NN 60/2016 (1.7.2016.)

 

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

Na temelju članka 7. stavka 9. Zakona o zaštiti od buke (»Narodne novine«, broj 30/09, 55/13, 153/13 i 41/16) ministar zdravlja uz prethodnu suglasnost ministara nadležnih za zaštitu okoliša, graditeljstvo i promet donosi

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU IZRADE I SADRŽAJU KARATA BUKE I AKCIJSKIH PLANOVA TE O NAČINU IZRAČUNA DOPUŠTENIH INDIKATORA BUKE

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić