Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

NN 5/2024 (12.1.2024.), Pravilnik o načinu izvršavanja istražnog zatvora u domu

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

100

Na temelju članka 121. stavka 5. Zakona o kaznenom postupku (»Narodne novine«, br. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19 i 80/22), ministar nadležan za poslove pravosuđa, uz suglasnost ministra nadležnog za unutarnje poslove, donosi

PRAVILNIK

O NAČINU IZVRŠAVANJA ISTRAŽNOG ZATVORA U DOMU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način izvršavanja istražnog zatvora u domu uz koji je sud odredio primjenu elektroničkog nadzora i vođenja evidencije o izvršavanju.

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod, osim ako ovim Pravilnikom nije drukčije određeno.

Članak 3.

Istražni zatvor u domu uz koji je nadležni sud (u daljnjem tekstu: sud) odredio primjenu elektroničkog nadzora (u daljnjem tekstu: istražni zatvor uz elektronički nadzor) može se odrediti samo osobama koje ispunjavaju uvjete sukladno odredbama zakona kojim se uređuje kazneni postupak.

Članak 4.

(1) Sud će rješenjem odrediti istražni zatvor u trajanju do završetka provjere o ispunjenju pretpostavki za primjenu elektroničkog nadzora te priprema izvršavanja istražnog zatvora uz elektronički nadzor, a najdulje 15 dana.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovog članka sud će žurno dostaviti ustrojstvenoj jedinici za elektronički nadzor ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa (u daljnjem tekstu: Služba za elektronički nadzor), nadležnom zatvoru odnosno kaznionici, nadležnom državnom odvjetniku te osobi kojoj je određen istražni zatvor uz elektronički nadzor (u daljnjem tekstu: istražni zatvorenik).

(3) Ako se provjerom iz stavka 1. ovog članka utvrdi da nisu ispunjene pretpostavke za primjenu elektroničkog nadzora sud će rješenjem odrediti, produljiti ili ukinuti istražni zatvor.

(4) Ako se provjerom iz stavka 1. ovog članka utvrdi da su ispunjene pretpostavke za primjenu elektroničkog nadzora sud će rješenjem ukinuti istražni zatvor i odrediti istražni zatvor uz elektronički nadzor.

(5) Rješenje iz stavka 4. ovog članka sadrži zabranu udaljenja iz doma, a može sadržavati i mjere opreza sukladno Zakonu o kaznenom postupku. Rješenje sadrži uvjete prema kojima se istražni zatvorenik može udaljiti iz doma kad je to potrebno zbog njegova liječenja ili zbog posebnih okolnosti uslijed kojih bi mogle nastupiti teške posljedice po život, zdravlje ili imovinu te adresu na kojoj će se izvršavati istražni zatvor uz elektronički nadzor.

(6) U rješenju iz stavka 4. ovog članka se navodi da će se istražni zatvorenik, ako postavljanje uređaja za elektronički nadzor ne uspije zbog skrivljenog ponašanja ili zbog objektivnih nemogućnosti, bez odgađanja dovesti pred nadležni sud radi odluke o određivanju istražnog zatvora. Rješenje sadrži i upozorenja iz Zakona o kaznenom postupku.

(7) U rješenju iz stavka 4. ovog članka se navodi da je po završetku istražnog zatvora uz elektronički nadzor, istražni zatvorenik dužan omogućiti vraćanje neoštećenog uređaja za elektronički nadzor u skladu s uputom Službe za elektronički nadzor.

(8) U vezi sa smještajem istražnog zatvorenika temeljem rješenja iz stavka 1. ovog članka u zatvor, odnosno kaznionicu, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe o izvršavanju istražnog zatvora.

Članak 5.

(1) Opći uvjeti istražnog zatvora uz elektronički nadzor i obveze istražnog zatvorenika su:

1. pisana suglasnost istražnog zatvorenika i punoljetnih osoba iz zajedničkog kućanstva o ulasku službenika Službe za elektronički nadzor, nadležnog probacijskog službenika i službenika pravosudne policije u dom istražnog zatvorenika u svrhu pripreme i provedbe istražnog zatvora uz elektronički nadzor

2. dostupnost istražnog zatvorenika u bilo koje doba putem nadzornog uređaja

3. u slučaju odlaska na liječenje ili posebnih okolnosti uslijed kojih bi mogle nastupiti teške posljedice po život i zdravlje istražnog zatvorenika Služba za elektronički nadzor obavijestit će nadležni sud koji će donijeti odluku o napuštanju doma

4. dolazak u nadležni sud, nadležno državno odvjetništvo, nadležnu policijsku postaju ili nadležan probacijski ured kad je to određeno nalogom ili pozivom suda ili državnog odvjetništva

5. poštivanje uvjeta elektroničkog nadzora i standardne upute za korištenje uređaja elektroničkog nadzora

6. rukovanje uređajima za elektronički nadzor isključivo prema uputama Službe za elektronički nadzor i neoštećivanje opreme za elektronički nadzor

7. davanje pisane izjave da je u mogućnosti poštivati uvjete elektroničkog nadzora.

(2) Služba za elektronički nadzor će nakon zaprimanja rješenja iz članka 4. stavka 1. ovog Pravilnika žurno u suradnji s nadležnim probacijskim uredom izvršiti provjeru o ispunjenju pretpostavki za primjenu elektroničkog nadzora te izvijestiti nadležni sud.

(3) Nadležni zatvor odnosno kaznionica, u suradnji sa Službom za elektronički nadzor, upoznaje istražnog zatvorenika s općim obvezama izvršavanja istražnog zatvora uz elektronički nadzor.

Članak 6.

(1) Služba za elektronički nadzor u suradnji s nadležnim probacijskim uredom i nadležnim zatvorom odnosno kaznionicom, dogovara termin i organizaciju postavljanja uređaja za elektronički nadzor te sprovođenje zatvorenika i o navedenom žurno obavještava nadležni sud koji donosi nalog za sprovođenje iz istražnog zatvora u dom u vrijeme koje predloži Služba za elektronički nadzor. O navedenom Služba za elektronički nadzor žurno obavještava nadležnu policijsku postaju.

(2) Sprovođenje provodi pravosudna policija zatvorskog sustava i ono traje do završetka postavljanja i aktiviranja uređaja za elektronički nadzor.

(3) Službenik Službe za elektronički nadzor ili nadležnog probacijskog ureda postavlja i aktivira uređaj za elektronički nadzor u domu istražnog zatvorenika.

(4) Nakon postavljanja i aktiviranja uređaja za elektronički nadzor, poslove nadzora izvršavanja istražnog zatvora uz elektronički nadzor preuzima Služba za elektronički nadzor uporabom tehničkih sredstava nadzora.

(5) O poduzetim radnjama iz stavka 3. i 4. ovoga članka službenik koji je postavio i aktivirao uređaj za elektronički nadzor sastavlja izvješće te se putem Službe za elektronički nadzor žurno po jedan primjerak izvješća dostavlja nadležnom sudu, nadležnom državnom odvjetniku, nadležnom zatvoru, odnosno kaznionici te nadležnoj policijskoj postaji.

(6) Službenicima Službe za elektronički nadzor pripada pravo na značku i iskaznicu prema propisima kojima se uređuje obavljanje probacijskih poslova.

Članak 7.

Ako postavljanje uređaja za elektronički nadzor ne uspije zbog skrivljenog ponašanja istražnog zatvorenika ili zbog objektivnih nemogućnosti, Služba za elektronički nadzor će o tome žurno obavijestiti nadležni sud, nadležnog državnog odvjetnika i nadležnu policijsku postaju.

Članak 8.

Kod postavljanja uređaja za elektronički nadzor, istražni zatvorenik će potpisati potvrdu o primitku opreme za elektronički nadzor.

Članak 9.

(1) Istražni zatvorenik mora bez odgode obavijestiti nadležni sud i Službu za elektronički nadzor o svakoj promjeni zdravstvenog ili drugog stanja koja može utjecati na pridržavanje uvjeta elektroničkog nadzora sukladno odredbama zakona kojim se uređuje kazneni postupak te zatražiti odobrenje od nadležnog suda za udaljenje iz doma.

(2) Sud će odrediti način i uvjete udaljenja iz doma iz stavka 1. ovog članka. Istražni zatvorenik na temelju prethodnog odobrenja samostalno dolazi u točno određeno vrijeme na ugovoreni liječnički pregled te odlazi izvan doma vezano uz pravne procedure (sud, državno odvjetništvo, policija i dr.). O dolasku istražnog zatvorenika u pravosudna tijela Služba za elektronički nadzor obavijestit će ustrojstvenu jedinicu nadležnu za osiguranje pravosudnih tijela.

(3) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka istražni zatvorenik mora dostaviti odmah nakon nastale promjene, osim u slučaju privremene nesposobnosti koja je nastala zbog bolesti ili povrede ili druge posebne okolnosti koja je neočekivano nastupila, a koja je takvog karaktera da zbog nje nije u objektivnoj mogućnosti bez odgode dostaviti obavijest i zatražiti prethodno odobrenje.

(4) Pravosudna tijela i policija su dužni odmah po pozivu istražnom zatvoreniku radi njegova dolaska u pravosudna tijela odnosno u policiju, o tome obavijestiti Službu za elektronički nadzor.

(5) Ako o promjeni iz stavka 1. ovoga članka istražni zatvorenik pravovremeno ne obavijesti nadležni sud i Službu za elektronički nadzor, to će se smatrati namjernim izbjegavanjem elektroničkog nadzora.

Članak 10.

(1) O kršenju uvjeta istražnog zatvora uz elektronički nadzor koje istražni zatvorenik može počiniti neopravdanom odsutnošću iz doma izvan dopuštenog vremena, namjernim izbjegavanjem elektroničkog nadzora, oštećivanjem uređaja ili drugih kršenja općih obveza elektroničkog nadzora, žurno će se izvijestiti nadležni sud i nadležna policijska postaja.

(2) Službenik koji provodi elektronički nadzor bez odgode će obavijestiti nadležni sud i nadležnu policijsku postaju:

1. ako se istražni zatvorenik udaljio iz doma bez odobrenja nadležnog suda

2. ako istražni zatvorenik ili druga osoba uništi ili ošteti uređaj za elektronički nadzor

3. ako je službeniku koji provodi elektronički nadzor znatno otežan ili onemogućena kontrola elektroničkog nadzora od strane istražnog zatvorenika i/ili osoba koje borave u istom kućanstvu

4. ako se utvrde druge okolnosti koje ugrožavaju izvršavanje istražnog zatvora uz elektronički nadzor.

(3) U slučaju prijetnje i/ili vrijeđanja službenika ili druge slične radnje od strane istražnog zatvorenika i/ili ukućana, Služba za elektronički nadzor obavještava nadležni sud, nadležno državno odvjetništvo te nadležnu policijsku postaju.

Članak 11.

(1) Na temelju odluke suda o ukidanju izvršavanja istražnog zatvora uz elektronički nadzor Služba za elektronički nadzor obavještava istražnog zatvorenika i nadležnu policijsku postaju o završetku istražnog zatvora uz elektronički nadzor.

(2) O završetku izvršavanja istražnog zatvora uz elektronički nadzor policija odmah obavještava žrtvu, ako je tako zahtijevala, sukladno odredbama zakona kojim se uređuje kazneni postupak.

(3) Uz obavijesti iz stavak 1. ovog članka o donošenja rješenja o ukidanju izvršavanja istražnog zatvora istražni zatvorenik će biti žurno obaviješten da više nije pod elektroničkim nadzorom te o mogućnosti i načinu pravilnog skidanja uređaja.

(4) Na dogovoreni termin, po završetku izvršavanja istražnog zatvora uz elektronički nadzor, osoba mora biti u domu kako bi službenik koji provodi elektronički nadzor, odnosno probacijski službenik preuzeo uređaj za elektronički nadzor.

Članak 12.

Kada sud ukine istražni zatvor uz elektronički nadzor i istražnom zatvoreniku odredi izvršavanje istražnog zatvora u zatvoru, odnosno kaznionici, službenik koji provodi elektronički nadzor, odnosno probacijski službenik će izuzeti uređaj za elektronički nadzor uz pravosudnu policiju koja će ga sprovesti u zatvor, odnosno kaznionicu.

Članak 13.

(1) Služba za elektronički nadzor vodi Evidenciju o provođenju elektroničkog nadzora u elektroničkom obliku.

(2) Evidencija iz stavka 1. ovog članka sadrži:

1. osobne podatke istražnog zatvorenika

2. podatke o izrečenom istražnom zatvora uz elektronički nadzor

3. podatke o izrečenim mjerama opreza

4. podatke o ponašanju istražnog zatvorenika

5. biometrijske podatke

6. druge podatke važne za provođenje istražnog zatvora uz elektronički nadzor.

(3) Osobni podaci istražnog zatvorenika su: ime i prezime, osobni identifikacijski broj, ime i prezime oca i majke, djevojačko prezime majke, datum, mjesto i država rođenja, državljanstvo, zanimanje te adresa stanovanja.

(4) Podaci o izrečenom istražnom zatvoru uz elektronički nadzor su: naziv suda koji je donio rješenje o istražnom zatvoru uz elektronički nadzor, poslovni broj spisa, datum donošenja rješenja i datum pravomoćnosti rješenja, trajanje istražnog zatvora uz elektronički nadzor, datum pravomoćnosti rješenja o produljenju istražnog zatvora uz elektronički nadzor, datum do kada se primjenjuje istražni zatvor uz elektronički nadzor te datum pravomoćnosti rješenja kojim se ukida istražni zatvor uz elektronički nadzor.

(5) Podaci o izrečenim mjerama opreza i ponašanju zatvorenika su: vrsta mjere opreza, trajanje mjere opreza te sažeti opis ponašanja istražnog zatvorenika za vrijeme istražnog zatvora uz elektronički nadzor.

(6) Podaci iz stavka 2. ovoga članka čuvaju se sukladno posebnim propisima.

Članak 14.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu provedbe nadzora izvršavanja istražnog zatvora u domu (»Narodne novine«, br. 151/14).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-03/01

Urbroj: 514-10-03-01-02-01/01-24-13

Zagreb, 8. siječnja 2024.

Ministar dr. sc. Ivan Malenica, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić