Povezani zakoni

Zakon o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda

NN 82/13, 14/14, 30/15

Uživajte...

Baza je ažurirana 26.03.2019. zaključno sa NN 29/19

Pročišćeni pODZAKONSKI PROPISI

I. OPĆE ODREDBE

Svrha Zakona

Članak 1. (NN 30/15)

Ovim se Zakonom uređuju nadležna i provedbena tijela, djelokrug rada i ovlasti nadležnih i provedbenih tijela, korisnici i obveznici mjera i pravila, sustav praćenja cijena, sustav laboratorija, evidencije, administrativna kontrola i kontrola na terenu, agromonetarni sustav eura, obračun tečaja, izvještavanje Europske komisije, inspekcijski nadzor i prekršajne odredbe, za provedbu:

– Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007., kojom se uspostavlja zajednička organizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda i donose posebne odredbe za određene poljoprivredne proizvode (Jedinstvena Uredba o ZOT-u) (SL L 299, 16. 11. 2007.), sa svim izmjenama i dopunama (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1234/2007), te propisa Vijeća i Europske komisije kojima se detaljnije uređuje provođenje Uredbe (EZ) br. 1234/2007;

– Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1601/91 od 10. lipnja 1991. o utvrđivanju općih pravila o određivanju, opisivanju i prezentiranju aromatiziranih vina, aromatiziranih pića na bazi vina i aromatiziranih koktela na bazi vina (SL L 149, 14. 6. 1991.), sa svim izmjenama i dopunama (u daljnjem tekstu: Uredba (EEZ) br. 1601/91), te propisa Vijeća i Europske komisije kojima se detaljnije uređuje provođenje Uredbe (EEZ) br. 1601/91.

Definicije

Članak 2. (NN 30/15)

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

1. organizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda su mjere i pravila uređena odredbama Uredbe (EZ) br. 1234/2007 u cilju organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda.

2. prestao važiti.

3. prestao važiti.

4. pravila vezana uz trženje i proizvodnju jesu pravila uređena Dijelom II., Glavom II. Uredbe (EZ) br. 1234/2007.

5. prestao važiti.

6. prestao važiti.

7. prestao važiti.

8. prestao važiti.

9. prestao važiti.

10. prestao važiti.

11. prestao važiti.

12. pravila o aromatiziranim vinima, aromatiziranim pićima na bazi vina i aromatiziranim koktelima na bazi vina jesu pravila uređena Uredbom (EEZ) br. 1601/91.

13. evidencije jesu zbirke podataka koje se o korisnicima ili obveznicima mjera i pravila iz ovoga Zakona vode u ministarstvu nadležnom za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) ili drugim pravnim osobama iz članka 3. stavka 3. ovoga Zakona.

14. prestao važiti.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju jednako značenje kao pojmovi korišteni u uredbama iz članka 1. ovoga Zakona.

 

II. NADLEŽNA TIJELA I PROVEDBENO TIJELO

Nadležna tijela

Članak 3. (NN 30/15)

(1) Prestao važiti.

(2) Prestao važiti.

(3) Prestao važiti.

(4) Ministar donosi pravilnike, naredbe, naputke, a Ministarstvo predlaže Vladi Republike Hrvatske donošenje uredbi, programa i strategija nužnih za provedbu uredbi iz članka 1. ovoga Zakona.

(5) Vlada Republike Hrvatske na temelju prijedloga iz stavka 4. ovoga članka donosi uredbe, programe i strategije nužne za provedbu uredbi iz članka 1. ovoga Zakona.

Zadaće nadležnih tijela

Članak 4. (vidi čl. 189 Zakona o poljoprivredi NN 30/15)

(1) Za potrebe provedbe uredbi iz članka 1. ovoga Zakona, Ministarstvo obavlja sljedeće:

– uređuje sustave: organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, mjere informiranja i promocije, pravila za jaka alkoholna pića, pravila za aromatizirana vina, aromatizirana pića na bazi vina i aromatizirane koktele na bazi vina, odabirom dobrovoljnih i primjenom obvezujućih mjera i pravila u skladu sa sustavom organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, mjera informiranja i promocije u dijelu kada je državi članici dana mogućnost dobrovoljnog pristupa primjeni pojedinih mjera i pravila;

– predlaže Vladi Republike Hrvatske uredbe, programe i strategije nužne za provedbu sustava organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, mjera informiranja i promocije i pravila za jaka alkoholna pića te aromatizirana vina, aromatizirana pića na bazi vina i aromatizirane koktele na bazi vina, pravila financiranja zajedničke poljoprivredne politike i kontrole transakcija te izvještavanja, koju provode države članice, a u skladu sa sustavom obvezujućih i dobrovoljnih mjera i pravila organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, mjera informiranja i promocije, pravila za jaka alkoholna pića, pravila za aromatizirana vina, aromatizirana pića na bazi vina i aromatizirane koktele na bazi vina, te u odnosu na sustave financiranja zajedničke poljoprivredne politike i kontrole transakcija koju provode države članice;

– rješava sukladno načinu i uvjetima utvrđenim uredbama iz članka 1. ovoga Zakona, odnosno propisima iz članka 3. stavaka 4. i 5. ovoga Zakona, u slučaju da je državi članici odredbama navedenih uredbi dano pravo da način i uvjete za pojedina pitanja uređuje na nacionalnoj razini;

– uspostavlja sustave evidencija i laboratorija propisane uredbama iz članka 1. ovoga Zakona, odnosno propisima iz članka 3. stavaka 4. i 5. ovoga Zakona, u slučaju da je državi članici odredbama navedenih uredbi dano pravo da način i uvjete za pojedina pitanja uređuje na nacionalnoj razini;

– prati stanje na tržištu poljoprivrednih proizvoda te sukladno stanju, pregovara i predlaže Europskoj komisiji aktiviranje pojedinih mjera organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda;

– prati i prikuplja podatke o cijenama i količinama poljoprivrednih proizvoda, te uređuje sustav praćenja, obrade i kontrole prikupljanja podataka o cijenama za potrebe izvještavanja Europske komisije i nacionalne potrebe u okviru organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda;

– uređuje sustav izvještavanja Europske komisije u skladu s obvezama izvještavanja uređene uredbama iz članka 1. ovoga Zakona, odnosno propisima iz članka 3. stavaka 4. i 5. ovoga Zakona, u slučaju da je državi članici odredbama navedenih uredbi dano pravo da način i uvjete za pojedina pitanja uređuje na nacionalnoj razini, a u odnosu na obveze Ministarstva, Agencije za plaćanja i ostalih pravnih osoba koje ovlasti ministar;

– provodi inspekcijski nadzor nad primjenom uredbi iz članka 1. ovoga Zakona, odnosno propisima iz članka 3. stavaka 4. i 5. ovoga Zakona;

– u okviru inspekcijskog nadzora u svezi sa Uredbom (EZ) br. 485/2008 provodi naknadne kontrole velikih korisnika potpora svih mjera organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, osim velikih korisnika izvoznih potpora;

– provodi administrativnu kontrolu i kontrolu na terenu u svezi sa člankom 17. ovoga Zakona;

– dostavlja i razmjenjuje s Europskom komisijom i državama članicama Europske unije podatke koji se odnose na primjenu uredbi iz članka 1. ovoga Zakona;

– obavještava Europsku komisiju u skladu s zahtjevima uredbi iz članka 1. ovoga Zakona;

– izravno provodi pravila o jakim alkoholnim pićima, pravila o aromatiziranim vinima, aromatiziranim pićima na bazi vina i aromatiziranim koktelima na bazi vina, mjere i pravila organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda vezana uz odredbe članka 8. stavka 2., članka 10., članka 11. ovoga Zakona u dijelu registracije ugovora u sektoru hmelja, ovlašćivanja odgovornog nacionalnog kontrolnog tijela u sektoru vina, ugovornih odnosa u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda i članka 17. ovoga Zakona;

– provodi i primjenjuje ostale mjere i pravila koji su propisani uredbama iz članka 1. ovoga Zakona.

(2) Ministarstvo u provedbi odredbi ovoga Zakona odlučuje o pravima i obvezama pravnih i fizičkih osoba rješenjem.

Provedbeno tijelo

Članak 5. (NN 30/15)

Prestao važiti.

Zadaće provedbenog tijela

Članak 6. (NN 30/15)

Prestao važiti.

 

III. ORGANIZACIJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

III/1. UNUTARNJE TRŽIŠTE

 

III./1.1 Mjere tržnih intervencija

Članak 7. (NN 30/15)

Prestao važiti.

III./1.2 Pravila vezana uz trženje i proizvodnju

Članak 8. (NN 30/15)

(1) Pravilima vezanim uz trženje i proizvodnju uređuje se:

– trženje i proizvodnja proizvoda,

– pravila proizvođačkih grupa, proizvođačkih organizacija, međugranskih (međustrukovnih, interprofesionalnih) organizacija i operatora na tržištu uređena Poglavljima I. i II., Glave II., Dijela II., Uredbe (EZ) br. 1234/2007.

(2) Pravilima trženja i proizvodnje za pojedine proizvode utvrđuju se:

– tržišni standardi, sustav certifikacije i drugi zahtjevi i pravila kojih se pri trženju i proizvodnji moraju pridržavati pravne i fizičke osobe;

– oznake izvornosti, oznake zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih izraza u sektoru vina u svezi s pravima na stjecanje zaštite i primjenom na tržištu, pravima i obvezama nositelja zaštite u održavanju zaštite, te pravima i obvezama drugih pravnih i fizičkih osoba koje stavljaju na tržište proizvode iz sektora vina;

– pravilno označavanje i prezentiranje proizvoda iz sektora vina, a u svezi s proizvodima koji su zaštićeni sukladno podstavku 2. ovoga stavka i proizvodima koji nemaju zaštitu, a kao uvjet da se proizvodi iz sektora vina mogu nalaziti na tržištu;

– proizvodna pravila u sektoru vina kojih se moraju pridržavati proizvođači vina u pogledu korištenja grožđa za proizvodnju, enoloških postupaka i ograničenja, te metoda analize, kao i punitelji i trgovci proizvoda iz sektora vina u postupanju sa vinom na tržištu i u skladištima, a kao uvjet da se proizvodi iz sektora vina od strane proizvođača, punitelja i trgovaca mogu staviti na tržište;

– sustav službenih kontrola, u proizvodnji i na tržištu u pogledu ispunjavanja uvjeta iz podstavaka 1., 2., 3. i 4. ovoga stavka.

(3) Prestao važiti.

(4) Pravne i fizičke osobe svoja prava i obveze u poštivanju pravila trženja i proizvodnje proizvoda te pravila proizvođačkih organizacija, međugranskih (međustrukovnih, interprofesionalnih) organizacija i operatora na tržištu, kao i u svezi sa ostvarivanjem potpore za njihovu provedbu i ostalim propisanim zahtjevima, ostvaruju u skladu s pravilima trženja i proizvodnje proizvoda te pravilima proizvođačkih organizacija, međugranskih (međustrukovnih, interprofesionalnih) organizacija i operatora na tržištu.

(5) Detaljne odredbe kojih se moraju pridržavati pravne i fizičke osobe u pogledu poštivanja pravila trženja i proizvodnje proizvoda te pravila proizvođačkih organizacija, međugranskih (međustrukovnih, interprofesionalnih) organizacija i operatora na tržištu propisane su odredbama Uredbe (EZ) br. 1234/2007 i propisima iz članka 3. stavaka 4. i 5. ovoga Zakona.

 

III/2. MJERE TRGOVINE S TREĆIM ZEMLJAMA

Članak 9. (NN 30/15)

Prestao važiti.

 

III/3. PRAVILA TRŽIŠNOG NATJECANJA

Članak 10. (NN 30/15)

Prestao važiti.

 

III/4. POSEBNE ODREDBE ZA POJEDINE SEKTORE

Članak 11. (NN 30/15)

(1) Pravilima sustava posebnih odredbi za pojedine sektore uređuju se pitanja:

– Prestao važiti,

– Prestao važiti,

– Prestao važiti,

– vinogradarskog registra, obveznih izjava u sektoru vina, pratećih dokumenata u sektoru vina, ovlašćivanja odgovornog nacionalnog kontrolnog tijela u sektoru vina,

– izvještavanja i evaluacije stanja u sektoru vina,

– Prestao važiti,

– Prestao važiti,

– Prestao važiti,

– Prestao važiti.

(2) Pravne i fizičke osobe svoja prava i obveze u poštivanju pravila sustava posebnih odredbi za pojedine sektore ostvaruju u skladu s pravilima utvrđenima za posebne odredbe za pojedine sektore.

(3) Detaljne odredbe kojih se moraju pridržavati pravne i fizičke osobe u pogledu poštivanja pravila uređenih posebnim odredbama za pojedine sektore propisane su odredbama Uredbe (EZ) br. 1234/2007 i propisima iz članka 3. stavaka 4. i 5. ovoga Zakona.

 

IV. MJERE INFORMIRANJA I PROMOCIJE

Članak 12. (NN 30/15)

Prestao važiti.

 

V. PRAVILA O JAKIM ALKOHOLNIM PIĆIMA, AROMATIZIRANIM VINIMA, AROMATIZIRANIM PIĆIMA NA BAZI VINA I AROMATIZIRANIM KOKTELIMA NA BAZI VINA

Članak 13. (NN 30/15)

(1) Prestao važiti.

(2) S ciljem sustavnog uređivanja pravila za proizvodnju i stavljanja na tržište Europske unije aromatiziranih vina, aromatiziranih pića na bazi vina i aromatiziranih koktela na bazi vina uspostavljen je sustav pravila, u odnosu na:

– proizvodna pravila kojih se moraju pridržavati proizvođači u pogledu proizvodnje, korištenja sirovine, postupaka, metoda analize, kao i punitelji i trgovci tih proizvoda u postupanju na tržištu i u skladištima, a kao uvjet da se ti proizvodi od strane proizvođača, punitelja i trgovaca mogu staviti na tržište;

– oznake zemljopisnog podrijetla aromatiziranih vina, aromatiziranih pića na bazi vina i aromatiziranih koktela na bazi vina u svezi sa pravima na stjecanje zaštite i primjenom na tržištu, pravima i obvezama nositelja zaštite u održavanju zaštite, te pravima i obvezama drugih pravnih i fizičkih osoba koje stavljaju na tržište te proizvode;

– pravilno opisivanje, označavanje i prezentiranje aromatiziranih vina, aromatiziranih pića na bazi vina i aromatiziranih koktela na bazi vina, a u vezi sa proizvodima koji su zaštićeni sukladno podstavku 2. ovoga stavka i proizvodima koji nemaju zaštitu, a kao uvjet da se aromatizirana vina, aromatizirana pića na bazi vina i aromatizirani kokteli na bazi vina mogu nalaziti na tržištu;

– službene kontrole u proizvodnji i na tržištu u pogledu ispunjavanja uvjeta iz podstavaka 1., 2. i 3. ovoga stavka.

(3) Pravne i fizičke osobe svoja prava i obveze u poštivanju pravila o jakim alkoholnim pićima i aromatiziranim vinima, aromatiziranim pićima na bazi vina i aromatiziranim koktelima na bazi vina ostvaruju u skladu s pravilima utvrđenima za te proizvode.

(4) Detaljne odredbe kojih se moraju pridržavati pravne i fizičke osobe u pogledu poštivanja pravila o jakim alkoholnim pićima i aromatiziranim vinima, aromatiziranim pićima na bazi vina i aromatiziranim koktelima na bazi vina propisane su odredbama Uredbe (EZ) br. 110/2008, Uredbe (EEZ) br. 1601/91 i propisima iz članka 3. stavaka 4. i 5. ovoga Zakona.

 

VI. FINANCIRANJE ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE

Članak 14. (NN 30/15)

Prestao važiti.

 

VII. KONTROLA TRANSAKCIJA KOJU PROVODE DRŽAVE ČLANICE

Članak 15. (NN 30/15)

Prestao važiti.

 

VIII. KORISNICI I OBVEZNICI MJERA I PRAVILA

Članak 16.

(1) Pravne i fizičke osobe su korisnici i obveznici odredaba ovoga Zakona, ako su temeljem djelatnosti koju obavljaju u pojedinim sektorima poljoprivrede i prehrambene industrije, stekli i/ili koristili prava na određene mjere, odnosno u obvezi su primjene određenih mjera i pravila iz ovoga Zakona.

(2) Korisnici i obveznici mjera iz ovoga Zakona dužni su nadležnim i provedbenim tijelima dostaviti točne tražene podatke.

(3) Pravne i fizičke osobe kao korisnici ili obveznici mjera za koje je nadležna Agencija za plaćanja sukladno članku 5. ovoga Zakona, dužni su omogućiti obavljanje kontrole na terenu te tijekom provedbe kontrole na terenu dati na uvid podatke i dokumente.

(4) Podaci iz stavka 2. ovoga članka smatraju se poslovnom tajnom i mogu se dostaviti trećoj strani samo ako je to uređeno posebnim zakonom ili uz pisanu suglasnost korisnika i obveznika mjera iz ovoga Zakona.

(5) Korisnik ili obveznik, koji je u provođenju odredaba ovoga Zakona stekao prava ili financijska sredstva iz državnog proračuna Republike Hrvatske i/ili EFJP i EPFRR na temelju netočnih podataka ili protivno propisanim pravilima mora vratiti dobivena sredstva, odnosno sredstva stečena takvim pravom.

(6) U slučaju da korisnik ne vrati sredstva iz stavka 5. ovoga članka u naređenom roku, dužan je platiti zakonske zatezne kamate.

(7) Korisnik koji nije vratio sredstva iz stavaka 5. i 6. ovoga članka ne ostvaruje pravo na mjere propisane ovim Zakonom do podmirenja nastalih novčanih obveza.

(8) Korisnici i obveznici iz ovoga Zakona moraju čuvati dokumentaciju pet godina od dana podnošenja zahtjeva na temelju kojeg su ostvarili pravo ili imaju obvezu, osim u slučaju da je uredbama iz članka 1. ovoga Zakona i propisima iz članka 3. stavka 4. ovoga Zakona drugačije propisano.

(9) Vrsta, opseg, način, rokovi i učestalost dostavljanja podataka iz stavka 2. ovoga članka kojih se moraju pridržavati korisnici i obveznici mjera i pravila iz ovoga Zakona propisani su uredbama iz članka 1. ovoga Zakona i propisima iz članka 3. stavka 4. ovoga Zakona.

 

IX. PRIKUPLJANJE PODATAKA I IZVJEŠTAVANJE O CIJENAMA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Članak 17. (NN 30/15)

Prestao važiti.

X. EVIDENCIJE

Članak 18.

(1) Za potrebe provedbe uredbi iz članka 1. ovoga Zakona ustrojavaju se evidencije.

(2) Pravne i fizičke osobe obveznici su upisa u evidencije iz stavka 1. ovoga članka i redovitog izvještavanja u slučaju da je došlo do promjena podataka iz evidencije.

(3) Ministarstvo donosi rješenje o upisu pravnih i fizičkih osoba u evidencije iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Uvjeti upisa i način vođenja evidencija propisani su uredbama iz članka 1. ovoga Zakona i propisima iz članka 3. stavka 4. ovoga Zakona.

 

XI. LABORATORIJI

Članak 19. (NN 30/15)

Prestao važiti.

 

XII. TEČAJ

Članak 20. (NN 30/15)

Prestao važiti.

 

XIII. ADMINISTRATIVNA KONTROLA I KONTROLA NA TERENU AGENCIJE ZA PLAĆANJA I MINISTARSTVA

Članak 21. (NN 30/15)

Prestao važiti.

Članak 22. (NN 30/15)

Prestao važiti.

Članak 23. (NN 30/15)

Prestao važiti.

 

XIV. UPRAVNI I INSPEKCIJSKI NADZOR

Upravni nadzor

Članak 24.

Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona obavlja Ministarstvo.

Inspekcijski nadzor

Članak 25. (NN 14/14)

(1) Inspekcijski nadzor nad provedbom uredbi iz članka 1. ovoga Zakona koje se odnose na:

– mjere tržnih intervencija uređene člankom 7. ovoga Zakona, osim posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva;

– pravila vezana uz trženje i proizvodnju, u dijelu:

– članka 8. stavka 2. podstavka 1. ovoga Zakona, u odnosu na tržišne standarde za voće i povrće, banane, živo bilje i cvijeće te sustava certifikacije u sektoru hmelja,

– članka 8. stavka 3. ovoga Zakona u odnosu na pravila o proizvođačkim organizacijama i grupama, međugranskim (međustrukovnim, interprofesionalnim) organizacijama i operatorima na tržištu;

– mjere trgovine s trećim zemljama uređene člankom 9. ovoga Zakona;

– pravila tržišnog natjecanja uređena člankom 10. ovoga Zakona;

– posebne odredbe za pojedine sektore uređene člankom 11. ovoga Zakona, u dijelu svih pravila i mjera osim pravila i mjera iz sektora vina;

– mjere informiranja i promocije uređene člankom 12. ovoga Zakona;

– odredbe članka 14. ovoga Zakona vezane uz financiranje zajedničke poljoprivrede politike;

– odredbe članka 15. ovoga Zakona vezane uz kontrolu transakcija koju provode države članice u svezi sa provođenjem naknadne kontrole velikih korisnika potpora svih mjera organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, osim korisnika izvoznih potpora,

– mjere prikupljanja podataka i izvještavanja o cijenama poljoprivrednih proizvoda uređene člankom 17. ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, provode poljoprivredni inspektori Ministarstva.

(2) Inspekcijski nadzor nad provedbom odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega koje se odnose na pravila vezana uz trženje i proizvodnju, u dijelu članka 8. stavka 2. podstavka 1. ovoga Zakona, a u odnosu na tržišne standarde pri uvozu za voće i povrće, banane, provode fitosanitarni inspektori Ministarstva.

(3) Inspekcijski nadzor nad provedbom odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega koje se odnose na mjere tržnih intervencija uređene člankom 7. ovoga Zakona u dijelu posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva, pravila vezana uz trženje i proizvodnju, u dijelu članka 8. stavka 2. podstavka 1. ovoga Zakona, u odnosu na tržišne standarde za goveđe meso životinja starosti do 12 mjeseci, jaja i meso peradi, osim pri uvozu i maloprodaji, te uvjete za stavljanje na tržište vezane uz klasiranje u sektoru goveđeg mesa, svinjskog mesa, ovčjeg i kozjeg mesa, jaja i mesa peradi provode stočarski inspektori Ministarstva.

(4) Inspekcijski nadzor nad provedbom odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega koji se odnose na:

– pravila vezana uz trženje i proizvodnju, u dijelu članka 8. stavka 2. podstavaka 2., 3. i 4. ovoga Zakona, u odnosu na:

– oznake izvornosti, oznake zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih izraza u sektoru vina;

– pravilno označavanje i prezentiranje proizvoda iz sektora vina;

– proizvodna pravila u sektoru vina kojih se moraju pridržavati proizvođači vina u pogledu korištenja grožđa za proizvodnju, enoloških postupaka i ograničenja kao i metoda analize, te punitelji i trgovci proizvoda iz sektora vina u postupanju s vinom na tržištu i u skladištima;

– posebne odredbe za pojedine sektore uređene člankom 11. ovoga Zakona, u dijelu svih pravila i mjera vezanih uz sektor vina,

– pravila o jakim alkoholnim pićima i aromatiziranim vinima, aromatiziranim pićima na bazi vina i aromatiziranim koktelima na bazi vina uređena člankom 13. ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona,

– proizvodna pravila u odnosu na kvalitetu konačnog proizvoda iz sektora vina i jakih alkoholnih pića u maloprodaji,

provode vinarski inspektori Ministarstva.

(5) Inspekcijski nadzor nad provedbom odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega koji se odnosi na pravila vezana uz trženje i proizvodnju, u dijelu članka 8. stavka 2. podstavka 1. ovoga Zakona, u odnosu na:

– tržišne standarde za mlijeko i mliječne proizvode, mazive masti, maslinovo ulje i stolne masline, prerađeno voće i povrće, osim pri uvozu, a uključujući maloprodaju,

– tržišne standarde za goveđe meso životinja starosti do 12 mjeseci, jaja i meso peradi, maslinovo ulje i stolne masline, mlijeko i mliječne proizvode, mazive masti, te proizvodna pravila u odnosu na kvalitetu konačnog proizvoda u maloprodaji,

provode inspektori za kakvoću hrane Ministarstva.

(6) Inspekcijski nadzor pri uvozu nad provedbom odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega koje se odnose na tržišne standarde za goveđe meso životinja starosti do 12 mjeseci, jaja i meso peradi, mlijeko i mliječne proizvode, provode granični veterinarski inspektori Ministarstva.

(7) Inspekcijski nadzor pri uvozu nad provedbom odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega koje se odnose na tržišne standarde za mlijeko i mliječne proizvode, mazive masti, maslinovo ulje i stolne masline, prerađeno voće i povrće, pravila vezana uz trženje i proizvodnju vina, jaka alkoholna pića i aromatizirana vina, aromatizirana pića na bazi vina i aromatizirane koktele na bazi vina provode granični sanitarni inspektori Ministarstva zdravlja.

(8) Inspekcijski nadzor nad provedbom odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega koje se odnose na sustav kontrole transakcija uređene člankom 15. ovoga Zakona, koju provode države članice vezane uz provođenje naknadne kontrole velikih korisnika izvoznih potpora provode nadležni inspektori Ministarstva financija.

Ovlasti inspektora

Članak 26.

(1) U provedbi inspekcijskog nadzora, nadležni inspektor iz članka 25. ovoga Zakona ima sljedeća prava, dužnosti i ovlasti:

a) ulaziti i pregledavati poslovne i proizvodne prostore, objekte, zemljište, uređaje, robu, usjeve, nasade, stoku, poslovanje, dokumentaciju i drugo kod korisnika mjera i pravila iz ovoga Zakona, odnosno drugih nadziranih subjekata,

b) zatražiti i pregledati isprave kojima se može utvrditi identitet osoba koje podliježu nadzoru, kao i drugih osoba zatečenih na mjestu nadzora,

c) fotografirati ili snimiti osobe, prostore, objekte, zemljište i drugo iz točke a) ovoga stavka,

d) uzimati uzorke robe i materijala za potrebe ispitivanja bez naknade vrijednosti uzetog uzorka,

e) provoditi uvid u isprave korisnika mjera i pravila iz ovoga Zakona odnosno drugih nadziranih subjekata,

f) prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka i drugih osoba,

g) izvršiti uvid u službene evidencije i baze podataka potrebne za obavljanje nadzora,

h) obavljati i druge radnje potrebne za provedbu inspekcijskog nadzora,

i) provjeravati udovoljava li korisnik i obveznik mjera i pravila uvjetima propisanim ovim Zakonom,

j) utvrđivati nezakonito ostvarivanje prava na mjere iz ovoga Zakona,

k) provjeravati obavlja li se skladištenje na način propisan mjerama i pravilima iz ovoga Zakona,

l) provjeravati pravodobnost dostave i istinitost podataka koje je korisnik i obveznik mjera i pravila iz ovoga Zakona, odnosno drugi nadzirani subjekt obvezan dostaviti radi upisa u upisnike, druge evidencije i baze podataka koje se vode na temelju ovoga Zakona,

m) provjeravati ispunjava li ovlašteni trgovac uvjete za kontrolu usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima,

n) provjeravati udovoljavaju li proizvodi propisanim tržišnim standardima iz ovoga Zakona,

o) provjeravati rad proizvođačkih organizacija, proizvođačkih grupa i međugranskih (međustrukovnih, interprofesionalnih) organizacija,

p) nadzirati ostalo propisano mjerama i pravilima iz ovoga Zakona.

(2) Pod poslovnim i proizvodnim prostorima iz stavka 1. točke a) ovoga članka smatraju se stambene, poslovne i druge prostorije te prostori u kojima korisnik i obveznik mjera i pravila iz ovoga Zakona odnosno drugi nadzirani subjekt obavlja djelatnost kao i poljoprivredno zemljište na kojem se obavlja proizvodnja.

(3) Nadležni inspektori provode kontrolu tržišnih standarda za voće i povrće i certificiranje hmelja na zahtjev stranke u svrhu izdavanja ovim Zakonom propisanih potvrda ili certifikata.

(4) Troškove kontrole tržišnih standarda i certificiranja na zahtjev stranke snosi podnositelj zahtjeva sukladno propisanom cjeniku koji donosi ministar.

Uzimanje uzoraka i analize

Članak 27.

(1) Inspektor ima pravo uzeti potreban broj uzoraka kada posumnja da proizvod ne ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.

(2) Uzorci se šalju na analizu laboratorijima iz članka 19. ovoga Zakona.

(3) Stranke u postupku imaju pravo na ponovljenu analizu.

(4) Konačnim se smatraju rezultati ponovljene analize obavljene u laboratoriju iz članka 19. ovoga Zakona koji nije obavljao prvu analizu, a mogu se pobijati na način pobijanja javnih isprava.

(5) Troškove analize uzoraka snosi korisnik i obveznik mjera i pravila iz ovoga Zakona, odnosno drugi nadzirani subjekt ako se utvrdi da uzorci ne odgovaraju propisanim zahtjevima. Ako uzorak odgovara propisanim zahtjevima, troškovi se podmiruju iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

(6) Korisnik i obveznik mjere nema pravo naknade za uzete uzorke i ambalažu.

(7) Način i uvjeti uzimanja uzorka za potrebe ovoga Zakona uredit će se propisima iz članka 3. stavka 4. ovoga Zakona, osim ako uredbama iz članka 1. ovoga Zakona i posebnim propisima nije drugačije uređeno.

Dužnosti nadziranih subjekata

Članak 28.

(1) Korisnici i obveznici mjera i pravila iz ovoga Zakona, odnosno drugi nadzirani subjekti koji podliježu nadzoru nadležnog inspektora, dužni su omogućiti obavljanje nadzora, dopustiti uvid u poslovne knjige i drugu dokumentaciju, pružiti potrebne podatke i obavijesti te osigurati uvjete za nesmetan rad.

(2) Radi osiguranja nazočnosti prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora, inspektor će neposredno prije početka obavljanja nadzora izvijestiti korisnika i obveznika mjera i pravila iz ovoga Zakona, odnosno drugog nadziranog subjekta koji je dužan nazočiti nadzoru.

(3) Ukoliko je korisnik i obveznik mjera i pravila iz ovoga Zakona, odnosno drugi nadzirani subjekt odsutan, inspektor će obaviti nadzor u nazočnosti djelatnika kojeg je zatekao na radu kod tog korisnika i obveznika mjera i pravila iz ovoga Zakona, odnosno drugog subjekta ili člana obitelji.

(4) Korisnici i obveznici mjera i pravila iz ovoga Zakona, odnosno drugi nadzirani subjekti iz stavka 1. ovoga članka dužni su na zahtjev nadležnog inspektora dostaviti ili pripremiti poslovnu dokumentaciju i podatke potrebne za obavljanje inspekcijskog nadzora u roku koji im inspektor odredi.

(5) Rok iz stavka 4. ovoga članka mora biti primjeren vrsti zahtjeva.

Rješenje o otklanjanju nepravilnosti odnosno nedostataka

Članak 29.

(1) Ako nadležni inspektor u provedbi inspekcijskog nadzora utvrdi da su prekršene odredbe ovoga Zakona čiju provedbu nadzire ima pravo i obvezu, u skladu s ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega:

– rješenjem narediti da se utvrđene nepravilnosti odnosno nedostaci otklone u određenom roku, i/ili

– poduzeti i druge mjere, odnosno izvršiti druge radnje za koje je ovlašten ovim Zakonom ili propisima donesenim na temelju njega.

(2) Nadležni će inspektor donijeti rješenje iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka bez odgađanja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana završetka nadzora.

(3) Iznimno, nadležni inspektor može rješenje iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka donijeti i u usmenom obliku kada se radi o mjerama koje je potrebno hitno poduzeti. Rješenje u usmenom obliku upisuje se u zapisnik o inspekcijskom nadzoru.

(4) Rješenje u usmenom obliku inspektor je dužan dostaviti na zahtjev stranke i u pisanom obliku bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od dana donošenja usmenog rješenja.

Žalba

Članak 30.

(1) Protiv rješenja Ministarstva donesenih na temelju ovoga Zakona nije dopuštena žalba nego se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.

(2) Protiv rješenja inspektora donesenih na temelju ovoga Zakona može se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja izjaviti žalba.

(3) Protiv rješenja u usmenom obliku žalba nije dopuštena. Žalba se može izjaviti protiv rješenja koje je stranci dostavljeno u pisanom obliku.

(4) Žalbu protiv rješenja inspektora rješava posebno Povjerenstvo za žalbe pri Ministarstvu čijeg predsjednika i dva člana imenuje Vlada Republike Hrvatske, osim ako posebnim propisom nije drugačije uređeno.

(5) Predsjednik i članovi povjerenstva iz stavka 4. ovoga članka moraju biti agronomske/poljoprivredne ili prehrambeno-tehnološke struke s položenim državnim stručnim ispitom za inspektora ili pravne struke s položenim državnim stručnim ispitom te moraju imati najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

(6) Žalba izjavljena protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

Članak 31.

Na sva pitanja u svezi s inspekcijskim nadzorom koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjuju se odredbe Zakona o poljoprivredi.

 

XV. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 32.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

– postupi protivno pravilima utvrđenim za mjere tržnih intervencija (članak 7. stavci 6. i 7. ovoga Zakona),

– postupi protivno pravilima utvrđenim za trženje i proizvodnju proizvoda te pravilima proizvođačkih organizacija, međugranskih (međustrukovnih, interprofesionalnih) organizacija i operatora na tržištu (članak 8. stavci 4. i 5. ovoga Zakona),

– postupi protivno pravilima utvrđenim za mjere trgovine s trećim zemljama (članak 9. stavci 2. i 3. ovoga Zakona),

– postupi protivno utvrđenim pravilima tržišnog natjecanja (članak 10. stavci 1. i 2. ovoga Zakona),

– postupi protivno utvrđenim pravilima sustava posebnih odredbi za pojedine sektore (članak 11. stavci 2. i 3. ovoga Zakona),

– postupi protivno pravilima utvrđenim za mjere informiranja i promocije (članak 12. stavci 2. i 3. ovoga Zakona),

– postupi protivno pravilima utvrđenim za jaka alkoholna pića, aromatizirana vina, aromatizirana pića na bazi vina i aromatizirane koktele na bazi vina (članak 13. stavci 3. i 4. ovoga Zakona),

– postupi protivno odredbama u vezi sa financiranjem zajedničke poljoprivredne politike (članak 14. stavak 2. ovoga Zakona),

– postupi protivno pravilima utvrđenima za sustav kontrole transakcija koju provode države članice (članak 15. stavci 2. i 3. ovoga Zakona),

– ne dostavi točno tražene podatke, ne omogući obavljanje kontrole na terenu, u provođenju kontrole na terenu ne da na uvid podatke i dokumentaciju te ne čuva dokumentaciju u propisnom roku (članak 16. stavci 2., 3., 8. i 9. ovoga Zakona),

– ne dostavlja tražene podatke o cijenama i količinama poljoprivrednih proizvoda (članak 17. stavci 2. i 3. ovoga Zakona),

– nije upisana u evidencije, ne izvještava o promjeni podataka iz evidencije (članak 18. stavak 2. ovoga Zakona),

– ne omogući obavljanje kontrole na terenu te tijekom provedbe kontrole na terenu ne daje na uvid podatke i dokumente (članak 23. stavak 5. ovoga Zakona).

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi, korisniku mjera za uređenje tržišta, novčanom kaznom u iznosu od 6.000,00 do 20.000,00 kuna.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba, novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna.

Članak 33.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

– onemogući obavljanje nadzora, ne dopusti uvid u poslovne knjige i drugu dokumentaciju, ne pruži potrebne podatke i obavijesti te ne osigura uvjete za nesmetan rad (članak 28. stavak 1. ovoga Zakona),

– ne dostavi ili ne pripremi poslovnu dokumentaciju i podatke potrebne za obavljanje inspekcijskog nadzora u roku koji joj inspektor odredi (članak 28. stavak 4. ovoga Zakona),

– ne postupi po rješenju inspektora (članak 29. stavak 1. ovoga Zakona).

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi, novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 8.000,00 kuna.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba, novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 8.000,00 kuna.

 

XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34. (NN 30/15)

Prestao važiti.

Članak 35.

(1) Do utvrđivanja ili odabira pravne osobe s javnim ovlastima i javne ustanove iz članka 3. stavka 2. ovoga Zakona te laboratorija iz članka 19. ovoga Zakona, poslove po ovome Zakonu nastavljaju obavljati dosadašnji provoditelji poslova ovlašteni prema Zakonu o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 149/09., 22/11. i 120/12.), Zakonu o vinu, Zakonu o hrani, Zakonu o stočarstvu ili drugim zakonima u slučajevima kad je provođenje poslova bilo predmet ovoga Zakona.

(2) Evidencije ustrojene prema Zakonu o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda, nastavljaju se primjenjivati ako nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.

Članak 36. (NN 30/15)

Prestao važiti.

Članak 37. (NN 30/15)

Prestao važiti.

Članak 38.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti:

Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 149/09., 22/11. i 120/12.) osim odredbi članaka 27a., 27b., i članka 35. stavka 1. podstavka 9.,

– odredbe članaka 32. do 35., odredbe članka 48. stavaka 4. i 6., odredbe članka 51. stavaka 2., 3. i 4., odredbe članaka 52., 54. i 57, odredbe članka 62. stavka 1. podstavka 4., odredbe članka 63. stavka 2. podstavaka 1., 2. i 4. i odredbe članka 75. stavka 1. točke 11. Zakona o vinu (»Narodne novine« br. 96/03. i 55/11.),

– Uredba o javnim intervencijama i potpori privatnom skladištenju u sektoru goveđeg mesa (»Narodne novine«, br. 108/10.),

– Uredba o javnim intervencijama i potpori privatnom skladištenju u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda (»Narodne novine«, br. 117/10.),

– Pravilnik o kontroli sukladnosti proizvoda u sektoru vina pri trgovini s trećim zemljama (»Narodne novine«, br. 40/11.).

Članak 39.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Prijelazne odredbe iz Zakona o poljoprivredi NN 30/15

Propisi doneseni na temelju Zakona o poljoprivredi

Članak 176.

Do donošenja propisa iz članka 174. ovoga Zakona ostaju na snazi u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona propisi doneseni na temelju Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 149/09., 127/10., 120/12. i 148/13.):

1. Pravilnik o Upisniku poljoprivrednih gospodarstava (»Narodne novine«, br. 76/11. i 42/13.)

2. Pravilnik o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (»Narodne novine«, br. 76/14.)

3. Pravilnik o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 76/14. i 82/14.)

4. Pravilnik o integriranoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 137/12. i 59/14.)

5. Pravilnik o sustavu poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (»Narodne novine«, br. 70/13.).

Propisi doneseni na temelju Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju

Članak 177.

Do donošenja propisa iz članka 174. ovoga Zakona ostaju na snazi u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona propisi doneseni na temelju Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 120/12. i 136/12.) i Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 80/13., 41/14. i 107/14.):

1. Pravilnik o državnim potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 101/13.)

2. Pravilnik o provedbi mjere potpore za organizaciju manifestacija (»Narodne novine«, br. 20/13.)

3. Pravilnik o potpori za kapitalna ulaganja u poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 46/11. i 103/11.)

4. Pravilnik o provedbi mjere potpore dohotku poljoprivrednih gospodarstava (»Narodne novine«, br. 33/12.)

5. Pravilnik o ostvarivanju prava na potporu osiguranja od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 33/12.)

6. Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (»Narodne novine«, br. 149/11.,131/12., 24/13. i 9/14.)

7. Pravilnik o područjima s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 44/11.)

8. Pravilnik o višestrukoj sukladnosti (»Narodne novine«, br. 27/14.)

9. Pravilnik o sustavu savjetovanja poljoprivrednika vezano uz višestruku sukladnost (»Narodne novine«, br. 22/10.)

10. Pravilnik o provedbi mjere M05 »Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti«, Podmjere 5.2. »Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 112/14.)

11. Pravilnik o provedbi programa izravne potpore i pojedinih mjera državne potpore poljoprivredi u 2014. godini (»Narodne novine«, br. 27/14., 40/14. i 66/14.)

12. Pravilnik o Mreži za ruralni razvoj (»Narodne novine«, br. 86/11., 114/11. i 96/12.)

13. Pravilnik o provedbi Mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 7/15.)

14. Pravilnik o provedbi Mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, Podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 7/15.).

Propisi doneseni na temelju Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda

Članak 178.

Do donošenja propisa iz članka 174. ovoga Zakona ostaju na snazi u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona propisi doneseni na temelju Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 149/09., 22/11. i 120/12.) i Zakona o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 82/13. i 14/14.):

1. Pravilnik o ovlašćivanju panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja (»Narodne novine«, br. 22/10.)

2. Pravilnik o priznavanju proizvođačkih organizacija u sektoru maslinovog ulja i stolnih maslina (»Narodne novine«, br. 3/11.), osim odredbi članaka 1., 2., 8., 9., 10. i Dodatak I.

3. Pravilnik o kategorijama proizvoda od grožđa i vina, enološkim postupcima i ograničenjima (»Narodne novine«, br. 114/10.), osim odredbi članaka 1., 2., 3., 4. i 5., članka 6. stavaka 2., 3., 5. i 6., odredbi članaka od 7. do 16. te prilozi I. A., I. D. točke 1. – 4., I. E. točke B, te prilozi II., III., IV. i V.

4. Pravilnik o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu (»Narodne novine«, br. 48/14. i 83/14.)

5. Pravilnik o izvješćivanju u sektoru šećera (»Narodne novine«, br. 95/10., 114/11., 3/13. i 22/13.), osim odredbi članka 1. stavaka 1., 2. i 4., članka 2., članka 3. stavka 2., članka 4. stavka 4., članka 5. stavka 2., članaka 6., 7., 8., 9., 10., 13. i 14.

6. Pravilnik o proizvođačkim organizacijama u sektoru voća i povrća (»Narodne novine«, br. 4/10. i 120/10.), osim odredbi članka 1., članka 2. točaka 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 9., članka 3., članka 4. stavka 1. podstavaka a, c, d, e, f i g, stavaka 2. i 3., članaka 5. i 6., članka 8. stavaka 2., 3. i 4., članaka 9., 10., 11., 12. i 13., članka 14. stavka 2. podstavaka a i b, članka 15., članka 16. stavka 1. i stavka 2. podstavka c, stavaka 3., 4. i 5., članka 17. stavaka 1. i 2., članka 18., članka 19. stavka 2. podstavaka a i b, članka 20., članka 21. stavaka 1., 3., 4. i 5., članaka 22. stavaka 1., 2. i 3. podstavka a, stavaka 7. i 8., članka 23. stavaka 1., 3. i 4., članka 24. stavka 1., članka 25., članka 26. stavaka 1., 2. i 5., članaka 27., 28., 31., 32. i 33., i Dodatak I.

7. Uredba o potporama proizvođačkim organizacijama u sektoru voća i povrća (»Narodne novine«, br. 70/10.), osim odredbi članaka 1., 2., 3., 4. i 5., članka 6. stavaka 2., 3., 4. i 5., članaka 8. i 9., članka 10. stavaka 1., 3. i 4., članka 11., članka 12. stavaka 1., 2., 4. b, 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. i 12., članka 13. stavaka 4., 5., 6. i 8., članka 14. stavaka 1. i 3., članka 15. stavaka 1., 2., 3., 4. i 5., članaka 16. do 34., članka 35. stavaka 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8., članaka 36., 37., 38., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69. i 70., Dodatak I., Dodatak II., Dodatak III., Dodatak IV. i Dodatak V.

8. Pravilnik o provedbi sustava proizvodnih ograničenja u sektoru šećera (»Narodne novine«, br. 78/11., 106/12., 126/12. i 22/13.), osim odredbi članaka 1., 2., članka 4. stavka 5., članka 5., članka 9. stavka 1., članka 11. stavaka 2. i 3., članka 13. stavaka 1., 2., 3., 4. i 5., članka 14., članka 15. stavka 3., članaka 16., 16.a, 17., 18., 19., 20. i 22., članka 24. stavaka 2., 3. i 4., članka 25., članka 26. stavaka 1., 2. i 3., članka 27.a, članka 28. i Prilozi 4., 8. i 9.

9. Uredba o tržnom redu za žitarice (»Narodne novine«, br. 98/11. i 30/13.), osim odredbi članaka 1. – 16., članka 17. stavaka 1. i 3., članaka 19., 21., 22., 23. i 24. i Dodaci I., II. i III.

10. Pravilnik o tržišnim standardima za voće i povrće (»Narodne novine«, br. 157/13.)

11. Pravilnik o provedbi Sheme školskog voća i povrća (»Narodne novine«, br. 51/14.)

12. Pravilnik o upisu u Upisnik trgovaca voćem i povrćem (»Narodne novine«, br. 111/14.)

13. Pravilnik o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima voća i povrća za postupke povlačenja s tržišta, neubiranja i zelene berbe (»Narodne novine«, br. 111/14. i 122/14.)

14. Pravilnik o utvrđivanju dodatnih privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima određenog voća i povrća (»Narodne novine«, br. 117/14. i 136/14.)

15. Pravilnik o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (»Narodne novine«, br. 129/14.)

16. Pravilnik o provedbi mjere Investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (»Narodne novine«, br. 129/14.)

17. Pravilnik o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (»Narodne novine«, br. 146/13., 49/14. i 85/14.)

18. Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti i zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla, tradicionalnim izrazima i označavanju vina (»Narodne novine«, br. 141/10., 31/11., 78/11. i 120/12.)

19. Pravilnik o stavljanju u promet vina i vina sa zaštićenom oznakom izvornosti (»Narodne novine«, br. 142/13. i 49/14.)

20. Pravilnik o sustavu proizvodnih ograničenja u sektoru mlijeka (»Narodne novine«, br. 24/13.), osim odredbi članaka 1., 2., 3., članka 4. stavka 1., članka 5., članka 6. stavaka 1. i 4., članka 7., članka 8. stavka 4., članaka 9. i 11., članka 13. stavaka 1., 2., 3. i 4., članka 17. stavaka 3., 4., 5. i 6., članaka 18., 21., 23., članka 25. stavaka 1., 2. i 3., članka 27. stavaka 3. i 4., članka 29. stavaka 3., 4. i 5., članka 31. stavaka 1., 2., 3. i 4., članka 33., članka 34. stavaka 1. i 2., članka 35. stavaka 5., 6., 7. i 8., članaka 36., 37., 41., članka 43. stavaka 3., 4. i 5., članaka 45., 46., 47., 53., 56. i 57.

21. Pravilnik o potpori pri opskrbi redovnih polaznika odgojno-obrazovnih ustanova mlijekom i određenim mliječnim proizvodima (»Narodne novine«, br. 122/13.)

22. Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2013. godini prema Nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2011. do 2013. godine (»Narodne novine«, br. 20/13., 29/13. i 58/13.)

23. Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2014. godini prema Nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2014. do 2016. godine (»Narodne novine«, br. 106/13., 142/13., 65/14. i 69/14.)

24. Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o uvoznim i izvoznim dozvolama za poljoprivredne proizvode (»Narodne novine«, br. 62/13.)

25. Pravilnik o tržišnim standardima za meso peradi (»Narodne novine«, br. 78/11. i 67/12.) osim odredbi članaka 1. – 13., članka 15., članka 17. stavaka 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8. i 9., članaka 18., 21., 22., 23. i 24.

26. Pravilnik o tržišnim standardima za jaja za valenje i podmladak domaće peradi (»Narodne novine«, br. 6/13.) osim odredbi članaka 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., članka 10. stavaka 2., 4. i 5., članka 11. stavaka 3. i 4., članaka 12. i 13.

27. Pravilnik o razvrstavanju i označivanju goveđih trupova i mesa koje potječe od goveda starih manje od 12 mjeseci (»Narodne novine«, br. 45/14.)

28. Pravilnik o razvrstavanju i označivanju svinjskih trupova (»Narodne novine«, br. 45/14.)

29. Pravilnik o razvrstavanju i označivanju ovčjih trupova (»Narodne novine«, br. 45/14.)

30. Pravilnik o sustavu provedbe naknadnih kontrola velikih korisnika određenih mjera uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 47/13.)

31. Pravilnik o priznavanju proizvođačkih i međusektorskih organizacija te o uređenju ugovornih odnosa u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda (»Narodne novine«, br. 67/13.) osim odredbi članka 1., članka 2. stavaka 1. i 3., članka 3. stavka 1. točke 1. – 8., članaka 4., 5., članka 6. stavka 1. podstavka 1., 3. i 4., članka 7. stavka 1., članaka 11., 12., članka 16. stavka 1., članaka 21. i 22.

32. Nacionalni program pomoći sektoru vina 2014. – 2018. usvojen Zaključkom Vlade Republike Hrvatske, klase: 022-03/13-07/164, urbroja: 50301-05/25-13-2, od 26. lipnja 2013. godine

33. Nacionalni pčelarski program za razdoblje od 2014. do 2016. godine usvojen Zaključkom Vlade Republike Hrvatske, klase: 022-03/13-07/59, urbroja: 50301– 05/25-13-3, od 4. travnja 2013. godine; klase: 022-03/14-07/195; urbroja: 50301-05/25-14-2, od 22. svibnja 2014. godine i klase: 022-03/15-07/31, urbroja: 50301-05/25-15-2, od 11. veljače 2015. godine

34. Nacionalna strategija za provedbu Sheme školskog voća i povrća za razdoblje od 1. kolovoza 2014. do 31. srpnja 2015. godine

35. Uredba o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 3/2008 i Uredbe Komisije (EZ) br. 501/2008 o mjerama informiranja i promocije poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 78/13.)

36. Naputak o provedbi postupka ovlašćivanja, uvjetima koje moraju ispunjavati i mjerilima uvrštenim u procjenu rizika ovlaštenih trgovaca (»Narodne novine«, br. 128/14.)

37. Pravilnik o prikupljanju podataka i izvješćivanju o cijenama poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 145/13.).

Propisi doneseni na temelju Zakona o hrani

Članak 179.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona ostaju na snazi u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona propisi doneseni na temelju Zakona o hrani (»Narodne novine«, br. 117/03., 130/03., 48/04. i 85/06.), Zakona o hrani (»Narodne novine«, br. 46/07., 84/08. i 55/11.) i Zakona o hrani (»Narodne novine«, br. 81/13. i 14/14.):

1. Pravilnik o kakau i čokoladnim proizvodima (»Narodne novine«, br. 73/05.)

2. Pravilnik o jestivim kazeinima i kazeinatima (»Narodne novine«, br. 80/07. i 28/11.)

3. Pravilnik o ugušćenom (kondenziranom) mlijeku i mlijeku u prahu (»Narodne novine«, br. 80/07. i 34/11.)

4. Pravilnik o šećerima i metodama analiza šećera namijenjenih za konzumaciju (»Narodne novine«, br. 39/09. i 144/10.)

5. Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza jestivih kazeina i kazeinata (»Narodne novine«, br. 70/09.)

6. Pravilnik o medu (»Narodne novine«, br. 93/09.)

7. Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza ugušćenog (kondenziranog) mlijeka i mlijeka u prahu namijenjenih za konzumaciju (»Narodne novine«, br. 112/09.)

8. Pravilnik o ekstraktima kave i ekstraktima cikorije (»Narodne novine«, br. 81/10.)

9. Pravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama (»Narodne novine«, br. 81/13.)

10. Pravilnik o voćnim sokovima i njima sličnim proizvodima namijenjenim za konzumaciju (»Narodne novine«, br. 48/13.)

11. Pravilnik o proizvodima sličnim čokoladi, krem-proizvodima i bombonskim proizvodima (»Narodne novine«, br.73/05., 69/08. i 141/13.)

12. Pravilnik o keksima i keksima srodnim proizvodima (»Narodne novine«, br. 73/05., 69/08. i 141/13.)

13. Pravilnik o smrznutim desertima (»Narodne novine«, br. 20/09. i 141/13.)

14. Pravilnik o sirevima i proizvodima od sireva (»Narodne novine«, br. 20/09. i 141/13.)

15. Pravilnik o kakvoći uniflornog meda (»Narodne novine«, br. 122/09. i 141/13.)

16. Pravilnik o jestivim uljima i mastima (»Narodne novine«, br. 41/12., 70/13. i 141/13.)

17. Pravilnik o soli (»Narodne novine«, br. 89/11. i 141/13.)

18. Pravilnik o pivu (»Narodne novine«, br. 142/11. i 141/13.)

19. Pravilnik o mesnim proizvodima (»Narodne novine«, br. 131/12.)

20. Pravilnik o žitaricama, mlinskim i pekarskim proizvodima, tjestenini, tijestu i proizvodima od tijesta (»Narodne novine«, br. 78/05., 135/09., 86/10. i 72/11.)

21. Pravilnik o jakim alkoholnim pićima (»Narodne novine«, br. 61/09., 141/09., 86/11., 104/11. i 118/12.) osim odredbi članka 1. stavaka 2. i 3., odredbi članaka 2. – 13., odredbi članka 14. stavka 2., odredbi članaka 15. do 20., odredbi članaka 40. – 43., odredbi članaka 45., 45.a, 45.b i 46. te Prilozi 1. i 2.

Propisi doneseni na temelju Zakona o stočarstvu

Članak 180.

Do donošenja propisa iz članka 174. ovoga Zakona ostaju na snazi u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona propisi doneseni na temelju Zakona o stočarstvu (»Narodne novine«, br. 70/97., 36/98., 151/03., 132/06. i 14/14.):

1. Pravilnik o kakvoći jaja (»Narodne novine«, br. 115/06., 69/07. i 76/08.), osim odredbi članaka 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 23., 26., 27., 32., 33., 34., 36., 37., članka 39. stavaka 6. i 7., članaka 41., 42., 43. i 45.

2. Objava upisa u popis ovlaštenih pravnih osoba za obavljanje postupaka razvrstavanja i klasiranja goveđih trupova i polovica na liniji klanja (»Narodne novine«, br. 155/05. i 16/06.)

3. Objava naziva ovlaštene pravne osobe za obavljanje postupka klasiranja svinjskih trupova i polovica na liniji klanja (»Narodne novine«, br. 16/06.)

4. Objava upisa u popis ovlaštenih osoba za obavljanje postupka razvrstavanja i klasiranja goveđih trupova i polovica na liniji klanja (»Narodne novine«, br. 16/06.)

5. Pravilnik o kakvoći svježeg sirovog mlijeka (»Narodne novine«, br. 102/00., 111/00. i 74/08.)

6. Objava naziva referentnog laboratorija za provjeru rada ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće svježeg sirovog mlijeka (»Narodne novine«, br. 34/02.)

7. Pravilnik o držanju pčela i katastru pčelinje paše (»Narodne novine«, br. 18/08., 29/13., 42/13. i 65/14.).

Propis donesen na temelju Zakona o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda

Članak 181.

Do donošenja propisa iz članka 174. ovoga Zakona ostaje na snazi Pravilnik o ekološkoj proizvodnji (»Narodne novine«, br. 86/13.) donesen na temelju Zakona o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda (»Narodne novine«, br. 80/13. i 14/14.) u dijelu u kojem nije u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.

Propisi doneseni na temelju Zakona o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Članak 182.

Do donošenja propisa iz članka 174. ovoga Zakona ostaju na snazi u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona propisi doneseni na temelju Zakona o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine«, br. 80/13. i 14/14.):

1. Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine«, br. 86/13.)

2. Pravilnik o nacionalnom znaku zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine«, br. 69/14.).

Propis donesen na temelju Zakona o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište

Članak 183.

Do donošenja propisa iz članka 174. ovoga Zakona ostaje na snazi Pravilnik o proizvodnji brašna i pekarskih proizvoda (»Narodne novine«, br. 142/13.) donesen na temelju Zakona o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište (»Narodne novine«, br. 48/04., 130/04., 140/05., 143/05., 83/09., 93/13. i 14/14.) u dijelu u kojem nije u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.

Propis donesen na temelju Zakona o inspekcijama u poljoprivredi

Članak 184.

Do donošenja propisa iz članka 174. ovoga Zakona ostaje na snazi Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku inspektora u poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 16/14.) donesen na temelju Zakona o inspekcijama u poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 93/13.) u dijelu u kojem nije u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.

Propis donesen na temelju Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda

Članak 185.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona ostaje na snazi Uredba o mjerama i naknadama za prekomjerne i špekulativne zalihe poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda iz sektora šećera (»Narodne novine«, br. 77/13. i 17/15.) donesena na temelju Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 149/09., 22/11. i 120/12.).

Započeti postupci

Članak 186.

(1) Postupci započeti po odredbama Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 149/09., 127/10., 50/12., 120/12. i 148/13.) dovršit će se po odredbama toga Zakona.

(2) Postupci započeti po odredbama Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 80/13., 41/14. i 107/14.), Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 120/12. i 136/12.), Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 92/10., 127/10., 124/11. i 50/12.), Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 83/09., 153/09. i 60/10.) i Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu (»Narodne novine«, br. 87/02., 117/03., 82/04., 12/05., 85/06., 141/06., 134/07., 85/08. i 4/09.) dovršit će se po odredbama tih zakona.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, postupci povrata sredstava započeti po odredbama Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 80/13., 41/14. i 107/14.), Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 120/12. i 136/12.), Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 92/10., 127/10., 124/11. i 50/12.), Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 83/09., 153/09. i 60/10.) i Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu (»Narodne novine«, br. 87/02., 117/03., 82/04., 12/05., 85/06., 141/06., 134/07., 85/08. i 4/09.) dovršit će se po odredbi članka 142. ovoga Zakona.

(4) Postupci započeti po odredbama Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 149/09., 22/11. i 120/12.) i Zakona o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 82/13. i 14/14.) dovršit će se po odredbama tih zakona.

(5) Postupci započeti po odredbama Zakona o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda (»Narodne novine«, br. 80/13. i 14/14.) dovršit će se po odredbama toga Zakona.

(6) Postupci započeti po odredbama Zakona o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište (»Narodne novine«, br. 48/04., 130/04., 140/05., 83/09., 93/13. i 14/14.) dovršit će se po odredbama toga Zakona.

(7) Postupci za registraciju oznaka izvornosti, oznaka zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda započeti po odredbama Zakona o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine«, br. 50/12.) i Zakona o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine«, br. 80/13. i 14/14.) dovršit će se po odredbama tih zakona.

(8) Postupci priznavanja prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda u Republici Hrvatskoj započeti po odredbama Zakona o hrani (»Narodne novine«, br. 46/07., 84/08. i 55/11.) i Zakona o hrani (»Narodne novine«, br. 81/13. i 14/14.) dovršit će se po odredbama ovoga Zakona.

(9) Rješenja o priznavanju prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda u Republici Hrvatskoj donesena do stupanja na snagu ovoga Zakona vrijede do dana važenja rješenja.

(10) Subjektu u poslovanju s hranom koji po isteku važenja rješenja iz stavka 9. ovoga članka dostavi dokumentaciju iz članka 99. stavka 7. ovoga Zakona izdat će se rješenje iz članka 99. stavka 4. ovoga Zakona.

Imenovanje članova VIP-a

Članak 187.

Do imenovanja članova VIP-a, sukladno odredbama ovoga Zakona, poslove iz ovoga Zakona obavljat će članovi VIP-a imenovani sukladno Zakonu o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 149/09., 127/10., 50/12., 120/12. i 148/13.).

Obveze poljoprivredne inspekcije

Članak 188.

(1) Do usklađivanja posebnih zakona kojima je propisana nadležnost vinarske, stočarske i inspekcije za kakvoću hrane s odredbama ovoga Zakona, poljoprivredna inspekcija obavlja inspekcijske nadzore prema odredbama:

1. Zakona o vinu (»Narodne novine«, br. 96/03., 25/09., 22/11. i 55/11. i 14/14.)

2. Zakona o stočarstvu (»Narodne novine«, br. 70/97., 36/98., 151/03., 132/06. i 14/14.)

3. Zakona o zaštiti životinja (»Narodne novine«, br. 135/06., 37/13. i 125/13.)

4. Zakona o genetski modificiranim organizmima (»Narodne novine«, br. 70/05., 137/09., 28/13. i 47/14.)

5. Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (»Narodne novine«, br. 81/13. i 14/14.)

6. Zakona o hrani (»Narodne novine«, br. 81/13. i 14/14.)

7. Zakona o informiranju potrošača o hrani (»Narodne novine«, br. 56/13. i 14/14.)

8. Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje i Uredbe (EZ) br. 1830/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o sljedivosti i označavanju genetski modificiranih organizama i sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedenih od genetski modificiranih organizama kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2001/18/EZ (»Narodne novine«, br. 18/13. i 47/14.)

9. Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskoga parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 1997. godine o novoj hrani i sastojcima nove hrane (»Narodne novine«, br. 39/14. i 47/14.)

10. dijela Zakona o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 82/13. i 14/14.) iz članka 189. podstavka 3. ovoga Zakona koji je ostao na snazi.

(2) Inspekcijski postupci nad korisnicima potpora ostvarenih temeljem Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 80/13., 41/14. i 107/14.), Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 120/12. i 136/12.), Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 92/10., 127/10., 124/11. i 50/12.), Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 83/09., 153/09. i 60/10.) i Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu (»Narodne novine«, br. 87/02., 117/03., 82/04., 12/05., 85/06., 141/06., 134/07., 85/08. i 4/09.) provest će se po odredbama tih zakona.

(3) Do imenovanja povjerenstava za žalbe o žalbama iz članka 170. ovoga Zakona rješavat će povjerenstva imenovana do stupanja na snagu ovoga Zakona.

Prestanak važenja propisa

Članak 189.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti:

– Zakon o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 149/09., 127/10., 50/12., 120/12. i 148/13.)

– Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 80/13., 41/14. i 107/14.)

– u Zakonu o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 82/13. i 14/14.) u članku 1. podstavci 2., 3., 4., 5., 6. i 7., u članku 2. stavku 1. podstavci 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. i 14., u članku 3. stavci 1., 2. i 3., u članku 4., osim u dijelu koji se odnosi na upravno pravne i inspekcijske poslove u području vina, aromatiziranih vina, aromatizirana pića na bazi vina i aromatiziranih koktela na bazi vina, članci 5., 6. i 7., u članku 8. stavak 3., članak 9., članak 10., u članku 11. stavku 1. podstavci 1., 2., 3., 6., 7., 8. i 9., članak 12., u članku 13. stavak 1., članci 14., 15., 17., 19., 20., 21., 22., 23., 34., 36. i 37.

– Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda (»Narodne novine«, br. 80/13. i 14/14.)

– Zakon o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine«, br. 80/13. i 14/14.)

– Zakon o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište (»Narodne novine«, br. 48/04., 130/04., 140/05., 143/05., 83/09., 93/13. i 14/14.)

– Zakon o inspekcijama u poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 93/13.)

– u Zakonu o hrani (»Narodne novine«, br. 81/13. i 14/14.) u članku 1. stavak 3., članak 23., članak 24., u članku 33. stavku 1. podstavak 13., u članku 34. stavku 1. podstavci 37., 38., 39., 40., 41.

– u Zakonu o stočarstvu (»Narodne novine«, br. 70/97., 36/98., 151/03., 132/06. i 14/14.) članci 35., 36., 37., članak 49.c točka 14., članak 61. stavak 1. točka 13. po pitanju standarda kvalitete hrane za životinje

– Pravilnik o uljima od ploda i komine masline (»Narodne novine«, br. 7/09. i 112/09.)

– Popis odobrenih postupaka za utvrđivanje udjela mišićnog tkiva u svinjskim trupovima i polovicama (»Narodne novine«, br. 5/11.)

– Pravilnik o dozvoljenom udjelu eruka kiseline u uljima i mastima (»Narodne novine«, br. 70/08. i 86/08.).

 

 

Copyright © Ante Borić