Povezani zakoni

Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj

NN 116/21 

na snazi od 04.11.2021.

Uživajte...

Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

DIO PRVI   OPĆE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

(1) Ovim Zakonom uspostavlja se institucionalni okvir za korištenje fondova Europske unije u okviru podijeljenog upravljanja (u daljnjem tekstu: EU fondovi) počevši od financijskog razdoblja 2021. – 2027.

(2) Ovim Zakonom određuje se i provedba aktivnosti jačanja kapaciteta institucionalnog okvira za korištenje EU fondova te korisnika, partnera i suradnika na projektima financiranima iz EU fondova.

Pojmovi

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeća značenja:

1. dokumenti za korištenje EU fondova su Sporazum o partnerstvu i programski dokumenti, koje izrađuje Republika Hrvatska, a odobrava Europska komisija

2. EU fondovi u okviru podijeljenog upravljanja za provedbu Kohezijske politike EU-a su Europski fond za regionalni razvoj (u daljnjem tekstu: EFRR), Kohezijski fond, Fond za pravednu tranziciju i Europski socijalni fond plus

3. EU fond u okviru podijeljenog upravljanja za provedbu Zajedničke ribarstvene i pomorske politike EU-a je Europski fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu (u daljnjem tekstu: EFPRA)

4. EU fondovi u okviru podijeljenog upravljanja za provedbu sigurnosne politike EU-a su Fond za azil, migracije i integraciju (u daljnjem tekstu: FAMI), Fond za integrirano upravljanje granicama, Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (u daljnjem tekstu: IUGV) i Fond za unutarnju sigurnost (u daljnjem tekstu: FUS)

5. EU fondovi u okviru podijeljenog upravljanja za provedbu Zajedničke poljoprivredne politike EU-a ili poljoprivredni fondovi su Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (u daljnjem tekstu: EPFRR) i Europski fond za jamstva u poljoprivredi (u daljnjem tekstu: EFJP)

6. institucionalni okvir za korištenje EU fondova odnosi se na Koordinacijsko tijelo te programska tijela u sustavima upravljanja i kontrole EU fondova

7. kapaciteti institucionalnog okvira za korištenje EU fondova su zaposlenici, pravila i alati u institucionalnom okviru za korištenje EU fondova

8. koordinacijsko tijelo je središnje tijelo Republike Hrvatske za koordinaciju korištenja EU fondova te za strateško planiranje

9. korisnici su pravne ili fizičke osobe odgovorne za pokretanje projekata i/ili njihovu provedbu, sukladno mjerodavnim pravnim propisima EU-a pojedinog financijskog razdoblja EU-a

10. mjerodavni pravni propisi Europske unije za pojedino financijsko razdoblje (u daljnjem tekstu: mjerodavni pravni propisi EU-a) odnose se na opće i specifične odredbe za provedbu i korištenje EU fondova, koje putem uredbi donosi Vijeće Europske unije (u daljnjem tekstu: Vijeće EU-a) i Europski parlament, za svako pojedino financijsko razdoblje EU-a

11. partneri su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i druga javna tijela, gospodarski i socijalni partneri, relevantna tijela koja predstavljaju civilno društvo, kao i ostali dionici u postupku planiranja, pripreme i provedbe EU fondova, a koji nisu tijela u institucionalnom okviru niti korisnici

12. Sporazum o partnerstvu je dokument kojim se za pojedino financijsko razdoblje EU-a utvrđuju strateška područja ulaganja za EU fondove te prioriteti i mehanizmi za djelotvorno i učinkovito korištenje sredstava EU fondova

13. plan jačanja kapaciteta za korištenje EU fondova je dokument kojim se određuju sve aktivnosti za jačanje kapaciteta institucionalnog okvira za EU fondove te korisnike i partnere, ovisno o zakonodavnom okviru i raspoloživim financijskim sredstvima

14. podijeljeno upravljanje odnosi se na provedbu EU fondova za koje je Europska komisija predala upravljanje Republici Hrvatskoj, u skladu s mjerodavnim pravnim propisima EU-a pojedinog financijskog razdoblja

15. programska tijela su tijela odgovorna za upravljanje i kontrolu provedbe programskih dokumenata, tijela odgovorna za računovodstvenu funkciju te tijela odgovorna za reviziju provedbe programskih dokumenata, a koja su definirana mjerodavnim pravnim propisima EU-a svakog pojedinog financijskog razdoblja EU-a

16. programski dokumenti su programi, Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike te drugi odgovarajući dokumenti u kojima se detaljnije opisuju i razrađuju mjere i aktivnosti za učinkovitu provedbu i korištenje EU fondova

17. suradnici su pravne ili fizičke osobe koje sudjeluju u pokretanju i provedbi projekata, ali ne sudjeluju u financijskom izvršavanju i provedbi aktivnosti

18. sustav upravljanja i kontrole za provedbu EU fondova čine programska tijela za upravljanje i kontrolu provedbe, tijela odgovorna za računovodstvenu funkciju te tijela odgovorna za reviziju provedbe, u pravilu, pojedinog programskog dokumenta.

 

DIO DRUGI   INSTITUCIONALNI OKVIR ZA KORIŠTENJE EU FONDOVA

EU fondovi i programi

Članak 3.

(1) U Republici Hrvatskoj provode se EU fondovi u okviru podijeljenog upravljanja za provedbu ciljeva:

1. Kohezijske politike EU-a

2. Zajedničke ribarstvene politike i pomorske politike EU-a

3. Sigurnosne politike EU-a i

4. Zajedničke poljoprivredne politike EU-a.

(2) Sredstva EU fondova iz stavka 1. točke 1. ovoga članka koriste se na temelju programa:

1. programi kojima se podržava cilj »Ulaganje za rast i radna mjesta«:

a) Operativni program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027.

b) Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. i

c) Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027.

2. programi kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja«:

a) IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora, financiran iz EFRR-a

b) IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija, financiran iz EFRR-a

c) Program prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska, financiran iz EFRR-a

d) Program prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska, financiran iz EFRR-a

e) Program prekogranične suradnje Italija – Hrvatska, financiran iz EFRR-a

f) Program transnacionalne suradnje Središnja Europa, financiran iz EFRR-a

g) Program transnacionalne suradnje Euro – Mediteran, financiran iz EFRR-a

h) Program transnacionalne suradnje Dunav, financiran iz EFRR-a

i) Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje, financiran iz EFRR-a

j) Program međuregionalne suradnje INTERREG EUROPE, financiran iz EFRR-a

k) Program međuregionalne suradnje INTERACT, financiran iz EFRR-a

l) Program međuregionalne suradnje URBACT, financiran iz EFRR-a i

m) Program međuregionalne suradnje ESPON, financiran iz EFRR-a.

(3) Sredstva EU fondova iz stavka 1. točke 2. ovoga članka koriste se na temelju Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021. – 2027. kojim se podržavaju ciljevi Zajedničke ribarstvene politike i pomorske politike, financiran iz EFPRA-a.

(4) Sredstva EU fondova iz stavka 1. točke 3. ovoga članka koriste se na temelju programa:

1. Program za unutarnju sigurnost, financiran iz FUS-a

2. Program za azil, migracije i integraciju, financiran iz FAMI-a

3. Program Fonda za integrirano upravljanje granicama, Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike, financiran iz IUGV-a.

(5) Sredstva EU fondova iz stavka 1. točke 4. ovoga članka koriste se na temelju Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027., financiranog iz EPFRR-a i EFJP-a.

Institucionalni okvir

Članak 4.

Institucionalni okvir iz članka 1. ovoga Zakona obuhvaća:

1. Koordinacijsko tijelo

2. programska tijela u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027.

3. programska tijela u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.

4. programska tijela u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027.

5. programska tijela u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora i IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija

6. programska tijela u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Programa prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska, Programa prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska, Programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska, Programa transnacionalne suradnje Središnja Europa, Programa transnacionalne suradnje Euro-Mediteran, Programa transnacionalne suradnje Dunav, Jadransko-jonskog programa transnacionalne suradnje, Programa međuregionalne suradnje INTERREG EUROPE te Programa međuregionalne suradnje INTERACT

7. programska tijela u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Programa međuregionalne suradnje URBACT

8. programska tijela u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Programa međuregionalne suradnje ESPON

9. programska tijela u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021. – 2027.

10. programska tijela u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike u Republici Hrvatskoj i

11. programska tijela u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Programa Fonda za unutarnju sigurnost, Programa Fonda za azil, migracije i integraciju te Programa Fonda za integrirano upravljanje granicama, Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike.

Koordinacijsko tijelo

Članak 5.

(1) Tijelo državne uprave nadležno za poslove regionalnoga razvoja i fondove Europske unije jest Koordinacijsko tijelo iz članka 2. točke 8. ovoga Zakona.

(2) Koordinacijsko tijelo obavlja sljedeće funkcije:

1. na odgovarajući način osigurava usklađenost između EU fondova i drugih EU izvora te osigurava doprinos usklađenosti s financiranjima iz međunarodnih financijskih institucija

2. koordinira izradu, izmjene i/ili dopune Sporazuma o partnerstvu i/ili programskih dokumenata u suradnji s upravljačkim tijelima i partnerima

3. nadzire napredak provedbe Sporazuma o partnerstvu i programskih dokumenata te osigurava njihovo strateško praćenje te prati i sudjeluje u radu odbora za praćenje programskih dokumenata iz članka 3. ovoga Zakona

4. osigurava kontinuitet rada i predsjedavanje Nacionalnim koordinacijskim odborom za europske strukturne i investicijske fondove i instrumente Europske unije u Republici Hrvatskoj, osnovanim u financijskom razdoblju 2014. – 2020., kroz financijska razdoblja

5. izrađuje i nadzire provedbu strategije vrednovanja, koja sadrži opće ciljeve i metodologiju vrednovanja za Sporazum o partnerstvu i sve programske dokumente iz članka 3. ovoga Zakona te osigurava međuresornu suradnju u provedbi vrednovanja provedbe EU fondova

6. osigurava da se razmjena informacija između tijela u sustavima upravljanja i kontrole iz članka 6. ovoga Zakona i Europske komisije vrši putem elektroničkih sustava razmjene podataka

7. osigurava zastupljenost Republike Hrvatske u radnim strukturama i odborima Europske Komisije i Vijeća EU-a te osigurava širenje informacija o provedenim aktivnostima

8. imenuje nacionalnog koordinatora u području komunikacije, vidljivosti i transparentnosti povezane s potporom iz EU fondova, uključujući i programe u okviru cilja »Europska teritorijalna suradnja«

9. osigurava komunikaciju prema građanima u pogledu uloge i ostvarenja EU fondova putem uspostave i održavanja jedinstvenog internetskog portala koji omogućuje pristup svim programima u koje je uključena Republika Hrvatska

10. organizira i koordinira provedbu komunikacijskih aktivnosti koje se odnose na promociju mogućnosti i rezultata EU fondova, jednom godišnje izrađuje sveobuhvatni komunikacijski plan koji sadrži popis komunikacijskih aktivnosti za sve EU fondove koji se provode u Republici Hrvatskoj, osigurava provedbu godišnjeg komunikacijskog plana te izvještava nadležna tijela o provedenim aktivnostima

11. provodi aktivnosti za jačanje kapaciteta institucionalnog okvira za korištenje EU fondova, korisnika i partnera, sukladno odredbama članaka 8. do 12. ovoga Zakona i

12. prati primjenu općih načela EU fondova, primjenu horizontalnih načela i načela partnerstva u ostvarivanju ciljeva politike provedbe EU fondova.

(3) Koordinacijsko tijelo iz stavka 1. ovoga članka obavlja funkcije iz stavka 2. ovoga članka u suradnji s Uredom predsjednika Vlade Republike Hrvatske.

(4) Vlada Republike Hrvatske uredbom dodatno uređuje način obavljanja funkcija i odgovornosti Koordinacijskog tijela, u skladu s ovim Zakonom i mjerodavnim pravnim propisima EU-a.

Sustavi upravljanja i kontrole

Članak 6.

(1) U Sustavu upravljanja i kontrole iz članka 4. točke 2. ovoga Zakona određuju se programska tijela:

1. tijelo državne uprave nadležno za poslove regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao Upravljačko tijelo

2. tijelo državne uprave nadležno za poslove financija kao Tijelo nadležno za računovodstvenu funkciju i

3. pravna osoba s javnim ovlastima nadležna za poslove revizije sustava provedbe programa Europske unije kao Tijelo za reviziju.

(2) U Sustavu upravljanja i kontrole iz članka 4. točke 3. ovoga Zakona određuju se programska tijela:

1. tijelo državne uprave nadležno za poslove rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike kao Upravljačko tijelo

2. tijelo državne uprave nadležno za poslove financija kao Tijelo nadležno za računovodstvenu funkciju i

3. pravna osoba s javnim ovlastima nadležna za poslove revizije sustava provedbe programa Europske unije kao Tijelo za reviziju.

(3) U Sustavu upravljanja i kontrole iz članka 4. točke 4. ovoga Zakona određuju se programska tijela:

1. tijelo državne uprave nadležno za poslove regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao Upravljačko tijelo

2. tijelo državne uprave nadležno za poslove financija kao Tijelo nadležno za računovodstvenu funkciju i

3. pravna osoba s javnim ovlastima nadležna za poslove revizije sustava provedbe programa Europske unije kao Tijelo za reviziju.

(4) U sustavima upravljanja i kontrole iz članka 4. točke 5. ovoga Zakona određuju se programska tijela:

1. tijelo državne uprave nadležno za poslove regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao Nacionalno tijelo

2. tijelo državne uprave nadležno za poslove regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao Upravljačko tijelo

3. tijelo državne uprave nadležno za poslove regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao Tijelo za kontrolu

4. tijelo državne uprave nadležno za poslove regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao Tijelo nadležno za računovodstvenu funkciju i

5. pravna osoba s javnim ovlastima nadležna za poslove revizije sustava provedbe programa Europske unije kao Tijelo za reviziju.

(5) U sustavima upravljanja i kontrole iz članka 4. točke 6. ovoga Zakona određuju se programska tijela:

1. tijelo državne uprave nadležno za poslove regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao Nacionalno tijelo

2. pravna osoba s javnim ovlastima nadležna za poslove revizije sustava provedbe programa Europske unije kao Nacionalno revizijsko tijelo i

3. tijelo državne uprave nadležno za poslove regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao Tijelo za kontrolu.

(6) U Sustavu upravljanja i kontrole iz članka 4. točke 7. ovoga Zakona određuju se programska tijela:

1. tijelo državne uprave nadležno za poslove prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine kao Nacionalno tijelo

2. pravna osoba s javnim ovlastima nadležna za poslove revizije sustava provedbe programa Europske unije kao Nacionalno revizijsko tijelo i

3. tijelo državne uprave nadležno za poslove regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao Tijelo za kontrolu.

(7) U Sustavu upravljanja i kontrole iz članka 4. točke 8. ovoga Zakona određuje se tijelo državne uprave nadležno za poslove prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine kao Nacionalno tijelo.

(8) U Sustavu upravljanja i kontrole iz članka 4. točke 9. ovoga Zakona određuju se programska tijela:

1. tijelo državne uprave nadležno za poslove poljoprivrede i ribarstva kao Upravljačko tijelo

2. tijelo državne uprave nadležno za poslove poljoprivrede i ribarstva kao Tijelo nadležno za računovodstvenu funkciju i

3. pravna osoba s javnim ovlastima nadležna za poslove revizije sustava provedbe programa Europske unije kao Tijelo za reviziju.

(9) U Sustavu upravljanja i kontrole iz članka 4. točke 10. ovoga Zakona određuju se programska tijela:

1. tijelo državne uprave nadležno za poslove poljoprivrede i ribarstva kao Upravljačko tijelo

2. tijelo državne uprave nadležno za poslove poljoprivrede kao Nadležno tijelo, odnosno tijelo nadležno za akreditaciju Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

3. javna ustanova nadležna za upravljanje i kontrolu izdataka te operativnu provedbu mjera potpore u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju kao akreditirana Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i

4. javna ustanova nadležna za reviziju i ovjeravanje, odnosno Tijelo za ovjeravanje.

(10) U Sustavu upravljanja i kontrole iz članka 4. točke 11. ovoga Zakona određuju se programska tijela:

1. tijelo državne uprave nadležno za unutarnje poslove kao Upravljačko tijelo

2. tijelo državne uprave nadležno za poslove financija kao Tijelo nadležno za računovodstvenu funkciju i

3. pravna osoba s javnim ovlastima nadležna za poslove revizije sustava provedbe programa Europske unije kao Tijelo za reviziju.

9. Pravilnik o prihvatljivosti troškova u okviru Europskoga socijalnog fonda plus

Članak 7.

(1) U skladu s mjerodavnim pravnim propisima EU-a za pojedino financijsko razdoblje EU-a programsko tijelo iz članka 6. ovoga Zakona nadležno za upravljanje i kontrolu pojedinim programom može delegirati dio svojih funkcija na jedno ili više tijela, pri čemu navedeno programsko tijelo zadržava cjelokupnu odgovornost za upravljanje programom i obnašanje svih funkcija upravljačkih tijela.

(2) Tijela iz članka 6. ovoga Zakona moraju osigurati obavljanje dužnosti i funkcija iz stavka 1. ovoga članka u zadanim rokovima, uz njihovo odgovarajuće razdvajanje.

(3) Vlada Republike Hrvatske uredbama će odrediti tijela iz članka 6. ovoga Zakona te iz stavka 1. ovoga članka, razraditi njihove međusobne odnose, funkcije i odgovornosti u okviru pojedinog sustava upravljanja i kontrole, u skladu s njihovim zakonski propisanim djelokrugom i mjerodavnim pravnim propisima EU-a, ovisno o specifičnostima pojedinog programskog dokumenta iz članka 3. ovoga Zakona.

 

DIO TREĆI   PROVEDBA AKTIVNOSTI JAČANJA KAPACITETA INSTITUCIONALNOG OKVIRA ZA KORIŠTENJE EU FONDOVA, KORISNIKA I PARTNERA

Jačanje kapaciteta institucionalnog okvira za
korištenje EU fondova

Članak 8.

(1) Koordinacijsko tijelo, u suradnji s nadležnim programskim tijelima te ministarstvom nadležnim za poslove uprave i prema potrebi drugim nadležnim resornim tijelima, provodit će redovite analize stanja kapaciteta institucionalnog okvira za korištenje EU fondova te definirati aktivnosti za njihovo daljnje jačanje.

(2) Za provedbu aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka izrađuje se Plan jačanja kapaciteta za korištenje EU fondova, koji sadržava aktivnosti i mjere jačanja kapaciteta institucionalnog okvira za korištenje EU fondova za svako pojedino financijsko razdoblje EU-a.

(3) Aktivnosti iz stavaka 1. i 2. ovoga članka odredit će se i provoditi u skladu raspoloživim financijskim sredstvima.

(4) Aktivnosti iz stavaka 1. i 2. ovoga članka odnose se na privlačenje i zadržavanje zaposlenika, njihovo kontinuirano usavršavanje i profesionalni razvoj, napredovanje, unaprjeđenje organizacijske kulture, ali i druge potrebne aktivnosti i mjere.

(5) Koordinacijsko tijelo odgovorno je za koordinaciju izrade, praćenje provedbe, izvještavanje i vrednovanje Plana iz stavka 2. ovoga članka.

(6) Koordinacijsko tijelo i nadležna programska tijela zadužena su za provedbu planiranog i ciljanog obrazovanja za korištenje EU fondova za sve zaposlene u institucionalnom okviru za korištenje EU fondova i regionalne koordinatore, u skladu s raspoloživim financijskim sredstvima.

Jačanje kapaciteta korisnika i partnera za pripremu i provedbu projekata u okviru programskih dokumenata

Članak 9.

(1) Koordinacijsko tijelo i nadležna programska tijela za upravljanje i kontrolu provedbe programskih dokumenata zadužena su za informiranje korisnika u području provedbe EU fondova te određivanju aktivnosti za jačanje njihovih kapaciteta, u skladu s raspoloživim financijskim sredstvima.

(2) Odredbe stavka 1. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i na jačanje kapaciteta partnera te suradnika.

Pojednostavljenje i standardizacija postupaka

Članak 10.

(1) Programska tijela nadležna za upravljanje i kontrolu programskim dokumentima razmatraju i poduzimaju mjere i aktivnosti za daljnje smanjenje administrativnog opterećenja u tijelima u sustavima upravljanja i kontrole te za pojednostavljenje pravila za korištenje EU fondova, kontinuirano i u skladu s mjerodavnim pravnim propisima EU-a te pozitivnim pravnim propisima koji uređuju područje korištenja EU fondova u Republici Hrvatskoj.

(2) Mjere i aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka programska tijela provode uz prethodno očitovanje Koordinacijskog tijela.

(3) Koordinacijsko tijelo u suradnji s nadležnim programskim tijelima poduzima mjere i aktivnosti za standardizaciju i usklađenost pravila za korištenje EU fondova na nacionalnoj razini.

9. Pravilnik o prihvatljivosti troškova u okviru Europskoga socijalnog fonda plus

Interoperabilnost

Članak 11.

Koordinacijsko tijelo, u suradnji s nadležnim programskim tijelima, obvezno je predlagati i poduzimati mjere i aktivnosti s ciljem jačanja i osiguravanja pravodobne i potpune razmjene dostupnih podataka između nadležnih tijela uključenih u pripremu, provedbu, praćenje, izvještavanje i vrednovanje provedbe EU fondova.

Digitalizacija

Članak 12.

(1) Koordinacijsko tijelo, u suradnji s nadležnim programskim tijelima i tijelom državne uprave nadležnim za razvoj digitalnog društva, obvezno je predlagati i poduzimati mjere i aktivnosti s ciljem jačanja i osiguravanja pravodobne i potpune razmjene dostupnih podataka, optimizacije poslovnih procesa te cjelokupnog poslovanja u sustavu upravljanja i kontrole EU fondova između nadležnih tijela uključenih u pripremu, provedbu, praćenje, izvještavanje i vrednovanje provedbe EU fondova.

(2) Tijelo državne uprave nadležno za razvoj digitalnog društva, u suradnji s Koordinacijskim tijelom i nadležnim programskim tijelima, u projektima koji sadrže komponente vezane uz digitalizaciju, obvezno je predlagati, poduzimati mjere i provjeriti sukladnost predloženih projektnih aktivnosti s ciljevima razvoja i optimizacije državne informacijske infrastrukture, sve u skladu s posebnim zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuje državna informacijska infrastruktura.

 

DIO ČETVRTI   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Uredbe iz članka 5. stavka 4. i članka 7. stavka 3. ovoga Zakona Vlada Republike Hrvatske donijet će u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 14.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

 

Copyright © Ante Borić