Baza je ažurirana 23.09.2023. 

zaključno sa NN 108/23

Povezani zakoni

Turizam i ugostiteljstvo
Zakon o igralištima za golf Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma Zakon o sanitarnoj inspekciji Zakon o turističkoj pristojbi Zakon o zaštiti od buke Zakon o članarinama u turističkim zajednicama Prekršajni zakon Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije Zakon o Nacionalnom parku Brijuni Zakon o koncesijama Zakon o pružanju usluga u turizmu Zakon o boravišnoj pristojbi Zakon o pružanju informacija o multimodalnim putovanjima Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti Poljoprivreda, životinje i okoliš
Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja Zakon o proglašenju zapadnog dijela Medvednice parkom prirode Zakon o gnojidbenim proizvodima Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o sustavu obrane od tuče Zakon o osnivanju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Zakon o proglašenju Parka prirode »Dinara« Zakon o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori Zakon o morskom ribarstvu Zakon o kontaminantima Zakon o popisu poljoprivrede 2003 Zakon o proglašenju Nacionalnog parka "Sjeverni Velebit" Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 511/2014 o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji Zakon o priznavanju svojti šumskog drveća i grmlja Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji Zakon o slatkovodnom ribarstvu Zakon o proglašenju Parka prirode "Papuk" Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda Zakon o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja Zakon o proglašenju šume Dundo na Rabu upravljanim prirodnim rezervatom Zakon o zdravlju životinja Zakon o vatrogastvu Zakon o lovstvu Zakon o gospodarenju otpadom Zakon o obavljanju poslova hidrometeorološke službe u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti Zakon o proglašenju parka prirode "Lonjsko polje" Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja Zakon o proglašenju Parka prirode "Vransko jezero" Zakon o zaštiti prirode Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu Zakon o proglašenju Parka prirode "Lastovsko otočje" Zakon o zaštiti od buke Zakon o provedbi uredbi Europske unije o prometu drva i proizvoda od drva Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o zaštiti biljnih sorti Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1946.2003 o prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama Zakon o drvenastim kulturama kratkih ophodnji Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda Zakon o vodama Zakon o zaštiti okoliša Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama Zakon o akvakulturi Zakon o šumama Zakon o proglašenju Nacionalnog parka "Krka" Zakon o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1021 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima Zakon o zadrugama Zakon o biljnom zdravstvu Zakon o Fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško Zakon o vinu Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja Zakon o Hrvatskoj agronomskoj komori Zakon o Parku prirode "Kopački rit" Zakon o seizmološkim poslovima Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti Zakon o biogorivima za prijevoz Zakon o proglašenju šume Paklenica nacionalnim parkom Zakon o vodi za ljudsku potrošnju Zakon o poljoprivredi Zakon o proglašenju šume Risnjak nacionalnim parkom Zakon o odgovornosti za nuklearnu štetu Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 396.2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životnjskog podrijetla Zakon o održivoj uporabi pesticida Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 528.2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi stavljanja na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda Zakon o proglašenju Hajdučkih i Rožanskih kukova strogim prirodnim rezervatom Zakon o proglašenju Plitvičkih jezera nacionalnim parkom Zakon o proglašenju planine Velebit parkom prirode Zakon o zaštiti životinja Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima Zakon o proglašenju Žumberka i Samoborskog gorja parkom prirode Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Zakon o hidrografskoj djelatnosti Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja Zakon o veterinarsko-medicinskim proizvodima Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107.2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o recikliranju brodova i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1013/2006 i Direktive 2009/16/EZ Zakon o proglašenju parka prirode Telašćica Zakon o igralištima za golf Zakon o zaštiti zraka Zakon o proglašenju zapadnog dijela otoka Mljeta nacionalnim parkom Zakon o proglašenju otoka Lokruma upravljanim prirodnim rezervatom Zakon o jedinstvenom načinu utvrđivanja, evidentiranja i prikupljanja podataka o rezervama mineralnih sirovina i podzemnih voda i o bilanci tih rezervi Zakon o prestanku važenja Zakona o zabrani nomadske ispaše ovaca Zakon o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi Zakon o uzgoju domaćih životinja Zakon o popisu poljoprivrede 2020. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima Zakon o zaštiti od požara Zakon o provedbi Uredbe Komisije (EZ) br. 1234.2008 o ispitivanju izmjena uvjeta odobrenja za stavljanje veterinarsko-medicinskih proizvoda u promet Zakon o duhanu Razno
Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o akreditaciji Zakon o zaštiti od buke Zakon o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva Zakon o općoj sigurnosti proizvoda Zakon o zračnom prometu Zakon o osobnom imenu Zakon o poštanskim uslugama Zakon o vodama Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o zakladama i fundacijama Zakon o udrugama Zakon o Spomen-području Jasenovac Zakon o privatnim detektivima Zakon o prestanku važenja Zakona o Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu Zakon o Hrvatskoj matici iseljenika Zakon o računanju vremena Zdravlje i zdravstvo
Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda Zakon o korištenju psa pomagača Zakon o biocidnim pripravcima Zakon o privremenoj mjeri u području obveznoga zdravstvenog osiguranja Zakon o Hrvatskom crvenom križu Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o doprinosima Zakon o predmetima opće uporabe Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskim proizvodima i Uredbe (EU) 2017/746 o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj Zakon o liječništvu Zakon o primaljstvu Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Zakon o zaštiti od buke Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti Zakon o zaštiti na radu Zakon o zaštiti i spašavanju Zakon o zaštiti okoliša Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja Zakon o djelatnostima u zdravstvu Zakon o uzimanju i presađivanju ljudskog tijela u svrhu liječenja Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Zakon o sestrinstvu Zakon o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o vodi za ljudsku potrošnju Zakon o sanitarnoj inspekciji Zakon o ljekarništvu Zakon o ustanovama Zakon o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 528.2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi stavljanja na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o živi i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1102/2008 Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o djelatnosti psihoterapije Zakon o prijenosu osnivačkih prava nad Općom županijskom bolnicom Vukovar i bolnicom hrvatskih veterana na Republiku Hrvatsku Zakon o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj Zakon o Registru osoba s invaliditetom Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 536/2014 Europskog parlamenta i vijeća od 16. travnja 2014. o kliničkim ispitivanjima lijekova za primjenu kod ljudi te o stavljanju izvan snage Direktive 2001/20/EZ Zakon o psihološkoj djelatnosti Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu Zakon o provedbi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/161 оd 2. listopada 2015. o dopuni Direktive 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem detaljnih pravila za sigurnosne oznake na pakiranjima lijekova za humanu primjenu Zakon o dentalnoj medicini Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Zakon o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodiča Zakon o listi profesionalnih bolesti Zakon o zaštiti znaka i naziva Crveni križ Zakon o kemikalijama Zakon o proglašenju nestalih osoba umrlima i dokazivanju smrti Zakon o obaveznom cijepljenju protiv ospica (Morbili) Zakon o krvi i krvnim pripravcima Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica Zakon o medicinskim proizvodima Zakon o zaštiti prava pacijenata Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata Zakon o lijekovima Zakon o obaveznom cijepljenju protiv rubeole i obaveznom prijavljivanju oboljenja Zakon o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom

Copyright © Ante Borić