Baza je ažurirana 24.062024. 

zaključno sa NN 74/24

NN 25/2024 (1.3.2024.), Pravilnik o provedbi Programa potpore za izostanak prihoda od svinjogojske proizvodnje zbog mjera suzbijanja afričke svinjske kuge

Ministarstvo poljoprivrede

386

Na temelju članka 39. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21. i 152/22.) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI PROGRAMA POTPORE ZA IZOSTANAK PRIHODA OD SVINJOGOJSKE PROIZVODNJE ZBOG MJERA SUZBIJANJA AFRIČKE SVINJSKE KUGE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje provedba Programa potpore za izostanak prihoda od svinjogojske proizvodnje zbog mjera suzbijanja afričke svinjske kuge donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/24-04/52, urbroj: 50301-05/14-24-2 od 8. veljače 2024. godine (u daljnjem tekstu: Program).

Dodjela potpore

Članak 2.

Potpora iz Programa dodjeljuje se u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. prosinca 2013.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2023/2391 оd 4. listopada 2023. o izmjeni uredbi (EU) br. 717/2014, (EU) br. 1407/2013, (EU) br. 1408/2013 i (EU) br. 360/2012 u pogledu de minimis potpora za preradu i stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture te Uredbe (EU) br. 717/2014 u pogledu ukupnog iznosa de minimis potpora dodijeljenih jednom poduzetniku, njezina razdoblja primjene i drugih pitanja (SL L 2391, 5. 10. 2023.).

Mjera u provedbi Programa

Članak 3.

Mjera u provedbi Programa iz članka 1. ovoga Pravilnika je potpora za izostanak prihoda zbog nemogućnosti bavljenja svinjogojskom proizvodnjom.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika

Članak 4.

(1) Prihvatljivi korisnici su subjekti, fizičke ili pravne osobe koje uzgajaju rasplodne svinje i/ili proizvode tovne svinje, na objektu/objektima korisnika je utvrđeno uginuće uslijed afričke svinjske kuge i/ili je provedeno usmrćivanje svinja ili uklanjanje svinja od trenutka potvrde afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj temeljem zapisnika inspektora Državnog inspektorata Republike Hrvatske, te nisu u mogućnosti držati svinje.

(2) Potpora se ne može dodijeliti korisnicima koji su ostvarili pravo na potporu na temelju Programa potpore gospodarstvima zbog narušenog proizvodnog potencijala uslijed provedbe naređenih mjera suzbijanja afričke svinjske kuge donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/23-04/457, urbroj: 50301-05/31-23-3 od 23. studenoga 2023. godine i Pravilnika o provedbi Programa potpore gospodarstvima zbog narušenog proizvodnog potencijala uslijed provedbe naređenih mjera suzbijanja afričke svinjske kuge (»Narodne novine«, broj 141/23.).

Obveze korisnika

Članak 5.

(1) Nakon proteka razdoblja od 12 mjeseci od dodjele ukupnog iznosa potpore korisnik potpore dužan je obnoviti svinjogojsku proizvodnju minimalno do razine na kojoj je bila prije nastanka štete odnosno uginuća i/ili provedbe usmrćivanja svinja.

(2) Ukoliko korisnik ne obnovi svinjogojsku proizvodnju dužan je povećati postojeću drugu stočarsku proizvodnju ili započeti novu stočarsku proizvodnju minimalno za broj uvjetnih grla druge stoke koji je sukladan broju uvjetnih grla svinja koje je držao prije nastanka štete.

(3) Nakon proteka razdoblja od 12 mjeseci od dodjele potpore korisnik potpore dužan je držati životinje na odgovarajući način u odnosu na biosigurnosne mjere.

(4) Ispunjavanje obveza iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka utvrđuje se provedbom popisa gospodarstava i grla domaćih životinja koje se drže na gospodarstvima korisnika potpore od strane Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu.

(5) Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu na temelju podataka o korisnicima potpore provodi popis iz stavka 4. ovoga članka koji dostavlja Ministarstvu poljoprivrede u roku od 60 dana od zaprimanja podataka o korisnicima.

(6) Korisnici potpore koji ne ispune obvezu iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka obvezuju se vratiti ukupan iznos potpore dodijeljene na temelju ovoga Pravilnika i Programa.

Iznos potpore

Članak 6.

(1) Iznos potpore utvrđuje se sukladno proizvodnom potencijalu gospodarstva, a na temelju broja usmrćenih i/ili uklonjenih te uginulih svinja na gospodarstvu.

(2) U izračunu iznosa potpore iz stavka 1. ovoga članka iznos gubitka temeljem broja rasplodnih svinja na gospodarstvu utvrđuje se na način da se broj grla množi sa jediničnim iznosom od 2,18 eura i brojem dana nemogućnosti držanja svinja na gospodarstvu.

(3) U izračunu iznosa potpore iz stavka 1. ovoga članka iznos gubitka na temelju broja tovljenika na gospodarstvu utvrđuje se na način da se broj grla množi iznosom od 0,36 eura i brojem dana nemogućnosti držanja svinja na gospodarstvu.

(4) Broj dana nemogućnosti držanja svinja iz stavka 2. i stavka 3. ovoga članka započinje danom provedbe naređenih mjera usmrćivanja i/ili uklanjanja svinja te završava datumom izdavanja rješenja Državnog inspektorata o dozvoljenoj repopulaciji objekta i ne može biti veći od 365 dana.

(5) U slučaju uslužnog tova utvrđenog temeljem zapisnika veterinarskog inspektora, prihvatljivom korisniku ne može se isplatit više od 25 % utvrđenog iznosa gubitka.

Administrativna kontrola i postupak dodjele potpore

Članak 7.

(1) Ministarstvo poljoprivrede dostavlja podatke o prihvatljivosti korisnika iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika i podatke o broju grla i trajanju zabrane držanja iz članka 6. ovoga Pravilnika.

(2) Agencija za plaćanja sastavlja Popis prihvatljivih korisnika na temelju:

a. dostavljenih podataka iz stavka 1. ovoga članka

b. uvjeta prihvatljivosti za ostvarivanje prava na potporu navedenih u Programu i ovome Pravilniku,

c. drugih podataka iz internih baza i registara drugih tijela državne uprave i agencija.

(3) Agencija za plaćanja Popis prihvatljivih korisnika iz stavka 2. ovoga članka objavljuje na svojim mrežnim stranicama (www.apprrr.hr).

(4) U roku od 15 dana od objave Popisa prihvatljivih korisnika, zainteresirani korisnici trebaju dostaviti Izjavu o prihvaćanju prava i obveza ovjerenu potpisom (i pečatom za pravne osobe) na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: »Program potpore za izostanak prihoda od svinjogojske proizvodnje zbog mjera suzbijanja afričke svinjske kuge«.

(5) Ovjerom Izjave o prihvaćanju prava i obveza iz stavka 4. ovoga članka korisnik potvrđuje da:

– je upoznat s odredbama Programa i ovoga Pravilnika

– su podaci navedeni u Izjavi točni i istiniti

– će omogućiti sve kontrole nadležnih tijela

– nije ostvario potporu na temelju Programa potpore gospodarstvima zbog narušenog proizvodnog potencijala uslijed provedbe naređenih mjera suzbijanja afričke svinjske kuge donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/23-04/457, urbroj: 50301-05/31-23-3 od 23. studenoga 2023. godine

– se obvezuje da će nakon proteka razdoblja od 12 mjeseci od dodjele ukupnog iznosa potpore obnoviti svinjogojsku proizvodnju minimalno do razine na kojoj je bila prije nastanka štete odnosno uginuća i/ili provedbe usmrćivanja svinja

– se obvezuje, ukoliko ne obnovi svinjogojsku proizvodnju, povećati postojeću drugu stočarsku proizvodnju ili započeti novu stočarsku proizvodnju minimalno za broj uvjetnih grla druge stoke koji je sukladan broju uvjetnih grla svinja koje je držao prije nastanka štete

– se obvezuje nakon proteka razdoblja od 12 mjeseci od dodjele potpore držati životinje na odgovarajući način u odnosu na biosigurnosne mjere.

(6) Obrazac Izjave o prihvaćanju prava i obveza iz stavka 4. ovoga članka objavljuje Agencija za plaćanja na svojim službenim mrežnim stranicama (www.apprrr.hr).

(7) U slučaju da korisnik ne dostavi Izjavu o prihvaćanju prava i obveza u roku iz stavka 4. ovoga članka, smatra se da isti nije prihvatio prava i obveze te mu potpora neće biti isplaćena.

(8) Agencija za plaćanja na temelju rezultata provedene administrativne kontrole donosi:

a) Odluku s konačnim popisom korisnika koji su prihvatili pravo ostvarivanja potpore i preuzimanja obaveza na temelju koje vrši isplatu sredstava i

b) Odluku s konačnim popisom korisnika koji nisu prihvatili prava i obveze i ne ostvaruju pravo na isplatu potpore.

(9) Odluke iz stavka 8. ovoga članka dostavljaju se korisnicima poštom preporučeno s povratnicom.

(10) Popis prihvatljivih korisnika iz stavka 2. ovoga članka za razdoblje nemogućnosti držanja svinja od 26. lipnja 2023. godine do 1. veljače 2024. godine Agencija za plaćanja objavljuje u roku od 10 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(11) Popis prihvatljivih korisnika iz stavka 2. ovoga članka za razdoblje nemogućnosti držanja svinja nakon 1. veljače 2024. godine Agencija za plaćanja objavljuje do 15. u mjesecu za prethodno tromjesečno razdoblje počevši od 15. svibnja 2024. godine.

Žalbe

Članak 8.

Na odluke iz članka 7. ovoga Pravilnika može se podnijeti žalba u skladu s člankom 15. stavkom 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21. i 152/22., u daljnjem tekstu: Zakon o poljoprivredi).

Povrat potpore

Članak 9.

(1) U slučaju neopravdanih plaćanja, korisnik potpore će vratiti iznos koji mu je Agencija za plaćanja odredila Odlukom o povratu sredstava iz članka 144. Zakona o poljoprivredi.

(2) Povrat sredstava i poravnanje povrata sredstava izvršit će se u skladu s člancima 144., 145. i 146. Zakona o poljoprivredi.

Zaštita osobnih podataka

Članak 10.

Sa svim osobnim podacima prikupljenim na temelju odredbi ovoga Pravilnika postupat će se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016.).

Stupanje na snagu

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 404-01/23-01/99

Urbroj: 525-13/862-24-8

Zagreb, 12. veljače 2024.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić