Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike

pročišćeni tekst zakona

NN 14/14, 73/17

na snazi od 03.08.2017.

Uživajte...

Baza je ažurirana 08.04.2021. 

zaključno sa NN 36/21

Članak 1. (NN 73/17)

Ovim se Zakonom osniva Agencija za ugljikovodike (u daljnjem tekstu: Agencija) kao pravna osoba s javnim ovlastima, koja samostalno i neovisno obavlja poslove u okviru djelokruga i nadležnosti određenih ovim Zakonom, zakonima kojima se uređuje istraživanje i eksploatacija ugljikovodika, tržište nafte i naftnih derivata i drugim propisima koji uređuju ustrojstvo, prava, obveze i izvore sredstava Agencije.

Članak 2. (NN 73/17)

Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu imaju značenja utvrđena ovim Zakonom i drugim propisima koji uređuju istraživanje i eksploataciju ugljikovodika te tržište nafte i naftnih derivata.

Članak 3. (NN 73/17)

(1) Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a osnivačka prava i dužnosti u ime osnivača obavlja ministarstvo nadležno za energetiku.

(2) Agencija se upisuje u sudski registar.

(3) Sjedište Agencije je u Zagrebu.

Članak 4. (NN 73/177)

(1) Djelatnost Agencije obuhvaća sustavnu operativnu podršku nadležnim tijelima u poslovima vezanim za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, geotermalnih voda za energetske svrhe, kao i trajno zbrinjavanje plinova u geološkim strukturama, te u poslovima osiguranja obveznih zaliha nafte i naftnih derivata.

(2) U okviru svoje djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka, a prilikom sustavne operativne podrške nadležnim tijelima u poslovima vezanim za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, geotermalnih voda za energetske svrhe, kao i trajno zbrinjavanje plinova u geološkim strukturama, Agencija obavlja sljedeće poslove:

1. priprema i organizira prezentacije te ažurira, vodi i organizira sobu s geološkim i geofizičkim podacima, kao i podacima o bušotinama (tzv. data room) u cilju upoznavanja potencijalnih investitora s ugljikovodičnim i geotermalnim potencijalima određenih područja Republike Hrvatske

2. sukladno odredbama Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika daje prijedloge ministarstvu nadležnom za energetiku za donošenje odluke o provođenju javnog nadmetanja za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika za odabir najboljeg ponuditelja za izdavanje dozvole i sklapanje ugovora, te sudjeluje u provedbi javnog nadmetanja za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika u svrhu izdavanja dozvole i sklapanja ugovora

3. utvrđuje troškove za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika i ishođenje tehničke dokumentacije u istražnom prostoru i na eksploatacijskom polju

4. osigurava uvjete za učinkovito izvršavanje prava i obveza investitora na temelju izdanih dozvola i sklopljenih ugovora

5. prati trendove i međunarodne standarde u istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

6. prati i kontrolira investitora u izvršavanju svih preuzetih obveza sukladno dozvoli i ugovoru koji je sklopio s Vladom Republike Hrvatske te obavještava nadležna tijela o uočenim nepravilnostima

7. operativno prati plaćanja ugovorene naknade i troškove po ugovoru u svrhu povrata troškova, a što je jedan od ulaznih parametara prilikom izračuna dijela naknade kada je riječ o podjeli ugljikovodika

8. izrađuje izvješća o izvršavanju obveza investitora na temelju izdanih dozvola i sklopljenih ugovora

9. pruža pomoć investitoru te vodi koordinaciju između investitora i nadležnih državnih tijela vezano za izvršavanje obveza investitora na temelju izdanih dozvola i sklopljenih ugovora

10. daje podršku investitoru u postupcima ishođenja svih potrebnih dokumenata i/ili isprava potrebnih za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, a sukladno posebnim propisima i ugovoru sklopljenom između Vlade Republike Hrvatske i investitora temeljem Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (»Narodne novine«, br. 94/13. i 14/14.)

11. pruža pomoć investitoru u svrhu rješavanja imovin­sko-pravnih odnosa za zemljišne čestice unutar istražnog prostora i/ili eksploatacijskog polja

12. podnosi izvješća Europskoj komisiji o svim općim poteškoćama s kojima se susreću investitori prilikom pristupa ili provođenja aktivnosti traženja provođenja aktivnosti istraživanja i/ili eksploatacije ugljikovodika u trećim zemljama na koje im bude ukazano uz poštivanje poslovne tajne

13. sudjeluje u podnošenju svih izvješća i obavijesti tijelima Europske unije sukladno primjenjivim propisima i pravnoj stečevini Europske unije

14. vodi registar ugovora u koji unosi osnovne podatke o svim sklopljenim ugovorima, a za čije vođenje Agencija ima javnu ovlast

15. sukladno odredbama Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (»Narodne novine«, br. 94/13. i 14/14.) kontrolira izvješća koja su investitori dužni dostaviti prilikom trajnog zbrinjavanja plinova u geološkim strukturama, poduzima potrebne korektivne mjere, odobrava privremeni plan postupanja nakon zatvaranja podzemnog skladišta te je odgovorna za praćenje, izvješćivanje i korektivne mjere nakon zatvaranja podzemnog skladišta

16. pruža administrativnu i stručnu podršku ministarstvu nadležnom za energetiku prilikom razvoja i realizacije projekata istraživanja i eksploatacije ugljikovodika.

(3) U okviru svoje djelatnosti iz stavka. 1 ovoga članka, a prilikom osiguranja obveznih zaliha nafte i naftnih derivata, Agencija obavlja sljedeće poslove:

1. trgovinu na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima

2. kupnju i prodaju nafte i naftnih derivata u svrhu formiranja i zanavljanja zaliha

3. puštanje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata na tržište u slučaju poremećaja opskrbe

4. organizaciju, nadzor i upravljanje obveznim zalihama nafte i naftnih derivata

5. utvrđivanje uvjeta za skladištenje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata

6. skladištenje naftnih derivata

7. skladištenje i/ili nadzor obveznih zaliha naftnih derivata drugih država koje se sukladno međudržavnim sporazumima i/ili direktivama Europske unije čuvaju na državnom području Republike Hrvatske

8. kupnju i/ili gradnju spremnika, pripadajućih lučkih i kopnenih postrojenja i instalacija te upravljanje njima

9. nadzor količine i kvalitete nafte, naftnih derivata i usluga

10. prikupljanje i obrada podataka o stanju i prometu komercijalnih, operativnih i obveznih zaliha nafte, odnosno naftnih derivata

11. suradnju s ministarstvima i nadležnim inspekcijama sukladno posebnim propisima

12. provedbu međudržavnih ugovora i sporazuma

13. suradnju s domaćim i inozemnim energetskim tijelima i/ili subjektima.

(4) Osim poslova definiranih u stavcima 2. i 3. ovoga članka Agencija obavlja i druge poslove u skladu s ovim Zakonom i drugim posebnim propisima iz područja djelatnosti Agencije.

(5) U obavljanju poslova iz stavka 2. ovoga članka Agencija će u suradnji s ministarstvom nadležnim za energetiku osigurati zajedničku informatičku platformu.

Članak 5.

(1) Agencija je ovlaštena za ažurno prikupljanje i pripremu dokumentacije koja će se prezentirati potencijalnim investitorima radi njihova upoznavanja s ugljikovodičnim i geotermalnim potencijalima određenih područja Republike Hrvatske.

(2) U praćenju izvršenja aktivnosti prilikom izvođenja istraživanja i eksploatacije ugljikovodika, odnosno gradnjom i uporabom eksploatacijskih objekata i postrojenja sukladno izdanoj dozvoli, sklopljenom ugovoru između Vlade Republike Hrvatske i investitora, odredbama ovoga Zakona i odredbama drugih posebnih propisa kojima se uređuje istraživanje i eksploatacija ugljikovodika, Agencija surađuje s nadležnim državnim tijelima u okviru njihove nadležnosti.

(3) Agencija je ovlaštena u svako doba za vrijeme trajanja dozvole i ugovora sklopljenog između investitora i Vlade Republike Hrvatske, zatražiti bilo koje podatke i/ili informacije od investitora vezane za ispunjenje obveza u skladu s uvjetima izdane dozvole i odredbama sklopljenog ugovora, sukladno odredbama ovoga Zakona i drugih posebnih propisa kojima se uređuje istraživanje i eksploatacija ugljikovodika. U svrhu praćenja i kontrole izvršavanja ugovora koji je investitor sklopio s Vladom Republike Hrvatske i kontrole troškova Agencija je ovlaštena od investitora zahtijevati uvid u svu dokumentaciju te joj je investitor isto dužan omogućiti.

(4) Agencija je ovlaštena formirati, održavati i prodavati obvezne zalihe nafte.

(5) Skladištenje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata u objektima u vlasništvu Agencije te upravljanje ovim objektima Agencija može povjeriti energetskom subjektu s registriranim sjedištem u Republici Hrvatskoj, specijaliziranom za obavljanje navedenih poslova.

(6) Vlada Republike Hrvatske može zadužiti Agenciju da osigura i dugoročne zalihe naftnih derivata za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske te zalihe naftnih derivata koje se formiraju sukladno zakonu kojim se reguliraju strateške robne zalihe.

(7) Količinu i strukturu zaliha iz stavka 6. ovoga članka, te dinamiku formiranja zaliha Vlada Republike Hrvatske utvrđuje odlukom na prijedlog ministarstva nadležnog za obranu, tijela nadležnog za strateške robne zalihe u cjelini i Agencije. Svi podaci o zalihama određuju se kao klasificirani i zahtijevaju primjenu mjera informacijske sigurnosti, sukladno posebnim propisima.

Članak 6. (NN 73/17)

Brisan.

Članak 7. (NN 73/17)

Brisan.

Članak 8.

(1) Unutarnji ustroj i djelatnost Agencije te druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Agencije uređuju se Statutom Agencije koji donosi Upravno vijeće.

(2) Na pitanja ustrojstva, načina odlučivanja i rada Agencije koja nisu uređena ovim Zakonom i Statutom Agencije na odgovarajući način se primjenjuje Zakon o ustanovama.

Članak 9.

Tijela Agencije su Upravno vijeće i Uprava.

Članak 10. (NN 73/17)

(1) Agencijom upravlja Upravno vijeće koje čini predsjednik i pet članova.

(2) Predsjednik Upravnog vijeća je državni dužnosnik iz središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove energetike.

(3) Članove Upravnog vijeća čine državni dužnosnici središnjih tijela državne uprave nadležnih za poslove: financija, zaštite okoliša, gospodarstva i prostornog uređenja.

(4) Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra nadležnog za energetiku, imenuje predsjednika i članove Upravnog vijeća, a po prethodnom prijedlogu nadležnih ministara iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imenuju se za razdoblje od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani.

Članak 11.

(1) Upravno vijeće donosi Statut i druge opće akte Agencije, donosi i nadzire izvršenje godišnjeg programa rada Agencije, odlučuje o financijskom planu, donosi završni račun Agencije, određuje vrstu usluga koje Agencija pruža uz naknadu i utvrđuje visinu naknade te obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom Agencije.

(2) Postupak donošenja odluka i ostala pitanja u svezi s radom Upravnog vijeća uređuju se Statutom Agencije i Poslovnikom o radu Upravnog vijeća.

(3) Prije donošenja Statuta Upravno vijeće Agencije dužno je zatražiti prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Članak 12.

(1) Poslove Agencije vodi Uprava koju čine predsjednik i tri člana.

(2) Predsjednik Uprave zastupa Agenciju samostalno i pojedinačno. Dva člana Uprave zastupaju Agenciju zajedno.

(3) Predsjednik i članovi Uprave Agencije ne mogu nastupati kao druga ugovorna strana i s Agencijom sklapati ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime a za račun drugih osoba ili u ime i za račun drugih osoba.

(4) Uprava može u granicama svojih ovlaštenja dati punomoć drugoj osobi da zastupa Agenciju u pravnom prometu.

(5) Djelokrug članova Uprave te poslovi prije čijeg poduzimanja je dužna zatražiti prethodnu suglasnost Upravnog vijeća uređuju se Statutom Agencije.

(6) Odluke iz djelokruga Agencije Uprava donosi većinom glasova svih članova. Ako za donošenje odluke nije postignuta većina glasova, odlučujući je glas predsjednika Uprave.

Članak 13.

(1) Predsjednika i članove Uprave Agencije, na temelju javnog natječaja, imenuje Vlada Republike Hrvatske, na razdoblje od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani.

(2) Za predsjednika i članove Uprave Agencije mogu se imenovati osobe koje imaju završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij rudarske, ekonomske, pravne ili tehničke struke.

(3) Predsjednik i članovi Uprave Agencije imenuju se za razdoblje od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani.

(4) Način, postupak i drugi uvjeti za biranje i razrješenje predsjednika i članova Uprave uređuju se Statutom Agencije.

Članak 14. (NN 73/17)

(1) Sredstva za obavljanje poslova Agencije iz članka 4. ovoga Zakona osiguravaju se iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske i iz drugih izvora kao što su pomoći ili donacije koje Agencija primi od međudržavnih organizacija i od tijela i fondova Europske unije radi unapređenja stručne ili tehničke razine djelatnosti i slično.

(2) Sredstva za početak rada Agencije osiguravaju se u državnom proračunu.

(3) Statutom Agencije se određuju poslovi prije čijeg poduzimanja Uprava Agencije mora pribaviti suglasnost Upravnog vijeća Agencije, odnosno Upravno vijeće Agencije od Vlade Republike Hrvatske.

Članak 15.

Agencija vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva proračunskih korisnika.

Članak 16. (NN 73/17)

(1) Upravni nadzor nad zakonitošću rada Agencije obavlja ministarstvo nadležno za energetiku jednom godišnje i o tome podnosi izvješće Vladi Republike Hrvatske do 30. lipnja za prethodnu godinu.

(2) Agencija jednom godišnje izrađuje i dostavlja Vladi Republike Hrvatske, do 15. veljače, putem ministarstva nadležnog za energetiku, izvješće o izvršavanju ugovora, koje je Vlada Republike Hrvatske sklopila s investitorima vezano za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika sa stanjem na dan 31. prosinca prethodne godine.

(3) Agencija jednom godišnje izrađuje i dostavlja Vladi Republike Hrvatske, do 15. veljače, putem ministarstva nadležnog za energetiku, izvješće o svom radu za prethodnu godinu.

Članak 17.

(1) Agencija odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom.

(2) Republika Hrvatska solidarno i neograničeno odgovara za obveze Agencije.

Članak 18. (NN 73/17)

(1) Na pravni status službenika i namještenika Agencije primjenjivat će se zakonski propisi kojima se uređuju plaće u javnim službama, kolektivni ugovor i opći propisi o radu.

(2) Plaću predsjednika i članova Uprave Agencije utvrdit će Vlada Republike Hrvatske posebnom odlukom na način da plaća predsjednika i članova Uprave Agencije ne smije biti viša od plaće državnog tajnika.

Članak 19.

(1) Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra nadležnog za rudarstvo, imenovat će privremenog predsjednika Uprave Agencije u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Privremeni predsjednik Uprave Agencije obavit će poslove u vezi s upisom Agencije u sudski registar i organizirati početak rada Agencije.

(3) Mandat privremenog predsjednika Uprave Agencije traje do imenovanja Uprave Agencije, ne duže od tri mjeseca.

Članak 20.

(1) Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra nadležnog za rudarstvo, imenovat će Upravno vijeće Agencije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Upravno vijeće Agencije donijet će Statut i druge opće akte Agencije u roku od 30 dana od dana imenovanja.

Članak 21.

Agencija započinje s radom danom upisa u sudski registar.

Članak 22.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/335

Zagreb, 24. siječnja 2014.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 73/17

Članak 11.

(1) Predsjednik Uprave Agencije za ugljikovodike poduzet će radnje potrebne za provedbu pripajanja Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata Agenciji za ugljikovodike u sudskom registru u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Danom upisa pripajanja iz stavka 1. ovoga članka prestaje mandat ravnatelju, predsjedniku i članovima Upravnog vijeća Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata.

(3) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona, zaposlenici Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata nastavljaju obavljati poslove na kojima su zatečeni te zadržavaju stečena prava iz radnog odnosa do sklapanja novih ugovora o radu u skladu s općim aktima Agencije za ugljikovodike.

(4) Plaće i druga materijalna prava preuzetim zaposlenicima iz stavka 3. ovoga članka isplaćuju se na teret sredstava Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte do prestanka njezina rada.

Članak 12.

(1) Danom upisa pripajanja iz članka 11. stavka 2. ovoga Zakona, Agencija za ugljikovodike od Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata preuzima zaposlene, svu uredsku i drugu opremu, sredstva za rad, prava i obveze te financijska sredstva.

(2) Danom upisa pripajanja, Agencija za ugljikovodike preuzima zaposlenike zatečene u radnom odnosu u Hrvatskoj agenciji za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata, a koji s danom preuzimanja postaju zaposlenici Agencije za ugljikovodike.

(3) Do dana upisa pripajanja iz članka 11. stavka 2. ovoga Zakona ostaju na snazi Statut i drugi opći akti Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.

(4) Upravno vijeće Agencije za ugljikovodike uskladit će Statut i druge opće akte Agencije za ugljikovodike s odredbama ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(5) Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra nadležnog za energetiku, imenovat će Upravno vijeće Agencije za ugljikovodike u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 13.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Copyright © Ante Borić