Povezani zakoni

Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

pročišćeni tekst zakona

NN 29/18, 32/19, 18/23

na snazi od 23.02.2023.

Uživajte...

Baza je ažurirana 14.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

I. OPĆE ODREDBE

Sadržaj Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom utvrđuju uvjeti za obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede i s njom povezanih dopunskih djelatnosti koje se obavljaju na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (u daljnjem tekstu: OPG) kao organizacijskom obliku, način i uvjeti za upis u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (u daljnjem tekstu: Upisnik OPG-ova), odgovornost, prava i obveze nositelja OPG-a i članova OPG-a, utvrđuju se nadležna tijela i nadzor u primjeni Zakona.

Primjena Zakona

Članak 2.

Ovaj Zakon primjenjuje se na fizičke osobe koje u organizacijskom obliku OPG-a obavljaju gospodarsku djelatnost poljoprivrede i s njom povezane dopunske djelatnosti na teritoriju Republike Hrvatske.

Strateška važnost

Članak 3.

OPG je strateški važan organizacijski oblik poljoprivrednoga gospodarstva u Republici Hrvatskoj.

Cilj Zakona

Članak 4. (NN 18/23)

Cilj ovoga Zakona je pridonijeti ostvarivanju načela opće sigurnosti hrane i očuvanja prirodnih poljoprivrednih resursa unaprjeđenjem i povećavanjem konkurentnosti OPG-a te jačanjem društvene, gospodarske i ekološke uloge OPG-a.

Pojmovi

Članak 5. (NN 18/23)

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

a) OPG je organizacijski oblik gospodarskog subjekta poljoprivrednika fizičke osobe koji radi stvaranja dohotka samostalno i trajno obavlja djelatnost poljoprivrede i s njom povezane dopunske djelatnosti, a temelji se na korištenju vlastitih i/ili unajmljenih proizvodnih resursa te na radu, znanju i vještinama članova obitelji

b) djelatnost poljoprivrede obuhvaća bilinogojstvo, stočarstvo i s njima povezane uslužne djelatnosti sukladno skupinama 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5 i 01.6 Nacionalne klasifikacije djelatnosti

c) pomoćne djelatnosti u poljoprivredi obavljaju se korištenjem, obradom i održavanjem zemljišta, uzgojem, žetvom ili berbom bilja, držanjem i/ili uzgojem te korištenjem stoke, a obuhvaćaju proizvodne djelatnosti radi proizvodnje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (navedenih u Uredbi (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20. 12. 2013.) kako je posljednji puta izmijenjena Uredbom (EU) 2021/2117 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o izmjeni uredaba (EU) br. 1308/2013 o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, (EU) br. 1151/2012 o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode, (EU) br. 251/2014 o definiciji, opisivanju, prezentiranju, označivanju i zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla aromatiziranih proizvoda od vina i (EU) br. 228/2013 o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u najudaljenijim regijama Unije (SL L 435, 6. 12. 2021.),  osim proizvoda iz Priloga I. dijelova II. i XI. te Uredbe ili uslužne djelatnosti uključujući pripremu, pakiranje, transport, skladištenje i/ili promet tih proizvoda te usluživanje i iznajmljivanje

d) dopunske djelatnosti na OPG-u su proizvodne i uslužne djelatnosti povezane s poljoprivredom koje omogućuju bolje korištenje proizvodnih kapaciteta te bolje korištenje znanja, vještina i rada članova OPG-a

e) zemljište podrazumijeva poljoprivredno zemljište sukladno posebnom propisu kojim se uređuje poljoprivredno zemljište

f) stoka podrazumijeva životinje iz porodice kopitara i porodice papkara, kuniće, ostale sisavce koje je dozvoljeno držati i uzgajati sukladno propisima iz područja veterinarstva te zaštite prirode, perad, ukrasne, strane i divlje ptice koje je dozvoljeno držati i uzgajati sukladno propisima iz područja zaštite prirode te pčele

g) obiteljsko kućanstvo čine bračni drugovi, izvanbračni drugovi, osobe u formalnom i neformalnom životnom partnerstvu, kao i njihova djeca te druge osobe koje zajedno žive u istom kućanstvu, privređuju, odnosno ostvaruju prihode na drugi način i troše ih zajedno

h) članovima obitelji smatraju se bračni drugovi, izvanbračni drugovi, osobe u formalnom i neformalnom životnom partnerstvu, krvni srodnici u pravoj liniji (djedovi i bake, roditelji, djeca, unuci i praunuci) i njihovi bračni drugovi, izvanbračni drugovi, osobe u formalnom i neformalnom životnom partnerstvu; krvni srodnici u pobočnoj liniji (braća i sestre te njihovi potomci, braća i sestre oca i majke te njihovi potomci) i njihovi bračni drugovi, izvanbračni drugovi, osobe u formalnom i neformalnom životnom partnerstvu, srodnici po tazbini (roditelji supružnika, braća i sestre supružnika te njihovi potomci) i njihovi bračni drugovi, izvanbračni drugovi, osobe u formalnom i neformalnom životnom partnerstvu; pastorčad i posvojenici i njihovi bračni drugovi, izvanbračni drugovi, osobe u formalnom i neformalnom životnom partnerstvu; korisnik udomiteljstva kojem fizička osoba pruža uslugu udomiteljske skrbi ili osoba koju je ta fizička osoba dužna uzdržavati odnosno osoba s kojom ta fizička osoba živi kao bračni drug, izvanbračni drug, osoba u formalnom i neformalnom životnom partnerstvu

i) nositelj OPG-a je izabrani član OPG-a koji je nositelj prava i obveza OPG-a, a u svojstvu odgovorne osobe predstavlja i upravlja OPG-om

j) ekonomska veličina poljoprivrednoga gospodarstva iskazuje se kao standardni ekonomski rezultat utvrđen prema metodologiji Europske unije za utvrđivanje tipologije poljoprivrednika u skladu s odredbama Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/220 оd 3. veljače 2015. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1217/2009 o uspostavi sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj uniji (SL L 46, 19. 2. 2015.), kako je posljednji puta izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/1652 оd 4. studenoga 2020. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2015/220 o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1217/2009 o uspostavi sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj uniji (SL L 372, 9. 11. 2020.).

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i na ženski rod.

 

II. NADLEŽNA TIJELA I INSTITUCIONALNA PODRŠKA

Nadležno i provedbeno tijelo

Članak 6.

(1) Nadležno tijelo za provedbu ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona je ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Provedbeno tijelo u provedbi ovoga Zakona je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) osnovana posebnim propisom.

Upisnik OPG-ova

Članak 7. (NN 18/23)

(1) Agencija za plaćanja vodi Upisnik OPG-ova kao javnu službenu evidenciju u elektroničkom obliku koja sadržava vjerodostojne i ažurirane podatke o subjektima upisa, fizičkim osobama u organizacijskom obliku OPG-a za koje je upis u Upisnik OPG-ova propisan ovim Zakonom.

(2) Agencija za plaćanja u okviru prenesenih javnih ovlasti rješava u upravnom postupku o upisu OPG-a u Upisnik OPG-ova, izdaje Izvod o podacima koji se vode u Upisniku OPG-ova na temelju podnesenog zahtjeva te obavlja i druge upravne i administrativne poslove radi upisa i evidentiranja podataka o OPG-u u Upisnik OPG-ova.

(3) Agencija za plaćanja u upravnom postupku rješava o upisu u Upisnik OPG-ova, odjavi iz Upisnika OPG-ova, upisu, promjeni ili brisanju dopunske djelatnosti OPG-a, upisu ili promjeni statusa OPG-a, upisu ili promjeni nositelja OPG-a, upisu, odjavi ili promjeni članova OPG-a, upisu ili promjeni naziva OPG-a, upisu ili promjeni sjedišta OPG-a te upisu ili promjeni izdvojenog pogona / proizvodne jedinice OPG-a.

(4) Agencija za plaćanja rješava u provedbi postupaka iz stavka 2. ovoga članka na temelju podnesenog zahtjeva za upis u Upisnik OPG-ova (u daljnjem tekstu: zahtjev za upis) koji se podnosi na obrascu s propisanim prilozima i dokazima na temelju kojih se provodi upis podataka u Upisnik OPG-ova i po službenoj dužnosti u provedbi postupka iz članka 40.a ovoga Zakona.

(5) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, upravni postupak ne provodi se u dijelu evidentiranja podataka koji se odnosi na žiroračun, kontakte i proizvodne resurse OPG-a.

(6) Protiv rješenja Agencije za plaćanja može se izjaviti žalba o kojoj odlučuje Ministarstvo.

(7) Podaci iz Upisnika OPG-ova su javni, osim OIB-a nositelja i članova OPG-a.

(8) Podaci iz Upisnika OPG-ova obrađuju se i javno objavljuju u svrhu kontrole mjera poljoprivredne politike, praćenja stanja poljoprivrede i planiranja poljoprivredne politike, izrade, praćenja i provedbe lokalnih i regionalnih akata strateškog planiranja, planiranja i provedbe projekata od javnog interesa, kao i u turističko-promotivne svrhe.

(9) Podaci iz Upisnika OPG-ova objedinjavaju se u središnjoj bazi podataka Upisnika poljoprivrednika koja se vodi u skladu sa zakonom kojim se uređuju ciljevi i mjere poljoprivredne politike te su njezin sastavni dio i mogu se koristiti kao dio provedbe integriranog administrativnog i kontrolnog sustava (IAKS).

(10) Na podatke o subjektima upisa, fizičkim osobama u organizacijskom obliku OPG-a, koji se upisuju u Upisnik OPG-ova, primjenjuju se propisi kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

(11) Oblik, sadržaj i način vođenja Upisnika OPG-ova te obrazac zahtjeva za upis i potrebne dokaze koji se prilažu uz zahtjev za upis iz stavka 4. ovoga članka ministar nadležan za poslove poljoprivrede (u daljnjem tekstu: ministar) propisuje pravilnikom.

5. Pravilnik o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

Usluge informacijskog društva

Članak 8. (NN 18/23)

(1) U slučaju obavljanja prodaje svojih proizvoda na daljinu putem interneta iz članka 27. stavka 2. podstavka 3. ovoga Zakona, OPG je dužan registrirati djelatnost obavljanja usluga informacijskog društva u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronička trgovina.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, OPG Agenciji za plaćanja podnosi zahtjev za upis dopunske djelatnosti u Upisnik OPG-ova pod nazivom – usluge informacijskog društva, koja o navedenom odlučuje rješenjem.

(3) Uz zahtjev za upis dopunske djelatnosti iz stavka 2. ovoga članka u Upisnik OPG-ova prilaže se dokaz o ispunjavanju potrebnih uvjeta u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronička trgovina.

5. Pravilnik o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

 

III. UVJETI ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKE DJELATNOSTI POLJOPRIVREDE

Opći uvjeti obavljanja djelatnosti OPG-a

Članak 9. (NN 18/23)

(1) Fizička osoba koja ima prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske može radi ostvarivanja dohotka ili dobiti proizvodnjom i prodajom proizvoda ili pružanjem usluga na tržištu obavljati samostalno gospodarske djelatnosti poljoprivrede u organizacijskom obliku OPG-a sukladno odredbama ovoga Zakona.

(2) Fizička osoba koja ima prebivalište na teritoriju druge države članice Europske unije ili potpisnice Sporazuma o europskom gospodarskom prostoru te Švicarske Konfederacije, ako ima pravo korištenja proizvodnih resursa na teritoriju Republike Hrvatske i koja ima zakonito odobren boravak u Republici Hrvatskoj u skladu s propisima kojima se uređuje prebivalište i boravište, može u Republici Hrvatskoj obavljati gospodarsku djelatnost poljoprivrede u organizacijskom obliku OPG-a sukladno odredbama ovoga Zakona.

(3) Fizičke osobe iz stavaka 1. i 2. ovoga članka moraju biti upisane u Upisnik OPG-ova u svojstvu nositelja sukladno odredbama ovoga Zakona.

Trajanje obavljanja djelatnosti OPG-a

Članak 10.

(1) Trajno obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede iz članka 5. stavka 1. točaka b), c) i d) ovoga Zakona (u daljnjem tekstu: gospodarske djelatnosti poljoprivrede) u organizacijskom obliku OPG-a podrazumijeva samostalno obavljanje tih djelatnosti unutar jedne kalendarske godine neovisno o budućem trajanju.

(2) Neovisno o sezonskom karakteru poljoprivrede, organizacijski oblik i/ili status OPG-a ne može se stjecati radi sezonskog obavljanja pojedinih poljoprivrednih djelatnosti.

Proizvodni resursi

Članak 11. (NN 18/23)

(1) Uvjet za obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede i dopunskih djelatnosti u organizacijskom obliku OPG-a je raspolaganje proizvodnim resursima potrebnim za obavljanje bilinogojstva i/ili stočarstva i s njima povezanih uslužnih djelatnosti te obavljanja upisanih dopunskih djelatnosti i korištenje stručnih znanja i vještina ako su propisani za pojedinu djelatnost.

(2) Proizvodnim resursima osobito se smatraju: zemljište, nasadi, stoka, zgrade za stoku, pomoćne zgrade, skladišta, objekti za proizvodnju u zaštićenom prostoru, objekti s opremom za čuvanje, skladištenje, preradu i pakiranje, objekti za boravak i usluge, izdvojeni pogoni, poljoprivredna mehanizacija, priključni, radni i drugi strojevi, uređaji, alati i oprema, transportna sredstva, rad, stručna znanja i vještine te stambene prostorije u kojima se obavlja pojedina gospodarska djelatnost.

(3) Proizvodni resursi iz stavaka 1. i 2. ovoga članka za obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede mogu biti u vlasništvu, posjedu, zakupu, koncesiji, najmu, odnosno korištenju nositelja OPG-a i/ili članova OPG-a.

Korištenje proizvodnih resursa

Članak 12. (NN 18/23)

(1) OPG kao organizacijski oblik obavlja gospodarsku djelatnost poljoprivrede korištenjem proizvodnih resursa koji su upisani u Upisnik OPG-ova.

(2) OPG je dužan u Upisnik OPG-ova upisati vlastite ili unajmljene proizvodne resurse kojima raspolažu nositelj OPG-a i/ili članovi OPG-a temeljem vlasništva, posjeda, suglasnosti ili ugovornog odnosa.

(3) Ako je za obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede OPG-u potreban proizvodni/radni prostor, OPG može obavljati samo onu djelatnost za koji nositelj OPG-a i/ili pojedini član OPG-a ima dokaz o pravu korištenja prostora.

(4) Prostor, oprema i sredstva potrebna OPG-u za obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede i dopunskih djelatnosti moraju udovoljavati minimalnim tehničkim i ostalim uvjetima koji se odnose na obavljanje pojedine djelatnosti.

(5) OPG može pojedine gospodarske djelatnosti poljoprivrede obavljati u stambenim ili radnim prostorijama kojima raspolaže OPG.

(6) Obrazac popisa proizvodnih resursa koji se moraju upisati u Upisnik OPG-ova i dokaze o njihovu raspolaganju koji se podnose prilikom upisa u Upisnik OPG-ova pravilnikom će propisati ministar.

5. Pravilnik o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

Dopunske djelatnosti OPG-a

Članak 13.

(1) OPG može obavljati sljedeće dopunske djelatnosti:

– proizvodnju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na OPG-u

– proizvodnju neprehrambenih proizvoda i predmeta opće uporabe na OPG-u

– pružanje ugostiteljskih, turističkih i ostalih usluga na OPG-u

– pružanje ostalih sadržaja i aktivnosti na OPG-u.

(2) Detaljan pregled dopunskih djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka koje se mogu obavljati na OPG-u, s popisom zanimanja tradicijskih djelatnosti prihvatljivih kao dopunske djelatnosti te dokaze o ispunjavanju uvjeta za obavljanje dopunskih djelatnosti na OPG-u koji se podnose prilikom upisa u Upisnik OPG-ova ministar propisuje pravilnikom.

5. Pravilnik o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

Odabir dopunskih djelatnosti OPG-a

Članak 14.

(1) OPG može dobrovoljno odabrati i u Upisnik OPG-ova upisati jednu ili veći broj dopunskih djelatnosti iz članka 13. ovoga Zakona ako za njih ispunjava propisane uvjete.

(2) OPG može obavljati samo one gospodarske djelatnosti poljoprivrede, odnosno samo one dopunske djelatnosti OPG-a za koje ispunjava propisane uvjete i koje ima upisane u Upisnik OPG-a sukladno odredbama ovoga Zakona.

(3) OPG može radi boljeg iskorištenja resursa za upisane dopunske djelatnosti iz članka 13. stavka 1. ovoga Zakona u dijelu proizvodnje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na OPG-u te pružanja ugostiteljskih usluga na OPG-u s drugim OPG-ovima sklapati ugovore o zajedničkoj proizvodnji.

Nositelj dopunskih djelatnosti

Članak 14.a (NN 18/23)

(1) Kao nositelj dopunske djelatnosti u Upisniku OPG-ova može biti upisan nositelj ili član OPG-a.

(2) Ako je nositelj dopunske djelatnosti član OPG-a, nositelj OPG-a i član OPG-a obveznici su plaćanja obveznih doprinosa te poreza na dohodak ili poreza na dobit po osnovi obavljanja zajedničke djelatnosti, pri čemu se nositelj dopunske djelatnosti smatra supoduzetnikom u OPG-u, a nositelj OPG-a nositeljem zajedničke djelatnosti sukladno poreznim propisima.

(3) Za svaku dopunsku djelatnost OPG-a upisuje se nositelj dopunske djelatnosti koji ispunjava potrebne uvjete za obavljanje te djelatnosti u skladu s propisima kojima se uređuje obavljanje pojedine djelatnosti.

(4) Uz pojedinu dopunsku djelatnost OPG-a može se upisati zanimanje tradicijske djelatnosti kojom se nositelj i/ili pojedini član OPG-a bavi.

(5) Uvjet za upis zanimanja tradicijske djelatnosti iz stavka 4. ovoga članka u Upisnik OPG-ova je ispunjavanje potrebnih uvjeta nositelja i/ili članova OPG-a koji se bave tim zanimanjem sukladno propisima kojima se uređuje obavljanje obrta.

(6) Dokazi o ispunjavanju potrebnih uvjeta za upis pojedine dopunske djelatnosti i/ili zanimanja iz članka 13. stavka 1. ovoga Zakona u Upisnik OPG-ova koje ispunjava nositelj i/ili pojedini član OPG-a podnose se prilikom upisa u Upisnik OPG-ova ili prilikom naknadnog upisa u Upisnik OPG-ova jedne ili više dopunskih djelatnosti radi proširenja obuhvata dopunskih djelatnosti na OPG-u.

Uvjeti za obavljanje pojedinih dopunskih djelatnosti

Članak 14.b (NN 18/23)

(1) Za dopunsku djelatnost proizvodnje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda preradom vlastitih poljoprivrednih proizvoda, uz mogućnost kupnje dijela istovrsnog primarnog poljoprivrednog proizvoda koji proizvodi OPG od drugih OPG-ova i/ili drugih poljoprivrednih obrta upisanih u Upisnik poljoprivrednika u skladu sa zakonom kojim se uređuju ciljevi i mjere poljoprivredne politike, radi prerade grožđa u vino, prerade voća u voćno vino, proizvodnje jakih alkoholnih pića, octa, ostalih alkoholnih pića te proizvodnje piva do 2000 hl, OPG mora biti upisan u registar trošarinskih obveznika i/ili u druge registre u skladu s propisima kojima se uređuje ova djelatnost.

(2) Dopunsku djelatnost prerade vlastitih poljoprivrednih proizvoda, uz mogućnost kupnje dijela primarnog poljoprivrednog proizvoda od drugih OPG-ova i/ili drugih poljoprivrednih obrta upisanih u Upisnik poljoprivrednika u skladu sa zakonom kojim se uređuju ciljevi i mjere poljoprivredne politike radi prerade u ulja, biljne ili životinjske masti, proizvodnje prehrambenih proizvoda te pakiranje i/ili zamrzavanje i/ili sušenje i/ili konzerviranje prehrambenih proizvoda, OPG mora obavljati u objektima registriranim i/ili odobrenim u skladu s propisima kojima se uređuje ova djelatnost.

(3) Dopunsku djelatnost proizvodnje prehrambenih proizvoda od primarnog poljoprivrednog proizvoda iz vlastite proizvodnje, uz mogućnost kupnje dijela istovrsnog primarnog poljoprivrednog proizvoda koji proizvodi OPG od drugih OPG-ova i/ili drugih poljoprivrednih obrta upisanih u Upisnik poljoprivrednika u skladu sa zakonom kojim se uređuju ciljevi i mjere poljoprivredne politike u dijelu prerade mlijeka, životinjske masti, prerade mesa te proizvodnje proizvoda od jaja, OPG mora obavljati u objektima odobrenim u skladu s propisima kojima se uređuje ova djelatnost.

(4) Dopunska djelatnost proizvodnje kozmetičkih proizvoda mora se obavljati u objektima registriranim sukladno propisima kojima se uređuje takva proizvodnja te OPG mora upotrebljavati sirovinu čiji karakteristični sastojci potječu iz aktivnosti OPG-a uz mogućnost kupnje sirovine od drugih OPG-ova i/ili drugih poljoprivrednih obrta upisanih u Upisnik poljoprivrednika u skladu sa zakonom kojim se uređuju ciljevi i mjere poljoprivredne politike uvažavajući različitosti hrvatskog podneblja.

(5) Dopunska djelatnost proizvodnje neprehrambenih proizvoda, predmeta opće uporabe i kozmetičkih proizvoda na OPG-u mora se obavljati u prostorima koji zadovoljavaju uvjete uređene propisima kojima se uređuje proizvodnja neprehrambenih proizvoda, predmeta opće uporabe i kozmetičkih proizvoda, kao i gotovih proizvoda, a u slučaju proizvodnje predmeta opće uporabe mora se provesti i postupak registracije pri nadležnom tijelu.

(6) U okviru dopunske djelatnosti sakupljanja samoniklog bilja, šumskih plodova i gljiva te prerade drva, OPG mora imati u posjedu poljoprivredno zemljište ili šumu ili šumsko zemljište te postupati u skladu s propisima kojima se uređuje ova djelatnost.

(7) U okviru dopunske djelatnosti proizvodnje energije iz poljoprivredne i/ili šumske biomase stajskog gnoja, gnojovke, gnojnice i drugih izvora biomase udio sirovina koje potječu od aktivnosti OPG-a mora biti najmanje 20 % od količine ukupno potrebnih sirovina, a preostalu sirovinu OPG može nabaviti od drugih gospodarstava i/ili dobavljača u skladu s propisima kojima se uređuje ova djelatnost.

(8) Dopunsku djelatnost proizvodnje energije iz nusproizvoda životinjskog podrijetla (stajskog gnoja, gnojovke, gnojnice), nusproizvoda kategorije 3. u skladu s propisom kojim se regulira postupanje s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi, OPG mora obavljati u objektima odobrenim u skladu s propisima kojima se uređuje ova djelatnost.

(9) Dopunsku djelatnost proizvodnje organskih gnojiva ili poboljšivača tla OPG mora obavljati u objektima odobrenim u skladu s propisima kojima se uređuje ova djelatnost.

(10) Dopunsku djelatnost pružanja ugostiteljskih, turističkih i ostalih usluga OPG mora obavljati u objektima registriranim/evidentiranim u skladu s propisima kojima se uređuje ova djelatnost.

(11) U okviru omogućavanja edukacijskih praktikuma na poljoprivrednom gospodarstvu OPG mora sklopiti sporazum o provedbi edukacijskog programa s ustanovom koja ima odobren program u skladu s propisima kojima se uređuje ova djelatnost.

(12) Za odobrenje dopunske djelatnosti akvakulture sukladno propisima kojima se uređuje djelatnost akvakulture OPG mora raspolagati potrebnim vodnim resursima, a obavljanje djelatnosti akvakulture na području OPG-a mora biti u skladu s propisima kojima se uređuje prostorno uređenje.

(13) Karakteristične sastojke iz stavka 4. ovoga članka ministar propisuje pravilnikom.

 

IV. OBILJEŽJA OPG-a

Odabir organizacijskog oblika OPG-a

Članak 15. (NN 18/23)

(1) Fizička osoba koja zbog samostalnog obavljanja gospodarske djelatnosti poljoprivrede ima ekonomsku veličinu gospodarstva veću od iznosa od 3000,00 eura ili koja je po osnovi obavljanja gospodarske djelatnosti poljoprivrede obveznik poreza na dohodak ili poreza na dobit u skladu s propisima iz područja oporezivanja, ako odabere organizacijski oblik OPG-a, mora se upisati u Upisnik OPG-ova u skladu s ovim Zakonom.

(2) Fizička osoba iz stavka 1. ovoga članka koja je odabrala organizacijski oblik OPG-a za obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede i upisanih dopunskih djelatnosti može odabrati zanimanje poljoprivrednik kao glavno ili dodatno zanimanje u skladu s uvjetima propisanim ovim Zakonom.

(3) Fizička osoba iz stavka 1. ovoga članka ako je obvezno osigurana po drugoj osnovi, može odabrati organizacijski oblik OPG-a za obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede kao dodatnog zanimanja sukladno uvjetima propisanim ovim Zakonom.

(4) Fizička osoba iz stavka 1. ovoga članka ne može istodobno imati prijavljen obrt za obavljanje poljoprivredne djelatnosti prema posebnom zakonu i OPG prema ovom Zakonu.

Izuzeće od organizacijskog oblika OPG-a

Članak 16. (NN 18/23)

(1) Fizička osoba koja se bavi poljoprivredom u organizacijskom obliku OPG-a, a nije se sukladno članku 15. stavku 1. ovoga Zakona obvezna upisati u Upisnik OPG-ova, upisuje se u Upisnik poljoprivrednika koji vodi Agencija za plaćanja sukladno zakonu kojim se određuju ciljevi i mjere poljoprivredne politike.

(2) Agencija za plaćanja obavlja upis i evidentira svaku promjenu u Upisniku poljoprivrednika iz stavka 1. ovoga članka rješenjem sukladno zakonu kojim se određuju ciljevi i mjere poljoprivredne politike.

(3) Ako fizička osoba iz stavka 1. ovoga članka tijekom kalendarske godine ostvari ekonomsku veličinu gospodarstva veću od iznosa od 3000,00 eura ili ako postane obveznik poreza na dohodak ili poreza na dobit, podnosi zahtjev za upis u Upisnik OPG-ova u skladu s ovim Zakonom najkasnije do 15. lipnja iduće kalendarske godine.

(4) Ako fizička osoba iz stavka 1. ovoga članka dobrovoljno odabere organizacijski oblik OPG-a i pripadajući status jer se namjerava baviti gospodarskom djelatnosti poljoprivrede u ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva većoj od iznosa od 3000,00 eura, podnosi zahtjev za upis u Upisnik OPG-ova u skladu s ovim Zakonom.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka, Agencija za plaćanja provjeru ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva izvršava po službenoj dužnosti najkasnije do 1. rujna iduće kalendarske godine.

(6) Ako ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva u slučaju iz stavka 5. ovoga članka nije veća od 3000,00 eura, Agencija za plaćanja rješenjem briše OPG iz Upisnika OPG-ova s danom izvršnosti rješenja, osim ako fizička osoba nije ostvarila navedenu ekonomsku veličinu gospodarstva zbog opravdanih razloga.

Odabir i promjena statusa OPG-a

Članak 17. (NN 18/23)

(1) Status OPG-a obvezno se odabire pri upisu u Upisnik OPG-ova.

(2) Ovisno o dopunskim djelatnostima OPG može odabrati jedan od sljedećih statusa:

a) OPG za proizvodnju koji obavlja gospodarsku djelatnost poljoprivrede obradom zemljišta, uzgojem bilja i/ili držanjem i uzgojem stoke

b) OPG za proizvodnju i preradu koji obavlja gospodarske djelatnosti poljoprivrede obradom zemljišta, uzgojem bilja i/ili držanjem stoke te obavlja s poljoprivredom vezane dopunske djelatnosti proizvodnje vlastitih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda temeljem ispunjavanja uvjeta za dopunske djelatnosti OPG-a

c) OPG za proizvodnju i usluge koji obavlja gospodarske djelatnosti poljoprivrede obradom zemljišta, uzgojem bilja i/ili držanjem stoke te obavlja uslužne dopunske djelatnosti u poljoprivredi i izvan nje temeljem ispunjavanja uvjeta za dopunske djelatnosti OPG-a ili

d) OPG za proizvodnju, preradu i usluge koji obavlja gospodarske djelatnosti poljoprivrede obradom zemljišta, uzgojem bilja i/ili držanjem stoke te pruža s poljoprivredom vezane dopunske djelatnosti proizvodnje vlastitih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i obavlja uslužne dopunske djelatnosti u poljoprivredi i izvan nje temeljem ispunjavanja uvjeta za obavljanje dopunske djelatnosti OPG-a.

(3) Status OPG-a može se mijenjati odabirom većeg ili manjeg broja dopunskih djelatnosti sukladno članku 14. ovoga Zakona.

(4) Odabirom statusa OPG-a iz stavka 2. ovoga članka preuzimaju se obveze i stječu se prava koja su propisana odredbama ovoga Zakona te zakona kojim se određuju ciljevi i mjere poljoprivredne politike.

Naziv OPG-a

Članak 18. (NN 18/23)

(1) Naziv OPG-a je ime pod kojim OPG posluje i pod kojim sudjeluje u pravnom prometu.

(2) Naziv OPG-a vodi se u Upisniku OPG-ova i sadržava naziv OPG-a te ime i prezime nositelja OPG-a, sjedište OPG-a, a može sadržavati i posebne oznake.

(3) OPG može upotrebljavati i skraćeni naziv OPG-a koji sadržava samo naziv OPG-a i sjedište.

(4) Naziv OPG-a mora se vidljivo istaknuti na adresi sjedišta OPG-a i na izdvojenom pogonu / proizvodnoj jedinici OPG-a u kojima se obavlja djelatnost izvan sjedišta OPG-a te na onim sredstvima i/ili mjestima na kojima se djelatnost obavlja ako se radi o djelatnostima na otvorenom, osim na zemljištu.

(5) Nakon prestanka obavljanja djelatnosti u sjedištu OPG-a, odnosno izdvojenom pogonu / proizvodnoj jedinici OPG-a, OPG je dužan ukloniti naziv OPG-a.

(6) Odredbe propisa kojim se uređuju trgovačka društva i koje se odnose na tvrtku odgovarajuće se primjenjuju na naziv OPG-a ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

Jezik i razlikovanje naziva OPG-a

Članak 18.a (NN 18/23)

(1) Naziv OPG-a mora biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a može sadržavati pojedine riječi na stranom ili mrtvom jeziku te arapske brojeve.

(2) Naziv OPG-a može se upisati u Upisnik OPG-ova i u prijevodu na jedan ili više jezika.

(3) Dijelovi naziva OPG-a ne mogu biti takvi da stvaraju zabunu glede obavljanja djelatnosti OPG-a, dojma o identitetu, da vrijeđaju prava intelektualnog vlasništva ili druga prava drugih osoba.

(4) Naziv OPG-a mora se jasno razlikovati od naziva drugog OPG-a upisanog u Upisnik OPG-ova.

(5) Odbit će se zahtjev za upis u Upisnik OPG-ova ako se naziv OPG-a jasno ne razlikuje od naziva drugog OPG-a upisanog u Upisnik OPG-ova.

(6) Ako se podnesu dva ili više zahtjeva za upis u Upisnik OPG-ova s istim nazivom, odobrit će se upis onog OPG-a čiji je zahtjev prvi zaprimljen.

(7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka, odobrit će se upis onog OPG-a čiji je zahtjev kasnije zaprimljen ako taj OPG dokaže da je taj naziv upotrebljavao u pravnom prometu prije OPG-a čiji je zahtjev prvi zaprimljen.

Imena država, međunarodnih organizacija i osobna imena u nazivu OPG-a

Članak 18.b (NN 18/23)

(1) Riječ »Hrvatska« i njezine izvedenice te druga državna znamenja, uključujući njihovo oponašanje, mogu se unijeti u naziv OPG-a uz naznaku ili kao dio naznake kojom se pobliže obilježava naziv OPG-a samo na temelju rješenja ministarstva nadležnog za poslove opće uprave ako se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo Republike Hrvatske.

(2) Naziv OPG-a ne može sadržavati imena, grbove, zastave ni druge državne ambleme drugih država ili međunarodnih (međudržavnih) organizacija, niti službene znakove za kontrolu i garanciju kvalitete, a ne može ih se ni oponašati u heraldičkome smislu.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, dijelovi naziva OPG-a koji se tamo navode mogu se unijeti u naziv OPG-a uz dozvolu nadležnog tijela odgovarajuće države ili međunarodne (međudržavne) organizacije.

(4) U naziv OPG-a može se unijeti osobno ime ili dio imena neke fizičke osobe uz njezin pristanak, a ako je ta osoba umrla, uz pristanak njezinih nasljednika.

(5) U naziv OPG-a može se unijeti ime ili dio imena neke povijesne ili druge znamenite osobe ako ga se koristi na prikladan način i uz pristanak te osobe, a ako je ta osoba umrla, uz pristanak njezinih nasljednika ako ih ima.

(6) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka može se pokrenuti upravni spor.

Sjedište OPG-a

Članak 19. (NN 18/23)

(1) Sjedište OPG-a je adresa na kojoj OPG posluje i koja se vodi u Upisniku OPG-ova.

(2) Sjedište OPG-a za fizičku osobu iz članka 9. stavka 1. ovoga Zakona određuje se prema mjestu prebivališta nositelja OPG-a.

(3) Sjedište OPG-a za fizičku osobu iz članka 9. stavka 2. ovoga Zakona određuje se prema mjestu boravišta nositelja OPG-a.

(4) Sjedište OPG-a prijavljuje se podnošenjem zahtjeva za upis iz članka 7. stavka 4. ovoga Zakona Agenciji za plaćanja koja o tome donosi rješenje iz članka 7. stavka 3. ovoga Zakona, a po izvršnosti rješenja upisuje sjedište u Upisnik OPG-ova.

(5) OPG može promijeniti sjedište OPG-a, a promjena sjedišta OPG-a prijavljuje se u roku od 15 dana od nastanka promjene podnošenjem zahtjeva za upis iz članka 7. stavka 4. ovoga Zakona Agenciji za plaćanja, koja o tome donosi rješenje, a po izvršnosti rješenja upisuje promjenu sjedišta OPG-a u Upisnik OPG-ova.

(6) Dva ili više OPG-a mogu biti registrirana na istoj adresi sjedišta samo ako se radi o zasebnim obiteljskim kućanstvima pri čemu je obavljanje poljoprivredne djelatnosti i korištenje proizvodnih resursa OPG-ova međusobno odvojeno i nepovezano.

Izdvojeni pogoni / proizvodne jedinice OPG-a

Članak 20. (NN 18/23)

(1) OPG može obavljati gospodarsku djelatnost poljoprivrede i dopunskih djelatnosti u više izdvojenih pogona / proizvodnih jedinica OPG-a.

(2) Pod izdvojenim pogonom / proizvodnom jedinicom OPG-a u smislu ovoga Zakona podrazumijeva se jedan ili više međusobno odvojenih prostora u kojima se obavlja gospodarska djelatnost poljoprivrede i dopunskih djelatnosti koji OPG koristi za obavljanje te djelatnosti, a nalazi se izvan sjedišta OPG-a.

(3) Izdvojeni pogoni / proizvodne jedinice OPG-a vode se na temelju rješenja o upisu OPG-a u Upisniku OPG-ova, a početak obavljanja gospodarske djelatnosti poljoprivrede i dopunskih djelatnosti u izdvojenom pogonu / proizvodnoj jedinici OPG-a, odnosno prestanak obavljanja te djelatnosti u izdvojenom pogonu / proizvodnoj jedinici OPG-a mora se prijaviti u roku od 15 dana od nastanka promjene Agenciji za plaćanja.

(4) Agencija za plaćanja ima pravo uvida i provjere u ispunjavanje uvjeta iz članka 12. ovoga Zakona prije donošenja rješenja o upisu izdvojenog pogona / proizvodne jedinice OPG-a u Upisnik OPG-ova, odnosno prije upisa početka rada ili pri upisu svake promjene vezane uz izdvojeni pogon / proizvodnu jedinicu OPG-a u Upisnik OPG-ova.

(5) Izdvojenim pogonom / proizvodnom jedinicom u smislu ovoga Zakona ne smatraju se zemljište i nasadi, odnosno objekti za skladištenje, objekti za smještaj i čuvanje strojeva i alata koji se nalaze izvan sjedišta OPG-a.

OPG s jednim članom

Članak 21.

Nositelj OPG-a koji nema članove obiteljskog kućanstva te je ujedno jedini član OPG-a (u daljnjem tekstu: nositelj OPG-a koji je samac) može prilikom upisa u Upisnik OPG-ova odrediti privremenog nositelja OPG-a za slučaj potpunoga gubitka radne, odnosno poslovne sposobnosti ili za slučaj smrti i to iz redova krvnih srodnika u pravoj i/ili pobočnoj liniji ili slobodnim odabirom pojedine osobe uz njezin pristanak.

Zajednički OPG

Članak 22. (NN 18/23)

(1) Dvije ili više fizičkih osoba koje su obiteljski povezane, a ne žive u istom obiteljskom kućanstvu radi učinkovitijeg obavljanja gospodarske djelatnosti poljoprivrede mogu osnovati zajednički OPG.

(2) Međusobni odnosi osoba iz stavka 1. ovoga članka uređuju se ugovorom u pisanom obliku.

(3) Na ugovor iz stavka 2. ovoga članka primjenjuju se propisi kojima se uređuje ugovor o ortaštvu.

(4) OPG iz stavka 1. ovoga članka posluje pod zajedničkim nazivom, a fizičke osobe koje osnivaju zajednički OPG smatraju se članovima OPG-a u skladu s ovim Zakonom.

(5) Odredbe ovoga Zakona, koje se odnose na određivanje nositelja OPG-a, upis u Upisnik OPG-ova, upis dopunske djelatnosti OPG-a, koje se odnose na OPG čiji su članovi u obiteljskom kućanstvu, odgovarajuće se primjenjuju i na OPG koji zajednički osnivaju fizičke osobe koje su obiteljski povezane, a ne žive u obiteljskom kućanstvu.

(6) Ako fizička osoba pristupi u zajednički OPG ili istupa iz zajedničkog OPG-a, obavljanje djelatnosti OPG-a se nastavlja.

(7) Ako iz zajedničkog OPG-a istupe svi članovi osim nositelja OPG-a, OPG može nastaviti s radom i zadržati matični identifikacijski broj poljoprivrednoga gospodarstva OPG-a (u daljnjem tekstu: MIBPG), a navedene promjene u zajedničkom OPG-u prijavljuju se u skladu s člankom 40. ovoga Zakona.

 

V. POSLOVANJE OPG-a

Rad na OPG-u

Članak 23. (NN 18/23)

(1) Gospodarsku djelatnost poljoprivrede i s njom povezane, pomoćne i dopunske djelatnosti na OPG-u može obavljati nositelj OPG-a samostalno i kao poslodavac.

(2) Radom na OPG-u članovi OPG-a i radnici mogu ostvarivati prava i obveze iz radnog odnosa ako ta prava ne ostvaruju po drugoj osnovi.

(3) Nositelj OPG-a i članovi OPG-a koji obavljaju gospodarsku djelatnost poljoprivrede kao jedino ili glavno zanimanje upisom u Upisnik OPG-ova su obveznici mirovinskog osiguranja sukladno posebnim propisima kojima se uređuje mirovinsko osiguranje.

(4) Nositelj OPG-a i članovi OPG-a koji obavljaju gospodarsku djelatnost poljoprivrede kao jedino ili glavno zanimanje upisom u Upisnik OPG-ova su obveznici zdravstvenog osiguranja sukladno posebnim propisima kojima se uređuje zdravstveno osiguranje.

Zapošljavanje na OPG-u

Članak 24. (NN 18/23)

(1) Radniku se priznaje svojstvo osiguranika u obveznom mirovinskom i zdravstvenom osiguranju za vrijeme trajanja radnog odnosa za nositelja OPG-a kao poslodavca ili za vrijeme sezonskog obavljanja poslova za nositelja OPG-a kao poslodavca.

(2) Nositelj OPG-a kao poslodavac može s radnikom sklapati ugovor o sezonskom radu za obavljanje privremenih, odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi sukladno posebnom propisu kojim se uređuje poticanje zapošljavanja.

(3) Nositelj OPG-a kao poslodavac može bez zapreke sa sezonskim radnikom na OPG-u sklapati ugovor o sezonskom radu za obavljanje privremenih, odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi, predajom i prihvatom vrijednosnog kupona i za obavljanje onih sezonskih poslova na OPG-u koji se odnose na prodaju na malo izvan prodavaonica vlastitog sezonski sakupljenog ili proizvedenog uroda, proizvoda ili kulture, odnosno ulovljene ribe i drugih vodenih organizama.

Pomoć članova kućanstva i članova obitelji u radu na OPG-u

Članak 25. (NN 18/23)

(1) Nositelju OPG-a u obavljanju svih poslova gospodarske djelatnosti poljoprivrede, pomoćnih i dopunskih djelatnosti OPG-a, uključujući prodaju mogu pomagati članovi obiteljskog kućanstva, bez obveze zasnivanja radnog odnosa.

(2) Nositelju OPG-a u obavljanju privremenih, odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi mogu pomagati članovi obitelji, bez obveze sklapanja ugovora o sezonskom radu za obavljanje privremenih, odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi sukladno posebnom propisu kojim se uređuje poticanje zapošljavanja.

Pružanje usluga na OPG-u

Članak 26. (NN 18/23)

(1) OPG pruža usluge u poljoprivredi ili usluge u okviru upisane dopunske djelatnosti OPG-a.

(2) Pri pružanju usluga korištenjem radnih strojeva i alata mogu sudjelovati nositelj OPG-a, članovi OPG-a i radnici na OPG-u.

(3) Pri pružanju turističkih i ugostiteljskih usluga na OPG-u te pružanju ostalih sadržaja i aktivnosti na OPG-u mogu sudjelovati nositelj OPG-a, članovi OPG-a, članovi obiteljskog kućanstva i radnici na OPG-u.

(4) O pružanju usluga OPG-a vodi se evidencija iz članka 27. stavka 4. ovoga Zakona.

Prodaja vlastitih proizvoda OPG-a

Članak 27. (NN 18/23)

(1) Vlastite poljoprivredne i prehrambene proizvode proizvedene na OPG-u krajnjem potrošaču ili kupcu/otkupljivaču mogu prodavati nositelj OPG-a, članovi OPG-a, članovi obiteljskog kućanstva i radnici na OPG-u.

(2) OPG prodaje vlastite poljoprivredne proizvode proizvedene na OPG-u:

– prodajom na veliko registriranim fizičkim i pravnim osobama koje neposredno otkupljuju poljoprivredne proizvode za preradu ili daljnju prodaju (neposredno na OPG-u ili na mjestima organiziranog otkupa) te prodajom na tržnicama na veliko

– izravnom prodajom maloprodajnim objektima koji izravno opskrbljuju krajnjeg potrošača (uključujući i ugostiteljske objekte) i

– izravnom prodajom kroz kratke lance opskrbe krajnjih potrošača kao što je prodaja na malo izvan prodavaonica poput prodaje na štandovima i klupama na tržnicama na malo i izvan tržnica na malo, pokretne prodaje, prodaje na daljinu, prodaje putem automata OPG-a, prodaje na prostoru i objektima OPG-a, prodaje na kiosku OPG-a i prigodne prodaje na sajmovima, izložbama, priredbama, izletištima te na štandovima unutar trgovačkih centara, ustanova i slično.

(3) OPG nije dužan isticati početak i završetak radnog vremena OPG-a, niti prilikom prodaje vlastitih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda proizvedenih na OPG-u.

(4) Nositelj OPG-a obvezan je voditi evidenciju o proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda proizvedenih na OPG-u i evidenciju o pruženim uslugama OPG-a iz članka 26. ovoga Zakona te o tome izvještavati Agenciju za plaćanja.

(5) Način vođenja evidencija iz stavka 4. ovoga članka te način i rokove izvještavanja Agencije za plaćanja o proizvodnji i prodaji proizvoda proizvedenih na OPG-u i o pruženim uslugama OPG-a iz članka 26. ovoga Zakona pravilnikom će propisati ministar.

5. Pravilnik o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

 

VI. OSOBE NA OPG-u

Član OPG-a

Članak 28. (NN 18/23)

(1) Član OPG-a može biti punoljetna i poslovno sposobna osoba koja je član obiteljskog kućanstva i/ili član obitelji u slučaju zajedničkog OPG-a iz članka 22. ovoga Zakona.

(2) Članovi OPG-a obvezno se upisuju u Upisnik OPG-ova.

(3) Članovi obiteljskog kućanstva mogu osnovati samo jedan OPG i mogu biti članovi samo jednog OPG-a.

(4) Član obiteljskog kućanstva fizičke osobe iz članka 9. stavka 2. ovoga Zakona može se upisati kao član OPG-a iz stavka 2. ovoga članka ako ima zakonito odobren boravak u Republici Hrvatskoj u skladu s propisima kojima se uređuje prebivalište i boravište.

(5) Članovi obiteljskog kućanstva ako su članovi OPG-a prilikom upisa u Upisnik OPG-ova dobrovoljno izabiru i imenuju nositelja OPG-a.

(6) Član OPG-a iz stavka 2. ovoga članka, kada prestane biti član obiteljskog kućanstva i/ili član obitelji u slučaju zajedničkog OPG-a iz članka 22. ovoga Zakona, može ostati upisan u Upisnik OPG-ova ako u skladu s člankom 23. stavkom 2. ovoga Zakona nastavlja rad na OPG-u.

(7) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, član obiteljskog kućanstva koji je korisnik mirovine ili redoviti učenik ili student ili je obvezno osiguran po drugoj osnovi obvezno se upisuje u Upisnik OPG-ova ako se upisuje kao nositelj dopunske djelatnosti.

(8) Članovi obitelji koji nisu članovi istog obiteljskog kućanstva mogu biti članovi samo jednog zajedničkog  OPG-a iz članka 22. ovoga Zakona.

Nositelj OPG-a

Članak 29.

(1) Nositelj OPG-a je fizička osoba član OPG-a koja se u svojstvu odgovorne osobe vodi u Upisniku OPG-ova.

(2) Nositelj OPG-a mora biti punoljetna i poslovno sposobna osoba.

(3) Nositelj OPG-a može biti nositelj u samo jednom OPG-u.

(4) Nositelj OPG-a ne može biti član OPG-a u drugom OPG-u.

(5) Nositelj OPG-a ne može biti osoba koja ima registrirani obrt za djelatnost poljoprivrede i šumarstva prema posebnom zakonu.

Privremeni nositelj OPG-a

Članak 30.

(1) Privremeni nositelj OPG-a prema volji nositelja OPG-a koji je samac i koji ga je odredio sukladno članku 21. ovoga Zakona, dobrovoljno i privremeno vodi skrb o resursima OPG-a sukladno članku 42. ovoga Zakona.

(2) Privremeni nositelj OPG-a mora biti punoljetna i poslovno sposobna osoba.

(3) Privremeni nositelj može biti nositelj ili član drugog OPG-a.

(4) Privremeni nositelj se ne osigurava na obvezno mirovinsko osiguranje ako nije osiguran po drugoj osnovi.

 

VII. UPIS U UPISNIK OPG-a

Zahtjev za upis

Članak 31. (NN 18/23)

(1) Postupak upisa u Upisnik OPG-ova iz članka 7. stavka 3. ovoga Zakona pokreće nositelj OPG-a podnošenjem zahtjeva za upis iz članka 7. stavka 4. ovoga Zakona uz koji se prilažu dokazi o raspoloživim proizvodnim resursima za obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede.

(2) Proizvodni resursi koji se upisuju u Upisnik OPG-ova moraju uključivati one resurse koji su korišteni pri izračunu ekonomske veličine gospodarstva.

(3) Proizvodni resursi za obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede upisuju se u Upisnik OPG-ova na temelju popunjenog propisanog obrasca za upis koji potpisuje nositelj.

(4) Uz zahtjev za upis prilaže se na propisanom obrascu izjava o odabiru i imenovanju nositelja OPG-a i suglasnost za zastupanje koju potpisuju imenovani nositelj OPG-a i članovi OPG-a koji ga dobrovoljno odabiru.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, nositelj OPG-a koji je samac iz članka 21. ovoga Zakona samo potpisuje zahtjev za upis.

(6) Nositelj OPG-a koji je samac iz članka 21. ovoga Zakona, ako je odredio privremenog nositelja OPG-a, dužan je uz zahtjev za upis iz stavka 1. ovoga članka na propisanom obrascu priložiti potpisanu suglasnost imenovane osobe o prihvaćanju svojstva privremenog nositelja.

(7) Naknadni upis u Upisnik OPG-ova jedne ili više dopunskih djelatnosti iz članka 13. ovoga Zakona podnosi se Agenciji za plaćanja koja provjerava ispunjavanje općih i posebnih uvjeta za tu djelatnost ako su oni utvrđeni posebnim propisima kojima se uređuje ta djelatnost.

Rješenje o upisu u upisnik OPG-ova

Članak 32. (NN 18/23)

(1) Na temelju podnesenog zahtjeva za upis iz članka 7. stavka 4. ovoga Zakona Agencija za plaćanja donosi rješenje iz članka 7. stavka 3. ovoga Zakona.

(2) Agencija za plaćanja donijet će rješenja iz članka 7. stavka 3. ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

(3) Datum donošenja rješenja o upisu u Upisnik OPG-ova smatra se datumom početka obavljanja gospodarske djelatnosti poljoprivrede u organizacijskom obliku OPG-a, odnosno početkom važenja prijavljenih promjena podataka u Upisniku OPG-ova, a datum donošenja rješenja o brisanju iz Upisnika OPG-ova smatra se prestankom obavljanja gospodarske djelatnosti poljoprivrede u organizacijskom obliku OPG-a.

(4) Žalba protiv rješenja o upisu u Upisnik OPG-ova ne odgađa izvršenje rješenja.

(5) Agencija za plaćanja podatke upisuje u Upisnik OPG-ova po izvršnosti rješenja iz članka 7. stavka 5. ovoga Zakona.

(6) Način provedbe upisa podataka i evidentiranja promjena podataka u Upisniku OPG-ova pravilnikom će propisati ministar.

5. Pravilnik o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

Obvezni podaci o OPG-u

Članak 33. (NN 18/23)

(1) Rješenjem iz članka 7. stavka 3. ovoga Zakona OPG-u se određuje i dodjeljuje MIBPG.

(2) MIBPG i osobni identifikacijski broj nositelja (u daljnjem tekstu: OIB nositelja) OPG-a su obvezni podaci koji moraju biti sadržani u upisnicima, registrima ili evidencijama koje vodi Ministarstvo i/ili ustanove u poljoprivredi.

(3) U rješenju iz članka 7. stavka 3. ovoga Zakona navode se podaci o nazivu OPG-a, sjedištu OPG-a, ime, prezime i OIB nositelja, status OPG-a, dopunske djelatnosti na OPG-u, podaci o članovima OPG-a, podaci o izdvojenim pogonima / proizvodnim jedinicama te drugi podaci koji moraju biti sadržani u Upisniku OPG-ova.

 

VIII. PROMJENE NA OPG-u KOJE SE PRIJAVLJUJU U UPISNIK OPG-ova

Odabir novog nositelja OPG-a

Članak 34. (NN 18/23)

(1) Članovi OPG-a koji su članovi obiteljskog kućanstva mogu u bilo kojem trenutku suglasnom odlukom svih članova odrediti novog nositelja OPG-a te se u tom slučaju zadržava MIBPG OPG-a, a prijašnji nositelj OPG-a ostaje član OPG-a.

(2) Ako OPG uz nositelja ima jednog člana, do promjene nositelja na način iz stavka 1. ovoga članka može doći samo uz suglasnost dosadašnjeg nositelja OPG-a.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, novog nositelja OPG-a mogu, po ostvarivanju prava na mirovinu prijašnjeg nositelja OPG-a, svojom odlukom imenovati krvni srodnici u pravoj i/ili pobočnoj liniji te za novog nositelja OPG-a odrediti člana obiteljskog kućanstva ili člana obitelji iz zajedničkog OPG-a iz članka 22. ovoga Zakona te se i u tom slučaju zadržava MIBPG OPG-a.

Promjena nositelja OPG-a

Članak 35.

Nakon smrti nositelja OPG-a proizvodni resursi OPG-a nasljeđuju se, a članovi OPG-a preminulog nositelja OPG-a ili članovi obitelji mogu nastaviti gospodarsku djelatnost poljoprivrede samostalnim radom na OPG-u, ali moraju sukladno članku 34. ovoga Zakona imenovati novog nositelja OPG-a koji sukladno članku 36. ovoga Zakona prijavljuje promjenu Agenciji za plaćanja.

Prijava promjene nositelja OPG-a

Članak 36. (NN 18/23)

(1) Promjenu nositelja OPG-a iz članaka 34. i 35. ovoga Zakona, radi unosa promjena u Upisnik OPG-ova, prijavljuje novi nositelj OPG-a Agenciji za plaćanja u najbližoj podružnici prema sjedištu OPG-a ili prebivalištu prethodnog nositelja OPG-a, a neovisno o mjestu prebivališta novog nositelja OPG-a ili mjestu obavljanja pretežite gospodarske djelatnosti poljoprivrede.

(2) Promjenom nositelja OPG-a prenose se sva prava i obveze koje proizlaze iz odredbi ovoga Zakona s prethodnog nositelja OPG-a na novog nositelja OPG-a.

(3) Novi nositelj OPG-a preuzima u svoje poslovne knjige cjelokupnu poslovnu aktivnost OPG-a.

(4) Na novog nositelja OPG-a prenose se svi ugovori o radu radnika OPG-a koji je predmet prijenosa uz odgovarajuću primjenu odredbi posebnog propisa o radu.

(5) Promjena nositelja OPG-a iz stavka 1. ovoga članka prijavljuje se u roku od 15 dana od nastanka promjene, podnošenjem zahtjeva za upis iz članka 7. stavka 4. ovoga Zakona s propisanim dokazima Agenciji za plaćanja koja o tome donosi rješenje, a po izvršnosti rješenja upisuje promjenu nositelja OPG-a u Upisnik.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, u slučaju smrti nositelja OPG-a promjena nositelja OPG-a iz stavka 1. ovoga članka prijavljuje se u roku od 30 dana od nastanka promjene podnošenjem zahtjeva za upis iz članka 7. stavka 4. ovoga Zakona s propisanim dokazima Agenciji za plaćanja koja o tome donosi rješenje, a po izvršnosti rješenja upisuje promjenu nositelja OPG-a u Upisnik OPG-ova.

Prijava aktivnosti privremenog nositelja OPG-a

Članak 37. (NN 18/23)

(1) Privremeni nositelj OPG-a prijavljuje početak aktivnosti na propisanom obrascu u roku od 15 dana od početka obavljanja aktivnosti privremenog nositelja OPG-a Agenciji za plaćanja koja promjenu upisuje u Upisnik OPG-ova, a u tom se slučaju zadržava MIBPG, sjedište i naziv OPG-a.

(2) Aktivnosti privremenog nositelja mogu trajati do određivanja pravnog sljednika OPG-a koji promjenu nositelja OPG-a prijavljuje sukladno članku 36. stavku 5. ovoga Zakona ili do nastupanja uvjeta iz članka 44. ovoga Zakona.

Promjene članova OPG-a

Članak 38. (NN 18/23)

(1) O svakoj promjeni članova OPG-a upisanih u Upisnik OPG-ova podnosi se u roku od 15 dana od nastanka promjene na propisanom obrascu zahtjev za upis promjene Agenciji za plaćanja, koja o zahtjevu odlučuje rješenjem.

(2) Promjena članova OPG-a upisuje se u Upisnik OPG-ova po izvršnosti rješenja iz stavka 1. ovoga članka.

Ostale promjene na OPG-u

Članak 39. (NN 18/23)

(1) O svakoj promjeni u raspolaganju proizvodnim resursima u roku od 15 dana od nastanka promjene podnosi se Agenciji za plaćanja obavijest s pripadajućim dokazima o nastaloj promjeni na temelju kojih se provode potrebna evidentiranja podataka o OPG-u u skladu s ovim Zakonom.

(2) O svakoj promjeni vezanoj za početak ili završetak rada izdvojenog pogona / proizvodne jedinice OPG-a podnosi se u roku od 15 dana od nastanka promjene na propisanom obrascu zahtjev za upis promjene Agenciji za plaćanja, koja o zahtjevu odlučuje rješenjem.

(3) Promjena vezana za početak ili završetak rada izdvojenog pogona / proizvodne jedinice OPG-a upisuje se u Upisnik OPG-ova po izvršnosti rješenja iz stavka 2. ovoga članka.

Promjene u zajedničkom OPG-u

Članak 40. (NN 18/23)

(1) O istupanju fizičke osobe iz zajedničkog OPG-a ili o pristupanju nove fizičke osobe u zajednički OPG podnosi se u roku od 15 dana od nastanka promjene na propisanom obrascu zahtjev za upis promjene Agenciji za plaćanja, koja o zahtjevu odlučuje rješenjem.

(2) Promjena fizičkih osoba u zajedničkom OPG-u upisuje se u Upisnik OPG-ova po izvršnosti rješenja iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Promjena kapaciteta zajedničkog OPG-a koja nastaje zbog istupanja fizičke osobe iz zajedničkog OPG-a ili pristupanja novih fizičkih osoba u OPG prijavljuje se na propisanom obrascu u roku od 15 dana od nastanka promjene Agenciji za plaćanja, koja o zahtjevu odlučuje rješenjem.

(4) Promjena kapaciteta zajedničkog OPG-a upisuje se u Upisnik OPG-ova po izvršnosti rješenja iz stavka 3. ovoga članka.

Promjene po službenoj dužnosti

Članak 40.a (NN 18/23)

U slučaju neprijavljivanja promjena na OPG-u u roku od 15 dana od dana nastanka promjene Agencija za plaćanja će na temelju uvida u službene evidencije kojima raspolaže, po službenoj dužnosti provesti postupak i donijeti rješenje ako utvrdi da je došlo do promjene podataka u Upisniku OPG-ova.

 

X. ODGOVORNOST ZA OBVEZE OPG-a

Odgovornost nositelja i članova OPG-a

Članak 41. (NN 18/23)

(1) Za obveze koje nastaju u obavljanju gospodarske djelatnosti poljoprivrede odgovara nositelj OPG-a cjelokupnom svojom imovinom.

(2) Ovrha radi ostvarenja novčane tražbine protiv nositelja OPG-a ne može se provesti na dijelu poljoprivrednih resursa upisanih u Upisnik OPG-ova koji su nužni za obavljanje njegove gospodarske djelatnosti poljoprivrede ako mu je ta djelatnost glavni izvor sredstava za život, te u onim stvarima i pravima na kojima se protiv njega ne bi mogla provesti kad ne bi obavljao gospodarske djelatnosti poljoprivrede.

(3) Ovrha radi ostvarenja novčane tražbine protiv nositelja OPG-a i članova OPG-a ne može se provesti na nekretnini koja je u vlasništvu nositelja OPG-a i članova OPG-a, a u kojoj ovršenik stanuje u opsegu nužnom za zadovoljavanje osnovnih stambenih potreba ovršenika i osoba koje je po zakonu dužan uzdržavati.

(4) Kada je tražbina manja od 2654,46 eura, radi zaštite od ovrhe na poljoprivrednim resursima kao nekretninama ili pokretninama, prije pokretanja ovrhe temeljem dobrovoljnog pravnog posla mora se provesti postupak mirenja sukladno posebnom propisu kojim se uređuje postupak mirenja.

(5) Od ovrhe su izuzeta novčana sredstva koja su OPG-u koji posjeduje žive životinje nužna radi osiguravanja održivosti osnovnih aktivnosti na poljoprivrednom gospodarstvu i koja su namijenjena za opskrbu hranom i druge skrbi za životinje u visini dostatnoj na mjesečnoj razini za podmirenje osnovnih potreba hrane i lijekova za životinje evidentirane u nadležnim registrima po grlu za goveda i kopitare, po grlu za svinje, po grlu za ovce i koze te po kljunu za perad.

(6) Visinu izuzetih novčanih sredstava iz stavka 5. ovoga članka odlukom donosi ministar uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove pravosuđa i uprave za razdoblje važenja od godine dana.

Odgovornost privremenog nositelja OPG-a

Članak 42. (NN 18/23)

(1) Prava i obveze privremenog nositelja OPG-a odnose se na odvijanje tekuće proizvodnje i privremenog su karaktera, a privremeni nositelj odgovoran je za pravilnu skrb o stoci sukladno posebnom propisu o dobrobiti životinja te za pravilnu primjenu i evidentiranje agrotehničkih zahvata ako su propisani posebnim propisima.

(2) Privremeni nositelj OPG-a ima odgovornost prema pravnim sljednicima, nasljednicima nositelja i privremeno je odgovoran da pažnjom dobroga gospodarstvenika pravilno skrbi i upravlja proizvodnim resursima OPG-a, najduže do imenovanja pravnog sljednika (preminulog) nositelja, odnosno imenovanja novog nositelja ili do prestanka rada OPG-a.

(3) Privremeni nositelj OPG-a nema odgovornost za prethodno nastale obveze (preminulog) nositelja ili za obveze za koje sukladno posebnom propisu o nasljeđivanju preuzimaju nasljednici (preminulog) nositelja.

(4) Ako privremeni nositelj OPG-a postupa protivno odredbama ovoga članka, odgovara cjelokupnom svojom imovinom za štetu nastalu takvim djelovanjem.

 

X. PRESTANAK RADA OPG-a

Prestanak OPG-a

Članak 43. (NN 18/23)

(1) OPG prestaje odjavom ili po sili zakona.

(2) Prestanak OPG-a rješenjem utvrđuje Agencija za plaćanja i po izvršnosti rješenja briše OPG iz Upisnika OPG-ova.

(3) Prestanak OPG-a odjavom utvrđuje se danom navedenim u zahtjevu za odjavu.

(4) OPG se ne može odjaviti unatrag.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, ako je nositelj OPG-a ostvario pravo na invalidsku mirovinu, prestanak OPG-a odjavom utvrđuje se danom izvršnosti rješenja o ostvarivanju prava na invalidsku mirovinu.

(6) OPG prestaje po sili zakona:

1. smrću nositelja OPG-a, ako se ne nastave djelatnosti OPG-a na temelju članka 35. ovoga Zakona

2. istekom roka za prijavu promjene nositelja OPG-a, ako osobe iz članka 35. ovoga Zakona propuste rok za prijavu promjene nositelja OPG-a iz članka 36. stavka 5. ovoga Zakona

3. na dan izvršnosti rješenja kojim je nadležno tijelo utvrdilo da je promjena nositelja OPG-a iz članka 36. stavka 5. ovoga Zakona prijavljena na temelju nevjerodostojnih isprava

4. pravomoćnošću rješenja nadležnog suda o zaključenju stečajnog postupka i

5. na dan izvršnosti rješenja, ako prestanu postojati uvjeti za obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede u organizacijskom obliku OPG-a iz članka 11. stavka 1. ovoga Zakona.

Promjena statusa OPG-a

Članak 44. (NN 18/23)

(1) Status OPG-a mijenja se po sili zakona:

1. na dan izvršnosti rješenja kojim je nadležno tijelo utvrdilo da su istupanjem člana OPG-a prestali postojati uvjeti za obavljanje dopunske djelatnosti i

2. na dan izvršnosti rješenja kojim je nadležno tijelo utvrdilo da je dopunska djelatnost prijavljena na temelju nevjerodostojnih isprava.

(2) Agencija za plaćanja rješenjem utvrđuje prestanak statusa OPG-a po sili zakona, a po izvršnosti rješenja briše dopunsku djelatnost i mijenja status OPG-a u Upisniku OPG-ova.

 

XI. ODNOS PREMA DRUGIM TIJELIMA

Dostava podataka o rješenjima

Članak 45. (NN 18/23)

(1) Agencija za plaćanja rješenja iz članka 7. stavka 3., članka 43. stavka 2. i članka 44. stavka 2. ovoga Zakona u vezi s upisom i promjenom podataka u Upisniku OPG-ova dostavlja Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje i Ministarstvu financija, Poreznoj upravi.

(2) Agencija za plaćanja podatke o upisima i promjenama upisanima u Upisniku OPG-ova elektroničkim putem razmjenjuje s Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje, Državnim zavodom za statistiku, Hrvatskom poljoprivrednom komorom, Ministarstvom financija, Poreznom upravom, ministarstvom nadležnim za turizam i nadležnim inspekcijama.

 

XII. UPRAVNI I INSPEKCIJSKI NADZOR

Upravni nadzor

Članak 46.

(1) Upravni nadzor nad primjenom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona provodi Ministarstvo.

(2) Ako Ministarstvo u provedbi upravnog nadzora utvrdi da postoje propusti ili nepravilnosti u radu Agencije za plaćanja u obavljanju javnih ovlasti povjerenih ovim Zakonom, poduzet će mjere radi njihova otklanjanja.

Inspekcijski nadzor

Članak 47. (NN 32/19, 18/23)

Inspekcijski nadzor na temelju ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona obavlja poljoprivredna inspekcija Državnog inspektorata i druge inspekcije Državnog inspektorata sukladno djelokrugu određenom propisom kojim se uređuje obavljanje inspekcijskih poslova.

Upravne mjere

Članak 48. (NN 32/19, 18/23)

(1) Nadležni inspektor rješenjem će narediti otklanjanje nepravilnosti odnosno nedostataka ako u provedbi inspekcijskog nadzora utvrdi da OPG:

– obavlja gospodarsku djelatnost poljoprivrede i dopunskih djelatnosti suprotno rješenju iz članka 7. stavka 3. ovoga Zakona

– obavlja gospodarsku djelatnost poljoprivrede proizvodnim resursima koji nisu upisani u Upisnik OPG-ova sukladno članku 12. stavku 1. ovoga Zakona

– obavlja pojedinu dopunsku djelatnost, a da za to ne ispunjava uvjete iz članka 14.b ovoga Zakona

– obavlja djelatnost, a naziv OPG-a nije vidljivo istaknut na adresi sjedišta OPG-a i na izdvojenom pogonu / proizvodnoj jedinici OPG-a u kojima se obavlja djelatnost izvan sjedišta OPG-a te na sredstvima i/ili mjestima na kojima se djelatnost obavlja ako se radi o djelatnostima na otvorenom, osim na zemljištu sukladno članku 18. stavku 4. ovoga Zakona

– ne ukloni naziv OPG-a nakon prestanka obavljanja gospodarske djelatnosti poljoprivrede u sjedištu odnosno izdvojenom pogonu / proizvodnoj jedinici OPG-a sukladno članku 18. stavku 5. ovoga Zakona

– obavlja djelatnost, a u propisanom roku ne prijavi promjenu sjedišta OPG-a na propisan način sukladno članku 19. stavku 5. ovoga Zakona

– obavlja djelatnost, a u propisanom roku i na propisan način ne prijavi početak obavljanja gospodarske djelatnosti poljoprivrede i dopunskih djelatnosti u izdvojenom pogonu / proizvodnoj jedinici OPG-a odnosno ne prijavi prestanak obavljanja te djelatnosti u izdvojenom pogonu / proizvodnoj jedinici OPG-a sukladno članku 20. stavku 3. ovoga Zakona

– obavlja djelatnost, a ne vodi evidenciju o proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda proizvedenih na OPG-u i ne vodi evidenciju o pruženim uslugama OPG-a sukladno pravilniku iz članka 27. stavka 5. ovoga Zakona te o tome u propisanim rokovima ne izvještava Agenciju za plaćanja na propisan način sukladno članku 27. stavku 4. ovoga Zakona

– obavlja djelatnost, a u roku propisanom u članku 36. stavku 5. ovoga Zakona te na propisan način ne prijavi promjenu nositelja OPG-a sukladno članku 36. stavku 1. ovoga Zakona

– obavlja djelatnost, a u propisanom roku i na propisan način ne prijavi svaku promjenu članova OPG-a sukladno članku 38. stavku 1. ovoga Zakona

– obavlja djelatnost, a u propisanom roku i na propisan način ne prijavi svaku promjenu proizvodnih resursa OPG-a sukladno članku 39. stavku 1. ovoga Zakona

– obavlja djelatnost, a u propisanom roku i na propisan način ne prijavi promjenu vezanu za početak ili završetak rada izdvojenog pogona / proizvodne jedinice OPG-a sukladno članku 39. stavku 2.ovoga Zakona

– obavlja djelatnost, a u propisanom roku i na propisan način ne prijavi promjenu članova zajedničkog OPG-a sukladno članku 40. stavku 1. ovoga Zakona

– obavlja djelatnost, a u propisanom roku i na propisan način ne prijavi promjenu kapaciteta zajedničkog OPG-a sukladno članku 40. stavku 3. ovoga Zakona.

(2) Nadležni inspektor rješenjem će privremeno zabraniti OPG-u, odnosno nositelju OPG-a obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede dok ne ukloni utvrđene nedostatke, odnosno nepravilnosti ako u provedbi inspekcijskog nadzora utvrdi da OPG obavlja dopunske djelatnosti koje nisu navedene u rješenju iz članka 7. stavka 3. ovoga Zakona.

(3) Nadležni inspektor rješenjem će privremeno zabraniti OPG-u, odnosno nositelju dopunske djelatnosti obavljanje dopunske djelatnosti proizvodnje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda ako ih proizvodi suprotno odredbama članka 14.b stavaka 1. do 4. ovoga Zakona.

(4) Mjera privremene zabrane obavljanja dopunske djelatnosti iz stavka 2. ovoga članka donosi se samo za onaj dio za koji je utvrđen nedostatak, odnosno nepravilnost.

(5) Nadležni inspektor rješenjem će zabraniti OPG-u odnosno nositelju OPG-a:

– pružanje usluga suprotno članku 26. stavku 1. ovoga Zakona

– prodaju proizvoda suprotno članku 27. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona.

(6) Protiv rješenja nadležnog inspektora iz ovoga članka može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana dostave rješenja, koja ne odgađa izvršenje rješenja, a o žalbi rješava nadležna unutarnja ustrojstvena jedinica za drugostupanjski upravni postupak u Središnjem uredu Državnog inspektorata.

(7) Ako OPG ne postupi po rješenju iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka, nadležni inspektor će rješenjem zabraniti obavljanje djelatnosti koju OPG obavlja suprotno rješenju iz članka 7. stavka 3. ovoga Zakona.

Prekršajne odredbe

Članak 49. (NN 18/23)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 190,00 do 660,00 eura kaznit će se za prekršaj nositelj OPG-a:

1. ako obavlja gospodarsku djelatnost poljoprivrede proizvodnim resursima koji nisu upisani u Upisnik OPG-ova u skladu s člankom 12. stavkom 1. ovoga Zakona

2. ako obavlja gospodarsku djelatnost poljoprivrede i dopunske djelatnosti za koje ne ispunjava propisane uvjete ili koje nisu upisane u Upisnik OPG-ova u skladu s člankom 14. stavkom 2. ovoga Zakona

3. ako obavlja dopunsku djelatnost suprotno odredbama članka 14.b stavaka 1. do 4. ovoga Zakona

4. ako u propisanom roku iz članka 19. stavka 5. ovoga Zakona ne prijavi promjenu sjedišta OPG-a na propisan način

5. ako pruža usluge u poljoprivredi ili usluge u okviru dopunske djelatnosti suprotno članku 26. stavku 1. ovoga Zakona

6. ako prodaje poljoprivredne i prehrambene proizvode proizvedene na OPG-u suprotno članku 27. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona

7. ako ne vodi evidenciju o proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda proizvedenih na OPG-u i ne vodi evidenciju o pruženim uslugama OPG-a sukladno pravilniku iz članka 27. stavka 5. ovoga Zakona te o tome u propisanim rokovima ne izvještava Agenciju za plaćanja na propisan način u skladu s člankom 27. stavkom 4. ovoga Zakona

8. ako u propisanom roku iz članka 36. stavka 5. ovoga Zakona ne prijavi promjenu nositelja OPG-a na propisan način u skladu s člankom 36. stavkom 1. ovoga Zakona

9. ako u propisanom roku ne prijavi svaku promjenu članova OPG-a upisanih u Upisnik OPG-ova na propisan način u skladu s člankom 38. stavkom 1. ovoga Zakona

10. ako u propisanom roku ne prijavi istupanje fizičke osobe iz zajedničkog OPG-a ili pristupanje nove fizičke osobe u zajednički OPG na propisan način u skladu s člankom 40. stavkom 1. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 130,00 do 190,00 eura kaznit će se za prekršaj nositelj OPG-a:

1. ako naziv OPG-a vidljivo ne istakne na adresi sjedišta OPG-a i na izdvojenom pogonu / proizvodnoj jedinici OPG-a u kojima se obavlja djelatnost izvan sjedišta OPG-a te na sredstvima i/ili mjestima na kojima se djelatnost obavlja ako se radi o djelatnostima na otvorenom, osim na zemljištu u skladu s člankom 18. stavkom 4. ovoga Zakona

2. ako u slučaju prestanka obavljanja gospodarske djelatnosti poljoprivrede u sjedištu, odnosno izdvojenom pogonu / proizvodnoj jedinici OPG-a ne ukloni naziv OPG-a u skladu s člankom 18. stavkom 5. ovoga Zakona

3. ako se izdvojeni pogoni / proizvodne jedinice OPG-a ne vode u Upisniku OPG-ova i ako se u propisanom roku ne prijavi početak obavljanja gospodarske djelatnosti poljoprivrede i dopunskih djelatnosti u izdvojenom pogonu / proizvodnoj jedinici OPG-a, odnosno ne prijavi prestanak obavljanja djelatnosti u izdvojenom pogonu / proizvodnoj jedinici OPG-a na propisan način u skladu s člankom 20. stavkom 3. ovoga Zakona

4. ako u propisanom roku ne prijavi promjenu vezanu za početak ili završetak rada izdvojenog pogona / proizvodne jedinice OPG-a na propisan način u skladu s člankom 39. stavkom 2. ovoga Zakona

5. ako u propisanom roku ne prijavi promjenu kapaciteta zajedničkog OPG-a na propisan način u skladu s člankom 40. stavkom 3. ovoga Zakona.

(3) Nadležni inspektor neće podnositi optužni prijedlog ili donositi prekršajni nalog za prekršaje iz stavaka 1 i 2. ovoga članka ako nositelj OPG-a tijekom nadzora ili u rješenjem određenom roku otkloni utvrđene nesukladnosti za koje je utvrđeno da ih je počinio prvi put.

 

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Donošenje provedbenih propisa

Članak 50.

Ministar će donijeti pravilnike iz članka 7. stavka 6., članka 8. stavka 3., članka 12. stavka 6., članka 13. stavka 2., članka 27. stavka 5. i članka 32. stavka 6. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Propisi doneseni na temelju zakona kojim se određuju ciljevi i mjere poljoprivredne politike koji ostaju na snazi

Članak 51.

Do stupanja na snagu provedbenih propisa iz članka 50. ovoga Zakona ostaju na snazi propisi doneseni na temelju propisa kojim se određuju ciljevi i mjere poljoprivredne politike:

– Pravilnik o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (»Narodne novine«, br. 76/14.) i

– Pravilnik o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 76/14. i 82/14. – ispravak).

Usklađivanje uvjeta poslovanja OPG-a

Članak 52.

(1) Postupci koji su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona pokrenuti povodom zahtjeva za upis u Upisnik poljoprivrednika i ostalih statusnih promjena OPG-a prema posebnom propisu kojim se određuju ciljevi i mjere poljoprivredne politike dovršit će se prema tom Zakonu.

(2) Fizičke osobe koje su prije stupanja na snagu ovoga Zakona upisane kao OPG u Upisnik poljoprivrednika prema zakonu kojim se određuju ciljevi i mjere poljoprivredne politike dužne su uskladiti svoj organizacijski oblik i status sukladno ovom Zakonu u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu propisa iz članka 50. ovoga Zakona.

(3) Agencija za plaćanja će fizičke osobe iz stavka 2. ovoga članka pozvati da radi postupka usklađivanja i evidentiranja promjena podnesu zahtjev za upis sukladno ovom Zakonu.

(4) Fizičkoj osobi koja ne podnese zahtjev sukladno stavku 3. ovoga članka Agencija za plaćanja će ako utvrdi ispunjavanje uvjeta rješenjem donesenim po službenoj dužnosti dodijeliti organizacijski oblik OPG-a i status iz članka 17. stavka 2. točke a) ovoga Zakona.

(5) Iznimno od stavka 4. ovog članka, Agencija za plaćanja ako ne utvrdi ispunjavanje uvjeta fizičkoj osobi koja ne podnese zahtjev sukladno stavku 3. ovoga članka, neće rješenjem donesenim po službenoj dužnosti dodijeliti organizacijski oblik OPG-a i status iz članka 17. stavka 2. točke a) ovoga Zakona, nego će rješenjem iz članka 16. stavka 2. ovoga Zakona donesenim po službenoj dužnosti evidentirati promjenu u Upisniku poljoprivrednika.

Stupanje na snagu ovoga Zakona

Članak 53.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 32/19

Članak 3.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2019.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 18/23

Članak 43.

(1) Ministar će uskladiti Pravilnik o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (»Narodne novine«, br. 62/19.) s odredbama ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Odluku iz članka 41. stavka 6. koji je dodan člankom 35. ovoga Zakona donijet će ministar u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Ministar će Pravilnik iz članka 14.b stavka 13. koji je dodan člankom 10. ovoga Zakona donijeti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 44.

Postupci započeti po odredbama Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 29/18. i 32/19.) dovršit će se po odredbama toga Zakona.

Članak 45.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

 

 

Copyright © Ante Borić