Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2021/784 Europskog parlamenta i vijeća od 29. travnja 2021. o borbi protiv širenja terorističkog sadržaja na internetu

NN 83/22 

na snazi od 19.07.2022.

Uživajte...

Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

Ovim Zakonom osigurava se provedba Uredbe (EU) 2021/784 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2021. o borbi protiv širenja terorističkog sadržaja na internetu (SL L 172/79, 17. 5. 2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2021/784).

Definicije pojmova

Članak 2.

Pojmovi u ovome Zakonu imaju jednako značenje kao pojmovi korišteni u Uredbi (EU) 2021/784.

Rodni pojmovi

Članak 3.

Izrazi koji se koriste u ovome Zakonu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. NADLEŽNA TIJELA

Tijelo za izdavanje naloga za uklanjanje

Članak 4.

(1) Nadležno tijelo za izdavanje naloga za uklanjanje na temelju članka 3. Uredbe (EU) 2021/784 je Ministarstvo unutarnjih poslova.

(2) Poslove nadležnog tijela sukladno stavku 1. ovoga članka u Ministarstvu unutarnjih poslova obavlja ustrojstvena jedinica nadležna za prevenciju i suzbijanje terorizma.

(3) U okviru ustrojstvene jedinice nadležne za prevenciju i suzbijanje terorizma iz stavka 2. ovoga članka dostupna je točka za kontakt za obradu zahtjeva za objašnjenje i povratne informacije u vezi s nalozima za uklanjanje koje je izdalo isto tijelo, 24 sata na dan, sedam dana u tjednu, sukladno odredbi članka 12. stavka 2. Uredbe (EU) 2021/784.

(4) Informacije o točki za kontakt objavljuju se i dostupne su na mrežnim stranicama Ministarstva unutarnjih poslova, sukladno odredbi članka 12. stavka 2. Uredbe (EU) 2021/784.

(5) Pri procjeni predstavlja li materijal pružatelja sadržaja teroristički sadržaj, a koja procjena uključuje primjenu temeljnih načela koja se odnose na slobodu izražavanja i informiranja, uključujući slobodu i pluralizam medija, sukladno odredbi članka 1. Uredbe (EU) 2021/784, Ministarstvo unutarnjih poslova ovlašteno je zatražiti prethodno mišljenje Vijeća za elektroničke medije.

(6) Vijeće za elektroničke medije obvezno je dostaviti Ministarstvu unutarnjih poslova svoje mišljenje iz stavka 5. ovoga članka u roku od 48 sati od trenutka primitka zahtjeva.

Tijelo za provjeru prekograničnih naloga za uklanjanje

Članak 5.

(1) Nadležno tijelo za provjeru prekograničnih naloga za uklanjanje na temelju članka 4. Uredbe (EU) 2021/784 je Ministarstvo unutarnjih poslova.

(2) Poslove nadležnog tijela sukladno stavku 1. ovoga članka u Ministarstvu unutarnjih poslova obavlja ustrojstvena jedinica iz članka 4. stavka 2. ovoga Zakona.

(3) Pri obavljanju zadaća iz stavka 1. ovoga članka, koje uključuju primjenu temeljnih načela koja se odnose na slobodu izražavanja i informiranja, uključujući slobodu i pluralizam medija, Ministarstvo unutarnjih poslova ovlašteno je zatražiti prethodno mišljenje Vijeća za elektroničke medije.

(4) Vijeće za elektroničke medije obvezno je dostaviti Ministarstvu unutarnjih poslova svoje mišljenje iz stavka 3. ovoga članka u roku od 48 sati od trenutka primitka zahtjeva.

Tijelo za donošenje odluke o izloženosti terorističkom sadržaju i za nadzor provedbe posebnih mjera

Članak 6.

(1) Nadležno tijelo za donošenje odluke o izloženosti terorističkom sadržaju pružatelja usluga smještaja na poslužitelju i za nadzor provedbe posebnih mjera na temelju članka 5. Uredbe (EU) 2021/784 je Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti.

(2) Radi donošenja odluke o izloženosti terorističkom sadržaju pružatelja usluga na poslužitelju, Ministarstvo unutarnjih poslova dostavlja Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti podatke iz članka 5. stavka 4. točke (a) Uredbe, kojima raspolaže.

Nadležno tijelo za izricanje sankcija

Članak 7.

Za prekršaje propisane ovim Zakonom stvarno i mjesno nadležan je Općinski prekršajni sud u Zagrebu.

Praćenje provedbe Uredbe (EU) 2021/784

Članak 8.

(1) Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju u smislu odredaba ovoga Zakona te Ministarstvo unutarnjih poslova, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Općinski prekršajni sud u Zagrebu i Visoki upravni sud Republike Hrvatske, kao nadležna tijela prema odredbama ovoga Zakona, prikupljaju informacije iz članka 21. stavka 1. Uredbe (EU) 2021/784 o radnjama koje su poduzeli u skladu s tom Uredbom u prethodnoj kalendarskoj godini.

(2) Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju prikupljaju informacije iz članka 21. stavka 1. Uredbe (EU) 2021/784 te informacije iz članka 21. stavka 1. točaka a), c), d) i e) dostavljaju Ministarstvu unutarnjih poslova, a informacije iz članka 21. stavka 1. točke b) Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti do 1. ožujka u tekućoj kalendarskoj godini za prethodnu godinu.

(3) Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Općinski prekršajni sud u Zagrebu i Visoki upravni sud Republike Hrvatske prikupljaju informacije iz članka 21. stavka 1. Uredbe (EU) 2021/784 u okviru svoje nadležnosti te ih dostavljaju Ministarstvu unutarnjih poslova do 10. ožujka u tekućoj kalendarskoj godini za prethodnu godinu.

(4) Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti dostavlja Ministarstvu unutarnjih poslova i informacije dobivene sukladno stavku 2. ovoga članka do 10. ožujka u tekućoj kalendarskoj godini za prethodnu godinu.

(5) Ministarstvo unutarnjih poslova objedinjuje sve informacije iz ovoga članka te ih šalje Europskoj komisiji svake godine do 31. ožujka, sukladno članku 21. stavku 1. Uredbe (EU) 2021/784.

III. PRAVNI LIJEKOVI

Dopustivost i podnošenje prigovora

Članak 9.

(1) Pružatelj usluga smještaja na poslužitelju može podnijeti prigovor protiv:

1. naloga nadležnog tijela za uklanjanje terorističkog sadržaja ili onemogućavanje pristupa terorističkom sadržaju koji je izdan na temelju članka 3. Uredbe (EU) 2021/784

2. odluke nadležnog tijela za uklanjanje terorističkog sadržaja ili onemogućavanje pristupa terorističkom sadržaju donesene na temelju članka 4. Uredbe (EU) 2021/784.

(2) Pružatelj sadržaja može podnijeti prigovor protiv:

1. naloga nadležnog tijela za uklanjanje terorističkog sadržaja ili onemogućavanje pristupa terorističkom sadržaju koji je izdan na temelju članka 3. Uredbe (EU) 2021/784

2. odluke nadležnog tijela za uklanjanje terorističkog sadržaja ili onemogućavanje pristupa terorističkom sadržaju donesene na temelju članka 4. Uredbe (EU) 2021/784.

(3) Prigovor iz ovoga članka ne odgađa izvršenje naloga.

Rok za podnošenje prigovora

Članak 10.

(1) Pružatelj usluga smještaja na poslužitelju podnosi prigovor iz članka 9. stavka 1. ovoga Zakona Općinskom prekršajnom sudu u Zagrebu, putem Ministarstva unutarnjih poslova, u roku od osam dana od dana primitka naloga odnosno odluke nadležnog tijela donesene na temelju članka 4. Uredbe (EU) 2021/784.

(2) Pružatelj sadržaja podnosi prigovor iz članka 9. stavka 2. ovoga Zakona Općinskom prekršajnom sudu u Zagrebu, putem Ministarstva unutarnjih poslova, u roku od osam dana od dana primitka informacija o uklanjanju ili onemogućavanju pristupa na temelju naloga za uklanjanje, sukladno članku 11. stavku 1. Uredbe (EU) 2021/784, odnosno u roku od osam dana od dana primitka naloga za uklanjanje, sukladno članku 11. stavku 2. Uredbe (EU) 2021/784, odnosno u roku od osam dana od dana primitka odluke nadležnog tijela, donesene na temelju članka 4. Uredbe (EU) 2021/784. Nakon isteka roka od šest mjeseci od uklanjanja ili onemogućavanja pristupa na temelju naloga prigovor se ne može podnijeti.

Odlučivanje o prigovoru

Članak 11.

(1) O prigovoru iz članka 9. ovoga Zakona odlučuje Općinski prekršajni sud u Zagrebu, prema odredbama zakona kojim se uređuje prekršajni postupak.

(2) Nepravodoban i nedopušten prigovor te prigovor koji je podnijela neovlaštena osoba Općinski prekršajni sud u Zagrebu odbacit će rješenjem.

(3) O osnovanosti naloga za uklanjanje ili onemogućavanje pristupa Općinski prekršajni sud u Zagrebu odlučuje rješenjem.

(4) Protiv rješenja Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu ovlaštene osobe mogu podnijeti žalbu u roku od osam dana od dana dostave prijepisa rješenja.

(5) O izjavljenoj žalbi iz stavka 4. ovoga članka rješenjem odlučuje Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske.

(6) U predmetima povodom prigovora postupa se žurno.

Pokretanje upravnog spora

Članak 12.

(1) Pružatelj usluga smještaja na poslužitelju može pokrenuti upravni spor protiv:

1. odluke nadležnog tijela kojom se utvrđuje da je pružatelj usluga smještaja na poslužitelju izložen terorističkom sadržaju, a koja je izdana na temelju članka 5. stavka 4. točke a) Uredbe (EU) 2021/784

2. odluke nadležnog tijela kojom je to tijelo, postupajući po zahtjevu pružatelja usluga smještaja na poslužitelju, preispitalo, izmijenilo ili opozvalo svoju prijašnju odluku kojom se utvrđuje da je pružatelj usluga smještaja na poslužitelju izložen terorističkom sadržaju, a koja je izdana na temelju članka 5. stavka 4. točke a) Uredbe (EU) 2021/784

3. odluke nadležnog tijela kojom se od pružatelja usluga smještaja na poslužitelju traži da poduzme posebne mjere sukladno članku 5. stavcima 2. i 3. Uredbe (EU) 2021/784

4. odluke nadležnog tijela kojom je to tijelo, postupajući po zahtjevu pružatelja usluga smještaja na poslužitelju, preispitalo, izmijenilo ili opozvalo svoju prijašnju odluku kojom se od pružatelja usluga smještaja na poslužitelju traži da poduzme posebne mjere sukladno članku 5. stavcima 2. i 3. Uredbe (EU) 2021/784.

(2) Tužba se podnosi Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske.

IV. PREKRŠAJNE ODREDBE

Prekršaji

Članak 13.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ‒ pružatelj usluga smještaja na poslužitelju koja:

1. u svoje uvjete ne uključuje i ne primjenjuje odredbe za sprečavanje zlouporabe svojih usluga za širenje u javnosti terorističkog sadržaja, sukladno članku 5. stavku 1. Uredbe (EU) 2021/784

2. ne poduzima posebne mjere kako bi zaštitila svoje usluge od širenja terorističkog sadržaja u javnosti, sukladno članku 5. stavku 2. Uredbe (EU) 2021/784

3. ne provodi posebne mjere sukladno članku 5. stavku 3. Uredbe (EU) 2021/784

4. nakon primitka odluke ne izvješćuje nadležno tijelo o posebnim mjerama koje je poduzela i koje namjerava poduzeti sukladno članku 5. stavku 5. Uredbe (EU) 2021/784

5. nakon odluke nadležnog tijela ne poduzme potrebne mjere sukladno članku 5. stavku 6. Uredbe (EU) 2021/784

6. ne čuva teroristički sadržaj koji je uklonjen ili kojemu je onemogućen pristup na temelju posebnih mjera na temelju članka 5. Uredbe (EU) 2021/784 te sve povezane podatke, sukladno članku 6. Uredbe (EU) 2021/784

7. ne ispunjava obveze o transparentnosti za pružatelje usluga smještaja na poslužitelju, sukladno članku 7. Uredbe (EU) 2021/784

8. ne ispunjava obveze u pogledu mehanizama za podnošenje pritužbi, sukladno članku 10. Uredbe (EU) 2021/784

9. ne ispunjava obveze u pogledu informiranja pružatelja sadržaja, sukladno članku 11. Uredbe (EU) 2021/784

10. ne ispunjava obveze u pogledu točke za kontakt, sukladno članku 15. stavku 1. Uredbe (EU) 2021/784

11. ne ispunjava obveze u pogledu pravnog zastupnika, sukladno članku 17. Uredbe (EU) 2021/784.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba.

(5) Za prekršaje iz ovoga članka ovlašteni tužitelj je Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti.

Članak 14.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ‒ pružatelj usluga smještaja na poslužitelju koja:

1. ne čuva teroristički sadržaj koji je uklonjen ili kojemu je onemogućen pristup na temelju naloga za uklanjanje na temelju članka 3. Uredbe (EU) 2021/784. i sve povezane podatke, sukladno članku 6. Uredbe (EU) 2021/784

2. ako otkrije bilo kakav teroristički sadržaj koji uključuje neposrednu opasnost za život i o tome odmah ne obavijesti nadležna tijela, sukladno članku 14. stavku 5. Uredbe (EU) 2021/784.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba.

(5) Za prekršaje iz ovoga članka ovlašteni tužitelj je Ministarstvo unutarnjih poslova.

Članak 15.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 do 1,000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ‒ pružatelj usluga smještaja na poslužitelju koja:

1. ne uklanja teroristički sadržaj ili ne onemogućuje pristup terorističkom sadržaju što prije i u svakom slučaju u roku od sat vremena od primitka naloga za uklanjanje, sukladno članku 3. stavku 3. Uredbe (EU) 2021/784

2. služeći se predloškom utvrđenim u Prilogu II., bez nepotrebne odgode ne obavješćuje nadležno tijelo o uklanjanju terorističkog sadržaja ili onemogućavanju pristupa terorističkom sadržaju, navodeći osobito vrijeme uklanjanja ili onemogućavanja, sukladno članku 3. stavku 6. Uredbe (EU) 2021/784

3. nakon što primi nalog za uklanjanje, ne poduzme mjere sukladno članku 4. stavku 2. Uredbe (EU) 2021/784

4. nakon što dobije odluku o utvrđivanju povrede, ne poduzme mjere sukladno članku 4. stavku 7. Uredbe (EU) 2021/784.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 40.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba.

(5) Za prekršaje iz ovoga članka ovlašteni tužitelj je Ministarstvo unutarnjih poslova.

Članak 16.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 6630,00 do 66.360,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba ‒ pružatelj usluga smještaja na poslužitelju koja:

1. u svoje uvjete ne uključuje i ne primjenjuje odredbe za sprečavanje zlouporabe svojih usluga za širenje u javnosti terorističkog sadržaja, sukladno članku 5. stavku 1. Uredbe (EU) 2021/784

2. ne poduzima posebne mjere kako bi zaštitila svoje usluge od širenja terorističkog sadržaja u javnosti, sukladno članku 5. stavku 2. Uredbe (EU) 2021/784

3. ne provodi posebne mjere sukladno članku 5. stavku 3. Uredbe (EU) 2021/784

4. nakon primitka odluke ne izvješćuje nadležno tijelo o posebnim mjerama koje je poduzela i koje namjerava poduzeti sukladno članku 5. stavku 5. Uredbe (EU) 2021/784

5. nakon odluke nadležnog tijela ne poduzme potrebne mjere sukladno članku 5. stavku 6. Uredbe (EU) 2021/784

6. ne čuva teroristički sadržaj koji je uklonjen ili kojemu je onemogućen pristup na temelju posebnih mjera na temelju članka 5. Uredbe (EU) 2021/784 te sve povezane podatke, sukladno članku 6. Uredbe (EU) 2021/784

7. ne ispunjava obveze o transparentnosti za pružatelje usluga smještaja na poslužitelju, sukladno članku 7. Uredbe (EU) 2021/784

8. ne ispunjava obveze u pogledu mehanizama za podnošenje pritužbi, sukladno članku 10. Uredbe (EU) 2021/784

9. ne ispunjava obveze u pogledu informiranja pružatelja sadržaja, sukladno članku 11. Uredbe (EU) 2021/784

10. ne ispunjava obveze u pogledu točke za kontakt, sukladno članku 15. stavku 1. Uredbe (EU) 2021/784

11. ne ispunjava obveze u pogledu pravnog zastupnika, sukladno članku 17. Uredbe (EU) 2021/784.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 1320,00 do 6630,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 2650,00 do 13.270,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 1320,00 do 6630,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba.

(5) Za prekršaje iz ovoga članka ovlašteni tužitelj je Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti.

Članak 17.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 6630,00 do 66.360,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba ‒ pružatelj usluga smještaja na poslužitelju koja:

1. ne čuva teroristički sadržaj koji je uklonjen ili kojemu je onemogućen pristup na temelju naloga za uklanjanje na temelju članka 3. Uredbe (EU) 2021/784. i sve povezane podatke, sukladno članku 6. Uredbe (EU) 2021/784

2. ako otkrije bilo kakav teroristički sadržaj koji uključuje neposrednu opasnost za život, o tome odmah ne obavijesti nadležna tijela, sukladno članku 14. stavku 5. Uredbe (EU) 2021/784.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 1320,00 do 6630,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 2650,00 do 13.270,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 1320,00 do 6630,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba.

(5) Za prekršaje iz ovoga članka ovlašteni tužitelj je Ministarstvo unutarnjih poslova.

Članak 18.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 13.270,00 do 132.720,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba ‒ pružatelj usluga smještaja na poslužitelju koja:

1. ne uklanja teroristički sadržaj ili ne onemogućuje pristup terorističkom sadržaju što prije i u svakom slučaju u roku od sat vremena od primitka naloga za uklanjanje, sukladno članku 3. stavku 3. Uredbe (EU) 2021/784

2. služeći se predloškom utvrđenim u Prilogu II., bez nepotrebne odgode ne obavješćuje nadležno tijelo o uklanjanju terorističkog sadržaja ili onemogućavanju pristupa terorističkom sadržaju, navodeći osobito vrijeme uklanjanja ili onemogućavanja, sukladno članku 3. stavku 6. Uredbe (EU) 2021/784

3. nakon što primi nalog za uklanjanje, ne poduzme mjere sukladno članku 4. stavku 2. Uredbe (EU) 2021/784

4. nakon što dobije odluku o utvrđivanju povrede, ne poduzme mjere sukladno članku 4. stavku 7. Uredbe (EU) 2021/784.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 2650,00 do 13.270,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 5300,00 do 26.540,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 2650,00 do 13.270,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba.

(5) Za prekršaje iz ovoga članka ovlašteni tužitelj je Ministarstvo unutarnjih poslova.

Teži prekršaji

Članak 19.

Novčanom kaznom u iznosu od 1 % do 4 % svjetskog prihoda koji je pružatelj usluga smještaja na poslužitelju ostvario u prethodnoj poslovnoj godini kaznit će se pravna osoba – pružatelj usluga smještaja na poslužitelju ako sustavno ili kontinuirano ne poštuje obvezu uklanjanja terorističkog sadržaja ili onemogućavanja pristupa terorističkom sadržaju što prije i u svakom slučaju u roku od sat vremena od primitka naloga za uklanjanje, sukladno članku 18. stavku 3. Uredbe (EU) 2021/784.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj prestaju važiti članci 13., 14. i 15. ovoga Zakona.

Članak 21.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članaka 16., 17. i 18. ovoga Zakona koji stupaju na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

 

 

 

Copyright © Ante Borić