Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

NN 21/2024 (23.2.2024.), Pravilnik o posredovanju pri zapošljavanju pomoraca i/ili brodaraca

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

345

Na temelju članka 125.a stavka 4. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19) i članka 86. stavka 2. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine« br. 144/21) ministar mora, prometa i infrastrukture, uz prethodnu suglasnost ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike donosi

PRAVILNIK

O POSREDOVANJU PRI ZAPOŠLJAVANJU POMORACA I/ILI BRODARACA

I. OPĆE ODREDBE

Predmet pravilnika

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti koje moraju ispunjavati pravne osobe koje obavljaju posredovanje pri zapošljavanju pomoraca i/ili brodaraca (u daljnjem tekstu: posredovanje), postupak i način njihovog ovlašćivanja i provođenje nadzora nad njihovim radom.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na Hrvatski zavod za zapošljavanje.

(3) Ako ovim Pravilnikom nije drugačije određeno, njegove odredbe koje se odnose na brodove primjenjuju se i na brodove unutarnje plovidbe, plutajuće objekte, plutajuće objekte unutarnje plovidbe, nepomične odobalne objekte i jahte.

Pojmovi

Članak 2.

(1) Za potrebe ovog Pravilnika pojedini izrazi imaju sljedeća značenja:

1. brodar je fizička ili pravna osoba koja je kao posjednik broda nositelj plovidbenog pothvata ili neka druga pravna ili fizička osoba, kao što su poslovođa broda, kompanija, poslodavac, zakupoprimatelj broda bez posade, koji je od vlasnika preuzeo odgovornost za rad broda i koji je, preuzimajući takvu odgovornost, suglasan preuzeti dužnosti i odgovornosti vlasnika broda, bez obzira ispunjava li neka druga pravna ili fizička osoba određene dužnosti ili obveze u ime vlasnika broda. Pretpostavlja, dok se ne dokaže protivno, da je brodar osoba koja je u upisnik brodova upisana kao vlasnik broda.

2. brodarac je svaka osoba koja je zaposlena, uzeta u službu ili koja radi u bilo kojem svojstvu na brodu unutarnje plovidbe.

3. Ministarstvo je ministarstvo nadležno za pomorstvo i unutarnju plovidbu.

4. pomorac je svaka osoba koja je zaposlena, uzeta u službu ili koja radi u bilo kojem svojstvu na brodu

5. posrednik je pravna osoba koja je ishodila dopusnicu za obavljanje poslova posredovanja pri zapošljavanju pomoraca i/ili brodaraca.

(2) Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Dopusnica

Članak 3.

(1) Djelatnost posredovanja iz članka 1. stavak 1. ovoga Pravilnika može se obavljati isključivo temeljem izdane dopusnice za obavljanje poslova posredovanja (u daljnjem tekstu: dopusnica).

(2) Dopusnicu izdaje Ministarstvo.

II. UVJETI ZA IZDAVANJE DOPUSNICE

Uvjeti za izdavanje dopusnice

Članak 4.

Ministarstvo će izdati dopusnicu pravnoj osobi koja ispunjava sljedeće uvjete:

1. ima sjedište u Republici Hrvatskoj

2. ispunjava uvjete navedene u članku 5. i 6. ovog Pravilnika i

3. posjeduje važeću policu osiguranja od profesionalne odgovornosti za novčane gubitke koje pretrpi pomorac i/ili brodarac uslijed propusta u radu posrednika u iznosu od najmanje 13.000,00 eura po štetnom događaju.

Kadrovski uvjeti

Članak 5.

Pravna osoba mora za obavljanje poslova posredovanja imati zaposlenu najmanje jednu osobu koja udovoljava sljedećim uvjetima:

1. ima najmanje preddiplomski sveučilišni studij i najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima posredovanja ili najmanje preddiplomski sveučilišni studij pomorske struke ili prometne struke – vodni smjer i najmanje 12 mjeseci plovidbene službe

2. nije pravomoćno osuđena za kaznena djela koja s odnose na djelatnost posredovanja i

3. nije joj izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti.

Poslovni prostor i tehnička oprema

Članak 6.

(1) Za obavljanje poslova posredovanja pravna osoba mora imati u vlasništvu ili zakupu prostor koji se sastoji od izdvojene prostorije za rad sa strankama i pomoćne prostorije ili predsoblja koje služi kao čekaonica.

(2) Pravna osoba mora za obavljanje poslova posredovanja imati odgovarajuću tehničku opremu koja osigurava vođenje svih potrebnih poslova u svezi sa posredovanjem te za obavljanje poslova iz članka 20. ovoga Pravilnika, uključujući opremu koja jamči sigurnost pohranjenih dokumenata.

III. POSTUPAK IZDAVANJA DOPUSNICE

Zahtjev za izdavanje dopusnice

Članak 7.

(1) Dopusnica se izdaje na temelju pisanog zahtjeva koji se podnosi Ministarstvu.

(2) Uz zahtjev, podnositelj je dužan dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članaka 4., 5. i 6. ovoga Pravilnika, kako slijedi:

1. elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji iz kojih je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema; pomorsku ili brodarsku knjižicu odnosno druge isprave koje dokazuju stručnu spremu i radno iskustvo (za uvjet iz članka 5. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika)

2. policu osiguranja (za uvjet iz članka 4. stavka 1. točke 3. ovoga Pravilnika)

3. potvrdu nadležnog suda (za uvjete iz članka 5. stavka 1. točke 2. i 3. ovoga Pravilnika) i

4. vlasnički list, ugovor o zakupu ili najmu (za uvjet iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika).

Rješavanje o zahtjevu u upravnom postupku

Članak 8.

(1) Ako Ministarstvo utvrdi da, uz ispunjenje svih ostalih uvjeta za izdavanje dopusnice propisanih ovim Pravilnikom, podnositelj zahtjeva nije dostavio dokaz iz članka 7. stavka 2. točke 2. ovoga Pravilnika, zaključkom će pozvati podnositelja zahtjeva da dostavi dokaz o ispunjavanju tog uvjeta najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja zaključka.

(2) Ministarstvo će rješenjem odlučiti o zahtjevu.

Obveza prijave promjene podataka

Članak 9.

(1) Posrednik je dužan u roku od osam dana od dana nastanka promjene pisano prijaviti Ministarstvu svaku promjenu činjenica ili okolnosti iz članka 4., 5. ili 6. ovoga Pravilnika mjerodavnih za izdavanje dopusnice.

(2) Ako posrednik zbog promjene činjenica ili okolnosti iz stavka 1. ovoga članka više ne ispunjava uvjete iz članka 4., 5. ili 6. ovoga Pravilnika, Ministarstvo će odrediti rok za ispunjavanje uvjeta, a ako posrednik po proteku određenog roka i dalje ne ispunjava uvjete, ukinut će se rješenje iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika kojim se dopušta obavljanje poslova posredovanja.

Službena evidencija posrednika pri zapošljavanju pomoraca i/ili brodaraca

Članak 10.

O izdanim dopusnicama Ministarstvo vodi službenu evidenciju, a popis ovlaštenih posrednika objavljuje na internetskim stranicama Ministarstva.

IV. PRAVA I OBVEZE POSREDNIKA

Sustav upravljanja kvalitetom

Članak 11.

(1) Posrednik mora imati uveden i održavan sustav upravljanja kvalitetom sukladno međunarodnim ISO standardima, kojim sustavom su obuhvaćeni poslovi posredovanja i koji mora biti ocijenjen od nezavisne certifikacijske ustanove.

(2) Sustav upravljanja kvalitetom iz stavka 1. ovoga članka, posrednik je dužan uvesti najkasnije godinu dana od dana izdavanja dopusnice, te o uvođenju i ocjenjivanju sustava izvijestiti Ministarstvo.

(3) Posrednik je dužan izvijestiti Ministarstvo o rezultatima nezavisne prosudbe sustava upravljanja kvalitetom, neposredno nakon provedene prosudbe, a najkasnije u roku od 15 dana nakon završene prosudbe.

(4) Ukoliko posrednik ne ispuni obveze iz ovoga članka Ministarstvo će ukinuti rješenje iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika kojim se dopušta obavljanje poslova posredovanja.

Uvjeti poslovanja posrednika

Članak 12.

(1) Posrednik je dužan utvrditi uvjete poslovanja s kojima je dužan upoznati brodare i tražitelje zaposlenja koji zatraže njegove usluge.

(2) Posrednik mora na ulazu u prostor u kojem obavlja djelatnost istaknuti natpisnu ploču da se u tom prostoru obavlja djelatnost posredovanja i radno vrijeme posrednika.

(3) Posrednik je dužan u pravnom prometu u poslovnim ispravama, na svakom dopisu i oglasu navesti broj rješenja iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika kojim mu je izdana dopusnica.

Naknada za obavljene poslove u svezi s posredovanjem

Članak 13.

(1) Posrednik ne smije naknadu za izvršeno posredovanje naplatiti izravno ili neizravno od pomorca ili brodarca.

(2) Posrednik može naplatiti naknadu za obavljene poslove u svezi s posredovanjem samo od brodara.

(3) Ugovor kojim je reguliran odnos između brodara i posrednika i naknada koju naplaćuje posrednik od brodara mora se čuvati kod posrednika i biti dostupan za nadzor koji obavljaju nadležna tijela.

Troškovi

Članak 14.

(1) Troškovi vezani za izdavanje putovnice, pomorske ili brodarske knjižice, svjedodžbi o osposobljenosti i svih liječničkih pregleda koji spadaju u obvezne preglede sukladno važećim zakonima i propisima u Republici Hrvatskoj, ne smatraju se naknadom za posredovanje.

(2) Trošak dodatnih liječničkih pregleda, trošak dokumenata koji nisu zahtijevani važećim zakonima i propisima u Republici Hrvatskoj i trošak viza snosi brodar i posrednik ih ne smije izravno ili neizravno naplatiti od pomorca ili brodarca.

Ugovor o radu

Članak 15.

(1) Posrednik je dužan osigurati da pomorac ili brodarac prije upućivanja na brod ima potpisan individualni ugovor o radu koji mora biti u skladu s mjerodavnim pravom i sadržavati najmanje standarde utvrđene primjenjivim međunarodnim ugovorima i/ili nacionalnim kolektivnim ugovorom.

(2) Ugovor o radu s pomorcem ili brodarcem potpisuje brodar ili posrednik u ime i za račun brodara.

(3) Posrednik je dužan prije potpisivanja ugovora pomorca ili brodarca obavijestiti o njegovim pravima i obvezama koji proistječu iz ugovora o radu.

(4) Posrednik je dužan, prije potpisivanja ugovora iz stavka 1. ovoga članka, provjeriti ima li brodar osiguranje odgovornosti za slučaj smrti, narušavanja zdravlja ili tjelesne ozljede pomorca ili brodarca, najmanje na razini koja je utvrđena mjerodavnim pravom i kolektivnim ugovorom i ima li sustav osiguranja repatrijacije pomorca ili brodarca, te o tome izvijestiti pomorca ili brodarca.

(5) Posrednik je dužan posjedovati dokaz da brodar za čije brodove obavlja djelatnost posredovanja posjeduje osiguranje ili drugo financijsko jamstvo radi naknade gubitka pomorcima ili brodarcima koji može nastati kao posljedica propusta brodara po ugovoru o zaposlenju pomorca ili brodarca.

(6) Posrednik je dužan obavijestili pomorca ili brodarca, prije ili u procesu zapošljavanja, o njegovim pravima temeljem sustava koji proizlazi iz stavka 5. ovoga članka, kao i o posjedovanju vlastite važeće police osiguranja od profesionalne odgovornosti za novčane gubitke koje pretrpi pomorac ili brodarac uslijed propusta u radu posrednika.

(7) Posrednik je dužan prije potpisivanja ugovora iz stavka 1. ovoga članka provjeriti udovoljava li pomorac ili brodarac propisanim uvjetima za ukrcaj na određeni brod, u određenu službu i u određenom svojstvu.

(8) Posrednik je dužan omogućiti pomorcu ili brodarcu da pažljivo provjeri uvjete zapošljavanja prije i poslije potpisivanja ugovora o radu, a njegov primjerak ugovora o radu dužan mu je uručiti prije ukrcaja na brod.

Zabrana sprječavanja ili uskrate dobivanja poslova

Članak 16.

Posrednik se ne smije služiti nikakvim sredstvima, mehanizmima ili listama sa svrhom da spriječi ili uskrati pomorcu ili brodarcu dobivanje posla.

Zabrana posredovanja na podstandardnim brodovima

Članak 17.

Posrednik ne smije posredovati pri zapošljavanju na brod za koji ima saznanje da ne udovoljava standardima sigurnosti plovidbe, zaštite mora ili unutarnjih voda od onečišćenja ili ne udovoljavaju standardima životnih i radnih uvjeta pomoraca ili brodaraca.

Napuštanje pomorca ili brodarca

Članak 18.

(1) U slučaju napuštanja pomorca ili brodarca od strane brodara, posrednik je dužan odmah po saznanju o tome obavijestiti Ministarstvo.

(2) Smatra se da je pomorac ili brodarac napušten u slučajevima kada su prekršene odredbe ugovora o radu pomorca ili brodarca, a brodar postupa na barem jedan od sljedećih načina:

1. ne želi pokriti troškove povratnog putovanja pomorca ili brodarca

2. napustio je pomorca ili brodarca bez potrebnog uzdržavanja i potpore, a što uključuje: odgovarajuću hranu, smještaj, zalihe pitke vode, neophodno gorivo za opstanak na brodu i potrebnu medicinsku skrb ili

3. na drugi je način jednostrano prekinuo svoje veze s pomorcem ili brodarcem uključujući neisplatu ugovorene plaće tijekom razdoblja od najmanje dva mjeseca.

V. EVIDENCIJE KOJE VODI POSREDNIK

Vođenje evidencije

Članak 19.

(1) Posrednik je dužan voditi evidenciju o pomorcima i/ili brodarcima u čijem je zaposlenju posredovao i o brodarima za koje obavljaju poslove posredovanja.

(2) Posrednik je dužan najmanje pet godina čuvati svu dokumentaciju o posredovanju i sve evidencije koje vodi.

(3) Podaci o pomorcu i/ili brodarcu koje prikupi posrednik mogu se obrađivati i dostavljati drugim osobama isključivo u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Unos podataka u informacijski sustav

Članak 20.

(1) Posrednik je dužan podatke o ukrcaju i iskrcaju pomorca ili brodarca unijeti u informacijski sustav u kojem se vode podaci o plovidbenoj službi hrvatskih pomoraca i brodaraca na način i u rokovima sukladno posebnom propisu kojim se uređuju postupci i način prijave i odjave pomoraca i brodaraca na obvezno mirovinsko i obvezno zdravstveno osiguranje.

(2) Osim podataka o ukrcaju i iskrcaju pomorca ili brodarca, posrednik je dužan u informacijski sustav iz stavka 1. ovoga članka unijeti podatke o danima izvan plovidbe na način i u rokovima sukladno odredbama posebnog propisa kojim se uređuju pomorske i brodarske knjižice, prijava i ovjera plovidbene službe i dana izvan plovidbe.

(3) Posrednik jamči za istinitost podataka iz stavaka 1. i 2. ovoga članka koju dokazuje posjedovanjem vjerodostojne dokumentacije koja je propisana posebnim propisom iz stavka 2. ovoga članka.

Dostava podataka nadležnim tijelima

Članak 21.

Na zahtjev Ministarstva, posrednik je dužan dostaviti podatke iz evidencija koje vodi sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

VI. INSPEKCIJSKI NADZOR

Prigovor na rad posrednika

Članak 22.

(1) Na rad posrednika može se podnijeti prigovor.

(2) Ministarstvo je nadležno za zaprimanje prigovora na rad posrednika i za obavljanje inspekcijskog nadzora u svrhu utvrđivanja stanja, ukoliko takav prigovor zahtjeva nadzor.

Inspekcijski nadzor

Članak 23.

Inspekcijski nadzor nad provođenjem ovog Pravilnika provodi se sukladno odredbama propisa kojima se uređuju inspekcijske ovlasti i primjena inspekcijskih ovlasti državnih službenika Ministarstva u obavljanju inspekcijskih poslova sigurnosti plovidbe.

Pomorski i plovidbeni prekršaji

Članak 24.

Ako se tijekom inspekcijskog nadzora utvrdi da posrednik postupa suprotno odredbama članaka od 13. do 17. ovoga Pravilnika ili se utvrdi da je posrednik dva ili više puta izvršio unos podataka suprotno odredbama članka 20. stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika pokrenut će se prekršajni postupak sukladno odredbama Pomorskog zakonika ili Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda.

Ukidanje rješenja kojim se dopušta obavljanje poslova posredovanja

Članak 25.

(1) Ministarstvo će ukinuti rješenje iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika kojim se dopušta obavljanje poslova posredovanja ako se tijekom inspekcijskog nadzora iz članka 23. ovoga Pravilnika:

1. fizičkim otporom onemogući pristup poslovnim prostorijama, dokumentaciji i evidencijama posrednika, od strane uprave ili zaposlenih osoba posrednika, ili na bilo koji drugi način onemogući obavljanje inspekcijskog nadzora

2. utvrdi da je posrednik tri ili više puta počinio pomorski ili plovidbeni prekršaj vezano za obavljanje poslova posredovanja ili

3. utvrdi da je posrednik unio lažne podatke o plovidbenoj službi ili danima izvan plovidbe.

(2) Osim iz razloga iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo će ukinuti rješenje iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika kojim se dopušta obavljanje poslova posredovanja, ako se nedostaci ili nepravilnosti utvrđeni tijekom inspekcijskog nadzora iz članka 23. ovoga Pravilnika ne otklone u ostavljenom roku.

VI. PRIJELAZNE ODREDBE

Nadopuna rješenja i izdavanje nove dopusnice

Članak 26.

Na zahtjev posrednika koji je na dan stupanja ovoga Pravilnika ovlašten za obavljanje djelatnosti posredovanja pri zapošljavanju pomoraca, Ministarstvo će donijeti nadopunu rješenja i izdati novu dopusnicu kojom se dopušta obavljanje djelatnosti posredovanja pri zapošljavanju brodaraca.

Obveza ishođenja polica osiguranja

Članak 27.

(1) Posrednik je dužan najkasnije do 30. lipnja 2024. godine ishoditi policu osiguranja iz članka 4. stavka 1. točke 3. ovoga Pravilnika u iznosu od 13.000,00 eura po štetnom događaju i o tome dostaviti dokaz Ministarstvu.

(2) Ako posrednik ne dostavi dokaz iz stavka 1. ovoga članka u propisanom roku, Ministarstvo će ukinuti rješenje iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika kojim se dopušta obavljanje poslova posredovanja.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Prestanak važenja propisa

Članak 28.

(1) Odluke o imenovanju povjerenstava koja su imenovana sukladno odredbama Pravilnika o posredovanju pri zapošljavanju pomoraca (»Narodne novine« br. 55/2018) prestaju važiti danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o posredovanju pri zapošljavanju pomoraca (»Narodne novine« br. 55/2018).

Članak 29.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/23-02/42

Urbroj: 530-04-3-24-3

Zagreb, 9. veljače 2024.

Ministar Oleg Butković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić