Baza je ažurirana 24.062024. 

zaključno sa NN 74/24

NN 138/2023 (17.11.2023.), Pravilnik o polaganju stručnog ispita za inspektora Državnog inspektorata

DRŽAVNI INSPEKTORAT

1884

Na temelju članka 31. stavka 9. Zakona o Državnom inspektoratu (»Narodne novine«, broj 115/18, 117/21 i 67/23) glavni državni inspektor donosi

PRAVILNIK

O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA ZA INSPEKTORA DRŽAVNOG INSPEKTORATA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se način, postupak i Program polaganja i ocjenjivanja stručnog ispita za inspektore Državnog inspektorata (u daljnjem tekstu: stručni ispit), te sastav i način rada Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnog ispita te druga pitanja u vezi s polaganjem stručnog ispita.

(2) Ovim Pravilnikom propisuju se i sadržaj, način vođenja i obrazac očevidnika o polaganju stručnog ispita, obrazac zapisnika i obrazac i način izdavanja uvjerenja o položenom stručnom ispitu.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muške i ženske osobe.

II. SADRŽAJ I NAČIN POLAGANJA STRUČNOG ISPITA

Članak 3.

(1) Stručni ispit polaže se za tržišnog inspektora, sanitarnog inspektora, veterinarskog inspektora, poljoprivrednog inspektora, lovnog inspektora, šumarskog inspektora, fitosanitarnog inspektora, turističkog inspektora, rudarskog inspektora, inspektora opreme pod tlakom, elektroenergetskog inspektora, inspektora rada, građevinskog inspektora, inspektora zaštite okoliša, inspektora zaštite prirode i vodopravnog inspektora.

(2) Stručni ispit za obavljanje poslova inspektora iz stavka 1. ovog članka polaže se prema Programu koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(3) Stručni ispit sastoji se od provjere: posebnih znanja i poznavanja propisa potrebnih za obavljanje poslova odgovarajućih inspekcija.

(4) Stručni ispit sastoji se od pisanog i usmenog dijela.

(5) Pisani dio stručnog ispita obuhvaća izradu pisane zadaće za odgovarajuće inspekcijske poslove za koje se polaže stručni ispit.

(6) Usmeni dio stručnog ispita sastoji se od provjere znanja iz pisane zadaće i provjere znanja iz predmeta za odgovarajuće inspekcije kako je utvrđeno Programom.

Članak 4.

(1) Ispitno povjerenstvo utvrđuje pravne izvore za polaganje stručnog ispita za odgovarajućeg inspektora po svim predmetima koji su utvrđeni Programom.

(2) Pravni izvori iz stavka 1. ovog članka objavljuju se na mrežnim stranicama Državnog inspektorata.

III. POSTUPAK I NAČIN POLAGANJA STRUČNOG ISPITA

Zahtjev za polaganje stručnog ispita i Očevidnik o položenim stručnim ispitima

Članak 5.

(1) Službenik koji ima obvezu položiti odgovarajući stručni ispit podnosi pisani zahtjev za polaganje stručnog ispita nadležnoj ustrojstvenoj jedinici za ljudske potencijale u Državnom inspektoratu (u daljnjem tekstu: nadležna ustrojstvena jedinica), putem elektroničke pošte.

(2) Nadležna ustrojstvena jedinica provjerava u osobnom očevidniku, odnosno službenoj dokumentaciji ispunjava li službenik uvjete za pristupanje polaganju stručnog ispita.

(3) O položenim stručnim ispitima nadležna ustrojstvena jedinica vodi Očevidnik na obrascu OSI – DIRH-1. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Ispitno povjerenstvo

Članak 6.

(1) Stručni ispit polaže se pred ispitnim povjerenstvom Državnog inspektorata.

(2) Ispitno povjerenstvo sastoji se od predsjednika, dva člana ispitnog povjerenstva i tajnika.

(3) Predsjednika, članove ispitnog povjerenstva i tajnika imenuje posebnom odlukom glavni državni inspektor za svako inspekcijsko područje na dvije godine.

(4) Predsjednik Ispitnog povjerenstva odgovoran je za zakonito provođenje stručnog ispita.

(5) Predsjednik, članovi Ispitnog povjerenstva i tajnici imaju pravo na nagradu za rad u Ispitnom povjerenstvu.

(6) Visinu nagrade iz stavka 5. ovog članka odlukom uređuje glavni državni inspektor.

Članak 7.

(1) Predsjednik, članovi Ispitnog povjerenstva i tajnici razrješavaju se na vlastiti zahtjev, prestankom državne službe te zbog neurednog i nesavjesnog obavljanja dužnosti u Ispitnom povjerenstvu.

(2) Dužnost predsjednika, člana Ispitnog povjerenstva i tajnika prestaje i njihovom smrću.

Članak 8.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Ispitnog povjerenstva obavljaju nadležna ustrojstvena jedinica i tajnik Ispitnog povjerenstva.

Mjesto, vrijeme i troškovi polaganja stručnog ispita

Članak 9.

Kandidati se o mjestu i vremenu polaganja stručnog ispita obavještavaju putem mrežne stranice Državnog inspektorata, najmanje 15 dana prije dana određenog za polaganje stručnog ispita.

Članak 10.

(1) Stručni ispit se polaže u središnjem uredu Državnog inspektorata u Zagrebu.

(2) Troškove javnog prijevoza za dolazak i odlazak na prvo polaganje stručnog ispita snosi Državni inspektorat.

(3) Troškove iz stavka 2. ovog članka za drugo i treće polaganje stručnog ispita snosi kandidat.

Članak 11.

(1) Kandidat može pisanim putem zatražiti odgodu polaganja stručnog ispita zbog privremene nesposobnosti za rad (bolovanje).

(2) Kandidatu će se odgoditi zatraženo polaganje stručnog ispita ukoliko je dostavio obavijest o privremenoj nesposobnosti za rad (bolovanje) nadležnoj ustrojstvenoj jedinici najkasnije do dana određenog za polaganje.

(3) Kandidat može pisanim putem zatražiti odgodu polaganja stručnog ispita i radi drugih opravdanih razloga čiju opravdanost ocjenjuje glavni državni inspektor najkasnije do dana određenog za polaganje stručnog ispita.

(4) Kandidatu kojem nije istekao rok polaganja stručnog ispita, a za kojeg je izvršena odgoda polaganja stručnog ispita na način iz stavaka 1., 2. i 3. ovog članka, može se odobriti polaganje stručnog ispita u nekom od idućih termina.

(5) Kandidat koji nije pravovremeno zatražio odgodu polaganja stručnog ispita prema stavcima 1., 2. i 3. ovog članka, odnosno nije dostavio potvrdu o privremenoj nesposobnosti za rad nadležnoj ustrojstvenoj jedinici zbog više sile može zatražiti da mu se odobri polaganje stručnog ispita u nekom od sljedećih termina, ako mu nije istekao rok polaganja stručnog ispita.

Ocjenjivanje i uspjeh kandidata na stručnom ispitu

Članak 12.

(1) Kandidat koji nije položio stručni ispit u prvom pokušaju ima pravo pristupiti još dvaput polaganju stručnog ispita.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka kandidat će biti pozvan na ponovno polaganje stručnog ispita, ali ne kasnije od utvrđenog roka u kojem je dužan položiti stručni ispit.

(3) Kandidat koji u trećem pokušaju ne položi stručni ispit ne može više pristupiti polaganju.

Članak 13.

(1) Uspjeh kandidata na stručnom ispitu ocjenjuje se ocjenom: »položio«, odnosno »nije položio«.

(2) Ocjenu stručnog ispita kandidatu zaključuje i objavljuje predsjednik ispitnog povjerenstva.

Članak 14.

(1) Smatrat će se da stručni ispit nije položio kandidat koji nije pristupio njegovu polaganju, a polaganje ispita nije odgodio u skladu s ovim Pravilnikom.

(2) Kandidat koji u tijeku ispita odustane od daljnjeg polaganja, ocjenjuje se kao da stručni ispit nije položio.

Zapisnik o polaganje stručnog ispita

Članak 15.

(1) Za svakog kandidata vodi se zapisnik o polaganju stručnog ispita.

(2) Zapisnik iz stavka 1. ovog članka vodi se na obrascu ZSI – DIRH-2. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 16.

(1) O položenom stručnom ispitu Državni inspektorat izdaje uvjerenje na obrascu USI – DIRH-3. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu potpisuje predsjednik ispitnog povjerenstva i tajnik.

(3) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu obavezno sadrži sljedeće podatke: ime i prezime, datum i mjesto rođenja te OIB kandidata, radno mjesto kandidata, naziv položenog stručnog ispita, datum polaganja ispita, broj i datum izdavanja uvjerenja.

(4) Uvjerenje se izdaje u roku od petnaest dana od dana polaganja ispita, u dva primjerka, od kojih se jedan dostavlja kandidatu, a jedan ostaje u pismohrani Državnog inspektorata.«

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Glavni državni inspektor donijet će odluke iz članka 6. stavaka 3. i 6. ovoga Pravilnika u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/23-01/14

Urbroj: 443-01-02-02-23-3

Zagreb, 10. studenoga 2023.

Glavni državni inspektor dr. sc. Andrija Mikulić, v. r.

PROGRAM STRUČNOG ISPITA ZA INSPEKTORE DRŽAVNOG INSPEKTORATA

I.

Ovim se Programom utvrđuju predmeti koje obuhvaća stručni ispit za tržišnog inspektora, sanitarnog inspektora, veterinarskog inspektora, poljoprivrednog inspektora, lovnog inspektora, šumarskog inspektora, fitosanitarnog inspektora, turističkog inspektora, rudarskog inspektora, inspektora opreme pod tlakom, elektroenergetskog inspektora, inspektora rada, građevinskog inspektora, inspektora zaštite okoliša, inspektora zaštite prirode i vodopravnog inspektora.

II.

Stručni ispit za inspektore iz točke I. ovoga Programa sastoji se od pisanog i usmenog dijela ispita.

III.

Pisani dio stručnog ispita obuhvaća izradu radnih zadaća u okviru odgovarajućih poslova koje obavlja inspektor koji polaže stručni ispit.

IV.

Usmeni dio stručnog ispita sastoji se od provjere znanja iz pisane zadaće i provjere znanja iz predmeta za pojedine inspektore kako slijedi:

Za tržišnog inspektora

1. Ustrojstvo i poslovi Državnog inspektorata, način rada i ovlasti tržišnog inspektora, te upravni, prekršajni i kazneni postupci tržišnog inspektora u provedbi inspekcijskog nadzora.

2. Poznavanje propisa iz djelokruga rada tržišnog inspektora u području trgovine i usluga, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa.

3. Poznavanje propisa iz djelokruga rada tržišnog inspektora u području zaštite ekonomskih interesa potrošača, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa.

4. Poznavanje propisa iz djelokruga rada tržišnog inspektora u području sigurnosti neprehrambenih proizvoda, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa.

Za turističkog inspektora

1. Ustrojstvo i poslovi Državnog inspektorata, način rada i ovlasti turističkog inspektora, te upravni, prekršajni i kazneni postupci turističkog inspektora u provedbi inspekcijskog nadzora

2. Poznavanje propisa iz djelokruga rada turističkog inspektora u području ugostiteljske djelatnosti i pružanja ugostiteljskih usluga, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa.

3. Poznavanje propisa iz djelokruga rada turističkog inspektora u području pružanja usluga u turizmu i boravišne/turističke pristojbe, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa.

Za inspektora rada (nadležnog za nadzor u području radnih odnosa)

1. Ustrojstvo i poslovi Državnog inspektorata, način rada i ovlasti inspektora rada nadležnog za nadzor u području radnih odnosa, prekršajni i kazneni postupci inspektora rada u provedbi inspekcijskog nadzora.

2. Poznavanje propisa iz djelokruga inspektora rada iz područja radnih odnosa i u vezi s radnim odnosima, zakonitosti rada i zapošljavanja, ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, osiguranja radničkih tražbina u slučaju blokade poslodavca te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa.

3. Poznavanje osnovnog propisa iz područja zaštite na radu.

Za inspektora rada (nadležnog za nadzor zaštite na radu)

1. Ustrojstvo i poslovi Državnog inspektorata, način rada i ovlasti inspektora rada u području zaštite na radu, te upravni, prekršajni i kazneni postupak inspektora rada u provedbi inspekcijskog nadzora.

2. Poznavanje propisa iz djelokruga rada inspektora rada u području zaštite na radu te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa.

3. Poznavanje osnovnog propisa iz područja radnih odnosa.

Za lovnog inspektora

1. Ustrojstvo i poslovi Državnog inspektorata, način rada i ovlasti lovnog inspektora, te kazneni postupci lovnog inspektora u provedbi inspekcijskog nadzora.

2. Poznavanje propisa iz djelokruga rada lovnog inspektora u području lovstva, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa.

3. Poznavanje propisa iz djelokruga rada lovnog inspektora u drugim područjima koji uređuju postupanje s divljači, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa.

Za šumarskog inspektora

1. Ustrojstvo i poslovi Državnog inspektorata, način rada i ovlasti šumarskog inspektora, te kazneni postupci šumarskog inspektora u provedbi inspekcijskog nadzora.

2. Poznavanje propisa iz djelokruga rada šumarskog inspektora u području šumarstva, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa.

3. Poznavanje propisa iz djelokruga rada šumarskog inspektora u području šumskog reprodukcijskog materijala, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa.

4. Poznavanje propisa iz djelokruga rada šumarskog inspektora u području biljnog zdravstva, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa.

Za sanitarnog inspektora

1. Ustrojstvo i poslovi Državnog inspektorata, način rada i ovlasti sanitarnog inspektora, te kazneni postupci sanitarnog inspektora u provedbi inspekcijskog nadzora.

2. Poznavanje propisa iz djelokruga rada sanitarnog inspektora u području sigurnosti hrane, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa.

3. Poznavanje propisa iz djelokruga rada sanitarnog inspektora u području proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja kemikalija i biocida, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa.

4. Poznavanje propisa iz djelokruga rada sanitarnog inspektora u području proizvodnje i stavljanja na tržište predmeta opće uporabe, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa.

5. Poznavanje propisa iz djelokruga rada sanitarnog inspektora u području zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa.

6. Poznavanje propisa iz djelokruga rada sanitarnog inspektora u području zdravstvene ekologije koja uključuje zaštitu od buke, neionizorajućeg zračenje i zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa.

Za inspektora zaštite okoliša

1. Ustrojstvo i poslovi Državnog inspektorata, način rada i ovlasti inspektora zaštite okoliša, te prekršajni i kazneni postupci inspektora zaštite okoliša u provedbi inspekcijskog nadzora

2. Poznavanje propisa iz djelokruga rada inspektora zaštite okoliša u području zaštite okoliša, i drugih propisa te propisa Europske unije, kao i način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa.

3. Poznavanje propisa iz djelokruga rada inspektora zaštite okoliša u području zaštite zraka i drugih propisa te propisa Europske unije, kao i način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa.

4. Poznavanje propisa iz djelokruga rada inspektora zaštite okoliša u području klimatskih promjena i drugih propisa te propisa Europske unije, kao i način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa.

5. Poznavanje propisa iz djelokruga rada inspektora zaštite okoliša u području zaštite ozonskog sloja i drugih propisa te propisa Europske unije, kao i način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa.

6. Poznavanje propisa iz djelokruga rada inspektora zaštite okoliša u području gospodarenja otpadom i drugih propisa te propisa Europske unije, kao i način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa.

7. Poznavanje propisa iz djelokruga rada inspektora zaštite okoliša u području zaštite od svjetlosnog onečišćenja i drugih propisa te propisa Europske unije, kao i način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa

Za vodopravnog inspektora

1. Ustrojstvo i poslovi Državnog inspektorata, način rada i ovlasti vodopravnog inspektora, te prekršajni i kazneni i postupci vodopravnog inspektora u provedbi inspekcijskog nadzora.

2. Poznavanje propisa iz djelokruga rada vodopravnog inspektora u području voda, vodnog dobra i vodnih građevina, zaštite voda, korištenja voda, zaštite od štetnog djelovanja voda, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa.

3. Poznavanje propisa iz djelokruga rada vodopravnog inspektora u području obavljanja djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa.

Za inspektora zaštite prirode

1. Ustrojstvo i poslovi Državnog inspektorata, način rada i ovlasti inspektora zaštite prirode, te kazneni postupci inspektora zaštite prirode u provedbi inspekcijskog nadzora.

2. Poznavanje propisa iz djelokruga rada inspektora zaštite prirode u području zaštite prirode, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa.

3. Poznavanje propisa iz djelokruga rada inspektora zaštite prirode u području prekograničnog prometa i trgovine divljim vrstama, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa

4. Poznavanje propisa iz djelokruga rada inspektora zaštite prirode u području sprječavanja unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanja njima, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa.

5. Poznavanje propisa iz djelokruga rada inspektora zaštite prirode u području postupanja s genetski modificiranim organizmima, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa.

6. Poznavanje propisa iz djelokruga rada inspektora zaštite prirode u području provedbe mjera usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Europskoj uniji, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa.

7. Poznavanje propisa iz djelokruga rada inspektora zaštite prirode u području akvakulture, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa

Za rudarskog inspektora

1. Ustrojstvo i poslovi Državnog inspektorata, način rada, ovlasti rudarskog inspektora i podnošenje kaznene prijave rudarskog inspektora u provedbi inspekcijskog nadzora, te

– za rudarskog inspektora u području istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina, osim u području istraživanja i eksploatacije ugljikovodika, geotermalnih voda u energetske svrhe, podzemno skladištenje plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida

2. Poznavanje propisa iz djelokruga rada rudarskog inspektora u području istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa

3. Poznavanje propisa iz djelokruga rada rudarskog inspektora u području zaštite na radu pri izvođenju rudarskih radova, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa

– za rudarskog inspektora u području naftnog rudarstva, koji se odnose na istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, geotermalnih voda u energetske svrhe, podzemno skladištenje plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida

4. Poznavanje propisa iz djelokruga rada rudarskog inspektora u području istraživanja i eksploatacije ugljikovodika, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa

5. Poznavanje propisa iz djelokruga rada rudarskog inspektora u području zaštite na radu pri izvođenju naftno rudarskih radova, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa

– za rudarskog inspektora u području nadzora rudarskih strojeva, objekata, postrojenja, opreme, alata i instalacija, u dijelu proizvodnje, razdiobe i upotrebe električne energije

6. Poznavanje propisa iz djelokruga rada rudarskog inspektora u području projektiranja, uporabe i održavanja niskonaponskih instalacija, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa

7. Poznavanje propisa iz djelokruga rada rudarskog inspektora u području projektiranja, uporabe i održavanja srednjenaponskih postrojenja i instalacija, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa

Za inspektora opreme pod tlakom

1. Ustrojstvo i poslovi Državnog inspektorata, način rada, ovlasti inspektora opreme pod tlakom, upravni i kazneni postupci inspektora opreme pod tlakom u provedbi inspekcijskog nadzora

2. Poznavanje propisa iz djelokruga rada inspektora opreme pod tlakom u području opreme pod tlakom, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa

3. Poznavanje propisa iz djelokruga rada inspektora opreme pod tlakom u području toplinarstva i plinarstva, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa

Za elektroenergetskog inspektora

1. Ustrojstvo i poslovi Državnog inspektorata, način rada, ovlasti elektroenergetskog inspektora i prekršajni postupci elektroenergetskog inspektora u provedbi inspekcijskog nadzora

2. Poznavanje propisa iz djelokruga rada elektroenergetskog inspektora u području proizvodnje, prijenosa, distribucije, opskrbe električnom energijom, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa

3. Poznavanje propisa iz djelokruga rada elektroenergetskog inspektora u području projektiranja, uporabe i održavanja srednjenaponskih i niskonaponskih postrojenja i instalacija, te način postupanja u nadzoru nad tim propisima

Za poljoprivrednog inspektora

1. Ustrojstvo i poslovi Državnog inspektorata, način rada i ovlasti poljoprivrednog inspektora, te upravni, prekršajni, kazneni i dr. postupci poljoprivrednog inspektora u provedbi inspekcijskih nadzora i službenih kontrola

2. Poznavanje propisa iz djelokruga rada poljoprivrednog inspektora u području poljoprivrede, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa

3. Poznavanje propisa iz djelokruga rada poljoprivrednog inspektora u području stočarstva, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa

4. Poznavanje propisa iz djelokruga rada poljoprivrednog inspektora u području kvalitete hrane, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa

5. Poznavanje propisa iz djelokruga rada poljoprivrednog inspektora u području vinarstva, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa

Za fitosanitarog inspektora

1. Ustrojstvo i poslovi Državnog inspektorata, način rada i ovlasti fitosanitarnog inspektora, te upravni, prekršajni, kazneni i dr. postupci fitosanitarnog inspektora u provedbi inspekcijskih nadzora i službenih kontrola

2. Poznavanje propisa iz djelokruga rada fitosanitarnog inspektora u području biljnog zdravstva, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa

3. Poznavanje propisa iz djelokruga rada fitosanitarnog inspektora u području sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja koje se uvozi, uključujući GMO u navedenom području, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa

4. Poznavanje propisa iz djelokruga rada fitosanitarnog inspektora u području šumskog reprodukcijskog materijala koji se uvozi, uključujući GMO u navedenom području, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa

5. Poznavanje propisa iz djelokruga rada fitosanitarnog inspektora u području kontrole usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima pri uvozu, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa

Za veterinarskog inspektora

1. Ustrojstvo i poslovi Državnog inspektorata, način rada i ovlasti veterinarskog inspektora i graničnog veterinarskog inspektora, upravne i kaznene mjere u provedbi inspekcijskog nadzora.

2. Poznavanje propisa iz djelokruga rada veterinarskog inspektora i graničnog veterinarskog inspektora u području veterinarstva, higijene i sigurnosti hrane i hrane za životinje, zaštite zdravlja životinja, farmski uzgoj, promet i označavanje životinja, reprodukciju životinja, promet životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla uključujući i međunarodni promet, dobrobit (zaštita) životinja, nusproizvoda i od njih dobivenih proizvoda, veterinarsko medicinskih proizvoda, dobre laboratorijske prakse te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa.

Za građevinskog inspektora

1. Ustrojstvo i poslovi Državnog inspektorata, način rada i ovlasti građevinskog inspektora te prekršajni i kazneni postupci u provedbi inspekcijskog nadzora građevinskog inspektora.

2. Poznavanje propisa iz djelokruga rada građevinskog inspektora u području kojima se uređuje građenje, provedba stručnog nadzora građenja građevina za koje je potreban akt za građenje, kao i građevina i izvođenja radova koji se grade odnosno izvode bez građevinske dozvole, uporaba i održavanja građevina te način postupanja u inspekcijskom nadzoru nad primjenom tih propisa.

3. Poznavanje zakona iz djelokruga rada građevinskog inspektora u području kojima se uređuje gradnja i prostorno uređenje te drugih propisa koji su značajni za primjenu tih zakona.

4. Poznavanje zakona iz djelokruga rada građevinskog inspektora u području kojima se uređuje uklanjanje građevina prema propisima o gradnji i posebnim propisima o obnovi zgrada.

PRILOG 1.

Obrazac OSI – DIRH-1

OBRAZAC OČEVIDNIKA

 

Red. broj

Broj upi-snika UP/I0

IME I PREZIME

OIB

Datum rođenja

Radno mjesto

Stručni ispit polaže za inspektora

Prvo

polaganje

Datum određen za drugo polaganje

Uspjeh na

prvom polaganju

Drugo polaganje

Datum određen za drugo polaganje

Uspjeh na drugom polaganju

Treće polaganje

Datum određen za treće polaganje

Uspjeh na trećem polaganju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

položen

nije položen

 

 

položen

nije položen

 

 

položen

nije položen

1

2

3

4

5

6

7

 

 

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOG 2.

Obrazac ZSI – DIRH-2

PRILOG 3.

Obrazac USI – DIRH-3

 

 

 

Copyright © Ante Borić