Baza je ažurirana 01.02.2023. 

zaključno sa NN 09/23

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Na osnovi članka 27. stavka 1. točke 4. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10., 8/11. i 18/13.) i članka 14. Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 91/13.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 43. sjednici održanoj 6. rujna 2013. godine donijelo je

 

ODLUKU O CIJENI POLICE DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Pročišćeni tekst

NN 118/1311/14120/1574/16, 147/22

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se cijena police dopunskog zdravstvenog osiguranja (u daljnjem tekstu: polica).

Članak 2.

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) u okviru dopunskog zdravstvenog osiguranja u skladu s člankom 10. Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 85/06., 150/08. i 71/10.) osiguranicima osigurava pokriće sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite do pune cijene zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja iz članka 19. stavka 3. i iznos smanjenja za zdravstvenu zaštitu pruženu na razini primarne zdravstvene zaštite iz stavka 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« 80/13. – u daljnjem tekstu: Zakon) osnovom sklopljene police.

Članak 3.

(1) Policom Zavod osigurava pokriće sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite utvrđene člankom 19. stavkom 3. Zakona u visini od 20% pune cijene zdravstvene zaštite, odnosno najmanje u iznosu postotka proračunske osnovice za izvršenu zdravstvenu zaštitu kako slijedi:

1. specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, uključujući dnevnu bolnicu i kirurške zahvate u dnevnoj bolnici, osim ambulantne fizikalne medicine i rehabilitacije – 0,75% proračunske osnovice,

2. specijalističku dijagnostiku koja nije na razini primarne zdravstvene zaštite – 1,50% proračunske osnovice,

3. ortopedska i druga pomagala utvrđena osnovnom listom ortopedskih i drugih pomagala – 1,50% proračunske osnovice,

4. specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu u ambulantnoj fizikalnoj medicini i rehabilitaciji i za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u kući – 0,75% proračunske osnovice po danu,

5. liječenje u drugim državama članicama i trećim državama sukladno propisima Europske unije, međunarodnom ugovoru, Direktivi 2011/24/EU, ovom Zakonu i općem aktu Zavoda, ako propisima Europske unije, odnosno međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno,

6. troškove bolničke zdravstvene zaštite – 3,01% proračunske osnovice po danu,

7. dentalna pomagala utvrđena osnovnom listom dentalnih pomagala za odrasle osobe od 18 do 65 godina starosti – 30,07% proračunske osnovice,

8. dentalna pomagala utvrđena osnovnom listom dentalnih pomagala za odrasle osobe starije od 65 godina – 15,03% proračunske osnovice.

(2) Policom iz stavka 1. ovog članka Zavod osigurava i sudjelovanje u pokriću troškova zdravstvene zaštite utvrđene člankom 19. stavkom 4. Zakona u visini od 0,30% od proračunske osnovice, odnosno za:

1. zdravstvenu zaštitu pruženu kod izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite: obiteljske (opće) medicine, ginekologije i dentalne medicine, sukladno općem aktu Zavoda,

2. izdavanje lijeka po receptu.

(3) Najviši iznos sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite koji se osigurava dopunskim zdravstvenim osiguranjem po jednom ispostavljenom računu za izvršenu zdravstvenu zaštitu iznosi 60,13% proračunske osnovice.

(4) U slučaju kada je iznos sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja utvrđen u skladu sa stavkom 1. ovog članka veći od punog iznosa cijene zdravstvene zaštite, dopunskim zdravstvenim osiguranjem osiguraniku se osigurava plaćanje punog iznosa cijene te zdravstvene zaštite.

Članak 4. (NN 11/14120/1574/16147/22)

Cijena police iz članka 3. ove Odluke iznosi 111,49 eura godišnje.

Iznimno Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) ovlašćuje ravnatelja Zavoda da može, u natječajnim postupcima koje provode tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe i udruge, u kojima je predmet nabave provođenje usluge dopunskog zdravstvenog osiguranja, ponuditi i nižu cijenu police od cijene utvrđene stavkom 1. ovog članka.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o vrsti i cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 32/09., 118/09., 140/09. i 88/10.).

Članak 6.

Ova Odluka objavljuje se »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. listopada 2013. godine.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 11/14

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 120/15

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 74/16

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 147/22

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

 

Copyright © Ante Borić