za provedbu nastave.

Vanjski nadzor (stručno-pedagoško vrednovanje)

Članak 15.

(1) Vanjski nadzor u smislu ovoga pravilnika u nadležnosti je nadležnih ustrojstvenih jedinica Ministarstva obrane i Glavnog stožera Oružanih snaga.

(2) Postupak provedbe vanjskog nadzora može započeti na temelju godišnjeg plana vanjskog nadzora izobrazbe nadležnih ustrojstvenih jedinica iz stavka 1. ovoga članka, na temelju nalaza radi utvrđivanja poduzetih mjera (ponovljeni nadzor), na temelju pisanog podneska fizičke osobe ili na temelju pisanog zahtjeva drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva obrane i Oružanih snaga.

(3) Vanjski nadzor provodi se neposrednim uvidom u rad nastavnika i/ili rad ustrojstvene jedinice za provedbu izobrazbe, a obuhvaća područje iz članka 14. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(4) Neovisno o svrsi zbog koje se vanjski nadzor pokreće i provodi, provedba treba biti usmjerena na praćenje kvalitete rada i pružanje stručne podrške te time i na unaprjeđenje sustava izobrazbe kao i na informiranje dionika u sustavu vojne izobrazbe o kvaliteti.

(5) Za provedbu vanjskog nadzora ustrojstvene jedinice iz stavka 1. ovoga članka mogu uz svoje djelatnike uz suglasnost matičnih ustrojstvenih jedinica u nadzorni tim angažirati i stručnjake vojno-stručne specijalnosti u području koje pokriva izobrazba koja se nadzire.

Unutarnji nadzor

Članak 16.

(1) Unutarnji nadzor planira i organizira ustrojstvena jedinica koja provodi izobrazbu, a kojim se nastavnom osoblju omogućuje da na temelju sustavnog praćenja, analiziranja i preispitivanja samostalno unaprijedi vlastiti rad.

(2) Ustrojstvene jedinice koje provode izobrazbu obvezne su donijeti Uputu za unutarnji nadzor.

(3) Uputom za unutarnji nadzor iz stavka 2. ovoga članka propisuje se određivanje i razvijanje kriterija kvalitete, trajanje procesa, određivanje područja u kojima će se provoditi i smjernice aktivnosti, definiranje faza provođenja, izrada instrumenata i način njihove primjene, prikupljanje i obrada podataka, izrada plana za uklanjanje uočenih slabosti, kompetencije osoblja koje provodi nadzor i izvješćivanje.

(4) Podaci prikupljeni unutarnjim nadzorom trebaju biti anonimni, zaštićeni od zlouporabe.

(5) Izvješća o rezultatima unutarnjeg nadzora dostavljaju se uspravnicom nadređenoj ustrojstvenoj jedinici te drugim ustrojstvenim jedinicama uključenim u proces izobrazbe, ali se u njima ne mogu imenovati i rangirati pojedini nastavnici.

(6) Ustrojstvene jedinice koje provode izobrazbu obvezne su za svaku školsku godinu donijeti Plan provedbe unutarnjeg nadzora i stvoriti uvjete za njegovo provođenje.

(7) Kao dopunu unutarnjem nadzoru Hrvatsko vojno učilište »Dr. Franjo Tuđman« će u suradnji s ustrojstvenim jedinicama Oružanih snaga provodi ankete polaznika slijedno-rastućih izobrazbi časnika i dočasnika te njihovih prvih nadređenih s vremenskim odmakom od jedne godine nakon završetka izobrazbe.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

(1) Za izradu prijedloga standarda zanimanja i standarda kvalifikacija iz članka 4. ovoga Pravilnika te procedure upisa standarda u Registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira nadležno je Povjerenstvo za izradu prijedloga standarda zanimanja i standarda kvalifikacija u području obrane osnovano odlukom ministra obrane.

(2) Postojeći nastavni planovi i programi izobrazbi uskladit će se s odredbama ovoga Pravilnika najkasnije do 31. prosinca 2026.

(3) Shematski prikaz procesa izrade novih ili ažuriranja postojećih nastavnih planova i programa nalazi se u prilogu 2. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(4) U roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika čelnici ustrojstvenih jedinica obvezni su donijeti upute iz članka 9. stavka 4. i članka 16. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/24-02/7

Urbroj: 512-01-24-2

Zagreb, 18. ožujka 2024.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane Ivan Anušić, v. r.

PRILOG 1.

PRILOG 2.

PRILOG 3.

PRILOG 4.

PRILOG 5.

 

 

 

Copyright © Ante Borić