Baza je ažurirana 14.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

NN 157/2023 (28.12.2023.), Pravilnik o Europskoj i Nacionalnoj iskaznici za osobe s invaliditetom

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2419

Na temelju članka 11. stavka 6. Zakona o povlasticama u prometu (»Narodne novine«, broj 133/23) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O EUROPSKOJ I NACIONALNOJ ISKAZNICI ZA OSOBE S INVALIDITETOM

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za izdavanje i korištenje Europske iskaznice za osobe s invaliditetom i Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom, prava koja se na temelju Europske iskaznice za osobe s invaliditetom i Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom mogu ostvariti, ovlaštenja i nadležnosti u postupku izdavanja, izgled i sadržaj iskaznice, organizacijske, tehničke i sigurnosne mjere u postupcima prikupljanja i obrade podataka u svrhu izdavanja i korištenja Europske iskaznice za osobe s invaliditetom i Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom te način i sadržaj vođenja potrebnih evidencija.

Značenje pojedinih pojmova

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. Autentičan podatak je podatak koji je izvoran i vjerodostojan te je kao takav određen zakonom ili proizlazi iz svrhe uspostave javnog registra određene zakonom.

2. Dohvat podataka je preuzimanje podataka putem programskog sučelja iz temeljnih registara o kojima službenu evidenciju vode javnopravna tijela u svrhu utvrđivanja činjenica u postupku.

3. Državna informacijska infrastruktura (DII) je sustav koji čine zajednička državna osnovica za sigurnu razmjenu podataka i alati za interoperabilnost sukladno propisima koji uređuju područje državne informacijske infrastrukture.

4. Elektronička vjerodajnica (vjerodajnica) je skup podataka kojim se predstavlja nositelj elektroničke usluge, a služi kao dokaz za provjeru elektroničkog identiteta (e-ID) kako bi se omogućio pristup elektroničkim uslugama.

5. Evidencija nositelja prava je popis nositelja prava koji se vodi u Središnjem registru prava osoba s invaliditetom.

6. Europska iskaznica za osobe s invaliditetom je javna isprava koja osobama s invaliditetom omogućava ostvarenje prava ili korištenje komercijalnih popusta na usluge u području turizma, kulture, sporta, zabave i drugim područjima koja su objavljena na mrežnoj stranici koju uspostavlja nositelj javne ovlasti sukladno Zakonu o povlasticama u prometu na području RH i EU.

7. Informacijski sustav povlastica u prometu (u daljnjem tekstu: MOSI) je komunikacijski i računalni sustav u kojem se podaci obrađuju, pohranjuju ili prenose tako da budu dostupni i upotrebljivi za ovlaštene nositelje, čiji dio je i Središnji registar prava osoba s invaliditetom.

8. Izdavatelj Europske iskaznice za osobe s invaliditetom i Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom je AKD d.o.o., nositelj javne ovlasti određen sukladno čl. 19. Zakona o povlasticama u prometu.

9. Nacionalna iskaznica za osobe s invaliditetom je javna isprava koja osobama s invaliditetom omogućava korištenje prava sukladno Zakonu o povlasticama u prometu na području Republike Hrvatske.

10. Nositelj prava je fizička osoba kojoj je tijekom postupka izdavanja utvrđeno pravo na povlastice u prometu.

11. Podatkovni sadržaj je skup podataka koji uključuje osobne podatke u skladu s propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka, kao i druge podatke koji se obrađuju u evidencijama i registrima sa svrhom obavljanja zakonom određenih poslova i zadaća javnopravnih tijela.

12. Podnositelj zahtjeva je osoba koja podnosi zahtjev za izdavanje Europske iskaznice za osobe s invaliditetom i Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom ili njezin zakonski zastupnik.

13. Pružatelj usluge je gospodarski subjekt koji pruža usluge prijevoza ili druge usluge u području prometa.

14. Registar osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu: ROI) je registar o osobama s invaliditetom koji vodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo na temelju važećeg Zakona o Registru osoba s invaliditetom.

15. Središnji registar prava osoba s invaliditetom je elektronička baza podataka o fizičkim osobama koje s osnova invaliditeta i drugih uvjeta ostvaruju prava i sastavni je dio Informacijskog sustava povlastica u prometu.

16. Temeljni registar je službena evidencija koja se vodi u elektroničkom obliku u kojem se prikuplja i vodi barem jedan autentični podatak.

II. PRAVA I UVJETI

Pravo na izdavanje i korištenje Nacionalne iskaznice osobe s invaliditetom

Članak 3.

(1) Pravo na izdavanje Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom imaju samo fizičke osobe upisane u ROI, koje imaju regulirano prebivalište ili stalno boravište u Republici Hrvatskoj i koje udovoljavaju kriterijima iz zakona kojim se uređuju povlastice u prometu.

(2) Pravo na korištenje nedoprinosnih novčanih davanja iz zakona kojim se uređuju povlastice u prometu, a kojima se unaprjeđuje kvaliteta života te potiče promjena i osnaživanje korisnika radi njihova aktivnog uključivanja u život zajednice, ostvaruju nositelji Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom.

(3) Jedna osoba može imati samo jednu Nacionalnu iskaznicu za osobe s invaliditetom.

Pravo na izdavanje i korištenje Europske iskaznice osobe s invaliditetom

Članak 4.

(1) Osobe koje ostvare pravo na izdavanje Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom ostvaruju i pravo na izdavanje Europske iskaznice za osobe s invaliditetom.

(2) Korištenje prava ili komercijalnih popusta na usluge u području turizma, kulture, sporta, zabave i drugim područjima koja su objavljena na mrežnoj stranici koju je uspostavio nositelj javne ovlasti ostvaruju nositelji Europske iskaznice za osobe s invaliditetom.

Preuzimanje Europske i Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom

Članak 5.

(1) Postupak izdavanja isprava iz ovog Pravilnika završava izradom, individualizacijom i otpremom isprave na adresu prebivališta nositelja prava.

(2) Ako isprava u procesu izdavanja nije preuzeta te je vraćena Izdavatelju, preuzimanje isprave moguće je u uredu Izdavatelja ili ponovnim slanjem na trošak nositelja prava.

(3) Ako Europska i Nacionalna iskaznica za osobe s invaliditetom nije preuzeta u roku od najdulje godinu dana od izdavanja, ista će se uništiti, a izdavatelj će je proglasiti nevažećom.

Zahtjev za izdavanje Europske i Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom

Članak 6.

(1) Zahtjev za izdavanje Europske i Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom podnosi nositelj prava.

(2) Zahtjev za izdavanje Europske i Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom za maloljetno dijete odnosno osobu lišenu poslovne sposobnosti podnosi zakonski zastupnik.

(3) Obvezni podaci koji se moraju navesti u zahtjevu su ime i prezime nositelja prava, OIB, razlog podnošenja zahtjeva (prvi zahtjev, zamjena ili nadomještanje), podaci o podnositelju zahtjeva ako je različit od nositelja prava (ime i prezime roditelja ili skrbnika, OIB), datum podnošenja zahtjeva i potpis podnositelja zahtjeva.

Postupak izdavanja Europske i Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom

Članak 7.

(1) Upravni postupak izdavanja Europske i Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom provodi se po službenoj dužnosti prilikom uspostave MOSI-ja, a u ostalim slučajevima se pokreće na zahtjev stranke.

(2) Postupak na zahtjev stranke pokreće se podnošenjem zahtjeva na adresu izdavatelja ili elektroničkim putem.

(3) O provedenom upravnom postupku iz stavka 1. ovog članka izdavatelj izdaje rješenje.

(4) Za elektroničko podnošenje zahtjeva kao sredstvo autentifikacije koriste se vjerodajnice više i visoke razine u sustavu e-Građani.

(5) Izdavatelj je dužan osigurati dostupnost informacija kako bi se nositelj prava mogao upoznati s pravilima vezanim uz izdavanje i korištenje Europske i Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom.

(6) Ako zahtjev za izdavanje Europske i Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom podnosi roditelj ili skrbnik, roditelj je dužan zahtjevu za izdavanje Europske i Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom priložiti Izvadak iz matice rođenih, a skrbnik je dužan zahtjevu za izdavanje Europske i Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom priložiti važeći akt iz kojeg su vidljivi podaci o skrbniku.

(7) Ako podnositelj zahtjeva iz stavka 6. ovog članka ne priloži tražene akte, izdavatelj će ga pozvati zaključkom da dopuni zahtjev. U slučaju nepostupanja po zaključku, izdavatelj će rješenjem odbaciti zahtjev.

(8) Ako se naknadno utvrdi da je Europsku i Nacionalnu iskaznicu za osobe s invaliditetom djetetu ishodio roditelj koji je na temelju sudske odluke lišen roditeljske skrbi ili mu je ograničeno pravo na ostvarivanje roditeljske skrbi ili je lišen poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na ishođenje Europske i Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom, a iskaznicu djeteta odbija predati roditelju koji samostalno ostvaruje roditeljsku skrb u cijelosti ili u dijelu koji se odnosi na ishođenje Europske i Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom, izdavatelj će rješenjem poništiti Europsku i Nacionalnu iskaznicu za osobe s invaliditetom.

Utvrđivanje činjenica u postupku

Članak 8.

(1) Izdavatelj Europske i Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom, neposredno rješavajući po službenoj dužnosti ili na temelju zahtjeva stranke, dohvaća putem DII iz temeljnih registara sljedeće podatke o kojima službenu evidenciju vode druga javnopravna tijela:

– podatke o oštećenju organizma i/ili oštećenju funkcionalnih sposobnosti osoba s invaliditetom iz registra koji vodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo

– podatke o prebivalištu ili stalnom boravištu osobe s invaliditetom iz registra koji vodi Ministarstvo unutarnjih poslova

– datum rođenja iz evidencije koju vodi Ministarstva unutarnjih poslova

– fotografije iz evidencija osobnih iskaznica, putnih isprava i vozačkih dozvola koje vodi Ministarstvo unutarnjih poslova.

(2) Izdavatelj provodi postupak i rješava na temelju podataka dohvaćenih na način kako je to opisano u stavku 1. ovog članka.

(3) U slučaju da izdavatelj isprave ne može dohvatiti podatke putem DII iz temeljnih registara, jer još nije uspostavljen MOSI ili ako isti nije u funkciji, utvrditi će se činjenice bitne za rješavanje ove upravne stvari na temelju uvida u osobnu iskaznicu, informacije o osobama s invaliditetom iz ROI-a, iz Informacijskog sustava povlastica u prometu, prometnu dozvolu, rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili rješenje drugog nadležnog tijela, odnosno nalaza i mišljenja ovlaštenog vještaka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, nalaza i mišljenja drugostupanjskog liječničkog povjerenstva nadležnog za davanje nalaza i mišljenja prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ili prema Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, iz kojih je vidljiv postotak utvrđenog tjelesnog, mentalnog, osjetilnog ili intelektualnog oštećenja ili drugog kriterija propisanog važećim Zakonom o povlasticama u prometu na temelju kojih može ostvarivati pravo na povlastice u prometu. Rok za rješavanje po zahtjevu stranke je 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

(4) Obavještavanje o tijeku postupka obavlja se elektroničkim putem preko sustava ZUP IT i/ili adrese elektroničke pošte naznačene prilikom podnošenja zahtjeva.

(5) O provedenom upravnom postupku iz stavaka 1. i 2. ovog članka Izdavatelj izdaje rješenje.

(6) Europska i Nacionalna iskaznica za osobe s invaliditetom dostavlja se na adresu prebivališta nositelja javne isprave iz službene evidencije koju vodi Ministarstvo unutarnjih poslova.

Obrazac javnih isprava

Članak 9.

(1) Obrasci Europske iskaznice za osobe s invaliditetom i Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom izdaju se na jedinstvenom nosaču kao obostrani dokument.

(2) Obrazac Europske i Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom je pravokutnog oblika ID-1 formata (85,6 x 53,98 mm), izrađen je od plastičnog materijala s ugrađenim beskontaktnim čipom za pohranu elektroničkih podataka.

(3) Na prednjoj strani jedinstvenog nosača nalazi se Obrazac Europske iskaznice za osobe s invaliditetom koji sadrži oznaku HR okruženu s 12 zvjezdica (simbol EU), naziv »Europska iskaznica za osobe s invaliditetom« dodatno ispisan Brailleevim pismom, prostore za upis imena, prezimena, datuma rođenja, serijskog broja, datuma izdavanja, datum do kad vrijedi iskaznica te prostor za fotografiju, za osobe starije od 10 godina.

(4) Na stražnjoj strani jedinstvenog nosača nalazi se Obrazac Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom koji sadrži grb Republike Hrvatske, naziv »Nacionalna iskaznica za OSI« simbole autoceste, tehničkog pregleda vozila, vlaka i broda uz koje će se označavati pravo iz stavka 5. ovoga članka, mjesto za upis OIB-a nositelja isprave, simbol za beskontaktno očitavanje sadržaja čipa, prostor za upis barkoda koji sadrži serijski broj iskaznice te prostor za upis QR koda koji omogućuje automatsku provjeru valjanosti isprave.

(5) Prava mogu biti dodijeljena u slijedećim područjima.

– Pomorski putnički prijevoz

– Plaćanje naknade za korištenje javnih cesta

– Željeznički putnički prijevoz

– Korištenje autocesta i objekata s naplatom

(6) Elektronički beskontaktni čip sadrži, ali se ne ograničava, podatke iz stavka 3. i 4. ovog članka te aplikacijski i kriptografski sadržaj za pristup podacima.

(7) Obrasci Europske iskaznice za osobe s invaliditetom i Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom nalaze se u Prilogu I. ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Rok važenja Europske iskaznice za osobe s invaliditetom i Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom

Članak 10.

Rok važenja Europske iskaznice za osobe s invaliditetom i Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom je pet godina od datuma izdavanja ili do promjene statusa nositelja prava.

Obnavljanje, nadomještanje i zamjena Europske iskaznice za osobe s invaliditetom i Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom

Članak 11.

U postupku obnavljanja, nadomještanja i zamjene Europske iskaznice za osobe s invaliditetom i Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom izdavatelj provodi utvrđivanje činjeničnog stanja na identičan način kao kod prvog izdavanja te izdaje novu iskaznicu.

Obnavljanje Europske iskaznice za osobe s invaliditetom i Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom

Članak 12.

(1) Izdavatelj će na temelju zahtjeva podnositelja provesti postupak obnavljanja kada postojećoj Europskoj iskaznici za osobe s invaliditetom i Nacionalnoj iskaznici za osobe s invaliditetom ističe valjanost.

(2) Datum početka valjanosti nove Europske iskaznice za osobe s invaliditetom i Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom koja se izdaje u postupku obnavljanja je slijedeći kalendarski dan po isteku valjanosti postojeće.

(3) Zahtjev za obnavljanje treba podnijeti u periodu od najviše 90, a najmanje 30 dana prije isteka valjanosti postojeće Europske iskaznice za osobe s invaliditetom i Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom.

(4) U slučaju da je prethodnoj Europskoj iskaznici za osobe s invaliditetom i Nacionalnoj iskaznici za osobe s invaliditetom istekao datum važenja prije podnošenja novog zahtjeva, ne provodi se postupak obnavljanja već postupak novog izdavanja, a početak valjanosti odgovara datumu utvrđivanja ispunjenja uvjeta za izdavanje.

Nadomještanje Europske iskaznice za osobe s invaliditetom i Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom

Članak 13.

(1) Nadomještanje se provodi u situacijama kada je prijavljen gubitak ili krađa Europske iskaznice za osobe s invaliditetom i Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom, kada podaci na Europskoj iskaznici za osobe s invaliditetom i Nacionalnoj iskaznici za osobe s invaliditetom nisu čitljivi uslijed oštećenja ili je prijavljeno da je Europska iskaznica za osobe s invaliditetom i Nacionalna iskaznica za osobe s invaliditetom trajno uništena te se ne može vratiti Izdavatelju.

(2) Datum početka valjanosti nadomještene Europske iskaznice za osobe s invaliditetom i Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom odgovara datumu utvrđivanja ispunjenja uvjeta za nadomještanje, nadomještena isprava ima novi serijski broj i QR kod.

(3) Datum isteka valjanosti Europske iskaznice za osobe s invaliditetom i Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom koja se izdaje u postupku nadomještanja:

– odgovara datumu isteka valjanosti prethodne za koju je pokrenut postupak nadomještanja ili

– određuje se po pravilima obnavljanja, ukoliko Europska iskaznica za osobe s invaliditetom i Nacionalna iskaznica za osobe s invaliditetom koja se nadomješta ističe u roku 90 dana do datuma isteka.

(4) Nositelj iskaznice dužan je bez odgode prijaviti gubitak, sumnju u zlouporabu ili krađu Europske iskaznice za osobe s invaliditetom i Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom izdavatelju.

Zamjena Europske iskaznice za osobe s invaliditetom i Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom

Članak 14.

(1) Nositelj iskaznica, ako želi i dalje koristiti prava dužan je podnijeti zahtjev za zamjenu Europske iskaznice za osobe s invaliditetom i Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom ako je promijenio ime ili prezime u nadležnim registrima u roku od 15 dana od nastupanja navedenih okolnosti.

(2) Prije preuzimanja nositelj javne isprave dužan je vratiti Europsku iskaznicu za osobe s invaliditetom i Nacionalnu iskaznicu za osobe s invaliditetom koja je predmet zamjene izdavatelju.

(3) Zamijenjena isprava ima novi serijski broj i QR kod.

III. PONIŠTAVANJE I ODUZIMANJE

Uvjeti i način oduzimanja Europske iskaznice za osobe s invaliditetom i Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom

Članak 15.

(1) Nadležna tijela za kontrolu i nadzor moraju Europsku iskaznicu za osobe s invaliditetom i Nacionalnu iskaznicu za osobe s invaliditetom oduzeti kada je prilikom nadzora korištenja utvrđeno:

– da je krivotvorena i/ili

– da osoba koja je koristi nije nositelj iskaznice i/ili

– da osoba koristi nevažeću iskaznicu i/ili

– da je pribavljena na temelju lažnih i/ili krivotvorenih isprava.

(2) Ovlaštene osobe za nadzor i kontrolu korištenja Europske iskaznice za osobe s invaliditetom i Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom dužne su Izdavatelju radi ažuriranja statusa isprave u sustavu, dostaviti podatak o trajanju privremenog onemogućavanja korištenja Isprave.

Sadržaj evidencije nositelja prava

Članak 16.

(1) Podatke za Evidenciju nositelja prava prikuplja i obrađuje izdavatelj.

(2) Podatkovni sadržaj evidencije nositelja prava obuhvaća:

1. osobama korisnicima prava na povlastice

a. ime

b. prezime

c. datum rođenja

d. OIB

e. adresa prebivališta

f. adresa elektroničke pošte

2. povlasticama koje mogu biti dodijeljene korisnicima prava

a. u željezničkom putničkom prijevozu

b. u pomorskom putničkom prijevozu

c. na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta

d. na oslobađanje plaćanja naknada za korištenje autocesta i objekata s naplatom

3. postupcima provedenim u svrhu dodjele prava na povlasticu

a. vrsta postupka

b. datum pokretanja postupka

c. klasifikacijska oznaka postupka

d. status postupka

4. ispravama izdanim u svrhu ostvarivanje prava na povlasticu

a. datum izdavanja isprave

b. datum isteka valjanosti isprave

c. serijski broj isprave

d. status isprave.

Provjera podataka vezanih uz ostvarivanje prava na Europsku i Nacionalnu iskaznicu za osobe s invaliditetom

Članak 17.

(1) Izdavatelj najmanje jednom mjesečno pokreće postupke periodičke provjere statusa nositelja prava, a ako se provjerom utvrdi da je došlo do promjene podataka koji utječu na ostvarivanje prava, sustav će automatski rješenjem poništiti Europsku i Nacionalnu iskaznicu za osobe s invaliditetom protiv kojeg se može uložiti žalba ministarstvu za promet.

(2) Posljedice provjere iz prethodnog stavka mogu biti promjena opsega prava ili prestanak prava Nositelja na temelju izdane Europske i Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom.

Organizacijske, tehničke i sigurnosne mjere u postupcima prikupljanja i obrade podataka

Članak 18.

(1) Svi postupci izdavanja Europske i Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom obavljaju se uz primjenu sljedećih organizacijskih, tehničkih i sigurnosnih mjera:

– za zaštitu osobnih podataka kao i svih podataka koji se prikupljaju, razmjenjuju, generiraju, obrađuju i uništavaju tijekom obavljanja poslova zaprimanja i obrade zahtjeva za izdavanje, tehničke izrade i korištenja Europske i Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom,

– za zaštitu informacijskog sustava na kojem se vode potrebne evidencije o Europskim i Nacionalnim iskaznicama za osobe s invaliditetom,

– za upis cjelovitih, točnih i provjerenih podataka u evidencije uz točno utvrđivanje datuma i vremena upisa u evidencije,

– za osiguranje dokaza da evidencije vode samo ovlaštene i autentificirane osobe,

– za pohranu i arhiviranje svih relevantnih evidencija posebno u svrhu pružanja dokaza i provjere u sudskim, upravnim i drugim postupcima kroz razdoblje od 10 godina.

(2) U postupku tehničke izrade osigurat će se proizvodnja i čuvanje propisanog obrasca iz članka 9. ovog Pravilnika, priprema podataka i individualizacija na temelju nepromijenjenih podataka dobivenih u postupku zaprimanja i obrade zahtjeva za izdavanje i/ili izdavanja po službenoj dužnosti, kontrolirano i zapisnički potvrđeno uništavanje pogrešno izrađenih isprava, pravovremeno izdavanje i opoziv na temelju zahtjeva tijela za nadzor i kontrolu i osiguranje tehničke i fizičke zaštite prostora u kojima se izrađuju Europske i Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom.

(3) Na vođenje Evidencije izdavatelj primjenjuje mjere i standarde informacijske sigurnosti sukladno propisima i međunarodnim normama kojima se uređuje informacijska sigurnost.

(4) Osobni podaci se obrađuju i pohranjuju u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (SL L 19, 4. 5. 2016.) i drugim propisima o zaštiti osobnih podataka.

(5) Evidencija neće pohranjivati podatke duže nego što je potrebno da bi se ostvarila svrha iz članka 8. ovoga Pravilnika.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/23-02/8 Urbroj: 530-08-1-2-23-102 Zagreb, 21. prosinca 2023.

Ministar Oleg Butković, v. r.

PRILOG I.

OBRAZAC EUROPSKE ISKAZNICE ZA OSOBE S INVALIDITETOM I NACIONALNE ISKAZNICE ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Prednja strana (Europska iskaznica za osobe s invaliditetom)

Stražnja strana (Nacionalna iskaznica za osobe s invaliditetom)

 

 

 

Copyright © Ante Borić