Baza je ažurirana 22.05.2024. 

zaključno sa NN 60/24

Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama

 
Prijelazne i završne odredbe iz Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama
objavljeno u NN 155/23 od 22.12.2023.

 

Prestanak važenja odredbi propisa o plaćama u državnoj službi

Članak 52.

(1) Dana 1. ožujka 2024. u državnoj službi prestaju važiti dosadašnji propisi o plaćama, i to:

1. članci 108. – 112. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, br. 27/01.) i propisi doneseni na temelju toga Zakona:

– Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne novine«, br. 37/01., 38/01. – ispravak, 71/01., 89/01., 112/01., 7/02. – ispravak, 17/03., 197/03., 21/04., 25/04. – ispravak, 66/05., 131/05., 11/07., 47/07., 109/07., 58/08., 32/09., 140/09., 21/10., 38/10., 77/10., 113/10., 22/11., 142/11., 31/12., 49/12., 60/12., 78/12., 82/12., 100/12., 124/12., 140/12., 16/13., 25/13., 52/13., 96/13., 126/13., 2/14., 94/14., 140/14., 151/14., 76/15., 100/15., 71/18., 73/19., 63/21., 13/22., 139/22., 26/23. i 87/23.)

– Uredba o poslovima s posebnim uvjetima rada u državnoj službi (»Narodne novine«, br. 74/02., 58/08., 119/11., 33/13., 65/15., 2/17. i 63/21.)

2. članak 43. i članci 78. – 80. Zakona o policiji (»Narodne novine«, br. 34/11., 130/12., 89/14. – vjerodostojno tumačenje, 151/14., 33/15., 121/16. i 66/19.) i propisi doneseni na temelju toga Zakona:

– Uredba o plaćama policijskih službenika (»Narodne novine«, br. 7/22., 149/22. i 26/23.)

– Uredba o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika (»Narodne novine«, br. 7/22. i 149/22.)

– Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada državnim službenicima zaposlenima na poslovima protuminskog djelovanja (»Narodne novine«, br. 116/18. i 138/21.)

3. članak 91. Zakona o carinskoj službi (»Narodne novine«, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.) i propis donesen na temelju toga Zakona:

– Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova za carinske službenike (»Narodne novine«, br. 78/17.)

4. članak 19. stavak 6. Zakona o Poreznoj upravi (»Narodne novine«, br. 115/16. i 98/19.) i propis donesen na temelju toga Zakona:

− Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova, dodatku za uvjete rada te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Porezne uprave (»Narodne novine«, br. 78/17.)

5. članak 113. stavak 2. Zakona o obrani (»Narodne novine«, br. 73/13., 75/15., 27/16., 110/17. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 30/18. i 70/19.) i članak 139.a Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 73/13., 75/15., 50/16., 30/18. i 125/19.) te odluka donesena na temelju tih zakona:

– Odluka o dodacima na osnovnu plaću u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 92/18.)

6. članak 31.a stavak 2. Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova (»Narodne novine«, br. 22/03., 48/03., 39/06., 36/07., 25/13., 48/18., 15/19., 99/22. i 101/23.) i Popis posebnih naziva radnih mjesta i koeficijenata složenosti poslova u sjedištu službe vanjskih poslova (Prilog IV.), koji je sastavni dio navedene Uredbe

7. članak 31. stavak 2. Zakona o Državnom inspektoratu (»Narodne novine«, br. 115/18., 117/21. i 67/23.) i propis donesen na temelju toga Zakona:

− Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova za radna mjesta u Državnom inspektoratu (»Narodne novine«, br. 107/19.)

8. članak 46. stavak 2. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine«, br. 116/10., 57/11., 130/11., 13/13., 28/13., 82/15., 67/18., 126/19., 80/22. i 83/23. − Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske)

9. članak 47. stavak 3. Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću (»Narodne novine«, br. 67/18., 126/19. i 80/22.)

10. članak 5. stavak 4. i članak 6. stavak 2. Zakona o lučkim kapetanijama (»Narodne novine«, br. 118/18.)

11. članak 47. stavak 6. i stavak 8. podstavak 1. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 66/19.)

12. članak 68. stavak 3. i članak 76. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine«, br. 125/19. i 114/22.) i Pravilnik o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca, mjerilima za njihovo utvrđivanje i koeficijentima složenosti poslova (»Narodne novine«, br. 46/23.) u odnosu na profesionalne vatrogasce u Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici

13. članak 14. stavak 2. Zakona o službenoj statistici (»Narodne novine«, br. 25/20.)

14. Odluka o plaći predsjednika i članova Odbora za državnu službu (»Narodne novine«, br. 8/06. i 30/13.)

15. Odluka o visini letačkog dodatka i dodatka za odgovornost za dužnosnika i službenike Direkcije za korištenje službenih zrakoplova, Klasa: 121-15/02-01/01, Urbroj: 5030109-02-1 od 17. listopada 2002.

(2) Dana 1. ožujka 2024. prestaju važiti:

1. članci 81. – 83. Zakona o policiji (»Narodne novine«, br. 34/11., 130/12., 89/14. – vjerodostojno tumačenje, 151/14., 33/15., 121/16. i 66/19.) i propis donesen na temelju toga Zakona:

– Pravilnik o ocjenjivanju policijskih službenika (»Narodne novine«, br. 113/12.).

(3) Dana 1. ožujka 2024. ukida se poseban dodatak na plaću zbog rada u posebnim uvjetima iz članka 36. stavka 1. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (»Narodne novine«, br. 14/21.).

(4) Dana 1. ožujka 2024. prestaje mogućnost propisivanja dodatka na plaću službenika zaposlenih u zemljišnoknjižnim odjelima iz članka 124. Zakona o zemljišnim knjigama (»Narodne novine«, br. 63/19. i 128/22.).

(5) Dana 1. ožujka 2024. prestaje pravo na poseban dodatak na plaću zbog rada u posebnim uvjetima iz članka 116.a stavka 1. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, br. 28/13., 33/15., 82/15., 82/16., 67/18., 21/22., 60/22. i 16/23.).

(6) Ministar unutarnjih poslova dužan je uskladiti Pravilnik o vrstama nagrada, medalja, priznanja i zahvalnica Ministarstva unutarnjih poslova te uvjetima i postupku njihove dodjele (»Narodne novine«, br. 95/22.) s odredbama ovoga Zakona, u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu uredbe iz članka 10. stavka 8. ovoga Zakona.

Prestanak važenja odredbi propisa o plaćama u javnim službama

Članak 53.

Dana 1. ožujka 2024. u javnim službama prestaju važiti dosadašnji propisi o plaćama, i to:

1. Zakon o plaćama u javnim službama (»Narodne novine«, br. 27/01. i 39/09.) i propis donesen na temelju toga Zakona:

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (»Narodne novine«, br. 25/13., 72/13., 151/13., 9/14., 40/14., 51/14., 77/14., 83/14. – ispravak, 87/14., 120/14., 147/14., 151/14., 11/15., 32/15., 38/15., 60/15., 83/15., 112/15., 122/15., 10/17., 39/17., 40/17. – ispravak, 74/17., 122/17., 9/18., 57/18., 59/19., 79/19., 119/19., 50/20., 128/20., 141/20., 17/21., 26/21., 78/21., 138/21., 9/22., 31/22., 72/22., 82/22., 99/22., 26/23., 46/23. i 104/23.)

2. Zakon o osnovici plaće u javnim službama (»Narodne novine«, br. 39/09. i 124/09.)

3. članak 99.a stavci 7., 8., 12. i 13. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.)

4. članak 134. stavak 4. Zakona zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 80/13., 15/18., 14/19. i 127/19.)

5. članak 18. stavak 2. Zakona o osnivanju Agencije za ugljikovodike (»Narodne novine«, br. 14/14., 73/17. i 84/21.)

6. članak 27. stavci 7., 8., 9. i 10. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, br. 79/09., 80/13. i 41/21.)

7. članak 68. stavak 3. i članak 76. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine«, br. 125/19. i 114/22.) i Pravilnik o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca, mjerilima za njihovo utvrđivanje i koeficijentima složenosti poslova (»Narodne novine«, br. 46/23.) u odnosu na profesionalne vatrogasce u javnim službama.

Stupanje na snagu Zakona

Članak 54.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2024.

 

Copyright © Ante Borić