Povezani zakoni

Zakon o dentalnoj medicini

ranije: Zakon o stomatološkoj djelatnosti

pročišćeni tekst zakona

NN 121/03, 117/08, 120/0946/21

Uživajte...

Baza je ažurirana 25.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

PROČIŠĆENI PODZAKONSKI PROPISI

I. TEMELJNE ODREDBE

Sadržaj Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuju ustrojstvo te uvjeti za obavljanje dentalne medicine kao službe koja osigurava pružanje dentalne pomoći osobama u ostvarivanju i zaštiti oralnog zdravlja.

Dentalna medicina

Članak 2.

 (1) Dentalnu medicinu obavljaju doktori dentalne medicine i doktori dentalne medicine specijalisti nakon završenog studija dentalne medicine, položenoga stručnog ispita, odnosno specijalističkog ispita za rad u pojedinim specijalističkim strukama te ishođenja odobrenja za samostalan rad.

 (2) Uvjet položenoga stručnog ispita iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na državljane država članica Europske unije.

 (3) Dentalna medicina obuhvaća:

1. sprječavanje bolesti, dentalni zdravstveni odgoj i savjetovanje,

2. pregled kojim se utvrđuje postojanje ili nepostojanje bolesti zuba i usne šupljine, oštećenja ili anomalija,

3. procjenu stanja iz točke 2. ovoga stavka pomoću dentalno-medicinskih dijagnostičkih sredstava te liječenje i rehabilitaciju,

4. propisivanje lijekova, medicinskih proizvoda i pomagala,

5. izdavanje liječničkih uvjerenja, svjedodžbi, potvrda i mišljenja,

6. druge radnje sukladno općim i posebnim propisima.

Članak 3.

(1) U procesu donošenja odluka i izbora dijagnostike i odgovarajućeg liječenja doktor dentalne medicine je samostalan u postupanju sukladno znanstvenim saznanjima i stručno dokazanim metodama koje odgovaraju suvremenom standardu dentalne struke.

(2) Doktor dentalne medicine obvezan je u obavljanju dentalne medicine osobito poštovati načela obavljanja dentalne medicine.

(3) Doktor dentalne medicine obvezan je suzdržavati se od svake aktivnosti koja nije spojiva s ugledom, dostojanstvom i neovisnošću dentalne medicine.

Članak 4.

Pružanjem dentalne zaštite kao zanimanjem smiju se baviti samo doktor dentalne medicine.

Neovlašteno pružanje dentalne pomoći

Članak 5. (NN 46/21)

Hrvatska komora dentalne medicine je ovlaštena i obvezna poduzimati postupke u slučaju neovlaštenog pružanja dentalne pomoći.

 

II. STJECANJE I GUBITAK PRAVA NA OBAVLJANJE DENTALNE MEDICINE

Stjecanje odobrenja za samostalan rad

Članak 6.

(1) Doktoru dentalne medicine koji je položio stručni ispit i koji je upisan u registar doktora dentalne medicine, Komora će dati odobrenje za samostalan rad (licencu).

(2) Uvjet položenoga stručnog ispita iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na državljane država članica Europske unije.

(3) Odobrenjem za samostalan rad dokazuje se stručna osposobljenost doktora dentalne medicine za samostalno obavljanje cjelokupne djelatnosti dentalne medicine na području Republike Hrvatske.

(4) Odobrenje za samostalan rad doktoru dentalne medicine daje, odnosno uskraćuje upravnim aktom tijelo određeno Statutom Komore.

(5) Protiv upravnoga akta iz stavka 3. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

(6) Odobrenje za samostalan rad daje se na vrijeme od šest godina.

(7) Doktorima dentalne medicine – strancima Komora daje odobrenje za samostalan rad na vrijeme određeno prema propisima koji uređuju rad stranaca u Republici Hrvatskoj.

(8) Na postupak obnavljanja i oduzimanja odobrenja za samostalan rad doktora dentalne medicine primjenjuju se odredbe stavka 3. i 4. ovoga članka.

(9) Vrste i uvjete za davanje, obnavljanje i oduzimanje odobrenja za samostalan rad, propisuje općim aktom Komora.

Stjecanje prava na obavljanje dentalne medicine

Članak 7.

Pravo na obavljanje dentalne medicine na području Republike Hrvatske stječe se upisom u registar doktora dentalne medicine i ishođenjem odobrenja za samostalan rad.

Članak 8.

Uvjete, način upisa te vođenje i sadržaj registra doktora dentalne medicine propisuje općim aktom Komora.

Nedostojnost za obavljanje dentalne medicine

Članak 9.

 (1) Doktor dentalne medicine koji je pravomoćnom sudskom odlukom proglašen krivim za počinjenje kaznenog djela, može se s obzirom na važnost i prirodu ugroženog dobra ili druge posljedice te s obzirom na okolnosti pod kojima je radnja izvršena odnosno propuštena, smatrati nedostojnim za obavljanje dentalne medicine.

 (2) Doktoru dentalne medicine iz stavka 1. ovoga članka može biti uskraćeno davanje odobrenja za samostalan rad, odnosno privremeno ili trajno oduzeto odobrenje za samostalan rad.

 (3) Ovisno o vrsti kaznenog djela i posljedici koju je imalo, doktoru dentalne medicine iz stavka 1. ovoga članka, može biti privremeno ili trajno ograničeno odobrenje za samostalan rad s obzirom na opseg i vrstu poslova kojima se doktor dentalne medicine smije baviti.

 (4) Nedostojnost za obavljanje dentalne medicine utvrđuje upravnim aktom tijelo određeno Statutom Komore.

 (5) Protiv upravnog akta iz stavka 4. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

III. ORGANIZACIJA DENTALNE MEDICINE

 

Članak 10.

Dentalna medicina može se obavljati u:

1. privatnoj praksi,

2. grupnoj praksi,

3. zdravstvenoj ustanovi ili drugoj pravnoj osobi (trgovačkom društvu).

Dentalna ordinacija

Članak 11.

 (1) Doktor dentalne medicine može imati jednu dentalnu ordinaciju s najmanje jednom stomatološkom jedinicom.

 (2) Doktor dentalne medicine može osnovati i zubotehnički laboratorij za potrebe svoje dentalne ordinacije.

Članak 12.

 (1) Dentalna ordinacija je temeljna organizacijsko-radna jedinica s prostorom, opremom i kadrovskim normativom radne grupe određenim posebnim propisima.

 (2) Doktor dentalne medicine je nositelj stručne, pravne i organizacijske odgovornosti u dentalnoj ordinaciji.

Članak 13. (NN 46/21)

 (1) Radnu grupu dentalne ordinacije čini ordinacijski tim te izvantimski zdravstveni i nezdravstveni suradnici.

 (2) Ordinacijski tim čine doktor dentalne medicine – nositelj dentalne ordinacije i stomatološki asistent, odnosno medicinska sestra.

 (3) Izvantimski zdravstveni suradnici su dentalni tehničari i dentalni higijeničari.

 (4) Dentalna ordinacija može imati suradnike koji obavljaju pomoćne, knjigovodstvene i druge servise predviđene zakonskim propisima.

Grupna praksa

Članak 14.

 (1) Doktori dentalne medicine mogu se udruživati u grupnu praksu. U grupnoj praksi svaki doktor dentalne medicine zadržava svoju neovisnost i vlastitu odgovornost.

 (2) Doktor dentalne medicine koji radi u dentalnoj ordinaciji grupne prakse nositelj je stručne odgovornosti koja proizlazi iz odobrenja za samostalan rad.

Zdravstvene ustanove i druge pravne osobe za obavljanje dentalne medicine

Članak 15.

Dentalna medicina može se obavljati u zdravstvenim ustanovama, u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o ustanovama te u trgovačkom društvu (u daljnjem tekstu: društvo), u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o trgovačkim društvima.

Članak 16.

 (1) Dentalne usluge u društvu mogu pružati samo doktori dentalne medicine i doktori dentalne medicine – pripravnici pod nadzorom mentora koji odgovara za kvalitetu pružene usluge.

(2) Doktori dentalne medicine koji rade u društvu ne moraju biti članovi društva.

Članak 17.

Odredbama općih akata društva ne smije biti dovedena u pitanje samostalnost doktora dentalne medicine u obavljanju dentalne medicine.

Članak 18.

U pogledu obveze čuvanja profesionalne tajne, disciplinske odgovornosti i odnosa prema Komori i njenim tijelima, doktori dentalne medicine u društvu imaju ista prava i obveze kao i doktori dentalne medicine u privatnim dentalnim ordinacijama.

Članak 19.

Komora vodi poseban registar društava.

Način oglašavanja doktora dentalne medicine

Članak 20.

Način oglašavanja doktora dentalne medicine propisuje općim aktom Komora.

 

IV. PRAVA I OBVEZE DOKTORA DENTALNE MEDICINE U OBAVLJANJU DENTALNE MEDICINE

Članak 21.

Doktor dentalne medicine je obvezan pružati dentalnu pomoć savjesno, sukladno zakonu, statutu i drugim općim aktima Komore te Kodeksu dentalne etike i deontologije.

Pružanje i uskraćivanje dentalne pomoći

Članak 22.

(1) Doktor dentalne medicine obvezan je pružiti dentalne pomoć i provesti potrebne mjere prevencije, dijagnostike, liječenja i rehabilitacije svim osobama kojima je on izabrani doktori dentalne medicine ili koji su mu upućeni za dentalnu pomoć u okviru njegovih ovlaštenja i prava.

(2) U hitnim stanjima doktor dentalne medicine obvezan je bez odgađanja pružiti stomatološku pomoć svakome tko mu se za nju obrati.

(3) Hitnim stanjima iz stavka 2. ovoga članka smatraju se ona stanja kod kojih bi zbog nepružanja dentalne pomoći mogle nastati trajne štetne posljedice po zdravlje ili po život bolesnika.

(4) Doktor dentalne medicine ne smije uvjetovati pružanje hitne dentalne pomoći s prethodnim osiguranjem plaćanja stomatološke usluge.

(5) Doktor dentalne medicine može odbiti pružanje dentalne pomoći osobi koja mu prijeti ili je prema njemu, odnosno drugim zdravstvenim radnicima fizički agresivna, osim u hitnim stanjima.

(6) U slučaju iz stavka 5. ovoga članka doktor dentalne medicine dužan je osobi pružiti neophodnu hitnu dentalnu pomoć ako mu je osigurana zaštita policije ili neki drugi oblik zaštite.

Obveza uključivanja u hitnu dentalnu službu

Članak 23.

Doktor dentalne medicine, koji obavlja dentalnu medicinu u okviru osnovne mreže dentalne medicine, mora se uključiti u program pružanja hitne dentalne pomoći u slučaju potrebe na svom području.

Nužna dentalna pomagala i lijekovi

Članak 24.

Doktor dentalne medicine mora sukladno znanstvenim saznanjima i stručno dokazanim metodama, s obzirom na svoju djelatnost i uvjete određenog područja, imati na raspolaganju nužna dentalna pomagala i lijekove, s kojima će započeti liječenje bolesnika.

Međusobni odnosi doktora dentalne medicine i pacijenta

Članak 25.

Doktor dentalne medicine je obvezan upoznati pacijenta s predloženim dijagnostičkim postupcima i načinom liječenja, kao i drugim mogućim metodama i postupcima dijagnosticiranja te načinima liječenja. Doktor dentalne medicine obvezan je u tom pogledu pružiti pacijentu sva raspoloživa objašnjenja, uključujući vlastita i tuđa iskustva kao i moguće rizike zahvata po zdravlje i život.

Članak 25.a

 (1) Doktor dentalne medicine može zatražiti zaštitu svojih prava pred tijelima Komore.

 (2) Komora pruža zaštitu članu Komore, pazeći pri tome da je djelatnost dentalne medicine pružena u skladu s pravilima struke i odredbama Kodeksa dentalne etike i deontologije.

Priziv savjesti

Članak 26.

 (1) Radi svojih etičkih, vjerskih ili moralnih nazora, odnosno uvjerenja doktor dentalne medicine se ima pravo pozvati na priziv savjesti te odbiti provođenje dijagnostike, liječenja i rehabilitacije pacijenta, ako se to ne kosi s pravilima struke te ako time ne uzrokuje trajne posljedice za zdravlje ili ne ugrozi život pacijenta. O svojoj odluci mora pravovremeno izvijestiti pacijenta te ga uputiti drugom doktoru dentalne medicine iste struke.

 (2) Ako je doktor dentalne medicine zaposlen kod drugog doktora dentalne medicine koji obavlja privatnu praksu ili u zdravstvenoj ustanovi, odnosno u drugoj pravnoj osobi, mora o odluci izvijestiti svoga nadređenog, odnosno poslodavca.

Profesionalna dentalna tajna

Članak 27.

 (1) Doktor dentalne medicine obvezan je čuvati kao profesionalnu tajnu sve što sazna o zdravstvenom stanju pacijenta. Profesionalnom tajnom smatraju se svi podaci koje doktor dentalne medicine sazna pri obavljanju svoje struke o pacijentu, njegovim osobnim, obiteljskim i socijalnim prilikama kao i podaci vezani uz otkrivanje i liječenje bolesti. Doktor dentalne medicine obvezan je na čuvanje profesionalne tajne o pacijentu i prema članovima obitelji pacijenta, čak i nakon njegove smrti.

 (2) Doktor dentalne medicine obvezan je voditi računa o tome da profesionalnu tajnu čuvaju i druge osobe koje rade u njegovoj ordinaciji ili su na bilo koji drugi način saznali podatke o zdravstvenom stanju pacijenta.

 (3) Pruža li više doktora dentalne medicine istovremeno, ili jedan nakon drugog, istom pacijentu neki oblik dentalne usluge, obveza čuvanja tajne ne primjenjuje se između doktora dentalne medicine.

 (4) Iznošenje profesionalne tajne dopušteno je samo uz pristanak pacijenta te u skladu s Kodeksom stomatološke etike i deontologije. Iznošenje profesionalne tajne dopušteno je i u slučaju ako bi se čuvanjem profesionalne tajne ugrozio život i zdravlje drugih ljudi.

 (5) Odavanjem profesionalne tajne ne smatra se: iznošenje podataka o pacijentu u svrhu znanstvenih istraživanja, predavanja ili publikacija, neodavajući identitet pacijenta i uz njegov pisani pristanak, davanje podataka za statističku obradu, neodavajući identitet pacijenta, davanje podataka društvu za zdravstveno osiguranje s kojim pacijent ima sklopljen ugovor o osiguranju te davanje podataka istražnoj ili sudbenoj vlasti, ako bi tajenje podataka moglo utjecati na bit istražnog ili sudskog postupka ili naškoditi trećoj osobi.

Obveza prijavljivanja

Članak 28.

 (1) Doktor dentalne medicine obvezan je podnijeti prijavu policiji ili državnom odvjetništvu, kada tijekom obavljanja dentalne medicine posumnja da je smrt ili tjelesna ozljeda osobe nastala nasilnim putem.

 (2) Doktor dentalne medicine je prijavu iz stavka 1. ovoga članka, obvezan podnijeti i kada posumnja da je malodobnoj ili nemoćnoj osobi zdravstveno stanje ozbiljno ugroženo zapuštanjem ili zlostavljanjem.

Vođenje i čuvanje dentalne dokumentacije

Članak 29.

 (1) Doktor dentalne medicine obvezan je voditi točnu, iscrpnu i datiranu dentalnu dokumentaciju o stanju pacijenta i njegovu liječenju u skladu s propisima o evidencijama na području zdravstva. Doktor dentalne medicine obvezan je tu dokumentaciju na zahtjev predočiti ministarstvu nadležnom za zdravstvo, tijelima državne uprave u skladu s posebnim propisima, Komori ili sudbenoj vlasti.

 (2) Dokumentaciju koja se čuva na elektronskom mediju potrebno je osigurati od mijenjanja, prijevremenog uništenja ili nedopuštenog korištenja.

 (3) Dentalna dokumentacija sastoji se od kartona sa statusom, povijesti bolesti, rendgenskih snimaka te fotografija.

 (4) Doktor dentalne medicine obvezan je na zahtjev pacijenta dati mu na uvid svu dentalnu dokumentaciju koja se odnosi na dijagnostiku i liječenje njegove bolesti.

 (5) Doktor dentalne medicine obvezan je čuvati podatke o liječenju pacijenta deset godina nakon završenog liječenja, a nakon toga roka obvezan je postupiti prema propisima o čuvanju dokumentacije.

 (6) Način vođenja, čuvanja, prikupljanja i raspolaganja dentalnom dokumentacijom na prijedlog Komore propisat će pravilnikom ministar nadležan za zdravstvo.

Pretraga dentalne ordinacije

Članak 30.

 (1) Pretragu dentalne ordinacije može odrediti samo nadležni sud pisanim nalogom ako su za to ispunjeni uvjeti propisani zakonom.

 (2) Kada se odredi pretraga dentalne ordinacije, sud će o tome odmah obavijestiti Komoru.

 (3) Pravo je doktora dentalne medicine da on ili njegov zastupnik i obvezatno dva svjedoka, od kojih jedan može biti i predstavnik Komore budu nazočni pri pretrazi dentalne ordinacije.

 (4) Kod pretrage dentalne ordinacije ne smije biti povrijeđena tajnost dentalne dokumentacije i predmeta na štetu pacijenata. Pregled dentalne ordinacije ograničit će se na pregled samo onih dokumenata i predmeta koji su u izravnoj vezi s kaznenim djelom zbog kojeg se vodi postupak.

 (5) Dokazi pribavljeni u protivnosti s odredbama ovoga članka ne mogu se upotrijebiti u postupku protiv doktora dentalne medicine i njegovih pacijenata.

Međusobni odnosi doktora dentalne medicine

Članak 31.

 (1) Doktor dentalne medicine je svojim ponašanjem i postupkom obvezan poštivati ljudski i moralni dignitet drugog doktora dentalne medicine.

 (2) Doktor dentalne medicine obvezan je odnositi se časno prema drugom doktoru dentalne medicine te poštivati njegovu osobnost, uvažavati njegovu stručnost i službeni položaj.

 (3) Doktor dentalne medicine je obvezan u odnosima prema drugim doktorima dentalne medicine poštivati sve odgovarajuće odredbe Kodeksa stomatološke etike i deontologije.

Obveza obavještavanja drugog doktora dentalne medicine

Članak 32.

Kada doktor dentalne medicine upućuje drugom doktoru dentalne medicine ili u drugu ustanovu, trgovačko društvo, odnosno drugu pravnu osobu koja obavlja zdravstvenu djelatnost pacijenta, koji bi zbog svog stanja ili ponašanja mogao ugroziti zdravlje, odnosno život doktora dentalne medicine, drugih zdravstvenih radnika ili drugih pacijenata, obvezan ih je o tome pravodobno obavijestiti telefonom, elektroničkim putem ili na drugi odgovarajući način.

 

V. VREDNOVANJE DENTALNE MEDICINE

Vrednovanje dentalne medicine

Članak 33.

 (1) Vrednovanje djelatnosti dentalne   medicine kao visokospecijalizirane djelatnosti od iznimne vrijednosti za pojedinca i društvo, u mreži javne zdravstvene službe za dentalnu medicinu određuje, uz prethodno pribavljeno mišljenje Komore, općim aktom društvo za osiguranje koje provodi obvezno zdravstveno osiguranje.

 (2) Aktima Komore uređuje se vrednovanje dentalne medicine izvan osnovne mreže dentalne medicine.

Cijena rada doktora dentalne medicine

Članak 34.

Komora donosi jedinstveni Cjenik usluga dentalne medicine, kojim je definirana najniža cijena dentalne usluge.

Članak 35.

Doktor dentalne medicine mora istaknuti cjenik svojih dentalnih usluga na dostupnom i za pacijente vidljivom mjestu.

Članak 36.

Doktor dentalne medicine ima pravo u okviru svoje dentalne medicine pružiti dentalnu pomoć članovima svoje uže obitelji bez naknade.

 

V.a DJELATNOST DENTALNIH TEHNIČARA

 

Članak 36.a

 (1) Djelatnost dentalnih tehničara obavljaju dentalni tehničari prema uputama i nalogu doktora dentalne medicine.

 (2) Djelatnost dentalnih tehničara obuhvaća sljedeće djelatnosti:

1. izradu dentalnih fiksnih i mobilnih protetskih nadomjestaka,

2. izradu ortodontskih naprava,

3. izradu ostalih terapeutskih dentalnih naprava.

Stjecanje i gubitak prava na obavljanje djelatnosti dentalnih tehničara

Članak 36.b (NN 46/21)

 (1) Dentalnom tehničaru koji je položio stručni ispit i koji je upisan u registar dentalnih tehničara Komora će dati odobrenje za samostalan rad (licencu).

 (2) Uvjet položenog stručnog ispita iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na državljane država članica Europske unije.

 (3) Odobrenjem za samostalan rad dokazuje se stručna osposobljenost dentalnog tehničara za samostalno obavljanje djelatnosti dentalnih tehničara na području Republike Hrvatske.

 (4) Odobrenje za samostalan rad dentalnom tehničaru daje, odnosno uskraćuje upravnim aktom tijelo određeno Statutom Komore.

 (5) Protiv upravnog akta iz stavka 4. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

 (6) Odobrenje za samostalan rad daje se na vrijeme od šest godina.

 (7) Dentalnim tehničarima – strancima Komora daje odobrenje za samostalan rad na vrijeme određeno prema propisima kojima se uređuje rad stranaca u Republici Hrvatskoj i općim aktima Komore.

 (8) Na postupak obnavljanja i oduzimanja odobrenja za samostalan rad dentalnog tehničara primjenjuju se odredbe stavka 4. i 5. ovoga članka.

 (9) Uvjete za davanje, obnavljanje i oduzimanje odobrenja za samostalan rad propisuje općim aktom Komora.

Članak 36.c

Pravo na obavljanje djelatnosti dentalnih tehničara na području Republike Hrvatske stječe se upisom u registar dentalnih tehničara i ishođenjem odobrenja za samostalan rad.

Članak 36.d

Uvjete, način upisa te vođenje i sadržaj registra dentalnih tehničara propisuje općim aktom Komora.

Nedostojnost za obavljanje djelatnosti dentalnih tehničara

Članak 36.e

 (1) Dentalni tehničar koji je pravomoćnom sudskom odlukom proglašen krivim za počinjenje kaznenog djela može se, s obzirom na važnost i prirodu ugroženog dobra ili druge posljedice te s obzirom na okolnosti pod kojima je radnja izvršena odnosno propuštena, smatrati nedostojnim za obavljanje djelatnosti dentalnih tehničara.

 (2) Dentalnom tehničaru iz stavka 1. ovoga članka može biti uskraćeno davanje odobrenja za samostalan rad, odnosno privremeno ili trajno oduzeto odobrenje za samostalan rad.

 (3) Ovisno o vrsti kaznenog djela i posljedici koju je imalo, dentalnom tehničaru iz stavka 1. ovoga članka može biti privremeno ili trajno ograničeno odobrenje za samostalan rad s obzirom na opseg i vrstu poslova kojima se dentalni tehničar smije baviti.

(4) Nedostojnost za obavljanje djelatnosti dentalnih tehničara utvrđuje upravnim aktom tijelo određeno Statutom Komore.

 (5) Protiv upravnog akta iz stavka 4. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Organizacija djelatnosti dentalnih tehničara

Članak 36.f

Djelatnost dentalnih tehničara može se obavljati u:

1. privatnoj praksi,

2. grupnoj praksi,

3. zdravstvenoj ustanovi ili drugoj pravnoj osobi (trgovačkom društvu).

Način oglašavanja dentalnog tehničara

Članak 36.g

Način oglašavanja dentalnog tehničara propisuje općim aktom Komora.

Prava i obveze dentalnog tehničara

Članak 36.h

 (1) Dentalni tehničar obvezan je obavljati djelatnost dentalnog tehničara savjesno, sukladno zakonu, statutu i drugim općim aktima Komore te Kodeksu etike i deontologije dentalnih tehničara.

 (2) Dentalni tehničar može zatražiti zaštitu svojih prava pred tijelima Komore.

 (3) Komora pruža zaštitu članu Komore, pazeći pri tome da je djelatnost dentalnih tehničara pružena u skladu s pravilima struke i odredbama Kodeksa etike i deontologije dentalnih tehničara.

Profesionalna tajna

Članak 36.i (NN 46/21)

Dentalni tehničar obvezan je čuvati kao profesionalnu tajnu sve što sazna o zdravstvenom stanju pacijenta. Profesionalnom tajnom smatraju se svi podaci koje dentalni tehničar sazna pri obavljanju svoje struke o pacijentu, njegovu zdravstvenom stanju, kao i ostali podaci vezani uz obavljanje djelatnosti dentalnih tehničara.

Vođenje i čuvanje dokumentacije dentalnih tehničara

Članak 36.j

 (1) Dentalni tehničar obvezan je voditi točnu, iscrpnu i datiranu dokumentaciju vezanu uz obavljanje djelatnosti dentalnih tehničara. Dentalni tehničar obvezan je dokumentaciju vezanu uz obavljanje djelatnosti dentalnih tehničara pojedinog pacijenta predočiti doktoru dentalne medicine s kojim ima zaključen ugovor o poslovnoj suradnji, ministarstvu nadležnom za zdravstvo, tijelima državne uprave u skladu s posebnim propisima, Komori ili sudbenoj vlasti.

 (2) Način vođenja, čuvanja, prikupljanja i raspolaganja dokumentacijom dentalnih tehničara na prijedlog Komore propisat će pravilnikom ministar.

Međusobni odnosi doktora dentalne medicine i dentalnih tehničara

Članak 36.k

Doktor dentalne medicine i dentalni tehničar zaključuju ugovor o poslovnoj suradnji.

Vrednovanje djelatnosti dentalnog tehničara

Članak 36.l

Komora donosi Cjenik usluga djelatnosti dentalnih tehničara, kojim se određuje najniža cijena zubotehničke usluge.

Članak 36.m

Odredbe članka 30. ovoga Zakona na odgovarajući način primjenjuju se i na obavljanje djelatnosti dentalnih tehničara.

 

V.b DJELATNOST DENTALNIH ASISTENATA

 

Članak 36.n

 (1) Djelatnost dentalnog asistenta obavljaju dentalni asistenti prema uputama pod nadzorom doktora dentalne medicine.

 (2) Djelatnost dentalnog asistenta obuhvaća sljedeće djelatnosti:

1. asistenciju doktoru dentalne medicine pri pružanju dentalnih usluga,

2. održavanje higijene i čistoće u ordinaciji,

3. vođenje propisane evidencije i dentalne dokumentacije,

4. ostale neophodne prateće radnje za funkcioniranje ordinacije.

Dozvola za rad

Članak 36.o (NN 46/21)

 (1) Dentalnom asistentu koji je upisan u registar dentalnih asistenata Komora će dati dozvolu za rad.

 (2) Dozvolom za rad dokazuje se stručna osposobljenost dentalnog asistenta za obavljanje njihove djelatnosti prema uputama i nadzoru doktora dentalne medicine na području Republike Hrvatske.

 (3) Dozvola za rad daje se na vrijeme od šest godina.

(4) Protiv upravnog akta iz stavka 3. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

 (5) Dentalnim asistentima-strancima Komora daje dozvolu za rad na vrijeme određeno propisima koji uređuju rad stranaca u Republici Hrvatskoj.

 (6) Uvjete za davanje, obnavljanje i oduzimanje dozvole za rad propisuje općim aktom Komora.

Članak 36. p

Na dentalne asistente na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 36.d, 36.h te 36.i ovoga Zakona.

 

V.c DJELATNOST DENTALNIH HIGIJENIČARA

Članak 36.r (NN 46/21)

(1) Djelatnost dentalnog higijeničara obavljaju dentalni higijeničari prema uputama i pod nadzorom doktora dentalne medicine.

(2) Djelatnost dentalnog higijeničara obuhvaća sljedeće djelatnosti:

1. pripremu pacijenata za pregled kod doktora dentalne medicine,

2. upoznavanje pacijenata s preventivom oralnog zdravlja (način čišćenja zubi, uporaba zubnog konca, dentalnih četkica itd.),

3. čišćenje mekih i tvrdih naslaga s mekih i tvrdih tkiva,

4. izbjeljivanje zubi,

5. sve ostale pomoćne radnje i poslove prema uputama i nalogu doktora dentalne medicine.

DOZVOLA ZA RAD

Članak 36.s (NN 46/21)

(1) Dentalnom higijeničaru koji je upisan u registar dentalnih higijeničara Komora će dati dozvolu za rad.

(2) Dozvolom za rad dokazuje se stručna osposobljenost dentalnog higijeničara za obavljanje njihove djelatnosti prema uputama i nadzoru doktora dentalne medicine na području Republike Hrvatske.

(3) Dozvola za rad daje se na vrijeme od šest godina.

(4) Protiv upravnog akta iz stavka 3. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

(5) Dentalnom higijeničaru – strancu Komora daje dozvolu za rad na vrijeme određeno propisima kojima se uređuje rad stranaca u Republici Hrvatskoj.

(6) Uvjete za davanje, obnavljanje i oduzimanje dozvole za rad propisuje općim aktom Komora.

Članak 36.t (NN 46/21)

Na dentalne higijeničare na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članaka 36.d, 36.h te 36.i ovoga Zakona

 

VI. HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE

Obveza učlanjenja u Komoru

Članak 37.

 (1) Doktori dentalne medicine koji obavljaju dentalnu medicinu na području Republike Hrvatske, obvezno se učlanjuju u Komoru kao samostalnu i neovisnu strukovnu organizaciju sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima.

(2) Članstvo u Komori dobrovoljno je za doktore dentalne medicine koji ne obavljaju neposredno dentalnu medicinu, koji obavljaju dentalnu medicinu izvan Republike Hrvatske, koji su u mirovini te koji su nezaposleni.

Članak 37.a (NN 46/21)

(1) Pri Komori se osniva Strukovni razred dentalnih tehničara te Strukovni razred dentalnih asistenata i dentalnih higijeničara.

(2) Dentalni tehničari, dentalni asistenti i dentalni higijeničari koji obavljaju djelatnost dentalnih tehničara, dentalnih asistenata i dentalnih higijeničara na području Republike Hrvatske obvezno se učlanjuju u odgovarajući Strukovni razred pri Komori.

(3) Članstvo u Strukovnom razredu pri Komori dobrovoljno je za dentalne tehničare, dentalne asistente i dentalne higijeničare koji ne obavljaju neposredno djelatnost dentalnih tehničara, dentalnih asistenata i dentalnih higijeničara, koji svoju djelatnost obavljaju izvan Republike Hrvatske, koji su u mirovini te koji su nezaposleni.

Članak 38.

Komora predstavlja svoje članstvo u zemlji i inozemstvu.

Tijela Komore

Članak 39. (NN 46/21)

 (1) Tijela Komore su Skupština, Upravno vijeće, Izvršni odbor, Upravni odbor Strukovnog razreda dentalnih tehničara i Upravni odbor Strukovnog razreda dentalnih asistenata i dentalnih higijeničara i druga tijela utvrđena statutom Komore.

(2) Ustrojstvo, nadležnost, sastav, način izbora, prava i Strukovnog razreda pri Komori uređuju se statutom i drugim općim aktima Komore.

Nadzor nad radom Komore

Članak 40.

(1) Nadzor nad zakonitošću rada Komore u obavljanju njezinih javnih ovlasti provodi ministarstvo nadležno za zdravstvo.

(2) U provođenju nadzora iz stavka 1. ovoga članka ministarstvo nadležno za zdravstvo može od Komore tražiti odgovarajuća izvješća i podatke vodeći računa o samostalnosti dentalne medicine.

 (3) Izvješća i podatke iz stavka 2. ovoga članka Komora je obvezna dostaviti ministru nadležnom za zdravstvo u roku od 30 dana ili u istom roku izvijestiti o razlozima zbog kojih ih nije u mogućnosti dostaviti.

 (4) Komora je obvezna ministru nadležnom za zdravstvo podnijeti godišnje izvješće o radu do 1. ožujka iduće godine, za prethodnu godinu.

Suradnja Komore s ministarstvom nadležnim za zdravstvo i drugim tijelima

Članak 41.

 (1) Komora obavještava ministarstvo nadležno za zdravstvo, druga tijela državne uprave te nadležna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, samoinicijativno ili na njihov zahtjev o stanju i problemima dentalne medicine i o mjerama koje bi trebalo poduzeti radi unapređenja dentalne medicine te radi unapređenja zdravstvene zaštite građana.

(2) Komora surađuje s državnim tijelima i tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave u rješavanju problema u dentalnoj medicini.

(3) Komora odlučuje o suradnji s drugim komorama zdravstvenih radnika, medicinskim i studijima dentalne medicine te liječničkim, dentalnim i drugim udrugama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, kao i sa stomatološkim komorama drugih država.

(4) Policija, državno odvjetništvo i sudovi obavještavaju o svim postupcima koji se vode protiv doktora dentalne medicine ministarstvo nadležno za zdravstvo i Komoru.

Javne ovlasti Komore

Članak 42. (NN 46/21)

Komora obavlja sljedeće javne ovlasti:

– vodi registar doktora dentalne medicine u Republici Hrvatskoj,

– vodi registar dentalnih tehničara i dentalnih asistenata te dentalnih higijeničara,

– daje, obnavlja i oduzima odobrenja za samostalan rad doktora dentalne medicine,

– daje, obnavlja i oduzima odobrenja za samostalan rad dentalnih tehničara i dozvola za rad dentalnih asistenata te dentalnih higijeničara,

– obavlja stručni nadzor nad radom doktora dentalne medicine (u dentalnim ordinacijama, grupnoj praksi, zdravstvenim ustanovama i drugim pravnim osobama koje obavljaju djelatnost dentalne medicine),

– obavlja stručni nadzor nad radom dentalnih tehničara i dentalnih asistenata te dentalnih higijeničara,

– određuje najnižu cijenu rada doktora dentalne medicine izvan mreže javne zdravstvene službe,

– određuje najnižu cijenu rada dentalnog tehničara.

Poslovi Komore

Članak 43. (NN 46/21)

Pored javnih ovlasti iz članka 42. ovoga Zakona, Komora obavlja i sljedeće poslove:

1. vodi registar svojih članova, dentalnih ordinacija, grupnih praksi, zdravstvenih ustanova i drugih pravnih osoba,

2. donosi Kodeks dentalne etike i deontologije te Kodeks etike i deontologije dentalnih tehničara i dentalnih asistenata te dentalnih higijeničara,

3. prati i nadzire provođenje pravila etike i deontologije dentalne medicine, dentalnih tehničara i dentalnih asistenata te dentalnih higijeničara te poduzima odgovarajuće mjere u slučaju njihovog kršenja,

4. pruža zaštitu građanima u ostvarivanju prava s obzirom na kvalitetu, sadržaj i vrstu usluge dentalne medicine, usluge dentalnog tehničara i usluge dentalnog asistenta te dentalnih higijeničara, koja im se pruža,

5. daje mišljenje u postupku osnivanja, preseljenja i prestanka rada dentalnih ordinacija, dentalnih laboratorija, grupne prakse, zdravstvenih ustanova i drugih pravnih osoba,

6. predlaže ministru nadležnom za zdravstvo mrežu javne zdravstvene službe za dentalnu medicinu i djelatnost dentalnih tehničara,

7. propisuje način oglašavanja doktora dentalne medicine i dentalnih tehničara,

8. utvrđuje najniže cijene dentalnih usluga za doktore dentalne medicine izvan mreže javne zdravstvene službe za dentalnu medicinu,

9. utvrđuje cijene dentalnih usluga iz opsega dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja,

10. zastupa interese svojih članova kod sklapanja ugovora s društvima za osiguranje,

11. sudjeluje pri određivanju standarda i normativa dentalnih usluga i usluga dentalne tehnike i dentalnih asistenata te dentalnih higijeničara,

12. daje stručna mišljenja kod pripreme propisa od utjecaja na razvoj dentalne struke, struke dentalnih tehničara i struke dentalnih asistenata te dentalnih higijeničara,

13. organizira dodatno usavršavanje i trajnu izobrazbu svojih članova,

14. čuva i unapređuje društveni položaj i dignitet dentalnog zvanja i zvanja dentalnog tehničara i dentalnog asistenta te dentalnih higijeničara,

15. izdaje glasilo Komore i druge stručne publikacije iz područja rada doktora dentalne medicine, dentalnih tehničara, dentalnih asistenata i dentalnih higijeničara,

16. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i općim aktima Komore.

Opći akti Komore

Članak 44.

(1) Skupština Komore donosi statut na koji daje suglasnost ministar nadležan za zdravstvo.

(2) Statutom se uređuje organizacija i poslovi Komore, način izbora i djelovanje tijela Komore te druga pitanja značajna za dentalnu medicinu.

(3) Statut Komore objavljuje se u »Narodnim novinama«.

1. Statut Hrvatske komore dentalne medicine

Kodeks dentalne etike i deontologije

Članak 45. (NN 46/21)

(1) Skupština Komore donosi Kodeks dentalne etike i deontologije te Kodeks etike i deontologije dentalnih tehničara i dentalnih asistenata te dentalnih higijeničara.

(2) Kodeksom dentalne etike i deontologije te Kodeksom etike i deontologije dentalnih tehničara i dentalnih asistenata utvrđuju se načela i pravila kojih se doktori dentalne medicine, dentalni tehničari i dentalni asistenti te dentalni higijeničari moraju pridržavati pri obavljanju svoje djelatnosti.

(3) Kodeks dentalne etike i deontologije te Kodeks etike i deontologije dentalnih tehničara i dentalnih asistenata objavljuju se u »Narodnim novinama«.

3. Kodeks dentalne etike i deontologije

Registri Komore

Članak 46. (NN 46/21)

(1) Komora vodi registar doktora dentalne medicine, dentalnih ordinacija, grupnih praksi, zdravstvenih ustanova i drugih pravnih osoba koje obavljaju dentalnu medicinu.

(2) Komora vodi registar dentalnih tehničara i dentalnih asistenata te dentalnih higijeničara.

(3) Komora može prema potrebi uvesti i registre za pripravnike, specijalizante, specijaliste te druge evidencije određene zakonom ili statutom.

(4) Registri iz stavka 1. i 2. ovoga članka javne su knjige. Izvaci iz registara koje vodi Komora te potvrde izdane na temelju podataka iz tih evidencija javne su isprave.

Iskaznica doktora dentalne medicine

Članak 47. (NN 46/21)

(1) Doktoru dentalne medicine koji je upisan u registar Komore izdaje se iskaznica.

(2) Dentalnom tehničaru i dentalnom asistentu te dentalnom higijeničaru koji je upisan u registar Komore izdaje se iskaznica.

(3) Oblik i sadržaj iskaznice doktora dentalne medicine iz stavka 1. i 2. ovoga članka te način izdavanja propisuje se općim aktom Komore.

Financiranje Komore

Članak 48.

(1) Prihodi Komore su članarina i drugi prihodi ostvareni djelatnošću Komore.

(2) Iz državnog proračuna Republike Hrvatske osiguravaju se sredstva za izvršavanje poslova iz članka 42. podstavka 5. i 6. ovoga Zakona.

Članak 49.

Svaki član Komore obvezan je uredno plaćati članarinu i podmirivati druge obveze prema Komori.

Fondovi osiguranja

Članak 50.

Komora može samostalno ili udruženo osnivati osiguravajuće fondove za članove Komore te druge oblike osobnog i materijalnog osiguranja članova Komore, u skladu s posebnim propisima.

 

VII. ODGOVORNOST DOKTORA DENTALNE MEDICINE, DENTALNIH TEHNIČARA I DENTALNIH ASISTENATA

Članak 51. (NN 46/21)

Statutom ili drugim općim aktom Komore utvrdit će se što se smatra težom i lakšom povredom pravila ponašanja, sankcije za počinjenu težu i lakšu povredu pravila ponašanja u obavljanju dentalne medicine, djelatnosti dentalnih tehničara i djelatnosti dentalnih asistenata i dentalnih higijeničara, ustrojstvo te način djelovanja Časnog suda pri Komori.

Članak 52.

Članovi Komore odgovaraju za počinjenu povredu pravila ponašanja u obavljanju djelatnosti dentalne medicine, djelatnosti dentalnih tehničara i djelatnosti dentalnih asistenata i dentalnih higijeničara pred Časnim sudom pri Komori.

Članak 53.

Kaznena i prekršajna odgovornost pred redovnim sudovima, državnim upravnim tijelima ili disciplinska odgovornost u zdravstvenoj ustanovi ili drugoj pravnoj osobi ne isključuju odgovornost člana Komore pred Komorom.

Arbitraža

Članak 54.

(1) Članovi Komore mogu rješavanje međusobnog spora u obavljanju svoje djelatnosti sporazumno povjeriti arbitraži Komore.

(2) Imenovanje arbitra ili arbitražnog vijeća te druga pitanja vezana uz vođenje arbitražnog postupka propisat će općim aktom Komora.

(3) Odluka arbitraže ne može se pobijati redovnim pravnim lijekom niti pred redovitim sudom. Odluka arbitraže o tužbenom zahtjevu ima prema strankama snagu pravomoćne presude redovitog suda.

 

VIII. OSIGURANJE KVALITETE PRUŽENE DENTALNE USLUGE

Stručno usavršavanje

Članak 55. (NN 46/21)

Doktor dentalne medicine, dentalni tehničar i dentalni asistent te dentalni higijeničar obvezni su za vrijeme obavljanja svoje djelatnosti stručno se usavršavati prema općem aktu Komore, što obuhvaća:

1. kontinuirano praćenje razvoja dentalnih znanosti,

2. stjecanje novih saznanja.

Članak 56.

Poslodavac je obvezan omogućiti članu Komore njegovo stručno usavršavanje i platiti troškove stručnog usavršavanja, i to najmanje u opsegu koji mu osigurava obnavljanje odobrenja za samostalan rad, a prema općem aktu Komore.

Stručni nadzor nad radom doktora dentalne medicine

Članak 57.

(1) Komora obavlja stručni nadzor nad radom doktora dentalne medicine.

(2) Stručni nadzor iz stavka 1. ovoga članka provodi se sukladno općem aktu, koji donosi Komora uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo.

2. Pravilnik o stručnom nadzoru

Članak 58.

(1) Za obavljanje stručnog nadzora, pri Komori se osniva i imenuje Povjerenstvo za obavljanje stručnog nadzora nad radom doktora dentalne medicine.

 

(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka obavlja sljedeće poslove:

– donosi listu doktora dentalne medicine koji obavljaju stručni nadzor;

– donosi stručna mjerila za obavljanje stručnoga nadzora,

– izrađuje prijedlog godišnjeg programa stručnoga nadzora koji donosi Izvršni odbor Komore,

– vodi evidenciju o obavljenome stručnom nadzoru i predloženim, odnosno poduzetim mjerama,

– izrađuje godišnje izvješće o obavljenome stručnom nadzoru,

– koordinira provođenje stručnoga nadzora sa zdravstvenom inspekcijom ministarstva nadležnog za zdravstvo,

– obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i općim aktima Komore.

Članak 59.

Za stručni nadzor nad radom doktora dentalne medicine u dentalnoj ordinaciji, grupnoj praksi, zdravstvenim ustanovama i drugim pravnim osobama, doktor dentalne medicine koji obavlja stručni nadzor mora imati najmanje isti stupanj zvanja, kao i doktor dentalne medicine čiji se rad stručno nadzire.

Članak 60.

(1) Stručni nadzor može biti redovit i izvanredni.

(2) Redoviti stručni nadzor provodi se u svim dentalnim ordinacijama, grupnim praksama, zdravstvenim ustanovama i drugim pravnim osobama u kojima se obavlja dentalna medicina, prema godišnjem programu stručnog nadzora.

(3) Izvanredni stručni nadzor obavlja se u slučaju pisane i potpisane pritužbe na rad doktora dentalne medicine, zahtjeva ministra nadležnog za zdravstvo te drugih državnih tijela izvršne ili sudbene vlasti.

(4) Izvanredni stručni nadzor može se provesti i na temelju saznanja koja ukazuju na potrebu izvanrednog stručnog nadzora (putem javnih medija i sl.).

Članak 61.

 Doktor dentalne medicine u dentalnoj ordinaciji, grupnoj praksi, zdravstvenoj ustanovi ili drugoj pravnoj osobi, obvezan je omogućiti obavljanje stručnog nadzora i pružiti potrebne podatke i obavijesti.

Članak 62.

 Stručni nadzor odnosi se osobito na:

– organizaciju rada i način poslovanja u dentalnoj ordinaciji, grupnoj praksi, zdravstvenoj ustanovi ili drugoj pravnoj osobi,

– stručne kvalifikacije doktora dentalne medicine i dentalnog asistenta,

– opis poslova, prava i obveze te odgovornosti dentalnog asistenta,

– stručni rad doktora dentalne medicine,

– trajno usavršavanje doktora dentalne medicine,

– vođenje i čuvanje stomatološke dokumentacije.

Članak 63.

 

O obavljenom stručnom nadzoru vodi se zapisnik. Zapisnik mora sadržavati utvrđeno činjenično stanje i prijedlog mjera.

Članak 63. a

Odredbe članka 55. do 63. ovoga Zakona na odgovarajući se način odnose i na dentalne tehničare i dentalne asistente.

Suradnja Komore i zdravstvene inspekcije Ministarstva zdravstva

Članak 64.

(1) Komora u obavljanju stručnog nadzora, surađuje sa zdravstvenom inspekcijom ministarstva nadležnog za zdravstvo.

(2) Ako pri obavljanju nadzora Komora utvrdi povredu propisa i općih akata iz djelatnosti zdravstva, obvezna je o tome bez odgađanja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana saznanja, izvijestiti zdravstvenu inspekciju ministarstva nadležnog za zdravstvo.

 

IX. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 65. (NN 46/21)

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja obavlja djelatnost doktora dentalne medicine, djelatnost dentalnog tehničara i djelatnost dentalnog asistenta te dentalnog higijeničara, s propisanom razinom kvalifikacije, ali bez propisanih uvjeta (članci 2., 36.b, 36.o i 36.s).

Članak 66. (NN 46/21)

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj doktora dentalne medicine:

1. koji obavlja dentalnu medicinu izvan opsega određenog odobrenjem za samostalan rad (članak 6.),

2. ako ne poštuje obvezu čuvanja profesionalne dentalne tajne (članak 27.),

3. ako ne izvrši obvezu prijavljivanja (članak 28.),

4. ako ne vodi i ne čuva dentalnu dokumentaciju u skladu sa člankom 29. ovoga Zakona,

5. ako ne ispuni dužnost obavještavanja drugog doktora dentalne medicine iz članka 32. ovoga Zakona.

Članak 66.a (NN 46/21)

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj dentalni tehničar, odnosno dentalni asistent i dentalni higijeničar ako:

1. obavlja djelatnost izvan opsega određenog odobrenjem za samostalan rad, odnosno dozvolom za rad (članak 36.b, 36.c, 36.o i 36.s),

2. ne poštuje obvezu čuvanja profesionalne tajne (članak 36.i, 36.p i 36.t),

3. ne vodi i ne čuva propisanu dokumentaciju (članak 36.j i 36.n).

 

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Nastavak rada Komore

Članak 67.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona Komora osnovana na temelju Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« br., 75/93., 11/94., 1/97 – pročišćeni tekst, 111/97., 95/00. i 129/00.) nastavlja s radom.

Rok za usklađivanje Statuta i općih akata Komore

Članak 68.

(1) Komora je obvezna uskladiti svoj Statut i opće akte s odredbama ovoga Zakona, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Komora je obvezna donijeti opće akte određene ovim Zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Postupci u tijeku

Članak 69.

Postupci pred tijelima Komore koji su u tijeku na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, nastavit će se prema aktima na temelju kojih je postupak započet.

Stupanje na snagu Zakona

Članak 70.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 120/09:

Članak 29.

U cijelom tekstu Zakona o stomatološkoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 121/03. i 117/08.) riječi: »stomatološkoj djelatnosti« zamjenjuju se riječima: »dentalnoj medicini«, riječi: »doktor stomatologije« zamjenjuju se riječima: »doktor dentalne medicine«, riječi: »stomatološki studij« zamjenjuju se riječima: »studij dentalne medicine«, riječ: »stomatološki« zamjenjuje se riječju: »dentalni«, a riječi: »osnovna mreža stomatološke djelatnosti« riječima: »mreža javne zdravstvene službe za dentalnu medicinu« u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 30.

(1) Hrvatska stomatološka komora obvezna je uskladiti Statut s odredbama ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Ostale opće akte Hrvatska stomatološka komora obvezna je uskladiti s ovim Zakonom i Statutom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 31.

(1) Zubni tehničari koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona obavljaju zubotehničku djelatnost, a koji obavljaju rad po do sada važećim propisima mogu i dalje obavljati tu djelatnost pod uvjetom da u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona steknu odobrenje za samostalan rad sukladno ovome Zakonu.

(2) Stomatološki asistenti koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona obavljaju djelatnost stomatoloških asistenata, a koji obavljaju rad po do sada važećim propisima mogu i dalje obavljati tu djelatnost pod uvjetom da u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona steknu dozvolu za rad sukladno ovome Zakonu.

Članak 32.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama« osim članka 36.b stavka 2. koji stupa na snagu na dan prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 46/21

Članak 22.

(1) Komora je obvezna uskladiti svoj Statut i opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Komora je obvezna donijeti opći akt iz članka 36.s stavka 6. koji je dodan člankom 6. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 23.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

 

Copyright © Ante Borić