Baza je ažurirana 24.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

NN 43/2024 (10.4.2024.), Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja evidencije o obavljenim nadzorima i poduzetim mjerama ribarskih inspektora i ovlaštenih osoba

Ministarstvo poljoprivrede

745

Na temelju članka 73. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17., 130/17., 14/19., 30/23. i 14/24.), članka 38. stavka 4. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, broj 130/17., 111/18., 144/20., 30/23. i 14/24.) i članka 67. stavka 2. Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 63/19.), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O OBAVLJENIM NADZORIMA I PODUZETIM MJERAMA RIBARSKIH INSPEKTORA I OVLAŠTENIH OSOBA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje sadržaj, oblik i način vođenja evidencije o obavljenim nadzorima i poduzetim mjerama ribarskih inspektora i ovlaštenih osoba.

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeća značenja:

1. e-Zapisnik je službena desktop aplikacija Ministarstva koja u elektroničkom obliku sadrži točno definirane predloške zapisnika za određene nadzore a koje su ribarski inspektori i ovlaštene osobe dužni koristiti u svom radu.

2. e-Inspekcija je službena aplikacija Ministarstva koja u elektroničkom obliku sadrži evidenciju obavljenih nadzora, utvrđenih prekršaja, poduzetih mjera i postupanja te krajnjih ishoda vođenih postupaka i sastavni je dio Geoinformacijskog sustava ribarstva (u daljnjem tekstu: GISR).

(2) Izrazi koji se koriste u ovome propisu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

(1) Pristup aplikaciji e-Zapisnik omogućen je instalacijom aplikacije e-Zapisnik na računala inspektora i ovlaštenih osoba a ostvaruje se prijavom u skladu sa korisničkim uputama za registraciju i prijavu u aplikaciju.

(2) Pristup aplikaciji e-Inspekcija ostvaruje se registracijom i prijavom u GISR u skladu sa korisničkim uputama za registraciju i prijavu u sustav.

Članak 4.

(1) Aplikacija e-Zapisnik sadrži predloške zapisnika koji sadrže minimalno sljedeće podatke:

1. naziv, sjedište i vrstu subjekta nadzora,

2. naziv tijela koje obavlja nadzor

3. podatke o osobama koje nazoče nadzoru

4. oznaku spisa predmeta prema propisima o uredskom poslovanju,

5. mjesto, dan i sat početka i završetka nadzora,

6. predmet nadzora,

7. činjenično stanje utvrđeno nadzorom ili činjenice utvrđene nadzorom

8. izrečene mjere,

9. potpise osoba koji nazoče nadzoru.

(2) Aplikacija e-Inspekcija, sadrži minimalno:

1. evidenciju zapisnika o obavljenim nadzorima

2. postupanja po utvrđenom činjeničnom stanju (Upravni ili prekršajni postupci)

3. pravomoćno izrečene prekršajno pravne sankcije.

Članak 5.

(1) Ribarski inspektori i ovlaštene osobe dužni su ispuniti zapisnik o obavljenom nadzoru, u elektroničkom obliku, u aplikaciji e-Zapisnik.

(2) Ribarski inspektori dužni su u najkraćem mogućem roku (ne duže od 72 sata), od provedenog nadzora, elektronički ispunjene zapisnike, u PDF formatu, pohraniti u sustav elektroničkog uredskog poslovanja (u daljnjem tekstu e-GOP).

(3) Ovlaštene osobe iz Zakona o morskom ribarstvu, Zakona o slatkovodnom ribarstvu i Zakona o akvakulturi pohranjuju elektronički ispunjene zapisnike u skladu s uputom o uredskom poslovanju tijela u kojem su zaposleni.

(4) Ribarski inspektori i ovlaštene osobe odgovorni su za točnost unesenih podataka.

(5) Stranka u postupku zapisnik može potpisati elektronskim potpisom.

(6) Ako je stranka u postupku suglasna zapisnik se može dostaviti putem elektroničke pošte uz opciju »potvrda o isporuci«. U takvim slučajevima je obvezno unošenje adrese elektroničke pošte stranke u zapisnik;

(7) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučaju tehničkih poteškoća, zapisnik se sastavlja u papirnatom obliku, te u najkraćem mogućem roku (ne duže od 72 sata), od provedenog nadzora, unosi u aplikaciju e-Zapisnik.

(8) U slučaju iz stavka 7. ovoga članka, ribarski inspektori i ovlaštene osobe iz Zakona o morskom ribarstvu, Zakona o slatkovodnom ribarstvu i Zakona o akvakulturi dužni su papirnati oblik skenirati i pohraniti u skladu sa stavkom 2. i 3. ovoga članka.

(9) U slučaju da aplikacija e-Zapisnik ne sadrži potreban predložak zapisnika, zapisnik se sastavlja u slobodnoj formi putem sustava uredskog poslovanja.

(10) Danom kreiranja predložaka zapisnika u aplikaciji e-Zapisnik, svi korisnici aplikacija e-Zapisnik i e-Inspekcija obvezni su koristiti kreirane elektroničke zapisnike.

Članak 6.

U slučaju pokretanja upravnog ili prekršajnog postupka te donošenja pravomoćne presude, ribarski inspektori i ovlaštene osobe obvezni su, bez odgađanja, ažurirati podatke iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja evidencije postupanja ribarskih inspektora i ovlaštenih osoba (»Narodne novine« br. 46/19.).

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/24-01/16 Urbroj: 525-12/810-24-7 Zagreb, 28. ožujka 2024.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić