Povezani zakoni

Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2182/2004 o medaljama i žetonima koji nalikuju eurokovanicama

NN 114/22 

na snazi od 01.01.2023.

Uživajte...

Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom utvrđuje nadležno tijelo i ovlasti nadležnog tijela, postupanje s medaljama i žetonima koji nalikuju eurokovanicama te prekršajne odredbe za provedbu uredbe Europske unije iz područja medalja i žetona koji nalikuju eurokovanicama iz članka 2. ovoga Zakona.

Pravo Europske unije

Članak 2.

Ovim se Zakonom osigurava provedba Uredbe Vijeća (EZ) br. 2182/2004 od 6. prosinca 2004. o medaljama i žetonima koji nalikuju eurokovanicama (SL L 373, 21. 12. 2004.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 46/2009 od 18. prosinca 2008. (SL L 17, 22. 1. 2009.) (u daljnjem tekstu: Uredba Vijeća (EZ) br. 2182/2004).

Pojmovi

Članak 3.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

1. medalja i žeton koji nalikuju eurokovanici jesu medalja i žeton koji imaju jedno ili više obilježja uređenih člankom 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2182/2004

2. osoba koja proizvodi i prodaje medalje i žetone odnosno koja ih uvozi i distribuira za prodaju ili u druge komercijalne svrhe jest fizička ili pravna osoba koja na području Republike Hrvatske proizvodi i/ili prodaje medalje i žetone odnosno koja ih uvozi i/ili distribuira za prodaju ili u druge komercijalne svrhe

3. subjekt nadzora Hrvatske narodne banke jest osoba koja proizvodi i prodaje medalje i žetone odnosno koja ih uvozi i distribuira za prodaju ili u druge komercijalne svrhe, a za koje medalje i žetone postoji sumnja da nalikuju eurokovanicama (u daljnjem tekstu: subjekt nadzora).

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju istovjetno značenje kao pojmovi upotrijebljeni u Uredbi Vijeća (EZ) br. 2182/2004.

Korištenje pojmova s rodnim značenjem

Članak 4.

Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. NADLEŽNO TIJELO, NJEGOVE NADLEŽNOSTI I PODRUČJE RADA

Nadležno tijelo

Članak 5.

Hrvatska narodna banka nadležno je tijelo za nadzor nad primjenom Uredbe Vijeća (EZ) br. 2182/2004 i ovoga Zakona.

Provedba nadzora

Članak 6.

(1) Hrvatska narodna banka provodi nadzor u smislu postupanja u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 2182/2004 i ovoga Zakona nad subjektom nadzora.

(2) Hrvatska narodna banka ovlaštena je nadzor iz stavka 1. ovoga članka obavljati:

– provođenjem nadzora

– nalaganjem nadzornih mjera.

(3) Nadzor iz stavka 1. ovoga članka provode ovlašteni zaposlenici Hrvatske narodne banke (u daljnjem tekstu: ovlaštene osobe).

(4) Subjekt nadzora dužan je ovlaštenim osobama omogućiti provođenje nadzora iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Nadzor iz stavka 1. ovoga članka ovlaštene osobe mogu obavljati i u poslovnim prostorijama subjekta nadzora i na ostalim mjestima na kojima subjekt nadzora obavlja djelatnost i poslove koje su predmet nadzora.

Zapisnik o obavljenom nadzoru

Članak 7.

(1) Nakon provedenog nadzora kojim su utvrđene nezakonitosti u primjeni ovoga Zakona i Uredbe Vijeća (EZ) br. 2182/2004 ovlaštene osobe sastavit će zapisnik u dva primjerka.

(2) Jedan primjerak zapisnika o provedenom nadzoru kojim su utvrđene nezakonitosti u primjeni ovoga Zakona i Uredbe Vijeća (EZ) br. 2182/2004 dostavlja se na očitovanje subjektu nadzora u roku od pet radnih dana od dana provedenog nadzora.

(3) Zapisnik iz stavka 1. ovoga članka može sadržavati poziv subjektu nadzora da u roku određenom u zapisniku otkloni utvrđene nezakonitosti i o tome obavijesti Hrvatsku narodnu banku.

(4) Na dostavljeni zapisnik subjekt nadzora ima pravo očitovanja u roku navedenom u zapisniku, a koji ne može biti kraći od tri niti duži od osam dana od dana njegova primitka.

(5) Nakon zaprimljenog očitovanja iz stavka 4. ovoga članka Hrvatska narodna banka ako smatra opravdanim navode iz očitovanja, sastavlja dodatak zapisniku i dostavlja ga subjektu nadzora, na koji subjekt nadzora nema pravo na očitovanje.

Rješenje o nalaganju mjera

Članak 8.

(1) Hrvatska narodna banka može tijekom i nakon provedenog nadzora donijeti rješenje kojim će subjektu nadzora naložiti mjeru za otklanjanje nezakonitosti i odrediti rok za njezino izvršenje.

(2) Mjere koje Hrvatska narodna banka može naložiti rješenjem iz stavka 1. ovoga članka su:

– zabrana proizvodnje, prodaje, uvoza, distribucije za prodaju ili druge komercijalne svrhe medalja i žetona koji nalikuju eurokovanicama za koje je proizvodnja i prodaja te uvoz i distribucija za prodaju ili u druge komercijalne svrhe zabranjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 2182/2004

– privremeno oduzimanje medalja i žetona za koje sumnja da nalikuju eurokovanici za koje je proizvodnja i prodaja te uvoz i distribucija za prodaju ili u druge komercijalne svrhe zabranjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 2182/2004

– trajno oduzimanje medalja i žetona koji nalikuju eurokovanici za koje je proizvodnja i prodaja te uvoz i distribucija za prodaju ili u druge komercijalne svrhe zabranjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 2182/2004

– uništavanje medalja i žetona koji nalikuju eurokovanici za koje je proizvodnja i prodaja te uvoz i distribucija za prodaju ili u druge komercijalne svrhe zabranjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 2182/2004.

(3) Subjekt nadzora dužan je postupiti po rješenju Hrvatske narodne banke kojim su mu naložene mjere iz stavka 2. ovoga članka i provesti naložene mjere.

(4) Mjera iz stavka 2. podstavka 2. ovoga članka može trajati do primitka očitovanja Europske komisije o tome radi li se o medaljama i žetonima za koje je zabranjena proizvodnja i prodaja, kao i njihov uvoz i distribucija za prodaju ili u druge komercijalne svrhe, u skladu s Uredbom (EZ) br. 2182/2004.

(5) Ako Hrvatska narodna banka naloži provođenje mjere iz stavka 2. podstavka 4. ovoga članka, subjekt nadzora kojemu je mjera naložena dužan je provesti postupak uništavanja samo uz nadzor ovlaštene osobe Hrvatske narodne banke.

(6) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se protiv njega može pokrenuti upravni spor.

III. MEDALJE I ŽETONI KOJI NALIKUJU EUROKOVANICAMA

Obvezno postupanje s medaljama i žetonima koji nalikuju eurokovanicama

Članak 9.

(1) Svaka osoba koja na bilo koji način dođe u posjed medalje i žetona za koje sumnja da nalikuju eurokovanici, a za koje je proizvodnja i prodaja te uvoz i distribucija za prodaju ili u druge komercijalne svrhe zabranjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 2182/2004 dužna je o tome obavijestiti Hrvatsku narodnu banku i bez odgađanja, a najkasnije u roku od pet radnih dana na zahtjev Hrvatske narodne banke predati sve ili pojedini primjerak medalje i žetona.

(2) Ako osoba iz stavka 1. ovoga članka ujedno proizvodi i prodaje medalje i žetone odnosno koja ih uvozi i distribuira za prodaju ili u druge komercijalne svrhe, dužna je nakon primitka obavijesti o očitovanju iz članka 10. stavka 4. ovoga Zakona bez odgađanja, a najkasnije u roku od pet radnih dana povući iz prometa medalje i žetone koji nalikuju eurokovanicama te čija je proizvodnja i prodaja odnosno uvoz i distribucija za prodaju ili u druge komercijalne svrhe zabranjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 2182/2004.

(3) Osoba iz stavka 2. ovoga članka dužna je u roku od osam dana od dana primitka obavijesti o očitovanju iz članka 10. stavka 4. ovoga Zakona pisano obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o povlačenju iz prometa medalje i žetona koji nalikuju eurokovanicama čija je proizvodnja i prodaja odnosno uvoz i distribucija za prodaju ili u druge komercijalne svrhe zabranjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 2182/2004.

Postupanje Hrvatske narodne banke s medaljama i žetonima koji nalikuju eurokovanicama

Članak 10.

(1) Hrvatska narodna banka proslijedit će medalje i žetone koji nalikuju eurokovanicama, a koje primi od osobe iz članka 9. stavka 1. ovoga Zakona i koji na drugi način dođu u njezin posjed, Europskoj komisiji radi očitovanja o tome radi li se o medaljama i žetonima za koje je zabranjena proizvodnja i prodaja, kao i njihov uvoz i distribucija za prodaju ili u druge komercijalne svrhe u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 2182/2004.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, Hrvatska narodna banka neće proslijediti medalje i žetone Europskoj komisiji na očitovanje kada utvrdi da medalje i žetoni koji nalikuju eurokovanicama nisu zabranjeni jer imaju obilježja utvrđena člankom 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2182/2004.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, Hrvatska narodna banka neće proslijediti Europskoj komisiji na očitovanje medalje i žetone koji nalikuju eurokovanicama kada utvrdi da je riječ o medaljama i žetonima koji nalikuju eurokovanicama za koje je Europska komisija već izdala očitovanja.

(4) Ako iz očitovanja Europske komisije proizlazi da je proizvodnja i prodaja, kao i uvoz i distribucija za prodaju ili u druge komercijalne svrhe određene medalje i žetona koji nalikuju eurokovanici zabranjena, Hrvatska narodna banka naložit će osobi iz članka 9. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona koja u svom posjedu ima primjerke medalje i žetona koji su predmet očitovanja Europske komisije mjeru iz članka 8. stavka 2. podstavka 3. ovoga Zakona (mjera trajnog oduzimanja) ili mjeru iz članka 8. stavka 2. podstavka 4. ovoga Zakona (mjera uništavanja).

(5) Hrvatska narodna banka će o očitovanju Europske komisije iz stavka 4. ovoga članka bez odgađanja, a najkasnije u roku od pet radnih dana pisano obavijestiti osobu iz članka 9. stavka 1. ovoga Zakona.

(6) Hrvatska narodna banka ne vraća osobi iz članka 9. stavka 1. ovoga Zakona medalje i žetone koji nalikuju eurokovanicama koji su predmet očitovanja Europske komisije iz stavka 4. ovoga članka, već će ih Hrvatska narodna banka zadržati i postupiti na način propisan stavcima 7. i 8. ovoga članka.

(7) Hrvatska narodna banka može uništiti medalje i žetone iz stavka 4. ovoga članka koje joj je dostavila osoba iz članka 9. stavka 1. ovoga Zakona ili koji su došli u njezin posjed na drugi način istekom roka od četiri godine od zaprimanja očitovanja Europske komisije iz stavka 4. ovoga članka.

(8) Hrvatska narodna banka trajno će zadržati primjerke medalje i žetona iz stavka 4. ovoga članka, a za koje nije provela postupak uništenja u skladu sa stavkom 7. ovoga članka, isključivo za svrhe izvršenja analize medalje i žetona koji nalikuju eurokovanicama za koje se sumnja da je proizvodnja i prodaja te uvoz i distribucija za prodaju ili u druge komercijalne svrhe zabranjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 2182/2004.

(9) Hrvatska narodna banka vraća medalje i žetone koji nalikuju eurokovanicama bez odgađanja, a najkasnije u roku od pet radnih dana od provedene tehničke analize osobi iz članka 9. stavka 1. ovoga Zakona ako utvrdi da je riječ o medaljama i žetonima iz stavka 2. ovoga članka.

IV. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 11.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. ako uveze za prodaju ili za druge komercijalne svrhe ili za te svrhe distribuira medalje i žetone koji nalikuju eurokovanicama protivno člancima 2., 3. i 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2182/2004

2. ako bez odgađanja ne povuče iz prometa medalje i žetone koji nalikuju eurokovanicama za koje je zabranjena proizvodnja i prodaja te uvoz i distribucija za prodaju ili u druge komercijalne svrhe ili ako ih povuče iz prometa uz odgodu za koje je očitovanjem iz članka 10. stavka 4. ovoga Zakona utvrđeno da su suprotni Uredbi Vijeća (EZ) br. 2182/2044 (članak 9. stavak 2.)

3. ako pisano ne obavijesti Hrvatsku narodnu banku o povlačenju iz prometa medalja i žetona koji nalikuju eurokovanicama za koje je zabranjena proizvodnja i prodaja te uvoz i distribucija za prodaju ili u druge komercijalne svrhe (članak 9. stavak 3.)

4. ako bez nadzora ovlaštene osobe Hrvatske narodne banke uništi medalje i žetone koji nalikuju eurokovanicama za koje je zabranjena proizvodnja i prodaja te uvoz i distribucija za prodaju ili u druge komercijalne svrhe (članak 8. stavak 5.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 1000,00 do 5000,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja je počinila prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 5000,00 eura kaznit će se za prekršaj fizička osoba – obrtnik i fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koji su počinili u vezi s obavljanjem njegova obrta ili samostalne djelatnosti:

1. ako uvezu za prodaju ili za druge komercijalne svrhe ili za te svrhe distribuiraju medalje i žetone koji nalikuju eurokovanicama protivno člancima 2., 3. i 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2182/2004

2. ako bez odgađanja ne povuku iz prometa medalje i žetone koji nalikuju eurokovanicama za koje je zabranjena proizvodnja i prodaja te uvoz i distribucija za prodaju ili u druge komercijalne svrhe ili ako ih povuku iz prometa uz odgodu za koje je očitovanjem iz članka 10. stavka 4. ovoga Zakona utvrđeno da su suprotni Uredbi Vijeća (EZ) br. 2182/2044 (članak 9. stavak 2.)

3. ako pisano ne obavijeste Hrvatsku narodnu banku o povlačenju iz prometa medalja i žetona koji nalikuju eurokovanicama za koje je zabranjena proizvodnja i prodaja te uvoz i distribucija za prodaju ili u druge komercijalne svrhe (članak 9. stavak 3.)

4. ako bez nadzora ovlaštene osobe Hrvatske narodne banke unište medalje i žetone koji nalikuju eurokovanicama za koje je zabranjena proizvodnja i prodaja te uvoz i distribucija za prodaju ili u druge komercijalne svrhe (članak 8. stavak 5.).

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 4000,00 eura kaznit će se za prekršaj fizička osoba:

1. ako uveze za prodaju ili za druge komercijalne svrhe ili za te svrhe distribuira medalje i žetone koji nalikuju eurokovanicama protivno člancima 2., 3. i 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2182/2004

2. ako bez odgađanja ne povuče iz prometa medalje i žetone koji nalikuju eurokovanicama za koje je zabranjena proizvodnja i prodaja te uvoz i distribucija za prodaju ili u druge komercijalne svrhe ili ako ih povuče iz prometa uz odgodu za koje je očitovanjem iz članka 10. stavka 4. ovoga Zakona utvrđeno da su suprotni Uredbi Vijeća (EZ) br. 2182/2044 (članak 9. stavak 2.)

3. ako pisano ne obavijesti Hrvatsku narodnu banku o povlačenju iz prometa medalja i žetona koji nalikuju eurokovanicama za koje je zabranjena proizvodnja i prodaja te uvoz i distribucija za prodaju ili u druge komercijalne svrhe (članak 9. stavak 3.)

4. ako bez nadzora ovlaštene osobe Hrvatske narodne banke uništi medalje i žetone koji nalikuju eurokovanicama za koje je zabranjena proizvodnja i prodaja te uvoz i distribucija za prodaju ili u druge komercijalne svrhe (članak 8. stavak 5.).

Članak 12.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 25.000,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. ako ne obavijesti Hrvatsku narodnu banku ili na zahtjev Hrvatske narodne banke ne preda sve medalje i žetone koje posjeduje, a za koje sumnja da nalikuju eurokovanicama za koje je zabranjena proizvodnja i prodaja te uvoz i distribucija za prodaju ili u druge komercijalne svrhe na osnovi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2182/2004 (članak 9. stavak 1.)

2. ako oteža ili onemogući obavljanje nadzora ovlaštenoj osobi Hrvatske narodne banke (članak 6. stavak 4.)

3. ako ne postupi po rješenju Hrvatske narodne banke (članak 8. stavak 3.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 700,00 do 4000,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja je počinila prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 5000,00 eura kaznit će se za prekršaj fizička osoba – obrtnik i fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koji su počinili u vezi s obavljanjem njegova obrta ili samostalne djelatnosti:

1. ako ne obavijeste Hrvatsku narodnu banku ili na zahtjev Hrvatske narodne banke ne predaju sve medalje i žetone koje posjeduju, a za koje sumnjaju da nalikuju eurokovanicama, za koje je zabranjena proizvodnja i prodaja te uvoz i distribucija za prodaju ili u druge komercijalne svrhe na osnovi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2182/2004 (članak 9. stavak 1.)

2. ako otežaju ili onemoguće obavljanje nadzora ovlaštenoj osobi Hrvatske narodne banke (članak 6. stavak 4.)

3. ako ne postupe po rješenju Hrvatske narodne banke (članak 8. stavak 3.).

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 3000,00 eura kaznit će se za prekršaj fizička osoba:

1. ako ne obavijesti Hrvatsku narodnu banku ili na zahtjev Hrvatske narodne banke ne preda sve medalje i žetone koje posjeduje, a za koje sumnja da nalikuju eurokovanicama, za koje je zabranjena proizvodnja i prodaja te uvoz i distribucija za prodaju ili u druge komercijalne svrhe na osnovi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2182/2004 (članak 9. stavak 1.)

2. ako oteža ili onemogući obavljanje nadzora ovlaštenoj osobi Hrvatske narodne banke (članak 6. stavak 4.)

3. ako ne postupi po rješenju Hrvatske narodne banke (članak 8. stavak 3.).

Nadležnost za vođenje prekršajnog postupka

Članak 13.

Prekršajni postupak u prvom stupnju za prekršaje propisane ovim Zakonom vodi Republika Hrvatska, Ministarstvo financija – Financijski inspektorat.

V. ZAVRŠNA ODREDBA

Stupanje na snagu

Članak 14.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvat­skoj.

 

Copyright © Ante Borić