Povezani zakoni

Zakon o Registru osoba s invaliditetom

NN 63/22 

na snazi od 11.06.2022.

Uživajte...

Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

I. OPĆE ODREDBE

Predmet uređenja

Članak 1.

Ovim Zakonom uređuje se način prikupljanja podataka o uzroku, vrsti, stupnju i težini oštećenja zdravlja osoba s invaliditetom u Registru osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Registar), način obrade, korištenja i zaštita podataka o osobama s invaliditetom koji se vode u Registru.

Pojmovnik

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

1. osoba s invaliditetom je osoba koja ima dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprječavati njezino puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima

2. status osobe s invaliditetom ima osoba kojoj je u postupku vještačenja utvrđeno barem jedno oštećenje iz Liste oštećenja organizma – Liste I i najmanje stupanj 1. iz Liste težine i vrste invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojim je propisana metodologija vještačenja i upisana je u Registar, dijete s teškoćama u razvoju kojem je utvrđen invaliditet prema propisima kojima se uređuje obrazovanje i prava iz socijalne skrbi, osoba koja je status stekla po propisima kojima je uređen staž s povećanim trajanjem te osoba kojoj je utvrđen invaliditet prema propisima o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, propisima o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata i propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

3. dijete s teškoćama u razvoju je dijete čije sposobnosti u međudjelovanju s čimbenicima iz okoline ograničavaju njegovo puno, učinkovito i ravnopravno sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima

4. zbirni statistički pokazatelji su pokazatelji nastali prikupljanjem, analizom i tumačenjem podataka prikupljenih iz propisanih izvora u Registru

5. službena evidencija je zbirka obveznih podataka za vođenje kojih je nadležno tijelo ili ustanova iz koje se prikupljaju podaci u Registar

6. valjana isprava je skup podataka koji je izvoran i vjerodostojan te je kao takav određen zakonom ili proizlazi iz svrhe uspostave Registra

7. Državna informacijska infrastruktura je sustav koji čine zajednička državna osnovica za sigurnu razmjenu podataka i alati za interoperabilnost sukladno propisima koji uređuju područje državne informacijske infrastrukture.

(2) Izrazi koji se koriste u ovome Zakonu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. VOĐENJE REGISTRA, SADRŽAJ REGISTRA I PRIKUPLJANJE PODATAKA U REGISTRU

Nadležno tijelo

Članak 3.

Registar vodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo (u daljnjem tekstu: Zavod), koji je nositelj zdravstvene statistike u sustavu službene statistike Republike Hrvatske.

Pravna narav Registra

Članak 4.

(1) Registar predstavlja sveobuhvatnu i cjelovitu, metodološki standardiziranu i kontinuirano ažuriranu evidenciju osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju te bazu podataka propisanih ovim Zakonom.

(2) Podaci iz Registra koriste se za osiguravanje transparentnosti, točnosti, sljedivosti, usporedivosti i potpunosti podataka potrebnih za analitiku podataka o osobama s invaliditetom.

Sadržaj Registra

Članak 5.

(1) Registar se sastoji od općeg i posebnog dijela.

(2) U opći dio Registra unose se opći podaci o osobi: ime i prezime osobe, spol, osobni identifikacijski broj (u daljnjem tekstu: OIB), datum rođenja, mjesto rođenja, prebivalište, boravište, razina obrazovanja, status osiguranika iz mirovinskog osiguranja i datum smrti.

(3) U posebni dio Registra unose se podaci o vrstama oštećenja, šiframa bolesti i srodnim zdravstvenim poteškoćama prema Međunarodnoj klasifikaciji bolesti u skladu s propisom kojim je propisana metodologija vještačenja odnosno za hrvatske ratne vojne invalide i civilne invalide iz Domovinskog rata u skladu s propisima o metodologiji vještačenja hrvatskih branitelja i civilnih invalida iz Domovinskog rata, i to:

1. oštećenja vida

2. oštećenja sluha

3. gluhosljepoća

4. oštećenja govorno-glasovne komunikacije

5. oštećenja lokomotornog sustava

6. oštećenja središnjeg živčanog sustava

7. oštećenja perifernog živčanog sustava

8. oštećenja drugih organa i organskih sustava, kromosomopatije, prirođene anomalije i rijetke bolesti

9. intelektualna oštećenja

10. poremećaji iz spektra autizma

11. mentalna oštećenja

12. više vrsta oštećenja.

(4) U posebni dio Registra unose se i podaci o vrstama teškoća djece s teškoćama u razvoju prema Orijentacijskoj listi vrsta teškoća propisanoj pravilnikom kojim se uređuje osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju.

(5) U posebni dio Registra unose se i podaci o odobrenim ortopedskim pomagalima, provedenim postupcima liječenja i rehabilitacije.

Dokumentacija u Registru

Članak 6.

U Registru se prikuplja sljedeća dokumentacija:

1. nalaz i mišljenje i uvjerenje o utvrđenom invaliditetu u odnosu na rad koje dostavlja zavod nadležan za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

2. prvostupanjsko rješenje o primjerenom programu obrazovanja koje dostavlja upravno tijelo županije nadležno za poslove obrazovanja odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove obrazovanja

3. drugostupanjsko rješenje o primjerenom programu obrazovanja koje dostavlja ministarstvo nadležno za obrazovanje

4. nalaz i mišljenje tijela za vještačenje i izvršno rješenje kojim je je utvrđen status hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata ili civilnog invalida iz Domovinskog rata koje dostavlja nadležno upravno tijelo županije odnosno Grada Zagreba u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na ostvarivanje prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i prava civilnih stradalnika iz Domovinskog rata odnosno ministarstvo nadležno za hrvatske branitelje

5. nalaz i mišljenje tijela za vještačenje i izvršno rješenje kojim je utvrđen status invalida iz Drugog svjetskog rata ili mirnodopskog ratnog vojnog invalida sukladno propisu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata koje dostavlja ministarstvo nadležno za hrvatske branitelje.

Izvori podataka Registra

Članak 7.

(1) Zavod prikuplja u Registar podatke propisane ovim Zakonom od nadležnih tijela (u daljnjem tekstu: izvori podataka) iz službenih evidencija:

1. zavoda nadležnog za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

2. zavoda nadležnog za obvezno zdravstveno osiguranje

3. zavoda nadležnog za mirovinsko osiguranje

4. zavoda nadležnog za zapošljavanje

5. ministarstva nadležnog za upravu

6. ministarstva nadležnog za obrazovanje

7. ministarstva nadležnog za hrvatske branitelje

8. upravnog tijela županije nadležnog za poslove obrazovanja odnosno upravnih tijela Grada Zagreba nadležnih za obavljanje poslova vezanih uz ostvarivanje prava djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom

9. zdravstvenih ustanova na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite

10. drugih korisnika OIB-a, u smislu zakona kojim se propisuje OIB, koji vode evidencije o podacima iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Javnopravna tijela te pravne osobe kojima je osnivač Republika Hrvatska, a koji nisu zakonski izvori podataka iz stavka 1. ovoga članka, dužni su na zahtjev Zavoda osigurati vezu i razmjenu podataka prema Registru bez naknade, radi izrade zbirnih statističkih pokazatelja.

Način vođenja Registra, baza podataka i sadržaj pretraživanja podataka u Registru

Članak 8.

(1) Registar se vodi u elektroničkom obliku.

(2) Elektronički zapisi podataka iz članka 5. i dokumentacije iz članka 6. ovoga Zakona prikupljaju se i unose u jedinstvenu bazu podataka Registra.

(3) Baza podataka Registra osigurava pretraživanje sljedećih podataka:

1. ime i prezime osobe

2. spol

3. OIB

4. datum rođenja

5. mjesto/grad, općina i država rođenja

6. prebivalište – mjesto/grad, ulica, kućni broj, općina

7. boravište – mjesto/grad, ulica, kućni broj, općina

8. razina obrazovanja

9. status osiguranika iz mirovinskog osiguranja

10. uzrok koji je doveo do invaliditeta

11. dijagnoze i šifre bolesti i srodnih zdravstvenih problema i njihovoj reviziji i vrste teškoća djece s teškoćama u razvoju

12. oštećenje funkcionalnosti prema Međunarodnoj klasifikaciji funkcioniranja, onesposobljenosti i zdravlja, osim za hrvatske ratne vojne invalide i civilne invalide iz Domovinskog rata te mirnodopske vojne invalide i civilne invalide iz Drugog svjetskog rata

13. oštećenje donjih ekstremiteta

14. status upisa osobe s invaliditetom

15. korištenje ortopedskog pomagala

16. provedeni postupci liječenja

17. provedena rehabilitacija

18. vrijeme eventualne izmjene stupnja invaliditeta

19. druge podatke vezane uz utvrđivanje invaliditeta koji se pribavljaju od izvora iz članka 7. ovoga Zakona

20. podataka o europskoj iskaznici za osobe s invaliditetom temeljem propisa kojim je uređeno područje mobilnosti

21. datum smrti.

Način prikupljanja podataka u Registru

Članak 9.

(1) Zavod prikuplja u Registar podatke propisane ovim Zakonom elektroničkim putem, automatskom razmjenom podataka iz službenih evidencija izvora podataka iz članka 7. ovoga Zakona.

(2) Zavod prikuplja elektroničke zapise podataka o osobama s invaliditetom iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona putem elektroničkog sustava OIB-a od izvora podataka iz članka 7. ovoga Zakona te korisnika OIB-a iz članka 7. stavka 1. ovoga Zakona, osim podataka o razini obrazovanja i statusu osiguranika iz mirovinskog osiguranja.

(3) Zavod prikuplja elektroničke zapise podataka o statusu osiguranika iz mirovinskog osiguranja putem informacijskog sustava izvora iz članka 7. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona, a zapise podataka o nezaposlenim osobama s invaliditetom iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona putem informacijskog sustava izvora iz članka 7. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona.

(4) Zavod prikuplja elektroničke zapise podataka o invaliditetu iz članka 5. stavka 3. ovoga Zakona od izvora iz članka 7. stavka 1. točaka 1. i 7. ovoga Zakona nakon provedenog vještačenja.

(5) Zavod prikuplja elektroničke zapise podataka o teškoćama djece u razvoju iz članka 5. stavka 4. ovoga Zakona i razini obrazovanja osoba s invaliditetom od izvora iz članka 7. stavka 1. točaka 6. i 8. ovoga Zakona nakon provedenog vještačenja.

(6) Zavod prikuplja elektroničke zapise podataka o odobrenim ortopedskim pomagalima, provedenim postupcima liječenja i rehabilitacije iz članka 5. stavka 5. ovoga Zakona putem Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske i s njim povezanih informacijskih sustava od izvora iz članka 7. stavka 1. točaka 2. i 9. ovoga Zakona.

Evidentiranje promjene podataka u Registru i službenim evidencijama izvora podataka

Članak 10.

(1) Zavod po službenoj dužnosti provjerava točnost upisa podataka u Registar.

(2) Izvori podataka Registra iz članka 7. ovoga Zakona obvezni su po službenoj dužnosti unijeti svaku promjenu podataka iz članka 5. ovoga Zakona u svoju službenu evidenciju.

(3) Javnopravna tijela i pravne osobe kojima je osnivač Republika Hrvatska iz članka 7. stavka 2. ovoga Zakona obvezni su ažurirati podatke iz svoje nadležnosti za potrebe prikupljanja zbirnih statističkih pokazatelja o osobama s invaliditetom iz Registra.

III. UNOS, OBRADA I ZAŠTITA PODATAKA U REGISTRU

Unos podataka u Registar po službenoj dužnosti

Članak 11.

Podaci se u Registar unose po službenoj dužnosti:

– uvozom datoteke

– drugim razmjenskim formatom

– ručnim unosom.

Unos podataka u Registar po zahtjevu

Članak 12.

(1) Iznimno od članka 11. ovoga Zakona, osoba koja nije upisana u Registar može podnijeti Zavodu zahtjev za upis podataka o invaliditetu u Registar.

(2) Isprave i podatke o invaliditetu i utvrđivanju statusa osobe s invaliditetom iz stavka 1. ovoga članka Zavod će po službenoj dužnosti zatražiti od nadležnog tijela.

(3) Nakon provedenog postupka iz stavka 2. ovoga članka Zavod će izvršiti upis osobe s invaliditetom u Registar ako se utvrdi da je zahtjev opravdan.

(4) Ako se u postupku iz stavka 2. ovoga članka utvrdi da zahtjev nije opravdan, Zavod će rješenjem odbiti zahtjev.

(5) Protiv rješenja iz stavka 4. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.

Obrada podataka iz Registra

Članak 13.

Podaci iz Registra obrađuju se kao zbirni statistički pokazatelji.

Siguran pristup Registru i bazama podataka drugih registara i službenih evidencija

Članak 14.

(1) Zavod uspostavlja vezu i pristupa svim javnim, temeljnim, središnjim registrima i službenim evidencijama te drugim bazama podataka potrebnim za vođenje Registra.

(2) Način kojim se osigurava veza i pristup registrima i drugim bazama podataka iz stavka 1. ovoga članka ostvaruje se sukladno odredbama propisa kojima se uređuje područje Državne informacijske infrastrukture.

Siguran pristup Registru

Članak 15.

(1) Izvori podataka Registra iz članka 7. ovoga Zakona pristupaju Registru uporabom definiranih pristupnih veza bazama podataka koje određuje tijelo državne uprave nadležno za razvoj digitalnog društva.

(2) Prijava u sustav Registra vrši se sukladno propisima kojima se uređuje područje Državne informacijske infrastrukture.

(3) Sustav autentifikacije dužan je omogućiti prijavu vjerodajnicama koje su objavljene na listi prihvaćenih vjerodajnica u sustavu Državne informacijske infrastrukture.

(4) Za provedbu i točnost unosa podataka odgovoran je voditelj obrade podataka.

Mjere sigurnosti izvora podataka

Članak 16.

Izvori podataka iz članka 7. ovoga Zakona dužni su poduzeti mjere kojima se osigurava sigurna komunikacija s Registrom.

Zaštita podataka

Članak 17.

Na prikupljanje i daljnju obradu podataka iz Registra primjenjuju se propisi kojima se uređuju zaštita osobnih podataka, tajnost podataka i informacijska sigurnost.

IV. KORIŠTENJE PODATAKA IZ REGISTRA I ROK ČUVANJA

Izdavanje potvrda o upisu u Registar

Članak 18.

(1) Zavod je dužan osobi upisanoj u Registar na njezin zahtjev izdati potvrdu o podacima upisanim u Registar.

(2) U potvrdi iz stavka 1. ovoga članka navodi se podatak o statusu osobe s invaliditetom, stupnju oštećenja funkcionalne sposobnosti i/ili postotak oštećenja organizma.

(3) Potvrda iz stavka 1. ovoga članka javna je isprava i izdaje se bez naknade.

Korištenje podataka iz Registra

Članak 19.

(1) Podatke iz Registra mogu koristiti bez naknade izvori podataka Registra iz članka 7. ovoga Zakona te druga državna tijela za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti.

(2) Zbirne statističke pokazatelje mogu koristiti bez naknade na zahtjev i druge pravne i fizičke osobe samo za namjenu navedenu u zahtjevu koji podnose Zavodu.

Rok čuvanja podataka u Registru

Članak 20.

(1) Podaci o osobama s invaliditetom u Registru čuvaju se trajno.

(2) U slučaju gubitka statusa ili smrti osobe s invaliditetom upisane u Registar odnosno djeteta s teškoćama u razvoju upisanog u Registar upisani podaci se ne brišu, već se evidentira podatak o neaktivnom statusu.

Objava podataka iz Registra

Članak 21.

Zavod objavljuje podatke iz Registra svake godine kao zbirne statističke pokazatelje na svojim mrežnim stranicama.

V. NADZOR

Članak 22.

(1) Nadzor nad provedbom ovoga Zakona provodi ministarstvo nadležno za zdravstvo.

(2) Nadzor nad zaštitom osobnih podataka u Registru provodi tijelo nadležno za zaštitu osobnih podataka.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Osobe s invaliditetom upisane u Registar prije stupanja na snagu ovoga Zakona ostaju upisane u Registar i nakon stupanja na snagu ovoga Zakona, dok ispunjavaju uvjete prema propisima po kojima su stekle status osobe s invaliditetom.

Članak 24.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Pravilnik o obrascu za dostavljanje podataka Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom (»Narodne novine«, br. 7/02.).

Članak 25.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom (»Narodne novine«, br. 64/01.).

Članak 26.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

 

Copyright © Ante Borić