Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

NN 22/2024 (26.2.2024.), Uredba o zvanjima, znakovlju i uvjetima stjecanja zvanja službenika pravosudne policije u zatvorskom sustavu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

355

Na temelju članka 41. stavka 10. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (»Narodne novine«, broj 14/21. i 155/23.), Vlada Repub­like Hrvatske je na sjednici održanoj 22. veljače 2024. donijela

UREDBU

O ZVANJIMA, ZNAKOVLJU I UVJETIMA STJECANJA ZVANJA SLUŽBENIKA PRAVOSUDNE POLICIJE U ZATVORSKOM SUSTAVU

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Uredbe

Članak 1.

(1) Ovom Uredbom utvrđuju se zvanja, načini i uvjeti za postavljanje u zvanja službenika pravosudne policije u kaznionicama, zatvorima, odgojnim zavodima i centrima (u daljnjem tekstu: tijela u zatvorskom sustavu) te u Sektoru osiguranja u Središnjem uredu za zatvorski sustav, način polaganja ispita za zvanja, znakovlje i izgled znakovlja zvanja službenika pravosudne policije.

(2) Pojmovi koji se koriste u ovoj Uredbi, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Osnovni pojmovi zvanja i promaknuća

Članak 2.

(1) Osobno zvanje službenika pravosudne policije (u daljnjem tekstu: osobno zvanje) je zvanje službenika pravosudne policije u koje je postavljen prema razini obrazovanja, odgovarajućem radnom iskustvu, godišnjim ocjenama učinkovitosti rada te položenom ispitu za zvanje.

(2) Funkcionalno zvanje radnog mjesta je zvanje službenika pravosudne policije u koje se postavlja službenik pravosudne policije koji rukovodi najvišom unutarnjom ustrojstvenom jedinicom kaznenog tijela nadležnom za poslove osiguranja (voditelj odjela) te načelnik Sektora osiguranja i voditelj službe u Sektoru osiguranja u Središnjem uredu za zatvorski sustav.

(3) Redovno promaknuće je postavljanje službenika pravosudne policije u neposredno više osobno zvanje, nakon što ispuni uvjete za redovno promaknuće.

(4) Izvanredno promaknuće je postavljanje službenika pravosudne policije u neposredno više osobno zvanje prije ispunjenja uvjeta vremenskog razdoblja potrebnog za redovno promaknuće. Izvanredno promaknuće je i postavljanje službenika pravosudne policije koji je primljen u državnu službu na poslove razine obrazovanja 4.1. ili 4.2. Hrvatskog klasifikacijskog okvira (u daljnjem tekstu: HKO), a ima završenu višu razinu obrazovanja u najniže osobno zvanje te razine obrazovanja kao i postavljanje službenika pravosudne policije koji u tijeku službe stekne višu razinu obrazovanja u najniže osobno zvanje te razine.

(5) Iznimno promaknuće je postavljanje u osobno zvanje službenika pravosudne policije koji ne ispunjava uvjete za redovno ili izvanredno promaknuće, ali tijekom obavljanja službe pravosudne policije svojim postupanjem doprinese ugledu pravosudne policije (iskaže iznimnu hrabrost, spasi tuđi život ili zaštiti imovinu veće vrijednosti).

II. ZVANJA SLUŽBENIKA PRAVOSUDNE POLICIJE

Osobna zvanja službenika pravosudne policije

Članak 3.

Osobna zvanja službenika pravosudne policije ovisno o završenoj razini obrazovanja službenika jesu:

a) za službenike pravosudne policije sa završenom razinom obrazovanja 4.1. i 4.2. HKO-a:

1. mlađi pravosudni policajac

2. pravosudni policajac

3. stariji pravosudni policajac

4. narednik pravosudne policije

b) za službenike pravosudne policije sa završenom razinom obrazovanja 6.sv. i 6.st. HKO-a:

1. nadzornik pravosudne policije

2. viši nadzornik pravosudne policije

c) za službenike pravosudne policije sa završenom razinom obrazovanja 7.1.sv ili 7.1.st HKO-a:

1. samostalni nadzornik pravosudne policije

2. glavni nadzornik pravosudne policije.

Funkcionalno zvanje radnog mjesta

Članak 4.

Funkcionalno zvanje radnog mjesta je zvanje savjetnik pravosudne policije u zatvorskom sustavu.

III. NAČINI I UVJETI POSTAVLJANJA U ZVANJA

Načini postavljanja u osobna zvanja

Članak 5.

(1) Osoba koja se prvi put prima u državnu službu u svojstvu vježbenika za službenika pravosudne policije postavlja se u osobno zvanje mlađi pravosudni policajac neovisno o završenoj razini obrazovanja službenika, nakon što završi izobrazbu, položi ispit za navedeno zvanje i državni ispit te zadovolji na probnom radu.

(2) Polaznik policijskog obrazovanja kojim stječe razinu obrazovanja 4.2 HKO-a koji se usavršava za poslove pravosudnog policajca u zatvorskom sustavu, postavlja se u osobno zvanje mlađi pravosudni policajac nakon što stekne navedenu razinu obrazovanja, položi državni ispit i zadovolji na probnom radu.

Članak 6.

(1) Državni službenik koji se premješta na poslove službenika pravosudne policije III. vrste postavlja se u osobno zvanje mlađeg pravosudnog policajca nakon što završi izobrazbu i položi ispit za navedeno zvanje.

(2) Državni službenik koji se premješta na poslove službenika pravosudne policije II. vrste postavlja se u osobno zvanje nadzornika pravosudne policije nakon što završi izobrazbu i položi ispit za navedeno zvanje.

(3) Državni službenik koji se premješta na poslove službenika pravosudne policije I. vrste postavlja se u osobno zvanje samostalnog nadzornika pravosudne policije nakon što završi izobrazbu i položi ispit za navedeno zvanje.

Članak 7.

(1) Službenik pravosudne policije tijekom svog rada u službi pravosudne policije postavlja se u osobno zvanje redovnim, izvanrednim ili iznimnim promaknućem.

(2) Ministar nadležan za pravosuđe (u daljnjem tekstu: ministar), na prijedlog ravnatelja upravne organizacije nadležne za zatvorski sustav (u daljnjem tekstu: ravnatelj) i uz prethodno obrazloženje upravitelja tijela u kojem službenik radi, postavlja u osobno zvanje službenika pravosudne policije rješenjem.

Način postavljanja u funkcionalno zvanje radnog mjesta

Članak 8.

(1) Ministar, na prijedlog ravnatelja, u postupku rasporeda na radno mjesto službenika pravosudne policije koji rukovodi najvišom unutarnjom ustrojstvenom jedinicom kaznenog tijela nadležnom za poslove osiguranja (voditelj odjela) te rasporeda načelnika Sektora osiguranja i voditelja službe u Sektoru osiguranja u Središnjem uredu za zatvorski sustav, istodobno postavlja službenika u funkcionalno zvanje radnog mjesta savjetnik pravosudne policije u zatvorskom sustavu.

(2) Službenik pravosudne policije nakon prestanka rada na radnom mjestu iz stavka 1. ovoga članka, vraća se u osobno zvanje u kojem je bio neposredno prije rasporeda na to radno mjesto što se utvrđuje u rješenju o premještaju, odnosno rasporedu na drugo radno mjesto.

Uvjeti za redovno promaknuće

Članak 9.

Službenik pravosudne policije postavlja se u neposredno više osobno zvanje redovnim promaknućem ako:

1. ima propisanu razinu obrazovanja za osobno zvanje u koje se postavlja

2. je položio državni ispit odgovarajuće razine

3. je u prethodnom osobnom zvanju proveo najmanje pet godina

4. je u vremenu koje je proveo u prethodnom zvanju ocijenjen najmanje godišnjim ocjenama radne učinkovitosti »uspješan«

5. je položio ispit za osobno zvanje u koje se promiče.

Članak 10.

Za redovno promaknuće službenika pravosudne policije ne računa se godina u kojoj:

1. je ocijenjen ocjenom »zadovoljava« ili nije ocijenjen

2. mu je izvršnim rješenjem izrečena kazna za povredu službene dužnosti

3. je bio odsutan te nije obavljao poslove svog radnog mjesta šest i više od šest mjeseci, osim ako je odsutnost posljedica upućivanja na stručno usavršavanje ili na temelju posebnih propisa.

Izvanredno promaknuće

Članak 11.

(1) Službenik pravosudne policije može se postaviti u neposredno više osobno zvanje izvanrednim promaknućem ako:

1. ima propisanu razinu obrazovanja za osobno zvanje u koje se postavlja

2. je položio državni ispit odgovarajuće razine

3. je u prethodnom zvanju proveo najmanje četiri godine

4. je zadnje dvije uzastopne godine ocijenjen najvišom godišnjom ocjenom radne učinkovitosti

5. je položio ispit za osobno zvanje u koje se promiče.

(2) Službenik pravosudne policije može se postaviti u zvanje izvanrednim promaknućem samo jednom u istoj razini obrazovanja.

Članak 12.

Službenik pravosudne policije koji je primljen u državnu službu na poslove za koje je propisan uvjet završene razine obrazovanja 4.1. ili 4.2. HKO-a, a ima završenu višu razinu obrazovanja, kao i službenik pravosudne policije koji u tijeku službe stekne višu razinu obrazovanja, može se postaviti izvanrednim promaknućem u najniže osobno zvanje te razine obrazovanja ako je:

1. u zatvorskom sustavu na poslovima osiguranja proveo najmanje tri godine

2. tri puta uzastopce ocijenjen ocjenom »uspješan«, dva puta uzastopno ocjenom »naročito uspješan« ili jednom ocjenom »izvrstan«

3. je položio ispit za osobno zvanje u koje se promiče.

Iznimno promaknuće

Članak 13.

(1) Službenik pravosudne policije može biti postavljen u neposredno više osobno zvanje iznimnim promaknućem, neovisno o uvjetima iz članka 9. stavka 1. točaka 1. do 4. ove Uredbe, ako je tijekom obavljanja službe pravosudne policije iskazao iznimnu hrabrost i požrtvovnost te pri tome spasio tuđi život, zaštitio druga temeljna prava čovjeka ili sačuvao imovinu veće vrijednosti i na taj način dao poseban doprinos ugledu pravosudne policije.

(2) Službenik pravosudne policije može se postaviti u osobno zvanje iznimnim promaknućem samo jednom tijekom obavljanja poslova pravosudne policije.

Premještaj na poslove službenika pravosudne policije

Članak 14.

(1) Državnom službeniku koji se premješta na poslove službenika pravosudne policije, a koji ima radno iskustvo ostvareno na poslovima ovlaštene službene osobe, navedeno radno iskustvo uračunat će se u vrijeme propisano za postavljanje u osobno zvanje redovnim i izvanrednim promaknućem.

(2) Ovlaštene službene osobe u smislu stavka 1. ovoga članka smatraju se: ovlaštene službene osobe u ustrojstvenoj jedinici ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa koje rade na poslovima osiguranja, policijski službenici, službene osobe s posebnim dužnostima i ovlastima u sigurnosno-obavještajnom sustavu, djelatne vojne osobe te službenici pravosudne policije osiguranja pravosudnih tijela.

(3) Državni službenik iz stavka 1. ovoga članka, dužan je završiti potrebno usavršavanje i položiti ispit za zvanje, najkasnije u roku od 12 mjeseci od rasporeda na radno mjesto na koje je premješten.

(4) U slučaju privremene nesposobnosti za rad, korištenja rodiljnog ili roditeljskog dopusta, odnosno drugog opravdanog razloga, rok iz stavka 3. ovoga članka može se produžiti za onoliko vremena koliko je trajala privremena nesposobnost za rad, odnosno drugi opravdani razlozi, pod uvjetom da prije isteka roka za polaganje službenik podnese molbu za produženje roka.

(5) Odredba iz stavka 4. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuje i na vježbenika koji se osposobljava za poslove službenika pravosudne policije.

(6) Ukoliko državni službenik iz stavka 1. ovoga članka ne završi potrebno stručno usavršavanje ili ne položi ispit za zvanje rasporedit će se na radno mjesto za koje ispunjava uvjete, a ako nema odgovarajućeg radnog mjesta, primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju službenički odnosi o stavljanju državnog službenika na raspolaganje.

IV. ISPIT ZA ZVANJE

Razine ispita za zvanje

Članak 15.

Ispit za zvanje polaže se za I., II. ili III. razinu, ovisno o razini završenog obrazovanja službenika koji polaže ispit te unutar svake razine za određeni stupanj ovisno o vrsti osobnog zvanja u toj razini utvrđenog u članku 3. ove Uredbe.

Ispitni materijali

Članak 16.

(1) Ministar imenuje odlukom osobe za razvoj i izradu ispitnih materijala za provedbu ispita za zvanje.

(2) Ministar propisuje pravilnikom područja ispitivanja, razvoj i izradu ispitnih materijala koji se odnose na specifikacije sadržaja i načina ispitivanja, na ispitne zadatke i pitanja pojedinih područja ispitivanja te vođenje očevidnika o polaganju ispita za zvanje koji sadrži popis kandidata sa svim podacima značajnim za praćenje kandidata u svrhu omogućavanja vjerodostojnog i cjelovitog uvida u podatke o kandidatima.

(3) Središnji ured za zatvorski sustav obavlja stručne i administrativne poslove koordinacije razvoja ispitnih materijala.

Ispitno povjerenstvo

Članak 17.

(1) Ispit za zvanje polaže se usmeno pred Ispitnim povjerenstvom (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u sastavu od tri člana koji se određuju posebno za svaki termin održavanja ispita iz redova imenovanih članova, od kojih je jedan službenik koji radi na poslovima osiguranja.

(2) Jedan od članova u sastavu iz stavka 1. ovoga članka određuje se za predsjednika Povjerenstva.

(3) Broj članova Povjerenstva po pojedinom ispitnom području određuje i članove imenuje ministar odlukom iz reda državnih službenika u zatvorskom sustavu koji imaju: razinu obrazovanja 7.1.sv ili 7.1.st HKO-a, odgovarajuću struku u odnosu na područje ispitivanja, položen državni ispit II. razine, najmanje pet godina radnog iskustva u zatvorskom sustavu, istaknute rezultate u radu te koji nisu kažnjavani za povrede službene dužnosti.

(4) Sastav Povjerenstva iz stavaka 1. i 2. ovoga članka određuje ravnatelj odlukom.

Predsjednik Povjerenstva

Članak 18.

Predsjednik Povjerenstva odgovoran je za:

– zakonito provođenje ispita

– za usklađenu primjenu ispitnih kriterija

– ostvarenje uvjeta za provođenje ispita

– održavanje reda za vrijeme provedbe ispita

– izdavanje potvrde o položenom ispitu.

Tajnik Povjerenstva

Članak 19.

(1) Središnji ured za zatvorski sustav obavlja administrativne i druge poslove za Povjerenstvo.

(2) Broj tajnika Povjerenstva određuje i tajnike imenuje ministar odlukom iz redova državnih službenika koji imaju najmanje razinu obrazovanja 4.2. HKO-a, položen državni ispit, jednu godinu radnog iskustva i organizacijske sposobnosti.

(3) Tajnik je prisutan polaganju ispita te je odgovoran za:

– utvrđivanje osobnih podataka službenika

– upoznavanje službenika s njegovim pravima i obvezama za vrijeme trajanja ispita

– vođenje zapisnika

– provođenje administrativnog postupka evidentiranja i obrade prijava

– pripremanje potvrde i njene dostave službeniku koji je položio ispit i tijelu u kojem je zaposlen.

Novčana naknada za rad u Povjerenstvu

Članak 20.

Novčanu naknadu za rad u Povjerenstvu članovima i tajnicima Povjerenstva utvrđuje ministar odlukom.

Podnošenje prijave za polaganje ispita

Članak 21.

Službenik pravosudne policije upravitelju tijela u zatvorskom sustavu može podnijeti prijavu za polaganje ispita za više osobno zvanje nakon što ispuni uvjete za promaknuće.

Postupak odobravanja polaganja ispita

Članak 22.

(1) Upravitelj tijela u zatvorskom sustavu utvrđuje ispunjava li kandidat propisane uvjete za polaganje ispita za osobno zvanje.

(2) Upravitelj tijela u zatvorskom sustavu prijavu za polaganje ispita za osobno zvanje, uz svoju suglasnost, prosljeđuje Središnjem uredu za zatvorski sustav, najkasnije 15 dana od dana podnošenja prijave.

(3) Ravnatelj odlukom odobrava polaganje ispita za osobno zvanje radnog mjesta koja se dostavlja službeniku pravosudne policije najkasnije 30 dana prije dana određenog za polaganje ispita te tijelu u zatvorskom sustavu.

(4) Ostvarivanje prava i obveza u svezi polaganja ispita za zvanje nije upravna stvar te se primjenjuju opći propisi o radu kojima se uređuje ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa.

Pristupanje ispitu za zvanje

Članak 23.

(1) Službenik pravosudne policije pristupa ispitu za zvanje u službenoj odori.

(2) Službenik pravosudne policije koji je podnio prijavu za polaganje ispita za zvanje može, najviše dva puta, odgoditi polaganje ispita, o čemu obavještava upravitelja tijela u zatvorskom sustavu u kojem radi koji je dužan o tome izvijestiti Središnji ured za zatvorski sustav, najkasnije tri dana prije dana određenog za polaganje ispita. Ispit se može odgoditi zbog privremene nesposobnosti za rad ili drugih opravdanih razloga koji se moraju dokazati.

(3) Iznimno, službenik pravosudne policije može odgoditi polaganje ispita za zvanje nakon isteka roka iz stavka 2. ovoga članka, ako su opravdani razlozi za odgodu nastali naknadno i nisu se mogli predvidjeti.

(4) Ako službenik pravosudne policije ne pristupi ispitu za zvanje, a nije tražio odgodu, ili je od polaganja odustao tijekom ispita za zvanje, smatra se da ispit nije položio.

(5) Ako službenik pravosudne policije iz zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga tijekom polaganja ispita za zvanje odustane od polaganja, polaganje ispita za zvanje će se odgoditi.

Vrednovanje rezultata

Članak 24.

(1) Službenika pravosudne policije se nakon provedenog ispita ocjenjuje ocjenom »položio« ili »nije položio«.

(2) Potvrdu o položenom ispitu potpisuje predsjednik Povjerenstva.

Popravni ispit

Članak 25.

(1) Službenik pravosudne policije koji nije položio ispit za zvanje iz najviše dva predmeta, pristupa popravnom ispitu iz tih predmeta, u roku od 30 dana od dana polaganja.

(2) Službenik pravosudne policije koji nije položio ispit za osobno zvanje, može ponovno podnijeti prijavu protekom šest mjeseci od dana zadnjeg polaganja ispita.

(3) Službenik pravosudne policije koji dva puta za redom ne položi ispit za osobno zvanje, može ponovno podnijeti prijavu protekom dvije godine od zadnjeg polaganja ispita.

V. IZGLED ZNAKOVLJA VJEŽBENIKA I ZVANJA SLUŽBENIKA PRAVOSUDNE POLICIJE

Znakovlje vježbenika pravosudne policije

Članak 26.

Osoba koja se prvi put prima u državnu službu u svojstvu vježbenika za službenika pravosudne policije te polaznik policijskog obrazovanja iz članka 5. stavka 2. nosi znakovlje vježbenika pravosudne policije.

Članak 27.

(1) Državni službenik iz članka 14. stavka 1. ove Uredbe nosi znakovlje »vježbenik pravosudne policije«.

(2) Znakovlje iz stavka 1. ovoga članka nosi se na držačima naramenica odore, u obliku je slova V iz hrvatskog tropleta bijele boje pod pravim kutom, širine 10 mm i vrhom okrenutim prema vanjskom rubu znakovlja.

(3) Državni službenik iz stavka 1. ovoga članka, kada ne nosi znakovlje »vježbenik pravosudne policije« na način opisan u stavku 2. ovoga članka, dužan je nositi znakovlje iznad gornjeg desnog džepa jakne, odnosno košulje.

(4) Znakovlje iz stavka 3. ovoga članka u obliku je pravokutnika dužine 70 mm i visine 48 mm, s hrvatskim tropletom bijele boje u obliku slova V pod pravim kutom, širine 10 mm i vrhom okrenutim prema donjem rubu znakovlja.

Izgled znakovlja zvanja službenika pravosudne policije

Članak 28.

(1) Izgled znakovlja zvanja je:

1. »mlađi pravosudni policajac« – pravokutnik širine 10 mm i dužine 48 mm, iz hrvatskog tropleta bijele boje

2. »pravosudni policajac« – dva pravokutnika širine 10 mm i dužine 48 mm, iz hrvatskog tropleta bijele boje, međusobno razmaknutih 10 mm

3. »stariji pravosudni policajac« – tri pravokutnika širine 10 mm i dužine 48 mm, iz hrvatskog tropleta bijele boje, međusobno razmaknutih 10 mm

4. »narednik pravosudne policije« – jedan pravokutnik širine 10 mm i dužine 48 mm, iz hrvatskog tropleta bijele boje i jedan šesterokut veličine 15 mm, bijele boje u sredini, udaljen od tropleta 10 mm

5. »nadzornik pravosudne policije« – jedan pravokutnik širine 15 mm i dužine 48 mm iz hrvatskog tropleta bijele boje i jedan šesterokut veličine 15 mm, bijele boje u sredini, udaljen od tropleta 10 mm

6. »viši nadzornik pravosudne policije« – jedan pravokutnik širine 15 mm i dužine 48 mm iz hrvatskog tropleta bijele boje i dva šesterokuta veličine 15 mm, bijele boje, paralelno s tropletom, međusobno udaljenih 10 mm

7. »samostalni nadzornik pravosudne policije« – dva pravokutnika širine 15 mm i dužine 48 mm iz hrvatskog tropleta bijele boje i jedan šesterokut veličine 15 mm, bijele boje u sredini, udaljen od tropleta 10 mm

8. »glavni nadzornik pravosudne policije« – dva pravokutnika širine 15 mm i dužine 48 mm iz hrvatskog tropleta bijele boje i dva šesterokuta veličine 15 mm, bijele boje, paralelno s tropletom, međusobno udaljenih 10 mm

9. »savjetnik pravosudne policije u zatvorskom sustavu« – dva pravokutnika širine 15 mm i dužine 48 mm iz hrvatskog tropleta bijele boje i tri šesterokuta veličine 15 mm, bijele boje, raspoređenih u obliku trokuta paralelno s tropletom.

(2) Službenici pravosudne policije u pravilu nose znakovlje zvanja na držačima naramenica odore.

Izgled zamjenskog znakovlja zvanja službenika pravosudne policije

Članak 29.

(1) Službenik pravosudne policije kada ne nosi znakovlje zvanja na način opisan u članku 28. ove Uredbe, dužan je nositi znakovlje zvanja iznad gornjeg desnog džepa jakne, odnosno košulje.

(2) Znakovlje zvanja je:

1. »mlađi pravosudni policajac« – u obliku je pravokutnika dužine 70 mm i visine 48 mm, s jednim hrvatskim tropletom bijele boje širine 10 mm i dužine 70 mm

2. »pravosudni policajac« – u obliku je pravokutnika dužine 70 mm i visine 48 mm, s dva hrvatska tropleta bijele boje širine 10 mm i dužine 70 mm, raspoređenih jedan iznad drugog

3. »stariji pravosudni policajac« – u obliku je pravokutnika dužine 70 mm i visine 48 mm, s tri hrvatska tropleta bijele boje širine 10 mm i dužine 70 mm, simetrično raspoređenih jedan iznad drugog

4. »narednik pravosudne policije« – u obliku je pravokutnika dužine 70 mm i visine 48 mm, s jednim hrvatskim tropletom bijele boje širine 10 mm i dužine 70 mm i jednim šesterokutom veličine 15 mm bijele boje, simetrično raspoređenim u sredini znakovlje iznad tropleta

5. »nadzornik pravosudne policije« – u obliku je pravokutnika dužine 70 mm i visine 48 mm, s jednim hrvatskim tropletom bijele boje širine 15 mm i dužine 70 mm i jednim šesterokutom veličine 15 mm bijele boje, simetrično raspoređenim u sredini znakovlje iznad tropleta

6. »viši nadzornik pravosudne policije« – u obliku je pravokutnika dužine 70 mm i visine 48 mm, s jednim hrvatskim tropletom bijele boje širine 15 mm i dužine 70 mm i dva šesterokuta veličine 15 mm bijele boje, simetrično raspoređenih u sredini znakovlje iznad tropleta

7. »samostalni nadzornik pravosudne policije« – u obliku je pravokutnika dužine 70 mm i visine 48 mm, s dva hrvatska tropleta bijele boje širine 15 mm i dužine 70 mm i jednim šesterokutom veličine 15 mm bijele boje, simetrično raspoređenim iznad tropleta

8. »glavni nadzornik pravosudne policije« – u obliku je pravokutnika dužine 70 mm i visine 48 mm, s dva hrvatska tropleta bijele boje širine 15 mm i dužine 70 mm i dva šesterokuta veličine 15 mm bijele boje, simetrično raspoređenih iznad tropleta

9. »savjetnik pravosudne policije u zatvorskom sustavu« – u obliku je pravokutnika dužine 70 mm i visine 64 mm, s dva hrvatska tropleta bijele boje širine 15 mm i dužine 70 mm i tri šesterokuta veličine 15 mm bijele boje, raspoređenih u obliku trokuta iznad tropleta.

Članak 30.

Izgled znakovlja

Izgled znakovlja iz članaka 27., 28. i 29. ove Uredbe je prilog ovoj Uredbi i čini njezin sastavni dio.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Zadržavanje prava na postavljanje u zvanja

Članak 31.

(1) Službenici pravosudne policije koji su zvanja stekli po ranijim propisima zadržavaju stečena zvanja kao osobna zvanja službenika pravosudne policije.

(2) Zatečeni službenici pravosudne policije koji rukovode najvišom unutarnjom ustrojstvenom jedinicom kaznenog tijela nadležnom za poslove osiguranja (voditelji odjela) te načelnik Sektora osiguranja i voditelji službe u Sektoru osiguranja u Središnjem uredu za zatvorski sustav, postavit će se u funkcionalno zvanje s danom stupanja na snagu ove Uredbe.

Dosadašnje ocjene radne učinkovitosti službenika

Članak 32.

Kad se pri utvrđivanju uvjeta za promaknuće službenika pravosudne policije prema ovoj Uredbi, uzimaju u obzir ocjene kojima su službenici ocijenjeni u prethodnom razdoblju, smatra se da ocjene koje su državni službenici dobili sukladno dosadašnjim propisima odgovaraju ocjenama prema Zakonu o plaćama u državnoj službi i javnim službama (»Narodne novine«, broj 155/23.), i to:

– dosadašnja ocjena »izuzetan« odgovara ocjeni »izvrstan«

– dosadašnja ocjena »primjeran« odgovara ocjeni »naročito uspješan«

– dosadašnja ocjena »uspješan« odgovara ocjeni »uspješan«

– dosadašnja ocjena »zadovoljava« odgovara ocjeni »zadovoljava«

– dosadašnja ocjena »ne zadovoljava« odgovara ocjeni »ne zadovoljava«.

Započeti postupci

Članak 33.

Postupci započeti do dana stupanja na snagu ove Uredbe dovršit će se prema odredbama propisa koji su bili na snazi u vrijeme pokretanja postupka.

Obveza donošenja odluka i pravilnika

Članak 34.

(1) Ministar će donijeti odluke iz članka 16. stavka 1., članka 17. stavka 3. i članka 19. stavka 2. ove Uredbe najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

(2) Ministar će donijeti pravilnik iz članka 16. stavka 2. ove Uredbe najkasnije u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Prestanak važenja propisa

Članak 35.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o zvanjima, znakovlju i uvjetima stjecanja zvanja državnih službenika odjela osiguranja u kaznionicama i zatvorima (»Narodne novine«, br. 79/02., 127/13. i 14/21.).

Stupanje na snagu

Članak 36.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. ožujka 2024.

Klasa: 022-03/24-03/21 Urbroj: 50301-21/06-24-2 Zagreb, 22. veljače 2024.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG 1.

IZGLED ZNAKOVLJA VJEŽBENIKA I ZVANJA SLUŽBENIKA PRAVOSUDNE POLICIJE

Vježbenik pravosudne policije

Mlađi pravosudni policajac

Pravosudni policajac

Stariji pravosudni policajac

Narednik pravosudne policije

Nadzornik pravosudne policije

Viši nadzornik pravosudne policije

Samostalni nadzornik pravosudne policije

Glavni nadzornik pravosudne policije

Savjetnik pravosudne policije u zatvorskom sustavu

 

 

 

Copyright © Ante Borić