Baza je ažurirana 13.062024. 

zaključno sa NN 66/24

NN 8/2024 (19.1.2024.), Naredba o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

150

NAREDBU

O MJERAMA KONTROLE ZA SUZBIJANJE AFRIČKE SVINJSKE KUGE U REPUBLICI HRVATSKOJ

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Radi suzbijanja i sprječavanja pojave i širenja afričke svinjske kuge na području cijele zemlje naređuju se sljedeće mjere:

(1) držanje svinja dozvoljeno je isključivo na objektima na kojima se provode sve propisane biosigurnosne mjere, a subjekti su dužni osigurati potpunu i kontinuiranu provedbu biosigurnosnih mjera propisanih naredbom donesenom u skladu s člankom 7. stavkom 4. Zakona o zdravlju životinja te provedbu dodatnih preventivnih biosigurnosnih mjera za smanjenje opasnosti od unošenja virusa uzročnika afričke svinjske kuge u objekte u kojima se drže svinje propisanih ovom Naredbom

(2) zabranjeno je korištenje napoja koji sadrži kuhinjski otpad životinjskog podrijetla u hranidbi svinja

(3) zabranjen je prijevoz i kretanje svinja izvan objekta radi prirodnog pripusta u drugim objektima

(4) zabranjen je ulazak rasplodnih svinja u druge objekte radi pripusta

(5) zabranjeno je premještanje svježeg mesa svinja i proizvoda od mesa svinja, uključujući ovitke, izravno iz objekta na kojem se drže svinje, sukladno odredbama propisa o higijeni hrane

(6) naređuje se prijava veterinaru bez odgađanja:

– svih svinja koje pokazuju znakove bolesti

– svakog pobačaja

– svih uginulih domaćih svinja

– svih nađenih lešina divljih svinja,

u svrhu uzorkovanja te pretraživanja uzoraka na afričku svinjsku kugu sukladno programu nadziranja afričke svinjske kuge donesenim u skladu s člankom 7. stavkom 4. Zakona o zdravlju životinja

(7) subjekti su dužni prijavljivati premještanje i svaku promjenu brojnog stanja (uginuće, prasenje, premještanje, klanje na vlastitom objektu i dr.) samostalnim unosom u aplikaciju e-Posjednik, putem ovlaštene veterinarske organizacije ili putem djelatnika Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH) najkasnije u roku od 3 dana od nastale promjene

(8) zabranjeno je pašno držanje svinja i ispuštanje svinja na otvoreni prostor, osim ako se svinje drže u prostoru ograđenom dvostrukom ili čvrstom zidanom ogradom koji je kao takav registriran u skladu s člankom 51. Zakona o zdravlju životinja i ako je takvo držanje odobreno od strane nadležnih inspektora Državnog inspektorata nadzorom kojim je utvrđeno da se na predmetnom objektu, ovisno o broju držanih svinja, primjenjuju sve propisane mjere biosigurnosti i da ograda odgovara propisanim uvjetima te da je postavljena prije ispuštanja svinja na otvoreni prostor

(9) subjekti moraju osigurati da sve svinje koje se drže na način iz točke 8. ovoga članka budu označene identifikacijskom oznakom, a označavanje mora biti provedeno najkasnije prije njihovog ispuštanja u otvoreni prostor

(10) subjekti moraju osigurati da se svinje na svim objektima drže na način kojim je u potpunosti onemogućen svaki izravan i neizravan kontakt držanih svinja s divljim životinjama te drugim životinjama koje ne potječu s vlastitog objekta

(11) subjekti moraju osigurati neškodljivo zbrinjavanje nusproizvoda nastalih tijekom klanja svinja za vlastite potrebe u skladu s posebnim propisima

(12) svinje se mogu prevoziti samo u prijevoznim sredstvima koja su odgovarajuće oprana, očišćena i dezinficirana nakon što su u njima prevožene životinje

(13) obavezna je provedba dodatnih mjera biosigurnosti na svim objektima na kojima se drže svinje:

– objekt mora biti ograđen s kontroliranim ulazom

– na ulazima u krug objekta mora biti dezbarijera za vozila i ljude koju je potrebno redovito održavati i o tome voditi evidenciju

– provođenje redovitog čišćenja, pranja i dezinfekcije nastambi gdje se drže svinje u skladu s tehnološkim zahtjevima, korištenjem odobrenog dezinficijensa u propisanoj koncentraciji

– provođenje primjerenih higijenskih mjera

– pri svakom ulazu i izlazu iz nastambi gdje se drže svinje provođenje dezinfekcije ruku i obuće ili korištenje jednokratne zaštitne obuće koja se nakon uporabe neškodljivo uklanja

– upotreba posebne odjeće i obuće prilikom boravka u nastambi u kojoj se drže svinje ili korištenje jednokratne odjeće i obuće koja se nakon uporabe neškodljivo uklanja

– provođenje deratizacije i dezinsekcije u skladu s tehnološkim zahtjevima

– propisano zbrinjavanje krutoga gnoja, gnojevke i otpadnih voda nastalih tijekom držanja svinja

– članovi domaćinstva koji su bili u kontaktu s bolesnim ili sumnjivim svinjama, njihovim dijelovima ili proizvodima obvezni su o tome odmah obavijestiti ovlaštenog veterinara

– vođenje odgovarajuće evidencije osoba i prijevoznih sredstava koji ulaze u objekt u kojem se drže svinje

– prostori i nastambe na objektu u kojem se drže svinje moraju:

i. biti izgrađeni na način da druge životinje koje bi mogle prenijeti virus afričke svinjske kuge ne mogu ući u te prostore ili nastambe ili doći u kontakt s držanim svinjama ili njihovom hranom i steljom; posebice, struktura i nastambe objekta moraju biti takve da držane svinje ne dolaze u kontakt s divljim svinjama

ii. imati mogućnost pranja i dezinfekcije ruku

iii. prema potrebi, imati mogućnost čišćenja i dezinfekcije prostora i nastambi

iv. imati odgovarajuće prostore za presvlačenje odjeće i obuće na ulazu u prostore i nastambe u kojima se drže svinje

v. imati odgovarajuću zaštitu od štetnika

– zaštitne ograde za životinje barem oko prostora u kojima se drže svinje te oko zgrada u kojima se drži hrana za životinje i stelja, kako bi se osiguralo da držane svinje i njihova hrana i stelja ne dolaze u kontakt s neovlaštenim osobama i s drugim životinjama

(14) na objektima na kojima se drži 5 i više rasplodnih svinja ili više od 50 svinja ukupno uz mjere propisane naredbom donesenom u skladu s člankom 7. stavkom 4. Zakona o zdravlju životinja i ovom Naredbom, mora se primjenjivati plan biosigurnosti koji mora obuhvaćati barem:

– određivanje »čistih« i »prljavih« područja za osoblje ovisno o tipu objekta, primjerice garderobe, tuševi, prostor za prehranu osoblja itd.

– određivanje i, prema potrebi, ažuriranje logističkih mjera za ulazak novih držanih svinja u objekt

– postupke za čišćenje i dezinfekciju prostora, prijevoznih sredstava i opreme te osobnu higijenu

– pravila za osoblje o hrani u objektu i zabranu osoblju da drže svinje

– ciljani periodični program informiranja osoblja objekta

– određivanje i, prema potrebi, ažuriranje logističkih mjera za osiguravanje primjerenog odvajanja različitih epidemioloških jedinica te za sprečavanje dolaska svinja u izravan ili neizravan kontakt s nusproizvodima životinjskog podrijetla i drugim jedinicama u objektu

– postupke i upute za primjenu mjera biosigurnosti tijekom gradnje ili popravka prostora ili nastambi

– interne revizije ili samoprocjenu provedbe biosigurnosnih mjera

(15) zabranjeno je premještanje živih divljih svinja

(16) lovoovlaštenici i šumoposjednici dužni su, bez odgađanja, prijaviti nadležnim ovlaštenim veterinarskim organizacijama svako neuobičajeno ponašanje divljih svinja, pojavu znakova bolesti na živim ili odstrijeljenim divljim svinjama te svaku uginulu divlju svinju uključujući i divlje svinje stradale u prometu i lešine svinja divljih u stanju raspadanja te lokaciju pronalaska, u svrhu otpreme lešine, odnosno uzorkovanja za laboratorijsko pretraživanje radi isključivanja afričke svinjske kuge

(17) lovoovlaštenici su dužni prije, tijekom i nakon lova osigurati provedbu biosigurnosnih mjera iz Dodatka I. ove Naredbe

(18) osim lovoovlaštenika i šumoposjednika iz točke 16. ovoga članka, svaka fizička osoba koja pronađe lešinu divlje svinje, uključujući i divlje svinje stradale u prometu i lešine divljih svinja u stanju raspadanja, dužna je prijaviti lokaciju pronalaska divlje svinje najbližoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji ili nadležnoj inspekciji Državnog inspektorata za što joj pripada naknada u skladu s člankom 9. ove Naredbe, ukoliko se lešina divlje svinje nađe na prijavljenoj lokaciji

(19) lovoovlaštenici i šumoposjednici, dužni su, bez odgađanja, prijaviti nadležnoj inspekciji Državnog inspektorata pojavu svinja koje fenotipski odgovaraju domaćim svinjama izvan registriranih objekata, u svrhu omogućavanja njihovog odstrela sukladno Naredbi o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači (»Narodne novine«, broj 115/18, 98/20, 18/22 i 78/23)

(20) prijava iz točaka 16., 18. i 19. ovoga članka, uzorkovanje i dostava uzoraka podrijetlom od divlje svinje, provodi se u skladu s programom nadziranja afričke svinjske kuge donesenim u skladu s člankom 7. stavkom 4. Zakona o zdravlju životinja

(21) svaka divlja svinja nađena uginula, odstrijeljena bolesna ili zdrava podliježe obaveznom testiranju na afričku svinjsku kugu u skladu s programom nadziranja afričke svinjske kuge donesenim u skladu s člankom 7. stavkom 4. Zakona o zdravlju životinja

(22) za objekte koji su prije stupanja na snagu ove Naredbe bili kategorizirani u kategoriju 0, 1 i 2 i koji su ispražnjeni zbog neudovoljavanja uvjetima ili na njima nije bilo svinja subjekti nadležnoj inspekciji Državnog inspektorata podnose zahtjev za ponovnu dopremu svinja (repopulaciju) na obrascu iz Dodatka III ove Naredbe

(23) po provedenom inspekcijskom nadzoru iz točke 22. ovoga članka kojim se utvrdi da objekt u potpunosti udovoljava svim uvjetima biosigurnosti i drugim propisanim uvjetima za držanje svinja, nadležna inspekcija Državnog inspektorata donosi rješenje o dozvoli za repopulaciju

(24) u skladu s rješenjem iz točke 23. ovoga članka, po isteku 30 dana od dana repopulacije, nadležna inspekcija Državnog inspektorata provodi kontrolu izvršenja rješenja kojim se utvrđuje udovoljavanje svim propisanim uvjetima, odnosno, postupa sukladno članku 10. stavku 6. ove Naredbe

(25) s objekata na kojima se drže svinje nije dozvoljeno otpremati svinje na objekte koji su prije stupanja na snagu ove Naredbe bili kategorizirani u kategoriju 0, 1 i 2, osim ako odredišni objekt ne posjeduje rješenje iz točke 23. ovoga članka.

(26) Ovlašteni veterinari provode popis objekata s ciljem provjere brojnog stanja svinja na objektima koji su evidentirani u bazi podataka, a nisu dostavili brojno stanje u skladu s točkom 7. ovoga članka dinamikom i na način kako je propisano uputom od strane Ministarstva poljoprivrede.

(27) Ovlašteni veterinari su dužni pisanim putem izvijestiti nadležnu inspekciju Državnog inspektorata o svakom objektu na kojem se popisom iz točke 26. ovoga članka utvrdi da se drže svinje te o svim objektima na kojima se utvrdi da se subjekti ne pridržavaju propisanih uvjeta.

II. DODATNE ODREDBE ZA PODRUČJA POD OGRANIČENJEM ZBOG POJAVE AFRIČKE SVINJSKE KUGE

Članak 2.

(1) Zbog pojave afričke svinjske kuge u divljih ili držanih svinja, u skladu s člankom 36. stavkom 5. Zakona o zdravlju životinja određuju se područja pod ograničenjem koja uključuju sljedeće zone ograničenja: zonu zaštite, zonu nadziranja, zaraženu zonu, zonu ograničenja I, zonu ograničenja II i zonu ograničenja III, u kojima se na odgovarajući način primjenjuju odredbe Delegirane uredbe (EU) 2020/687 i Provedbene uredbe (EU) 2023/594.

(2) U zonama ograničenja iz stavka 1. ovoga članka uz primjenu općih mjera iz članka 1. ove Naredbe, sukladno Delegiranoj uredbi (EU) 2020/687 i Provedbenoj uredbi (EU) 2023/594 zabranjeno je:

– premještanje svinja u, unutar i izvan zona ograničenja

– klanje svinja u klaonici

– klanje svinja na objektu za vlastite potrebe

– držanje svinja na otvorenom, uključujući i pašno držanje svinja i ispuštanje svinja na otvoreni prostor, osim ukoliko se svinje drže u objektima s odobrenjem za držanje na otvorenom

– premještanje unutar i izvan zona ograničenja zametnih proizvoda dobivenih od svinja držanih unutar zona ograničenja

– premještanje unutar i izvan zona ograničenja nusproizvoda životinjskog podrijetla dobivenih od svinja držanih u zonama ograničenja

– premještanje unutar i izvan zona ograničenja svježeg mesa i mesnih proizvoda, uključujući ovitke, dobivenih od svinja držanih u zonama ograničenja te mesa divljih svinja (svježe meso, mesni proizvodi i svi drugi proizvodi životinjskog podrijetla dobivenih od divljih svinja te tijela divljih svinja koja su namijenjena prehrani ljudi)

– ulazak neovlaštenih osoba u objekte na kojima se drže svinje, uključujući prostore i nastambe u kojima se drže svinje, osim članova domaćinstva ili osoblja objekta, osoblja službi neophodnih za održavanje i funkcioniranje objekta, ovlaštenih veterinara, nadležnih inspektora Državnog inspektorata te drugih službenih i ovlaštenih osoba

– odvoziti kruti gnoj, gnojevku i otpadne vode s objekata na kojima se drže svinje

– hranidba svinja svježom travom i sijenom prikupljenim s poljoprivrednih površina u zonama ograničenja

– unošenje stelje i slame prikupljene s poljoprivrednih površina u zonama ograničenja u objekte na kojima se drže svinje

– izlazak iz kruga objekta na kojima se drže svinje u zaštitnoj odjeći i obući i njihovo iznošenje

– unošenje i iznošenje pribora, alata ili opreme s objekata na kojima se drže svinje, osim u svrhu održavanja i popravaka pod uvjetom da je pribor, alat ili oprema nakon i prije upotrebe oprana, očišćena i dezinficirana sukladno tehnološkim zahtjevima

– unošenje hrane za ljude, osobito svinjskog mesa i proizvoda podrijetlom od svinjskog mesa, u objekte na kojima se drže svinje

– održavanje sajmova, izložbi, sportskih natjecanja te svih drugih okupljanja svinja kao i održavanje manifestacija na kojima se izlažu proizvodi od mesa svinja

– sudjelovanje u lovu na divlje svinje ili obavljanje ikakvih aktivnosti vezano za žive ili mrtve (uginule ili odstrijeljene) divlje svinje, za sve članove domaćinstva i osoblja na objektima na kojima se drže svinje.

(3) U skladu s odredbama Delegirane uredbe (EU) 2020/687 i Provedbene uredbe (EU) 2023/594, ovisno o vrsti zone ograničenja i pošiljke, razlogu premještanja, moguća su izuzeća od zabrana propisanih stavkom 2. ovoga članka uz obavezno ispunjavanje propisanih uvjeta.

(4) Na objektima koji su prije stupanja na snagu ove Naredbe bili kategorizirani u kategoriju 0, 1 i 2 i koji su ispražnjeni zbog sumnje ili potvrde afričke svinjske kuge ili zbog neudovoljavanja uvjetima, nije dozvoljeno ponovo uvoditi svinje najmanje 12 mjeseci od uklanjanja ili usmrćivanja svinja.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, za objekte koji su u međuvremenu unaprijeđeni, a koji su bili ispražnjeni zbog sumnje ili potvrde afričke svinjske kuge na kojima je provedeno završno čišćenje i dezinfekcija ili koji su ispražnjeni zbog neudovoljavanja uvjetima, subjekti mogu nadležnoj inspekciji Državnog inspektorata podnijeti zahtjev za repopulaciju najranije po isteku 6 mjeseci od preliminarnog čišćenja i dezinfekcije odnosno od uklanjanja svinja, na obrascu iz Dodatka III. ove Naredbe.

(6) Po provedenom inspekcijskom nadzoru kojim se utvrdi da objekt iz stavka 4. ovoga članka u potpunosti udovoljava svim uvjetima biosigurnosti i drugim propisanim uvjetima za držanje svinja te ukoliko u istoj zoni zaštite ili nadziranja u posljednjih 30 dana nije bilo novih izbijanja afričke svinjske kuge, nadležna inspekcija Državnog inspektorata donosi rješenje za repopulaciju u skladu s odredbama članka 57. stavaka 1. i 2. te članaka 59., 60. i 61. Delegirane uredbe (EU) 2020/687.

(7) Za objekte iz stavka 4. ovoga članka smještene u zoni ograničenja III po provedenom inspekcijskom nadzoru kojim se utvrdi da objekt u potpunosti udovoljava svim uvjetima biosigurnosti i drugim propisanim uvjetima za držanje svinja te ukoliko u posljednjih 30 dana nije bilo novih pojava afričke svinjske kuge u području polumjera 10 km od predmetnog objekta, nadležna inspekcija Državnog inspektorata donosi rješenje za repopulaciju u skladu s odredbama članka 57. stavaka 1. i 2. te članaka 59., 60. i 61. Delegirane uredbe (EU) 2020/687.

(8) Na objektima koji su prije stupanja na snagu ove Naredbe bili kategorizirani u kategoriju 3 ili 4, neovisno o zoni ograničenja, koji su ispražnjeni zbog sumnje ili potvrde afričke svinjske kuge i na kojima je provedeno završno čišćenje i dezinfekcija, repopulaciju rješenjem dozvoljava nadležna inspekcija Državnog inspektorata nakon inspekcijskog nadzora kojim je utvrđeno da objekt u potpunosti udovoljava svim uvjetima biosigurnosti i drugim propisanim uvjetima za držanje svinja te ukoliko u posljednjih 30 dana nije bilo novih izbijanja afričke svinjske kuge u području polumjera od 10 km od predmetnog objekta, u skladu s odredbama članka 57. stavaka 1. i 2. te članaka 59., 60. i 61. Delegirane uredbe (EU) 2020/687.

(9) Mjere kontrole za objekte na koje su po rješenju iz stavaka 6., 7. i 8. ovoga članka dopremljene svinje, ostaju na snazi najmanje 30 dana od ponovne dopreme svinja u kojem razdoblju se provodi nadziranje afričke svinjske kuge i klinički pregledi svinja u skladu s odredbama članaka 59., 60. i 61. Delegirane uredbe (EU) 2020/687.

(10) U zonama ograničenja obavezno se provodi popis i pregled svih objekata na kojima se drže svinje sukladno Akcijskom planu kojeg donosi Nacionalni krizni stožer za afričku svinjsku kugu.

(11) U lovištima obuhvaćenim zonama ograničenja provode se sljedeće mjere:

– zabranjen je ulazak neovlaštenim osobama

– lovne aktivnosti, šumski i drugi radovi te ulazak ovlaštenih osoba, ovlaštenih veterinara, nadležnih inspektora Državnog inspektorata i drugih službenih osoba, u područje lovišta mogu se odvijati isključivo uz pojačane mjere biosigurnosti i obaveznu dezinfekciju obuće i vozila prije izlaska iz područja lovišta

– lovoovlaštenici u lovištima moraju osigurati redovno aktivno traženje uginulih divljih svinja uz obaveznu prijavu ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji pronađenih lešina u svrhu uzimanja uzoraka i neškodljivog uklanjanja

– lovci koji provode lovne aktivnosti dužni su provesti dezinfekciju obuće, opreme i vozila ili koristiti jednokratnu zaštitnu obuću koju se nakon uporabe neškodljivo uklanja

– uginule divlje svinje ili njihovi dijelovi, neškodljivo se uklanjaju kao materijal kategorije 1 u objektu za preradu nusproizvoda životinjskog podrijetla kategorije 1

– s trupovima odstrijeljenih divljih svinja, postupa se sukladno odredbama članka 52. Delegirane uredbe (EU) 2023/594 i ove Naredbe

– u iznimnim slučajevima, ukoliko iz objektivnih i tehničkih razloga nije moguće neškodljivo ukloniti uginule divlje svinje ili njihove dijelove sukladno podstavku 5. ovoga stavka, nakon provedenog uzorkovanja po uputi ovlaštenog veterinara te uz njegovu usmenu suglasnost, dozvoljeno je njihovo zakapanje na licu mjesta tako da mesojedi ili svejedi ne mogu doći do njih, odnosno gdje je rizik za zdravlje ljudi i životinja te za okoliš, moguće svesti na najmanju moguću mjeru ili na način kako je predviđeno planom biosigurnosti za predmetno lovište.

Uvjeti za odobravanje izuzeća

Članak 3.

(1) Izuzeća od zabrana iz članka 2. stavka 2. ove Naredbe mogu se primijeniti ako su ispunjeni opći i posebni uvjeti sukladno Provedbenoj uredbi (EU) 2023/594 određeni u ovome članku.

(2) Na objektu na kojem se drže svinje nakon uvrštavanja u zonu ograničenja provedena je najmanje jedna službena kontrola nadležne inspekcije Državnog inspektorata kojom se odobrava plan biosigurnosti ili provjerava biosigurnost za taj objekt i kojom nisu utvrđene nesukladnosti.

(3) Objekt je nakon službene kontrole iz stavka 2. ovoga članka podvrgnut redovitim pregledima najmanje jednom u tri mjeseca od strane ovlaštenog veterinara kojim se provjerava udovoljavanje uvjetima biosigurnosti, vođenje evidencije, provedba nadziranja na afričku svinjsku kugu te zdravstveno stanje svinja na objektu.

(4) Svinje koje se premještaju moraju boraviti na objektu s kojeg se premještaju najmanje 30 dana prije premještanja, ili od rođenja ako su mlađe od 30 dana te u to vrijeme na objekt nisu uvedene svinje iz objekata smještenih u zonama ograničenja.

(5) 24 sata prije premještanja obavezan je klinički pregled svinja s povoljnim rezultatima u pogledu afričke svinje kuge od strane ovlaštenog veterinara.

(6) Za prijevoz svinja koristi se vozilo registriranog prijevoznika, osim u slučaju prijevoza svinja s vlastitog objekta unutar iste zone ograničenja koja ne prelazi 65 km računajući od mjesta polaska do mjesta odredišta, koje je prije utovara oprano, očišćeno i dezinficirano o čemu postoji potvrda ovlaštene veterinarske organizacije.

(7) Ovlašteni veterinar nakon provjere udovoljavanja uvjetima iz ovoga članka izdaje svjedodžbu o zdravstvenom stanju u skladu s člankom 70. Zakona o zdravlju životinja u kojoj se osim propisanih podataka, obavezno navodi zona ograničenja iz koje se svinje otpremaju, razlog premještanja te da svinje udovoljavaju odgovarajućim uvjetima za premještanje.

(8) Preglede objekata i kliničke preglede ovlašteni veterinari dužni su provoditi sukladno uputi Ministarstva poljoprivrede.

(9) Svinje koje su dopremljene iz objekata smještenih u zonama ograničenja, moraju se najmanje 15 dana držati odvojeno od drugih svinja na odredišnom objektu i u tom razdoblju ne smiju se premještati iz odredišnog objekta.

(10) Za svinje koje ne ispunjavaju uvjete iz stavaka 2., 3. i/ili 4. ovoga članka i potječu iz objekata smještenih u zoni ograničenja III, a ispunjavaju sve ostale uvjete, izuzeće od zabrane premještanja može se primijeniti isključivo u svrhu otpremanja svinja na klanje u klaonice određene od Ministarstva poljoprivrede u svrhu prerade sukladno Prilogu VII. Delegirane uredbe 2020/687.

(11) Za svinje koje ne ispunjavaju uvjete iz stavaka 2., 3. i/ili 4. ovoga članka i potječu iz objekata smještenih u zoni ograničenja I, II i zaraženoj zoni, a ispunjavaju sve ostale uvjete, izuzeće od zabrane premještanja može se primijeniti isključivo u svrhu otpremanja svinja na klanje u klaonice određene od Ministarstva poljoprivrede za stavljanje na tržište svježeg mesa svinja, mesnih proizvoda, uključujući ovitke u Republici Hrvatskoj sukladno članku 5. ove Naredbe.

(12) Držane svinje koje potječu iz objekata izvan zona ograničenja dozvoljeno je klati u klaonicama na području zona ograničenja I, II i III, pod uvjetom da pošiljke svježeg mesa i mesnih proizvoda, uključujući ovitke mora pratiti certifikat iz TRACES NT sustava sukladno odredbama članka 19. stavaka 3. Provedbene uredbe (EU) 2023/594.

Premještanje držanih svinja iz objekata smještenih u zonama ograničenja

Članak 4.

(1) Ovisno o vrsti zone ograničenja iz koje potječu svinje koje se premještaju u okviru primjene izuzeća iz članka 3. stavka 1. ove Naredbe, premještanje držanih svinja uz primjenu odgovarajućih uvjeta moguće je u sljedećim slučajevima:

1. u objekte smještene u zoni ograničenja I, II, III i zaraženoj zoni mogu se uvoditi svinje iz objekata smještenih izvan zona ograničenja bez ograničenja

2. svinje iz objekata smještenih u zoni ograničenja I mogu se premještati u objekte i klaonice na području Republike Hrvatske, u druge države članice EU i treće zemlje uz ispunjavanje uvjeta iz članka 3. stavaka 2. – 7. i 9.

3. svinje iz objekata smještenih u zoni ograničenja II mogu se premještati u objekte i klaonice određene od strane Ministarstva poljoprivrede na području Republike Hrvatske te u objekte smještene u zoni ograničenja II i III u drugim državama članicama EU uz ispunjavanje uvjeta iz članka 3. stavaka 2. – 7. i 9. ili stavka 11.

4. svinje iz objekata smještenih u zoni ograničenja III mogu se premještati:

i. u objekte u istoj zoni ograničenja III uz ispunjavanje uvjeta iz članka 3. stavaka 2. – 7. i 9.

ii. u objekte smještene u zoni ograničenja II koji pripadaju istom lancu opskrbe u slučaju ugrožene dobrobiti radi dovršetka ciklusa proizvodnje uz ispunjavanje uvjeta iz članka 3. stavaka 2. – 7. i 9.

iii. u klaonice određene od Ministarstva poljoprivrede na području Republike Hrvatske uz ispunjavanje uvjeta iz članka 3. stavaka 2. – 7. i 9. ili stavka 10.

5. u objekte smještene u zoni nadziranja koji imaju zatvoren ciklus uzgoja i otpreme svinja može se dozvoliti premještanje svinja namijenjenih reprodukciji i tovu iz objekata smještenih izvan zona ograničenja nakon zaprimanja obrazloženog zahtjeva od strane subjekta uz ispunjavanje uvjeta iz članka 3. stavaka 2. – 7. i 9.

6. u objekte smještene u zoni zaštite koji imaju zatvoren ciklus uzgoja i otpreme svinja može se dozvoliti premještanje svinja namijenjenih reprodukciji iz objekata smještenih izvan zona ograničenja nakon zaprimanja obrazloženog zahtjeva od strane subjekta te provedene procjene od strane Ministarstva poljoprivrede koja je pokazala da je rizik širenja afričke svinjske kuge zanemariv

7. svinje iz objekata smještenih u zoni nadziranja mogu se uz ispunjavanje uvjeta iz članka 3. stavaka 2. – 7. i 9. premještati u objekte koji pripadaju istom lancu opskrbe i koji se nalaze u zoni nadziranja ili izvan nje, radi dovršetka ciklusa proizvodnje prije klanja u skladu s odredbama članka 44. stavka 2. Delegirane uredbe (EU) 2020/687, pod uvjetom da se na odredišnom objektu smještenom izvan zone nadziranja, primjenjuju mjere kontrole istovjetne mjerama kontrole za objekte u zoni nadziranja sve dok traju mjere kontrole bolesti u zoni nadziranja iz koje životinje potječu te se svinje po dovršetku ciklusa proizvodnje otpremaju u klaonice određene od strane Ministarstva poljoprivrede u svrhu prerade kako je određeno Prilogom VII. Uredbe 2020/687 u objektu klanja ili objektu za preradu određenom od strane Ministarstva poljoprivrede

8. svinje iz objekata smještenih u zoni zaštite i zoni nadziranja mogu se uz ispunjavanje uvjeta iz članka 3. stavaka 2. – 7. i 9. u posebnim slučajevima premještati u objekte smještene u istoj zoni zaštite ili u zoni nadziranja nakon zaprimanja obrazloženog zahtjeva od strane subjekta te provedene procjene koja je pokazala da je rizik od širenja zanemariv ako Ministarstvo poljoprivrede dozvoli premještanje svinja u skladu s odredbama članka 56. Delegirane uredbe (EU) 2020/687

9. svinje iz objekata smještenih u zoni zaštite i zoni nadziranja uz ispunjavanje uvjeta iz članka 3. stavaka 2. – 7. mogu se premještati u klaonice određene od strane Ministarstva poljoprivrede pod uvjetom da meso podrijetlom od tih svinja bude podvrgnuto postupku prerade kako je određeno Prilogom VII. Uredbe 2020/687 u objektu klanja ili objektu za preradu određenom od strane Ministarstva poljoprivrede

10. svinje iz objekata smještenih u zaraženoj zoni mogu se premještati u skladu s odredbama točke 3. ovoga stavka.

(2) Izuzeća predviđena ovim člankom dozvoljena su isključivo na objektima na kojima nisu određene mjere kontrole zbog sumnje ili potvrde afričke svinjske kuge.

Premještanje i korištenje svježeg mesa svinja i proizvoda od mesa svinja, uključujući ovitke

Članak 5.

(1) Ovisno o vrsti zone ograničenja iz koje potječu svinje od kojih je dobiveno svježe meso i proizvodi od mesa svinja, uključujući ovitke, njihovo premještanje dozvoljeno je na sljedeći način:

1. svježe meso i proizvodi od mesa, uključujući ovitke, dobiveni od svinja držanih u zoni ograničenja I ili II premještenih u klaonicu u skladu sa člankom 4., stavkom 1. točkama 2. i 3. ove Naredbe koje ispunjavaju sve propisane uvjete iz članka 3. ove Naredbe, mogu se staviti na tržište Republike Hrvatske i drugih država članica bez ograničenja

2. svježe meso i proizvodi od mesa, uključujući ovitke, dobiveni od svinja držanih u zoni ograničenja I. i II premještenih u klaonicu u skladu sa člankom 3. stavkom 11. ove Naredbe mogu biti stavljeni isključivo na tržište Republike Hrvatske i moraju biti označeni posebnom oznakom u skladu s člankom 10. stavcima 2. ili 3. Pravilnika o oznakama zdravstvene ispravnosti, identifikacijskim oznakama i posebnim oznakama hrane životinjskog podrijetla te utvrđivanju popisa objekata za umanjenje rizika od afričke svinjske kuge (»Narodne novine«, broj 76/23) (u daljnjem tekstu: Pravilnik 76/23)

3. proizvodi od mesa iz točke 2. ovoga stavka mogu se staviti na tržište izvan Republike Hrvatske ako su podvrgnuti postupku prerade u skladu s Prilogom VII. Delegiranoj uredbi (EU) 2020/687.

4. svježe meso, proizvodi od mesa, uključujući ovitke, dobiveni od svinja držanih u zoni ograničenja III premještenih u klaonicu u skladu sa člankom 4. stavkom 1. točkom 4., podtočkom iii. ove Naredbe, mora biti označeno posebnom oznakom u skladu s člankom 10. stavcima 2. ili 3. Pravilnika 76/23 i može biti stavljeno isključivo na tržište Republike Hrvatske

5. proizvodi od mesa iz točke 4. ovoga stavka dobiveni od svježeg mesa označenog posebnom oznakom u skladu s člankom 9., stavcima 2. ili 3. Pravilnika 76/23, mogu se staviti na tržište izvan Republike Hrvatske nakon postupka prerade u skladu s Prilogom VII. Delegiranoj uredbi (EU) 2020/687

6. svježe meso i proizvodi od mesa, uključujući ovitke, dobiveni od svinja držanih u zoni zaštite i zoni nadziranja premještenih u klaonicu u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkama 6., 7. i 8. ove Naredbe, moraju biti označeni posebnom oznakom u skladu s člankom 9. stavcima 2. ili 3. Pravilnika 76/23 i podvrgnuti postupku prerade u skladu s Prilogom VII. Delegiranoj uredbi (EU) 2020/687

7. svježe meso i proizvodi od mesa, uključujući ovitke, dobiveni od svinja držanih u zaraženoj zoni mogu se stavljati na tržište sukladno odredbama točke 1., 2. ili 3. ovoga stavka

8. pošiljke svježeg mesa i proizvoda od mesa, uključujući ovitke, osim pošiljaka označenih posebnom oznakom u skladu s člankom 9. stavcima 2. ili 3. ili člankom 10. stavcima 2. ili 3. Pravilnika 76/23, mora pratiti certifikat iz TRACES NT sustava sukladno odredbama članka 19. stavaka 1., 2. i 3. Provedbene uredbe (EU) 2023/594.

9. premještanje svježeg mesa i proizvoda od mesa, uključujući ovitke, iz ovoga članka provodi se ne dovodeći u pitanje odredbe propisa o higijeni hrane.

(2) Klanje svinja za vlastite potrebe na objektu na kojem se drže svinje dozvoljeno je na objektima u zonama ograničenja I, II, III i zaraženoj zoni koji udovoljavaju svim uvjetima biosigurnosti i drugim propisanim uvjetima za držanje svinja te ako se na objektu provodi nadziranje afričke svinjske kuge i ako kliničkim pregledom provedenim od strane ovlaštenog veterinara unutar 24 sata prije klanja nisu utvrđene promjene zdravstvenog stanja svinja na objektu i svinja namijenjenih klanju.

(3) Subjekti su dužni ovlaštenom veterinaru najaviti klanje za vlastite potrebe najmanje 48 sati prije klanja.

(4) Svježe meso i proizvodi od mesa, uključujući ovitke, podrijetlom od svinja zaklanih za vlastite potrebe na objektu na kojem se drže svinje ne smiju biti stavljeni u javnu potrošnju, sukladno propisima o higijeni hrane.

Premještanje mesa divljih svinja (svježe meso, mesni proizvodi i svi drugi proizvodi životinjskog podrijetla dobivenih od divljih svinja te tijela divljih svinja koja su namijenjena prehrani ljudi) iz zona ograničenja

Članak 6.

(1) Meso divljih svinja može se premještati unutar i izvan zone ograničenja I te unutar i izvan zone nadziranja na području Republike Hrvatske pod sljedećim uvjetima:

– provedeni su testovi za dokazivanje patogena afričke svinjske kuge s negativnim rezultatom za svaku divlju svinju prije premještanja i

– meso divljih svinja premještaju lovci za osobnu uporabu u domaćinstvu ili izravnu opskrbu krajnjih potrošača ili lokalnih maloprodajnih objekata koji izravno opskrbljuju krajnje potrošače malim količinama mesa slobodnoživućih divljih svinja u skladu s člankom 27. Pravilnika o registraciji i odobravanju objekata te registraciji subjekata u poslovanju s hranom (»Narodne novine«, br. 123/19 i 3/21), ili

– meso divljih svinja se premješta iz objekta određenog od Ministarstva poljoprivrede u kojem se označava posebnom oznakom u skladu s člankom 10. stavcima 2. ili 3. Pravilnika 76/23 ili

– označava se posebnom oznakom u skladu s člankom 9. stavcima 2. ili 3. Pravilnika 76/23 u svrhu premještanja u objekt za preradu određen od Ministarstva poljoprivrede radi podvrgavanja jednom od postupaka obrade za umanjivanje rizika iz Priloga VII. Delegirane uredbe (EU) 2020/687.

(2) Meso divljih svinja podrijetlom iz zone ograničenja II, zone ograničenja III, zone zaštite i zaražene zone, može se premještati samo unutar tih zona na području Republike Hrvatske pod sljedećim uvjetima:

– provedeni su testovi za dokazivanje patogena afričke svinjske kuge s negativnim rezultatom za svaku divlju svinju prije premještanja

– namijenjeno je za osobnu uporabu u domaćinstvu, ili

– premješta se u objekt određen od Ministarstva poljoprivrede u kojem se označava posebnom oznakom u skladu s člankom 9. stavcima 2. ili 3. Pravilnika 76/23 radi podvrgavanja jednom od postupaka obrade za umanjivanje rizika iz Priloga VII. Delegirane uredbe (EU) 2020/687

– iz objekta određenog od Ministarstva poljoprivrede iz podstavka 3. ovoga stavka meso divljih svinja označeno u skladu s člankom 9. stavcima 2. ili 3. Pravilnika 76/23 može se premještati u objekt za preradu određen od Ministarstva poljoprivrede, unutar iste zone ograničenja ili što bliže njoj u plombiranim spremnicima.

(3) Proizvodi od mesa divljih svinja iz stavka 1. podstavka 4. i stavka 2. podstavka 4. ovoga članka, nakon završetka postupka prerade prema Prilogu VII. Delegiranoj uredbi (EU) 2020/687 mogu se staviti na tržište Republike Hrvatske, drugih država članica ili trećih zemalja.

Premještanje zametnih proizvoda iz zona ograničenja

Članak 7.

(1) Zametni proizvodi prikupljeni u zoni ograničenja I mogu se iz odobrenih objekata za zametne proizvode premještati na području Republike Hrvatske i drugih država članica u skladu s općim uvjetima za premještanje zametnih proizvoda.

(2) Zametni proizvodi prikupljeni, proizvedeni, obrađeni i pohranjeni u odobrenim objektima za zametne proizvode u zonama ograničenja II i III, ovisno o vrsti zone ograničenja iz koje potječu, mogu se premještati samo ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

– odobreni objekt za zametne proizvode udovoljava svim uvjetima navedenim u članku 3. stavcima 2. i 3. ove Naredbe

– na odobrenom objektu za zametne proizvode provodi se nadziranje afričke svinjske kuge u skladu s programom nadziranja afričke svinjske kuge donesenim na temelju članka 7. stavka 4. Zakona o zdravlju životinja

– svinje donori drže se u odobrenom objektu za zametne proizvode od rođenja ili tijekom razdoblja od najmanje tri mjeseca prije prikupljanja zametnih proizvoda, u koji tijekom razdoblja od najmanje 30 dana prije prikupljanja nisu uvedene druge držane svinje iz zona ograničenja

– na svinjama donorima od kojih se prikupljaju zametni proizvodi proveden je klinički pregled svinja 24 sata prije prikupljanja, s povoljnim rezultatima u pogledu afričke svinjske kuge od strane ovlaštenog veterinara.

(3) Zametni proizvodi koji ispunjavaju uvjete iz stavka 2. ovoga članka mogu se premještati na sljedeći način:

– zametni proizvodi prikupljeni u zoni ograničenja II mogu se premještati na području Republike Hrvatske i u zone ograničenja II i III drugih država članica

– zametni proizvodi prikupljeni u zoni ograničenja III mogu se premještati na području Republike Hrvatske.

(4) Zametni proizvodi prikupljeni u zoni zaštite i nadziranja mogu se premještati tek nakon što su ukinute sve mjere kontrole bolesti u tim zonama te je:

– na svim držanim svinjama u odobrenom objektu za prikupljanje sjemena proveden klinički pregled i uzorkovanje za laboratorijsko ispitivanje da bi se isključila prisutnost afričke svinjske kuge

– na uzorku uzetom od svinje donora najranije sedam dana nakon razdoblja praćenja od 30 dana računajući od datuma prikupljanja zametnih proizvoda provedeno laboratorijsko ispitivanje koje je dalo povoljne rezultate.

(5) Zametni proizvodi prikupljeni u zaraženoj zoni mogu se premještati u skladu sa stavkom 3. podstavkom 1. ovoga članka.

(6) U slučaju premještanja zametnih proizvoda iz zona ograničenja II i III izvan tih zona u drugu državu članicu, pošiljke mora pratiti certifikat o zdravlju životinja s odgovarajućom potvrdom o udovoljavanju uvjetima u skladu s člankom 20. Provedbene uredbe (EU) 2023/594.

Premještanje nusproizvoda iz zona ograničenja

Članak 8.

(1) Ovisno o vrsti zone ograničenja iz koje potječu držane svinje, premještanje od njih dobivenih nusproizvoda životinjskog podrijetla u okviru primjene izuzeća od zabrana iz članka 2. stavka 2. podstavka 6. ove Naredbe, dozvoljeno je u sljedećim slučajevima:

1. nusproizvodi životinjskog podrijetla, pošiljke stajskog gnoja i gnojevke, uključujući stelju i korištenu stelju dobiveni od svinja držanih u zoni ograničenja I mogu se premještati na području Republike Hrvatske i u druge države članice bez ograničenja, u skladu s propisima o nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi

2. premještanje nusproizvoda materijala 3 dobivenih od držanih svinja u zonama ograničenja II i III, izvan tih zona, dozvoljeno je iz objekata navedenih u članku 4. stavku 1. podstavku 3. i podstavku 4. točki (iii) ove Naredbe:

a) unutar RH, kada pošiljke prati komercijalni dokument iz aplikacije Nusproizvodi

b) u drugu državu članicu, kada pošiljke prati:

– certifikat o zdravlju životinja iz članka 22. stavka 5. Delegirane uredbe (EU) 2020/687 koji je utvrđen u Prilogu VIII. Uredbi (EU) br. 142/2011

– komercijalni dokument iz poglavlja III. Priloga VIII. Uredbe Komisije (EU) br. 142/2011

3. premještanja pošiljaka nusproizvoda kategorije 2 (lešine svinja), dobivenih od držanih svinja u zonama ograničenja II i III, izvan tih zona dozvoljeno je samo unutar Republike Hrvatske u odobreni objekt za preradu nusproizvoda kategorije 1, radi neškodljivog uklanjanja, kada pošiljke prati komercijalni dokument iz aplikacije Nusproizvodi, prijevoznim sredstvima koncesionara za zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla

4. premještanja pošiljaka nusproizvoda kategorije 2 (lešine svinja), može se odvijati preko odobrenog sabirališta za privremeno skladištenje nusproizvoda kategorije 1, koje se nalazi što bliže objektu otpreme

5. premještanje pošiljaka nusproizvoda materijala kategorije 3 dobivenih od držanih svinja u zonama ograničenja II i III izvan tih zona unutar Republike Hrvatske i u drugu državu članicu, dozvoljeno je uz uvjete iz podstavka 2. ovoga stavka te sljedeće uvjete:

a) da su ispunjeni opći uvjeti utvrđeni u članku 43. stavcima 2. do 7. Delegirane uredbe (EU) 2020/687

b) da su materijali kategorije 3 dobiveni od držanih svinja u zoni ograničenja II koje su zaklane u zoni ograničenja II ili izvan te zone, u skladu s člankom 5. stavkom 1. podstavcima 1. i 2. ove Naredbe

c) da su materijali kategorije 3 dobiveni od držanih svinja u zoni ograničenja III koje su zaklane u skladu s člankom 5. stavkom 1. podstavkom 4. ove Naredbe

d) da su prijevozna sredstva opremljena satelitskim navigacijskim sustavom za određivanje, prijenos i bilježenje njegova položaja u stvarnom vremenu koji može omogućiti nadziranje kretanje prijevoznih sredstava u stvarnom vremenu te čuvanje elektroničke evidencije o tom kretanju najmanje dva mjeseca od datuma premještanja pošiljke

e) da se pošiljke materijala kategorije 3 premještaju iz klaonice ili drugih objekata subjekata u poslovanju s hranom određenih u skladu s člankom 5. stavkom 1. ove Naredbe izravno u:

– odobreni objekt za preradu nusproizvoda kategorije 3 radi prerade dobivenih proizvoda iz Priloga X. i XIII. Uredbe (EU) br. 142/2011

– odobren objekt za proizvodnju prerađene hrane za kućne ljubimce iz poglavlja II. točke 3. podtočke (a) i točke 3. podtočke (b) podpodtočaka i., ii. i iii. Priloga XIII. Uredbe (EU) br. 142/2011

– odobreni objekt za proizvodnju bioplina ili komposta, odobren za pretvorbu nusproizvoda životinjskog podrijetla u bioplin ili kompost u skladu sa standardnim parametrima pretvorbe iz poglavlja III. odjeljka 1. Priloga V. Uredbi (EU) br. 142/2011.

6. premještanje pošiljaka nusproizvoda životinjskog podrijetla dobivenih od držanih svinja izvan zona ograničenja II i III i zaklanih u klaonicama koje se nalaze u zonama ograničenja II i III, može se odvijati pod uvjetom da su ti nusproizvodi životinjskog podrijetla u objektima i tijekom prijevoza strogo odvojeni od nusproizvoda životinjskog podrijetla dobivenih od držanih svinja u zonama ograničenja II i III.

7. nusproizvodi životinjskog podrijetla dobiveni od držanih svinja u zoni zaštite i nadziranja, mogu se premještati izvan tih zona:

a) kao materijal kategorije 2 (lešine svinja) isključivo u svrhu neškodljivog uklanjanja, u odobreni objekt za preradu nusproizvoda materijala kategorije 1

b) kao materijal kategorije 3 u odobreni objekt za preradu nusproizvoda materijala kategorije 3 te u odobreni objekt za proizvodnju konzervirane i/ili prerađene hrane za kućne ljubimce na području Republike Hrvatske

c) iznimno od odredbe točke b) ovoga podstavka, u slučaju nemogućnosti prerade u objektu za preradu nusproizvoda materijala kategorije 3 ili nemogućnosti proizvodnje konzervirane i/ili prerađene hrane za kućne ljubimce na području Republike Hrvatske, dozvoljeno je premještanje nusproizvoda materijala kategorije 3 s istom namjenom, u drugu državu članicu, pod uvjetom da je nadležno tijelo odredišta odobrilo preradu i/ili uporabu tih nusproizvoda za konzerviranu i/ili prerađenu hranu za kućne ljubimce u skladu s člankom 29. drugim podstavkom stavka 4. Delegirane uredbe (EU) 2020/687

d) kao materijal kategorije 3 u odobreni objekt za preradu nusproizvoda materijala kategorije 3, kada se radi o materijalu kategorije 3 iz članka 10. točke (f) Uredbe (EZ) br. 1069/2009 (proizvodi životinjskog podrijetla ili hrana koja sadrži proizvode životinjskog podrijetla koji više nisu namijenjeni prehrani ljudi iz komercijalnih razloga ili zbog poteškoća tijekom proizvodnje ili pogreške na ambalaži, ili zbog prisutnosti drugih nedostataka koji ne predstavljaju rizik za javno zdravlje ili zdravlje životinja).

(2) Premještanje pošiljaka nusproizvoda životinjskog podrijetla od divljih svinja dozvoljeno je:

1. unutar i izvan zona ograničenja na područje Republike Hrvatske pod uvjetima:

a) da se prikupljaju, prevoze i odlažu u skladu s Uredbom (EZ) br. 1069/2009

b) prati ih komercijalni dokument iz aplikacije Nusproizvodi

c) da je prijevozno sredstvo opremljeno satelitskim navigacijskim sustavom za određivanje, prijenos i bilježenje njegova položaja u stvarnom vremenu te prijevoznik može omogućiti nadziranje kretanja prijevoznih sredstava u stvarnom vremenu i čuvanje elektroničke evidencije o tom kretanju najmanje dva mjeseca od datuma premještanja pošiljke

2. premještanje pošiljaka dobivenih proizvoda od divljih svinja unutar i izvan zona ograničenja I, II i III, zona nadziranja i zaraženih zona na područje Republike Hrvatske i u druge države članice, dozvoljeno je pod uvjetom da su podvrgnuti postupku obrade za umanjivanje rizika kojim se osigurava da dobiveni proizvodi ne predstavljaju rizik od širenja afričke svinjske kuge.

(3) Premještanje pošiljaka stajskog gnoja i gnojevke, uključujući stelju i korištenu stelju, dobivenog od držanih svinja u zoni nadziranja, u okviru primjene izuzeća od zabrana iz članka 2. stavka 2. podstavka 9. ove Naredbe, dozvoljeno je radi odlaganja na drugu lokaciju u istoj zoni nadziranja, nakon izdane suglasnosti nadležne inspekcije Državnog inspektorata po zaprimljenom zahtjevu i izjavi iz Dodatka II ove Naredbe koju podnosi odgovorna osoba subjekta.

(4) Premještanje pošiljaka stajskog gnoja i gnojevke, uključujući stelju i korištenu stelju, dobivenih od držanih svinja u zonama ograničenja II, III i zaraženoj zoni, u okviru primjene izuzeća od zabrana iz članka 2. stavka 2. podstavka 9. ove Naredbe, dozvoljeno je unutar iste zone ograničenja odlaganjem na poljoprivrede površine uz obavezno vođenje evidencije o količini i mjestu odlaganja.

(5) Premještanje pošiljaka stajskog gnoja i gnojevke, uključujući stelju i korištenu stelju, dobivenih od držanih svinja u zonama ograničenja II, III i zaraženoj zoni, u okviru primjene izuzeća od zabrana iz članka 2. stavka 2. podstavka 9. ove Naredbe, dozvoljeno je radi odlaganja na drugu lokaciju izvan tih zona, na području Republike Hrvatske, nakon izdane suglasnosti nadležne inspekcije Državnog inspektorata po zaprimljenom zahtjevu i izjavi iz Dodatka II ove Naredbe koju podnosi subjekt.

III. TROŠKOVI

Članak 9.

(1) Troškovi proizašli iz provedbe mjera ove Naredbe i to provedbe popisa, uzorkovanja, dostave uzoraka, dijagnostičkog pretraživanja, kliničkih pregleda, dezinfekcije, usmrćivanja svinja, pregleda objekata te troškovi i naknade vezano za divlje svinje koji uključuju prijem i dostavu uzoraka za testiranje na afričku svinjsku kugu, pregled uzoraka od odstrijeljenih divljih svinja na trihinelozu, osim uzoraka uzetih u okviru post mortem pregleda tijekom službene kontrole u odobrenim objektima za stavljanje mesa divljači u javnu potrošnju, naknada lovoovlaštenicima po uzorkovanoj i pretraženoj lešini divlje svinje i naknada za dojavu o nađenoj lešini divlje svinje fizičkoj osobi, podmiruju se iz državnog proračuna.

(2) Troškovi neškodljivog uklanjanja u objektu za preradu nusproizvoda životinjskog podrijetla lešina držanih svinja i lešina uginulih divljih svinja iz zona ograničenja podmiruju se iz državnog proračuna.

(3) Troškovi iz ovoga članka obračunavaju se u iznosima sukladno Odluci o visini i opsegu naknada za troškove provedbe propisanih mjera iz područja veterinarstva, KLASA: UP/I-322-01/23-01/1 s pripadajućim izmjenama i dopunama, objavljenoj na službenoj internetskoj stranici Ministarstva poljoprivrede, Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane.

(4) Troškovi iz stavka 2. ovoga članka obračunavaju se u iznosima određenim Pravilnikom o visini naknade za sakupljanje, preradu i spaljivanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (»Narodne novine«, br. 106/13 i 43/15).

IV. INSPEKCIJSKI NADZOR

Članak 10.

(1) Nadzor nad provedbom mjera određenih ovom Naredbom provode nadležni inspektori Državnog inspektorata Republike Hrvatske.

(2) Nadležni inspektori Državnog inspektorata dužni su provoditi nadzore objekata na kojima se drže svinje i nadzore u lovištima po pitanju verifikacije uvjeta i provedbe mjera sukladno ovoj Naredbi.

(3) Nadležni inspektor Državnog inspektorata dužan je:

– po prijavi iz članka 1. točke 19. ove Naredbe o pojavi svinja koje fenotipski odgovaraju domaćim svinjama izvan registriranih objekata, provesti nadzor, poduzeti odgovarajuće mjere i narediti odstrel

– po prijavi iz članka 1. točke 27. provesti nadzor te poduzeti odgovarajuće mjere u skladu sa stavkom 6. ovoga članka.

(4) Nadležna inspekcija Državnog inspektorata dužna je, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Naredbe na području zona ograničenja, provesti nadzore na svim objektima koji su prije stupanja na snagu ove Naredbe bili kategorizirani u kategoriju 0, 1 i 2 te na neregistriranim objektima i koji su bili ispražnjeni zbog sumnje ili potvrde afričke svinjske kuge ili zbog neudovoljavanja uvjetima, kako bi se osiguralo da se na takvim objektima ne drže svinje.

(5) Osim nadzora iz stavka 4. ovog članka, nadležna inspekcija Državnog inspektorata dužna je, do 31. ožujka 2024. godine provesti nadzore na objektima koji su prije stupanja na snagu ove Naredbe bili kategorizirani u kategoriju 0, 1 i 2 ili nemaju dodijeljenu kategoriju, prema popisu kojeg dostavi Ministarstvo poljoprivrede.

(6) Na objektima za koje se utvrdi da ne udovoljavaju uvjetima za držanje svinja, nadležna inspekcija Državnog inspektorata kada je primjenjivo određuje mjere za otklanjanje nesukladnosti u razdoblju koje ne može biti dulje od 15 dana, u protivnom se svinje s takvih objekata upućuju na klanje ili usmrćivanje.

(7) O rezultatima nadzora nad provedbom mjera određenih ovom Naredbom te utvrđenim nesukladnostima, Državni Inspektorat Republike Hrvatske dostavlja Upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede kvartalna izvješća do kraja tekućeg kvartala za prethodni kvartal kao i godišnje izvješće najkasnije do kraja ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

(8) Državni inspektorat osim izvješća iz stavka 6. ovog članka dostavlja Upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede i prijedloge za unaprjeđenje provedbe službenih kontrola ovisno o rezultatima nadzora.

V. STUPANJE NA SNAGU

Članak 11.

Naredba o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 147/23) prestaje važiti danom stupanja na snagu ove Naredbe.

Članak 12.

Ova Naredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 322-01/23-01/60

Urbroj: 525-09/556-24-157

Zagreb, 18. siječnja 2024.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

DODATAK I

MJERE BIOSIGURNOSTI KOJE SE MORAJU PRIMIJENITI U LOVIŠTU

1. Svaki lovoovlaštenik je dužan izraditi plan biosigurnosti koji mora uključiti:

a. određivanje odgovorne osobe u lovištu za provedbu biosigurnosnih mjera

b. kontakte (ime, prezime, e-adresa, broj mobitela) odgovorne osobe i kontakte nadležne ovlaštene veterinarske organizacije i veterinarskog inspektora

c. proceduru za vođenje evidencije o svim lovcima koji borave u lovištu

d. proceduru i evidenciju o provedbi dezinfekcije vozila, obuće, opreme i tla prije i nakon lova

e. proceduru za evisceraciju odstrijeljenih divljih svinja s točno određenim prostorom za tu namjenu

f. proceduru za neškodljivo odlaganje, odnosno uništavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla nastalog nakon odstrela.

2. Biosigurnosne mjere minimalno uključuju:

a. dezinfekciju obuće, opreme i vozila prije i nakon lova

b. vozila koja se koriste u lovištu, posebno za prijevoz trupova odstrijeljenih divljih svinja, moraju biti za to odobrena od odgovorne osobe i prije i poslije lova, odnosno prije izlaska iz lovišta moraju biti dezinficirana

c. evisceracija se može provoditi isključivo na za to određenim mjestima (prostoru)

d. postavljanje kontejnera ili određivanje lokacije za nusproizvode životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi(eviscerirani organi, koža i ostalo)) i njihovo neškodljivo uklanjanje

e. kontrolu ulaska neovlaštenih osoba i vozila u područje lovišta

f. zabranu odlaganja proizvoda i nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi na području lovišta, osim na za to posebno određenim lokacijama ili kontejnerima

g. prijavu nelegalnih odlagališta otpada u svrhu žurne sanacije

h. aktivno traženje uginulih divljih svinja i žurnu prijavu ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji svake pronađene lešine u svrhu njenog uklanjanja i dijagnostičkog pretraživanja.

DODATAK II

 

Zahtjev za izdavanje suglasnosti za premještanje stajskog gnoja/gnojevke/stelje

 

Ja, _______________________________________________

(ime i prezime/naziv subjekta i OIB)

_________________________________________________

(RBO (JIBG), adresa subjekta)

_________________________________________________

(telefon/mobitel, e-mail adresa)

podnosim zahtjev za izdavanje suglasnosti premještanja stajskog gnoja/gnojevke/stelje (potrebno zaokružiti):

a) unutar zone nadziranja radi odlaganja na drugu lokaciju kojoj sam u vlasništvu ili zakupu

b) izvan zone ograničenja II, III i zaražene zone

te dajem sljedeću

IZJAVU

Stajski gnoj/gnojevka/stelja u količini od: _________________________________ (kg/tona) potječe od svinja

držanih na registriranom objektu RBO HR __________, adresa _________________________________________________

_________________________________________________.

Od posljednjeg dodavanja stajskog gnoja/gnojevke/stelje prošlo je najmanje 42 dana.

Prijevoz će se odvijati vozilom registarske oznake: ___________ .

Lokacija na koju se odlaže stajski gnoj/gnojevka/stelja: _________________________________________ (upisati ARKOD broj ili katastarski broj čestice).

Svojim potpisom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću jamčim za istinitost i točnost svih podataka navedenih u ovom Zahtjevu te da sam upoznat s odredbama propisa iz područja zdravlja životinja i nusproizvoda u odnosu na mjere kontrole i sprječavanja afričke svinjske kuge.

U _________________ dana _________________.

Potpis: ____________________________________________

 

 

DODATAK III

 

Obrazac zahtjeva za repopulaciju objekta

RBO (JIBG)

 

Lokacija objekta (zaokružiti)

Ime i prezime subjekta

 

a) zona zaštite

b) zona nadziranja

c) zaražena zona

d) zona ograničenja I

e) zona ograničenja II

f) zona ograničenja III

g) izvan zona ograničenja

Kontakt podaci (broj telefona)

 

Adresa objekta

(ulica i k.br.)

 

Naselje

 

Prethodno dodijeljena kategorija objekta u odnosu na biosigurnost (zaokružiti)

Općina

 

a) kategorija 0

b) kategorija 1

c) kategorija 2

d) kategorija 3

e) kategorija 4

f) bez kategorije

Datum kategorizacije:_______________

Županija

 

Datum klanja/usmrćivanja svinja

 

Datum preliminarnog čišćenja i dezinfekcije

 

Datum podnošenja zahtjeva:

Datum završnog čišćenja i dezinfekcije

 

Potpis:

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić