Povezani zakoni

Zakon o poljoprivredi

NN 118/18, 42/20127/20, 52/21, 152/22

na snazi od 01.01.2023.

Uživajte...

Baza je ažurirana 30.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

GLAVA I.   OPĆE ODREDBE

Sadržaj Zakona

Članak 1. (NN 52/21)

Ovim se Zakonom određuju ciljevi i mjere poljoprivredne politike, pravila vezana uz zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda, mjere informiranja i promocije, pravila o jakim alkoholnim pićima, prikupljanje podataka i izvješćivanje o cijenama poljoprivrednih proizvoda, nacionalni sustav Codex Alimentarius, zahtjevi kvalitete za hranu i hranu za životinje, sprječavanje nastajanja otpada od hrane, doniranje hrane i hrane za životinje, ekološka proizvodnja, sustavi kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, stavljanje na tržište prirodnih mineralnih, izvorskih i stolnih voda, uključujući zahtjeve njihove sigurnosti, označavanja i kvalitete, savjetovanje poljoprivrednika, obrazovanje te razvojno-stručni poslovi, informacijski sustavi i baze podataka, sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka, administrativna kontrola i kontrola na terenu te upravni i inspekcijski nadzor.

Provedba propisa donesenih na razini Europske unije

Članak 2. (NN 52/21, 152/22)

(1) Ovim se Zakonom uređuje provedba:

1. Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008 (SL L 347, 20. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1306/2013)

2. Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1308/2013), osim članaka 1., 2., 78., 80., 81., 82., 90., 92. – 108., 112., 113., 117. – 122., 145., 146. i 147., koji se odnose na sektor vina, i kako je posljednji puta izmijenjena Uredbom (EU) br. 2021/2117 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o izmjeni uredaba (EU) br. 1308/2013 o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, (EU) br. 1151/2012 o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode, (EU) br. 251/2014 o definiciji, opisivanju, prezentiranju, označivanju i zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla aromatiziranih proizvoda od vina i (EU) br. 228/2013 o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u najudaljenijim regijama Unije (SL L 435, 6. 12. 2021.)

3. Uredbe (EU) br. 1144/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o mjerama informiranja i promocije u vezi s poljoprivrednim proizvodima koje se provode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 3/2008 (SL L 317, 4. 11. 2014.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1144/2014)

4. Uredbe (EU) br. 2019/787 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o definiranju, opisivanju, prezentiranju i označivanju jakih alkoholnih pića, upotrebi naziva jakih alkoholnih pića u prezentiranju i označivanju drugih prehrambenih proizvoda, zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla za jaka alkoholna pića, upotrebi etilnog alkohola i destilata poljoprivrednog podrijetla u alkoholnim pićima te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 110/2008 (SL L 130, 17. 5. 2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2019/787)

5. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008 od 5. rujna 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu (SL L 250, 18. 9. 2008.) kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/673 od 29. travnja 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu (SL L 116, 30. 4. 2016.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EZ) br. 889/2008)

6. Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL L 343, 14. 12. 2012.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1151/2012)

7. Uredbe Komisije (EU) br. 115/2010 od 9. veljače 2010. o utvrđivanju uvjeta za korištenje aktivnog aluminijevog oksida za uklanjanje fluorida iz prirodnih mineralnih voda i izvorskih voda (SL L 37, 10. 2. 2010.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 115/2010)

8. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1217/2009 od 30. studenoga 2009. o uspostavi sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj zajednici (SL L 328, 15. 12. 2009.) kako je posljednji puta izmijenjena Uredbom (EU) br. 1318/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1217/2009 o uspostavi sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj zajednici (SL L 340, 17. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba Vijeća (EZ) br. 1217/2009)

9. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1333/2011 od 19. prosinca 2011. o utvrđivanju tržišnih standarda za banane, pravila za provjeru usklađenosti s tim tržišnim standardima i zahtjeva u pogledu obavješćivanja u sektoru banana (SL L 336, 20. 12. 2011.) (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1333/2011)

10. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (SL L 157, 15. 6. 2011.) (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 543/2011)

11. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2015/1831 оd 7. listopada 2015. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1144/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama informiranja i promocije u vezi s poljoprivrednim proizvodima koje se provode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama (SL L 266, 13. 10. 2015.) (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2015/1831)

12. Uredbe (EU) br. 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1305/2013 i (EU) br. 1307/2013 (SL L 435, 6. 12. 2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2021/2115)

13. Uredbe (EU) br. 2021/2116 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o financiranju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike te upravljanju njome i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1306/2013 (SL L 435, 6. 12. 2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2021/2116)

14. Uredbe (EU) br. 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 (SL L 150, 14. 6. 2018.) kako je posljednji puta dopunjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 2021/2306 od 21. listopada 2021. o dopuni Uredbe (EU) br. 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća pravilima o službenim kontrolama pošiljaka ekoloških proizvoda i proizvoda iz prijelaznog razdoblja namijenjenih uvozu u Uniju te o potvrdi o inspekciji (SL L 461, 27. 12. 2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2018/848)

15. Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama) kako je posljednji puta dopunjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 2021/2305 od 21. listopada 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća pravilima o slučajevima u kojima i uvjetima pod kojima se ekološki proizvodi i proizvodi iz prijelaznog razdoblja izuzimaju iz službenih kontrola na graničnim kontrolnim postajama i o mjestu na kojem se provode službene kontrole tih proizvoda te o izmjeni delegiranih uredbi Komisije (EU) 2019/2123 i (EU) 2019/2124 (SL L 461, 27. 12. 2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2017/625)

16. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/1185 оd 20. travnja 2017. o utvrđivanju pravila za primjenu uredbi (EU) br. 1307/2013 i (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu dostavljanja informacija i dokumenata Komisiji te o izmjeni i stavljanju izvan snage nekoliko uredbi Komisije (SL L 171, 4. 7. 2017.) (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2017/1185).

(2) Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose odredbe Direktive (EU) 2018/851 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 2008/98/EZ o otpadu (SL L 150, 14. 6. 2018.).

Pojmovi

Članak 3. (NN 52/21, 152/22)

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

a) poljoprivrednik je fizička ili pravna osoba ili skupina fizičkih ili pravnih osoba koja obavlja poljoprivrednu djelatnost na području Republike Hrvatske, a obuhvaća sljedeće organizacijske oblike: obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo, obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, trgovačko društvo ili zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti te druga pravna osoba

b) samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo je fizička osoba poljoprivrednik koja se za osobne potrebe bavi poljoprivredom u okviru korištenja prirodnih bogatstava zemlje i prodajom odnosno zamjenom od tih djelatnosti dobivenih proizvoda u neprerađenom stanju, a temelji se na korištenju vlastitih i/ili unajmljenih proizvodnih resursa te na radu, uključujući prodaju, znanju i vještinama članova kućanstva i ekonomska veličina gospodarstva je manja ili jednaka iznosu od 3000 eura

c) poljoprivredno gospodarstvo čine sve proizvodne jedinice na kojima se obavlja poljoprivredna djelatnost i kojima upravlja poljoprivrednik, a koje se nalaze na području Republike Hrvatske

d) poljoprivredna djelatnost obuhvaća bilinogojstvo, stočarstvo i s njima povezane uslužne djelatnosti, u skladu sa skupinama 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5 i 01.6 Nacionalne klasifikacije djelatnosti – NKD 2007

e) primarna poljoprivredna proizvodnja je proizvodnja proizvoda bilinogojstva ili stočarstva navedenih u Prilogu I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije bez obavljanja dodatnih radnji kojima bi se promijenila priroda tih proizvoda

f) priprema proizvoda za tržište obuhvaća postupke pripreme, kao što su čišćenje, pranje, rezanje, ljuštenje, obrezivanje i sušenje proizvoda bez njihova pretvaranja u prerađevine

g) prerada poljoprivrednih proizvoda je svako djelovanje na poljoprivrednom proizvodu čiji je rezultat proizvod koji je i sam poljoprivredni proizvod, osim djelatnosti na poljoprivrednim dobrima koje su prijeko potrebne za pripremu životinjskih ili biljnih proizvoda za prvu prodaju

h) stavljanje na tržište je držanje ili izlaganje radi prodaje, oglašavanje i ponuda na prodaju, isporuka ili bilo koji drugi način prodaje, kao i izravna prodaja poljoprivrednih proizvoda krajnjim potrošačima koju obavlja poljoprivrednik ako se odvija u skladu sa zakonom kojim se uređuje područje trgovine, osim prve prodaje trgovcima i prerađivačima koju obavlja poljoprivrednik i svih djelatnosti povezanih s pripremom proizvoda za takvu prvu prodaju

i) poljoprivredni proizvodi su proizvodi iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, osim proizvoda ribarstva i akvakulture navedenih u Prilogu I. Uredbe (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 (SL L 354, 28. 12. 2013.)

j) posjednik proizvoda je svaka fizička ili pravna osoba koja je u stvarnom posjedu određenog proizvoda

k) doniranje hrane je davanje hrane bez naknade od donatora hrane namijenjene krajnjem primatelju hrane, dok se davanje hrane bez naknade od građana namijenjene krajnjem primatelju hrane ne smatra doniranjem hrane u smislu ovoga Zakona

l) doniranje hrane za životinje je davanje hrane za životinje bez naknade od donatora hrane za životinje namijenjene krajnjem primatelju hrane za životinje, dok se davanje hrane za životinje bez naknade od građana namijenjene krajnjem primatelju hrane za životinje ne smatra doniranjem hrane za životinje u smislu ovoga Zakona

m) posrednik u lancu doniranja hrane je pravna osoba koja prikuplja hranu od donatora namijenjenu krajnjem primatelju hrane

n) donator hrane je pravna ili fizička osoba koja bez naknade daje hranu namijenjenu krajnjem primatelju hrane

o) donator hrane za životinje je pravna ili fizička osoba koja bez naknade daje hranu za životinje namijenjenu krajnjem primatelju hrane za životinje

p) krajnji primatelj hrane je socijalno ugrožena osoba i/ili osoba pogođena elementarnim nepogodama ili prirodnim katastrofama ili osoba koja se donatoru hrane odnosno posredniku u lancu doniranja hrane učini vjerojatnim da je u potrebi te neprofitna pravna osoba koja pruža uslugu smještaja i/ili prehrane štićenicima svog objekta, osim pučkih kuhinja

r) krajnji primatelj hrane za životinje je neprofitna pravna osoba koja vodi brigu i skrb o nezbrinutim životinjama ili životinjama koje se koriste za terapijske svrhe, socijalno ugrožena osoba i/ili osoba pogođena elementarnim nepogodama ili prirodnim katastrofama koja skrbi o vlastitim životinjama

s) službene kontrole u smislu ovoga Zakona jesu službene kontrole kako su definirane člankom 2. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama) (SL L 95, 7. 4. 2017.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2017/625) koje se provode radi verifikacije usklađenosti s pravilima iz članka 1. stavka 2. podstavaka a), c), e), i) i j) Uredbe (EU) br. 2017/625,

t) banka hrane je organizacija koja prikuplja hranu od donatora namijenjenu krajnjem primatelju te je daje posredniku u lancu doniranja hrane. Pored navedenog, banka hrane može prikupljenu hranu od donatora dati i izravno krajnjem primatelju

u) otpad od hrane je sva hrana kako je definirana u članku 2. Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL L 31, 1. 2. 2002.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 178/2002) koja je postala otpad kako je definiran posebnim propisom kojim se uređuje gospodarenje otpadom

v) informacijski sustav obuhvaća skup međusobno povezanih tehnoloških rješenja i platformi kojima se informatizira i digitalizira poslovni proces.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju jednako značenje kao pojmovi u uredbama iz članka 2. ovoga Zakona.

Rodno značenje

Članak 4.

Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Nadležno tijelo

Članak 5. (NN 52/21, 152/22)

(1) Nadležno tijelo za provedbu uredbi iz članka 2. ovoga Zakona je ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka u provedbi:

– Uredbe (EU) br. 1306/2013, u dijelu koji se odnosi na provedbu naknadnih kontrola korisnika izvoznih potpora nadležno je Ministarstvo financija – Carinska uprava

– Uredbe (EU) br. 1308/2013, u dijelu članaka 90., 189., 190., 194., 195. i 205., nadležno je Ministarstvo financija – Carinska uprava koja ova pravila provodi pri uvozu i izvozu prije postupka uvoznog ili izvoznog carinjenja

– Ministarstvo financija – Carinska uprava je relevantno tijelo u smislu članka 6. Delegirane Uredbe Komisije (EU) br. 2021/2306 za provedbu nadzora pri uvozu ekoloških proizvoda iz trećih zemalja i za provedbu inspekcijskog nadzora

– Uredbe Komisije (EU) br. 115/2010, u dijelu provođenja službenih kontrola tehnološkog postupka uklanjanja fluorida u prirodnim mineralnim i izvorskim vodama, nadležan je Državni inspektorat.

(3) Ministarstvo i druga tijela čija je nadležnost određena na temelju odredaba ovoga Zakona u obavljanju poslova surađuju i s drugim tijelima s kojima mogu razmjenjivati podatke te sklapati sporazume o suradnji.

Provedbeno tijelo

Članak 6.

Provedbeno tijelo za provedbu ovoga Zakona i uredbi iz članka 2. ovoga Zakona koje se odnose na mjere poljoprivredne politike je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja).

Ciljevi poljoprivredne politike

Članak 7.

(1) Za ostvarivanje održivog razvoja poljoprivrede te njezine gospodarske, ekološke i društvene uloge, ciljevi poljoprivredne politike u Republici Hrvatskoj su:

– podizanje razine konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora

– poboljšanje tržišnih mehanizama za prodaju poljoprivredno-prehrambenih proizvoda

– održivo upravljanje prirodnim resursima

– okolišno prihvatljiva poljoprivreda

– uravnoteženi prostorni razvoj ruralnih područja uz unapređenje života u lokalnoj zajednici, uključujući stvaranje i zadržavanje radnih mjesta, i

– osiguranje stabilnog dohotka poljoprivrednika.

(2) Poljoprivreda je strateška grana gospodarstva u Republici Hrvatskoj te kao takva sastavni je dio ostalih razvojnih strategija.

Akti strateškog planiranja za provedbu poljoprivredne politike

Članak 7.a (NN 52/21)

(1) Poljoprivredna politika provodi se u skladu sa strategijom poljoprivrede, strategijom biogospodarstva te ostalim aktima strateškog planiranja od nacionalnog značaja u području poljoprivrede i ruralnog razvoja ili obvezujućim međunarodnim aktima.

(2) Nositelj izrade akata strateškog planiranja iz stavka 1. ovoga članka je Ministarstvo.

(3) Strategijom poljoprivrede iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se vizija razvoja, dugoročni ciljevi i prioriteti hrvatske poljoprivrede te aktivnosti za njihovo ostvarenje.

(4) Strategijom biogospodarstva iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se potencijali i prioriteti u korištenju bioloških resursa u okviru kružnoga gospodarstva.

(5) Strategije iz stavaka 3. i 4. ovoga članka donosi Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske.

(6) Akti strateškog planiranja iz ovoga članka, osim akata koji se donose na temelju međunarodno preuzetih obveza, izrađuju se u skladu s propisom kojim se uređuje sustav strateškog planiranja i upravljanje javnim politikama Republike Hrvatske.

68. Strategija poljoprivrede do 2030.

 

GLAVA II.   MJERE POLJOPRIVREDNE POLITIKE

POGLAVLJE I.   OBUHVAT MJERA POLJOPRIVREDNE POLITIKE

Mjere poljoprivredne politike

Članak 8. (NN 152/22)

Mjere poljoprivredne politike u smislu ovoga Zakona su:

– mjere ruralnog razvoja

– mjere izravne potpore

– mjere sektorske potpore

– mjere uređenja ili organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i

– druge mjere kojima se ostvaruju ciljevi poljoprivredne politike.

Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Članak 8.a (NN 152/22)

(1) Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. (u daljnjem tekstu: Strateški plan) je strateški plan Republike Hrvatske za provedbu mjera poljoprivredne politike u razdoblju 2023. – 2027., a koji se financira u okviru Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (u daljnjem tekstu: EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

(2) Strateški plan izrađuje se na temelju propisa kojima se definira institucionalni okvir za korištenje fondova Europske unije u okviru podijeljenog upravljanja u razdoblju 2021. – 2027. u Republici Hrvatskoj.

(3) Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva, a nakon odobrenja Europske komisije donosi Strateški plan.

(4) Potpora iz Strateškog plana može se dodijeliti na temelju:

– natječaja koje raspisuje Agencija za plaćanja za sve one intervencije za koje ne postoji unaprijed, u Strateškom planu, definirani jedinstveni korisnik i to u obliku:

1. otvorenog natječaja, odnosno natjecanja velikog broja nepoznatih korisnika te

2. ograničenog natječaja u kojem se ograničava natjecanje određenog broja korisnika definiranih u Strateškom planu

– natječaja koje raspisuju lokalne akcijske grupe za provedbu odabranih lokalnih razvojnih strategija

– izravne dodjele poljoprivrednicima

– sporazuma o financiranju u svrhu provedbe financijskih instrumenata.

(5) Postupak dodjele potpore putem natječaja provodi se u fazama koje mogu uključivati:

1. podnošenje i zaprimanje zahtjeva za potporu

2. rangiranje zahtjeva za potporu

3. administrativnu kontrolu kriterija odabira

4. administrativnu kontrolu prihvatljivosti korisnika

5. administrativnu kontrolu prihvatljivosti projekta/aktivnosti

6. administrativnu kontrolu prihvatljivosti troškova

7. kontrolu na terenu.

(6) Pojedine faze provedbe postupka dodjele potpore putem natječaja moguće je spajati te jednu ili više faza dodjele provesti zajedno.

(7) Po zaprimanju svih zahtjeva za potporu podnesenih na natječaj Agencija za plaćanja formira rang-listu na temelju traženih procijenjenih iznosa potpore te traženog broja bodova na temelju odgovora na pitanja u zahtjevu za potporu od strane korisnika, u skladu s kriterijima odabira.

(8) Agencija za plaćanja provodi administrativnu kontrolu onih zahtjeva koji se na temelju traženih bodova nalaze iznad praga raspoloživih sredstava na rang-listi.

(9) Agencija za plaćanja tijekom administrativne kontrole može od korisnika zatražiti dopunu i/ili obrazloženja, a korisniku se može poslati samo jedan zahtjev za dopunu.

(10) Agencija za plaćanja zahtjev za dopunu može uputiti korisniku isključivo za dopunu onih dokumenata za koje u natječaju nije izrijekom navedeno da se ne mogu dopuniti.

(11) Korisnik je u obvezi postupiti po zahtjevu za dopunu i/ili obrazloženje te odgovoriti Agenciji za plaćanja putem elektroničke pošte u roku od sedam dana od dana slanja zahtjeva za dopunu i/ili obrazloženja od strane Agencije za plaćanja.

(12) Tijekom administrativne kontrole natječaja Agencija za plaćanja ne može dodijeliti veći broj bodova po pojedinom kriteriju odabira i ukupan broj bodova, kao ni iznos potpore veći od navedenog u obrascu zahtjeva za potporu.

(13) Agencija za plaćanja izdaje obavijest o odbacivanju zbog nedostatnosti sredstava korisnicima za koje nije odrađena administrativna kontrola zahtjeva za potporu jer se na temelju traženih bodova po kriterijima odabira nalaze na rang-listi ispod praga dostatnih sredstava i korisnicima kojima je izdana odluka o rezultatu administrativne kontrole, a za koje sredstva nisu dostatna.

(14) Protiv obavijesti o odbacivanju zahtjeva za potporu zbog nedostatnosti sredstava žalba nije dopuštena. Protiv obavijesti iz ovoga stavka može se pokrenuti upravni spor.

(15) Nakon provedene administrativne kontrole natječaja korisnici mogu tražiti isplatu sredstava u jednoj ili više rata i/ili isplatu predujma.

(16) Potpora za intervencije koje se provode putem natječaja isplaćuje se korisniku na temelju zahtjeva za isplatu predujma/zahtjeva za isplatu.

(17) Agencija za plaćanja donijet će odluke o zahtjevu korisnika iz stavka 13. ovoga članka najkasnije u roku od 90 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva za isplatu /zahtjeva za isplatu predujma.

(18) U rok od 90 dana ne uračunava se vrijeme od podnošenja žalbe na odluke iz stavka 14. ovoga članka do donošenja rješenja o žalbi Ministarstva.

(19) U provedbi intervencija iz Strateškog plana koje se provode putem natječaja, Agencija za plaćanja provodi kontrolu ulaganja na terenu kroz redovite kontrole: kontrolu prije isplate i ex-post kontrolu tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja.

(20) Osim redovite kontrole iz stavka 19. ovoga članka, kontrola na terenu može se provoditi u bilo kojem trenutku tijekom postupka dodjele potpore.

(21) Kontrolu ulaganja može obavljati Ministarstvo, Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, Europska komisija, Europski revizorski sud, predstavnici Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) te druge institucije koje za to imaju ovlasti po posebnim propisima.

(22) Agencija za plaćanja može u svakom trenutku postupka dodjele potpore, provedbe projekta i tijekom ex-posta nakon konačne isplate donijeti odluku kojom će odbiti zahtjev korisnika, umanjiti potporu odnosno zatražiti povrat djelomičnog ili cjelokupnog iznosa sredstava ako korisnik ne ispunjava obveze propisane ovim Zakonom, pravilnikom, natječajem ili drugim primjenjivim nacionalnim propisima ili propisima Europske unije.

(23) Provedbu intervencija iz Strateškog plana, uključujući postupanja Agencije za plaćanja u provedbi Strateškog plana ministar propisuje pravilnicima, a provedbu intervencija koje se odnose na financijske instrumente definira sporazumima o financiranju.

96. Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu

101. Pravilnik o provedbi intervencije 76.01. »Osiguranje poljoprivredne proizvodnje« iz Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Nacionalna mreža Zajedničke poljoprivredne politike

Članak 8.b (NN 152/22)

(1) Za ostvarivanje zahtjeva i ciljeva iz članka 126. Uredbe (EU) br. 2021/2115 osniva se Nacionalna mreža Zajedničke poljoprivredne politike.

(2) Organizaciju, aktivnosti, članstvo, poslove i funkcioniranje tijela te provedbu višegodišnjih i godišnjih indikativnih planova Nacionalne mreže Zajedničke poljoprivredne politike ministar propisuje pravilnikom.

104. Pravilnik o Nacionalnoj mreži zajedničke poljoprivredne politike

Financiranje mjera poljoprivredne politike

Članak 9.

Mjere poljoprivredne politike financiraju se iz:

– fondova Europske unije namijenjenih poljoprivredi i ruralnom razvoju

– državnog proračuna Republike Hrvatske

– proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili

– donacija i drugih izvora u skladu s važećim zakonskim propisima.

Akreditacija provedbenog tijela

Članak 10. (NN 152/22)

(1) Nadležno tijelo za akreditaciju Agencije za plaćanja je Ministarstvo.

(2) Ministarstvo kao nadležno tijelo provodi zadaće određene člankom 8. Uredbe (EU) br. 2021/2116.

(3) Postupak akreditacije, nadzor nad ispunjenjem akreditacijskih kriterija i povlačenje akreditacije ministar propisuje pravilnikom.

49. Pravilnik o akreditaciji Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Integrirani administrativni i kontrolni sustav

Članak 11. (NN 152/22)

Radi ispunjenja odredbi iz članka 67. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013 i članka 65. stavaka 2. i 3. Uredbe (EU) br. 2021/2116 za upravljanje i kontrolu plaćanja potpore Agencija za plaćanja koristi Integrirani administrativni i kontrolni sustav (u daljnjem tekstu: IAKS).

AGRONET

Članak 12.

AGRONET je zaštićena mrežna aplikacija Agencije za plaćanja namijenjena korisniku koja se koristi za pregled baza podataka, elektroničko popunjavanje i/ili podnošenje zahtjeva, preuzimanje odluka u vezi s provedbom mjera poljoprivredne politike iz članka 8. ovoga Zakona te dostavu rješenja iz članka 120. stavka 1. ovoga Zakona.

Višestruka sukladnost

Članak 13.

(1) Korisnici IAKS-a mjera ruralnoga razvoja iz članka 20. ovoga Zakona, korisnici Programa izravnih plaćanja iz članka 22. ovoga Zakona te korisnici mjera potpora po površini iz Nacionalnog programa potpora pomoći sektoru vina iz članka 49. ovoga Zakona obvezni su prilikom obavljanja poljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu poštivati pravila višestruke sukladnosti propisana člankom 93. i Prilogom II. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

(2) Način provedbe pravila višestruke sukladnosti ministar propisuje pravilnikom.

Uvjetovanost

Članak 13.a (NN 152/22)

(1) Korisnici izravnih plaćanja iz članka 21. stavka 2. točke 2. ovoga Zakona i korisnici IAKS mjera ruralnog razvoja iz članka 20. ovoga Zakona obvezni su prilikom obavljanja poljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu poštivati propisane zahtjeve upravljanja i dobre poljoprivredne i okolišne uvjete koji čine uvjetovanost propisanu člankom 12. i Prilogom III. Uredbe (EU) br. 2021/2115.

(2) Sadržaj propisanih zahtjeva upravljanja i dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta iz stavka 1. ovoga članka i način njihove provedbe ministar propisuje pravilnikom.

97. Pravilnik o uvjetovanosti

Kontrola višestruke sukladnosti i administrativne kazne

Članak 14. (NN 152/22)

(1) Agencija za plaćanja provodi kontrolu i poduzima mjere za ispunjavanje pravila višestruke sukladnosti koristeći IAKS u smislu članka 96. Uredbe (EU) br. 1306/2013 te izriče administrativne kazne u smislu članaka 91., 97. i 99. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

(2) U skladu s člankom 97. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1306/2013, ne primjenjuje se administrativna kazna ako je njezin iznos po korisniku 100 eura ili manji od 100 eura u skladu s člankom 106. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

(3) U skladu s člankom 99. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013, Agencija za plaćanja uspostavlja sustav ranog upozoravanja za slučajeve neispunjavanja obveza višestruke sukladnosti na koje se, s obzirom na njihovu manju težinu, opseg i trajanje, ne primjenjuje smanjenje ili ukidanje plaćanja.

(4) Način provedbe sustava ranog upozoravanja ministar propisuje pravilnikom iz članka 13. stavka 2. ovoga Zakona.

Kontrola uvjetovanosti i administrativne kazne

Članak 14.a (NN 152/22)

(1) Agencija za plaćanja provodi kontrolu i poduzima mjere za ispunjavanje pravila uvjetovanosti iz članka 13.a ovoga Zakona u skladu s člancima 83. i 84. Uredbe (EU) br. 2021/2116 te izriče administrativne kazne u smislu članka 85. Uredbe (EU) br. 2021/2116.

(2) U skladu s člankom 83. stavkom 2. podstavkom 2. Uredbe (EU) br. 2021/2116 Agencija za plaćanja uspostavlja pojednostavnjeni sustav kontrola uvjetovanosti.

(3) U skladu s člankom 84. stavkom 2. točkom b) Uredbe (EU) br. 2021/2116, ne primjenjuje se administrativna kazna ako je njezin iznos po korisniku u kalendarskoj godini 100 eura ili manji.

(4) Način provedbe pojednostavnjenog sustava kontrola uvjetovanosti i provedbe administrativnih kazni ministar propisuje pravilnikom iz članka 13.a stavka 2. ovoga Zakona.

Postupci

Članak 15. (NN 127/20, 52/21, 152/22)

(1) Agencija za plaćanja provodi i kontrolira provedbu mjera iz članka 8. ovoga Zakona, donosi odluke i vrši plaćanja na temelju akreditiranih procedura.

(2) Dostava odluka za korisnike mjera iz članka 8. ovoga Zakona obavlja se putem AGRONET-a ili na način propisan programom ili pravilnikom za pojedinu mjeru iz članka 8. ovoga Zakona.

(3) Ako se dostava odluka Agencije za plaćanja i rješenja Ministarstva poljoprivrede obavlja putem AGRONET-a, korisnik je obvezan preuzeti odluku odnosno rješenje najkasnije u roku od pet dana od dana postavljanja odluke odnosno rješenja na AGRONET i zaprimanja obavijesti putem elektroničke pošte ili putem obavijesti na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja o postavljanju odluka na AGRONET.

(4) Dostava odluke Agencije za plaćanja i rješenja Ministarstva poljoprivrede putem AGRONET-a smatra se obavljenom u trenutku zapisa na AGRONET-u kada je korisnik preuzeo odluku odnosno rješenje. Ako korisnik ne preuzme odluku odnosno rješenje s AGRONET-a u roku od pet dana od dana postavljanja na AGRONET, dostava se smatra obavljenom istekom roka od pet dana od dana kada je odluka odnosno rješenje postavljeno na AGRONET.

(5) Na odluke koje donosi Agencija za plaćanja u provedbi mjera iz članka 8. ovoga Zakona korisnik može izjaviti žalbu.

(6) O žalbi protiv odluka Agencije za plaćanja odlučuje Ministarstvo.

(7) Protiv rješenja Ministarstva kojim je odlučeno o žalbi može se podnijeti tužba nadležnom upravnom sudu.

69. Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2022. godinu

Pravni učinak žalbe

Članak 16. (NN 52/21)

Žalba izjavljena na odluke koje Agencija za plaćanja donosi u provedbi mjera zajedničke organizacije tržišta i mjera izravne potpore i IAKS mjera ruralnog razvoja ne odgađa izvršenje pobijane odluke.

Objava podataka

Članak 17. (NN 152/22)

Agencija za plaćanja, u skladu s člankom 111. Uredbe (EU) br. 1306/2013 i člankom 98. Uredbe (EU) br. 2021/2116, godišnje objavljuje popis korisnika fondova iz članka 9. podstavka 1. ovoga Zakona o čemu ih obavještava u skladu s člankom 113. Uredbe (EU) br. 1306/2013 i člankom 99. Uredbe (EU) br. 2021/2116.

POGLAVLJE II.   MJERE RURALNOG RAZVOJA

Obuhvat mjera ruralnog razvoja

Članak 18. (NN 152/22)

(1) Mjere ruralnog razvoja usmjerene su na povećanje gospodarske učinkovitosti, unaprjeđenje konkurentnosti proizvodnje i prerade poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, okolišno prihvatljivu i energetski učinkovitu poljoprivrednu djelatnost prilagodljivu klimatskim promjenama, održivo gospodarenje šumama, poboljšanje kvalitete života, očuvanje naseljenosti i unaprjeđenje gospodarskih djelatnosti u ruralnim područjima poštujući načela očuvanja i unaprjeđenja okoliša, krajobraza i bioraznolikosti i ublažavanja klimatskih promjena u skladu s Uredbom (EU) br. 1305/2013 i Uredbom (EU) br. 2021/2115.

(2) Mjere ruralnog razvoja provode se kroz:

– Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske

– Programe državnih potpora iz članka 39. ovoga Zakona

– Strateški plan iz članka 8.a ovoga Zakona.

(3) Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske donosi se na temelju posebnog propisa kojim se definira institucionalni okvir za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova (u daljnjem tekstu: ESI fondovi) u Republici Hrvatskoj.

(4) Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske odlukom donosi Vlada Republike Hrvatske.

Provedba mjera ruralnog razvoja

Članak 19.

(1) Provedbu mjera ruralnog razvoja iz članka 18. stavka 2. podstavka 1. ovoga Zakona ministar propisuje pravilnikom.

(2) Provedbu mjera ruralnog razvoja iz članka 18. stavka 2. podstavka 2. ovoga Zakona ministar propisuje pravilnikom iz članka 39. stavka 5. ovoga Zakona.

22. Pravilnik o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

IAKS mjere ruralnog razvoja

Članak 20. (NN 152/22)

(1) IAKS mjere ruralnog razvoja jesu mjere ruralnog razvoja predviđene Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske i Strateškim planom za koje korisnici podnose jedinstveni zahtjev za potporu u skladu s člankom 72. stavkom 1. Uredbe (EU) 1306/2013 i člankom 69. Uredbe (EU) br. 2021/2116.

(2) Provedbu IAKS mjera ruralnog razvoja ministar propisuje pravilnikom iz članka 21. stavka 7. ovoga Zakona.

POGLAVLJE III.   MJERE IZRAVNE POTPORE

Obuhvat izravne potpore

Članak 21. (NN 152/22)

(1) Izravna potpora u smislu ovoga Zakona čini plaćanja koja se dodjeljuju izravno poljoprivrednicima radi osiguranja stabilnosti poljoprivrednog dohotka.

(2) Izravna potpora iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća:

1. mjere iz Programa izravnih plaćanja u okviru ZPP-a u razdoblju od 2015. do 2022. godine (u daljnjem tekstu: Program izravnih plaćanja)

2. intervencije u obliku izravnih plaćanja iz Strateškog plana

3. mjere za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi u okviru Programa državnih potpora iz članka 39. ovoga Zakona.

(3) Mjere iz Programa izravnih plaćanja u okviru ZPP-a u razdoblju od 2015. do 2022. godine provode se u skladu s Uredbom (EU) br. 1306/2013 i Uredbom (EU) br. 1307/2013 te njihovim izmjenama i dopunama i provedbenim propisima.

(4) Intervencije u obliku izravnih plaćanja iz Strateškog plana provode se u skladu s Uredbom (EU) br. 2021/2115 i Uredbom (EU) br. 2021/2116 te njihovim izmjenama i dopunama i provedbenim propisima.

(5) Mjere potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi dio su Programa državnih potpora iz članka 39. ovoga Zakona i u skladu su s Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 1408/2013) i Uredbom Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352, 24. 12. 2013.).

(6) Korisnici izravne potpore iz stavka 1. ovoga članka jesu poljoprivrednici, upisani u Upisnik poljoprivrednika iz članka 118. ovoga Zakona ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava iz propisa kojim se uređuje područje obavljanja gospodarske djelatnosti poljoprivrede i s njom povezanih dopunskih djelatnosti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, koji podnose jedinstveni zahtjev za potporu u skladu s člankom 72. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1306/2013 i člankom 69. Uredbe (EU) br. 2021/2116.

(7) Provedbu mjera izravne potpore iz stavka 2. ovoga članka i IAKS mjera ruralnog razvoja iz članka 20. stavka 1. ovoga Zakona te oblik i sadržaj jedinstvenog zahtjeva za potporu iz stavka 6. ovoga članka ministar propisuje pravilnikom.

69. Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2022. godinu

96. Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu

Donošenje odluka o ostvarivanju prava na potporu

Članak 21.a (NN 152/22)

(1) Agencija za plaćanja za svakog korisnika izravne potpore iz članka 21. stavka 2. i IAKS mjera ruralnog razvoja iz članka 20. stavka 1. ovoga Zakona donosi odluku o visini iznosa prava na potporu za godinu za koju je podnesen jedinstveni zahtjev (u daljnjem tekstu: odluka o ostvarivanju prava na potporu) u skladu s člankom 15. ovoga Zakona.

(2) Odluke iz stavka 1. ovoga članka Agencija za plaćanja donosi u roku od 60 dana od krajnjeg roka za isplatu potpora korisnicima propisanog u članku 75. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1306/2013 i članku 44. stavku 2. Uredbe (EU) br. 2021/2116.

(3) Ako se promijene okolnosti koje utječu na izračun potpore, Agencija za plaćanja donosi novu odluku o ostvarivanju prava na potporu i ukida prethodno donesenu odluku.

(4) Na odluke iz stavaka 1. i 2. ovoga članka korisnici izravne potpore mogu izjaviti žalbu u skladu s člankom 15. ovoga Zakona.

Program izravnih plaćanja

Članak 22.

(1) Program izravnih plaćanja iz članka 21. stavka 2. točke 1. ovoga Zakona sadrži sljedeće mjere propisane Uredbom (EU) br. 1307/2013:

1. osnovno plaćanje

2. preraspodijeljeno plaćanje

3. plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš

4. plaćanje za mlade poljoprivrednike

5. proizvodno vezanu potporu i

6. program za male poljoprivrednike.

(2) Za primjenu Programa izravnih plaćanja čitavo područje Republike Hrvatske smatra se jednom regijom.

Financiranje Programa izravnih plaćanja

Članak 23. (NN 152/22)

(1) Program izravnih plaćanja financira se sredstvima EFJP-a, u skladu s postupnim uvođenjem izravnih plaćanja iz članka 17. Uredbe (EU) br. 1307/2013 i sredstvima državnog proračuna Republike Hrvatske za dopunska nacionalna izravna plaćanja u skladu s odredbama članka 19. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

(2) Godišnja nacionalna gornja granica za financiranje Programa izravnih plaćanja iz sredstava EFJP utvrđena je u skladu s člankom 6. Uredbe (EU) br. 1307/2013 u Prilogu II. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

(3) Godišnja nacionalna gornja granica za financiranje dopunskih nacionalnih izravnih plaćanja iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske utvrđena je u skladu s člankom 19. u Prilogu VI. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

(4) Financijsku strukturu omotnice po mjerama iz Programa izravnih plaćanja u skladu s godišnjim nacionalnim gornjim granicama iz stavaka 2. i 3. ovoga članka i planiranim sredstvima u državnom proračunu Republike Hrvatske za svaku godinu uredbom propisuje Vlada Republike Hrvatske.

Uredbe o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja

Pojmovi u smislu ovoga poglavlja

Članak 24.

(1) Pojmovi u smislu ovoga poglavlja imaju jednako značenje kao pojmovi korišteni u Uredbi (EU) br. 1307/2013 i Uredbi (EU) br. 1306/2013.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga poglavlja imaju sljedeće značenje:

1. Poljoprivredna djelatnost u okviru izravnih plaćanja iz članka 4. stavka 1. točke (c) Uredbe (EU) br. 1307/2013 obuhvaća podtočke i. i ii.

2. Trajni travnjaci u skladu s člankom 4. Uredbe (EU) br. 1307/2013 obuhvaćaju površine:

a) na kojima se uzgajaju trave ili ostale travolike paše koje se zasijavaju prirodno ili uzgojem, a koje nisu uključene u plodored niti preorane pet ili više godina

b) na kojima se nalazi grmlje ili drveće koje se može upotrebljavati za ispašu, pod uvjetom da trave i ostala travolika paša prevladavaju ili

c) na kojima tradicionalno ne prevladavaju trave i ostale travolike paše, ali koje se mogu upotrebljavati za ispašu koja čini dio uspostavljene lokalne prakse.

Korisnik Programa izravnih plaćanja

Članak 25.

(1) Korisnik Programa izravnih plaćanja je aktivni poljoprivrednik u smislu članka 9. Uredbe (EU) br. 1307/2013 čije je poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednika u skladu s člankom 118. ovoga Zakona i koji obavlja poljoprivrednu djelatnost u skladu s člankom 24. stavkom 2. točkom 1. ovoga Zakona.

(2) Aktivnim poljoprivrednikom iz stavka 1. ovoga članka ne smatraju se fizičke ili pravne osobe koje obavljaju djelatnosti iz članka 9. stavka 2. podstavka 1. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

(3) Odredba iz stavka 2. ovoga članka ne primjenjuje se na fizičke ili pravne osobe koje su za prethodnu proizvodnu godinu primile manje od 5000 eura izravnih plaćanja u kunskoj protuvrijednosti po zadnjem tečaju Europske središnje banke prije 1. listopada godine za koju se potpora dodjeljuje.

(4) Iznimno, fizičke ili pravne osobe iz stavka 2. ovoga članka smatraju se aktivnim poljoprivrednikom ako mogu dokazati:

a) da godišnji iznos izravnih plaćanja koji su primili u prethodnoj fiskalnoj godini iznosi minimalno 5 % ukupnih primitaka koje su primili od nepoljoprivrednih djelatnosti

b) da najmanje 1/3 prihoda poljoprivrednika dolazi od poljoprivredne djelatnosti ili

c) da im je poljoprivreda upisana kao glavna djelatnost u nadležnom registru.

Minimalni zahtjevi za primanje izravnih plaćanja

Članak 26.

(1) U skladu s člankom 10. Uredbe (EU) br. 1307/2013 korisnik Programa izravnih plaćanja može primiti potporu iz Programa izravnih plaćanja po poljoprivrednoj površini ako ukupna prihvatljiva površina svih parcela za koje je podnesen zahtjev za izravna plaćanja ili za koje se trebaju dodijeliti izravna plaćanja prije primjene članka 63. Uredbe (EU) br. 1306/2013 iznosi najmanje jedan hektar.

(2) Kod određivanja površine trajnih travnjaka koji sadržavaju obilježja krajobraza i stabla primjenjuje se sustav proporcionalnosti u smislu članka 10. Delegirane Uredbe Komisije (EU) br. 640/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava te uvjeta za odbijanje ili obustavu plaćanja i administrativne kazne koje se primjenjuju za izravna plaćanja, potporu ruralnom razvoju i višestruku sukladnost (SL L 181, 20. 6. 2014.).

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, korisnik Programa izravnih plaćanja koji posjeduje manje od jednog hektara poljoprivrednih površina, a podnosi zahtjev za plaćanja u okviru proizvodno vezane potpore koja se isplaćuje po grlu, može ostvariti plaćanja ako je ukupni godišnji iznos izravnih plaćanja, koja je zatražio ili koja se trebaju dodijeliti prije primjene članka 63. Uredbe (EU) br. 1306/2013, jednak ili veći od 100 eura u kunskoj protuvrijednosti po zadnjem tečaju Europske središnje banke prije 1. listopada godine za koju se potpora dodjeljuje.

Kriteriji održavanja poljoprivrednih površina u stanju pogodnom za ispašu ili uzgoj

Članak 27.

(1) Korisnik Programa izravnih plaćanja dužan je održavati poljoprivredne površine u stanju pogodnom za pašu ili uzgoj u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (c) podtočkom (ii) Uredbe (EU) br. 1307/2013, na način da sprječava zarastanje poljoprivrednih površina neželjenom šumskom vegetacijom i posebno agresivnim korovima.

(2) Način održavanja poljoprivrednih površina u stanju pogodnom za pašu ili uzgoj iz stavka 1. ovoga članka ministar propisuje pravilnikom.

69. Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2022. godinu

Nacionalna rezerva

Članak 28.

(1) Nacionalna rezerva koristi se za dodjelu prava na plaćanje korisnicima za namjene i na način propisan u skladu s člankom 30. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

(2) Prioritet pri korištenju nacionalne rezerve imaju mladi poljoprivrednici i poljoprivrednici koji započinju poljoprivrednu djelatnost u skladu s člankom 30. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

(3) Osim prioritetnih korisnika iz stavka 2. ovoga članka, nacionalna rezerva se koristi za dodjelu prava na plaćanja poljoprivrednicima koji su stekli pravo korištenja poljoprivrednoga zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, poljoprivrednicima čijih se najmanje 50 % poljoprivrednih površina upisanih u sustav za identifikaciju poljoprivrednih parcela i evidenciju uporabe poljoprivrednoga zemljišta u digitalnom grafičkom obliku (u daljnjem tekstu: ARKOD) nalazi na područjima posebne državne skrbi, otocima i poluotoku Pelješac, brdsko-planinskim područjima te područjima s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima prema posebnom propisu za provedbu mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske, poljoprivrednicima za razminirane poljoprivredne površine stavljene u poljoprivrednu funkciju tijekom prethodne kalendarske godine te poljoprivrednicima kojima zbog više sile ili iznimnih okolnosti nisu mogla biti dodijeljena prava na plaćanja.

(4) Dodjelu i povrat prava u nacionalnu rezervu ministar propisuje pravilnikom.

69. Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2022. godinu

Uvećanje nacionalne gornje granice osnovnih plaćanja

Članak 29.

Godišnje uvećanje nacionalne gornje granice osnovnih plaćanja iz Priloga II. Uredbe (EU) br. 1307/2013 u smislu odredbe članka 22. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1307/2013 ministar propisuje pravilnikom.

Prijenos prava na plaćanje

Članak 30.

(1) Korisnici osnovnih plaćanja mogu prenositi prava na plaćanje na području Republike Hrvatske u skladu s člankom 34. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

(2) Prijenos prava na plaćanje bez prijenosa odgovarajućeg broja hektara ima za posljedicu vraćanje dijela prava na plaćanje u nacionalnu rezervu iz članka 28. ovoga Zakona.

(3) Način prijenosa prava na plaćanja ministar propisuje pravilnikom.

69. Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2022. godinu

Preraspodijeljeno plaćanje

Članak 31.

(1) Preraspodijeljeno plaćanje za sve korisnike koji ostvaruju potporu za osnovno plaćanje provodi se u skladu s člankom 41. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

(2) Preraspodijeljeno plaćanje dodjeljuje se korisnicima godišnje nakon aktivacije prava na plaćanje za prvih 20 prihvatljivih hektara u skladu s člankom 41. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

(3) Preraspodijeljeno plaćanje iz stavka 2. ovoga članka primjenjuje se na razini pravne osobe ili skupine fizičkih ili pravnih osoba, a ne članova pravne osobe ili skupine fizičkih ili pravnih osoba.

(4) U skladu s člankom 11. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1307/2013, ne primjenjuje se smanjenje iznosa izravnih plaćanja iz članka 11. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

Poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš

Članak 32.

(1) U skladu s člancima 43. – 46. Uredbe (EU) br. 1307/2013, korisnici osnovnih plaćanja dužni su na svim prihvatljivim hektarima provoditi sljedeće poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš:

– raznolikost usjeva

– održavanje trajnih travnjaka i

– postojanje ekološki značajnih površina na poljoprivrednoj površini.

(2) Jednake prakse u smislu članka 43. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1307/2013 ne primjenjuju se u provedbi Programa izravnih plaćanja.

(3) Korisnici Programa izravnih plaćanja ne smiju prenamijeniti niti preorati utvrđene okolišno-osjetljive trajne travnjake koji se nalaze na definiranom području Karte staništa Republike Hrvatske unutar Ekološke mreže – Natura 2000, tijela državne uprave nadležnog za okoliš i prirodu.

(4) Očuvanje referentnog omjera površina trajnih travnjaka prema članku 45. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1307/2013 primjenjuje se na nacionalnoj razini.

(5) Plaćanja za zelene prakse dodjeljuju se u obliku godišnjeg plaćanja po prihvatljivom hektaru kao postotak ukupne vrijednosti prava na plaćanja koje poljoprivrednik aktivira za svaku godinu u skladu s člankom 43. stavkom 9. podstavkom 3. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

(6) Mjere u slučaju smanjenja omjera površina trajnih travnjaka u određenoj godini u odnosu na referentni omjer iz stavka 4. ovoga članka, vrste i karakteristike ekološki značajnih površina, uključujući faktore prenamjene i ponderiranja u skladu s člankom 46. Uredbe (EU) br. 1307/2013, ministar propisuje pravilnikom.

Plaćanje za mlade poljoprivrednike

Članak 33.

(1) Plaćanje za mlade poljoprivrednike ostvarit će, u skladu s člankom 50. Uredbe (EU) br. 1307/2013, korisnik Programa izravnih plaćanja koji:

– udovolji uvjetima za ostvarenje osnovnih plaćanja

– nije stariji od 40 godina u godini podnošenja prvog zahtjeva za Program izravnih plaćanja i

– prvi put osniva poljoprivredno gospodarstvo kao nositelj ili je već osnovao poljoprivredno gospodarstvo unatrag pet godina prije podnošenja prvog zahtjeva za Program izravnih plaćanja.

(2) Plaćanje za mlade poljoprivrednike dodjeljuje se korisniku za najviše 50 prihvatljivih hektara u skladu s člankom 50. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

(3) Iznos plaćanja za mlade poljoprivrednike izračunava se u skladu s člankom 50. stavkom 8. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

(4) Uz uvjete iz stavka 1. ovoga članka, korisnik plaćanja za mlade poljoprivrednike treba biti obrazovan ili osposobljen za zanimanja u poljoprivredi.

(5) Pravila vezana uz uvjet obrazovanja ili osposobljavanja iz stavka 4. ovoga članka ministar propisuje pravilnikom.

69. Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2022. godinu

Proizvodno vezana potpora

Članak 34.

(1) Proizvodno vezana potpora dodjeljuje se korisnicima u skladu s člankom 52. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1307/2013 za sljedeće sektore i proizvodnje:

– mlijeko i mliječni proizvodi

– goveđe i teleće meso

– ovčje i kozje meso

– voće i povrće

– šećerna repa

– krmni proteinski usjevi.

(2) Za financiranje proizvodno vezane potpore iz stavka 1. podstavaka 1. – 5. ovoga članka koristi se 13 % godišnje nacionalne gornje granice za izravna plaćanja u skladu s člankom 53. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1307/2013 te 2 % godišnje nacionalne gornje granice za izravna plaćanja u skladu s člankom 53. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1307/2013 za financiranje proizvodno vezane potpore iz stavka 1. podstavka 6. ovoga članka.

(3) Način provedbe i kriterije prihvatljivosti za proizvodno vezanu potporu ministar propisuje pravilnikom.

69. Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2022. godinu

Program za male poljoprivrednike

Članak 35.

(1) Korisnici programa jesu poljoprivrednici koji su 2015. godine ušli u program u skladu s člancima 61. – 65. Uredbe (EU) br. 1307/2013 čija se ukupna vrijednost plaćanja utvrđuje u skladu s člankom 63. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1307/2013, a ne prelazi 657 eura u kunskoj protuvrijednosti prema zadnjem tečaju Europske središnje banke prije 1. listopada godine za koju se podnosi zahtjev za potporu.

(2) Korisnici programa za male poljoprivrednike mogu izići iz programa do 15. listopada svake godine podnošenja zahtjeva u skladu s člankom 62. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

POGLAVLJE IV.   DRŽAVNA POTPORA

Pravila za državnu potporu

Članak 36.

(1) Mjere državne potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: državne potpore) moraju biti usklađene s pravilima Europske unije o državnim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

(2) Davatelji državne potpore u smislu ovoga Zakona jesu središnja tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te svaka pravna osoba koja dodjeljuje državne potpore.

(3) Davatelji iz stavka 2. ovoga članka sredstva za provedbu državne potpore osiguravaju u svom proračunu.

(4) Davatelj državne potpore može dodjeljivati državne potpore nakon dobivenog pozitivnog mišljenja Ministarstva.

Nadležno tijelo

Članak 37.

(1) Nadležno tijelo za državne potpore je Ministarstvo koje obavlja sljedeće poslove:

– ispituje, ocjenjuje i daje mišljenja na prijedloge državnih potpora u odnosu na njihovu usklađenost s pravilima Europske unije o državnim potporama iz područja poljoprivrede

– prijavljuje Europskoj komisiji prijedloge državnih potpora i izvješćuje Europsku komisiju o dodijeljenim državnim potporama u skladu s člankom 6. Uredbe (EU) br. 1408/2013, člankom 13. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 od 25. lipnja 2014. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 193, 1. 7. 2014.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 702/2014) i točke 3. dijela III. Smjernica Europske unije o državnim potporama u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima za razdoblje 2014. – 2020. (SL C 204, 1. 7. 2014.) (u daljnjem tekstu: Smjernice o državnim potporama)

– daje mišljenja o usklađenosti prijedloga državnih potpora izuzetih od obveze prijave Europskoj komisiji u skladu s odgovarajućim uredbama Europske unije o izuzetim državnim potporama i potporama male vrijednosti

– prikuplja, obrađuje i prati podatke o državnim potporama i potporama male vrijednosti te vodi Registar državnih potpora u skladu s člankom 6. Uredbe (EU) br. 1408/2013, člankom 13. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 i točkom 3. dijela III. Smjernica o državnim potporama

– izrađuje godišnje izvješće o dodijeljenim državnim potporama u skladu s nacionalnim propisima i pravilima Europske unije o državnim potporama

– pruža stručnu pomoć davateljima i primateljima državnih potpora i

– posreduje u komunikaciji između davatelja državnih potpora i Europske komisije.

(2) Sadržaj, oblik i način dostave prijedloga državnih potpora, postupak donošenja mišljenja o usklađenosti s odgovarajućim uredbama Europske unije, način i rokove za prijavu Europskoj komisiji, postupak prijave, način i rokove dostavljanja podataka od davatelja državnih potpora, sadržaj i način vođenja Registra državnih potpora i druga pitanja vezana uz državnu potporu ministar propisuje pravilnikom.

Korisnik državnih potpora

Članak 38.

Korisnik državne potpore u smislu ovoga Zakona je svaka fizička ili pravna osoba koja se bavi proizvodnjom i/ili preradom i/ili stavljanjem na tržište poljoprivrednih proizvoda i prerađenih poljoprivrednih proizvoda i/ili svaka pravna ili fizička osoba definirana za pojedine kategorije potpora, koja prima državnu potporu bez obzira na njezin oblik i namjenu.

Programi državnih potpora

Članak 39.

(1) Ministarstvo priprema Programe državnih potpora na temelju propisa Europske unije kojima se utvrđuju pravila za državne potpore.

(2) Programe državnih potpora odlukom donosi Vlada Republike Hrvatske.

(3) Programi državnih potpora sadrže mjere, ciljeve, uvjete, korisnike i financijske omotnice za provedbu mjera.

(4) Programi državnih potpora iz stavka 1. ovoga članka financiraju se sredstvima državnog proračuna Republike Hrvatske u okviru utvrđenih financijskih omotnica.

(5) Provedbu mjera iz Programa državnih potpora ministar propisuje pravilnikom.

12. Pravilnik o provedbi Programa potpore za unaprjeđenje proizvodnog potencijala u sektoru mesnog govedarstva u sustavu krava - tele, unaprjeđenje uzgoja ovaca, koza te izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2018. do 2020. godine

13. Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine u 2019. i 2020. godini

36. Pravilnik o provedbi Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva u 2020. godini

43. Pravilnik o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju

50. Pravilnik o provedbi Programa potpore proizvođačima tovnih svinja zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19

51. Pravilnik o provedbi Programa sufinanciranja rada regionalnih organizacija vinara i vinogradara za razdoblje od 2021. do 2023. godine

88. Pravilnik o provedbi Programa potpore proizvođačima sjemenskog kukuruza zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih ruskom invazijom na Ukrajinu

96. Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu

99. Pravilnik o provedbi Mjere 2. iz programa državne Potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda

100. Pravilnik o provedbi Programa sufinanciranja uspostave pokusnih polja navodnjavanja poljoprivrednih kultura za 2023. godinu

105. Pravilnik o provedbi Mjere 1. iz Programa državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda

 

 

GLAVA III.  ZAJEDNIČKA ORGANIZACIJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

POGLAVLJE I.   OPĆE ODREDBE

Poslovi nadležnog tijela

Članak 40. (NN 52/21)

(1) Nadležno tijelo za organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda je Ministarstvo, koje obavlja sljedeće poslove:

– predlaže Vladi uredbe, programe i strategije nužne za provedbu zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda

– rješava u skladu s uvjetima utvrđenim Uredbom (EU) br. 1308/2013 i/ili pravilnicima koje donosi ministar

– obavlja poslove koordinacijskog tijela u skladu s člankom 9. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 543/2011

– prati stanje na tržištu poljoprivrednih proizvoda te predlaže Europskoj komisiji aktiviranje pojedinih mjera organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda

– prati i prikuplja podatke o cijenama i količinama određenih poljoprivrednih proizvoda i određenih ulaznih troškova (u daljnjem tekstu: poljoprivrednih inputa) te uređuje sustav praćenja, obrade i kontrole prikupljanja podataka o cijenama za potrebe izvještavanja Europske komisije i nacionalne potrebe u okviru organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda

– dostavlja podatke Europskoj komisiji u skladu s člankom 77. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/891 od 13. ožujka 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sektora voća i povrća te prerađevina voća i povrća i o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu novčanih kazni koje će se primjenjivati u tim sektorima i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 543/2011 (SL L 138, 25. 5. 2017.)

– odgovorno je za obavljanje poslova Posebnog odjela u skladu s člankom 85. Uredbe (EU) br. 1306/2013 vezano uz kontrolu transakcija izvršenih u okviru EFJP-a i poglavlja III. Uredbe (EU) br. 1306/2013

– obavještava Europsku komisiju u skladu s obvezama obavještavanja iz Uredbe (EU) br. 1308/2013 i njezinih provedbenih propisa

– dostavlja podatke Europskoj komisiji i razmjenjuje podatke s državama članicama Europske unije.

(2) Ministarstvo u provedbi odredbi ove glave odlučuje o pravima i obvezama pravnih i fizičkih osoba rješenjem.

(3) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor.

Poslovi provedbenog tijela

Članak 41.

(1) Provedbeno tijelo za organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda, osim mjera i pravila koja se odnose na tržišne standarde, pravila tržišnoga natjecanja, pravila sustava posebnih odredbi za pojedine sektore te prikupljanja podataka i izvještavanja o cijenama poljoprivrednih proizvoda, je Agencija za plaćanja, koja obavlja sljedeće poslove:

– objavljuje javne natječaje i pozive

– zaprima, kontrolira i obrađuje zahtjeve pravnih i fizičkih osoba u pojedinim mjerama

– isplaćuje potpore u provedbi mjera

– vodi evidencije i upisnike

– upravlja sustavom prijave isporučenih količina mlijeka prema prvom kupcu

– sklapa ugovore, donosi odluke i rješava o odlukama i ugovorima koje je donijela ili sklopila

– provodi administrativnu kontrolu i kontrolu na terenu

– prati stanje na tržištu poljoprivrednih proizvoda te predlaže Ministarstvu aktiviranje pojedinih mjera organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda

– obavještava Ministarstvo i Europsku komisiju u skladu s obvezama iz Uredbe (EU) br. 1308/2013 i podzakonskih propisa na temelju ovoga Zakona

– dostavlja podatke Ministarstvu i Europskoj komisiji i razmjenjuje podatke s državama članicama Europske unije

– primjenjuje ostale mjere i pravila u skladu s Uredbom (EU) br. 1308/2013 i podzakonskim propisima na temelju ovoga Zakona

– pokreće postupke pred nadležnim sudovima u vezi sa svojim odlukama i ugovorima i

– podnosi kaznene prijave kada ocijeni da su u provedbi mjera prekršene odredbe Kaznenog zakona.

(2) U provedbi mjera iz stavka 1. ovoga članka Agencija za plaćanja donosi odluke i sklapa ugovore u vezi s pravima i obvezama pravnih i fizičkih osoba u skladu s Uredbom (EU) br. 1308/2013 i pravilnicima koje donosi ministar.

Korisnici mjera zajedničke organizacije tržišta

Članak 42.

(1) Pravne i fizičke osobe korisnici su mjera i obveznici pravila koja su uređena odredbama iz ove glave ako su na temelju djelatnosti koju obavljaju u pojedinim sektorima poljoprivrede i prehrambeno-prerađivačke industrije stekli i/ili koristili prava na određene mjere ili su u obvezi primjene određenih mjera i pravila iz ovoga Zakona.

(2) Korisnik iz stavka 1. ovoga članka dužan je nadležnim i provedbenim tijelima dostaviti točne tražene podatke.

(3) Korisnik iz stavka 1. ovoga članka dužan je omogućiti nadležnom i provedbenom tijelu iz članaka 40. i 41. ovoga Zakona obavljanje kontrole na terenu te tijekom provedbe kontrole na terenu dati na uvid podatke i dokumente.

(4) Podaci iz stavka 2. ovoga članka smatraju se poslovnom tajnom i mogu se dostaviti trećoj strani samo ako je to uređeno posebnim zakonom ili uz pisanu suglasnost korisnika iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Korisnik iz stavka 1. ovoga članka koji je u provođenju odredaba iz ove glave stekao prava ili financijska sredstva iz EFJP-a na temelju netočnih podataka ili protivno propisanim pravilima mora vratiti dobivena sredstva i/ili sredstva stečena takvim pravom.

(6) Ako korisnik iz stavka 1. ovoga članka ne vrati sredstva iz stavka 5. ovoga članka u naređenom roku, dužan je platiti zakonske zatezne kamate.

(7) Korisnik koji nije vratio sredstva iz stavaka 5. i 6. ovoga članka ne ostvaruje pravo na mjere propisane ovom glavom do podmirenja nastalih novčanih obveza.

(8) Korisnici iz stavka 1. ovoga članka dužni su čuvati dokumentaciju pet godina od dana podnošenja zahtjeva na temelju kojeg su ostvarili pravo ili imaju obvezu, osim ako je uredbama iz članka 2. ovoga Zakona drukčije propisano.

(9) Vrstu, opseg, način, rokove i učestalost dostavljanja podataka iz stavka 2. ovoga članka kojih se mora pridržavati korisnik iz stavka 1. ovoga članka u skladu s odredbama uredbi iz članka 2. ovoga Zakona ministar propisuje pravilnicima.

 

POGLAVLJE II.   MJERE ORGANIZACIJE UNUTARNJEG TRŽIŠTA

ODJELJAK I.   JAVNE INTERVENCIJE I POTPORA ZA PRIVATNO SKLADIŠTENJE I POSEBNI PROGRAMI POTPORA

Pododjeljak I.   Javne intervencije i potpora za privatno skladištenje javne intervencije i potpora za privatno skladištenje

Članak 43.

(1) Mjere javnih intervencija i privatnog skladištenja provode se u skladu s glavom I. poglavljem I. Uredbe (EU) br. 1308/2013 i njezinim provedbenim propisima.

(2) Postupak, pravila i tehničke kriterije provedbe mjera javnih intervencija i privatnog skladištenja iz stavka 1. ovoga članka ministar propisuje pravilnikom.

25. Pravilnik o potpori za privatno skladištenje

Razvrstavanje goveđih, svinjskih i ovčjih trupova

Članak 44. (NN 52/21)

(1) Sve klaonice odobrene u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (SL L 139, 30. 4. 2004.) (u daljnjem tekstu: klaonice) dužne su organizirati provedbu razvrstavanja i označivanja goveđih, svinjskih i ovčjih trupova (u daljnjem tekstu: trupovi).

(2) Klaonica iz stavka 1. ovoga članka povjerava provedbu postupka razvrstavanja i označivanja trupova pravnoj osobi koja je za to ovlaštena.

(3) Pravna osoba podnosi Ministarstvu zahtjev za ovlašćivanje za provedbu postupka razvrstavanja i označivanja trupova.

(4) Uz zahtjev iz stavka 3. ovoga članka pravna osoba treba priložiti:

– potvrdu o akreditaciji, koju je izdala Hrvatska akreditacijska agencija, u skladu s normom HRN EN ISO/IEC 17020 za nadzorno tijelo vrste A za obavljanje poslova razvrstavanja i označivanja trupova

– dokaz o raspolaganju odgovarajućom opremom potrebnom za obavljanje poslova razvrstavanja i označivanja trupova i

– dokaz da u radnom odnosu ima najmanje tri ovlaštene fizičke osobe klasifikatora.

(5) Ministarstvo će podnositelju zahtjeva koji udovoljava uvjetima propisanim u stavku 4. ovoga članka izdati rješenje kojim se ovlašćuje za provedbu postupka razvrstavanja i označivanja trupova.

(6) Razvrstavanje i označivanje trupova može obavljati samo klasifikator kojeg je rješenjem ovlastilo Ministarstvo na temelju podnesenog zahtjeva.

(7) Ministarstvo će izdati rješenje o ovlaštenju iz stavka 6. ovoga članka ako fizička osoba klasifikator:

– ima najmanje IV. stupanj stručne spreme poljoprivrednog, veterinarskog ili prehrambeno-tehnološkog usmjerenja

– ima potvrdu o uspješno završenom programu osposobljavanja za klasifikatora.

(8) Protiv rješenja iz stavaka 5., 6. i 11. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

(9) Inspekcijski nadzor razvrstavanja trupova provode poljoprivredni inspektori.

(10) Kontrolu na terenu razvrstavanja trupova provodi Ministarstvo.

(11) Ministarstvo će pravnoj osobi ovlaštenoj za provedbu postupka razvrstavanja i označivanja trupova, odnosno klasifikatoru, rješenjem ukinuti ovlaštenje za obavljanje poslova razvrstavanja i označivanja trupova u slučaju kada više ne ispunjava uvjete i obveze za obavljanje poslova razvrstavanja i označivanja trupova.

(12) Protiv rješenja iz stavka 11. ovoga članka ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(13) Postupak razvrstavanja i označivanja trupova, način i postupak njihove obrade utvrđivanja klaoničke mase, provedbu zajedničkog usporednog postupka razvrstavanja, obrasce zapisnika i izvješćivanja, postupak prigovora na rezultate razvrstavanja, kontrolu na terenu i minimalne zahtjeve za kontrolu na terenu u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 1308/2013 i njezinih provedbenih propisa ministar propisuje pravilnikom.

Osposobljavanje klasifikatora

Članak 45.

(1) Osposobljavanje klasifikatora za provedbu poslova razvrstavanja i označivanja trupova provodi se prema programu osposobljavanja, a obavljaju ga ovlaštene znanstveno-obrazovne ustanove (u daljnjem tekstu: provoditelji osposobljavanja).

(2) Provoditelji osposobljavanja uz zahtjev za dodjelu ovlaštenja za osposobljavanje iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvu podnose:

– program osposobljavanja

– popis kvalificiranog osoblja koji će provoditi osposobljavanje i

– dokaz o raspolaganju odgovarajućim prostorom i opremom za provedbu teorijskog i praktičnog dijela osposobljavanja.

(3) Ministarstvo rješenjem odlučuje o zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

(5) Potvrdu o uspješno završenom programu osposobljavanja izdaju provoditelji osposobljavanja iz stavka 1. ovoga članka.

Pododjeljak II.   Posebni programi potpora posebni programi potpora

Članak 46. (NN 52/21)

(1) U skladu s dijelom I. glavom I. poglavljem II. Uredbe (EU) br. 1308/2013 provode se:

– program potpora za opskrbu voćem i povrćem te mlijekom i mliječnim proizvodima u obrazovnim ustanovama (u daljnjem tekstu: Školska shema)

– program potpora u sektoru voća i povrća (u daljnjem tekstu: Nacionalna strategija za održive operativne programe proizvođačkih organizacija u sektoru voća i povrća)

– program potpore u sektoru vina (u daljnjem tekstu: Nacionalni program pomoći sektoru vina)

– program potpora u pčelarskom sektoru (u daljnjem tekstu: Nacionalni pčelarski program).

(2) Na nacionalnoj razini provode se posebni programi potpore za promociju hrvatskih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (u daljnjem tekstu: Programi).

Programi za promociju hrvatskih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Članak 46.a (NN 52/21)

(1) Radi promocije hrvatskih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda provode se Programi u sektorima proizvodnje i prerade mlijeka, proizvodnje i prerade mesa, proizvodnje i prerade voća i povrća, proizvodnje meda, proizvodnje jaja, proizvodnje i prerade uljarica, prerade maslina, proizvodnje brašna, proizvodnje šećera te u sektoru ribarstva i akvakulture.

(2) Programe iz stavka 1. ovoga članka odlukom donosi Vlada Republike Hrvatske.

(3) Programi iz stavka 1. ovoga članka sadrže ciljeve, mjere, korisnike, razdoblje provedbe i potrebna financijska sredstva za njegovu provedbu.

(4) Programi iz stavka 1. ovoga članka financiraju se sredstvima iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

(5) Sadržaj, ciljeve, mjere, korisnike, razdoblje provedbe i potrebna financijska sredstva za provedbu Programa za svaki sektor iz stavka 1. ovoga članka ministar propisuje pravilnicima.

Sektorske intervencije

Članak 46.b (NN 152/22)

(1) U skladu s dijelom I. glavom I. poglavljem II. Uredbe (EU) br. 1308/2013 i glavom III. poglavljem III. Uredbe (EU) 2021/2115 te Strateškim planom uspostavljaju se i provode slijedeće sektorske intervencije:

– intervencija u sektoru voća i povrća

– intervencija u sektoru vina

– intervencija u sektoru pčelarstva

– intervencije u drugim sektorima utvrđenim u članku 42. točkom d., e. i f. Uredbe (EU) br. 2021/2115.

(2) Odredbe vezane za način i uvjete provedbe intervencija iz stavka 1. ovoga članka u pogledu natječajnih ili drugih procedura u tehničkoj provedbi mjera intervencija, uvjeta i zahtjeva te obveza vezanih za korisnike mjera, načina prijave na mjere i kriterije prihvatljivosti, prihvatljive i neprihvatljive aktivnosti i troškove, vrste i iznose potpora, kriterije za određivanje prioriteta i rangiranje, postupke odabira, načine i uvjete vezane za podnošenje zahtjeva za sudjelovanje u mjeri, za isplatu potpore, uvjete vezano za odluke o odobrenju ili odbijanju prijava ili potpore te isplate potpore ili povrata potpore, provedbe operativnih programa proizvođačkih organizacija u sektoru voća i povrća i drugim sektorima, sadržaja, načina i uvjeta odobravanja i trajanja operativnih programa, osnivanja operativnog fonda, pravila o financiranju operativnih fondova, podnošenja zahtjeva za potporu, kontrola, procjena, vrednovanja i ocjenjivanja provedbe operativnih programa, o operativnim programima i operativnim fondovima, administrativne kontrole i kontrole na terenu provedbe operativnih programa i pojedinih mjera u intervencijama u sektoru vina i pčelarstvu, administrativne kazne, novčane kazne i druge sankcije za nepravilnosti povezane s provedbom pojedinih mjera intervencija i operativnih programa, obavještavanja i izvješćivanja, kao i druge odredbe vezane za zahtjeve za provođenje mjera intervencija, koje su uređene Uredbom (EU) br. 1308/2013 i Uredbom (EU) br. 2021/2115 te Strateškim planom ministar propisuje pravilnikom.

95. Pravilnik o provedbi intervencija u sektoru pčelarstva unutar Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

127. Pravilnik o provedbi intervencija u sektoru voća i povrća

Školska shema

Članak 47.

(1) Školska shema provodi se u okviru Nacionalne strategije za provedbu Školske sheme.

(2) Nacionalnu strategiju iz stavka 1. ovoga članka odlukom donosi Vlada Republike Hrvatske u skladu s člankom 23. stavkom 8. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

(3) Nacionalna strategija iz stavka 1. ovoga članka sadrži elemente iz članka 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/39 оd 3. studenoga 2016. o pravilima za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu potpore Unije za opskrbu voćem i povrćem, bananama te mlijekom u obrazovnim ustanovama (SL L 5, 10. 1. 2017.).

(4) Nacionalna strategija iz stavka 1. ovoga članka financira se sredstvima EFJP-a i državnog proračuna Republike Hrvatske.

(5) Provedbu Nacionalne strategije iz stavka 1. ovoga članka ministar propisuje pravilnikom.

24. Pravilnik o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda

Nacionalna strategija za održive operativne programe proizvođačkih organizacija u sektoru voća i povrća

Članak 48. (NN 152/22)

(1) Nacionalna strategija za održive operativne programe proizvođačkih organizacija u sektoru voća i povrća i Nacionalni okvir za zaštitu okoliša donose se na temelju Uredbe (EU) br. 1308/2013 i njezinih provedbenih propisa i njima se uređuje institucionalni okvir za provedbu operativnih programa odnosno mjera i aktivnosti koje se financiraju iz EFJP-a.

(2) Nacionalnu strategiju iz stavka 1. ovoga članka odlukom donosi Vlada Republike Hrvatske.

(3) Ministarstvo podnosi Nacionalni okvir iz stavka 1. ovoga članka Europskoj komisiji.

(4) Nacionalna strategija iz stavka 1. ovoga članka financira se sredstvima EFJP-a i državnog proračuna Republike Hrvatske.

(5) Za provedbu intervencije iz članka 46. stavka 1. podstavka 2. i stavka 1. ovoga članka proizvođačke organizacije sastavljaju operativni program u skladu s člankom 4. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/892 оd 13. ožujka 2017. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u sektoru voća i povrća te prerađevina voća i povrća (SL L 138, 25. 5. 2017.) i podnose Ministarstvu zahtjev za odobravanje operativnog programa proizvođačkih organizacija.

(6) O zahtjevu iz stavka 5. ovoga članka Ministarstvo odlučuje rješenjem o:

– odobravanju operativnog programa proizvođačkih organizacija ako se utvrdi da operativni program udovoljava zahtjevima propisanim odredbama propisa iz stavka 1. ovoga članka

– odbijanju operativnog programa proizvođačkih organizacija ako se utvrdi da operativni program ne udovoljava zahtjevima propisanim odredbama propisa iz stavka 1. ovoga članka

– izmjenama i/ili dopunama operativnog programa proizvođačkih organizacija ako se utvrdi da izmjene i/ili dopune operativnog programa udovoljavaju zahtjevima propisanim odredbama propisa iz stavka 1. ovoga članka.

(7) Protiv rješenja o zahtjevu iz stavka 5. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

(8) Proizvođačke organizacije radi provedbe intervencije iz stavka 5. ovoga članka podnose Agenciji za plaćanja zahtjev za odobravanje operativnog fonda i iznosa potpore za svaku godinu provedbe operativnog programa.

(9) O zahtjevu iz stavka 8. ovoga članka Agencija za plaćanja donosi odluku o:

– odobrenju operativnog fonda i iznosa potpore

– odbijanju operativnog fonda i iznosa potpore.

(10) Agencija za plaćanja, prije donošenja rješenja iz stavka 6. i izdavanja odluke o odobrenju operativnog fonda i iznosa potpore iz stavka 9. ovoga članka, provodi administrativne kontrole.

(11) Agencija za plaćanja donosi i druge odluke iz članka 15. stavka 1. ovoga Zakona od značaja za provedbu operativnih programa odnosno mjera i aktivnosti koje se financiraju iz EFJP-a, u skladu s Uredbom (EU) br. 1308/2013 i njezinim provedbenim propisima kojima se uređuje institucionalni okvir za provedbu operativnih programa.

(12) Sa svrhom provedbe sektorskih intervencija iz članka 46.b stavka 1. podstavka 1. i 4. ovoga Zakona proizvođačka organizacija i pravni subjekt iz članka 67. stavka 1. podstavka (b) Uredbe (EU) br. 2021/2115 svoj operativni program u skladu s člankom 50. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 2021/2115 i operativni fond osnovan u skladu s člankom 51. Uredbe (EU) br. 2021/2115 podnosi na odobravanje Agenciji za plaćanja.

(13) O zahtjevu iz stavka 12. ovoga članka Agencija za plaćanja donosi odluku o:

– odobravanju operativnog programa proizvođačkih organizacija ako se utvrdi da operativni program udovoljava zahtjevima propisanim odredbama propisa iz stavka 12. ovoga članka i odredbama Uredbe (EU) br. 1308/2013 i njezinih provedbenih propisa

– odbijanju operativnog programa proizvođačkih organizacija ako se utvrdi da operativni program ne udovoljava zahtjevima propisanim odredbama propisa iz stavka 12. ovoga članka i odredbama Uredbe (EU) br. 1308/2013 i njezinih provedbenih propisa

– izmjenama i/ili dopunama operativnog programa proizvođačkih organizacija ako se utvrdi da izmjene i/ili dopune operativnog programa udovoljavaju zahtjevima propisanim odredbama propisa iz stavka 12. ovoga članka i odredbama Uredbe (EU) br. 1308/2013 i njezinih provedbenih propisa

– odobravanju operativnog fonda i iznosa potpore

– odbijanju operativnog fonda i iznosa potpore.

(14) Na odluke iz stavka 13. ovoga članka korisnici mogu izjaviti žalbu u skladu s člankom 15. ovoga Zakona.

(15) Provedbu Nacionalne strategije iz stavka 1. ovoga članka ministar propisuje pravilnikom.

(16) Proizvođačka organizacija koja sudjeluje u provedbi Nacionalne strategije iz stavka 1. ovoga članka i čiji je operativni program odobren za razdoblje nakon 31. prosinca 2022. obvezna je postupiti u skladu s člankom 5. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 2021/2117.

(17) Provedba operativnog programa iz stavka 5. ovoga članka financira se iz operativnog fonda u skladu s člancima 32., 34. i 35. Uredbe (EU) br. 1308/2013, a provedba operativnog programa radi provedbe sektorske intervencije iz stavka 12. ovoga članka financira se iz operativnog fonda u skladu s člancima 51., 52. i 53. Uredbe (EU) br. 2021/2115.

Nacionalni program pomoći sektoru vina

Članak 49.

(1) Nacionalni program potpora pomoći sektoru vina donosi se u skladu s člankom 41. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

(2) Nacionalni program iz stavka 1. ovoga članka odlukom donosi Vlada Republike Hrvatske.

(3) Nacionalni program iz stavka 1. ovoga članka sadrži mjere, ciljeve, prihvatljive korisnike mjera, prihvatljive i prioritetne kriterije za rangiranje, selekciju projekata, ukupno prihvatljive troškove po projektu, troškove u naravi, minimalni i maksimalni iznos potpore po projektu, dozvoljene aktivnosti i troškove, način provedbe natječaja, razdoblje provedbe, postupanje s prijavama na natječaj, donošenje odluke o prijavama, isplati i povratu i avansima financijskih sredstava te kontrolu prijava i projekata i financijsku omotnicu za njegovu provedbu.

(4) Nacionalni program iz stavka 1. ovoga članka financira se sredstvima EFJP-a i državnog proračuna Republike Hrvatske.

(5) Provedbu Nacionalnog programa iz stavka 1. ovoga članka ministar propisuje pravilnikom.

2. Pravilnik o provedbi mjere Informiranje u državama članicama iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine

5. Pravilnik o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine

7. Pravilnik o provedbi mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine

Članak 50. (NN 152/22)

Brisan.

27. Pravilnik o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine

ODJELJAK II.   PRAVILA KOJA SE ODNOSE NA STAVLJANJE NA TRŽIŠTE I PROIZVOĐAČKE ORGANIZACIJE

Pododjeljak I.   Pravila koja se odnose na stavljanje na tržište

Tržišni standardi

Članak 51.

(1) Pravne i fizičke osobe kod stavljanja na tržište poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda moraju ih proizvoditi, označiti i uskladiti s tržišnim standardima na način kako je to propisano Uredbom (EU) br. 1308/2013 i njezinim provedbenim propisima te ovim Zakonom i njegovim provedbenim propisima.

(2) Proizvodi iz sektora hmelja mogu se staviti na tržište ili izvoziti samo ako je za njih izdan certifikat.

(3) Certifikat o usklađenosti proizvoda iz sektora hmelja s tržišnim standardima u skladu s člankom 77. Uredbe (EU) br. 1308/2013 izdaju poljoprivredni inspektori.

(4) Troškove utvrđivanja usklađenosti proizvoda iz sektora hmelja s tržišnim standardima radi izdavanja certifikata iz stavka 3. ovoga članka snosi proizvođač.

(5) Za mazive masti i proizvode za koje su utvrđeni standardi za stavljanje na tržište iz glave II. poglavlja I. odjeljka I. pododjeljka II. Uredbe (EU) br. 1308/2013 detaljnije odredbe u pogledu kvalitete i posebnog standarda u skladu s člankom 83. stavcima 1. i 5. Uredbe (EU) br. 1308/2013 te izuzeća u pogledu stavljanja na tržište konzumnih jaja, jaja za valenje i podmlatka domaće peradi ministar propisuje pravilnikom.

52. Pravilnik o tržišnim standardima za jaja za valenje i podmladak domaće peradi

54. Pravilnik o tržišnim standardima za jaja

79. Pravilnik o tržišnim standardima za meso peradi

Dodatni zahtjevi za stavljanje na tržište proizvoda u sektoru voća i povrća

Članak 52. (NN 52/21, 152/22)

(1) Proizvodi iz sektora voća i povrća koji su namijenjeni za prodaju u svježem stanju stavljaju se na tržište u skladu s člankom 76. Uredbe (EU) br. 1308/2013, a za proizvode iz sektora banana primjenjuju se tržišni standardi i uvjeti stavljanja na tržište u skladu s Uredbom (EU) br. 1333/2011.

(2) Iznimno od odredbe članka 3. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 543/2011, u pogledu stavljanja na tržište proizvoda iz stavka 1. ovoga članka, posebni tržišni standardi ne primjenjuju se za proizvode koje proizvođač prodaje krajnjem potrošaču za osobnu potrošnju na tržnicama u Republici Hrvatskoj u skladu s člankom 4. stavkom 4. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 543/2011.

(3) Za usklađenost proizvoda iz stavka 1. ovoga članka s tržišnim standardima prilikom izlaganja, ponude za prodaju, isporuke ili stavljanja na tržište odgovoran je posjednik proizvoda.

(4) Utvrđivanje usklađenosti proizvoda iz stavka 1. ovoga članka s tržišnim standardima i izdavanje certifikata o usklađenosti obavljaju poljoprivredni i fitosanitarni inspektori Državnog inspektorata u skladu s člankom 159. ovoga Zakona ili ovlašteni trgovac iz članka 131. stavka 8. podstavka 5. ovoga Zakona.

(5) Troškove utvrđivanja usklađenosti proizvoda iz stavka 1. ovoga članka s tržišnim standardima radi stavljanja na tržište snosi trgovac.

(6) Detaljne odredbe o utvrđivanju usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima ministar propisuje pravilnikom.

Tijela nadležna za provedbu sustava usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima

Članak 52.a (NN 52/21)

(1) Koordinacijsko tijelo iz članka 9. stavka 1. točke (a) Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 543/2011 je Ministarstvo.

(2) Inspekcijsko tijelo iz članka 9. stavka 1. točke (b) Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 543/2011 je Državni inspektorat.

Članak 53. (NN 52/21)

Brisan.

Odobrenje za označavanje načina uzgoja peradi

Članak 54.

(1) Odobreni objekti za klanje peradi (u daljnjem tekstu: klaonice) moraju za korištenje oznaka iz članka 11. Uredbe Komisije (EZ) br. 543/2008 od 16. lipnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu tržišnih standarda za meso peradi (SL L 157, 17. 6. 2008.) imati posebno odobrenje koje izdaje Ministarstvo.

(2) Klaonica iz stavka 1. ovoga članka podnosi Ministarstvu zahtjev za izdavanjem odobrenja iz stavka 1. ovoga članka uz koji prilaže:

– nazive oznaka koje namjerava koristiti

– imena i adrese proizvođača peradi

– podatak o broju peradi koju pojedini proizvođač uzgaja u svakome proizvodnom ciklusu

– podatak o broju i ukupno isporučenoj i prerađenoj živoj masi ili masi trupova peradi.

(3) Ministarstvo će podnositelju zahtjeva koji ispunjava uvjete iz stavka 2. ovoga članka izdati rješenje.

(4) Klaonice s posebnim odobrenjem za označavanje načina uzgoja peradi upisuju se u Upisnik klaonica s odobrenjem za označavanje načina uzgoja peradi koji se vodi pri nadležnom tijelu.

(5) Protiv rješenja o zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Paneli za organoleptične analize djevičanskih maslinovih ulja

Članak 55. (NN 152/22)

(1) Provjere organoleptičkih svojstava djevičanskih maslinovih ulja radi službenih kontrola na tržištu, a u skladu s člankom 2. stavkom 2. Uredbe Komisije (EEZ) br. 2568/91 od 11. srpnja 1991. o karakteristikama maslinovog ulja i ulja komine maslina te o odgovarajućim metodama analize (SL L 248, 5. 9. 1991.) kako je posljednji puta izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/1604 оd 27. rujna 2019. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2568/91 o karakteristikama maslinovog ulja i ulja komine maslina te o odgovarajućim metodama analize (SL L 250, 30. 9. 2019.) provode ovlašteni službeni paneli za organoleptičke analize djevičanskih maslinovih ulja.

(2) Ovlašteni profesionalni paneli provode organoleptičke analize maslinovih ulja na zahtjev proizvođača radi samokontrola maslinova ulja u području:

– određivanja kategorije ulja prema organoleptičkim svojstvima te određivanja organoleptičkih svojstava koja se mogu navoditi na oznaci prije stavljanja na tržište

– provjere sukladnosti organoleptičkih svojstava djevičanskih maslinovih ulja s podacima navedenim u specifikaciji proizvoda u postupku registracije oznake i prije stavljanja na tržište proizvoda s oznakom izvornosti, zemljopisnog podrijetla ili tradicionalnog ugleda.

(3) O zahtjevu za ovlašćivanje panela iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, na prijedlog Povjerenstva za ovlašćivanje panela, u skladu s postupcima i uvjetima iz članaka 57. i 58. ovoga Zakona, Ministarstvo odlučuje rješenjem.

(4) Rješenjima iz stavka 3. ovoga članka paneli se ovlašćuju u trajanju od tri godine, a ovlaštenje se produljuje nakon isteka roka od tri godine podnošenjem novog zahtjeva Ministarstvu.

(5) U slučaju promjene bilo kojeg uvjeta iz članaka 57. i 58. ovoga Zakona na temelju kojeg je stečeno ovlaštenje, paneli moraju izvijestiti Ministarstvo u roku od 15 dana od nastale promjene.

(6) Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Povjerenstvo za ovlašćivanje panela

Članak 56. (NN 152/22)

(1) Povjerenstvo iz članka 55. stavka 3. ovoga Zakona odlukom imenuje ministar na rok od četiri godine, a čini ga sedam članova od kojih su dva člana predstavnici Ministarstva i po jedan član Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu, Hrvatskog zavoda za norme, Hrvatske akreditacijske agencije, jedan stručnjak iz područja senzorskih analiza te jedan stručnjak iz područja maslinova ulja.

(2) Povjerenstvo iz članka 55. stavka 3. ovoga Zakona obavlja sljedeće poslove:

– predlaže Ministarstvu panele iz članka 55. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona koji ispunjavaju uvjete za ovlašćivanje

– prati aktivnosti ovlaštenih panela i razmatra izvješća o njihovu radu

– daje mišljenje o programima izobrazbe senzorskih ocjenjivača (u daljnjem tekstu: ocjenjivači) koje sastavljaju i povjerenstvu dostavljaju ovlašteni paneli

– prati provedbu programa ujednačavanja rada ovlaštenih službenih panela i razmatra rezultate provedenih testova (ring-testova).

(3) Povjerenstvo iz članka 55. stavka 3. ovoga Zakona donosi poslovnik o radu.

Ovlašćivanje službenog panela

Članak 57. (NN 152/22)

(1) Zahtjev za ovlašćivanje službenih panela iz članka 55. stavka 1. ovoga Zakona mogu podnijeti pravne osobe koje raspolažu laboratorijem akreditiranim prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 za provođenje analiza maslinova ulja, radnim prostorom, potrebnom opremom, voditeljem panela i ocjenjivačima koji udovoljavaju uvjetima struke i imaju iskustva u senzornom ispitivanju.

(2) Voditelj panela za koji se traži ovlaštenje je osoba s iskustvom u području senzorskih analiza maslinovih ulja te raspolaže određenom potvrdom o stečenoj osposobljenosti koju je prihvatilo i/ili priznalo Međunarodno vijeće za masline.

(3) Zahtjev za ovlašćivanje službenog panela podnosi se Ministarstvu.

(4) Tehničke zahtjeve vezane za radni prostor i potrebnu opremu, stručnost i iskustvo voditelja te ocjenjivača u panelu, obveze koje proizlaze iz rada panela te druge potrebne dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, kao i obrasce zahtjeva za ovlašćivanje i produženje ovlaštenja ministar propisuje pravilnikom.

Ovlašćivanje profesionalnog panela

Članak 58. (NN 52/21, 152/22)

(1) Zahtjev za ovlašćivanje profesionalnog panela za organoleptičke analize maslinova ulja iz članka 55. stavka 2. ovoga Zakona mogu podnijeti pravne osobe koje raspolažu radnim prostorom, potrebnom opremom, voditeljem panela i ocjenjivačima koji udovoljavaju uvjetima za službeni panel iz članka 57. ovoga Zakona.

(2) Zahtjev za ovlašćivanje profesionalnog panela podnosi se Ministarstvu.

(3) Tehničke zahtjeve vezane za radni prostor i potrebnu opremu, stručnost i iskustvo voditelja te ocjenjivača u panelu, obveze koje proizlaze iz rada panela te druge potrebne dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, kao i obrasce zahtjeva za ovlašćivanje i produženje ovlaštenja ministar propisuje pravilnikom.

Upisnik ovlaštenih panela i Nacionalna lista senzorskih ocjenjivača maslinova ulja

Članak 59. (NN 152/22)

(1) Na temelju rješenja iz članka 55. stavka 3. ovoga Zakona podaci o ovlaštenim panelima upisuju se u Upisnik ovlaštenih panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja.

(2) Upisnik iz stavka 1. ovoga članka sadrži podatke o pravnoj osobi (panelu), voditelju panela i ocjenjivačima te o aktivnostima panela.

(3) Upisnik iz stavka 1. ovoga članka vodi Ministarstvo, a popis ovlaštenih panela objavljuje se na mrežnoj stranici Ministarstva.

(4) Paneli iz članka 55. stavaka 1. i 2. u okviru izvješća o radu dostavljaju Ministarstvu popis fizičkih osoba (ocjenjivača) osposobljenih za provođenje senzorske analize maslinova ulja.

(5) Na temelju dostavljenih popisa iz stavka 4. ovoga članka Ministarstvo izrađuje Nacionalnu listu senzorskih ocjenjivača maslinova ulja koju objavljuje na svojoj mrežnoj stranici.

Pododjeljak II.   Pravila koja se odnose na proizvođačke organizacije

Proizvođačke organizacije

Članak 60. (NN 52/21, 152/22)

(1) Pravilima koja se odnose na proizvođačke organizacije uređuju se osnivanje i priznavanje proizvođačkih organizacija, transnacionalnih proizvođačkih organizacija, udruženja proizvođačkih organizacija i sektorskih organizacija, dodatna pravila za proizvođačke organizacije i sektorske organizacije u sektorima voća i povrća, maslinova ulja i stolnih maslina, mlijeka i mliječnih proizvoda, duhana i hmelja, proširenje pravila i obvezni doprinosi, pravila za prilagodbu ponude, sustavi ugovora, klauzule o podijeli vrijednosti i postupovna pravila.

(2) Pravne i fizičke osobe svoja prava i obveze u poštivanju pravila koja se odnose na proizvođačke organizacije ostvaruju u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 1308/2013 i njezinih provedbenih propisa te Uredbe (EU) br. 2021/2115.

(3) Ministarstvo obavještava Europsku komisiju o proizvođačkim organizacijama, transnacionalnim proizvođačkim organizacijama, udruženjima proizvođačkih organizacija i sektorskim organizacijama i prema potrebi, subjektima iz članka 67. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) br. 2021/2115 koji provode aktivnosti sa svrhom ispunjavanja uvjeta za priznavanje organizacija iz stavka 1. ovoga članka u skladu s člankom 67. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 2021/2115.

(4) Pravni subjekti podnose Ministarstvu zahtjev za priznavanje proizvođačke organizacije, transnacionalne proizvođačke organizacije, udruženja proizvođačkih organizacija ili sektorske organizacije u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 1308/2013 i njezinih provedbenih propisa, a za provedbu intervencija iz članka 46.b stavka 1. podstavka 4. ovoga Zakona pravni subjekti iz članka 67. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) br. 2021/2115 uz zahtjev za priznavanje na odobrenje podnose i plan priznavanja te operativni program.

(5) Ministarstvo donosi rješenje o:

– priznavanju organizacija iz stavka 1. ovoga članka ako se utvrdi da pravni subjekt udovoljava zahtjevima propisanim odredbama propisa iz stavaka 2. i 7. ovoga članka

– izmjeni i dopuni popisa proizvoda za koje je proizvođačka organizacija priznata

– ukidanju rješenja kada se utvrdi da organizacije iz stavka 1. ovoga članka više ne udovoljavaju zahtjevima propisanim odredbama propisa iz stavaka 2. i 7. ovoga članka

– ukidanju rješenja na zahtjev organizacija iz stavka 1. ovoga članka.

(6) Protiv rješenja iz stavka 5. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

(7) Obuhvat proizvoda, minimalan broj članova, minimalno trajanje članstva, minimalnu vrijednost utržene proizvodnje, odredbe o strukturi i djelatnosti proizvođačkih organizacija, stavljanje na tržište proizvodnje bez posredovanja proizvođačke organizacije, vanjskim izvršiteljima, članovima neproizvođačima, demokratskoj odgovornosti, spajanju proizvođačkih organizacija, transnacionalnim proizvođačkim organizacijama, udruženju proizvođačkih organizacija, sektorskim organizacijama, proširenju pravila i trgovini s trećim zemljama kao i kriterije, aktivnosti i ciljeve te elemente plana priznavanja koje pravni subjekti iz članka 67. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) br. 2021/2115 moraju poštivati i postići kako bi mogli ispuniti uvjete za priznavanje organizacija iz stavka 1. ovoga članka ministar propisuje pravilnikom.

146. Pravilnik o proizvođačkim organizacijama i drugim oblicima udruženja proizvođača primarnih poljoprivrednih proizvoda

Postupak usklađivanja proizvođačkih organizacija

Članak 60.a (NN 152/22)

(1) Za usklađivanje s odredbama pravilnika iz članka 60. stavka 7. ovoga Zakona Skupština pravne osobe osnovane na temelju propisa kojim se uređuje djelovanje udruga, kojoj je rješenjem Ministarstva priznat status proizvođačke organizacije, treba donijeti odluku o osnivanju nove pravne osobe, koju će osnovati najmanje većina članova udruge, na koju će se prenijeti stečena prava i obveze koje proizlaze iz statusa proizvođačke organizacije, a nova pravna osoba će nastaviti provođenje započetih aktivnosti proizvođačke organizacije u skladu s odredbama pravilnika iz članka 60. stavka 7. ovoga Zakona.

(2) Pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka može imati pravni oblik zadruge ili trgovačkog društva (društvo s ograničenom odgovornošću ili dioničko društvo).

(3) Stečena prava i obveze udruge iz stavka 1. ovoga članka, koja se odnose na sudjelovanje u programima i mjerama koji proizlaze iz provedbe zajedničke poljoprivredne politike Europske unije ili se odnose na korištenje potpore iz fondova Europske unije i/ili državnog proračuna Republike Hrvatske, prenose se ugovorom na pravnu osobu iz stavka 2. ovoga članka kao gospodarska cjelina.

(4) Ugovorom iz stavka 3. ovoga članka, stvari, prava i obveze koje čine gospodarsku cjelinu koja se prenosi te njihova ukupna i pojedinačna vrijednost mora biti jasno i nedvosmisleno određena tako da se prijenos gospodarske cjeline može neometano provesti u skladu s propisima kojima se uređuje područje obveznih odnosa, trgovačkih društava, zatim poreznim propisima i propisima o radu.

(5) Pravna osoba iz stavka 2. ovoga članka gospodarsku cjelinu iz stavka 3. ovoga članka stječe danom pravomoćnosti rješenja kojim se priznaje kao proizvođačka organizacija.

(6) Na dan stjecanja gospodarske cjeline pravna osoba iz stavka 2. ovoga članka, kao pravni sljednik udruge iz stavka 1. ovoga članka, dužna je u svojim poslovnim knjigama provesti upis gospodarske cjeline koja je predmet ugovora iz stavka 3. ovoga članka i nastaviti provođenje započetih aktivnosti proizvođačke organizacije u skladu s odredbama propisa iz članka 60. stavka 7. ovoga Zakona.

(7) Pravna osoba iz stavka 2. ovoga članka dužna je, u roku od 30 dana od dana upisa u Sudski registar, dostaviti Ministarstvu zahtjev za priznavanje proizvođačke organizacije sa sljedećim prilozima:

– potvrda poslovne banke o žiroračunu

– potpisni karton

– temeljni/osnivački akt jednog od pravnih oblika iz stavka 2. ovoga članka

– popunjene obrasce iz Priloga I. pravilnika iz članka 60. stavka 7. ovoga Zakona

– primjerak izvornika ili ovjerovljenu presliku ugovora o prijenosu gospodarske cjeline iz stavka 3. ovoga članka.

(8) Na postupak povodom zahtjeva za priznavanje iz stavka 7. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se i druge odredbe pravilnika iz članka 60. stavka 7. ovoga Zakona.

(9) Sa svrhom utvrđivanja ispunjenosti uvjeta iz stavaka 7. i 8. ovoga članka Ministarstvo provodi administrativnu kontrolu i kontrolu na terenu.

(10) O zahtjevu iz stavka 7. ovoga članka Ministarstvo odlučuje rješenjem.

(11) Ako je pravna osoba iz stavka 2. ovoga članka udovoljila uvjetima za priznavanje proizvođačke organizacije iz stavaka 7. i 8., Ministarstvo će donijeti rješenje o ukidanju statusa proizvođačke organizacije udruzi iz stavka 1. ovoga članka.

(12) Protiv rješenja o zahtjevu iz stavka 10. i rješenja iz stavka 11. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Proširenje pravila

Članak 60.b (NN 152/22)

(1) Proizvođačka organizacija, udruženje proizvođačkih organizacija i sektorska organizacija mogu u skladu s člankom 164. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013 Ministarstvu podnijeti zahtjev za proširenje pravila koja imaju jedan od ciljeva navedenih u članku 164. stavku 4. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka razmatra Povjerenstvo za proširenje pravila.

(3) Povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka odlukom imenuje ministar na rok od četiri godine, a čini ga pet članova: po jedan predstavnik ministarstava u čijem su djelokrugu poljoprivreda, financije, gospodarstvo i pravosuđe te predstavnik Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja.

(4) Povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka donosi poslovnik o radu.

(5) Ministarstvo na temelju mišljenja Povjerenstva o zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka odlučuje rješenjem.

(6) Ako se tijekom provedbe aktivnosti za koje je rješenjem iz stavka 5. ovoga članka odobreno proširenje pravila utvrdi neusklađenost s pravilima Unije koja mogu dovesti do posljedica navedenih u članku 210. stavku 4. Uredbe (EU) br. 1308/2013, Ministarstvo će ukinuti rješenje o odobrenju proširenja pravila.

(7) Protiv rješenja iz stavaka 5. i 6. ovoga članka nije dozvoljena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

(8) Rješenja iz stavaka 5. i 6. ovoga članka objavljuju se u »Narodnim novinama«.

(9) Odredbe vezane za način podnošenja zahtjeva u tehničkom smislu za proširenje pravila te dokaze koje subjekti iz stavka 1. ovoga članka uz zahtjev moraju dostaviti Ministarstvu ministar propisuje pravilnikom.

146. Pravilnik o proizvođačkim organizacijama i drugim oblicima udruženja proizvođača primarnih poljoprivrednih proizvoda

Ugovorni odnosi

Članak 61.

(1) U skladu s člankom 168. Uredbe (EU) br. 1308/2013, obvezu sklapanja pisanog ugovora za određene sektore poljoprivrednih proizvoda, faze isporuke koje pokriva ugovor te okvir posredovanja u pregovorima između ugovornih strana te minimalno trajanje ugovora ministar propisuje pravilnikom.

(2) Radi posredovanja u uspostavi poštenih ugovornih odnosa u prodaji i kupnji poljoprivrednih proizvoda iz članka 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013, utvrđivanje kvalitativnih parametara i njihovu kontrolu kao sastavnih elemenata ugovornih odnosa ministar propisuje pravilnikom.

17. Pravilnik o ugovornim odnosima pri otkupu pšenice

Obvezna dostava podataka u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda

Članak 62. (NN 52/21)

(1) Prvi otkupljivač mlijeka obvezan je dostaviti:

– Agenciji za plaćanja izvješće koje sadrži točan podatak o ukupnim količinama mlijeka koje su mu isporučene od proizvođača mlijeka iz područja Europske unije u prethodnom mjesecu, u skladu s člankom 151. Uredbe (EU) br. 1308/2013, te

– Ministarstvu izvješće koje sadrži točan popis proizvođača s područja Republike Hrvatske te podatke o količinama koje su mu isporučene po proizvođaču u prethodnom mjesecu.

(2) Proizvođač mlijeka koji isporučuje mlijeko prvom otkupljivaču koji ima sjedište izvan područja Republike Hrvatske obveznik je dostave izvješća Ministarstvu koje sadrži točan podatak o ukupnim količinama mlijeka koje je isporučio tim otkupljivačima.

(3) Agencija za plaćanja izvješćuje Europsku komisiju o količinama mlijeka iz stavka 1. ovoga članka u skladu s člankom 6. stavkom 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/1185 оd 20. travnja 2017. o utvrđivanju pravila za primjenu uredbi (EU) br. 1307/2013 i (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu dostavljanja informacija i dokumenata Komisiji te o izmjeni i stavljanju izvan snage nekoliko uredbi Komisije (SL L 171, 4. 7. 2017.) (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2017/1185).

(4) Način i rokove dostave izvješća, vođenje evidencije i čuvanje dokumentacije, sadržaj obrazaca Izvješća te ostala posebna pravila vezana uz obveznu dostavu podataka o količinama sirovog kravljeg mlijeka u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda te kontrolu ministar propisuje pravilnikom.

63. Pravilnik o obveznoj dostavi podataka u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda

POGLAVLJE III.   TRGOVINA S TREĆIM ZEMLJAMA

Mjere trgovine s trećim zemljama

Članak 63.

(1) Fizičke i pravne osobe svoja prava i obveze u poštivanju sustava mjera trgovine s trećim zemljama, kao i u vezi s ostvarivanjem potpore za njihovu provedbu i ostalim propisanim zahtjevima, ostvaruju u skladu s pravilima utvrđenima za sustav mjera trgovine s trećim zemljama.

(2) Postupak te pravila i tehničke kriterije provedbe mjera trgovine s trećim zemljama, pristojbe i naknade u provođenju ovih mjera, u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 1308/2013 i njezinim provedbenim propisima ministar propisuje pravilnikom.

POGLAVLJE IV.   IZVANREDNE MJERE

Sustav izvanrednih mjera

Članak 64.

(1) Programe izvanrednih mjera donesenih u skladu s člancima 219., 220. i 221. Uredbe (EU) br. 1308/2013 odlukom donosi Vlada Republike Hrvatske.

(2) Programima izvanrednih mjera uređuju se ciljevi, aktivnosti, korisnici, iznosi potpora za provedene aktivnosti te financijske omotnice u skladu s propisima iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Provedba mjera iz Programa izvanrednih mjera uredit će se javnim natječajima i pozivima koje objavljuje Agencija za plaćanja.

POGLAVLJE V.   SUSTAV SLUŽBENIH I REFRENETNIH LABORATORIJA

Laboratoriji

Članak 65.

(1) Za potrebe provedbe Uredbe (EU) br. 1308/2013, ovoga Zakona i potrebe uspostave posebnog sustava praćenja kvalitete poljoprivrednih proizvoda kako je propisano Uredbom (EU) br. 1308/2013 i njezinim provedbenim propisima može se uspostaviti sustav ovlaštenih službenih i referentnih laboratorija.

(2) Ministarstvo rješenjem ovlašćuje laboratorije iz stavka 1. ovoga članka, a njihov popis objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva.

(3) Sredstva prikupljena od naknada iz stavka 1. ovoga članka za provedbu sustava kontrole kvalitete mlijeka i sustava nadzora razvrstavanja goveđih, svinjskih i ovčjih trupova u Republici Hrvatskoj uplaćuju se u državni proračun i koriste za provođenje sustava praćenja kvalitete poljoprivrednih proizvoda prema odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega.

(4) Pravna osoba registrirana u Republici Hrvatskoj koja raspolaže prostorom, opremom i osobljem za provođenje analiza kvalitete proizvoda Ministarstvu podnosi zahtjev za ovlaštenje iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Protiv rješenja o zahtjevu iz stavka 4. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

(6) Visinu naknada za provedbu aktivnosti iz područja kontrole kvalitete poljoprivrednih proizvoda, način uplate i korištenje prikupljenih sredstava ministar propisuje pravilnikom.

(7) Obrazac zahtjeva i potrebne dokaze koji se prilažu uz zahtjev iz stavka 4. ovoga članka ministar propisuje pravilnikom.

 

GLAVA IV.   MJERE INFORMIRANJA I PROMOCIJE

Opće odredbe

Članak 66.

(1) Radi razvoja tržišta unutar i izvan Europske unije i novih okvira međunarodne trgovine, u skladu s Uredbom (EU) br. 1144/2014, uspostavljen je sustav mjera informiranja i promocije za poljoprivredne proizvode i njihove proizvodne metode, kao i za prehrambene proizvode temeljene na poljoprivrednim proizvodima na unutarnjem tržištu i na tržištima trećih zemalja.

(2) Agencija za plaćanja je nadležno tijelo za provedbu jednostavnih programa u skladu s člankom 14. Uredbe (EU) br. 1144/2014 te nadležno nacionalno tijelo u skladu s člankom 9. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2015/1831.

Poslovi provedbenog tijela

Članak 67. (NN 127/20, 52/21)

(1) Agencija za plaćanja u skladu s člankom 66. stavkom 2. ovoga Zakona obavlja sljedeće poslove:

– informira na svojim mrežnim stranicama o javnim natječajima i pozivima, koje objavljuje Europska komisija, za mjere informiranja i promocije

– sklapa ugovore u skladu s člankom 10. stavkom 3. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1831

– provodi kontrolu provedbe programa u skladu s člancima 18., 19. i 20. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1831

– isplaćuje potpore u skladu s člankom 16. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1831 u provedbi mjera jednostavnih programa

– rješava o odlukama i ugovorima koje je donijela ili sklopila

– izvještava Europsku komisiju u skladu s člankom 21. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1831

– dostavlja i razmjenjuje podatke s Ministarstvom, Europskom komisijom i državama članicama Europske unije

– pred nadležnim sudovima pokreće postupke u vezi sa svojim odlukama i ugovorima

– podnosi kaznene prijave kada ocijeni da su u provedbi mjera prekršene odredbe Kaznenog zakona.

(2) Na odluke iz stavka 1. podstavka 5. ovoga članka pravna i fizička osoba ima pravo podnijeti žalbu Ministarstvu u roku od 15 dana od dana dostave odluke.

 

GLAVA V.   PRAVILA O JAKIM ALKOHOLNIM PIĆIMA

Sirovine za proizvodnju, proizvodna pravila i tehnički zahtjevi te kategorije jakih alkoholnih pića

Članak 68. (NN 52/21)

(1) Jaka alkoholna pića na tržištu moraju u pogledu postupka proizvodnje, tehničkih zahtjeva, sirovina koje je dopušteno koristiti za proizvodnju te tehnoloških svojstava pojedinih kategorija proizvoda ispunjavati zahtjeve propisane člancima 2. do 8. Uredbe (EU) br. 2019/787.

(2) Dodatna pravila i zahtjeve u odnosu na pravila i zahtjeve za jaka alkoholna pića utvrđene Uredbom (EU) br. 2019/787 za jaka alkoholna pića proizvedena u Republici Hrvatskoj u skladu s člankom 45. Uredbe (EU) br. 2019/787 ministar propisuje pravilnikom.

80. Pravilnik o proizvodnji, označivanju, zaštićenim oznakama, stavljanju u promet i službenim kontrolama jakih alkoholnih pića

Opisivanje, prezentiranje i označavanje jakih alkoholnih pića

Članak 69. (NN 52/21)

(1) (1) Jaka alkoholna pića na tržištu moraju u pogledu opisivanja, prezentiranja i označivanja proizvoda te upotreba naziva jakih alkoholnih pića u prezentiranju i označavanju drugih prehrambenih proizvoda ispunjavati zahtjeve propisane člancima 9. do 15. i člancima 17. i 18. Uredbe (EU) br. 2019/787.

(2) Dodatna pravila u odnosu na zahtjeve u pogledu opisivanja, prezentiranja i označavanja jakih alkoholnih pića utvrđene Uredbom (EU) br. 2019/787 za jaka alkoholna pića proizvedena u Republici Hrvatskoj u skladu s člankom 45. Uredbe (EU) br. 2019/787 ministar propisuje pravilnikom.

80. Pravilnik o proizvodnji, označivanju, zaštićenim oznakama, stavljanju u promet i službenim kontrolama jakih alkoholnih pića

Prijelazne mjere

Članak 69.a (NN 52/21)

(1) Zahtjevi za liker od jaja ili advocat ili advokat i liker s jajima utvrđeni su točkama 39. i 40. Priloga I. Uredbe (EU) br. 2019/787.

(2) Korištenje simbola Europske unije za zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla uređeno je odredbom članka 16. Uredbe (EU) br. 2019/787.

(3) Prijelazne mjere u primjeni Uredbe (EU) br. 110/2008 i Uredbe (EU) br. 2019/787 provodit će se u skladu s člankom 50. Uredbe (EU) br. 2019/787.

Oznake zemljopisnog podrijetla za jaka alkoholna pića

Članak 70.

Jaka alkoholna pića koja se stavljaju na tržište sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla pored zahtjeva iz članaka 68. i 69. ovoga Zakona moraju ispunjavati i zahtjeve utvrđene u Specifikaciji proizvoda za koju je priznata oznaka.

Postupak zaštite

Članak 71. (NN 52/21)

(1) Postupak registracije oznake zemljopisnog podrijetla pokreće podnositelj zahtjeva podnošenjem zahtjeva Ministarstvu, uz koji prilaže tehničku dokumentaciju i specifikaciju proizvoda u skladu s člancima 21. do 24. Uredbe (EU) br. 2019/787, o čemu Ministarstvo odlučuje rješenjem.

(2) Podnositelj zahtjeva može biti skupina fizičkih i/ili pravnih osoba proizvođača tog proizvoda ili jedna fizička ili pravna osoba ako je jedini proizvođač tog proizvoda koji je voljan podnijeti zahtjev i ako definirano zemljopisno područje ima obilježja koja se znatno razlikuju od obilježja susjednih područja, svojstva jakog alkoholnog pića razlikuju se od onih proizvedenih u susjednim područjima ili jako alkoholno piće ima posebnu kvalitetu, ugled ili drugo svojstvo koje se jasno može pripisati njegovu zemljopisnom podrijetlu u skladu s člankom 24. Uredbe (EU) br. 2019/787.

(3) Sadržaj zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, obrasce i dokaze vezane za podnositelja zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka ministar propisuje pravilnikom.

80. Pravilnik o proizvodnji, označivanju, zaštićenim oznakama, stavljanju u promet i službenim kontrolama jakih alkoholnih pića

Prethodni nacionalni postupak

Članak 71.a (NN 52/21)

(1) Ministarstvo u postupku registracije oznake zemljopisnog podrijetla provodi prethodni nacionalni postupak.

(2) Prethodni nacionalni postupak registracije oznake zemljopisnog podrijetla pri Ministarstvu provodi Povjerenstvo za registraciju jakih alkoholnih pića koje rješenjem osniva ministar na rok od pet godina.

(3) Povjerenstvo za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića ima deset stalnih članova, i to:

– jedan član, predstavnik Ministarstva

– jedan član, predstavnik Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (u daljnjem tekstu: Agencija)

– dva člana, predstavnici gospodarskih interesnih udruga proizvođača jakih alkoholnih pića

– jedan član, predstavnik Hrvatske gospodarske komore

– jedan član, predstavnik Hrvatske poljoprivredne komore

– četiri člana, predstavnici znanstvene i stručne zajednice.

(4) Osim stalnih članova, u Povjerenstvo za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića mogu se rješenjem imenovati i povremeni članovi u skladu s potrebama rada i posebnosti zadaća u ocjeni pojedinih elemenata zahtjeva za registraciju ili prigovora u postupcima registracije oznake zemljopisnog podrijetla.

(5) Iz redova stalnih članova Povjerenstva za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića iz stavka 3. ovoga članka ministar imenuje predsjednika i zamjenika predsjednika.

(6) Predsjednik odnosno zamjenik predsjednika saziva sjednice i upravlja radom Povjerenstva za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića, a koje održava radne sastanke u skladu s potrebama.

(7) Povjerenstvo za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića obavlja sljedeće poslove:

– provodi stručnu provjeru zahtjeva za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla te podnesenih prigovora na zahtjeve za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla u postupcima uređenim člancima 70. do 71.p ovoga Zakona

– predlaže Ministarstvu donošenje rješenja o zaštiti, odbijanju zahtjeva za zaštitu, prihvaćanju ili odbijanju prigovora u postupcima uređenim člancima 70. do 71.p. ovoga Zakona.

(8) Pravne, stručne, administrativne i tehničke poslove potrebne za rad Povjerenstva za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića obavlja Ministarstvo.

Ocjena zahtjeva

Članak 71.b (NN 52/21)

(1) Kada je zahtjev iz članka 71. stavka 1. ovoga Zakona uredan, stručnu provjeru zahtjeva provodi Povjerenstvo za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića.

(2) Stručna provjera iz stavka 2. ovoga članka podrazumijeva utvrđivanje udovoljavanju odredbama Uredbe (EU) br. 2019/787, odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega.

(3) Kada Povjerenstvo za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića u postupku stručne provjere iz stavka 2. ovoga članka utvrdi da je potrebno izmijeniti i dopuniti dostavljenu dokumentaciju, o tome će obavijestiti Ministarstvo koje će podnositelja zahtjeva pozvati zaključkom da izmjene i dopune dokumentacije dostavi u roku od 30 dana od dana zaprimanja zaključka, a na traženje podnositelja zahtjeva rok za izmjene i dopune Ministarstvo može produžiti za najviše dva mjeseca.

(4) Ako podnositelj zahtjeva nije u roku iz stavka 3. ovoga članka dostavio izmjenu i dopunu dokumentacije ili je Povjerenstvo za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića utvrdilo da dostavljena izmjena i dopuna ne udovoljava odredbama Uredbe (EU) br. 2019/787, njezinim provedbenim propisima, odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, Ministarstvo donosi rješenje o odbijanju zahtjeva.

(5) Kada Povjerenstvo za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića utvrdi da podneseni zahtjev u cijelosti odgovara odredbama Uredbe (EU) br. 2019/787, odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, o tome obavještava Ministarstvo koje potom objavljuje specifikaciju proizvoda s popisom priloga na mrežnim stranicama Ministarstva, a u »Narodnim novinama« obavijest o podnesenom zahtjevu.

(6) Protiv rješenja o registraciji oznake zemljopisnog podrijetla i rješenja o odbijanju zahtjeva za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Prigovor i donošenje rješenja

Članak 71.c (NN 52/21)

(1) Na objavljenu specifikaciju proizvoda iz članka 71.b stavka 5. ovoga Zakona rok za podnošenje prigovora Ministarstvu na nacionalnoj razini je 60 dana od dana objave obavijesti u »Narodnim novinama«.

(2) U otvorenom roku za podnošenje prigovora svaka fizička ili pravna osoba koja dokaže pravni interes i ima sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može podnijeti prigovor Ministarstvu na podneseni zahtjev iz članka 71. stavka 1. ovoga Zakona, uz dostavu cjelovite dokumentacije kojom se potvrđuje pravni interes, obrazlaže prigovor na propisanom obrascu i dokazuje njegova opravdanost.

(3) Ako prigovor Ministarstvu nije podnesen, na prijedlog Povjerenstva za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića, Ministarstvo donosi rješenje o privremenoj nacionalnoj zaštiti naziva jakih alkoholnih pića s oznakom zemljopisnog podrijetla.

(4) Ako je prigovor Ministarstvu podnesen, a Povjerenstvo za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića utvrdi u roku od 30 dana da nije opravdan ili nije u skladu sa stavkom 2. ovoga članka, na prijedlog Povjerenstva za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića Ministarstvo donosi rješenje o privremenoj nacionalnoj zaštiti naziva jakih alkoholnih pića s oznakom zemljopisnog podrijetla.

(5) Ako je prigovor Ministarstvu podnesen i Povjerenstvo za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića utvrdi u roku od 30 dana da je opravdan i u skladu sa stavkom 2. ovoga članka, Ministarstvo obavještava podnositelja zahtjeva o zaprimljenom prigovoru, dostavlja mu presliku dokumentacije prigovora te ga poziva da dostavi očitovanje na uloženi prigovor u roku od 15 dana od dana dostave obavijesti.

(6) Nakon dostave očitovanja na uloženi prigovor od podnositelja zahtjeva Ministarstvo poziva podnositelja zahtjeva i podnositelja prigovora na postupak sklapanja nagodbe.

(7) Protiv rješenja iz stavaka 3. i 4. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Postupak sklapanja nagodbe

Članak 71.d (NN 52/21)

(1) Postupak sklapanja nagodbe započinje danom zaprimanja dokumentacije i poziva iz članka 71.c stavka 6. ovoga Zakona i može trajati najviše dva mjeseca, no tijekom postupka sklapanja nagodbe Ministarstvo može na zahtjev podnositelja zahtjeva produljiti rok za najviše 30 dana te je podnositelj zahtjeva po završetku postupka sklapanja nagodbe obvezan Ministarstvu u roku od 15 dana dostaviti obavijest o ishodu na propisanom obrascu, uz obrazloženje i pripadajuću dokumentaciju.

(2) Ako je nagodba sklopljena, po zaprimljenoj obavijesti o ishodu postupka sklapanja nagodbe iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo objavljuje izmijenjenu specifikaciju s popisom priloga na mrežnim stranicama Ministarstva, a u »Narodnim novinama« obavijest o izmijenjenoj specifikaciji te se ponovno provodi postupak prigovora u skladu s člankom 71.c ovoga Zakona.

(3) Ako nagodba nije sklopljena, po zaprimljenoj obavijesti o ishodu postupka sklapanja nagodbe iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo donosi rješenje o obustavi postupka iz članka 71. stavka 1. ovoga Zakona.

(4) Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Privremena nacionalna zaštita

Članak 71.e (NN 52/21)

(1) Ministarstvo rješenjem o privremenoj nacionalnoj zaštiti naziva oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića, u skladu s člankom 25. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 2019/787, odobrava privremenu nacionalnu zaštitu naziva oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića u Republici Hrvatskoj koja započinje danom kada je zahtjev iz članka 71.g stavka 1. ovoga Zakona podnesen Europskoj komisiji.

(2) Nazivi oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića zaštićeni privremenom nacionalnom zaštitom imaju jednaku zaštitu onoj koja je propisana u članku 21. Uredbe (EU) br. 2019/787, ali je važeća samo na području Republike Hrvatske.

(3) Pravna ili fizička osoba koja proizvodi jako alkoholno piće čiji je naziv zaštićen privremenom nacionalnom zaštitom mora jako alkoholno piće proizvoditi u skladu sa specifikacijom proizvoda, a proizvod koji je stavila na tržište i označila zaštićenim nazivom mora udovoljavati zahtjevima iz specifikacije.

(4) Za vrijeme trajanja prijelazne nacionalne zaštite pravna i fizička osoba na tržište može staviti jako alkoholno piće označeno sa zaštićenim nazivom samo ako je za to jako alkoholno piće izdana Potvrda o sukladnosti proizvoda sa specifikacijom proizvoda (u daljnjem tekstu: Potvrda o sukladnosti) u skladu s člankom 73. stavkom 4. ovoga Zakona.

(5) Prijelazna nacionalna zaštita prestaje danom stupanja na snagu odluke Europske komisije u skladu s člankom 30. Uredbe (EU) br. 2019/787 ili na dan povlačenja zahtjeva iz članka 71.l ovoga Zakona.

(6) U slučaju povlačenja zahtjeva iz članka 71.l ovoga Zakona od podnositelja zahtjeva ili odbijanja zahtjeva od Europske komisije, jako alkoholno piće za koje je prethodno izvršena provjera sukladnosti sa specifikacijom proizvoda i izdana je Potvrda o sukladnosti iz članka 73. stavka 4. ovoga Zakona, a koji je označen nacionalnom oznakom iz članka 71.f. ovoga Zakona, može se nalaziti na tržištu do isteka roka trajanja proizvoda.

(7) Ministarstvo vodi evidenciju jakih alkoholnih pića čiji je naziv zaštićen privremenom nacionalnom zaštitom naziva oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića s informacijom o datumu početka privremene nacionalne zaštite i važećom specifikacijom proizvoda te je objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

Označavanje u privremenoj zaštiti

Članak 71.f. (NN 52/21)

(1) Jako alkoholno piće kojem je rješenjem iz članka 71.e stavka 1. ovoga Zakona odobrena privremena nacionalna zaštita može se na etiketi označavati zaštićenim nazivom od dana kada je zahtjev za zaštitu tog naziva proslijeđen Europskoj komisiji.

(2) Uz isticanje zaštićenog naziva jakog alkoholnog pića na etiketi iz stavka 1. ovoga članka može se istaknuti i oznaka »Privremena nacionalna zaštita«.

(3) Označavanje zaštićenim nazivom i oznakom iz stavka 2. ovoga članka moguće je samo za ono jako alkoholno piće za koje je prethodno izvršena provjera sukladnosti sa specifikacijom proizvoda i izdana je Potvrda o sukladnosti iz članka 73. stavka 4. ovoga Zakona.

(4) Izgled i način korištenja oznake iz stavka 2. ovoga članka ministar propisuje pravilnikom.

80. Pravilnik o proizvodnji, označivanju, zaštićenim oznakama, stavljanju u promet i službenim kontrolama jakih alkoholnih pića

Registracija oznaka na razini Europske unije

Članak 71.g (NN 52/21)

(1) Nakon donošenja rješenja iz članka 71.c stavaka 3. i 4. ovoga Zakona u roku od 30 dana podnositelj zahtjeva iz članka 71. stavka 2. ovoga Zakona u obvezi je dostaviti Ministarstvu dokumentaciju u skladu s člankom 23. Uredbe (EU) br. 2019/787, koja čini zahtjev za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla na razini Europske unije, koju Ministarstvo prosljeđuje Europskoj komisiji.

(2) Ako Ministarstvo zaprimi obavijest Europske komisije o potrebi dopune dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo o tome obavještava podnositelja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka i poziva ga na dopunu dokumentacije, u roku koji odredi Ministarstvo.

(3) Ako je radi potrebe dopune dokumentacije u slučaju iz stavka 2. ovoga članka podnositelj zahtjeva napravio jednu ili više izmjena specifikacije proizvoda vezanih uz elemente utvrđene člankom 31. Uredbe (EU) br. 2019/787, Povjerenstvo za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića utvrđuje udovoljavanje izmijenjene specifikacije odredbama Uredbe (EU) br. 2019/787, njezinim provedbenim propisima, odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega te se ponovno provodi postupak nacionalnog prigovora.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, ako Povjerenstvo za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića utvrdi da specifikacija ne udovoljava odredbama iz Uredbe (EU) br. 2019/787, njezinim provedbenim propisima, odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, podnositelj zahtjeva je na poziv Ministarstva u obvezi povući zahtjev za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića te dostaviti Ministarstvu izjavu kojom povlači zahtjev za registraciju naziva, a koju Ministarstvo prosljeđuje Europskoj komisiji.

(5) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, ako Povjerenstvo za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića utvrdi da izmjene i dopune specifikacije udovoljavaju odredbama Uredbe (EU) br. 2019/787, njezinim provedbenim propisima, odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, o tome obavještava Ministarstvo koje objavljuje izmijenjenu specifikaciju proizvoda zajedno s popisom priloga na mrežnim stranicama Ministarstva, a u »Narodnim novinama« obavijest o izmjeni specifikacije proizvoda. Rok za podnošenje prigovora Ministarstvu na nacionalnoj razini je 15 dana od dana objave obavijesti u »Narodnim novinama«.

(6) U otvorenom roku za podnošenje prigovora svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravni interes i sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može podnijeti prigovor Ministarstvu na podneseni zahtjev, uz dostavu cjelovite dokumentacije kojom se potvrđuje pravni interes, obrazlaže prigovor na propisanom obrascu i dokazuje njegova opravdanost.

(7) Ako je prigovor Ministarstvu podnesen u roku, a Povjerenstvo za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića utvrdi da nije opravdan i u skladu sa stavkom 6. ovoga članka, na prijedlog Povjerenstva za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića Ministarstvo donosi rješenje o odbijanju prigovora i Europskoj komisiji prosljeđuje dopunjenu dokumentaciju iz stavka 2. ovoga članka.

(8) Ako je prigovor Ministarstvu podnesen u roku i Povjerenstvo za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića utvrdi da je opravdan i u skladu sa stavkom 6. ovoga članka, Ministarstvo obavještava podnositelja zahtjeva o zaprimljenom prigovoru, dostavlja mu presliku dokumentacije prigovora te poziva podnositelja zahtjeva i podnositelja prigovora na postupak sklapanja nagodbe.

(9) Postupak sklapanja nagodbe započinje danom zaprimanja dokumentacije i poziva iz stavka 8. ovoga članka i može trajati najviše 30 dana, a po završetku postupka sklapanja nagodbe podnositelj zahtjeva obvezan je Ministarstvu u roku od 15 dana dostaviti obavijest o ishodu postupka na propisanom obrascu uz obrazloženje i pripadajuću dokumentaciju.

(10) Po zaprimljenoj obavijesti o ishodu postupka sklapanja nagodbe iz stavka 9. ovoga članka, ako je nagodba sklopljena, a specifikacija izmijenjena, Ministarstvo ponovno objavljuje izmijenjenu specifikaciju s popisom priloga na mrežnim stranicama Ministarstva, a u »Narodnim novinama« obavijest o izmijenjenoj specifikaciji. Rok za podnošenje prigovora Ministarstvu na nacionalnoj razini je 15 dana od dana objave obavijesti u »Narodnim novinama«. Postupak po prigovoru provodi se uz odgovarajuću primjenu odredbi iz stavaka 6. do 10. ovoga članka.

(11) Po zaprimljenoj obavijesti o ishodu postupka sklapanja nagodbe iz stavka 9. ovoga članka, ako nagodba nije sklopljena, Ministarstvo donosi rješenje o odobrenju prijelaznog razdoblja za korištenje zaštićenog naziva i Europskoj komisiji prosljeđuje izmijenjenu dokumentaciju.

(12) Ako prigovor Ministarstvu nije podnesen, ako nije podnesen u roku i ako Ministarstvo donese rješenje o odbacivanju prigovora, Ministarstvo prosljeđuje Europskoj komisiji dopunjenu dokumentaciju iz stavka 2. ovoga članka.

(13) Odluku o registraciji oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića donosi Europska komisija u skladu s člankom 30. Uredbe (EU) br. 2019/787 te donosi provedbene propise kojima se dodjeljuje zaštita, a koje Ministarstvo objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(14) Ministarstvo vodi evidenciju registriranih oznaka zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića s informacijom o datumu početka registracije oznake na razini Europske unije i važećom specifikacijom proizvoda te ih objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(15) Ako Ministarstvo ne zaprimi od podnositelja zahtjeva dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka u propisanom roku, donijet će rješenje o ukidanju prijelazne nacionalne zaštite oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića.

(16) Ako podnositelj zahtjeva ne dostavi Ministarstvu izjavu iz stavka 4. ovoga članka, zahtjev za registraciju naziva oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića iz stavka 1. ovoga članka povući će Ministarstvo.

(17) Pravna ili fizička osoba na tržište može staviti jako alkoholno piće označeno registriranom oznakom zemljopisnog podrijetla samo ako je za to jako alkoholno piće prethodno izvršena provjera sukladnosti sa specifikacijom proizvoda i izdana je Potvrda o sukladnosti iz članka 73. stavka 4. ovoga Zakona i ako je jako alkoholno piće označeno u skladu s člankom 71.f ovoga Zakona.

(18) Pravna ili fizička osoba koja proizvodi jako alkoholno piće čiji je naziv registriran na razini Europske unije mora jako alkoholno piće proizvoditi u skladu sa specifikacijom proizvoda, a jako alkoholno piće koje je stavila na tržište i označila zaštićenim nazivom mora udovoljavati zahtjevima iz specifikacije proizvoda.

(19) Protiv rješenja iz stavaka 7., 11. i 15. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

(20) Dodatnu dokumentaciju, obrasce u postupku registracije naziva oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića te sadržaj i način vođenja evidencije ministar propisuje pravilnikom.

80. Pravilnik o proizvodnji, označivanju, zaštićenim oznakama, stavljanju u promet i službenim kontrolama jakih alkoholnih pića

Izmjena specifikacije proizvoda za oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića registrirane na razini Europske unije – izmjene na razini Unije

Članak 71.h (NN 52/21)

(1) Podnositelj zahtjeva iz članka 71. stavka 2. ovoga Zakona ili druga skupina s pravnim interesom može u skladu s člankom 31. Uredbe (EU) br. 2019/787 podnijeti Ministarstvu zahtjev za odobrenje izmjene specifikacije proizvoda registriranog naziva oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića na razini Unije (u daljnjem tekstu: zahtjev za odobrenje izmjene), na propisanom obrascu uz prateću dokumentaciju.

(2) Kada je zahtjev za odobrenje izmjene uredan, Povjerenstvo za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića provodi stručnu provjeru zahtjeva za odobrenje izmjene u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 2019/787, njezinim provedbenim propisima, odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega.

(3) Ako Povjerenstvo za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića utvrdi da je potrebna izmjena i dopuna dostavljene dokumentacije, o tome će obavijestiti Ministarstvo koje će podnositelja zahtjeva pozvati zaključkom da izmjene i dopune dokumentacije dostavi u roku od 30 dana, a na traženje podnositelja zahtjeva, rok za izmjene i dopune Ministarstvo može produžiti za najviše dva mjeseca.

(4) Ako podnositelj zahtjeva za odobrenje izmjene nije u roku iz stavka 3. ovoga članka dostavio izmjenu i dopunu dokumentacije ili dostavljena izmjena i dopuna nije cjelovita te se utvrdi da zahtjev za odobrenje izmjene ne udovoljava odredbama Uredbe (EU) br. 2019/787, njezinim provedbenim propisima, odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, na prijedlog Povjerenstva za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića Ministarstvo donosi rješenje o odbijanju zahtjeva za odobrenje izmjene.

(5) Kada Povjerenstvo za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića utvrdi da podneseni zahtjev za odobrenje izmjene u cijelosti odgovara odredbama Uredbe (EU) br. 2019/787, njezinim provedbenim propisima, odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, o tome obavještava Ministarstvo koje objavljuje izmijenjenu specifikaciju proizvoda zajedno s popisom priloga na mrežnim stranicama Ministarstva, a u »Narodnim novinama« obavijest o podnesenom zahtjevu za odobrenje izmjene.

(6) Rok za podnošenje prigovora Ministarstvu na nacionalnoj razini je 30 dana od dana objave obavijesti o podnesenom zahtjevu u »Narodnim novinama«. Svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravni interes i sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može podnijeti prigovor Ministarstvu na podneseni zahtjev uz dostavu cjelovite dokumentacije kojom se potvrđuje pravni interes, obrazložiti prigovor na propisanom obrascu i dokazati njegovu opravdanost.

(7) Ako prigovor Ministarstvu nije podnesen, Ministarstvo donosi rješenje o prihvaćanju zahtjeva za odobrenje izmjene specifikacije proizvoda registriranog naziva oznake zemljopisnog podrijetla jakog alkoholnog pića.

(8) Ako je prigovor Ministarstvu podnesen, a Povjerenstvo za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića utvrdi da nije u skladu sa stavkom 6. ovoga članka, na prijedlog Povjerenstva za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića Ministarstvo donosi rješenje o prihvaćanju zahtjeva za odobrenje izmjene specifikacije proizvoda registriranog naziva oznake zemljopisnog podrijetla jakog alkoholnog pića.

(9) Ako je prigovor Ministarstvu podnesen i Povjerenstvo za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića utvrdi da je u skladu sa stavkom 6. ovoga članka, Ministarstvo obavještava podnositelja zahtjeva o zaprimljenom prigovoru, dostavlja mu presliku dokumentacije prigovora te poziva podnositelja zahtjeva i podnositelja prigovora na postupak sklapanja nagodbe.

(10) Postupak sklapanja nagodbe započinje danom zaprimanja dokumentacije i poziva iz stavka 9. ovoga članka i može trajati najviše dva mjeseca, no tijekom postupka sklapanja nagodbe Ministarstvo može, na zahtjev podnositelja zahtjeva, produljiti rok za najviše 30 dana te je podnositelj zahtjeva, po završetku postupka sklapanja nagodbe, obvezan Ministarstvu u roku od 15 dana dostaviti obavijest o ishodu na propisanom obrascu, uz obrazloženje i pripadajuću dokumentaciju.

(11) Po zaprimljenoj obavijesti o ishodu postupka sklapanja nagodbe iz stavka 10. ovoga članka, ako je nagodba sklopljena, ponovno se provodi postupak kako je propisano u stavcima 5. do 12. ovoga članka.

(12) Po zaprimljenoj obavijesti o ishodu postupka sklapanja nagodbe iz stavka 11. ovoga članka, ako nagodba nije sklopljena, Povjerenstvo za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića provodi provjeru dokumentacije te nakon provjere na prijedlog Povjerenstva za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića Ministarstvo donosi rješenje o prihvaćanju zahtjeva za odobrenje izmjene specifikacije proizvoda registriranog naziva oznake zemljopisnog podrijetla jakog alkoholnog pića ili rješenje o obustavi postupka.

(13) Nakon donošenja rješenja o prihvaćanju zahtjeva za odobrenje izmjene specifikacije proizvoda registriranog naziva oznake zemljopisnog podrijetla jakog alkoholnog pića iz stavaka 7., 8. i 12. ovoga članka Ministarstvo prosljeđuje zahtjev za odobrenje izmjene specifikacije Europskoj komisiji.

(14) O zahtjevu za odobrenje izmjene specifikacije proizvoda iz stavka 13. ovoga članka odlučuje Europska komisija u skladu s člankom 31. Uredbe (EU) br. 2019/787.

(15) Protiv rješenja iz stavaka 4., 7., 8. i 12. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

(16) Sadržaj zahtjeva za odobrenje izmjene specifikacije iz stavka 1. ovoga članka i sadržaj obrazaca iz stavaka 6. i 10. ovoga članka ministar propisuje pravilnikom.

80. Pravilnik o proizvodnji, označivanju, zaštićenim oznakama, stavljanju u promet i službenim kontrolama jakih alkoholnih pića

Izmjena specifikacije proizvoda oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića registrirane na razini Europske unije – standardne izmjene na razini države članice

Članak 71.i (NN 52/21)

(1) Podnositelj zahtjeva iz članka 71. stavka 2. ovoga Zakona ili druga skupina s pravnim interesom može u skladu s člankom 31. Uredbe (EU) br. 2019/787 podnijeti Ministarstvu zahtjev za odobrenje standardne izmjene specifikacije proizvoda registriranog naziva oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića na razini Unije (u daljnjem tekstu: zahtjev za odobrenje standardne izmjene), na propisanom obrascu uz prateću dokumentaciju.

(2) Kada je zahtjev za odobrenje standardne izmjene uredan, Povjerenstvo za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića provodi stručnu provjeru zahtjeva za odobrenje izmjene u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 2019/787, njezinim provedbenim propisima, odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega.

(3) Kada zahtjev iz stavka 1. ovoga članka ne podnosi onaj podnositelj koji je podnio zahtjev za zaštitu naziva na koji se odnosi specifikacija proizvoda, u sklopu stručne provjere iz stavka 2. ovoga članka, Ministarstvo poziva podnositelja zahtjeva za zaštitu naziva da se očituje o zahtjevu za standardnu izmjenu specifikacije.

(4) Ako Povjerenstvo za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića utvrdi da je potrebna izmjena i dopuna dostavljene dokumentacije, o tome će obavijestiti Ministarstvo koje će podnositelja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka pozvati zaključkom da izmjene i dopune dokumentacije dostavi u roku od 30 dana, a na traženje podnositelja zahtjeva rok za izmjene i dopune Ministarstvo može produžiti za najviše dva mjeseca.

(5) Ako podnositelj zahtjeva za odobrenje standardne izmjene nije u roku iz stavka 3. ovoga članka dostavio izmjenu i dopunu dokumentacije ili dostavljena izmjena i dopuna nije cjelovita te se utvrdi da zahtjev za odobrenje standardne izmjene ne udovoljava odredbama Uredbe (EU) br. 2019/787, njezinim provedbenim propisima, odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, na prijedlog Povjerenstva za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića Ministarstvo donosi rješenje o odbijanju zahtjeva za odobrenje standardne izmjene.

(6) Kada Povjerenstvo za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića utvrdi da podneseni zahtjev za odobrenje standardne izmjene u cijelosti odgovara odredbama Uredbe (EU) br. 2019/787, njezinim provedbenim propisima, odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, o tome obavještava Ministarstvo koje donosi rješenje o prihvaćanju zahtjeva za odobrenje standardne izmjene specifikacije proizvoda registriranog naziva oznake zemljopisnog podrijetla jakog alkoholnog pića te objavljuje izmijenjenu specifikaciju s popisom priloga na mrežnim stranicama Ministarstva, a u »Narodnim novinama« obavijest o izmijenjenoj specifikaciji.

(7) Kada Povjerenstvo za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića utvrdi da podneseni zahtjev za odobrenje standardne izmjene u cijelosti ne odgovara odredbama Uredbe (EU) br. 2019/787, njezinim provedbenim propisima, odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, o tome obavještava Ministarstvo koje donosi rješenje o odbijanju zahtjeva za odobrenje standardne izmjene specifikacije proizvoda registriranog naziva oznake zemljopisnog podrijetla jakog alkoholnog pića.

(8) Protiv rješenja iz stavaka 5., 6. i 7. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

(9) Sadržaj zahtjeva i obrasca za odobrenje standardne izmjene iz stavka 1. ovoga članka ministar propisuje pravilnikom.

Izmjena specifikacije proizvoda za oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića registrirane na razini Europske unije – privremene izmjene

Članak 71.j (NN 52/21)

(1) Podnositelj zahtjeva iz članka 71. stavka 2. ovoga Zakona ili druga skupina s pravnim interesom može u skladu s člankom 31. Uredbe (EU) br. 2019/787 podnijeti Ministarstvu zahtjev za odobrenje privremene izmjene specifikacije proizvoda registriranog naziva oznake zemljopisnog podrijetla jakog alkoholnog pića na razini Europske unije (u daljnjem tekstu: zahtjev za odobrenje privremene izmjene), na propisanom obrascu uz prateću dokumentaciju.

(2) Kada je zahtjev za odobrenje privremene izmjene uredan, Povjerenstvo za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića provodi stručnu provjeru zahtjeva za odobrenje privremene izmjene u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 2019/787, njezinim provedbenim propisima, odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega.

(3) Kada zahtjev iz stavka 1. ovoga članka ne podnosi onaj podnositelj koji je podnio zahtjev za zaštitu naziva na koji se odnosi specifikacija proizvoda, u sklopu stručne provjere iz stavka 2. ovoga članka, o tome se obavještava Ministarstvo koje poziva podnositelja zahtjeva za zaštitu naziva da se očituje o zahtjevu za privremenu izmjenu specifikacije.

(4) Ako Povjerenstvo za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića utvrdi da je potrebna izmjena i dopuna dostavljene dokumentacije, o tome obavještava Ministarstvo koje podnositelja zahtjeva poziva zaključkom da izmjene i dopune dokumentacije dostavi u roku od 30 dana, a na traženje podnositelja zahtjeva rok za izmjene i dopune Ministarstvo može produžiti za najviše dva mjeseca.

(5) Ako podnositelj zahtjeva za odobrenje privremene izmjene nije u roku iz stavka 4. ovoga članka dostavio izmjenu i dopunu dokumentacije ili dostavljena izmjena i dopuna nije cjelovita te se utvrdi da zahtjev za odobrenje privremene izmjene ne udovoljava odredbama Uredbe (EU) br. 2019/787, njezinim provedbenim propisima, odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, na prijedlog Povjerenstva za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića Ministarstvo donosi rješenje o odbijanju zahtjeva za odobrenje privremene izmjene.

(6) Kada Povjerenstvo za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića utvrdi da podneseni zahtjev za odobrenje privremene izmjene u cijelosti odgovara odredbama Uredbe (EU) br. 2019/787, njezinim provedbenim propisima, odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, o tome obavještava Ministarstvo koje donosi rješenje o prihvaćanju zahtjeva za odobrenje privremene izmjene specifikacije proizvoda registriranog s oznakom zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića te objavljuje privremeno izmijenjenu specifikaciju s popisom priloga na mrežnim stranicama Ministarstva, a u »Narodnim novinama« obavijest o privremeno izmijenjenoj specifikaciji.

(7) Kada Povjerenstvo za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića utvrdi da podneseni zahtjev za odobrenje privremene izmjene u cijelosti ne odgovara odredbama Uredbe (EU) br. 2019/787, njezinim provedbenim propisima, odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, o tome obavještava Ministarstvo koje donosi rješenje o odbijanju zahtjeva za odobrenje privremene izmjene specifikacije proizvoda registriranog naziva oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića.

(8) Protiv rješenja iz stavaka 5., 6. i 7. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

(9) Sadržaj zahtjeva i obrasca za odobrenje privremene izmjene iz stavka 1. ovoga članka ministar propisuje pravilnikom.

80. Pravilnik o proizvodnji, označivanju, zaštićenim oznakama, stavljanju u promet i službenim kontrolama jakih alkoholnih pića

Poništenje registracije oznaka

Članak 71.k (NN 52/21)

(1) Podnositelj zahtjeva iz članka 71. stavka 2. ovoga Zakona ili druga fizička ili pravna osoba s pravnim interesom može u skladu s člankom 32. Uredbe (EU) br. 2019/787 podnijeti Ministarstvu zahtjev za poništenje registriranog naziva oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića na razini Europske unije (u daljnjem tekstu: zahtjev za poništenje), na propisanom obrascu uz prateću dokumentaciju.

(2) Kada je zahtjev za poništenje uredan, Povjerenstvo za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića provodi stručnu provjeru zahtjeva za poništenje u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 2019/787, njezinim provedbenim propisima, odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega.

(3) Ako Povjerenstvo za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića utvrdi da je potrebna izmjena i dopuna dostavljene dokumentacije, o tome obavještava Ministarstvo koje podnositelja zahtjeva poziva zaključkom da izmjene i dopune dokumentacije dostavi u roku od 30 dana, a na traženje podnositelja zahtjeva rok za izmjene i dopune Ministarstvo može produžiti za najviše dva mjeseca.

(4) Ako podnositelj zahtjeva za poništenje nije u roku iz stavka 4. ovoga članka dostavio izmjenu i dopunu dokumentacije ili dostavljena izmjena i dopuna nije cjelovita te se utvrdi da zahtjev za poništenje ne udovoljava odredbama Uredbe (EU) br. 2019/787, njezinim provedbenim propisima, odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, na prijedlog Povjerenstva za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića Ministarstvo donosi rješenje o odbijanju zahtjeva za poništenje.

(5) Kada Povjerenstvo za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića utvrdi da podneseni zahtjev za poništenje u cijelosti odgovara odredbama Uredbe (EU) br. 2019/787, njezinim provedbenim propisima, odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, o tome obavještava Ministarstvo koje objavljuje zahtjev za poništenje zajedno s popisom priloga na mrežnim stranicama Ministarstva, a u »Narodnim novinama« obavijest o podnesenom zahtjevu za poništenje.

(6) Rok za podnošenje prigovora Ministarstvu na nacionalnoj razini je 30 dana od dana dostave obavijesti o podnesenom zahtjevu za poništenje, a dostava se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«. Svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravni interes i sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može podnijeti prigovor Ministarstvu na podneseni zahtjev, uz dostavu cjelovite dokumentacije kojom se potvrđuje pravni interes, obrazlaže prigovor na propisanom obrascu i dokazuje njegova opravdanost.

(7) Ako prigovor Ministarstvu nije podnesen, Ministarstvo donosi rješenje o prihvaćanju zahtjeva za poništenje specifikacije proizvoda registriranog naziva oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića.

(8) Ako je prigovor Ministarstvu podnesen, a Povjerenstvo za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića utvrdi da nije sukladan stavku 6. ovoga članka, na prijedlog Povjerenstva za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića Ministarstvo donosi rješenje o prihvaćanju zahtjeva za poništenje specifikacije proizvoda registriranog naziva oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića.

(9) Ako je prigovor Ministarstvu podnesen i Povjerenstvo za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića utvrdi da je sukladan stavku 6. ovoga članka, Ministarstvo obavještava podnositelja zahtjeva o zaprimljenom prigovoru, dostavlja mu presliku dokumentacije prigovora te poziva podnositelja zahtjeva i podnositelja prigovora na postupak sklapanja nagodbe.

(10) Postupak sklapanja nagodbe započinje danom zaprimanja dokumentacije i poziva iz stavka 9. ovoga članka i može trajati najviše dva mjeseca, no u bilo kojem trenutku tijekom postupka sklapanja nagodbe Ministarstvo može na zahtjev podnositelja zahtjeva produljiti rok za postupak sklapanja nagodbe za najviše 30 dana. Po završetku postupka sklapanja nagodbe podnositelj zahtjeva obvezan je Ministarstvu u roku od 15 dana dostaviti obavijest o ishodu postupka na propisanom obrascu uz obrazloženje i pripadajuću dokumentaciju.

(11) Po zaprimljenoj obavijesti o ishodu postupka sklapanja nagodbe iz stavka 10. ovoga članka, ako je nagodba sklopljena, ponovno se provodi postupak u skladu sa stavcima 5. do 12. ovoga članka.

(12) Po zaprimljenoj obavijesti o ishodu postupka sklapanja nagodbe iz stavka 10. ovoga članka, ako nagodba nije sklopljena, Povjerenstvo za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića provodi provjeru dokumentacije te nakon provjere na prijedlog Povjerenstva za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića Ministarstvo donosi rješenje o prihvaćanju zahtjeva za poništenje specifikacije proizvoda registriranog naziva oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića ili rješenje o obustavi postupka.

(13) Nakon donošenja rješenja o prihvaćanju zahtjeva za poništenje specifikacije proizvoda registriranog naziva oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića iz stavaka 7., 8. i 12. ovoga članka Ministarstvo prosljeđuje zahtjev za poništenje specifikacije Europskoj komisiji.

(14) O zahtjevu za poništenje specifikacije proizvoda iz stavka 13. ovoga članka odlučuje Europska komisija.

(15) Protiv rješenja iz stavaka 4., 7., 8. i 12. ovoga članka žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor.

(16) Sadržaj zahtjeva za poništenje iz stavka 1. ovoga članka i sadržaj obrazaca iz stavaka 6. i 10. ovoga članka ministar propisuje pravilnikom.

80. Pravilnik o proizvodnji, označivanju, zaštićenim oznakama, stavljanju u promet i službenim kontrolama jakih alkoholnih pića

Odustajanje od zahtjeva na razini Europske unije

Članak 71.l (NN 52/21)

U slučaju da tijekom trajanja postupka registracije oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića podnositelj zahtjeva odustane od zahtjeva, ako je u tijeku postupak koji vodi Europska komisija, Ministarstvo zahtjev prosljeđuje Europskoj komisiji.

Registar korisnika zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla za jaka alkoholna pića

Članak 71.m (NN 52/21)

(1) Radi korištenja registrirane zaštićene zemljopisne oznake jakih alkoholnih pića, korisnik mora biti upisan u Registar korisnika zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića (u daljnjem tekstu: Registar korisnika oznake) koji se vodi pri Ministarstvu.

(2) Postupak za upis novih korisnika registrirane zaštićene zemljopisne oznake jakih alkoholnih pića pokreće se podnošenjem zahtjeva za upis u Registar korisnika oznake koji se podnosi Ministarstvu.

(3) Zahtjev za upis u Registar korisnika oznake sadrži:

– podatke o podnositelju zahtjeva

– presliku izvatka iz sudskog registra ne starijeg od šest mjeseci, obrtnice ili rješenja o upisu u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava ili Upisnik poljoprivrednika, koje pribavlja Ministarstvo

– presliku obrasca MI-AL na mjesečnoj razini ovisno o početku proizvodnje potvrđen od strane Ministarstva financija

– izjavu kojom potvrđuje godišnju količinu jakog alkoholnog pića koje namjerava stavljati na tržište pod zaštićenom oznakom

– potvrdu Agencije o udovoljavanju tehničko-tehnološkim uvjetima proizvodnje utvrđenim u specifikaciji proizvoda i

– potpis podnositelja zahtjeva.

(4) Obrazac zahtjeva za upis u Registar korisnika oznake i nužne podatke o podnositelju zahtjeva ministar propisuje pravilnikom.

80. Pravilnik o proizvodnji, označivanju, zaštićenim oznakama, stavljanju u promet i službenim kontrolama jakih alkoholnih pića

Postupanje po zahtjevu za upis u Registar korisnika oznake

Članak 71.n (NN 52/21)

(1) Ministarstvo o zahtjevu iz članka 71.m ovoga Zakona odlučuje rješenjem.

(2) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Vođenje Registra korisnika oznake

Članak 71.o (NN 52/21)

(1) Danom pravomoćnosti rješenja iz članka 71.n stavka 2. ovoga Zakona korisnik se upisuje u Registar korisnika oznake koji vodi Ministarstvo i koji je dostupan javnosti.

(2) Registar korisnika oznake se vodi kao elektronička baza s podacima o korisniku i zaštićenoj oznaci zemljopisnog podrijetla koju proizvodi.

(3) Detaljne odredbe o načinu vođenja Registra korisnika oznake i podacima koji se vode u Registru korisnika oznake ministar propisuje pravilnikom.

80. Pravilnik o proizvodnji, označivanju, zaštićenim oznakama, stavljanju u promet i službenim kontrolama jakih alkoholnih pića

Brisanje iz Registra korisnika oznake

Članak 71.p (NN 52/21)

(1) Proizvođač koji je upisan u Registar iz članka 71.m ovoga Zakona, a ne želi više proizvoditi piće sa zaštićenom registriranom oznakom, predaje Ministarstvu zahtjev za brisanje iz Registra korisnika oznake.

(2) Na temelju zahtjeva ministar donosi rješenje o brisanju ovlaštenog korisnika zaštićene registrirane oznake iz Registra korisnika oznake.

(3) Ako se utvrdi da je došlo do kršenja odredbi ovoga Zakona, njegovih podzakonskih propisa, a vezano uz proizvodnju i stavljanje na tržište proizvoda s registriranom zaštićenom oznakom jakog alkoholnog pića, ministar donosi rješenje o brisanju iz Registra korisnika oznake.

(4) Protiv rješenja iz stavaka 2. i 3. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Metode za provođenje analiza jakih alkoholnih pića

Članak 71.r (NN 52/21)

U skladu s člankom 18. stavkom 2. točkom (d) Uredbe (EU) br. 2019/787, metode za provođenje analiza jakih alkoholnih pića ministar propisuje pravilnikom.

80. Pravilnik o proizvodnji, označivanju, zaštićenim oznakama, stavljanju u promet i službenim kontrolama jakih alkoholnih pića

Nadležna tijela i poslovi nadležnih tijela

Članak 72. (NN 52/21)

(1) Nadležno tijelo za provedbu odredbi propisanih Uredbom (EU) br. 2019/787, ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega je Ministarstvo.

(2) Ministarstvo u skladu sa stavkom 1. ovoga članka obavlja sljedeće poslove:

– provodi nacionalni postupak registracije zemljopisnih oznaka jakih alkoholnih pića

– dostavlja Europskoj komisiji dokumentaciju potrebnu za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića

– vodi evidencije podataka koji se odnose na primjenu odredbi Uredbe (EU) br. 2019/787, ovoga Zakona i pravilnika koje donosi ministar na temelju ovoga Zakona

– prati stanje na tržištu i u proizvodnji

– izvještava Europsku komisiju u skladu s obvezama izvještavanja propisanim Uredbom (EU) 2019/787 i/ili pravilnicima koje donosi ministar

– dostavlja i razmjenjuje s Europskom komisijom i državama članicama Europske unije podatke koji se odnose na primjenu Uredbe (EU) br. 2019/787

– vodi Registar korisnika oznake.

(3) U skladu s člancima 38., 39., 40. i 43. Uredbe (EU) br. 2019/787 nadležno tijelo za provođenje službenih kontrola za jaka alkoholna pića je:

– Državni inspektorat – poljoprivredna inspekcija, u proizvodnji i na tržištu

– Agencija prije stavljanja na tržište, za proizvode koji nose zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla provjeru sukladnosti sa specifikacijom jakog alkoholnog pića.

(4) U odnosu na razmjenu podatka s Europskom komisijom koju u skladu sa stavkom 2. ovoga članka obavlja Ministarstvo u slučaju razmjene osobnih podataka vrstu i obim tih podataka ministar propisuje pravilnikom.

80. Pravilnik o proizvodnji, označivanju, zaštićenim oznakama, stavljanju u promet i službenim kontrolama jakih alkoholnih pića

Službena kontrola proizvoda koji su označeni zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića

Članak 73. (NN 52/21)

(1) Proizvođači jakih alkoholnih pića koja su zaštićena oznakom zemljopisnog podrijetla moraju se prijaviti Agenciji radi provođenja službene kontrole potvrđivanja sukladnosti proizvodnje.

(2) Agencija provodi službene kontrole potvrđivanja sukladnosti proizvodnje u skladu s Uredbom (EZ) br. 2017/625.

(3) Postupak potvrđivanja sukladnosti iz stavka 2. ovoga članka provodi se prema planu kontrole, koji izrađuje Agencija na temelju specifikacije proizvoda za pojedinu zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla jakog alkoholnog pića i koji dostavlja Ministarstvu na odobrenje.

(4) Nakon završenog postupka potvrđivanja sukladnosti Agencija podnositelju zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka kao korisniku oznake izdaje Potvrdu sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda (u daljnjem tekstu: Potvrda o sukladnosti) te pripadajuće priloge o količinama proizvoda u skladu s oblicima pakiranja definiranima Specifikacijom proizvoda, a Ministarstvu i nadležnoj inspekciji u roku od sedam dana od dana izdavanja dostavlja kopije izdane potvrde i priloga.

(5) Nakon završenog postupka potvrđivanja sukladnosti ovlašteno kontrolno tijelo svakom sudioniku u lancu proizvodnje, prerade i distribucije iz Specifikacije proizvoda izdaje Uvjerenje o sukladnosti pojedine faze proizvodnje sa Specifikacijom proizvoda.

(6) Ministarstvo vodi evidencije izdanih Potvrda o sukladnosti iz stavka 4. ovoga članka te ih javno objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(7) Troškovi provjera i ispitivanja u postupku službene kontrole potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda te izdavanja Potvrde o sukladnosti proizvoda podmiruju se iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

(8) Obrazac zahtjeva za kontrolu potvrđivanja sukladnosti proizvodnje iz stavka 1. ovoga članka, uvjete i način podnošenja zahtjeva za kontrolu, postupak potvrđivanja sukladnosti, rokove, sadržaj Potvrde o sukladnosti i Uvjerenja o sukladnosti pojedine faze proizvodnje sa Specifikacijom proizvoda, sadržaj i način vođenja evidencije iz stavka 6. ovoga članka ministar propisuje pravilnikom.

80. Pravilnik o proizvodnji, označivanju, zaštićenim oznakama, stavljanju u promet i službenim kontrolama jakih alkoholnih pića

 

GLAVA VI.   HRANA

POGLAVLJE I.   CODEX ALIMENTARIUS

Međunarodni standardi za hranu

Članak 74.

Codex Alimentarius su međunarodni standardi za hranu, smjernice i kodovi dobre prakse kojima je glavni cilj zaštita zdravlja potrošača i osiguranje poštenih postupaka u trgovini hranom.

Uloga nadležnog tijela

Članak 75.

U području Codex Alimentarius Ministarstvo:

– predstavlja nacionalno nadležno središnje i koordinacijsko tijelo za poslove vezano uz Codex Alimentarius

– predstavlja nacionalnu kontakt točku Republike Hrvatske za Codex Alimentarius Komisiju, kao najvažnijeg međunarodnog tijela u uspostavljanju harmoniziranih međunarodnih standarda za hranu, radi zaštite potrošača i promicanja poštene prakse u trgovini sigurne i kvalitetne hrane.

Nacionalni odbor za Codex Alimentarius

Članak 76. (NN 52/21)

(1) U svrhu osiguranja učinkovitog i transparentnog sudjelovanja i uključenosti svih nadležnih tijela državne uprave u obavljanju poslova vezanih uz Codex Alimentarius ministar imenuje Nacionalni odbor za Codex Alimentarius.

(2) Nacionalni odbor za Codex Alimentarius iz stavka 1. ovoga članka sudjeluje na poslovima izrade Codex Alimentarius standarda, smjernica i preporuka za hranu te prati i koordinira rad svih nadležnih tijela državne uprave vezano uz poslove iz područja Codex Alimentarius.

Stručne radne skupine

Članak 77.

(1) U svrhu osiguranja učinkovitog i transparentnog sudjelovanja i rada u poslovima vezanih uz Codex Alimentariusministar imenuje Stručne radne skupine za pojedine Codex Alimentarius odbore.

(2) Stručne radne skupine iz stavka 1. ovoga članka čine članovi Nacionalnog odbora za Codex Alimentarius iz članka 76. ovoga Zakona te ostali članovi iz nadležnih tijela državne uprave, znanstvenih, akademskih, stručnih i istraživačko-dijagnostičkih institucija, kao i predstavnici zainteresiranih strana (predstavnici subjekata u poslovanju s hranom, udruga, javnih interesnih skupina i slično).

(3) Stručne radne skupine iz stavka 1. ovoga članka na nacionalnoj razini sudjeluju u postupcima razvoja Codex Alimentarius međunarodnih standarda, smjernica i preporuka za hranu te daju stručna mišljenja.

POGLAVLJE II.   ZAHTJEVI KVALITETE ZA HRANU I HRANU ZA ŽIVOTINJE

Zahtjevi kvalitete za hranu

Članak 78.

(1) Zahtjevi kvalitete hrane uključuju, prema potrebi, jedan ili više sljedećih parametara podjele: klasifikaciju, kategorizaciju i naziv hrane, fizikalna, kemijska, fizikalno-kemijska i senzorska svojstva te sastav hrane, vrstu, fizikalno-kemijska i senzorska svojstva određenih sastojaka koji se upotrebljavaju u proizvodnji i preradi hrane, postupke koji se primjenjuju u proizvodnji i preradi te dodatne zahtjeve označavanja hrane.

(2) Zahtjeve kvalitete za hranu ministar propisuje pravilnicima.

(3) Analitičke metode radi kontrole propisanih zahtjeva kvalitete hrane ministar propisuje pravilnicima.

4. Pravilnik o jestivim uljima i mastima

18. Pravilnik o soli

20. Pravilnik o voćnim džemovima, želeima, marmeladama, pekmezu te zaslađenom kesten pireu

40. Pravilnik o utvrđivanju sastava sirovog mlijeka

83. Pravilnik o žitaricama i proizvodima od žitarica

Zahtjevi kvalitete hrane za životinje

Članak 79.

(1) Zahtjevi kvalitete hrane za životinje uključuju, prema potrebi, jedan ili više sljedećih parametara podjele: klasifikaciju, kategorizaciju i naziv hrane za životinje, fizikalna, kemijska, fizikalno-kemijska i senzorska svojstva te sastav hrane za životinje, vrstu, fizikalno-kemijska i senzorska svojstva određenih sastojaka koji se upotrebljavaju u proizvodnji i preradi hrane za životinje, postupke koji se primjenjuju u proizvodnji i preradi te dodatne zahtjeve označavanja hrane za životinje.

(2) Zahtjeve kvalitete hrane za životinje ministar propisuje pravilnicima.

(3) Analitičke metode radi kontrole propisanih zahtjeva kvalitete hrane za životinje ministar propisuje pravilnicima.

 

POGLAVLJE III.   PRIRODNE MINERALNE, IZVORSKE I STOLNE VODE

Stavljanje na tržište prirodnih mineralnih, izvorskih i stolnih voda

Članak 80. (NN 52/21)

(1) U području stavljanja na tržište prirodnih mineralnih voda, izvorskih voda i stolnih voda Ministarstvo:

– provodi upravne i stručne poslove u postupku priznavanja prirodnih mineralnih voda i izvorskih voda prije njihova stavljanja na tržište

– objavljuje popis prirodnih mineralnih voda i izvorskih voda priznatih u Republici Hrvatskoj u »Narodnim novinama«

– dostavlja Europskoj komisiji popis prirodnih mineralnih voda priznatih u Republici Hrvatskoj i

– obavlja i druge upravne i stručne poslove definirane ovim Zakonom.

(2) Na tržište Republike Hrvatske može se stavljati pod nazivom:

– »prirodna mineralna voda« samo voda koja se crpi iz tla Republike Hrvatske ili trećih zemalja i za koju je Povjerenstvo iz stavka 6. ovoga članka provelo postupak priznavanja, u skladu s odredbama provedbenog propisa iz stavka 17. ovoga članka i za koju je Ministarstvo donijelo rješenje o priznavanju iz stavka 7. ovoga članka, također, pod nazivom »prirodna mineralna voda« može se stavljati i voda koja se crpi iz tla drugih država članica Europske unije, država Europskoga gospodarskog prostora i koju je priznalo odgovorno tijelo te države članice Europske unije ili države Europskoga gospodarskog prostora te voda koja se crpi iz tla trećih zemalja, a koju je priznalo odgovorno tijelo države članice Europske unije ili države Europskoga gospodarskog prostora, na čije tržište se voda stavlja

– »izvorska voda« samo voda koja se crpi iz tla Republike Hrvatske ili trećih zemalja i za koju je Povjerenstvo iz stavka 6. ovoga članka provelo postupak priznavanja, u skladu s odredbama provedbenog propisa iz stavka 17. ovoga članka i za koju je Ministarstvo donijelo rješenje o priznavanju iz stavka 7. ovoga članka te voda koja se crpi iz tla drugih država članica Europske unije, država Europskoga gospodarskog prostora i koju je priznalo odgovorno tijelo te države članice Europske unije ili države Europskoga gospodarskog prostora i/ili se pod tim nazivom zakonito stavlja na tržište države članice Europske unije ili Europskoga gospodarskog prostora.

(3) Pored uvjeta iz stavka 2. ovoga članka, prirodna mineralna i izvorska voda koja se stavlja na tržište Republike Hrvatske mora udovoljavati zahtjevima zdravstvene ispravnosti, označavanja i kvalitete iz provedbenog propisa iz stavka 17. ovoga članka te Uredbe Komisije (EU) br. 115/2010.

(4) Stolna voda proizvedena u Republici Hrvatskoj ili trećoj zemlji može se stavljati na tržište Republike Hrvatske ako udovoljava odredbama ovoga Zakona i zahtjevima zdravstvene ispravnosti, označavanja i kvalitete iz provedbenog propisa iz stavka 17. ovoga članka.

(5) Zahtjev za priznavanjem prirodne mineralne vode ili izvorske vode može podnijeti fizička ili pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

(6) Ministar imenuje Povjerenstvo za provedbu postupka:

– priznavanja prirodnih mineralnih voda i izvorskih voda i

– odobravanja primjene dopuštenih tehnoloških postupaka iz stavka 10. ovoga članka.

(7) O zahtjevima iz stavaka 5. i 12. ovoga članka Ministarstvo odlučuje rješenjem.

(8) Pravna ili fizička osoba dužna je pokrenuti postupak punjenja prirodne mineralne vode ili izvorske vode u ambalažu u roku od pet godina od dana pravomoćnosti rješenja o priznavanju iz stavka 7. ovoga članka i o tome obavijestiti Ministarstvo najkasnije 30 dana od dana početka punjenja, u skladu s odredbama provedbenog propisa iz stavka 17. ovoga članka.

(9) U slučaju trajnog prestanka punjenja prirodne mineralne vode ili izvorske vode u ambalažu, a za koju je izdano rješenje o priznavanju iz stavka 7. ovoga članka, pravna ili fizička osoba dužna je o tome obavijestiti Ministarstvo najkasnije 30 dana od dana prestanka punjenja.

(10) Prirodna mineralna i izvorska voda mogu biti podvrgnute odvajanju spojeva željeza, mangana, sumpora i arsena obradom zrakom obogaćenim ozonom te postupku korištenja aktivnog aluminijevog oksida za uklanjanje flourida pod uvjetom da je proveden postupak odobravanja korištenja obrade zrakom obogaćenim ozonom odnosno postupak odobravanja korištenja aktivnog aluminijevog oksida za uklanjanje flourida i izdano rješenje iz stavka 7. ovoga članka o odobrenju korištenja obrade zrakom obogaćenim ozonom odnosno rješenje o odobrenju korištenja aktivnog aluminijevog oksida za uklanjanje flourida iz prirodne mineralne odnosno izvorske vode.

(11) Pored uvjeta iz stavka 10. ovoga članka, postupak korištenja aktivnog aluminijevog oksida za uklanjanje flourida iz prirodne mineralne odnosno izvorske vode mora biti u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 115/2010, odnosno postupak odvajanja spojeva željeza, mangana, sumpora i arsena obradom zrakom obogaćenim ozonom mora biti u skladu s odredbama provedbenog propisa iz stavka 17. ovoga članka.

(12) Pravna ili fizička osoba dužna je Ministarstvu dostaviti zahtjev za odobravanje primjene postupaka iz stavka 10. ovoga članka najkasnije tri mjeseca prije primjene postupka.

(13) Voda koja se crpi iz tla trećih zemalja može biti priznata kao prirodna mineralna voda ili izvorska voda jedino ako je Ministarstvu, uz zahtjev iz stavka 5. ovoga članka, dostavljena i potvrda, koju je izdalo odgovorno tijelo države u kojoj se voda crpi, a kojom se potvrđuje da voda ispunjava zahtjeve provedbenog propisa iz stavka 17. ovoga članka te da se redovito provjerava njihova primjena.

(14) U slučaju iz stavka 13. ovoga članka, pravna ili fizička osoba kojoj je izdano rješenje o priznavanju prirodne mineralne vode ili izvorske vode iz stavka 7. ovoga članka dužna je najkasnije dva mjeseca prije isteka pet godina od dana izdavanja potvrde dostaviti Ministarstvu novu potvrdu.

(15) Ministarstvo donosi rješenje o ukidanju rješenja iz stavka 7. ovoga članka:

– ako se utvrdi da je priznata prirodna mineralna voda ili priznata izvorska voda prestala udovoljavati odredbama ovoga Zakona i zahtjevima propisanim provedbenim propisom iz stavka 17. ovoga članka

– ako se za prirodnu mineralnu odnosno izvorsku vodu ne pokrene postupak punjenja vode u ambalažu u roku od pet godina od dana pravomoćnosti rješenja o priznavanju prirodne mineralne odnosno izvorske vode

– ako pravna ili fizička osoba obavijesti Ministarstvo da je trajno prestala s punjenjem prirodne mineralne ili izvorske vode u ambalažu

– ako pravna ili fizička osoba najkasnije dva mjeseca prije isteka važenja potvrde iz stavka 13. ovoga članka ne dostavi Ministarstvu novu potvrdu ili

– na zahtjev pravne ili fizičke osobe kojoj je izdano rješenje iz stavka 7. ovoga članka.

(16) Protiv rješenja iz stavaka 7. i 15. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

(17) Zahtjeve zdravstvene ispravnosti, označavanja i kvalitete za stavljanje na tržište prirodnih mineralnih voda, izvorskih voda i stolnih voda pravilnikom o prirodnim mineralnim, izvorskim i stolnim vodama propisuje ministar.

21. Pravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama

60. Popis prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda priznatih u Republici Hrvatskoj

POGLAVLJE IV.   SPRJEČAVANJE NASTAJANJA OTPADA OD HRANE

Plan sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane

Članak 81. (NN 52/21)

(1) Plan sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Plan) izrađuje se u svrhu sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane kao doprinos ostvarenju cilja održivog razvoja Ujedinjenih naroda da se otpad od hrane po glavi stanovnika na maloprodajnoj i potrošačkoj razini smanji za 50 % i da se smanji gubitak hrane u proizvodnim i opskrbnim lancima do 2030. godine.

(2) Plan sadrži ciljeve i mjere za sprječavanje nastajanja i smanjenja otpada od hrane u svim fazama prehrambenog lanca, od primarne proizvodnje, preko prerade i proizvodnje, trgovine, ugostiteljstva, institucionalnih kuhinja do kućanstava.

(3) U Planu se opisuje i vrednuje korisnost mjera iz stavka 2. ovoga članka te se opisuju postojeće mjere sprječavanja nastanka otpada i njihov doprinos sprječavanju nastanka otpada.

(4) Mjerama iz stavka 2. ovoga članka se, među ostalim:

– potiče doniranje hrane i drugi oblici redistribucije za prehranu ljudi, davanjem prednosti prehrani ljudi nad korištenjem u hrani za životinje i preradom u neprehrambene proizvode, fiskalnim poticajima i drugim metodama

– razvijaju i podržavaju informativne kampanje i edukativne aktivnosti i projekti za podizanje razine osviještenosti o problemu otpada od hrane i stjecanja vještina i znanja za sprječavanje nastanka otpada od hrane i odbacivanje otpada u okoliš.

(5) Praćenje i procjenu provedbe Plana, odnosno mjera iz stavka 2. ovoga članka provodi Ministarstvo praćenjem količine otpada od hrane.

(6) Mjerenje količine otpada od hrane provodi ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša, a u skladu s metodologijom Europske komisije iz Delegirane odluke Komisije (EU) 2019/1597 оd 3. svibnja 2019. o dopuni Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na zajedničku metodologiju i minimalne zahtjeve u pogledu kvalitete za ujednačeno mjerenje razine otpada od hrane (SL L 248, 27. 9. 2019.).

(7) Plan donosi odlukom Vlada Republike Hrvatske.

(8) Plan se donosi za razdoblje od šest godina, a objavljuje se u »Narodnim novinama«.

(9) Ministarstvo izvještava Europsku komisiju o donošenju Plana i izmjenama i dopunama Plana.

(10) Radi poticanja istraživačkog rada i inovativnih rješenja koja pridonose sprječavanju i smanjenju nastajanja otpada od hrane, Vlada Republike Hrvatske donosi program potpore projektima koji pridonose sprječavanju i smanjenju nastajanja otpada od hrane.

Doniranje hrane

Članak 82. (NN 52/21)

(1) Radi sprječavanja uništavanja hrane, zaštite okoliša i/ili pomoći krajnjim primateljima hrane, ovim se Zakonom uređuje sustav doniranja hrane.

(2) Donirati se može samo hrana koja je prikladna za prehranu ljudi te koja ispunjava sve zahtjeve sigurnosti odnosno zdravstvene ispravnosti, u skladu s propisima Europske unije i nacionalnim propisima.

(3) Donatori i posrednici koji sudjeluju u lancu doniranja hrane su subjekti u poslovanju s hranom u skladu s Uredbom (EZ) br. 178/2002 i moraju osigurati da u fazi koja je pod njihovom kontrolom (proizvodnja, prerada, priprema, skladištenje, transport i stavljanje na tržište) hrana koja se donira udovoljava propisanim zahtjevima za sigurnost odnosno zdravstvenu ispravnost hrane.

(4) Doniranom hranom ne smije se trgovati.

(5) Radi unaprjeđenja sustava doniranja hrane u Republici Hrvatskoj, Vlada Republike Hrvatske odlukom donosi Program potpore posrednicima u lancu doniranja hrane i/ili banci hrane.

(6) Detaljne odredbe o doniranju hrane ministar propisuje pravilnikom.

23. Pravilnik o doniranju hrane i hrane za životinje

72. Odluka o donošenju Programa potpore posrednicima u lancu doniranja hrane i/ili banci hrane

Posrednik u lancu doniranja hrane

Članak 83. (NN 52/21)

(1) Za obavljanje poslova posrednika u lancu doniranja hrane fizička ili pravna osoba mora biti upisana u Registar posrednika u doniranju hrane (u daljnjem tekstu: Registar posrednika).

(2) Fizička ili pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka podnosi Ministarstvu zahtjev za upis u Registar posrednika.

(3) Za upis u Registar posrednika fizička ili pravna osoba mora ispuniti sljedeće uvjete:

– mora biti neprofitna organizacija

– mora biti registrirana u Republici Hrvatskoj odnosno upisana u odgovarajući registar

– mora raspolagati objektom koji je upisan u upisnik objekata u poslovanju s hranom u skladu s posebnim propisima o hrani.

(4) Ministarstvo vodi Registar posrednika koji je javno dostupan na službenim mrežnim stranicama Ministarstva.

(5) Posrednik u lancu doniranja hrane dužan je podnijeti zahtjev za upisom promjena u Registar posrednika.

(6) O zahtjevima iz stavaka 2. i 5. ovoga članka Ministarstvo odlučuje rješenjem.

(7) Ministarstvo donosi rješenje o brisanju iz Registra posrednika u sljedećim slučajevima:

– na zahtjev stranke

– prestankom obavljanja djelatnosti.

(8) Protiv rješenja iz stavaka 6. i 7. ovoga Zakona nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

(9) Posrednik u lancu doniranja hrane dužan je hranu dati krajnjem primatelju hrane.

(10) Iznimno od stavka 9. ovoga članka, posrednik u lancu doniranja hrane može preraspodijeliti hranu drugom posredniku u lancu doniranja hrane.

Doniranje hrane za životinje

Članak 84.

(1) Radi sprječavanja uništavanja hrane za životinje, zaštite okoliša i pomoći krajnjim primateljima hrane za životinje ovim se Zakonom propisuje sustav doniranja hrane za životinje.

(2) Donirati se može samo hrana za životinje koja je prikladna za hranidbu životinja te koja ispunjava sve zahtjeve sigurnosti odnosno zdravstvene ispravnosti, u skladu s propisima Europske unije i nacionalnim propisima.

(3) Donatori hrane za životinje su subjekti u poslovanju s hranom za životinje u skladu s Uredbom (EZ) br. 178/2002 i moraju osigurati da u fazi koja je pod njihovom kontrolom (proizvodnja, prerada, priprema, skladištenje, transport i stavljanje na tržište) hrana za životinje koja se donira udovoljava propisanim zahtjevima za sigurnost odnosno zdravstvenu ispravnost hrane za životinje.

(4) Doniranom hranom za životinje ne smije se trgovati.

(5) Detaljne odredbe o doniranju hrane za životinje ministar propisuje pravilnikom iz članka 82. stavka 5. ovoga Zakona.

23. Pravilnik o doniranju hrane i hrane za životinje

 

GLAVA VII.  SUSTAVI KVALITETE

POGLAVLJE I.   SUSTAVI KVALITETE ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE

Uspostava sustava

Članak 85.

(1) Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode uspostavljeni su Uredbom (EU) br. 1151/2012 i ovim Zakonom te obuhvaćaju: zaštićenu oznaku izvornosti (u daljnjem tekstu: ZOI), zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla (u daljnjem tekstu: ZOZP) i zajamčeno tradicionalni specijalitet (u daljnjem tekstu: ZTS) te neobvezne izraze kvalitete.

(2) Sustavi kvalitete koji nisu obuhvaćeni Uredbom (EU) br. 1151/2012 uspostavljaju se na nacionalnoj razini ovim Zakonom, pod uvjetom da su ta pravila u skladu s propisima Europske unije.

(3) Sustavi kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz stavaka 1. i 2. ovoga članka su dobrovoljni sustavi uspostavljeni radi postizanja bolje prepoznatljivosti i promidžbe proizvoda koji imaju posebne karakteristike te u svrhu zaštite proizvođača od nepravedne prakse.

(4) Jačanje sustava kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz stavaka 1. i 2. ovoga članka provodi se kroz programe potpore sukladno odredbama članka 39. ovoga Zakona.

Nadležno tijelo i poslovi nadležnog tijela

Članak 86. (NN 52/21)

(1) Nadležno tijelo za provedbu Uredbe (EU) br. 1151/2012, ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega je Ministarstvo.

(2) Ministarstvo u svrhu provedbe sustava kvalitete iz glave VII. ovoga Zakona obavlja sljedeće poslove:

– provodi nacionalni postupak zaštite naziva ZOI, ZOZP, ZTS poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

– dostavlja Europskoj komisiji dokumentaciju potrebnu za registraciju naziva ZOI, ZOZP i ZTS poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na razini Europske unije

– u postupku registracije naziva ZOI, ZOZP i ZTS poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na razini Europske unije iz podstavka 2. ovoga stavka provodi postupak nacionalnog prigovora

– provodi postupak odobravanja korištenja neobveznog izraza kvalitete »planinski proizvod« i nacionalnog neobveznog izraza kvalitete

– uspostavlja i provodi nacionalni sustav kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

– uspostavlja i provodi postupak priznavanja dobrovoljnih sustava certificiranja

– vodi evidencije iz članka 87. stavka 19., članka 90. stavka 15., članka 95. stavka 7., članka 96. stavka 7., članka 99. stavka 9. i članka 100. stavka 7. ovoga Zakona i objavljuje ih na svojim mrežnim stranicama

– provodi postupak ovlašćivanja delegiranih tijela koja potvrđuju sukladnost proizvoda sa Specifikacijom proizvoda te provodi nadzor nad njihovim radom

– javno objavljuje na svojim mrežnim stranicama nazive i adrese delegiranih tijela

– donosi i provodi programe za jačanje europskih i nacionalnih sustava kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

– obavlja i druge poslove u području sustava kvalitete na nacionalnoj razini i razini Europske unije.

(3) Ministarstvo poslove iz stavka 2. podstavaka 8. i 9. ovoga članka provodi u skladu s odredbama ovoga Zakona i posebnog propisa o službenim kontrolama iz članka 3. stavka 1. točke t) ovoga Zakona.

POGLAVLJE II.   SUSTAVI KVALITETE ZA ZOI, ZOZP I ZTS

Nacionalni postupak zaštite naziva poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda kao ZOI, ZOZP i ZTS

Članak 87. (NN 52/21)

(1) Nacionalni postupak zaštite naziva poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda kao ZOI, ZOZP i ZTS pokreće se podnošenjem zahtjeva za zaštitu naziva (u daljnjem tekstu: zahtjev) Ministarstvu.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka ima pravo podnijeti skupina (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva) u skladu s člankom 49. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1151/2012 u čijem sastavu najmanje polovinu članova čine registrirani proizvođači proizvoda čiji naziv se želi zaštiti, upisani u odgovarajuće upisnike subjekata i objekata u poslovanju s hranom ili druge odgovarajuće upisnike koje vode nadležna tijela.

(3) Nacionalni postupak zaštite provodi Povjerenstvo za provedbu postupka zaštite naziva oznakom izvornosti, oznakom zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetom poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje osniva ministar.

(4) Ako zahtjev iz stavka 1. ovoga članka nije uredan, Ministarstvo zaključkom poziva podnositelja zahtjeva da ga dopuni, a ako podnositelj zahtjeva ne dopuni zahtjev u skladu sa zaključkom, Ministarstvo donosi rješenje o odbacivanju zahtjeva.

(5) Kada je zahtjev uredan, stručnu provjeru zahtjeva provodi Povjerenstvo.

(6) Stručna provjera iz stavka 5. ovoga članka podrazumijeva utvrđivanje udovoljavanju propisanih zahtjeva odredbi Uredbe (EU) br. 1151/2012, pripadajućih provedbenih i delegiranih uredbi Europske unije, ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega.

(7) Kada Povjerenstvo u postupku stručne provjere iz stavka 5. ovoga članka utvrdi da je potrebno izmijeniti i dopuniti dostavljenu dokumentaciju, podnositelja zahtjeva pozvat će se zaključkom da izmjene i dopune dostavi u roku od 30 dana od dana zaprimanja zaključka, a na traženje podnositelja zahtjeva rok za izmjene i dopune Ministarstvo može produžiti za najviše dva mjeseca.

(8) Ako podnositelj zahtjeva nije u roku iz stavka 7. ovoga članka dostavio izmjenu i dopunu dokumentacije ili je Povjerenstvo utvrdilo da dostavljena izmjena i dopuna ne udovoljava odredbama Uredbe (EU) br. 1151/2012, pripadajućih provedbenih i delegiranih uredbi Europske unije, ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, na prijedlog Povjerenstva iz stavka 3. ovoga članka Ministarstvo donosi rješenje o odbijanju zahtjeva.

(9) Kada Povjerenstvo utvrdi da podneseni zahtjev u cijelosti odgovara odredbama Uredbe (EU) br. 1151/2012, pripadajućih provedbenih i delegiranih uredbi Europske unije, ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, Ministarstvo objavljuje Specifikaciju proizvoda s popisom priloga na mrežnim stranicama Ministarstva, a u »Narodnim novinama« obavijest o podnesenom zahtjevu.

(10) Rok za podnošenje prigovora na nacionalnoj razini je 30 dana, a počinje teći danom objave obavijesti o podnesenom zahtjevu u »Narodnim novinama«.

(11) U fazi prigovora svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravni interes i sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može podnijeti prigovor na podneseni zahtjev iz stavka 1. ovoga članka, uz dostavu cjelovite dokumentacije kojom se potvrđuje pravni interes, obrazlaže prigovor na propisanom obrascu i dokazuje njegova opravdanost.

(12) Ako prigovor nije podnesen, na prijedlog Povjerenstva Ministarstvo donosi rješenje o prijelaznoj nacionalnoj zaštiti naziva poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda kao ZOI, ZOZP ili ZTS.

(13) Ako je prigovor podnesen, a Povjerenstvo utvrdi u roku od 30 dana da nije opravdan ili u skladu sa stavkom 11. ovoga članka, na prijedlog Povjerenstva Ministarstvo donosi rješenje o prijelaznoj nacionalnoj zaštiti naziva poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda kao ZOI, ZOZP ili ZTS.

(14) Ako je prigovor podnesen i Povjerenstvo utvrdi u roku od 30 dana da je opravdan i sukladan stavku 11. ovoga članka, Ministarstvo obavještava podnositelja zahtjeva o zaprimljenom prigovoru, dostavlja mu presliku dokumentacije prigovora te ga poziva da dostavi očitovanje na uloženi prigovor u roku od 15 dana od dana dostave obavijesti.

(15) Nakon dostave očitovanja na uloženi prigovor od podnositelja zahtjeva Ministarstvo poziva podnositelja zahtjeva i podnositelja prigovora na postupak postizanja sporazuma.

(16) Postupak postizanja sporazuma započinje danom zaprimanja dokumentacije i poziva iz stavka 15. ovoga članka i može trajati najviše dva mjeseca, no tijekom sporazumijevanja Ministarstvo može na zahtjev podnositelja zahtjeva produljiti rok za najviše 30 dana te je podnositelj zahtjeva po završetku postupka postizanja sporazuma obvezan Ministarstvu u roku od 15 dana dostaviti obavijest o ishodu na propisanom obrascu, uz obrazloženje i pripadajuću dokumentaciju.

(17) Po zaprimljenoj obavijesti o ishodu postupka postizanja sporazuma iz stavka 16. ovoga članka, ako je sporazum postignut, Ministarstvo objavljuje izmijenjenu Specifikaciju s popisom priloga na mrežnim stranicama Ministarstva, a u »Narodnim novinama« obavijest o izmijenjenoj Specifikaciji te se ponovno provodi postupak kako je propisano stavcima 10. – 17. ovoga članka.

(18) Po zaprimljenoj obavijesti o ishodu postupka postizanja sporazuma iz stavka 16. ovoga članka, ako sporazum nije postignut, Ministarstvo donosi rješenje o obustavi postupka iz stavka 1. ovoga članka.

(19) Evidenciju naziva poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda čiji je naziv zaštićen prijelaznom nacionalnom zaštitom kao ZOI ili ZOZP ili ZTS s informacijom o datumu početka prijelazne nacionalne zaštite i važećom Specifikacijom proizvoda Ministarstvo objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(20) U nacionalnom postupku prigovora na prijedlog Povjerenstva iz stavka 3. ovoga članka može se, u skladu s člankom 15. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1151/2012, podnositelju prigovora iz stavka 14. ovoga članka odobriti prijelazno razdoblje korištenja zaštićenog naziva u trajanju do najviše deset godina.

(21) Protiv rješenja donesenih na temelju stavaka 4., 8., 12., 13. i 18. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

(22) Sadržaj zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, obrasce te dodatne odredbe vezane za skupine iz stavka 2. ovoga članka ministar propisuje pravilnikom.

10. Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i neobveznom izrazu kvalitete planinski proizvod

Prijelazna nacionalna zaštita

Članak 88.

(1) Ministarstvo rješenjem o prijelaznoj nacionalnoj zaštiti naziva poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda kao ZOI, ZOZP ili ZTS, u skladu s člankom 9. Uredbe (EU) br. 1151/2012, odobrava prijelaznu nacionalnu zaštitu naziva ZOI, ZOZP ili ZTS u Republici Hrvatskoj, koja započinje danom kada je zahtjev iz članka 90. stavka 1. ovoga Zakona podnesen Europskoj komisiji.

(2) Nazivi proizvoda zaštićeni prijelaznom nacionalnom zaštitom kao ZOI, ZOZP ili ZTS imaju jednaku zaštitu onoj koja je propisana u članku 13. stavku 1. i članku 24. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1151/2012, ali je važeća samo na području Republike Hrvatske.

(3) Pravna ili fizička osoba koja proizvodi proizvod čiji je naziv zaštićen prijelaznom nacionalnom zaštitom mora proizvod proizvoditi u skladu sa Specifikacijom proizvoda, a proizvod koji je stavila na tržište i označila zaštićenim nazivom mora udovoljavati zahtjevima iz Specifikacije.

(4) Za vrijeme trajanja prijelazne nacionalne zaštite pravna i fizička osoba na tržište može staviti proizvod označen sa zaštićenim nazivom samo ako je za taj proizvod izdana Potvrda o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom iz članka 95. stavka 5. ovoga Zakona.

(5) Prijelazna nacionalna zaštita prestaje danom stupanja na snagu odluke Europske komisije u skladu s člankom 9. Uredbe (EU) br. 1151/2012.

(6) U slučaju povlačenja zahtjeva iz članka 93. ovoga Zakona od podnositelja zahtjeva ili odbijanja zahtjeva od Europske komisije proizvodi za koje je izdana Potvrda o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom iz članka 95. stavka 5. ovoga Zakona, a koji su označeni nacionalnim znakom iz članka 89. ovoga Zakona, mogu se nalaziti na tržištu do isteka roka trajanja proizvoda.

Nacionalni znak ZOI, ZOZP i ZTS

Članak 89.

(1) Poljoprivredni ili prehrambeni proizvodi čiji su nazivi zaštićeni kao ZOI, ZOZP ili ZTS i za koje je izdana Potvrda o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom iz članka 95. stavka 5. ovoga Zakona mogu biti označeni odgovarajućim nacionalnim znakom.

(2) Pravna ili fizička osoba na tržište može staviti proizvod označen nacionalnim znakom ZOI ili ZOZP ili ZTS samo ako je taj proizvod označen zaštićenim nazivom te ako je za taj proizvod izdana Potvrda o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom iz članka 95. stavka 5. ovoga Zakona.

(3) Izgled i način korištenja nacionalnog znaka ministar propisuje pravilnikom.

10. Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i neobveznom izrazu kvalitete planinski proizvod

Registracija oznaka na razini Europske unije

Članak 90. (NN 52/21, 152/22)

(1) Nakon donošenja rješenja iz članka 87. stavaka 12. i 13. ovoga Zakona u roku od 30 dana podnositelj zahtjeva iz članka 87. stavka 2. ovoga Zakona u obvezi je dostaviti Ministarstvu dokumentaciju koja čini zahtjev za registraciju naziva ZOI, ZOZP ili ZTS na razini Europske unije, koju Ministarstvo prosljeđuje Europskoj komisiji.

(2) Ako Ministarstvo zaprimi obavijest Europske komisije o potrebi dopune dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo o tome obavještava podnositelja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka i poziva ga na dopunu dokumentacije, u roku koji odredi Ministarstvo.

(3) Ako je radi potrebe dopune dokumentacije u slučaju iz stavka 2. ovoga članka podnositelj zahtjeva napravio jednu ili više većih izmjena Specifikacije, Povjerenstvo iz članka 87. stavka 3. ovoga Zakona utvrđuje udovoljavanje izmijenjene Specifikacije zahtjevima iz Uredbe (EU) br. 1151/2012, pripadajućih provedbenih i delegiranih uredbi Europske unije, ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega te se ponovno provodi postupak nacionalnog prigovora.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, ako Povjerenstvo utvrdi da Specifikacija ne udovoljava zahtjevima iz Uredbe (EU) br. 1151/2012, pripadajućih provedbenih i delegiranih uredbi Europske unije, ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, podnositelj zahtjeva je na poziv Ministarstva u obvezi povući zahtjev za registraciju naziva poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda kao ZOI, ZOZP ili ZTS te dostaviti Ministarstvu izjavu kojom povlači zahtjev za registraciju naziva, a koju Ministarstvo prosljeđuje Europskoj komisiji.

(5) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, ako Povjerenstvo utvrdi da izmjene i dopune Specifikacije udovoljavaju odredbama Uredbe (EU) br. 1151/2012, pripadajućih provedbenih i delegiranih uredbi Europske unije, ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, Ministarstvo objavljuje izmijenjenu Specifikaciju proizvoda zajedno s popisom priloga na mrežnim stranicama Ministarstva, a u »Narodnim novinama« obavijest o izmjeni Specifikacije proizvoda kada s danom objave obavijesti u »Narodnim novinama« počinje teći rok za prigovor na nacionalnoj razini koji traje 15 dana.

(6) U fazi prigovora svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravni interes i sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može podnijeti prigovor na izmijenjenu Specifikaciju proizvoda iz stavka 5. ovoga članka, uz dostavu cjelovite dokumentacije kojom se potvrđuje pravni interes, obrazlaže prigovor na propisanom obrascu i dokazuje njegova opravdanost.

(7) Ako je prigovor podnesen u roku, a Povjerenstvo utvrdi da nije opravdan i sukladan stavku 6. ovoga članka, na prijedlog Povjerenstva Ministarstvo donosi rješenje o odbijanju prigovora i Europskoj komisiji prosljeđuje dopunjenu dokumentaciju iz stavka 2. ovoga članka.

(8) Ako je prigovor podnesen u roku i Povjerenstvo utvrdi da je opravdan i u skladu sa stavkom 6. ovoga članka, Ministarstvo obavještava podnositelja zahtjeva o zaprimljenom prigovoru, dostavlja mu presliku dokumentacije prigovora te poziva podnositelja zahtjeva i podnositelja prigovora na postupak postizanja sporazuma.

(9) Postupak postizanja sporazuma započinje danom zaprimanja dokumentacije i poziva iz stavka 8. ovoga članka i može trajati najviše 30 dana, a po završetku postupka sporazumijevanja podnositelj zahtjeva je obvezan Ministarstvu u roku od 15 dana dostaviti obavijest o ishodu postupka na propisanom obrascu uz obrazloženje i pripadajuću dokumentaciju.

(10) Po zaprimljenoj obavijesti o ishodu postupka postizanja sporazuma iz stavka 9. ovoga članka, ako je Sporazum postignut, a Specifikacija izmijenjena, Ministarstvo ponovno objavljuje izmijenjenu Specifikaciju s popisom priloga na mrežnim stranicama Ministarstva, a u »Narodnim novinama« obavijest o izmijenjenoj Specifikaciji te s danom objave obavijesti u »Narodnim novinama« počinje teći rok za prigovor na nacionalnoj razini koji traje 15 dana i ponovno se provodi postupak u skladu sa stavcima 6. – 10. ovoga članka.

(11) Po zaprimljenoj obavijesti o ishodu postupka postizanja sporazuma iz stavka 9. ovoga članka, ako sporazum nije postignut, Ministarstvo donosi rješenje o odobrenju prijelaznog razdoblja za korištenje zaštićenog naziva i Europskoj komisiji prosljeđuje izmijenjenu dokumentaciju.

(12) U nacionalnom postupku prigovora ministar na prijedlog Povjerenstva može podnositelju prigovora u skladu s člankom 15. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1151/2012 odobriti prijelazno razdoblje za korištenje zaštićenog naziva do najviše deset godina.

(13) Ako prigovor nije podnesen, ako nije podnesen u roku i u ako Ministarstvo donese rješenje o odbacivanju prigovora, Ministarstvo prosljeđuje Europskoj komisiji dopunjenu dokumentaciju iz stavka 2. ovoga članka.

(14) Odluku o registraciji naziva poljoprivrednog i prehrambenog proizvoda kao ZOI, ZOZP ili ZTS donosi Europska komisija u skladu s člankom 52. Uredbe (EU) 1151/2012 te donosi Provedbenu Uredbu o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla ili Provedbenu Uredbu o upisu u registar zajamčeno tradicionalnog specijaliteta, koje Ministarstvo objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(15) Ministarstvo vodi evidenciju registriranih naziva poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda kao ZOI, ZOZP ili ZTS s informacijom o datumu početka registracije oznake na razini Europske unije i važećom Specifikacijom proizvoda te ih objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(16) Ako Ministarstvo ne zaprimi od podnositelja zahtjeva dokumentaciju iz stavka 1. ili stavka 2. ovoga članka u propisanom roku, donijet će rješenje o ukidanju prijelazne nacionalne zaštite naziva poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda kao ZOI, ZOZP ili ZTS.

(17) Ako podnositelj zahtjeva ne dostavi Ministarstvu izjavu iz stavka 4. ovoga članka, zahtjev za registraciju naziva ZOI, ZOZP ili ZTS iz stavka 1. ovoga članka povući će Ministarstvo.

(18) Pravna ili fizička osoba na tržište može staviti proizvod označen registriranim nazivom ZOI, ZOZP ili ZTS samo ako je za taj proizvod potvrđena sukladnost sa Specifikacijom proizvoda i ako je označen u skladu s člankom 12. i člankom 23. Uredbe (EU) br. 1151/2012, člankom 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 664/2014 оd 18. prosinca 2013. o dopuni Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na utvrđivanje simbola Unije za zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalne specijalitete i s obzirom na određena pravila o podrijetlu, određena pravila postupka i određena dodatna prijelazna pravila (SL L 179, 19. 6. 2014.) (u daljnjem tekstu: Delegirana uredba Komisije (EU) br. 664/2014) i člankom 13. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 668/2014 o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL L 179, 19. 6. 2014.) (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 668/2014.).

(19) Pravna ili fizička osoba koja proizvodi proizvod čiji je naziv registriran na razini Europske unije mora proizvod proizvoditi u skladu sa Specifikacijom proizvoda, a proizvod koji je stavila na tržište i označila zaštićenim nazivom mora udovoljavati zahtjevima iz Specifikacije.

(20) Protiv rješenja donesenih na temelju stavaka 7., 11. i 16. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

(21) Dodatnu dokumentaciju, obrasce i ulogu skupine u postupku registracije naziva poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda kao ZOI, ZOZP ili ZTS te sadržaj i način vođenja evidencije ministar propisuje pravilnikom.

10. Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i neobveznom izrazu kvalitete planinski proizvod

Izmjena Specifikacije za ZOI, ZOZP i ZTS registrirane na razini Europske unije

Članak 91. (NN 152/22)

(1) Podnositelj zahtjeva iz članka 87. stavka 2. ovoga Zakona ili druga skupina s pravnim interesom može u skladu s člankom 53. Uredbe (EU) br. 1151/2012 podnijeti Ministarstvu zahtjev za odobrenje izmjene Specifikacije proizvoda registriranog naziva ZOI, ZOZP ili ZTS (u daljnjem tekstu: zahtjev za odobrenje izmjene) na razini Europske unije, na propisanom obrascu uz prateću dokumentaciju u skladu s člankom 10. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 668/2014 i člankom 6. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 664/2014.

(2) Ako je zahtjev za odobrenje izmjene nepotpun, Ministarstvo zaključkom poziva podnositelja zahtjeva da ga dopuni, a ako podnositelj zahtjeva ne dopuni zahtjev u skladu sa zaključkom, a po zahtjevu se ne može postupiti, Ministarstvo donosi rješenje o odbacivanju zahtjeva.

(3) Kada je zahtjev za odobrenje izmjene uredan, Povjerenstvo iz članka 87. stavka 3. ovoga Zakona provodi stručnu provjeru zahtjeva za odobrenje izmjene u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 1151/2012, pripadajućih provedbenih i delegiranih uredbi Europske unije, ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega.

(4) Ako Povjerenstvo iz članka 87. stavka 3. ovoga Zakona utvrdi da je potrebna izmjena i dopuna dostavljene dokumentacije, podnositelja zahtjeva pozvat će se zaključkom da izmjene i dopune dostavi u roku od 30 dana, a na traženje podnositelja zahtjeva rok za izmjene i dopune Ministarstvo može produžiti za najviše dva mjeseca.

(5) Ako podnositelj zahtjeva za odobrenje izmjene nije u roku iz stavka 4. ovoga članka dostavio izmjenu i dopunu dokumentacije ili dostavljena izmjena i dopuna nije cjelovita te se utvrdi da zahtjev za odobrenje izmjene ne udovoljava odredbama Uredbe (EU) br. 1151/2012, pripadajućih provedbenih i delegiranih uredbi Europske unije, ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, na prijedlog Povjerenstva Ministarstvo donosi rješenje o odbijanju zahtjeva za odobrenje izmjene.

(6) Kada Povjerenstvo iz članka 87. stavka 3. ovoga Zakona utvrdi da podneseni zahtjev za odobrenje izmjene u cijelosti odgovara odredbama Uredbe (EU) br. 1151/2012, pripadajućih provedbenih i delegiranih uredbi Europske unije, ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, Ministarstvo objavljuje izmijenjenu Specifikaciju proizvoda zajedno s popisom priloga na mrežnim stranicama Ministarstva, a u »Narodnim novinama« obavijest o podnesenom zahtjevu za odobrenje izmjene, kada s danom objave obavijesti u »Narodnim novinama« počinje teći rok za prigovor na nacionalnoj razini.

(7) Rok za podnošenje prigovora je 30 dana, a u fazi prigovora svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravni interes i sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može podnijeti prigovor na podneseni zahtjev uz dostavu cjelovite dokumentacije kojom se potvrđuje pravni interes, obrazlaže prigovor na propisanom obrascu i dokazuje njegova opravdanost.

(8) Ako prigovor nije podnesen, Ministarstvo donosi rješenje o prihvaćanju zahtjeva za odobrenje izmjene Specifikacije proizvoda registriranog naziva ZOI, ZOZP ili ZTS.

(9) Ako je prigovor podnesen, a Povjerenstvo iz članka 87. stavka 3. ovoga Zakona utvrdi da nije sukladan stavku 7. ovoga članka, na prijedlog Povjerenstva Ministarstvo donosi rješenje o prihvaćanju zahtjeva za odobrenje izmjene Specifikacije proizvoda registriranog naziva ZOI, ZOZP ili ZTS.

(10) Ako je prigovor podnesen i Povjerenstvo iz članka 87. stavka 3. ovoga Zakona utvrdi da je sukladan stavku 7. ovoga članka, Ministarstvo obavještava podnositelja zahtjeva o zaprimljenom prigovoru, dostavlja mu presliku dokumentacije prigovora te poziva podnositelja zahtjeva i podnositelja prigovora na postupak postizanja sporazuma.

(11) Postupak postizanja sporazuma započinje danom zaprimanja dokumentacije i poziva iz stavka 10. ovoga članka i može trajati najviše dva mjeseca, no u bilo kojem trenutku tijekom postupka postizanja sporazuma Ministarstvo može na zahtjev podnositelja zahtjeva produljiti rok za postupak sporazumijevanja za najviše 30 dana, po završetku postupka postizanja sporazuma podnositelj zahtjeva je obvezan Ministarstvu u roku od 15 dana dostaviti obavijest o ishodu postupka na propisanom obrascu uz obrazloženje i pripadajuću dokumentaciju.

(12) Po zaprimljenoj obavijesti o ishodu postupka postizanja sporazuma iz stavka 11. ovoga članka, ako je sporazum postignut, ponovno se provodi postupak kako je propisano u stavcima 6. – 13. ovoga članka.

(13) Po zaprimljenoj obavijesti o ishodu postupka sporazumijevanja iz stavka 11. ovoga članka, ako sporazum nije postignut, Povjerenstvo iz članka 87. stavka 3. ovoga Zakona provodi provjeru dokumentacije te nakon provjere na prijedlog Povjerenstva Ministarstvo donosi rješenje o prihvaćanju zahtjeva za odobrenje izmjene Specifikacije proizvoda registriranog naziva ZOI, ZOZP ili ZTS ili rješenje o obustavi postupka.

(14) Nakon donošenja rješenja o prihvaćanju zahtjeva za odobrenje izmjene Specifikacije proizvoda registriranog naziva ZOI, ZOZP ili ZTS, iz stavaka 8., 9. i 13. ovoga članka, ako se radi o standardnoj izmjeni Specifikacije, Ministarstvo o izmjeni pisanim putem obavještava Europsku komisiju, a ako se radi o izmjeni na razini Unije, Ministarstvo prosljeđuje zahtjev za odobrenje Specifikacije Europskoj komisiji na postupanje.

(15) U nacionalnom postupku prigovora na prijedlog Povjerenstva može se podnositelju prigovora u skladu s člankom 15. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1151/2012 odobriti prijelazno razdoblje za korištenje zaštićenog naziva do najviše deset godina o čemu Ministarstvo donosi rješenje.

(16) U slučaju iz stavka 14. ovoga članka, o zahtjevu za odobrenje izmjene Specifikacije proizvoda odlučuje Europska komisija u skladu s člankom 50. Uredbe (EU) br. 1151/2012.

(17) Protiv rješenja donesenih na temelju stavaka 2., 5., 8., 9., 13. i 15. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

(18) Sadržaj zahtjeva za odobrenje izmjene Specifikacije iz stavka 1. ovoga članka i sadržaj obrazaca iz stavaka 7. i 11. ovoga članka ministar propisuje pravilnikom.

10. Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i neobveznom izrazu kvalitete planinski proizvod

Poništenje registracije oznaka na razini Europske unije

Članak 92.

(1) Svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravni interes i sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može podnijeti zahtjev za poništenje registrirane oznake u skladu s člankom 11. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 668/2014.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se Ministarstvu koje provjerava je li zahtjev uredan.

(3) Ako zahtjev iz stavka 1. ovoga članka nije uredan, Ministarstvo poziva podnositelja zahtjeva da dopuni ili ispravi podneseni zahtjev u roku koji odredi Ministarstvo.

(4) Kada je zahtjev iz stavka 1. ovoga članka uredan, Ministarstvo zahtjev zajedno s izjavom iz članka 8. stavka 2. točke (c) ili članka 20. stavka 2. točke (b) Uredbe (EU) br. 1151/2012 prosljeđuje Europskoj komisiji.

ovlačenje zahtjeva na razini Europske unije

Članak 93.

(1) Zahtjev za registraciju naziva poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda kao ZOI, ZOZP ili ZTS podnositelj zahtjeva može povući u bilo kojem trenutku tijekom trajanja postupka.

(2) Zahtjev za povlačenje zahtjeva za registraciju naziva iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se Ministarstvu koje zahtjev, ako je u tijeku postupak koji vodi Europska komisija, prosljeđuje Europskoj komisiji.

Ovlašćivanje delegiranih tijela za potvrđivanje sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom za ZOI, ZOZP ili ZTS

Članak 94. (NN 52/21, 152/22)

(1) Potvrđivanje sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda za ZOI, ZOZP ili ZTS provode delegirana tijela.

(2) Ministarstvo rješenjem ovlašćuje pravnu osobu koja potvrđuje sukladnost proizvoda sa Specifikacijom proizvoda za ZOI, ZOZP ili ZTS.

(3) Pravna osoba iz stavka 2. ovoga članka mora udovoljavati uvjetima vezanim za delegirana tijela propisanim u Uredbi (EU) br. 1151/2012.

(4) Pravna osoba iz stavka 2. ovoga članka iz drugih država članica mora udovoljavati uvjetima iz stavka 3. ovoga članka te dostaviti dokaze na hrvatskom jeziku da je akreditirana za potvrđivanje sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda i pisanu izjavu da će svi postupci i vođenje dokumentacije biti na hrvatskom jeziku.

(5) Ministarstvo osniva Povjerenstvo za ovlašćivanje delegiranih tijela za potvrđivanje sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda.

(6) Zahtjev za ovlašćivanje pravna osoba iz stavka 2. ovoga članka podnosi Ministarstvu na propisanom obrascu.

(7) U slučaju ponovnog ovlašćivanja, pravna osoba obvezna je zahtjev iz stavka 6. ovoga članka dostaviti najkasnije 30 dana prije isteka valjanosti postojećeg rješenja.

(8) Ako zahtjev iz stavka 6. ovoga članka nije uredan, Ministarstvo zaključkom poziva podnositelja zahtjeva da ga dopuni u roku od sedam dana, a ako podnositelj zahtjeva ne dopuni zahtjev u skladu sa zaključkom, a po zahtjevu se ne može postupiti, Ministarstvo donosi rješenje o odbacivanju zahtjeva za ovlašćivanje.

(9) Kada je zahtjev iz stavka 6. ovoga članka uredan, Povjerenstvo iz stavka 5. ovoga članka razmatra ispunjava li zahtjev za ovlašćivanje odredbe Uredbe (EU) br. 1151/2012 i ovoga Zakona.

(10) Ako zahtjev za ovlašćivanje iz stavka 6. ovoga članka ispunjava odredbe propisa iz stavka 9. ovoga članka, Povjerenstvo iz stavka 5. ovoga članka predlaže Ministarstvu donošenje rješenja o ovlašćivanju delegiranog tijela.

(11) U slučaju ponovnog ovlašćivanja, ako je postupak obnavljanja akreditacije u tijeku, a zahtjev za ovlašćivanje iz stavka 6. ovoga članka ispunjava ostale odredbe propisa iz stavka 9. ovoga članka, Povjerenstvo iz stavka 5. ovoga članka može predložiti Ministarstvu donošenje privremenog rješenja o ovlašćivanju delegiranog tijela koje se izdaje do završetka postupka obnavljanja akreditacije.

(12) U slučaju iz stavka 11. ovoga članka, nakon završenog postupka obnavljanja akreditacije, na temelju važeće Potvrde o akreditaciji i Priloga potvrdi o akreditaciji, Povjerenstvo iz stavka 5. ovoga članka predlaže Ministarstvu donošenje rješenja o ovlašćivanju delegiranog tijela ili rješenja o odbijanju zahtjeva za ovlašćivanje.

(13) Ako zahtjev za ovlašćivanje iz stavka 6. ovoga članka ne ispunjava odredbe propisa iz stavka 9. ovoga članka, Povjerenstvo iz stavka 5. ovoga članka predlaže Ministarstvu donošenje rješenja o odbijanju zahtjeva za ovlašćivanje.

(14) Ministarstvo na prijedlog Povjerenstva iz stavka 5. ovoga članka delegiranom tijelu rješenjem ukida ovlaštenje, u potpunosti ili djelomično, ako ono prestane ispunjavati uvjete iz Uredbe (EU) br. 1151/2012 te uvjete i obveze koji proizlaze iz ovoga Zakona.

(15) Protiv rješenja iz stavaka 2., 8., 10., 11., 12., 13. i 14. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

(16) Nazivi i adrese delegiranih kontrolnih tijela za potvrđivanje sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom za ZOI, ZOZP ili ZTS objavljuju se na mrežnim stranicama Ministarstva.

(17) Delegirana kontrolna tijela za potvrđivanje sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom za ZOI, ZOZP ili ZTS dužna su surađivati s Ministarstvom te na zahtjev Ministarstvu dostavljati sve dokumente ili informacije potrebne za potpunu uspostavu i provedbu sustava kvalitete ZOI, ZOZP i ZTS.

(18) Poslove iz stavka 1. ovoga članka delegirana tijela moraju obavljati u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 1151/2012, Uredbe (EU) br. 2017/625 i ovoga Zakona.

(19) Nadzor nad radom delegiranih tijela za potvrđivanje sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom za ZOI, ZOZP ili ZTS provodi Ministarstvo.

(20) Sadržaj zahtjeva za ovlašćivanje delegiranih tijela i sastav Povjerenstva za ovlašćivanje kontrolnih tijela ministar propisuje pravilnikom.

Plan kontrole i potvrđivanje sukladnosti sa Specifikacijom proizvoda

Članak 95. (NN 52/21)

(1) Postupak potvrđivanja sukladnosti sa Specifikacijom proizvoda za ZOI, ZOZP ili ZTS (u daljnjem tekstu: postupak potvrđivanja sukladnosti) provodi se nakon izvršnosti rješenja o prijelaznoj nacionalnoj zaštiti naziva ZOI, ZOZP ili ZTS i tijekom važenja registracije oznake na razini Europske unije, a provodi ga delegirano tijelo iz članka 94. ovoga Zakona.

(2) Svaki proizvođač koji proizvodi proizvod koji će na tržište biti stavljen označen zaštićenim nazivom, kao i svaki sudionik u lancu proizvodnje, prerade i stavljanja na tržište naveden u Specifikaciji proizvoda dužan je podnijeti zahtjev za potvrđivanje sukladnosti sa Specifikacijom ovlaštenom delegiranom tijelu.

(3) Postupak potvrđivanja sukladnosti iz stavka 1. ovoga članka provodi se prema planu kontrole koje je odobrilo Ministarstvo, a izradilo delegirano tijelo na temelju Specifikacije proizvoda za ZOI, ZOZP ili ZTS.

(4) Delegirano tijelo obvezno je plan kontrole iz stavka 3. ovoga članka izraditi i dostaviti na odobravanje Ministarstvu u roku od 60 dana od dana donošenja rješenja o prijelaznoj nacionalnoj zaštiti naziva ZOI ili ZOZP ili ZTS.

(5) Nakon utvrđene sukladnosti u postupku iz stavka 1. ovoga članka delegirano tijelo proizvođaču iz stavka 2. ovoga članka odnosno korisniku oznake izdaje Potvrdu o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda (u daljnjem tekstu: Potvrda o sukladnosti) te pripadajuće priloge o količinama proizvoda u skladu s oblicima pakiranja definiranim Specifikacijom proizvoda, a Ministarstvu u roku od sedam dana od dana izdavanja dostavlja kopije izdane potvrde i priloga.

(6) Nakon utvrđene sukladnosti u postupku iz stavka 1. ovoga članka delegirano tijelo svakom sudioniku u lancu proizvodnje, prerade i stavljanja na tržište iz stavka 2. ovoga članka na zahtjev izdaje Uvjerenje o sukladnosti pojedine faze proizvodnje sa Specifikacijom proizvoda.

(7) Ministarstvo vodi evidencije izdanih Potvrda o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda iz stavka 5. ovoga članka te ih javno objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(8) Kada delegirano tijelo utvrdi da proizvođač, kao i svaki sudionik u lancu proizvodnje, prerade i stavljanja na tržište iz stavka 1. ovoga članka ne proizvodi proizvod u skladu sa Specifikacijom proizvoda odnosno utvrdi velike nesukladnosti, o tome mora bez odgađanja izvijestiti Ministarstvo i nadležnu inspekciju.

(9) Postupak potvrđivanja sukladnosti, rokove, sadržaj Potvrde o sukladnosti i Uvjerenja o sukladnosti pojedine faze proizvodnje sa Specifikacijom proizvoda, obveze delegiranog tijela, sadržaj i način vođenja evidencije ministar propisuje pravilnikom.

10. Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i neobveznom izrazu kvalitete planinski proizvod

POGLAVLJE III.   NEOBVEZNI IZRAZI KVALITETE, NACIONALNI SUSTAV KVALITETE I PRIZNAVANJE DOBROVOLJNIH SUSTAVA CERTICIFICIRANJA

Planinski proizvod i nacionalni izraz kvalitete

Članak 96.

(1) Korištenje neobveznog izraza kvalitete »planinski proizvod« dozvoljeno je ako su ispunjene odredbe članka 31. Uredbe (EU) br. 1151/2012 i Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 665/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uvjeta uporabe neobvezne oznake kvalitete »planinski proizvod« (SL L 179, 19. 6. 2014.).

(2) Zahtjev za korištenje neobveznog izraza kvalitete »planinski proizvod« ili nacionalnog izraza kvalitete može podnijeti bilo koja fizička ili pravna osoba koja ima pravni interes i sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj.

(3) Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka podnosi se Ministarstvu.

(4) Postupak odobravanja korištenja neobveznog izraza kvalitete »planinski proizvod« ili nacionalnog izraza kvalitete provodi Povjerenstvo koje osniva ministar.

(5) Ako Povjerenstvo iz stavka 4. ovoga članaka utvrdi da su ispunjeni uvjeti iz stavka 1. ovoga članaka ili provedbenog propisa o nacionalnom izrazu kvalitete, Ministarstvo podnositelju zahtjeva iz stavka 2. ovoga Članak izdaje rješenje za korištenje neobveznog izraza kvalitete »planinski proizvod« ili rješenje za korištenje nacionalnog izraza kvalitete.

(6) Ako Povjerenstvo iz stavka 4. ovoga članka utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti iz stavka 1. ovoga članka ili provedbenog propisa o nacionalnom izrazu kvalitete, Ministarstvo će donijeti rješenje o odbijanju zahtjeva za korištenje neobveznog izraza kvalitete »planinski proizvod« ili rješenje o odbijanju zahtjeva za korištenje nacionalnog izraza kvalitete.

(7) Ministarstvo vodi evidencije korisnika neobveznih izraza kvalitete koje objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(8) Pravna ili fizička osoba na tržište može staviti proizvod označen neobveznim izrazom kvalitete »planinski proizvod« ili nacionalnim izrazom kvalitete samo ako posjeduje rješenje iz stavka 5. ovoga članka.

(9) Protiv rješenja donesenih na temelju stavaka 5. i 6. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

(10) Sadržaj zahtjeva i način vođenja evidencija korisnika oznake »planinski proizvod« propisuje ministar pravilnikom.

(11) Standarde nacionalnog izraza kvalitete, sadržaj zahtjeva i način vođenja evidencija korisnika oznake iz nacionalnog sustava kvalitete ministar propisuje pravilnikom.

10. Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i neobveznom izrazu kvalitete planinski proizvod

Nacionalni sustav kvalitete

Članak 97.

(1) Nacionalni sustav kvalitete namijenjen je označavanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda s posebnim karakteristikama, a uspostavljen je u skladu s člankom 16. stavkom 1. točkom b) Uredbe (EU) br. 1305/2013.

(2) Posebne karakteristike iz stavka 1. ovoga članka odnose se na način proizvodnje, prerade ili kvalitetu sirovine ili finalnog proizvoda, a temelje se na objektivnim, mjerljivim i drugim kriterijima, posebno u odnosu na sastav ili način proizvodnje proizvoda, kvalitetu sirovina, dobrobit životinja, zdravlje životinja, prehranu životinja, duljinu prijevoza, brzinu prerade sirovina, tretiranje pri skladištenju i transportu te podrijetlu osnovnog sastojka proizvoda.

(3) Posebne karakteristike proizvoda iz stavka 2. ovoga članka moraju biti opisane u Specifikaciji proizvoda koja je sastavni dio zahtjeva za priznavanje oznake iz nacionalnog sustava kvalitete.

(4) Proizvodi za koje su ispunjeni uvjeti korištenja oznake iz nacionalnog sustava kvalitete moraju biti označeni odgovarajućim znakom čiji izgled i način korištenja propisuje ministar pravilnikom.

(5) Sadržaj Specifikacije proizvoda iz stavka 3. ovoga članka ministar propisuje pravilnikom.

30. Pravilnik o nacionalnom sustavu kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda »Dokazana kvaliteta«

Postupak priznavanja oznake iz nacionalnog sustava kvalitete

Članak 98. (NN 52/21)

(1) Zahtjev za priznavanje oznake iz nacionalnog sustava kvalitete za određeni proizvod podnosi se Ministarstvu, a podnijeti ga mogu proizvođači ili skupine proizvođača.

(2) Ako zahtjev iz stavka 1. ovoga članka nije uredan, Ministarstvo zaključkom poziva podnositelja zahtjeva da ga dopuni u roku od 30 dana od dana zaprimanja zaključka, a ako podnositelj zahtjeva ne dopuni zahtjev u skladu sa zaključkom, Ministarstvo donosi rješenje o odbijanju zahtjeva.

(3) Stručnu provjeru zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka provodi Povjerenstvo koje osniva ministar.

(4) Ako Povjerenstvo utvrdi da je potrebno izmijeniti i dopuniti dostavljenu dokumentaciju, podnositelja zahtjeva pozvat će se zaključkom da izmjene i dopune dostavi u roku od 30 dana od dana zaprimanja zaključka, a na traženje podnositelja zahtjeva rok za izmjene i dopune Ministarstvo može produžiti za najviše 30 dana.

(5) Ako podnositelj zahtjeva nije u roku iz stavka 4. ovoga članka dostavio izmjenu i dopunu dokumentacije u skladu sa zaključkom, a po zahtjevu se ne može postupiti ili je Povjerenstvo utvrdilo da dostavljena izmjena i dopuna nije uredna ili da Zahtjev ne udovoljava uvjetima iz članka 97. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona, na prijedlog Povjerenstva Ministarstvo donosi rješenje o odbacivanju odnosno odbijanju zahtjeva.

(6) Kada Povjerenstvo utvrdi da su ispunjeni uvjeti iz članka 97. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona, Ministarstvo na svojim mrežnim stranicama objavljuje Specifikaciju proizvoda čime počinje teći period prigovora u kojem bilo koja pravna ili fizička osoba može uložiti prigovor na Specifikaciju proizvoda, u roku od 30 dana od dana njezine objave.

(7) Ako prigovor nije podnesen, na prijedlog Povjerenstva Ministarstvo donosi rješenje o priznavanju oznake iz nacionalnog sustava kvalitete za proizvod za koji je podnesen zahtjev.

(8) Ako je prigovor podnesen i osnovan, Ministarstvo obavještava podnositelja zahtjeva o zaprimljenom prigovoru, dostavlja mu presliku dokumentacije prigovora te ga poziva da dostavi očitovanje na uloženi prigovor ili izmijenjenu Specifikaciju u skladu s prigovorom, u roku od 15 dana od dana dostave obavijesti.

(9) Nakon dostave dokumentacije iz stavka 8. ovoga članka Povjerenstvo odlučuje o očitovanju na uloženi prigovor ili izmijenjenoj Specifikaciji i predlaže Ministarstvu donošenje rješenja o odbijanju ili prihvaćanju zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka.

(10) Protiv rješenja donesenih na temelju stavaka 2., 5., 7. i 9. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

(11) Sadržaj zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, obrasce te dodatne odredbe vezane za skupine ministar propisuje pravilnikom.

30. Pravilnik o nacionalnom sustavu kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda »Dokazana kvaliteta«

Izmjena Specifikacije proizvoda za koju je priznata oznaka iz nacionalnog sustava kvalitete

Članak 98.a (NN 52/21)

(1) Podnositelj zahtjeva iz članka 98. stavka 1. ovoga Zakona ili druga skupina s pravnim interesom može podnijeti Ministarstvu zahtjev za odobrenje izmjene Specifikacije proizvoda za koju je priznata oznaka iz nacionalnog sustava kvalitete (u daljnjem tekstu: zahtjev za odobrenje izmjene Specifikacije) uz koji je dužan priložiti novi prijedlog Specifikacije i obrazložene izmjene te opravdan pravni interes.

(2) Stručnu provjeru zahtjeva za odobrenje izmjene Specifikacije provodi Povjerenstvo iz članka 98. stavka 3. ovoga Zakona.

(3) Ako Povjerenstvo utvrdi da je potrebno izmijeniti i dopuniti dostavljenu dokumentaciju, podnositelja zahtjeva pozvat će se zaključkom da izmjene i dopune dostavi u roku od 30 dana od dana zaprimanja zaključka, a na traženje podnositelja zahtjeva za odobrenje izmjene Specifikacije rok za izmjene i dopune Ministarstvo može produžiti za najviše 30 dana.

(4) Ako podnositelj zahtjeva za odobrenje izmjene Specifikacije nije u roku iz stavka 3. ovoga članka dostavio izmjenu i dopunu dokumentacije u skladu sa zaključkom, a po zahtjevu se ne može postupiti ili je Povjerenstvo utvrdilo da dostavljena izmjena i dopuna nije uredna ili da zahtjev ne udovoljava uvjetima iz članka 97. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona, na prijedlog Povjerenstva Ministarstvo donosi rješenje o odbacivanju odnosno odbijanju zahtjeva za odobrenje izmjene Specifikacije.

(5) Prigovor na izmijenjenu Specifikaciju proizvoda može izjaviti svaka fizička ili pravna osoba u roku od 30 dana od dana objave izmijenjene Specifikacije proizvoda na mrežnim stranicama Ministarstva.

(6) Ako prigovor nije podnesen, na prijedlog Povjerenstva Ministarstvo donosi rješenje o odobrenju izmjene Specifikacije proizvoda za koju je priznata oznaka iz nacionalnog sustava kvalitete.

(7) Ako je prigovor podnesen i osnovan, Ministarstvo obavještava podnositelja zahtjeva za odobrenje izmjene Specifikacije o zaprimljenom prigovoru, dostavlja mu presliku dokumentacije prigovora te ga poziva da dostavi očitovanje na uloženi prigovor ili izmijenjenu Specifikaciju u skladu s prigovorom, u roku od 15 dana od dana dostave obavijesti.

(8) Nakon dostave dokumentacije iz stavka 7. ovoga članka Povjerenstvo odlučuje o očitovanju na uloženi prigovor ili izmijenjenoj Specifikaciji i predlaže Ministarstvu donošenje rješenja o odbijanju ili prihvaćanju zahtjeva za odobrenje izmjene Specifikacije.

(9) Protiv rješenja iz stavaka 4., 6. i 8. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Potvrđivanje sukladnosti sa Specifikacijom proizvoda za koju je priznata oznaka iz nacionalnog sustava kvalitete i ovlašćivanje delegiranih tijela

Članak 99. (NN 52/21)

(1) Svaki proizvođač koji želi koristiti oznaku iz nacionalnog sustava kvalitete mora proizvoditi proizvod u skladu sa Specifikacijom proizvoda za koju je priznata oznaka i koju Ministarstvo objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(2) Pravna ili fizička osoba na tržište može staviti proizvod označen oznakom iz nacionalnog sustava kvalitete samo ako je za taj proizvod potvrđena sukladnost sa Specifikacijom proizvoda.

(3) Sukladnost proizvoda sa Specifikacijom potvrđuje delegirano tijelo iz članka 94. ovoga Zakona kojem je prošireno ovlaštenje na poslove potvrđivanja sukladnosti sa Specifikacijom proizvoda za koju je priznata oznaka iz nacionalnog sustava kvalitete.

(4) Po završenom postupku i utvrđenoj sukladnosti sa Specifikacijom delegirano tijelo proizvođaču iz stavka 1. ovoga članka izdaje Potvrdu o sukladnosti, a presliku Potvrde o sukladnosti delegirano tijelo dostavlja Ministarstvu u roku od sedam dana od izdavanja.

(5) Delegirano tijelo iz članka 94. stavka 1. ovoga Zakona zahtjev za proširenje ovlaštenja na poslove potvrđivanja sukladnosti sa Specifikacijom proizvoda za koju je priznata oznaka iz nacionalnog sustava kvalitete (u daljnjem tekstu: zahtjev za proširenje ovlaštenja) podnosi Ministarstvu na propisanom obrascu.

(6) Ako zahtjev za proširenje ovlaštenja iz stavka 5. ovoga članka nije uredan, Ministarstvo zaključkom poziva podnositelja zahtjeva da ga dopuni, a ako podnositelj zahtjeva ne dopuni zahtjev u skladu sa zaključkom, a po zahtjevu se ne može postupiti, Ministarstvo donosi rješenje o odbacivanju odnosno odbijanju zahtjeva za proširenje ovlaštenja.

(7) Kada je zahtjev iz stavka 5. ovoga članka uredan, Povjerenstvo iz članka 94. stavka 5. predlaže Ministarstvu donošenje rješenja o proširenju ovlaštenja delegiranog tijela na poslove iz stavka 3. ovoga članka.

(8) Protiv rješenja iz stavaka 6. i 7. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

(9) Ministarstvo vodi evidencije korisnika oznake iz nacionalnog sustava kvalitete koje objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(10) Nadzor nad radom delegiranih tijela koja provode postupak potvrđivanja sukladnosti sa Specifikacijom proizvoda za koju je priznata oznaka iz nacionalnog sustava kvalitete provodi Ministarstvo.

(11) Sadržaj Potvrde o sukladnosti i zahtjeva za proširenje ovlaštenja te način vođenja evidencije korisnika oznake iz nacionalnog sustava kvalitete ministar propisuje pravilnikom.

30. Pravilnik o nacionalnom sustavu kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda »Dokazana kvaliteta«

Priznavanje dobrovoljnih sustava certificiranja

Članak 100.

(1) Dobrovoljni sustavi certificiranja moraju biti izrađeni u skladu sa Smjernicama Unije za najbolje prakse Europske unije za dobrovoljne sustave certifikacije poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

(2) Zahtjev za priznavanje dobrovoljnog sustava certificiranja podnosi se Ministarstvu.

(3) Postupak priznavanja dobrovoljnog sustava certificiranja provodi Povjerenstvo koje imenuje ministar.

(4) Ako Povjerenstvo iz stavka 3. ovoga članaka utvrdi da su ispunjeni uvjeti iz stavka 1. ovoga članaka, Ministarstvo podnositelju zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka izdaje rješenje o priznavanju dobrovoljnog sustava certificiranja.

(5) Ako Povjerenstvo iz stavka 3. ovoga članka utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo će donijeti rješenje o odbijanju zahtjeva za priznavanje dobrovoljnog sustava certificiranja.

(6) Protiv rješenja donesenih na temelju stavaka 4. i 5. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

(7) Ministarstvo vodi evidencije priznatih dobrovoljnih sustava certificiranja koje objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(8) Sadržaj zahtjeva i evidencija ministar propisuje pravilnikom.

POGLAVLJE IV.   EKOLOŠKA PROIZVODNJA

Poslovi nadležnog tijela

Članak 101. (NN 52/21, 152/22)

(1) Ministarstvo kao nadležno tijelo za provedbu uredbi iz članka 2. točaka 5., 14. i 15. ovoga Zakona obavlja sljedeće poslove:

– nadležnog tijela iz članka 4. stavka 1. Uredbe (EU) br. 2017/625 za područje iz članka 1. stavka 2. točke (i) te Uredbe, u skladu s propisom kojim se uređuju službene kontrole i druge službene aktivnosti koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja

– dostavlja izvješća i obavijesti nadležnim tijelima država članica Europske unije odnosno Europskoj komisiji u slučajevima propisanim člankom 43. stavkom 1. i člankom 52. Uredbe (EU) br. 2018/848

– organizira i delegira službene kontrole u skladu s odredbama propisa kojim se uređuju službene kontrole i ovoga Zakona

– imenuje i ovlašćuje te ukida ovlaštenja delegiranom tijelu za obavljanje kontrole ekološke proizvodnje iz članka 28. Uredbe (EU) br. 2017/625 (u daljnjem tekstu: kontrolno tijelo) u skladu s glavom II. poglavljem III. Uredbe (EU) br. 2017/625 i člankom 40. Uredbe (EU) br. 2018/848

– provodi nadzor rada i reviziju rada kontrolnih tijela u skladu s člankom 33. Uredbe (EU) br. 2017/625 i člankom 40. Uredbe (EU) br. 2018/848

– u okviru nadležnosti osigurava provedbu izuzeća u skladu s člankom 40. stavkom 4. podstavkom b. Uredbe (EU) br. 2018/848

– radi osiguravanja da uspostavljeni kontrolni sustavi omogućuje sljedivost svakog proizvoda u svim fazama proizvodnje, pripreme i stavljanja na tržište u skladu s člankom 34. stavkom 6. i člankom 52. Uredbe (EU) br. 2018/848, objavljuje popis subjekata s pripadajućim dokazima sukladnosti u obliku potvrdnice/certifikata proizvoda te popis kontrolnih tijela na službenim mrežnim stranicama Ministarstva

– uspostavlja i ažurira baze podataka o dostupnosti ekološkog biljnog reprodukcijskog materijala, ekoloških životinja i juvenilnih životinja iz akvakulture iz članka 26. stavaka 1. i 2. Uredbe (EU) br. 2018/848

– osigurava provođenje pravila proizvodnje u dijelu nadležnosti iz poglavlja III., označavanja u dijelu nadležnosti iz poglavlja IV., certificiranja u dijelu nadležnosti iz poglavlja V. i službenih kontrola u dijelu nadležnosti iz poglavlja VI. Uredbe (EU) br. 2018/848.

(2) Sadržaj, oblik i način vođenja baza podataka, postupak i rokove za dostavu izvješća i obavijesti iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka, rokove i obrasce za dostavu podataka iz stavka 1. podstavka 8. ovoga članka te način provođenja pravila iz stavka 1. podstavka 9. ovoga članka ministar propisuje pravilnikom.

87. Pravilnik o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede

Obveze subjekata u ekološkoj proizvodnji

Članak 102. (NN 52/21, 152/22)

(1) Pravne i fizičke osobe koje se bave ekološkom proizvodnjom, preradom, stavljanjem na tržište, uvozom i izvozom ekoloških proizvoda kao subjekti u ekološkoj proizvodnji (u daljnjem tekstu: subjekti) moraju biti upisane u Upisnik ekoloških subjekata (u daljnjem tekstu: Upisnik subjekata).

(2) Subjekt iz stavka 1. ovoga članka dužan je primjenjivati pravila proizvodnje koja su uređena odredbama uredbi iz članka 2. točaka 5., 14. i 15. ovoga Zakona, odredbama ovoga Zakona i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.

(3) Subjekt je dužan ekološku proizvodnju provoditi u skladu s pravilima proizvodnje iz članka 101. stavka 1. podstavka 8. ovoga Zakona i u skladu s odredbom članaka 9., 27. i 28. Uredbe (EU) br. 2018/848.

(4) Subjekt u skladu s odredbom članka 11. Uredbe (EU) br. 2018/848 ne smije koristiti GMO u ekološkoj proizvodnji.

(5) Subjekt u skladu s odredbom članka 9. stavka 4. Uredbe (EU) br. 2018/848 ne smije upotrebljavati ionizirajuće zračenje za obradu ekološke hrane.

(6) Subjekt u skladu s odredbom članka 35. Uredbe (EU) br. 2018/848 i članka 105. stavka 4. ovoga Zakona ne smije proizvode stavljati na tržište kao ekološke bez izdane potvrdnice/certifikata za ekološke proizvode.

(7) Subjekt u skladu s odredbama članaka 12. i 13. Uredbe (EU) br. 2018/848 dužan je primjenjivati pravila za biljnu proizvodnju i za biljni reprodukcijski materijal iz heterogenog materijala.

(8) Subjekt u skladu s odredbom članka 15. Uredbe (EU) br. 2018/848 dužan je primjenjivati pravila za uzgoj algi i životinja iz akvakulture.

(9) Subjekt u skladu s odredbom članka 14. Uredbe (EU) br. 2018/848 dužan je primjenjivati proizvodna pravila u proizvodnji životinja.

(10) Subjekt ne smije koristiti proizvode i tvari u ekološkoj proizvodnji protivno odobrenjima iz članaka 24. i 25. Uredbe (EU) br. 2018/848.

(11) Subjekt je dužan postupati u skladu s odredbama za prijelazno razdoblje iz članka 10. Uredbe (EU) br. 2018/848.

(12) Subjekt je dužan postupati u skladu s odredbama o proizvodnji prerađene hrane i prerađene hrane za životinje iz članaka 16. do 19. Uredbe (EU) br. 2018/848.

(13) Subjekt je dužan označavati proizvode kao ekološke u skladu s odredbama poglavlja IV. Uredbe (EU) br. 2018/848.

(14) Subjektu je zabranjen hidroponski uzgoj prema točki 1.2. dijela I. Priloga II. Uredbe (EU) br. 2018/848.

(15) Subjekt u pčelarstvu ne smije koristiti tvari koje su zabranjene prema točki 1.9.6. dijela II. Priloga II. Uredbe (EU) br. 2018/848.

(16) Subjektu je zabranjen uzgoj stoke bez poljoprivrednog zemljišta na način koji nije u skladu s točkom 1. dijela II. Priloga II. Uredbe (EU) br. 2018/848.

(17) Subjektu nije dopušteno provoditi postupke koji su zabranjeni prema članku 18. stavku 3. i koristiti sredstva koja su zabranjena prema točki 1.7. dijela II. Priloga II. Uredbe (EU) br. 2018/848.

(18) Subjektu je zabranjeno držati stoku u uvjetima ili načinu hranjenja koji nepovoljno utječu na zdravlje prema točki 1.4.1 (c) dijela II. Priloga II. Uredbe (EU) br. 2018/848 odnosno koristiti postupke koji su zabranjeni prema točki 1.4.1 (d) dijela II. Priloga II. Uredbe (EU) br. 2018/848.

(19) Subjekt u stočarstvu ne smije koristiti tvari koje su zabranjene prema točki 1.3.2. i 1.5.2. dijela II. Priloga II. Uredbe (EU) br. 2018/848.

(20) Subjektu je zabranjeno skladištenje sirovinskih proizvoda u jedinici za uzgoj bilja i stoke na način koji nije u skladu s točkom 7. Priloga III. Uredbe (EU) br. 2018/848.

(21) Sadržaj, veličinu i izgled nacionalnog znaka za označavanje ekoloških proizvoda proizvedenih u Republici Hrvatskoj ministar propisuje pravilnikom.

(22) Pravila proizvodnje u izvanrednim slučajevima u skladu s člankom 22. Uredbe (EU) br. 2018/848, obrazac zahtjeva za privremeno odobrenje upotrebe neekoloških sastojaka poljoprivrednog podrijetla za proizvodnju prerađene ekološke hrane u skladu s člankom 25. Uredbe (EU) br. 2018/848, obrasce za prikupljanje podataka o dostupnosti na tržištu ekološkog biljnog reprodukcijskog materijala i biljnog reprodukcijskog materijala iz prijelaznog razdoblja, životinja iz ekološkog uzgoja i juvenilnih životinja iz ekološke akvakulture u skladu s člankom 26. Uredbe (EU) br. 2018/848, obrasce za objavu podataka o naknadama koje se mogu naplaćivati u sustavu kontrole u skladu s člankom 26. Uredbe (EU) br. 2018/848 te dodatna pravila o mjerama u slučaju nesukladnosti ekološkog proizvoda u skladu s člankom 41. Uredbe (EU) br. 2018/848 ministar propisuje pravilnikom.

87. Pravilnik o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede

Skupine subjekata

Članak 102.a (NN 152/22)

(1) Ministarstvo na temelju zahtjeva skupine subjekata iz članka 36. Uredbe (EU) br. 2018/848 rješenjem priznaje subjekta kao skupinu subjekata kada utvrdi da:

a) udovoljava uvjetima iz članka 36. (a) do (e) Uredbe (EU) br. 2018/848 i članka 4. Uredbe (EU) br. 2021/279

b) da je uspostavljen zajednički sustav stavljanja na tržište proizvoda koje proizvode, u skladu s člankom 36. stavkom 1. točkom (f) Uredbe (EU) br. 2018/848

c) da je uspostavljen sustav za unutarnje kontrole (u daljnjem tekstu: IKS), u skladu s člankom 36. stavkom 1. točkom (g) Uredbe (EU) br. 2018/848

d) da su imenovani rukovoditelj i inspektor/inspektori IKS-a, u skladu s člankom 36. stavkom 1. točkom (h) Uredbe (EU) br. 2018/848.

(2) Ministarstvo na temelju rješenja iz stavka 1. ovoga članka upisuje skupinu subjekata u Evidenciju skupina subjekata u ekološkoj proizvodnji.

(3) Ako skupina subjekata prestane udovoljavati uvjetima iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo ukida rješenje iz stavka 1. ovoga članka i donosi rješenje o brisanju skupine subjekata iz Evidencije iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Obrazac za podnošenje zahtjeva kao i dokaze za ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka ministar propisuje pravilnikom.

(5) Protiv rješenja iz stavaka 1. i 3. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Izuzeća

Članak 103. (NN 52/21, 152/22)

(1) Ministarstvo na temelju zahtjeva subjekta, a u skladu s odredbama uredbi iz članka 2. točaka 14. i 15. ovoga Zakona i odredbama ovoga Zakona, rješenjem odlučuje o:

– izuzeću od proizvodnih pravila u izvanrednim slučajevima u skladu s člankom 22. Uredbe (EU) br. 2018/848

– izuzeću od proizvodnih pravila propisanih člancima 9., 12. i 14. do 19. Uredbe (EU) br. 2018/848, u skladu s ovlastima iz Priloga II. Uredbe (EU) br. 2018/848

– retroaktivnom priznavanju prijelaznog razdoblja u ekološkoj proizvodnji u skladu s člankom 10. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 2018/848

– korištenju neekoloških sastojaka u skladu s člankom 25. Uredbe (EU) br. 2018/848

– izuzeću iz članka 34. stavka 2. Uredbe (EU) br. 2018/848.

(2) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

(3) Obrazac za podnošenje zahtjeva za odobravanje izuzeća iz stavka 1. ovoga članka kao i dokaze koji se dostavljaju uz zahtjev ministar propisuje pravilnikom.

Evidencija izuzeća za trgovce/distributere ekoloških proizvoda

Članak 103.a (NN 152/22)

(1) Izuzeće od obveze upisa u Upisnik subjekata iz članka 102. stavka 1. ovoga Zakona, u skladu s člankom 34. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 2018/848, može se odobriti pravnim i fizičkim osobama koje izravno prodaju ekološke proizvode krajnjem potrošaču ili korisniku, pod uvjetom da oni ne proizvode, ne pripremaju i ne skladište proizvode koji nisu vezani za mjesto prodaje odnosno da ne uvoze takve proizvode iz trećih zemalja i da takve aktivnosti nisu podugovorile s trećom strankom.

(2) Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka podnose Ministarstvu prijavu za upis u Evidenciju izuzeća za trgovce/distributere ekoloških proizvoda koji su izuzeti od obveze upisa u Upisnik subjekata (u daljnjem tekstu: Evidencija izuzeća za trgovce/distributere) i posjedovanja certifikata.

(3) Ministarstvo utvrđuje ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka i podnositelja prijave upisuje u Evidenciju izuzeća za trgovce/distributere, koja se objavljuje na mrežnoj stranici Ministarstva.

(4) Smatrat će se da je prijava iz stavka 2. ovoga članka usvojena upisom podnositelja u Evidenciju izuzeća za trgovce/distributere.

(5) Ako Ministarstvo utvrdi da podnositelj prijave iz stavka 2. ovoga članka ne udovoljava uvjetima iz stavka 1. ovoga članka, donijet će rješenje o odbijanju prijave.

(6) Protiv rješenja iz stavka 5. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

(7) Obrazac prijave iz stavka 2. ovoga članka kao i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz stavka 1. ovoga članka koji se dostavljaju uz prijavu te sadržaj i način vođenja evidencije iz stavka 4. ovoga članka ministar propisuje pravilnikom.

Kontrolni sustav u ekološkoj proizvodnji

Članak 104. (NN 152/22)

(1) Ministarstvo rješenjem ovlašćuje kontrolno tijelo kada utvrdi da kontrolno tijelo ispunjava uvjete iz poglavlja III. Uredbe (EU) br. 2017/625 i članka 40. Uredbe (EU) br. 2018/848 u pogledu osiguravanja objektivnosti i nepristranosti potrebne za obavljanje kontrola.

(2) Radi dokazivanja uvjeta iz stavka 1. ovoga članka kontrolno tijelo treba osigurati dokaze da na raspolaganju ima kvalificirano osoblje i resurse, i to kako slijedi:

– da je pravna osoba registrirana za obavljanje poslova kontrole u ekološkoj proizvodnji ili je u sastavu pravne osobe

– da raspolaže u vlasništvu ili zakupu poslovnim prostorom za obavljanje svih poslova vezanih za kontrole

– da posjeduje odgovarajuću opremu za obavljanje kontrole (računalna oprema, oprema za uzimanje uzoraka i druga potrebna oprema) koja je primjerena broju djelatnika, opsegu poslova i specifičnim potrebama

– da ima ugovor s ovlaštenim službenim laboratorijima koji su ovlašteni u skladu s posebnim propisima kojima se uređuju službene kontrole koje se provode u skladu s propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja i

– da je akreditirana u skladu s člankom 40. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 2018/848, a u tu svrhu prilaže se preslika Potvrde o akreditaciji s pripadajućim prilogom, važeća na dan dostavljanja dokaza koju je izdala Hrvatska akreditacijska agencija ili akreditacijsko tijelo koje je potpisnik multilateralnog sporazuma na razini Europske suradnje za akreditaciju.

(3) Kontrolno tijelo uz zahtjev za ovlaštenje u provođenju kontrola u ekološkoj proizvodnji Ministarstvu dostavlja dokaze o ispunjavaju uvjeta iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

(4) Kontrolno tijelo drugih država članica u podnošenju zahtjeva iz stavka 3. ovoga članka pored dokaza o ispunjavanju uvjeta iz stavaka 1. i 2. ovoga članka mora predočiti dokaze na hrvatskom jeziku i dati pisanu izjavu da će svi postupci i vođenje dokumentacije biti na hrvatskom jeziku.

(5) Protiv rješenja o zahtjevu iz stavka 3. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

(6) Obrazac zahtjeva iz stavka 3. ovoga članka i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ministar propisuje pravilnikom.

87. Pravilnik o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede

Poslovi kontrolnog tijela

Članak 105. (NN 52/21, 152/22)

(1) Poslovi kontrolnog tijela su:

1. pravilno i pravodobno obavljati poslove koji su mu preneseni te kontrolu provoditi u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 2017/625 i poglavlja VI. Uredbe (EU) br. 2018/848, odredbama ovoga Zakona i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona

2. izdavati pojedinačna odobrenja za korištenje biljnog reprodukcijskog materijala koji nije iz ekološke proizvodnje u skladu s točkom 1.8.5. dijela I. Priloga II. Uredbe (EU) br. 2018/848

3. izvještavati Ministarstvo o obavljenoj kontroli u propisanom roku ili u roku koji se odredi za dodatna izvješća na traženje Ministarstva

4. izvještavati nadležnu poljoprivrednu inspekciju odmah o utvrđenom neudovoljavanju uredbi iz članka 2. točaka 5., 14. i 15. ovoga Zakona i uvjetima propisanim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona

5. izdavati potvrdnicu/certifikat za ekološke proizvode u skladu s odredbama članka 35. Uredbe (EU) br. 2018/848, odredbama ovoga Zakona i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i

6. provjeravati je li označavanje ekoloških proizvoda od subjekta u skladu s odredbama poglavlja III. Uredbe (EU) br. 2018/848, odredbama ovoga Zakona i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.

(2) Kontrolno tijelo dužno je u roku od 30 dana od zaključenja obavljene kontrole Ministarstvu dostaviti izvješće o provedenoj kontroli.

(3) Ako rezultati kontrole subjekta upućuju na neudovoljavanje ili na vjerojatnost neudovoljavanja Uredbi iz članka 2. točaka 5., 14. i 15. ovoga Zakona, odredbama ovoga Zakona i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona kontrolno tijelo mora odmah bez odgađanja, a najkasnije u roku od tri dana od utvrđene nepravilnosti o tome izvijestiti Ministarstvo, Agenciju za plaćanja i nadležnu poljoprivrednu inspekciju.

(4) Kontrolno tijelo izdaje potvrdnicu/certifikat za proizvod subjektu upisanom u Upisnik subjekata te je dostavlja Ministarstvu.

(5) Kontrolno tijelo dužno je dostaviti Ministarstvu do 28. veljače tekuće godine Zbirno izvješće o odobrenjima iz stavka 1. točke 2. ovoga članka za prethodnu kalendarsku godinu.

(6) Ako kontrolno tijelo poslove iz stavka 1. ovoga članka ne obavlja pravodobno i na propisani način, Ministarstvo će radi otklanjanja nedostataka u radu kontrolnog tijela zatražiti provođenje inspekcijskog nadzora i postupanje u skladu s člankom 166. stavkom 1. točkom 11. ovoga Zakona, a ako kontrolno tijelo nedostatke ne otkloni u zadanom roku, Ministarstvo će rješenjem ukinuti ovlaštenje kontrolnom tijelu.

(7) Protiv rješenja iz stavka 6. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

(8) Postupke kontrolnih tijela u okviru kontrole i postupanja po obavljenoj kontroli ekološke proizvodnje i proizvoda, postupke uzorkovanja, obrasce kontrolnih lista, zapisnika o kontrolama i izvještaja o provedenoj kontroli s rokovima za dostavu izvještaja kontrolnih tijela te katalog mjera s rokovima za njihovo izvršenje ministar propisuje pravilnikom.

87. Pravilnik o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede

Popis kontrolnih tijela

Članak 106. (NN 152/22)

(1) Kontrolno tijelo po izvršnosti rješenja iz članka 104. stavka 1. ovoga Zakona Ministarstvo upisuje u Popis kontrolnih tijela koji se vodi u elektroničkom obliku na službenim mrežnim stranicama Ministarstva te sadrži podatke o kontrolnom tijelu.

(2) Popis kontrolnih tijela sadrži podatak o početku ovlaštenja na temelju rješenja iz članka 104. stavka 1. ovoga Zakona i podatak o prestanku ovlaštenja na temelju rješenja iz članka 107. stavaka 1., 2. ili 3. ovoga Zakona.

(3) Sadržaj, oblik i način vođenja Popisa kontrolnih tijela ministar propisuje pravilnikom.

87. Pravilnik o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede

Ukidanje ovlaštenja kontrolnom tijelu

Članak 107. (NN 152/22)

(1) Ako se kontrolom utvrdi da kontrolno tijelo više ne ispunjava jedan od propisanih uvjeta iz članka 104. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona, Ministarstvo će rješenjem ukinuti ovlaštenje i po izvršnosti rješenja evidentirati ukidanje ovlaštenja u Popisu kontrolnih tijela.

(2) Ako se inspekcijskim nadzorom utvrdi da kontrolno tijelo ne obavlja pravilno poslove koji su mu ovlaštenjem povjereni, Ministarstvo će rješenjem ukinuti ovlaštenje, a po izvršnosti rješenja evidentirati ukidanje ovlaštenja u Popisu kontrolnih tijela.

(3) Ako kontrolno tijelo ponovi prekršaj za koji je pravomoćnom presudom u prekršajnom postupku izrečena novčana kazna iz članka 180. stavka 1. točaka 7. – 13. ovoga Zakona ili ako je kažnjeno pravomoćnom presudom za kazneno djelo iz članka 258. općeg zakona kojim se propisuju kaznena djela i kaznenopravne sankcije, Ministarstvo će po službenoj dužnosti kontrolnom tijelu rješenjem ukinuti ovlaštenje, a po izvršnosti rješenja evidentirati ukidanje ovlaštenja u Popisu kontrolnih tijela.

(4) U slučaju ukidanja ovlaštenja, kontrolno tijelo je dužno odmah po primitku rješenja iz stavaka 1., 2. ili 3. ovoga članka, a najkasnije u roku od sedam dana, dostaviti nadležnom tijelu popis svih subjekata nad kojim vodi nadzor u trenutku ukidanja ovlaštenja.

(5) Ministarstvo obavještava subjekte nad kojima kontrolno tijelo vodi nadzor i na mrežnim stranicama objavljuje obavijest o ukidanju ovlaštenja kontrolnom tijelu odmah po donošenju pravomoćne odluke u upravnoj stvari odnosno po ukidanju ovlaštenja.

(6) Kontrolno tijelo dužno je do donošenja pravomoćne odluke u upravnoj stvari odnosno do privremenog oduzimanja ovlaštenja ili ukidanja ovlaštenja sve prenesene poslove obavljati u skladu s propisima, a u slučaju pravomoćne odluke u upravnoj stvari odnosno po ukidanju ovlaštenja u roku od sedam dana od pravomoćne odluke predati svu dokumentaciju kontrolnom tijelu po izboru subjekta nad kojim je kontrolno tijelo do donošenja pravomoćne odluke obavljalo nadzor ili predati svu dokumentaciju Ministarstvu.

(7) Kontrolno tijelo kojem je ukinuto ovlaštenje na temelju rješenja o ukidanju ovlaštenja iz stavaka 1., 2. ili 3. ovoga članka zahtjev za ovlaštenje iz članka 104. stavka 3. ovoga Zakona može podnijeti nakon proteka dvije godine od izvršnosti rješenja o ukidanju ovlaštenja iz stavaka 1., 2. ili 3. ovoga članka.

(8) Protiv rješenja iz stavaka 1., 2. ili 3. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

 

Upisnik ekoloških subjekata

Članak 108. (NN 52/21, 152/22)

(1) Subjekt iz članka 102. stavka 1. ovoga Zakona prilikom podnošenja zahtjeva za upis u Upisnik subjekata mora ispunjavati uvjete propisane Uredbom (EU) br. 2018/848 i ovim Zakonom.

(2) Upisnik subjekata vodi Agencija za plaćanja kao javnu službenu evidenciju u elektroničkom obliku koja sadržava vjerodostojne i ažurirane podatke o subjektima upisa, pravnim i fizičkim osobama iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Upisnik subjekata namijenjen je ostvarivanju načela pravne sigurnosti između države i pojedinca te pojedinca prema trećim osobama o činjenicama koje su predmetom upisa, a prema načelu javnosti pojedini podaci su javni.

(4) Agencija za plaćanja unosi i evidentira podatke u Upisnik subjekata, a podaci se objedinjavaju u središnjoj bazi podataka Upisnika poljoprivrednika koja se vodi u skladu s ovim Zakonom te su njezin sastavni dio i mogu se koristiti kao dio provedbe IAKS-a.

(5) Agencija za plaćanja u okviru prenesenih javnih ovlasti u skladu s ovim Zakonom kao jedinstveno javno tijelo vodi upravni postupak vezan uz upis u Upisnik subjekata te obavlja i druge upravne i administrativne poslove radi evidentiranja podataka o subjektima.

(6) Agencija za plaćanja rješava u provedbi postupka iz stavka 5. ovoga članka na temelju podnesenog zahtjeva za upis u Upisnik subjekata, koji predstavlja obrazac s propisanim prilozima i dokazima na temelju kojih se provode potrebna evidentiranja podataka o subjektima u skladu s ovim Zakonom.

(7) Agencija za plaćanja u upravnom postupku iz stavka 5. ovoga članka rješava o upisu, odjavi, promjeni ili brisanju subjekta iz Upisnika subjekata te donosi rješenje kojim se traženi upis u Upisnik subjekata ili pojedina promjena odobrava ako subjekt ispunjava uvjete iz stavka 1. ovoga članka ili donosi rješenje kojim se zahtjev odbija, a na zahtjev subjekta izdaje Izvod o podacima koji se vode u Upisniku subjekata.

(8) Protiv rješenja Agencije za plaćanja iz stavaka 7. ovoga članka može se izjaviti žalba Ministarstvu.

(9) Obrazac zahtjeva iz stavka 6. ovoga članka za upis subjekata, dokaze koji se prilažu uz zahtjev te sadržaj, oblik i način vođenja Upisnika subjekata te izuzeća predviđena člankom 34. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 2018/848 ministar propisuje pravilnikom.

87. Pravilnik o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede

Brisanje iz Upisnika subjekata

Članak 109. (NN 52/21, 152/22)

(1) Agencija za plaćanja rješenjem će brisati subjekt upisan u Upisnik subjekata na njegov zahtjev.

(2) Agencija za plaćanja rješenjem će brisati subjekt upisan u Upisnik subjekata na zahtjev Ministarstva, kontrolnog tijela ili poljoprivredne inspekcije kada se utvrdi da je prestao ispunjavati uvjete propisane Uredbom (EU) br. 2018/848 i ovim Zakonom.

(3) Agencija za plaćanja donosi rješenje o brisanju subjekta iz Upisnika subjekata po službenoj dužnosti ako subjekt ponovi prekršaj za koji je u prekršajnom postupku izrečena kazna iz članka 172. ovoga Zakona, a po izvršnosti rješenja Agencija za plaćanja će brisati subjekta iz Upisnika subjekata.

(4) Protiv rješenja iz stavaka 1., 2. ili 3. ovoga članka može se izjaviti žalba Ministarstvu u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.

(5) Subjekt koji je brisan iz Upisnika subjekata u ekološkoj proizvodnji na temelju rješenja iz stavaka 1., 2. ili 3. ovoga članka zahtjev iz članka 108. stavka 6. ovoga Zakona može podnijeti nakon proteka jedne godine od izvršnosti rješenja iz stavaka 1., 2. ili 3. ovoga članka.

Savjet za ekološku proizvodnju

Članak 110.

(1) Za promicanje, unapređivanje i praćenje razvoja u ekološkoj proizvodnji te za praćenje rada stručnih grupa pri Odboru za ekološku poljoprivredu Europske komisije, pripremu nacionalnih stajališta, razmatranje i davanje stručnog mišljenja po pojedinim pitanjima vezanim za ekološku proizvodnju ministar će osnovati Savjet za ekološku proizvodnju.

(2) Ministar rješenjem imenuje predsjednika, njegova zamjenika, tajnika i članove Savjeta za ekološku proizvodnju iz redova predstavnika udruga ekoloških proizvođača, redova znanstvenih, stručnih djelatnika i predstavnika nevladinih organizacija koje promiču ekološku proizvodnju, predstavnika nadležnih kontrolnih tijela, predstavnika nadležne inspekcije za provođenje službenih kontrola te predstavnika tijela državne uprave.

(3) Savjet za ekološku proizvodnju donosi poslovnik o svojem radu.

(4) Radi promicanja, uspostave jačeg podržavanja održivih poljoprivredno produktivnih ekosustava u poljoprivrednoj proizvodnji kao što su integrirana poljoprivreda, biodinamička proizvodnja, permakultura i sl., Savjet za ekološku proizvodnju priprema Program provedbe drugih oblika održive poljoprivredne proizvodnje koji u skladu s člankom 39. ovoga Zakona odlukom donosi Vlada Republike Hrvatske.

(5) Provedbu Programa iz stavka 4. ovoga članka ministar propisuje pravilnikom.

Obveze ostalih institucija

Članak 111. (NN 152/22)

(1) Hrvatska akreditacijska agencija obvezna je dostaviti Ministarstvu do 31. ožujka tekuće godine izvješće o obavljenim akreditacijskim nadzorima ovlaštenih kontrolnih tijela za prethodnu godinu, a na traženje Ministarstva dužna je dostaviti i dodatna izvješća u traženom roku.

(2) Državni zavod za statistiku priprema i objedinjuje statističke podatke iz članka 51. Uredbe (EU) br. 2018/848 koje su prikupila kontrolna tijela te ih do 1. srpnja tekuće godine dostavlja nadležnim tijelima Europske komisije.

Uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja

Članak 112. (NN 152/22)

(1) Subjekt koji obavlja uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja mora primjenjivati pravila vezana za uvoz i stavljanje na tržište ekoloških proizvoda iz trećih zemalja koja su uređena odredbama Uredbi iz članka 2. točaka 5., 14. i 15. ovoga Zakona i odredbama ovoga Zakona.

(2) Ministarstvo financija – Carinska uprava vodi evidenciju o uvozu ekoloških proizvoda iz trećih zemalja.

(3) Podatke iz stavka 2. ovoga članka Ministarstvo financija – Carinska uprava dostavlja Ministarstvu do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

(4) Granične prijelaze preko kojih se obavlja uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja, postupke kontrolnih tijela u okviru kontrole i postupanja po obavljenoj kontroli uvoza ekoloških proizvoda iz trećih zemalja, postupke uzorkovanja, obrasce kontrolnih lista, zapisnika o kontrolama i izvještaja o provedenoj kontroli s rokovima za dostavu izvještaja kontrolnih tijela ministar propisuje pravilnikom.

87. Pravilnik o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede

 

GLAVA VIII.   OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE ZA POTREBE POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA TE RAZVOJNO STRUČNI POSLOVI

Obrazovanje i osposobljavanje za potrebe poljoprivrede i ruralnoga razvoja

Članak 113.

(1) Ministarstvo u suradnji s različitim javnim službama koje pružaju stručne i znanstvene usluge u poljoprivredi i ruralnom razvoju i komorama predlaže različite oblike obrazovanja i osposobljavanja za potrebe poljoprivrede, prehrambene industrije i ruralnoga razvoja te sufinancira uspostavu povoljnih uvjeta za provedbu obrazovanja i osposobljavanja.

(2) Detaljne uvjete vezane za obrazovanje i osposobljavanje iz stavka 1. ovoga članka ministar propisuje pravilnikom.

Savjetovanje korisnika

Članak 114. (NN 52/21, 152/22)

(1) Sustav pružanja usluga kojima se poljoprivrednike i druge korisnike potpora u okviru ZPP-a savjetuje o upravljanju zemljištem i upravljanju poljoprivrednim gospodarstvom obavlja se kao javna i privatna savjetodavna djelatnost u skladu s člankom 15. stavcima 1., 2. i 3. Uredbe (EU) br. 2115/2021.

(2) Savjetovanje korisnika u području javne savjetodavne djelatnosti u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu obavlja Ministarstvo.

(3) Savjetovanje iz stavka 2. ovoga članka obuhvaća usluge savjetovanja kako je propisano člankom 15. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 2115/2021, kao i sljedeće:

– davanje stručnih savjeta i promicanje znanja u području poljoprivrede, ribarstva i šumarstva

– tehničko i tehnološko unaprjeđenje poljoprivrednih gospodarstava

– stručnu i tehničku pomoć kod organiziranja poljoprivrednih proizvođača

– organiziranje i izvođenje formalnog i neformalnog obrazovanja odraslih koje se odnosi na osposobljavanje i usavršavanje u području poljoprivrede, ribarstva i šumarstva

– provođenje stručnog nadzora drvenastih kultura kratkih ophodnji

– pripremanje stručnih podloga za održavanje, izgradnju i rekonstrukciju šumske prometne infrastrukture te planiranje, provođenje i nadzor radova na šumskoj prometnoj infrastrukturi u šumama privatnih šumoposjednika

– provođenje postupaka javne nabave za radove gospodarenja šumama i šumskim zemljištem putem licenciranih izvoditelja šumarskih radova, osim onih radova koje šumoposjednik može sam izvoditi ili onih na koje ga obvezuju propisi

– provođenje javnih poziva za radove gospodarenja šumama i šumskim zemljištem u šumama privatnih šumoposjednika

– planiranje korištenja i vođenje postupka ostvarivanja prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama šumoposjednika

– utvrđivanje posebnih uvjeta za izgradnju šumske infrastrukture i/ili građevina planiranih prostornim planovima u postupku izdavanja lokacijske i/ili građevinske dozvole

– izvođenje doznake stabala i doznake stabala kada nije izrađen program gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika u šumama šumoposjednika putem licenciranih izvoditelja šumarskih radova

– vođenje evidencije o šumama privatnih šumoposjednika, praćenje provedbe programa gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika, upisivanje izvršenih radova u programe gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika za male i srednje šumoposjednike i

– druge poslove određene posebnim propisima.

(4) Korisnici savjetovanja su poljoprivrednici, šumoposjednici i ribari koji obavljaju djelatnosti poljoprivrede, šumarstva i ribarstva na području Republike Hrvatske i korisnici su potpora u okviru Zajedničke poljoprivredne politike i Zajedničke ribarstvene politike.

(5) Savjetovanje mogu koristiti i poljoprivrednici, šumoposjednici i ribari koji nisu korisnici potpora u okviru Zajedničke poljoprivredne politike i Zajedničke ribarstvene politike.

(6) Savjetovanje poljoprivrednika, šumoposjednika i ribara u području privatne savjetodavne djelatnosti mogu obavljati fizičke osobe u okviru ovlaštenja u skladu s posebnim propisima:

– za ovlaštene agronome u skladu sa zakonom kojim se određuje ustroj, djelokrug, javne ovlasti, članstvo i financiranje agronomske komore

– za ovlaštene veterinare u skladu sa zakonom kojim se uređuje područje veterinarstva odnosno u okviru stručne kvalifikacije iz polja prehrambene industrije ili iz polja biotehnologije ili iz polja nutricionizma

– za ovlaštene šumare u skladu sa zakonom kojim se uređuje područje šumarstva.

(7) Savjetovanje poljoprivrednika u području privatne savjetodavne djelatnosti mogu obavljati pravne osobe koje imaju zaposlenu osobu iz stavka 6. ovoga članka.

(8) Savjetovanje korisnika ima za cilj podizanje njihova stupnja stručnosti i osposobljenosti u pogledu svih mjera na razini poljoprivrednoga gospodarstva predviđenih u strateškim planovima u okviru ZPP-a, uključujući nove tehnologije, digitalizaciju i inovacije radi pomoći korisnicima da postanu svjesniji odnosa između upravljanja poljoprivrednim gospodarstvom i određenih standarda, zahtjeva i informacija, uključujući one u području okoliša i klime, vode, održive upotrebe pesticida, poboljšanja dobrobiti životinja, upravljanja hranjivim tvarima, upravljanja rizicima, inicijativi za borbu protiv antimikrobne rezistencije te prema potrebi sigurnosne standarde i socijalnu potporu.

Razvojno-stručni poslovi

Članak 115.

(1) Razvojno-stručni poslovi iz djelokruga Ministarstva su:

– izrada ekonomskih i drugih analiza

– obavljanje poslova i analiza u području poljoprivrednoga zemljišta i mjera ruralnoga razvoja

– izvedba poslova i izrada analiza u području mjera zajedničke poljoprivredne politike, osiguranja sigurnosti hrane, zaštite okoliša, ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama i očuvanja prirode

– drugi poslovi važni za usmjeravanje i praćenje razvoja poljoprivrede, prehrambene industrije i ruralnih područja.

(2) Izvođači poslova iz stavka 1. ovoga članka za obavljanje tih poslova mogu koristiti i obrađivati podatke iz baza podataka Ministarstva i drugih javnih službi i pravnih osoba s javnim ovlastima iz djelokruga Ministarstva uz prethodnu suglasnost Ministarstva.

(3) Građevine u kojima se obavlja poljoprivredna djelatnost moraju udovoljiti određenim uvjetima u odnosu na svojstva građevina.

(4) Minimalne tehničke uvjete kojima moraju udovoljavati građevine namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji ministar propisuje pravilnikom.

Priznanja

Članak 116.

(1) Za postignuća koja znatno pridonose razvoju poljoprivrede i prehrambeno-prerađivačke industrije u Republici Hrvatskoj pojedincima, grupama pojedinaca, udrugama, institucijama, gospodarskim udruženjima i drugim organizacijama dodjeljuju se priznanja Republike Hrvatske u području poljoprivrede i prehrambeno-prerađivačke industrije.

(2) Sredstva za dodjelu priznanja iz stavka 1. ovoga članka osigurava Ministarstvo.

(3) Kriteriji za dodjelu priznanja iz stavka 1. ovoga članka objavljuju se javnim natječajem koji provodi Ministarstvo.

 

GLAVA IX.   INFORMACIJSKI SUSTAV POLJOPRIVREDE, ELEKTRONIČKE BAZE I IZVORI PODATAKA

POGLAVLJE I.   ELEKTRONIČKE BAZE I IZVORI PODATAKA

Sadržaj

Članak 117. (NN 152/22)

(1) Ministarstvo je nadležno za informacijski sustav poljoprivrede koji, među ostalim, čine elektroničke baze i izvori podataka, registri, upisnici i službene evidencije:

a) evidencije koje sadrže osobne podatke:

1. upisnik poljoprivrednika

2. upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (u daljnjem tekstu: Upisnik OPG-ova) u skladu s posebnim propisom

3. ARKOD

4. jedinstveni registar domaćih životinja (u daljnjem tekstu: JRDŽ) u skladu s propisima o veterinarstvu

5. registar primarnih proizvođača hrane za životinje

6. registar subjekata na razini primarne biljne proizvodnje

7. sustav za identifikaciju i registraciju prava na plaćanje (u daljnjem tekstu: registar prava na plaćanje)

8. sustav AGRONET iz članka 12. ovoga Zakona

9. upisnik ovlaštenih službenih panela

10. evidencije poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz shema kvalitete iz članka 87. stavka 19., članka 90. stavka 15., članka 95. stavka 7., članka 96. stavka 7. i članka 99. stavka 9. ovoga Zakona

11. upisnik ekoloških subjekata iz članka 108. ovoga Zakona

12. evidencija poljoprivrednika uključenih u Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka s pripadajućom bazom podataka

13. evidencija trgovaca i uvoznika određenih poljoprivrednih proizvoda

14. evidencija obrazovanja i osposobljavanja za potrebe poljoprivrede i ruralnoga razvoja

15. evidencija pčelara i pčelinjaka

16. upisnik proizvođačkih organizacija, udruženja proizvođačkih organizacija i sektorskih organizacija

17. upisnik trgovaca voćem i povrćem

18. popis pravnih osoba ovlaštenih za provedbu postupka razvrstavanja i označivanja goveđih, svinjskih i ovčjih trupova

19. popis ovlaštenih klasifikatora za razvrstavanje i označivanje goveđih, svinjskih i ovčjih trupova

20. upisnik priznatih udruženja i organizacija

21. evidencija o obveznicima dostave cijena određenih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i određenih poljoprivrednih inputa s pripadajućom bazom podataka

22. registar državnih potpora

23. registar posrednika

24. upisnik voćnjaka

25. upisnik maslinika

26. upisnik proizvođača drvenastih kultura kratkih ophodnji

27. registar korisnika zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića

b) evidencije koje ne sadrže osobne podatke:

1. evidencija područja s ograničenjima

c) ostale evidencije:

1. baze podataka i platforme u funkciji integracije i interoperabilnosti informacijskog sustava poljoprivrede.

(2) Uvid u baze podataka iz stavka 1. ovoga članka imaju nadležne inspekcije.

(3) Za potrebe praćenja stanja okoliša i prirode pojedini sustavi Informacijskog sustava poljoprivrede povezuju se s Informacijskim sustavom zaštite okoliša i Informacijskim sustavom zaštite prirode.

(4) Osobni identifikacijski broj (u daljnjem tekstu: OIB) obvezan je podatak koji mora biti sadržan u svim elektroničkim bazama podataka, izvorima, upisnicima, registrima ili evidencijama što ih vodi Ministarstvo ili javne ustanove u poljoprivredi.

(5) Prilikom obrade osobnih podataka iz elektroničkih baza i izvora podataka, registara, upisnika i službenih evidencija koje se vode na temelju ovoga Zakona, voditelji obrade osobnih podataka dužni su postupati u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

(6) Uvjete, sadržaj te način vođenja ARKOD-a ministar propisuje pravilnikom.

94. Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta

Upisnik poljoprivrednika

Članak 118.

(1) Upisnik poljoprivrednika je središnja baza poljoprivrednika u Republici Hrvatskoj.

(2) Upisnik poljoprivrednika vodi Agencija za plaćanja.

(3) Upis u Upisnik poljoprivrednika obvezan je za:

– poljoprivrednika koji podnosi zahtjev za izravne potpore u sklopu mjera poljoprivredne politike

– poljoprivrednika koji podnosi zahtjev za mjere tržišne potpore i mjere ruralnog razvoja ako je to propisano podzakonskim aktima kojima se propisuje provedba mjere u sklopu mjera poljoprivredne politike

– poljoprivrednika iz članka 3. stavka 1. točke b) ovoga Zakona koji stavlja na tržište vlastite poljoprivredne proizvode proizvedene na poljoprivrednom gospodarstvu.

(4) Uvjet upisa u Upisnik poljoprivrednika je posjedovanje vlastitih ili unajmljenih poljoprivrednih resursa (poljoprivrednog zemljišta i/ili stoke) i obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

(5) Poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika obvezni su prijaviti promjene u Upisniku poljoprivrednika o nositelju i/ili odgovornoj osobi poljoprivrednika, nazivu poljoprivrednika, pravnom statusu poljoprivrednika, sjedištu poljoprivrednika, raspolaganju vlastitih ili unajmljenih poljoprivrednih i proizvodnih resursa u roku od 15 dana od nastanka promjene na propisanom obrascu zahtjeva za upis promjene Agenciji za plaćanja.

(6) U Upisniku poljoprivrednika objedinjavaju se podaci o poljoprivrednicima i njihovim poljoprivrednim resursima koji su prikupljeni kroz Upisnik OPG-ova i JRDŽ.

(7) Upisnik poljoprivrednika može sadržavati i druge podatke prikupljene kroz baze podataka iz članka 117. ovoga Zakona ako su oni od važnosti za provedbu ovoga Zakona i njegovih provedbenih propisa.

(8) Upisnik poljoprivrednika razmjenjuje podatke sa svim javnopravnim tijelima u Republici Hrvatskoj.

(9) Agencija za plaćanja u okviru prenesenih javnih ovlasti u skladu s ovim Zakonom kao jedinstveno javno tijelo vodi upravni postupak vezan uz upis poljoprivrednika u Upisnik poljoprivrednika te obavlja i druge upravne i administrativne poslove radi evidentiranja podataka o poljoprivrednicima u Upisnik poljoprivrednika.

(10) Način vođenja upisnika, vrste podataka, provjere, način objedinjavanja i dijeljenja podataka iz drugih baza s Upisnikom poljoprivrednika ministar propisuje pravilnikom.

16. Pravilnik o Upisniku poljoprivrednika

Javnost Upisnika poljoprivrednika i svrha obrade podataka

Članak 118.a (NN 52/21)

(1) Upisnik poljoprivrednika vodi Agencija za plaćanja kao javnu službenu evidenciju u elektroničkom obliku koja sadržava vjerodostojne i ažurirane podatke o poljoprivrednicima koji su subjekti upisa u skladu s uvjetima iz članka 118. stavka 3. i stavka 4. ovoga Zakona.

(2) Upisnik poljoprivrednika namijenjen je ostvarivanju načela pravne sigurnosti između države i pojedinca te pojedinca prema trećim osobama o činjenicama koje su predmet upisa, a prema načelu javnosti podaci iz Upisnika poljoprivrednika su javni.

(3) Podaci o poljoprivrednicima koji su predmet upisa u skladu s propisom iz članka 118. stavka 10. ovoga Zakona objavljuju se javno, osim OIB-a nositelja / odgovorne osobe poljoprivrednika.

(4) Podaci iz Upisnika poljoprivrednika obrađuju se i javno objavljuju u svrhu kontrole mjera poljoprivredne politike, praćenja stanja poljoprivrede i planiranja poljoprivredne politike, izrade lokalnih i regionalnih strategija, planiranja i provedbe projekata od javnog interesa, kao i u turističko-promotivne svrhe.

Upis fizičke osobe poljoprivrednika u Upisnik poljoprivrednika

Članak 119.

(1) Fizička osoba poljoprivrednik iz članka 3. stavka 1. točke b) ovoga Zakona može se upisati u Upisnik poljoprivrednika radi obavljanja djelatnosti poljoprivrede u okviru korištenja prirodnih bogatstava zemlje i prodajom odnosno zamjenom od tih djelatnosti dobivenih proizvoda u neprerađenom stanju, a u obavljanju djelatnosti mogu mu pomagati članovi njegova obiteljskog kućanstva.

(2) Fizička osoba poljoprivrednik iz članka 3. stavka 1. točke b) ovoga Zakona obvezna je voditi evidenciju o proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na poljoprivrednom gospodarstvu te o tome izvještavati Agenciju za plaćanja.

(3) Način i uvjete prodaje vlastitih poljoprivrednih proizvoda, način vođenja evidencije te način i rokove izvještavanja Agencije za plaćanja o proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na poljoprivrednom gospodarstvu te postupak izdavanja poljoprivredne iskaznice ministar propisuje pravilnikom.

16. Pravilnik o Upisniku poljoprivrednika

Postupovna pravila

Članak 120. (NN 52/21)

(1) Agencija za plaćanja na temelju podnesenog zahtjeva poljoprivrednika provodi postupak i izdaje rješenje o:

– upisu u Upisnik poljoprivrednika (u daljnjem tekstu: Rješenje o upisu) i/ili rješenje kojim se odbija upis u Upisnik poljoprivrednika

– brisanju iz Upisnika poljoprivrednika.

(2) Agencija za plaćanja na temelju podnesenog zahtjeva poljoprivrednika provodi postupak i izdaje rješenje o upisu promjena u Upisnik poljoprivrednika ako one obuhvaćaju promjene nositelja i/ili odgovorne osobe poljoprivrednika, promjene naziva poljoprivrednika, pravnog statusa poljoprivrednika i promjene vezane uz sjedište poljoprivrednika.

(3) Iznimno, odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka ne primjenjuju se na upis, brisanje i upis promjena u Upisnik poljoprivrednika za obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo koje je regulirano posebnim propisom kojim se propisuje vođenje Upisnika obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.

(4) Dostava rješenja iz stavaka 1. i 2. ovoga članka vrši se putem AGRONET-a.

(5) Protiv rješenja iz stavaka 1. i 2. ovoga članka može se u roku od 15 dana od dana primitka rješenja izjaviti žalba Ministarstvu.

(6) Upisom u Upisnik poljoprivrednika svaki poljoprivrednik dobiva Matični identifikacijski broj poljoprivrednoga gospodarstva (u daljnjem tekstu: MIBPG).

(7) Po završetku postupka upisa u Upisnik poljoprivrednika poljoprivredniku se izdaje elektronička poljoprivredna iskaznica (ePI).

(8) Promjenu nositelja ili odgovorne osobe poljoprivrednika prijavljuje novi nositelj ili odgovorna osoba poljoprivrednika.

(9) U slučaju promjene nositelja fizičke osobe poljoprivrednika iz članka 3. stavka 1. točke b) ovoga Zakona, novi nositelj može biti član kućanstva koji nastavlja rad u organizacijskom obliku samoopskrbnog poljoprivrednog gospodarstva.

(10) Promjenom nositelja ili odgovorne osobe određenog poljoprivrednika sva prava i obveze koje proizlaze iz odredbi ovoga Zakona prenose se sa starog nositelja ili odgovorne osobe na novog nositelja ili odgovornu osobu.

(11) Nasljednik korisnika potpora preuzima sva njegova prava i obveze koje proizlaze iz odredbi ovoga Zakona samo kada nema novog nositelja i/ili odgovorne osobe poljoprivrednika i/ili u slučaju ispisa poljoprivrednika iz Upisnika.

(12) Odredba iz stavka 6. ovoga članka primjenjuje se i na pravnog slijednika ako je korisnik potpora pravna osoba, osim ako nije drugačije određeno posebnim propisom.

(13) Pored OIB-a iz stavka 13. ovoga članka, za poljoprivrednike koji su u skladu s člankom 118. stavkom 3. ovoga Zakona obveznici upisa u Upisnik poljoprivrednika, obvezan podatak koji mora biti sadržan u svim upisnicima, registrima i evidencijama što ih vodi Ministarstvo ili ustanove u poljoprivredi je i MIBPG.

(14) Nalazi kontrole mjera poljoprivredne politike ili inspekcijskih nadzora koji se odnose na podatke iz Upisnika poljoprivrednika koje je utvrdio kontrolor ili inspektor čine podlogu za izmjene podataka u Upisniku poljoprivrednika koje po službenoj dužnosti provodi Agencija za plaćanja.

16. Pravilnik o Upisniku poljoprivrednika

ARKOD

Članak 121.

(1) Agencija za plaćanja vodi ARKOD.

(2) Upis u ARKOD obvezan je za sve poljoprivredne površine koje koriste poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika.

(3) Ako u postupku prijave korištenja poljoprivrednoga zemljišta ili promjene korištenja već upisanog zemljišta dođe do preklapanja površina drugog ili drugih poljoprivrednika, Agencija za plaćanja će o tome obavijestiti druge poljoprivrednike kod kojih je utvrđeno preklapanje i pozvati ih da se usklade, a ako do usklađivanja ne dođe, daljnju provedbu provodi Agencija za plaćanja na temelju službene dokumentacije nadležnih institucija.

(4) Prostorne podloge za potrebe održavanja ARKOD-a Agencija za plaćanja preuzima od nadležnih institucija.

(5) Ortofoto podloge kao temeljne prostorne podloge Agencija za plaćanja preuzima od zakonom nadležne institucije za prostorne podatke.

(6) Digitalni ortofoto (u daljnjem tekstu: DOF) produciran iz avio ili satelitske snimke potreban je u cikličnim razdobljima od tri godine za područje Republike Hrvatske u vegetativnom dijelu godine.

(7) Produkcija DOF-a i ažuriranje ARKOD-a obavljat će se u roku od 15 mjeseci.

(8) Ministarstvo i Agencija za plaćanja koriste i razmjenjuju prostorne podatke nadležnih institucija prema posebnom propisu o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka.

(9) Agencija za plaćanja omogućit će tijelima javne vlasti pristup prostornim podacima iz ARKOD-a u skladu s odredbama posebnog propisa o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka.

Upisnik voćnjaka i Upisnik maslinika

Članak 121.a (NN 52/21)

(1) Upisnik voćnjaka i Upisnik maslinika vodi Agencija za plaćanja u elektroničkom obliku, a isti sadrže ažurirane podatke o karakteristikama voćnjaka i maslinika, kao i o poljoprivrednicima koji posjeduju voćnjake i maslinike upisane u ARKOD sustav.

(2) Za potrebe izvješćivanja Europske komisije u Upisniku maslinika iz stavka 1. ovoga članka dodatno se vode podaci o proizvodnji maslina i maslinovog ulja te zalihama maslinovog ulja.

(3) Poljoprivrednici iz stavka 1. ovog članka obvezni su u Upisnik voćnjaka i Upisnik maslinika prijaviti Agenciji za plaćanja tražene podatke i sve promjene karakteristika voćnjaka i maslinika u roku od 15 dana od nastanka promjena.

(4) Način vođenja upisnika, vrste podataka i provjere te rokove dostave podataka iz stavka 2. ovoga članka ministar propisuje pravilnikom.

111. Pravilnik o Upisniku maslinika

Upisnik proizvođača drvenastih kultura kratkih ophodnji

Članak 121.b (NN 52/21)

(1) U Upisnik proizvođača drvenastih kultura kratkih ophodnji moraju se upisati fizičke i pravne osobe koje se bave uzgojem drvenastih kultura kratkih ophodnji.

(2) Evidencija iz stavka 1. ovoga članka sadrži podatke o broju proizvođača drvenastih kultura kratkih ophodnji i površinama na kojima su podignuti nasadi te se uređuje i vodi u skladu s posebnim propisom koji uređuje područje poljoprivrede i šumarstva.

(3) Evidenciju iz stavka 1. ovoga članka vodi Ministarstvo.

Evidentiranje podataka i izvješćivanje o žitaricama, riži, certificiranom sjemenu te uljaricama i proizvodima od uljarica

Članak 121.c (NN 152/22)

(1) Za provedbu članka 12. točke (b) Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2017/1185 uspostavlja se Upisnik posjednika zaliha žitarica, uljarica i proizvoda od uljarica u koji se upisuju pravne i fizičke osobe koje posjeduju zalihe žitarica, uljarica i proizvoda od uljarica.

(2) Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka osim obveze upisa u Upisnik iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju i podatke o količinama zaliha žitarica, uljarica i proizvoda od uljarica koje posjeduju.

(3) Upisnik iz stavka 1. ovoga članka uspostavlja i vodi Agencija za plaćanja.

(4) Podatke o potrošnji riže u skladu s člankom 12. točkom (b) Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2017/1185 Ministarstvo u cilju izvješćivanja dostavlja Agenciji za plaćanja.

(5) Prikupljanje, obradu i dostavu podatka o certificiranom sjemenu žitarica, uljarica, riže i proteinskih usjeva u skladu s člankom 12. točkom (b) Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2017/1185 provodi Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu te ih u cilju izvješćivanja dostavlja Agenciji za plaćanja.

(6) Pravne i fizičke osobe koje proizvode, dorađuju i trguju certificiranim sjemenom iz stavka 5. ovoga članka u obvezi su dostavljati podatke Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu.

(7) Agencija za plaćanja izvješćuje Europsku komisiju o podacima iz stavaka 2., 4. i 5. ovoga članka, a u skladu s člankom 12. točkom (b) Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2017/1185.

(8) Odredbe o proizvodima, oblik i način vođenja Upisnika iz stavka 1. ovoga članka, način i obrazac upisa u Upisnik iz stavka 1. ovoga članka, količine zaliha i/ili proizvodnje koje su od značaja za evidentiranje u okviru ovog članka, način dostave podataka, obrasce te učestalost i rokove za dostavu podataka iz stavaka 2. i 5. ovoga članka i druge tehničke zahtjeve koje nalaže provedba članka 12. točke (b) Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2017/1185 ministar propisuje pravilnikom.

Registar primarnih proizvođača hrane za životinje

Članak 122.

(1) Primarnom proizvodnjom hrane za životinje mogu se baviti poljoprivrednici koji obavljaju jednu ili više djelatnosti primarne proizvodnje hrane za životinje i upisani su u Registar primarnih proizvođača hrane za životinje i/ili Registar sušara i/ili Registar ovlaštenih poljoprivrednika u skladu s posebnim propisom.

(2) Registre iz stavka 1. ovoga članka vodi Agencija za plaćanja.

(3) Agencija za plaćanja provodi postupak i izdaje rješenje o upisu u registre iz stavka 1. ovoga članka na temelju podnesenog zahtjeva poljoprivrednika za evidentiranje u registre.

(4) Agencija za plaćanja brisat će rješenjem poljoprivrednika upisanog u registre iz stavka 1. ovoga članka na njegov zahtjev i/ili kad Agencija za plaćanja utvrdi da je prestao ispunjavati uvjete za upis u registre iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Protiv rješenja iz stavaka 3. i 4. ovoga članka može se izjaviti žalba Ministarstvu u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.

(6) Sadržaj, oblik i način vođenja registara iz stavka 1. ovoga članka ministar propisuje pravilnikom.

Registar prava na plaćanje

Članak 123.

(1) Elektroničkim Registrom prava na plaćanja predviđenim člankom 71. Uredbe (EU) br. 1306/2013 koji vodi Agencija za plaćanja dodjeljuju se i evidentiraju prava na plaćanja kako bi se osigurala učinkovita sljedivost prava na plaćanja.

(2) Podaci iz registra prava na plaćanja koriste se za provjeru prava na plaćanja i unakrsne provjere sa zahtjevima za potporu i ARKOD-om.

Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka

Članak 124. (NN 52/21)

(1) Ministarstvo vodi Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (u daljnjem tekstu: FADN) u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 1217/2009 za potrebe praćenja dohotka poljoprivrednika, ocjene gospodarske učinkovitosti poljoprivredne proizvodnje i analize mjera poljoprivredne politike.

(2) FADN obuhvaća provedbu godišnjeg istraživanja o strukturi, proizvodnji, prihodima i rashodima poljoprivrednika (u daljnjem tekstu: FADN istraživanje).

(3) Ministarstvo je odgovorno za organizaciju i stručnu provedbu FADN istraživanja.

(4) U provedbi FADN istraživanja iz stavka 3. ovoga članka mogu sudjelovati poljoprivredne, obrazovne, znanstvene i stručne institucije te druge organizacije i ustanove.

(5) Sudjelovanje poljoprivrednih gospodarstava u FADN istraživanju je dobrovoljno.

(6) Rezultati FADN istraživanja iskazuju se isključivo u zbirnom obliku.

(7) Individualni rezultati FADN istraživanja smatraju se službenom tajnom i smiju se koristiti samo u svrhe određene ovim Zakonom te za potrebe obavljanja poslova službene statistike.

(8) Iznimno od stavka 7. ovoga članka, dopušteno je davanje anonimnih individualnih rezultata FADN istraživanja javnim znanstvenim institutima, visokim učilištima i njihovim sastavnicama.

(9) Sredstva za vođenje FADN-a osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske i proračunu Europske unije.

(10) Ministarstvo za sudjelovanje u FADN istraživanju sudionicima dodjeljuje promotivni materijal u skladu sa sredstvima osiguranima u državnom proračunu Republike Hrvatske

(11) Način i uvjete provedbe FADN istraživanja, objavu i korištenje rezultata ministar propisuje pravilnikom.

70. Pravilnik o provedbi Sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka

Nacionalni FADN odbor

Članak 125. (NN 152/22)

(1) Za potrebe nadzora provedbe FADN-a osniva se Nacionalni FADN odbor u skladu s člankom 6. stavkom 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1217/2009.

(2) Članstvo i poslove Nacionalnog FADN odbora ministar propisuje pravilnikom iz članka 124. stavka 11. ovoga Zakona.

Evidencija trgovaca i uvoznika određenih poljoprivrednih proizvoda

Članak 126.

(1) U evidenciju trgovaca i uvoznika određenih poljoprivrednih proizvoda moraju se upisati fizičke i pravne osobe za koje je to predviđeno propisima kojima se uređuje poljoprivredna tržišna potpora.

(2) Evidenciju iz stavka 1. ovoga članka vodi Agencija za plaćanja i namijenjena je provedbi mjera poljoprivredne politike.

Evidencija o obrazovanju i osposobljavanju za potrebe poljoprivrede i ruralnoga razvoja

Članak 127.

(1) Evidenciju o obrazovanju i osposobljavanju za potrebe poljoprivrede i ruralnoga razvoja (u daljnjem tekstu: evidencija o obrazovanju) vode organizacije ovlaštene za provedbu obrazovanja ili osposobljavanja na temelju potvrde o završenom obrazovanju ili osposobljavanju.

(2) Evidencija o obrazovanju namijenjena je kontroli ispunjavanja uvjeta za određene mjere poljoprivredne politike.

Članak 128. (NN 52/21)

Brisan.

Evidencija pčelara i pčelinjaka

Članak 129. (NN 152/22)

(1) U Evidenciju pčelara i pčelinjaka upisuju se sve fizičke ili pravne osobe odgovorne za pčele i pčelarske proizvode (u daljnjem tekstu: pčelari) i pčelinjaci, registrirani u skladu s Uredbom (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja (»Zakon o zdravlju životinja«) (SL L 84, 31. 3. 2016.), kako je posljednji put izmijenjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2018/1629 оd 25. srpnja 2018. o izmjeni popisa bolesti navedenog u Prilogu II. Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja (»Zakon o zdravlju životinja«) (SL L 272, 31. 10. 2018.) i propisima iz područja zdravlja životinja.

(2) Osim podataka o pčelarima, pčelinjacima i košnicama te drugim podacima koji se vode u okviru registracije iz stavka 1. ovoga članka, za provedbu propisa iz članka 2. ovoga Zakona te mjera iz članka 8. ovoga Zakona u Evidenciji pčelara i pčelinjaka iz stavka 1. ovoga članka dodatno se vode podaci o načinu pčelarenja, broju košnica spremnih za prezimljavanje, podaci o proizvodnji i troškovima proizvodnje meda te podaci o cijenama meda.

(3) Evidenciju iz stavka 1. ovoga članka vodi Ministarstvo.

(4) Radi ispunjenja obveze dostave obavijesti o broju košnica iz članka 55. stavka 7. Uredbe (EU) br. 2021/2115 pčelari su dužni dostavljati podatke o broju košnica spremnih za prezimljavanje u razdoblju od 1. rujna do 31. prosinca svake godine.

(5) Osim obveze iz stavka 4. ovoga članka, pčelari su dužni dostavljati i podatke o načinu pčelarenja, proizvodnji i troškovima proizvodnje meda te o cijenama meda.

(6) Operativnu provedbu poslova prikupljanja i ažuriranja podataka iz stavka 4. ovoga članka obavlja Hrvatski pčelarski savez.

(7) Način vođenja podataka o načinu pčelarenja, broju košnica spremnih za prezimljavanje, o proizvodnji i troškovima proizvodnje meda te o cijenama meda u evidenciji iz stavka 1. ovoga članka te provjere, rokove dostave i obrasce za dostavu podataka iz stavaka 4. i 5. ovoga članka ministar propisuje pravilnikom.

Upisnik proizvođačkih organizacija

Članak 130. (NN 152/22)

(1) U Upisnik proizvođačkih organizacija upisuju se proizvođačke organizacije, udruženja proizvođačkih organizacija, transnacionalne proizvođačke organizacije i sektorske organizacije kojima je izdano rješenje o priznavanju u skladu s člankom 60. stavkom 5. podstavkom 1. ovoga Zakona.

(2) Upisnik iz stavka 1. ovoga članka vodi i podatke u njemu ažurira Ministarstvo.

(3) Organizacije iz stavka 1. ovoga članka dužne su dostavljati podatke koji su potrebni za izradu i ažuriranje Upisnika iz stavka 1. ovoga članka.

(4) U Upisniku iz stavka 1. ovoga članka u skladu s Uredbom (EU) br. 1308/2013 i njezinim provedbenim propisima vode se podaci o organizacijama iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Upisom u Upisnik proizvođačkih organizacija organizacijama iz stavka 1. ovoga članka dodjeljuje se Identifikacijski broj (ID).

(6) Odredbe o obliku i sadržaju Upisnika proizvođačkih organizacija ministar propisuje pravilnikom.

146. Pravilnik o proizvođačkim organizacijama i drugim oblicima udruženja proizvođača primarnih poljoprivrednih proizvoda

Upisnik trgovaca voćem i povrćem

Članak 131. (NN 52/21)

(1) Upisnik trgovaca voćem i povrćem je elektronička baza podataka trgovaca u smislu članka 10. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 543/2011.

(2) U Upisnik iz stavka 1. ovoga članka upisuju se pravne i fizičke osobe koje obavljaju trgovinu voćem i povrćem za koje su utvrđeni tržišni standardi u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 1308/2013 i njezinih provedbenih propisa.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, u Upisnik ne moraju biti upisane pravne ili fizičke osobe čije su djelatnosti ograničene:

a) na proizvode izuzete od obveze usklađivanja s tržišnim standardima u skladu s člankom 4. stavcima 1., 2. i 6. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 543/2011

b) na prijevoz robe u sektoru voća i povrća.

(4) Upisnik iz stavka 1. ovoga članka uspostavlja i vodi Ministarstvo.

(5) Podatke prikupljene tijekom kontrole usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima i inspekcijskim nadzorom trgovaca voćem i povrćem u Upisnik iz stavka 1. ovoga članka unosi nadležni inspektor Državnog inspektorata i/ili dostavlja Državni inspektorat.

(6) Trgovci voćem i povrćem dužni su dostavljati podatke koji su potrebni za ažuriranje Upisnika iz stavka 1. ovoga članka.

(7) Upisnik iz stavka 1. ovoga članka temelj je za analizu rizika, razvrstavanje trgovaca u kategorije rizika te ovlašćivanje trgovaca.

(8) Ministarstvo donosi rješenje o:

– upisu u Upisnik iz stavka 1. ovoga članka ako pravna ili fizička osoba udovoljava zahtjevima propisanim odredbama propisa iz stavka 1. ovoga članka

– brisanju iz Upisnika iz stavka 1. ovoga članka ako pravna ili fizička osoba ne udovoljava zahtjevima propisanim odredbama propisa iz stavka 1. ovoga članka

– upisu u Upisnik iz stavka 1. ovoga članka trgovaca koji nemaju poslovni nastan na području Republike Hrvatske, ali na njemu obavljaju poslovne aktivnosti

– brisanju iz Upisnika iz stavka 1. ovoga članka trgovaca koji nemaju poslovni nastan na području Republike Hrvatske, ali na njemu obavljaju poslovne aktivnosti

– ovlaštenju trgovaca za označavanje svakog pakiranja u fazi otpreme obrascem iz Priloga II. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 543/2011 i/ili potpisivanje certifikata o usklađenosti s tržišnim standardima Europske unije za svježe voće i povrće iz Priloga III. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 543/2011 ako udovoljavaju uvjetima propisanim člankom 12. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 543/2011

– ukidanju ovlaštenja iz podstavka 5. ovog stavka ako se utvrdi da ovlašteni trgovac više ne udovoljava uvjetima propisanim člankom 12. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 543/2011 ili da ne obavlja pravilno poslove koji su mu ovlaštenjem povjereni.

(9) Protiv rješenja iz stavka 8. ovoga članka žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor.

(10) Ministarstvo provodi program izobrazbe trgovaca iz stavka 8. podstavka 5. ovoga članka o tržišnim standardima za voće i povrće te nakon provedene izobrazbe i provjere znanja izdaje Uvjerenje o osposobljenosti kao potvrdu uspješno završenog programa izobrazbe.

(11) Trgovci koji nemaju poslovni nastan na području Republike Hrvatske, ali na njemu obavljaju poslovne aktivnosti, upisuju se u Upisnik iz stavka 1. ovoga članka u skladu s odredbama iz ovoga članka.

(12) Detaljne odredbe o sadržaju, obliku i načinu vođenja Upisnika, mjerila za procjenu rizika od neusklađenosti, kategorije rizika trgovaca voćem i povrćem, program izobrazbe i davanje ovlasti trgovcima iz stavka 8. podstavka 5. ovoga članka te ostale podatke koji se u skladu s Uredbom (EU) br. 1308/2013 i njezinim provedbenim propisima vode u Upisniku iz stavka 1. ovoga članka ministar propisuje pravilnikom.

Evidencija područja s ograničenjima

Članak 132. (NN 152/22)

(1) Područja s ograničenjima predstavljaju gorsko-planinska područja, područja sa značajnim prirodnim ograničenjima i područja s posebnim ograničenjima, a određuje ih Ministar pravilnikom, u skladu s člankom 71. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 2021/2115.

(2) Agencija za plaćanja vodi prostornu evidenciju područja iz stavka 1. ovoga članka.

98. Pravilnik o određivanju područja s prirodnim i ostalim ograničenjima

Dobivanje i korištenje podataka

Članak 133. (NN 52/21)

(1) Za provedbu mjera poljoprivredne politike i za utvrđivanje sigurnosti, kvalitete i točnosti označavanja hrane, za vođenje informacijskog sustava poljoprivrede te pripadajućih baza i izvora podataka Ministarstvo i javne službe, ustanove i pravne osobe s javnim ovlastima iz glava I. i II. ovoga Zakona dobivaju i ažurno razmjenjuju podatke u analognom formatu ili digitalno putem standardiziranih tehnoloških rješenja, kad se za to ostvare tehnološki preduvjeti, te iste podatke koriste i obrađuju iz:

– registra prostornih jedinica

– poreznih evidencija (OIB za subjekte, tvrtku ili ime i prezime odnosno sjedište ili adresa zakupca poljoprivrednoga i šumskog zemljišta)

– središnjeg registra stanovništva (OIB, spol, datum rođenja, datum smrti, prezime, ime, mjesto prebivališta u Republici Hrvatskoj, privremeni boravak u Republici Hrvatskoj, prebivalište u inozemstvu, adresa za dostavu, državljanstvo, ime i prezime oca, majke, supruga, status prebivališta i stari OIB u slučaju zamjene), a za povezivanje evidencije koristi se OIB

– katastra nekretnina ili katastra zemljišta (identifikacijska oznaka parcele, granica parcele, površina, podaci o posjedniku i stvarno korištenje)

– zemljišne knjige (s podacima o vlasništvu i drugim stvarnim pravima na zemljištu)

– Registra poslovnih subjekta Republike Hrvatske

– baze carinskih podataka o uvozu i izvozu poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda

– evidencija i baza vezanih uz poljoprivredno zemljište koje se vode u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje održavanje, zaštita i korištenje poljoprivrednog zemljišta (podaci o zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske i tvrtka, ime i prezime te sjedište ili adresa zakupca tog zemljišta)

– baze podataka tijela državne uprave nadležnog za okoliš i prirodu

– baze podataka o vodama

– baze podataka tijela državne uprave nadležnog za okoliš i prirodu koje sadrže podatke o staništima, vrstama, zaštićenim i drugim područjima važnim za provedbu mjera Ministarstva

– baze podataka iz prostornog informacijskog sustava po propisima o prostornom planiranju

– baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (o mirovini, osiguranju osiguranika i podlozi za osiguranje: ime i prezime, adresa i OIB)

– baze podataka Državnog zavoda za statistiku

– baze podataka u području regionalne politike

– baze podataka o pravima iz sustava socijalne skrbi

– baze podataka o obavljenim inspekcijskim postupcima i odlukama koje se donose protiv nositelja i koje se odnose na provedbu odredbi višestruke sukladnosti

– baze podataka o presudama protiv poljoprivrednika koje se odnose na provedbu odredbi višestruke sukladnosti

– baze podataka Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (o zdravstvenom osiguranju osiguranika: ime i prezime, OIB i adresa)

– registra nepokretnih spomenika kulturne baštine, uključujući i podatke o parcelama i vlasnicima (vrsta nepokretne kulturne baštine, ime i prezime te adresa) te njihov vlasnički udjel.

(2) Za obavljanje poslova iz područja rada Ministarstva svi podaci iz informacijskog sustava poljoprivrede, pripadajuće baze i izvori podataka, registri i evidencije moraju se međusobno integrirati i ažurno razmjenjivati podatke.

Financiranje informacijskog sustava poljoprivrede

Članak 134. (NN 52/21)

Ministarstvo osigurava financiranje informacijskog sustava poljoprivrede, pripadajućih baza i izvora podataka, registara i evidencija koje se vode na temelju ovoga Zakona.

Prijenos i povezivanje podataka iz baze podataka

Članak 135.

(1) Podaci iz baze podataka po ovom Zakonu su javni, osim podataka koji se smatraju osobnim podacima i podacima koji predstavljaju poslovnu ili poreznu tajnu, osim u slučajevima kada je posebnim zakonom određeno drukčije.

(2) Podaci koji se smatraju osobnim podacima povezuju se i prenose u skladu s pravilima o zaštiti osobnih podataka, a podaci koji su porezna tajna prenose se u skladu sa zakonom kojim se uređuje porezni postupak.

(3) Svi podaci iz stavka 1. ovoga članka koristit će se samo u svrhe za koje su dane i ne mogu se mijenjati ili prenositi drugim osobama.

Informacijski sustav za upravljanje i nadzor poljoprivrednog tržišta

Članak 136.

(1) Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2017/1183 od 20. travnja 2017. o dopuni uredaba (EU) br. 1307/2013 i (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu dostavljanja informacija i dokumenata Komisiji (SL L 171, 4. 7. 2017.) i Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/1185 uređuju se pitanja informacijskog sustava za upravljanje i nadzor poljoprivrednog tržišta (engl. Information System for Agricultural Market Management and Monitoring) (u daljnjem tekstu: ISAMM).

(2) Nadležno tijelo za provedbu ISAMM sustava je Ministarstvo.

(3) Provedbena tijela su Ministarstvo, Agencija za plaćanja i Ministarstvo financija.

(4) U provedbu ISAMM sustava, razmjerno sudjelovanju u provedbi zajedničke organizacije tržišta, sustava izravnih plaćanja te promidžbe poljoprivrednih proizvoda, mogu se uključiti i druga tijela državne uprave u skladu s njihovom nadležnošću i djelokrugu rada.

(5) Ministar donosi rješenje o osnivanju ISAMM radne skupine, jedinstvenog tijela za vezu, u koju su uključeni predstavnici tijela iz stavaka 2. i 3. ovoga članka, kao administrativnog tijela koje provodi koordinaciju, nadzor i upravljanje, dodjelu korisničkih prava i administriranje provedbe ISAMM sustava.

POGLAVLJE II.   INFORMACIJSKI SUSTAV POLJOPRIVREDE

Informacijski sustav poljoprivrede

Članak 137. (NN 52/21)

(1) Informacijski sustav poljoprivrede čine svi informacijski sustavi za poslovne procese, pripadajuće baze i izvori podataka, registri i evidencije.

(2) Informacijski sustav poljoprivrede centralni je sustav koji čine integrirani informacijski sustavi za poslovne procese koji prikupljaju, obrađuju i razmjenjuju podatke o poljoprivrednicima i u vezi s poljoprivrednicima te druge podatke koji su važni za poljoprivredu i provedbu mjera poljoprivredne politike.

(3) Informacijski sustav poljoprivrede predstavlja centralno mjesto prikupljanja, administracije i obrade, razmjene podataka i informacija za potrebe provedbe mjera poljoprivredne politike i izvješćivanja o poljoprivredi za nacionalne potrebe i potrebe Europske komisije.

(4) Za potrebe provedbe aktivnosti iz stavka 3. ovog članka Ministarstvo uspostavlja Poljoprivredni izvještajno-upravljački sustav (PIUS).

(5) Poslovi Informacijskog sustava poljoprivrede iz stavka 3. ovog članka ne odnose se na poslove iz djelokruga Državnog zavoda za statistiku.

(6) Podaci o bioraznolikosti, stanju prirode, stanju okoliša i pritiscima važni za poljoprivredu i provedbu mjera poljoprivredne politike prikupljaju se, administriraju i obrađuju unutar Informacijskog sustava zaštite prirode iz djelokruga tijela nadležnog za stručno-analitičke poslove zaštite prirode.

(7) U skladu s propisima kojima je regulirana državna informacijska infrastruktura, informacijski sustav poljoprivrede dio je državne informacijske infrastrukture kojim upravlja Ministarstvo.

(8) Agencije, javne ustanove i druge pravne osobe s javnim ovlastima u području poljoprivrede te ustrojstvene jedinice Ministarstva koje imaju obvezu uspostave informacijskih sustava za poslovne procese, pripadajućih baza i izvora podataka, registara, upisnika i službenih evidencija u elektroničkom obliku, dužne su razmjenjivati podatke s informacijskim sustavom poljoprivrede putem standardnih tehnoloških rješenja (web servisa) koja osiguravanju redovitu (dnevnu), sigurnu i pouzdanu razmjenu.

(9) Za potrebe integracije informacijskih sustava u domeni poljoprivrede i digitalizacije poslovnih procesa radi smanjenja administrativnog opterećenja poljoprivrednika Ministarstvo uvodi elektroničku poljoprivrednu iskaznicu (ePI).

(10) Elektronička poljoprivredna iskaznica (ePI) službena je isprava evidentirana u Popisu isprava i službenih obrazaca Republike Hrvatske.

(11) Elektroničku poljoprivrednu iskaznicu (ePI) Ministarstvo izdaje poljoprivrednicima koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika, kao i fizičkim osobama koje je nositelj ili odgovorna osoba poljoprivrednika ovlastila za obavljanje pojedinih poslova vezanih uz ostvarivanje prava i obveza koje proizlaze iz ovoga Zakona, propisa donesenih na temelju ovoga Zakona te drugih posebnih propisa.

(12) Elektroničku poljoprivrednu iskaznicu (ePI) mogu zatražiti i drugi sudionici informacijskih sustava poljoprivrede te je koristiti u informacijskim sustavima, elektroničkim bazama podataka i izvorima, registrima, upisnicima i službenim evidencijama kad se za to stvore tehnološki preduvjeti.

(13) Elektronička poljoprivredna iskaznica (ePI) služi za neposrednu identifikaciju uz fizičku prisutnost fizičke osobe prilikom ostvarivanja prava i obveza poljoprivrednika, za elektroničku identifikaciju korisnika u informacijskim sustavima poljoprivrede te primjenu kvalificiranog elektroničkog potpisa i vremenskog pečata (timestamp) prilikom korištenja elektroničkih usluga i platformi informacijskog sustava poljoprivrede.

(14) Izgled, sadržaj, postupak izdavanja i područje primjene elektroničke poljoprivredne iskaznice (ePI) ministar propisuje pravilnikom.

Tržišni cjenovni informacijski sustav u poljoprivredi

Članak 138.

(1) Tržišni cjenovni informacijski sustav u poljoprivredi (u daljnjem tekstu: TISUP) obavlja poslove prikupljanja i obrade podataka o cijenama i količinama određenih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i određenih poljoprivrednih inputa s domaćeg reprezentativnog tržišta, njihove administrativne kontrole i kontrole na terenu te izvješćivanja o cijenama za nacionalne potrebe i potrebe Europske komisije.

(2) Pravne i fizičke osobe koje su obvezne dostavljati podatke iz stavka 1. ovoga članka, način određivanja reprezentativnih tržišta poljoprivrednih proizvoda, vrste, opseg, način, rokove i učestalost dostave podataka te provedbu administrativne kontrole i kontrole na terenu ministar propisuje pravilnikom.

103. Pravilnik o prikupljanju podataka i izvješćivanju o cijenama poljoprivredno-prehrambenih proizvoda

Zeleno izvješće

Članak 139.

(1) Godišnje izvješće o stanju poljoprivrede u prethodnoj kalendarskoj godini (u daljnjem tekstu: Zeleno izvješće) sadrži ocjenu stanja i gospodarskog položaja poljoprivrede.

(2) Zeleno izvješće izrađuje Ministarstvo ili od njega ovlaštena pravna osoba.

(3) Zeleno izvješće je javno i objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva do 15. prosinca tekuće godine.

 

GLAVA X.   UPRAVNI I INSPEKCIJSKI NADZOR, SLUŽBENE KONTROLE I KONTROLE AGENCIJE ZA PLAĆANJA

POGLAVLJE I.   ADMINISTRATIVNA KONTROLA I KONTROLA NA TERENU

Kontrola Agencije za plaćanja

Članak 140.

(1) Agencija za plaćanja provodi administrativnu kontrolu i kontrolu na terenu za sve mjere i pravila za koje je nadležna, a koje prema potrebi uključuju i uzimanje uzoraka i slanje uzoraka na laboratorijsku analizu.

(2) Administrativna kontrola zahtjeva za pojedine mjere poljoprivredne politike obuhvaća kontrolu usklađenosti svih podnesenih zahtjeva sa zakonskim i podzakonskim propisima odnosno odgovarajućim uredbama Europske unije.

(3) U svrhu administrativne kontrole i provođenja mjera propisanih ovim Zakonom, Agencija za plaćanja vodi evidencije pravnih i fizičkih osoba s podacima o korisnicima odnosno obveznicima pojedinih mjera.

(4) Način vođenja evidencija korisnika iz stavka 3. ovoga članka, kao i način praćenja uvjeta i obveza korisnika vezani uz upis u evidencije ministar propisuje pravilnikom.

Kontrola na terenu Agencije za plaćanja

Članak 141.

(1) Kontrolu na terenu koja je potrebna za utvrđivanje činjenica i okolnosti važnih za odluku o prihvatljivosti traženih ili dodijeljenih sredstava ili o namjenskom korištenju dodijeljenih sredstava na temelju ovoga Zakona obavlja Agencija za plaćanja i provodi se kao javna ovlast.

(2) Kontrolor je službena osoba koja po zakonu obavlja kontrolu na terenu i ima ovlasti za obavljanje određenih radnji u tom postupku.

(3) Kontrolor u kontroli na terenu postupa u skladu s odredbama ovoga Zakona i internim procedurama Agencije za plaćanja te po obavljenoj kontroli sastavlja izvješće o kontroli na terenu.

(4) Uzorak na kojem će biti provedena kontrola na terenu podnesenih zahtjeva odabire se na podlozi analize rizika i elemenata reprezentativnosti, uključujući i slučajni odabir koje za svaku godinu donosi Agencija za plaćanja.

(5) Agencija za plaćanja će na temelju rezultata provedenih kontrola za svaku godinu ocijeniti učinkovitost parametara koji su korišteni pri analizi rizika u prethodnoj godini te prema potrebi unaprijediti metode analize rizika koje će biti korištene za iduću godinu.

(6) Obveznici i korisnici mjera dužni su omogućiti obavljanje kontrole na terenu te tijekom provedbe kontrole na terenu dati na uvid potrebne podatke i dokumente.

(7) U slučaju sprječavanja izvršenja kontrole na terenu, primjenjuju se odredbe iz članka 59. stavka 7. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

(8) Agencija za plaćanja u provedbi kontrole na terenu prema potrebi može uključiti i uzimanje uzoraka i analizu, koji se provode za sve mjere uređenja ili organizacije tržišta propisane na temelju ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega.

(9) Ako se u provedenim laboratorijskim analizama utvrdi da uzorak ne odgovara propisanim zahtjevima, troškove uzorkovanja i laboratorijske analize uzoraka snosi korisnik mjera za uređenje ili organizaciju tržišta, a ako uzorak odgovara propisanim zahtjevima, troškovi se podmiruju iz državnog proračuna Republike Hrvatske, naknada vrijednosti uzetog uzorka ne nadoknađuje se za uzorke koji su uzeti za potrebe ispitivanja.

(10) Iznimno od stavka 9. ovoga članka, troškove uzorkovanja i analize kod otkupa proizvoda iz javnih intervencija i prije odobravanja potpore za proizvode iz privatnog skladištenja snosi korisnik mjera za uređenje ili organizaciju tržišta.

(11) Načine provedbe kontrole na terenu u odnosu na propisane u uredbama iz članka 2. ovoga Zakona i provedbenim propisima tih uredbi ministar propisuje pravilnikom.

Kontrola koju provodi Ministarstvo

Članak 142.

(1) Ministarstvo provodi administrativnu kontrolu i kontrolu na terenu sustava prikupljanja podataka o cijenama i količinama određenih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i određenih poljoprivrednih inputa za potrebe izvješćivanja o cijenama.

(2) Administrativna kontrola sustava za prikupljanje podataka o cijenama i količinama određenih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i određenih poljoprivrednih inputa odnosi se na pravodobnost dostave podataka od obveznika te na ispravnost i potpunost dostavljenih podataka.

(3) Ministarstvo vodi evidenciju provedenih administrativnih kontrola i kontrola na terenu kod obveznika.

(4) Kontrola na terenu provodi se svake godine na uzorku od najmanje 5 % obveznika, utvrđenih na temelju analize rizika i/ili slučajnim odabirom.

(5) Pravne i fizičke osobe određene kao obveznici dostavljanja podataka o cijenama i količinama određenih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i određenih poljoprivrednih inputa, u skladu s propisom iz članka 138. stavka 2. ovoga Zakona, dužne su omogućiti obavljanje kontrole na terenu te tijekom provedbe kontrole na terenu dati na uvid potrebne podatke i dokumente.

Podaci o bankovnim računima stranaka

Članak 143. (NN 152/22)

(1) Ako je korisnik potpore po osnovi mjera poljoprivredne politike iz članka 8. podstavaka 1., 2. i 3. ovoga Zakona ujedno i ovršenik u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje ovrha, od ovrhe je izuzet iznos potpore u visini do 6636,14 eura tijekom jedne kalendarske godine.

(2) Sredstva se prenose na račun korisnika ili na račun opunomoćenika korisnika ako je to posebnim propisom određeno, a koji je evidentiran u registru bankovnih žiroračuna korisnika koji vodi Agencija za plaćanja.

(3) Ako su podaci o računu netočni, Agencija za plaćanja će od korisnika zatražiti ispravak podataka najkasnije do 31. prosinca godine koja slijedi nakon godine u kojoj je korisniku poslana obavijest o potrebi izvršenja ispravka podataka, a ako korisnik ne izvrši ispravak podataka o računu u propisanom roku, prestaje obveza Agencije za plaćanja da izvrši isplatu ostvarenog prava na žiroračun korisnika.

(4) Svi korisnici dužni su radi provedbe plaćanja potpore otvoriti žiroračun / poslovni račun u jednoj od poslovnih banaka sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Povrat sredstava

Članak 144. (NN 42/20, 52/21, 152/22)

(1) U slučaju neopravdanih plaćanja, Agencija za plaćanja korisnicima izdaje odluku o povratu sredstava u skladu s člankom 54. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

(2) Agencija za plaćanja donosi odluku o povratu sredstava kojom od korisnika zahtijeva povrat isplaćenih sredstava u sljedećim slučajevima:

– kada je korisnik ostvario sredstva na temelju netočnih podataka i/ili ako ih je ostvario protivno uvjetima i odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega

– u slučaju administrativne pogreške nastale prilikom odobravanja ili isplate potpore

– ako se nakon izvršene isplate potpore korisnicima, na temelju naknadne administrativne kontrole, kontrole na terenu, naknadne kontrole velikih korisnika potpora ili inspekcijskog nadzora utvrdi nepravilnost koju je učinio korisnik

– ako ne dopusti obavljanje kontrole na terenu i/ili inspekcijskog nadzora.

(3) Agencija za plaćanja obvezna je izdati odluku o povratu iz stavka 1. ovoga članka korisniku u roku od 18 mjeseci od zaprimanja izvješća o kontroli na terenu ili sličnom dokumentu u kojem se navodi da je došlo do nepravilnosti.

(4) Korisnik je dužan uplatiti sredstva propisana odlukom o povratu sredstava na račun Agencije za plaćanja u roku od 30 dana od dana njezine dostave korisniku.

(5) Iznimno, u slučaju i za vrijeme trajanja više sile i izvanrednih okolnosti, a koje su definirane člankom 3. Uredbe (EU) br. 2021/2116, Ministarstvo može donijeti posebnu odluku o produljenju roka iz stavka 3. ovoga članka.

(6) Korisnik ima pravo podnijeti žalbu na odluku o povratu sredstava iz stavka 1. ovoga članka o kojoj odlučuje Ministarstvo, no žalba korisnika ne odgađa izvršenje odluke o povratu sredstava.

Poravnanje povrata sredstava

Članak 145. (NN 42/20, 152/22)

(1) Sredstva koja korisnik mora vratiti na temelju odluke o povratu sredstava Agencija za plaćanja može poravnati sa sredstvima koja korisniku još nisu isplaćena za bilo koju od mjera poljoprivredne politike ako propisi Europske unije ne određuju drukčije.

(2) U slučaju nepoštivanja roka za povrat sredstava zatražen odlukom o povratu, Agencija za plaćanja će za iznos duga i pripadajuće zakonske zatezne kamate izvršiti umanjenje prve sljedeće isplate za izravne potpore ili isplate za plaćanja u sklopu mjera poljoprivredne politike.

(3) U slučaju nemogućnosti naplate duga, Agencija za plaćanja pokrenut će postupak ovrhe na računima dužnika u skladu s propisima Republike Hrvatske i/ili će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.

(4) Tijekom trajanja sudskog postupka, kao i tijekom trajanja ovršnog postupka, Agencija za plaćanja zadržava pravo da prvu sljedeću odobrenu isplatu umanji za iznos duga utvrđen odlukom o povratu sredstava Agencije za plaćanja, a o naplaćenom iznosu duga od iznosa odobrene isplate Agencija za plaćanja dužna je obavijestiti nadležni sud pred kojim se vodi postupak i Ministarstvo.

(5) Odredbe ovoga članka primjenjuju se i na korisnike koji na temelju Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi i ribarstvu (»Narodne novine«, br. 87/02., 117/03., 82/04., 12/05., 85/06., 141/07., 134/07., 85/08., 4/09. i 60/10.), Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 83/09., 153/09. i 60/10.) i Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 92/10., 127/10., 124/11. i 50/12.) nisu mogli ostvariti pravo na isplatu potpore određenu tim zakonima do podmirenja dugovanja.

(6) U slučaju i za vrijeme trajanja više sile i izvanrednih okolnosti, a koje su definirane člankom 3. Uredbe (EU) br. 2021/2116, Ministarstvo može donijeti posebnu odluku o načinu provođenja postupaka iz stavka 3. ovoga članka.

Plaćanje duga na rate i odgoda povrata duga

Članak 146. (NN 42/20, 52/21, 152/22)

(1) Stranka prije isteka roka za povrat sredstava određenog odlukom o povratu sredstava može Agenciji za plaćanja podnijeti zahtjev za plaćanje duga na rate s osnove mjera poljoprivredne politike.

(2) Najmanji ukupni iznos duga stranke za koji je dozvoljeno plaćanje duga na rate iznosi 530,89 eura.

(3) Na zahtjev stranke može se dopustiti povrat duga u ratama pri čemu se određuju jednaki iznosi rata čija dospijeća se utvrđuju u jednakim razmacima, i to kako slijedi:

– za dugove do 1990,84 eura u razdoblju ne duljem od jedne godine od datuma roka za povrat duga propisanog odlukom o povratu

– za dugove veće od 1990,84 eura u razdoblju ne duljem od tri godine od datuma roka za povrat duga propisanog odlukom o povratu.

(4) Povrat duga u ratama provodi se u dvije, četiri ili dvanaest rata na razini jedne godine.

(5) Ako stranka kasni s plaćanjem bilo koje rate, dug se odmah u potpunosti naplaćuje. Agencija za plaćanja u odluci o povratu sredstava s kojom se dozvoljava plaćanje duga u ratama stranku upozorava na posljedice kašnjenja.

(6) Zahtjev za obročno plaćanje duga mora biti podnesen na obrascu objavljenom na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja.

(7) Odgođeno plaćanje duga s osnove mjera poljoprivredne politike nije moguće.

(8) Žalba podnesena Ministarstvu ne odgađa rok za podnošenje zahtjeva za plaćanje duga na rate iz stavka 1. ovoga članka.

(10) U slučaju i za vrijeme trajanja više sile i izvanrednih okolnosti, a koje su definirane Uredbom (EU) br. 1306/2013, korisnik može Agenciji za plaćanja podnijeti zahtjev za plaćanje duga na rate s osnove mjera poljoprivredne politike i nakon isteka roka za povrat sredstava određenog odlukom o povratu sredstava, pod uvjetom da zadnja rata ima dospijeće najkasnije tri godine od roka za povrat duga propisanog odlukom o povratu duga.

Nepropisno isplaćena sredstva ispod određenog iznosa

Članak 147.

Postupak povrata neće se provoditi ako iznos koji korisnik mora vratiti u smislu pojedinačnih plaćanja u programu potpore ili mjera pomoći, ne uključujući kamate, ne premašuje 100,00 eura u kunskoj protuvrijednosti po propisanom tečaju.

Troškovi postupka službene kontrole kvalitete proizvoda

Članak 148.

(1) Za obavljanje službene kontrole kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda pri uvozu i izvozu, izdavanje potvrde o sukladnosti kvalitete te pregled kvalitete propisane ovim Zakonom troškove postupka plaća podnositelj.

(2) Troškovi postupka iz stavka 1. ovoga članka prihod su državnog proračuna Republike Hrvatske i uplaćuju se na posebni bankovni račun.

(3) Visinu troškova, ovisno o vrsti i količini poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, ministar propisuje pravilnikom.

POGLAVLJE II.   UPRAVNI NADZOR, INSPEKCIJSKI NADZOR I SLUŽBENE KONTROLE

Službene kontrole

Članak 149. (NN 52/21)

U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi vezani uz službenu kontrolu imaju sljedeće značenje:

1. inspekcijski nadzor obuhvaća provođenje nadzora u skladu s odredbama posebnog propisa kojim se uređuje sustav državne uprave i odredbama propisa u nadležnosti poljoprivredne, fitosanitarne i drugih inspekcija Državnog inspektorata ovlaštenih za inspekcijski nadzor  (u daljnjem tekstu: nadležne inspekcije)

2. kontrola tržišnih standarda je provjera usklađenosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda s propisanim tržišnim standardima i certificiranje na zahtjev stranke u svrhu izdavanja potvrda ili certifikata određenih posebnim propisom

3. naknadna kontrola velikih korisnika potpora je kontrola trgovinske dokumentacije koja se provodi u skladu s člankom 80. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

Upravni nadzor

Članak 150.

Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavlja Ministarstvo.

Inspekcijski nadzor

Članak 151. (NN 52/21)

(1) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavljaju poljoprivredni, fitosanitarni i drugi inspektori ovlašteni za inspekcijski nadzor ovim Zakonom i drugim posebnim propisima (u daljnjem tekstu: nadležni inspektori).

(2) Inspekcijski nadzor nad provedbom odredbi koje se odnose na sustav kontrole transakcija koju provode države članice uređen je člancima 79. – 87. Uredbe (EU) br. 1306/2013 te propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, a provode ga nadležni inspektori središnjeg tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove u dijelu vezanom za provođenje naknadne kontrole velikih korisnika izvoznih potpora.

(3) Inspekcijski nadzor pri uvozu nad provedbom odredbi Uredbe (EU) br. 1308/2013, ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega koje se odnose na tržišne standarde za goveđe meso životinja starosti do 12 mjeseci, jaja i meso peradi, mlijeko i mliječne proizvode provode nadležni inspektori Državnog inspektorata, u skladu sa svojim djelokrugom rada.

(4) Inspekcijski nadzor pri uvozu nad provedbom odredbi Uredbe (EU) br. 1308/2013, ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega koje se odnose na tržišne standarde za mazive masti namijenjene prehrani ljudi, maslinovo ulje i stolne masline, prerađenih proizvoda od voća i povrća i jaka alkoholna pića provode poljoprivredni inspektori.

(5) Inspekcijski nadzor nad provedbom odredaba Uredbe (EU) br. 1308/2013, Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 543/2011 i Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1333/2011, ovoga Zakona te propisa donesenih na temelju njega, a koje se odnose na tržišne standarde za voće, povrće i banane koji se uvoze, provode fitosanitarni inspektori.

(6) Na inspekcijski nadzor iz stavaka 1,. 3., 4., i 5. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članaka 160. – 171. ovoga Zakona.

(7) Inspekcijski nadzor iz stavka 4. ovoga članka provodi poljoprivredna inspekcija u carinskim skladištima ili na mjestu odredišta.

Službena kontrola prirodnih mineralnih voda, izvorskih voda, stolnih voda i donirane hrane

Članak 152.

(1) Službenu kontrolu prirodnih mineralnih voda, izvorskih voda i stolnih voda iz članka 80. ovoga Zakona s aspekta zdravstvene ispravnosti na razini proizvodnje, maloprodaje i uvoza, kao i primjene dopuštenih tehnoloških postupaka provode sanitarni inspektori u skladu s odredbama ovoga Zakona, propisa donesenih na temelju njega i drugih posebnih propisa o hrani.

(2) Službenu kontrolu donirane hrane provode inspektori u skladu s posebnim propisima o hrani, a u skladu s podjelom nadležnosti iz propisa o službenim kontrolama hrane.

Djelokrug poljoprivredne inspekcije

Članak 153. (NN 52/21)

(1) Poljoprivredna inspekcija obavlja poslove službenih kontrola/inspekcijskih nadzora nad provođenjem zakona i drugih propisa te propisa Europske unije kojima se uređuju:

1. tržište poljoprivrednih proizvoda

2. mjere poljoprivredne politike i potpora

3. poljoprivredne djelatnosti i dopunske djelatnosti u poljoprivredi

4. poljoprivredno zemljište

5. gnojiva i poboljšivači tla

6. akcijski programi zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla

7. kvaliteta, promet i primjena sredstava za zaštitu bilja

8. kvaliteta i označivanje poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala stavljenog na tržište, genetički modificiranog (u daljnjem tekstu: GMO) sjemenskog i sadnog materijala

9. poljoprivredna proizvodnja duhana, konoplje i maka

10. ekološka proizvodnja i označivanje ekoloških proizvoda

11. zdravstvena ispravnost i higijena/sigurnost hrane biljnog podrijetla i hrane za životinje biljnog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti

12. zahtjevi kvalitete i označavanje hrane i hrane za životinje na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, proizvodnje i prerade hrane te maloprodaje bez obzira na podrijetlo

13. GMO hrana i GMO hrana za životinje biljnog i životinjskog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti te označivanja na razini maloprodaje

14. proizvodnja, odabiranje i trgovina uzgojno valjanih životinja, držanje i korištenje domaćih životinja i zaštita životinja

15. rad udruga koje se bave uzgojem uzgojno valjanih životinja

16. uskladištenja žitarica i industrijskog bilja u okviru nadležnosti u skladu s posebnim propisom

17. proizvodnja, zaštita, kvaliteta, opisivanje, prezentiranje i stavljanje na tržište jakih alkoholnih pića

18. stavljanje na tržište prirodnih mineralnih, izvorskih i stolnih voda s aspekta kvalitete

19. poljoprivredni i prehrambeni proizvodi sa zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta, korištenja oznaka ZOI, ZOZP i ZTS na tržištu, kao i službene kontrole na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, proizvodnje i prerade bez obzira na podrijetlo prije potvrđivanja proizvoda sa specifikacijom, nadzor nad radom delegiranih tijela te s drugim propisanim zahtjevima

20. korištenje neobveznih izraza kvalitete s propisanim zahtjevima te korištenje oznaka iz nacionalnog sustava kvalitete

21. označivanja genetski modificirane hrane i nove hrane na razini maloprodaje

22. sustav doniranja hrane u smislu ovoga Zakona.

(2) Poljoprivredna inspekcija u okviru svojeg djelokruga obavlja poslove službenih kontrola i inspekcijskih nadzora nad provođenjem uredbi iz članka 2. ovoga Zakona, ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega.

(3) Poljoprivredna inspekcija obavlja službene kontrole i inspekcijske nadzore prema Godišnjem planu rada i aktivnosti, prijavama, predstavkama fizičkih i pravnih osoba, traženjima Ministarstva i drugih državnih tijela, prema vlastitim saznanjima i sumnjama, kao i po vlastitoj inicijativi inspektora kada je to potrebno.

(4) Kada je to određeno posebnim propisom, poljoprivredna inspekcija obavlja poslove službenih kontrola i inspekcijskih nadzora nad provedbom propisa u drugim područjima te sudjeluje u koordiniranim inspekcijskim nadzorima s drugim inspekcijama.

(5) Poljoprivredni inspektori u skladu s ovlastima iz ovoga Zakona i posebnim propisima obavljaju stručne poslove u okviru područja nadležnosti provodeći neposredan uvid u one akte poslovanja, uvjete i način rada nadziranih pravnih i fizičkih osoba (u daljnjem tekstu: nadzirani subjekt) koji su povezani uz predmetni zakon.

(6) U obavljanju službenih kontrola poljoprivredni inspektori, primjenjujući kontrolne metode i tehnike (promatranje, provjera, nadgledanje, uzimanje uzoraka, analize i drugo), utvrđuju činjenice, a u slučaju utvrđenih nepravilnosti, poduzimaju zakonom propisane mjere.

(7) Poljoprivredni inspektori provode službene kontrole nad radom delegiranih tijela na koja su prenesene određene javne ovlasti kontrole u skladu s ovim Zakonom, Uredbom (EZ) br. 2017/625 i posebnim propisom o službenim kontrolama.

 

POGLAVLJE III.   PODRUČJE NADZORA NADLEŽNIH INSPEKCIJA

Inspekcijski nadzori i službene kontrole u području poljoprivrede

Članak 154.

Inspekcijski nadzori i službene kontrole u području poljoprivrede u smislu ovoga Zakona obuhvaćaju:

1. inspekcijski nadzor korisnika mjera poljoprivredne politike iz članka 8. ovoga Zakona

2. inspekcijski nadzor usklađenosti voća, povrća, banana s tržišnim standardima te sustava certifikacije u sektoru hmelja

3. kontrolu transakcija koju provode države članice u vezi s provođenjem naknadne kontrole velikih korisnika potpora mjera organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, osim korisnika izvoznih potpora

4. inspekcijski nadzor drugih područja uređenja ili organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda koja izrijekom nisu stavljena u nadležnost drugih inspekcija

5. inspekcijski nadzor pravila o proizvođačkim organizacijama, udruženjima proizvođačkih organizacija i sektorskim organizacijama

6. službene kontrole ekološke proizvodnje i označavanje ekoloških proizvoda uz uzimanje uzoraka te inspekcijski nadzor ovlaštenih kontrolnih tijela za stručnu kontrolu u ekološkoj proizvodnji

7. inspekcijski nadzor obavljanja poljoprivredne djelatnosti u poljoprivredi

8. inspekcijski nadzor mjera prikupljanja podataka i izvještavanje o cijenama određenih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i određenih poljoprivrednih inputa

9. službene kontrole zahtjeva kvalitete i označavanja hrane i hrane za životinje biljnog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti.

Inspekcijski nadzori i službene kontrole u području stočarstva

                                                                                Članak 155. (NN 52/21)           

Službene kontrole i inspekcijski nadzor u području stočarstva u smislu ovoga Zakona obuhvaćaju:

1. inspekcijski nadzor korisnika mjera potpora u stočarstvu i posebnih pomoći u sektoru pčelarstva

2. kontrole tržišnih standarda za goveđe meso životinja starosti do 12 mjeseci, jaja i meso peradi, u proizvodnji

3. kontrole definicija, oznaka i prodajnih oznaka u sektorima ili proizvodima: govedine i teletine, jaja i mesa peradi u proizvodnji

4. kontrole uspostave i primjene ljestvice Unije za klasiranje i označivanje trupova u sektoru govedine i teletine, svinjetine, ovčetine i kozletine

5. kontrole ostalih tržišnih standarda, tržišnih mjera i pravila te posebnih odredbi u skladu s propisima o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda prema nadležnosti

6. službene kontrole zahtjeva kvalitete i označavanja hrane i hrane za životinje životinjskog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti

7. službene kontrole standarda kvalitete i označivanja hrane za životinje na razini proizvodnje i prerade hrane za životinje te maloprodaje bez obzira na podrijetlo

8. službene kontrole sustava proizvodnih ograničenja u sektoru mlijeka

9. inspekcijski nadzor držanja i korištenja uzgojno valjanih domaćih životinja.

Inspekcijski nadzori i službene kontrole u području jakih alkoholnih pića

Članak 156.

Službene kontrole u području jakih alkoholnih pića u smislu ovoga Zakona obuhvaćaju:

1. inspekcijski nadzor pravila o jakim alkoholnim pićima kojih se moraju pridržavati subjekti u poslovanju s hranom u pogledu proizvodnje, korištenja sirovina i postupaka, pri stavljanju jakih alkoholnih pića na tržište

2. službene kontrole pravila opisivanja, označivanja i prezentiranja jakih alkoholnih pića u proizvodnji i stavljanju na tržište

3. službene kontrole zemljopisnih oznaka jakih alkoholnih pića u proizvodnji i stavljanju na tržište.

Inspekcijski nadzori i službene kontrole u području kvalitete hrane

Članak 157. (NN 52/21)

Službene kontrole u području kvalitete hrane u smislu ovoga Zakona obuhvaćaju:

1. službene kontrole zahtjeva kvalitete i označavanja hrane na razini proizvodnje, prerade i maloprodaje bez obzira na podrijetlo

2. kontrole tržišnih standarda za mlijeko i mliječne proizvode, u proizvodnji i maloprodaji te pri stavljanju na tržište

3. kontrolu tržišnih standarda za goveđe meso životinja starosti do 12 mjeseci, mlijeka i mliječnih proizvoda te proizvodna pravila u odnosu na kvalitetu proizvoda u maloprodaji

4. kontrolu ostalih tržišnih standarda, tržišnih mjera i pravila te posebnih odredbi u skladu s ovim Zakonom

5. službene kontrole stavljanja na tržište prirodnih mineralnih, izvorskih i stolnih voda s aspekta kvalitete

6. službene kontrole poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda s oznakom ZOI, ZOZP i ZTS, korištenja oznaka ZOI, ZOZP i ZTS na razini maloprodaje, kao i službene kontrole na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, proizvodnje i prerade bez obzira na podrijetlo, nadzor nad radom delegiranih tijela te sukladnost s drugim propisanim zahtjevima

7. službene kontrole korištenja neobveznih izraza kvalitete s propisanim zahtjevima

8. službene kontrole korištenja oznaka iz nacionalnog sustava kvalitete.

Službene kontrole u području doniranja hrane

Članak 158.

Službene kontrole u području doniranja hrane u smislu ovoga Zakona obuhvaćaju službene kontrole poslovanja posrednika u lancu doniranja hrane vezano uz obvezu upisa u Registar posrednika te obvezu davanja hrane krajnjim primateljima hrane kako su definirani ovim Zakonom.

Kontrola tržišnih standarda

Članak 159. (NN 52/21, 152/22)

(1) Poljoprivredni inspektori provode kontrolu usklađenosti voća i povrća, banana i hmelja s tržišnim standardima pri stavljanju na tržište Republike Hrvatske i izvozu tako da na zahtjev stranke provjerava usklađenost i izdaje certifikat određen propisom o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

(2) Fitosanitarni inspektori provode kontrolu usklađenosti svježeg voća, povrća i banana s tržišnim standardima pri uvozu.

(3) Kontrole tržišnih standarda za svježe voće i povrće u smislu ovoga Zakona obuhvaćaju:

– provjeru usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima i izdavanje certifikata iz Priloga III. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 543/2011 i Priloga II. i III. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1333/2011 te certifikata OECD sheme za primjenu međunarodnih standarda za voće i povrće

– provjeru usklađenosti s tržišnim standardima voća i povrća koje će se staviti na tržište Republike Hrvatske i koje se izvozi

– postupak poljoprivrednog inspektora kad voće i povrće koje se stavlja na tržište nije usklađeno s tržišnim standardima

– provjeru usklađenosti s tržišnim standardima voća i povrća koje se uvozi iz trećih zemalja

– postupak fitosanitarnog inspektora kad voće i povrće koje se uvozi nije usklađeno s tržišnim standardima.

(4) Detaljni način provedbe kontrola iz stavka 3. ovoga članka, uvjete i način provođenja kontrola iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, naknade za kontrolu usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima i troškove ministar propisuje pravilnikom.

Ovlasti nadležnih inspektora

Članak 160. (NN 52/21, 152/22)

(1) U provedbi službene kontrole i inspekcijskog nadzora nadležni inspektori, u skladu sa svojom nadležnošću, imaju sljedeća prava, dužnosti i ovlasti:

1. pregledavati poljoprivredno zemljište, ulaziti i pregledavati poslovne i proizvodne prostore, objekte, uređaje, robu, usjeve, nasade, stoku i druge stvari kod nadziranih subjekata

2. zatražiti i pregledati isprave kojima se može utvrditi identitet osoba koje podliježu nadzoru i osoba zatečenih na mjestu nadzora

3. zatražiti i pregledati rješenje, potvrde i izvatke o upisu u propisane registre i evidencije propisane ovim Zakonom i izvadak iz sudskog registra ili obrtnicu

4. zatražiti i pregledati poslovnu dokumentaciju (poslovne knjige, registre, dokumente, ugovore, isprave) i drugu poslovnu dokumentaciju koja omogućuje uvid u poslovanje stranke te uzeti njezinu presliku ili privremeno izuzeti dokumentaciju

5. provjeravati način vođenja i točnost podataka u evidencijama koje je subjekt dužan voditi na temelju uredbi iz članka 2. ovoga Zakona, ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njih

6. fotografirati ili snimiti osobe, poljoprivredno zemljište, prostore, objekte i drugo iz točke 1. ovoga stavka

7. uzimati uzorke i materijale za potrebe ispitivanja bez naknade vrijednosti uzetog uzorka te ih dostavljati na analizu ovlaštenim službenim i referentnim laboratorijima

8. uzimati uzorke ekoloških proizvoda, tla, gnojiva, poboljšivača tla, sredstava koja se koriste za zaštitu bilja i drugih sastojaka koji se primjenjuju u proizvodnji i preradi ekoloških proizvoda te ih dostavljati na analizu ovlaštenim službenim i referentnim laboratorijima

9. pečatiti prostor, prostorije, opremu, uređaje i robu kojima se obavlja djelatnost ako je to propisano ovim Zakonom ili posebnim propisom

10. provoditi uvid u isprave korisnika prava i/ili drugih nadziranih subjekata

11. provoditi uvid u isprave korisnika koje se odnose na ostvarivanje potpore

12. izvršiti uvid u službene evidencije i baze podataka potrebne za obavljanje nadzora

13. prikupljati podatke i obavijesti odgovornih osoba, svjedoka i drugih osoba

14. nadzirati rad delegiranih tijela u provedbi Uredbe (EU) br. 1151/2012, ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega

15. nadzirati provedbu proizvodnih pravila u ekološkoj proizvodnji, nadzirati provedbu proizvodnih pravila u preradi ekološke hrane i hrane za životinje, nadzirati provedbu pravila pri označavanju, pakiranju, skladištenju i prijevozu proizvoda iz ekološke proizvodnje

16. nadzirati rad kontrolnih tijela u provedbi odredbi Uredbe (EU) br. 2018/848, ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njih

17. obavijestiti drugo tijelo ako u provedbi službene kontrole i inspekcijskog nadzora utvrde da je povrijeđen zakon ili drugi propis iz djelokruga drugog tijela

18. provjeravati udovoljava li korisnik i obveznik mjera i pravila uvjetima propisanim ovim Zakonom

19. provjeravati udovoljava li korisnik uvjetima za ostvarivanje prava na mjere poljoprivredne politike i potpora

20. provjeravati obavlja li se skladištenje na propisan način

21. provjeravati pravodobnost dostave i istinitost podataka koje je korisnik i obveznik mjera i pravila iz ovoga Zakona i/ili drugi nadzirani subjekt obvezan dostaviti radi upisa u upisnike, druge evidencije i baze podataka koje se vode na temelju ovoga Zakona i drugih propisa

22. provjeravati ispunjava li ovlašteni trgovac uvjete za kontrolu usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima

23. provjeravati udovoljavaju li proizvodi propisanim tržišnim standardima iz ovoga Zakona

24. provjeravati je li trgovac koji uvozi ili stavlja na tržište svježe voće i povrće upisan u Upisnik trgovaca voćem i povrćem

25. provjeravati je li voće i povrće koje se uvozi ili stavlja na tržište usklađeno s tržišnim standardima te izdavati certifikate o njihovoj usklađenosti

26. provjeravati rad proizvođačkih organizacija, udruženja proizvođačkih organizacija i sektorskih organizacija

27. nadzirati i ostalo propisano posebnim i provedbenim propisima u vezi s provedbom ovoga Zakona

28. postupiti u skladu s odredbama općeg zakona kojim se uređuju prekršaji i prekršajnopravne sankcije ako utvrde da je došlo do povrede odredbi uredbi iz članka 2. ovoga Zakona, drugih odredbi iz ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega te propisa iz članka 189. ovoga Zakona koji su ostali u primjeni

29. podnijeti kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu

30. poduzeti i druge mjere i izvršiti druge radnje koje su ovlašteni poduzeti i izvršiti na temelju uredbi iz članka 2. ovoga Zakona, ovoga Zakona i posebnih propisa donesenih na temelju njega.

(2) Pod poslovnim i proizvodnim prostorima te objektima iz stavka 1. točke 1. ovoga članka smatraju se poslovne i druge prostorije i prostori u kojima stranka/nadzirani subjekt obavlja djelatnost.

(3) Nadležni inspektori u obavljanju službenih kontrola i inspekcijskih nadzora samostalno utvrđuju činjenice i okolnosti u postupku na temelju kojih poduzimaju zakonom propisane mjere.

Najava službene kontrole i inspekcijskog nadzora

Članak 161.

(1) Nadležni inspektor obavlja službenu kontrolu i inspekcijski nadzor bez prethodne najave.

(2) Iznimno, o početku obavljanja službene kontrole i inspekcijskog nadzora nadležni inspektor može obavijestiti nadzirani subjekt ako smatra da se time neće umanjiti učinkovitost službene kontrole i inspekcijskog nadzora.

Dužnosti nadziranih subjekata

Članak 162. (NN 52/21)

(1) Nadzirani subjekt dužan je nadležnom inspektoru omogućiti obavljanje službene kontrole i inspekcijskog nadzora te osigurati uvjete za nesmetan rad.

(2) Nadzirani subjekt dužan je nadležnom inspektoru prilikom obavljanja službene kontrole i inspekcijskog nadzora dopustiti uvid u poslovne knjige i drugu dokumentaciju, kao i izuzimanje dokumentacije te pružiti potrebne podatke i obavijesti.

(3) Ako je službeni predstavnik nadziranog subjekta odsutan, nadležni inspektor će obaviti službenu kontrolu i inspekcijski nadzor u nazočnosti djelatnika nadziranog subjekta kojeg je zatekao na radu u obrtu ili pravnoj osobi ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (u daljnjem tekstu: OPG) i u tom slučaju sastavlja se zapisnik o službenim kontrolama i inspekcijskom nadzoru, a o utvrđenim činjenicama u slučaju utvrđenih nepravilnosti zatražit će se očitovanje nositelja OPG-a, vlasnika obrta ili odgovorne osobe u pravnoj osobi i/ili nadziranog subjekta.

(4) Nadzirani subjekt dužan je nadležnom inspektoru omogućiti uzimanje uzoraka.

(5) Nadzirani subjekt dužan je na zahtjev nadležnog inspektora dostaviti ili pripremiti poslovnu dokumentaciju i podatke potrebne za obavljanje službene kontrole i inspekcijskog nadzora u roku koji mu nadležni inspektor odredi ako se predmetna dokumentacija ne nalazi kod nadziranog subjekta prilikom provedbe službene kontrole i inspekcijskog nadzora.

(6) Rok iz stavka 5. ovoga članka mora biti primjeren vrsti zahtjeva.

(7) Ako nadzirani subjekt ili osoba iz stavka 3. ovoga članka sprječava nadležnog inspektora u obavljanju službene kontrole i inspekcijskog nadzora tako da ne dopušta ulaz na nadziranu površinu ili u objekt nadzora ili prijeti nadležnom inspektoru, nadležni inspektor može zatražiti zaštitu djelatnika nadležne policijske uprave.

(8) Ako nadzirani subjekt ili osoba iz stavka 3. ovoga članka koja podliježe provedbi službene kontrole i inspekcijskog nadzora odbije da joj se utvrdi identitet, nadležni inspektor će pisanim putem, a u žurnim slučajevima i usmenim zahtjevom, od nadležne policijske uprave zatražiti pomoć pri utvrđivanju njezina identiteta.

(9) Nadzirani subjekt dužan je nadležnom inspektoru omogućiti pečaćenje prostora, prostorija, opreme, uređaja i robe kojima se obavlja djelatnost.

Zapisnik o inspekcijskom nadzoru i službenoj kontroli

Članak 163. (NN 52/21)

(1) Nadležni inspektor o provedbi službene kontrole / inspekcijskog nadzora sastavlja zapisnik o utvrđenom činjeničnom stanju, kao i o podacima i obavijestima dobivenim tijekom obavljanja službene kontrole i inspekcijskog nadzora.

(2) Nadzirani subjekt ili osoba iz članka 162. stavka 3. ovoga Zakona koja je nazočila službenoj kontroli i inspekcijskom nadzoru može staviti svoje primjedbe na sastavljeni zapisnik i zatim ga potpisuje.

(3) Ako nadzirani subjekt ili osoba iz članka 162. stavka 3. ovoga Zakona koja je nazočila nadzoru odbije potpisati zapisnik, nadležni će inspektor u zapisniku navesti razlog odbijanja potpisivanja zapisnika.

(4) Jedan primjerak zapisnika uručuje se nadziranom subjektu ili osobi iz članka 165. stavka 3. ovoga Zakona koja je nazočila nadzoru.

(5) Ako se inspekcijskim nadzorom utvrdi neudovoljavanje uvjetima za ostvarivanje prava za mjere poljoprivredne politike i potpora, primjerak zapisnika dostavlja se Agenciji za plaćanja u roku od 15 dana od dana sastavljanja zapisnika.

(6) U slučaju naknadne kontrole velikih korisnika mjera organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, rezultati provedenih kontrola i primjerak zapisnika kojim je utvrđena nesukladnost, osim korisniku, dostavlja se Ministarstvu i Agenciji za plaćanja u roku od 15 dana od dana sastavljanja Zapisnika.

(7) Ako se službenom kontrolom i inspekcijskim nadzorom utvrde nesukladnosti koje se odnose na ekološku proizvodnju i uvjete višestruke sukladnosti, jedan primjerak zapisnika dostavlja se Agenciji za plaćanja najkasnije u roku od 15 dana od dana sastavljanja zapisnika.

Uzimanje uzoraka i zapisnik o uzimanju uzoraka

Članak 164. (NN 52/21)

(1) Kada je tijekom provođenja službene kontrole i inspekcijskog nadzora potrebno uzeti uzorak radi analize, nadležni inspektor obvezan je uzeti uzorak i dostaviti ga na analizu u ovlašteni službeni ili referentni laboratorij, a ako nema ovlaštenog službenog ili referentnog laboratorija za određenu analizu, inspektor može dostaviti uzorak na analizu u akreditirani laboratorij u nekoj od država članica Europske unije i koji je odredio ministar u skladu s člankom 65. ovoga Zakona ili posebnim propisom.

(2) Uzorkovanje u svrhu provedbe uredbi iz članka 2. ovoga Zakona, ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavlja se u skladu s ovim Zakonom i propisom kojim se uređuju službene kontrole i inspekcijski nadzor koji se provode u skladu s propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja.

(3) U slučaju naplate troškova od nadziranih subjekata za troškove uzorkovanja, dostave uzorka u laboratorij, analize službenih i referentnih uzoraka te prijevoda izvješća laboratorija iz Europske unije za uzorke uzete u skladu s ovim Zakonom i posebnim propisom kojim se uređuju službene kontrole i inspekcijski nadzor koji se provode u skladu s propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja poljoprivredni inspektor donosi rješenje.

(4) Odredbe stavka 3. ovoga članka ne odnose se na naplatu troškova uzoraka hrane koje su uređene posebnim propisima.

Privremeno oduzimanje i raspolaganje predmetima i dokumentacijom

Članak 165. (NN 52/21)

(1) U provedbi službenih kontrola i inspekcijskog nadzora nadležni inspektor može privremeno oduzeti, do donošenja odluke o prekršaju ili presude o kaznenom djelu, dokumentaciju koja u prekršajnom ili sudskom postupku može poslužiti kao dokaz, a nadzirani subjekt dužan je omogućiti nadležnom inspektoru privremeno oduzimanje dokumentacije.

(2) Privremeno oduzeta dokumentacija iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se zapisnikom, ispod čega se potpisuje prisutni u ime stranke.

(3) U slučaju postupanja iz stavka 1. ovoga članka, optužni prijedlog ili kaznena prijava mora se podnijeti u roku od 48 sati.

(4) Privremeno oduzimanje i/ili raspolaganje predmetima koji u prekršajnom ili sudskom postupku mogu poslužiti kao dokaz nadležni inspektori provode u skladu s posebnim propisima.

(5) Ako nije moguće provesti oduzimanje predmeta iz stavka 4. ovoga članka, privremeno oduzimanje i/ili raspolaganje predmetima u smislu ovoga Zakona može se provesti pečaćenjem.

(6) U slučaju iz članka 168. stavka 1. podstavka 3. ovoga Zakona, nadležni inspektor će privremeno zabraniti raspolaganje predmetima i/ili dokumentacijom usmenim rješenjem što će unijeti u zapisnik o obavljenom inspekcijskom nadzoru.

(7) U slučaju potrebe vođenja kaznenog postupka, nadležni inspektor može zaplijeniti potrebnu dokumentaciju.

(8) Način i uvjete pečaćenja ministar propisuje pravilnikom.

Rješenje

Članak 166. (NN 52/21, 152/22)

(1) Ako poljoprivredni inspektor pri provedbi službenih kontrola i inspekcijskih nadzora utvrdi da su povrijeđene odredbe uredbi iz članka 2. ovoga Zakona ili propisa donesenih na temelju njega, osim ako posebnim propisom nije drukčije uređeno, ima pravo i obvezu rješenjem:

1. narediti da se utvrđene nepravilnosti i/ili nedostaci otklone u određenom roku

2. ograničiti ili zabraniti ili privremeno zabraniti stavljanje na tržište i/ili narediti povlačenje s tržišta i/ili opoziv od krajnjeg potrošača hrane i poljoprivrednih proizvoda s utvrđenim nepravilnostima ili koja nije u skladu s propisanim ili označenim zahtjevima kvalitete i/ili pravilima

3. ograničiti ili zabraniti ili privremeno zabraniti stavljanje na tržište i/ili narediti povlačenje s tržišta i/ili opoziv od krajnjeg potrošača za jaka alkoholna pića s utvrđenim nepravilnostima ili koja nisu u skladu s propisanim ili označenim zahtjevima kvalitete i/ili pravilima

4. ograničiti ili zabraniti ili privremeno zabraniti stavljanje na tržište i/ili narediti povlačenje s tržišta poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda koji nisu u skladu s tržišnim standardima i/ili ne odgovaraju definicijama, oznakama i prodajnim oznakama

5. ograničiti ili zabraniti ili privremeno zabraniti stavljanje na tržište hrane i poljoprivrednih proizvoda ako subjekt u poslovanju s hranom / nadzirani subjekt ne postupi po rješenju iz podstavaka 1. ovoga stavka

6. djelomično ili potpuno zabraniti provođenje mjera na temelju ovoga Zakona ako utvrdi povrede propisa

7. narediti kontrolnom tijelu iz članka 106. ovoga Zakona da poništi potvrdnicu kada utvrdi da proizvod ne udovoljava propisanim odredbama za ekološki proizvod

8. zabraniti korištenje znaka ekološkog proizvoda Europske unije i stavljanje u promet i narediti povlačenje iz prometa proizvoda označenih oznakama koje upućuju na ekološku proizvodnju, a za koje utvrdi da su proizvedeni na način koji je u suprotnosti s odredbama Uredbe (EU) br. 2018/848, ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njih

9. zabraniti korištenje pojmova i oznaka koji upućuju na ekološku proizvodnju fizičkim i pravnim osobama koje nisu upisane u Upisnik subjekata

10. zabraniti rad kontrolnom tijelu ako ne postupi u skladu s rješenjem donesenim na osnovu stavka 1. točke 1. ovoga članka

11. ograničiti ili zabraniti ili privremeno zabraniti stavljanje na tržište i/ili narediti povlačenje s tržišta poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda označenih zaštićenim ili registriranim nazivima koji nose oznake ZOI, ZOZP i ZTS, za koje nije izdana potvrda o sukladnosti iz članka 95. ovoga Zakona

12. ograničiti ili zabraniti ili privremeno zabraniti stavljanje na tržište i/ili narediti povlačenje s tržišta poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda označenih nacionalnim sustavima kvalitete, dobrovoljnim shemama kvalitete ako proizvodi nisu proizvedeni u skladu s člankom 97. ovoga Zakona

13. ograničiti ili zabraniti ili privremeno zabraniti stavljanje na tržište i/ili narediti povlačenje s tržišta poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda za ZOI, ZOZP i ZTS iz članka 85. ovoga Zakona koji nisu proizvedeni u skladu sa specifikacijom proizvoda ili proizvoda koji nisu u skladu sa specifikacijom proizvoda

14. narediti delegiranom tijelu iz članka 94. ovoga Zakona da korisniku oznake izvornosti, oznake zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalnog specijaliteta poništi potvrdu kada se utvrdi da nadzirana serija (lot) proizvoda nije proizvedena u skladu sa specifikacijom ili proizvod nije sukladan specifikaciji proizvoda

15. narediti uklanjanje nedostataka i nepravilnosti obvezniku uspostave i primjene ljestvice Unije za klasiranje i označivanje trupova u sektorima govedine i teletine, svinjetine, ovčetine i kozletine

16. ograničiti ili zabraniti ili privremeno zabraniti stavljanje na tržište i/ili narediti povlačenje s tržišta prirodne mineralne, izvorske i stolne vode za koju su utvrđene nesukladnosti u kvaliteti i označavanju s aspekta kvalitete, odnosno koja ne udovoljava odredbama ovoga Zakona i pravilnika iz članka 80. stavka 17. ovoga Zakona

17. zabraniti stavljanje na tržište prirodne mineralne vode ili izvorske vode koja se crpi s tla Republike Hrvatske ili treće zemlje, a za koju nije izdano rješenje o priznavanju iz članka 80. stavka 7. ovoga Zakona odnosno prirodne mineralne vode koja se crpi iz tla države članice Europske unije ili Europskoga gospodarskog prostora ili treće zemlje, a koju nije priznalo odgovorno tijelo države članice Europske unije ili Europskoga gospodarskog prostora ili izvorske vode koja se crpi iz tla države članice Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora, a koju nije priznalo odgovorno tijelo države članice Europske unije ili države Europskoga gospodarskog prostora i/ili koja se pod tim nazivom ne stavlja zakonito na tržište države članice Europske unije ili Europskoga gospodarskog prostora.

18. narediti uklanjanje nesukladnosti u primjerenom roku ako pravna ili fizička osoba nije obavijestila Ministarstvo o pokrenutom postupku punjenja prirodne mineralne vode ili izvorske vode u ambalažu u skladu s člankom 80. stavkom 8. ovoga Zakona ili nije obavijestila Ministarstvo o prestanku punjenja prirodne mineralne vode ili izvorske vode u ambalažu u skladu s člankom 80. stavkom 9. ovoga Zakona

19. zabraniti obavljanje djelatnosti posrednika u lancu doniranja hrane koji nisu upisani u Registar posrednika što je protivno članku 83. stavku 1. ovoga Zakona

20. zabraniti obavljanje djelatnosti posrednika u lancu doniranja hrane ako posrednici u lancu doniranja hrane doniranu hranu daju drugim osobama (osim preraspodjele drugim posrednicima u lancu doniranja hrane) koje nisu krajnji primatelji hrane, što je protivno članku 83. stavku 9. ovoga Zakona

21. narediti uklanjanje utvrđenih nepravilnosti u primjerenom roku u slučaju donatora hrane odnosno posrednika u lancu doniranja hrane koji ne doniraju hranu u skladu s odredbama provedbenog propisa iz članka 82. stavka 5. ovoga Zakona

22. zabraniti obavljanje djelatnosti posrednika u lancu doniranja hrane ako posrednik u lancu doniranja hrane trguje doniranom hranom, što je protivno članku 82. stavku 4. ovoga Zakona

23. utvrditi da subjekt ne udovoljava uvjetima za upis u upisnike i evidencije propisane ovim Zakonom.

(2) U slučaju iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka, kada je za uklanjane nepravilnosti nužno angažiranje vanjskih izvođača radova, rok ne može biti kraći od 90 dana.

(3) Inspektor će donijeti rješenje iz stavka 1. ovoga članka bez odgode, a najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka službene kontrole i inspekcijskog nadzora.

(4) Rješenje iz stavka 1. točke 6. i točke 24. ovoga članka Agencija za plaćanja koristi kao pravovaljani izvještaj o kontroli.

(5) Ako fitosanitarni inspektor pri kontroli usklađenosti voća, povrća ili banana s tržišnim standardima pri uvozu utvrdi da oni nisu usklađeni s tržišnim standardima ili da su povrijeđene druge odredbe ovoga Zakona ili propisa donesenih na temelju njega, rješenjem će zabraniti ili privremeno zabraniti uvoz toga voća, povrća ili banana te poduzeti ostale radnje određene ovim Zakonom i propisom donesenim na temelju ovoga Zakona.

(6) Ako sanitarni inspektor pri kontroli zdravstvene ispravnosti i higijene proizvodnje, prerade, maloprodaje i uvoza prirodne mineralne, izvorske i stolne vode utvrdi nesukladnosti, provodi mjere u skladu s posebnim propisima o hrani, propisima kojima su uređene službene kontrole i inspekcijski nadzor hrane, a uzimajući u obzir provedbeni propis iz članka 80. stavka 17. ovoga Zakona i Uredbu Komisije (EU) br. 115/2010.

(7) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, inspektor neće donositi rješenje ako su utvrđene nepravilnosti otklonjene tijekom inspekcijskog nadzora ili kad izvršenje uopće nije moguće, što će inspektor utvrditi i navesti u zapisnik.

(8) Protiv rješenja iz stavka 1. i stavka 5. ovoga članka može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana dostave rješenja, a o žalbi rješava nadležna unutarnja ustrojstvena jedinica za drugostupanjski upravni postupak Središnjeg ureda Državnog inspektorata.

(9) Žalba izjavljena protiv rješenja inspektora iz stavka 1. i stavka 5. ovoga članka ne zadržava izvršenje rješenja.

Ostale radnje

Članak 167. (NN 52/21)

U obavljanju službenih kontrola i inspekcijskog nadzora poljoprivredni inspektor, osim mjera iz članka 166. ovoga Zakona, može:

1. zatražiti promjenu podataka u bazama podataka na temelju ovoga Zakona u skladu s utvrđenim stanjem

2. zatražiti brisanje podataka iz baza podataka propisanih ovim Zakonom

3. predlagati Ministarstvu ukidanje ovlaštenja kontrolnom tijelu ako ne ispunjava propisane uvjete

4. predlagati Ministarstvu da proizvođačkoj organizaciji, udruženju proizvođačkih organizacija proizvođača i sektorskoj organizaciji oduzme status ako ne ispunjavaju propisane uvjete

5. predlagati i druge potrebne radnje i provedbu aktivnosti za postizanje usklađenosti s ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.

Usmeno rješenje

Članak 168. (NN 52/21)

(1) Nadležni inspektor, u okviru svoje nadležnosti propisane ovim Zakonom, pri obavljanju službene kontrole i inspekcijskih nadzora, ima pravo i dužnost donijeti usmeno rješenje:

– o zabrani uvoza maslinova ulja i stolnih maslina, voća i povrća, prerađenih proizvoda od voća i povrća, banana, živog drveća i drugih biljaka, lukovica, korijenja i sl., rezanog cvijeća i ukrasnog lišća, jaja, mesa peradi, mazivih masti namijenjenih prehrani ljudi i hmelja koji nisu u skladu s tržišnim standardima

– kada rizik za zdravlje ljudi i životinja zahtijeva da se određena mjera poduzme odmah, bez odgađanja

– kada postoji opasnost od prikrivanja, zamjene ili uništenja predmeta službene kontrole i inspekcijskog nadzora ili dokaza ako se mjera ne poduzme odmah

– o privremenoj zabrani prodaje ili stavljanja na tržište / u promet hrane za koju postoji sumnja da ne ispunjava propisane zahtjeve kvalitete, tržišnih standarda ili deklariranih parametara kvalitete, dok se laboratorijskim analizama ne utvrdi njihova sukladnost

– o privremenoj zabrani uvoza, prodaje ili stavljanja na tržište proizvoda iz sektora voća i povrća koji nisu u skladu s tržišnim standardima.

(2) Nadležni inspektor u obavljanju službene kontrole i inspekcijskog nadzora ima pravo i dužnost narediti izvršenje usmenog rješenja odmah uručenjem zapisnika, a usmeno rješenje unosi se u zapisnik po izvršenoj službenoj kontroli i inspekcijskom nadzoru.

(3) Na zahtjev stranke izdat će se pisani otpravak rješenja u roku od osam dana od dana donošenja usmenog rješenja.

(4) Nadležni inspektor donosi usmeno rješenje i drugim slučajevima kada je to propisano ovim Zakonom.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka, inspektor će u zapisniku konstatirati da su prestali razlozi za donošenje rješenja i pečaćenja poslovnog objekta.

(6) Nadležni inspektor u obavljanju službene kontrole i inspekcijskog nadzora ima pravo i dužnost narediti izvršenje usmenog rješenja odmah uručenjem zapisnika, a usmeno rješenje unosi se u zapisnik po izvršenoj službenoj kontroli i inspekcijskom nadzoru.

Članak 169. (NN 52/21)

Brisan.

Prisilno izvršenje nenovčanih obveza novčanom kaznom

Članak 170. (NN 152/22)

(1) Nadzirana osoba koja nakon što rješenje postane izvršno ne postupi po rješenju kaznit će se u svrhu izvršenja rješenja novčanom kaznom.

(2) Odgovornoj osobi u pravnoj osobi će se prvi put rješenjem odrediti kazna u iznosu od 1320,00 eura.

(3) Fizičkoj osobi će se prvi put rješenjem odrediti kazna u iznosu od 660,00 eura.

(4) Ako odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba ne ispune nenovčanu obvezu na temelju koje je doneseno rješenje o izvršenju rješenja po stavcima 2. i 3. ovoga članka, novčana kazna izreći će se ponovno u istom iznosu te, ako je potrebno, novčana kazna izreći će se više puta u istom iznosu.

(5) Rješenje o novčanoj kazni s potvrdom izvršnosti provodi se putem nadležnog suda.

Inicijative za postupanje drugih tijela

Članak 171.

Ako nadležni inspektor u provedbi službenih kontrola utvrdi da je povrijeđen zakon ili drugi propis iz nadležnosti drugog tijela, obvezan je o tome bez odgode obavijestiti nadležno tijelo.

 

GLAVA XI.   PREKRŠAJNE ODREDBE

Prekršajne odredbe za pravne i fizičke osobe

Članak 172. (NN 52/21, 152/22)

(1) Prestao važiti.

Prekršajne odredbe za stavljanje na tržište ekoloških proizvoda bez izdane potvrdnice/certifikata

Članak 172.a (NN 52/21, 152/22)

(1) Novčanom kaznom od 6630,00 do 13.270,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako na tržište kao ekološke proizvode stavlja proizvode bez izdane potvrdnice/certifikata suprotno odredbi članka 102. stavka 6. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom od 660,00 do 1320,00 eura za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 2650,00 do 3980,00 eura za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba obrtnik i fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

(4) Novčanom kaznom od 660,00 do 1320,00 eura za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba.

Prekršajne odredbe za pravne i fizičke osobe

Članak 172.b (NN 152/22)

(1) Novčanom kaznom od 3980,00 do 6630,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. se ne pridržava odredbi u odnosu na mjere i pravila o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda iz članka 42. stavka 1. ovoga Zakona

2. ne čuva dokumentaciju tijekom pet godina od datuma podnošenja zahtjeva na temelju kojeg je kao korisnik mjera i obveznik pravila vezanih za zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda stekao pravo i obvezu iz članka 42. stavka 8. ovoga Zakona

3. ne dostavlja točne podatke po vrstama, opsegu, načinu, rokovima i učestalosti u skladu s člankom 42. stavkom 9. ovoga Zakona

4. klaonica ne uspostavi i/ili ne primjenjuje ljestvice Unije za klasiranje i označivanje trupova u sektorima govedine i teletine, svinjetine, ovčetine i kozletine iz članka 44. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona

5. kao ovlaštenik razvrstavanja i označivanja trupova ne udovoljava uvjetima iz članka 44. stavka 4. ovoga Zakona

6. se ne pridržava odredbi u odnosu na sustav javnih intervencija i privatnog skladištenja iz članka 43. ovoga Zakona

7. kao ovlaštenik razvrstavanja ne provodi postupak razvrstavanja i označivanja trupova u skladu s člankom 44. stavkom 13. ovoga Zakona

8. se ne pridržava odredbi u odnosu na tržište i proizvođačke organizacije iz članka 51. stavka 1. i članka 60. stavka 7. ovoga Zakona

9. stavi na tržište proizvode koji nisu u skladu s utvrđenim tržišnim standardima prema sektorima ili proizvodima u skladu s člankom 51. stavcima 1., 2. i 5. ovoga Zakona

10. obavlja trgovinu voćem i povrćem za koje su utvrđeni tržišni standardi u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 1308/2013 i njezinim provedbenim propisima, a nije upisana u Upisnik trgovaca voćem i povrćem u skladu s odredbom članka 131. stavka 2. ovoga Zakona

11. se ne pridržava odredbi u pogledu poštivanja pravila sustava mjera trgovine s trećim zemljama iz članka 63. stavka 2. ovoga Zakona

12. se ne pridržava odredbi kojih se moraju pridržavati pravne osobe u odnosu na izvanredne mjere iz članka 64. ovoga Zakona

13. stavi na tržište jako alkoholno piće sa zaštićenom oznakom koja ne ispunjava zahtjeve iz specifikacije proizvoda za koju je priznata oznaka iz članka 70. ovoga Zakona

14. na tržište stavi jako alkoholno piće sa zaštićenom oznakom bez Potvrde o sukladnosti iz članka 73. stavka 4. ovoga Zakona

15. stavlja na tržište hranu koja ne udovoljava zahtjevima kvalitete za hranu propisanim propisima iz članka 78. ovoga Zakona te propisima iz članaka 187. i 189. ovoga Zakona koji su ostali u primjeni, a odnose se na hranu

16. stavlja na tržište hranu za životinje koja ne udovoljava propisima iz članka 79. ovoga Zakona

17. stavlja na tržište prirodnu mineralnu, izvorsku ili stolnu vodu koja ne udovoljava zahtjevima kvalitete i označavanja s aspekta kvalitete iz provedbenog propisa iz članka 80. stavka 17. ovoga Zakona, što je protivno odredbama članka 80. stavaka 3. i 4. ovoga Zakona

18. donira hranu protivno odredbama propisa iz članka 82. stavka 5. ovoga Zakona

19. obavlja djelatnost posrednika u lancu doniranja hrane, a nije upisana u Registar posrednika, što je protivno članku 83. stavku 1. ovoga Zakona

20. proizvod čiji je naziv zaštićen prijelaznom nacionalnom zaštitom ne proizvodi u skladu sa Specifikacijom proizvoda i/ili se utvrdi da proizvod označen zaštićenim nazivom koji je stavila na tržište ne udovoljava zahtjevima iz Specifikacije, što je protivno članku 88. stavku 3. ovoga Zakona

21. za vrijeme trajanja prijelazne nacionalne zaštite stavi na tržište proizvod označen zaštićenim nazivom, a za koji nije izdana Potvrda o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom, što je protivno članku 88. stavku 4. ovoga Zakona

22. na tržište stavi proizvod označen nacionalnim znakom ZOI, ZOZP i ZTS, a proizvod nije označen zaštićenim nazivom i za njega nije izdana Potvrda o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom, što je protivno članku 89. stavku 2. ovoga Zakona

23. proizvod čiji je naziv registriran na razini Europske unije ne proizvodi sukladno Specifikaciji proizvoda i/ili se utvrdi da proizvod označen registriranom oznakom koji je stavila na tržište ne udovoljava zahtjevima iz Specifikacije, što je protivno članku 90. stavku 19. ovoga Zakona

24. na tržište stavi proizvod označen registriranim nazivom ZOI, ZOZP i ZTS za koji nije izdana Potvrda o sukladnosti i/ili nije označen pripadajućim znakovima Unije, što je protivno članku 90. stavku 18. ovoga Zakona

25. koristi zaštićeni naziv ili registriranu oznaku, znakove ili kratice za proizvode koji nisu obuhvaćeni zaštitom, što je protivno odredbama članka 13. stavka 1. i članka 24. stavaka 1. i 2. Uredbe (EU) br. 1151/2012

26. na tržište stavi proizvod označen neobveznim izrazom kvalitete »planinski proizvod« ili nacionalnim izrazom kvalitete za koji nema rješenje za korištenje izraza kvalitete, što je protivno članku 96. stavku 8. ovoga Zakona

27. na tržište stavi proizvod označen oznakom iz nacionalnog sustava kvalitete za koji nije potvrđena sukladnost sa Specifikacijom proizvoda, što je protivno članku 99. stavku 2. ovoga Zakona

28. se bavi ekološkom proizvodnjom, preradom, stavljanjem na tržište, uvozom i izvozom ekoloških proizvoda, a nije upisana u Upisnik subjekata iz članka 102. stavka 1. ovoga Zakona

29. u ekološkoj proizvodnji ne primjenjuje pravila proizvodnje iz članka 101. ovoga Zakona ili ekološku proizvodnju ne provodi u skladu s člankom 102. stavkom 2. i stavkom 3. ovoga Zakona

30. u ekološkoj proizvodnji koristi GMO suprotno odredbi članka 102. stavka 4. ovoga Zakona

31. upotrebljava ionizirajuće zračenje za obradu ekološke hrane suprotno odredbi članka 102. stavka 5. ovoga Zakona

32. u biljnoj proizvodnji i proizvodnji biljnog reprodukcijskog materijala iz heterogenog materijala ne primjenjuje pravila u skladu s člankom 102. stavkom 7. ovoga Zakona

33. za uzgoj algi i životinja iz akvakulture ne primjenjuje pravila u skladu s člankom 102. stavkom 8. ovoga Zakona

34. u proizvodnji životinja ne primjenjuje pravila u skladu s člankom 102. stavkom 9. ovoga Zakona

35. u ekološkoj proizvodnji koristi proizvode i tvari protivno odobrenjima iz članka 102. stavka 10. ovoga Zakona

36. ne postupa u skladu s odredbama za prijelazno razdoblje u skladu s člankom 102. stavkom 11. ovoga Zakona

37. ne postupa u skladu s odredbama o proizvodnji prerađene hrane i prerađene hrane za životinje iz članka 102. stavka 12. ovoga Zakona

38. ne označava proizvode kao ekološke u skladu s člankom 102. stavkom 13. ovoga Zakona

39. u proizvodnji ekoloških proizvoda ima hidroponski uzgoj protivno članku 102. stavku 14. ovoga Zakona

40. ako u pčelarstvu koristi tvari koje su zabranjene postupajući protivno članku 102. stavku 15. ovoga Zakona

41. uzgaja stoku bez poljoprivrednog zemljišta postupajući protivno članku 102. stavku 16. ovoga Zakona

42. provodi postupke koji su zabranjeni ili koristi sredstva koja su zabranjena prema članku 102. stavku 17. ovoga Zakona

43. drži stoku u uvjetima ili načinu hranjenja koji nepovoljno utječu na zdravlje odnosno koristi postupke koji su zabranjeni prema članku 102. stavku 18. ovoga Zakona

44. u stočarstvu koristi tvari koje su zabranjene prema članku 102. stavku 19. ovoga Zakona

45. skladišti sirovinske proizvode u jedinici za uzgoj bilja i stoke protivno članku 102. stavku 20. ovoga Zakona

46. ne dostavlja Ministarstvu podatke iz članka 138. stavka 1. ovoga Zakona prema vrsti, opsegu, načinu, rokovima i učestalosti u skladu s propisom iz članka 138. stavka 2. ovoga Zakona

47. ne omogući obavljanje službene kontrole ili ne osigura uvjete za nesmetan rad iz članka 162. stavka 1. ovoga Zakona

48. ne dopusti uvid u poslovne knjige i drugu dokumentaciju, kao i ne dopusti izuzimanje dokumentacije ili ne pruži potrebne podatke i obavijesti iz članka 162. stavka 2. ovoga Zakona

49. ne omogući uzimanje uzoraka iz članka 162. stavka 4. ovoga Zakona

50. na zahtjev nadležnog inspektora ne dostavi ili ne pripremi poslovnu dokumentaciju i podatke koje je nadzirani subjekt dužan voditi u sklopu svojeg poslovanja u roku koji mu inspektor odredi iz članka 162. stavka 5. ovoga Zakona

51. ne dopusti nadležnom inspektoru privremeno oduzimanje dokumentacije koja u prekršajnom ili sudskom postupku može poslužiti kao dokaz iz članka 165. stavka 1. ovoga Zakona

52. ne omogući pečaćenje prostorija s privremeno oduzetim predmetima iz članka 165. stavka 5. ovoga Zakona

53. ne postupi po izvršnom rješenju iz članka 166. ovoga Zakona

54. ne prijavi promjene u Upisniku poljoprivrednika iz članka 118. stavka 5. ovoga Zakona

55. ne upiše u Upisnik iz članka 121.c stavka 1. ovoga Zakona i ne dostavlja podatke iz članka 121.c stavaka 2. i 6. ovoga Zakona

56. se ne pridržava odredbi kojih se moraju pridržavati pravne ili fizičke osobe u odnosu na ugovorne odnose iz članka 61. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom od 660,00 do 1320,00 eura za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 2650,00 do 3980,00 eura za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba obrtnik i fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

(4) Novčanom kaznom od 660,00 do 1320,00 eura za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba.

Prekršajne odredbe u slučaju nepoštivanja/kršenja pravila o jakim alkoholnim pićima

Članak 173. (NN 152/22)

(1) Novčanom kaznom od 1320,00 do 3980,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. primjenjuje postupke proizvodnje protivno članku 68. stavku 1. ovoga Zakona

2. koristi sirovine protivno članku 68. stavku 1. ovoga Zakona

3. jako alkoholno piće ne ispunjava zahtjeve iz članka 68. stavka 1. ovoga Zakona

4. u proizvodnji ne ispunjava tehnološke zahtjeve iz članka 68. stavka 2. ovoga Zakona

5. stavi na tržište jako alkoholno piće koje ne ispunjava zahtjeve iz članka 69. stavka 1. ovoga Zakona

6. jaka alkoholna pića ne ispunjavaju zahtjeve iz članka 69. stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom od 390,00 do 660,00 eura za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 390,00 do 1320,00 eura za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba obrtnik i fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

(4) Novčanom kaznom od 260,00 do 660,00 eura za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba.

Prekršajne odredbe u slučaju kršenja pravila o stavljanju na tržište i primjene tehnoloških postupaka obrade prirodnih mineralnih, izvorskih i stolnih voda

Članak 174. (NN 52/21, 152/22)

(1) Novčanom kaznom od 6630,00 do 13.270,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. stavlja na tržište prirodnu mineralnu, izvorsku ili stolnu vodu koja ne udovoljava zahtjevima sigurnosti odnosno zdravstvene ispravnosti te označavanja s aspekta sigurnosti iz provedbenog propisa iz članka 80. stavka 17. ovoga Zakona i Uredbe Komisije (EU) br. 115/2010, što je protivno odredbama članka 80. stavaka 3. i 4. ovoga Zakona

2. stavlja na tržište prirodnu mineralnu vodu ili izvorsku vodu koja se crpi iz tla Republike Hrvatske ili treće zemlje, a za koju nije izdano rješenje o priznavanju iz članka 80. stavka 7. ovoga Zakona ili prirodnu mineralnu vodu koja se crpi iz tla države članice Europske unije ili Europskoga gospodarskog prostora ili treće zemlje, a koju nije priznalo odgovorno tijelo države članice Europske unije ili Europskoga gospodarskog prostora odnosno ako stavlja na tržište izvorsku vodu koja se crpi iz tla države članice Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora, a koju nije priznalo odgovorno tijelo države članice Europske unije ili države Europskoga gospodarskog prostora ili koja se pod tim nazivom ne stavlja zakonito na tržište države članice Europske unije ili Europskoga gospodarskog prostora, što je protivno članku 80. stavku 2. ovoga Zakona

3. primjenjuje tehnološki postupak obrade prirodne mineralne vode ili izvorske vode za koji ne posjeduje rješenje u skladu s člankom 80. stavkom 10. ovoga Zakona

4. primjenjuje tehnološki postupak korištenja aktivnog aluminijevog oksida za uklanjanje fluorida suprotno odredbama Uredbe Komisije (EU) br. 115/2010, što je protivno članku 80. stavku 11. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom od 660,00 do 1320,00 eura za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 3980,00 do 6630,00 eura za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba obrtnik i fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

(4) Novčanom kaznom od 260,00 do 660,00 eura za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba.

Prekršajne odredbe u slučaju kršenja pravila o postupku punjenja prirodnih mineralnih i izvorskih voda

Članak 175. (NN 152/22)

(1) Novčanom kaznom od 660,00 do 1320,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako nije obavijestila Ministarstvo o pokrenutom postupku punjenja prirodne mineralne vode ili izvorske vode u ambalažu u skladu s člankom 80. stavkom 8. ovoga Zakona ili nije obavijestila Ministarstvo o trajnom prestanku punjenja prirodne mineralne vode ili izvorske vode u ambalažu u skladu s člankom 80. stavkom 9. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom od 60,00 do 130,00 eura za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 260,00 do 660,00 eura za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba obrtnik i fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

(4) Novčanom kaznom od 60,00 do 130,00 eura za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba.

Prekršajne odredbe u slučaju trgovanja doniranom hranom

Članak 176. (NN 152/22)

(1) Novčanom kaznom od 13.270,00 do 26.540,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako trguje doniranom hranom, što je u suprotnosti s odredbama članka 82. stavka 4. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom od 1320,00 do 2650,00 eura za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 3980,00 do 6630,00 eura za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba obrtnik i fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

(4) Novčanom kaznom od 660,00 do 1320,00 eura za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba.

Prekršajne odredbe u slučaju doniranja hrane osobama koje nisu krajnji primatelji hrane

Članak 177. (NN 152/22)

(1) Novčanom kaznom od 9290,00 do 13.270,00 eura kaznit će se pravna osoba posrednik u lancu doniranja hrane ako doniranu hranu daje drugim osobama koje nisu krajnji primatelji hrane, što je protivno članku 83. stavku 9. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom od 1320,00 do 2650,00 eura za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 3980,00 do 6630,00 eura za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba obrtnik i fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

(4) Novčanom kaznom od 660,00 do 1320,00 eura za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba.

Prekršajne odredbe u slučaju kršenja odredbi vezanih uz vođenje evidencije o proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na poljoprivrednom gospodarstvu

Članak 178. (NN 152/22)

Novčanom kaznom u iznosu od 660,00 do 1320,00 eura kaznit će se za prekršaj fizička osoba poljoprivrednik iz članka 3. stavka 1. točke b) ovoga Zakona ako ne vodi evidenciju o proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na poljoprivrednom gospodarstvu te o tome ne izvještava Agenciju za plaćanja u rokovima i na način propisan pravilnikom iz članka 119. stavka 3. ovoga Zakona.

Članak 179. (NN 52/21)

Brisan.

Prekršajne odredbe za delegirano/kontrolno tijelo

Članak 180. (NN 52/21, 152/22)

Prestao važiti.

Prekršajne odredbe za delegirano/kontrolno tijelo

Članak 180.a (NN 152/22)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2650,00 do 9290,00 eura kaznit će se za prekršaj delegirano tijelo iz članka 94. stavka 1. i članka 99. stavka 3. odnosno kontrolno tijelo iz članka 104. stavka 1. ovoga Zakona ako:

1. ne surađuje s Ministarstvom i na zahtjev Ministarstva ne dostavi sve dokumente i informacije potrebne za potpunu uspostavu i provedbu sustava kvalitete ZOI, ZOZP i ZTS, što je protivno članku 94. stavku 17. ovoga Zakona

2. poslove iz članka 94. stavka 1. ovoga Zakona ne obavlja u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 1151/2012, Uredbe (EU) br. 2017/625 i ovoga Zakona, što je protivno članku 94. stavku 18. ovoga Zakona

3. nakon utvrđene sukladnosti sa Specifikacijom proizvoda ne izda korisniku oznake Potvrdu o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda te je u roku od sedam dana od dana izdavanja ne dostavi Ministarstvu, što je protivno članku 95. stavku 5. i članku 99. stavku 4. ovoga Zakona

4. nakon utvrđene sukladnosti sa Specifikacijom proizvoda sudioniku u lancu proizvodnje, prerade i stavljanja na tržište na zahtjev ne izda Uvjerenje o sukladnosti pojedine faze proizvoda sa Specifikacijom proizvoda, što je protivno članku 95. stavku 6. ovoga Zakona

5. izda Potvrdu o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda iz članka 95. stavka 5. ovoga Zakona za proizvode koji nisu kontrolirani u skladu s odobrenim planom kontrole, što je protivno članku 95. stavku 3. ovoga Zakona

6. izda Potvrdu o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda iz članka 99. stavka 4. ovoga Zakona za proizvode koji nisu kontrolirani u skladu sa Specifikacijom proizvoda iz članka 99. stavka 1. ovoga Zakona

7. izda pojedinačno odobrenje za korištenje sjemena ili vegetativnog reprodukcijskog materijala koji nije iz ekološke proizvodnje postupajući protivno članku 105. stavku 1. točki 2. ovoga Zakona

8. ne provjerava je li označivanje ekoloških proizvoda od subjekta u skladu s odredbama poglavlja III. Uredbe (EU) br. 2018/848, odredbama ovoga Zakona i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona postupajući protivno članku 105. stavku 1. točki 6. ovoga Zakona

9. ne dostavi Ministarstvu izvješće o obavljenoj stručnoj kontroli u propisanom roku iz članka 105. stavka 1. točke 3. i članka 105. stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 660,00 do 1320,00 eura za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

 

Članak 180.b. (NN 152/22)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj kontrolno tijelo iz članka 104. stavka 1. ovoga Zakona ako:

1. provodi stručnu kontrolu, a ne udovoljava uvjetima iz članka 104. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona

2. ne obavlja pravilno i pravodobno poslove koji su mu preneseni te kontrolu provodi postupajući protivno članku 105. stavku 1. točki 1. ovoga Zakona

3. izda potvrdnicu/certifikat za proizvode koji nisu proizvedeni u skladu s pravilima za ekološke proizvode protivno članku 105. stavku 1. točki 5. ovoga Zakona

4. ne izvijesti odmah nadležnu poljoprivrednu inspekciju o utvrđenom neudovoljavanju iz članka 105. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona i ne izvijesti u traženom roku Ministarstvo, Agenciju za plaćanja i nadležnu poljoprivrednu inspekciju o neudovoljavanju iz članka 105. stavka 3. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 20.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Prekršajne odredbe za kontrolno tijelo u ekološkoj proizvodnji

Članak 180.c (NN 152/22)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 13.270,00 do 26.540,00 eura kaznit će se za prekršaj kontrolno tijelo iz članka 104. stavka 1. ovoga Zakona ako:

1. provodi stručnu kontrolu, a ne udovoljava uvjetima iz članka 104. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona

2. ne obavlja pravilno i pravodobno poslove koji su mu preneseni te kontrolu provodi postupajući protivno članku 105. stavku 1. točki 1. ovoga Zakona

3. izda potvrdnicu/certifikat za proizvode koji nisu proizvedeni u skladu s pravilima za ekološke proizvode protivno članku 105. stavku 1. točki 5. ovoga Zakona

4. ne izvijesti odmah nadležnu poljoprivrednu inspekciju o utvrđenom neudovoljavanju iz članka 105. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona i ne izvijesti u traženom roku Ministarstvo, Agenciju za plaćanja i nadležnu poljoprivrednu inspekciju o neudovoljavanju iz članka 105. stavka 3. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom od 1320,00 do 2650,00 eura za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

 

GLAVA XII.   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Donošenje provedbenih propisa

Članak 181.

(1) Propise iz članka 10. stavka 2., članka 13. stavka 2., članka 14. stavka 4., članka 15. stavka 5., članka 19. stavka 1., članka 21. stavka 6., članka 27. stavka 2., članka 28. stavka 4., članka 29., članka 30. stavka 3., članka 32. stavka 6., članka 33. stavka 5., članka 34. stavka 3., članka 37. stavka 2., članka 39. stavka 5., članka 41. stavka 2., članka 42. stavka 9., članka 43. stavka 2., članka 44. stavka 11., članka 47. stavka 5., članka 48. stavka 8., članka 49. stavka 5., članka 50. stavka 5., članka 51. stavka 5., članka 52. stavka 7., članka 57. stavka 4., članka 60. stavka 7., članka 61. stavaka 1. i 2., članka 62. stavka 4., članka 63. stavka 2., članka 65. stavaka 6. i 7., članka 68. stavka 2., članka 69. stavka 2., članka 73. stavka 8., članka 78. stavaka 2. i 3., članka 79. stavaka 2. i 3., članka 80. stavka 17., članka 82. stavka 5., članka 84. stavka 5., članka 87. stavka 22., članka 89. stavka 3., članka 90. stavka 21., članka 91. stavka 18., članka 94. stavka 18., članka 95. stavka 9., članka 96. stavaka 10. i 11., članka 97. stavaka 4. i 5., članka 98. stavka 11., članka 99. stavka 10., članka 100. stavka 8., članka 101. stavka 2., članka 102. stavka 21., članka 104. stavka 6., članka 105. stavka 8., članka 106. stavka 3., članka 108. stavka 9., članka 110. stavka 5., članka 112. stavka 4., članka 113. stavka 2., članka 115. stavka 4., članka 117. stavka 5., članka 118. stavka 10., članka 119. stavka 3., članka 122. stavka 6., članka 124. stavka 10., članka 128. stavka 4., članka 131. stavka 9., članka 138. stavka 2., članka 140. stavka 4., članka 141. stavka 11., članka 148. stavka 3., članka 159. stavka 4. i članka 165. stavka 8. ovoga Zakona donijet će ministar u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Posebne programe potpora iz članka 46. podstavaka 1., 2., 3. i 4. ovoga Zakona te plan i program iz članka 81. stavaka 3. i 5. ovoga Zakona donijet će Vlada Republike Hrvatske u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Agencija je obvezna plan kontrole iz članka 73. stavka 3. ovoga Zakona izraditi i dostaviti na odobravanje Ministarstvu u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Ovlaštene pravne osobe i javne ustanove, laboratoriji i evidencije

Članak 182.

(1) Do utvrđivanja ili odabira ovlaštene pravne osobe iz članka 94. stavka 1., članka 104. stavka 1. ovoga Zakona te laboratorija iz članka 65. ovoga Zakona poslove po ovome Zakonu nastavljaju obavljati provoditelji poslova koji su to obavljali do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, a ovlašteni su prema:

1. Zakonu o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15.)

2. Zakonu o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 82/13. i 14/14.)

3. Zakonu o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda (»Narodne novine«, br. 80/13. i 14/14.).

(2) Do ustrojavanja evidencija iz ovoga Zakona, prema odredbama ovoga Zakona, nastavljaju se voditi evidencije koje su vođene do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, a ustrojene su prema:

1. Zakonu o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15.)

2. Zakonu o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 149/09., 22/11. i 120/12.)

3. Zakonu o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 82/13. i 14/14.).

(3) Pravne i fizičke osobe upisane u evidencije iz stavka 2. ovoga članka koje se nastavljaju voditi prema odredbama ovoga Zakona zadržavaju prava i obveze na temelju izvršenih upisa.

Poljoprivredni inspektori

Članak 183.

Poslove poljoprivrednog inspektora, višeg poljoprivrednog inspektora i višeg poljoprivrednog inspektora specijalista nastavljaju obavljati osobe koje su te poslove obavljale do dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 184.

Do stupanja na snagu propisa kojim se uređuje ustrojstvo i rad Državnog inspektorata poslove inspekcijskog nadzora nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavljat će poljoprivredni, fitosanitarni i drugi inspektori Ministarstva iz članka 151. stavka 1. ovoga Zakona.

Propisi doneseni na temelju Zakona o poljoprivredi

Članak 185.

Do stupanja na snagu propisa iz članka 181. ovoga Zakona ostaju na snazi propisi doneseni na temelju Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15.) i Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 149/09., 127/10., 120/12. i 148/13.):

1. Pravilnik o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji (»Narodne novine«, br. 19/16.)

2. Pravilnik o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (»Narodne novine«, br. 49/15., 73/17. i 39/18.)

3. Pravilnik o provedbi mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (»Narodne novine«, br. 49/15., 23/16., 73/17. i 39/18.)

4. Pravilnik o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (»Narodne novine«, br. 37/15., 49/15., 40/17. i 39/18.)

5. Pravilnik o provedbi mjere Informiranje u državama članicama iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (»Narodne novine«, br. 39/18.)

6. Pravilnik o označavanju vina oznakom sorte vinove loze (»Narodne novine«, br. 79/17.)

7. Pravilnik o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine (»Narodne novine«, br. 20/17.)

8. Pravilnik o obveznoj dostavi podataka u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda (»Narodne novine«, br. 107/15. i 136/15.)

9. Pravilnik o utvrđivanju sastava sirovog mlijeka (»Narodne novine«, br. 27/17.)

10. Pravilnik o uređenju ugovornih odnosa u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda (»Narodne novine«, br. 24/15. i 28/17.)

11. Pravilnik o mlijeku i mliječnim proizvodima (»Narodne novine«, br. 64/17.)

12. Uredba o pružanju iznimne potpore za prilagodbu proizvođačima mlijeka (»Narodne novine«, br. 24/17.)

13. Pravilnik o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija (»Narodne novine«, br. 81/15., 97/15., 100/15., 101/15., 124/15., 88/16. i 49/17.)

14. Pravilnik o školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda (»Narodne novine«, br. 69/18.)

15. Pravilnik o inspekcijskom nadzoru i kontroli usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima (»Narodne novine«, br. 69/17. i 79/17.)

16. Pravilnik o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima jabuka i mandarina za postupak povlačenja s tržišta za besplatnu distribuciju (»Narodne novine«, br. 77/17. i 93/17.)

17. Pravilnik o parametrima kvalitete i kvalitativnim klasama pšenice u otkupu pšenice roda 2017. godine (»Narodne novine«, br. 64/17.)

18. Pravilnik o izdavanju dozvola za uvoz konoplje iz trećih zemalja (»Narodne novine«, br. 88/16.)

19. Pravilnik o kazeinima i kazeinatima namijenjenim prehrani ljudi (»Narodne novine«, br. 113/16. i 8/18.)

20. Pravilnik o medu (»Narodne novine«, br. 53/15. i 47/17.)

21. Pravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama (»Narodne novine«, br. 48/15.)

22. Pravilnik o žitaricama i proizvodima od žitarica (»Narodne novine«, br. 81/16.)

23. Pravilnik o mesnim proizvodima (»Narodne novine«, br. 62/18.)

24. Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine«, br. 65/15. i 19/17.)

25. Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinima doniranja hrane i hrane za životinje (»Narodne novine«, br. 119/15.)

26. Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku poljoprivrednog inspektora (»Narodne novine«, br. 56/15.)

27. Pravilnik o registraciji poljoprivrednika koji posluju s hranom za životinje (»Narodne novine«, br. 24/16. i 16/17.)

28. Pravilnik o Mreži za ruralni razvoj (»Narodne novine«, br. 67/18.)

29. Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine u 2016. godini (»Narodne novine«, br. 6/18.)

30. Pravilnik o akreditaciji Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 1/16.)

31. Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (»Narodne novine«, br. 17/18.)

32. Pravilnik o provedbi sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (»Narodne novine«, br. 70/15.)

33. Pravilnik o Upisniku poljoprivrednih gospodarstava (»Narodne novine«, br. 76/11. i 42/13.)

34. Pravilnik o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 72/17.)

35. Pravilnik o višestrukoj sukladnosti (»Narodne novine«, br. 32/15., 45/16., 26/18. i 84/18.)

36. Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2018. (»Narodne novine«, br. 19/18., 42/18. i 45/18.)

37. Pravilnik o provedbi programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje 2018. – 2020. (»Narodne novine«, br. 72/18.)

38. Pravilnik o provedbi mjere 16 »Suradnja« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 101/17.)

39. Pravilnik o provedbi mjere 5, tipa operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 74/17.)

40. Pravilnik o provedbi mjere 4 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.1 »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 37/17.)

41. Pravilnik o provedbi mjere 03 »Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode«, podmjere 3.1. »Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete« i podmjere 3.2. »Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 111/15. i 33/17.)

42. Pravilnik o provedbi mjere M17 »Upravljanje rizicima«, podmjere 17.1. »Osiguranje usjeva, životinja i biljaka« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 29/18.)

43. Pravilnik o provedbi podmjere 6.1. »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, podmjere 6.2. »Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« i podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« u okviru mjere M06 »Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 45/15.)

44. Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima«, i tipa operacije 6.3.1. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 21/18.)

45. Pravilnik o provedbi podmjere 6.4. »Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti« unutar Mjere M06 »Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 120/15. i 6/17.)

46. Pravilnik o provedbi mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 71/16., 15/17., 17/17. i 27/17.)

47. Pravilnik o provedbi mjere M08 »Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma«, podmjere 8.5. »Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 45/16.)

48. Pravilnik o provedbi mjere M08 »Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma«, podmjere 8.6. »Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 45/16.)

49. Pravilnik o provedbi mjere M09 »Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 81/16. i 6/17.)

50. Pravilnik o provedbi podmjere 19.1. u okviru mjere 19 »LEADER – CLLD« (»Narodne novine«, br. 43/15.)

51. Pravilnik o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – Lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 96/17.)

52. Pravilnik o provedbi mjere 4 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 46/17.)

53. Pravilnik o provedbi mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tip operacije 4.3.1. »Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 62/16., 77/17. i 101/17.)

54. Pravilnik o dodjeli potpore za »Razminiranje poljoprivrednog zemljišta« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 38/15. i 31/16.)

55. Pravilnik o provedbi mjere 01 »Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja«, podmjere 1.1. »Potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti za stjecanje vještina«, tip operacije 1.1.1. »Strukovno osposobljavanje za višestruku sukladnost, paket mjera poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene, ekološki uzgoj« i tip operacije 1.1.2. »Strukovno osposobljavanje za poljoprivrednike« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 96/15.)

56. Pravilnik o provedbi mjere M02 »Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 123/15.)

57. Pravilnik o integriranoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 137/12. i 59/14.).

Propisi doneseni na temelju Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 149/09., 22/11. i 120/12.) i Zakona o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda
(»Narodne novine«, br. 82/13. i 14/14.)

Članak 186.

Do stupanja na snagu propisa iz članka 181. ovoga Zakona ostaju na snazi propisi doneseni na temelju Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 149/09., 22/11. i 120/12.) i Zakona o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 82/13., 14/14. i 30/15.):

1. Pravilnik o ovlašćivanju panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja (»Narodne novine«, br. 22/10.)

2. Pravilnik o kategorijama proizvoda od grožđa i vina, enološkim postupcima i ograničenjima (»Narodne novine«, br. 114/10.), osim odredbi članaka 1. – 5., članka 6. stavaka 2., 3., 5. i 6., odredbi članaka 7. – 16. te priloga I. A., priloga I. D. točaka 1. – 4., priloga I. E. točke B te priloga II., III., IV. i V.

3. Pravilnik o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu (»Narodne novine«, br. 48/14., 83/14., 147/14. i 110/16.)

4. Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti i zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla, tradicionalnim izrazima i označavanju vina (»Narodne novine«, br. 141/10., 31/11., 78/11. i 120/12.)

5. Pravilnik o stavljanju u promet vina i vina sa zaštićenom oznakom izvornosti (»Narodne novine«, br. 142/13. i 49/14.)

6. Pravilnik o sustavu provedbe naknadnih kontrola velikih korisnika određenih mjera uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 47/13.)

7. Pravilnik o službenim kontrolama grožđa, mošta, vina, voćnih vina i aromatiziranih proizvoda od vina (»Narodne novine«, br. 28/18.)

8. Pravilnik o označavanju vina oznakom sorte vinove loze (»Narodne novine«, br. 79/17.)

9. Pravilnik o upisu u Upisnik trgovaca voćem i povrćem (»Narodne novine«, br. 111/14. i 21/17.)

10. Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o uvoznim i izvoznim dozvolama za poljoprivredne proizvode (»Narodne novine«, br. 62/13.)

11. Pravilnik o tržišnim standardima za meso peradi (»Narodne novine«, br. 78/11. i 67/12.), osim odredbi članaka 1. – 13., članka 15., članka 17. stavaka 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8. i 9. te članaka 18., 21., 22., 23. i 24.

12. Pravilnik o tržišnim standardima za jaja za valenje i podmladak domaće peradi (»Narodne novine«, br. 6/13.), osim odredbi članaka 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., članka 10. stavaka 2., 4. i 5., članka 11. stavaka 3. i 4. te članaka 12. i 13.

13. Pravilnik o razvrstavanju i označivanju goveđih, svinjskih i ovčjih trupova te označivanju mesa koje potječe od goveda starih manje od 12 mjeseci (»Narodne novine«, br. 71/18.)

14. Pravilnik o prikupljanju podataka i izvješćivanju o cijenama poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 145/13.).

Propisi doneseni na temelju Zakona o hrani

Članak 187.

Do stupanja na snagu propisa iz članka 181. ovoga Zakona ostaju na snazi propisi doneseni na temelju Zakona o hrani (»Narodne novine«, br. 117/03., 130/03., 48/04. i 85/06.), Zakona o hrani (»Narodne novine«, br. 46/07., 84/08. i 55/11.) i Zakona o hrani (»Narodne novine«, br. 81/13. i 14/14.):

1. Pravilnik o jakim alkoholnim pićima (»Narodne novine«, br. 61/09., 141/09., 86/11., 104/11. i 118/12.), osim odredbi članka 1. stavaka 2. i 3., članaka 2. – 13., članka 14. stavka 2., članaka 15. – 20., članaka 40. – 43., članaka 45., 45.a, 45.b i 46. te priloga 1. i 2.

2. Pravilnik o kakau i čokoladnim proizvodima (»Narodne novine«, br. 73/05.)

3. Pravilnik o ugušćenom (kondenziranom) mlijeku i mlijeku u prahu (»Narodne novine«, br. 80/07. i 34/11.)

4. Pravilnik o šećerima i metodama analiza šećera namijenjenih za konzumaciju (»Narodne novine«, br. 39/09. i 144/10.)

5. Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza jestivih kazeina i kazeinata (»Narodne novine«, br. 70/09.)

6. Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza ugušćenog (kondenziranog) mlijeka i mlijeka u prahu namijenjenih za konzumaciju (»Narodne novine«, br. 112/09.)

7. Pravilnik o ekstraktima kave i ekstraktima cikorije (»Narodne novine«, br. 81/10.)

8. Pravilnik o voćnim sokovima i njima sličnim proizvodima namijenjenim za konzumaciju (»Narodne novine«, br. 48/13.)

9. Pravilnik o proizvodima sličnim čokoladi, krem-proizvodima i bombonskim proizvodima (»Narodne novine«, br. 73/05., 69/08. i 141/13.)

10. Pravilnik o smrznutim desertima (»Narodne novine«, br. 20/09. i 141/13.)

11. Pravilnik o sirevima i proizvodima od sireva (»Narodne novine«, br. 20/09. i 141/13.)

12. Pravilnik o kakvoći uniflornog meda (»Narodne novine«, br. 122/09. i 141/13.)

13. Pravilnik o jestivim uljima i mastima (»Narodne novine«, br. 41/12., 70/13. i 141/13.)

14. Pravilnik o soli (»Narodne novine«, br. 89/11. i 141/13.)

15. Pravilnik o pivu (»Narodne novine«, br. 142/11. i 141/13.).

Propisi doneseni na temelju Zakona o stočarstvu

Članak 188.

Do stupanja na snagu propisa iz članka 181. ovoga Zakona ostaju na snazi propisi doneseni na temelju Zakona o stočarstvu (»Narodne novine«, br. 70/97., 36/98., 151/03., 132/06., 14/14. i 30/15.):

1. Pravilnik o kakvoći jaja (»Narodne novine«, br. 115/06., 69/07. i 76/08.), osim odredbi članaka 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 23., 26., 27., 32., 33., 34., 36., 37., članka 39. stavaka 6. i 7. i članaka 41., 42., 43. i 45.

2. Pravilnik o držanju pčela i katastru pčelinje paše (»Narodne novine«, br. 18/08., 29/13., 42/13. i 65/14.).

Propisi doneseni na temelju Zakona o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište

Članak 189.

Do stupanja na snagu propisa iz članka 181. ovoga Zakona ostaje na snazi Pravilnik o proizvodnji brašna i pekarskih proizvoda (»Narodne novine«, br. 142/13.) donesen na temelju Zakona o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište (»Narodne novine«, br. 48/04., 130/04., 140/05., 143/05., 83/09., 93/13. i 14/14.).

Započeti postupci

Članak 190.

(1) Postupci započeti po odredbama Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15.) dovršit će se po odredbama toga Zakona.

(2) Postupci započeti po odredbama Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 149/09., 22/11. i 120/12.) i Zakona o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine”, br. 82/13., 14/14. i 30/15.) dovršit će se po odredbama tih zakona.

(3) Postupci za zaštitu naziva oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnih specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda započetih po odredbama Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15.) dovršit će se po odredbama ovoga Zakona.

(4) Rješenja o priznavanju prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda u Republici Hrvatskoj donesena do stupanja na snagu ovoga Zakona vrijede do dana važenja rješenja.

(5) Pravnoj ili fizičkoj osobi koja po isteku važenja rješenja iz stavka 4. ovoga članka dostavi dokumentaciju iz članka 99. stavka 7. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15.) izdat će se rješenje iz članka 80. stavka 7. ovoga Zakona.

(6) Fizičke ili pravne osobe koje koriste dopuštene tehnološke postupke iz članka 80. stavka 10. ovoga Zakona dužne su u roku od godinu dana od stupanja na snagu ovoga Zakona podnijeti zahtjev za izdavanje rješenja iz članka 80. stavka 7. ovoga Zakona.

(7) Fizička ili pravna osoba je dužna za prirodne mineralne vode i izvorske vode koje se crpe iz tla trećih zemalja, a za koje je proveden postupak priznavanja u Republici Hrvatskoj i izdano rješenje iz članka 80. stavka 7. ovoga Zakona, dostaviti potvrdu iz članka 80. stavka 13. ovoga Zakona u roku od godinu dana od stupanja na snagu ovoga Zakona.

(8) Postupci započeti po odredbama Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 80/13., 41/14. i 107/14.), Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 120/12. i 136/12.), Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 92/10., 127/10., 124/11. i 50/12.), Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 83/09., 153/09. i 60/10.) i Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu (»Narodne novine«, br. 87/02., 117/03., 82/04., 12/05., 85/06., 141/06., 134/07., 85/08. i 4/09.) dovršit će se po odredbama tih zakona.

Status fizičke osobe poljoprivrednika u Upisniku poljoprivrednika

Članak 191.

Fizička osoba poljoprivrednik koja je upisana kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo u Upisnik poljoprivrednika u skladu sa zakonom kojim se određuju ciljevi i mjere poljoprivredne politike koji je važio prije stupanja na snagu ovoga Zakona, zadržava svoj dosadašnji status i svoja prava obavljanja djelatnosti poljoprivrede u okviru korištenja prirodnih bogatstava zemlje i prodajom odnosno zamjenom od tih djelatnosti dobivenih proizvoda u neprerađenom stanju, a u obavljanju djelatnosti mogu mu pomagati članovi njegova obiteljskog kućanstva.

Vijeće za istraživanja u poljoprivredi

Članak 192.

(1) Postupci i poslovi započeti na temelju članka 116. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15.) završavaju ispunjenjem financijskih obveza prema podnositeljima projekata iz članka 116. stavka 1. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15.).

(2) Završetkom ispunjenja financijskih obveza iz stavka 1. ovoga članka prestaje s radom Vijeće za istraživanja u poljoprivredi imenovano rješenjem iz članka 116. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15.).

Obveze poljoprivredne inspekcije

Članak 193.

(1) Do usklađivanja posebnih zakona kojima je propisana nadležnost vinarske, stočarske i inspekcije za kakvoću hrane s odredbama ovoga Zakona, poljoprivredna inspekcija obavlja inspekcijske nadzore prema odredbama:

1. Zakona o vinu (»Narodne novine«, br. 96/03., 25/09., 22/11., 55/11. i 14/14.)

2. Zakona o stočarstvu (»Narodne novine«, br. 70/97., 36/98., 151/03., 132/06. i 14/14.)

3. Zakona o genetski modificiranim organizmima (»Narodne novine«, br. 70/05., 137/09., 28/13. i 47/14.)

4. Zakona o hrani (»Narodne novine«, br. 81/13. i 14/14.)

5. Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje i Uredbe (EZ) br. 1830/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o sljedivosti i označavanju genetski modificiranih organizama i sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedenih od genetski modificiranih organizama kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2001/18/EZ (»Narodne novine«, br. 18/13. i 47/14.)

6. Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskoga parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 1997. godine o novoj hrani i sastojcima nove hrane (»Narodne novine«, br. 39/14. i 47/14.)

7. Zakona o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 82/13., 14/14. i 30/15.).

(2) Inspekcijski postupci nad korisnicima potpora ostvarenih na temelju Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 80/13., 41/14. i 107/14.), Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 120/12. i 136/12.), Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 92/10., 127/10., 124/11. i 50/12.), Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 83/09., 153/09. i 60/10.) i Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu (»Narodne novine«, br. 87/02., 117/03., 82/04., 12/05., 85/06., 141/06., 134/07., 85/08. i 4/09.) provest će se po odredbama tih zakona.

Prestanak važenja propisa

Članak 194.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15.).

Stupanje na snagu

Članak 195.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 42/20

Članak 4.

Postupci započeti prema odredbama Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18.) dovršit će se prema odredbama ovoga Zakona.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 52/21

Članak 80.

(1) Pravilnike iz članka 46.a stavka 5. koji je dodan člankom 11., članka 52. stavka 6. koji je izmijenjen člankom 12., članka 58. stavka 3. koji je dodan člankom 15., članka 71. stavka 3. koji je izmijenjen člankom 22., članaka 71.f stavka 4., 71.g stavka 20., 71.h stavka 16., 71.i stavka 9., 71.j stavka 9., 71.k stavka 16.,71.m stavka 4. i 71.o stavka 3. koji su dodani člankom 23., članka 72. stavka 4. koji je izmijenjen člankom 24., članka 101. stavka 2. koji je izmijenjen člankom 39., članka 102. stavka 22. koji je dodan člankom 40., članka 103. stavka 9. koji je izmijenjen člankom 41., članka 121.a stavka 4. koji je dodan člankom 49., članka 131. stavka 12. koji je izmijenjen člankom 52. i članka 137. stavka 14. koji je izmijenjen člankom 55. ovoga Zakona donijet će ministar u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Pravilnike iz članka 68. stavka 2. koji je izmijenjen člankom 19., članka 69. stavka 2. koji je izmijenjen člankom 20. i članka 71.r koji je dodan člankom 23. ovoga Zakona donijet će ministar u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu članaka 19. i 20. ovoga Zakona.

(3) Posebne programe potpora iz članka 46. stavka 2. koji je dodan člankom 10. ovoga Zakona donijet će Vlada Republike Hrvatske u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(4) Program potpore iz članka 81. stavka 10. koji je izmijenjen člankom 28. ovoga Zakona donijet će Vlada Republike Hrvatske u roku od 18 mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona.

(5) Program potpore iz članka 82. stavka 5. koji je izmijenjen člankom 29. ovoga Zakona donijet će Vlada Republike Hrvatske u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 81.

Pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik korisnika registrirane oznake uspostavljen na temelju članka 33. Pravilnika o jakim alkoholnim pićima (»Narodne novine«, br. 61/09., 141/09., 86/11., 104/11. i 118/12.) smatraju se upisanim u Registar korisnika oznake iz članka 71.m koji je dodan člankom 23. ovoga Zakona te zadržavaju prava i obveze na temelju prethodno izvršenih obveza.

Članak 82.

Fizičke ili pravne osobe upisane u Registar posrednika na temelju Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15.) i Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20. i 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), a koje ne udovoljavaju odredbama ovoga Zakona, brisat će se po službenoj dužnosti iz Registra posrednika u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 83.

(1) Postupci započeti po odredbama Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20. i 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) dovršit će se po odredbama toga Zakona.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, postupci započeti prema odredbama članka 15. stavka 1. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20. i 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) dovršit će se po odredbama članaka 6., 7. i 18. ovoga Zakona.

(3) Rješenja o odobravanju uvoza voća i povrća nositelja pogranične propusnice donesena do stupanja na snagu ovoga Zakona vrijede do dana isteka važenja rješenja.

Članak 84.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Pravilnik o sustavu provedbe naknadnih kontrola velikih korisnika određenih mjera uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 47/13.).

Članak 85.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članaka 19. i 20. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 25. svibnja 2021.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 152/22

Članak 71.

(1) Pravilnike iz članka 8.a stavka 23. i članka 8.b stavka 2. koji su dodani člankom 5. ovoga Zakona, članka 13.a stavka 2. koji je dodan člankom 8. ovoga Zakona, članka 46.b stavka 2. koji je dodan člankom 18. ovoga Zakona, članka 57. stavka 4. koji je izmijenjen člankom 24. ovoga Zakona, članka 58. stavka 3. koji je izmijenjen člankom 25. ovoga Zakona, članka 60.b stavka 9. koji je dodan člankom 28. ovoga Zakona, članka 121.c stavka 8. koji je dodan člankom 47. ovoga Zakona i članka 129. stavka 7. koji je izmijenjen člankom 49. ovoga Zakona donijet će ministar u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Ministar će uskladiti Pravilnik o akreditaciji Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 41/21. i 133/22.), Pravilnik o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede (»Narodne novine«, br. 110/22.), Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (»Narodne novine«, br. 54/19., 126/19. i 147/20.) i Pravilnik o proizvođačkim organizacijama i drugim oblicima udruženja primarnih poljoprivrednih proizvođača (»Narodne novine«, br. 87/20., 129/20., 45/22. i 54/22.) s odredbama ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Strateški plan iz članka 8.a stavka 3. koji je dodan člankom 5. ovoga Zakona donijet će Vlada Republike Hrvatske u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(4) Poslovnik iz članka 56. stavka 3. koji je dodan člankom 23. ovoga Zakona donijet će Povjerenstvo za ovlašćivanje panela u roku od 60 dana od imenovanja članova Povjerenstava.

(5) Poslovnik iz članka 60.b stavka 4. koji je dodan člankom 28. ovoga Zakona donijet će Povjerenstvo za proširenje pravila u roku od 60 dana od imenovanja članova Povjerenstava.

Članak 72.

Pravilnik o provedbi mjere Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje 2020. – 2022. (»Narodne novine«, br. 115/19., 41/20., 53/20. i 93/21.) ostaje na snazi do okončanja provedbe Nacionalnog pčelarskog programa 2020. – 2022.

Članak 73.

Odluku o osnivanju nove pravne osobe iz članka 60 a. stavka 1. koji je dodan člankom 28. ovoga Zakona Skupština pravne osobe treba donijeti najkasnije do 31. prosinca 2027.

Članak 74.

Postupci započeti po odredbama Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21.) dovršit će se po odredbama toga Zakona.

Članak 75.

Na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj prestaju važiti odredbe članaka 60. i 69. ovoga Zakona te članka 180.b koji je dodan člankom 70. ovoga Zakona.

Članak 76.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članaka 2., 9., 52., 55., 59., 61. do 68. ovoga Zakona i članaka 180.a i 180.c koji su dodani člankom 70. ovoga Zakona koji stupaju na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

 

Copyright © Ante Borić