Povezani zakoni

Zakon o zaštiti od buke

pročišćeni tekst zakona

NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21

na snazi od 19.02.2021.

Uživajte...

Zanimljivi linkovi

Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

Članak 1. (NN 41/16)

Ovim se Zakonom utvrđuju mjere u cilju izbjegavanja, sprječavanja ili smanjivanja štetnih učinaka na zdravlje ljudi koje uzrokuje buka u okolišu, uključujući smetanje bukom, osobito u vezi s:

– utvrđivanjem izloženosti buci i to izradom karata buke na temelju metoda za ocjenjivanje buke u okolišu,

– osiguravanjem dostupnosti podataka javnosti o buci okoliša,

– izradom i donošenjem akcijskih planova koji se temelje na podacima korištenim u izradi karata buke.

Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se za ocjenu i upravljanje bukom okoliša kojoj su izloženi ljudi, osobito u izgrađenim područjima, u javnim parkovima ili drugim tihim područjima u naseljenim područjima, u tihim područjima u prirodi, pored škola, bolnica i drugih zgrada i područja osjetljivih na buku.

Odredbe ovoga Zakona ne odnose se na mjere zaštite od buke koje obvezuju Republiku Hrvatsku po međunarodnim ugovorima i konvencijama.

Odredbe ovoga Zakona ne odnose se na buku koja nastaje pri uklanjanju posljedica elementarnih nepogoda i pri drugim izvanrednim događajima ili okolnostima koje mogu izazvati veće materijalne štete, ugrožavati zdravlje i živote ljudi te narušavati čovjekovu okolinu u većim razmjerima.

Odredbe ovoga Zakona ne odnose se na buku koju izaziva sama izložena osoba, buku svakodnevnih kućanskih aktivnosti, buku unutar vozila, buku iz stambenih prostora, buku na radnome mjestu, buku od vojnih aktivnosti u strogo određenim vojnim područjima te na zvučno oglašavanje zvonima ili elektroakustičkim uređajima na/iz vjerskih objekata i buku od uporabnih predmeta koji predstavljaju kulturno dobro sukladno propisima o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Odredbe ovoga Zakona ne odnose se na buku koju izazivaju domaće ili divlje životinje.

Odredbe ovoga Zakona ne odnose se na buku koja nastaje zbog uporabe uređaja, opreme, pomorskih objekata i vozila tijekom sportskih aktivnosti.

Odredbe ovog Zakona ne odnose se na buku koja potječe iz objekata u kojima se obavlja neregistrirana djelatnost, odnosno obavlja djelatnost bez odobrenja nadležnog tijela državne uprave.

Usklađenost s propisima Europske unije

Članak 1.a (NN 14/21)

Ovim Zakonom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima se Direktiva 2002/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. lipnja 2002. o procjeni i upravljanju bukom iz okoliša (SL 189, 18. 7. 2002.), kako je posljednji puta izmijenjena Uredbom (EU) 2019/1010 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o usklađivanju obveza izvješćivanja u području zakonodavstva povezanoga s okolišem te o izmjeni uredaba (EZ) br. 166/2006 i (EU) br. 995/2010 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva 2002/49/EZ, 2004/35/EZ, 2007/2/EZ, 2009/147/EZ i 2010/63/EU Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 338/97 i (EZ) br. 2173/2005 te Direktive Vijeća 86/278/EEZ (SL L 170, 25. 6. 2019.).

Članak 2. (NN 41/16, 14/21)

Pojedini izrazi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

1. Buka okoliša jest neželjen ili po ljudsko zdravlje i okoliš štetan zvuk u vanjskome prostoru izazvan ljudskom aktivnošću, uključujući buku koju emitiraju: prijevozna sredstva, cestovni promet, pružni promet, zračni promet, pomorski i riječni promet kao i postrojenja i zahvati za koje se prema posebnim propisima iz područja zaštite okoliša pribavlja rješenje o okolišnoj dozvoli, odnosno rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš,

2. Štetni učinci su učinci štetni za ljudsko zdravlje i okoliš,

3. Buka štetna po zdravlje ljudi jest svaki zvuk koji prekoračuje propisane najviše dopuštene razine s obzirom na vrstu izvora buke, mjesto i vrijeme nastanka,

4. Smetanje bukom jest stupanj smetnje stanovništva uzrokovane bukom okoliša, određene na temelju rezultata dobivenih terenskim ispitivanjem,

5. Indikator buke jest akustička veličina za opis buke okoliša koja je povezana sa štetnim učincima buke,

6. Ocjenjivanje jest svaka metoda za izračunavanje, predviđanje, procjenjivanje ili mjerenje vrijednosti indikatora buke ili s njim povezanog štetnog učinka,

7. Lden (indikator buke za dan-večer-noć) jest indikator buke za ukupno smetanje bukom,

8. Lday (indikator dnevne buke) jest indikator buke za vremensko razdoblje ‘dan’,

9. Levening (indikator večernje buke) jest indikator buke za vremensko razdoblje ‘večer’,

10. Lnight (indikator noćne buke) jest indikator buke koja uzrokuje poremećaj sna za vremensko razdoblje ‘noć’,

11. Godina označava relevantnu godinu u pogledu emisije buke i prosječnu godinu u pogledu meteoroloških prilika,

12. Odnos doza-učinak jest odnos između vrijednosti indikatora buke i štetnog učinka buke,

13. Posebna zvučna izolacija jest zvučna izolacija zgrade u odnosu na jedan ili više izvora buke okoliša kombinirana s takvim sustavom za ventilaciju i/ili kondicioniranje zraka koji osigurava visoke vrijednosti zvučne izolacije od buke okoliša,

14. Tiha fasada jest fasada zgrade koja prilikom promatranja određenog izvora buke ima vrijednost Lden na visini (4,0 ± 0,2) m iznad tla i 2 m ispred pročelja za više od 20 dB nižu nego na fasadi s najvišom vrijednošću Lden,

15. Naseljeno područje je zaokruženi dio teritorija jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave s više od 100.000 stanovnika, a predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu,

18. Glavna cesta je javna cesta s više od 3.000.000 prolaza vozila godišnje,

19. Glavna željeznička pruga je željeznička pruga s više od 30.000 prolaza vlakova godišnje,

20. Glavna zračna luka je civilna zračna luka s više od 50.000 operacija (uzlijetanja ili slijetanja) godišnje, isključujući operacije laganih zrakoplova kada se ti letovi obavljaju u svrhu školovanja,

21. Karta buke jest prikaz podataka o postojećem ili predviđenom stanju buke uz korištenje indikatora buke, na kojima je naznačeno prekoračenje bilo koje relevantne propisane dopuštene vrijednosti, broj ljudi izloženih određenim razinama buke na određenom području ili broj stambenih jedinica izloženih određenim razinama buke na određenom području,

22. Strateška karta buke jest temeljna karta buke namijenjena cjelovitom ocjenjivanju izloženosti stanovništva buci od različitih izvora buke,

23. Konfliktna karta buke jest razlikovna karta buke namijenjena za izradu akcijskih planova,

24. Dopuštena vrijednost indikatora buke jest vrijednost Lden ili Lnight, te, gdje je primjereno, i Lday i Levening, koje su utvrđene pravilnikom iz članka 7. stavka 8. ovoga Zakona pri čijem prekoračenju ministarstvo nadležno za zdravstvo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) razmatra i po potrebi provodi mjere zaštite od buke sukladno pravilniku iz članka 7. stavka 8. ovoga Zakona,

25. Akcijski planovi su planovi izrađeni radi upravljanja bukom okoliša i njezinim štetnim učincima, uključujući mjere zaštite od buke,

26. Akustičko planiranje jest planiranje koje služi za upravljanje budućom bukom okoliša, a koristi se prostorno planskim mjerama zaštite od buke kao što su sustavno planiranje i upravljanje svim vrstama prometa, zaštita mjerama zvučne izolacije i upravljanje bukom na mjestu emisije,

27. Javnost jest jedna ili više fizičkih ili pravnih osoba te njihove udruge, organizacije ili skupine,

28. Repozitorij podataka jest informacijski sustav kojim upravlja Europska agencija za okoliš i koji sadržava informacije i podatke o buci iz okoliša koji su stavljeni na raspolaganje putem nacionalnog tijela za izvješćivanje i razmjenu podataka.

Članak 3.

Mjerama zaštite od buke mora se spriječiti nastajanje emisije prekomjerne buke, odnosno smanjiti postojeća buka na dopuštene razine.

Članak 4.

Zaštitu od buke obvezni su provoditi i osigurati njezino provođenje tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne i fizičke osobe koje obavljaju registrirane djelatnosti.

Članak 5.

Zaštita od buke provodi se danonoćno.

U smislu ovoga Zakona dan traje 12 sati, od 7 do 19 sati, večer traje 4 sata, od 19 do 23 sata, a noć traje 8 sati, od 23 do 7 sati.

Članak 6.

Zabranjeno je obavljati radove, djelatnosti i druge aktivnosti koje u boravišnim prostorima uzrokuju buku štetnu po zdravlje ljudi.

Uporaba elektroakustičkih i akustičkih uređaja na otvorenom u objektima registriranim za obavljanje ugostiteljske djelatnosti dopuštena je najdulje do 24 sata, osim ako vrijeme uporabe tih uređaja aktom nadležnog tijela općine, grada i Grada Zagreba nije drukčije određeno.

Buka elektroakustičkih uređaja i ostalih izvora buke na otvorenom u objektima iz stavka 2. ovoga članka ne smije prelaziti najviše dopuštene razine buke sukladno pravilniku kojim su propisane najviše dopuštene razine buke na otvorenom prostoru.

Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka donosi ministar nadležan za zdravstvo (u daljnjem tekstu: ministar).

2. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka

Članak 7. (NN 153/13, 41/16, 14/21)

Naseljena područja koja imaju više od 100.000 stanovnika obvezna su:

1. izraditi strateške karte buke,

2. izraditi i donijeti akcijske planove.

Obveza izrade strateških karata buke i izrade i donošenja akcijskih planova odnosi se i na vlasnike, odnosno koncesionare industrijskih područja, glavnih cesta s više od 3.000.000 prolaza vozila godišnje, glavnih željezničkih pruga s više od 30.000 prolaza vlakova godišnje i glavnih zračnih luka s više od 50.000 operacija (uzlijetanja ili slijetanja) godišnje. Naputak o postupku i načinu utvrđivanja naseljenog područja sukladno odredbama ovoga Zakona donosi ministar.

Akcijski planovi moraju biti doneseni, odnosno usvojeni od strane izvršnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, članova društva koji zastupaju trgovačka društva i/ili ravnatelja ustanova.

Strateške karte buke i akcijski planovi iz stavka 1. točke 1. ovoga članka sastavni su dio informacijskog sustava zaštite okoliša Republike Hrvatske i čine stručnu podlogu za izradu prostornih planova i u postupku strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš.

Strateške karte buke usklađuju se s izmjenama u prostoru, a obvezno se obnavljaju svakih pet godina od dana izrade, odnosno od dana odobravanja. Akcijski planovi preispituju se i, prema potrebi, revidiraju u slučaju veće promjene koja utječe na postojeće stanje buke, a najmanje svakih pet godina nakon datuma odobrenja tih planova. Strateške karte buke i akcijski planovi izrađuju se i odobravaju sukladno rokovima propisanim ovim Zakonom.

Strateške karte buke i akcijski planovi u potpunosti moraju biti dostupni javnosti sukladno posebnim propisima koji uređuju informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša, posebnim propisima koji uređuju nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka, odredbama pravilnika iz stavka 9. ovoga članka, kao i putem dostupnih informacijskih tehnologija.

Obveznici izrade strateške karte buke i akcijskog plana obvezni su provesti savjetovanje s javnošću i podatke iz strateške karte buke i akcijskog plana predstaviti javnosti raspoloživim metodama informiranja na jasan i razumljiv način.

Prilikom izrade strateških karata buke i akcijskih planova za pogranična područja obvezna je suradnja s nadležnim tijelima susjednih država.

Pravilnik kojim se uređuje način izrade i sadržaj karata buke i akcijskih planova iz stavka 1. ovoga članka te način izračuna dopuštenih indikatora buke donosi ministar u suradnji s ministrom nadležnim za zaštitu okoliša, ministrom nadležnim za graditeljstvo i ministrom nadležnim za promet.

Pri izradi strateških karata buke i akcijskih planova potrebno je uzeti u obzir odgovarajuće preporuke Europske unije o računskim metodama za izračun buke industrijskih područja, glavne ceste, glavne željezničke pruge i glavne zračne luke.

Podaci korišteni za izradu strateških karata buke i akcijskih planova s pripadajućim rezultatima dostavljaju se Ministarstvu, sukladno odredbama pravilnika kojim se uređuje izrada karata buke i akcijskih planova, i u elektroničkom obliku, koristeći obrasce dostupne na službenim mrežnim stranicama Europske agencije za zaštitu okoliša. U slučaju potrebe za ažuriranjem informacija, odnosno prilikom dostavljanja ažuriranih informacija, opisuju se razlike između ažuriranih i izvornih informacija te razlozi za ažuriranjem podataka

Odobravanje podataka iz stavka 10. ovoga članka obavlja Ministarstvo.

Evidenciju izrađenih strateških karata buke i akcijskih planova vodi Ministarstvo sukladno odredbama posebnoga propisa kojim se uređuje izrada strateških karata buke i donesenih akcijskih planova.

Ministarstvo dostavlja Europskoj komisiji, elektroničkim putem u obvezni repozitorij podataka, podatke korištene za izradu strateških karata buke i sažetke donesenih akcijskih planova sukladno odredbama pravilnika kojim se uređuje izrada karata buke i akcijskih planova.

Članak 7.a (NN 14/21)

Obveznici izrade strateških karata buke i akcijskih planova iz članka 7. ovoga Zakona obvezni su Ministarstvu dostaviti:

– najkasnije do 30. lipnja 2022. i svakih pet godina nakon toga strateške karte buke koje će pokazati stanje u prethodnoj kalendarskoj godini za naseljena područja s više od 100.000 stanovnika, za glavne zračne luke s više od 50.000 operacija (uzlijetanja i/ili slijetanja) godišnje, za glavne ceste s više od 3.000.000 prolaza vozila godišnje i za glavne željezničke pruge s više od 30.000 prolaza vlakova godišnje,

– najkasnije do 18. srpnja 2024. i svakih pet godina nakon toga donesene, odnosno usvojene akcijske planove za naseljena područja s više od 100.000 stanovnika, za glavne zračne luke s više od 50.000 operacija (uzlijetanja i/ili slijetanja) godišnje, za glavne ceste s više od 3.000.000 prolaza vozila godišnje i za glavne željezničke pruge s više od 30.000 prolaza vlakova godišnje.

Članak 7.b (NN 14/21)

Ministarstvo će nakon savjetovanja s obveznicima izrade strateških karata buke i akcijskih planova iz članka 7. ovoga Zakona obavijestiti Europsku komisiju najkasnije do:

– 31. prosinca 2022. i svakih pet godina nakon toga o strateškim kartama buke za naseljena područja s više od 100.000 stanovnika, za glavne ceste s više od 3.000.000 prolaza vozila godišnje, za glavne željezničke pruge s više od 30.000 prolaza vlakova godišnje i za glavne zračne luke s više od 50.000 operacija (uzlijetanja i/ili slijetanja) godišnje,

– 18. siječnja 2025. i svakih pet godina nakon toga o akcijskim planovima i programima zaštite od buke koji su provedeni u prošlom razdoblju te o važećim dopuštenim razinama buke prije donošenja akcijskih planova za naseljena područja s više od 100.000 stanovnika, za glavne ceste s više od 3.000.000 prolaza vozila godišnje, za glavne željezničke pruge s više od 30.000 prolaza vlakova godišnje i za glavne zračne luke s više od 50.000 operacija (uzlijetanja i/ili slijetanja) godišnje.

Članak 8. (NN 14/21)

U postupku izdavanja rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš i rješenja o okolišnoj dozvoli sukladno posebnim propisima iz područja zaštite okoliša utvrđuju se uvjeti koji se moraju ispunjavati vezano uz provedbu mjera zaštite od buke.

U postupcima iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo je nadležno za davanje mišljenja kojim se utvrđuju posebni uvjeti vezano uz provedbu mjera zaštite od buke.

Članak 9. (NN 14/21)

U postupku izdavanja lokacijske dozvole, posebnih uvjeta, potvrde glavnog projekta, građevinske dozvole ili uporabne dozvole, prema posebnom zakonu kojim se uređuju navedena područja, sanitarni inspektor Državnog inspektorata sudjeluje radi utvrđivanja uvjeta, odnosno potvrđivanja ispunjavanja uvjeta vezanih uz provedbu mjera zaštite od buke.

Ako za obavljanje djelatnosti nije potrebna građevina, odnosno da se obavlja u građevini, nadležno upravno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave za utvrđivanje minimalno-tehničkih uvjeta i drugih propisanih uvjeta za obavljanje djelatnosti, odnosno tijelo državne uprave nadležno za utvrđivanje minimalno-tehničkih uvjeta i drugih propisanih uvjeta za obavljanje djelatnosti ne može izdati rješenje o ispunjavanju tih uvjeta ako Ministarstvo rješenjem ne utvrdi da su provedene mjere zaštite od buke.

U postupku iz stavka 1. ovoga članka, odnosno u rješenju iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje se da su provedene mjere zaštite od buke te se obvezno navode svi izvori buke koji moraju biti istovjetni onima iz nalaza i mišljenja ovlaštene pravne osobe iz članka 12. stavka 1. ovoga Zakona te razdoblje iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona za koje su provedene mjere zaštite od buke.

Troškove dokazivanja provedbe mjera za zaštitu od buke, kao i troškove postupka iz stavka 2. ovoga članka snosi podnositelj zahtjeva.

Zahvate i djelatnosti za koje je potrebno sudjelovati u postupku iz stavka 1. ovoga članka, odnosno utvrditi rješenjem iz stavka 2. ovoga članka da su provedene mjere zaštite od buke te postupak i način utvrđivanja tih uvjeta pravilnikom će, uz prethodno pribavljenu suglasnost ministra nadležnog za poslove gospodarstva i održivog razvoja i ministra nadležnog za poslove prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, propisati ministar

Članak 10.

Radi zadovoljavanja potreba za održavanjem javnih skupova i organiziranja razonode, zabavnih i športskih priredbi i drugih aktivnosti na otvorenom ili u zatvorenom prostoru za stanovništvo i goste, kada postoji mogućnost prekoračenja dopuštenih razina buke, jedinice lokalne samouprave odlukom predstavničkih tijela određuju ulice, dijelove ulica i naselja, trgove i druge lokacije u kojima je moguće prekoračiti dopuštene razine buke. Istom odlukom određuju se i putovi za dolaženje i odlaženje sudionika navedenih događanja.

Buka koja nastaje uslijed događanja iz stavka 1. ovoga članka ne smije u drugim ulicama ili dijelovima ulica, u ostalim dijelovima istog naselja i drugim naseljima prelaziti dopuštene granice.

Članak 10.a

Za učinkovito i usklađeno provođenje nacionalne politike na području zaštite od buke Hrvatski sabor, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, donosi Nacionalnu strategiju i akcijski plan za zaštitu od buke.

Članak 11. (NN 14/21)

Stručne poslove zaštite od buke utvrđene pravilnikom iz stavka 2. ovoga članka mogu obavljati pravne osobe registrirane za obavljanje te djelatnosti koje imaju ovlaštenje ministra, a akreditirane su prema normi HRN EN ISO/IEC 17025.

Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i radnika pravnih osoba iz stavka 1. ovoga članka, kao i o stručnim poslovima zaštite od buke te o stručnom nadzoru nad pravnim osobama koje obavljaju te poslove donosi ministar.

Članak 12.

Ministar daje ovlaštenje pravnim osobama iz članka 11. stavka 1. ovoga Zakona rješenjem, protiv kojeg nije dopuštena žalba, već se protiv toga rješenja može pokrenuti upravni spor.

Troškove utvrđivanja uvjeta iz članka 11. stavka 2. ovoga Zakona snosi podnositelj zahtjeva.

Članak 13.

Osobe koje u pravnim osobama obavljaju stručne poslove zaštite od buke moraju imati položen stručni ispit.

Stručni ispit iz stavka 1. ovoga članka polaže se u Ministarstvu.

Pravilnik o programu, uvjetima i načinu polaganja stručnog ispita donosi ministar.

Troškove polaganja stručnog ispita iz stavka 1. ovoga članka snosi podnositelj zahtjeva.

Članak 14.

Osobe iz članka 11. i 13. ovoga Zakona obvezne su se u načinu i postupku mjerenja proračuna i ocjenjivanja te sadržaja nalaza o mjerenju pridržavati međunarodnih normi (ISO), europskih normi (EN), hrvatskih normi (HRN) i odgovarajućih preporuka Europske unije.

Ovlaštenoj pravnoj osobi iz članka 11. stavka 1. ovoga Zakona za koju se stručnim nadzorom utvrdi da ne obavlja stručne poslove u skladu sa stavkom 1. ovoga članka ministar će oduzeti ovlaštenje.

Članak 15. (NN 41/16)

Brisan.

Članak 16. (NN 153/13, 114/18, 14/21)

Inspekcijski nadzor nad primjenom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona obavljaju sanitarni inspektori Državnog inspektorata.

Upravni nadzor nad primjenom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona obavlja Ministarstvo.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, nadzor nad provedbom odluka predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave donesenih na temelju članka 6. stavka 2. i članka 10. ovoga Zakona provodi komunalno redarstvo.

Komunalno redarstvo pri provedbi nadzora iz stavka 3. ovoga članka ovlašteno je poduzimati upravne mjere sukladno ovlastima propisanim člankom 18. stavkom 1. točkama 1., 2., 3. i 4. ovoga Zakona, predlagati pokretanje prekršajnog postupka sukladno članku 19. stavku 1. točkama 1., 2., 3., 4. i 9. ovoga Zakona i naplaćivati kazne na mjestu počinjenja prekršaja sukladno članku 19. stavcima 5. i 6. ovoga Zakona.

Članak 17. (NN 114/18)

Sanitarni inspektori Državnog inspektorata ovlašteni su usmenim rješenjem narediti poduzimanje mjera iz članka 18. stavka 1. točke 1., 3., 4. i 6. ovoga Zakona zbog neispunjenja propisanih uvjeta za zaštitu od buke ili prekoračenja razine buke veće od 5 dB(A).

Sanitarni inspektori Državnog inspektorata iz stavka 1. ovoga članka mogu privremeno ograničiti ili privremeno zabraniti obavljanje određene djelatnosti pravnoj, odnosno fizičkoj osobi obrazloženim usmenim rješenjem u trajanju najdulje 15 dana.

Usmeno rješenje iz stavka 2. ovoga članka sanitarni inspektori Državnog inspektorata mogu izvršiti odmah, pečaćenjem uređaja, opreme ili prostorija.

Žalba, odnosno pokrenuti upravni spor protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka ne odgađa njegovo izvršenje.

Članak 18. (NN 114/18)

U obavljanju inspekcijskoga nadzora sanitarni inspektori Državnog inspektorata ovlašteni su:

1. narediti akustička mjerenja pravnim i fizičkim osobama koje koriste izvore buke u sredini u kojoj ljudi borave,

2. narediti poduzimanje propisanih utvrđenih mjera za zaštitu od buke,

3. zabraniti uporabu izvora buke dok se ne poduzmu mjere zaštite od buke,

4. zabraniti obavljanje djelatnosti i ostalih aktivnosti koje zbog buke ometaju boravak, odmor i noćni mir ako to nije moguće postići mjerom iz točke 3. ovoga stavka,

5. zabraniti obavljanje djelatnosti, odnosno drugih aktivnosti ako su ista započeta bez rješenja Ministarstva kojim se utvrđuje da su provedene mjere zaštite od buke,

6. zabraniti uporabu izvora buke koji nisu navedeni u rješenju o provedenim mjerama zaštite od buke iz članka 9. stavka 3. ovoga Zakona.

Mjere iz stavka 1. ovoga članka naređuju se rješenjem.

Žalba, odnosno pokrenuti upravni spor protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka ne odgađa njegovo izvršenje.

Članak 19. (NN 14/21)

Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. ne provodi zaštitu od buke i ne osigura njezinu provedbu (članak 4.),

2. obavlja radove, djelatnosti i druge aktivnosti koje u boravišnim prostorima uzrokuju buku štetnu po zdravlje ljudi (članak 6. stavak 1.),

3. rabi elektroakustičke ili akustičke uređaje protivno članku 6. stavku 2. ovoga Zakona,

4. prouzroči buku elektroakustičkim uređajima i ostalim izvorima buke na otvorenom u objektima registriranim za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, koja prekoračuje najviše propisane dopuštene razine buke (članak 6. stavak 3.),

5. nije registrirana za obavljanje stručnih poslova zaštite od buke, odnosno stručne poslove zaštite od buke obavlja bez ovlaštenja ministra (članak 11. stavak 1.),

6. stručne poslove zaštite od buke obavlja osoba koja nema položen stručni ispit (članak 13. stavak 1.),

7. postupak mjerenja proračuna i ocjenjivanja te sadržaja nalaza o mjerenju ne obavi u skladu s međunarodnim normama (ISO), europskim normama (EN), hrvatskim normama (HRN) i odgovarajućim preporukama Europske unije (članak 14. stavak 1.),

8. ne provede naređene ili propisane mjere zaštite od buke (članak 18.).

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna za prekršaj, kao i za pokušaj prekršaja iz članka 9. stavka 2. ovoga Zakona kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi. Uz kaznu za prekršaj iz ovoga stavka pravnoj ili fizičkoj osobi može se izreći i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od tri mjeseca do jedne godine.

Novčanom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 15.000,00 kuna.

Za pokušaj prekršaja iz stavka 1. ovoga članka počinitelj će se kazniti.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna sanitarni inspektor Državnog inspektorata kaznit će za prekršaj na mjestu počinjenja prekršaja odgovornu osobu u pravnoj osobi i fizičku osobu koja obavlja djelatnost za koju je potrebno provesti mjere zaštite od buke, ako ne poštuje odredbe ovoga Zakona i podzakonskih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona.

Ako osoba kažnjena za prekršaj iz stavka 5. ovoga članka ponovno počini istovjetni prekršaj, kaznit će se na mjestu počinjenja prekršaja novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kuna.

Uz kaznu za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka pravnoj ili fizičkoj osobi može se izreći i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od tri mjeseca do jedne godine.

Članak 20.

Novčanom kaznom u iznosu od 200.000,00 kuna do 500.000,00 kuna kaznit će se obveznik izrade strateške karte buke i akcijskog plana za zaštitu od buke ako:

– u propisanom roku ne izradi stratešku kartu buke i podatke korištene za izradu strateške karte buke ne dostavi Ministarstvu (članak 7. stavak 1. točka 1. i stavak 10.),

– u propisanom roku ne izradi akcijski plan i podatke korištene za izradu akcijskog plana ne dostavi Ministarstvu (članak 7. stavak 1. točka 2. i stavak 10.),

– pri izradi strateških karata buke i akcijskih planova ne uzme u obzir odgovarajuće preporuke Europske unije o računskim metodama za izračun buke industrijskih područja, glavne ceste, glavne željezničke pruge i glavne zračne luke (članak 7. stavak 9.).

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba obveznika izrade strateške karte buke i akcijskog plana novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 50.000,00 kuna.

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Pravilnike za čije je donošenje ovlašten ovim Zakonom ministar će donijeti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 22.

Do stupanja na snagu pravilnika iz članka 21. ovoga Zakona, u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona, primjenjuju se:

1. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (»Narodne novine«, br. 145/04.),

2. Pravilnik o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova (»Narodne novine«, br. 5/07.),

3. Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove zaštite od buke (»Narodne novine«, br. 91/07.),

4. Pravilnik o stručnom ispitu iz područja zaštite od buke (»Narodne novine«, br. 91/07.),

5. Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno provesti mjere zaštite od buke (»Narodne novine«, br. 91/07.),

6. Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (»Narodne novine«, br. 156/08.).

Članak 23.

Gradovi su obvezni strateške karte buke iz članka 7. ovoga Zakona izraditi u roku od dvije godine, a akcijske planove u roku od četiri godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 24.

Pravne osobe koje imaju ovlaštenja, za obavljanje poslova mjerenja i predviđanja buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave, dana od ministra na temelju Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati organizacije za mjerenje i predviđanje buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (»Narodne novine«, br. 37/90.), obvezne su se uskladiti s odredbama ovoga Zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu.

Članak 25.

Republika Hrvatska će u roku od 30 dana od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji obavijestiti Europsku komisiju, države članice Europske unije i javnost o nadležnom tijelu za obavljanje poslova iz članka 7. stavka 1., 2., 11. i 12. ovoga Zakona.

Članak 26.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o zaštiti od buke (»Narodne novine«, br. 20/03.).

Članak 27.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 55/13

Članak 8. (NN 153/13)

Brisano.

Članak 9. (NN 153/13)

Brisano.

Članak 10.

Vlada Republike Hrvatske će Hrvatskome saboru podnijeti prijedlog strategije i akcijskog plana iz članka 5. ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti stavci 2. i 3. članka 5. Pravilnika o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove zaštite od buke (»Narodne novine«, br. 91/07.).

Članak 12.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 153/13

Članak 3.

Obveznici izrade strateških karata buke i akcijskih planova iz članka 1. ovoga Zakona obvezni su Ministarstvu dostaviti:

– najkasnije do 31. prosinca 2013., strateške karte buke i akcijske planove za naseljena područja s više od 100.000 stanovnika, za glavne zračne luke s više od 50.000 operacija (uzlijetanja i/ili slijetanja) godišnje, za glavne ceste s više od 3.000.000 prolaza vozila godišnje i za glavne željezničke pruge s više od 30.000 prolaza vlakova godišnje,

– najkasnije do 30. lipnja 2017. i svakih pet godina nakon toga, strateške karte buke za naseljena područja s više od 100.000 stanovnika, za glavne zračne luke s više od 50.000 operacija (uzlijetanja i/ili slijetanja) godišnje, za glavne ceste s više od 3.000.000 prolaza vozila godišnje i za glavne željezničke pruge s više od 30.000 prolaza vlakova godišnje,

– najkasnije do 18. srpnja 2018. i svakih pet godina nakon toga, akcijske planove za naseljena područja s više od 100.000 stanovnika, za glavne zračne luke s više od 50.000 operacija (uzlijetanja i/ili slijetanja) godišnje, za glavne ceste s više od 3.000.000 prolaza vozila godišnje i za glavne željezničke pruge s više od 30.000 prolaza vlakova godišnje.

Članak 4.

Ministarstvo će, nakon savjetovanja s obveznicima izrade strateških karata buke i akcijskih planova iz članka 1. ovoga Zakona, obavijestiti Europsku komisiju najkasnije do:

– 31. prosinca 2013., o naseljenim područjima s više od 100.000 stanovnika, o glavnim cestama s više od 3.000.000 prolaza vozila godišnje, o glavnim željezničkim prugama s više od 30.000 prolaza vlakova godišnje i o glavnim zračnim lukama s više od 50.000 operacija (uzlijetanja i/ili slijetanja) godišnje,

– 18. siječnja 2014., o akcijskim planovima i programima zaštite od buke koji su provedeni u prošlom razdoblju te o važećim dopuštenim razinama buke prije donošenja akcijskih planova za naseljena područja s više od 100.000 stanovnika, za glavne ceste s više od 3.000.000 prolaza vozila godišnje, za glavne željezničke pruge s više od 30.000 prolaza vlakova godišnje i za glavne zračne luke s više od 50.000 operacija (uzlijetanja i/ili slijetanja) godišnje,

– 31. prosinca 2017., o strateškim kartama buke za naseljena područja s više od 100.000 stanovnika, za glavne ceste s više od 3.000.000 prolaza vozila godišnje, za glavne željezničke pruge s više od 30.000 prolaza vlakova godišnje i za glavne zračne luke s više od 50.000 operacija (uzlijetanja i/ili slijetanja) godišnje,

– 18. siječnja 2019., podatke o akcijskim planovima i programima zaštite od buke koji su provedeni u prošlom razdoblju te o važećim dopuštenim razinama buke prije donošenja akcijskih planova za naseljena područja s više od 100.000 stanovnika, za glavne ceste s više od 3.000.000 prolaza vozila godišnje, za glavne željezničke pruge s više od 30.000 prolaza vlakova godišnje i za glavne zračne luke s više od 50.000 operacija (uzlijetanja i/ili slijetanja) godišnje.

Članak 5.

U Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od buke (»Narodne novine«, br. 55/13.) članci 8. i 9. brišu se.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 41/16

                                                                                                  Članak 5.

Obveznici izrade akcijskih planova, koji su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona izradili akcijske planove u skladu s odredbama Zakona o zaštiti od buke (»Narodne novine«, br. 30/09., 55/13. i 153/13.), obvezni su, najkasnije u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, Ministarstvu dostaviti dokaz o donošenju, odnosno usvajanju akcijskih planova.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 114/18

Članak 5.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2019.

 

Prijelazne i završne odredbe iz NN 14/21

Članak 10.

Pravilnik iz članka 6. ovoga Zakona ministar će donijeti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 11.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

 

 

Copyright © Ante Borić