Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

Objavljeno u NN 76/14 od 24.06.2014.:

 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Na temelju članka 16. stavka 2. i članka 23.a stavka 4. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 149/2009, 127/2010, 50/2012, 120/2012) ministar poljoprivrede donosi

 

PRAVILNIK O DOPUNSKIM DJELATNOSTIMA NA OBITELJSKIM POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se vrste dopunskih djelatnosti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, način i uvjeti za njihovo obavljanje, te uvjeti upisa u Upisnik dopunskih djelatnosti (u daljem tekstu: Upisnik).

Članak 2.

(1) Dopunske djelatnosti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (u daljnjem tekstu: OPG) su djelatnosti povezane s poljoprivredom koje omogućuju bolje korištenje proizvodnih kapaciteta te bolje korištenje rada članova OPG-a.

(2) Primarna poljoprivredna djelatnost OPG-a iz članka 3. Zakona o poljoprivredi obuhvaća obavljanje poslovnih aktivnosti u skupinama 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5 i 01.6 Nacionalne klasifikacije djelatnosti koje obuhvaćaju bilinogojstvo, stočarstvo i s njima povezane uslužne djelatnosti, proizvodnju poljoprivrednih proizvoda bilinogojstva i stočarstva te proizvoda prvog stupnja njihove prerade, čiji je popis objavljen u Dodatku I. i sastavni je dio Zakona o poljoprivredi.

Članak 3.

(1) Vrste dopunskih djelatnosti na OPG-u su sljedeće:

1. Proizvodnja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koja obuhvaća:

1.1. proizvodnja poljoprivrednih proizvoda od sirovine dijelom iz vlastite proizvodnje uz kupnju do 50% sirovine drugih poljoprivrednih gospodarstva, sukladno posebnim propisima koji uređuju ovu djelatnost.

1.2. proizvodnja prehrambenih proizvoda od sirovine dijelom iz vlastite proizvodnje uz kupnju do 50% sirovine od drugih poljoprivrednih gospodarstva (osim kupnje mlijeka i mesa), sukladno posebnim propisima koji uređuju ovu djelatnost.

1.3. pakiranje i/ili zamrzavanje i/ili sušenje i/ili konzerviranje prehrambenih proizvoda od sirovine dijelom iz vlastite proizvodnje uz kupnju do 50% sirovine drugih poljoprivrednih gospodarstva, sukladno posebnim propisima koji uređuju ovu djelatnost.

2. Izrada neprehrambenih proizvoda i predmeta opće uporabe koja obuhvaća:

2.1. izrada proizvoda od drva i pluta od pretežito vlastite sirovine povezano sa zanimanjima tradicijskih obrta i/ili tradicijskim vještinama.

2.2. izrada proizvoda od slame i drugih pletarskih materijala (bambus, ratan, trska, rogoz, vrbovo pruće, rafija, očišćena, bijeljena ili bojena slama žitarica te lipova kora) povezano sa zanimanjima tradicijskih obrta i/ili tradicijskim vještinama.

2.3. izrada rukotvorina, nakita, igračaka i suvenira od tkanine, kamena, gline, stakla i drugih materijala povezano sa zanimanjima tradicijskih obrta i/ili tradicijskim vještinama.

2.4. izrada proizvoda od pčelinjeg voska, sapuna, drugih neprehrambenih proizvoda i predmeta opće upotrebe povezano sa zanimanjima tradicijskih obrta i/ili tradicijskim vještinama.

2.5. izrada eteričnih ulja, kozmetičkih proizvoda i drugih neprehrambenih proizvoda i predmeta opće upotrebe.

2.6. izrada proizvoda od konca i vune (pletenje, vezenje, kukičanje, proizvodnja proizvoda od čipke, proizvoda od filcane vune, izrada tradicijske odjeće i narodnih nošnji) povezano sa zanimanjima tradicijskih obrta i/ili tradicijskim vještinama;

2.7. izrada proizvoda od svježeg i sušenog cvijeća i drugog bilja povezano sa zanimanjima tradicijskih obrta i/ili tradicijskim vještinama;

2.8. izrada ostalih proizvoda od drva (cijepani kolci; drveni kolci i stupovi, zašiljeni ali uzdužno nepiljeni) te izrada, pakiranje, obrada, prerada ogrjevnog drva u obliku oblica, cjepanica, pruća, snopova ili sličnih oblika (paletiranje, briketiranje, piletiranje);

3. Pružanje usluga koje obuhvaća:

3.1. pružanje usluga s poljoprivrednom i šumskom mehanizacijom opremom, uređajima i/ili alatima koje obuhvaćaju rad s traktorima i drugim poljoprivrednim strojevima u komunalnim poslovima;

3.2. pružanje usluga s poljoprivrednom i šumskom mehanizacijom opremom, uređajima i/ili alatima u građevinskim poslovima;

3.3. usluge u šumarstvu s poljoprivrednom i šumskom mehanizacijom, opremom, uređajima opremom, uređajima i/ili alatima;

3.4. usluge sa radnim životinjama u poljoprivrednim i šumsko-gospodarskim poslovima;

3.5. usluge sa radnim životinjama u ostalim aktivnostima povezano s ruralnim običajima i/ili tradicijskim vještinama;

3.6. ostale usluge, aktivnosti i savjeti vezani uz držanje životinja, uzgoj bilja i preradu poljoprivrednih proizvoda;

3.7.ostale usluge i aktivnosti u korištenju raspoloživih radnih resursa gospodarstva

4. Pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga koje obuhvaća:

4.1. Pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga na OPG-u u prema posebnom propisu dopuštenom obuhvatu i sukladno propisima koji reguliraju ovo područje;

4.2. Pružanje ostalih usluga i aktivnosti na OPG-u;

5. Pružanje ostalih sadržaja i aktivnosti koje obuhvaćaju:

5.1. omogućavanje stjecanja znanja i vještina o uzgoju bilja i životinja;

5.2. omogućavanje organiziranja tečajeva za izradu tradicijskih proizvoda i rukotvorina;

5.3. omogućavanje edukacijskih praktikuma i/ili omogućavanje održavanja radionica, tečajeva, seminara i edukacija iz registrirane dopunske djelatnosti OPG-a;

5.4. proizvodnja i isporuka energije iz obnovljivih izvora od poljoprivredne i/ili šumske biomase, stajskog gnoja, gnojovke, gnojnice, drugih izvora biomase, vode, vjetra i sunca do snage 1MW nominalne snage generatora (kotla);

5.5. proizvodnja i isporuka organskih gnojiva proizvedenih na OPG-u;

5.6. uzgoj i isporuka divljači, rakova, žaba, slatkovodni uzgoj riba na OPG-u;

5.7. uzgoj ostalih nespomenutih biljnih vrsta na OPG-u;

5.8. sudjelovanje na manifestacijama prikazivanjem aktivnosti i djelatnosti OPG-a vezanih s ruralnim običajima, zanimanjima tradicijskih obrta i/ili tradicijskim vještinama;

5.9. sakupljanje i/ili prerada samoniklog i ostalog bilja.

(2) Na OPG-u se može obavljati jedna ili više dopunskih djelatnosti i/ili zanimanja, a detaljan Popis dopunskih djelatnosti i Popis zanimanja tradicijskih obrta i vještina objavljeni su u Prilogu I i Prilogu II ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Članak 4.

(1) Opći uvjet za obavljanje pojedine ili više dopunskih djelatnosti na OPG-u je upis u Upisnik one dopunske djelatnosti za koju:

a) OPG posjeduje potrebne resurse,

b) OPG ispunjava potrebne posebne uvjete ukoliko je za obavljanje te djelatnosti utvrđen takav uvjet sukladno ovom Pravilniku ili posebnom propisu koji uređuje tu djelatnost.

(2) Za obavljanje dopunske djelatnosti u obuhvatu utvrđenom ovim Pravilnikom OPG mora ispunjavati pojedine posebne uvjete sukladno propisima koji uređuju tu djelatnost.

(3) Za obavljanje pojedine djelatnosti u većem obuhvatu od onog utvrđenog ovim Pravilnikom, poslovni subjekt mora registrirati tu djelatnost sukladno općim i posebnim uvjetima temeljem propisa koji uređuju ovu djelatnost.

Članak 5.

(1) Nositelj OPG-a ujedno je nositelj aktivnosti upisa dopunske djelatnosti u Upisnik, te mora dokazati da OPG ili pojedina osoba na OPG-u ispunjava potrebne uvjete ukoliko je ovim Pravilnikom ili posebnim propisom koji uređuju tu djelatnost i/ili zanimanje utvrđena potreba za njihovo ispunjavanje.

(2) Kao nositelj dopunske djelatnosti može u Upisnik biti upisan nositelj OPG-a i/ili član/članovi OPG-a.

(3) Za obavljanje jedne dopunske djelatnosti na OPG-u može biti upisan jedan nositelj dopunske djelatnosti, a za obavljanje više dopunskih djelatnosti na OPG-u može biti upisan jedan ili više nositelja dopunske djelatnosti ovisno o tome koji od njih ispunjava potrebne uvjete za koju djelatnost.

(4) Uz pojedinu dopunsku djelatnost OPG može se upisati zanimanje tradicijskog obrta i/ili tradicijska vještina koju nositelj ili pojedini član OPG-a posjeduju.

(5) Potrebne uvjete za upis pojedine dopunske djelatnosti i/ili zanimanja u Upisnik može ispunjavati nositelj i/ili pojedini član OPG-a.

(6) Svi članovi OPG-a mogu pomagati u svim poslovima gospodarstva tako i pri obavljanju registriranih dopunskih djelatnosti.

(7) Uz članove OPG-a koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava pri obavljanju dopunske djelatnosti mogu sudjelovati i zaposlenici na OPG-u sukladno posebnim propisima.

Članak 6.

Dopunska djelatnost OPG-a se obavlja u objektima i/ili na zemljištu kojima gospodarstvo raspolaže i koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava te s resursima kojima raspolaže gospodarstvo, osim obavljanja onih djelatnosti i pružanja onih usluga koje se odvijaju izvan gospodarstva.

Članak 7.

(1) Za dopunsku djelatnost proizvodnje poljoprivrednih proizvoda od sirovine dijelom iz vlastite proizvodnje uz kupnju do 50% sirovine od drugih poljoprivrednih gospodarstva radi prerade grožđa u vino, prerade voća u voćno vino, proizvodnje jakih alkoholnih pića, octa, ostalih alkoholna pića te proizvodnje piva do 2.000 hl, OPG mora biti upisano u registar trošarinskih obveznika i/ili druge registre sukladno posebnim propisima koji uređuju ovu djelatnost.

(2) Dopunsku djelatnost proizvodnje prehrambenih proizvoda od sirovine dijelom iz vlastite proizvodnje uz kupnju do 50% sirovine od drugih poljoprivrednih gospodarstva (osim kupnje mlijeka i mesa) radi proizvodnje sirupa, sokova, ulja, džemova, pekmeza, kruha, kolača, kroštula, tjestenina, arancina, sušenog/zamrznutog/konzerviranog voća, povrća i sl., te pakiranje i/ili zamrzavanje i/ili sušenje i/ili konzerviranje prehrambenih proizvoda, OPG mora obavljati u objektima registriranim i/ili odobrenim sukladno posebnim propisima koji uređuju ovu djelatnost.

(3) Dopunska djelatnost proizvodnje kozmetičkih proizvoda mora se obavljati u objektima registriranim sukladno propisima koji uređuju takvu proizvodnju, te OPG mora upotrebljavati sirovinu koja dijelom potječe iz aktivnosti OPG-a uz mogućnost kupnje do 75% sirovine od drugih gospodarstva uvažavajući različitosti hrvatskog podneblja.

(4) Dopunska djelatnost proizvodnje neprehrambenih proizvoda i predmeta opće uporabe na OPG-u mora biti odobrena sukladno posebnim propisima koji uređuju ovu djelatnost

(5) U okviru dopunske djelatnosti pružanja turističkih i ugostiteljskih sadržaja na OPG-u, ukoliko se pripremaju i uslužuju jela, pića i napitci, namirnice moraju biti pretežito iz vlastite proizvodnje OPG-a ili kupljene od drugih poljoprivrednih gospodarstva sukladno posebnim propisima koji uređuju ovu djelatnost.

(6) U okviru dopunske djelatnosti sakupljanja samoniklog bilja, šumskih plodova i gljiva te kod prerade drva, OPG mora imati u posjedu šumu ili šumsko zemljište, odnosno postupati sukladno posebnim propisima koji uređuju ovu djelatnost (pribaviti dozvolu za skupljanje šumskih plodova na šumskim površinama ili popratnicu za prijevoz drva i sl.).

(7) U okviru dopunske djelatnosti proizvodnje energije iz poljoprivredne i/ili šumske biomase stajskog gnoja, gnojovke, gnojnice, drugih izvora biomase, vode, vjetra i sunca do 1MW nominalne snage generatora, udio sirovina koje potječu od aktivnosti OPG-a mora biti najmanje 20% od količine ukupno potrebnih sirovina, a preostalu sirovinu OPG može nabaviti od drugih gospodarstava i/ili dobavljača sukladno posebnim propisima koji uređuju ovu djelatnost.

(8) U okviru omogućavanja edukacijskih praktikuma na poljoprivrednom gospodarstvu, OPG mora imati sporazum o provedbi edukacijskog programa s ustanovom koja ima odobren programa sukladno posebnim propisima koji uređuju ovu djelatnost.

Članak 8.

(1) Prilikom upisa dopunske djelatnosti u Upisnik OPG mora biti upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, a dobrovoljno odabire dopunsku djelatnost za koju ispunjava uvjete.

(2) OPG podnosi Zahtjev za upis dopunske djelatnosti u Upisnik Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija) koja vodi Upisnik.

(3) Upis dopunske djelatnosti u Upisnik obavlja se u regionalnim uredima/podružnicama Agencije (u daljnjem tekstu: Uredi) prema prebivalištu nositelja OPG-a.

Članak 9.

(1) Prije početka obavljanja dopunske djelatnosti nositelj OPG-a je dužan podnijeti Zahtjev za upis u Upisnik (u daljnjem tekstu: Zahtjev), na obrascu ZUDD koji je objavljen u Prilogu III ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(2) Uz Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka potrebno je priložiti dokaz o udovoljavanju uvjeta za obavljanje dopunske djelatnosti ukoliko je takav uvjet propisan posebnim propisom koji regulira tu djelatnost ovisno o vrsti djelatnosti i/ili zanimanja, i to:

a) dokaz o upisu u registar poreznih obveznika sukladno poreznim propisima;

b) dokaz o upisu u registar trošarinskih obveznika sukladno posebnom propisu;

c) dokaz o registraciji i/ili odobravanju objekta pod posebnim uvjetima i/ili odobravanju objekta u poslovanju s hranom i/ili predmetima opće uporabe;

d) dokaz o registraciji i/ili odobravanju objekta i/ili subjekata u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi;

e) rješenje o odobrenju za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga sukladno posebnom propisu kojim su uređene te usluge u seljačkom domaćinstvu;

f) presliku ovjerene sanitarne knjižice i dokaz o položenom tečaju zdravstvenog odgoja;

g) dokaz o osposobljenosti za obavljanje zanimanja tradicijskog obrta;

h) izjava o poznavanju tradicijskih vještina.

Članak 10.

(1) Na temelju podnesenog Zahtjeva Agencija nositelju dopunske djelatnosti izdaje Izvod o upisu u Upisnik.

(2) Agencija vodi i na svojoj web-stranici objavljuje Popis OPG-a upisanih u Upisnik s upisanim dopunskim djelatnostima.

(3) Temeljem Izvoda iz stavka 1. ovoga članka Agencija ažurira Popis iz stavka 2. ovoga članka koji sadrži sljedeće podatke:

a) ime i prezime, adresu i matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstava,

b) upisanu dopunsku djelatnost i/ili zanimanje (oznaka sukladno Popisu dopunskih djelatnosti iz Priloga I. i oznaka sukladno Popisu zanimanja tradicijskih obrta i vještina iz Priloga II. ovoga Pravilnika), te

c) datum: upisa/promjena/ispisa iz Upisnika.

Članak 11.

(1) Svaku promjenu koja se odnosi na podatke iz Popisa iz članka 10. stavka 3. podstavaka a) i b) ovoga Pravilnika kao i prestanak obavljanja dopunske djelatnosti, nositelj dopunske djelatnosti je obvezan prijaviti Agenciji u roku od 30 dana od nastanka promjene.

(2) Ukoliko Agencija administrativno utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti iz ovoga Pravilnika uputit će OPG da se u primjerenom roku uskladi, a u protivnom obavijestiti OPG o ispisu iz Upisnika te će OPG ispisati iz Popisa iz članka 10. stavka 3. ovoga Pravilnika.

Članak 12.

Pri obavljanju dopunske djelatnosti OPG upisano u Upisnik dužno je postupati sukladno poreznim propisima.

Članak 13.

OPG koje do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika obavlja i/ili ima već upisane dopunske djelatnosti u skladu s ranije važećim propisima, mora se uskladiti s ovim Pravilnikom u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 14.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (»Narodne novine«, broj 20/2013).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/38

Urbroj: 525-07/0539-14-28

Zagreb, 17. lipnja 2014.

Ministar Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG I

Popis dopunskih djelatnosti na OPG-u

oznaka:

1. PROIZVODNJA POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

1.1.

proizvodnja poljoprivrednih proizvoda od sirovine dijelom iz vlastite proizvodnje uz kupnju do 50% sirovine drugih poljoprivrednih gospodarstva u dijelu proizvodnje alkoholnih pića i octa, piva do 2.000 hl, vina od grožđa, voćnog vina, likera, rakija, ostalih alkoholna pića i sl.,

1.2.

proizvodnja prehrambenih proizvoda od sirovine dijelom iz vlastite proizvodnje uz kupnju do 50% sirovine od drugih poljoprivrednih gospodarstva (osim kupnje mlijeka i mesa) radi proizvodnje sirupa, sokova, ulja, džemova, pekmeza, kruha, kolača, kroštula, tjestenina, arancina, sušenog/zamrznutog/konzerviranog voća, povrća i sl.,

1.3.

pakiranje i/ili zamrzavanje i/ili sušenje i/ili konzerviranje proizvoda od sirovine dijelom iz vlastite proizvodnje uz kupnju do 50% sirovine drugih poljoprivrednih gospodarstva u dijelu proizvoda od gljiva, šumskih plodova, samoniklog, uzgojenog i ostalog bilja i sl. .

oznaka:

2. IZRADA NEPREHRAMBENIH PROIZVODA I PREDMETA OPĆE UPORABE

2.1.

izrada proizvoda od drva (drvene motke grubo uobličene, netokarene i drugi proizvodi od drva, drvna šindru i slično), izrada zaprežnih kola i drugih drvenih poljoprivrednih alata te izrada tradicijskog namještaja povezano sa zanimanjima tradicijskih obrta i/ili tradicijskim vještinama;

2.2.

izrada proizvoda od slame i drugih pletarskih materijala (bambus, ratan, trska, rogoz, vrbovo pruće, rafija, očišćena, bijeljena ili bojena slama žitarica te lipova kora) povezano sa zanimanjima tradicijskih obrta i/ili tradicijskim vještinama;

2.3.

izrada rukotvorina, nakita, igračaka i suvenira od tkanine, kože, kamena, gline, stakla i drugih materijala povezano sa zanimanjima tradicijskih obrta i/ili tradicijskim vještinama;

2.4.

izrada proizvoda od pčelinjeg voska, sapuna, drugih neprehrambenih proizvoda i predmeta opće upotrebe povezano sa zanimanjima tradicijskih obrta i/ili tradicijskim vještinama;

2.5.

izrada eteričnih ulja, kozmetičkih proizvoda i drugih neprehrambenih proizvoda i predmeta opće upotrebe;

2.6.

izrada proizvoda od konca i vune (pletenje, vezenje, kukičanje, proizvodnja proizvoda od čipke, proizvoda od filcane vune, izrada tradicijske odjeće i narodnih nošnji) povezano sa zanimanjima tradicijskih obrta i/ili tradicijskim vještinama;

2.7.

izrada proizvoda od svježeg i sušenog cvijeća i drugog bilja povezano sa zanimanjima tradicijskih obrta i/ili tradicijskim vještinama;

2.8.

izrada ostalih proizvoda od drva (cijepani kolci; drveni kolci i stupovi, zašiljeni ali uzdužno nepiljeni) te izrada, pakiranje, obrada, prerada ogrjevnog drva u obliku oblica, cjepanica, pruća, snopova ili sličnih oblika (paletirani, briketirani, piletirani);

oznaka:

3. PRUŽANJE USLUGA

3.1.

pružanje usluga s poljoprivrednom i šumskom mehanizacijom opremom, uređajima i/ili alatima koje obuhvaćaju rad s traktorima i drugim poljoprivrednim strojevima u komunalnim poslovima (zimsko održavanje cesta i putova, čišćenje, košnja i održavanje zelenila i zelenih površina);

3.2.

pružanje usluga s poljoprivrednom i šumskom mehanizacijom, opremom, uređajima i/ili alatima u građevinskim poslovima (iskop, ravnanje, dovoz, odvoz i slično);

3.3.

usluge u šumarstvu s poljoprivrednom i šumskom mehanizacijom, opremom, uređajima opremom, uređajima i/ili alatima koje obuhvaćaju sječu drva, izvlačenje drva iz šume, izradu trupaca, drvne sječke, piljenje drva i slično;

3.4.

usluge s radnim životinjama u poljoprivrednim i šumsko-gospodarskim poslovima koje obuhvaćaju prijenos, prijevoz poljoprivrednih proizvoda i obavljanje poljoprivrednih poslova sa životinjama, iznošenje i izvlačenje drva iz šume sa životinjama i slično;

3.5.

usluge s radnim životinjama u ostalim aktivnostima, (vožnja kočijom, jahanje i obuka u jahanju, terapijsko jahanje, obuka, treniranje i/ili korištenje radnih životinja (konja, pasa i drugih) i slično povezano s ruralnim običajima i/ili tradicijskim vještinama;

3.6.

ostale usluge, aktivnosti i savjeti vezani uz držanje životinja, uzgoj bilja i preradu poljoprivrednih proizvoda (striža/šišanje ovaca, cijepljenje i orezivanje voćki i vinove loze, zbrinjavanje rojeva pčela, uklanjanje osa, biodinamički uzgoj povrtnog bilja i slično);

3.7.

ostale usluge i aktivnosti u korištenju raspoloživih radnih resursa gospodarstva (uslužni prijevoz mlijeka, prijevoz poljoprivrednih proizvoda, prijevoz životinja, održavanje grobova, uslužna dorada i/ili pakiranje i/ili skladištenje poljoprivrednih i/ili prehrambenih proizvoda i slično)

oznaka:

4. PRUŽANJE TURISTIČKIH I UGOSTITELJSKIH USLUGA

4.1.

pružanje ugostiteljskih usluga u objektima koji mogu biti: vinotočje/kušaonice, izletište, sobe, apartmani, ruralne kuće za odmor, kamp;

4.2.

pružanje turističkih usluga koje mogu biti: omogućavanje sudjelovanja u poljoprivrednim aktivnostima kao što su berba voća i povrća, ubiranje ljetine i sl., lov i ribolov, vožnja kočijom, čamcem, biciklom, jahanje, pješačenje i slične aktivnosti te iznajmljivanje sredstava, pribora i opreme za te aktivnosti; provođenje programa kreativnih i edukativnih radionica vezanih uz poljoprivredu, tradicijske obrte i sl., prezentacija poljoprivrednoga gospodarstva te prirodnih i kulturnih vrijednosti u okviru istog, posjete registriranim privatnim etno zbirkama i sl. organizacija izleta za goste koji koriste usluge smještaja; omogućavanje prostora za piknik i izlet; omogućavanje korištenja žičare, vučnice, uspinjače i sl.,;

oznaka:

5. PRUŽANJE OSTALIH SADRŽAJA I AKTIVNOSTI

5.1.

omogućavanje stjecanja znanja i vještina o uzgoju bilja i životinja;

5.2.

omogućavanje organiziranja tečajeva za izradu tradicijskih proizvoda i rukotvorina;

5.3.

omogućavanje edukacijskih praktikuma i/ili omogućavanje održavanja radionica, tečajeva, seminara i edukacija iz registrirane dopunske djelatnosti OPG-a;

5.4

proizvodnja i isporuka energije iz obnovljivih izvora od poljoprivredne i/ili šumske biomase, stajskog gnoja, gnojovke, gnojnice, drugih izvora biomase, vode, vjetra i sunca do snage 1MW nominalne snage generatora (kotla);

5.5

proizvodnja i isporuka organskih gnojiva (humusa, glisnjaka i drugih) proizvedenih na OPG-u;

5.6.

uzgoj i isporuka divljači, uzgoj rakova, žaba, slatkovodni uzgoj riba – aquakultura na OPG-u;

5.7.

uzgoj ostalih nespomenutih biljnih vrsta (drveća, grmlja, cvijeća, božićnih drvaca i ukrasnog bilja) na OPG-u;

5.8.

sudjelovanje na manifestacijama prikazivanjem aktivnosti i djelatnosti OPG-a vezanih s ruralnim običajima, zanimanjima tradicijskih obrta i/ili tradicijskim vještinama;

5.9.

sakupljanje samoniklog bilja (aromatičnog, začinskog i dr.), gljiva, šumskih plodova (borovnica, šipka, kupina, kestena, žira i dr.) i ostalog bilja

PRILOG II

Popis zanimanja tradicijskih obrta i vještina

oznaka

Zanimanja tradicijskih obrta

uz djelatnost (oznaka)

1.

– češljari

2.3., 2.6.

2.

– četkari

2.3., 2.6.

3.

– čizmari

2.3., 2.6..

4.

– čohači

2.3., 2.6.

5.

– drvodjelci

2.1., 2.3.

6.

– graditelji glazbala

2.3., 2.6.

7.

– grebari, češljači i predioci vune

2.6.

8.

– gumbari

2.3., 2.6.

9.

– kapari

2.3., 2.6.

10.

– karikari

2.3., 2.6.

11.

– kipari

2.3., 2.6.

12.

– kirijaši

3.4., 3.5.

13.

– kolari

2.1.

14.

– kopljari

2.3.

15.

– košaraši

2.2.,

16.

– kotlari

2.3.

17.

– kovači (potkivači)

3.5.

18.

– kožari

2.3., 2.6.

19.

– krojači

2.3., 2.6.

20.

– krznari

2.3., 2.6.

21.

– kundačari

2.3.

22.

– lulari

2.3.

23.

– mošnjari, torbari

2.3., 2.6.

24.

– nožari

2.3., 2.6.

25.

– ostrugari

2.3., 2.6.

26.

– platnari

2.3., 2.6.

27.

– pojasari

2.3., 2.6.

28.

– postolari

2.3., 2.6.

29.

– poplunari

2.3., 2.6.

30.

– remenari

2.3., 2.6.

31.

– sapunari

2.4.

32.

– sedlari

2.3., 2.6.

33.

– stolari

2.1.

34.

– strelari

2.1., 2.2.

35.

– stupari

2.1., 2.2.

36.

– suknostriže

2.3., 2.6.

37.

– štavioci

2.3., 2.6.

38.

– tapetari

2.1.

39.

– tesari

2.1.

40.

– tkalci

2.3., 2.6.

41.

– travari

2.4.

42.

– uzdari

2.3., 2.6.

43.

– užari

2.3., 2.6.

44.

– vlasuljari

2.3., 2.6.

45.

– voštari

2.3., 2.4.

oznaka

Tradicijske vještine

uz djelatnost (oznaka)

46.

• ručno pletenje, vezenje, kukičanje, proizvodnja proizvoda od čipke

2.3.

47.

• izrada proizvoda od filcane vune

2.3.

48.

• izrada svijeća i proizvoda od pčelinjeg voska

2.4.

49.

• rezbarstvo i proizvodnja intarzija

2.3.

50.

• slamarstvo

2.2., 2.3.

51.

• unikatno šivanje i krojenje za određene svrhe

2.6.

52.

• proizvodnja proizvoda od umjetnog cvijeća

2.7.

53.

• proizvodnja dekorativnih i ukrasnih predmeta

2.3., 2.6.

54.

• proizvodnja proizvoda od drva, pluta, slame i pletarskih materijala

2.2., 2.3.

55.

• ručno izrađene igračke i lutke

2.2., 2.3., 2.6., 2.7.

56.

• proizvodnja ostalih unikatnih proizvoda

2.1. 2.2., 2.3., 2.6., 2.7.

57.

• izrada tradicionalnih poljoprivrednih alata i oruđa

2.1.

58.

• treniranje radnih životinja

3.5.

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić