Baza je ažurirana 24.11.2020. 

zaključno sa NN 129/20

Mi pratimo Narodne Novine i Službeni list Europske unije za Vas!

02.09.2020. - NN 98/20
31.08.2020. - NN 97/20
21.07.2020. - NN 84/20
26.06.2020. - NN 73/20
19.06.2020. - NN 70/20
27.05.2020. - NN 62/20
22.05.2020. - NN 60/20
20.05.2020. - NN 59/20
15.05.2020. - NN 57/20
30.04.2020. - NN 53/20
24.04.2020. - NN 50/20
17.04.2020. - NN 47/20
03.04.2020. - NN 41/20
01.04.2020. - NN 39/20
25.03.2020. - NN 36/20
20.03.2020. - NN 33/20
19.03.2020. - NN 32/20
10.03.2020. - NN 26/20
06.03.2020. - NN 25/20
28.02.2020. - NN 22/20
05.02.2020. - NN 15/20
03.01.2020. - NN 02/20

 

SRETNA NOVA 2020 !

30.12.2019. - NN 128/19
24.12.2019. - NN 126/19
29.11.2019. - NN 116/19
20.11.2019. - NN 112/19
06.11.2019. - NN 106/19
16.10.2019. - NN 98/19
07.10.2019. – Informator.hr Broj 6595-6596       U povodu 25. godišnjice primjene Zakona o javnom bilježništvu, koja se navršila 1. listopada 2019., razgovarali smo sa Zvijezdanom Rauš-Klier, predsjednicom Hrvatske javnobilježničke komore, koja Informatorove čitatelje podsjeća na povijest, početke djelovanja i kronologiju razvoja javnobilježničke službe od 1994. do danas, ali i upoznaje sa sadašnjim položajem javnih bilježnika, svojim naporima i naporima Komore kao tijela u jačanju važnosti javnobilježničke službe u hrvatskom pravnom sustavu te naglašavanju daljnjih potencijala javnih bilježnika

 

PRECARIUM EST, QUOD PRECIBUS PETENTI UTENDUM CONCEDITUR TAMDIU, QUAMDIU IS QUI CONCESSIT PATITUR

 

Novo uređenje revizije prema Noveli Zakona o parničnom postupku

Informatorovi pravni alati: Prijava pokretnine primljene na dar

Pravo na žalbu u javnoj nabavi prema presudama Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

Prava iz zdravstvenog osiguranja u slučaju prestanka radnog odnosa

Isprika autoru

Obveze jedinica lokalne samouprave prema Zakonu o lokalnim porezima

Pravilnik o organizaciji i provedbi produženoga boravka u osnovnoj školi

Vremeplov: Ilirske pokrajine – 14. listopada 1809.

Abecedarij upravnog postupka: Mjesna nadležnost (čl. 16. st. 2. toč. 4. i 5. i st. 3. ZUP-a)

PRILOG: Mišljenja Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja u provedbi Zakona o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov., br. 86/18 i 110/18 - Odluka USRH) i Zakona o gradnji (Nar. nov., br. 153/13, 20/17 i 39/19)

KLIKNI ZA VIŠE
30.09.2019. – Informator.hr Broj 6594       Članak ukazuje na problem nesustavnog određenja ugovora o javnoj nabavi u hrvatskom pravnom poretku. Doc. dr. sc. MARKO TURUDIĆ ističe da ugovor o javnoj nabavi ima prevladavajuće javnopravni karakter, iako ga je zakonodavac normativno odredio kao ugovor građanskog prava. Da bi se dokazala navedena teza, autor ugovor o javnoj nabavi analizira u odnosu na odredbe o upravnom ugovoru iz Zakona o općem upravnom postupku, istovremeno imajući na umu i relevantne odredbe Zakona o javnoj nabavi, kojima se uređuju bitne karakteristike ugovora o javnoj nabavi. Autor: doc. dr. sc. Marko Turudić* Katedra za Upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 

LITUS EST, QUOUSQUE MAXIMUS FLUCTUS A MARI PERVENIT

 

Informatorovi pravni alati: Stupnjevita tužba

Primjena presuda ESLJP-a, koje se izravno ne odnose na Republiku Hrvatsku, u upravnosudskoj praksi

Utjecaj Direktive (EU) 2019/1152 na položaj radnika u nestandardnom radnom odnosu u Republici Hrvatskoj

Žalba u poreznom postupku

Tko odlučuje o izuzeću predsjednice Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

Revizijski odbor i odnos s vanjskim revizorom

Novela pritužbenog postupka protiv policijskih službenika

Vremeplov: Münchenski sporazum – 30. rujna 1938.

Abecedarij upravnog postupka: Mjesna nadležnost (čl. 16. st. 2. toč. 1., 2. i 3. ZUP-a)

KLIKNI ZA VIŠE
23.09.2019. – Informator.hr Broj 6593       Donedavno važeći Zakon o zemljišnim knjigama (Nar. nov., br. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13 i 108/17), od donošenja 1996. godine, izmijenjen je i dopunjen čak devet puta. S obzirom na to da je od njegova donošenja do danas u životu promijenjeno puno toga što utječe i na propise, taj je Zakon postao nepovezan i nepregledan, jezično i nomotehnički u neskladu s današnjim propisima te djelomično neprilagođen digitalnom (elektroničkom) poslovanju. Stoga je potreba za još jednom promjenom toga Zakona rezultirala donošenjem potpuno novog Zakona o zemljišnim knjigama (Nar. nov., br. 63/19). U ovom članku Ana-Marija Končić, voditeljica Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Sesvetama, donosi opći pregled novina u zemljišnoknjižnom pravu koje donosi novi Zakon. Autorica: Ana-Marija Končić, voditeljica Zemljišnoknjižnog odjela Općinskoga suda u Sesvetama

 

FURIOSUS NULLUM NEGOTIUM CONTRAHERE POTEST

 

Ogledni postupak prema Noveli Zakona o parničnom postupku

Informatorovi pravni alati: Rješenje o premještaju za vrijeme raspolaganja

Odgoda izvršenja poreznog rješenja u poreznom nadzoru

Davanje vjerodostojnih podataka o osobi koja je upravljala vozilom u vrijeme počinjenja prekršaja

Novčana kazna u upravnom postupku

Vremeplov: Wormski konkordat – 23. rujna 1122.

Abecedarij upravnog postupka: Mjesna nadležnost (čl. 16. st. 1. ZUP-a)

KLIKNI ZA VIŠE
16.09.2019. – Informator.hr Broj 6592       Nove izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak donose nam daljnje porezno rasterećenje. Proširena je odredba koja je propisivala mogućnost neoporezive isplate troškova smještaja i prehrane na sve radnike uz propisane uvjete. Propisane su i nove vrste neoporezivih primitaka uz zadržavanje postojećih. Valja istaknuti i da je povećan iznos neoporezive dnevnice za službena putovanja, a omogućena je i neoporeziva isplata radnicima za troškove redovite skrbi djece. Navedene mjere, o kojima piše Gordana Lončar, univ. spec. oec., trebale bi pozitivno utjecati na gospodarstvo, poticanje zapošljavanja, mobilnost radne snage te smanjenje iseljavanja. Autorica: Gordana Lončar, univ. spec. oec

 

XPEDIT REI PUBLICAE, NE QUIS RE SUA MALE UTATUR

 

Vremeplov: Malezijski sporazum – 16. rujna 1963.

Informatorovi pravni alati: Prijava u postupku amortizacije stare hipotekarne tražbine

Zastara prava na naplatu dospjelog poreznog duga od poreznog jamca

O problemima ujednačavanja sudske prakse prema Noveli Zakona o parničnom postupku iz 2019.

Neke napomene o radu umirovljenika u inozemstvu i isplati mirovine

Procjena vrijednosti koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra

Povjerenik za etiku i povjerljivi savjetnik u državnom tijelu

Abecedarij upravnog postupka: Stvarna nadležnost (čl. 15. ZUP-a)

KLIKNI ZA VIŠE
09.09.2019. – Informator.hr Broj 6591       U članku Goran Milaković, dipl. iur., prikazuje institut zahtjeva za mirno rješenje spora iz članka 186.a Zakona o parničnom postupku, s osvrtom na izuzetke od primjene toga instituta u parničnim postupcima. Ti izuzeci opisani su u odnosu na procesne pretpostavke za podnošenje tužbe i rokove. Osim teoretskog prikaza, u članku analiziramo i neka stajališta sudske prakse u ovom dijelu primjene toga instituta. Autor: Goran Milaković*, sudac Županijskog suda u Bjelovaru

 

OMNES CONTRACTUS MUNDI SUNT BONAE FIDEI

 

Vremeplov: Mirovni ugovor iz San Francisca – 8. rujna 1951.

Uvjeti rada stranaca u Republici Hrvatskoj

Izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Provedba ovrhe radi naplate poreznog duga

Obustava prekršajnog postupka

Abecedarij upravnog postupka: Službena uporaba jezika i pisma (čl. 14. ZUP-a)

KLIKNI ZA VIŠE
04.09.2019. - NN 82/19
02.09.2019. – Informator.hr Broj 6590       Reforma vodnokomunalnog sektora započeta 2013. odvajanjem vodoopskrbe i odvodnje od drugih komunalnih djelatnosti, nastavljena je donošenjem Zakona o vodnim uslugama (Nar. nov., br. 66/19). Navedenim Zakonom uređene su vodne usluge vezane uz vodoopskrbu i odvodnju, koje su prije bile uređene Zakonom o vodama. Usto, Zakon uređuje daljnje reformske korake koji će, prema namjeri zakonodavca, znatno smanjiti broj isporučitelja vodnih usluga, s ciljem jačanja njihovih kapaciteta i povećanja kvalitete usluge građanima. Autor Mr. sc. Toni Carević, dipl. ing. građ., pojašnjava odredbe Zakona i ukazuje na moguće probleme prigodom njegove implementacije

 

DE RE PUBLICA (IV.)

 

Informatorovi pravni alati: Prijedlog za amortizaciju i brisanje stare hipotekarne tražbine

Informatorovi pravni alati: Prijedlog za amortizaciju i brisanje stare hipotekarne tražbine

Osiguranje novčane tražbine na temelju strane ovršne isprave - europski nalog za blokadu računa

Zahtjevi po stupnjevitoj tužbi i teškoće u ovrsi

Osvrt na promjene koje je donio Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona

Vremeplov: Deklaracija o neovisnosti Vijetnama – 2. rujna 1945.

Ustavna prava migranata u Republici Hrvatskoj

Abecedarij upravnog postupka: Načelo zaštite stečenih prava stranaka (čl. 13. ZUP-a)

KLIKNI ZA VIŠE
10.07.2019. - NN 66/19
08.07.2019. – Informator.hr Broj 6582-6583       U članku doc. dr. sc. Marko Turudić analizira presudu Suda Europske unije u predmetu C-193/18, donesenu u povodu zahtjeva za prethodnu odluku Visokog upravnog suda Sjeverne Rajne-Vestfalije (Njemačka), kojom se presuđuje da se usluge elektroničke pošte ne mogu smatrati »elektroničkim komunikacijskim uslugama« u smislu članka 2. točke c) Okvirne direktive. Uvodno definiramo over-the-top usluge i naglašavamo njihovu važnost u suvremenoj digitalnoj ekonomiji. Predmetna presuda Suda Europske unije ima veliku važnost za razrješavanje pitanje over-the-top usluga. Autor: doc. dr. sc. Marko Turudić* Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

DUAE SIVE PLURES RES IN OBLIGATIONE, UNA IN SOLUTIONE

 

Vremeplov: Nansenova putovnica – 5. srpnja 1922.

Neke posebnosti sudskih postupaka u sporovima radi zaštite intelektualnog vlasništva od nepoštenog trgovanja

Informatorovi pravni alati: Obavijest dobavljačima o obvezi izdavanja eRačuna

Medicinsko vještačenje u parnicama za naknadu štete zbog liječničkog postupka

Pravilno izdavanje i zaprimanje e-računa u javnoj i jednostavnoj nabavi

Registar stvarnih vlasnika – svrha upisa, obveznici i rokovi

Zastarni rokovi za naknadu štete prema Zakonu o obveznim odnosima

Abecedarij upravnog postupka: Načelo pristupa podacima i zaštite podataka (čl. 11. ZUP-a)

KLIKNI ZA VIŠE
28.06.2019. - NN 63/19
24.06.2019. – Informator.hr Broj 6580-6581       U Informatoru, broj 6575 od 20. svibnja 2019., objavljen je članak dr. sc. Roberta Pečeka, u kojem je autor analizirao najnoviji razvoj događaja vezan uz višegodišnje normativne i interpretacijske dvojbe glede troškova upravnog spora. Tim je člankom ujedno prikazana i povijest s tim povezanih prijepora, zaključno s negativnom ustavnosudskom ocjenom zaključka Visokoga upravnog suda Republike Hrvatske od 12. veljače 2018. Na tragu Odluke Ustavnoga suda, u ovom članku doc. dr. sc. Alen Rajko pojašnjava neka praktična pitanja vezana uz utvrđivanje troškova upravnog spora. Autor: doc. dr. sc. Alen Rajko *Sudac i predsjednik Upravnog suda u Rijeci

 

UNA RES IN OBLIGATIONE, DUAE RES IN SOLUTIONE

Vremeplov: Prodaja Konavala Dubrovačkoj Republici – 24. lipnja 1419.

Informatorovi pravni alati: Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju

Specifičnosti zaduživanja na lokalnoj razini

Ugovor o građenju (2.)

Instant plaćanja - novi trend u izvršenju plaćanja

Planirano liječenje u drugoj državi članici Europske unije

Abecedarij upravnog postupka: Načelo učinkovitosti i ekonomičnosti (čl. 10. ZUP-a)

PRILOG: Elektronička registracija društava s ograničenom odgovornošću

KLIKNI ZA VIŠE
10.06.2019. – Informator.hr Broj 6578       Jedan od prijedloga važnijih izmjena prema Nacrtu konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku jest uvođenje novog instituta tzv. oglednog postupka za pravno pitanje koje je prema procjeni suda prvog stupnja važno za jedinstvenu primjenu prava, a koje se pojavljuje u većem broju postupaka. U članku doc. dr. sc. Jakob Nakić iznosi nedostatke novog instituta i daje prijedloge za njegovu doradu. Autor: doc. dr. sc. Jakob Nakić,* Naslovni docent Sveučilišta u Rijeci, Pravni fakultet

 

RATIHABITIO MANDATO COMPARATUR

Vremeplov: Rivonijski proces – 12. lipnja 1964.

Nadzor zakonitosti statuta jedinica lokalne samouprave

Članstvo u upravnim i nadzornim tijelima udruge i sukob interesa

Prijedlog za provedbu ovrhe na vrijednosnim papirima ubilježenim na računima kod SKDD-a

Neprofitne organizacije kao pružatelji usluga u turizmu

Mišljenja Ministarstva rada i mirovinskoga sustava

Turističke usluge u nautičkom dijelu luka otvorenih za javni promet

Abecedarij upravnog postupka: Načelo utvrđivanja materijalne istine (čl. 8. ZUP-a)

KLIKNI ZA VIŠE
03.06.2019. – Informator.hr Broj 6577       U dvadeset petoj godini primjene po deseti put izmijenjen je i dopunjen Zakon o trgovačkim društvima . Brojne izmjene i dopune Zakona, koje su stupile na snagu 20. travnja 2019. , zaslužuju osvrt kako bi se skrenula pozornost na neke važnije među njima. Iako bi detaljnije ulaženje u sve izmjene i dopune odredbe Zakona zahtijevalo opsežniju i temeljitu obradu, u članku se akademik JAKŠA BARBIĆ osvrće na utjecaj nekih važnijih izmjena i dopuna na svakodnevnu pravnu praksu. Autor: akademik Jakša Barbić* Professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu

 

SI VIS FLUMINIS PARTEM ALIQUAM EX PRAEDIO DETRAXERIT, ET ALIO PRAEDIO ATTULERIT, PALAM EST, SI LONGIORE TEMPORE FUNDO ALIENO HAESERIT, PARS ALIENI VIDETUR

Vremeplov: Zakon o državljanstvu Indijanaca – 2. lipnja 1924.

Neke kontradikcije oko učinaka privremenih mjera zabrane otuđivanja ili opterećivanja nekretnine

Pravo na prekid rada zbog diskriminacije

Sustavi unutarnjih kontrola u javnom sektoru

Praksa Visokog upravnog suda RH u stvarima javne nabave nakon Odluke Ustavnog suda RH, U-I-2911/2017

Odluka o korištenju godišnjeg odmora i odluka o isplati regresa

Odbačen prijedlog udruge »Blokirani« za ukidanje javnobilježničke ovrhe

Abecedarij upravnog postupka: Načelo pomoći stranci (čl. 7. ZUP-a)

PRILOG: Godišnji odmor državnih i javnih službenika i namještenika

KLIKNI ZA VIŠE
27.05.2019. – Informator.hr Broj 6576       Interpretativna pravila Europskog suda u slučaju neusklađenosti nacionalnog prava s EU direktivama. Zbog neusklađenosti nacionalnog prava s EU direktivom, dolazi do ugrožavanja zajamčenih subjektivnih prava i ciljeva koji se određenom direktivom žele zaštititi odnosno postići. Takvoj je situaciji inherentna pravna nesigurnost jer praktično postoje dvije mogućnosti postupanja nacionalnih sudova. Jedna je neuzimanje u obzir direktive u konkretnom slučaju i primjena nacionalnih propisa. Druga je mogućnost da sudovi postupaju koristeći proširene ovlasti na koje su ovlašteni na temelju interpretativne obveze, a radi ostvarivanja učinkovitosti europskog prava na nacionalnoj razini. U tom slučaju sudci dobivaju određene zakonodavne ovlasti glede kojih Europski sud daje različite interpretativne smjernice, ovisno o tome je li riječ o kaznenim ili nekaznenim stvarima. Autorica: dr. sc. Koraljka Sansović

 

SUBSTITUTIO EST, QUAE POST INSTITUTIONEM A TESTATORE FIERI SOLET, ID EST SECUNDI HEREDIS APPELATIO

Vremeplov: Londonski ugovor o miru o kraju Prvog balkanskog rata – 30. svibnja 1913.

Mjera opreza zabrane poduzimanja poslovnih aktivnosti izvršnog čelnika lokalne jedinice

Prijenos gospodarske cjeline obrta na trgovačko društvo

Rodiljne i roditeljske potpore

Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu

Radnje nakon izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

Sudsko ostvarivanje prava na istupanje člana iz društva s ograničenom odgovornošću

Abecedarij upravnog postupka: Načelo razmjernosti u zaštiti prava stranaka i javnog interesa (čl. 6. ZUP-a)

KLIKNI ZA VIŠE
20.05.2019. – Informator.hr Broj 6575       U Informatoru, broj 6511 od 26. veljače 2018., objavili smo članak nekoliko profesora Katedre za upravno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu, u kojem su, između ostalog, izrazili neslaganje sa Zaključkom sjednice Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, broj 6 Su 85/2018-3 od 12. veljače 2018., kojim je taj Sud utvrdio svoje stajalište u svezi s načinom snošenja troškova upravnog spora, i istaknuli da se takvim stajalištem izigrava Odluka Ustavnoga suda U-I-2753/2012 i dr. (Nar. nov., br. 94/16), kojom je ukinut članak 79. Zakona o upravnim sporovima (Nar. nov., br. 20/10, 143/12 i 152/14). Godinu dana od objave navedenog teksta Ustavni sud Republike Hrvatske ukinuo je stajalište Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i na taj način potvrdio ispravnost razmišljanja profesora Katedre za upravno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu. Autor predstavlja Odluku Ustavnoga suda i kronologiju odlučivanja nadležnih tijela o navedenom pitanju. Autor: dr. sc. Robert Peček

 

CESSIONARIUS EST PRO CREDITORE

Kažnjavanost kao obvezni razlog isključenja ponuditelja iz postupka javne nabave

Učinak presude u upravnom sporu u kontekstu članka 49. stavka 1. Zakona o naknadi

Pravo vlasništva kao objekt zaštite prema članku 1. Protokola 1. uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

Mišljenja Ministarstva rada i mirovinskoga sustava

Pravni interes u ovršnom postupku i postupku osiguranja

Prijedlog za ponavljanje postupka

Vremeplov: Prvi nicejski sabor – 20. svibnja 325.

Abecedarij upravnog postupka: Načelo zakonitosti (čl. 5. ZUP-a)

 

KLIKNI ZA VIŠE
13.05.2019. – Informator.hr Broj 6574       Učinkovitost hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma kao i njegovu usklađenost s međunarodnim standardima licencirani međunarodni eksperti Vijeća Europe, Posebnog odbora za procjenu mjera protiv pranja novca i financiranja terorizma (MONEYVAL), ocijenili su pozitivno i zadovoljavajuće. Unatoč tome, a s obzirom na potrebu daljnjeg usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije te radi jačanja učinkovitosti zaštite sustava od zloporabe pranja novca i financiranja terorizma poboljšanjem postojećih i uvođenjem novih preventivnih mjera i standarda, nedavno je Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Nar. nov., br. 108/17) izmijenjen i dopunjen, stoga autorica daje prikaz novina iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Nar. nov., br. 39/19). Autor: mr. sc. Marcela Kir* Stajališta iznesena u ovom članku osobna su te ne odražavaju nužno stajališta institucije u kojoj je autorica zaposlena

IN DUBIO CONTRA STIPULATOREM

MIŠLJENJE BROJ 21 (2018) Savjetodavnog vijeća europskih sudaca o sprječavanju korupcije među sucima

Revizija Uredbe o nagradi povjerenicima u postupku stečaja potrošača

Pravo zaposlenih i samozaposlenih posvojitelja na posvojiteljski i roditeljski dopust

Nevaljanost ugovora, sloboda ugovaranja i zaštita javnog poretka

Evidencija o stečenoj i otuđenoj financijskoj imovini

Neke napomene o radu umirovljenika uz isplatu mirovine

Vremeplov: Zlatni zakon – 13. svibnja 1888.

Prava i dužnosti predsjednika predstavničkog tijela

Abecedarij upravnog postupka: Stranka u upravnom postupku (čl. 4. st. 2. ZUP-a)

KLIKNI ZA VIŠE
08.05.2019. - NN 46/19
06.05.2019. – Informator.hr  

    4. lipanj 2019. (utorak), u 9,30 sati Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2  

Seminar je namijenjen poslovnim subjektima koji izdaju račun za potrebe javne nabave, ali i primateljima računa u okviru javne nabave kako bi se lakše prilagodili zakonskoj obvezi izdavanja i slanja elektroničkog računa koja stupa na snagu 1. srpnja 2019. Na seminaru će biti riječi i o razmjeni elektroničkog računa u gospodarstvu (poslovnom sektoru) što može subjektima uvelike olakšati administrativno poslovanje.  

Maja Radišić Žuvanić, mag. iur., voditeljica Službe za digitalno gospodarstvo, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta  

mr. sc. Mirjana Mahović-Komljenović, viši upravni savjetnik - koordinator za porez na dodanu vrijednost, Područni ured Zagreb, Porezna uprava

KLIKNI ZA VIŠE
29.04.2019. – Informator.hr Broj 6572-6573       Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Nar. nov., br. 94/18) stupio je na snagu 1. studenoga 2018. Zakon je u potpunosti usklađen s nacionalnim zakonima i propisima koji uređuju područje izdavanja i razmjenu papirnatih računa i računa u elektroničkom obliku. U članku prikazujemo i analiziramo odredbe toga Zakona, s naglaskom na novine koje su njime uvedene i izuzeća od njegove primjene. Autorica posebno upozorava da obveza izdavanja eRačuna za izdavatelje/dobavljače u postupcima javne nabave počinje od 1. srpnja 2019. Autorica: Maja Radišić-Žuvanić mag. iur.* Voditeljica Službe za digitalno gospodarstvo u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta
QUOD ARRAE NOMINE DATUR, ARGUMENTUM EST EMPTIONIS ET VENDITIONIS CONTRACTAE

Prijedlog za provedbu ovrhe na dionici za koju nije izdana isprava o dionici

Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

Mišljenja Ministarstva rada i mirovinskoga sustava

»Biološka oporuka« u pravu osobnosti i medicinskom pravu

Prethodno pitanje u parničnom postupku

Zapošljavanje umirovljenika i obveze iz njihovih primitaka

Vremeplov: Istarski razvod – 5. svibnja 1325.

Abecedarij upravnog postupka: Stranka u upravnom postupku (čl. 4. st. 1. ZUP-a)

PRILOG: Krivotvorenje diplome/svjedodžbe u sudskoj praksi

KLIKNI ZA VIŠE
22.04.2019. – Informator.hr Broj 6571       Ustavni sud Republike Hrvatske (u nastavku teksta: Ustavni sud) u svoje je dvije nedavne odluke podrobno obrazložio važnost ustavnog prava na štrajk za pravni poredak Republike Hrvatske, njegova ograničenja i važnost sudske kontrole prethodne dopustivosti takvih industrijskih akcija. U članku ćemo dati prikaz načelnih stajališta, kao i činjeničnih te pravnih aspekata tih dvaju slučajeva. Autor: dr. sc. Robert Peček

 

PROBATIO VINCIT PRAESUMPTIONEM

Sporazum o privremenom ustupanju radnika u povezano društvo

Novi Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja

Može li Ovršni zakon biti socijalna mjera?

Napredovanje državnih službenika

Novi Zakon o Državnom uredu za reviziju (Nar. nov., br. 25/19)

Vremeplov: Grčka vojna hunta – 21. travnja 1967.

Abecedarij upravnog postupka: Primjena ZUP-a (čl. 3. st. 2. i 3. ZUP-a)

KLIKNI ZA VIŠE
15.04.2019. – Informator.hr Broj 6570

      Postupak uređenja međe jedan je od najčešćih izvanparničnih postupaka vezanih uz susjedska prava u sudskoj praksi. Unatoč tome i danas se u praksi javljaju nepravilnosti vezane uz uređenje međe, ali i različita sudska praksa. U ovom članku upozorit ćemo na neke nepravilnosti koje smo uočili u drugostupanjskom postupku. Posebno ćemo obraditi postupak uređenja međe kad je jedna od parcela cesta te različitu praksu sudova o tome je li uopće moguće urediti među između dviju nekretnina od kojih je jadna cesta.  Autor: Zinka Bulka, Sutkinja Županijskog suda u Velikoj Gorici

MANIFESTA NON INDIGENT PROBATIONE

Rješenje o prijmu drugog kandidata u službu

Porezni postupci poslije obavljenog poreznog nadzora (2. dio)

Upravni spor u novoj regulaciji osobnih podataka

Kapitulacije iz Santa Fea – 17. travnja 1492.

Mišljenja Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta u području javne nabave

Ovlasti povjerenika Vlade RH

Reguliranje rada pomoćnika u nastavi

Abecedarij upravnog postupka: Primjena ZUP-a (čl. 3. st. 1. ZUP-a)

KLIKNI ZA VIŠE
08.04.2019. – Informator.hr Broj 6569       Travanj je, a to je obično razdoblje godine kada brojni radnici počinju koristiti preostali pripadajući godišnji odmor iz prethodne godine - tzv. »stari« godišnji odmor. U članku ćemo objasniti tko i do kada ima pravo koristiti godišnji odmor iz prošle godine i pod kojim uvjetima, uz prikaz nekih učestalih primjera iz prakse. Stoga je svrha ovoga članka upoznati radnike i poslodavce s njihovim pravima i obvezama kad je u pitanju korištenje godišnjeg odmora iz prethodne godine. Autor: Biljana Barjaktar, dipl. iur.
DARE IN SOLUTUM EST VENDERE

Tužba radi naknade štete zbog ozljede na radu

Porezni postupci poslije obavljenog poreznog nadzora (1. dio)

Vremeplov: Anin statut – 5. travnja 1710.

Povlačenje tužbe u parnici između Scile i Haribde

Tumačenje pojma »upotreba« vozila u kontekstu otvaranja vrata parkiranog vozila

Europski izbori u Republici Hrvatskoj

Abecedarij upravnog postupka: Upravna stvar (čl. 2. ZUP-a)

KLIKNI ZA VIŠE
29.03.2019. - NN 32/19
22.03.2019. - NN 28/19
25.03.2019. – Informator.hr Broj 6567       Prijavitelji nepravilnosti - »zviždači« od 1. srpnja 2019. bit će zaštićeni Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (Nar. nov. br. 17/19). Intencija zakonodavca prilikom donošenja tog Zakona bila je objedinjavanje pravnih standarda njihove zaštite u jedan poseban zakon, kako bi se olakšalo »zviždanje« i zaštita »zviždača« te podigla svijest građana o nužnosti podnošenja prijava zbog nepravilnosti i zaštitio javni interes. Autor: Marijana Dedić-Lokma, dipl. iur.
KLIKNI ZA VIŠE
20.03.2019. - NN 27/19
18.03.2019. – Informator.hr Broj 6566       Bitne novine koje donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov, br. 14/19), ponajprije, usmjerene su na potpuno usklađivanje toga Zakona s Direktivom o nepoštenoj poslovnoj praksi te na unaprjeđenje pojedinih materijalnih i prekršajnih odredaba Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov, br. 41/14 i 110/15), na koje je, prije svega, upozorila praksa tijekom dosadašnje primjene. U ovom članku dajemo prikaz bitnih izmjena i dopuna, kroz usporedbu s prije važećim odredbama Zakona o zaštiti potrošača. Autor: Željko Kudrić, dipl. iur.
KLIKNI ZA VIŠE
15.03.2019. - NN 26/19
13.03.2019. - NN 25/19
11.03.2019. – Informator.hr Broj 6565       U članku autor razmatra i kritički se osvrće na novo uređenje revizije u Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku. Zalaže se da se zadrži kombinacija redovne i izvanredne revizije, čime bi se osigurala jedinstvena primjena prava i ravnopravnost svih u njegovoj primjeni i u javnom i u privatnom interesu. mr. sc. Antun Šagovac* Odvjetnik u Velikoj Gorici
KLIKNI ZA VIŠE
04.03.2019. – Informator.hr Broj 6564       Zakon o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima sklopljenih u Republici Hrvatskoj s neovlaštenim vjerovnikom propisivao je da su ništetni ugovori o kreditu i drugi pravni poslovi koji su nastali kao posljedica ili se temelje na ugovoru o kreditu sklopljeni između dužnika i neovlaštenih vjerovnika, i to čak u slučaju kada su sklopljeni prije stupanja na snagu tog Zakona, od trenutka njihova sklapanja, s posljedicama da je svaka ugovorna strana dužna vratiti drugoj sve ono što je primila na temelju ništetnog ugovora, a ako to nije moguće ili ako se priroda onoga što je ispunjeno protivi vraćanju, treba se dati odgovarajuća naknada u novcu, prema cijenama u vrijeme donošenja sudske odluke
KLIKNI ZA VIŠE
27.02.2019. - NN 20/19
25.02.2019. - NN 19/19
25.02.2019. – Informator.hr Broj 6563       Budući da je vrlo izvjesno da će Velika Britanija izaći iz članstva Europske unije (EU) bez ikakvog sporazuma, Europska komisija za područje koordinacije sustava socijalne sigurnosti pripremila je prijedlog uredbe, koja bi se primjenjivala za tu situaciju, vodeći, prije svega, računa o pravima građana Unije i Velike Britanije iz socijalne sigurnosti (osiguranja).
KLIKNI ZA VIŠE
18.02.2019. – Informator.hr Broj 6562       Budući da je vrlo izvjesno da će Velika Britanija izaći iz članstva Europske unije (EU) bez ikakvog sporazuma, Europska komisija za područje koordinacije sustava socijalne sigurnosti pripremila je prijedlog uredbe, koja bi se primjenjivala za tu situaciju, vodeći, prije svega, računa o pravima građana Unije i Velike Britanije iz socijalne sigurnosti (osiguranja).
KLIKNI ZA VIŠE
15.02.2019. - NN 16/19
29.01.2019. - NN 10/19
e-Savjetovanja
22.01.2019. - NN 07/19
09.01.2019. - NN 02/19
02.01.2019. - NN 01/19
02.01.2019. - e-Savjetovanja

 

SRETNA NOVA 2019 :)

27.12.2018. - NN 118/18
21.12.2018. - NN 116/18
20.12.2018. - NN 115/18
19.12.2018. - NN 114/18
17.12.2018. Informator.hr Broj 6553     Pravo na spajanje obitelji azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom Izbjegličkom krizom kakvoj danas svjedočimo na granicama Europske unije, posebno je pogođena obitelj, kao prirodna i temeljna društvena jedinica, koja ima pravo na zaštitu društva i države. Ovim radom člankom obuhvatit ćemo se osnovna pitanja prava na spajanje obitelji azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom, koji su zaštićeni nizom nacionalnih zakona i međunarodnih propisa.
13.12.2018. – Informator.hr        Novine u propisima, ogledni primjeri, tekst Zakona o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov., br. 68/18) i pročišćeni tekst Zakona o najmu stanova (Nar. nov., br. 91/96, 48/98 – Odluka USRH, 66/98 – ispr. Odluke USRH, 22/06 i 68/18)
12.12.2018. - NN 111/18
11.12.2018. – Informator.hr        Radionica je namijenjena geodetima, poreznim savjetnicima, revizorima, agentima za promet nekretnina, referentima u imovinsko-pravnim službama, referentima u poreznim upravama. Radionica je uvrštena u Program stručnog usavršavanja Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije za razdoblje od 1. travnja 2018. do 31. ožujka 2019. (bodovi ukupno/regulativa: 2/2).
10.12.2018. – Informator.hr Broj 6552      Na 10. sjednici Hrvatskog sabora, koja je održana 21. studenoga 2018., usvojen je niz izmjena i dopuna poreznih propisa, kao nastavak porezne reforme. Izmjene i dopune poreznih propisa objavljene su u Narodnim novinama, broj 106/18 i najvećim dijelom primjenjuju se već od 1. siječnja 2019. S obzirom na opsežnost ove materije, novine koje donose ti propisi prikazat ćemo u tri nastavka. U ovom broju Informatora pišemo o novinama iz područja Općeg poreznog zakona, kao temeljnog poreznog zakona te novinama s područja prometa nekretnina i oporezivanja dobiti. U sljedećim brojevima pisat ćemo o novinama iz ostalih poreznih područja. Autor: Marica Houška

KLIKNI ZA VIŠE

07.12.2018. - Službeni list EU L311-312
05.12.2018. – Informator.hr

      Savjetovanje je namijenjeno načelnicima, gradonačelnicima, županima i njihovim zamjenicima, službenicima i namještenicima zaposlenima u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te svima koji primjenjuju propise o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te proračunske propise.

28.11.2018. – Informator.hr - redakcijski pročišćeni tekst Zakona s napomenama uz pojedine odredbe

- opširno pojmovno kazalo

SAZNAJTE VIŠE
27.11.2018. – Informator.hr

      Savjetovanje je namijenjeno načelnicima, gradonačelnicima, županima i njihovim zamjenicima, službenicima i namještenicima zaposlenima u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te svima koji primjenjuju propise o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te proračunske propise.

26.11.2018. – Informator.hr Broj 6550       Državljanstvo, kao posebna i trajna veza između pojedinca i države, koja nastaje i prestaje na određene načine, važno je, ali i osjetljivo pravno pitanje za sve države svijeta. Da je tako, potvrđuje i Zakon o hrvatskom državljanstvu iz 1991., koji je Hrvatski sabor donio dan nakon donošenja povijesne Ustavne odluke o samostalnosti i suverenosti Republike Hrvatske. Zakon je doživio nekoliko izmjena, među kojima je zadnja iz 2015. Dana 3. studenoga 2018. dovršen je postupak e-savjetovanja o prijedlogu novih izmjena ovog Zakona, koji predviđa novi pristup u načinu stjecanja i mogućnosti gubitka hrvatskog državljanstva. O njemu u nastavku svoj kritički osvrt daje izv. prof. dr. sc. Frane Staničić. Autor: izv. prof. dr. sc. Frane Staničić

KLIKNI ZA VIŠE

23.11.2018. - e-Savjetovanja
21.11.2018. - Službeni list EU L295-L294
20.11.2018. – Informator.hr

      Savjetovanje je namijenjeno načelnicima, gradonačelnicima, županima i njihovim zamjenicima, službenicima i namještenicima zaposlenima u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te svima koji primjenjuju propise o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te proračunske propise.

19.11.2018. – Informator.hr Broj 6549      Utjecaj globalizacije i razvoj modernih tehnologija doveli su do znatnih promjena na tržištu rada. U takvim okolnostima fokus se sve više stavlja na fleksibilnije atipične oblike zapošljavanja, koji na taj način stječu dominantan položaj na tržištu rada, a koji posebice dolaze do izražaja u Republici Hrvatskoj. Jedan od takvih oblika zapošljavanja su i studentski poslovi, koji studentima tijekom stjecanja akademskog obrazovanja omogućavaju ostvarivanje dohotka za poboljšanje studentskog standarda. Autor: Bernard Iljazović, univ. bacc. admin. public.

KLIKNI ZA VIŠE

16.11.2018. - NN 101/18
16.11.2018. – Informator.hr        Savjetovanje je namijenjeno trgovačkim društvima i fizičkim osobama koje obavljaju bankarske poslove, mjenjačke poslove, računovodstvene i revizorske usluge, te usluge poreznog savjetovanja, odvjetničke i javnobilježničke usluge, poslove zastupanja i posredovanja u osiguranju, poslove potrošačkog kreditiranja, posredovanja u prometu nekretninama, organiziranja igara na sreću, poslove trgovine plemenitim metalima i dragim kamenjem te umjetničkim predmetima i antikvitetima.
15.11.2018. – Informator.hr        Radionica je namijenjena geodetima, poreznim savjetnicima, revizorima, agentima za promet nekretnina, referentima u imovinsko-pravnim službama, referentima u poreznim upravama. Radionica je uvrštena u Program stručnog usavršavanja Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije za razdoblje od 1. travnja 2018. do 31. ožujka 2019. (bodovi ukupno/regulativa: 2/2).
14.11.2018. – Informator.hr

      Savjetovanje je namijenjeno načelnicima, gradonačelnicima, županima i njihovim zamjenicima, službenicima i namještenicima zaposlenima u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te svima koji primjenjuju propise o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te proračunske propise.

07.11.2018. – Informator.hr Novine u propisima, ogledni primjeri, tekst Zakona o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov., br. 68/18) i pročišćeni tekst Zakona o najmu stanova (Nar. nov., br. 91/96, 48/98 – Odluka USRH, 66/98 – ispr. Odluke USRH, 22/06 i 68/18) Autori: Josip Bienenfeld, Dragica Kemeter i Milan Ivanović
06.11.2018. – Informator.hr Savjetovanje je namijenjeno pravnicima i ostalim zaposlenicima koji rade na poslovima primjene Zakona o komunalnom gospodarstvu i usklađivanju akata jedinica lokalne samouprave (općine, gradovi i županije), pravnicima u komunalnom gospodarstvu, korporativnim pravnicima, odvjetnicima te pravnicima koji sudjeluju u upravnim postupcima, sudcima i stručnim osobama koje sudjeluju u poslovima upisa u katastar i zemljišne knjige.
21.09.2018. - e-Savjetovanja
12.09.2018. - e-Savjetovanja
10.09.2018. - e-Savjetovanja
04.08.2018. - NN 71/18
20.07.2018. - NN 66/18
19.07.2018. - NN 65/18
13.07.2018. - e-Savjetovanja
27.06.2018. - NN 57/18
01.06.2018. - NN 50/18
25.05.2018. - NN 48/18
18.05.2018. - NN 46/18
09.05.2018. - NN 42/18
27.04.2018. - NN 39/18
23.03.2018. - e-Savjetovanja
14.03.2018. - NN 25/18
02.03.2018. - e-Savjetovanja
19.01.2018. - NN 07/18

 

SRETNA NOVA 2018 :)

22.12.2017. - NN 129/17
21.12.2017. - NN 128/17
25.10.2017. - NN 104/17

Ove izmjene stupaju na snagu 02.11.2017., a glavne su:

- preciznije definiran predstečajni razlog i tko ga čini vjerojatnim – čl. 4

- dužnik može pokrenuti stečajni postupak i ako učini vjerojatnom da svoje već postojeće obveze neće moći ispuniti po dospijeću – dakle novi stečajni razlog – čl.5

- Ako je pokrenut stečajni postupak, nije dopušteno pokretanje predstečajnoga postupka – čl. 15

- Prijedlog za otvaranje predstečajnoga/stečajnog postupka može se povući do donošenja rješenja o otvaranju predstečajnoga/stečajnog postupka odnosno donošenja rješenja o odbacivanju prijedloga – čl. 16

Predstečaj

- nove isprave uz prijedlog za otvaranje predstečajnoga postupka – čl. 26

- izmjena obveznog sadržaja Prijedloga plana restrukturiranja – čl. 27

- produženi rokovi za prijavu tražbina odnosno očitovanje na prijavljene tražbine – čl. 34

- proširena definicija vjerovnika u predstečajnom postupku – čl. 35

- dužnost razlučnih i izlučnih vjerovnika – čl. 38

- izmjene plana restrukturiranja – čl. 52 - novo: Preuzimanje novog zaduženja u novcu radi privremenog financiranja – čl. 62.a

- Predstečajni postupak mora se završiti najkasnije u roku od 300 dana od dana otvaranja predstečajnoga postupka – čl. 63 - promijenjeni razlozi za obustavu postupka – čl. 64

Stečaj

- mogućnost da se stečajni upravitelj sam privremeno izuzme od izbora – čl. 84

- brisano ugraničenje u pogledu osobe člana odbora vjerovnika – čl. 96

- brisana presumpcija koji dokaza čine vjerojatnim postojanje tražbine vjerovnika – čl. 109

- brisana obveza da dužnika pojedinca da osobno podnosi prijedlog za otvaranje stečaja – čl. 109

- tražbine prvog višeg isplatnog reda (obuhvaćeni doprinosi i druga davanja na plaću) – čl. 138

- prava protivnika pobijanja pravnih radnji – čl. 213

- obračun troškova – čl. 254

- brisane odredbe o stečaju povezanih društava – čl. 391

Ovim se Zakonom uređuje područje regulacije tržišta željezničkih usluga i područje zaštite prava putnika u željezničkom prijevozu, nadležnost i ovlasti nacionalnog regulatornog tijela u područjima regulacije tržišta željezničkih usluga i zaštite prava putnika u željezničkom prijevozu, postupci pred nacionalnim regulatornim tijelom i inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona. Putnik ima pravo podnijeti pisani prigovor željezničkom prijevozniku radi zaštite svojih prava koja su koja su propisana Uredbom (EZ) br. 1371/2007

Ovim Pravilnikom se propisuje način dodjeljivanja, određivanja, korištenja i poništavanja registracijskog i identifikacijskog broja gospodarskog subjekta (EORI broj – engl. »Economic Operators Registration and Identification number«; u daljnjem tekstu: EORI broj), obrazac zahtjeva za EORI broj, sadržaj potvrde o EORI broju, strukturu EORI broja, sadržaj evidencije o EORI brojevima te korištenje podataka koji se prikupljaju i razmjenjuju u postupku dodjele EORI broja za primjenu sustava uspostavljenog u skladu s člankom 16. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 952/2013.)

18.10.2017. - NN 102/17

Ovim se Zakonom propisuje odgovornost i obveze fizičkih i pravnih osoba radi zaštite životinja tijekom korištenja, što uključuje zaštitu njihova života, zdravlja i dobrobiti, način postupanja sa životinjama, uvjeti koji su potrebni za zaštitu životinja pri držanju, uzgoju, izvođenju zahvata na životinjama, usmrćivanju, prijevozu, korištenju životinja u znanstvene svrhe, držanju životinja u zoološkim vrtovima, u cirkusima i drugim predstavama, prilikom prodaje kućnih ljubimaca te postupanje s napuštenim i izgubljenim životinjama, inspekcijski nadzor i prekršajne odredbe.

Izmjene iz NN 102/17 stupaju na snagu 26.10.2017., a glavne se odnose na:

- Novi europski istražni nalog - je odluka koju izdaje ili potvrđuje nadležno pravosudno tijelo države članice radi izvršenja jedne ili više dokaznih radnji u drugoj državi članici, odnosno radi pribavljanja već postojećih dokaza od druge države članice – čl. 1, 42.a-42.ap + Prilog 14A (umjesto: Europski nalog za pribavljanje dokaza – čl. 50.-62.), čime je promijenjen i Nalog za osiguranje imovine – čl. 44.-49.

- definiciju imovine – čl. 2

- troškove izvršenja čl. 13

- pravne lijekove čl. 14

- pravo na branitelja čl. 17.a

- prava tražene osobe čl. 24

- postupak pred sucem istrage čl. 24.a

- prekid postupka izvršenja europskog uhidbenog naloga i privremena predaja tražene osobe čl. 33 - načelo specijalnosti čl. 38

12.10.2017. - NN 101/17

Ovim Zakonom uređuje se stambeno potrošačko kreditiranje, a osobito pružanje usluga stambenoga potrošačkog kreditiranja, ugovori o stambenom potrošačkom kreditu, informacije, prava i postupci u svezi sa stambenim potrošačkim kreditima, procjena kreditne sposobnosti potrošača, pristup kreditnim registrima, pružanje usluga kreditnog posredovanja i savjetodavnih usluga, nadzor nad vjerovnicima i kreditnim posrednicima i zaštita prava potrošača.

Ovim Zakonom se uređuje: 1. mjerodavno pravo za privatnopravne odnose s međunarodnim obilježjem 2. nadležnost sudova i drugih tijela Republike Hrvatske u pravnim stvarima čiji su predmet odnosi iz točke 1. ovoga članka i pravila postupka 3. priznanje i ovrha stranih sudskih odluka u pravnim stvarima čiji su predmet odnosi iz točke 1. ovoga članka.

Relevantno za pitanja prava osobnog statusa, stvarnog prava, obveznog prava, prava intelektualnog vlasništva, nasljednog i obiteljskog prava. Stupa na snagu 29.01.2019.g.

Ovim Zakonom uređuju se pravila i postupak uzajamne pomoći i suradnje nadležnih tijela država članica u prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni koje je donijelo nadležno tijelo ili potvrdilo upravno tijelo ili sud države članice, izrečenoj pružatelju usluga s poslovnim nastanom u jednoj državi članici zbog povrede prava upućenih radnika, odnosno kršenja pravila o upućivanju radnika.

Izmjene stupaju na snagu 20.10.2017.g., a glavne su:

- izmjene kod rada za opće dobro (čl. 55)

- novi opisi kaznenih djela Zloporabe povlaštenih informacija (čl. 259) i Zloupotrebe tržišta kapitala (čl. 260)

- postrožena kazna zatvora kod kaznenih djela Nedozvoljene proizvodnje (čl. 263), Nedozvoljene trgovine (čl. 264), Protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma (čl. 326) te Nedozvoljenog posjedovanja, izrada i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari (čl. 331)

- prijelazne odredbe o izvršenju kaznenopravnih sankcija te uvjetnom otpustu

Brisane odredbe o porezu na nekretnine :)