Baza je ažurirana 13.04.2024. 

zaključno sa NN 39/24

NN 35/2024 (22.3.2024.), Odluka o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor zastupnika u Hrvatski sabor

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

545

Na temelju članka 43. stavka 1. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (»Narodne novine«, br. 29/19., 98/19. i 126/21. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. ožujka 2024. donijela

ODLUKU

O VISINI NAKNADE TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE ZA IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade troškova izborne promidžbe za izbor zastupnika u Hrvatski sabor.

II.

Pravo na naknadu troškova iz točke I. ove Odluke imaju političke stranke i neovisne liste koje na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor dobiju više od 5 % važećih glasova birača izborne jedinice, političke stranke koje su predložile kandidate za zastupnike pripadnika nacionalnih manjina koji su postali zastupnici u Hrvatskome saboru, kandidati za zastupnike pripadnika nacionalnih manjina koje su kandidirali birači i udruge nacionalnih manjina, a koji su postali zastupnici u Hrvatskome saboru te kandidati za zastupnike pripadnika nacionalnih manjina zastupljenih u stanovništvu Republike Hrvatske s manje od 1,5 % stanovnika koji na izborima nisu postali zastupnici u Hrvatskome saboru, a dobili su više od 15 % važećih glasova birača izborne jedinice.

III.

Političke stranke, neovisne liste i kandidati za zastupnike pripadnika nacionalnih manjina iz točke II. ove Odluke imaju pravo na naknadu troškova izborne promidžbe u iznosu od 17.918,00 eura, po osvojenom zastupničkom mjestu prema konačnim rezultatima izbora, s time da se naknada troškova izborne promidžbe pojedinoj političkoj stranci, odnosno neovisnoj listi, odnosno kandidatu za zastupnika pripadnika nacionalnih manjina ne smije isplatiti u iznosu većem od ostvarenih troškova izborne promidžbe.

IV.

Političke stranke i neovisne liste koje su na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor dobile više od 5 % važećih glasova birača izborne jedinice, a nisu osvojile zastupničko mjesto u Hrvatskome saboru, imaju pravo na naknadu troškova izborne promidžbe u iznosu od 2.987,00 eura, s time da se naknada troškova izborne promidžbe pojedinoj političkoj stranci, odnosno neovisnoj listi ne smije isplatiti u iznosu većem od ostvarenih troškova izborne promidžbe.

V.

Kandidati za zastupnike pripadnika nacionalnih manjina zastupljenih u stanovništvu Republike Hrvatske s manje od 1,5 % stanovnika koji na izborima nisu postali zastupnici u Hrvatskome saboru, a dobili su više od 15 % važećih glasova birača izborne jedinice, imaju pravo na naknadu u visini od 15 % iznosa naknade koja pripada zastupniku, utvrđene u točki III. ove Odluke, s time da se naknada troškova izborne promidžbe pojedinom kandidatu za zastupnika pripadnika nacionalnih manjina ne smije isplatiti u iznosu većem od ostvarenih troškova izborne promidžbe.

VI.

Naknada troškova izborne promidžbe isplaćuje se političkim strankama na poseban račun političke stranke otvoren za financiranje troškova izborne promidžbe.

Naknada troškova izborne promidžbe kandidatima za zastupnike pripadnika nacionalnih manjina te neovisnim listama isplaćuje se na poseban račun kandidata, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje neovisne liste, otvoren za financiranje troškova izborne promidžbe.

VII.

Naknada troškova izborne promidžbe iz točaka III., IV. i V. ove Odluke isplatit će se iz državnog proračuna Republike Hrvatske, u roku od 15 dana od dana objave izvješća Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske o nadzoru poštivanja odredbi Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (»Narodne novine«, br. 29/19., 98/19. i 126/21. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) koje se odnose na izbornu promidžbu, iz članka 61. toga Zakona.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/24-04/148

Urbroj: 50301-21/32-24-2

Zagreb, 20. ožujka 2024.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić