Baza je ažurirana 19.03.2019. zaključno sa NN 25/19

Mi pratimo Narodne Novine i Službeni list Europske unije za Vas!

 

SRETNA NOVA 2019 :)

27.12.2018. - NN 118/18
21.12.2018. - NN 116/18
20.12.2018. - NN 115/18
19.12.2018. - NN 114/18
17.12.2018. Informator.hr Broj 6553     Pravo na spajanje obitelji azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom Izbjegličkom krizom kakvoj danas svjedočimo na granicama Europske unije, posebno je pogođena obitelj, kao prirodna i temeljna društvena jedinica, koja ima pravo na zaštitu društva i države. Ovim radom člankom obuhvatit ćemo se osnovna pitanja prava na spajanje obitelji azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom, koji su zaštićeni nizom nacionalnih zakona i međunarodnih propisa.
13.12.2018. – Informator.hr        Novine u propisima, ogledni primjeri, tekst Zakona o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov., br. 68/18) i pročišćeni tekst Zakona o najmu stanova (Nar. nov., br. 91/96, 48/98 – Odluka USRH, 66/98 – ispr. Odluke USRH, 22/06 i 68/18)
12.12.2018. - NN 111/18
11.12.2018. – Informator.hr        Radionica je namijenjena geodetima, poreznim savjetnicima, revizorima, agentima za promet nekretnina, referentima u imovinsko-pravnim službama, referentima u poreznim upravama. Radionica je uvrštena u Program stručnog usavršavanja Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije za razdoblje od 1. travnja 2018. do 31. ožujka 2019. (bodovi ukupno/regulativa: 2/2).
10.12.2018. – Informator.hr Broj 6552      Na 10. sjednici Hrvatskog sabora, koja je održana 21. studenoga 2018., usvojen je niz izmjena i dopuna poreznih propisa, kao nastavak porezne reforme. Izmjene i dopune poreznih propisa objavljene su u Narodnim novinama, broj 106/18 i najvećim dijelom primjenjuju se već od 1. siječnja 2019. S obzirom na opsežnost ove materije, novine koje donose ti propisi prikazat ćemo u tri nastavka. U ovom broju Informatora pišemo o novinama iz područja Općeg poreznog zakona, kao temeljnog poreznog zakona te novinama s područja prometa nekretnina i oporezivanja dobiti. U sljedećim brojevima pisat ćemo o novinama iz ostalih poreznih područja. Autor: Marica Houška

KLIKNI ZA VIŠE

07.12.2018. - Službeni list EU L311-312
05.12.2018. – Informator.hr

      Savjetovanje je namijenjeno načelnicima, gradonačelnicima, županima i njihovim zamjenicima, službenicima i namještenicima zaposlenima u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te svima koji primjenjuju propise o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te proračunske propise.

28.11.2018. – Informator.hr - redakcijski pročišćeni tekst Zakona s napomenama uz pojedine odredbe

- opširno pojmovno kazalo

SAZNAJTE VIŠE
27.11.2018. – Informator.hr

      Savjetovanje je namijenjeno načelnicima, gradonačelnicima, županima i njihovim zamjenicima, službenicima i namještenicima zaposlenima u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te svima koji primjenjuju propise o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te proračunske propise.

26.11.2018. – Informator.hr Broj 6550       Državljanstvo, kao posebna i trajna veza između pojedinca i države, koja nastaje i prestaje na određene načine, važno je, ali i osjetljivo pravno pitanje za sve države svijeta. Da je tako, potvrđuje i Zakon o hrvatskom državljanstvu iz 1991., koji je Hrvatski sabor donio dan nakon donošenja povijesne Ustavne odluke o samostalnosti i suverenosti Republike Hrvatske. Zakon je doživio nekoliko izmjena, među kojima je zadnja iz 2015. Dana 3. studenoga 2018. dovršen je postupak e-savjetovanja o prijedlogu novih izmjena ovog Zakona, koji predviđa novi pristup u načinu stjecanja i mogućnosti gubitka hrvatskog državljanstva. O njemu u nastavku svoj kritički osvrt daje izv. prof. dr. sc. Frane Staničić. Autor: izv. prof. dr. sc. Frane Staničić

KLIKNI ZA VIŠE

23.11.2018. - e-Savjetovanja
21.11.2018. - Službeni list EU L295-L294
20.11.2018. – Informator.hr

      Savjetovanje je namijenjeno načelnicima, gradonačelnicima, županima i njihovim zamjenicima, službenicima i namještenicima zaposlenima u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te svima koji primjenjuju propise o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te proračunske propise.

19.11.2018. – Informator.hr Broj 6549      Utjecaj globalizacije i razvoj modernih tehnologija doveli su do znatnih promjena na tržištu rada. U takvim okolnostima fokus se sve više stavlja na fleksibilnije atipične oblike zapošljavanja, koji na taj način stječu dominantan položaj na tržištu rada, a koji posebice dolaze do izražaja u Republici Hrvatskoj. Jedan od takvih oblika zapošljavanja su i studentski poslovi, koji studentima tijekom stjecanja akademskog obrazovanja omogućavaju ostvarivanje dohotka za poboljšanje studentskog standarda. Autor: Bernard Iljazović, univ. bacc. admin. public.

KLIKNI ZA VIŠE

16.11.2018. - NN 101/18
16.11.2018. – Informator.hr        Savjetovanje je namijenjeno trgovačkim društvima i fizičkim osobama koje obavljaju bankarske poslove, mjenjačke poslove, računovodstvene i revizorske usluge, te usluge poreznog savjetovanja, odvjetničke i javnobilježničke usluge, poslove zastupanja i posredovanja u osiguranju, poslove potrošačkog kreditiranja, posredovanja u prometu nekretninama, organiziranja igara na sreću, poslove trgovine plemenitim metalima i dragim kamenjem te umjetničkim predmetima i antikvitetima.
15.11.2018. – Informator.hr        Radionica je namijenjena geodetima, poreznim savjetnicima, revizorima, agentima za promet nekretnina, referentima u imovinsko-pravnim službama, referentima u poreznim upravama. Radionica je uvrštena u Program stručnog usavršavanja Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije za razdoblje od 1. travnja 2018. do 31. ožujka 2019. (bodovi ukupno/regulativa: 2/2).
14.11.2018. – Informator.hr

      Savjetovanje je namijenjeno načelnicima, gradonačelnicima, županima i njihovim zamjenicima, službenicima i namještenicima zaposlenima u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te svima koji primjenjuju propise o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te proračunske propise.

07.11.2018. – Informator.hr Novine u propisima, ogledni primjeri, tekst Zakona o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov., br. 68/18) i pročišćeni tekst Zakona o najmu stanova (Nar. nov., br. 91/96, 48/98 – Odluka USRH, 66/98 – ispr. Odluke USRH, 22/06 i 68/18) Autori: Josip Bienenfeld, Dragica Kemeter i Milan Ivanović
06.11.2018. – Informator.hr Savjetovanje je namijenjeno pravnicima i ostalim zaposlenicima koji rade na poslovima primjene Zakona o komunalnom gospodarstvu i usklađivanju akata jedinica lokalne samouprave (općine, gradovi i županije), pravnicima u komunalnom gospodarstvu, korporativnim pravnicima, odvjetnicima te pravnicima koji sudjeluju u upravnim postupcima, sudcima i stručnim osobama koje sudjeluju u poslovima upisa u katastar i zemljišne knjige.
21.09.2018. - e-Savjetovanja
12.09.2018. - e-Savjetovanja
10.09.2018. - e-Savjetovanja
04.08.2018. - NN 71/18
20.07.2018. - NN 66/18
19.07.2018. - NN 65/18
13.07.2018. - e-Savjetovanja
27.06.2018. - NN 57/18
01.06.2018. - NN 50/18
25.05.2018. - NN 48/18
18.05.2018. - NN 46/18
09.05.2018. - NN 42/18
27.04.2018. - NN 39/18
23.03.2018. - e-Savjetovanja
14.03.2018. - NN 25/18
02.03.2018. - e-Savjetovanja
19.01.2018. - NN 07/18

 

SRETNA NOVA 2018 :)

22.12.2017. - NN 129/17
21.12.2017. - NN 128/17
25.10.2017. - NN 104/17

Ove izmjene stupaju na snagu 02.11.2017., a glavne su:

- preciznije definiran predstečajni razlog i tko ga čini vjerojatnim – čl. 4

- dužnik može pokrenuti stečajni postupak i ako učini vjerojatnom da svoje već postojeće obveze neće moći ispuniti po dospijeću – dakle novi stečajni razlog – čl.5

- Ako je pokrenut stečajni postupak, nije dopušteno pokretanje predstečajnoga postupka – čl. 15

- Prijedlog za otvaranje predstečajnoga/stečajnog postupka može se povući do donošenja rješenja o otvaranju predstečajnoga/stečajnog postupka odnosno donošenja rješenja o odbacivanju prijedloga – čl. 16

Predstečaj

- nove isprave uz prijedlog za otvaranje predstečajnoga postupka – čl. 26

- izmjena obveznog sadržaja Prijedloga plana restrukturiranja – čl. 27

- produženi rokovi za prijavu tražbina odnosno očitovanje na prijavljene tražbine – čl. 34

- proširena definicija vjerovnika u predstečajnom postupku – čl. 35

- dužnost razlučnih i izlučnih vjerovnika – čl. 38

- izmjene plana restrukturiranja – čl. 52 - novo: Preuzimanje novog zaduženja u novcu radi privremenog financiranja – čl. 62.a

- Predstečajni postupak mora se završiti najkasnije u roku od 300 dana od dana otvaranja predstečajnoga postupka – čl. 63 - promijenjeni razlozi za obustavu postupka – čl. 64

Stečaj

- mogućnost da se stečajni upravitelj sam privremeno izuzme od izbora – čl. 84

- brisano ugraničenje u pogledu osobe člana odbora vjerovnika – čl. 96

- brisana presumpcija koji dokaza čine vjerojatnim postojanje tražbine vjerovnika – čl. 109

- brisana obveza da dužnika pojedinca da osobno podnosi prijedlog za otvaranje stečaja – čl. 109

- tražbine prvog višeg isplatnog reda (obuhvaćeni doprinosi i druga davanja na plaću) – čl. 138

- prava protivnika pobijanja pravnih radnji – čl. 213

- obračun troškova – čl. 254

- brisane odredbe o stečaju povezanih društava – čl. 391

Ovim se Zakonom uređuje područje regulacije tržišta željezničkih usluga i područje zaštite prava putnika u željezničkom prijevozu, nadležnost i ovlasti nacionalnog regulatornog tijela u područjima regulacije tržišta željezničkih usluga i zaštite prava putnika u željezničkom prijevozu, postupci pred nacionalnim regulatornim tijelom i inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona. Putnik ima pravo podnijeti pisani prigovor željezničkom prijevozniku radi zaštite svojih prava koja su koja su propisana Uredbom (EZ) br. 1371/2007

Ovim Pravilnikom se propisuje način dodjeljivanja, određivanja, korištenja i poništavanja registracijskog i identifikacijskog broja gospodarskog subjekta (EORI broj – engl. »Economic Operators Registration and Identification number«; u daljnjem tekstu: EORI broj), obrazac zahtjeva za EORI broj, sadržaj potvrde o EORI broju, strukturu EORI broja, sadržaj evidencije o EORI brojevima te korištenje podataka koji se prikupljaju i razmjenjuju u postupku dodjele EORI broja za primjenu sustava uspostavljenog u skladu s člankom 16. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 952/2013.)

18.10.2017. - NN 102/17

Ovim se Zakonom propisuje odgovornost i obveze fizičkih i pravnih osoba radi zaštite životinja tijekom korištenja, što uključuje zaštitu njihova života, zdravlja i dobrobiti, način postupanja sa životinjama, uvjeti koji su potrebni za zaštitu životinja pri držanju, uzgoju, izvođenju zahvata na životinjama, usmrćivanju, prijevozu, korištenju životinja u znanstvene svrhe, držanju životinja u zoološkim vrtovima, u cirkusima i drugim predstavama, prilikom prodaje kućnih ljubimaca te postupanje s napuštenim i izgubljenim životinjama, inspekcijski nadzor i prekršajne odredbe.

Izmjene iz NN 102/17 stupaju na snagu 26.10.2017., a glavne se odnose na:

- Novi europski istražni nalog - je odluka koju izdaje ili potvrđuje nadležno pravosudno tijelo države članice radi izvršenja jedne ili više dokaznih radnji u drugoj državi članici, odnosno radi pribavljanja već postojećih dokaza od druge države članice – čl. 1, 42.a-42.ap + Prilog 14A (umjesto: Europski nalog za pribavljanje dokaza – čl. 50.-62.), čime je promijenjen i Nalog za osiguranje imovine – čl. 44.-49.

- definiciju imovine – čl. 2

- troškove izvršenja čl. 13

- pravne lijekove čl. 14

- pravo na branitelja čl. 17.a

- prava tražene osobe čl. 24

- postupak pred sucem istrage čl. 24.a

- prekid postupka izvršenja europskog uhidbenog naloga i privremena predaja tražene osobe čl. 33 - načelo specijalnosti čl. 38

12.10.2017. - NN 101/17

Ovim Zakonom uređuje se stambeno potrošačko kreditiranje, a osobito pružanje usluga stambenoga potrošačkog kreditiranja, ugovori o stambenom potrošačkom kreditu, informacije, prava i postupci u svezi sa stambenim potrošačkim kreditima, procjena kreditne sposobnosti potrošača, pristup kreditnim registrima, pružanje usluga kreditnog posredovanja i savjetodavnih usluga, nadzor nad vjerovnicima i kreditnim posrednicima i zaštita prava potrošača.

Ovim Zakonom se uređuje: 1. mjerodavno pravo za privatnopravne odnose s međunarodnim obilježjem 2. nadležnost sudova i drugih tijela Republike Hrvatske u pravnim stvarima čiji su predmet odnosi iz točke 1. ovoga članka i pravila postupka 3. priznanje i ovrha stranih sudskih odluka u pravnim stvarima čiji su predmet odnosi iz točke 1. ovoga članka.

Relevantno za pitanja prava osobnog statusa, stvarnog prava, obveznog prava, prava intelektualnog vlasništva, nasljednog i obiteljskog prava. Stupa na snagu 29.01.2019.g.

Ovim Zakonom uređuju se pravila i postupak uzajamne pomoći i suradnje nadležnih tijela država članica u prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni koje je donijelo nadležno tijelo ili potvrdilo upravno tijelo ili sud države članice, izrečenoj pružatelju usluga s poslovnim nastanom u jednoj državi članici zbog povrede prava upućenih radnika, odnosno kršenja pravila o upućivanju radnika.

Izmjene stupaju na snagu 20.10.2017.g., a glavne su:

- izmjene kod rada za opće dobro (čl. 55)

- novi opisi kaznenih djela Zloporabe povlaštenih informacija (čl. 259) i Zloupotrebe tržišta kapitala (čl. 260)

- postrožena kazna zatvora kod kaznenih djela Nedozvoljene proizvodnje (čl. 263), Nedozvoljene trgovine (čl. 264), Protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma (čl. 326) te Nedozvoljenog posjedovanja, izrada i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari (čl. 331)

- prijelazne odredbe o izvršenju kaznenopravnih sankcija te uvjetnom otpustu

Brisane odredbe o porezu na nekretnine :)

02.10.2017. - e-Savjetovanja
20.09.2017. - NN 94/17

U kontroli akata koje utvrđuje i izdaje Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora utvrđeno je da je u pročišćenom tekstu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 81/15.) učinjena izmjena članka 71. umjesto članka 73. kako je to propisano Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 79/06.).

Pročišćeni tekst objavljen na Zakon.hr nije imao tu grešku, a možete ga preuzeti ovdje.

15.09.2017. - Službeni list EU ​L237
13.09.2017. - NN 92/17

Ovim Pravilnikom propisuje se način postupanja policijskih službenika u postupku provjere podobnosti osoba koje obavljaju ili su odgovorne za primjenu zaštitnog pregleda, kontrole pristupa ili drugih zaštitnih kontrola u zaštitno ograničenom području i za druge kategorije osoba određene Nacionalnim programom zaštite civilnog zračnog prometa.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje sadržaj obrasca na kojem se podnosi zahtjev za ostvarivanje prava radnika u slučaju stečaja poslodavca temeljem Zakona o osiguranju radničkih tražbina, propisuje način podnošenja zahtjeva i dokumentacija koju je potrebno priložiti zahtjevu.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje sadržaj i način podnošenja obrasca zahtjeva za prisilnu naplatu, zbirnog zahtjeva za isplatu plaće odnosno naknade plaće u visini minimalne plaće i naloga za povlačenje s naplate dijela zahtjeva za prisilnu naplatu te obavijesti središnjeg tijela državne uprave nadležnog za financije i Agencije za osiguranje radničkih tražbina središnjem tijelu državne uprave nadležnom za nadzor primjene propisa o radu.

Odluka Ustavnog suda kojom je ukinut članak 26. stavak 3. ovog Pravilnika.

11.09.2017. - NN 91/17

Odluka Ustavnog suda kojom se ukidaju članci 12. i 13. ovog pravilnika.

31.03.2017. - NN 29/17
08.03.2017. - NN 20/17
27.01.2017. - NN 08/17
12.10.2016. - NN 91/16
06.08.2016. - NN 72/16
03.08.2016. - NN 71/16
08.06.2016. - NN 53/16
13.05.2016. - NN 45/16
11.05.2016. - NN 44/16
30.04.2016. - NN 40/16
22.04.2016. - NN 37/16
15.04.2016. - NN 33/16

 

PODZAKONSKI PROPISI

Organizirali smo podzakonske propise koje sad objavljujemo uz svaki zakon, desno, u dijelu 'Zanimljivi linkovi'.

28.09.2015.
29.06.2015.
16.01.2015.

 

Sretna Nova 2015 !!!

23.06.2014.
16.04.2014.

Copyright © Ante Borić