Povezani zakoni

Zakon o osobnoj iskaznici

NN 62/1542/20, 144/20, 114/22, 18/24

na snazi od 22.02.2024.

Uživajte...

Baza je ažurirana 25.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Osobna iskaznica je elektronička javna isprava kojom hrvatski državljanin dokazuje identitet, hrvatsko državljanstvo, spol, datum rođenja i prebivalište u Republici Hrvatskoj.

(2) Hrvatski državljanin koji nema prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj može ishoditi osobnu iskaznicu u koju se upisuje podatak o njegovu prebivalištu izvan Republike Hrvatske prema podacima o prebivalištu ispisanim u javnoj ispravi koju mu je izdalo nadležno tijelo države u kojoj ima prijavljeno prebivalište ili odobren boravak.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, hrvatskim državljanima iz stavka 2. ovoga članka osobna iskaznica ne služi kao dokaz njihova prebivališta.

(4) Osobna iskaznica može služiti i kao putna isprava za putovanja u države koje to dopuštaju.

(5) Osobna iskaznica predstavlja dio državne informacijske infrastrukture, sukladno propisima kojima je regulirana državna informacijska infrastruktura.

Članak 1.a (NN 144/20)

Ovim Zakonom osigurava se provedba Uredbe (EU) 2019/1157 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o jačanju sigurnosti osobnih iskaznica građana Unije i boravišnih isprava koje se izdaju građanima Unije i članovima njihovih obitelj koji ostvaruju pravo na slobodno kretanje (Tekst značajan za EGP) (SL L 188, 12. 7. 2019.).

Članak 1.b (NN 144/20)

Ministarstvo nadležno za unutarnje poslove kontaktna je točka za provedbu Uredbe iz članka 1.a ovoga Zakona.

Članak 2. (NN 62/15, 144/20)

(1) U osobnu iskaznicu u elektroničkom se obliku pohranjuju podaci iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, prikaz lica nositelja osobne iskaznice i dva otiska prstiju u interoperabilnim digitalnim formatima (u daljnjem tekstu: biometrijski identifikatori) te se mogu pohraniti identifikacijski certifikat i potpisni certifikat, kao i podaci iz članka 6. stavka 3. ovoga Zakona.

(2) Identifikacijski certifikat je autentifikacijsko sredstvo visoke razine koji se koristi za elektroničku identifikaciju i autentifikaciju radi pristupa elektroničkim uslugama i/ili aktivaciju drugih autentifikacijskih sredstava.

(3) Potpisni certifikat je kvalificirani certifikat koji se koristi za podršku kvalificiranom elektroničkom potpisu koji ima istu pravnu snagu i zamjenjuje vlastoručni potpis sukladno propisima kojima je reguliran elektronički potpis.

(4) Pružatelj usluga povjerenja koji obavlja poslove izdavanja certifikata iz stavaka 2. i 3. ovoga članka je pravna osoba ovlaštena za izradu osobnih iskaznica.

(5) Pružatelj usluga povjerenja iz stavka 4. ovoga članka dužan je uspostaviti odgovarajuće mrežno mjesto za upravljanje elektroničkom osobnom iskaznicom, osiguravati sadržaje i servise vezane za korištenje osobne iskaznice, djelovati u statusu kvalificiranog pružatelja usluga povjerenja sukladno Zakonu o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (»Narodne novine«, br. 62/17.) te provesti integraciju u sustav e-Građani sukladno propisima o državnoj informacijskoj infrastrukturi.

(6) Putem odgovarajućeg mrežnog mjesta za upravljanje elektroničkom osobnom iskaznicom iz stavka 5. ovoga članka, osoba kojoj je na osobnoj iskaznici izdan identifikacijski certifikat ostvaruje pravo na aktivaciju odgovarajućeg programskog rješenja na pokretnim uređajima, a odgovarajuće programsko rješenje je sredstvo putem kojeg osoba upravlja svojim osobnim podacima i potvrđuje svoj elektronički identitet.

(7) Osobni podaci iz stavka 6. ovoga članka osobni su podaci koji se nalaze na obrascu osobne iskaznice i/ili drugi osobni podaci koje korisnik programskog rješenja želi unijeti u programsko rješenje.

(8) Osoba koja je aktivirala programsko rješenje za pokretne uređaje iz stavka 6. ovoga članka i ima izdan potpisni certifikat na osobnoj iskaznici ostvaruje pravo na udaljeni osobni kvalificirani potpisni certifikat.

Članak 3. (NN 62/15, 144/20)

(1) Pravo na hrvatsku osobnu iskaznicu ima svaki državljanin Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: osoba).

(2) Osoba s navršenih 18 godina života s prijavljenim prebivalištem u Republici Hrvatskoj mora ishoditi osobnu iskaznicu.

(3) Osobnu iskaznicu mora ishoditi i osoba koja je navršila 16 godina života, a kojoj je sud u izvanparničnom postupku dopustio sklapanje braka te je sklopila brak, ako ima prebivalište u Republici Hrvatskoj.

II. ROK VAŽENJA OSOBNIH ISKAZNICA

Članak 4. (NN 62/15, 144/20)

(1) Rok važenja osobnih iskaznica i certifikata koje sadržavaju je pet godina.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, osobna iskaznica koja je izdana osobi s navršenih 70 ili više godina ima rok važenja od 40 godina.

(3) Osobna iskaznica izdana djeci do navršenih 18 godina sadržava identifikacijski certifikat.

(4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, osobna iskaznica izdana osobi koja je navršila 16 godina života i kojoj je sud u izvanparničnom postupku dopustio sklapanje braka te je sklopila brak sadržava identifikacijski i potpisni certifikat.

(5) Osobna iskaznica izdana osobama od navršenih 18 do navršenih 70 godina sadržava identifikacijski i potpisni certifikat.

(6) Osobe s navršenih 70 godina mogu po vlastitoj želji ishoditi osobnu iskaznicu s identifikacijskim i potpisnim certifikatom ili bez njega.

(7) Osoba s navršenih 70 godina koja ishodi osobnu iskaznicu koja sadržava certifikate istekom roka važenja certifikata može nastaviti koristiti osobnu iskaznicu, ali njome neće moći obavljati elektroničku potvrdu svojeg identiteta niti će joj ona moći služiti za izradu naprednog elektroničkog potpisa.

(8) Ako osoba iz stavka 7. ovoga članka nakon isteka roka važenja certifikata želi i dalje koristiti osobnu iskaznicu za osiguranje elektroničke potvrde svojeg identiteta te za izradu naprednog elektroničkog potpisa, mora podnijeti zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice.

(9) Osobi kojoj je privremeno fizički nemoguće uzeti otisak papilarnih linija bilo kojeg prsta osobna iskaznica izdaje se s rokom važenja od 12 mjeseci.

Članak 5. (NN 62/15, 144/20)

(1) Osoba koja posjeduje osobnu iskaznicu mora podnijeti zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice ako:

1. su se promijenili osobni podaci o njezinu osobnom imenu, osobnom identifikacijskom broju, spolu, datumu rođenja ili ako je promijenila prebivalište u Republici Hrvatskoj

2. fotografija na osobnoj iskaznici više ne odgovara izgledu osobe

3. joj je istekao rok važenja

4. je oštećena na način da je otežano ili onemogućeno vizualno ili strojno čitanje podataka u vizualno ili strojno čitljivoj zoni, ako je otežano ili onemogućeno strojno čitanje biometrijskih podataka s visoko sigurnog elektroničkog nosača podataka, ako je djelomično ili u potpunosti prelomljena ili zbog bilo kojeg drugog razloga ne služi svrsi.

(2) Dijete i osoba koja nema prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj ne mora podnijeti zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice nakon isteka roka važenja osobne iskaznice koja joj je izdana.

(3) Punoljetna osoba koja nema prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj mora podnijeti zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice prije isteka roka važenja osobne iskaznice ako je promijenila državu u kojoj prebiva ili boravi izvan Republike Hrvatske.

(4) Ako su se promijenili podaci o osobnom imenu ili osobnom identifikacijskom broju, osoba je dužna zatražiti opoziv ili suspenziju certifikata u roku od dva dana od dana nastanka promjene.

(5) Nastupanjem okolnosti iz stavka 1. ovoga članka osobna iskaznica postaje nevažećom te je osoba dužna podnijeti zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice u roku od 15 dana od dana nastupanja tih okolnosti.

Članak 5.a (NN 62/15, 42/20)

(1) Osoba iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona, za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, ne mora podnijeti zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice, a najdulje 30 dana od dana proglašenja prestanka epidemije.

(2) Osobna iskaznica koja je izdana osobi iz stavka 1. ovoga članka smatra se valjanom do isteka roka iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Nakon isteka roka iz stavka 1. ovoga članka osoba je dužna bez odgode podnijeti zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice.

III. OBRAZAC OSOBNE ISKAZNICE

Članak 6. (NN 62/15, 144/20)

(1) Osobna iskaznica izdaje se na propisanom obrascu.

(2) Obrazac osobne iskaznice sadržava: grb Republike Hrvatske, naziv: »Republika Hrvatska« i dvoslovnu oznaku Republike Hrvatske otisnutu u negativu u plavom pravokutniku okruženu s 12 žutih zvjezdica, naziv: »osobna iskaznica« i broj osobne iskaznice, međunarodni simbol za elektroničku ispravu te prostor za upis: prezimena, imena, podatka o spolu, podatka o državljanstvu, datuma rođenja, osobnog identifikacijskoga broja (OIB), roka važenja, prebivališta, datuma izdavanja, naziva policijske uprave odnosno policijske postaje koja osobnu iskaznicu izdaje i podataka za strojno čitanje. Obrazac osobne iskaznice sadržava i prostor za fotografiju te prostor za potpis osobe.

(3) Obrazac osobne iskaznice može sadržavati i prostor za upis podataka koji su nositelju osobne iskaznice određeni prema posebnim propisima.

(4) Na zahtjev osobe kojoj se izdaje osobna iskaznica izdat će se osobna iskaznica na kojoj se nalazi oznaka za osobnu iskaznicu: »OI« na Brailleevu pismu.

(5) Osobi čije se ime i prezime sastoji od više riječi, koje se zbog broja znakova koje sadržavaju ne mogu ispisati u prostoru za upis imena i prezimena u obrazac osobne iskaznice upisat će se one riječi osobnog imena koje je osoba izjavom pred matičarom odredila za uporabu u pravnom prometu.

Članak 7.

(1) Obrazac osobne iskaznice tiska se na hrvatskom i engleskom jeziku i latiničnom pismu, a popunjava se samo na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom.

(2) Kada je to utvrđeno posebnim zakonom ili međunarodnim ugovorima, obrazac osobne iskaznice za osobu – pripadnika nacionalne manjine tiska se i na jeziku nacionalne manjine.

(3) Obrazac iz stavka 2. ovoga članka popunjava se na hrvatskom jeziku latiničnim pismom i na jeziku i pismima pripadnika nacionalnih manjina.

(4) Ministar nadležan za unutarnje poslove pravilnikom će propisati obrazac osobne iskaznice i obrazac zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice.

2. Pravilnik o obrascima i evidenciji osobnih iskaznica te organizacijskim, tehničkim i sigurnosnim mjerama u postupku izdavanja osobnih iskaznica

IV. IZDAVANJE OSOBNE ISKAZNICE

Članak 8. (NN 62/15, 18/24)

(1) Osobnu iskaznicu izdaje policijska uprava odnosno policijska postaja ministarstva nadležnog za unutarnje poslove (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnosi se policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji.

Članak 9. (NN 62/15, 144/20)

(1) Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice osoba je dužna dati točne i istinite podatke.

(2) Nakon zaprimanja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice osobni podaci podnositelja zahtjeva ispisuju se na propisanom obrascu iz evidencija Ministarstva, koje se vode u informacijskom sustavu, a podnositelj zahtjeva svojim potpisom na obrascu potvrđuje točnost ispisanih podataka.

(3) Za izdavanje osobne iskaznice koja sadržava jedan ili dva certifikata podnositelj zahtjeva dužan je s pružateljem usluge povjerenja sklopiti ugovor o pružanju usluga certificiranja, kojim su definirana prava i obveze obiju ugovornih strana.

(4) Protiv odluke kojom se odbija zahtjev za izdavanje osobne iskaznice žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 10. (NN 62/15, 144/20)

(1) Zahtjev za izdavanje osobne iskaznice osoba podnosi osobno.

(2) Zahtjev za izdavanje osobne iskaznice za dijete odnosno osobu lišenu poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na osobna stanja podnosi zakonski zastupnik.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, osoba koja je navršila 16 godina života i kojoj je sud u izvanparničnom postupku dopustio sklapanje braka te je sklopila brak zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnosi osobno.

(4) Dijete do navršenih 12 godina ne mora biti nazočno prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice.

(5) Zakonski zastupnik djeteta može biti roditelj, skrbnik ili osoba kojoj je odlukom suda povjereno ostvarivanje roditeljske skrbi nad djetetom u cijelosti ili u tom dijelu.

(6) Ako zahtjev za izdavanje osobne iskaznice za dijete podnese roditelj koji je na temelju sudske odluke lišen roditeljske skrbi ili mu je ograničeno pravo na ostvarivanje roditeljske skrbi ili je lišen poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na ishođenje osobne iskaznice, Ministarstvo će rješenjem odbiti zahtjev za izdavanje osobne iskaznice.

(7) Ako se naknadno utvrdi da je osobnu iskaznicu djetetu ishodio roditelj iz stavka 6. ovoga članka, a osobnu iskaznicu djeteta odbija predati roditelju koji samostalno ostvaruje roditeljsku skrb u cijelosti ili u dijelu koji se odnosi na ishođenje osobne iskaznice, Ministarstvo će rješenjem poništiti osobnu iskaznicu.

(8) Protiv rješenja iz stavaka 6. i 7. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

(9) Za osobu lišenu poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na osobna stanja osobnu iskaznicu preuzima zakonski zastupnik.

Članak 11.

(1) Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice prilaže se jedna fotografija propisane veličine koja vjerno prikazuje osobu koja podnosi zahtjev, bez pokrivala za glavu te se daje na uvid prije izdana osobna iskaznica ili druga javna isprava kojom se može provjeriti identitet podnositelja zahtjeva.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, od podnositelja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice može se uzeti fotografija na kojoj je fotografiran s pokrivalom za glavu ako pokrivalo nosi zbog vjerskih ili medicinskih razloga, pod uvjetom da pokrivalo ne prekriva obraze, bradu i čelo.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice nije potrebno priložiti fotografiju ako je podnositelju zahtjeva u proteklih pet godina izdana putovnica ili osobna iskaznica koja sadržava OIB, za čije je izdavanje priložena fotografija, a izgled osobe nije bitno promijenjen.

Članak 12. (NN 62/15, 144/20)

(1) Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice osoba je dužna dati otisak papilarnih linija kažiprsta lijeve i desne ruke.

(2) Ako osoba nema kažiprst ili je vrh kažiprsta ozlijeđen, uzima se otisak papilarnih linija srednjeg ili nekog drugog prsta, a ako nema jednu ruku, uzima se otisak papilarnih linija kažiprsta i srednjeg ili nekog drugog prsta druge ruke.

(3) Osobe kod kojih je uzimanje otisaka papilarnih linija fizički nemoguće izuzete su od obveze davanja otisaka papilarnih linija.

(4) Otisci papilarnih linija i potpis ne uzimaju se od djeteta do navršenih 12 godina.

Članak 13.

(1) Policijska uprava odnosno policijska postaja o podnesenom zahtjevu za izdavanje osobne iskaznice izdaje osobi potvrdu na propisanom obrascu koja služi kao dokaz o podnesenom zahtjevu.

(2) Policijska uprava odnosno policijska postaja dužna je izdati osobnu iskaznicu najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva ako je zahtjev za izdavanje podnesen u redovitom postupku.

(3) Ako je uredan zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnesen u ubrzanom postupku, policijska uprava odnosno policijska postaja dužna je osobnu iskaznicu izdati u roku od 10 dana od dana podnošenja zahtjeva.

(4) Ako je uredan zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnesen u žurnom postupku, policijska uprava dužna je osobnu iskaznicu izdati u roku od tri radna dana od dana podnošenja zahtjeva.

Članak 14. (NN 62/15, 144/20)

(1) Osoba preuzima izdanu osobnu iskaznicu i podatke za aktivaciju elektroničkog dijela osobne iskaznice te podatke za registraciju na Portalu elektroničke osobne iskaznice, koji vodi pružatelj usluga povjerenja, u policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji u kojoj je podnijela zahtjev za njezino izdavanje, osim u slučaju iz članka 13. stavka 4. ovoga Zakona kada se preuzimanje zbog razloga žurnosti može obaviti i u policijskoj upravi u čijem je sastavu policijska postaja u kojoj je osoba podnijela zahtjev za izdavanje osobne iskaznice.

(2) Prilikom prvog izdavanja osobne iskaznice koja sadržava certifikate osoba je dužna registrirati se na Portal elektroničke osobne iskaznice korištenjem podataka za registraciju koje dobiva prilikom preuzimanja izdane osobne iskaznice te se informirati o načinu korištenja osobne iskaznice.

(3) Osoba sama aktivira elektronički dio osobne iskaznice korištenjem podataka za aktivaciju koje dobiva prilikom preuzimanja izdane osobne iskaznice.

(4) Policijska uprava odnosno policijska postaja dužna je prije izdanu osobnu iskaznicu poništiti te podnijeti zahtjev za opoziv certifikata pri uručenju nove osobne iskaznice ili prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje nove osobne iskaznice.

(5) Ako osoba ne preuzme izdanu osobnu iskaznicu i podatke za aktivaciju elektroničkog dijela osobne iskaznice te podatke za registraciju na Portalu elektroničke osobne iskaznice u idućih 90 dana od dana isteka rokova iz članka 13. stavaka 2., 3. i 4. ovoga Zakona, policijska uprava odnosno policijska postaja će osobnu iskaznicu i podatke za aktivaciju elektroničkog dijela osobne iskaznice i podatke za registraciju na Portalu elektroničke osobne iskaznice poništiti te podnijeti zahtjev za opoziv certifikata.

(6) Poslovi izdavanja osobnih iskaznica moraju se obavljati u skladu s odredbama zakona kojim je uređen elektronički potpis i provedbenih propisa donesenih na temelju tog zakona te akta o postupcima certificiranja koji donosi pružatelj usluga povjerenja.

(7) Pružatelj usluga povjerenja mora biti evidentiran na popisu pružatelja usluga povjerenja iz članka 22. stavka 1. Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (SL L 257, 28.8.2014.), kao pružatelj usluga povjerenja koji obavlja usluge izdavanja kvalificiranih certifikata za kvalificirani elektronički potpis.

Članak 14.a (NN 62/15, 42/20)

Iznimno od članka 14. stavka 5. ovoga Zakona, za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, a najdulje 30 dana od dana proglašenja prestanka epidemije, policijska uprava odnosno policijska postaja neće poništiti osobnu iskaznicu i podatke za aktivaciju elektroničkog dijela osobne iskaznice i podatke za registraciju na Portalu elektroničke osobne iskaznice te neće podnijeti zahtjev za opoziv certifikata, a osoba će izdanu osobnu iskaznicu i podatke za aktivaciju elektroničkog dijela osobne iskaznice te podatke za registraciju na Portalu elektroničke osobne iskaznice moći preuzeti najdulje 30 dana od dana proglašenja prestanka epidemije.

Članak 15.

(1) Osobna iskaznica prestaje važiti i prije isteka roka na koji je izdana ako je:

1. osoba umrla

2. osobi prestalo hrvatsko državljanstvo

3. osoba odjavila prebivalište u Republici Hrvatskoj

4. osoba odjavljena po službenoj dužnosti iz zbirke podataka o prebivalištu i boravištu u Republici Hrvatskoj.

(2) Osoba mora osobnu iskaznicu vratiti policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji koja ju je izdala odmah nakon nastupanja razloga iz stavka 1. točaka 2. i 3. ovoga članka, a kod nastupanja razloga iz stavka 1. točke 4. ovoga članka u roku od osam dana od dana izvršnosti rješenja o odjavi po službenoj dužnosti iz zbirke podataka o prebivalištu i boravištu u Republici Hrvatskoj.

(3) Punoljetni član kućanstva umrle osobe iz stavka 1. točke 1. ovoga članka dužan je osobnu iskaznicu umrle osobe vratiti policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji koja ju je izdala u roku od 15 dana od dana smrti osobe.

(4) Ako osoba odnosno punoljetni član kućanstva umrle osobe ne vrati osobnu iskaznicu u roku iz stavka 3. ovoga članka, policijska uprava odnosno policijska postaja će joj evidentirati status nevažeće osobne iskaznice u evidenciji osobnih iskaznica.

(5) Nakon što se osobnoj iskaznici koja je prestala važiti zbog razloga iz stavka 1. ovoga članka evidentira status nevažeće osobne iskaznice u evidenciji osobnih iskaznica, automatski se pokreće zahtjev za opoziv certifikata.

Članak 16. (NN 62/15, 144/20)

(1) Punoljetna osoba i osoba iz članka 3. stavka 3. ovoga Zakona dužna je imati kod sebe osobnu iskaznicu i dati je na uvid osobama koje su na temelju posebnih propisa u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti ovlaštene izvršiti uvid u osobnu iskaznicu radi utvrđivanja ili provjere identiteta nositelja osobne iskaznice.

(2) Punoljetna osoba i osoba iz članka 3. stavka 3. ovoga Zakona ne smije dati osobnu iskaznicu drugome da se njome služi kao svojom niti se služiti tuđom osobnom iskaznicom kao svojom.

Članak 17. (NN 62/15, 144/20)

(1) Osoba je dužna bez odgode prijaviti nestanak, sumnju u zlouporabu ili pronalazak osobne iskaznice najbližoj policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji.

(2) Ako je osobna iskaznica nestala ili pronađena u inozemstvu, osoba je dužna njezin nestanak ili pronalazak prijaviti najbližoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske koji je o tome dužan bez odgode obavijestiti policijsku upravu odnosno policijsku postaju koja je izdala osobnu iskaznicu.

(3) Službena osoba u policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji kojoj je prijavljen nestanak ili pronalazak osobne iskaznice dužna je podatak o nestanku bez odgode upisati u službene evidencije te se na temelju tog podatka u evidenciji osobnih iskaznica koja se vodi u informacijskom sustavu Ministarstva nestaloj osobnoj iskaznici evidentira status nevažeće osobne iskaznice.

(4) Nakon što se nestaloj osobnoj iskaznici evidentira status nevažeće osobne iskaznice, automatski se pokreće zahtjev za opoziv certifikata.

Članak 18. (NN 62/15, 144/20)

(1) Kod sumnje u zlouporabu certifikata iz članka 2. stavka 1. ovoga Zakona ili certifikata iz članka 2. stavka 8. ovoga Zakona osoba je dužna u najkraćem mogućem roku, prema ugovoru iz članka 9. stavka 3. ovoga Zakona, u najbližoj policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji predati zahtjev za opoziv certifikata ili u najbližoj policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji ili korištenjem elektroničke usluge iz članka 2. stavka 5. ovoga Zakona predati zahtjev za suspenziju certifikata.

(2) Pružatelj usluga povjerenja iz članka 2. stavka 4. ovoga Zakona zaprimit će zahtjev nakon uspješne prethodne provjere identiteta podnositelja zahtjeva i opozvati odnosno suspendirati certifikate.

(3) Opoziv certifikata je trajan, a certifikat koji je opozvan ne može se reaktivirati.

Članak 19. (NN 62/15, 144/20)

(1) U slučaju prestanka razloga za suspenziju certifikata iz članka 2. stavka 1. ovoga Zakona osoba čiji su certifikati na njezin zahtjev suspendirani može osobno u policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji, u roku od osam dana od dana predaje zahtjeva za suspenziju, povući zahtjev za suspenziju certifikata.

(2) Pružatelj usluga povjerenja iz članka 2. stavka 4. ovoga Zakona zaprimit će zahtjev za povlačenje suspenzije certifikata ili nakon uspješne prethodne provjere identiteta podnositelja zahtjeva i povući suspenziju certifikata te će prethodno suspendirani certifikati ponovo postati važeći.

(3) Istekom roka od osam dana od dana suspenzije certifikata certifikati se automatski opozivaju i više se ne mogu koristiti.

Članak 20.

(1) Evidenciju osobnih iskaznica vodi Ministarstvo.

(2) Ministar nadležan za unutarnje poslove pravilnikom će propisati sadržaj i način vođenja evidencija osobnih iskaznica te izdanih certifikata.

(3) Obrada osobnih podataka sadržanih u evidenciji osobnih iskaznica i davanje podataka iz te evidencije primateljima obavlja se pod uvjetima propisanim zakonom kojim je uređena zaštita osobnih podataka.

2. Pravilnik o obrascima i evidenciji osobnih iskaznica te organizacijskim, tehničkim i sigurnosnim mjerama u postupku izdavanja osobnih iskaznica

Članak 21.

(1) Ministar nadležan za unutarnje poslove pravilnikom propisuje cijenu osobne iskaznice.

(2) U cijenu osobne iskaznice uračunani su troškovi obrasca osobne iskaznice i pripadajućih elektroničkih komponenti, obrasca koji se koristi u postupku njezina izdavanja, troškovi izrade, troškovi izdavanja certifikata i troškovi dostave u Ministarstvo.

(3) Troškove iz stavka 2. ovoga članka snosi podnositelj zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice.

4. Pravilnik o cijeni osobnih iskaznica

Članak 22.

Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra nadležnog za unutarnje poslove, određuje pravnu osobu u državnom vlasništvu (u daljnjem tekstu: ovlaštena pravna osoba) za obavljanje poslova:

1. tehničke izrade osobne iskaznice

2. tiskanja obrasca osobne iskaznice te obrasca koji se koristi u postupku njezina izdavanja

3. vođenja evidencije o izrađenim osobnim iskaznicama

4. izdavanja kvalificiranih certifikata.

3. Odluka o određivanju pravne osobe u državnom vlasništvu ovlaštene za obavljanje poslova u vezi s osobnim iskaznicama

Članak 23. (NN 62/15, 144/20)

(1) Policijske uprave odnosno policijske postaje elektroničkim putem dostavljaju ovlaštenoj pravnoj osobi sve osobne podatke i biometrijske identifikatore koji se upisuju i elektronički unose u obrazac osobne iskaznice.

(2) Ovlaštena pravna osoba osobne podatke i biometrijske identifikatore iz stavka 1. ovoga članka smije koristiti samo u svrhu upisa i elektroničkog unosa u obrazac osobne iskaznice.

(3) Upis i elektronički unos osobnih podataka i biometrijskih identifikatora u obrazac osobne iskaznice moraju se obavljati u sigurnom okruženju, uz poduzimanje tehničkih, kadrovskih i organizacijskih mjera zaštite osobnih podataka i biometrijskih identifikatora koje su potrebne da bi se osobni podaci i biometrijski identifikatori zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja i od nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zlouporabe.

(4) Ovlaštena pravna osoba osobne podatke i biometrijske identifikatore iz stavka 1. ovoga članka čuva na visoko siguran način do dana izrade osobne iskaznice, a najdulje 90 dana od dana izdavanja osobne iskaznice, nakon čega ih je dužna izbrisati.

(5) Nitko ne smije mijenjati, brisati ili na drugi način krivotvoriti podatke koji su upisani i elektronički uneseni u obrazac osobne iskaznice.

(6) Ministar nadležan za unutarnje poslove pravilnikom će propisati organizacijske, tehničke i sigurnosne mjere u postupku izdavanja osobnih iskaznica.

2. Pravilnik o obrascima i evidenciji osobnih iskaznica te organizacijskim, tehničkim i sigurnosnim mjerama u postupku izdavanja osobnih iskaznica

V. NADZOR

Članak 24.

Nadzor nad postupkom izdavanja osobnih iskaznica koji se obavlja u ovlaštenoj pravnoj osobi obavlja Ministarstvo.

Članak 25. (NN 62/15, 144/20)

(1) Nadzor nad ispunjavanjem i provedbom organizacijskih, tehničkih i sigurnosnih mjera u postupku izdavanja osobnih iskaznica u ovlaštenoj pravnoj osobi, propisanih pravilnikom iz članka 23. stavka 6. ovoga Zakona, obavljaju službene osobe Ministarstva koje su nadležne za obavljanje poslova vezanih uz postupke izdavanja osobnih iskaznica i nadzora nad tim poslovima.

(2) Ako u provedbi nadzora službene osobe Ministarstva utvrde da ovlaštena pravna osoba ne provodi organizacijske, tehničke i sigurnosne mjere, Ministarstvo će joj rješenjem privremeno zabraniti obavljanje poslova te odrediti rok u kojem je dužna otkloniti utvrđene nedostatke.

(3) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(4) Nadzor nad postupkom izdavanja osobnih iskaznica u dijelu prikupljanja, obrade, korištenja i zaštite osobnih podataka mogu provoditi i državna i druga tijela određena zakonom i drugim propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

(5) Nadzor nad postupkom izdavanja osobnih iskaznica u području pružanja usluga povjerenja provode državna i druga tijela određena zakonom i drugim propisima kojima se uređuje pružanje usluga povjerenja.

(6) Nadzor nad postupkom izdavanja osobnih iskaznica u području provedbe informacijske sigurnosti mogu provoditi i državna i druga tijela određena zakonom i drugim propisima kojima se uređuje informacijska sigurnost.

VI. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 26. (NN 62/15, 144/20, 114/22)

(1) Novčanom kaznom od 1320,00 do 6630,00 eura kaznit će se za prekršaj ovlaštena pravna osoba ako ne poduzme tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka i biometrijskih identifikatora koje su potrebne da bi se osobni podaci i biometrijski identifikatori zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja i od nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zlouporabe (članak 23. stavak 3.).

(2) Novčanom kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj ovlaštena pravna osoba ako osobne podatke i biometrijske identifikatore koji su joj dostavljeni radi upisa i elektroničkog unosa u obrazac osobne iskaznice čuva duže od 90 dana od dana izdavanja osobne iskaznice, odnosno ako ih nakon tog roka ne izbriše (članak 23. stavak 4.).

(3) Za prekršaje iz ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 660,00 do 1320,00 eura i odgovorna osoba u ovlaštenoj pravnoj osobi.

Članak 27. (NN 62/15, 144/20, 114/22)

Novčanom kaznom od 390,00 do 590,00 eura kaznit će se za prekršaj osoba:

1. koja je navršila 18 godina i ima prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj, a nije ishodila osobnu iskaznicu (članak 3. stavak 2.)

2. koja je navršila 16 godina života i ima prebivalište u Republici Hrvatskoj, a sud joj je u izvanparničnom postupku dopustio sklapanje braka te je sklopila brak, a nije ishodila osobnu iskaznicu (članak 3. stavak 3.)

3. koja u roku od 15 dana od dana nastupanja okolnosti iz članka 5. stavka 1. točke 1. i 2. ovoga Zakona ne podnese zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice

4. koja u slučaju promjene podataka o svom osobnom imenu ili osobnom identifikacijskom broju ne zatraži opoziv ili suspenziju certifikata u roku od dva dana od dana nastanka promjene (članak 5. stavak 4.).

Članak 28. (NN 62/15, 114/22)

Novčanom kaznom od 60,00 eura kaznit će se za prekršaj osoba:

1. koja u roku od 15 dana od dana nastupanja okolnosti iz članka 5. stavka 1. točke 3. i 4. ovoga Zakona ne podnese zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice

2. koja u propisanom roku osobnu iskaznicu koja je prestala važiti prije isteka roka na koji je izdana ne vrati nadležnoj policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji (članak 15. stavci 2. i 3.).

Članak 29. (NN 62/15, 114/22)

Novčanom kaznom od 20,00 eura kaznit će se za prekršaj osoba:

1. koja kod sebe nema osobnu iskaznicu ili je odbije dati na uvid ovlaštenim osobama (članak 16. stavak 1.)

2. koja bez odgode ne prijavi nestanak ili pronalazak osobne iskaznice (članak 17. stavci 1. i 2.).

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

(1) Osobne iskaznice izdane prije stupanja na snagu ovoga Zakona na rok važenja od pet ili deset godina važe do isteka roka njihova važenja, a osobe kojima su izdane mogu ih, ako žele, zamijeniti osobnim iskaznicama koje se izdaju na temelju ovoga Zakona i prije isteka roka važenja.

(2) Osobne iskaznice izdane prije stupanja na snagu ovoga Zakona osobama starijim od 65 godina bez roka važenja ostaju važeće, a osobe kojima su izdane mogu ih, ako žele, zamijeniti osobnim iskaznicama koje se izdaju na temelju ovoga Zakona.

Članak 31.

Postupci rješavanja zahtjeva za izdavanje osobnih iskaznica započeti prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama Zakona o osobnoj iskaznici (»Narodne novine«, br. 11/02., 122/02., 31/06. i 68/13.).

Članak 32.

Pravna osoba u državnom vlasništvu određena na temelju Zakona o osobnoj iskaznici (»Narodne novine«, br. 11/02., 122/02., 31/06. i 68/13.) za obavljanje poslova u vezi s osobnim iskaznicama nastavlja obavljati te poslove sukladno danom ovlaštenju do donošenja nove odluke, sukladno odredbama ovoga Zakona.

 

Članak 33.

Ministar nadležan za unutarnje poslove donijet će pravilnik iz članka 7. stavka 4., članka 20. stavka 2., članka 21. stavka 1. i članka 23. stavka 5. ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 34.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o osobnoj iskaznici (»Narodne novine«, br. 11/02., 122/02., 31/06. i 68/13.).

Članak 35.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 42/20

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 144/20

Članak 19.

(1) Osobne iskaznice izdane na temelju odredaba Zakona o osobnoj iskaznici (»Narodne novine«, br. 62/15. i 42/20.) s rokom važenja od pet godina i osobne iskaznice izdane na temelju odredaba Zakona o osobnoj iskaznici (»Narodne novine«, br. 11/02., 122/02., 31/06. i 68/13.) s rokom važenja od deset godina važe do isteka roka njihova važenja.

(2) Osobne iskaznice koje su osobama s navršenih 65 ili više godina izdane bez roka važenja na temelju odredaba Zakona o osobnoj iskaznici (»Narodne novine«, br. 62/15. i 42/20.) prestaju važiti 3. kolovoza 2031. i osobe su ih dužne zamijeniti osobnim iskaznicama koje se izdaju na temelju odredaba ovoga Zakona.

(3) Iznimno, osobe iz stavka 2. ovoga članka koje će 2. kolovoza 2021. imati 70 ili više godina moći će i nakon 3. kolovoza 2031. nastaviti koristiti svoje osobne iskaznice izdane bez roka važenja na temelju odredaba Zakona o osobnoj iskaznici (»Narodne novine«, br. 62/15. i 42/20.).

(4) Osobe kojima su izdane osobne iskaznice bez roka važenja na temelju odredaba Zakona o osobnoj iskaznici (»Narodne novine«, br. 11/02., 122/02., 31/06. i 68/13.) moći će nastaviti koristiti svoje osobne iskaznice i nakon 3. kolovoza 2031. i nisu ih obvezne zamijeniti osobnim iskaznicama koje se izdaju na temelju odredaba ovoga Zakona.

(5) Osobne iskaznice koje su osobama izdane bez roka važenja na temelju odredaba Zakona o osobnoj iskaznici (»Narodne novine«, br. 53/91., 9/92., 26/93. i 29/94.) prestaju važiti 3. kolovoza 2026. i osobe su ih dužne zamijeniti osobnim iskaznicama koje se izdaju na temelju odredaba ovoga Zakona.

Članak 20.

Postupci rješavanja zahtjeva za izdavanje osobnih iskaznica započeti prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama Zakona o osobnoj iskaznici (»Narodne novine«, br. 62/15. i 42/20.).

Članak 21.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 2. kolovoza 2021.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 114/22

Članak 5.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 18/24

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Copyright © Ante Borić