Povezani zakoni

Zakon o načinu, uvjetima i postupku servisiranja i kupoprodaje potraživanja

NN 155/23 

na snazi od 30.12.2023.

Uživajte...

DIO PRVI   OPĆE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom utvrđuje zajednički okvir i zahtjevi koji se odnose na:

a) pružatelje usluge servisiranja kredita u pogledu prava i obveza vjerovnika iz ugovora o neprihodonosnom kreditu koji je izdala kreditna institucija s poslovnim nastanom u Europskoj uniji, koji djeluju u ime kupca kredita

b) kupce kredita u pogledu prava i obveza vjerovnika iz ugovora o neprihodonosnom kreditu koji je izdala kreditna institucija s poslovnim nastanom u Europskoj uniji

c) odnose prema dužnicima

d) izdavanje i ukidanje odobrenja za rad

e) prekogranično pružanje usluge servisiranja

f) nadzor nad primjenom Zakona

g) suradnju nadležnih tijela

h) kupce drugih potraživanja i pružatelje usluga servisiranja drugih potraživanja i

i) prekršajne odredbe.

Usklađivanje s propisima Europske unije

Članak 2.

Ovim Zakonom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima se Direktiva (EU) 2021/2167 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2021. o pružateljima usluge servisiranja kredita i kupcima kredita te izmjeni direktiva 2008/48/EZ i 2014/17/EU (Tekst značajan za EGP) (SL L 438, 8. 12. 2021.) (u daljnjem tekstu: Direktiva (EU) 2021/2167).

Odnos prema drugim propisima

Članak 3.

(1) Ovaj Zakon ne utječe na primjenu načela ugovornog prava u odnosu na ugovore o kreditu i ugovore o drugim potraživanjima na koje se primjenjuje ili na prava koja se temelje na Uredbi (EZ) br. 593/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o pravu koje se primjenjuje na ugovorne obveze (Rim I) (SL L 177, 4. 7. 2008.) i Uredbi (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (preinačena) (SL L 351, 20. 12. 2012.) ili na prava iz propisa kojim se uređuje zaštita potrošača, propisa kojim se uređuju potrošački krediti, propisa kojim se uređuju stambeno potrošački krediti, propisa kojim se uređuje ovrha i osiguranje i propisa kojim se uređuje vlasništvo i druga stvarna prava.

(2) Ovaj Zakon primjenjuje se i na poslove servisiranja kredita kada je kupac kredita subjekt s posebnom namjenom u sekuritizaciji, kako je definirano propisom kojim se uređuje provedba Uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju.

Načelo ravnopravnosti

Članak 4.

(1) Kupac kredita i kupac drugog potraživanja imaju ista prava prema dužniku koja je prema njemu imao vjerovnik prije sklapanja ugovora o kupoprodaji neprihodonosnog kredita odnosno ugovora o kupoprodaji drugog potraživanja, a dužnik u odnosu prema kupcu kredita i kupcu drugog potraživanja ne smije biti pravno ili stvarno u nepovoljnijem položaju.

(2) U smislu stavka 1. ovoga članka, kupac kredita, imenovani subjekt za pružanje usluga servisiranja iz članka 12. stavka 2. podstavka 1. točaka a) i c) ovoga Zakona ili pružatelj usluge servisiranja kredita imaju pravo stupiti u kontakt s dužnikom i od njega naplatiti potraživanje po kreditu.

(3) U smislu stavka 1. ovoga članka, kupac drugog potraživanja ili pružatelj usluge servisiranja drugog potraživanja imaju pravo stupiti u kontakt s dužnikom i od njega naplatiti drugo potraživanje.

Načelo poštenog i profesionalnog postupanja

Članak 5.

Kupac kredita, pružatelj usluge servisiranja kredita odnosno kupac drugog potraživanja i pružatelj usluge servisiranja drugog potraživanja dužni su u svojim odnosima s dužnikom postupati u dobroj vjeri, pošteno i s profesionalnom pažnjom te poštivati i štititi osobne podatke, kao i privatnost dužnika.

Načelo zabrane nepoštene poslovne prakse i neprimjerene komunikacije s dužnikom i drugima

Članak 6.

(1) Nepoštena poslovna praksa je zabranjena, a kupcu kredita, pružatelju usluge servisiranja kredita odnosno kupcu drugog potraživanja i pružatelju usluge servisiranja drugog potraživanja je osobito zabranjeno kontaktirati dužnika na neprimjeren način, uznemiravati dužnika, vršiti prisilu prema dužniku ili nedopušteno utjecati na dužnika te im je zabranjeno kontaktirati, uznemiravati, vršiti prisilu ili nedopušteno utjecati na članove kućanstva dužnika, susjede, rodbinu i s njim povezane osobe.

(2) Poslovna praksa je nepoštena:

– ako je suprotna zahtjevima profesionalne pažnje i

– ako je zavaravajuća i/ili agresivna.

(3) Poslovna praksa smatra se zavaravajućom ako sadrži netočne informacije, zbog čega je neistinita ili ako na neki drugi način, uključujući njezino cjelokupno predstavljanje, pa čak ako je informacija činjenično točna, zavarava ili je vjerojatno da će zavarati dužnika, čime ga navodi ili je vjerojatno da će ga navesti da donese odluku koju inače ne bi donio, a posebno ako u konkretnom slučaju, uzimajući u obzir sva obilježja i okolnosti slučaja, kao i ograničenja konkretnog sredstva komunikacije, ne sadrži važne obavijesti koje su, ovisno o kontekstu, potrebne dužniku.

(4) Poslovna praksa smatra se agresivnom ako u konkretnom slučaju, uzimajući u obzir sva obilježja i okolnosti slučaja korištenjem uznemiravanja, prisile, uključujući fizičku silu ili prijetnju te nedopušten utjecaj, u bitnoj mjeri umanjuje ili je vjerojatno da će umanjiti slobodu izbora ili postupanja potrošača te ga time navede ili je vjerojatno da će ga navesti da donese odluku o postupanju koju inače ne bi donio.

(5) Prilikom odlučivanja o tome je li u poslovnoj praksi korišteno uznemiravanje, prisila, uključujući fizičku silu ili prijetnju ili nedopušten utjecaj iz stavka 4. ovoga članka vodit će se računa:

– o tome jesu li se kupac kredita, pružatelj usluge servisiranja kredita odnosno kupac drugog potraživanja i pružatelj usluge servisiranja drugog potraživanja koristili prijetećim ili uvredljivim rječnikom ili ponašanjem

– o tome jesu li kupac kredita, pružatelj usluge servisiranja kredita odnosno kupac drugog potraživanja i pružatelj usluge servisiranja drugog potraživanja iskorištavali nesretne ili druge okolnosti u kojima se dužnik nalazio, a koje su bile tolikog značenja da su umanjile sposobnost dužnika da razumno rasuđuje, a kupac kredita, pružatelj usluge servisiranja kredita odnosno kupac drugog potraživanja i pružatelj usluge servisiranja drugog potraživanja su bili svjesni da će te okolnosti utjecati na odluku dužnika

– o postojanju bilo kojeg otežavajućeg ili nerazmjernog ograničenja izvanugovorne prirode koje su kupac kredita, pružatelj usluge servisiranja kredita odnosno kupac drugog potraživanja i pružatelj usluge servisiranja drugog potraživanja nametnuli dužniku u slučaju da dužnik želi ostvariti neko svoje pravo i

– o korištenju bilo kakve prijetnje o poduzimanju radnji koje se po zakonu ne mogu poduzeti.

(6) Agresivnom poslovnom praksom smatraju se sljedeći postupci:

– kontaktiranje dužnika na neprimjeren način, a osobito uznemiravanje dužnika, vršenje prisile prema dužniku ili nedopušteno utjecanje na dužnika

– stvaranje dojma da dužnik ne može napustiti poslovne prostorije sve dok ne sklopi ugovor ili potpiše bilo kakav drugi akt

– posjećivanje dužnika u njegovu domu, ignorirajući pritom zahtjev dužnika da se napusti njegov dom ili da ga se više ne posjećuje

– ustrajno i neželjeno komuniciranje s dužnikom putem telefona, pošte, elektroničke pošte, telefaksa, kratkih tekstnih poruka (SMS) ili drugog sredstva daljinske komunikacije i

– izravno obavještavanje dužnika da će posao ili opstanak kupca kredita, pružatelja usluge servisiranja kredita odnosno kupca drugog potraživanja i pružatelja usluge servisiranja drugog potraživanja biti ugrožen ako dužnik ne poduzme određene radnje.

(7) Teret dokaza o istinitosti činjeničnih tvrdnji u vezi s poslovnom praksom je na kupcu kredita, pružatelju usluge servisiranja kredita odnosno kupcu drugog potraživanja i pružatelju usluge servisiranja drugog potraživanja.

Korištenje pojmova s rodnim značenjem

Članak 7.

Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Zaštita osobnih podataka

Članak 8.

(1) Obrada i nadzor nad obradom osobnih podataka u smislu ovoga Zakona provodi se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (Tekst značajan za EGP; SL L 119, 4. 5. 2016.; u daljnjem tekstu Uredba (EU) 2016/679).

(2) Prilikom obrade osobnih podataka iz članka 1. ovoga Zakona potrebno je poštivati relevantne sigurnosne zahtjeve utvrđene u Uredbi (EU) 2016/679 tako da se uspostave sustavi za obradu podataka s tehničkom i integriranom zaštitom osobnih podataka pri tome poštujući načela nužnosti, proporcionalnosti, ograničenja svrhe te transparentnog i proporcionalnog razdoblja čuvanja podataka.

(3) Prilikom sklapanja ugovora o kupoprodaji neprihodonosnog kredita odnosno ugovora o kupoprodaji drugog potraživanja, vjerovnik može kupcu kredita i kupcu drugog potraživanja prenijeti samo one osobne podatke i podatke kojima raspolaže za kontaktiranje dužnika, sudužnika i jamca, a koji su povezani s ugovorom o kreditu odnosno s ugovorom o drugom potraživanju.

(4) Kupcu kredita, imenovanom subjektu za pružanje usluga servisiranja iz članka 12. stavka 2. podstavka 1. točaka a) i c) ovoga Zakona, pružatelju usluge servisiranja kredita, kupcu drugog potraživanja i pružatelju usluge servisiranja drugog potraživanja nije dopušteno prikupljati osobne podatke dužnika različite od podataka koji su povezani s ugovorom o kreditu odnosno ugovorom o drugom potraživanju, osim onih koji su dostupni u javnim registrima, a do kojih kupac kredita, imenovani subjekt za pružanje usluga servisiranja iz članka 12. stavka 2. podstavka 1. točaka a) i c) ovoga Zakona, pružatelj usluge servisiranja kredita, kupac drugog potraživanja i pružatelj usluge servisiranja drugog potraživanja mogu doći kao vjerovnici odnosno zainteresirane strane.

DIO DRUGI   KUPOPRODAJA NEPRIHODONOSNIH KREDITA

GLAVA I.   OPĆE ODREDBE O POJMOVIMA KOJI SE KORISTE U DIJELU DRUGOM OVOGA ZAKONA I PODRUČJU PRIMJENE

Pojmovi

Članak 9.

Pojedini pojmovi u smislu dijela drugog ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

1. država članica domaćin je država članica Europske unije koja nije matična država članica Europske unije i u kojoj je pružatelj usluge servisiranja kredita osnovao podružnicu ili u kojoj pruža usluge servisiranja kredita te država članica Europske unije u kojoj dužnik ima prebivalište ili sjedište ili, ako u skladu s nacionalnim propisima nema registrirano sjedište, država članica Europske unije u kojoj se nalazi njegovo mjesto uprave

2. dužnik je pravna ili fizička osoba, uključujući pravnog sljednika pravne osobe odnosno nasljednika fizičke osobe, koja je s kreditnom institucijom sklopila ugovor o kreditu

3. izvoditelj usluge servisiranja kredita je pravna osoba ili obrtnik u smislu propisa kojim se uređuje sadržaj, način i uvjeti za obavljanje obrta, kojoj je pružatelj usluge servisiranja kredita povjerio obavljanje neke od usluga servisiranja kredita

4. kreditna institucija znači kreditna institucija kako je definirana člankom 4. stavkom 1. točkom 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2013 (SL L 176, 27. 6. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 575/2013), a na području Republike Hrvatske to su banka, štedna banka i stambena štedionica ili kreditna institucija iz članka 4. stavka 1. točke 1. podtočke (b) Uredbe (EU) 575/2013

5. kvalificirani udio znači kvalificirani udio kako je definirano člankom 4. stavkom 1. točkom 36. Uredbe (EU) 575/2013

6. kupac kredita je fizička ili pravna osoba, koja nije kreditna institucija, koja u okviru svoje trgovinske, poslovne ili profesionalne djelatnosti kupuje prava vjerovnika iz ugovora o neprihodonosnom kreditu u skladu s ovim Zakonom, a koja nije dužnik iz tog ugovora o neprihodonosnom kreditu

7. matična država članica je, kada je riječ o pružatelju usluge servisiranja kredita, država članica Europske unije u kojoj se nalazi njegovo sjedište ili, ako u skladu s nacionalnim propisima nema registrirano sjedište, država članica Europske unije u kojoj se nalazi njegovo mjesto uprave, ili kada je riječ o kupcu kredita, država članica Europske unije u kojoj kupac kredita ili njegov zastupnik imaju prebivalište ili sjedište ili, ako u skladu s nacionalnim propisima nema registrirano sjedište, država članica Europske unije u kojoj se nalazi njegovo mjesto uprave

8. mikro, mali i srednji poduzetnik kako je uređeno propisom kojim se uređuje računovodstvo poduzetnika

9. potrošač je svaka fizička osoba koja je ugovorna strana u ugovoru o kreditu koja djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti

10. profesionalna pažnja podrazumijeva standard strukovnih sposobnosti i stupanj pažnje za koje se razumno očekuje da će ih kupac kredita, pružatelj usluge servisiranja kredita, izvoditelj usluge servisiranja kredita odnosno kupac drugog potraživanja, pružatelj usluge servisiranja drugog potraživanja i izvoditelj usluge servisiranja drugog potraživanja primjenjivati u odnosu s dužnikom, a koje su u skladu s poštenom poslovnom praksom i načelom savjesnosti i poštenja na području njihova djelovanja

11. pružatelj usluge servisiranja kredita je trgovačko društvo sukladno propisu kojim se uređuje osnivanje, ustroj, prestanak i statusne promjene trgovačkih društava, koje u okviru svoje djelatnosti u svoje ime ili u ime i za račun kupca kredita ostvaruje prava i izvršava obveze koje kupcu kredita pripadaju kao vjerovniku na temelju ugovora o neprihodonosnom kreditu i pruža jednu ili više usluga servisiranja kredita

12. radni dan je svaki dan osim subote i nedjelje i dana koji je određen kao neradni dan propisom kojim se uređuju blagdani, spomendani i neradni dani u Republici Hrvatskoj

13. registrirano sjedište je sjedište pravne osobe u državi članici Europske unije ili trećoj državi ili ako nema sjedište, mjesto u državi članici Europske unije ili trećoj državi u kojoj se nalazi uprava

14. treća država je država koja nije država članica Europske unije

15. ugovor o kreditu znači ugovor kako je prvotno odobren, izmijenjen ili zamijenjen, kojim kreditna institucija odobrava kredit u pogledu odgode plaćanja, zajma ili drugog sličnog financijskog aranžmana

16. ugovor o kupoprodaji neprihodonosnog kredita je ugovor o ustupanju tražbine iz ugovora o neprihodnosnom kreditu na temelju kojega se kreditna institucija obvezuje prenijeti tražbinu i sporedna prava iz ugovora o neprihodonosnom kreditu

17. ugovor o neprihodonosnom kreditu je ugovor o kreditu koji je klasificiran kao neprihodujuća izloženost u skladu s člankom 47.a Uredbe (EU) 575/2013

18. ugovor o servisiranju kredita je pisani ugovor sklopljen između kupca kredita i pružatelja usluge servisiranja kredita u svezi s uslugama koje će pružatelj usluge servisiranja kredita obavljati u ime kupca kredita

19. upravljačko i nadzorno tijelo je tijelo ili tijela pravne osobe koja su imenovana u skladu s propisom kojim se uređuje osnivanje, ustroj, prestanak i statusne promjene trgovačkih društava, a koja su ovlaštena odrediti strategiju i ciljeve pravne osobe te koja nadziru i prate odlučivanje u vezi s upravljanjem, uključujući osobe koje stvarno upravljaju poslovanjem trgovačkog društva

20. usluga servisiranja kredita je jedna ili više sljedećih aktivnosti:

– ubiranje i naplata dospjelog duga dužnika, a koja predstavlja ostvarivanje prava vjerovnika iz ugovora o neprihodonosnom kreditu, u skladu s propisima

– ponovno pregovaranje s dužnikom u pogledu uvjeta povezanih s pravima vjerovnika iz ugovora o neprihodonosnom kreditu u skladu s propisima i uputama kupca kredita, ako pružatelj usluge servisiranja kredita nije kreditni posrednik kako je definiran propisom kojim se uređuje potrošačko kreditiranje ili propisom kojim se uređuje stambeno potrošačko kreditiranje

– postupanje s prigovorima povezanim s pravima vjerovnika iz ugovora o neprihodonosnom kreditu

– informiranje dužnika o promjenama kamatne stope ili naknadama ili dospjelim potraživanjima povezanim s pravima vjerovnika iz ugovora o neprihodonosnom kreditu

21. vjerovnik je kreditna institucija koja je odobrila kredit ili kupac kredita u skladu s ovim Zakonom.

Sudužnici i jamci

Članak 10.

Sve obveze koje su dužni ispuniti prema dužniku, a koje su propisane ovim Zakonom, kupac kredita, pružatelj usluge servisiranja kredita i imenovani subjekt za pružanje usluge servisiranja kredita iz članka 12. stavka 2. podstavka 1. točke a) ovoga Zakona dužni su ispuniti i prema sudužniku ili jamcu iz pojedinog ugovora o neprihodonosnom kreditu.

Opća odredba o primjeni dijela drugog ovoga Zakona

Članak 11.

Kreditnoj instituciji dopušteno je sklopiti ugovor o kupoprodaji neprihodonosnog kredita samo s kupcem kredita iz dijela drugog ovoga Zakona i sukladno odredbama iz dijela drugog ovoga Zakona.

Područje primjene

Članak 12.

(1) Dio drugi ovoga Zakona primjenjuje se na sljedeće subjekte:

– kupca kredita u dijelu ostvarivanja prava vjerovnika iz ugovora o neprihodonosnom kreditu koji je odobrila kreditna institucija s poslovnim nastanom u Europskoj uniji, u skladu s primjenjivim pravom Europske unije i nacionalnim pravom

– pružatelja usluge servisiranja kredita koji djeluju u ime i za račun kupca kredita radi ostvarivanja njegovih prava kao vjerovnika iz ugovora o neprihodonosnom kreditu, koji je odobrila kreditna institucija s poslovnim nastanom u Europskoj uniji, u skladu s primjenjivim pravom Europske unije i nacionalnim pravom.

(2) Dio drugi ovoga Zakona ne primjenjuje se na:

– servisiranje prava vjerovnika iz ugovora o kreditu koje provodi:

a) kreditna institucija s poslovnim nastanom u Europskoj uniji

b) društvo za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima koje ima odobrenje za rad u skladu s propisom kojim se uređuje osnivanje i rad alternativnih investicijskih fondova i njihovih upravitelja te društvo za upravljanje koje ima odobrenja za rad u skladu s propisom kojim se uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom i društava za upravljanje koja njima upravljaju, u ime fonda kojim upravlja

c) pravna osoba koja je vjerovnik u smislu propisa kojim se uređuje potrošačko kreditiranje i ima odobrenje Ministarstva financija za pružanje usluga potrošačkog kreditiranja na području Republike Hrvatske kada provodi servisiranje prava vjerovnika iz ugovora o kreditu za koje je prethodno bila izvorni vjerovnik, a koja nije institucija iz točke a) ovoga podstavka

– servisiranje prava vjerovnika iz ugovora o kreditu koji nije odobrila kreditna institucija s poslovnim nastanom u Europskoj uniji, osim ako su prava vjerovnika iz ugovora o kreditu zamijenjena ugovorom o kreditu koji je odobrila kreditna institucija s poslovnim nastanom u Europskoj uniji

– kupnju prava vjerovnika iz ugovora o neprihodonosnom kreditu ako je kupac kredita kreditna institucija s poslovnim nastanom u Europskoj uniji

– servisiranje prava vjerovnika iz ugovora o kreditu, koje provode javni bilježnici ili odvjetnici s prebivalištem ili sjedištem u Republici Hrvatskoj kada pružaju usluge servisiranja kredita u okviru svoje profesionalne djelatnosti.

GLAVA II.   ODNOSI S DUŽNICIMA

POGLAVLJE I.   SUSTAV OBAVJEŠTAVANJA I NAČIN KOMUNIKACIJE

Dostava obavijesti o namjeri kupoprodaje ugovora o neprihodonosnom kreditu

Članak 13.

(1) Kreditna institucija dužna je najmanje 30 dana prije kupoprodaje ugovora o neprihodonosnom kreditu dužniku poslati obavijest o ukupnom stanju duga na datum slanja obavijesti, kao i strukturu duga te informaciju kako se navedeni iznosi mogu platiti, uz najavu namjere kupoprodaje prava vjerovnika iz ugovora o neprihodonosnom kreditu i navodeći pri tome namjeravani datum kupoprodaje, a koji ne može biti kraći od 30 dana od datuma slanja obavijesti.

(2) Struktura duga iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća podatke o ugovoru o neprihodonosnom kreditu iz kojeg proizlazi tražbina (naziv i broj ugovora ako postoji, ime, prezime odnosno tvrtku, osobni identifikacijski broj (u daljnjem testu: OIB), adresu odnosno sjedište ugovornih strana, datum sklapanja ugovora i druge podatke koji su potrebni da se odredi ugovor o neprihodonosnom kreditu), iznosu glavnice, datumu dospijeća, obračunsko razdoblje kamata s naznakom iznosa kamatne stope, osnovu i iznos pojedine stavke troška, kao i druge naknade.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kreditna institucija u sanaciji nije dužna poslati obavijest iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka mora biti sastavljena razumljivim riječima i u jednostavnom obliku na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu te poslana dužniku ugovorenim putem komunikacije između kreditne institucije i dužnika.

(5) Ako između kreditne institucije i dužnika nije ugovoren način komunikacije, obavijest iz stavka 1. ovoga članka kreditna institucija dužna je poslati dužniku putem minimalno jednog kanala komunikacije, pisanim ili elektroničkim putem.

Dostava obavijesti o kupoprodaji ugovora o neprihodonosnom kreditu

Članak 14.

(1) Nakon svakog sklapanja ugovora o kupoprodaji neprihodonosnog kredita, a prije prve naplate duga, ali i kad god to dužnik zatraži, kupac kredita dužan je dužniku ugovorenim načinom komunikacije između kreditne institucije i dužnika dostaviti obavijest sa sljedećim podacima i dokumentacijom:

a) informaciju o kupoprodaji koja je izvršena uključujući i datum sklapanja ugovora o kupoprodaji neprihodonosnog kredita

b) informaciju o sklopljenom ugovoru o servisiranju kredita i datum njegova sklapanja

c) identifikacijske i kontakt-podatke kupca kredita i pružatelja usluge servisiranja kredita ili imenovanog subjekta za pružanje usluge servisiranja iz članka 12. stavka 2. podstavka 1. točke a) ovoga Zakona

d) presliku odobrenja za rad pružatelja usluge servisiranja kredita, izdanom u skladu s člankom 26. ovoga Zakona

e) identifikacijske i kontakt-podatke izvoditelja usluge servisiranja kredita, ako je sklopljen ugovor s izvoditeljem usluge servisiranja kredita

f) vidljivo istaknutu kontakt-točku kod kupca kredita, imenovanog subjekta za pružanje usluge servisiranja iz članka 12. stavka 2. podstavka 1. točke a) ovoga Zakona ili kod pružatelja usluge servisiranja kredita i ako je angažiran, izvoditelja usluge servisiranja kredita, na kojoj dužnik može dobiti potrebne informacije ili izjaviti prigovor

g) informaciju o iznosu koji dužnik duguje u trenutku slanja obavijesti, uz navođenje ukupnog stanja duga i strukturu duga iz članka 13. stavka 2. ovoga Zakona

h) izjavu kojom se potvrđuje da se u vezi s prenesenim ugovorom o kupoprodaji neprihodonosnog kredita nadalje primjenjuje cjelokupno pravo Europske unije i pravo Republike Hrvatske, prije svega ono koje se odnosi na izvršenje ugovora, zaštitu potrošača, prava dužnika i kazneno pravo

i) naziv, adresu i kontakt-podatke nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici Europske unije u kojoj se nalazi prebivalište ili registrirano sjedište dužnika, a kojem dužnik može podnijeti pritužbu.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako je kupac kredita imenovao subjekt za pružanje usluge servisiranja iz članka 12. stavka 2. podstavka 1. točke a) ovoga Zakona ili ako je sklopio ugovor s pružateljem usluge servisiranja kredita, obavijest iz stavka 1. ovoga članka dužniku je dužan dostaviti imenovani subjekt za pružanje usluge servisiranja iz članka 12. stavka 2. podstavka 1. točke a) ovoga Zakona odnosno pružatelj usluge servisiranja kredita.

(3) Kupac kredita, imenovani subjekt za pružanje usluge servisiranja iz članka 12. stavka 2. podstavka 1. točke a) ovoga Zakona i pružatelj usluge servisiranja kredita dužni su u svakoj komunikaciji s dužnikom navesti kontakt-točku iz stavka 1. točke f) ovoga članka.

(4) U slučaju imenovanja novoga pružatelja usluge servisiranja kredita, imenovani subjekt za pružanje usluge servisiranja iz članka 12. stavka 2. podstavka 1. točke a) ovoga Zakona ili novi pružatelj usluge servisiranja kredita dužan je dužniku dostaviti obavijest s uključenim informacijama iz stavka 1. točaka b) do d) i f) ovoga članka.

(5) Obavijest iz stavaka 1. i 4. ovoga članka mora biti sastavljena razumljivim riječima i u jednostavnom obliku na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu te dostavljena ugovorenim putem komunikacije između kreditne institucije i dužnika.

(6) Ako između kreditne institucije i dužnika nije bio ugovoren način komunikacije, osobe iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dužne su obavijest iz stavaka 1. i 4. ovoga članka dostaviti dužniku preporučenom pošiljkom odnosno elektroničkim putem ako je prethodno dužnik dao suglasnost na dostavu obavijesti elektroničkim putem.

Troškovi slanja obavijesti i naknada

Članak 15.

Troškove slanja obavijesti, koju su kupac kredita, imenovani subjekt za pružanje usluge servisiranja iz članka 12. stavka 2. podstavka 1. točaka a) i c) ovoga Zakona i pružatelj usluge servisiranja kredita dužni poslati dužniku u skladu s ovim Zakonom, niti ikakve naknade izvan strukture duga ne smije snositi dužnik.

Komunikacija kupca kredita i pružatelja usluge servisiranja kredita s dužnikom

Članak 16.

(1) Kupcu kredita, imenovanom subjektu za pružanje usluge servisiranja iz članka 12. stavka 2. podstavka 1. točaka a) i c) ovoga Zakona i pružatelju usluge servisiranja kredita dopušteno je komunicirati s dužnikom na način koji je ugovoren po pojedinom ugovoru o kreditu uključujući i drugi prijavljeni način komunikacije.

(2) Kupcu kredita, imenovanom subjektu za pružanje usluge servisiranja iz članka 12. stavka 2. podstavka 1. točaka a) i c) ovoga Zakona i pružatelju usluge servisiranja kredita dopušteno je komunikaciju iz stavka 1. ovoga članka obavljati isključivo radnim danom u razdoblju od 8 do 20 sati.

(3) Kupac kredita, imenovani subjekt za pružanje usluge servisiranja iz članka 12. stavka 2. podstavka 1. točaka a) i c) ovoga Zakona i pružatelj usluge servisiranja kredita ne smiju kontaktirati dužnika više od jednom tijekom istog mjeseca za isti ugovor o neprihodonosnom kreditu, osim u sljedećim slučajevima:

– ako obavještavaju dužnika da će pokrenuti postupak radi prisilne naplate po ugovoru o neprihodonosnom kreditu

– ako obavještavaju dužnika da odustaju od naplate po ugovoru o neprihodonosnom kreditu

– ako kontaktiraju dužnika s obvezujućom ponudom/nagodbom kojom se nudi umanjenje duga i/ili obročna otplata duga po ugovoru o neprihodonosnom kreditu slijedom ponovnog pregovaranja s dužnikom u pogledu uvjeta povezanih s pravima vjerovnika iz ugovora o kreditu

– ako dužnik na to da izričiti pisani pristanak.

(4) Kupac kredita, imenovani subjekt za pružanje usluge servisiranja iz članka 12. stavka 2. podstavka 1. točaka a) i c) ovoga Zakona i pružatelj usluge servisiranja kredita ne smiju kontaktirati dužnika na radnom mjestu niti smiju kontaktirati poslodavca dužnika bez izričitog pisanog pristanka dužnika.

(5) Kupac kredita, imenovani subjekt za pružanje usluge servisiranja iz članka 12. stavka 2. podstavka 1. točaka a) i c) ovoga Zakona i pružatelj usluge servisiranja ne smiju posjećivati dužnika u njegovu domu bez izričitog pisanog pristanka dužnika.

POGLAVLJE II.   RJEŠAVANJE PRIGOVORA I PRITUŽBI

Postupak rješavanja prigovora dužnika

Članak 17.

(1) Kupac kredita iz članka 25. stavka 4. ovoga Zakona, imenovani subjekt za pružanje usluga servisiranja iz članka 12. stavka 2. podstavka 1. točaka a) i c) ovoga Zakona i pružatelj usluge servisiranja kredita dužni su omogućiti dužniku podnošenje pisanog prigovora bez naknade u svojim poslovnim prostorijama, putem pošte ili elektroničke pošte.

(2) Kupac kredita iz članka 25. stavka 4. ovoga Zakona, imenovani subjekt za pružanje usluga servisiranja iz članka 12. stavka 2. podstavka 1. točaka a) i c) ovoga Zakona i pružatelj usluge servisiranja kredita mogu omogućiti dužniku podnošenje pisanog prigovora i putem drugih sredstava komunikacije koja omogućuju pohranu zapisa o vremenu i sadržaju komunikacije na trajnom mediju.

(3) Kupac kredita iz članka 25. stavka 4. ovoga Zakona, imenovani subjekt za pružanje usluga servisiranja iz članka 12. stavka 2. podstavka 1. točaka a) i c) ovoga Zakona i pružatelj usluge servisiranja kredita dužni su na jasan, vidljiv i čitljiv način istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora iz stavka 1. ovoga članka i postupku za rješavanje prigovora dužnika u svojim poslovnim prostorijama i na internetskoj stranici ako je uspostavljena.

(4) Kupac kredita iz članka 25. stavka 4. ovoga Zakona, imenovani subjekt za pružanje usluga servisiranja iz članka 12. stavka 2. podstavka 1. točaka a) i c) ovoga Zakona i pružatelj usluge servisiranja kredita dužni su, u pisanom obliku putem pošte, elektroničke pošte ili na način određen stavkom 2. ovoga članka potvrditi primitak prigovora najkasnije u roku od pet radnih dana od dana zaprimanja prigovora.

(5) Kupac kredita iz članka 25. stavka 4. ovoga Zakona, imenovani subjekt za pružanje usluga servisiranja iz članka 12. stavka 2. podstavka 1. točaka a) i c) ovoga Zakona i pružatelj usluge servisiranja kredita dužni su dužniku dostaviti odgovor na sve primjedbe navedene u prigovoru najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora i to pisanim putem ili, ako je tako ugovoreno između kupca kredita iz članka 25. stavka 4. ovoga Zakona, imenovanog subjekta za pružanje usluga servisiranja iz članka 12. stavka 2. podstavka 1. točaka a) i c) ovoga Zakona i pružatelja usluge servisiranja kredita i dužnika, na drugom trajnom mediju, jasno se izjašnjavajući prihvaćaju li osnovanost prigovora dužnika.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, ako kupac kredita iz članka 25. stavka 4. ovoga Zakona, imenovani subjekt za pružanje usluga servisiranja iz članka 12. stavka 2. podstavka 1. točaka a) i c) ovoga Zakona i pružatelj usluge servisiranja kredita ne mogu dati odgovor u roku iz stavka 5. ovoga članka zbog razloga na koje nisu mogli utjecati, kupac kredita iz članka 25. stavka 4. ovoga Zakona, imenovani subjekt za pružanje usluga servisiranja iz članka 12. stavka 2. podstavka 1. točaka a) i c) ovoga Zakona i pružatelj usluge servisiranja kredita dužni su dužniku u tom roku dostaviti obavijest u kojoj se navode razlozi kašnjenja odgovora na prigovor, kao i navesti rok do kojega će dužnik primiti konačan odgovor koji ne smije biti duži od 35 dana od dana zaprimanja prigovora.

(7) Kupac kredita iz članka 25. stavka 4. ovoga Zakona i pružatelj usluge servisiranja kredita dužni su u odgovoru na prigovor uputiti dužnika na mogućnost podnošenja pritužbe Hrvatskoj narodnoj banci.

(8) Imenovani subjekt za pružanje usluga servisiranja iz članka 12. stavka 2. podstavka 1. točke c) ovoga Zakona dužan je u odgovoru na prigovor uputiti dužnika na mogućnost podnošenja pritužbe Ministarstvu financija, Financijskom inspektoratu (u daljnjem tekstu: Financijski inspektorat).

(9) Kupac kredita iz članka 25. stavka 4. ovoga Zakona, imenovani subjekt za pružanje usluga servisiranja iz članka 12. stavka 2. podstavka 1. točaka a) i c) ovoga Zakona i pružatelj usluge servisiranja kredita dužni su izraditi i primjenjivati primjerene i učinkovite procedure za rješavanje prigovora dužnika kojima se osigurava evidentiranje i obrada prigovora te ih učiniti dostupnim dužniku na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu ili na drugom jeziku i pismu ugovorenom s dužnikom.

(10) Kupac kredita iz članka 25. stavka 4. ovoga Zakona, imenovani subjekt za pružanje usluga servisiranja iz članka 12. stavka 2. podstavka 1. točaka a) i c) ovoga Zakona i pružatelj usluge servisiranja kredita dužni su prigovor dužnika obrađivati bez naknade te voditi evidenciju o svim podnesenim prigovorima i mjerama koje su poduzete u postupanju sa svakim pojedinim prigovorom.

(11) Ako pružatelj usluge servisiranja kredita iz druge države članice Europske unije pruža usluge servisiranja kredita na području Republike Hrvatske preko podružnice ili izvoditelja usluge servisiranja kredita koji posluje na temelju prava poslovnog nastana, prigovor iz stavka 1. ovoga članka podnosi se podružnici ili izvoditelju usluge servisiranja kredita, a obveze iz stavaka 3. do 10. ovoga članka odnose se na podružnicu odnosno izvoditelja usluge servisiranja kredita.

(12) Hrvatska narodna banka podzakonskim propisom propisuje sadržaj procedura za rješavanje prigovora koje dužnik podnosi subjektima nadzora Hrvatske narodne banke iz članka 41. stavka 1. ovoga Zakona kojima se osigurava evidentiranje i obrada prigovora.

(13) Ministar nadležan za financije pravilnikom propisuje sadržaj procedura za rješavanje prigovora koje dužnik podnosi imenovanom subjektu za pružanje usluga servisiranja iz članka 12. stavka 2. podstavka 1. točke c) ovoga Zakona.

3. Odluka o sadržaju procedura za rješavanje prigovora dužnika

Pritužba Hrvatskoj narodnoj banci i Financijskom inspektoratu

Članak 18.

(1) Dužnik može Hrvatskoj narodnoj banci uputiti pritužbu protiv kupca kredita ili njegova zastupnika imenovanog u skladu s člankom 23. ovoga Zakona, imenovanog subjekta za pružanje usluga servisiranja iz članka 12. stavka 2. podstavka 1. točke a) ovoga Zakona, pružatelja usluge servisiranja kredita i izvoditelja usluge servisiranja kredita ako smatra da postupaju protivno odredbama ovoga Zakona.

(2) Nakon zaprimanja pritužbe Hrvatska narodna banka pozvat će kupca kredita ili njegova zastupnika imenovanog u skladu s člankom 23. ovoga Zakona, imenovanog subjekta za pružanje usluga servisiranja iz članka 12. stavka 2. podstavka 1. točke a) ovoga Zakona, pružatelja usluge servisiranja kredita i izvoditelja usluge servisiranja kredita na koje se ta pritužba odnosi da dostave svoje očitovanje i dokaze na koje se pozivaju, osim ako iz same pritužbe i podataka poznatih Hrvatskoj narodnoj banci proizlazi da pritužba nije osnovana.

(3) Kupac kredita ili njegov zastupnik imenovan u skladu s člankom 23. ovoga Zakona, imenovani subjekt za pružanje usluga servisiranja iz članka 12. stavka 2. podstavka 1. točke a) ovoga Zakona, pružatelj usluge servisiranja kredita i izvoditelj usluge servisiranja kredita dužni su u roku koji odredi Hrvatska narodna banka, a koji ne može biti dulji od deset dana od dana primitka poziva, dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci svoje očitovanje i dokaze na koje se pozivaju.

(4) Ako povodom pritužbe Hrvatska narodna banka utvrdi da postoji osnovana sumnja da su kupac kredita ili njegov zastupnik imenovan u skladu s člankom 23. ovoga Zakona, imenovani subjekt za pružanje usluga servisiranja iz članka 12. stavka 2. podstavka 1. točke a) ovoga Zakona, pružatelj usluge servisiranja kredita i izvoditelj usluge servisiranja kredita postupili protivno odredbama ovoga Zakona, postupit će u skladu s propisom kojim se uređuje prekršajni postupak.

(5) Nakon provedenog nadzora Hrvatska narodna banka obavijestit će podnositelja pritužbe o svom nalazu i o poduzetim mjerama u roku od 30 dana od dana završetka nadzora, a u slučaju potrebe izricanja mjera 30 dana od dana donošenja rješenja.

(6) Odredbe ovoga članka primjenjuju se i na pritužbe protiv podružnica pružatelja usluge servisiranja kredita koji usluge servisiranja kredita u Republici Hrvatskoj pruža na temelju prava na poslovni nastan.

(7) Ako Hrvatska narodna banka zaprimi pritužbu protiv pružatelja usluge servisiranja kredita osnovanog u drugoj državi članici Europske unije koji usluge servisiranja kredita u Republici Hrvatskoj pruža neposredno ili preko podružnice, takvu će pritužbu proslijediti nadležnom tijelu matične države članice.

(8) Odredbe ovoga članka na odgovarajući se način odnose na upućivanje pritužbi Financijskom inspektoratu protiv imenovanog subjekta za pružanje usluga servisiranja iz članka 12. stavka 2. podstavka 1. točke c) ovoga Zakona ako dužnik smatra da postupa protivno odredbama ovoga Zakona.

GLAVA III.   KUPCI KREDITA

Pravo na informacije iz ugovora o kreditu

Članak 19.

(1) Kreditna institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj dužna je potencijalnom kupcu kredita dati potrebne informacije o pravima koja kao vjerovnik ima iz ugovora o neprihodonosnom kreditu te, ako je ugovoren, o predmetu zaloga kako bi se potencijalnom kupcu kredita omogućilo da provede vlastitu procjenu vrijednosti prava vjerovnika iz ugovora o neprihodonosnom kreditu te o vjerojatnosti povrata vrijednosti iz tog ugovora prije sklapanja ugovora o kupoprodaji neprihodonosnog kredita.

(2) Potencijalni kupac neprihodonosnog kredita s podacima iz stavka 1. ovoga članka dužan je postupati u skladu s odredbama o bankovnoj tajni i povjerljivim podacima iz propisa kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija.

(3) Podatke iz stavka 1. ovoga članka kreditna institucija daje na obrascima koji su u skladu s provedbenim tehničkim standardima koje donosi Europska komisija u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenog 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ.

(4) Kreditna institucija dužna je obrasce iz stavka 3. ovoga članka upotrebljavati i za razmjenu informacija prilikom prijenosa ugovora o neprihodonosnom kreditu na drugu kreditnu instituciju.

Obveze kupca kredita

Članak 20.

(1) Kupac kredita koji ima registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj dužan je najkasnije na datum sklapanja ugovora o kupoprodaji neprihodonosnog kredita imenovati subjekt za pružanje usluga servisiranja iz članka 12. stavka 2. podstavka 1. točke a) ovoga Zakona ili pružatelja usluge servisiranja kredita sa sjedištem u Europskoj uniji radi obavljanja usluge servisiranja kredita iz ugovora o neprihodonosnom kreditu sklopljenog s potrošačem.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, obveza se ne odnosi na kupca kredita iz članka 25. stavka 3. ovoga Zakona.

(3) Ako kupac kredita nema registrirano sjedište u Europskoj uniji, njegov zastupnik imenovan u skladu s člankom 23. ovoga Zakona dužan je imenovati jednu od osoba iz stavka 1. ovoga članka, osim ako je sam zastupnik subjekt iz članka 12. stavka 2. podstavka 1. točke a) ovoga Zakona, radi obavljanja usluge servisiranja kredita iz ugovora o neprihodonosnom kreditu sklopljenog:

– s fizičkom osobom, uključujući potrošače i osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost ili

– s mikro, malim i srednjim poduzetnikom.

(4) Kupac kredita ne podliježe dodatnim zahtjevima pri sklapanju ugovora o kupoprodaji neprihodonosnog kredita osim onih zahtjeva koji su propisani odredbama ovoga Zakona, propisa kojima se uređuje zaštita potrošača, propisa kojim se uređuju obvezni odnosi, propisa kojim se uređuje vlasništvo i druga stvarna prava te kaznenog prava.

(5) Na kupca kredita, nakon sklapanja ugovora o kupoprodaji neprihodonosnog kredita, nastavlja se primjenjivati pravo Europske unije i pravo Republike Hrvatske, posebno ono kojim se uređuje provedba ugovora, zaštita potrošača, prava dužnika, odobravanje kredita, pravila o bankovnoj tajni, kazneno pravo i zaštita osobnih podataka.

(6) Sklapanje ugovora o kupoprodaji neprihodonosnog kredita ne utječe na razinu zaštite potrošača i drugih dužnika propisane pravom Europske unije i pravom Republike Hrvatske te propisima kojima se uređuje stečaj potrošača odnosno propisa kojima se uređuje stečaj dužnika, ne dovodeći u pitanje nacionalna i međunarodna pravila o zadužnicama i mjenicama.

(7) Odredbama ovoga Zakona ne utječe se na ovlasti u pogledu kreditnih registara, uključujući i ovlast da se od kupaca kredita zahtijeva informacija o pravima vjerovnika iz ugovora o kreditu i njegovu izvršenju.

(8) Pružatelj usluge servisiranja kredita ili imenovani subjekt za pružanje usluga servisiranja iz članka 12. stavka 2. podstavka 1. točke a) ovoga Zakona dužan je ispunjavati u ime i za račun kupca kredita obveze kupca kredita prema dužniku propisane odredbama iz dijela drugog ovoga Zakona.

(9) Ako kupac kredita ili njegov zastupnik imenovan u skladu s člankom 23. ovoga Zakona nije imenovao pružatelja usluge servisiranja kredita ili subjekta za pružanje usluga servisiranja iz članka 12. stavka 2. podstavka 1. točke a) ovoga Zakona, kupac kredita ili njegov zastupnik imenovan u skladu s člankom 23. ovoga Zakona i dalje podliježu obvezama iz stavka 8. ovoga članka.

Angažiranje pružatelja usluga servisiranja kredita ili drugih subjekata

Članak 21.

(1) Ako kupac kredita ili njegov zastupnik imenovan u skladu s člankom 23. ovoga Zakona imenuje subjekt iz članka 12. stavka 2. podstavka 1. točke a) ovoga Zakona ili pružatelja usluge servisiranja kredita radi pružanja usluga servisiranja kredita u vezi s ugovorom o kupoprodaji neprihodonosnog kredita na području Republike Hrvatske, dužan je obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o identitetu i adresi subjekta iz članka 12. stavka 2. podstavka 1. točke a) ovoga Zakona ili pružatelja usluge servisiranja kredita, najkasnije do datuma početka obavljanja pružanja usluga servisiranja kredita.

(2) Ako kupac kredita ili njegov zastupnik imenovan u skladu s člankom 23. ovoga Zakona imenuje subjekta koji nije onaj o kojem je poslana obavijest u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, o tome je dužan obavijestiti Hrvatsku narodnu banku najkasnije na datum te promjene te navesti identitet i adresu novoga subjekta kojeg je imenovao radi obavljanja usluga servisiranja kredita u vezi s ugovorom o kupoprodaji neprihodonosnog kredita.

(3) Hrvatska narodna banka će bez odgode nadležnom tijelu države članice domaćina dužnika, nadležnom tijelu države članice Europske unije u kojoj je kredit odobren i nadležnom tijelu matične države članice novoga pružatelja usluge servisiranja kredita, ako novi pružatelj usluge servisiranja kredita nema sjedište u Republici Hrvatskoj, dostaviti informacije primljene u skladu s ovim člankom.

Ugovorni odnos između pružatelja usluge servisiranja kredita i kupca kredita

Članak 22.

(1) Kupac kredita koji samostalno ne obavlja usluge servisiranje kredita dužan je s imenovanim pružateljem usluge servisiranja kredita koji je ovlašten pružati usluge servisiranja kredita na području Republike Hrvatske sklopiti ugovor o servisiranju kredita.

(2) Kupac kredita i pružatelj usluge servisiranja kredita dužni su u ugovoru o servisiranju kredita iz stavka 1. ovoga članka ugovoriti:

a) detaljan opis usluga servisiranja kredita koje će pružati pružatelj usluge servisiranja kredita

b) iznos naknade za pružanje usluge servisiranja kredita koji pripada pružatelju usluge servisiranja kredita ili način izračuna te naknade

c) slučajeve u kojima pružatelj usluge servisiranja kredita može zastupati kupca kredita u odnosu prema dužniku

d) obvezu kupca kredita i pružatelja usluge servisiranja kredita da svoje obveze izvršavaju sukladno pravu Europske unije i pravu Republike Hrvatske koje se primjenjuje na prava vjerovnika iz ugovora o neprihodonosnom kreditu, zaštitu potrošača i zaštitu osobnih podataka

e) da će u odnosu s dužnikom postupati pravedno i razborito u skladu s odredbama ovoga Zakona i

f) da se pružatelj usluge servisiranja kredita obvezuje obavijestiti kupca kredita o izvoditelju usluge servisiranja kredita prije nego što mu povjeri obavljanje pojedine usluge servisiranja kredita.

(3) Pružatelj usluge servisiranja kredita dužan je voditi i čuvati pet godina od datuma raskida odnosno otkaza ili isteka ugovora o servisiranju kredita iz stavka 1. ovoga članka:

– svu korespondenciju s kupcem kredita i s dužnikom s time da osobni podaci koji se čuvaju moraju biti primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhu za koju se čuvaju

– upute kupca kredita u vezi s pravima svakog vjerovnika iz svakog ugovora o neprihodonosnom kreditu za koji pruža usluge servisiranja kredita i

– ugovor o servisiranju kredita.

(4) Pružatelj usluge servisiranja kredita dokumentaciju iz stavka 3. ovoga članka dužan je dati na uvid Hrvatskoj narodnoj banci kada Hrvatska narodna banka zatraži.

Zastupnik kupca kredita iz treće države

Članak 23.

(1) Kreditna institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ne smije sklopiti ugovor o kupoprodaji neprihodonosnog kredita s kupcem kredita koji nema prebivalište odnosno registrirano sjedište u Europskoj uniji ako taj kupac kredita nije u pisanom obliku imenovao zastupnika koji ima registrirano sjedište u Europskoj uniji.

(2) Kada Hrvatska narodna banka obavlja nadzor u skladu s odredbama ovoga Zakona ili kada na drugi način poduzima radnje u svrhu postupanja u skladu s ovlastima iz dijela drugog ovoga Zakona, može uz kupca kredita kontaktirati i zastupnika imenovanog u skladu sa stavkom 1. ovoga članka ili se obratiti samo tom zastupniku.

(3) Zastupnik imenovan u skladu sa stavkom 1. ovoga članka odgovoran je za ispunjavanje obveza iz ovoga Zakona kojim su propisane obveze kupca kredita.

Obavještavanje Hrvatske narodne banke

Članak 24.

(1) Kupac kredita sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili zastupnik kupca kredita imenovanog u skladu s člankom 23. ovoga Zakona sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koji je sklopio ugovor o kupoprodaji neprihodonosnog kredita na području Republike Hrvatske, dužan je do kraja lipnja i do kraja prosinca tekuće godine obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o OIB-u pravnog subjekta novoga kupca kredita ili njegova zastupnika imenovanog u skladu s člankom 23. ovoga Zakona.

(2) Ako novi kupac kredita ili njegov zastupnik imenovan u skladu s člankom 23. ovoga Zakona nemaju OIB, kupac kredita ili njegov zastupnik imenovan u skladu s člankom 23. ovoga Zakona dužni su Hrvatskoj narodnoj banci dostaviti sljedeće podatke:

– naziv tvrtke i adresu ili ime, prezime, adresu i ako postoji OIB novoga kupca kredita ili njegova zastupnika imenovanog u skladu s člankom 23. ovoga Zakona

– ako se radi o pravnoj osobi, ime, prezime, a ako postoji, i OIB članova upravljačkog i/ili nadzornog tijela novoga kupca kredita ili njegova zastupnika imenovanog u skladu s člankom 23. ovoga Zakona i

– ime, prezime, a ako postoji, i OIB osoba koje su imatelji kvalificiranih udjela u novom kupcu kredita ili njegova zastupnika imenovanog u skladu s člankom 23. ovoga Zakona, a ako nema imatelja kvalificiranog udjela, ime, prezime, a ako postoji, i OIB osoba koje su deset najvećih dioničara odnosno imatelja udjela.

(3) Uz podatke iz stavka 1. ili 2. ovoga članka kupac kredita ili njegov zastupnik imenovan u skladu s člankom 23. ovoga Zakona dužni su Hrvatskoj narodnoj banci dostaviti i sljedeće podatke:

– o ukupnom nepodmirenom iznosu iz ugovora o neprihodonosnom kreditu

– o svim pravima koje pripadaju vjerovniku iz ugovora o neprihodonosnom kreditu te broj prenesenih ugovora o neprihodonosnom kreditu i

– informaciju o tome uključuje li kupoprodaja prava vjerovnika iz ugovora o neprihodonosnom kreditu sklopljenih s potrošačima založna prava kojim su osigurani ugovori o kreditu.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kupac kredita ili njegov zastupnik imenovan u skladu s člankom 23. ovoga Zakona dužni su podatke iz ovoga članka dostaviti kad god to Hrvatska narodna banka zatraži, a osobito u slučaju kad je dostava podataka zatražena radi boljeg praćenja velikog broja kupoprodaja ugovora o kreditu do kojih može doći tijekom kriznog razdoblja.

(5) Hrvatska narodna banka će bez odgode nadležnom tijelu države članice domaćina dužnika ili nadležnom tijelu matične države članice novoga kupca kredita dostaviti informacije iz stavaka 2. i 3. ovoga članka, kao i svaku drugu informaciju koju smatra potrebnom za izvršavanje ovlasti tih tijela, kao i ostale informacije koje zatraži to nadležno tijelo, a koje su potrebne za izvršavanje njegove ovlasti.

GLAVA IV.   ODOBRENJE ZA RAD PRUŽATELJU USLUGE SERVISIRANJA KREDITA

POGLAVLJE I.   UVJETI ZA PRUŽANJE USLUGA SERVISIRANJA KREDITA

Opći zahtjevi

Članak 25.

(1) Podnositelj zahtjeva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj može pružati usluge servisiranja kredita ako je za pružanje usluga servisiranja kredita dobio odobrenje za rad kao pružatelj usluge servisiranja kredita (u daljnjem tekstu: odobrenje za rad) od Hrvatske narodne banke.

(2) Osim pružanja usluga servisiranja kredita, pružatelj usluge servisiranja kredita može obavljati i bilo koju drugu djelatnost pod uvjetom da obavljanje te djelatnosti ne narušava mogućnost pružatelja usluge servisiranja kredita da postupa u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(3) Kupac kredita koji je pravna osoba može kao vjerovnik obavljati servisiranje kredita iz ugovora o neprihodonosnom kreditu sklopljenog s potrošačem ako je dobio odobrenje za rad od Hrvatske narodne banke.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kupac kredita koji je pravna osoba i kao vjerovnik obavlja servisiranje kredita iz ugovora o neprihodonosnom kreditu sklopljenog s pravnom osobom ne treba dobiti odobrenje za rad od Hrvatske narodne banke.

(5) Imenovani subjekt za pružanje usluga servisiranja iz članka 12. stavka 2. podstavka 1. točke c) ovoga Zakona može pružati usluge servisiranja kredita, ako je dobio odobrenje za rad kada usluge servisiranja kredita obavlja u odnosu na ugovore o neprihodonosnom kreditu u kojima nije vjerovnik ili nije bio izvorni vjerovnik.

(6) Kupac kredita koji je fizička osoba koja u okviru svoje trgovinske, poslovne ili profesionalne djelatnosti kupuje prava vjerovnika iz ugovora o neprihodonosnom kreditu ne može kao vjerovnik sam obavljati usluge servisiranja kredita, već mora imenovati subjekt za pružanje usluge servisiranja iz članka 12. stavka 2. podstavka 1. točke a) ovoga Zakona ili pružatelja usluge servisiranja kredita u skladu s odredbama ovoga Zakona.

Uvjeti za izdavanje odobrenja za rad

Članak 26.

(1) Podnositelju zahtjeva izdaje se odobrenje za rad ako ispunjava sve sljedeće uvjete:

– da je podnositelj zahtjeva pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj

– da članovi upravljačkog i nadzornog tijela podnositelja zahtjeva imaju dobar ugled

– da članovi upravljačkog i nadzornog tijela podnositelja zahtjeva zajedno imaju odgovarajuća stručna znanja i iskustvo potrebno za neovisno i samostalno vođenje i nadziranje poslova pružatelja usluge servisiranja kredita, a posebice za razumijevanje poslova i značajnih rizika pružatelja usluge servisiranja kredita

– da imatelj kvalificiranog udjela podnositelja zahtjeva odnosno, u slučaju da nema imatelja kvalificiranog udjela, deset najvećih dioničara odnosno imatelja udjela podnositelja zahtjeva imaju dobar ugled

– da je podnositelj zahtjeva uspostavio djelotvoran i pouzdan sustav upravljanja i adekvatne mehanizme unutarnje kontrole, uključujući postupke za upravljanje rizikom i računovodstvene postupke, kojima se osigurava poštivanje prava dužnika iz ugovora o kreditu i zaštita osobnih podataka sukladno propisima kojim se uređuje zaštita osobnih podataka

– da podnositelj zahtjeva ima primjerenu politiku kojom će osigurati postupanje sukladno propisima kojima se štite prava dužnika te pravedno i razborito postupanje prema dužnicima, uključujući i razmatranje njihova financijskog stanja i, u slučaju potrebe, upućivanje dužnika na savjetovanje o dugu ili socijalnim službama

– da podnositelj zahtjeva ima procedure uspostavljene u skladu s ovim Zakonom kojima se osigurava evidentiranje i obrada prigovora dužnika

– da, ako je podnositelj zahtjeva obveznik primjene zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, ima uspostavljene odgovarajuće postupke za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma i

– da podnositelj zahtjeva ispunjava zahtjeve za izvještavanje i javno objavljivanje u skladu s propisom kojim se uređuje računovodstvo poduzetnika.

(2) Pri ocjenjivanju dobrog ugleda iz stavka 1. podstavaka 2. i 4. ovoga članka Hrvatska narodna banka vodit će računa o sljedećim okolnostima:

1. je li osoba pravomoćno osuđena ili je protiv nje pokrenut ili je započeo kazneni postupak za neko od sljedećih kaznenih djela:

a) kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom (glava XIII.), kaznena djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa (glava XIV.), kaznena djela protiv imovine (glava XVII.), osim kaznenih djela povrede prava autora ili umjetnika izvođača (članak 229.), nedozvoljene uporabe autorskog djela ili izvedbe umjetnika izvođača (članak 230.), povrede prava proizvoditelja zvučne ili slikovne snimke i prava u svezi s radiodifuzijskim emisijama (članak 231.) i povrede prava iz prijavljenog ili zaštićenog izuma (članak 232.), kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja (glava XXI.), kaznena djela protiv vjerodostojnosti isprava (glava XXIII.), kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), osim kaznenih djela neizvršavanja zapovijedi (članak 340.) i povrede čuvanja državne granice (članak 341.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08. i 57/11.)

b) kaznena djela neovlaštenog korištenja i odavanja povlaštenih informacija, kaznena djela manipuliranja cijenama i širenja neistinitih informacija, kaznena djela navođenja neistinitih podataka u prospektu i njegova nedopuštena distribucija, kaznena djela nedopuštenog uvrštenja vrijednosnih papira, kaznena djela prikrivanja vlasništva i kaznena djela nedopuštene trgovine vrijednosnim papirima iz Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine«, br. 84/02. i 138/06.)

c) kaznena djela korištenja, otkrivanja i preporučivanja povlaštenih informacija, kaznena djela manipulacije tržištem, kaznena djela neovlaštenog pružanja investicijskih usluga i kaznena djela neovlaštenog obavljanja poslova vezanog zastupnika iz Zakona o kaznenim djelima protiv tržišta kapitala (»Narodne novine«, br. 152/08.)

d) kaznena djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva (glava IX.), kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kazneno djelo povrede ravnopravnosti (članak 125.), kaznena djela protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja (glava XII.), kazneno djelo protupravnog oduzimanja slobode (članak 136.), kazneno djelo otmice (članak 137.), kazneno djelo zlouporabe snimke spolno eksplicitnog sadržaja (članak 144.a), kaznena djela protiv spolnih sloboda (glava XVI.), kaznena djela protiv spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta (glava XVII.), kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama (članak 190.) i kazneno djelo omogućavanja trošenja droga (članak 191.), kazneno djelo uništenja ili oštećenja javnih naprava (članak 216.), kazneno djelo uništenja, oštećenja ili zlouporabe znakova za opasnost (članak 218.), kazneno djelo zlouporabe radioaktivnih tvari (članak 219.), kazneno djelo rukovanja općeopasnim tvarima (članak 220.), kazneno djelo napada na zrakoplov, brod ili nepokretnu platformu (članak 223.), kazneno djelo ugrožavanja prometa opasnom radnjom ili sredstvom (članak 224.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.), kaznena djela protiv gospodarstva (glava XXIV.), kazneno djelo računalnoga krivotvorenja (članak 270.), kazneno djelo računalne prijevare (članak 271.), kaznena djela krivotvorenja (glava XXVI.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), kazneno djelo pomoći počinitelju nakon počinjenja kaznenog djela (članak 303.), kazneno djelo protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma (članak 326.), kazneno djelo zločinačkog udruženja (članak 328.), kazneno djelo počinjenja kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.), kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari (članak 331.), kazneno djelo izrade, nabavljanja, posjedovanja ili davanja na uporabu sredstava za zlouporabu bezgotovinskih instrumenata plaćanja (članak 331.a), kaznena djela protiv strane države ili međunarodne organizacije (glava XXXIII.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17., 118/18., 126/19., 84/21. i 114/22.)

e) kaznena djela iz propisa kojim se uređuje osnivanje, ustroj, prestanak i statusne promjene trgovačkih društava

f) kaznena djela iz propisa kojim se uređuju investicijski fondovi ili

g) kaznena djela iz propisa kojim se uređuje računovodstvo

2. je li kod osobe zbog počinjenja većeg broja prekršaja ili povreda zakona koja pojedinačno ne narušavaju dobar ugled narušen dobar ugled

3. upućuje li dosadašnji profesionalni rad osobe na korektno ponašanje, transparentno postupanje i suradnju s nadležnim tijelima i

4. ima li osoba ili je imala značajne poslovne udjele odnosno je li obavljala funkciju u upravljačkom ili nadzornom tijelu ili neku drugu rukovodeću funkciju prije nego što je nad društvom provedena predstečajna nagodba, otvoren stečajni postupak, donesena odluka o likvidaciji, pokrenut postupak izvanredne uprave ili je ukinuto odobrenje ili suglasnost nadležnog tijela, uzimajući u obzir utjecaj osobe na nastanak tih događaja.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad

Članak 27.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad sadrži sljedeće informacije:

a) podatak o tvrtki i adresi sjedišta pravne osobe, matični broj subjekta i OIB

b) ime i prezime osobe za kontakt podnositelja zahtjeva

c) presliku statuta, izjave o osnivanju odnosno presliku društvenog ugovora podnositelja zahtjeva

d) ime, prezime i OIB članova upravljačkog i nadzornog tijela podnositelja zahtjeva te dokaze o tome da imaju dobar ugled i odgovarajuća stručna znanja i iskustvo iz članka 26. stavka 1. podstavka 3. ovoga Zakona

e) ime, prezime i OIB osoba koje su imatelji kvalificiranog udjela u podnositelju zahtjeva odnosno, u slučaju da nema imatelja kvalificiranog udjela, ime, prezime i OIB osoba koje su deset najvećih dioničara odnosno imatelji udjela podnositelja zahtjeva uz iznos njihovih udjela te dokaz o tome da imaju dobar ugled

f) podatke o tome jesu li članovi upravljačkog i nadzornog tijela te imatelji kvalificiranog udjela u podnositelju zahtjeva odnosno, u slučaju da nema imatelja kvalificiranog udjela, osobe koje su deset najvećih dioničara odnosno imatelja udjela pravomoćno osuđeni za neko od kaznenih djela ili za neki od djela iz članka 26. ovoga Zakona, a ako jesu, za koja kaznena djela i koje prekršaje te kad je nastupila pravomoćnost presude te uvjerenje da protiv tih osoba nije pokrenuta istraga ili da se protiv njih ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 26. ovoga Zakona

g) opis sustava upravljanja iz članka 26. stavka 1. podstavka 5. ovoga Zakona iz kojih je vidljivo da su navedeni sustavi upravljanja, mehanizmi i postupci unutarnjih kontrola razmjerni, primjereni, pouzdani i dostatni

h) politiku iz članka 26. stavka 1. podstavka 6. ovoga Zakona

i) opis unutarnjih postupaka kojima se osigurava evidentiranje i obrada dužnikovih prigovora iz članka 26. stavka 1. podstavka 7. ovoga Zakona

j) ugovor s izvoditeljem usluge servisiranja kredita iz članka 33. ovoga Zakona, ako je ugovor sklopljen

k) suglasnost podnositelja zahtjeva da se u svrhu postupka izdavanja odobrenja za rad i provođenja nadzora sukladno odredbama ovoga Zakona dopušta uvid i dobivanje podataka iz službenih evidencija u vezi s ispunjavanjem uvjeta za pružanje usluga servisiranja kredita sukladno odredbama ovoga Zakona

l) ako u skladu s člankom 32. ovoga Zakona namjerava obavljati aktivnosti primanja i držanja sredstava dužnika, dokaz o otvorenom zasebnom računu u kreditnoj instituciji za uplatu novčanih sredstava od strane dužnika, a koja sredstva će čuvati do njihova usmjeravanja prema kupcu kredita, pod uvjetima dogovorenim s kupcem kredita.

(2) Podatke o pravomoćnoj osuđivanosti za kaznena djela i prekršaje u Republici Hrvatskoj, kojim se dokazuje dobar ugled osoba iz stavka 1. točaka d) i e) ovoga članka, pribavlja Hrvatska narodna banka iz kaznene odnosno prekršajne evidencije na temelju obrazloženog zahtjeva, a za kaznena djela i prekršaje na području Europske unije, iz Europskog sustava kaznenih evidencija u skladu s propisom kojim se uređuju pravne posljedice osude, kaznena evidencija i rehabilitacija.

(3) Podatkom iz stavka 1. točke f) ovoga članka za osobe iz stavka 1. točaka d) i e) ovoga članka koji se odnosi na pravomoćnu osuđivanost za kaznena djela i prekršaje u drugim državama koji u svom biću odgovaraju onima iz članka 26. stavka 2. podstavka 1. ovoga Zakona smatrat će se podatak iz kaznene odnosno prekršajne evidencije nadležnog tijela odgovarajuće države ili, ako se takav podatak prema propisima te države ne može dobiti, izjava fizičke osobe na koju se podatak odnosi koja nije starija od 90 dana.

(4) Osim informacija i dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka podnositelj zahtjeva dostavlja informacije koje zatraži Hrvatska narodna banka u svrhu objašnjenja, a koje ocijeni potrebnima za odlučivanje o izdavanju odobrenja za rad.

(5) Tijekom postupka povodom zahtjeva podnositelj zahtjeva dužan je obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o svim izmjenama u odnosu na informacije i dokumentaciju dostavljenu prema stavcima 1. i 4. ovoga članka najkasnije u roku od sedam dana od nastanka izmjena.

(6) Pri podnošenju zahtjeva podnositelj zahtjeva dužan je Hrvatskoj narodnoj banci platiti naknadu za obradu zahtjeva.

(7) Pružatelj usluge servisiranja kredita dužan je osigurati da članovi upravljačkog i nadzornog tijela u svakom trenutku ispunjavaju uvjete za članstvo tim tijelima.

(8) Pružatelj usluge servisiranja kredita dužan je donijeti primjerenu politiku za izbor i procjenu ispunjenja uvjeta za pojedinačne članove upravljačkog i nadzornog tijela pružatelja usluge servisiranja kredita kao i za sve članove upravljačkog i nadzornog tijela zajedno.

(9) Pružatelj usluge servisiranja kredita dužan je usvojiti sljedeće politike ili procedure te postupati u skladu s njima:

– kojima uređuje primjerenu politiku za izbor i procjenu ispunjenja uvjeta za pojedinačne članove upravljačkog i nadzornog tijela pružatelja usluge servisiranja kredita kao i za sve članove upravljačkog i nadzornog tijela zajedno

– kojima uređuje djelotvoran i pouzdan sustav upravljanja i adekvatne mehanizme unutarnje kontrole, uključujući postupke za upravljanje rizikom i računovodstvene postupke, kako bi osigurao poštivanje prava dužnika iz ugovora o kreditu i zaštitu osobnih podataka sukladno propisima kojim se uređuje zaštita osobnih podataka

– kojima se osigurava postupanje sukladno propisima kojima se štite prava dužnika te pravedno i razborito postupanje prema dužnicima, uključujući i razmatranje njihova financijskog stanja i, u slučaju potrebe, upućivanje dužnika na savjetovanje o dugu ili socijalnim službama

– kojima osigurava odgovarajuće postupke za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma ako je podnositelj zahtjeva obveznik primjene zakona o spriječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

(10) Hrvatska narodna banka podzakonskim propisom podrobnije razrađuje:

– uvjete iz članka 26. stavka 1. ovoga Zakona koje podnositelj zahtjeva mora zadovoljiti radi dobivanja odobrenja za rad uključujući uvjete koje je pružatelj usluge servisiranja kredita dužan ocjenjivati pri procjeni primjerenosti članova upravljačkog i nadzornog tijela

– sadržaj politike iz stavka 8. ovoga članka i dinamiku procjene ispunjavanja uvjeta članova upravljačkog i nadzornog tijela

– dokumentaciju koju je potrebno priložiti zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad

– visinu naknade za izdavanje odobrenja za rad i

– rok za pohranu osobnih podataka iz ovoga članka.

(11) Odredbe ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se i na zahtjev koje je podnijelo društvo u osnivanju.

1. Odluka o odobrenju za rad pružatelju usluge servisiranja kredita

Rok za odlučivanje o zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad

Članak 28.

(1) Hrvatska narodna banka će u roku od 45 dana od primitka zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad provesti provjeru potpunosti toga zahtjeva.

(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad smatrat će se potpunim tek nakon što podnositelj zahtjeva dostavi sve informacije i dokumente iz članka 27. stavka 1. ovoga Zakona i propisa donesenog na temelju članka 27. stavka 10. ovoga Zakona.

(3) Hrvatska narodna banka u roku od 90 dana od primitka potpunog zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad ili, ako se zahtjev za izdavanje odobrenja za rad smatra nepotpunim, od primitka traženih informacija, donosi rješenje kojim podnositelju zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad odobrava pružanje usluge servisiranja kredita i upisuje ga u registar iz članka 40. ovoga Zakona ako na temelju zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad, dostavljene dokumentacije i informacija iz članka 27. ovoga Zakona te informacija kojima raspolaže ocijeni da su ispunjeni svi uvjeti iz članka 26. ovoga Zakona.

Odbijanje zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad

Članak 29.

Hrvatska narodna banka rješenjem će odbiti izdavanje odobrenja za rad ako podnositelj zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad ne ispunjava uvjete iz članka 26. ovoga Zakona.

Razlozi za ukidanje odobrenja za rad i prestanak važenja odobrenja za rad

Članak 30.

(1) Hrvatska narodna banka rješenjem će ukinuti odobrenje za rad:

a) ako pružatelj usluge servisiranja kredita ne započne s pružanjem najmanje jedne aktivnosti pružanja usluga servisiranja za koje je dobio odobrenje za rad u roku od 12 mjeseci od dana dostave odobrenja za rad

b) ako pružatelj usluge servisiranja kredita Hrvatsku narodnu banku izričito, jasno i nedvojbeno obavijesti da više ne namjerava pružati usluge servisiranja kredita za koje je dobio odobrenje za rad

c) ako pružatelj usluge servisiranja kredita samostalno prestane pružati sve usluge servisiranja kredita za koje je dobio odobrenje za rad dulje od 12 mjeseci neprekidno ili

d) ako u slučaju provedene obnove postupka utvrdi da je odobrenje za rad doneseno na temelju neistinitih ili netočnih podataka ili izjava bitnih za donošenje tog rješenja.

(2) Hrvatska narodna banka može ukinuti odobrenje za rad:

a) ako pružatelj usluge servisiranja kredita na bilo koji način onemogućuje obavljanje nadzora nad svojim poslovanjem

b) ako pružatelj usluge servisiranja kredita ne izvršava nadzorne mjere koje je naložila Hrvatska narodna banka

c) ako pružatelj usluge servisiranja kredita ne obavijesti Hrvatsku narodnu banku o bitnim promjenama uvjeta na temelju kojih je doneseno odobrenje za rad

d) ako pružatelj usluge servisiranja kredita prestane ispunjavati uvjete na temelju kojih je dobio odobrenje za rad ili

e) ako je nadzorom utvrđena ozbiljna povreda primjenjivih propisa, uključujući odredbe ovoga Zakona, propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, drugih propisa o zaštiti potrošača ili primjenjivih propisa države članice domaćina ili države članice Europske unije u kojoj je kredit odobren.

(3) Odobrenje za rad prestaje važiti:

– danom donošenja odluke društva o prestanku društva koje je pružatelj usluge servisiranja kredita

– danom otvaranja stečajnog postupka pružatelja usluge servisiranja kredita.

(4) Pružatelj usluge servisiranja kredita dužan je najkasnije 15 dana prije namjere donošenja odluke iz stavka 3. podstavka 1. ovoga članka o tome obavijestiti kupca kredita s kojim ima sklopljen ugovor iz članka 22. ovoga Zakona.

(5) Pružatelj usluge servisiranja kredita dužan je najkasnije u roku od tri dana od dana saznanja obavijestiti kupca kredita s kojim ima sklopljen ugovor iz članka 22. ovoga Zakona o svakom podnesenom prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka, a ako je pružatelj usluge servisiranja sam podnio prijedlog za otvaranje stečajnog postupka, dužan je o tome obavijestiti kupca kredita s kojim ima sklopljen ugovor iz članka 22. ovoga Zakona najkasnije u roku od tri dana od dana podnošenja tog prijedloga.

Rješenje o ukidanju odobrenja za rad

Članak 31.

(1) Hrvatska narodna banka dostavlja pružatelju usluge servisiranja kredita rješenje o ukidanju odobrenja za rad bez odgode, a najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja rješenja.

(2) O donošenju rješenja iz stavka 1. ovoga članka Hrvatska narodna banka obavijestit će kupca kredita s kojim je pružatelj usluge servisiranja kredita imao sklopljen ugovor i kojeg je kupac kredita imenovao za pružatelja usluge servisiranja kredita.

(3) Ako je pružatelj usluge servisiranja kredita pružao uslugu u skladu s člankom 34. ovoga Zakona, Hrvatska narodna banka obavijest o donošenju rješenja o ukidanju odobrenja za rad, bez odgode, a najkasnije u roku od pet radnih dana od dana donošenja, dostavlja nadležnom tijelu države članice domaćina i nadležnom tijelu države članice Europske unije u kojoj je odobren kredit ako ona nije država članica domaćin ili Republika Hrvatska.

(4) U slučaju ukidanja odobrenja za rad pružatelj usluge servisiranja kredita dužan je odmah po primitku rješenja iz stavka 1. ovoga članka prestati pružati usluge servisiranja kredita.

Primanje i držanje sredstava dužnika

Članak 32.

(1) Pružatelju usluge servisiranja kredita dopušteno je pri obavljanju aktivnosti servisiranja kredita primanje i držanje sredstava dužnika radi prijenosa tih sredstava na kupca kredita.

(2) Pružatelj usluge servisiranja kredita dužan je otvoriti zaseban račun u kreditnoj instituciji koji će služiti isključivo za uplatu koju izvršava dužnik radi namirenja duga iz ugovora o neprihodonosnom kreditu, a isplata s tog računa može se izvršiti samo na račun kupca kredita pod uvjetima koji su ugovoreni između pružatelja usluge servisiranja kredita i kupca kredita.

(3) Novčana sredstva iz stavka 2. ovoga članka ne predstavljaju imovinu pružatelja usluge servisiranja kredita i ne ulaze u njezinu likvidacijsku ili stečajnu masu niti mogu biti predmetom ovrhe radi namirenja tražbine prema pružatelju usluge servisiranja kredita.

(4) Uplata u cijelosti ili djelomično prema pružatelju usluge servisiranja kredita, a koju je dužnik izvršio radi namirenja duga iz ugovora o kreditu, smatra se namirenjem duga dužnika prema kupcu kredita.

(5) Pružatelj usluge servisiranja kredita dužan je u papirnatom obliku ili putem drugog sredstva komunikacije koje omogućuje pohranu zapisa o vremenu i sadržaju komunikacije na trajnom mediju dužniku poslati potvrdu o primljenom iznosu kad god pružatelj usluge servisiranja kredita primi sredstva od dužnika ili na svaki pojedinačni pisani zahtjev dužnika poslati popis njegovih uplata po pojedinoj partiji dugovanja, a koji popis mora uključivati datum i iznos uplate.

(6) Ako pružatelj usluge servisiranja kredita prilikom pružanja usluga servisiranja kredita ne namjerava primati i držati sredstva dužnika, obvezan je tu informaciju navesti u svom zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad te se u tom slučaju na njega ne primjenje odredba iz članka 27. stavka 1. točke l) ovoga Zakona.

Povjeravanje usluge servisiranja kredita izvoditelju usluge servisiranja kredita

Članak 33.

(1) Kada pružatelj usluge servisiranja kredita povjerava pružanje pojedine aktivnosti pružanja usluga servisiranja izvoditelju usluge servisiranja kredita, dužan je s izvoditeljem usluge servisiranja kredita sklopiti pisani ugovor o povjeravanju pojedine usluge servisiranja kredita.

(2) Ugovorom iz stavka 1. ovoga članka pružatelj usluge servisiranja kredita ne smije prenijeti odgovornost za postupanje u skladu s ovim Zakonom, podzakonskim propisom donesenim na temelju ovoga Zakona i drugim primjenjivim propisima na izvoditelja usluge servisiranja kredita, već ostaje odgovoran za postupanje izvoditelja usluge servisiranja kredita u skladu s ovim Zakonom, podzakonskim propisom donesenim na temelju ovoga Zakona i drugim primjenjivim propisima.

(3) Pružatelj usluge servisiranja kredita može povjeriti izvršavanje pojedine aktivnosti pružanja usluge servisiranja kredita izvoditelju usluge servisiranja kredita samo ako ugovorom iz stavka 1. ovoga članka:

a) ugovara da je izvoditelj usluge servisiranja kredita obvezan postupati u skladu s odredbama ovoga Zakona, podzakonskim propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i drugim primjenjivim propisima

b) nije izvoditelju usluge servisiranja kredita povjerio pružanje svih usluga servisiranja kredita

c) ne mijenja ugovorni odnos iz ugovora koji je sklopio s kupcem kredita ni obveze koje kao pružatelj usluge servisiranja kredita ima prema kupcu kredita ili dužniku

d) povjeravanje aktivnosti servisiranja kredita ne utječe na njegovu obvezu da kontinuirano ispunjava sve uvjete za izdavanje odobrenja za rad iz članka 26. ovoga Zakona

e) ne sprječava Hrvatsku narodnu banku u provedbi nadzora nad pružateljem usluge servisiranja kredita u skladu s ovim Zakonom

f) omogućuje pružatelju usluge servisiranja kredita da ima svakodobni izravan pristup svim informacijama o povjerenim aktivnostima servisiranja kredita koje izvršava izvoditelj usluge servisiranja kredita.

(4) Pružatelj usluge servisiranja kredita dužan je osigurati da u slučaju raskida ili nakon isteka ugovora o povjeravanju pružanja usluge servisiranja kredita ima stručna znanja i resurse kako bi mogao samostalno obavljati aktivnosti usluge servisiranja kredita koje je ugovorom povjerio izvoditelju usluge servisiranja kredita.

(5) Pružatelj usluge servisiranja kredita dužan je osigurati da se eksternalizacija aktivnosti servisiranja kredita ne provodi na način kojim se narušava kvaliteta unutarnjih kontrola pružatelja usluge servisiranja kredita, pouzdanost ili kontinuitet njegovih kreditnih usluga.

(6) Pružatelj usluge servisiranja kredita dužan je prije povjeravanja svojih aktivnosti servisiranja kredita u skladu sa stavkom 1. ovoga članka o svojoj namjeri obavijestiti Hrvatsku narodnu banku i, po potrebi, nadležno tijelo države članice domaćina.

(7) Pružatelj usluge servisiranja kredita dužan je voditi i čuvati dokumentaciju o uputama dostavljenima izvoditelju usluge servisiranja kredita u skladu s uvjetima utvrđenima primjenjivim pravom u Republici Hrvatskoj te ugovor iz stavka 1. ovoga članka najmanje pet godina od datuma raskida ili isteka tog ugovora.

(8) Pružatelj usluge servisiranja kredita i izvoditelj usluge servisiranja kredita dužni su dokumentaciju i informacije iz stavka 7. ovoga članka dati na uvid Hrvatskoj narodnoj banci kada Hrvatska narodna banka zatraži.

(9) Pružatelj usluge servisiranja kredita ne smije na izvoditelja usluge servisiranja kredita prenijeti ovlast primanja i držanja sredstava dužnika.

POGLAVLJE II.   PREKOGRANIČNO PRUŽANJE USLUGE SERVISIRANJA KREDITA

Načini prekograničnog pružanja usluga

Članak 34.

(1) Pružatelj usluge servisiranja kredita koji je od Hrvatske narodne banke dobio odobrenje za rad može na području druge države članice Europske unije pružati usluge servisiranja kredita za koje je dobio odobrenje za rad.

(2) Pružatelj usluge servisiranja kredita iz druge države članice Europske unije može, pod uvjetima određenim ovim Zakonom, na području Republike Hrvatske pružati usluge servisiranja kredita za koje je dobio odobrenje u matičnoj državi članici.

(3) Pružatelj usluge servisiranja kredita iz stavka 1. ovoga članka može pružati usluge servisiranja kredita u drugoj državi članici Europske unije, uz ograničenja i zahtjeve koji su utvrđeni propisom druge države članice Europske unije, a kojim se prenosi Direktiva (EU) 2021/2167, uključujući, po potrebi, zabranu primanja i držanja sredstava dužnika, a koji nisu povezani s drugim zahtjevima iz odobrenja za rad pružatelja usluge servisiranja kredita ili s onima koji su uspostavljeni za ponovno pregovaranje o uvjetima koji se odnose na prava vjerovnika iz ugovora o neprihodonosnom kreditu.

Pružanje usluge servisiranja kredita u drugoj državi članici Europske unije od strane pružatelja usluge servisiranja kredita iz Republike Hrvatske

Članak 35.

(1) Pružatelj usluge servisiranja kredita koji je dobio odobrenje za rad od Hrvatske narodne banke, a koji namjerava na području druge države članice Europske unije pružati usluge servisiranja kredita, dužan je o tome prethodno obavijestiti Hrvatsku narodnu banku.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka treba sadržavati:

– naziv i adresu pružatelja usluge servisiranja kredita

– državu članicu domaćina u kojoj pružatelj usluge servisiranja kredita namjerava pružati uslugu servisiranja kredita i, ako su te informacije već poznate pružatelju usluge servisiranja kredita, državu članicu Europske unije u kojoj je kredit odobren, ako ona nije ista kao država članica domaćin i nije Republika Hrvatska

– popis usluga servisiranja kredita koje namjerava pružati u državi članici domaćinu

– adresu podružnice pružatelja usluge servisiranja kredita osnovane u državi članici domaćinu, ako se usluge pružaju preko podružnice

– naziv i adresu izvoditelja usluge servisiranja kredita u državi članici domaćinu, ako se usluge pružaju preko izvoditelja usluge servisiranja kredita

– imena, prezimena i OIB odgovornih osoba pružatelja usluge servisiranja kredita u državi članici domaćinu

– pojedinosti o mjerama poduzetima radi prilagodbe, unutarnjih postupaka, sustava upravljanja i mehanizama unutarnjih kontrola pružatelja usluge servisiranja kredita kojima se osigurava usklađenost djelovanja s propisima primjenjivima na prava vjerovnika iz ugovora o kreditu, ako je prilagodba potrebna

– informaciju ima li pružatelj usluge servisiranja kredita primjerena sredstva za komunikaciju na jeziku države članice domaćina ili na jeziku na kojem je sklopljen ugovor o kreditu

– ima li pružatelj usluge servisiranja kredita odobrenje za primanje i držanje sredstava dužnika.

(3) Hrvatska narodna banka proslijedit će informacije iz primljene obavijesti iz stavka 1. ovoga članka o namjeri prekograničnog pružanja usluge servisiranja kredita nadležnom tijelu države članice domaćina u roku od 45 dana od dana primitka potpunih i točnih informacija i o datumu slanja obavijestiti pružatelja usluge servisiranja kredita u roku od sedam dana od dana prosljeđivanja tih informacija.

(4) Hrvatska narodna banka će od nadležnog tijela države članice domaćina kojem je uputila informacije iz stavka 3. ovoga članka zatražiti dostavljanje pisane potvrde o primitku tih informacija i o datumu primitka te potvrde u roku od sedam dana od dana zaprimanja te potvrde obavijestiti pružatelja usluge servisiranja kredita.

(5) Hrvatska narodna banka prosljeđuje informacije iz primljene obavijesti iz stavka 1. ovoga članka o namjeri prekograničnog pružanja usluge servisiranja kredita i nadležnom tijelu države članice Europske unije u kojoj je kredit odobren, ako ona nije ista kao država članica domaćin ili Republika Hrvatska.

(6) Pružatelj usluge servisiranja kredita može započeti pružati usluge servisiranja kredita u državi članici domaćinu nakon sljedećeg, ovisno o tome što nastupi prije:

– nakon primitka obavijesti iz stavka 4. ovoga članka o zaprimljenoj potvrdi o primitku obavijesti od strane nadležnog tijela države članice domaćina ili

– u slučaju izostanka primitka obavijesti od nadležnog tijela države članice domaćina, u roku od dva mjeseca od datuma slanja svih informacija iz stavka 2. ovoga članka nadležnom tijelu države članice domaćina.

(7) Pružatelj usluge servisiranja kredita dužan je obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o svakoj naknadnoj promjeni podataka iz stavka 2. ovoga članka u kojem slučaju Hrvatska narodna banka kao nadležno tijelo provodi postupak iz stavaka 3. do 6. ovoga članka.

(8) Hrvatska narodna banka podzakonskim propisom uređuje način podnošenja obavijesti o prekograničnom poslovanju.

5. Odluka o Registru ovlaštenih pružatelja usluga servisiranja kredita i načinu podnošenja obavijesti o prekograničnom poslovanju

Pružanje usluge servisiranja kredita na području Republike Hrvatske od strane pružatelja usluge servisiranja kredita iz druge države članice Europske unije

Članak 36.

(1) Ako pružatelj usluge servisiranja kredita iz druge države članice Europske unije namjerava pružati usluge servisiranja kredita na području Republike Hrvatske, a nadležno tijelo matične države članice o tome je poslalo obavijest Hrvatskoj narodnoj banci s informacijama koje u sadržaju odgovaraju informacijama iz članka 35. stavka 2. ovoga Zakona, Hrvatska narodna banka će bez odgode tom nadležnom tijelu poslati pisanu potvrdu o primitku informacija.

(2) Hrvatska narodna banka postupa u skladu sa stavkom 1. ovoga članka i kada primi obavijest nadležnog tijela matične države članice o svim promjenama podataka u odnosu na pružatelja usluge servisiranja kredita iz druge države članice Europske unije koji prekogranično pruža usluge servisiranja kredita na području Republike Hrvatske.

(3) Pružatelj usluge servisiranja kredita iz druge države članice Europske unije može započeti pružati usluge servisiranja kredita na području Republike Hrvatske nakon sljedećeg, ovisno o tome što nastupi prije:

– nakon što primi obavijest nadležnog tijela matične države članice o pisanoj potvrdi Hrvatske narodne banke iz stavka 1. ovoga članka ili

– u slučaju izostanka primitka obavijesti o pisanoj potvrdi Hrvatske narodne banke iz stavka 1. ovoga članka, dva mjeseca od dana kada je nadležno tijelo matične države članice poslalo obavijest iz stavka 1. ovoga članka Hrvatskoj narodnoj banci.

(4) Pružatelj usluge servisiranja kredita iz druge države članice Europske unije može pružati usluge servisiranja kredita u Republici Hrvatskoj, uz ograničenja i zahtjeve koji su utvrđeni ovim Zakonom, a koji nisu povezani s drugim zahtjevima iz odobrenja za rad pružatelja usluge servisiranja kredita, uključujući prema potrebi zabranu primanja i držanja sredstava dužnika ili s onima koji su uspostavljeni za ponovno pregovaranje o uvjetima koji se odnose na prava vjerovnika iz ugovora o neprihodonosnom kreditu.

POGLAVLJE III.   SURADNJA NADLEŽNIH TIJELA U NADZORU PRILIKOM PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA

Suradnja u provedbi nadzora nad pružateljem usluge servisiranja kredita koji pruža usluge servisiranja kredita u državi članici domaćinu ili državi članici Europske unije u kojoj je odobren kredit

Članak 37.

(1) Hrvatska narodna banka nadležna je za provođenje nadzora posluje li pružatelj usluge servisiranja kredita koji je dobio odobrenje za rad od Hrvatske narodne banke u skladu s ovim Zakonom, a koji pruža usluge servisiranja kredita u državi članici domaćinu.

(2) Pri provođenju nadzora iz stavka 1. ovoga članka Hrvatska narodna banka ovlaštena je provoditi posredni nadzor, neposredni nadzor u prostorijama pružatelja usluge servisiranja kredita u državi članici domaćinu, izricati mjere za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i nezakonitosti u skladu s ovim Zakonom te postupati sukladno zakonu kojim se uređuje prekršajni postupak.

(3) O izrečenim mjerama za otklanjanje nepravilnosti i nezakonitosti pružatelju usluge servisiranja kredita Hrvatska narodna banka bez odgode obavještava nadležno tijelo države članice domaćina i, kada je to potrebno, nadležno tijelo države članice Europske unije u kojoj je kredit odobren, ako to nije država članica domaćin ili Republika Hrvatska.

(4) Pri izvršavanju svojih ovlasti iz ovoga Zakona prema pružatelju usluge servisiranja kredita Hrvatska narodna banka surađuje s nadležnim tijelom države članice domaćina u kojoj taj pružatelj usluge pruža usluge servisiranja kredita i s nadležnim tijelom države članice Europske unije u kojoj je odobren kredit ako ta država nije država članica domaćin ili Republika Hrvatska.

(5) Hrvatska narodna banka može od nadležnog tijela države članice domaćina zatražiti da provede neposredni nadzor nad:

– pružateljem usluge servisiranja kredita koji u državi članici domaćinu pruža usluge servisiranja kredita preko podružnice

– izvoditeljem usluge servisiranja kredita koji pruža usluge u državi članici domaćinu.

(6) Hrvatska narodna banka može sudjelovati u neposrednom nadzoru nad osobama iz stavka 5. ovoga članka koji provodi nadležno tijelo država članice domaćina.

(7) Ako je nadležno tijelo države članice domaćina samostalno provelo nadzor nad pružateljem usluge servisiranja kredita i nakon provedenog nadzora obavijestilo Hrvatsku narodnu banku da pružatelj usluge servisiranja kredita pri pružanju usluga u državi članici domaćinu postupa protivno propisima i o tome dostavilo potrebne dokaze, Hrvatska narodna banka će u roku od 60 dana na temelju nalaza tog nadzora poduzeti mjere u skladu s ovim Zakonom i o tome kao i o izvršavanju tih mjera obavijestiti nadležno tijelo države članice domaćina.

(8) Ako Hrvatska narodna banka ocijeni da na temelju provedenog nadzora i dostavljenih dokaza od strane nadležnog tijela države članice domaćina nije potrebno poduzimati mjeru prema pružatelju usluge servisiranja kredita u skladu s ovim Zakonom, o tome će u roku iz stavka 7. ovoga članka obavijestiti nadležno tijelo države članice domaćina i dostaviti obrazloženje svoje ocjene.

(9) Prije poduzimanja mjere iz stavka 7. ovoga članka Hrvatska narodna banka savjetovat će se s nadležnim tijelom države članice domaćina koje je provelo nadzor o primjerenosti predloženih mjera.

(10) Ako nadležno tijelo države članice Europske unije u kojoj je odobren kredit, a ako to nije država članica domaćin ili Republika Hrvatska, dostavi Hrvatskoj narodnoj banci informaciju uz dokaz da pružatelj usluge servisiranja kredita postupa protivno nacionalnom propisu kojim je prenesena Direktiva (EU) 2021/2167 ili nacionalnom propisu koji se primjenjuje na kredit ili ugovor o kreditu, Hrvatska narodna banka može poduzeti odgovarajuće mjere sukladno ovom Zakonu.

Suradnja u provedbi nadzora nad pružateljem usluge servisiranja kredita koji je dobio odobrenje u drugoj državi članici Europske unije koji pruža usluge servisiranja kredita u Republici Hrvatskoj

Članak 38.

(1) Ako nadležno tijelo matične države članice zatraži, Hrvatska narodna banka može u skladu s odredbama ovoga Zakona provesti neposredni nadzor nad pružateljem usluge servisiranja kredita koji preko podružnice odnosno putem izvoditelja usluge servisiranja kredita pruža usluge servisiranja kredita na području Republike Hrvatske.

(2) Hrvatska narodna banka može po službenoj dužnosti provesti nadzor nad pružateljem usluge servisiranja kredita ili izvoditeljem usluge servisiranja kredita za pružene usluge na području Republike Hrvatske.

(3) Nakon provedenog nadzora iz stavaka 1. i 2. ovoga članka Hrvatska narodna banka nadležnom tijelu matične države članice bez odgode, a najkasnije u roku od pet radnih dana od provednog nadzora dostavlja nalaz o provedenom nadzoru i pripadajuće dokaze.

(4) Ako Hrvatska narodna banka u provedenom nadzoru utvrdi da pružatelj usluge servisiranja kredita koji preko podružnice ili izvoditelja usluge servisiranja kredita pruža usluge u Republici Hrvatskoj postupa suprotno odredbama ovoga Zakona, zatražit će od nadležnog tijela matične države članice poduzimanje odgovarajućih mjera.

(5) Ako nadležno tijelo matične države članice ne poduzme nikakve mjere u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva Hrvatske narodne banke iz stavka 4. ovoga članka odnosno ako pružatelj usluge servisiranja kredita i dalje postupa suprotno odredbama ovoga Zakona usprkos mjerama koje je poduzelo nadležno tijelo matične države članice, Hrvatska narodna banka može, nakon što o tome prethodno obavijesti nadležno tijelo matične države članice, pružatelju usluge servisiranja kredita naložiti mjere radi uklanjanja nezakonitosti:

– ako pružatelj usluge servisiranja kredita nije poduzeo odgovarajuće i učinkovite mjere za otklanjanje nezakonitosti u razumnom roku ili

– u hitnim slučajevima, kada Hrvatska narodna banka ocijeni da postoji ozbiljna prijetnja kolektivnim interesima dužnika te je potrebno hitno djelovanje.

(6) U slučaju iz stavka 5. ovoga članka, Hrvatska narodna banka može pružatelju usluge servisiranja kredita naložiti privremenu zabranu daljnjeg pružanja usluga servisiranja kredita u Republici Hrvatskoj sve dok nadležno tijelo matične države članice ne poduzme odgovarajuću mjeru ili dok pružatelj usluge servisiranja kredita ne uskladi svoje poslovanje odnosno ne otkloni utvrđene nezakonitosti.

(7) O izrečenoj privremenoj zabrani iz stavka 6. ovoga članka Hrvatska narodna banka bez odgode, a najkasnije u roku od pet radnih dana od dana izricanja mjere, obavještava Europsku komisiju i Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo.

(8) Ako je kredit odobren u Republici Hrvatskoj, a Hrvatska narodna banka zaprimi informaciju da pružatelj usluge servisiranja kredita koji je dobio odobrenje u drugoj državi članici Europske unije postupa suprotno odredbama ovoga Zakona, propisa kojim se uređuje zaštita potrošača, propisa kojim se uređuje potrošačko kreditiranje, propisa kojim se uređuje ovrha te drugim propisima, uputit će bez odgode te informacije i dokaze nadležnom tijelu matične države članice tog pružatelja usluge servisiranja kredita i zahtijevati od tog tijela poduzimanje odgovarajućih mjera.

(9) Ako Hrvatska narodna banka postupi na način iz stavaka 4., 6. ili 8. ovoga članka, takvo postupanje ne sprječava Hrvatsku narodnu banku ili drugo nadzorno tijelo u Republici Hrvatskoj da postupa u skladu s ovlastima koje su im dane propisom kojim se uređuje zaštita prava potrošača, propisom kojim se uređuje potrošačko kreditiranje, propisom kojim se uređuje ovrha te drugim propisima.

Obavještavanje Hrvatske narodne banke

Članak 39.

(1) Kreditna institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja je s kupcem kredita sklopila ugovor o kupoprodaji neprihodonosnog kredita dužna je najkasnije u roku od 15 dana od dana sklapanja tog ugovora dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci OIB kupca kredita ili njegova zastupnika imenovanoga u skladu s člankom 23. ovoga Zakona.

(2) Ako kupac kredita ili njegov zastupnik imenovan u skladu s člankom 23. ovoga Zakona nemaju OIB, kreditna institucija dužna je Hrvatskoj narodnoj banci dostaviti sljedeće podatke:

– naziv tvrtke i adresu ili ime, prezime, adresu i, ako postoji, OIB kupca kredita ili njegova zastupnika imenovanog u skladu s člankom 23. ovoga Zakona

– ako se radi o pravnoj osobi, ime, prezime, a ako postoji, i OIB članova upravljačkog i nadzornog tijela kupca kredita ili njegova zastupnika imenovanog u skladu s člankom 23. ovoga Zakona

– ime, prezime, a ako postoji, i OIB osoba koje su imatelji kvalificiranih udjela u kupcu kredita ili njegovu zastupniku imenovanom u skladu s člankom 23. ovoga Zakona, a ako nema imatelja kvalificiranog udjela, ime, prezime, a ako postoji, i OIB osoba koje su deset najvećih dioničara odnosno imatelja udjela.

(3) Uz podatke iz stavka 1. ili 2. ovoga članka kreditna institucija dužna je Hrvatskoj narodnoj banci dostaviti i sljedeće podatke:

– o ukupnom nepodmirenom iznosu iz svih ugovora o neprihodonosnom kreditu koji su preneseni

– broj prenesenih ugovora o neprihodonosnom kreditu

– uključuje li kupoprodaja prava vjerovnika iz ugovora o neprihodonosnom kreditu sklopljenih s potrošačima založna prava kojima su osigurani ugovori o kreditu.

(4) Uz informacije iz stavaka 1. do 3. ovoga članka kreditna institucija dužna je obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o tome je li Hrvatska narodna banka nadležno tijelo države članice Europske unije dužnika.

(5) Kreditna institucija dužna je najkasnije u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji neprihodonosnog kredita informacije iz stavaka 1. do 3. ovoga članka dostaviti i nadležnom tijelu države članice domaćina dužnika osim ako je to nadležno tijelo Hrvatska narodna banka.

(6) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kreditna institucija dužna je podatke iz stavaka 1. do 3. ovoga članka dostaviti kad god to Hrvatska narodna banka zatraži, a osobito u slučaju kad je dostava podataka zatražena radi boljeg praćenja velikog broja kupoprodaja ugovora o neprihodonosnom kreditu do kojih može doći tijekom kriznog razdoblja.

(7) Ako je Hrvatska narodna banka primila informacije iz stavaka 1. do 3. ovoga članka kao nadležno tijelo države članice domaćina dužnika, bez odgode će nadležnom tijelu matične države članice kupca dostaviti informacije iz stavaka 2. i 3. ovoga članka, svaku drugu informaciju koju smatra potrebnom za izvršavanje ovlasti tih tijela, kao i ostale informacije koje zatraži to nadležno tijelo, a koje su potrebne za izvršavanje njegove ovlasti.

(8) Hrvatska narodna banka podzakonskim propisom propisuje sadržaj i način izvještavanja iz ovoga članka.

2. Odluka o sadržaju i načinu obavještavanja Hrvatske narodne banke u slučaju kupoprodaje neprihodonosnoga kredita

POGLAVLJE IV.   REGISTAR OVLAŠTENIH PRUŽATELJA USLUGE SERVISIRANJA KREDITA

Registar ovlaštenih pružatelja usluge servisiranja kredita

Članak 40.

(1) Hrvatska narodna banka uspostavlja i vodi nacionalni registar pružatelja usluge servisiranja kredita u koji upisuje podatke najmanje o:

– pružatelju usluge servisiranja kredita kojem je izdala odobrenje za rad

– pružatelju usluge servisiranja kredita iz podstavka 1. ovoga stavka koji je ovlašten sukladno odredbama ovoga Zakona pružati usluge servisiranja kredita u državi članici domaćinu

– pružatelju usluge servisiranja kredita koji je dobio odobrenje u drugoj državi članici Europske unije, a koji, sukladno odredbama ovoga Zakona, pruža usluge servisiranja kredita na području Republike Hrvatske te pojedinosti o matičnoj državi članici.

(2) Za subjekte upisa iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka Hrvatska narodna banka u registar upisuje i državu odnosno države članice domaćina u kojima je pružatelj usluge servisiranja kredita ovlašten pružati usluge servisiranja kredita te način prekograničnog pružanja usluga servisiranja kredita (poslovni nastan ili sloboda pružanja usluga).

(3) Hrvatska narodna banka u registar upisuje sve nastale promjene podataka iz stavaka 1. i 2. ovoga članka u roku koji ne može biti dulji od sedam radnih dana od dana nastale promjene.

(4) U slučaju oduzimanja ili ukidanja odobrenja za rad Hrvatska narodna banka bez odgode će ažurirati registar iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Registar je javan i dostupan na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke.

(6) Hrvatska narodna banka prilikom izdavanja odobrenja za rad određuje Nacionalnu identifikacijsku oznaku pružatelja usluge servisiranja kredita, vodi evidenciju tih oznaka koje je dodijelila i objavljuje na svojoj internetskoj stranici.

(7) Hrvatska narodna banka podzakonskim propisom uređuje sadržaj i način vođenja registra.

5. Odluka o Registru ovlaštenih pružatelja usluga servisiranja kredita i načinu podnošenja obavijesti o prekograničnom poslovanju

GLAVA V.   NADZOR NAD KUPCEM KREDITA, PRUŽATELJEM USLUGE SERVISIRANJA KREDITA I IZVODITELJEM USLUGE SERVISIRANJA KREDITA

POGLAVLJE I.   OPĆA ODREDBA O NADZORU

Vrste nadzora i nadležnost

Članak 41.

(1) Nadzor nad kupcem kredita sa sjedištem u Republici Hrvatskoj odnosno zastupnikom kupca kredita imenovanim u skladu s člankom 23. ovoga Zakona koji ima sjedište u Republici Hrvatskoj, imenovanim subjektom za pružanje usluga servisiranja iz članka 12. stavka 2. podstavka 1. točke a) ovoga Zakona sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, pružateljem usluge servisiranja kredita kojem je Hrvatska narodna banka izdala odobrenje za rad te izvoditeljem usluge servisiranja kredita koji usluge pruža pružatelju usluge servisiranja kredita kojem je Hrvatska narodna banka izdala odobrenje za rad te kreditnom institucijom (u daljnjem tekstu: subjekt nadzora Hrvatske narodne banke) obavlja Hrvatska narodna banka.

(2) Nadzor iz stavka 1. ovoga članka jest provjera posluje li subjekt nadzora Hrvatske narodne banke u skladu s odredbama ovoga Zakona i s podzakonskim propisima donesenima na temelju ovoga Zakona.

(3) Nadzor nad subjektom iz članka 12. stavka 2. podstavka 1. točke c) ovoga Zakona obavlja Financijski inspektorat.

(4) Nadzor iz stavka 3. ovoga članka jest provjera posluje li subjekt iz članka 12. stavka 2. podstavka 1. točke c) ovoga Zakona u skladu s odredbama ovoga Zakona i s podzakonskim propisima donesenima na temelju ovoga Zakona.

(5) Nadzor iz stavka 4. ovoga članka Financijski inspektorat obavlja u skladu s propisom kojim se uređuju djelokrug, nadležnost i ovlasti Financijskog inspektorata ako ovim Zakonom nije drukčije propisano.

(6) Hrvatska narodna banka donijet će podzakonski propis kojim pobliže uređuje uvjete i način provedbe nadzora i izricanje nadzornih mjera.

4. Odluka o provođenju nadzora i izricanju nadzornih mjera u vezi s pružanjem usluga servisiranja kredita

POGLAVLJE II.   OBAVLJANJE NADZORA OD STRANE HRVATSKE NARODNE BANKE

Način obavljanja nadzora od strane Hrvatske narodne banke

Članak 42.

(1) Hrvatska narodna banka obavlja nadzor nad subjektima nadzora Hrvatske narodne banke:

– prikupljanjem i analizom izvješća i informacija koje su prema odredbama ovoga Zakona i drugih propisa subjekti nadzora Hrvatske narodne banke obvezni dostavljati Hrvatskoj narodnoj banci, analizom informacija koje Hrvatskoj narodnoj banci dostave druga nadležna tijela u Republici Hrvatskoj i nadležna tijela država članica domaćina te praćenjem dobivenih pokazatelja poslovanja (off site ili neizravni nadzor)

– obavljanjem neposrednog nadzora nad poslovanjem subjekata nadzora Hrvatske narodne banke (on site nadzor) i

– nalaganjem nadzornih mjera.

(2) Subjekt nadzora Hrvatske narodne banke, dužnik ili bilo koja druga osoba dužni su na zahtjev Hrvatske narodne banke dostaviti izvješća i informacije o svim pitanjima važnim za provođenje nadzora ili izvršavanje ostalih zadataka iz nadležnosti Hrvatske narodne banke.

(3) Hrvatska narodna banka, koristeći se pristupom temeljenom na riziku, ocjenjuje ispunjava li pružatelj usluge servisiranja kredita zahtjeve iz članka 27. stavka 1. podstavaka e) do i) ovoga Zakona.

(4) Hrvatska narodna banka pri utvrđivanju učestalosti i intenziteta nadzora iz stavka 1. ovoga članka rukovodit će se veličinom, vrstom, razmjerom i složenosti usluga servisiranja koje pojedini subjekt nadzora Hrvatske narodne banke obavlja.

(5) Nadzor iz stavka 1. podstavaka 1. i 2. ovoga članka obavljaju zaposlenici Hrvatske narodne banke kao ovlaštene osobe.

(6) Hrvatska narodna banka obavještava nadležno tijelo države članice domaćina ili države članice Europske unije u kojoj je kredit odobren, ako to nije država članica domaćin ili Republika Hrvatska, o rezultatima procjene iz stavka 3. ovoga članka na zahtjev jednog od tih nadležnih tijela ili kada ocijeni da je to primjereno.

(7) Hrvatska narodna banka pri izradi ocjene iz stavka 3. ovoga članka razmjenjuje podatke potrebne za izvršavanje svojih ovlasti na temelju ovoga Zakona s nadležnim tijelom države članice domaćina i države članice Europske unije u kojoj je kredit odobren ako to nije država članica domaćin ili Republika Hrvatska.

(8) Hrvatska narodna banka dužna je najkasnije osam dana prije početka neposrednog nadzora subjektu nadzora Hrvatske narodne banke dostaviti obavijest o neposrednom nadzoru.

(9) Iznimno od stavka 8. ovoga članka, ovlaštena osoba može dostaviti obavijest o neposrednom nadzoru najkasnije uoči početka obavljanja neposrednog nadzora.

(10) Obavijest iz stavka 8. ovoga članka sadržava predmet neposrednog nadzora i informacije o tome što je subjekt nadzora Hrvatske narodne banke dužan pripremiti ovlaštenim osobama za potrebe obavljanja neposrednog nadzora.

(11) Subjekt nadzora Hrvatske narodne banke dužan je ovlaštenim osobama omogućiti obavljanje neposrednog nadzora i osigurati prikladne uvjete za neometano obavljanje nadzora.

(12) Subjekt nadzora Hrvatske narodne banke koji podatke obrađuje pomoću računala dužan je na zahtjev ovlaštene osobe osigurati uvjete i primjerena sredstva za pregled poslovnih knjiga i evidencija.

(13) U sklopu nadzora iz stavka 1. podstavaka 1. i 2. ovoga članka članovi upravljačkog i nadzornog tijela subjekta nadzora Hrvatske narodne banke dužni su, ako to Hrvatska narodna banka zatraži, sastaviti pisano izvješće o svim pitanjima koja su potrebna za obavljanje nadzora ili dati izjave o tim pitanjima u roku koji odredi Hrvatska narodna banka, a koji ne može biti kraći od tri dana od dana dostave zahtjeva Hrvatske narodne banke.

Neposredni nadzor nad poslovanjem subjekta nadzora Hrvatske narodne banke

Članak 43.

(1) Subjekt nadzora Hrvatske narodne banke dužan je ovlaštenoj osobi, na njezin zahtjev, omogućiti da obavi neposredni nadzor nad poslovanjem u njezinu sjedištu i na ostalim mjestima na kojima obavlja djelatnosti i poslove u vezi s kojima Hrvatska narodna banka provodi nadzor.

(2) Subjekt nadzora Hrvatske narodne banke dužan je ovlaštenoj osobi, na njezin zahtjev, omogućiti da obavi kontrolu poslovnih knjiga, poslovne dokumentacije te administrativne ili poslovne evidencije, kao i kontrolu informacijske tehnologije i drugih pridruženih tehnologija, u opsegu potrebnom za obavljanje pojedinog nadzora.

(3) Subjekt nadzora Hrvatske narodne banke dužan je ovlaštenoj osobi, na njezin zahtjev, uručiti računalne ispise, preslike poslovnih knjiga, poslovne dokumentacije i administrativne ili poslovne evidencije u papirnatom obliku ili u obliku elektroničkog zapisa na mediju i u obliku koji zahtijeva ovlaštena osoba.

(4) Subjekt nadzora Hrvatske narodne banke dužan je ovlaštenoj osobi osigurati standardno sučelje za pristup sustavu za upravljanje bazama podataka kojima se koristi, u svrhu provođenja nadzora potpomognutog računalnim programima.

(5) Nadzor nad poslovanjem iz stavaka 1. i 2. ovoga članka obavlja ovlaštena osoba tijekom radnog vremena subjekta nadzora Hrvatske narodne banke.

(6) Ako je zbog opsega ili prirode nadzora potrebno, subjekt nadzora Hrvatske narodne banke dužan je omogućiti ovlaštenoj osobi obavljanje nadzora i izvan svog radnog vremena.

Završetak postupka nadzora nad subjektom nadzora Hrvatske narodne banke

Članak 44.

(1) Nakon obavljenog nadzora nad poslovanjem subjekta nadzora Hrvatske narodne banke sastavlja se zapisnik o obavljenom nadzoru.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako se nadzor obavlja na temelju članka 42. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona, a nadzorom nisu utvrđene nezakonitosti ili slabosti i nedostaci u poslovanju subjekta nadzora Hrvatske narodne banke koji zahtijevaju izricanje nadzornih mjera, zapisnik se ne sastavlja.

Vrste nadzornih mjera

Članak 45.

(1) Hrvatska narodna banka može nadzornim mjerama:

– naložiti tijelu subjekta nadzora Hrvatske narodne banke da razriješi člana upravljačkog i/ili nadzornog tijela ako ne ispuni zahtjeve iz članka 26. stavka 2. ovoga Zakona

– privremeno zabraniti pružatelju usluge servisiranja kredita pružanje jedne ili više usluga servisiranja kredita u slučaju iz članka 30. stavka 2. ovoga Zakona

– brisati podružnicu pružatelja usluge servisiranja kredita iz registra iz članka 40. ovoga Zakona

– naložiti ispunjavanje uvjeta na temelju kojih je pružatelj usluge servisiranja kredita dobio odobrenje za rad

– u svrhu djelotvornog osiguranja prava dužnika naložiti izmjenu politika i procedura vezanih za sustav upravljanja i mehanizme unutarnjih kontrola

– naložiti da subjekt nadzora Hrvatske narodne banke izmijeni politike i procedure kojima se uređuje odnos s dužnicima kako bi se osiguralo pravedno i savjesno postupanje s dužnicima i evidentiranje i rješavanje prigovora dužnika

– naložiti subjektu nadzora Hrvatske narodne banke dostavljanje dodatnih informacija

– naložiti radnju, propuštanje ili trpljenje u svrhu poboljšanja poslovanja subjekta nadzora Hrvatske narodne banke te otklanjanja utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti

– naložiti uspostavu djelotvornog i pouzdanog sustava upravljanja

– naložiti uspostavu adekvatnih mehanizama unutarnje kontrole

– naložiti uspostavu postupaka za upravljanje rizikom i računovodstvenih postupaka, kojima se osigurava poštivanje prava dužnika iz ugovora o kreditu

– naložiti drugu mjeru koju smatra primjerenom i razmjernom kako bi subjekt nadzora uskladio svoje poslovanje s odredbama ovoga Zakona.

(2) Mjeru iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka Hrvatska narodna banka izriče istodobno s izricanjem druge nadzorne mjere u trajanju do najviše jedne godine.

(3) O izricanju mjere iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka Hrvatska narodna banka bez odgode, a najkasnije u roku od pet radnih dana, obavijestit će nadležni trgovački sud.

Rješenje o nalaganju nadzornih mjera

Članak 46.

(1) Hrvatska narodna banka može rješenjem subjektu nadzora Hrvatske narodne banke naložiti nadzorne mjere ako pri obavljanju nadzora utvrdi:

– da je subjekt nadzora Hrvatske narodne banke svojim radnjama ili propuštanjem određenih radnji postupio protivno odredbama ovoga Zakona i podzakonskim propisima donesenim na temelju ovoga Zakona

– slabosti ili nedostatke u poslovanju subjekta nadzora Hrvatske narodne banke koje nemaju značenje povreda propisa ili

– da je potrebno da subjekt nadzora Hrvatske narodne banke poduzme radnje i postupke za poboljšanje poslovanja osobito poboljšanja u odnosima s dužnikom.

(2) Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka Hrvatska narodna banka odredit će subjektu nadzora Hrvatske narodne banke rok za izvršenje mjera naloženih rješenjem.

(3) Subjekt nadzora Hrvatske narodne banke dužan je izvršiti nadzorne mjere iz rješenja i izvršiti ih u roku iz tog rješenja.

(4) Subjekt nadzora Hrvatske narodne banke može, najkasnije 15 dana prije isteka roka iz stavka 2. ovoga članka, obrazloženim zahtjevom zatražiti produljenje tog roka.

(5) Hrvatska narodna banka odlučit će o produljenju tog roka najkasnije do isteka roka utvrđenog rješenjem.

(6) Hrvatska narodna banka obavještava nadležno tijelo države članice domaćina ili nadležno tijelo države članice Europske unije u kojoj je kredit odobren, ako to nije država članica domaćin ili Republika Hrvatska, o izrečenoj nadzornoj mjeri.

Izvještavanje Hrvatske narodne banke o izvršenju rješenja

Članak 47.

(1) Rješenjem o nalaganju nadzornih mjera Hrvatska narodna banka može naložiti subjektu nadzora Hrvatske narodne banke da ju u određenom roku izvijesti o izvršenju naloženih mjera.

(2) Subjekt nadzora Hrvatske narodne banke dužan je u roku iz stavka 1. ovoga članka izvijestiti Hrvatsku narodnu banku o izvršenju naloženih mjera te o tome priložiti dokaze.

(3) Ako Hrvatska narodna banka utvrdi da naložene mjere nisu izvršene ili nisu izvršene u roku i na način kako je to naložila rješenjem, može rješenjem subjektu nadzora Hrvatske narodne banke naložiti novu nadzornu mjeru.

Obavještavanje Hrvatske narodne banke

Članak 48.

(1) Subjekt nadzora Hrvatske narodne banke dužan je, bez odgode, a najkasnije u roku od osam radnih dana, obavijestiti Hrvatsku narodnu banku:

– o svim činjenicama koje se upisuju u sudski registar, i to o svakoj podnesenoj prijavi podataka u sudski registar te o svakom izvršenom upisu promjene podataka u sudskom registru

– o svakoj planiranoj promjeni člana upravljačkog i/ili nadzornog tijela

– o svakoj najavljenoj ili izvršenoj promjeni imatelja kvalificiranog udjela za koju je upravljačko i nadzorno tijelo znalo ili moralo znati

– o prestanku pružanja pojedinih usluga servisiranja kredita

– o namjeri prestanka pružanja svih usluga servisiranja kredita, kao i o nastupu okolnosti za ukidanje odobrenja za rad iz članka 30. ovoga Zakona

– o svim promjenama koje se upisuju u registar iz članka 40. ovoga Zakona

– o svim ostalim promjenama kojima se mijenjaju činjenice na temelju kojih je Hrvatska narodna banka izdala odobrenje za rad.

(2) Subjekt nadzora Hrvatske narodne banke dužan je obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o namjeri pružanja usluga servisiranja kredita u trećoj državi u skladu s člankom 35. ovoga Zakona.

Rješenje

Članak 49.

(1) Protiv rješenja koje u upravnom postupku donosi Hrvatska narodna banka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

(2) Ako Hrvatska narodna banka ne donese rješenje u roku koji je propisan člankom 28. ovoga Zakona ili ne postupi u skladu s člankom 35. stavcima 3., 4. ili 5. ovoga Zakona, stranka u postupku može pokrenuti upravni spor.

Povrat u prijašnje stanje

Članak 50.

U upravnom postupku koji vodi Hrvatska narodna banka nije moguće zahtijevati povrat u prijašnje stanje.

DIO TREĆI   KUPOPRODAJA DRUGOG POTRAŽIVANJA

GLAVA I.   OPĆE ODREDBE O POJMOVIMA KOJI SE KORISTE U DIJELU TREĆEM OVOGA ZAKONA I PODRUČJU PRIMJENE

Pojmovi

Članak 51.

Pojedini pojmovi u smislu dijela trećeg ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

1. drugo potraživanje je dospjelo potraživanje koje prema dužniku ima vjerovnik i koje je vjerovnik pokušao, ali nije uspio naplatiti, osim potraživanja iz ugovora o neprihodonosnom kreditu

2. dužnik je pravna ili fizička osoba, uključujući pravnog sljednika pravne osobe odnosno nasljednika fizičke osobe, koja je s vjerovnikom sklopila ugovor na temelju kojeg je nastalo potraživanje ili koja nije s vjerovnikom odnosno kupcem potraživanja sklopila ugovor na temelju kojeg je nastalo potraživanje, ali prema kupcu potraživanja ima dug s osnove ovoga Zakona

3. izvoditelj usluge servisiranja drugog potraživanja je pravna osoba ili obrtnik u smislu propisa kojim se uređuje sadržaj, način i uvjeti za obavljanje obrta, kojoj je pružatelj usluge servisiranja drugog potraživanja povjerio obavljanje neke od usluga servisiranja drugog potraživanja

4. kupac drugog potraživanja je pravna osoba ili fizička osoba koja u okviru svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti kupuje prava vjerovnika iz ugovora o drugom potraživanju u skladu s ovim Zakonom

5. potrošač je svaka fizička osoba koja je ugovorna strana u ugovoru o drugom potraživanju na koju se primjenjuje ovaj Zakon i koja djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti

6. pružatelj usluge servisiranja drugog potraživanja je trgovačko društvo sukladno propisu kojim se uređuje osnivanje, ustroj, prestanak i statusne promjene trgovačkih društava, a koja u okviru svoje djelatnosti u svoje ime ili u ime i za račun kupca drugog potraživanja ostvaruje prava i izvršava obveze koje kupcu drugog potraživanja pripadaju kao vjerovniku na temelju ugovora o drugom potraživanju i pruža jednu ili više usluga servisiranja drugog potraživanja

7. radni dan je svaki dan osim subote i nedjelje i dana koji je određen kao neradni dan propisom kojim se uređuju blagdani, spomendani i neradni dani u Republici Hrvatskoj

8. registrirano sjedište je sjedište pravne osobe u državi članici Europske unije ili trećoj državi ili, ako nema sjedište, mjesto u državi članici Europske unije ili trećoj državi u kojoj se nalazi uprava

9. treća država je država koja nije država članica Europske unije

10. ugovor o drugom potraživanju je pravni posao iz kojeg proizlazi potraživanje za isporučene komunalne usluge ili univerzalne usluge u elektroničkim komunikacijama i potraživanja iz drugih ugovora koja mogu biti predmetom ugovora o ustupu tražbine (cesiji)

11. ugovor o kupoprodaji drugog potraživanja je pravni posao na temelju kojega se vjerovnik obvezuje prenijeti tražbinu i sporedna prava iz ugovora o drugom potraživanju na kupca drugog potraživanja

12. ugovor o servisiranju drugog potraživanja je pisani ugovor sklopljen između kupca potraživanja i pružatelja usluge servisiranja drugog potraživanja u svezi s uslugama koje će u ime vjerovnika obavljati pružatelj usluge servisiranja drugog potraživanja

13. usluga servisiranja drugog potraživanja je jedna ili više sljedećih aktivnosti:

– ubiranje i naplata dospjelog duga dužnika povezanog s pravima vjerovnika iz ugovora o drugom potraživanju, u skladu s propisima

– ponovno pregovaranje s dužnikom u pogledu uvjeta povezanih s pravima vjerovnika iz ugovora o drugom potraživanju u skladu s propisima i uputama kupca drugog potraživanja, ako pružatelj usluge servisiranja drugog potraživanja nije kreditni posrednik kako je definiran propisom kojim se uređuje potrošačko kreditiranje ili propisom kojim se uređuje stambeno potrošačko kreditiranje

– postupanje s prigovorima povezanim s pravima vjerovnika iz ugovora o drugom potraživanju

– informiranje dužnika o promjenama kamatne stope ili naknadama ili dospjelim potraživanjima povezanim s pravima vjerovnika iz ugovora o drugom potraživanju

14. vjerovnik je pravna osoba koja je s dužnikom zaključila pravni posao na temelju kojeg je nastalo drugo potraživanje.

Područje primjene

Članak 52.

(1) Dio treći ovoga Zakona primjenjuje se na vjerovnika, kupca drugog potraživanja, njegova zastupnika imenovanog u skladu s člankom 54. ovoga Zakona i pružatelja usluge servisiranja drugog potraživanja kada su jedna od strana u ugovoru o kupoprodaji drugog potraživanja odnosno u ugovoru o servisiranju drugog potraživanja.

(2) Dio treći ovoga Zakona ne odnosi se na potraživanja države odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, koja bi bila prihod državnog proračuna Republike Hrvatske odnosno proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili prihod izvanproračunskih korisnika, neovisno o tome je li riječ o javnim ili nejavnim davanjima kako su određena propisom kojim se uređuje sustav proračuna te propisom kojim se uređuje odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima.

GLAVA II.   ODNOSI S DUŽNICIMA

Dostava obavijesti o namjeri kupoprodaje ugovora o drugom potraživanju

Članak 53.

(1) Vjerovnik je dužan najmanje 30 dana prije kupoprodaje ugovora o drugom potraživanju dužniku poslati obavijest o ukupnom stanju duga na datum slanja obavijesti, kao i strukturu duga te informaciju kako se navedeni iznosi mogu platiti, uz najavu namjere kupoprodaje prava vjerovnika iz ugovora o drugom potraživanju i navodeći pri tome namjeravani datum kupoprodaje, a koji ne može biti kraći od 30 dana od datuma slanja obavijesti.

(2) Struktura duga iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća podatke o ugovoru o drugom potraživanju iz kojeg proizlazi tražbina (naziv i broj ugovora ako postoji, ime, prezime odnosno tvrtku, OIB, adresu odnosno sjedište ugovornih strana, datum sklapanja ugovora i druge podatke koji su potrebni da se odredi ugovor o drugom potraživanju), iznosu glavnice, datumu dospijeća, obračunsko razdoblje kamata s naznakom iznosa kamatne stope, osnovu i iznos pojedine stavke troška, kao i druge naknade.

(3) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka mora biti sastavljena razumljivim riječima i u jednostavnom obliku na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu te poslana dužniku ugovorenim putem komunikacije između vjerovnika i dužnika.

(4) Ako između vjerovnika i dužnika nije ugovoren način komunikacije, obavijest iz stavka 1. ovoga članka vjerovnik je dužan poslati dužniku putem minimalno jednog kanala komunikacije, pisanim ili elektroničkim putem.

Zastupnik kupca drugog potraživanja iz treće države

Članak 54.

(1) Kupac drugog potraživanja koji nema prebivalište odnosno registrirano sjedište u Europskoj uniji dužan je imenovati, u pisanom obliku, zastupnika koji ima registrirano sjedište u Europskoj uniji.

(2) Kada Financijski inspektorat obavlja nadzor u skladu s odredbama ovoga Zakona ili kada na drugi način poduzima radnje u svrhu postupanja u skladu s ovlastima iz dijela trećega ovoga Zakona, može, uz kupca drugog potraživanja, kontaktirati i zastupnika imenovanog u skladu sa stavkom 1. ovoga članka ili se obratiti samo tom zastupniku.

(3) Zastupnik imenovan u skladu sa stavkom 1. ovoga članka odgovoran je za ispunjavanje obveza iz ovoga Zakona kojim su propisane obveze kupca drugog potraživanja.

Obavještavanje Financijskog inspektorata

Članak 55.

(1) Vjerovnik koji je s kupcem drugog potraživanja sklopio ugovor o drugom potraživanju dužan je do kraja lipnja i do kraja prosinca tekuće godine dostaviti Financijskom inspektoratu OIB kupca drugog potraživanja ili njegova zastupnika imenovanog u skladu s člankom 54. ovoga Zakona.

(2) Ako kupac drugog potraživanja ili njegov zastupnik imenovan u skladu s člankom 54. ovoga Zakona nemaju OIB, vjerovnik je dužan Financijskom inspektoratu dostaviti sljedeće podatke:

– naziv tvrtke i adresu ili ime, prezime, adresu i, ako postoji, OIB kupca drugog potraživanja ili njegova zastupnika imenovanog u skladu s člankom 54. ovoga Zakona

– ako se radi o pravnoj osobi, ime, prezime, a ako postoji, i OIB članova upravljačkog i nadzornog tijela kupca drugog potraživanja ili njegova zastupnika imenovanog u skladu s člankom 54. ovoga Zakona

– ime, prezime, a ako postoji, i OIB osoba koje su imatelji kvalificiranih udjela u kupcu drugog potraživanja ili njegovu zastupniku imenovanom u skladu s člankom 54. ovoga Zakona, a ako nema imatelja kvalificiranog udjela, ime, prezime, a ako postoji, i OIB osoba koje su deset najvećih dioničara odnosno imatelja udjela.

(3) Uz podatke iz stavka 1. ili 2. ovoga članka vjerovnik je dužan Financijskom inspektoratu dostaviti i sljedeće podatke:

– o ukupnom nepodmirenom iznosu iz ugovora o drugom potraživanju

– o svim pravima koje pripadaju vjerovniku iz ugovora o drugom potraživanju te broj prenesenih ugovora o drugom potraživanju i

– informaciju o tome uključuje li kupoprodaja prava vjerovnika iz ugovora o drugom potraživanju sklopljenih s potrošačima založna prava kojim su osigurani ugovori o drugom potraživanju.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, vjerovnik je dužan podatke iz ovoga članka dostaviti kad god to Financijski inspektorat zatraži, a osobito u slučaju kad je dostava podataka zatražena radi boljeg praćenja velikog broja kupoprodaja ugovora o drugom potraživanju do kojih može doći tijekom kriznog razdoblja.

GLAVA III.   OBVEZE KUPCA DRUGOG POTRAŽIVANJA I PRUŽATELJA USLUGE SERVISIRANJA DRUGOG POTRAŽIVANJA

Odnosi kupca drugog potraživanja i pružatelja usluge servisiranja drugog potraživanja

Članak 56.

(1) Kupac drugog potraživanja može na dan sklapanja ugovora o kupoprodaji drugog potraživanja imenovati pružatelja usluge servisiranja drugog potraživanja.

(2) Na kupca drugog potraživanja ili njegova zastupnika imenovanog u skladu s člankom 54. ovoga Zakona koji nije imenovao pružatelja usluge servisiranja drugog potraživanja primjenjuju se odredbe iz dijela trećeg ovoga Zakona koje se odnose na pružatelja usluge servisiranja drugog potraživanja.

(3) U odnosima kupca drugog potraživanja i pružatelja usluge drugog potraživanja prema dužniku primjenjuje se članak 6. ovoga Zakona.

(4) Na primanje i držanje sredstava dužnika od strane pružatelja usluge servisiranja drugog potraživanja primjenjuje se članak 32. stavci 1. do 5. ovoga Zakona.

(5) Pružatelj usluge servisiranja drugog potraživanja može povjeriti obavljanje pojedine aktivnosti usluge servisiranja drugog potraživanja izvoditelju usluge servisiranja drugog potraživanja pod uvjetima i na odgovarajući način kako je propisano člankom 33. stavcima 1., 2., 3. točkama a), b), c) i f), 4. i 9. ovoga Zakona.

(6) Pružatelj usluge servisiranja drugog potraživanja dužan je prije povjeravanja svojih aktivnosti servisiranja drugog potraživanja u skladu sa stavkom 5. ovoga članka o svojoj namjeri obavijestiti Financijski inspektorat.

(7) Pružatelj usluge servisiranja drugog potraživanja dužan je voditi i čuvati dokumentaciju o uputama dostavljenima izvoditelju usluge servisiranja drugog potraživanja te ugovor iz stavka 1. ovoga članka najmanje pet godina od datuma raskida ili isteka tog ugovora.

(8) Pružatelj usluge servisiranja drugog potraživanja i izvoditelj usluge servisiranja drugog potraživanja dužni su dokumentaciju i informacije iz stavka 7. ovoga članka dati na uvid Financijskom inspektoratu kada Financijski inspektorat zatraži.

Postupanje kupca drugog potraživanja i pružatelja usluge servisiranja drugog potraživanja s dužnicima

Članak 57.

(1) Nakon svakog sklapanja ugovora o kupoprodaji drugog potraživanja, a prije prve naplate duga, ali i kad god to dužnik zatraži, kupac drugog potraživanja dužan je dužniku ugovorenim načinom komunikacije dostaviti obavijest sa sljedećim podacima:

a) informaciju o kupoprodaji koja je izvršena, uključujući i datum sklapanja ugovora o kupoprodaji drugog potraživanja

b) informaciju o sklopljenom ugovoru o servisiranju drugog potraživanja i datumu njegova sklapanja

c) identifikacijske i kontakt-podatke kupca drugog potraživanja i pružatelja usluge servisiranja drugog potraživanja

d) identifikacijske i kontakt-podatke izvoditelja usluge servisiranja drugog potraživanja, ako je sklopljen ugovor s izvoditeljem usluge servisiranja drugog potraživanja

e) vidljivo istaknutu kontakt-točku kod kupca drugog potraživanja, pružatelja usluge servisiranja drugog potraživanja i, ako je angažiran, izvoditelja usluga servisiranja drugog potraživanja na kojoj dužnik može dobiti potrebne informacije ili izjaviti prigovor

f) informaciju o iznosu koji dužnik duguje u trenutku slanja obavijesti, uz navođenje ukupnog stanja duga i strukturu duga iz članka 53. stavka 2. ovoga Zakona

g) naziv, adresu i kontakt-podatke nadležnog tijela kojem dužnik može podnijeti pritužbu.

(2) Kupac drugog potraživanja i pružatelj usluge servisiranja drugog potraživanja dužni su u svakoj komunikaciji s dužnikom navesti kontakt-točku iz stavka 1. točke e) ovoga članka te ga obavijestiti o načinu komunikacije kupca drugog potraživanja i pružatelja usluge servisiranja drugog potraživanja s dužnikom.

(3) U slučaju imenovanja novoga pružatelja usluge servisiranja drugog potraživanja, novi pružatelj usluge servisiranja drugog potraživanja dužan je dužniku dostaviti obavijest s uključenim informacijama iz stavka 1. točaka b) do e) ovoga članka.

(4) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka mora biti sastavljana razumljivim riječima i u jednostavnom obliku na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu te dostavljena ugovorenim putem komunikacije između vjerovnika i dužnika.

(5) Ako između vjerovnika i dužnika nije bio ugovoren način komunikacije, kupac drugog potraživanja ili pružatelj usluge servisiranja drugog potraživanja dužni su obavijest iz stavka 1. ovoga članka dostaviti dužniku preporučenom pošiljkom odnosno elektroničkim putem ako je prethodno dužnik dao suglasnost na dostavu obavijesti elektroničkim putem.

Troškovi slanja obavijesti i naknada

Članak 58.

Troškove slanja obavijesti, koju su vjerovnik, kupac drugog potraživanja, pružatelj usluge servisiranja drugog potraživanja i izvoditelj usluge servisiranja drugog potraživanja dužni poslati dužniku u skladu s ovim Zakonom, niti ikakve naknade izvan strukture duga ne smije snositi dužnik.

Komunikacija kupca drugog potraživanja i pružatelja usluge servisiranja drugog potraživanja s dužnikom

Članak 59.

(1) Kupcu drugog potraživanja, pružatelju usluge servisiranja drugog potraživanja i izvoditelju usluge servisiranja drugog potraživanja dopušteno je komunicirati s dužnikom telefonom, pisanim putem i to putem pošte, elektroničke pošte, telefaksa ili kratkih tekstnih poruka (SMS) odnosno prethodno ugovorenim načinom komunikacije s dužnikom.

(2) Kupcu drugog potraživanja, pružatelju usluge servisiranja drugog potraživanja i izvoditelju usluge servisiranja drugog potraživanja dopušteno je komunikaciju iz stavka 1. ovoga članka obavljati isključivo radnim danom u razdoblju od 8:00 do 20:00 sati.

(3) Kupac drugog potraživanja, pružatelj usluge servisiranja drugog potraživanja i izvoditelj usluge servisiranja drugog potraživanja ne smiju kontaktirati dužnika više od jednom tijekom istog mjeseca za isti ugovor o drugom potraživanju, osim u sljedećim slučajevima:

– ako obavještavaju dužnika da će pokrenuti postupak radi prisilne naplate po ugovoru o drugom potraživanju

– ako obavještavaju dužnika da odustaju od naplate po ugovoru o drugom potraživanju

– ako kontaktiraju dužnika s obvezujućom ponudom/nagodbom kojom se nudi umanjenje duga i/ili obročna otplata duga po ugovoru o drugom potraživanju slijedom ponovnog pregovaranja s dužnikom u pogledu uvjeta povezanih s pravima vjerovnika iz ugovora o drugom potraživanju

– ako dužnik na to da izričiti pisani pristanak.

(4) Kupac drugog potraživanja, pružatelj usluge servisiranja drugog potraživanja i izvoditelj usluge servisiranja drugog potraživanja ne smiju kontaktirati dužnika na radnom mjestu niti smiju kontaktirati poslodavca dužnika bez izričitog pisanog pristanka dužnika.

(5) Kupac drugog potraživanja, pružatelj usluge servisiranja drugog potraživanja i izvoditelj usluge servisiranja drugog potraživanja ne smiju posjećivati dužnika u njegovu domu bez izričitog pisanog pristanka dužnika.

Postupak rješavanja prigovora dužnika

Članak 60.

(1) Kupac drugog potraživanja, pružatelj usluge servisiranja drugog potraživanja i izvoditelj usluge servisiranja drugog potraživanja dužni su omogućiti dužniku podnošenje pisanog prigovora bez naknade u svojim poslovnim prostorijama, putem pošte ili elektroničke pošte.

(2) Kupac drugog potraživanja, pružatelj usluge servisiranja drugog potraživanja i izvoditelj usluge servisiranja drugog potraživanja mogu omogućiti dužniku podnošenje pisanog prigovora i putem drugih sredstava komunikacije koji omogućuju pohranu zapisa o vremenu i sadržaju komunikacije na trajnom mediju.

(3) Kupac drugog potraživanja, pružatelj usluge servisiranja drugog potraživanja i izvoditelj usluge servisiranja drugog potraživanja dužni su na jasan, vidljiv i čitljiv način istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora i postupku za rješavanje prigovora dužnika u svojim poslovnim prostorijama i na internetskoj stranici ako je uspostavljena.

(4) Kupac drugog potraživanja, pružatelj usluge servisiranja drugog potraživanja i izvoditelj usluge servisiranja drugog potraživanja dužni su u pisanom obliku putem pošte, elektroničke pošte ili na način određen stavkom 2. ovoga članka potvrditi primitak prigovora iz stavka 1. ovoga članka, najkasnije u roku od pet radnih dana.

(5) Kupac drugog potraživanja, pružatelj usluge servisiranja drugog potraživanja i izvoditelj usluge servisiranja drugog potraživanja dužni su dužniku dostaviti odgovor na sve primjedbe navedene u prigovoru iz stavka 1. ovoga članka najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora i to pisanim putem ili, ako je tako ugovoreno između kupca drugog potraživanja, pružatelja usluge servisiranja drugog potraživanja i izvoditelja usluge servisiranja drugog potraživanja i dužnika, na drugom trajnom mediju, jasno se izjašnjavajući prihvaćaju li osnovanost prigovora dužnika.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, ako kupac drugog potraživanja, pružatelj usluge servisiranja drugog potraživanja i izvoditelj usluge servisiranja drugog potraživanja ne mogu dati odgovor u roku iz stavka 5. ovoga članka zbog razloga na koje nisu mogli utjecati, kupac drugog potraživanja, pružatelj usluge servisiranja drugog potraživanja i izvoditelj usluge servisiranja drugog potraživanja dužni su dužniku u tom roku dostaviti obavijest u kojoj se navode razlozi kašnjenja odgovora na prigovor, kao i navesti rok do kojega će dužnik primiti konačan odgovor koji ne smije biti duži od 35 dana od dana zaprimanja prigovora.

(7) Kupac drugog potraživanja, pružatelj usluge servisiranja drugog potraživanja i izvoditelj usluge servisiranja drugog potraživanja dužni su u odgovoru na prigovor uputiti dužnika na mogućnost podnošenja pritužbe Financijskom inspektoratu.

(8) Kupac drugog potraživanja, pružatelj usluge servisiranja drugog potraživanja i izvoditelj usluge servisiranja drugog potraživanja dužni su izraditi i primjenjivati primjerene i učinkovite procedure za rješavanje prigovora dužnika te ih učiniti dostupnima dužniku na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu ili na drugom jeziku i pismu ugovorenom s dužnikom.

(9) Kupac drugog potraživanja, pružatelj usluge servisiranja drugog potraživanja i izvoditelj usluge servisiranja drugog potraživanja dužni su prigovore dužnika obrađivati bez naknade te voditi evidenciju o svim podnesenim prigovorima i mjerama koje su poduzete u postupanju sa svakim pojedinim prigovorom.

(10) Ministar nadležan za financije pravilnikom propisuje sadržaj procedura za rješavanje prigovora dužnika koji dužnik podnosi kupcu drugog potraživanja ili njegovu zastupniku imenovanom u skladu s člankom 54. ovoga Zakona, pružatelju usluge servisiranja drugog potraživanja i izvoditelju usluge servisiranja drugog potraživanja.

Pritužba Financijskom inspektoratu

Članak 61.

(1) Dužnik može Financijskom inspektoratu uputiti pritužbu protiv kupca drugog potraživanja ili njegova zastupnika imenovanog u skladu s člankom 54. ovoga Zakona, pružatelja usluge servisiranja drugog potraživanja i izvoditelja usluge servisiranja drugog potraživanja ako smatra da postupaju protivno odredbama iz dijela trećeg ovoga Zakona.

(2) Nakon zaprimanja pritužbe iz stavka 1. ovoga članka Financijski inspektorat pozvat će kupca drugog potraživanja ili njegova zastupnika imenovanog u skladu s člankom 54. ovoga Zakona, pružatelja usluge servisiranja drugog potraživanja i izvoditelja usluge servisiranja drugog potraživanja na koje se ta pritužba odnosi da dostave svoje očitovanje i dokaze na koje se pozivaju, osim ako iz same pritužbe i podataka poznatih Financijskom inspektoratu proizlazi da pritužba nije osnovana.

(3) Kupac drugog potraživanja ili njegov zastupnik imenovan u skladu s člankom 54. ovoga Zakona, pružatelj usluge servisiranja drugog potraživanja i izvoditelj usluge servisiranja drugog potraživanja dužni su u roku koji odredi Financijski inspektorat, a koji ne može biti dulji od deset dana od dana primitka poziva, dostaviti Financijskom inspektoratu svoja očitovanja i dokaze na koje se pozivaju.

(4) Ako povodom pritužbe te nakon provedenog nadzora Financijski inspektorat utvrdi da postoji osnovana sumnja da su kupac drugog potraživanja ili njegov zastupnik imenovan u skladu s člankom 54. ovoga Zakona, pružatelj usluge servisiranja drugog potraživanja i izvoditelj usluge servisiranja drugog potraživanja postupili protivno nekoj od odredbi iz dijela trećeg ovoga Zakona, postupit će u skladu s propisom kojim se uređuje djelokrug, nadležnosti i ovlasti Financijskog inspektorata.

(5) Financijski inspektorat obavijestit će podnositelja pritužbe o svom nalazu i o poduzetim mjerama u roku od 30 dana od dana završetka nadzora, a u slučaju potrebe izricanja mjera 30 dana od dana donošenja rješenja.

GLAVA IV.   NADZOR NAD KUPCEM DRUGOG POTRAŽIVANJA, PRUŽATELJEM USLUGE SERVISIRANJA DRUGOG POTRAŽIVANJA I IZVODITELJEM USLUGE SERVISIRANJA DRUGOG POTRAŽIVANJA

POGLAVLJE I.   OPĆA ODREDBA O NADZORU

Vrste nadzora i nadležnost

Članak 62.

(1) Nadzor nad kupcem drugog potraživanja, zastupnikom imenovanim u skladu s člankom 54. ovoga Zakona, pružateljem usluge servisiranja drugog potraživanja i izvoditeljem usluge servisiranja drugog potraživanja obavlja Financijski inspektorat (u daljnjem tekstu: subjekt nadzora Financijskog inspektorata).

(2) Nadzor iz stavka 1. ovoga članka jest provjera posluje li subjekt nadzora Financijskog inspektorata u skladu s odredbama ovoga Zakona i s podzakonskim propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.

(3) Nadzor iz stavka 1. ovoga članka Financijski inspektorat obavlja u skladu s propisom kojim se uređuju djelokrug, nadležnost i ovlasti Financijskog inspektorata ako ovim Zakonom nije drukčije propisano.

POGLAVLJE II.   OBAVLJANJE NADZORA OD STRANE FINANCIJSKOG INSPEKTORATA

Mjere i radnje Financijskog inspektorata

Članak 63.

(1) Kada Financijski inspektorat u obavljanju nadzora, pregledom dokumentacije ili na drugi način utvrdi povrede odredaba ovoga Zakona i/ili nepravilnosti kod vjerovnika i/ili kod subjekta nadzora Financijskog inspektorata, ovlašten je:

– dati pisano upozorenje vjerovniku odnosno subjektu nadzora Financijskog inspektorata ako u njihovu poslovanju utvrdi manje nepravilnosti i nedostatke koji nemaju značenje povrede odredbi ovoga Zakona ili ako smatra da je to potrebno radi usklađivanja rada s drugim propisima, uz navođenje roka za izvršenje predmetne mjere

– rješenjem naložiti mjeru za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti u radu vjerovniku odnosno subjektu nadzora Financijskog inspektorata u roku koji odredi

– rješenjem privremeno ograničiti ili zabraniti obvezniku pružanje određene usluge servisiranja drugog potraživanja u trajanju od najdulje 12 mjeseci ako tijekom nadzora utvrdi da bi pružanje te usluge moglo dovesti do novih povreda odredbi ovoga Zakona

– poduzeti ostale mjere i radnje za koje je ovlašten ovim ili drugim propisom.

(2) Mjere iz stavka 1. ovoga članka Financijski inspektorat izriče samostalno ili, kada to ocijeni potrebnim, u suradnji s Hrvatskom narodnom bankom, primjenjujući načelo razmjernosti.

(3) Ako vjerovnik odnosno subjekt nadzora Financijskog inspektorata ne postupe sukladno pisanom upozorenju iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka, Financijski inspektorat ovlašten je rješenjem naložiti otklanjanje nepravilnosti.

(4) Vjerovnik odnosno subjekt nadzora Financijskog inspektorata dužni su postupiti u skladu s rješenjem Financijskog inspektorata iz stavka 1. podstavka 2. i stavka 3. ovoga članka.

(5) Protiv rješenja iz stavka 1. podstavaka 2. i 3. te stavka 3. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

DIO ČETVRTI   ZAŠTITA I ČUVANJE PODATAKA I SURADNJA NADLEŽNIH TIJELA

Obveza čuvanja poslovne tajne i korištenje klasificiranih podataka

Članak 64.

(1) Hrvatska narodna banka i Financijski inspektorat, osobe koje rade ili su radile za Hrvatsku narodnu banku i Financijski inspektorat te revizor i druga stručna osoba kojoj je Hrvatska narodna banka povjerila obavljanje poslova dužni su, sukladno propisu kojim se uređuje njihov djelokrug, čuvati tajnost svih podataka koje su saznali izvršavajući svoje ovlasti i dužnosti na temelju ovoga Zakona te ih ne smiju otkriti drugim osobama i tijelima osim u slučajevima koji su propisani posebnim propisima kojima se uređuje osnivanje i poslovanje Hrvatske narodne banke ili Financijskog inspektorata.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ne smatra se povredom čuvanja tajnosti podataka:

– davanje podataka u agregiranom obliku iz kojih nije moguće utvrditi osobne ili poslovne podatke koji su prikupljeni

– davanje podataka u slučajevima i na način predviđen ovim Zakonom

– dostavljanje podataka za potrebe provođenja kaznenog postupka ili postupka koji mu prethodi, a to pisanim putem zatraži ili naloži nadležni sud, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranoga kriminaliteta, Ured europskog javnog tužitelja, državno odvjetništvo, Ministarstvo unutarnjih poslova, ili tijelo iz druge države članice Europske unije ovlašteno u kaznenom postupku

– dostavljanje podataka nadležnom državnom odvjetništvu, Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Uredu europskog javnog tužitelja ili Ministarstvu unutarnjih poslova za potrebe prijavljivanja, sprječavanja, otkrivanja ili istraživanja kaznenih djela

– razmjenjivanje podataka u skladu s drugim zakonima

– razmjenjivanje podataka u skladu s pravnim aktima Europske unije.

(3) Podatke koje nadležnim tijelima sukladno posebnim propisima dostavljaju Hrvatska narodna banka i Financijski inspektorat, nadležna tijela mogu upotrijebiti isključivo u svrhu za koju su podaci dani i ne smiju ih priopćiti trećim osobama ili im omogućiti da ih doznaju i iskoriste, osim u slučajevima propisanim zakonom kojim se uređuje djelokrug tih tijela.

Suradnja nadležnih nadzornih tijela

Članak 65.

(1) Hrvatska narodna banka i Financijski inspektorat međusobno surađuju te razmjenjuju podatke i informacije potrebne za izvršavanje njihovih ovlasti, a njihova međusobna razmjena podataka neće se smatrati povredom odredbe članka 64. ovoga Zakona.

(2) Hrvatska narodna banka bez odgode, a najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka nadzora, obavijestit će Financijski inspektorat o mogućim nepravilnostima i nezakonitostima iz dijela trećega ovoga Zakona koje je uočila u nadzoru nad subjektom nadzora Hrvatske narodne banke.

(3) Financijski inspektorat bez odgode će, a najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka nadzora, obavijestiti Hrvatsku narodnu banku najmanje o:

– saznanju da pružatelj usluge servisiranja drugog potraživanja obavlja i pružanje usluga servisiranja neprihodonosnog kredita

– mogućim nepravilnostima i nezakonitostima iz dijela drugoga ovoga Zakona koje je uočio u nadzoru nad subjektom nadzora Financijskog inspektorata

– mjeri koja je izrečena subjektu nadzora Financijskog inspektorata iz članka 63. ovoga Zakona.

(4) Hrvatska narodna banka i Financijski inspektorat sklopit će sporazum o suradnji i razmjeni informacija.

Suradnja nadzornih tijela država članica Europske unije

Članak 66.

(1) Hrvatska narodna banka surađuje s nadležnim tijelima drugih država članica Europske unije kad god je to potrebno za obavljanje njihovih funkcija i dužnosti ili izvršavanje njihovih ovlasti na temelju ovoga Zakona.

(2) U suradnji s nadležnim tijelima drugih država članica Europske unije, Hrvatska narodna banka koordinira mjere kako bi se izbjegao mogući sukob nadležnosti u primjeni nadzornih ovlasti te izricanje kazni i mjera u prekograničnim predmetima.

(3) Hrvatska narodna banka će na zahtjev i bez odgode, a najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva, nadležnim tijelima države članice Europske unije dostaviti informacije potrebne za obavljanje njihovih funkcija i dužnosti u skladu s nacionalnim propisom te države članice Europske unije.

(4) Kada Hrvatska narodna banka u obavljanju svojih funkcija i dužnosti u skladu s ovim Zakonom zaprimi povjerljive informacije od nadležnih tijela drugih država članica Europske unije, može koristiti te informacije sukladno članku 64. ovoga Zakona.

(5) Hrvatska narodna banka određuje se kao jedinstvena točka komunikacije u svrhu razmjene informacija između nadležnih tijela država članica Europske unije.

(6) Hrvatska narodna banka poduzima potrebne administrativne i organizacijske mjere za olakšavanje suradnje propisane ovim člankom.

DIO PETI   PREKRŠAJNE ODREDBE

Povreda načela ravnopravnosti, poštenog i profesionalnog postupanja te zabrane nepoštene poslovne prakse i neprimjerene komunikacije s dužnikom i drugima

Članak 67.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 70.000,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba kupac kredita i kupac drugog potraživanja ako dužnik prema njima dođe u pravno ili stvarno nepovoljniji položaj nakon sklapanja ugovora o kupoprodaji neprihodonosnog kredita ili ugovora o kupoprodaji drugog potraživanja (članak 4.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 3000,00 do 40.000,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kupac kredita i kupac drugog potraživanja koji je obrtnik ili osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 6500,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i član uprave ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 70.000,00 eura kaznit će se za prekršaj kupac kredita, pružatelj usluge servisiranja kredita odnosno kupac drugog potraživanja i pružatelj usluge servisiranja drugog potraživanja ako u svojim odnosima s dužnikom ne postupaju u dobroj vjeri, pošteno i s profesionalnom pažnjom, te ako ne poštuju ili ne štite osobne podatke i privatnost dužnika (članak 5.).

(5) Novčanom kaznom u iznosu od 3000,00 do 40.000,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 4. ovoga članka kupac kredita i kupac drugog potraživanja koji je obrtnik ili osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

(6) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 6500,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 4. ovoga članka i član uprave ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(7) Novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 70.000,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba kupac kredita, pružatelj usluge servisiranja kredita, kupac drugog potraživanja i pružatelj usluge servisiranja drugog potraživanja ako se koriste nepoštenom poslovnom praksom, ako kontaktiraju dužnika na neprimjeren način, ako uznemiravaju dužnika ili vrše prisilu prema potrošaču, ako nedopušteno utječu na dužnika, ako kontaktiraju, uznemiravaju, vrše prisilu ili nedopušteno utječu na članove kućanstva dužnika, susjede, rodbinu i druge osobe koje su povezane s dužnikom ili se koriste zavaravajućom ili agresivnom poslovnom praksom (članak 6. stavci 1., 3. i 4.).

(8) Novčanom kaznom u iznosu od 3000,00 do 40.000,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 7. ovoga članka kupac kredita i kupac drugog potraživanja koji je obrtnik ili osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

(9) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 6500,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 7. ovoga članka i član uprave ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Povreda odredbe o zaštiti osobnih podataka

Članak 68.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 70.000,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba vjerovnik koji prilikom sklapanja ugovora o kupoprodaji neprihodonosnog kredita odnosno ugovora o kupoprodaji drugog potraživanja kupcu kredita i kupcu drugog potraživanja prenese osobne podatke i podatke kojima raspolaže za kontaktiranje dužnika, sudužnika i jamca koji nisu povezani s ugovorom o kreditu odnosno s ugovorom o drugom potraživanju (članak 8. stavak 3.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 3000,00 do 40.000,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka vjerovnik koji je obrtnik ili osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 6500,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i član uprave ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 70.000,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba kupac kredita, imenovani subjekt za pružanje usluga servisiranja iz članka 12. stavka 2. podstavka 1. točaka a) i c) ovoga Zakona, pružatelj usluge servisiranja kredita, kupac drugog potraživanja i pružatelj usluge servisiranja drugog potraživanja ako prikupljaju osobne podatke dužnika koji nisu povezani s ugovorm o kreditu odnosno ugovorom o drugom potraživanju, te koji nisu dostupni u javnim registrima (članak 8. stavak 4.).

(5) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 6500,00 eura kaznit će se za prekršaje iz stavka 4. ovoga članka i član uprave ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Povreda odredaba o dostavi obavijesti o namjeri kupoprodaje ugovora o neprihodonosnom kreditu

Članak 69.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 70.000,00 eura kaznit će se za prekršaj kreditna institucija ako prije kupoprodaje ugovora o neprihodonosnom kreditu dužniku u propisanom roku ne dostavi obavijest o ukupnom stanju duga koji duguje na datum slanja obavijesti, ako u obavijesti ne navede podatke koji su obuhvaćeni strukturom duga, informaciju kako se navedeni iznosi mogu platiti, informaciju o namjeravanom datumu kupoprodaje, ako kao namjeravani datum kupoprodaje odredi datum koji nastupa prije propisanog roka, te ako obavijest ne sastavi razumljivim riječima i u jednostavnom obliku na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu ili je ne dostavi ugovorenim putem komunikacije između kreditne institucije i dužnika odnosno kada nije ugovoren način komunikacije, putem minimalno jednog kanala komunikacije, pisanim ili elektroničkim putem (članak 13. stavci 1., 2., 4. i 5.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 6500,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i član uprave ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Povreda odredaba o dostavi obavijesti o kupoprodaji ugovora o neprihodonosnom kreditu i odredbe o troškovima slanja obavijesti

Članak 70.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 6000,00 do 80.000,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba kupac kredita, imenovani subjekt za pružanje usluge servisiranja iz članka 12. stavka 2. podstavka 1. točke a) ovoga Zakona i pružatelj usluge servisiranja kredita ako dužniku prije prve naplate duga ili kad god to dužnik zatraži ne dostave obavijest o kupoprodaji ugovora o neprihodonosnom kreditu, ako u obavijesti ne navedu sve propisane podatke, uključujući i strukturu duga iz članka 13. stavka 2. ovoga Zakona ili uz obavijest ne dostave propisanu dokumentaciju, te ako obavijest ne sastave razumljivim riječima i u jednostavnom obliku na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu ili je ne dostave na propisani način (članak 14. stavci 1., 5. i 6.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 3000,00 do 40.000,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kupac kredita koji je obrtnik ili osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 600,00 do 6500,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i član uprave ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 3000,00 do 40.000,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba kupac kredita, imenovani subjekt za pružanje usluge servisiranja iz članka 12. stavka 2. podstavka 1. točke a) ovoga Zakona i pružatelj usluge servisiranja kredita ako u bilo kojoj komunikaciji s dužnikom ne navedu vidljivo istaknutu kontakt-točku na kojoj dužnik može dobiti potrebne informacije ili izjaviti prigovor (članak 14. stavak 3.).

(5) Novčanom kaznom u iznosu od 1500,00 do 20.000,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 4. ovoga članka kupac kredita koji je obrtnik ili osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

(6) Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 4000,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 4. ovoga članka i član uprave ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(7) Novčanom kaznom u iznosu od 4000,00 do 50.000,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba novi pružatelj usluge servisiranja kredita i imenovani subjekt za pružanje usluge servisiranja iz članka 12. stavka 2. podstavka 1. točke a) ovoga Zakona ako dužniku ne dostave obavijest o sklopljenom ugovoru o servisiranju kredita, ako u obavijesti ne navedu sve propisane podatke ili uz obavijest ne dostave presliku odobrenja za rad pružatelja usluge servisiranja kredita i vidljivo istaknutu kontakt-točku na kojoj dužnik može dobiti potrebne informacije ili izjaviti prigovor (članak 14. stavak 4.).

(8) Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 do 2500,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 7. ovoga članka i član uprave ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(9) Novčanom kaznom u iznosu od 6000,00 do 80.000,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba kupac kredita, imenovani subjekt za pružanje usluge servisiranja iz članka 12. stavka 2. podstavka 1. točke a) ili c) ovoga Zakona i pružatelj usluge servisiranja kredita ako od dužnika zatraže plaćanje troškova slanja obavijesti koju su dužni poslati ili ako od dužnika zatraži plaćanje bilo kakve naknade izvan strukture duga (članak 15.).

(10) Novčanom kaznom u iznosu od 3000,00 do 40.000,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 9. ovoga članka kupac kredita koji je obrtnik ili osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

(11) Novčanom kaznom u iznosu od 600,00 do 6500,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 9. ovoga članka i član uprave ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Povreda odredbe o komunikaciji kupca kredita i pružatelja usluge servisiranja kredita s dužnikom

Članak 71.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 do 30.000,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba kupac kredita, imenovani subjekt za pružanje usluge servisiranja iz članka 12. stavka 2. podstavka 1. točke a) ovoga Zakona i pružatelj usluge servisiranja kredita ako koriste nedopušteni način komunikacije s dužnikom ili ga kontaktiraju neradnim danima u bilo koje vrijeme ili radnim danom izvan razdoblja od 8:00 do 20:00 sati, ako dužnika tijekom istog mjeseca kontaktiraju dva ili više puta, a da za to nisu ispunjeni uvjeti propisani ovim Zakonom, ako dužnika kontaktiraju na radnom mjestu ili ako kontaktiraju njegova poslodavca bez izričitog pisanog pristanka dužnika te ako posjećuju dužnika u njegovu domu bez njegova izričitog pisanog pristanka (članak 16.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 1000,00 do 15.000,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kupac kredita koji je obrtnik ili osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 do 3000,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i član uprave ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Povrede odredaba o postupku rješavanja prigovora

Članak 72.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2500,00 do 35.000,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba kupac kredita iz članka 25. stavka 4. ovoga Zakona, imenovani subjekt za pružanje usluga servisiranja iz članka 12. stavka 2. podstavka 1. točaka a) i c) ovoga Zakona, pružatelj usluge servisiranja kredita i podružnica pružatelja usluge servisiranja kredita iz druge države članice Europske unije koje je angažirao pružatelj usluge servisiranja kredita iz druge države članice Europske unije ako:

1. dužniku ne omoguće podnošenje pisanog prigovora bez naknade u svojim poslovnim prostorijama, putem pošte, elektroničke pošte ili drugog sredstva komunikacije koje omogućuje pohranu zapisa o vremenu i sadržaju komunikacije na trajnom mediju (članak 17. stavci 1. i 2.)

2. na jasan, vidljiv i čitljiv način u svojim poslovnim prostorijama i na internetskoj stranici, ako je uspostavljena, ne istaknu obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora i postupku za rješavanje prigovora dužnika (članak 17. stavak 3.)

3. ne potvrde primitak prigovora na propisani način i u propisanom roku (članak 17. stavak 4.)

4. dužniku pisanim putem ili pod uvjetom da je tako ugovoreno na drugom trajnom mediju ne dostave odgovor na sve primjedbe navedene u prigovoru u propisanom roku jasno se izjašnjavajući prihvaćaju li osnovanost prigovora dužnika odnosno ako mu u propisanom roku ne dostave obavijest o razlozima kašnjenja s odgovorom ili ne navedu rok do kojega će dužnik primiti konačan odgovor ili kao rok navedu rok dulji od 35 dana od zaprimanja prigovora (članak 17. stavci 5. i 6.)

5. u odgovoru na prigovor dužnika ne upute na mogućnost podnošenja pritužbe Hrvatskoj narodnoj banci odnosno Financijskom inspektoratu (članak 17. stavci 7. i 8.)

6. ne izrade ili ne primjenjuju primjerene i učinkovite procedure za rješavanje prigovora dužnika ili ih dužniku ne učine dostupnim na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu ili na drugom jeziku i pismu ugovorenom s dužnikom (članak 17. stavak 9.)

7. za obradu prigovora dužniku naplate naknadu ili ako ne vode evidenciju o svim podnesenim prigovorima i mjerama koje su poduzete u postupanju sa svakim pojedinim prigovorom (članak 17. stavak 10.)

8. sadržaj procedura ne usklade s podzakonskim propisom Hrvatske narodne banke odnosno pravilnikom ministra nadležnog za financije (članak 17. stavci 12. i 13.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 1250,00 do 17.500,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kupac kredita koji je obrtnik ili osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 250,00 do 3500,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i član uprave, osoba ovlaštena na zastupanje podružnice ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Povreda odredbe o nepoštivanju roka

Članak 73.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2500,00 do 35.000,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba kupac kredita, zastupnik imenovan u skladu s člankom 23. ovoga Zakona, imenovani subjekt za pružanje usluga servisiranja iz članka 12. stavka 2. podstavka 1. točaka a) ovoga Zakona, pružatelj usluge servisiranja kredita i izvoditelj usluge servisiranja kredita ako Hrvatskoj narodnoj banci ne dostave očitovanje na pritužbu dužnika, ako ne dostave dokaze na koje se u očitovanju pozivaju ili očitovanje ne dostave u roku kojeg je Hrvatska narodna banka odredila u pozivu za dostavu očitovanja i dokaza (članak 18. stavci 2. i 3.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 1250,00 do 17.500,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kupac kredita i izvoditelj usluge servisiranja kredita koji je obrtnik ili osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 250,00 do 3500,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i član uprave ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Povreda odredbe o pravu na informacije iz ugovora o kreditu

Članak 74.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 130.000,00 eura kaznit će se za prekršaj kreditna institucija ako potencijalnom kupcu kredita ne da potrebne informacije o pravima koja kao vjerovnik ima iz ugovora o neprihodonosnom kreditu i predmetu zaloga kada je ugovoren, ako ne osigura da potencijalni kupac neprihodonosnog kredita s podacima koje je primio postupa kao s bankovnom tajnom i povjerljivim podacima, te ako potrebne podatke potencijalnom kupcu ili drugoj kreditnoj instituciji s kojom namjerava sklopiti ugovor o kupoprodaji neprihodonosnog kredita ne da na obrascima koji su u skladu s provedbenim tehničkim standardima koje donosi Europska komisija (članak 19. stavci 1. i 3.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 6500,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka odgovorna osoba iz uprave kreditne institucije.

Povreda obveze o imenovanju pružatelja usluge servisiranja kredita

Članak 75.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 130.000,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba kupac kredita ako na datum sklapanja ugovora o kupoprodaji neprihodonosnog kredita ne imenuje subjekt iz članka 12. stavka 2. podstavka 1. točke a) ovoga Zakona ili pružatelja usluge servisiranja kredita sa sjedištem u Europskoj uniji radi obavljanja usluge servisiranja kredita iz ugovora o neprihodonosnom kreditu sklopljenog s potrošačem (članak 20. stavak 1.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 65.000,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kupac kredita koji je obrtnik ili osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 do 6500,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i član uprave ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Povreda odredbe o obvezama kupca kredita

Članak 76.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 130.000,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja kao zastupnik kupca kredita koji nema registrirano sjedište u Europskoj uniji na datum sklapanja ugovora o kupoprodaji neprihodonosnog kredita ne imenuje subjekt iz članka 12. stavka 2. podstavka 1. točke a) ovoga Zakona ili pružatelja usluge servisiranja kredita radi obavljanja usluge servisiranja kredita iz ugovora o neprihodonosnom kreditu sklopljenog s potrošačem, fizičkom osobom koja obavlja samostalnu djelatnost, mikro, malim ili srednjim poduzetnikom (članak 20. stavak 3.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 65.000,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka zastupnik kupca kredita koji je obrtnik ili osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 do 6500,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i član uprave ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 4000,00 do 50.000,00 eura kaznit će se za prekršaj pružatelj usluge servisiranja kredita i imenovani subjekt za pružanje usluga servisiranja iz članka 12. stavka 2. podstavka 1. točke a) ovoga Zakona ako ne ispunjavaju u ime i za račun kupca kredita obveze kupca kredita prema dužniku propisane odredbama iz dijela drugog ovoga Zakona (članak 20. stavak 8.).

(5) Novčanom kaznom u iznosu od 400,00 do 5000,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 4. ovoga članka i član uprave ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Povreda odredbi o angažiranju pružatelja usluga servisiranja kredita ili drugih subjekata

Članak 77.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 4000,00 do 50.000,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba kupac kredita i njegov zastupnik imenovan u skladu s člankom 23. ovoga Zakona ako ne obavijeste Hrvatsku narodnu banku o identitetu i adresi subjekta iz članka 12. stavka 2. podstavka 1. točke a) ovoga Zakona ili pružatelja usluge servisiranja kredita najkasnije do datuma početka obavljanja pružanja usluga servisiranja kredita te ako ne obavijeste Hrvatsku narodnu banku o identitetu i adresi subjekta iz članka 12. stavka 2. podstavka 1. točke a) ovoga Zakona ili pružatelja usluge servisiranja kredita o promjeni prethodno imenovanog subjekta odnosno o identitetu i adresi novoga subjekta kojeg su imenovali radi obavljanja usluga servisiranja kredita u vezi s ugovorom o kupoprodaji neprihodonosnog kredita najkasnije na datum te promjene (članak 21. stavci 1. i 2.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 do 25.000,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kupac kredita i njegov zastupnik imenovan u skladu s člankom 23. ovoga Zakona koji je obrtnik ili osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 400,00 do 5000,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i član uprave ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Povreda odredbi o ugovornom odnosu pružatelja usluge servisiranja kredita i kupca kredita

Članak 78.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 4000,00 do 50.000,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba kupac kredita koji samostalno ne obavlja servisiranje kredita ako ne sklopi ugovor o servisiranju kredita s ovlaštenim pružateljem usluge servisiranja kredita (članak 22. stavak 1.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 do 25.000,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kupac kredita koji je obrtnik ili osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 400,00 do 5000,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i član uprave ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 4000,00 do 50.000,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba kupac kredita i pružatelj usluge servisiranja kredita ako ugovor o servisiranju kredita koji su sklopili nema obvezni sadržaj propisan u ovom Zakonu (članak 22. stavak 2.).

(5) Novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 do 25.000,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 4. ovoga članka kupac kredita koji je obrtnik ili osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

(6) Novčanom kaznom u iznosu od 400,00 do 5000,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 4. ovoga članka i član uprave ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(7) Novčanom kaznom u iznosu od 4000,00 do 50.000,00 eura kaznit će se za prekršaj pružatelj usluge servisiranja kredita ako korespondenciju s kupcem kredita i s dužnikom, upute kupca kredita u vezi s pravima vjerovnika iz ugovora za koji pruža usluge servisiranja kredita i ugovor o servisiranju kredita ne vodi i ne čuva pet godina od datuma raskida, otkaza ili isteka ugovora o servisiranju kredita ili je dokumentacija koju čuva nepotpuna ili ako dokumentaciju ne da na uvid Hrvatskoj narodnoj banci kad Hrvatska narodna banka to zatraži (članak 22. stavci 3. i 4.).

(8) Novčanom kaznom u iznosu od 400,00 do 5000,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 7. ovoga članka i član uprave ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Povreda odredbe o sklapanja ugovora o kupoprodaji s kupcem kredita

Članak 79.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 4000,00 do 50.000,00 eura kaznit će se kreditna institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja sklopi ugovor o kupoprodaji neprihodonosnog kredita s kupcem kredita koji nema prebivalište odnosno registrirano sjedište u Europskoj uniji, ako taj kupac kredita nije u pisanom obliku imenovao zastupnika koji ima registrirano sjedište u Europskoj uniji (članak 23. stavak 1.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 400,00 do 5000,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i član uprave ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Povreda odredbi o obavještavanju Hrvatske narodne banke

Članak 80.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 4000,00 do 50.000,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba kupac kredita i njegov zastupnik imenovan u skladu s člankom 23. ovoga Zakona ako u slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji neprihodonosnog kredita na području Republike Hrvatske Hrvatskoj narodnoj banci ne dostave propisane podatke ili ih ne dostave u propisanom roku ili na zahtjev Hrvatske narodne banke (članak 24.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 do 25.000,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kupac kredita i njegov zastupnik imenovan u skladu s člankom 23. ovoga Zakona koji je obrtnik ili osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 400,00 do 5000,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i član uprave ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Povreda općih zahtjeva

Članak 81.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 130.000,00 eura kaznit će se za prekršaj podnositelj zahtjeva za odobrenje za rad kao pružatelj usluge servisiranja kredita i kupac kredita pravna osoba koji kao vjerovnik sam obavlja usluge servisiranja kredita prema potrošaču ako nije dobio odobrenje za rad (članak 25. stavci 1. i 3.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 do 6500,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i član uprave ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi te fizička osoba.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 60.000,00 eura kaznit će se za prekršaj kupac kredita fizička osoba koja u okviru svoje trgovinske, poslovne ili profesionalne djelatnosti kupuje prava vjerovnika iz ugovora o neprihodonosnom kreditu ako ne imenuje subjekta za pružanje usluge servisiranja iz članka 12. stavka 2. podstavka 1. točke a) ovoga Zakona ili pružatelja usluge servisiranja kredita (članak 25. stavak 6.).

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 70.000,00 eura kaznit će se za prekršaj pružatelj usluge servisiranja kredita ako tijekom postupka izdavanja odobrenja za rad ne obavijesti Hrvatsku narodnu banku o izmjeni koja je nastupila u odnosu na jednu ili više informacija ili dokumenata dostavljenih u zahtjevu ili privitku zahtjeva za odobrenje za rad, ako ne osigura da članovi upravljačkog i nadzornog tijela u svakom trenutku ispunjavaju uvjete za članstvo tim tijelima, ako ne donese primjerenu politiku za izbor i procjenu ispunjenja uvjeta za pojedinačne članove upravljačkog i nadzornog tijela pružatelja usluge servisiranja kredita i sve članove upravljačkog i nadzornog tijela zajedno te ako ne usvoji propisane politike i procedure ili ne postupa u skladu s njima (članak 27. stavci 5. i 7. do 9.).

(5) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 6500,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 4. ovoga članka i član uprave ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(6) Novčanom kaznom u iznosu od 4000,00 do 50.000,00 eura kaznit će se za prekršaj pružatelj usluge servisiranja kredita ako kupca kredita u propisanom roku ne obavijesti o namjeri donošenja odluke o prestanku društva ili prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka (članak 30. stavci 4. i 5.).

(7) Novčanom kaznom u iznosu od 400,00 do 5000,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 6. ovoga članka i član uprave ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Povreda odredbi o primanju i držanju sredstava dužnika

Članak 82.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 65.000,00 eura kaznit će se za prekršaj pružatelj usluge servisiranja kredita ako bez ovlaštenja prima i drži sredstva dužnika ili ne otvori zaseban račun u kreditnoj instituciji koji se koristi isključivo za uplate radi namirenja duga iz ugovora o neprihodonosnom kreditu (članak 32. stavci 1. i 2.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 6500,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i član uprave ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 2500,00 do 35.000,00 eura kaznit će se za prekršaj pružatelj usluge servisiranja kredita koji je ovlašten primiti i držati sredstva dužnika ako dužniku u papirnatom obliku ili putem drugog sredstva komunikacije koje omogućuje pohranu vremena i sadržaja komunikacije na trajnom mediju ne dostavi potvrdu o primljenom iznosu, ako na svaki pojedinačni pisani zahtjev dužnika ne pošalje popis njegovih uplata po pojedinoj partiji dugovanja te ako popis ne uključuje datum i iznos uplate (članak 32. stavak 5.).

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 do 6500,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 3. ovoga članka i član uprave ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Povreda odredbi o povjeravanju usluge servisiranja kredita, odredbi o prekograničnom pružanju usluga servisiranja i odredbi o obavještavanju Hrvatske narodne banke

Članak 83.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2500,00 do 35.000,00 eura kaznit će se za prekršaj pružatelj usluge servisiranja kredita ako:

1. ne sklopi pisani ugovor o povjeravanju pojedine usluge servisiranja kredita s izvoditeljem servisiranja kredita (članak 33. stavak 1.)

2. ugovorom o povjeravanju pojedine usluge servisiranja kredita prenese odgovornost za postupanje na izvoditelja usluge servisiranja kredita (članak 33. stavak 2.)

3. izvoditelju usluge servisiranja kredita povjeri pružanje svih usluga servisiranja kredita (članak 33. stavak 3.)

4. ne osigura da u slučaju raskida ili po isteku ugovora o povjeravanju pružanja usluge servisiranja kredita ima stručna znanja i resurse kako bi mogao samostalno obavljati aktivnosti usluge servisiranja kredita koje je ugovorom povjerio izvoditelju usluge servisiranja kredita (članak 33. stavak 4.)

5. ne osigura da se eksternalizacija aktivnosti servisiranja kredita ne provodi na način kojim se narušava kvaliteta unutarnjih kontrola pružatelja usluge servisiranja kredita, pouzdanost i kontinuitet njegovih kreditnih usluga (članak 33. stavak 5.)

6. prije povjeravanja svojih aktivnosti servisiranja kredita o svojoj namjeri ne obavijesti Hrvatsku narodnu banku i, po potrebi, nadležno tijelo države članice domaćina (članak 33. stavak 6.)

7. ne vodi i ne čuva dokumentaciju o uputama dostavljenima izvoditelju usluge servisiranja kredita i ugovor o povjeravanju pojedine usluge servisiranja kredita najmanje pet godina od datuma raskida ili isteka tog ugovora (članak 33. stavak 7.)

8. na izvoditelja usluge servisiranja kredita prenese ovlast primanja i držanja sredstava dužnika (članak 33. stavak 9.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 250,00 do 3500,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i član uprave ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 2500,00 do 35.000,00 eura kaznit će se za prekršaj pružatelj usluge servisiranja kredita i izvoditelj usluge servisiranja kredita ako dokumentaciju o uputama dostavljenima izvoditelju usluge servisiranja te ugovor o povjeravanju pojedine usluge servisiranja kredita ne da na uvid Hrvatskoj narodnoj banci uvijek kada to Hrvatska narodna banka zatraži (članak 33. stavak 8.).

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 2500,00 do 35.000,00 eura kaznit će se za prekršaj pružatelj usluge servisiranja kredita ako započne pružati usluge servisiranja kredita u drugoj državi članici Europske unije a da o tome prethodno nije obavijestio Hrvatsku narodnu banku ili prije nego što ga Hrvatska narodna banka obavijesti da je od strane nadležnog tijela države članice domaćina primila potvrdu o primitku informacija odnosno prije nego što prođu dva mjeseca od datuma slanja svih informacija nadležnom tijelu države članice domaćina te ako Hrvatsku narodnu banku ne obavijesti o svakoj promjeni podataka sadržanih u obavijesti (članak 35. stavci 1., 6. i 7.).

(5) Novčanom kaznom u iznosu od 250,00 do 3500,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavaka 3. i 4. ovoga članka i član uprave ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(6) Novčanom kaznom u iznosu od 2500,00 do 35.000,00 eura kaznit će se za prekršaj pružatelj usluge servisiranja kredita iz druge države članice Europske unije ako započne pružati usluge servisiranja kredita na području Republike Hrvatske a da nije primio obavijest nadležnog tijela matične države članice o pisanoj potvrdi Hrvatske narodne banke o primitku informacija odnosno prije nego što prođu dva mjeseca od datuma kada je nadležno tijelo matične države članice poslalo informacije Hrvatskoj narodnoj banci (članak 36. stavak 3.).

(7) Novčanom kaznom u iznosu od 250,00 do 3500,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 6. ovoga članka i član uprave ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(8) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 130.000,00 eura kaznit će se za prekršaj kreditna institucija ako Hrvatskoj narodnoj banci povodom sklopljenog ugovora o kupoprodaji neprihodonosnog kredita s kupcem kredita ne dostavi propisane podatke ili ih ne dostavi u propisanom roku (članak 39. stavci 1. do 3.).

(9) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 130.000,00 eura kaznit će se za prekršaj kreditna institucija ako ne obavijesti Hrvatsku narodnu banku o tome je li Hrvatska narodna banka nadležno tijelo države članice Europske unije dužnika, ako u propisanom roku ne dostavi propisane informacije nadležnom tijelu države članice domaćina dužnika, osim ako je to nadležno tijelo Hrvatska narodna banka, te ako propisane podatke ne dostavi na zahtjev Hrvatske narodne banke (članak 39. stavci 4. do 6.).

(10) Novčanom kaznom u iznosu od 250,00 do 3500,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavaka 8. i 9. ovoga članka i član uprave kreditne institucije ili druga odgovorna osoba u kreditnoj instituciji.

Povreda odredbi o omogućavanju neposrednog nadzora iz nadležnosti Hrvatske narodne banke

Članak 84.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2500,00 do 35.000,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba kreditna institucija, kupac kredita, zastupnik kupca kredita imenovan u skladu s člankom 23. ovoga Zakona, imenovani subjekt za pružanje usluga servisiranja iz članka 12. stavka 2. podstavka 1. točke a) ovoga Zakona, pružatelj usluge servisiranja kredita, izvoditelj usluge servisiranja kredita, dužnik ili bilo koja druga osoba ako na zahtjev Hrvatske narodne banke ne dostave izvješća i informacije o svim pitanjima važnim za provođenje nadzora i izvršavanje ostalih zadataka iz nadležnosti Hrvatske narodne banke, ako ovlaštenim osobama Hrvatske narodne banke ne omoguće obavljanje neposrednog nadzora i ne osiguraju prikladne uvjete za neometano obavljanje nadzora te ako ne osiguraju uvjete i primjerena sredstva za pregled poslovnih knjiga i evidencija (članak 42. stavci 2., 11. i 12.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 1250,00 do 17.500,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kupac kredita, zastupnik kupca kredita imenovan u skladu s člankom 23. ovoga Zakona i izvoditelj usluge servisiranja kredita koji je obrtnik ili osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 250,00 do 3500,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i član uprave ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Povreda odredbi o nadzoru Hrvatske narodne banke i izvršavanju nadzornih mjera

Članak 85.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 70.000,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba kreditna institucija, kupac kredita, zastupnik kupca kredita imenovan u skladu s člankom 23. ovoga Zakona, imenovani subjekt za pružanje usluga servisiranja iz članka 12. stavka 2. podstavka 1. točke a) ovoga Zakona, pružatelj usluge servisiranja kredita i izvoditelj usluge servisiranja kredita ako:

1. ovlaštenoj osobi Hrvatske narodne banke ne omoguće obavljanje neposrednog nadzora nad poslovanjem u svom sjedištu i drugim mjestima na kojima obavljaju djelatnosti i poslove u vezi s kojima Hrvatska narodna banka provodi nadzor (članak 43. stavak 1.)

2. ovlaštenoj osobi Hrvatske narodne banke ne omoguće obavljanje kontrole poslovnih knjiga, poslovne dokumentacije te administrativne i poslovne evidencije, informacijske tehnologije i drugih pridruženih tehnologija, u opsegu potrebnom za obavljanje pojedinog nadzora (članak 43. stavak 2.)

3. ovlaštenoj osobi Hrvatske narodne banke ne uruče računalne ispise, preslike poslovnih knjiga, poslovne dokumentacije i administrativne ili poslovne evidencije u papirnatom obliku ili u obliku elektroničkog zapisa (članak 43. stavak 3.)

4. ovlaštenoj osobi Hrvatske narodne banke ne osiguraju standardno sučelje za pristup sustavu za upravljanje bazama podataka kojima se koriste u svrhu provođenja nadzora potpomognutog računalnim programima (članak 43. stavak 4.)

5. ne omoguće ovlaštenoj osobi Hrvatske narodne banke obavljanje nadzora i izvan svog radnog vremena kada je to potrebno zbog opsega ili prirode nadzora (članak 43. stavak 6.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 2500,00 do 35.000,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kupac kredita, zastupnik kupca kredita imenovan u skladu s člankom 23. ovoga Zakona i izvoditelj usluge servisiranja kredita koji je obrtnik ili osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 6500,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i član uprave ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 70.000,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba kreditna institucija, kupac kredita, zastupnik kupca kredita imenovan u skladu s člankom 23. ovoga Zakona, imenovani subjekt za pružanje usluga servisiranja iz članka 12. stavka 2. podstavka 1. točke a) ovoga Zakona, pružatelj usluge servisiranja kredita i izvoditelj usluge servisiranja kredita ako ne izvrše nadzorne mjere koje je naložila Hrvatska narodna banka ili ih ne izvrše u roku koji je odredila Hrvatska narodna banka ili o izvršenju mjera ne izvijeste Hrvatsku narodnu banku (članak 46. stavak 3. i članak 47. stavak 2.).

(5) Novčanom kaznom u iznosu od 2500,00 do 35.000,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 4. ovoga članka kupac kredita, zastupnik kupca kredita imenovan u skladu s člankom 23. ovoga Zakona i izvoditelj usluge servisiranja kredita koji je obrtnik ili osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

(6) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 6500,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 4. ovoga članka i član uprave ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Povreda odredbi o izvještavanju Hrvatske narodne banke

Članak 86.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2500,00 do 35.000,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba kreditna institucija, kupac kredita, zastupnik kupca kredita imenovan u skladu s člankom 23. ovoga Zakona, imenovani subjekt za pružanje usluga servisiranja iz članka 12. stavka 2. podstavka 1. točke a) ovoga Zakona, pružatelj usluge servisiranja kredita i izvoditelj usluge servisiranja kredita ako ne obavijeste Hrvatsku narodnu banku o svim činjenicama koje se upisuju u sudski registar, o planiranoj promjeni člana upravljačkog i/ili nadzornog tijela, o svakoj najavljenoj ili izvršenoj promjeni imatelja kvalificiranog udjela za koju je upravljačko i nadzorno tijelo znalo ili moralo znati, o prestanku pružanja pojedinih usluga servisiranja kredita, o namjeri prestanka pružanja svih usluga servisiranja kredita, o nastupu okolnosti za ukidanje odobrenja za rad, o svim promjenama koje se upisuju u registar, o svim ostalim promjenama kojima se mijenjaju činjenice na temelju kojih je Hrvatska narodna banka izdala odobrenje za rad ili namjeri pružanja usluga servisiranja kredita u trećoj državi (članak 48.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 1250,00 do 17.500,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kupac kredita, zastupnik kupca kredita imenovan u skladu s člankom 23. ovoga Zakona i izvoditelj usluge servisiranja kredita koji je obrtnik ili osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 250,00 do 3500,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i član uprave ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Povreda odredbi o dostavi obavijesti o namjeri kupoprodaje ugovora o drugom potraživanju

Članak 87.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 70.000,00 eura kaznit će se za prekršaj vjerovnik ako najmanje 30 dana prije kupoprodaje ugovora o drugom potraživanju dužniku ne dostavi obavijest o ukupnom stanju duga na datum slanja obavijesti, ako u obavijesti ne navede strukturu duga iz članka 53. stavka 2. ovoga Zakona, informaciju kako se navedeni iznosi mogu platiti ili namjeravani datum kupoprodaje, ako kao namjeravani datum kupoprodaje odredi datum koji je kraći od 30 dana od datuma slanja obavijesti, ako obavijest ne sastavi razumljivim riječima i u jednostavnom obliku na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu te ako obavijest ne dostavi ugovorenim putem komunikacije između vjerovnika i dužnika odnosno kada nije ugovoren način komunikacije, putem minimalno jednog kanala komunikacije, pisanim ili elektroničkim putem (članak 53. stavci 1. do 4.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 6500,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i član uprave ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Povreda odredbi u svezi sa zastupnikom kupca drugog potraživanja iz treće države

Članak 88.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 4000,00 do 50.000,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba kupac drugog potraživanja koji nema prebivalište odnosno registrirano sjedište u Europskoj uniji ako u pisanom obliku ne imenuje zastupnika koji ima registrirano sjedište u Europskoj uniji (članak 54. stavak 1.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 400,00 do 5000,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i član uprave ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Povreda odredbi u svezi s obavještavanjem Financijskog inspektorata

Članak 89.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 4000,00 do 50.000,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba kupac drugog potraživanja ako ne obavijesti Financijski inspektorat o kupcu drugog potraživanja na kojeg je prenio svoja prava na način i u rokovima propisanim ovim Zakonom ili ne postupi u skladu sa zahtjevom Financijskog inspektorata za dostavom podataka (članak 55. stavci 1. do 4.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 do 25.000,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kupac drugog potraživanja koji je obrtnik ili osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 400,00 do 5000,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i član uprave ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Povreda odredbi o primanju i držanju sredstava

Članak 90.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2500,00 do 35.000,00 eura kaznit će se za prekršaj pružatelj usluge servisiranja drugog potraživanja ako bez ovlaštenja primi i drži sredstva dužnika ili ne otvori zaseban račun u kreditnoj instituciji koji se koristi isključivo za uplate radi namirenja duga iz ugovora o drugom potraživanju (članak 56. stavak 4.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 1000,00 do 3500,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i član uprave ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 2500,00 do 35.000,00 eura kaznit će se za prekršaj pružatelj usluge servisiranja drugog potraživanja koji je ovlašten primiti i držati sredstva dužnika ako dužniku u papirnatom obliku ili putem drugog sredstva komunikacije koje omogućuje pohranu vremena i sadržaja komunikacije na trajnom mediju ne dostavi potvrdu o primljenom iznosu, ako na svaki pojedinačni pisani zahtjev dužnika ne pošalje popis njegovih uplata po pojedinoj partiji dugovanja te ako popis ne uključuje datum i iznos uplate (članak 56. stavak 4.).

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 1000,00 do 3500,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 3. ovoga članka i član uprave ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Povreda odredbi o odnosima kupca drugog potraživanja i pružatelja usluge servisiranja drugog potraživanja

Članak 91.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2500,00 do 35.000,00 eura kaznit će se za prekršaj pružatelj usluge servisiranja drugog potraživanja ako:

1. ne sklopi pisani ugovor o povjeravanju pojedine usluge servisiranja drugog potraživanja s izvoditeljem servisiranja drugog potraživanja

2. ugovorom o povjeravanju pojedine usluge servisiranja drugog potraživanja prenese odgovornost za postupanje na izvoditelja usluge servisiranja drugog potraživanja

3. izvoditelju usluge servisiranja drugog potraživanja povjeri pružanje svih usluga servisiranja drugog potraživanja

4. ne osigura da u slučaju raskida ili po isteku ugovora o povjeravanju pružanja usluge servisiranja drugog potraživanja ima stručna znanja i resurse kako bi mogao samostalno obavljati aktivnosti usluge servisiranja drugog potraživanja koje je ugovorom povjerio izvoditelju usluge servisiranja drugog potraživanja

5. na izvoditelja usluge servisiranja drugog potraživanja prenese ovlast primanja i držanja sredstava dužnika (članak 56. stavak 5.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 250,00 do 3500,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i član uprave ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Povreda odredbi o vođenju i čuvanju dokumentacije

Članak 92.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2500,00 do 35.000,00 eura kaznit će se za prekršaj pružatelj usluge servisiranja drugog potraživanja ako ne vodi i ne čuva dokumentaciju o uputama dostavljenima izvoditelju usluge servisiranja drugog potraživanja i ugovor o povjeravanju pojedine usluge servisiranja drugog potraživanja najmanje pet godina od datuma raskida ili isteka tog ugovora (članak 56. stavak 7.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 250,00 do 3500,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i član uprave ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 2500,00 do 35.000,00 eura kaznit će se za prekršaj pružatelj usluge servisiranja drugog potraživanja i izvoditelj usluge servisiranja drugog potraživanja ako dokumentaciju o uputama dostavljenima izvoditelju usluge servisiranja drugog potraživanja te ugovor o povjeravanju pojedine usluge servisiranja drugog potraživanja ne da na uvid Financijskom inspektoratu na njegov zahtjev (članak 56. stavak 8.).

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 1000,00 do 17.500,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 3. ovoga članka izvoditelj usluge servisiranja drugog potraživanja koji je obrtnik ili osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

(5) Novčanom kaznom u iznosu od 250,00 do 3500,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 3. ovoga članka i član uprave ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Povreda odredbi o postupanju kupca drugog potraživanja i pružatelja usluge servisiranja drugog potraživanja s dužnicima i odredbi o troškovima slanja obavijesti i naknada

Članak 93.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 6000,00 do 80.000,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba kupac drugog potraživanja ako dužniku prije prve naplate duga ili bilo kada na traženje dužnika ne dostavi obavijest koja uključuje informacije o izvršenoj kupoprodaji drugog potraživanja, datumu sklapanja ugovora o kupoprodaji drugog potraživanja, sklopljenom ugovoru o servisiranju potraživanja i datumu sklapanja ugovora o servisiranju potraživanja, identifikacijske i kontakt-podatke kupca drugog potraživanja i pružatelja usluge servisiranja drugog potraživanja, vidljivo istaknutu konktakt-točku na kojoj dužnik može dobiti potrebne informacije ili izjaviti prigovor, informaciju o iznosu koji dužnik duguje u trenutku slanja obavijesti, strukturi duga, ako ne dostavi naziv, adresu i kontakt-podatke nadležnog tijela kojem dužnik može podnijeti pritužbu te ako obavijest ne sastavi razumljivim riječima i u jednostavnom obliku na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu ili je ne dostavi ugovorenim putem komunikacije između vjerovnika i dužnika odnosno ako između vjerovnika i dužnika nije bio ugovoren način komunikacije, preporučenom pošiljkom odnosno elektroničkim putem ako je prethodno dužnik dao suglasnost na dostavu obavijesti elektroničkim putem (članak 57. stavci 1., 4. i 5.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 3000,00 do 40.000,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kupac drugog potraživanja koji je obrtnik ili osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 600,00 do 6500,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i član uprave ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 3000,00 do 40.000,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba kupac drugog potraživanja i pružatelj usluge servisiranja drugog potraživanja ako u svakoj komunikaciji s dužnikom ne navedu kontakt-točku na kojoj dužnik može dobiti potrebne informacije te ako dužnika ne obavijeste o načinu komunikacije kupca drugog potraživanja i pružatelja usluge servisiranja drugog potraživanja s dužnicima (članak 57. stavak 2.).

(5) Novčanom kaznom u iznosu od 1500,00 do 20.000,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 4. ovoga članka kupac drugog potraživanja koji je obrtnik ili osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

(6) Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 4000,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 4. ovoga članka i član uprave ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(7) Novčanom kaznom u iznosu od 4000,00 do 50.000,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba novi pružatelj usluge servisiranja drugog potraživanja ako dužniku ne dostavi obavijest s informacijom o sklopljenom ugovoru o servisiranju drugog potraživanja i datumu njegova sklapanja, identifikacijskim i kontakt-podacima kupca drugog potraživanja, pružatelja usluge servisiranja drugog potraživanja i izvoditelja usluge servisiranja drugog potraživanja s vidljivo istaknutom kontakt-točkom kod kupca drugog potraživanja, pružatelja usluge servisiranja drugog potraživanja i izvoditelja usluga servisiranja drugog potraživanja na kojoj dužnik može dobiti potrebne informacije ili izjaviti prigovor (članak 57. stavak 3.).

(8) Novčanom kaznom u iznosu od 400,00 do 5000,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 7. ovoga članka i član uprave ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(9) Novčanom kaznom u iznosu od 4000,00 do 50.000,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba vjerovnik, kupac drugog potraživanja, njegov zastupnik imenovan u skladu s člankom 54. ovoga Zakona, pružatelj usluge servisiranja drugog potraživanja i izvoditelj usluge servisiranja drugog potraživanja ako od dužnika zatraže plaćanje troškova slanja obavijesti koju su dužni poslati ili zatraže plaćanje bilo kakve naknade izvan strukture duga utvrđene ovim Zakonom (članak 58.).

(10) Novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 do 25.000,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 9. ovoga članka kupac drugog potraživanja, njegov zastupnik imenovan u skladu s člankom 54. ovoga Zakona i izvoditelj usluge servisiranja drugog potraživanja koji je obrtnik ili osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

(11) Novčanom kaznom u iznosu od 400,00 do 5000,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 9. ovoga članka i član uprave ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Povreda odredbi o komunikaciji kupca drugog potraživanja i pružatelja usluge servisiranja drugog potraživanja s dužnikom i nepostupanja po rješenju Financijskog inspektorata

Članak 94.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 do 30.000,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba kupac drugog potraživanja, zastupnik imenovan u skladu s člankom 54. ovoga Zakona, pružatelj usluge servisiranja drugog potraživanja i izvoditelj usluge servisiranja drugog potraživanja ako koriste nedopušteni način komunikacije s dužnikom ili ga kontaktiraju neradnim danima u bilo koje vrijeme odnosno radnim danom izvan razdoblja od 8:00 do 20:00 sati, ako dužnika tijekom istog mjeseca kontaktiraju dva ili više puta, a da za to nisu ispunjeni uvjeti propisani ovim Zakonom, ako dužnika kontaktiraju na radnom mjestu ili ako kontaktiraju njegova poslodavca bez izričitog pisanog pristanka dužnika ili posjećuju dužnika u njegovu domu bez njegova izričitog pisanog pristanka (članak 59. stavci 1. do 5.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 1000,00 do 15.000,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kupac drugog potraživanja, njegov zastupnik imenovan u skladu s člankom 54. ovoga Zakona i izvoditelj usluge servisiranja drugog potraživanja koji je obrtnik ili osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 do 3000,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i član uprave ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Povreda odredbi o postupku rješavanja prigovora

Članak 95.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2500,00 do 35.000,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba kupac drugog potraživanja, zastupnik imenovan u skladu s člankom 54. ovoga Zakona, pružatelj usluge servisiranja drugog potraživanja i izvoditelj usluge servisiranja drugog potraživanja ako:

1. dužniku ne omoguće podnošenje pisanog prigovora bez naknade u svojim poslovnim prostorijama, putem pošte, elektroničke pošte ili drugog sredstva komunikacije koje omogućuje pohranu zapisa o vremenu i sadržaju komunikacije na trajnom mediju (članak 60. stavci 1. i 2.)

2. obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora i postupku za rješavanje prigovora dužnika ne istaknu na čitljiv i vidljiv način u svojim poslovnim prostorijama i na internetskoj stranici ako je uspostavljena (članak 60. stavak 3.)

3. ne potvrde primitak prigovora u propisanom roku i na propisani način (članak 60. stavak 4.)

4. dužniku ne dostave pisani odgovor na sve primjedbe navedene u prigovoru u propisanom roku odnosno ako mu u propisanom roku ne dostave obavijest o razlozima kašnjenja s odgovorom ili u obavijesti kao datum u kojem će dužnik primiti konačan odgovor navedu rok dulji od 35 dana od zaprimanja prigovora (članak 60. stavci 5. i 6.)

5. u odgovoru na prigovor dužnika ne upute na mogućnost podnošenja pritužbe Financijskom inspektoratu (članak 60. stavak 7.)

6. ne izrade ili ne primjenjuju primjerene i učinkovite procedure za rješavanje prigovora dužnika ili ih ne učine dostupnim dužniku na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu ili na drugom jeziku i pismu ugovorenom s dužnikom (članak 60. stavak 8.)

7. od dužnika zatraže plaćanje naknade za obradu prigovora, ako ne vode evidenciju o podnesenim prigovorima, i mjerama koje su poduzete u postupanju sa svakim pojedinim prigovorom ili je evidencija koju vode nepotpuna (članak 60. stavak 9.)

8. sadržaj procedura za rješavanje prigovora dužnika ne usklade s pravilnikom ministra financija (članak 60. stavak 10.)

9. u roku koji odredi Financijski inspektorat ne dostave svoja očitovanja i dokaze na koje se pozivaju (članak 61. stavak 3.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 1250,00 do 17.500,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kupac drugog potraživanja, njegov zastupnik imenovan u skladu s člankom 54. ovoga Zakona i izvoditelj usluge servisiranja drugog potraživanja koji je obrtnik ili osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 250,00 do 3500,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i član uprave ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Povreda odredbi o nepostupanju po rješenju Financijskog inspektorata

Članak 96.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 do 30.000,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba vjerovnik, kupac drugog potraživanja, njegov zastupnik imenovan u skladu s člankom 54. ovoga Zakona, pružatelj usluge servisiranja drugog potraživanja i izvoditelj usluge servisiranja drugog potraživanja ako ne postupe sukladno rješenju Financijskog inspektorata za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti u radu (članak 63. stavak 1. podstavak 2. i stavak 3.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 1000,00 do 15.000,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kupac drugog potraživanja, njegov zastupnik imenovan u skladu s člankom 54. ovoga Zakona i izvoditelj usluge servisiranja drugog potraživanja koji je obrtnik ili osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 do 3000,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i član uprave ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Povreda odredbi o usklađivanju s odredbama Zakona

Članak 97.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 4000,00 do 50.000,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako obavlja usluge servisiranja kredita za koje nije u propisanom roku podnijela zahtjev za izdavanje odobrenja za rad ili je zahtjev odbijen ili nakon provedenog postupka brisanja iz registra (članak 99. stavak 3.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 400,00 do 5000,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i član uprave ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Kriteriji pri odlučivanju o izricanju sankcije

Članak 98.

Pri odlučivanju o izricanju sankcije uzet će se u obzir sljedeći kriteriji:

– ozbiljnost i trajanje povrede

– razina odgovornosti kupca kredita, njegova zastupnika imenovanog u skladu s člankom 23. ovoga Zakona, pružatelja usluge servisiranja kredita, izvoditelja usluge servisiranja kredita odnosno kupca drugog potraživanja, njegova zastupnika imenovanog u skladu s člankom 54. ovoga Zakona, pružatelja usluge servisiranja drugog potraživanja i izvoditelja usluge servisiranja drugog potraživanja, odgovornog za povredu

– financijska snaga kupca kredita ili pružatelja usluge servisiranja kredita odnosno kupca drugog potraživanja ili pružatelja usluga servisiranja drugog potraživanja odgovornog za povredu, na koju među ostalim upućuje ukupni promet pravne osobe ili godišnji dohodak obrtnika ili osobe koja obavlja drugu samostalnu djelatnost

– značaj ostvarene dobiti ili gubitaka koje je kupac kredita, njegov zastupnik imenovan u skladu s člankom 23. ovoga Zakona, pružatelj usluge servisiranja kredita odnosno kupac drugog potraživanja, njegov zastupnik imenovan u skladu s člankom 54. ovoga Zakona, pružatelj usluge servisiranja drugog potraživanja odgovoran za povredu izbjegao zbog povrede, u mjeri u kojoj je tu dobit ili gubitke moguće utvrditi

– gubitci koje su zbog povrede pretrpjele treće strane, u mjeri u kojoj ih je moguće utvrditi

– razina suradnje kupca kredita ili pružatelja usluge servisiranja kredita odnosno kupca drugog potraživanja ili pružatelja usluga servisiranja drugog potraživanja odgovornog za povredu s nadležnim tijelima

– prethodne povrede koje je počinio kupac kredita, njegov zastupnik imenovan u skladu s člankom 23. ovoga Zakona, pružatelj usluge servisiranja kredita odnosno kupac drugog potraživanja, njegov zastupnik imenovan u skladu s člankom 54. ovoga Zakona, pružatelj usluge servisiranja drugog potraživanja, odgovoran za povredu

– sve stvarne ili moguće sistemske posljedice povrede.

DIO ŠESTI   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Rokovi za usklađivanje s odredbama ovoga Zakona

Članak 99.

(1) Pravna osoba koja na dan stupanja na snagu ovoga Zakona pruža usluge servisiranja kredita odnosno kao vjerovnik obavlja servisiranje kredita iz ugovora o neprihodonosnom kreditu sklopljenim s potrošačem može nastaviti pružati te usluge u Republici Hrvatskoj do isteka šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Pravna osoba koja na dan stupanja na snagu ovoga Zakona pruža usluge servisiranja kredita i koja želi nastaviti s pružanjem tih usluga nakon isteka roka iz stavka 1. ovoga članka dužna je Hrvatskoj narodnoj banci podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za rad najkasnije 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Ako pravna osoba koja na dan stupanja na snagu ovoga Zakona pruža usluge servisiranja kredita ne podnese zahtjev iz stavka 2. ovoga članka ili taj zahtjev Hrvatska narodna banka odbije, pravna osoba dužna je istekom roka iz stavka 1. ovoga članka ili danom primitka rješenja Hrvatske narodne banke prestati s pružanjem usluga servisiranja kredita.

(4) Ako je kupac kredita povjerio pružanje usluge servisiranja kredita osobi koja nije podnijela zahtjev iz stavka 1. ovoga članka ili je taj zahtjev Hrvatska narodna banka odbila, dužan je raskinuti ugovor s tom pravnom osobom.

(5) Pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka smatra se subjektom nadzora Hrvatske narodne banke.

Rok za donošenje podzakonskih propisa

Članak 100.

(1) Ministar nadležan za financije donijet će pravilnike iz članka 17. stavka 13. i članka 60. stavka 10. ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Hrvatska narodna banka donijet će podzakonske propise iz članka 17. stavka 12., članka 27. stavka 10. i članka 39. stavka 8. ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Hrvatska narodna banka donijet će podzakonske propise iz članka 35. stavka 8., članka 40. stavka 7. i članka 41. stavka 6. ovoga Zakona u roku od 45 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(4) Hrvatska narodna banka i Financijski inspektorat sklopit će sporazum iz članka 65. stavka 4. ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Stupanje na snagu

Članak 101.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 17. stavaka 1. do 11., članka 60. stavaka 1. do 9., članka 72. stavka 1. točaka 1. do 7. i članka 95. stavka 1. točaka 1. do 7. ovoga Zakona, koji stupaju na snagu u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

 

 

Copyright © Ante Borić