Povezani zakoni

Zakon o zdravlju životinja

NN 152/22, 154/22

na snazi od 01.01.2023.

Uživajte...

Baza je ažurirana 24.062024. 

zaključno sa NN 74/24

DIO PRVI   TEMELJNE ODREDBE I OPĆA PRAVILA

Predmet Zakona i područje primjene

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuju pravila u području zdravlja životinja te o sprječavanju i kontroli bolesti životinja koje su prenosive na životinje ili ljude kako je određeno Uredbom (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja (»Zakon o zdravlju životinja«) (SL L 84, 31. 3. 2016.), kako je posljednji put izmijenjeno Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2018/1629 оd 25. srpnja 2018. o izmjeni popisa bolesti navedenog u Prilogu II. Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja (»Zakon o zdravlju životinja«) (SL L 272, 31. 10. 2018.).

(2) Ovim se Zakonom utvrđuju nadležna tijela i njihove zadaće vezano za provedbu odredbi ovoga Zakona te odredbi propisa donesenih na temelju ovoga Zakona.

(3) Ustroj i provedba pravila u području zdravlja životinja od interesa su za Republiku Hrvatsku.

Veza s propisima Europske unije

Članak 2.

Ovim se Zakonom osigurava provedba sljedećih uredbi Europske unije (u daljnjem tekstu: Unija):

Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja (»Zakon o zdravlju životinja«) (SL L 84, 31. 3. 2016.), kako je posljednji put izmijenjeno Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2018/1629 оd 25. srpnja 2018. o izmjeni popisa bolesti navedenog u Prilogu II. Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja (»Zakon o zdravlju životinja«) (SL L 272, 31. 10. 2018.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2016/429)

– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/687 оd 17. prosinca 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za sprječavanje i kontrolu određenih bolesti s popisa (SL L 174, 3. 6. 2020.) (u daljnjem tekstu: Delegirana uredba (EU) 2020/687)

– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/689 оd 17. prosinca 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila o nadziranju, programima iskorjenjivanja i statusu »slobodno od bolesti« za određene bolesti s popisa i emergentne bolesti (SL L 174, 3. 6. 2020.) (u daljnjem tekstu: Delegirana uredba (EU) 2020/689)

– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/2035 оd 28. lipnja 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za objekte u kojima se drže kopnene životinje i valionice te u pogledu pravila o sljedivosti određenih držanih kopnenih životinja i jaja za valenje (SL L 314, 5. 12. 2019., kako je posljednji puta izmijenjeno Delegiranom uredbom Komisije 2020/1625 оd 25. kolovoza 2020. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za objekte u kojima se drže kopnene životinje i valionice te u pogledu pravila o sljedivosti određenih držanih kopnenih životinja i jaja za valjenje) (u daljnjem tekstu: Delegirana uredba (EU) 2019/2035)

– Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/520 оd 24. ožujka 2021. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sljedivosti određenih držanih kopnenih životinja (SL L 104, 25. 3. 2021.) (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba (EU) 2021/520)

– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/691 оd 30. siječnja 2020. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za objekte akvakulture i prijevoznike akvatičnih životinja (SL L 174, 3. 6. 2020.) (u daljnjem tekstu: Delegirana uredba (EU) 2020/691)

– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/686 оd 17. prosinca 2020. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu odobravanja objekata za zametne proizvode i zahtjeva u pogledu sljedivosti i zdravlja životinja za premještanja zametnih proizvoda određenih držanih kopnenih životinja u Uniji (SL L 174, 3. 6. 2020.) (u daljnjem tekstu: Delegirana uredba (EU) 2020/686)

– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/688 оd 17. prosinca 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva zdravlja životinja za premještanja kopnenih životinja i jaja za valjenje u Uniji (SL L 174, 3. 6. 2020.) (u daljnjem tekstu: Delegirana uredba (EU) 2020/688)

– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/692 оd 30. siječnja 2020. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za ulazak u Uniju pošiljaka određenih životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla te njihovo premještanje i postupanje s njima nakon ulaska (SL L 174, 3. 6. 2020.) (u daljnjem tekstu: Delegirana uredba (EU) 2020/692)

– Provedbene uredbe Komisije (EU) 2020/2002 оd 7. prosinca 2020. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu obavješćivanja i izvješćivanja u Uniji o bolestima s popisa, u pogledu formata i postupaka za podnošenje programa nadziranja u Uniji i programa iskorjenjivanja i izvješćivanje o njima i zahtjeva za priznavanje statusa »slobodno od bolesti« te u pogledu računalnog informacijskog sustava (SL L 412, 8. 12. 2020.) (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba (EU) 2020/2002)

– Provedbene uredbe Komisije (EU) 2020/999 оd 9. srpnja 2020. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu odobravanja objekata za zametne proizvode i sljedivosti zametnih proizvoda goveda, svinja, ovaca, koza i kopitara (SL L 221, 10. 7. 2020.) (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba (EU) 2020/999)

– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/990 od 28. travnja 2020. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva zdravlja životinja i certificiranja za premještanja akvatičnih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla od akvatičnih životinja u Uniji (SL L 221, 10. 7. 2020) (u daljnjem tekstu: Delegirana uredba (EU) 2020/990)

– Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/963 оd 10. lipnja 2021. o utvrđivanju pravila za primjenu uredbi (EU) 2016/429, (EU) 2016/1012 i (EU) 2019/6 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja i registracije kopitara i utvrđivanju predložaka identifikacijskih dokumenata za te životinje (SL L 213, 16. 6. 2021.) (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba (EU) 2021/963).

Područje primjene

Članak 3.

Ovim se Zakonom uređuje primjena pravila o sprječavanju i kontroli bolesti životinja koje su prenosive na životinje i ljude, koja uključuju:

a) utvrđivanje prioriteta i kategorizaciju bolesti koje se tiču Unije i Republike Hrvatske te utvrđivanje odgovornosti za zdravlje životinja (članci 6. do 11. ovoga Zakona)

b) rano otkrivanje, obavješćivanje i izvješćivanje o bolestima, nadziranje, programe iskorjenjivanja i status »slobodno od bolesti« (članci 12. do 25. ovoga Zakona)

c) svijest o zdravlju životinja, pripravnost i kontrolu bolesti (članci 26. do 50. ovoga Zakona)

d) registraciju i odobravanje objekata i prijevoznika, premještanje i sljedivost životinja, zametnih proizvoda te proizvoda životinjskog podrijetla unutar Unije (članci 51. do 85. ovoga Zakona)

e) ulazak životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla u Uniju te izvoz takvih pošiljaka iz Republike Hrvatske (članci 86. do 94. ovoga Zakona)

f) nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca u državu članicu iz druge države članice ili iz treće zemlje ili područja (članci 95. do 99. ovoga Zakona) i

g) hitne mjere koje treba poduzeti u slučaju izvanrednog stanja zbog bolesti te druge mjere primjenjive na nacionalnoj razini (članci 100. do 112. ovoga Zakona).

Pojmovnik

Članak 4.

(1) Pojmovi koji se koriste u ovom Zakonu određeni su člankom 4. Uredbe (EU) 2016/429, člankom 2. Delegirane uredbe (EU) 2019/2035, člankom 2. Delegirane uredbe (EU) 2020/686, člankom 2. Delegirane uredbe (EU) 2020/687, člankom 3. Delegirane uredbe (EU) 2020/688, člankom 2. stavcima 1. do 6. Delegirane uredbe (EU) 2020/689, člankom 2. Delegirane uredbe (EU) 2020/691, člankom 2. Delegirane uredbe (EU) 2020/692, člankom 2. Provedbene uredbe (EU) 2020/999, člankom 2. Provedbene uredbe (EU) 2020/2002, člankom 2. Delegirane uredbe (EU) 2020/990, člankom 2. Provedbene uredbe (EU) 2021/520 i člankom 2. Provedbene uredbe (EU) 2021/963.

(2) Osim pojmova definiranih u propisima iz stavka 1. ovoga članka, pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

1. Epidemiološka jedinica Uprave – čine je službenici upravne organizacije nadležne za veterinarstvo iz područja zdravlja životinja, imenovani od strane ravnatelja Uprave

2. ministar – ministar nadležan za veterinarstvo

3. Ministarstvo – ministarstvo nadležno za veterinarstvo

4. računalna baza – baza podataka o držanim kopnenim životinjama u Republici Hrvatskoj i njihovu premještanju, registriranim i odobrenim subjektima i objektima, podacima o zdravlju životinja te drugim podacima koji se prikupljaju i vode sukladno ovome Zakonu

5. ravnatelj Uprave – službena osoba koja rukovodi radom upravne organizacije nadležne za veterinarstvo u sastavu ministarstva nadležnog za veterinarstvo, čelni veterinarski službenik (engl. Chief veterinary officer – CVO)

6. Stručno povjerenstvo za zdravlje životinja – radno tijelo sastavljeno od službenika Ministarstva i stručnjaka u području zdravlja životinja i zoonoza, koje odlukom osniva ministar nadležan za veterinarstvo u svrhu određivanja, sprječavanja i suzbijanja bolesti od interesa za Republiku Hrvatsku, prijemljivih i vektorskih vrsta životinja te mjera za sprječavanje i kontrolu bolesti životinja na nacionalnoj razini

7. Središnje veterinarsko tijelo – ministarstvo u čijem je sastavu ustrojena upravna organizacija nadležna za veterinarstvo, sukladno članku 4. točki 55. Uredbe (EU) 2016/429 (u daljnjem tekstu: Uprava)

8. veterinarski inspektor – nadležni veterinarski inspektor Državnog inspektorata.

(3) Pojmovi koji se koriste u propisu o veterinarstvu na odgovarajući način primjenjuju se i u ovome Zakonu.

(4) Izrazi koji se koriste u ovome propisu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Opće odredbe

Članak 5.

(1) U svrhu ispunjenja obveze iz članka 13. Uredbe (EU) 2016/429, Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Ministarstva, donosi odluku o donošenju strategije zdravlja životinja za razdoblje od sedam godina kojom se, u skladu s nacionalnim prioritetima, određuju ciljevi u području zdravlja životinja, aktivnosti koje je potrebno provesti za dostizanje tih ciljeva te se određuju ljudski, materijalni i financijski resursi za provedbu planiranih aktivnosti.

(2) Ministarstvo može povjeravati poslove navedene u članku 14. Uredbe (EU) 2016/429 kao stručne poslove iz djelokruga ovoga Zakona u skladu s odredbama propisa iz područja veterinarstva i službenih kontrola.

(3) U svrhu osiguravanja stručne pomoći Upravi pri određivanju bolesti, čije je sprječavanje, suzbijanje i nadziranje od interesa za Republiku Hrvatsku, te prijemljivih i vektorskih vrsta životinja, mjera za sprječavanje i kontrolu bolesti životinja na nacionalnoj razini i drugih aktivnosti nužnih za suzbijanje bolesti životinja, osniva se Stručno povjerenstvo za zdravlje životinja (u daljnjem tekstu: Stručno povjerenstvo).

(4) Stručno povjerenstvo sastavljeno je od članova koji se imenuju iz redova stručnjaka u području zdravlja životinja ovisno o njihovim kompetencijama i stručnosti u području praćenja novih znanstvenih spoznaja o bolestima životinja, epidemiološkim čimbenicima, uzorkovanju i laboratorijskoj dijagnostici, tumačenju rezultata laboratorijskih pretraživanja, mjerama za sprječavanje i kontrolu bolesti, aktivnostima i provedbi predloženih mjera za sprječavanje i kontrolu bolesti.

(5) Stručno povjerenstvo odlukom imenuje ministar na prijedlog ravnatelja Uprave.

(6) Nadležnost za provedbu ovoga Zakona, uredbi Europske unije iz članka 2. ovoga Zakona, provedbenih propisa donesenih na temelju Uredbe (EU) 2016/429, kao i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona u smislu provođenja službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti u području zdravlja životinja određena je propisom iz područja službenih kontrola.

(7) U provedbi posebnih stručnih poslova u području zdravlja životinja mogu sudjelovati javne ustanove s posebnim kompetencijama iz područja veterinarstva i zdravlja životinja.

(8) Suradnja s drugim tijelima državne uprave u provedbi ovoga Zakona odvija se sukladno odredbama propisa iz područja veterinarstva i propisa iz područja službenih kontrola.

 

DIO DRUGI   POPIS I KATEGORIZACIJA BOLESTI

Popis i kategorije bolesti i vrsta životinja

Članak 6.

(1) Popis bolesti, na koje se odnose pravila za sprječavanje i kontrolu u skladu s ovim Zakonom, utvrđen je u članku 5. stavku 1. i Prilogu II. Uredbe (EU) 2016/429.

(2) Popis vrsta životinja prijemljivih na bolesti, na koje se odnose pravila za sprječavanje i kontrolu, utvrđuje se sukladno članku 8. Uredbe (EU) 2016/429.

(3) Bolesti se kategoriziraju sukladno kriterijima iz članka 9. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/429 u sljedeće kategorije:

a) bolesti kategorije A

b) bolesti kategorije B

c) bolesti kategorije C

d) bolesti kategorije D i

e) bolesti kategorije E.

(4) Vrste životinja te kategorije bolesti iz stavaka 2. i 3. ovoga članka određene su Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2018/1882 оd 3. prosinca 2018. o primjeni određenih pravila za sprečavanje i kontrolu bolesti na kategorije bolesti s popisa i o utvrđivanju popisa vrsta i skupina vrsta koje predstavljaju znatan rizik za širenje tih bolesti s popisa (SL L 308, 4. 12. 2018.).

(5) Pravila o sprječavanju i kontroli bolesti za kategorije bolesti iz stavka 3. ovoga članka utvrđena su člankom 9. Uredbe (EU) 2016/429.

(6) Pravila za sprječavanje i kontrolu primjenjuju se i na emergentne bolesti sukladno članku 6. Uredbe (EU) 2016/429.

Nacionalni popis bolesti, vrste životinja i dodatne mjere za sprječavanje i kontrolu bolesti

Članak 7.

(1) Nacionalni popis bolesti, osim bolesti navedenih u članku 6. stavku 1. ovoga Zakona, sadrži i bolesti životinja čije je sprječavanje i kontrola od interesa za Republiku Hrvatsku, a koje predlaže Stručno povjerenstvo u skladu s kriterijima navedenima u članku 5. stavku 3. i članku 7. Uredbe (EU) 2016/429.

(2) Za bolesti iz stavka 1. ovoga članka Stručno povjerenstvo predlaže mjere za njihovo sprječavanje i kontrolu te vrste životinja na koje se iste primjenjuju.

(3) Mjere u slučaju sumnje ili potvrde bolesti iz stavka 4. ovoga članka te mjere određene naredbom iz stavka 6. ovoga članka rješenjem naređuje veterinarski inspektor.

(4) Ministar na prijedlog Stručnog povjerenstva donosi naredbu kojom se, u skladu sa stavcima 1. i 2. ovoga članka, određuje popis bolesti, programi nadziranja i iskorjenjivanja te mjere za sprječavanje i kontrolu bolesti iz stavka 1. ovoga članka kao i vrste životinja na koje se iste primjenjuju.

(5) Ministarstvo rješenjem može odrediti zonu ograničenja i za bolesti koje nisu bolesti kategorije A, ako je to potrebno za kontrolu te bolesti, u skladu s člancima 170. i 171. odnosno u skladu s člancima 226., 227. i 269. Uredbe (EU) 2016/429.

(6) Ministar može naredbom odrediti dodatne mjere radi sprječavanja i kontrole bolesti iz stavka 1. ovoga članka kao i za bolesti iz stavka 1. članka 6. ovoga Zakona, uključujući obvezne veterinarske preglede, mjere kontrole bolesti u zoni ograničenja za bolesti koje nisu bolesti kategorije A, u skladu sa stavkom 5. ovoga članka, člancima 170. i 171. odnosno člancima 226., 227. i 269. Uredbe (EU) 2016/429.

2. Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske

 

DIO TREĆI   ZNANJE O ZDRAVLJU ŽIVOTINJA I ODGOVORNOSTI

Odgovornost za zdravlje životinja subjekata, stručnjaka za životinje i držatelja kućnih ljubimaca

Članak 8.

Subjekti, stručnjaci za životinje i držatelji kućnih ljubimaca dužni su postupati u skladu s člankom 10. Uredbe (EU) 2016/429, člankom 5., člankom 59. stavkom 8., člankom 70., člankom 73. stavkom 1., člancima 81. i 87. Delegirane uredbe (EU) 2020/687, člancima 18., 39. i člankom 52. stavkom 3. Delegirane uredbe (EU) 2020/689 te u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona.

Znanje o zdravlju životinja

Članak 9.

(1) Subjekti i stručnjaci za životinje moraju posjedovati odgovarajuće znanje o zdravlju životinja sukladno članku 11. Uredbe (EU) 2016/429.

(2) Subjekti koji prodaju ili na neki drugi način prenose vlasništvo budućih kućnih ljubimaca dužni su pružiti osnovne informacije budućem držatelju kućnog ljubimca sukladno članku 11. stavku 4. Uredbe (EU) 2016/429.

(3) Ministarstvo sudjeluje u donošenju relevantnih programa iz područja poljoprivrede, akvakulture ili formalnog obrazovanja kojima se potiču subjekti i stručnjaci za životinje za stjecanje, održavanje i razvijanje odgovarajućeg znanja iz stavka 1. ovoga članka te članka 13. stavka 2. Uredbe (EU) 2016/429.

(4) Sadržaj osposobljavanja te razinu znanja iz stavka 1. ovoga članka pravilnikom propisuje ministar.

Veterinari

Članak 10.

Pri obavljanju svojih aktivnosti obuhvaćenih područjem primjene ovoga Zakona veterinari su dužni postupati sukladno članku 12. Uredbe (EU) 2016/429 i odredbama ovoga Zakona.

Laboratoriji, postrojenja, fizičke i pravne osobe koje rukuju uzročnicima bolesti, cjepivima i drugim biološkim proizvodima

Članak 11.

(1) Laboratoriji, postrojenja, fizičke i pravne osobe koje rukuju uzročnicima bolesti, cjepivima i drugim biološkim proizvodima dužni su postupati u skladu s člankom 16. Uredbe (EU) 2016/429.

(2) Laboratoriji za zdravlje životinja, osim odredbi navedenih u stavku 1. ovoga članka, dužni su postupati i u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) 2016/429.

(3) Laboratoriji su dužni uskladiti prikupljanje uzoraka, tehnike, validacije i tumačenja dijagnostičkih metoda u skladu s člankom 6. Delegirane uredbe (EU) 2020/689.

 

DIO ČETVRTI   RANO OTKRIVANJE, OBAVJEŠĆIVANJE I IZVJEŠĆIVANJE O BOLESTIMA

Obveza obavješćivanja o sumnji na bolest

Članak 12.

(1) Subjekti i druge relevantne fizičke ili pravne osobe dužne su obavještavati, sukladno članku 18. stavku 1. Uredbe (EU) 2016/429 i propisu iz članka 13. stavka 5. ovoga Zakona:

a) o bilo kakvim razlozima za sumnju da je među životinjama prisutna bolest te ako je prisutnost bolesti utvrđena među životinjama i

b) o pojavi neuobičajenih uginuća i drugih ozbiljnih znakova bolesti ili o pojavi znatnog smanjenja proizvodnje bez utvrđenog uzroka.

(2) Obveza obavješćivanja o sumnji na bolest iz stavka 1. ovoga članka primjenjuje se i na osobe ovlaštene za provođenje službenih kontrola ili drugih službenih aktivnosti sukladno članku 7. stavku 2. Delegirane uredbe (EU) 2020/689.

(3) U slučaju sumnje na bolest kategorije A subjekti su dužni poduzeti mjere kontrole bolesti radi sprječavanja njihova širenja sukladno članku 5. odnosno članku 70. Delegirane uredbe (EU) 2020/687 te voditi inventar sukladno članku 8. odnosno članku 73. Delegirane uredbe (EU) 2020/687.

Obavješćivanje i izvješćivanje

Članak 13.

(1) Ministarstvo poduzima odgovarajuće radnje kako bi se javnost obavijestila o rizicima i mjerama povezanima sa zdravljem životinja uzimajući u obzir narav, ozbiljnost i opseg rizika u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) 2016/429, objavom informacija na mrežnim stranicama Uprave i Ministarstva te, po potrebi, putem medija.

(2) Ministarstvo obavješćuje Europsku komisiju (u daljnjem tekstu: Komisija), druge države članice te susjedne ili na drugi način povezane treće zemlje o izbijanju bolesti kategorije E sukladno članku 19. Uredbe (EU) 2016/429, Provedbene uredbe (EU) 2020/2002 te propisa iz stavka 5. ovoga članka.

(3) Ministarstvo obavještava subjekte, relevantna tijela te nadležna tijela država članica ili trećih zemalja o rezultatima epidemiološkog istraživanja sukladno članku 25. stavku 3. Delegirane uredbe (EU) 2020/689.

(4) Ministarstvo izvješćuje Komisiju i druge države članice o bolestima kategorije E sukladno članku 20. Uredbe (EU) 2016/429, Provedbene uredbe (EU) 2020/2002 te propisa iz stavka 5. ovoga članka.

(5) Način praćenja, obavješćivanja i izvješćivanja, uključujući i komunikaciju između svih relevantnih tijela o pojavi bolesti životinja pravilnikom propisuje ministar.

3. Pravilnik o prijavi bolesti životinja

Regije obavješćivanja i izvješćivanja

Članak 14.

Regije obavješćivanja i izvješćivanja u Republici Hrvatskoj, u smislu članka 21. Uredbe (EU) 2016/429, su jedinice područne (regionalne) samouprave.

Sustav za obavješćivanje i izvješćivanje

Članak 15.

(1) Obavješćivanje i izvješćivanje provodi se putem Informacijskog sustava za bolesti životinja (u daljnjem tekstu: ADIS sustav) određenog člancima 22. i 23. Uredbe (EU) 2016/429 odnosno Provedbenom uredbom (EU) 2020/2002.

(2) Ministarstvo uspostavlja informatički sustav za obavješćivanje i izvješćivanje koji se povezuje s ADIS sustavom iz stavka 1. ovoga članka.

 

DIO PETI   NADZIRANJE

Obveza subjekata za nadziranje

Članak 16.

Subjekti su dužni postupati u skladu s člankom 24. Uredbe (EU) 2016/429 radi otkrivanja prisutnosti bolesti određenih u skladu s člancima 6. i 7. ovoga Zakona.

Veterinarski posjeti

Članak 17.

(1) Veterinarski posjeti provode se u području zdravlja životinja u skladu s člankom 25. Uredbe (EU) 2016/429.

(2) Ministarstvo određuje učestalost veterinarskih posjeta sukladno procjeni rizika prema kriterijima iz članka 25. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/429.

(3) Subjekti su dužni osigurati da objekte pod njihovom odgovornošću veterinari posjećuju sukladno propisu iz stavka 4. ovoga članka.

(4) Provedbu, učestalost, rokove, način osiguranja sredstava te financiranje veterinarskih posjeta u području zdravlja životinja pravilnikom propisuje ministar.

Nadziranje bolesti

Članak 18.

(1) Ministarstvo uspostavlja nadziranje radi otkrivanja prisutnosti bolesti određenih u skladu s člancima 6. i 7. ovoga Zakona, na temelju članaka 26. i 27. Uredbe (EU) 2016/429, dijela II., poglavlja 1. Delegirane uredbe (EU) 2020/689 i članka 3. Delegirane uredbe (EU) 2020/687, uključujući i programe nadziranja u Uniji i programe iskorjenjivanja iz članaka 19., 20. i 21. ovoga Zakona.

(2) Nadziranje određeno stavkom 1. ovoga članka obvezujuće je za subjekte.

(3) Subjekti su, osim odredbi iz članka 8. ovoga Zakona, dužni za nadziranje iz stavka 1. ovoga članka osigurati:

a) nesmetan i siguran pristup životinjama pod njihovom odgovornošću što uključuje njihovo prikupljanje, sputavanje i držanje

b) tehničku pomoć za sigurnu i ekonomičnu provedbu nadziranja i

c) sve potrebne informacije i evidencije relevantne za nadziranje.

(4) Pravila za nadziranje i programe iz stavka 1. ovoga članka, ciljanu populaciju životinja, provedbu, rokove, mjere kontrole bolesti, način osiguranja sredstava i financiranje naredbom propisuje ministar.

Programi nadziranja u Uniji

Članak 19.

(1) Ministarstvo uspostavlja programe nadziranja u Uniji sukladno Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2020/690 оd 17. prosinca 2019. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu bolesti s popisa koje podliježu programima nadziranja u Uniji, zemljopisnog područja primjene takvih programa i bolesti s popisa za koje se može utvrditi status »područje slobodno od bolesti« za kompartmente (SL L 174, 3. 6. 2020.) te člancima 10. i 11. Delegirane uredbe (EU) 2020/689.

(2) Subjekti su, osim nadziranja iz članka 18. ovoga Zakona, dužni provoditi nadziranje određeno programima iz stavka 1. ovoga članka.

 

DIO ŠESTI   PROGRAMI ISKORJENJIVANJA

Obvezni programi iskorjenjivanja

Članak 20.

(1) Ministarstvo uspostavlja obvezne programe iskorjenjivanja za bolesti kategorije B radi stjecanja statusa objekta, kompartmenta, zone ili države slobodne od navedenih bolesti sukladno članku 31. Uredbe (EU) 2016/429 i Delegirane uredbe (EU) 2020/689 te ih dostavlja Komisiji radi odobravanja.

(2) Pravila za iskorjenjivanje, određena programima iz stavka 1. ovoga članka te člankom 18. Delegirane uredbe (EU) 2020/689, obvezujuća su za subjekte u skladu s člankom 52. stavkom 3. Delegirane uredbe (EU) 2020/689.

(3) Programi iskorjenjivanja iz stavka 1. ovoga članka objavljuju se na mrežnim stranicama Uprave.

Neobvezni programi iskorjenjivanja

Članak 21.

(1) Za bolesti kategorije C čije iskorjenjivanje nije obvezno u Uniji Ministarstvo može odrediti uspostavu, izradu i provedbu programa iskorjenjivanja na prijedlog Stručnog povjerenstva.

(2) Prijedlog o provedbi programa iskorjenjivanja iz stavka 1. ovoga članka Stručno povjerenstvo daje s obzirom na:

a) svojstva bolesti

b) rasprostranjenost bolesti

c) značaj za Republiku Hrvatsku u svrhu stjecanja statusa objekta, kompartmenta, regije ili države slobodne od navedenih bolesti za koje se zahtijevaju dodatna jamstva pri primanju životinja iz drugih država članica ili iz trećih zemalja i

d) razinu i intenzitet mjera kontrole.

(3) Programi iskorjenjivanja iz stavka 1. ovoga članka donose se u skladu s člankom 31. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/429 te dijelom II., poglavljima 2. i 3. Delegirane uredbe (EU) 2020/689 te se dostavljaju Komisiji radi odobravanja.

(4) Ako se u Republici Hrvatskoj uspostavi program iskorjenjivanja iz stavka 1. ovoga članka, pravila za iskorjenjivanje obvezujuća su za subjekte u opsegu i na način kako je predviđeno tim programom te člankom 18. Delegirane uredbe (EU) 2020/689, sukladno članku 52. stavku 3. Delegirane uredbe (EU) 2020/689.

(5) Programi iskorjenjivanja iz stavka 1. ovoga članka objavljuju se na mrežnim stranicama Uprave.

Mjere i sadržaj u okviru obveznih i neobveznih programa iskorjenjivanja

Članak 22.

Opseg, mjere i sadržaj obveznih i neobveznih programa iskorjenjivanja iz članaka 20. i 21. ovoga Zakona utvrđeni su u člancima 32. i 33. Uredbe (EU) 2016/429, dijelu II., poglavljima 2. i 3. Delegirane uredbe (EU) 2020/689, Provedbenoj uredbi (EU) 2021/2002 te u propisima donesenima na temelju ovoga Zakona.

Izvješćivanje o programima iskorjenjivanja

Članak 23.

Ministarstvo dostavlja Komisiji podatke o programima iskorjenjivanja i programima nadziranja u Uniji, navedenima u člancima 19., 20. i 21. ovoga Zakona, u skladu s člankom 34. Uredbe (EU) 2016/429 te člancima 6., 7. i 8. Provedbene uredbe (EU) 2020/2002.

 

DIO SEDMI   STATUS »SLOBODNO OD BOLESTI«

Status »slobodno od bolesti« za državu, zone, kompartmente i objekte

Članak 24.

(1) Za bolesti kategorije B te bolesti kategorije C za koje je u skladu s člankom 21. ovoga Zakona u Republici Hrvatskoj uspostavljen program iskorjenjivanja, dodjeljuje se status »slobodno od bolesti« koji se odnosi na čitavo područje Republike Hrvatske, zonu, kompartment i/ili objekt, u skladu s odredbama Delegirane uredbe (EU) 2020/689.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, dozvoljeno je dodjeljivanje zasebnog zdravstvenog statusa različitim epidemiološkim jedinicama unutar istog objekta pod uvjetima navedenima u članku 20. stavku 4. Delegirane uredbe (EU) 2020/689.

(3) Ministarstvo na mrežnim stranicama objavljuje vodič za odobravanje zasebnih epidemioloških jedinica iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Status »slobodno od bolesti« iz stavka 1. ovoga članka koji se odnosi na objekt, kao i status propisan stavkom 2. ovoga članka dodjeljuje ovlašteni veterinar unosom u računalnu bazu iz članka 59. ovoga Zakona.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, u posebnim okolnostima kada je to određeno programima iz članaka 20. i 21. ovoga Zakona, status »slobodno od bolesti« dodjeljuje Ministarstvo.

(6) Ministarstvo podnosi Komisiji zahtjev za dodjelu statusa »slobodno od bolesti« za čitavo područje države, zone ili kompartmente na način kako je to određeno člankom 36. Uredbe (EU) 2016/429, Delegiranom uredbom (EU) 2020/689 i člankom 11. Provedbene uredbe (EU) 2020/2002, za jednu ili više bolesti kategorije B ili kategorije C za koju je sukladno članku 21. ovoga Zakona u Republici Hrvatskoj uspostavljen program iskorjenjivanja.

(7) Ministarstvo utvrđuje i ažurira popis područja s dodijeljenim statusom »slobodno od bolesti« iz stavka 1. ovoga članka te ga objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(8) Sukladno članku 19. Delegirane uredbe (EU) 2020/689 ne dodjeljuje se status »slobodno od bolesti« zatvorenim objektima, objektima u kojima se životinje drže samo za potrebe operacija okupljanja, predstava sa životinjama te putujućim cirkusima.

(9) Subjekti su u svrhu podnošenja zahtjeva za odobravanje različitih epidemioloških jedinica iz stavka 2. ovoga članka dužni osigurati nadzor objekta od strane veterinarskog inspektora kojim se potvrđuje da su ispunjeni uvjeti iz članka 20. stavka 4. Delegirane uredbe (EU) 2020/689 u skladu s vodičem iz stavka 3. ovoga članka.

(10) Subjekti Ministarstvu podnose zahtjev s priloženim zapisnikom veterinarskog inspektora u skladu sa stavkom 9. ovoga članka.

(11) Ministarstvo o zahtjevu iz stavka 10. ovoga članka odlučuje rješenjem te odobrene zasebne epidemiološke jedinice evidentira u računalnoj bazi iz članka 59. ovoga Zakona s pripadajućom oznakom.

Održavanje, suspenzija, povlačenje i ponovna dodjela statusa »slobodno od bolesti«

Članak 25.

(1) Status »slobodno od bolesti« za područje države, zone, kompartmenta ili objekta održava se pod uvjetom da su ispunjeni svi uvjeti kako je određeno programima donesenim na temelju članaka 20. i 21. ovoga Zakona te u skladu s odredbama Delegirane uredbe (EU) 2020/689.

(2) U slučaju postojanja sumnje ili saznanja da za područje države, zone ili kompartmenta uvjeti iz stavka 1. ovoga članka više nisu ispunjeni, u skladu s odredbom članka 42. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/429 određuje se poduzimanje sljedećih mjera:

a) zabrana ili ograničenje premještanja životinja i

b) druge odgovarajuće mjere kontrole bolesti.

(3) Ministarstvo odmah obavještava Komisiju o prestanku udovoljavanja uvjetima za status države, zone i kompartmenta »slobodno od bolesti«, o potvrdi bolesti za koje je dodijeljen slobodan status te o značajnom kršenju uvjeta iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Za objekte te epidemiološke jedinice kojima je status dodijeljen sukladno članku 24. stavku 2. ovoga Zakona, suspendiranje ili povlačenje te ponovna dodjela statusa »slobodno od bolesti« provodi se sukladno članku 20. Delegirane uredbe (EU) 2020/689 i programima donesenima na temelju članaka 20. i 21. ovoga Zakona.

(5) Suspenziju ili povlačenje te ponovnu dodjelu statusa iz stavka 4. ovoga članka provodi veterinarski inspektor putem evidentiranja u službenoj evidenciji koja se vodi u računalnoj bazi iz članka 59. ovoga Zakona.

(6) Mjere iz stavka 2. ovoga članka naredbom određuje ministar.

 

DIO OSMI   SVIJEST O BOLESTI I PRIPRAVNOST

Krizni planovi

Članak 26.

(1) Ministarstvo izrađuje i redovito ažurira krizne planove, a kada je potrebno, i detaljne priručnike o provedbi mjera u slučaju izbijanja bolesti kategorije A te u slučaju pojave emergentnih bolesti radi osiguranja visoke razine svijesti o bolesti, pripravnosti i mogućnosti žurnog poduzimanja odgovarajućih mjera.

(2) Odluku o donošenju kriznih planova iz stavka 1. ovoga članka donosi ministar.

(3) Krizni planovi iz stavka 1. ovoga članka obvezno obuhvaćaju najmanje područja koja su navedena u članku 43. stavku 2. Uredbe (EU) 2016/429 te mjere iz Delegirane uredbe (EU) 2020/687.

(4) Za postupanje na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini Državni inspektorat, u skladu sa smjernicama iz kriznih planova, izrađuje, ažurira i provodi operativne planove djelovanja.

(5) Operativne planove djelovanja iz stavka 4. ovoga članka prihvaća odlukom glavni državni inspektor.

(6) Operativni planovi iz stavka 4. ovoga članka postaju sastavni dio kriznih planova.

(7) U izradi i ažuriranju kriznih planova i detaljnih priručnika sudjeluje Stručno povjerenstvo, predstavnici veterinarske inspekcije, nacionalnih referentnih laboratorija te drugi relevantni dionici.

(8) Krizni planovi i priručnici objavljuju se na mrežnim stranicama Uprave.

Krizni stožeri

Članak 27.

(1) Za potrebe provedbe mjera određenih kriznim planovima iz članka 26. ovoga Zakona, odlukom ministra osnivaju se krizni stožeri za kontrolu bolesti životinja na nacionalnoj i lokalnoj razini te, kada je potrebno, i na regionalnoj razini.

(2) Nacionalni krizni stožer upravlja i prati postupke u okviru provedbe kriznih planova.

(3) Ministar ili, po ovlaštenju ministra, ravnatelj Uprave kao predsjednik upravlja Nacionalnim kriznim stožerom za kontrolu bolesti životinja te koordinira i nadzire provedbu mjera.

(4) Lokalni i/ili područni (regionalni) krizni stožeri koordiniraju provedbu mjera kontrole bolesti na svom području.

(5) Predsjednici lokalnih i/ili područnih (regionalnih) kriznih stožera su veterinarski inspektori imenovani od strane Državnog inspektorata te su izravno odgovorni predsjedniku Nacionalnog kriznog stožera.

(6) Troškovi nabave, uskladištenja i nadopunjavanja sredstava i opreme za krizne stožere, osnovane za provedbu kriznih planova iz članka 26. ovoga Zakona, podmiruju se iz državnog proračuna.

Simulacijske vježbe

Članak 28.

(1) Simulacijske vježbe provode se u svrhu osiguranja visoke razine svijesti o bolestima životinja, pripravnosti i mogućnosti žurnog poduzimanja odgovarajućih mjera te u svrhu provjere funkcionalnosti kriznih planova.

(2) Ministarstvo planira te organizira ili koordinira organizaciju i provedbu simulacijskih vježbi sukladno članku 45. Uredbe (EU) 2016/429.

(3) Ministarstvo obavještava Svjetsku organizaciju za zdravlje životinja o održavanju simulacijske vježbe te Komisiju i države članice o rezultatima provedenih simulacijskih vježbi sukladno članku 45. stavku 3. Uredbe (EU) 2016/429.

 

DIO DEVETI   MJERE U SLUČAJU BOLESTI KATEGORIJE A

Upotreba veterinarsko-medicinskih proizvoda za sprječavanje i kontrolu bolesti

Članak 29.

(1) Ministarstvo odlučuje o upotrebi veterinarsko-medicinskih proizvoda za bolesti iz članka 6. stavka 1. i članka 7. stavka 1. ovoga Zakona sukladno članku 46. Uredbe (EU) 2016/429 i propisu donesenom na temelju članka 47. Uredbe (EU) 2016/429.

(2) Prijedlog o upotrebi veterinarsko-medicinskih proizvoda iz stavka 1. ovoga članka daje Stručno povjerenstvo na temelju kriterija iz članka 46. stavka 2. i propisa donesenog na temelju članka 47. Uredbe (EU) 2016/429.

(3) Ministarstvo određuje upotrebu veterinarsko-medicinskih proizvoda iz stavka 1. ovoga članka u naredbi donesenoj na temelju članka 18. stavka 4. ovoga Zakona ili u programima iz članaka 20. i 21. ovoga Zakona, u skladu s člankom 47. Uredbe (EU) 2016/429.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, ministar naredbom određuje hitno cijepljenje u slučaju pojave bolesti kategorije A, sukladno članku 69. Uredbe (EU) 2016/429 te Delegiranoj uredbi (EU) 2020/687.

Nacionalna banka antigena, cjepiva i dijagnostičkih reagensa

Članak 30.

(1) Stručno povjerenstvo, u skladu s člankom 5. stavkom 3. ovoga Zakona, Ministarstvu predlaže osnivanje nacionalne banke antigena, cjepiva i dijagnostičkih reagensa.

(2) Uvjeti koje mora zadovoljavati nacionalna banka antigena, cjepiva i dijagnostičkih reagensa utvrđeni su u članku 52. Uredbe (EU) 2016/429.

(3) Ministarstvo obavještava Komisiju o osnivanju Nacionalne banke antigena, cjepiva i dijagnostičkih reagensa iz stavka 1. ovoga članka, sukladno članku 52. stavku 2. Uredbe (EU) 2016/429.

(4) Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Ministarstva, donosi odluku o osnivanju nacionalne banke antigena, cjepiva i dijagnostičkih reagensa za bolesti kategorije A, sukladno članku 52. Uredbe (EU) 2016/429.

Postupanje u slučaju sumnje na bolest kategorije A

Članak 31.

(1) U slučaju sumnje na bilo koju bolest kategorije A bez odgađanja se provodi istraživanje kako bi se bolest potvrdila ili isključila, a koje po potrebi uključuje klinički pregled na reprezentativnom uzorku, uzimanje odgovarajućih uzoraka i laboratorijsko pretraživanje sukladno članku 54. Uredbe (EU) 2016/429 te članku 6. odnosno članku 71. Delegirane uredbe (EU) 2020/687.

(2) Istraživanje iz stavka 1. ovoga članka provode ovlašteni veterinari.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, u slučaju potrebe, u provođenju istraživanja iz stavka 1. ovoga članka može sudjelovati i Epidemiološka jedinica Uprave.

(4) Sumnju te istraživanje iz stavka 1. ovoga članka ovlašteni veterinar dužan je bez odgađanja prijaviti sukladno propisu donesenom na temelju članka 13. stavka 5. ovoga Zakona.

(5) Istraživanje iz stavka 1. ovoga članka na drugim objektima, objektima za hranu i hranu za životinje, objektima u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla te na bilo kojoj drugoj lokaciji kada je epidemiološkim istraživanjem iz članka 33. ovoga Zakona utvrđena povezanost s pojavom sumnje iz stavka 1. ovoga članka rješenjem naređuje veterinarski inspektor.

Preliminarne mjere kontrole bolesti

Članak 32.

(1) U slučaju sumnje na bilo koju bolest kategorije A veterinarski inspektor rješenjem naređuje provedbu preliminarnih mjera za kontrolu bolesti do dobivanja rezultata iz članka 31. ovoga Zakona odnosno do početka provedbe mjera iz članka 37. ovoga Zakona, sukladno članku 55. Uredbe (EU) 2016/429 te članku 7. odnosno članku 72. Delegirane uredbe (EU) 2020/687.

(2) Ministarstvo preispituje nalaze istraživanja iz članka 31. ovoga Zakona i epidemiološkog istraživanja iz članka 33. ovoga Zakona sukladno članku 56. Uredbe (EU) 2016/429.

(3) Na temelju rezultata preispitivanja iz stavka 2. ovoga članka ministar naredbom može uspostaviti privremene zone ograničenja te dodatne mjere sukladno članku 9. odnosno članku 75. Delegirane uredbe (EU) 2020/687, kao i proširiti provedbu preliminarnih mjera za kontrolu bolesti na druge lokacije, sukladno članku 56. Uredbe (EU) 2016/429 i člancima 9. i 10. odnosno članku 74. Delegirane uredbe (EU) 2020/687.

(4) Preliminarne mjere iz stavaka 1. i 3. ovoga članka ostaju na snazi dok se bolest službeno ne isključi sukladno odredbama članka 59. Uredbe (EU) 2016/429.

Epidemiološko istraživanje

Članak 33.

(1) Epidemiološko istraživanje provodi se obvezno pri:

a) sumnji na bolest kategorije A ili emergentne bolesti

b) potvrdi bolesti kategorije A ili emergentne bolesti

c) sumnji ili potvrdi bolesti kategorije B i

d) sumnji ili potvrdi bolesti kategorije C kada Republika Hrvatska ima uspostavljen program iskorjenjivanja ili ima ostvaren status slobodno od navedenih bolesti.

(2) Epidemiološko istraživanje iz stavka 1. ovoga članka provodi se u skladu s člankom 57. Uredbe (EU) 2016/429, člankom 8. stavkom 3. Delegirane uredbe (EU) 2020/687 odnosno člankom 73. stavkom 2. Delegirane uredbe (EU) 2020/687 te, kada je to primjenjivo, sukladno kriznom planu donesenom na temelju članka 26. ovoga Zakona.

(3) Epidemiološko istraživanje iz stavka 1. ovoga članka provodi veterinarski inspektor.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, pri prvoj potvrdi ili sumnji na bilo koju bolest kategorije A te prvoj pojavi ili sumnji na emergentnu bolest u zemlji epidemiološko istraživanje može provesti Epidemiološka jedinica Uprave, u kojem sudjeluje i veterinarski inspektor.

(5) U slučaju daljnjih izbijanja bilo koje bolesti kategorije A ili emergentne bolesti te u slučaju epidemiološkog istraživanja nakon potvrde bolesti kategorije B ili C kada Republika Hrvatska ima status »slobodno od bolesti« ili kada su na snazi programi iskorjenjivanja iz članka 20. ili 21. ovoga Zakona, u provedbi epidemiološkog istraživanja uz veterinarskog inspektora, po potrebi, može sudjelovati i Epidemiološka jedinica Uprave.

(6) Veterinarski inspektor odgovoran za provedbu epidemiološkog istraživanja iz stavka 3. ovoga članka dužan je obavijestiti Upravu o rezultatima epidemiološkog istraživanja odmah po završetku istraživanja.

Obveze subjekata i drugih relevantnih fizičkih i pravnih osoba

Članak 34.

U slučaju sumnje na bolest kategorije A u držanih životinja, subjekti i druge relevantne fizičke i pravne osobe su, osim obveze prijave sukladno članku 12. ovoga Zakona, dužni poduzimati i mjere za kontrolu bolesti predviđene u članku 55. stavku 1. točkama c), d) i e) Uredbe (EU) 2016/429 te mjere određene člankom 32. ovoga Zakona kako bi se spriječilo daljnje širenje bolesti sa životinja te iz objekata i lokacija pod njihovom odgovornošću.

Službena potvrda bolesti kategorije A kod držanih životinja

Članak 35.

(1) Ravnatelj Uprave službeno potvrđuje pojavu bolesti kategorije A na području Republike Hrvatske sukladno odredbama članka 58. Uredbe (EU) 2016/429, članka 11. Delegirane uredbe (EU) 2020/687 te propisa donesenog na temelju članka 13. stavka 5. ovoga Zakona.

(2) Službena potvrda bolesti iz stavka 1. ovoga članka evidentira se u službenoj evidenciji koja se vodi u računalnoj bazi iz članka 59. ovoga Zakona te je dostupna registriranim korisnicima.

(3) U slučaju službene potvrde bolesti kategorije A, sukladno stavku 1. ovoga članka, veterinarski inspektor rješenjem proglašava službeno zaraženi objekt ili lokaciju sukladno članku 60. stavku a) Uredbe (EU) 2016/429 te taj podatak unosi u službenu evidenciju iz stavka 2. ovoga članka.

Hitne mjere kontrole bolesti

Članak 36.

(1) U slučaju službene potvrde bolesti kategorije A, sukladno članku 35. ovoga Zakona, odmah se:

a) uspostavljaju odgovarajuće zone ograničenja sukladno odredbama članka 64. Uredbe (EU) 2016/429 i odredbama Delegirane uredbe (EU) 2020/687

b) aktivira krizni plan radi potpune koordinacije mjera kontrole bolesti i

c) određuju mjere kontrole bolesti sukladno odredbama članka 65. Uredbe (EU) 2016/429 i odredbama Delegirane uredbe (EU) 2020/687.

(2) Uz mjere iz stavka 1. točke c) ovoga članka može se odrediti i veći opseg mjera kontrole bolesti te dodatne mjere sukladno članku 71. stavku 1. Uredbe (EU) 2016/429 i Delegiranoj uredbi (EU) 2020/687.

(3) Ministarstvo bez odgađanja obavještava Komisiju o mjerama donesenima sukladno stavcima 1. i 2. ovoga članka.

(4) Mjere iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ostaju na snazi dok se ne ispune uvjeti iz članka 68. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/429 te propisa donesenog na temelju članka 68. stavaka 2. i 3. Uredbe (EU) 2016/429.

(5) Zone ograničenja iz stavka 1. točke a) ovoga članka rješenjem određuje Ministarstvo.

(6) Mjere iz stavka 1. točke c) i stavka 2. ovoga članka donosi ministar naredbom.

Zahvaćeni objekti i lokacije

Članak 37.

Veterinarski inspektor će, u slučaju izbijanja bolesti kategorije A, rješenjem odrediti provedbu mjera iz članka 61. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/429, sukladno Delegiranoj uredbi (EU) 2020/687 i kriznom planu za navedenu bolest te u skladu s člankom 36. ovoga Zakona.

Epidemiološki povezani objekti i lokacije

Članak 38.

(1) Kada postoje razlozi za sumnju na moguće širenje bolesti i povezanost s drugim epidemiološki povezanim objektima ili lokacijama, veterinarska inspekcija dužna je proširiti provedbu mjera kontrole u skladu s člankom 32. ovoga Zakona i na tim povezanim objektima i lokacijama sukladno odredbama članka 62. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/429, članka 17. Delegirane uredbe (EU) 2020/687, članka 22. Delegirane uredbe (EU) 2020/689 i kriznog plana za navedenu bolest.

(2) Ministarstvo obavještava Komisiju, drugu državu članicu ili treću zemlju ako se epidemiološki povezani objekt ili lokacija nalazi izvan Republike Hrvatske sukladno članku 62. stavku 2. Uredbe (EU) 2016/429 te članku 25. stavku 2. Delegirane uredbe (EU) 2020/689.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, kao i kada Ministarstvo zaprimi informaciju od druge države članice ili treće zemlje o epidemiološki povezanom objektu ili lokaciji u Republici Hrvatskoj, daljnja epidemiološka istraživanja i primjena mjera kontrole bolesti provode se u suradnji s odnosnom državom, sukladno odredbi članka 62. stavka 3. Uredbe (EU) 2016/429.

Obveze subjekata u zonama ograničenja

Članak 39.

Subjekti su dužni pridržavati se odredbi članka 66. Uredbe (EU) 2016/429 pri premještanju životinja i proizvoda, kao i svih mjera donesenih na temelju članaka 36., 37. i 38. ovoga Zakona te mjera propisanih provedbenim aktom Komisije koji se donosi na temelju članka 71. stavka 3. Uredbe (EU) 2016/429.

Divlje životinje

Članak 40.

U slučaju sumnje ili potvrde bilo koje bolesti kategorije A u divljih životinja ministar naredbom može odrediti provedbu dodatnog nadziranja u divljoj populaciji te poduzimanje potrebnih mjera sprječavanja i kontrole bolesti sukladno članku 70. Uredbe (EU) 2016/429 i Delegiranoj uredbi (EU) 2020/687.

 

DIO DESETI   MJERE U SLUČAJU BOLESTI KATEGORIJE B ILI C

Sumnja i istraživanje

Članak 41.

(1) Sumnja na bolesti kategorije B ili kategorije C za koje se provode programi iskorjenjivanja, iz članka 21. ovoga Zakona, postavlja se u skladu s kriterijima za utvrđivanje sumnje kako je određeno člankom 9. stavcima 1., 3. i 4. Uredbe 2020/689.

(2) Sumnja te postupanje u slučaju sumnje ili potvrde bolesti kategorije C za koju se ne provodi program iskorjenjivanja utvrđuje se u propisu donesenom na temelju članka 18. stavka 4. ovoga Zakona.

(3) U slučaju sumnje iz stavka 1. ovoga članka bez odgađanja se provodi istraživanje kako bi se bolest potvrdila ili isključila, a koje po potrebi uključuje i klinički pregled na reprezentativnom uzorku, uzimanje odgovarajućih uzoraka i laboratorijsko pretraživanje kako je propisano člancima 73. i 76. Uredbe (EU) 2016/429 te odredbama ovoga Zakona.

(4) Istraživanje iz stavka 3. ovoga članka provode ovlašteni veterinari.

(5) Ovlašteni veterinar dužan je bez odgađanja prijaviti sumnju te rezultate istraživanja iz stavka 1. ovoga članka sukladno propisu donesenom na temelju članka 13. stavka 5. ovoga Zakona.

(6) U slučaju potrebe, u istraživanju iz stavka 3. ovoga članka može sudjelovati i Epidemiološka jedinica Uprave.

Mjere u slučaju sumnje na bolest kategorije B

Članak 42.

(1) U slučaju sumnje na bilo koju bolest kategorije B veterinarski inspektor rješenjem naređuje provedbu preliminarnih mjera kontrole bolesti sukladno članku 74. stavku 1. Uredbe (EU) 2016/429, članku 21. ili članku 55. Delegirane uredbe 2020/689, sukladno programima donesenim na temelju članka 20. ovoga Zakona i uputi donesenoj u skladu sa stavkom 4. ovoga članka.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučajevima kada su ispunjeni uvjeti iz članka 23. odnosno članka 57. Delegirane uredbe (EU) 2020/689 te kada su takva odstupanja predviđena programima iz članka 20. ovoga Zakona, veterinarski inspektor rješenjem određuje odstupanja od mjera kontrole bolesti.

(3) Ministarstvo preispituje nalaze istraživanja iz članka 41. ovoga Zakona i epidemiološkog istraživanja provedenog u skladu s člankom 74. stavkom 1. b) Uredbe (EU) 2016/429 i člankom 33. ovoga Zakona u svrhu određivanja dodatnih mjera na način kako je to određeno člankom 75. Uredbe (EU) 2016/429.

(4) Ministarstvo može uputom odrediti dodatne mjere iz stavka 3. ovoga članka, u skladu s člankom 22. stavcima 1. a) i 2. ili člankom 56. Delegirane uredbe (EU) 2020/689.

(5) Veterinarski inspektor rješenjem određuje mjere na epidemiološki povezanim objektima iz članka 22. stavka 1. b) Delegirane uredbe (EU) 2020/689.

(6) Ako je Republika Hrvatska ostvarila slobodan status države, zone ili kompartmenta za bolest kategorije B, veterinarski inspektor rješenjem određuje provedbu mjera u skladu s člankom 68. Delegirane uredbe 2020/687 i uputi donesenoj u skladu sa stavkom 4. ovoga članka.

(7) Odredbe iz stavaka 3., 4. i 5. ovoga članka primjenjuju se i u slučaju kada je Republika Hrvatska ostvarila slobodan status države, zone ili kompartmenta.

(8) Preliminarne mjere iz stavaka 1., 4., 5. i 6. ovoga članka ostaju na snazi dok se bolest službeno ne isključi u skladu s odredbama članka 78. Uredbe (EU) 2016/429, a na temelju rezultata istraživanja iz članka 41. ovoga Zakona odnosno do početka provedbe mjera iz članka 46. ovoga Zakona u slučaju potvrde bolesti.

Obveze subjekata i drugih relevantnih fizičkih i pravnih osoba u slučaju sumnje na bolest kategorije B

Članak 43.

U slučaju sumnje na bilo koju bolest kategorije B, subjekti i druge relevantne fizičke i pravne osobe dužne su na objektima i lokacijama pod njihovom odgovornošću, osim obveze prijave u skladu s člankom 12. ovoga Zakona, provoditi i mjere donesene na temelju članka 42. stavaka 1., 5. i 6. ovoga Zakona u svrhu sprječavanja širenja bolesti na druge objekte i lokacije u skladu s člankom 72. Uredbe (EU) 2016/429.

Mjere u slučaju sumnje na bolest kategorije C

Članak 44.

(1) U slučaju sumnje na bolest kategorije C za koju je na snazi program iskorjenjivanja iz članka 21. ovoga Zakona, veterinarski inspektor rješenjem naređuje provedbu preliminarnih mjera kontrole bolesti sukladno članku 76. Uredbe (EU) 2016/429, članku 21. odnosno članku 55. Delegirane uredbe 2020/689, programima donesenim na temelju članka 21. ovoga Zakona i uputi donesenoj u skladu sa stavkom 4. ovoga članka.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada su ispunjeni uvjeti iz članka 23. ili članka 57. Delegirane uredbe (EU) 2020/689 te kada su odstupanja predviđena programima iz članka 21. ovoga Zakona, veterinarski inspektor rješenjem određuje odstupanja od mjera kontrole bolesti.

(3) Ministarstvo preispituje nalaze istraživanja iz članka 43. ovoga Zakona te epidemiološkog istraživanja provedenog u skladu s člankom 74. stavkom 1. b) Uredbe (EU) 2016/429 i člankom 33. ovoga Zakona, u svrhu određivanja dodatnih mjera kako je određeno člankom 76. stavkom 3. Uredbe (EU) 2016/429.

(4) Ministarstvo može uputom odrediti dodatne mjere iz stavka 3. ovoga članka sukladno članku 22. stavcima 1. a) i 2., odnosno članku 56. Delegirane uredbe (EU) 2020/689.

(5) Veterinarski inspektor rješenjem određuje mjere na epidemiološki povezanim objektima iz članka 22. stavka 1. b) Delegirane uredbe (EU) 2020/689.

(6) Preliminarne mjere iz stavaka 1., 4. i 5. ovoga članka ostaju na snazi dok se bolest službeno ne isključi sukladno odredbama članka 78. Uredbe (EU) 2016/429 na temelju rezultata istraživanja iz članka 41. ovoga Zakona, odnosno, do početka provedbe mjera iz članka 47. ovoga Zakona u slučaju potvrde bolesti.

(7) Subjekti i druge relevantne fizičke i pravne osobe su, osim obveze prijave sukladno članku 12. ovoga Zakona, na objektima i lokacijama pod njihovom odgovornošću dužne provoditi i mjere određene stavkom 1. ovoga članka, u svrhu sprječavanja širenja bolesti na druge objekte i lokacije do dobivanja rezultata istraživanja iz članka 41. ovoga Zakona, odnosno do početka provedbe mjera iz članka 47. ovoga Zakona, a sukladno članku 76. Uredbe (EU) 2016/429.

(8) Ako je Republika Hrvatska ostvarila slobodan status države, zone ili kompartmenta za bolest kategorije C, veterinarski inspektor rješenjem određuje provedbu mjera sukladno članku 68. Delegirane uredbe 2020/687 i uputi donesenoj u skladu sa stavkom 4. ovoga članka.

(9) Mjere iz stavaka 3., 4., 5. i 7. ovoga članka primjenjuju se i kada je Republika Hrvatska ostvarila slobodan status države, zone ili kompartmenta od bolesti kategorije C.

Službena potvrda bolesti kategorije B i C

Članak 45.

(1) Ministarstvo službeno potvrđuje pojavu bolesti kategorije B i C sukladno članku 77. Uredbe (EU) 2016/429 na temelju kriterija iz članka 9. stavaka 2., 3. i 4. Delegirane uredbe (EU) 2020/689.

(2) Službena potvrda bolesti iz stavka 1. ovoga članka evidentira se u službenoj evidenciji koja se vodi u računalnoj bazi iz članka 59. ovoga Zakona te je dostupna registriranim korisnicima.

(3) U slučaju potvrde bolesti kategorije B ili C veterinarski inspektor provodi epidemiološko istraživanje sukladno članku 25., odnosno članku 59. Delegirane uredbe (EU) 2020/689, članku 33. ovoga Zakona te programima iskorjenjivanja donesenih na temelju članaka 20. i 21. ovoga Zakona.

(4) Veterinarski inspektor odgovoran za provedbu epidemiološkog istraživanja iz stavka 3. ovoga članka dužan je obavijestiti Upravu o rezultatima epidemiološkog istraživanja odmah po završetku istraživanja.

Mjere kontrole u slučaju potvrde bolesti kategorije B

Članak 46.

(1) U slučaju potvrde bolesti kategorije B za koju je na snazi program iskorjenjivanja iz članka 20. ovoga Zakona, veterinarski inspektor rješenjem naređuje primjenu mjera kontrole bolesti kako je određeno programom iskorjenjivanja za dotičnu bolest, Delegiranom uredbom (EU) 2020/689, sukladno članku 79. stavku a) Uredbe (EU) 2016/429 te uputi donesenoj na temelju stavka 3. ovoga članka.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada su ispunjeni uvjeti iz članaka 26. i 29. ili članka 61. Delegirane uredbe (EU) 2020/689 te kada su odstupanja predviđena programima iz članka 20. ovoga Zakona, veterinarski inspektor rješenjem određuje odstupanja od mjera kontrole bolesti.

(3) Ministarstvo može uputom odrediti dodatne ili druge potrebne mjere iskorjenjivanja bolesti, uz mjere iz stavka 1. ovoga članka, sukladno članku 27. stavcima 5. i 6. Delegirane uredbe 2020/689.

(4) Ako je Republika Hrvatska ostvarila slobodan status države, zone ili kompartmenta za bolest kategorije B, veterinarski inspektor rješenjem određuje provedbu mjera kontrole bolesti sukladno članku 69. Delegirane uredbe (EU) 2020/687 te uputi donesenoj na temelju stavka 6. ovoga članka.

(5) Ako je Republika Hrvatska ostvarila slobodan status države, zone ili kompartmenta za bolest kategorije B, odluku o mogućnosti primjene odstupanja od ograničenja premještanja životinja iz zaraženih objekata, predviđenog člankom 29. Delegirane uredbe (EU) 2020/689, na temelju zahtjeva veterinarskog inspektora koji sadrži rezultate epidemiološkog istraživanja sukladno članku 33. stavku 6. ovoga Zakona i u kojem se potvrđuje da su ispunjeni uvjeti iz članka 29. stavka 4. Delegirane uredbe (EU) 2020/689, donosi Ministarstvo uputom.

(6) U slučajevima izbijanja bolesti kategorije B za koje je Republika Hrvatska ostvarila slobodan status države, zone ili kompartmenta, Ministarstvo uputom može odrediti dodatne mjere kontrole bolesti sukladno članku 79. točki b) podtočki i) Uredbe (EU) 2016/429 ili pokrenuti program iskorjenjivanja, sukladno članku 79. točki b) podtočki ii) Uredbe (EU) 2016/429.

(7) Subjekti su dužni provoditi mjere sukladno stavcima 1. i 4. ovoga Zakona.

Mjere kontrole u slučaju potvrde bolesti kategorije C

Članak 47.

(1) U slučaju potvrde bolesti kategorije C za koju je na snazi program iskorjenjivanja iz članka 21. ovoga Zakona, veterinarski inspektor rješenjem naređuje primjenu mjera kontrole bolesti kako je određeno programom iskorjenjivanja za dotičnu bolest, sukladno članku 80. stavku 1. Uredbe (EU) 2016/429 te uputi donesenoj na temelju stavka 5. ovoga članka.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada su ispunjeni uvjeti iz članaka 26. i 29. ili članka 61. Delegirane uredbe (EU) 2020/689 te kada su odstupanja predviđena programima iz članka 21. ovoga Zakona, veterinarski inspektor rješenjem određuje odstupanja od mjera kontrole bolesti.

(3) Ako je Republika Hrvatska ostvarila slobodan status države, zone ili kompartmenta za bolest kategorije C, veterinarski inspektor rješenjem određuje provedbu mjera kontrole bolesti sukladno članku 69. Delegirane uredbe (EU) 2020/687 te uputi donesenoj na temelju stavka 5. ovoga članka.

(4) Ako je Republika Hrvatska ostvarila slobodan status države, zone ili kompartmenta za bolest kategorije C, odluku o mogućnosti primjene odstupanja od ograničenja premještanja životinja iz zaraženih objekata predviđenog člankom 29. Delegirane uredbe (EU) 2020/689, na temelju zahtjeva veterinarskog inspektora koji sadrži rezultate epidemiološkog istraživanja sukladno članku 33. stavku 6. ovoga Zakona i u kojem se potvrđuje da su ispunjeni uvjeti iz članka 29. stavka 4. Delegirane uredbe (EU) 2020/689, donosi Ministarstvo uputom.

(5) Ministarstvo uputom može, sukladno članku 80. Uredbe (EU) 2016/429, odrediti dodatne mjere i druge potrebne mjere kontrole bolesti iz članka 27. stavaka 5. i 6. Delegirane uredbe 2020/689.

(6) Subjekti su dužni provoditi mjere određene stavcima 1. i 3. ovoga članka.

Divlje životinje

Članak 48.

(1) U slučaju sumnje ili potvrde bilo koje bolesti kategorije B u divljih životinja provode se mjere kontrole bolesti sukladno članku 81. Uredbe (EU) 2016/429.

(2) U slučaju sumnje ili potvrde bilo koje bolesti kategorije C u divljih životinja za koje su na snazi programi iskorjenjivanja iz članka 21. ovoga Zakona provode se mjere kontrole bolesti određene programom sukladno članku 82. stavku 1. Uredbe (EU) 2016/429.

(3) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, Ministarstvo prema potrebi provodi epidemiološko istraživanje i istrage bolesti sukladno kriterijima navedenima u članku 82. stavcima 2. i 3. Uredbe (EU) 2016/429 te odredbama Delegirane uredbe (EU) 2020/689.

(4) Osim mjera iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ministar može naredbom odrediti dodatne ili druge potrebne mjere kontrole.

Čišćenje, dezinfekcija i druge mjere za sprječavanje širenja zaraze te mjere za umanjivanje rizika radi sprječavanja ponovne zaraze

Članak 49.

(1) Čišćenje i dezinfekcija u sklopu mjera kontrole bolesti, naređenih rješenjem veterinarskog inspektora, provode se sukladno Delegiranoj uredbi (EU) 2020/689 odnosno Delegiranoj uredbi (EU) 2020/687 te propisu iz područja veterinarstva.

(2) Mirovanje zaraženih objekata provodi se u skladu s člankom 64. Delegirane uredbe (EU) 2020/689.

(3) Veterinarski inspektor može rješenjem odrediti i druge mjere za sprječavanje širenja zaraze te mjere za umanjivanje rizika radi sprječavanja ponovne zaraze sukladno člancima 30. i 31. Delegirane uredbe (EU) 2020/689 te programima donesenim na temelju članaka 20. i 21. ovoga Zakona.

(4) Subjekti su dužni provoditi mjere određene ovim člankom.

Izvješćivanje Komisije

Članak 50.

Ministarstvo izvješćuje Komisiju o poduzetim mjerama kontrole bolesti kategorije B i C sukladno članku 83. Uredbe (EU) 2016/429 te odredbama Provedbene uredbe (EU) 2020/2002.

 

DIO JEDANAESTI   REGISTRACIJA I ODOBRAVANJE SUBJEKATA I OBJEKATA ZA KOPNENE ŽIVOTINJE

Registracija objekata

Članak 51.

(1) Svi objekti u kojima se drže kopnene životinje moraju biti registrirani u skladu s člankom 84. Uredbe (EU) 2016/429, Delegiranom uredbom (EU) 2019/2035 i odredbama ovoga Zakona.

(2) Subjekti odgovorni za objekte iz stavka 1. ovoga članka dužni su, prije početka aktivnosti držanja životinja, Ministarstvu dostaviti zahtjev za registraciju koji sadrži podatke u skladu s člankom 84. Uredbe (EU) 2016/429 kako je određeno pravilnikom iz stavka 5. ovoga članka.

(3) O registraciji objekata iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo odlučuje rješenjem te registrirane objekte upisuje u registar iz članka 57. ovoga Zakona i dodjeljuje im jedinstveni registracijski broj.

(4) Subjekti odgovorni za objekte registrirane u skladu sa stavkom 1. ovoga članka dužni su voditi evidencije u skladu s člancima 102. i 103. Uredbe (EU) 2016/429 i Delegiranom uredbom (EU) 2019/2035 te obavijestiti Ministarstvo o svim promjenama u skladu s člankom 84. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/429.

(5) Obrazac zahtjeva za registraciju i izmjenu podataka, način dostave zahtjeva, primjenu odstupanja od obveze registracije u skladu s člancima 85. i 86. Uredbe (EU) 2016/429 te Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 i vođenje evidencija pravilnikom propisuje ministar.

Registracija prijevoznika

Članak 52.

(1) Prijevoznici držanih kopitara i papkara, držanih pasa, mačaka i pitomih vretica te peradi koji su uključeni u prijevoz tih životinja prema državama članicama ili trećim zemljama moraju biti registrirani prije početka obavljanja takve djelatnosti u skladu s člankom 87. Uredbe (EU) 2016/429 odnosno člankom 3. Delegirane uredbe (EU) 2019/2035.

(2) Prijevoznici iz stavka 1. ovoga članka dužni su, prije početka obavljanja djelatnosti prijevoza, Ministarstvu dostaviti zahtjev za registraciju koji sadrži podatke u skladu s člankom 87. Uredbe (EU) 2016/429 odnosno člankom 3. Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 kako je određeno pravilnikom iz stavka 5. ovoga članka.

(3) O registraciji prijevoznika iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo odlučuje rješenjem te registrirane prijevoznike upisuje u registar iz članka 57. ovoga Zakona i dodjeljuje im jedinstveni registracijski broj.

(4) Prijevoznici iz stavka 1. ovoga članka dužni su voditi evidencije u skladu s člankom 104. Uredbe (EU) 2016/429 i člankom 34. Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 te obavijestiti Ministarstvo o svim promjenama sukladno članku 87. stavku 2. Uredbe (EU) 2016/429 odnosno članku 3. stavku 4. Delegirane uredbe (EU) 2019/2035.

(5) Obrazac zahtjeva za registraciju i izmjenu podataka, način dostave zahtjeva, primjene odstupanja od obveze registracije u skladu s člancima 88. i 89. Uredbe (EU) 2016/429 te Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 i vođenje evidencija pravilnikom propisuje ministar.

Registracija subjekata koji obavljaju operacije okupljanja

Članak 53.

(1) Subjekti koji obavljaju operacije okupljanja držanih kopitara i papkara te peradi, neovisno o objektu, uključujući i subjekte koji kupuju i prodaju životinje, moraju biti registrirani prije početka obavljanja takve djelatnosti u skladu s člankom 90. Uredbe (EU) 2016/429.

(2) Subjekti iz stavka 1. ovoga članka obavezni su, prije početka obavljanja ove djelatnosti, Ministarstvu dostaviti zahtjev za registraciju koji sadrži podatke u skladu s člankom 90. Uredbe (EU) 2016/429 kako je određeno pravilnikom iz stavka 5. ovoga članka.

(3) O registraciji subjekata iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo odlučuje rješenjem te registrirane objekte upisuje u registar iz članka 57. ovoga Zakona i dodjeljuje im jedinstveni registracijski broj.

(4) Subjekti iz stavka 1. ovoga članka dužni su voditi evidencije u skladu s člankom 105. Uredbe (EU) 2016/429 i člancima 35. i 36. Delegirane uredbe 2019/2035 te obavijestiti Ministarstvo o svim promjenama sukladno članku 90. stavku 2. Uredbe (EU) 2016/429.

(5) Obrazac zahtjeva za registraciju i izmjenu podataka, način dostave podataka, primjene odstupanja od obveze registracije u skladu s člancima 91. i 92. Uredbe (EU) 2016/429 te Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 i vođenje evidencija pravilnikom propisuje ministar.

Odobravanje objekata

Članak 54.

(1) Objekti koji podliježu odobravanju u skladu s člankom 94. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/429 i člankom 9. Delegirane uredbe 2019/2035 su:

a) objekti za operacije okupljanja kopitara, papkara i peradi

b) objekti za zametne proizvode za životinje koje pripadaju vrstama goveda, svinja, ovaca, koza i kopitara

c) valionice peradi

d) objekti u kojima se drži perad iz kojih se perad namijenjena za sve svrhe osim klanja premješta u drugu državu članicu

e) objekti iz kojih se jaja za valenje premještaju u drugu državu članicu

f) centri za okupljanje pasa, mačaka i pitomih vretica iz kojih se te životinje premještaju u drugu državu članicu

g) skloništa za pse, mačke i pitome vretice iz kojih se te životinje premještaju u drugu državu članicu

h) kontrolne točke

i) proizvodni objekti izolirani od okoliša za bumbare iz kojih se ti kukci premještaju u drugu državu članicu

j) karantenski objekti za držanje kopnenih životinja osim primata iz kojih se te životinje premještaju unutar iste države članice ili u drugu državu članicu i

k) svaka druga vrsta objekta za držane kopnene životinje koja predstavlja znatan rizik određena na temelju članka 94. stavka 3. b) Uredbe (EU) 2016/429.

(2) Subjekti odgovorni za objekte iz stavka 1. ovoga članka dužni su prije početka obavljanja ove djelatnosti dostaviti Ministarstvu podatke sukladno članku 96. Uredbe (EU) 2016/429 te, kada je to primjenjivo, sukladno Provedbenoj uredbi (EU) 2020/999 te podnijeti zahtjev za odobravanje u skladu s odredbama članka 57. ovoga Zakona.

(3) Ministarstvo će objekte iz stavka 1. ovoga članka odobriti rješenjem ako udovoljavaju uvjetima iz članaka 97. i 98. Uredbe (EU) 2016/429, članaka 5. do 15. Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 i članaka 3., 4. i 5. Delegirane uredbe (EU) 2020/686, postupkom iz članka 99. Uredbe (EU) 2016/429 te u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(4) Subjekti odgovorni za objekte iz stavka 1. ovoga članka ne smiju započeti aktivnosti prije odobravanja iz stavka 3. ovoga članka ili ako je istekao rok privremenog odobrenja ili ih nastaviti ako je odobrenje povučeno ili suspendirano u skladu s člankom 100. Uredbe (EU) 2016/429 i člankom 57. ovoga Zakona.

(5) Subjekti koji su odgovorni za objekte iz stavka 1. ovoga članka dužni su voditi evidencije sukladno članku 97. stavku 1. točki a) iii. Uredbe (EU) 2016/429, Delegiranoj uredbi (EU) 2019/2035 te člancima 8. i 9. Delegirane uredbe (EU) 2020/686, kao i obavijestiti Ministarstvo o svim promjenama sukladno članku 96. stavku 2. Uredbe (EU) 2016/429.

Odobravanje statusa zatvorenih objekata

Članak 55.

(1) U svrhu odobravanja statusa zatvorenog objekta u skladu s člankom 95. i člankom 96. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/429 te člankom 16. Delegirane uredbe (EU) 2019/2035, subjekti odgovorni za te objekte podnose Ministarstvu zahtjev za odobravanje sukladno članku 96. Uredbe (EU) 2016/429.

(2) Ministarstvo izdaje rješenje o odobrenju, u skladu s člancima 98. i 99. Uredbe (EU) 2016/429, objektima iz stavka 1. ovoga članka koji udovoljavaju uvjetima iz članka 97. stavaka 1. i 2. Uredbe (EU) 2016/429, članaka 16. i 17. Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 te članka 57. ovoga Zakona.

(3) Subjekti odgovorni za objekte iz stavka 1. ovoga članka dužni su voditi evidencije sukladno članku 97. stavku 1. točki a) iii. Uredbe (EU) 2016/429 i članku 32. Delegirane uredbe (EU) 2019/2035, osigurati da se životinje premještaju u skladu s uvjetima iz članka 95. točke b) Uredbe (EU) 2016/429 te obavijestiti Ministarstvo o svim promjenama sukladno članku 96. stavku 2. Uredbe (EU) 2016/429.

Odstupanja od obveze vođenja evidencije

Članak 56.

Odstupanja od obveze vođenja evidencije predviđene člancima 102. do 105. Uredbe (EU) 2016/429 primjenjuju se sukladno odredbama članka 107. Uredbe (EU) 2016/429 samo ako je to određeno odredbama propisa donesenih na temelju ovoga Zakona.

Postupak odobravanja i registri

Članak 57.

(1) Ministarstvo uspostavlja, vodi i ažurira registre sukladno članku 101. Uredbe (EU) 2016/429 svih objekata i subjekata registriranih i odobrenih u skladu s člancima 51. do 55. i člancima 75. i 76. ovoga Zakona.

(2) Registri iz stavka 1. ovoga članka sadrže podatke sukladno člancima 98., 101. i 185. Uredbe (EU) 2016/429, člancima 18. do 21. Delegirane uredbe (EU) 2019/2035, člancima 6. i 7. Delegirane uredbe (EU) 2020/686 te člancima 20. i 21. Delegirane uredbe 2020/691.

(3) Registri iz stavka 1. ovoga članka sastavni su dio računalne baze iz članka 59. ovoga Zakona.

(4) Subjekti odgovorni za objekte koji podliježu odobravanju podnose pisani zahtjev Ministarstvu.

(5) Ministar odlukom imenuje povjerenstvo u svrhu terenskog posjeta objekta, u skladu s člankom 99. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/429, sastavljeno od najmanje tri člana.

(6) U radu povjerenstva iz stavka 5. ovoga članka obvezno sudjeluju dva člana iz redova službenika Ministarstva i jedan član veterinarski inspektor određen od strane Državnog inspektorata.

(7) Povjerenstvo iz stavka 5. ovoga članka sastavlja izvješće o rezultatima pregledanog objekta za koji je podnesen zahtjev za odobrenje iz stavka 4. ovoga članka te ako su ispunjeni svi uvjeti propisani člancima 54. i 55. ovoga Zakona, predlaže Ministarstvu njegovo odobravanje ili uvjetno odobravanje u skladu s člankom 99. stavcima 4. i 5. Uredbe (EU) 2016/429.

(8) Ministarstvo će po zaprimanju izvješća iz stavka 7. ovoga članka izdati rješenje o odobravanju objekta u skladu s člankom 98. Uredbe (EU) 2016/429 ili izdati rješenje o uvjetnom odobravanju objekta, te upisati objekt u odgovarajući registar iz stavka 1. ovoga članka.

(9) Ako povjerenstvo iz stavka 7. ovoga članka ne predloži Ministarstvu odobravanje ili uvjetno odobravanje, Ministarstvo će rješenjem odbiti zahtjev iz stavka 4. ovoga članka.

(10) Ministarstvo preispituje odobrenja u odgovarajućim vremenskim razmacima temeljenima na riziku te rješenjem povlači ili suspendira odobrenje objekta u skladu s člankom 100. Uredbe (EU) 2016/429 te unosi tu informaciju u registar iz stavka 1. ovoga članka.

(11) U slučajevima kada je moguća primjena izuzeća od odobravanja objekata u skladu s Uredbom (EU) 2016/429, Ministarstvo će u postupku odobravanja donijeti rješenje o primjeni izuzeća.

(12) Obrazac zahtjeva za odobravanje, način dostave podataka za odobravanje, povlačenje, suspendiranje ili uvjetno odobravanje objekata iz članaka 54. i 55. ovoga Zakona, preispitivanje odobrenja iz stavka 10. ovoga članka, način izvješćivanja, sadržaj i oblik registara iz stavka 1. ovoga članka te vođenje evidencija pravilnikom propisuje ministar.

 

DIO DVANAESTI   OZNAČAVANJE I SLJEDIVOST KOPNENIH ŽIVOTINJA

Sustav za označavanje i registraciju životinja

Članak 58.

(1) Ministarstvo vodi sustav označavanja i registracije držanih kopnenih životinja vrsta goveda, ovce, koze, svinje, kopitari te drugih vrsta kopnenih životinja za koje je takav sustav predviđen Delegiranom uredbom (EU) 2019/2035, u skladu s člancima 108. i 110. Uredbe (EU) 2016/429, Provedbenom uredbom (EU) 2021/520, Provedbenom uredbom (EU) 2021/963 i odredbama ovoga Zakona.

(2) U sustav označavanja i registracije iz stavka 1. ovoga članka uključene su sljedeće pravne i fizičke osobe:

a) ovlaštene veterinarske organizacije, veterinarske prakse i ovlašteni veterinari kao fizičke osobe, za sve držane kopnene životinje i kućne ljubimce

b) Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu za uzgojno valjane životinje vrsta goveda, ovce, koze, svinje, kopitare i perad

c) ovlaštene uzgojne organizacije za kopitare kojima su dane ovlasti sukladno nacionalnom propisu, u skladu s člankom 13. Uredbe (EU) 2021/963

d) subjekti za vlastite držane životinje osim kopitara, pasa, mačaka i pitomih vretica.

(3) Pravne i fizičke osobe iz stavka 2. ovoga članka označavaju i registriraju životinje, izdaju identifikacijske dokumente, dokumente o premještanju te druge dokumente za označavanje i sljedivost držanih kopnenih životinja u skladu s člankom 110. Uredbe (EU) 2016/429, odredbama ovoga Zakona te na način kako je određeno odredbama pravilnika iz stavka 7. ovoga članka.

(4) Ministarstvo objavljuje na svojim mrežnim stranicama popis pravnih i fizičkih osoba iz stavka 2. točaka a), b) i c) ovoga članka i ostale informacije sukladno članku 111. Uredbe (EU) 2016/429 te o tome obavještava Komisiju.

(5) Troškove označavanja i registracije životinja u skladu s ovim Zakonom snose subjekti.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, ministar može donijeti odluku kojom se troškovi označavanja i registracije životinja za pojedine vrste i kategorije životinja, u skladu s ovim Zakonom, podmiruju iz državnog proračuna.

(7) Dodatne odredbe za provedbu označavanja i registracije, identifikacijske dokumente, dokumente o premještanju, druge dokumente za označavanje i sljedivost držanih kopnenih životinja i drugih životinja, ako je to određeno ovim Zakonom, unos podataka u bazu iz članka 59. ovoga Zakona, rokove označavanja i registracije, sredstva označavanja po vrstama držanih kopnenih životinja, visinu naknada za označavanje i registraciju te druge odredbe u skladu s Uredbom (EU) 2016/429, Delegiranom uredbom (EU) 2019/2035 i Provedbenom uredbom (EU) 2021/520 pravilnikom propisuje ministar.

Računalna baza

Članak 59.

(1) Ministarstvo uspostavlja i upravlja računalnom bazom u skladu s člancima 109., 120. i 185. Uredbe (EU) 2016/429, Delegiranom uredbom (EU) 2019/2035, Delegiranom uredbom (EU) 2020/691, Provedbenom uredbom (EU) 2021/520 te odredbama ovoga Zakona.

(2) U računalnoj bazi iz stavka 1. ovoga članka pohranjuju se najmanje podaci u skladu s člancima 42., 43., 49., 56. i 64. Delegirane uredbe (EU) 2019/2035, člancima 6. i 7. Delegirane uredbe (EU) 2020/686, člancima 20. i 21. Delegirane uredbe (EU) 2020/691 te podaci o premještanju i zdravlju životinja kako je određeno ovim Zakonom.

(3) Upisnici, registri i baze podataka koje sadrže podatke o životinjama, premještanjima životinja, zdravlju životinja, subjektima i objektima koji podliježu registraciji ili odobravanju u skladu s Uredbom (EU) 2016/429, koji su do trenutka stupanja na snagu ovoga Zakona uspostavljeni na temelju propisa iz područja veterinarstva, sastavni su dio računalne baze iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Sadržaj i strukturu računalne baze te odredbe o održavanju, pristupu podacima, unosu, vođenju i ažuriranju podataka pravilnikom propisuje ministar.

Identifikacijski dokumenti, dokumenti o premještanju i drugi dokumenti za označavanje i sljedivost držanih kopnenih životinja

Članak 60.

(1) Subjekti koji drže životinje koje pripadaju vrstama goveda osiguravaju da te životinje pri njihovu premještanju prati identifikacijski dokument u skladu s člankom 112. Uredbe (EU) 2016/429.

(2) Subjekti koji drže životinje koje pripadaju vrstama ovaca i koza osiguravaju da te životinje prilikom premještanja prati dokument o premještanju u skladu s člankom 113. Uredbe (EU) 2016/429.

(3) Subjekti koji drže životinje koje pripadaju vrstama kopitara osiguravaju da te životinje u svakom trenutku prati njihov jedinstveni doživotni identifikacijski dokument u skladu s člankom 66. Delegirane uredbe (EU) 2019/2035.

(4) Subjekti koji drže životinje koje pripadaju vrstama svinja osiguravaju da te držane životinje prati ispravno popunjeni dokument o premještanju u skladu s člankom 115. Uredbe (EU) 2016/429.

(5) Subjekti osiguravaju da držane kopnene životinje koje pripadaju vrstama osim goveda, ovaca, koza, svinja i kopitara prate ispravno popunjeni i ažurirani identifikacijski dokumenti, dokumenti o premještanju ili drugi dokumenti za označavanje i sljedivost u skladu s člankom 117. Uredbe (EU) 2016/429 i člancima 71., 77., 78. i 79. Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 te odredbama ovoga Zakona.

(6) Ministarstvo izdaje presliku i zamjenski jedinstveni doživotni identifikacijski dokument za kopitare u skladu s člancima 67., 68. i 69. Delegirane uredbe (EU) 2019/2035.

(7) Sadržaj, oblik i način izdavanja dokumenta u skladu s člankom 110. Uredbe (EU) 2016/429 i Delegiranom uredbom (EU) 2019/2035 te odstupanja od određenih zahtjeva u skladu Delegiranom uredbom (EU) 2019/2035 pravilnikom propisuje ministar.

Sredstva i metode označavanja držanih goveda

Članak 61.

(1) Subjekti koji drže goveda moraju osigurati da su goveda pojedinačno označena u skladu s člancima 112. i 120. Uredbe (EU) 2016/429, člancima 38. i 81. Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 te Provedbenom uredbom (EU) 2021/520.

(2) Izuzeća od označavanja u skladu s člancima 39. i 40. Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 i člankom 1. stavkom 3. Provedbene uredbe (EU) 2021/520 primjenjuju se ako je to određeno pravilnikom iz stavka 3. ovoga članka.

(3) Način registracije goveda, rokove, sredstva označavanja te primjenu izuzeća sukladno člancima 39. i 40. Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 i članku 1. stavku 3. Provedbene uredbe (EU) 2021/520 pravilnikom propisuje ministar.

Sredstva i metode označavanja držanih ovaca i koza

Članak 62.

(1) Subjekti koji drže životinje koje pripadaju vrstama ovaca i koza osiguravaju da su označene u skladu s člancima 113. i 120. Uredbe (EU) 2016/429 i člankom 45. Delegirane uredbe (EU) 2019/2035.

(2) Izuzeća od označavanja u skladu s člancima 46., 47., 48. i 81. Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 primjenjuju se samo ako je to određeno i pravilnikom iz stavka 3. ovoga članka.

(3) Način registracije ovaca i koza, rokove, sredstva označavanja te primjenu izuzeća sukladno člancima 46., 47., 48. i 81. Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 pravilnikom propisuje ministar.

Sredstva i metode označavanja držanih kopitara

Članak 63.

(1) Subjekti koji drže životinje koje pripadaju vrstama kopitara osiguravaju da se te životinje pojedinačno označavaju injektibilnim transponderom sukladno članku 114. Uredbe (EU) 2016/429 i članku 58. Delegirane uredbe (EU) 2019/2035, osim kopitara koju su označeni u drugoj državi članici.

(2) Subjekti odgovorni za držane kopitare nakon njihova ulaska u Uniju, u skladu s člankom 83. Delegirane uredbe (EU) 2019/2035, osiguravaju da se kopitari označe sukladno stavku 1. ovoga članka.

(3) Način i rokove označavanja i registracije držanih kopitara pravilnikom propisuje ministar.

Sredstva i metode označavanja držanih svinja

Članak 64.

(1) Subjekti koji drže držane životinje koje pripadaju vrstama svinja moraju osigurati da su životinje označene u skladu s člankom 115. Uredbe (EU) 2016/429 i člankom 52. Delegirane uredbe (EU) 2019/2035.

(2) Sredstva i metode označavanja moraju biti u skladu s člancima 55. i 81. Delegirane uredbe (EU) 2019/2035.

(3) Izuzeća od označavanja u skladu s člancima 53. i 54. Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 primjenjuju se ako je to određeno pravilnikom iz stavka 4. ovoga članka.

(4) Način označavanja i registracije držanih svinja te odstupanja od zahtjeva utvrđenih u člancima 53. i 54. Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 pravilnikom propisuje ministar.

Obveze subjekata u pogledu označavanja drugih držanih kopnenih životinja osim pasa, mačaka i pitomih vretica

Članak 65.

(1) Subjekti osiguravaju da držane kopnene životinje koje pripadaju vrstama osim goveda, ovaca, koza, svinja i kopitara ispunjavaju zahtjeve u skladu s člankom 117. Uredbe (EU) 2016/429 te člancima 73., 74., 76. i 81. Delegirane uredbe (EU) 2019/2035.

(2) Sredstva i metode označavanja moraju biti u skladu s člankom 75. Delegirane uredbe (EU) 2019/2035.

(3) Način označavanja i registracije te odstupanja od zahtjeva utvrđenih u članku 74. Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 pravilnikom propisuje ministar.

Označavanje pasa, mačaka i pitomih vretica

Članak 66.

(1) Svi psi moraju biti označeni injektibilnim transponderom u skladu s člankom 70. Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 prije premještanja u svrhu promjene vlasništva, a najkasnije 90 dana od dana štenjenja.

(2) Mačke i pitome vretice označavaju se injektibilnim transponderom na zahtjev vlasnika, a obvezno prije premještanja u drugu državu članicu ili treću zemlju.

(3) Svi označeni psi, mačke i pitome vretice upisuju se u Upisnik kućnih ljubimaca u računalnoj bazi iz članka 59. ovoga Zakona.

(4) Prilikom označavanja iz stavaka 1. i 2. ovoga članka izdaje se identifikacijski dokument sukladno članku 71. Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 i pravilniku iz članka 58. stavka 7. ovoga Zakona te ispis iz Upisnika iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Identifikacijski dokument iz stavka 4. ovoga članka izdaje ovlašteni veterinar.

(6) Vlasnik označenog psa, mačke ili pitome vretice dužan je prijaviti promjenu vlasništva, uginuće odnosno nestanak najkasnije u roku od sedam dana od dana promjene vlasništva, uginuća odnosno nestanka radi izmjene podataka u identifikacijskom dokumentu i Upisniku iz stavka 3. ovoga članka, o čemu se izdaje ispis iz Upisnika iz stavka 3. ovoga članka, na način kako je to propisano pravilnikom iz članka 58. stavka 7. ovoga Zakona.

(7) Distribuciju i evidenciju praznih identifikacijskih dokumenta iz stavka 4. ovoga članka vodi Ministarstvo.

(8) Zahtjev za odobravanje i distribuciju odobrenih injektibilnih transpondera iz stavka 1. ovoga članka podnosi se Ministarstvu.

(9) Nabavu i distribuciju injektibilnih transpondera može obavljati samo pravna osoba koju za te poslove rješenjem ovlasti Ministarstvo.

(10) Upisnik odobrenih injektibilnih transpondera i njihovih distributera vodi Ministarstvo i objavljuje ga na mrežnim stranicama Ministarstva.

(11) Ministarstvo rješenjem ukida ovlaštenje iz stavka 9. ovoga članka i briše distributera iz upisnika iz stavka 10. ovoga članka u sljedećim slučajevima:

a) na temelju pisanog zahtjeva ovlaštene osobe

b) na temelju prijave o nedostacima utvrđenim u inspekcijskom nadzoru u skladu s ovim Zakonom ili

c) zbog prestanka obavljanja djelatnosti iz stavka 9. ovoga članka.

Sljedivost zametnih proizvoda držanih kopnenih životinja

Članak 67.

(1) Subjekti koji proizvode, obrađuju ili pohranjuju zametne proizvode koji pripadaju vrstama goveda, koza, ovaca, svinja i kopitara moraju osigurati njihovo označavanje sukladno članku 121. Uredbe (EU) 2016/429, člancima 10. i 11. Delegirane uredbe (EU) 2020/686 te članku 5. Provedbene uredbe (EU) 2020/999.

(2) Subjekti koji prikupljaju, proizvode, obrađuju ili pohranjuju zametne proizvode pasa i mačaka, kopnenih životinja koje nisu goveda, svinje, ovce, koze ili kopitari koje se drže u zatvorenim objektima ili životinja iz porodica Camelidae ili Cervidae moraju osigurati njihovo označavanje sukladno članku 11. Delegirane uredbe (EU) 2020/686.

Opći zahtjevi premještanja za držane kopnene životinje

Članak 68.

(1) Prilikom premještanja držanih kopnenih životinja subjekti su dužni osigurati uvjete navedene u članku 124. Uredbe (EU) 2016/429.

(2) Subjekti su dužni tijekom prijevoza osigurati uvjete za sprječavanje bolesti životinja sukladno članku 125. Uredbe (EU) 2016/429, kao i uvjete sukladno člancima 4., 5. i 6. Delegirane uredbe (EU) 2020/688.

(3) Osim uvjeta određenih stavcima 1. i 2. ovoga članka, subjekti su dužni osigurati udovoljavanje uvjetima za premještanje određenima ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona.

Obveze subjekata i zahtjevi premještanja držanih kopnenih životinja između država članica

Članak 69.

(1) Subjekti mogu premještati držane kopnene životinje u drugu državu članicu samo ako udovoljavaju uvjetima i obvezama iz članaka 126. i 128. Uredbe (EU) 2016/429 te, kada je to primjenjivo, uvjetima Delegirane uredbe (EU) 2020/688.

(2) U svrhu izdavanja certifikata iz članka 71. stavka 1. ovoga Zakona, subjekti koji nisu prijevoznici obvezni su najmanje jedan radni dan prije planiranog premještanja obavijestiti mjesno nadležno tijelo za certificiranje u Republici Hrvatskoj o planiranim premještanjima u drugu državu članicu u skladu s člankom 152. Uredbe (EU) 2016/429.

(3) Mjesno nadležno tijelo za certificiranje u Republici Hrvatskoj obvezno je obavijestiti nadležno tijelo države članice odredišta o premještanjima držanih kopnenih životinja na način kako je to određeno odredbama članka 153. Uredbe (EU) 2016/429.

(4) Subjekti iz stavka 1. ovoga članka obvezni su dostaviti mjesno nadležnom tijelu iz stavka 2. ovoga članka sve podatke koji su potrebni kako bi se o premještanjima obavijestilo nadležno tijelo države članice, putem TRACES-a (engl. Trade Control and Expert System) ili u drugoj pisanoj formi koja sadrži sve podatke nužne za obavještavanje države članice odredišta putem TRACES-a.

(5) Regije za upravljanje obavijestima o premještanjima držanih kopnenih životinja utvrđuje Državni inspektorat u skladu s odredbama članka 153. stavka 3. Uredbe (EU) 2016/429.

(6) Subjekti odgovorni za objekte i klaonice na mjestu odredišta, koje primaju držane kopnene životinje iz druge države članice, dužni su postupati sukladno člancima 127. i 132. Uredbe (EU) 2016/429.

(7) Prilikom premještanja držanih kopnenih životinja koje prolaze državama članicama, a namijenjene su izvozu iz Unije, subjekti su dužni postupati sukladno članku 129. Uredbe (EU) 2016/429.

(8) Subjekti mogu premještati držane kopitare, papkare i perad samo ako udovoljavaju uvjetima iz članka 130. Uredbe (EU) 2016/429 i Delegirane uredbe (EU) 2020/688.

(9) Subjekti mogu premještati jaja za valenje samo ako udovoljavaju uvjetima Delegirane uredbe (EU) 2020/688.

(10) Kad se držani kopitari, papkari i perad premještaju unutar operacija okupljanja, subjekti su dužni osigurati udovoljavanje uvjetima iz članaka 133. i 134. Uredbe (EU) 2016/429 i Delegirane uredbe (EU) 2020/688.

Obveze subjekata i zahtjevi premještanja kopnenih životinja unutar Republike Hrvatske

Članak 70.

(1) Uz opće zahtjeve premještanja iz članka 68. ovoga Zakona, za premještanje životinja iz registriranih ili odobrenih objekata, subjekti moraju osigurati da životinje u premještanju prati svjedodžba o zdravstvenom stanju ispisana iz računalne baze iz članka 59. ovoga Zakona.

(2) Svjedodžbom o zdravstvenom stanju potvrđuju se opći zahtjevi premještanja iz članka 68. ovoga Zakona, zahtjevi zdravlja životinja kada je predviđeno člankom 143. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/429 te, kada je to primjenjivo, ostali podaci sukladno propisima iz područja sigurnosti hrane.

(3) Premještanje je dozvoljeno samo iz registriranih ili odobrenih objekata na kojima su provedeni pregledi propisani ovim Zakonom i na koje se ne primjenjuju ograničenja premještanja.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, izdavanje svjedodžbe o zdravstvenom stanju nije obvezno za pse, mačke, pitome vretice i kopitare koje u premještanju prati identifikacijski dokument.

(5) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada podaci kojima se potvrđuju uvjeti premještanja iz članka 68. ovoga Zakona nisu dostupni u računalnoj bazi iz članka 59. ovoga Zakona, svjedodžbu o zdravstvenom stanju izdaje ovlašteni veterinar ako je udovoljeno uvjetima premještanja sukladno odredbama ovoga Zakona.

(6) Postupak prijave premještanja, oblik, sadržaj obrasca, čuvanje, način ispisa ili izdavanja te visinu naknade za izdavanje ili ispis svjedodžbe o zdravstvenom stanju iz stavka 1. ovoga članka pravilnikom propisuje ministar.

Certificiranje zdravlja kopnenih životinja u prometu između država članica

Članak 71.

(1) Subjekti odgovorni za životinje iz članka 143. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/429 osiguravaju da životinje tijekom premještanja u drugu državu članicu prati certifikat o zdravlju životinja koju izdaje službeni veterinar u skladu s člankom 149. odnosno člankom 150. Uredbe (EU) 2016/429, Delegiranom uredbom (EU) 2020/688 te propisom iz područja veterinarstva.

(2) Službeni veterinar odbit će izdavanje certifikata o zdravlju životinja iz stavka 1. ovoga članka ako na temelju dokumentacijske, identifikacijske i fizičke provjere životinja, kako je predviđeno Delegiranom uredbom (EU) 2020/688, utvrdi da nisu ispunjeni propisani uvjeti premještanja te u slučaju kada subjekt:

a) ne osigura sve podatke potrebne za izradu certifikata o zdravlju životinja u skladu s člankom 69. stavkom 2. ovoga Zakona te člankom 148. Uredbe (EU) 2016/429 ili

b) ne osigura da držane kopnene životinje budu podvrgnute dokumentacijskim, identifikacijskim i fizičkim provjerama predviđenima člankom 149. stavkom 3. Uredbe (EU) 2016/429.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučajevima propisanima člankom 139. Uredbe (EU) 2016/429, subjekti izdaju dokument samodeklaracije u skladu s člankom 151. Uredbe (EU) 2016/429.

Divlje kopnene životinje

Članak 72.

(1) Subjekti mogu premještati divlje kopnene životinje u drugu državu članicu u skladu s uvjetima iz članaka 155. i 156. Uredbe (EU) 2016/429 te članaka 101. do 105. Delegirane uredbe (EU) 2020/688.

(2) U svrhu izdavanja certifikata u skladu s člankom 155. stavkom 3. Uredbe (EU) 2016/429, subjekti iz stavka 1. ovoga članka obvezni su obavijestiti mjesno nadležno tijelo za certificiranje u Republici Hrvatskoj o planiranim premještanjima divljih kopnenih životinja u drugu državu članicu sukladno članku 104. Delegirane uredbe (EU) 2020/688.

(3) Mjesno nadležno tijelo za certificiranje u Republici Hrvatskoj obvezno je obavijestiti nadležno tijelo države članice odredišta o premještanjima pošiljaka iz stavka 1. ovoga članka na način kako je to određeno odredbama članka 153. Uredbe (EU) 2016/429.

(4) Subjekti iz stavka 1. ovoga članka obvezni su dostaviti mjesnom nadležnom tijelu iz stavka 2. ovoga članka podatke koji su potrebni kako bi se o premještanjima obavijestilo nadležno tijelo države članice, putem TRACES-a ili u drugoj pisanoj formi koja sadrži sve podatke nužne za obavještavanje države članice odredišta putem TRACES-a, sukladno članku 105. Delegirane uredbe (EU) 2020/688.

(5) Regije za upravljanje obavijestima o premještanjima divljih kopnenih životinja utvrđuje Državni inspektorat u skladu s odredbama članka 153. stavka 3. Uredbe (EU) 2016/429.

Obveze subjekata i zahtjevi premještanja zametnih proizvoda

Članak 73.

(1) Pri svakom premještanju zametnih proizvoda subjekti, uključujući i subjekte koji su odgovorni za objekte na mjestu odredišta koji zaprimaju zametne proizvode iz objekata u drugoj državi članici, dužni su postupati u skladu s člancima 157. i 158. Uredbe (EU) 2016/429 te u skladu s Delegiranom uredbom (EU) 2020/686.

(2) Dodatno na zahtjeve iz stavka 1. ovoga članka, subjekti koji zametne proizvode vrsta goveda, ovaca, koza, svinja, kopitara i peradi premještaju u druge države članice dužni su postupati i u skladu s člankom 159. Uredbe (EU) 2016/429 i Delegiranom uredbom (EU) 2020/686.

(3) Subjekti iz stavka 2. ovoga članka osiguravaju da zametne proizvode tijekom premještanja u drugu državu članicu prati certifikat o zdravlju životinja koji izdaje službeni veterinar u skladu s člankom 161. Uredbe (EU) 2016/429 i Delegiranom uredbom (EU) 2020/686 te propisom iz područja veterinarstva.

(4) Dodatno na zahtjeve iz stavka 1. ovoga članka, subjekti koji premještaju zametne proizvode koji ne pripadaju vrstama goveda, ovaca, koza, svinja, kopitara i peradi u drugu državu članicu, dužni su postupati i u skladu s člankom 164. Uredbe (EU) 2016/429 te Delegiranom uredbom (EU) 2020/686.

(5) Ministarstvo može rješenjem odobriti premještanja zametnih proizvoda namijenjenih u znanstvene svrhe u skladu s člankom 165. Uredbe (EU) 2016/429.

(6) U svrhu izdavanja certifikata iz stavka 3. ovoga članka te kada se izdavanje certifikata zahtijeva u skladu sa stavkom 4. ovoga članka, subjekti iz stavaka 2. i 4. ovoga članka obvezni su najmanje jedan radni dan prije planiranog premještanja obavijestiti mjesno nadležno tijelo za certificiranje u Republici Hrvatskoj o planiranim premještanjima zametnih proizvoda u drugu državu članicu.

(7) Mjesno nadležno tijelo za certificiranje u Republici Hrvatskoj obvezno je obavijestiti nadležno tijelo države članice odredišta o premještanjima zametnih proizvoda na način kako je to određeno odredbama članka 153. Uredbe (EU) 2016/429.

(8) Subjekti iz stavka 2. ovoga članka obvezni su dostaviti mjesnom nadležnom tijelu iz stavka 6. ovoga članka sve podatke koji su potrebni kako bi se o premještanjima obavijestilo nadležno tijelo države članice, putem TRACES-a ili u drugoj pisanoj formi koja sadrži sve podatke nužne za obavještavanje države članice odredišta putem TRACES-a.

(9) Regije za upravljanje obavijestima o premještanjima zametnih proizvoda utvrđuje Državni inspektorat u skladu s odredbama članka 153. stavka 3. Uredbe (EU) 2016/429.

Obveze subjekata pri proizvodnji, obradi i distribuciji proizvoda životinjskog podrijetla

Članak 74.

(1) Subjekti su dužni poduzimati odgovarajuće mjere sprječavanja bolesti u skladu s člankom 166. Uredbe (EU) 2016/429.

(2) Pri premještanju proizvoda životinjskog podrijetla iz zona ograničenja uspostavljenih u skladu s ovim Zakonom subjekti su dužni postupati u skladu s odredbama članka 167. Uredbe (EU) 2016/429 te Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2020/2154 оd 14. listopada 2020. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva zdravlja životinja, certificiranja i obavješćivanja za premještanja proizvoda životinjskog podrijetla od kopnenih životinja u Uniji (SL L 431, 21. 12. 2020.).

(3) U svrhu izdavanja certifikata iz članka 162. stavka 3. Uredbe (EU) 2016/429 subjekti iz stavka 2. ovoga članka obvezni su najmanje jedan radni dan prije planiranog premještanja obavijestiti mjesno nadležno tijelo za certificiranje u Republici Hrvatskoj o planiranim premještanjima proizvoda životinjskog podrijetla u drugu državu članicu.

(4) Mjesno nadležno tijelo za certificiranje u Republici Hrvatskoj obvezno je obavijestiti nadležno tijelo države članice odredišta o premještanjima pošiljaka iz stavka 2. ovoga članka na način kako je to određeno odredbama članka 153. Uredbe (EU) 2016/429.

(5) Subjekti iz stavka 2. ovoga članka obvezni su dostaviti mjesnom nadležnom tijelu iz stavka 4. ovoga članka sve podatke koji su potrebni kako bi se o premještanjima obavijestilo nadležno tijelo države članice, putem TRACES-a ili u drugoj pisanoj formi koja sadrži sve podatke nužne za obavještavanje države članice odredišta putem TRACES-a.

(6) Regije za upravljanje obavijestima o premještanjima pošiljaka proizvoda životinjskog podrijetla iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje Državni inspektorat u skladu s odredbama članka 153. stavka 3. Uredbe (EU) 2016/429.

 

DIO TRINAESTI   REGISTRACIJA I ODOBRAVANJE SUBJEKATA I OBJEKATA AKVAKULTURE

Registracija objekata akvakulture

Članak 75.

(1) Svi objekti ili skupine objekata akvakulture moraju biti registrirani u skladu s člancima 172. i 173. Uredbe (EU) 2016/429 te odredbama ovoga Zakona.

(2) Subjekti odgovorni za objekte ili skupine objekata iz stavka 1. ovoga članka obvezni su prije nego što započnu s aktivnostima dostaviti Ministarstvu podatke u skladu s člankom 172. Uredbe (EU) 2016/429 te podnijeti zahtjev za registraciju.

(3) O registraciji objekata ili skupine objekata akvakulture iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo odlučuje rješenjem te ih upisuje u registre iz članka 57. stavka 2. ovoga Zakona i dodjeljuje im jedinstveni registracijski broj.

(4) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, objekti ili skupine objekata akvakulture koji su upisani u Registar dozvola u akvakulturi sukladno posebnom propisu o akvakulturi te objekti (ribnjaci) za rekreativni ribolov na koje se dopremaju životinje akvakulture u svrhu poribljavanja kojima raspolažu ovlaštenici ribolovnog prava upisani u upisnik ribolovnog prava sukladno posebnom propisu o slatkovodnom ribarstvu, smatraju se registriranima u smislu stavka 1. ovoga članka.

(5) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, podaci o objektima iz stavka 4. ovoga članka preuzimaju se izravno iz Registra dozvola u akvakulturi i Upisnika ribolovnog prava u elektroničkom obliku uključujući i jedinstvene registracijske brojeve dodijeljene pri upisu u navedeni Registar odnosno Upisnik.

(6) Subjekti odgovorni za objekte ili skupine objekata registrirane u skladu sa stavcima 1. i 4. ovoga članka dužni su voditi evidencije u skladu s člankom 186. Uredbe (EU) 2016/429, člankom 22. Delegirane uredbe (EU) 2020/691 te obavijestiti Ministarstvo o svim promjenama u skladu s člankom 172. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/429.

(7) Obrazac zahtjeva za registraciju objekata ili skupine objekata iz stavka 1. ovoga članka, način dostave podataka, primjenu izuzeća od registracije sukladno člancima 174. i 175. Uredbe (EU) 2016/429, vođenje evidencija te izuzeća od vođenja evidencije sukladno članku 186. stavku 2. Uredbe (EU) 2016/429 pravilnikom propisuje ministar.

Odobravanje objekata akvakulture

Članak 76.

(1) Objekti akvakulture i skupine objekata akvakulture koji podliježu odobravanju u skladu s člancima 176. do 179. Uredbe (EU) 2016/429 su:

a) objekti akvakulture u kojima se drže životinje akvakulture radi njihova premještanja ili živih ili kao proizvoda akvakulture

b) drugi objekti akvakulture koji predstavljaju znatan rizik:

1. karantenski objekti za životinje akvakulture

2. objekti akvakulture u kojima se drže životinje akvakulture vrsta s popisa koje su vektori u izolaciji do trenutka kada se više ne smatraju vektorima

3. objekti akvakulture koji su zatvoreni objekti u kojima se drže životinje akvakulture za ukrasne svrhe, ali koji zbog svojih obrazaca premještanja predstavljaju znatan rizik od bolesti

4. objekti akvakulture u kojima se drže životinje akvakulture u otvorenim prostorima za ukrasne svrhe

5. plovila ili drugi pokretni prostori u kojima se životinje akvakulture drže privremeno za potrebe liječenja ili drugog postupka povezanog s uzgojem

6. skupine objekata akvakulture

7. zatvoreni objekti akvakulture

8. objekti u poslovanju s hranom za kontrolu bolesti akvatičnih životinja.

(2) Subjekti odgovorni za objekte iz stavka 1. ovoga članka dužni su prije početka obavljanja ove djelatnosti dostaviti Ministarstvu podatke sukladno članku 180. Uredbe (EU) 2016/429 te, kada je to primjenjivo, podatke sukladno Delegiranoj uredbi (EU) 2020/691 i podnijeti zahtjev za odobravanje.

(3) Osim zahtjeva za odobravanje iz stavka 2. ovoga članka, subjekti moraju dostaviti i zapisnik veterinarskog inspektora kojim se potvrđuju podaci iz zahtjeva te utvrđuju uvjeti iz članka 181. Uredbe (EU) 2016/429 i članaka 5. do 19. Delegirane uredbe (EU) 2020/691.

(4) Ministarstvo će za objekte iz stavka 1. ovoga članka provesti procjenu rizika i izdati rješenje o odobrenju ili uvjetnom odobrenju sukladno članku 182. Uredbe (EU) 2016/429, a u skladu s postupkom iz članka 183. Uredbe (EU), ako udovoljavaju uvjetima iz članka 181. Uredbe (EU) 2016/429, članaka 5. do 19. Delegirane uredbe (EU) 2020/691 te upisati objekt u Registar iz članka 59. stavka 2. ovoga Zakona.

(5) Ako subjekt ne ispuni uvjete iz stavka 4. ovoga članka, Ministarstvo će rješenjem odbiti zahtjev iz stavka 3. ovoga članka.

(6) Ministarstvo preispituje odobrenja u odgovarajućim vremenskim razmacima temeljenima na riziku te rješenjem povlači ili suspendira odobrenje objekta u skladu s člankom 184. Uredbe (EU) 2016/429 i unosi tu informaciju u Registar iz članka 57. stavka 2. ovoga Zakona.

(7) Subjekti odgovorni za objekte iz stavka 1. ovoga članka ne smiju započeti aktivnosti prije odobravanja iz stavka 4. ovoga članka ili ako je istekao rok privremenog odobrenja ili nastaviti aktivnosti ako je odobrenje povučeno ili suspendirano u skladu s člankom 184. Uredbe (EU) 2016/429 i stavkom 6. ovoga članka.

(8) Subjekti koji su odgovorni za objekte iz stavka 1. ovoga članka dužni su voditi evidencije sukladno članku 186. odnosno 187. Uredbe (EU) 2016/429, člancima 23. do 34. Delegirane uredbe (EU) 2020/691 te obavijestiti Ministarstvo o svim promjenama sukladno članku 180. stavku 2. Uredbe (EU) 2016/429.

(9) Ministarstvo provodi procjenu rizika za omogućavanje primjene izuzeća od odobravanja za objekte iz kojih se životinje akvakulture ne premještaju u drugu državu članicu u skladu s člankom 3. Delegirane uredbe (EU) 2020/691 tijekom postupka odobravanja iz ovoga članka te o primjeni izuzeća donosi rješenje.

(10) Obrazac zahtjeva za odobravanje, način dostave podataka za odobravanje, povlačenje, suspendiranje ili uvjetno odobravanje objekata iz stavka 1. ovoga članka, vođenje evidencija te izuzeća od vođenja evidencije sukladno članku 190. Uredbe (EU) 2016/429 pravilnikom propisuje ministar.

 

DIO ČETRNAESTI   SLJEDIVOST AKVATIČNIH ŽIVOTINJA

Opći zahtjevi premještanja

Članak 77.

(1) Prilikom premještanja akvatičnih životinja subjekti su dužni osigurati uvjete navedene u člancima 191., 193., 196. i 197. Uredbe (EU) 2016/429.

(2) Subjekti su, tijekom prijevoza, dužni osigurati uvjete za sprječavanje bolesti sukladno članku 192. Uredbe (EU) 2016/429 i uvjete sukladno člancima 3., 4. i 5. Delegirane uredbe (EU) 2020/990.

(3) Subjekti odgovorni za objekte akvakulture ili objekte u poslovanju s hranom za kontrolu bolesti akvatičnih životinja koji primaju akvatične životinje te subjekti koji primaju akvatične životinje u svrhu puštanja u divljinu, prije istovara dužni su postupati sukladno članku 194. Uredbe (EU) 2016/429.

(4) Osim uvjeta određenih stavcima 1., 2. i 3. ovoga članka, subjekti su dužni osigurati udovoljavanje uvjetima za premještanje određenima ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona.

(5) Na zahtjev subjekta za promjenu predviđene uporabe, u skladu s člankom 193. stavkom 3. Uredbe (EU) 2016/429, Ministarstvo donosi rješenje o odobravanju ako nova uporaba ne predstavlja veći rizik odnosno o odbijanju zahtjeva kada je rizik veći.

Obveze subjekata i zahtjevi premještanja akvatičnih životinja između država članica

Članak 78.

(1) Osim uvjeta navedenih u članku 77. ovoga Zakona, kada se akvatične životinje premještaju u drugu državu članicu, subjekti moraju udovoljavati uvjetima iz članaka 197. i 198. Uredbe (EU) 2016/429 te, kada je to primjenjivo, uvjetima Delegirane uredbe (EU) 2020/990.

(2) Prilikom premještanja akvatičnih životinja koje prolaze državama članicama, a namijenjene su izvozu iz Unije, subjekti su dužni postupati sukladno članku 195. Uredbe (EU) 2016/429.

(3) Ovisno o epidemiološkoj situaciji i procijenjenom riziku, odluka o premještanju akvatičnih životinja u svrhu puštanja u divljinu isključivo iz država članica, zona ili kompartmenta slobodnih od bolesti u odnosu na vrste koje se premještaju, sukladno člancima 199. i 200. Uredbe (EU) 2016/429 te načinu premještanja divljih akvatičnih životinja, donosi se u propisu donesenom na temelju članka 7. stavaka 4. i 5. ovoga Zakona.

Obveze subjekata i zahtjevi premještanja akvatičnih životinja unutar Republike Hrvatske

Članak 79.

(1) Premještanje je dozvoljeno samo iz registriranih ili odobrenih objekata akvakulture ili skupine objekata akvakulture na kojima su provedeni propisani pregledi u skladu s ovim Zakonom te na koje se ne primjenjuju ograničenja premještanja.

(2) Uz opće zahtjeve premještanja iz članka 77. ovoga Zakona, za premještanje akvatičnih životinja iz registriranih ili odobrenih objekata ili skupine objekata akvakulture subjekti moraju osigurati da akvatične životinje u premještanju prati svjedodžba o zdravstvenom stanju koju izdaje ovlašteni veterinar.

(3) Svjedodžbom o zdravstvenom stanju potvrđuju se opći zahtjevi premještanja iz članka 77. ovoga Zakona, zahtjevi zdravlja životinja kada je predviđeno člancima 208., 209. i 210. Uredbe (EU) 2016/429 te, kada je primjenjivo, ostali podaci sukladno propisima iz područja sigurnosti hrane.

(4) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, kada računalna baza iz članka 59. ovoga Zakona sadrži podatke kojima se može potvrditi da je udovoljeno uvjetima premještanja sukladno ovome Zakonu, subjekti ispisuju svjedodžbu o zdravstvenom stanju iz računalne baze iz članka 59. ovoga Zakona.

(5) Postupak prijave premještanja, oblik i sadržaj obrasca, rokove čuvanja, način izdavanja ili ispisa, izuzeća od obveze izdavanja svjedodžbe o zdravstvenom stanju te visinu naknade za izdavanje ili ispis svjedodžbe o zdravstvenom stanju iz stavka 1. ovoga članka pravilnikom propisuje ministar.

Akvatične životinje namijenjene za prehranu ljudi

Članak 80.

Subjekti su dužni u premještanju živih životinja akvakulture i živih divljih akvatičnih životinja udovoljavati uvjetima iz članaka 201. i 202. Uredbe (EU) 2016/429 i Delegirane uredbe (EU) 2020/990.

Ostala premještanja akvatičnih životinja

Članak 81.

Osim uvjeta iz članaka 77. i 78. kada se radi o premještanju akvatičnih životinja u druge posebne svrhe, subjekti su dužni primjenjivati uvjete iz članaka 203., 204. i 205. Uredbe (EU) 2016/429 te Delegirane uredbe (EU) 2020/990.

Obveze prijevoznika akvatičnih životinja

Članak 82.

(1) Prijevoznici akvatičnih životinja dužni su pri prijevozu akvatičnih životinja voditi evidencije sukladno članku 188. Uredbe (EU) 2016/429 i članku 35. Delegirane uredbe (EU) 2020/691.

(2) Osim obveze iz stavka 1. ovoga članka prijevoznici akvatičnih životinja dužni su osigurati uvjete iz članka 192. Uredbe (EU) 2016/429 i članaka 3., 4. i 5. Delegirane uredbe (EU) 2020/990.

Certificiranje zdravlja akvatičnih životinja

Članak 83.

(1) Subjekti odgovorni za životinje akvakulture koje se premještaju u drugu državu članicu sukladno članku 208. stavku 1. Uredbe (EU) 2016/429 ili za akvatične životinje koje se premještaju u drugu državu članicu, sukladno članku 209. Uredbe (EU) 2016/429, osiguravaju da životinje tijekom premještanja prati certifikat o zdravlju životinja koji izdaje službeni veterinar u skladu s člankom 216. odnosno člankom 217. Uredbe (EU) 2016/429, Delegiranom uredbom (EU) 2020/990 te propisom iz područja veterinarstva.

(2) U svrhu izdavanja certifikata iz stavka 1. ovoga članka, subjekti iz istog stavka obvezni su najmanje jedan radni dan prije planiranog premještanja obavijestiti mjesno nadležno tijelo za certificiranje u Republici Hrvatskoj o planiranim premještanjima akvatičnih životinja u drugu državu članicu.

(3) Mjesno nadležno tijelo za certificiranje u Republici Hrvatskoj obvezno je obavijestiti nadležno tijelo države članice odredišta o premještanjima životinja iz stavka 1. ovoga članka na način kako je to određeno odredbama članka 225. Uredbe (EU) 2016/429.

(4) Subjekti iz stavka 1. ovoga članka obvezni su dostaviti mjesnom nadležnom tijelu iz stavka 3. ovoga članka sve podatke koji su potrebni kako bi se o premještanjima obavijestilo nadležno tijelo države članice, putem TRACES-a ili u drugoj pisanoj formi koja sadrži sve podatke nužne za obavještavanje države članice odredišta putem TRACES-a.

(5) Regije za upravljanje obavijestima o premještanjima pošiljaka iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Državni inspektorat u skladu s odredbama članka 153. stavka 3. Uredbe (EU) 2016/429.

(6) Službeni veterinar odbit će izdavanje certifikata o zdravlju životinja iz stavka 1. ovoga članka ako, na temelju dokumentacijske, identifikacijske i fizičke provjere životinja kako je predviđeno Delegiranom uredbom (EU) 2020/990, utvrdi da nisu ispunjeni propisani uvjeti premještanja te u slučaju kada subjekt:

a) ne osigura sve podatke potrebne za izradu certifikata o zdravlju životinja u skladu s člankom 215. Uredbe (EU) 2016/429 ili

b) ne osigura da akvatične životinje budu podvrgnute dokumentacijskim, identifikacijskim i fizičkim provjerama predviđenima člankom 216. stavkom 3. Uredbe (EU) 2016/429.

(7) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, subjekti odgovorni za životinje akvakulture ili za akvatične životinje izdaju dokument samodeklaracije u skladu s člankom 218. Uredbe (EU) 2016/429 te člancima 12. i 14. Delegirane uredbe (EU) 2020/990.

Obveze subjekata pri proizvodnji, obradi i distribuciji proizvoda životinjskog podrijetla od akvatičnih životinja, osim živih akvatičnih životinja

Članak 84.

(1) Subjekti su dužni poduzimati odgovarajuće mjere sprječavanja bolesti u skladu s člankom 222. Uredbe (EU) 2016/429.

(2) Pri premještanju proizvoda životinjskog podrijetla od akvatičnih životinja, osim živih akvatičnih životinja, subjekti su dužni postupati u skladu s odredbama članka 223. Uredbe (EU) 2016/429 te ishoditi certifikat sukladno članku 83. ovoga Zakona.

Druge životinje osim kopnenih i akvatičnih životinja, zametni proizvodi i proizvodi životinjskog podrijetla od tih drugih životinja

Članak 85.

U skladu s odredbama članaka 227. i 228. Uredbe (EU) 2016/429, ministar donosi pravilnik o postupku registracije, odobravanja, vođenja evidencije, vođenja registra za objekte i prijevoznike, zahtjevima u odnosu na sljedivost i premještanje te obveze certificiranja, samodeklaracije i obavješćivanja za druge životinje, osim kopnenih i akvatičnih životinja, zametne proizvode i proizvode životinjskog podrijetla od tih drugih životinja.

 

DIO PETNAESTI   ULAZAK U UNIJU I IZVOZ

Zahtjevi u pogledu ulaska životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla u Republiku Hrvatsku

Članak 86.

(1) Ulaz pošiljaka životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla iz trećih zemalja ili područja u Republiku Hrvatsku dozvoljen je samo ako te pošiljke udovoljavaju uvjetima u skladu s člankom 229. stavkom 1. te člancima 233. i 237. Uredbe (EU) 2016/429 te u skladu s uvjetima iz Delegirane uredbe (EU) 2020/692.

(2) Subjekti koji su odgovorni za pošiljke iz ovoga članka dužni su ih podvrgnuti službenim kontrolama predviđenim člankom 47. Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama) (SL L 95, 7. 4. 2017.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2017/625).

(3) Subjekti koji su odgovorni za pošiljke dužni su dostaviti prethodnu obavijest o prispijeću pošiljaka ulaznoj graničnoj kontrolnoj postaji u Republici Hrvatskoj u skladu s provedbenim aktima iz članka 58. Uredbe (EU) 2017/625.

Popis trećih zemalja i područja iz kojih je dopušten ulazak životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla u Republiku Hrvatsku

Članak 87.

(1) Pošiljke iz članka 86. stavka 1. ovoga Zakona mogu ulaziti u Republiku Hrvatsku samo iz trećih zemalja i područja s popisa utvrđenih Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/404 оd 24. ožujka 2021. o utvrđivanju popisa trećih zemalja, područja ili njihovih zona iz kojih je dopušten ulazak u Uniju životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla u skladu s Uredbom (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 114, 31. 3. 2021.).

(2) Ako pošiljke iz članka 86. stavka 1. ovoga Zakona ili prijevozna sredstva ili materijali koji su mogli doći u kontakt s takvim pošiljkama predstavljaju ozbiljan rizik za unos bolesti s popisa iz članka 6. ovoga Zakona ili izvor opasnosti, Ministarstvo može poduzeti hitne mjere u svrhu umanjenja rizika sukladno člancima 260. i 262. Uredbe (EU) 2016/429.

Zahtjevi u pogledu zdravlja životinja za ulazak određenih vrsta i kategorija životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla u Republiku Hrvatsku

Članak 88.

(1) Iznimno od članka 86. stavka 1. ovoga Zakona, za pošiljke životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla iz članka 239. stavka 2. Uredbe (EU) 2016/429, za koje primjena pravila iz članka 86. stavka 1. ovoga Zakona nije odgovarajuća, ulaz u Republiku Hrvatsku dozvoljen je ako udovoljavaju zahtjevima delegiranih akata donesenih na temelju članka 239. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/429.

(2) Pošiljke životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla za koje još nisu doneseni delegirani akti iz stavka 1. ovoga članka kojima se utvrđuju zahtjevi u pogledu zdravlja životinja, mogu se unijeti u Republiku Hrvatsku samo ako je Ministarstvo donijelo rješenje kojim se odobrava takav unos.

(3) Rješenje iz stavka 2. ovoga članka donosi se na zahtjev uvoznika nakon procjene uključenih rizika uzimajući u obzir zahtjeve iz članka 234. stavka 1. te pitanja iz članaka 235. i 236. Uredbe (EU) 2016/429.

(4) Troškove proizašle zbog kršenja pravila Delegirane uredbe (EU) 2020/692, uključujući i troškove neškodljivog zbrinjavanja zaplijenjenih proizvoda životinjskog podrijetla koji ne ispunjavaju uvjete iz članka 165. Delegirane uredbe (EU) 2020/692 snosi počinitelj prekršaja.

Certifikati o zdravlju životinja, izjave i drugi dokumenti za ulazak u Republiku Hrvatsku

Članak 89.

(1) Pošiljke životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla u Republiku Hrvatsku mogu ulaziti samo ako ih prati jedan ili oba od sljedećih dokumenata:

a) certifikat o zdravlju životinja koji je izdalo nadležno tijelo treće zemlje ili područja podrijetla, osim ako je predviđeno odstupanje sukladno propisima donesenim na temelju članka 237. stavka 4. točke a) Uredbe (EU) 2016/429

b) izjave ili drugi dokumenti, kada su propisani sukladno propisima donesenim na temelju članka 237. stavka 4. točke b) Uredbe (EU) 2016/429.

(2) Republika Hrvatska ne dopušta uvoz pošiljaka životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla sukladno članku 237. stavku 2. Uredbe (EU) 2016/429.

(3) Elektronički certifikati o zdravlju životinja sastavljeni, obrađeni i odaslani putem TRACES-a mogu zamijeniti prateće certifikate o zdravlju životinja iz stavka 1. ovoga članka ako udovoljavaju uvjetima iz članka 237. stavka 3. Uredbe (EU) 2016/429.

Sadržaj certifikata o zdravlju životinja

Članak 90.

Sadržaj certifikata o zdravlju životinja iz članka 89. ovoga Zakona propisan je člankom 238. Uredbe (EU) 2016/429.

Ulazak određenih roba koje nisu životinje, zametni proizvodi i proizvodi životinjskog podrijetla iz trećih zemalja i područja u Republiku Hrvatsku

Članak 91.

Subjekti, veterinari, stručnjaci za životinje i sve druge fizičke ili pravne osobe koje u Uniju unose uzročnike bolesti dužni su poduzimati odgovarajuće mjere sukladno članku 240. Uredbe (EU) 2016/429.

Biljni materijal

Članak 92.

Državni inspektorat osigurava provedbu mjera ograničavanja ulaska u Uniju pošiljaka biljnog materijala sukladno članku 241. stavku 1. Uredbe (EU) 2016/429.

Prijevozna sredstva, oprema, materijali za pakiranje, voda za prijevoz, hrana za životinje i krma

Članak 93.

Subjekti koji dovoze životinje i proizvode u Republiku Hrvatsku iz trećih zemalja sukladno članku 242. Uredbe (EU) 2016/429 poduzimaju odgovarajuće i potrebne mjere sprječavanja pojave bolesti tijekom prijevoza, kako je predviđeno člankom 125. stavkom 1. i člankom 192. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/429.

Izvoz iz Republike Hrvatske

Članak 94.

(1) Izvoz životinja i proizvoda iz Republike Hrvatske u treću zemlju ili područje odvija se sukladno pravilima za premještanje životinja i proizvoda predviđenima u ovom Zakonu, članku 243. te člancima 84. do 228. Uredbe (EU) 2016/429, uzimajući u obzir zdravstveni status životinja u trećoj zemlji ili području odredišta, ili relevantnoj zoni ili kompartmentu, s obzirom na bolesti kategorije D i emergentne bolesti.

(2) Dokumentaciju za izvoz životinja, proizvoda i nusproizvoda u treće zemlje izdanu elektroničkim ili pisanim oblikom nije potrebno uvoditi u službenu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje uredsko poslovanje.

(3) Subjekti koji izvoze držane kopnene životinje, divlje kopnene životinje i akvatične životinje izravno iz Republike Hrvatske u treće zemlje obvezni su najmanje jedan radni dan prije izvoza obavijestiti izlaznu graničnu veterinarsku postaju ili drugu izlaznu točku u Republici Hrvatskoj, putem TRACES-a ili u drugoj pisanoj formi koja sadrži sve podatke nužne za obavještavanje države članice odredišta putem TRACES-a.

 

DIO ŠESNAESTI   NEKOMERCIJALNO PREMJEŠTANJE KUĆNIH LJUBIMACA

Opće odredbe

Članak 95.

(1) Nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca iz Priloga I. Uredbe (EU) 2016/429 iz Republike Hrvatske u drugu državu članicu ili treću zemlju te iz drugih država članica ili trećih zemalja ili područja u Republiku Hrvatsku provodi se u skladu s člancima 244. do 256. Uredbe (EU) 2016/429.

(2) Pravila za nekomercijalno premještanje koja se primjenjuju na vrste navedene u dijelu B Priloga I. u skladu s odredbama članka 248. stavka 3. i članka 250. stavka 3. Uredbe (EU) 2016/429, detaljne uvjete nekomercijalnog premještanja kućnih ljubimaca u odnosu na uvjete za određena odstupanja iz članka 252. stavka 4. točaka d) i e) Uredbe (EU) 2016/429, zahtjeve u pogledu primjene sredstava označavanja, uvjete primjenjive za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca iz određenih država i područja te određene mjere sprječavanja i smanjenja rizika kako je propisano člankom 252. stavkom 1. točkom b) Uredbe (EU) 2016/429 pravilnikom propisuje ministar.

Uvjeti koji se primjenjuju na nekomercijalna premještanja kućnih ljubimaca u Republiku Hrvatsku iz druge države članice

Članak 96.

(1) Kućni ljubimci vrsta koje su navedene u dijelu A Priloga I. Uredbe (EU) 2016/429 mogu se premještati u Republiku Hrvatsku iz druge države članice sukladno članku 247. Uredbe (EU) 2016/429.

(2) Kućni ljubimci vrsta koje su navedene u dijelu B Priloga I. Uredbe (EU) 2016/429 mogu se premještati u Republiku Hrvatsku iz druge države članice sukladno članku 248. Uredbe (EU) 2016/429.

(3) Ako pravila za nekomercijalno premještanje određenih vrsta navedenih u dijelu B Priloga I. Uredbe (EU) 2016/429 nisu propisana delegiranim aktom iz članka 248. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/429 niti Pravilnikom iz članka 95. stavka 2. ovoga Zakona, Ministarstvo rješenjem može dozvoliti nekomercijalna premještanja kućnih ljubimaca vrsta navedenih u dijelu B Priloga I. Uredbe (EU) 2016/429 na svoje područje iz drugih država članica pod uvjetima navedenima u članku 248. stavku 3. Uredbe (EU) 2016/429.

Uvjeti koji se primjenjuju na nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca vrsta navedenih u dijelu A Priloga I. Uredbe (EU) 2016/429

Članak 97.

(1) Kućni ljubimci vrsta koje su navedene u dijelu A Priloga I. Uredbe (EU) 2016/429 mogu se premještati u Republiku Hrvatsku iz treće zemlje ili područja sukladno članku 247. Uredbe (EU) 2016/429.

(2) Kućni ljubimci vrsta koje su navedene u dijelu A Priloga I. Uredbe (EU) 2016/429 mogu se premještati u Republiku Hrvatsku iz treće zemlje ili područja koje nije na popisu iz članka 253. stavka 1. točke d) Uredbe (EU) 2016/429 samo kroz ulaznu točku koja je uvrštena na popis u tu svrhu sukladno članku 249. stavku 2. Uredbe (EU) 2016/429.

(3) Popis ulaznih točaka iz stavka 1. ovoga članka pravilnikom propisuje ministar te se popis objavljuje i na mrežnim stranicama Uprave.

Uvjeti koji se primjenjuju na nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca vrsta navedenih u dijelu B Priloga I. Uredbe (EU) 2016/429

Članak 98.

(1) Kućni ljubimci vrsta koje su navedene u dijelu B Priloga I. Uredbe (EU) 2016/429 mogu se premještati u Republiku Hrvatsku iz treće zemlje ili područja sukladno članku 250. Uredbe (EU) 2016/429.

(2) Kućni ljubimci iz stavka 1. ovoga članka, kada dolaze u Republiku Hrvatsku iz treće zemlje ili područja koje nije navedeno na popisu iz članka 253. stavka 1. točke d) Uredbe (EU) 2016/429, mogu ući samo kroz ulaznu točku koja je uvrštena na popis u tu svrhu sukladno članku 250. stavku 2. točki d) Uredbe (EU) 2016/429.

(3) Ako pravila za nekomercijalno premještanje određenih vrsta navedenih u dijelu B Priloga I. Uredbe (EU) 2016/429 nisu propisana delegiranim aktom iz članka 250. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/429 niti Pravilnikom iz članka 95. stavka 2. ovoga Zakona, Ministarstvo rješenjem može dozvoliti nekomercijalna premještanja kućnih ljubimaca vrsta navedenih u dijelu B Priloga I. Uredbe (EU) 2016/429 na svoje područje iz drugih država članica pod uvjetima navedenima u članku 250. stavku 3. Uredbe (EU) 2016/429.

(4) Popis ulaznih točaka iz stavka 1. ovoga članka pravilnikom propisuje ministar, a popis se objavljuje i na mrežnim stranicama Uprave.

Obveze informiranja

Članak 99.

(1) Informiranje javnosti o zahtjevima u pogledu zdravlja životinja koji se primjenjuju na nekomercijalna premještanja kućnih ljubimaca te obavještavanje Komisije sukladno članku 256. stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) 2016/429 provodi Ministarstvo.

(2) Informacije iz stavka 1. ovoga članka objavljuju se na mrežnim stranicama Uprave.

 

DIO SEDAMNAESTI   HITNE MJERE

Hitne mjere koje treba poduzeti nadležno tijelo države članice na čijem je državnom području došlo do izbijanja bolesti s popisa ili emergentne bolesti ili pojave opasnosti

Članak 100.

Hitne mjere koje je potrebno poduzeti sukladno odredbama članaka 257., 258., 260. i 262. Uredbe (EU) 2016/429 naredbom određuje ministar.

 

DIO OSAMNAESTI   FINANCIRANJE I NAKNADA ŠTETE

Članak 101.

(1) Subjekti snose troškove provedbe mjera propisanih ovim Zakonom ako ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona ili propisom iz područja veterinarstva nije određeno da se troškovi podmiruju iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

(2) Visinu i opseg naknade za troškove iz stavka 1. ovoga članka odlukom određuje ministar.

(3) Za životinju koja je usmrćena ili zaklana, kao i za uništene proizvode životinjskog podrijetla i oštećene ili uništene predmete u okviru provedbe mjera iz ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona subjekt ima pravo na naknadu štete.

(4) Pravo na naknadu štete iz stavka 3. ovoga članka ostvaruje subjekt ako su provedene sve mjere u skladu s ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona te ako epidemiološkim istraživanjem sukladno članku 33. ovoga Zakona nisu utvrđene nesukladnosti.

(5) Iznimno od stavka 3. subjekt nema pravo na naknadu štete za životinje usmrćene u skladu s člankom 111. stavkom 5. ovoga Zakona.

(6) Subjekt iz stavka 3. ovoga članka podnosi zahtjev za utvrđivanje prava na naknadu štete i visinu naknade štete Ministarstvu najkasnije u roku od 60 dana od dana nastanka štete.

(7) Za utvrđivanje prava na naknadu štete i visinu naknade štete ministar odlukom imenuje povjerenstvo sastavljeno od službenika Ministarstva i predstavnika drugih javnopravnih tijela.

(8) Povjerenstvo je dužno razmotriti zahtjev iz stavka 6. ovoga članka u roku od 60 dana od zaprimanja urednog zahtjeva.

(9) Ministar na prijedlog povjerenstva iz stavka 7. ovoga članka donosi rješenje o priznavanju prava na naknadu štete i visini naknade štete ili o odbijanju zahtjeva.

(10) Način podnošenja zahtjeva iz stavka 6. ovoga članka, sadržaj, prateću dokumentaciju i ostale odredbe postupka za ostvarenje prava na naknadu štete i visinu naknade štete pravilnikom propisuje ministar.

15. Pravilnik o postupku za ostvarenje prava za naknadu štete nastale provedbom mjera za sprječavanje i kontrolu bolesti životinja

 

DIO DEVETNAESTI   PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 102.

Prestao važiti.

Članak 103.

Prestao važiti.

Članak 104.

Prestao važiti.

Članak 105.

Prestao važiti.

Odredbe vezane za znanje o zdravlju životinja i odgovornosti, rano otkrivanje i izvješćivanje o bolestima, nadziranje, programe iskorjenjivanja, mjere u slučaju bolesti kategorije A, B i C

Članak 106.

(1) Novčanom kaznom od 6630,00 do 13.270,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako kao:

1. subjekt svojim postupanjem ugrozi zdravlje držanih životinja, nerazborito ili neodgovorno koristi veterinarske lijekove, ne svede rizik širenja bolesti na najmanju moguću mjeru te ne obavlja dobar uzgoj životinja u skladu s odredbama članka 8. ovoga Zakona i članka 10. stavka 1. točke a) podtočaka i. do iv. Uredbe (EU) 2016/429

2. subjekt ne poduzima primjerene biosigurnosne mjere u pogledu držanih životinja i proizvoda za koje je odgovoran, a prema potrebi i u pogledu divljih životinja u skladu s odredbama članka 8. ovoga Zakona i članka 10. stavka 1. točke b) podtočaka i., ii. i iii. te točke c) Uredbe (EU) 2016/429

3. stručnjak za životinje ne poduzme mjere kako bi rizik od širenja bolesti u kontekstu svojeg profesionalnog odnosa koji uključuje životinje i proizvode sveo na najmanju moguću mjeru u skladu s odredbama članka 8. ovoga Zakona i članka 10. stavka 2. Uredbe (EU) 2016/429

4. subjekt ili stručnjak za životinje ne surađuje s nadležnim tijelom i veterinarima u primjeni mjera za sprječavanje i suzbijanje bolesti predviđenih u Uredbi (EU) 2016/429 i ovom Zakonu u skladu s odredbama članka 8. ovoga Zakona i članka 10. stavka 5. Uredbe (EU) 2016/429

5. veterinarska organizacija pri obavljanju svojih aktivnosti, koje pripadaju u područje primjene ovoga Zakona, ne poduzima sve odgovarajuće mjere kako bi se spriječilo unošenje, razvoj i širenje bolesti; ne poduzima sve mjere kako bi se osiguralo rano otkrivanje bolesti davanjem pravilne dijagnoze i diferencijalne dijagnoze kako bi se isključila mogućnost bolesti ili kako bi se potvrdilo njezino postojanje te ne surađuje s nadležnim tijelom, subjektima, stručnjacima za životinje i držateljima kućnih ljubimaca u provođenju mjera za sprječavanje i suzbijanje bolesti predviđenih Uredbom (EU) 429/2016 i člankom 10. ovoga Zakona

6. laboratorij, postrojenje ili druga pravna osoba koja rukuje uzročnicima bolesti u cilju istraživanja, obrazovanja, dijagnoze ili proizvodnje cjepiva i drugih bioloških proizvoda ne poduzima odgovarajuće biosigurnosne, biozaštitne i bioizolacijske mjere kako bi spriječila širenje uzročnika bolesti i njihov naknadni kontakt sa životinjama izvan laboratorija ili drugog postrojenja u kojemu se rukuje uzročnicima bolesti u te svrhe; ne osigura da premještanje uzročnika bolesti, cjepiva i drugih bioloških proizvoda između laboratorija ili drugih postrojenja ne dovodi do rizika širenja bolesti s popisa i emergentnih bolesti u skladu s odredbama članka 11. ovoga Zakona i članaka 16. i 17. Uredbe (EU) 2016/429

7. službeni laboratorij nije, o rezultatima laboratorijskih pretraga koje provodi, obavijestio nadležno tijelo koje ih je u tu svrhu odredilo u skladu s člankom 17. stavkom 3. i 4. Uredbe (EU) 2016/429 te u skladu s odredbama pravilnika iz članka 13. stavka 5. ovoga Zakona

8. subjekt o pojavi znakova bolesti ili uginuću nije obavijestio veterinara i nije ograničio kretanje bolesne životinje, sukladno odredbama članka 12. ovoga Zakona, propisa donesenog na temelju članka 13. stavka 5. ovoga Zakona i članka 10. stavka 5. Uredbe (EU) 2016/429

9. ovlaštena veterinarska organizacija nije provela istraživanje kako je navedeno u članku 31. stavku 2. i članku 41. stavku 4. ovoga Zakona

10. veterinarska organizacija nije prijavila sumnju na bolest sukladno članku 31. stavku 3. i članku 41. stavku 5. ovoga Zakona te propisu donesenom na temelju članka 13. stavka 5. ovoga Zakona

11. subjekt nije osigurao veterinarski pregled objekta pod njegovom odgovornošću u skladu s člankom 17. stavkom 3. ovoga Zakona, člankom 10. stavkom 5. i člankom 25. Uredbe (EU) 2016/429

12. subjekt u objektu pod njegovom odgovornošću nije osigurao provođenje nadziranja koje je određeno naredbom iz članka 18. stavka 4. ovoga Zakona za otkrivanje prisutnosti bolesti iz članaka 6. i 7. ovoga Zakona, u skladu s člankom 18. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona

13. subjekt u objektu pod njegovom odgovornošću nije osigurao provođenje nadziranja za otkrivanje prisutnosti bolesti kako je određeno programom nadziranja iz članka 19. ovoga Zakona, sukladno odredbama članka 16. i članka 18 stavaka 2. i 3. ovoga Zakona, članka 10. stavka 5. i članka 24. Uredbe (EU) 2016/429 te članka 18. Delegirane uredbe (EU) 2020/689

14. subjekt u objektu pod njegovom odgovornošću nije osigurao provođenje dijagnostičkih postupaka i/ili uzorkovanja i/ili cijepljenja životinja kako je određeno programima iskorjenjivanja bolesti kategorije B sukladno članku 20. ovoga Zakona, u skladu s člankom 16. i člankom 20. stavkom 2. ovoga Zakona, člankom 10. stavkom 5. i člankom 24. Uredbe (EU) 2016/429, člankom 18. i člankom 52. stavkom 3. Delegirane uredbe (EU) 2020/689

15. subjekt u objektu pod njegovom odgovornošću nije osigurao provođenje dijagnostičkih postupaka i/ili uzorkovanja i/ili cijepljenja životinja kako je određeno programima iskorjenjivanja bolesti kategorije C iz članka 21. ovoga Zakona, ako se u Republici Hrvatskoj provodi program iskorjenjivanja bolesti kategorije C, u skladu s člankom 16. i člankom 21. stavkom 4. ovoga Zakona, člankom 10. stavkom 5. i člankom 24. Uredbe (EU) 2016/429, člancima 18. i 39. te člankom 52. stavkom 3. Delegirane uredbe (EU) 2020/689

16. subjekt se ne pridržava općih zahtjeva u pogledu bolesti i posebnih zahtjeva za pojedine bolesti za dobivanje i održavanje statusa »slobodno od bolesti« za objekte u skladu s člankom 18. Uredbe (EU) 2020/689

17. subjekt u slučaju sumnje na bolest kategorije A nije poduzeo mjere kontrole bolesti radi sprječavanja njihova širenja u skladu s člankom 12. stavkom 3. i člankom 34. ovoga Zakona, člankom 10. stavkom 5. Uredbe (EU) 2016/429 i člankom 5. odnosno 70. Delegirane uredbe (EU) 2020/687

18. subjekt u objektu pod njegovom odgovornošću nije osigurao provođenje preliminarnih mjera kontrole bolesti kategorije A kako je određeno rješenjem iz članka 32. stavka 1. ovoga Zakona ili naredbom iz članka 32. stavka 3. ovoga Zakona u skladu s člankom 34. ovoga Zakona, člankom 10. stavkom 5. i člankom 53. Uredbe (EU) 2016/429, člancima 5. i 8. odnosno 70. i 73. Delegirane uredbe (EU) 2020/687

19. subjekt u objektu pod njegovom odgovornošću nije osigurao provođenje mjera kontrole bolesti kategorije A kako je određeno rješenjem iz članka 37. ovoga Zakona i mjere na epidemiološki povezanim objektima i lokacijama u skladu s člankom 38. stavkom 1. ovoga Zakona i člankom 10. stavkom 5. Uredbe (EU) 2016/429

20. subjekt pri premještanju proizvoda i životinja ne pridržava se mjera iz članka 39. ovoga Zakona odnosno članka 66. Uredbe (EU) 2016/429

21. subjekt u objektu pod njegovom odgovornošću nije osigurao provođenje preliminarnih mjera kontrole bolesti kategorije B kako je određeno rješenjem iz članka 42. stavaka 1. i 5. ovoga Zakona, u skladu s člankom 43. ovoga Zakona, člankom 10. stavkom 5. Uredbe (EU) 2016/429, člankom 18. i člankom 52. stavkom 3. Delegirane uredbe (EU) 2020/689

22. subjekt u objektu pod njegovom odgovornošću nije osigurao provođenje preliminarnih mjera kontrole bolesti kategorije C kako je određeno rješenjem iz članka 44. stavaka 1. i 5. ovoga Zakona, u skladu s člankom 44. stavkom 7. ovoga Zakona, člankom 10. stavkom 5. Uredbe (EU) 2016/429, člancima 18. i 39. te člankom 52. stavkom 3. Delegirane uredbe (EU) 2020/689

23. subjekt u objektu pod njegovom odgovornošću nije osigurao provođenje mjera kontrole bolesti kategorije B kako je određeno rješenjem iz članka 46. stavaka 1. i 4. ovoga Zakona, u skladu s člankom 46. stavkom 7. ovoga Zakona, člankom 10. stavkom 5. Uredbe (EU) 2016/429, člankom 18. i člankom 52. stavkom 3. Delegirane uredbe (EU) 2020/689

24. subjekt u objektu pod njegovom odgovornošću nije osigurao provođenje mjera kontrole bolesti kategorije C kako je određeno rješenjem iz članka 47. stavaka 1. i 3. ovoga Zakona, u skladu s člankom 47. stavkom 6. ovoga Zakona, člankom 10. stavkom 5. Uredbe (EU) 2016/429 i člancima 18. i 39. te člankom 52. stavkom 3. Delegirane uredbe (EU) 2020/689

25. subjekt u objektu pod njegovom odgovornošću nije osigurao provođenje čišćenja i dezinfekcije u sklopu mjera kontrole bolesti koje je naređeno rješenjem veterinarskog inspektora iz članka 49. stavaka 1. i 3. ovoga Zakona, u skladu s člankom 49. stavkom 4. ovoga Zakona, člankom 10. stavkom 5. Uredbe (EU) 2016/429, člancima 18., 30., 39., člankom 52. stavkom 3. i člankom 63. Delegirane uredbe (EU) 2020/689 te člankom 80. Delegirane uredbe 2020/687

26. subjekt u objektu pod njegovom odgovornošću nije proveo mjere za iskorjenjivanje bolesti određene rješenjem iz članka 7. stavka 3. ovoga Zakona, u skladu s člankom 12. ovoga Zakona

27. subjekt premješta životinje i proizvode iz objekata pod njegovom odgovornošću koji se nalaze u zonama ograničenja u suprotnosti s odredbama članka 39. i članka 74. stavka 2. ovoga Zakona, članka 167. Uredbe (EU) 2016/429, u skladu s člankom 10. stavkom 5. i člankom 66. Uredbe (EU) 2016/429

28. subjekt odgovoran za objekt u zoni zaštite u kojem se drže životinje akvakulture bilo koje vrste, osim objekata u kojima je potvrđena bolest kategorije A, ne provodi mjere u skladu s člankom 87. stavcima 1. i 2. Delegirane uredbe (EU) 2020/687

29. subjekt ne odlaže nusproizvode životinjskog podrijetla od životinja akvakulture koje pripadaju vrstama s popisa, koje su uginule ili su usmrćene, uključujući školjke mekušaca s mesom, u objektima u zoni zaštite u kojima se drže vrste s popisa, u skladu s člankom 87. stavkom 2. Delegirane uredbe (EU) 2020/687

30. subjekt ne vodi ažuriranu evidenciju o zdravlju i proizvodnji za držane životinje vrsta s popisa i ne obavještava Ministarstvo o svim promjenama u skladu s člankom 59. stavkom 8. Delegirane uredbe (EU) 2020/687

31. subjekt ne provodi mjeru obveznog mirovanja objekta u skladu s člankom 81. Delegirane uredbe (EU) 2020/687

32. subjekt ne poduzima odgovarajuće mjere kako bi spriječio tijekom svih faza proizvodnje, obrade i distribucije proizvoda životinjskog podrijetla unutar Unije širenje bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (d) Uredbe (EU) 2016/429, uzimajući u obzir zdravstveni status mjesta proizvodnje, obrade ili odredišta, emergentnih bolesti i ne osigura da proizvodi životinjskog porijekla ne dolaze iz objekata ili poduzeća za poslovanje s hranom niti su dobiveni od životinja koje dolaze iz objekata koji podliježu ograničenjima iz članka 166. stavka 2. točaka a) i b) Uredbe (EU) 2016/429.

(2) Novčanom kaznom od 660,00 do 1320,00 eura kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Novčanom kaznom od 260,00 do 660,00 eura kaznit će se pravna osoba držatelj kućnog ljubimca za prekršaje iz stavka 1. točaka 1. i 4. ovoga članka.

(4) Novčanom kaznom od 660,00 do 1320,00 eura kaznit će se i veterinar kao fizička osoba za prekršaje iz stavka 1. točaka 5., 9. i 10. ovoga članka.

(5) Novčanom kaznom od 130,00 do 660,00 eura kaznit će se fizička osoba za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka, osim za prekršaje iz stavka 1. točaka 5., 6., 7., 9. i 10. ovoga članka.

(6) Novčanom kaznom od 130,00 do 660,00 eura kaznit će se fizička osoba držatelj kućnog ljubimca za prekršaje iz stavka 1. točaka 1. i 4. ovoga članka.

(7) Novčanom kaznom od 130,00 do 660,00 eura kaznit će se fizička osoba ovlaštena za provođenje službenih kontrola ili drugih službenih aktivnosti ako ne postupi u skladu s člankom 12. stavkom 2. ovoga Zakona.

(8) Novčanom kaznom od 260,00 do 1060,00 eura kaznit će se fizička osoba nositelj ili član OPG-a za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka, osim za prekršaje iz stavka 1. točaka 5., 6., 7., 9. i 10. ovoga članka.

(9) Novčanom kaznom od 790,00 do 1320,00 eura kaznit će se fizička osoba obrtnik za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka, osim za prekršaje iz stavka 1. točaka 6. i 7. ovoga članka.

(10) Novčanom kaznom od 790,00 do 1320,00 eura kaznit će se veterinar kao fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost za prekršaje iz stavka 1. točaka 5. i 10. ovoga članka.

Odredbe vezane za registraciju i odobravanje subjekata i objekata, označavanje, sljedivost, premještanje unutar Republike Hrvatske i između država članica i nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca

Članak 107.

(1) Novčanom kaznom od 1320,00 do 6630,00 eura kaznit će se za prekršaje pravna osoba ako kao:

1. prijevoznik koji podliježe registraciji sukladno članku 52. stavku 1. ovoga Zakona obavlja djelatnost, a nije registriran u skladu s člankom 52. stavkom 1. ovoga Zakona, člankom 87. Uredbe (EU) 2016/429, člankom 3. Delegirane uredbe 2019/2035 i pravilnikom donesenim na temelju članka 52. stavka 5. ovoga Zakona

2. subjekt obavlja operacije okupljanja držanih kopitara i papkara te peradi koji podliježu registraciji u skladu s člankom 53. stavkom 1. ovoga Zakona i člankom 90. Uredbe (EU) 2016/429, a nije registriran

3. subjekt odgovoran za objekte koji podliježu odobravanju u skladu s člankom 54. stavkom 1. ovoga Zakona te člankom 94. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/429 obavlja djelatnost, a nije ishodio odobrenje ili mu je istekao rok privremenog odobrenja ili nastavlja aktivnosti ako je odobrenje povučeno ili suspendirano

4. subjekt odgovoran za objekte koji su odobreni u skladu s člankom 54. ovoga Zakona ne vodi evidencije i ne obavještava Ministarstvo o svim promjenama u skladu s člankom 54. stavkom 5. ovoga Zakona, člankom 96. stavkom 2. i člankom 97. stavkom 1. točkom a) iii Uredbe (EU) 2016/429, člancima 33., 35., 36. i 37. Delegirane uredbe (EU) 2019/2035, člancima 8. i 9. Delegirane uredbe (EU) 2020/686 te pravilnikom iz članka 57. stavka 12. ovoga Zakona

5. subjekt odgovoran za objekte akvakulture ili skupine objekata akvakulture koji podliježu odobravanju u skladu s člankom 76. stavkom 7. ovoga Zakona, člancima 176, 178. i 179. Uredbe (EU) 2016/429 obavlja djelatnost, a nije ishodio odobrenje ili mu je istekao rok privremenog odobrenja ili nastavlja aktivnosti ako je odobrenje povučeno ili suspendirano

6. subjekt odgovoran za objekte akvakulture ili skupine objekata akvakulture koji su odobreni sukladno članku 76. ovoga Zakona ne vodi evidencije i ne obavještava Ministarstvo o svim promjenama u skladu s člankom 76. stavkom 8. ovoga Zakona, člancima 180., 186. i 187. Uredbe (EU) 2016/429 i člancima 23. do 26. Delegirane uredbe (EU) 2020/691

7. subjekt označava, registrira životinje i/ili izdaje identifikacijske dokumente, dokumente o premještanju te druge dokumente za označavanje i sljedivost životinja u suprotnosti s odredbama članka 58. stavka 3. ovoga Zakona i pravilnika donesenog na temelju članka 58. stavka 7. ovoga Zakona

8. prijevoznik registriran za prijevoz držanih kopitara i papkara, držanih pasa i mačaka i pitomih vretica te peradi u skladu s člankom 52. ovoga Zakona ne vodi evidencije te ne obavještava Ministarstvo o svim promjenama u skladu s člankom 52. stavkom 4. ovoga Zakona, člankom 87. stavkom 2. i člankom 104. Uredbe (EU) 2016/429, člankom 3. stavkom 4. i člankom 35. Delegirane Uredbe 2019/2035 te pravilnikom donesenim na temelju članka 52. stavka 5. ovoga Zakona

9. subjekt registriran za obavljanje operacije okupljanja držanih kopitara i papkara te peradi u skladu s člankom 53. ovoga Zakona ne vodi evidencije te ne obavještava Ministarstvo o svim promjenama u skladu s člankom 53. stavkom 4. ovoga Zakona, člankom 90. stavkom 2. i člankom 105. Uredbe (EU) 2016/429, člancima 35. i 36. Delegirane uredbe 2019/2035 te pravilnikom donesenim na temelju članka 53. stavka 5. ovoga Zakona

10. subjekt koji drži goveda ne osigura da ih prilikom premještanja prati identifikacijski dokument u skladu s člankom 112. Uredbe (EU) 2016/429, člankom 44. Delegirane uredbe (EU) 2019/2035, člankom 60. stavkom 1. ovoga Zakona te pravilnikom donesenim na temelju članka 60. stavka 7. ovoga Zakona

11. subjekt koji drži ovce i koze ne osigura da ih prilikom premještanja prati dokument o premještanju u skladu s člankom 113. stavkom 1. točkom b) Uredbe (EU) 2016/429, člankom 50. Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 člankom 60. stavkom 2. ovoga Zakona te pravilnikom donesenim na temelju članka 60. stavka 7. ovoga Zakona

12. subjekt koji drži kopitare ne osigura da ih u svakom trenutku prati njihov jedinstveni doživotni identifikacijski dokument u skladu s člankom 66. Delegirane uredbe (EU) 2019/2035, člankom 60. stavkom 3. ovoga Zakona te pravilnikom donesenim na temelju članka 60. stavka 7. ovoga Zakona

13. subjekt koji drži svinje ne osigura da ih prilikom premještanja prati ispravno popunjeni dokument o premještanju u skladu s člankom 115. stavkom 1. točkom b) Uredbe (EU) 2016/429 i člankom 60. stavkom 4. ovoga Zakona

14. subjekt koji drži kopnene životinje koje pripadaju vrstama osim goveda, ovaca, koza, svinja i kopitara ne osigura da ih prati ispravno popunjeni i ažurirani identifikacijski dokumenti, dokumenti o premještanju ili drugi dokumenti za označavanje i sljedivost u skladu s člankom 117. točkom b) Uredbe (EU) 2016/429, člankom 71. Delegirane uredbe 2019/2035, člankom 60. stavkom 5. ovoga Zakona te pravilnikom donesenim na temelju članka 60. stavka 7. ovoga Zakona

15. držatelj kućnog ljubimca nekomercijalno premješta kućnog ljubimca iz dijela A Priloga I. Uredbe (EU) 2016/429 iz treće zemlje ili područja u Republiku Hrvatsku, a ne ispunjava uvjete iz članka 249. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/429

16. subjekt koji proizvodi, obrađuje i pohranjuje zametne proizvode koji pripadaju vrstama goveda, ovaca, koza, svinja i kopitara ne osigura njihovo označavanje u skladu s člankom 67. stavkom 1. ovoga Zakona, člankom 121. Uredbe (EU) 2016/429, člancima 10. i 11. Delegirane uredbe 2020/686 te člankom 5. Provedbene uredbe (EU) 2020/999

17. subjekt koji prikuplja, proizvodi, obrađuje i pohranjuje zametne proizvode pasa i mačaka, kopnenih životinja koje nisu goveda, ovce, koze, svinje ili kopitari koji se drže u zatvorenim objektima ili životinja iz porodica Camelidae ili Cervidae ne osigura njihovo označavanje u skladu s člankom 67. stavkom 2. ovoga Zakona i člankom 11. Delegirane uredbe 2020/686

18. subjekt, uključujući i subjekte koji su odgovorni za objekte na mjestu odredišta koji zaprimaju zametne proizvode iz objekata u drugoj državi članici, ne postupa u skladu s člankom 73 stavkom 1. ovoga Zakona i člancima 157. i 158. Uredbe (EU) 2016/429

19. subjekt koji zametne proizvode vrsta goveda, ovaca, koza, svinja, kopitara i peradi premješta u druge države članice ne postupa i ne osigura da životinje tijekom premještanja prati certifikat o zdravlju životinja u skladu s člankom 73. stavcima 1., 2. i 3. ovoga Zakona, člancima 157., 158. i 159. Uredbe (EU) 2016/429, člancima 12., 13., 14., 15., 24., 26., 28., 29., 32. i 46. Delegirane uredbe (EU) 2020/686

20. subjekt premješta zametne proizvode koji ne pripadaju vrstama goveda, ovaca, koza, svinja, kopitara i peradi u drugu državu članicu u suprotnosti s člankom 73. stavkom 4. ovoga Zakona, člankom 164. Uredbe (EU) 2016/429 i člancima 36., 37. i 38. Delegirane uredbe (EU) 2020/686

21. subjekt odgovoran za odobreni objekt za zametne proizvode goveda, svinja, ovaca, koza i kopitara koji prestane s djelatnošću ne osigura, prije datuma povlačenja odobrenja, za sve pošiljke sjemena, jajnih stanica ili zametaka koji su prikupljeni ili proizvedeni i pohranjeni u tom objektu za zametne proizvode, provođenje zahtjeva iz članka 5. Delegirane uredbe (EU) 2020/686

22. subjekt ne osigura opće uvjete premještanja kopnenih životinja u skladu s člankom 68. stavkom 1. ovoga Zakona i člankom 124. Uredbe (EU) 2016/429

23. subjekt ne poduzme odgovarajuće i nužne mjere sprječavanja bolesti koje se odnose na prijevoz, u skladu s člankom 68. stavkom 2. ovoga Zakona, člankom 125. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/429 i člancima 4., 5. i 6. Delegirane uredbe (EU) 2020/688

24. subjekt ne poduzme odgovarajuće i nužne mjere sprječavanja bolesti koje se odnose na prijevoz između država članica, u skladu s člankom 126. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/429 i člancima 4., 5. i 6. Delegirane uredbe (EU) 2020/688

25. subjekt premješta kopnene životinje i jaja za valenje u drugu državu članicu nakon što je Republika Hrvatska uvela cijepljenje protiv bolesti kategorije A u suprotnosti s odredbama članka 7. Delegirane uredbe (EU) 2020/688

26. subjekt na mjestu odredišta, odgovoran za objekte i klaonice koje primaju držane kopnene životinje iz druge države članice ne provjerava podatke u skladu s člankom 127. stavkom 1. točkama a) i b) Uredbe (EU) 2016/429

27. subjekt na mjestu odredišta, odgovoran za objekte i klaonice koje primaju držane kopnene životinje iz druge države članice ne obavještava veterinarskog inspektora o nepravilnostima iz članka 127. stavka 1. točke c) Uredbe (EU) 2016/429 i ne izolira životinje dok veterinarski inspektor ne donese odluku u svezi s njima u skladu s člankom 127. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/429

28. subjekt odgovoran za klaonicu koja prima držane kopitare i papkare te perad iz drugih država članica ne kolje životinje u skladu s odredbama članka 132. Uredbe (EU) 2016/429 i člancima 8. i 9. Delegirane uredbe (EU) 2020/688

29. subjekt premješta držane kopnene životinje u svrhu iskorjenjivanja bolesti izvan državnog područja Republike Hrvatske u suprotnostima s odredbama članka 128. Uredbe (EU) 2016/429

30. subjekt premješta držane kopnene životinje koje prolaze državama članicama, a namijenjene su za izvoz iz Unije u treće zemlje ili područja, u suprotnostima s odredbama članka 129. Uredbe (EU) 2016/429

31. subjekt premješta držane kopitare i papkare te perad iz objekta u Republici Hrvatskoj u drugu državu članicu u suprotnosti s odredbama članka 130. Uredbe (EU) 2016/429, sukladno članku 69. stavku 8 ovoga Zakona

32. subjekt obavlja operacije okupljanja i ne osigura da su zadovoljeni uvjeti iz članka 69. stavka 10. ovoga Zakona, članaka 133. i 134. Uredbe (EU) 2016/429, članaka 43., 44. i 45. Delegirane uredbe (EU) 2020/688

33. subjekt premješta držane kopnene životinje namijenjene za zatvorene objekte, koje ne zadovoljavaju uvjete iz članka 137. Uredbe (EU) 2016/429

34. subjekt premješta životinje iz članka 143. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/429 bez certifikata o zdravlju životinja, u skladu s člankom 71. stavkom 1. ovoga Zakona, člankom 143. Uredbe (EU) 2016/429 i člancima 71. i 72. Delegirane uredbe (EU) 2020/688

35. subjekt premješta u drugu državu članicu držana goveda koja ne udovoljavaju zahtjevima iz članaka 10. ili 14. Delegirane uredbe (EU) 2020/688 odnosno članaka 11. ili 12. Delegirane uredbe (EU) 2020/688 ako država članica odredišta ima odobren program iskorjenjivanja ili je slobodna od bolesti

36. subjekt premješta u drugu državu članicu držane ovce i koze koje ne udovoljavaju zahtjevima iz članaka 15. ili 18. Delegirane uredbe (EU) 2020/688

37. subjekt premješta u drugu državu članicu držane svinje koje ne udovoljavaju zahtjevima iz članaka 19. ili 21. Delegirane uredbe (EU) 2020/688 odnosno članka 20. Delegirane uredbe (EU) 2020/688 ako država članica odredišta ima odobren program iskorjenjivanja ili je slobodna od infekcije virusom bolesti Aujeszkoga

38. subjekt premješta u drugu državu članicu kopitare koji ne udovoljavaju zahtjevima iz članka 22. Delegirane uredbe (EU) 2020/688

39. subjekt premješta u drugu državu članicu deve koje ne udovoljavaju zahtjevima iz članaka 23. ili 25. Delegirane uredbe (EU) 2020/688

40. subjekt premješta u drugu državu članicu jelene koji ne udovoljavaju zahtjevima iz članaka 26. ili 28. Delegirane uredbe (EU) 2020/688

41. subjekt premješta u drugu državu članicu druge držane kopitare i papkare koji ne udovoljavaju zahtjevima iz članaka 29. ili 31. Delegirane uredbe (EU) 2020/688

42. subjekt premješta u drugu državu članicu ili njezinu zonu koja ima status države ili zone slobodne od infekcije virusom bolesti plavog jezika (serotipovi 1-24), ili ima odobreni program iskorjenjivanja protiv te bolesti, držane životinje vrsta s popisa navedenih za tu bolest koje ne zadovoljavaju uvjete iz članka 32. Delegirane uredbe (EU) 2020/688

43. subjekt provozi kroz drugu državu članicu ili njezinu zonu koja ima status države ili zone slobodne od infekcije virusom bolesti plavog jezika (serotipovi 1-24), ili ima odobreni program iskorjenjivanja protiv te bolesti, životinje vrsta s popisa navedenih za infekciju virusom bolesti plavog jezika (serotipovi 1-24) koje ne zadovoljavaju uvjete iz članka 33. Delegirane uredbe (EU) 2020/688

44. subjekt premješta u drugu državu članicu perad za rasplod i perad za proizvodnju koja ne zadovoljava uvjete iz članka 34. odnosno perad za klanje koja ne zadovoljava uvjete iz članka 35. Delegirane uredbe (EU) 2020/688, jednodnevne piliće koji ne zadovoljavaju uvjete iz članka 36. Delegirane uredbe (EU) 2020/688 ili u slučajevima premještanja manje od 20 jedinki peradi, osim bezgrebenki, koje ne zadovoljavaju uvjete iz članka 37. Delegirane uredbe (EU) 2020/688

45. subjekt premješta u drugu državu članicu jaja za valenje peradi koja ne zadovoljavaju uvjete iz članka 38. Delegirane uredbe (EU) 2020/688 odnosno u slučaju premještanja manje od 20 jaja za valenje peradi, osim bezgrebenki, koja ne zadovoljavaju uvjete iz članaka 39. Delegirane uredbe (EU) 2020/688 ili u slučaju premještanja jaja koja ne sadržavaju specifične patogene uzročnike, koja ne zadovoljavaju uvjete iz članka 40. Delegirane uredbe (EU) 2020/688

46. subjekt premješta u drugu državu članicu koja ima status države ili zone slobodne od infekcije virusom newcastleske bolesti bez cijepljenja perad i jaja za valenje peradi koja ne zadovoljavaju uvjete iz članka 42. Delegirane uredbe (EU) 2020/688

47. subjekt premješta u drugu državu članicu primate koji ne zadovoljavaju uvjete iz članka 47. Delegirane uredbe (EU) 2020/688

48. subjekt premješta u drugu državu članicu pčele koje ne zadovoljavaju uvjete iz članka 48. Delegirane uredbe (EU) 2020/688, matice koje ne zadovoljavaju uvjete iz članka 49. Delegirane uredbe (EU) 2020/688 te u slučaju premještanja pčela kada je država članica odredišta slobodna od infestacije grinjom Varroa spp. premješta pčele koje ne zadovoljavaju uvjete iz članka 50. Delegirane uredbe (EU) 2020/688

49. subjekt premješta u drugu državu članicu bumbare koji ne zadovoljavaju uvjete iz članka 51. Delegirane uredbe (EU) 2020/688 odnosno bumbare iz proizvodnih objekata za bumbare izoliranih od okoliša koji ne zadovoljavaju uvjete iz članka 52. Delegirane uredbe (EU) 2020/688

50. subjekt premješta u drugu državu članicu pse, mačke i pitome vretice koji ne zadovoljavaju uvjete iz članka 53. Delegirane uredbe (EU) 2020/688 odnosno uvjete iz članka 54. ako se mogu primjenjivati odstupanja iz članka 54. stavka 1. točke a) i b) Delegirane uredbe (EU) 2020/688

51. subjekt premješta u drugu državu članicu druge zvijeri koje ne zadovoljavaju uvjete iz članka 58. Delegirane uredbe (EU) 2020/688

52. subjekt premješta u drugu državu članicu ptice u zatočeništvu osim papiga koje ne zadovoljavaju uvjete iz članka 59. Delegirane uredbe (EU) 2020/688

53. subjekt premješta u drugu državu članicu jaja za valenje ptica u zatočeništvu koja ne zadovoljavaju uvjete iz članka 60. Delegirane uredbe (EU) 2020/688

54. subjekt premješta ptice u zatočeništvu vrste Galliformes i jaja za valenje ptica u zatočeništvu vrste Galliformes u državu članicu ili njezinu zonu koja ima status države ili zone slobodne od infekcije virusom newcastleske bolesti bez cijepljenja, koja ne zadovoljavaju uvjete iz članka 62. Delegirane uredbe (EU) 2020/688

55. subjekt premješta držane kopnene životinje, osim primata, koje ne zadovoljavaju uvjete iz članka 63. Delegirane uredbe (EU) 2020/688 iz objekata koji nisu zatvoreni objekti u zatvoreni objekt

56. subjekt odgovoran za putujuće cirkuse ili predstave sa životinjama premješta u drugu državu članicu svoj putujući cirkus ili predstavu sa životinjama koji ne zadovoljavaju uvjete iz članka 65. Delegirane uredbe (EU) 2020/688

57. subjekt premješta ptice u zatočeništvu na izložbu u drugoj državi članici koje ne zadovoljavaju uvjete iz članaka 59. i 67. stavka 1. Delegirane uredbe (EU) 2020/688

58. subjekt odgovoran za izložbu, osim izložbi lova pticama grabljivicama, ne osigura zadovoljavanje uvjeta iz članka 67. stavka 2. Delegirane uredbe (EU) 2020/688

59. subjekt premješta divlje kopnene životinje iz njihova staništa podrijetla u suprotnosti s odredbama članka 101. Delegirane uredbe (EU) 2020/688

60. subjekt ne obavještava nadležno tijelo o premještanjima u skladu s člankom 69. stavkom 2., člankom 72. stavkom 2, člankom 73. stavkom 6., člankom 74. stavkom 3., člankom 83. stavkom 2. ovoga Zakona, člancima 93., 94., 95., 96., 98., 104. i 105. Delegirane uredbe (EU) 2020/688 i člancima 33., 34., 41., 42. i 47. Delegirane uredbe (EU) 2020/686

61. subjekt prilikom premještanja akvatičnih životinja ne osigura uvjete iz članka 77. stavaka 1., 3. i 4. ovoga Zakona i članaka 191., 193., 196. i 197. Uredbe (EU) 2016/429

62. subjekt tijekom prijevoza akvatičnih životinja ne osigura uvjete za sprječavanje širenja bolesti u skladu s člankom 77. stavkom 2. ovoga Zakona, člankom 192. Uredbe (EU) 2016/429 i člancima 3., 4. i 5. Delegirane Uredbe (EU) 2020/990

63. subjekt odgovoran za objekte akvakulture ili objekte u poslovanju s hranom za kontrolu bolesti akvatičnih životinja koji primaju akvatične životinje te subjekt koji prima akvatične životinje u svrhu puštanja u divljinu prije istovara ne postupa u skladu s člankom 194. Uredbe (EU) 2016/429

64. subjekt koji premješta akvatične životinje u drugu državu članicu koje ne udovoljavaju uvjetima iz članaka 197. i 198. Uredbe (EU) 2016/429 te, kada je to primjenjivo, ne udovoljavaju uvjetima iz članaka 6. i 7. Delegirane uredbe (EU) 2020/990

65. subjekt koji premješta akvatične životinje koje prolaze državama članicama, a namijenjene su izvozu iz Unije, ne postupa u skladu s člankom 195. Uredbe (EU) 2016/429

66. subjekt premješta žive životinje akvakulture i žive divlje akvatične životinje koje ne udovoljavaju uvjetima iz članaka 201. i 202. Uredbe (EU) 2016/429 i članka 8. Delegirane uredbe (EU) 2020/990, kada je primjenjivo

67. subjekt premješta akvatične životinje koje ne zadovoljavaju uvjete iz članaka 203., 204. i 205. stavka 2 Uredbe (EU) 2016/429 te članaka 9. 10. i 11. Delegirane uredbe (EU) 2020/990

68. subjekt odgovoran za životinje akvakulture koje se premještaju u drugu državu članicu sukladno članku 208. stavku 1. Uredbe (EU) 2016/429 ili za akvatične životinje koje se premještaju u drugu državu članicu u skladu s člankom 209. Uredbe (EU) 2016/429 ne osigura da ih prati certifikat o zdravlju životinja

69. subjekt ne poduzima odgovarajuće mjere sprječavanja bolesti u skladu s člankom 222. Uredbe (EU) 2016/429

70. subjekt premješta proizvode životinjskog podrijetla od akvatičnih životinja, osim živih akvatičnih životinja u suprotnosti s odredbama članka 223. Uredbe (EU) 2016/429

71. subjekt premješta kućnog ljubimca iz dijela A Priloga I. Uredbe (EU) 2016/429 iz treće zemlje ili područja u suprotnosti s člankom 249. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/429

72. subjekt premješta kućnog ljubimca jedne od vrsta koje su navedene u dijelu B Priloga I. Uredbe (EU) 2016/429 u Republiku Hrvatsku iz treće zemlje ili područja, a ne ispunjava uvjete iz članka 250. stavaka 1. i 2. Uredbe (EU) 2016/429 i članka 98. stavka 1. ovoga Zakona

73. subjekt premješta kućnog ljubimca iz dijela A Priloga I. Uredbe (EU) 2016/429 iz države članice u Republiku Hrvatsku ili iz Republike Hrvatske u drugu državu članicu u suprotnosti s uvjetima iz članka 247. Uredbe (EU) 2016/429

74. subjekt premješta kućnog ljubimca iz dijela B Priloga I. Uredbe (EU) 2016/429 iz države članice u Republiku Hrvatsku ili iz Republike Hrvatske u drugu državu članicu u suprotnosti s uvjetima iz članka 248. Uredbe (EU) 2016/429

75. veterinarska organizacija provodi liječenje kopitara veterinarsko-medicinskim proizvodima, a ne postupa u skladu s člancima 39. i 40. te člankom 42. stavkom 2. Provedbene uredbe (EU) 2021/963 i pravilnikom donesenim na temelju članka 63. stavka 3. ovoga Zakona

76. subjekt odgovoran za kopitara nakon liječenja kopitara ne postupi u skladu s člankom 41. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) 2021/963 i pravilnikom iz članka 63. stavka 3. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom od 660,00 do 1320,00 eura kaznit će se za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 660,00 do 1320,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. točke 75. ovoga članka i nadležni veterinar.

(4) Novčanom kaznom od 660,00 do 1320,00 eura kaznit će se nadležni veterinar ako ne obavijesti o liječenju kopitara na način kako je određeno člankom 41. stavkom 2. Provedbene uredbe (EU) 2021/693, ako je uspostavljen sustav kojim je nadležni veterinar dužan obavještavati nadležno tijelo ili delegirano tijelo u skladu s člankom 41. stavkom 2. Provedbene uredbe (EU) 2021/963 i pravilnikom iz članka 63. stavka 3. ovoga Zakona.

(5) Novčanom kaznom od 660,00 do 1320,00 eura kaznit će se veterinar iz centra ili veterinar tima koji ne osigura da goveda, svinje, ovce, koze i kopitari donori, sjeme, jajne stanice i zameci prikupljeni u centru te spremnici za prijevoz prije otpreme iz odobrenog objekta za zametne proizvode u drugu državu članicu ili u objekt za obradu zametnih proizvoda ili centar za pohranu zametnih proizvoda u Republici Hrvatskoj zadovoljavaju uvjete iz članaka 16., 17., 18., 20., 21., 22., 23. ili 27. Delegirane uredbe (EU) 2020/686.

(6) Novčanom kaznom od 660,00 do 1320,00 eura kaznit će se veterinar iz članka 67. stavka 2. točke (c) Delegirane uredbe (EU) 2020/688 ako daje izjavu iz članka 67. stavka 3. točke (b) Delegirane uredbe (EU) 2020/688, a nisu ispunjeni uvjeti iz članka 67. stavka 4. točaka a), b) i c) Delegirane uredbe (EU) 2020/688.

(7) Novčanom kaznom od 130,00 do 660,00 eura kaznit će se fizička osoba za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka, osim za prekršaj iz stavka 1. točke 75. ovoga članka.

(8) Novčanom kaznom od 260,00 do 1060,00 eura kaznit će se za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka, osim za prekršaj iz stavka 1. točke 75. ovoga članka, fizička osoba nositelj ili član OPG-a.

(9) Novčanom kaznom od 790,00 do 1320,00 eura kaznit će se za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba obrtnik.

(10) Novčanom kaznom od 130,00 do 660,00 eura kaznit će se držatelj kućnog ljubimca koji premješta pse, mačke i pitome vretice koji ne zadovoljavaju uvjete iz članka 55. Delegirane uredbe (EU) 2020/688 odnosno uvjete iz članka 56. Delegirane uredbe (EU) 2020/688 ako se primjenjuju odstupanja.

Odredbe vezane za registraciju subjekata i objekata, označavanje, sljedivost i premještanje unutar Republike Hrvatske, nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca i posjedovanje odgovarajućeg znanja o zdravlju životinja

Članak 108.

(1) Novčanom kaznom od 530,00 do 1990,00 eura kaznit će se za prekršaje pravna osoba ako kao:

1. subjekt ne registra objekt koji podliježe registraciji u skladu s člankom 51. stavkom 1. ovoga Zakona, člankom 84. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/429 i pravilnikom donesenim na temelju članka 51. stavka 5. ovoga Zakona

2. subjekt koji drži kopnene životinje ne vodi evidencije i ne obavještava Ministarstvo o svim promjenama u skladu s člankom 51. stavkom 4. ovoga Zakona, člankom 84. stavkom 2. točkama a) i b) i člancima 102. i 103. Uredbe (EU) 2016/429 te člancima 22. do 32. Delegirane uredbe (EU) 2019/2035

3. subjekt ne registrira objekt akvakulture ili skupine objekata akvakulture koji podliježu registraciji u skladu s člankom 75. stavcima 1. i 4. ovoga Zakona, člancima 172. i 173. Uredbe (EU) 2016/429 i pravilnikom donesenim na temelju članka 75. stavka 7. ovoga Zakona

4. subjekt odgovoran za objekt ili skupine objekata akvakulture koji su registrirani ne vodi evidencije u skladu s člankom 75. stavkom 6. ovoga Zakona, člankom 186. Uredbe (EU) 2016/429, člankom 22. Delegirane uredbe (EU) 2020/691 te ne obavještava Ministarstvo o svim promjenama u skladu s člankom 172. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/429

5. subjekt koji drži goveda ne osigura njihovo pojedinačno označavanje u skladu s člancima 112. i 120. Uredbe (EU) 2016/429, člancima 38. i 81. Delegirane uredbe 2019/2035, Provedbenom uredbom (EU) 2021/520, člankom 61. stavkom 1. ovoga Zakona i pravilnikom donesenim na temelju članka 61. stavka 3. ovoga Zakona

6. subjekt koji drži ovce i koze ne osigura njihovo pojedinačno označavanje u skladu s člancima 113. i 120. Uredbe (EU) 2016/429, člankom 45. Delegirane uredbe 2019/2035, člankom 62. stavkom 1. ovoga Zakona i pravilnikom donesenim na temelju članka 62. stavka 3. ovoga Zakona

7. subjekt koji drži kopitare ne osigura njihovo pojedinačno označavanje injektibilnim transponderom u skladu s člankom 63. stavkom 1. ovoga Zakona, člankom 114. Uredbe (EU) 2016/429, člankom 58. Delegirane uredbe (EU) 2019/2035, člancima 11. i 21. Provedbene uredbe (EU) 2021/963 i pravilnikom donesenim na temelju članka 63. stavka 3. ovoga Zakona

8. subjekt odgovoran za kopitare koji ulaze u Uniju te ako ostaju u Uniji, ne osigura da su kopitari nakon ulaska u Republiku Hrvatsku označeni u skladu s člankom 63. stavkom 2. ovoga Zakona odnosno člankom 83. Delegirane uredbe 2019/2035, člankom 37. Provedbene uredbe (EU) 2021/963 i pravilnikom donesenim na temelju članka 63. stavka 3. ovoga Zakona

9. subjekt odgovoran za kopitara ne vrati jedinstveni doživotni identifikacijski dokument nadležnom tijelu koje ga je izdalo ili tijelu kojem je dodijeljena zadaća izdavanja, utvrđenom na temelju informacija iz jedinstvenog broja nakon smrti ili gubitka kopitara u skladu s člankom 66. stavkom 4. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/2035 i člankom 27. Provedbene uredbe (EU) 2021/963

10. subjekt odgovoran za kopitara ne dostavi nadležnom tijelu informacije koje se zahtijevaju u skladu s člankom 64. točkama (b) i (c) Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 u roku koji je odredilo nadležno tijelo, koji ne smije biti dulji od sedam dana od datuma kada je kopitar evidentiran u skladu s člankom 102. stavkom 1. točkom (b) podtočkom ii. Uredbe (EU) 2016/429 kao kopitar koji uobičajeno boravi u objektu subjekta u skladu s člankom 9. Provedbene uredbe (EU) 2021/963

11. subjekt ne osigura da su identifikacijski podaci u jedinstvenom doživotnom identifikacijskom dokumentu u svakom trenutku ažurirani i točni, u skladu s člankom 29. stavkom 1. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/963

12. subjekt ne osigura da se identifikacijski dokument preda nadležnom tijelu nakon događaja koji je utjecao na identifikacijske podatke, u svrhu ažuriranja podataka u jedinstvenom doživotnom identifikacijskom dokumentu, u skladu s člankom 29. stavkom 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/963

13. subjekt koji drži svinje ne osigura njihovo označavanje u skladu s člankom 64. stavkom 1. ovoga Zakona, člankom 115. Uredbe (EU) 2016/429, člankom 52. Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 i pravilnikom donesenim na temelju članka 64. stavka 4. ovoga Zakona

14. subjekt koji drži kopnene životinje koje pripadaju vrstama osim goveda, ovaca, koza, svinja i kopitara ne osigura njihovo označavanje u skladu s člankom 117. Uredbe (EU) 2016/429, člancima 73., 74., 76. i 81. Delegirane uredbe 2019/2035, člankom 65. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona te pravilnikom donesenim na temelju članka 65. stavka 3. ovoga Zakona

15. subjekt ne osigura da je pas označen injektibilnim transponderom u skladu s člankom 70. Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 prije premještanja ili najkasnije 90 dana od dana štenjenja u skladu s člankom 66. stavkom 1. ovoga Zakona

16. subjekt ne osigura da su mačke i pitome vretice označene prije stavljanja u promet u države članice u skladu s člankom 66. stavkom 2. ovoga Zakona

17. subjekt ne prijavi promjenu vlasništva, uginuće odnosno nestanak najkasnije u roku od sedam dana od promjene vlasništva, uginuća odnosno nestanka radi izmjene podataka u identifikacijskom dokumentu iz članka 66. stavka 4. ovoga Zakona i Upisniku iz članka 66. stavka 3. ovoga Zakona, u skladu s člankom 66. stavkom 6. ovoga Zakona

18. subjekt koji prodaje ili na neki drugi način prenosi vlasništvo budućih kućnih ljubimaca ne pruži osnovne informacije budućem držatelju kućnog ljubimca u skladu s člankom 11. stavkom 4. Uredbe (EU) 2016/429 i člankom 9. stavkom 2. ovoga Zakona

19. subjekti i stručnjaci za životinje ne posjeduju odgovarajuće znanje o zdravlju životinja u skladu s člankom 11. stavkom 1. Uredbe (EU) 429/2016, člankom 9. stavkom 1. ovoga Zakona te pravilnikom donesenim na temelju članka 9. stavka 4. ovoga Zakona

20. subjekt ne osigura da životinje u premještanju prati svjedodžba o zdravstvenom stanju u skladu s člankom 70. stavkom 1. i člankom 79. stavkom 2. ovoga Zakona te pravilnikom donesenim na temelju članka 70. stavka 6. i članka 79. stavka 5. ovoga Zakona

21. subjekt premješta životinje iz objekata koji nisu registrirani ili nisu odobreni, na kojima nisu provedeni pregledi propisani ovim Zakonom i na koje se primjenjuju ograničenja premještanja, u skladu s člankom 70. stavkom 3. i člankom 79. stavkom 1. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. točaka 15. do 20. ovoga članka pravna osoba može se kazniti na mjestu počinjenja prekršaja novčanom kaznom u iznosu od 260,00 eura.

(3) Novčanom kaznom od 260,00 do 660,00 eura za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(4) Novčanom kaznom iz stavka 3. ovoga članka za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba i fizička osoba nositelj ili član OPG-a.

(5) Novčanom kaznom iz stavka 3. ovoga članka za prekršaje iz stavka 1. točaka 15.,16. i 17. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba držatelj kućnog ljubimca.

(6) Za prekršaje iz stavka 1. točaka 15. do 20. ovoga članka odgovorna osoba u pravnoj osobi, fizička osoba ili fizička osoba držatelj kućnog ljubimca može se kazniti na mjestu počinjenja prekršaja novčanom kaznom u iznosu od 60,00 eura.

Odredbe vezane za ulazak u Uniju i izvoz

Članak 109.

(1) Novčanom kaznom od 530,00 do 1990,00 eura kaznit će se za prekršaj osoba odgovorna za pošiljku kao pravna osoba ako ne dostaviti prethodnu obavijest o prispijeću pošiljaka ulaznoj graničnoj kontrolnoj postaji u Republici Hrvatskoj za obavljanje službenih kontrola kako je to propisano odredbama članka 86. stavka 3. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom od 2650,00 do 13.270,00 eura kaznit će se za prekršaj osoba odgovorna za (pošiljku) životinje ili proizvode kao pravna osoba ako:

1. ne osigura da su za premještanje pošiljaka životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla vrsta i kategorija obuhvaćenih područjem primjene Delegirane uredbe (EU) 2020/692, od točke ulaska u Uniju do njihova mjesta odredišta odnosno za postupanje s takvim pošiljkama nakon njihova ulaska u Uniju ispunjeni uvjeti iz članka 5. stavka 2. Delegirane uredbe (EU) 2020/692

2. ne osigura da se pošiljke kopnenih životinja, nakon ulaska u Uniju, prevezu bez odgode u njihov objekt odredišta odnosno klaonicu odredišta, kako je to propisano člankom 19. stavkom 1. točkama a) i b) Delegirane uredbe (EU) 2020/692

3. ne osigura da, u skladu s člancima 26. i 27. Delegirane uredbe (EU) 2020/692, kopitari i papkari, osim konja koji ulaze u Uniju radi sudjelovanja na natjecanjima, utrkama i konjičkim kulturnim događanjima, nakon ulaska u Uniju ostaju u svojem objektu odredišta u razdoblju od najmanje 30 dana od dolaska u taj objekt

4. ne osigura odobrenje Ministarstva za ulazak u Republiku Hrvatsku ili provoz kroz Republiku Hrvatsku pošiljke kopitara i papkara iz članka 28. stavka 3. Delegirane uredbe (EU) 2020/692

5. ne osigura da, nakon ulaska u Uniju, kopitari i papkari koji potječu iz zatvorenog objekta u trećoj zemlji ili području, u skladu s člankom 35. Delegirane uredbe (EU) 2020/692, ostanu u zatvorenom objektu odredišta u razdoblju od najmanje šest mjeseci prije datuma premještanja u drugi zatvoreni objekt u Uniji, osim ako se izvoze iz Unije ili premještaju radi klanja

6. ne osigura da se perad za rasplod, perad za proizvodnju, osim peradi za proizvodnju za obnovu populacije pernate divljači, i jednodnevne piliće, koji su ušli u Uniju iz treće zemlje ili područja ili njihove zone, drži u objektima odredišta u neprekidnom razdoblju najmanje kako je propisano člankom 50. Delegirane uredbe (EU) 2020/692

7. ne osigura da se, nakon ulaska u Uniju, pošiljke ptica u zatočeništvu prevoze bez odgode izravno u karantenski objekt u skladu s člankom 59. Delegirane uredbe (EU) 2020/692

8. pusti iz karantene ptice u zatočeništvu bez pisanog odobrenja službenog veterinara kako je to propisano člankom 60. točkom b) podtočkom vi.) Delegirane uredbe (EU) 2020/692

9. unosi matice pčela, nakon unosa u Uniju, u lokalne kolonije suprotno odredbama članka 71. stavka 1. Delegirane uredbe (EU) 2020/692

10. ne dostavi službenom laboratoriju na ispitivanje nakon prijenosa u nove kaveze, kako je utvrđeno u članku 71. stavku 1. Delegirane uredbe (EU) 2020/692, transportne kaveze, prateće hraniteljice i druge materijale koji su pratili matice pčela iz treće zemlje podrijetla u skladu s člankom 71. stavkom 2. Delegirane uredbe (EU) 2020/692

11. ne uništi spremnik i ambalažni materijal koji su pratili bumbare unesene iz treće zemlje, u skladu s člankom 71. stavkom 3. Delegirane uredbe (EU) 2020/692

12. ne zadrži pošiljke pasa, mačaka i pitomih vretica koje su namijenjene zatvorenom objektu ili izravnom ulasku u odobreni karantenski objekt u razdobljima u skladu s člankom 78. Delegirane uredbe (EU) 2020/692

13. ne osigura da pošiljke jaja za valenje koja se prevoze brodom, prilikom ulaska u Uniju prati izjava u skladu s člankom 101. točkom b) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/692

14. ne osigura da pošiljke jaja za valenje nakon ulaska u Uniju budu izravno prevezene od točke ulaska do njihova mjesta odredišta u Uniji i da ispunjavaju zahtjeve za premještanje unutar Unije u skladu s člankom 103. točkama a) i b) Delegirane uredbe (EU) 2020/692

15. ne osigura da se perad za rasplod i perad za proizvodnju koja je izvaljena iz jaja za valenje, koja su u Uniju ušla iz treće zemlje ili područja ili njihove zone, drži neprekidno najmanje tri tjedna od datuma valenja u valionici ili u objektima u koje je perad poslana nakon valenja, odvojeno od ostalih jata peradi, u skladu s člankom 112. Delegirane uredbe (EU) 2020/692

16. ne postupa s jajima za valenje ptica u zatočeništvu nakon njihova ulaska u Uniju te s pticama u zatočeništvu izvaljenima iz tih jaja za valenje u skladu s člankom 116. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/692

17. ne postupa s akvatičnim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla od akvatičnih životinja, osim živih akvatičnih životinja nakon ulaska u Uniju u skladu s člankom 174. stavkom 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/692

18. ne postupa s vodom u kojoj su se prevozile pošiljke akvatičnih životinja u skladu s člankom 174. stavkom 4. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/692.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka osoba odgovorna za pošiljku kao pravna osoba može se kazniti na mjestu počinjenja prekršaja novčanom kaznom u iznosu od 260,00 eura.

(4) Novčanom kaznom od 130,00 do 260,00 eura za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(5) Novčanom kaznom od 130,00 do 260,00 eura za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i osoba odgovorna za pošiljku kao fizička osoba.

(6) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka osoba odgovorna za pošiljku kao odgovorna osoba u pravnoj osobi i kao fizička osoba može se kazniti na mjestu počinjenja prekršaja novčanom kaznom u iznosu od 60,00 eura.

(7) Novčanom kaznom od 660,00 do 2650,00 eura kaznit će se za prekršaje iz stavka 2. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(8) Novčanom kaznom od 130,00 do 660,00 eura kaznit će se za prekršaje iz stavka 2. ovoga članka fizička osoba.

(9) Novčanom kaznom od 660,00 do 1320,00 eura kaznit će se za prekršaje iz stavka 2. ovoga članka fizička osoba nositelj ili član OPG-a.

(10) Novčanom kaznom od 790,00 do 1320,00 eura kaznit će se za prekršaje iz stavka 2. ovoga članka fizička osoba obrtnik.

 

DIO DVADESETI   UPRAVNI I INSPEKCIJSKI NADZOR

Upravni nadzor

Članak 110.

Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona obavlja Ministarstvo.

Inspekcijski nadzor

Članak 111.

(1) Inspekcijski nadzor nad provedbom mjera određenih na temelju ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona te propisa Unije te u slučaju sumnje ili potvrde bolesti iz članaka 6. i 7. ovoga Zakona provode veterinarski inspektori i granični veterinarski inspektori Državnog inspektorata u skladu s propisom o službenim kontrolama i Državnom inspektoratu.

(2) Osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola iz stavka 1. ovoga članka u obavljanju službene kontrole ima pravo i dužnost donijeti usmeno rješenje za izvršenje određenih mjera:

– kada rizik za zdravlje ljudi ili životinja zahtijeva da se određena mjera poduzme odmah, bez odgađanja ili

– kada postoji opasnost od prikrivanja, zamjene ili uništenja predmeta službene kontrole ili dokaza ako se mjera ne poduzme odmah.

(3) Osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola iz stavka 1. ovoga članka u obavljanju službene kontrole ima pravo i dužnost narediti izvršenje usmenog rješenja odmah, ako je primjenjivo.

(4) Usmeno rješenje iz stavka 3. ovoga članka unosi se u zapisnik po izvršenoj službenoj kontroli.

(5) Osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola iz stavka 1. ovoga članka u obavljanju službene kontrole ima pravo narediti usmrćivanje životinja nepoznatog porijekla, životinja nepoznatog zdravstvenog statusa te životinja koje ne udovoljavaju zahtjevima sljedivosti i uvjetima premještanja u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona kada se drugim mjerama ne može sa sigurnošću otkloniti rizik za javno zdravlje i za zdravlje životinja.

(6) Kada mjere koje određuje veterinarski inspektor u skladu s ovim Zakonom uključuju zabranu premještanja, veterinarski inspektor dužan je istodobno unijeti podatak o zabrani premještanja u službenu evidenciju koja se vodi u računalnoj bazi iz članka 59. ovoga Zakona i koja je dostupna registriranim korisnicima.

(7) Ako se inspekcijskim nadzorom utvrde nepravilnosti, veterinarski inspektor rješenjem naređuje njihovo otklanjanje u određenom roku odnosno Ministarstvu predlaže suspenziju ili povlačenje odobrenja za objekte odobrene u skladu s ovim Zakonom.

(8) Veterinarski inspektor i granični veterinarski inspektor u postupanju iz stavka 1. ovoga članka donose rješenje bez odgađanja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana provedenog nadzora.

(9) Veterinarski inspektori dužni su izvješćivati Ministarstvo o svim postupanjima u okviru ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona te u skladu sa sporazumom sklopljenim na temelju propisa o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima iz područja zdravlja životinja.

Pravni lijekovi

Članak 112.

(1) Protiv rješenja Ministarstva donesenih na temelju ovoga Zakona nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(2) Protiv rješenja veterinarskog inspektora i graničnog veterinarskog inspektora donesenog u prvom stupnju može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana dostave rješenja, žalba ne odgađa izvršenje rješenja, a o izjavljenoj žalbi rješava unutarnja ustrojstvena jedinica za drugostupanjski upravni postupak u središnjem uredu Državnog inspektorata.

 

DIO DVADESET PRVI   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Donošenje provedbenih propisa

Članak 113.

(1) Propis iz članka 7. stavaka 4. i 6. te članka 18. stavka 4. ovoga Zakona donijet će ministar nadležan za veterinarstvo najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Propise iz članka 9. stavka 4., članka 13. stavka 5., članka 17. stavka 4., članka 51. stavka 5., članka 52. stavka 5., članka 53. stavka 5., članka 57. stavka 12., članka 58. stavka 7., članka 59. stavka 4., članka 60. stavka 7., članka 61. stavka 3., članka 62. stavka 3., članka 63. stavka 3., članka 64. stavka 4., članka 65. stavka 3., članka 70. stavka 6., članka 75. stavka 7., članka 76. stavka 10., članka 79. stavka 5., članka 85., članka 97. stavka 3., članka 98. stavka 4. i članka 101. stavka 10. ovoga Zakona donijet će ministar nadležan za veterinarstvo u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Propis iz članka 95. stavka 2. ovoga Zakona donijet će ministar nadležan za veterinarstvo do 22. listopada 2026.

Odredbe usklađivanja

Članak 114.

(1) Subjekti i prijevoznici držanih kopitara, papkara, pasa, mačaka, pitomih vretica i peradi koji prije stupanja na snagu ovoga Zakona nisu bili u obvezi registracije, dužni su se uskladiti s člancima 51., 52. i 53. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Subjekti odgovorni za objekte koji prije stupanja na snagu ovoga Zakona nisu bili u obvezi ishoditi rješenje o odobrenju, dužni su se uskladiti s člancima 54. i 55. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Subjekti koji su prije stupanja na snagu ovoga Zakona bili registrirani i/ili odobreni, dužni su se uskladiti s odredbama ovoga Zakona, Uredbe (EU) 2016/429, Delegirane uredbe (EU) 2019/2035, Delegirane uredbe (EU) 2020/686 i Delegirane uredbe (EU) 2020/691 u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Propisi koji prestaju važiti

Članak 115.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti članak 2. stavak 1. točke 1., 2., 9., 15., 19., 20., 23., 30., 31., 32., stavak 2. točke 1., 2., 5., 6., 7. i 8., članak 3. točke 2., 7., 8., 15., 19., 23., 43., 47., 48., 49., 54. i 72., članci 8., 9., 10., članak 11., članak 12. stavak 3., članci 13. do 20., članak 24. stavci 1. i 2., članci 25., 26., 27., članak 35. točka 7., članci 36. do 43., članci 45., 46., 47., 49., 51., 52., 77., 134., 158., članak 159. točke 1. do 14., članak 160. točke 2. i 3., članak 161., članak 162. stavak 1. točke 1., 2. i 3. i članak 163. točke 1. i 2. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13., 148/13., 115/18., 52/21. i 83/22.).

(2) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti sljedeći podzakonski akti doneseni na temelju Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13., 148/13., 115/18., 52/21. i 83/22.):

1. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bruceloze goveda (»Narodne novine«, br. 112/13.)

2. Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim zahtjevima za stavljanje u promet i uvoz životinja, sjemena, jajnih stanica i zametka koji ne podliježu zahtjevima propisa iz Dodatka A Dijela I. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije (»Narodne novine«, br. 137/13., 82/14. i 123/19.)

3. Pravilnik o dodatnim jamstvima u trgovini svinjama u odnosu na bolest Aujeszkoga (»Narodne novine«, br. 71/14.)

4. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bruceloze ovaca i koza (B. melitensis) (»Narodne novine«, br. 114/14.)

5. Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja (»Narodne novine«, br. 132/14.)

6. Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi (»Narodne novine«, br. 96/15., 101/18., 44/19. i 64/21.)

7. Pravilnik o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja (»Narodne novine«, br. 5/16.)

8. Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji svinja (»Narodne novine«, br. 21/20.) i

9. Pravilnik o prijavi bolesti životinja (»Narodne novine«, br. 65/20.).

(3) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti sljedeći podzakonski akti doneseni na temelju Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 41/07. i 55/11.):

1. Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije ovaca i koza (»Narodne novine«, br. 111/07., 128/08., 154/08., 9/10., 110/10. i 124/11.)

2. Pravilnik o mjerama kontrole afričke svinjske kuge (»Narodne novine«, br. 112/07.)

3. Pravilnik o kontroli određenih bolesti životinja i posebnim mjerama koje se odnose na vezikularnu enterovirusnu bolest svinja (»Narodne novine«, br. 115/07. i 45/13.)

4. Pravilnik o veterinarskim uvjetima za promet i uvoz sjemena goveda (»Narodne novine«, br. 60/08. i 135/08.)

5. Pravilnik o veterinarskim uvjetima koji se primjenjuju u prometu i uvozu zametaka goveda (»Narodne novine«, br. 74/08.)

6. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati sabirni centri, sajmovi, prijevoznici životinja i trgovci životinjama (»Narodne novine«, br. 98/08. i 45/11.)

7. Pravilnik o utvrđivanju dijagnostičkog postupka, metoda uzimanja uzoraka i kriterija za vrednovanje rezultata laboratorijskih testova za potvrđivanje i diferencijalno dijagnosticiranje vezikularne enterovirusne bolesti svinja (»Narodne novine«, br. 99/08.)

8. Pravilnik o Dijagnostičkom priručniku za influencu ptica (»Narodne novine«, br. 99/08.)

9. Pravilnik o mjerama kontrole i suzbijanja konjske kuge (»Narodne novine«, br. 112/08.)

10. Pravilnik o veterinarskim uvjetima koji se primjenjuju u prometu i uvozu sjemena svinja domaćih vrsta (»Narodne novine«, br. 134/13.)

11. Pravilnik o Dijagnostičkom priručniku za afričku svinjsku kugu (»Narodne novine«, br. 116/08.)

12. Pravilnik o veterinarskim uvjetima za uvoz i provoz određenih živih papkara i kopitara (»Narodne novine«, br. 41/09. i 32/13.)

13. Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet ovaca i koza (»Narodne novine«, broj 51/09. i 44/13.)

14. Pravilnik o mjerama kontrole arteritisa konja (»Narodne novine«, br. 62/09.)

15. Pravilnik o mjerama za kontrolu i iskorjenjivanje bolesti plavog jezika (»Narodne novine«, br. 73/09. i 44/13.)

16. Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na proizvodnju, preradu, stavljanje u promet i unošenje hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, br. 75/09.)

17. Pravilnik o zahtjevima zdravlja životinja i javnog zdravlja za promet i uvoz određenih proizvoda (»Narodne novine«, br. 81/09.)

18. Pravilnik o zdravstvenim zahtjevima za stavljanje u promet i uvoz životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zahtjevima propisa iz Dodatka A Dijela I. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije (»Narodne novine«, br. 137/13.)

19. Pravilnik o utvrđivanju kriterija za zoniranje i službeno nadziranje u slučaju sumnje ili potvrđenog slučaja zarazne anemije lososa (»Narodne novine«, br. 150/09.)

20. Pravilnik o mjerama za sprječavanje i suzbijanje određenih bolesti akvatičnih životinja (»Narodne novine«, br. 23/10.)

21. Pravilnik o označavanju pasa (»Narodne novine«, br. 72/10.)

22. Pravilnik o elektroničkom upisniku o poslovanjima akvakulture i autoriziranim objektima za preradu (»Narodne novine«, br. 78/10.)

23. Pravilnik o smjernicama za programe nadziranja zdravlja životinja temeljenih na procjeni rizika (»Narodne novine«, br. 88/10.)

24. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati sajmovi za životinje (»Narodne novine«, br. 45/11.)

25. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje leptospiroze životinja (»Narodne novine«, br. 89/11.)

26. Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja pri stavljanju u promet na području Europske unije te uvozu iz trećih zemalja peradi i jaja za valenje (»Narodne novine«, br. 107/11. i 42/13.)

27. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje enzootske leukoze goveda (»Narodne novine«, br. 30/12.)

28. Pravilnik o smjernicama i postupku elektroničkog označavanja ovaca i koza (»Narodne novine«, br. 36/12.)

29. Pravilnik o uvjetima karantene za akvatične životinje (»Narodne novine«, br. 58/12.)

30. Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja prilikom premještanja i uvoza kopitara iz trećih zemalja (»Narodne novine«, br. 78/12.)

31. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje Bruceloze svinje (B.suis) (»Narodne novine«, br. 86/12.)

32. Pravilnik o obrascima veterinarskih certifikata za uvoz i nekomercijalno kretanje pasa, mačaka i pitomih vretica iz trećih zemalja (»Narodne novine«, br. 93/12.)

33. Pravilnik o mjerama kontrole, suzbijanja i iskorjenjivanja bolesti Aujeszkoga (»Narodne novine«, br. 95/12.)

34. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje tuberkuloze goveda (»Narodne novine«, br. 34/13.)

35. Pravilnik o mjerama suzbijanja i iskorjenjivanja infekciozne anemije kopitara (»Narodne novine«, br. 42/13.)

36. Pravilnik o mjerama kontrole newcastleske bolesti (»Narodne novine«, br. 45/13. i 72/18.)

37. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje slinavke i šapa (»Narodne novine«, br. 50/13.)

38. Naredba o provođenju posebnih mjera za suzbijanje i iskorjenjivanje bjesnoće kod životinja na području Općine Dvor i Grada Gline (»Narodne novine«, br. 45/09.)

39. Naredba o mjerama za sprječavanje pojave, rano otkrivanje i kontrolu novog virusa influence A podtip H1N1 (2009) u uzgojima svinja (»Narodne novine«, br. 150/09.).

(4) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti sljedeći podzakonski akti doneseni na temelju Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 70/97., 105/01. i 172/03.):

1. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje trihineloze svinja (»Narodne novine«, br. 81/99.)

2. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bjesnoće kod životinja (»Narodne novine«, br. 32/00.)

3. Pravilnik o mjerama suzbijanja i iskorjenjivanja pčelinjih bolesti (»Narodne novine«, br. 114/04.).

4. Pravilnik o mjerama za otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje klasične svinjske kuge (»Narodne novine«, br. 187/04. i 123/08.)

5. Pravilnik o Dijagnostičkom priručniku za klasičnu svinjsku kugu (»Narodne novine«, br. 16/05. i 62/08.)

6. Pravilnik o mjerama za suzbijanje infekcije Brucellom ovis (»Narodne novine«, br. 30/05.)

7. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i kontrolu influence ptica (»Narodne novine«, br. 131/06.).

(5) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bedrenice kod životinja (»Narodne novine«, br. 67/91.).

(6) Do stupanja na snagu propisa iz članka 70. stavka 6. ovoga Zakona ostaju na snazi sljedeći propisi doneseni na temelju Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 41/07. i 55/11.):

1. Pravilnik o visini naknada za veterinarske preglede živih životinja u unutarnjem prometu i svjedodžbi o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinje (»Narodne novine«, br. 104/08. i 80/12.) i

2. Pravilnik o veterinarskim pregledima živih životinja u unutarnjem prometu i svjedodžbi o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinje (»Narodne novine«, br. 87/08.).

(7) Naredba donesena na temelju članka 11. stavka 8. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13., 148/13.,115/18., 52/21. i 83/22.) ostaje na snazi do donošenja naredbe iz članka 7. stavka 6. ovoga Zakona.

(8) Naredba donesena na temelju članka 11. stavka 8. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13., 148/13., 115/18., 52/21 i 83/22) i članka 64. stavka 1. Zakona o lovstvu (»Narodne novine«, br. 99/18., 32/19. i 32/20.) ostaje na snazi do donošenja naredbe iz članka 7. stavka 6. ovoga Zakona.

(9) Naredbe donesene na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13., 148/13., 115/18., 52/21. i 83/22.) ostaju na snazi do 31. prosinca 2022.

Prestanak važenja članaka s valutom u kunama

Članak 116.

Na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj prestaju važiti članci 102., 103., 104. i 105. ovoga Zakona.

Stupanje na snagu

Članak 117.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 106., članka 107. stavka 1. točaka 1. do 14., točaka 16. do 70. i točaka 75. i 76., članaka 108. i 109. koji stupaju na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj te članaka 95. do 99. i članka 107. stavka 1. točke 15. te točaka 71. do 74. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 22. travnja 2026.

 

 

Copyright © Ante Borić