Baza je ažurirana 17.04.2024. 

zaključno sa NN 43/24

 

 

Registar zakonodavstva EU

 

Općenito o Izvorima prava EU

 

CELEX broj - svaki dokument ima svoj broj:

- prva znamenka je oznaka postupka - 3 označava zakonodavni postupak i to nas zanima

- četiri znamenke koje označavaju godinu

- slovo L- direktiva ili R - uredba

- četiri znamenke za broj dokumenta

npr. 32020R1503: Direktiva (EU) 2019/1937 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2019. o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije

OSNIVAČKI UGOVORI

Ugovor o Europskoj uniji 2016

Ugovor o funkcioniranju Europske unije 2016

Protokoli

Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju

Povelja o temeljnim pravima Europske unije

Zakonodavstvo EU je podijeljeno u 20 cjelina

EU01 Opća financijska i institucionalna pitanja

Ovaj set propisa odnosi se na načela, ciljeve i zadatke utvrđene Ugovorima, opće odredbe, područje primjene Ugovora, odredbe o institucijama, administraciju i pravilnik o osoblju te na financijske i proračunske odredbe.

EU02 Carinska unija i slobodno kretanje robe

Ovaj set propisa odnosi se na opća carinska pravila, osnovne carinske instrumente, primjenu zajedničke carinske tarife, posebne carinske propise, uzajamnu pomoć u primjeni carinskih ili poljoprivrednih propisa i na uzajamnu pomoć za naplatu potraživanja u carini ili poljoprivredi, postupke i kazne te na međunarodnu carinsku suradnju.

EU03 Poljoprivreda

Ovaj set propisa odnosi se na temeljne odredbe (vezane uz državne potpore, mehanizme zajedničke poljoprivredne politike i pristupanja), na poljoprivredne strukturne fondove, poljoprivredne strukture (socijalne i strukturne mjere, preradu i stavljanje na tržište poljoprivrednih proizvoda, mrežu računovodstvenih podataka, poljoprivrednu statistiku, poljoprivredna istraživanja, šume i šumarstvo), monetarne mjere, usklađivanje prava i zdravstvenih mjera u području hrane za životinje,  biljnog zdravstva,  zdravlja životinja i zootehnike te u području sjemenja i sadnica, na proizvode koji podliježu organizaciji tržišta, proizvode koji ne podliježu organizaciji tržišta te na sporazume vezane uz predmetno područje s državama koje nisu članice.

EU04 Ribarstvo

Ovaj set propisa odnosi se na opskrbu i istraživanja, zajedničku ribarstvenu politiku te na vanjske odnose vezane uz predmetno područje.

EU05 Sloboda kretanja radnika i socijalna politika

Ovaj set propisa odnosi se na slobodu kretanja radnika te na socijalnu politiku (opće socijalne odredbe - mjere protiv diskriminacije i ravnopravnost spolova, Europski socijalni fond, uvjete rada (sigurnost na radu, plaće, prihodi i radno vrijeme, industrijski odnosi), zapošljavanje i nezaposlenost, socijalnu sigurnost, usklađivanje određenih socijalnih odredbi).

EU06 Pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga

Ovaj set propisa odnosi se na načela i uvjete, sektorsku primjenu (proizvodne i prerađivačke djelatnosti (poljoprivreda i ostale), uslužne djelatnosti (osiguranje, banke, burze i ostala tržišta vrijednosnim papirima, promet, nekretnine, usluge za slobodno vrijeme, kadrovske usluge, usluge koje se pružaju poduzećima i ostale), poslovne djelatnosti, samostalne djelatnosti, medicinske i pomoćne medicinske djelatnosti i ostale aktivnosti) te na javne ugovore (opće odredbe, ugovori o javnim radovima, ugovori o javnoj nabavi robe, ugovori o javnim uslugama i ostali).

EU07 Prometna politika

Ovaj set propisa odnosi se na prometnu infrastrukturu, kopneni promet, pomorstvo te na zračni promet.

EU08 Politika tržišnog natjecanja

Ovaj set propisa odnosi se na načela tržišnog natjecanja, ograničavajuće postupke (zabranjene sporazume, odobrene sporazume, izuzeća i negativna rješenja, postupke nadzora), vladajuće položaje, koncentracije, primjenu pravila tržišnog natjecanja na javna poduzeća, državne potpore i ostale subvencije, postupke dampinga unutar Zajednice, obveze poduzeća te na nacionalne trgovinske monopole.

EU09 Oporezivanje

Ovaj set propisa odnosi se na izravno oporezivanje (porez na dohodak, porez na dobit, ukidanje dvostrukog oporezivanja), neizravno oporezivanje (porez na promet/PDV, trošarine, poreze na kapital i transakcije vrijednosnim papirima, individualna oslobođenja od poreza), ostale poreze te na sprječavanje utaje i izbjegavanja plaćanja poreza.

EU10 Ekonomska i monetarna politika i sloboda kretanja kapitala

Ovaj set propisa odnosi se na monetarnu politiku (institucionalne monetarne odredbe, izravne i neizravne instrumente monetarne politike), ekonomsku politiku (institucionalne ekonomske odredbe, instrumente ekonomske politike, ekonomsku i monetarnu uniju)   te na slobodno kretanje kapitala.

EU11 Vanjski odnosi

Ovaj set propisa odnosi se na europsku političku suradnju, multilateralne odnose (odnose u kontekstu Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT), međunarodne robne sporazume, multilateralnu carinsku suradnju, suradnju s međunarodnim i nevladinim organizacijama, multilateralnu prometnu suradnju, multilateralnu suradnju u zaštiti okoliša, divlje faune i flore te prirodnih resursa i na ostala područja), bilateralne sporazume s državama koje nisu članice, mjere u korist država u tranziciji, trgovinsku politiku te na razvojnu politiku.

EU12 Energetika

Ovaj set propisa odnosi se na opća načela i programe, ugljen, električnu energiju, nuklearnu energiju, naftu i plin te na ostale izvore energije.

EU13 Industrijska politika i unutarnje tržište

Ovaj set propisa odnosi se na industrijsku politiku - općenito, programi, statistički podaci i istraživanje, industrijsku politiku - sektorske operacije (industriju željeza i čelika, brodogradnju, aeronautičku industriju, tekstil, kožu, sirovu ili štavljenu  i obuću, informacijske tehnologije, telekomunikacije i obrade podataka i ostale industrijske sektore), unutarnje tržište - usklađivanje prava (u sektorima - motorna vozila, poljoprivredni i šumarski traktori, mjeriteljstvo, električni materijal, hrana (bojila, sredstva za zaštitu i ostali), lijekovi zaštićeni patentom , kozmetički proizvodi, tekstil, opasne tvari, gnojiva, ostali sektori), unutarnje tržište - politika koja se odnosi na poduzeća te na transeuropske mreže.

EU14 Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata

Ovaj set propisa odnosi se na opća načela, programe, Europski fond za regionalni razvoj, nadzor i koordinaciju regionalnih državnih potpora, samostalnu regionalnu mjeru (operacije Europskog fonda za regionalni razvoj, pomoć za ugrožene regije, zajmove Zajednice), koordinaciju strukturnih instrumenata te na Fond za gospodarsku i socijalnu koheziju .

EU15 Okoliš, potrošači i zaštita zdravlja

Ovaj set propisa odnosi se na okoliš (onečišćenja i štetna djelovanja, životni prostor, okoliš i prirodna bogatstva, međunarodnu suradnju), potrošače, zaštitu zdravlja te na zaštitu životinja.

EU16 Znanost, informiranje, obrazovanje i kultura

Ovaj set propisa odnosi se na prirodne znanosti, širenje informacija, obrazovanje i osposobljavanje te na kulturu.

EU17 Pravo koje se odnosi na poduzetnike

Ovaj set propisa odnosi se na pravo trgovačkih društava, pravo intelektualnog vlasništva te na gospodarsko i trgovačko pravo.

EU18 Zajednička vanjska i sigurnosna politika

Ovaj set propisa odnosi se na zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku.

EU19 Područje slobode, sigurnosti i pravde

Ovaj set propisa odnosi se na slobodno kretanje osoba (ukidanje unutarnjih graničnih kontrola, prelazak vanjskih granica, politiku azila, imigracije i pravo državljana trećih zemalja), pravosudnu suradnju u građanskim stvarima, policijsku i pravosudnu suradnja u kaznenim i carinskim stvarima, programe te na vanjske odnose.

EU20 Europa građana

Ovaj set propisa odnosi se na slobodu kretanja osoba te na europsko građanstvo.

 

 

EU01 Opća financijska i institucionalna pitanja

EU02 Carinska unija i slobodno kretanje robe

EU03 Poljoprivreda

EU04 Ribarstvo

EU05 Sloboda kretanja radnika i socijalna politika

EU06 Pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga

EU07 Prometna politika

EU08 Politika tržišnog natjecanja

EU09 Oporezivanje

EU10 Ekonomska i monetarna politika i sloboda kretanja kapitala

EU11 Vanjski odnosi

EU12 Energetika

EU13 Industrijska politika i unutarnje tržište

EU14 Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata

EU15 Okoliš, potrošači i zaštita zdravlja

EU16 Znanost, informiranje, obrazovanje i kultura

EU17 Pravo koje se odnosi na poduzetnike

EU18 Zajednička vanjska i sigurnosna politika

EU19 Područje slobode, sigurnosti i pravde

EU20 Europa građana

 

 

Copyright © Ante Borić