NN 11/2024 (29.1.2024.), Odluka o izmjeni Odluke o kamatnim stopama na novčana sredstva kod Hrvatske narodne banke koja se ne odnose na operacije monetarne politike

HRVATSKA NARODNA BANKA

208

Na temelju članka 43. stavka 2. točke 10. i članka 96. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O KAMATNIM STOPAMA NA NOVČANA SREDSTVA KOD HRVATSKE NARODNE BANKE KOJA SE NE ODNOSE NA OPERACIJE MONETARNE POLITIKE

Članak 1.

U članku 5. Odluke o kamatnim stopama na novčana sredstva kod Hrvatske narodne banke koja se ne odnose na operacije monetarne politike (»Narodne novine«, br. 107/2023.; u nastavku teksta: Odluka) stavak 2. mijenja se i glasi:

»Obračunate kamate na prekonoćne depozite plaćaju se jednom mjesečno za protekli mjesec, a na oročene depozite na datum dospijeća oročenih depozita.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br.: 23-091/01-24/BV Zagreb, 23. siječnja 2024.

Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić